4η ΣΕΛΙΔΑ 9 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μέρες πρωτόγνωρες, εξαιρετικά δύσο- σµες, µα ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσες βιώνει εσχάτως το ενδοοικογενειακό σύστημα της εταιρίας, που είχο ως συνέπεια να κλιδωνί- ζεται σε διοικητικό επίπεδο, Τα όσα διακή- ρύττε επί συστηματικής βάσεως το ανώτατὀ στέλεχος της εταιρίας, Φοίβος Ερωτοκρίου, ν, σὐνέπεσαν σε µια εποχή έντονης κριτικής και ενεργειών προς Το πρόσωπο του από µερίδα μετόχων σσ. απο την αντιπροσωπεία του .ὄργανω- µένου συνδέσµου ἅ του παραιτηθέντος στα: λέχους Χριστόφορου Ποτάμίτη) ποὺ τάσσο- γται εναντίον τῆς εμπλοκής των επιτελών στελεχών {σ.σ Π.Πετρίδή, Κ. Ζίβα- νάρη, Μ. Ραφαήλ). Η οργίλη έξαρση που παρατηρήθηκε εκ µέρους του Χριστόφορου : Ποταμίτη, πρωτίστως, κατά την πρόσφατη Έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρίας, είχε σκοπό να στηλπεύσειτα κακώς κείµενατης επανεκλογής του Κυριάκου Ζιβανάρη, λόγω προσωπικών συµφερόντων, όπως ὑποστή- ϱιξε (σ.σ δίχως να στοιχειοθετήσει επαρκώς τα επιχειρήματα του), που σχετίζονται µε την διαχείριση της σὐνεργασίας µε το [Σ[Ι. Το περί αρμονικής συμπόρεύσης και αμοιβαίας αναζήτησης λύσεω ' ο ποσα, Φοί Ἐν ο Ὃ ος « τοκρίου, ση τη συνειδησιακή υποδοµ {που διαθέτει, αποποιήθηκε τις υπόνοιες περί σύνεννόησης και συνάµα αντιλαμβανόμενος. ὅτι η σχέση των συγκοινωνούντων δοχείων ᾿ασχύεισε όλες τις περιπτώσεις διεµήνυσε «προς τους μετόχους ότι ῃ οικόνα της συλ- λογικότητας είναι ένα ζητούμενο που ενδε- χοµένως θα αποτελέσει εταιρικό στοίχημα. Ειρήσθω εν παρόδω, ο πρόεδρος ελέγχεται γιατο ατόπηµα του να αφορίσει άνευ εκλο- γής τον Χριστόφορο Ποόταμίη, ασχέτως άν οτελευταίος επιχείρησε αβίαστα - κατά πολ. λούς -να διευρύνειτο ρήγμα στα ενδοοικο- γενειακά τού συλλόγου. Το χειρότερο σὐμπέ- ρασμα που εξάγεται ἀπό το πεδίο αντίια- ῥάθεσης τῶν μετόχων, µε τα όσα διαδρα- µατίστηκαν κατά την προ ηµερών ταραχώδη συνέλευση, αναδίδουν τα αισθήµατα δύσα- ῥρέσκειας και αποτελούν ένα ακόµη τεκμήριο πως τό «μικρόβιο» της διχόνοιας έχει εισβά- λειστα ενδότερα της εταιρίας, µε αβέβαιες τις επιπτώσέις. Γεγονός, ομολογουμένως καϊνοφανές στην διοικητική πρακακή επίηµε- Ὃ αμα ο μνη ο και το σύστηµα σχηµατοποίήθηκε µε σι στρα- τηγική, Η επικύρωση εν τέλει, της εκλογής των τριών υποψηφίων από την πλειοψηφία των μετόχων, καταδεικνύει µε τον πιο ὠμό τρόποτο δείκτη εμπιστοσύνης που εμπνέει η γραµµή Φοίβου Ερωτοκρίτου προς τη κοινή. γνώµη, ασχέτως εάν εγείρονται προβληµα- | τισµοί για το τι μέλλει γένεσθαι στην Ὃ ρεία, που εσχάτως κλυδωνίζεται ἄπό εν σωματειακή - εμφύλια αντσιαράβεσῃη κα µερι- κώς ασυμφωνία απόψεών. Η ανήδραση-παραίηση, από την άλλη, του Χριστόφορου Ποταμίτη, τιμωρήθηκε - τρόπο τινά - απὀ τον συνασπισμό των µεγαλομετό- χων, µε τον προαναφερθέντα να µην εξα- σφαλζριτην έγκριση της πλειονότητας (90763) τῶν παρόντων μετόχων και συνεπώς να τίθε- ται εκτός διοικητικού σχήματος. Προκείμέ- γου ῃ εταιρία να µη τεθεί αντµέτώπη µε µῆ ανατρέψίµες επἰπεώσεις, ἁπαντες στα ενδό- τερα οφείλουν να πορευτούν µε πνεύμα σύμπγ ο ΜΟ Εγότητας αποκλείοντας τυχόν λειφη αξιοτιστίς ο ενα, δασμοί, τώρα, από τα Ρίχτερ της αντιπαρά- θεσης απορροφήθηκαν εντελώς, θᾳ δίαφα- γείεν ευθέτῳ χρόνο. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΩΣΕΙΣ Τ6 νέο διευρυμένο διοικητικό συμβούλιο αθήηΤτήο ἔηῃια Πρυτερπιύτηϊα ϱ αμυντικής μέσος! Η µετάβαση του υπεύθυνου προ- γραμματισμού, Θεόδωρου Κυριακίδη, στο εξωτερικό, ίσως σχετίζεται µε τις µεταγραφικές διεργασίες, εάν ανα- λογιστούµε ότιτις περασµένες µέρες ύθηκαν σε µεγάλο βαθµό οι διαφαινόµενο στόχοι, που προορί- ζονται γία την ενίσχυση του µεσοα- μυντικού τοµέα. Η εντός 24 ωρών οριστικοποίηση δύο μεταγραφών φανερώνει τέτοια αδηµονία και τέτοια φούρία εκ µέρους της διοίκησης του ΑΠΟΕΛ, που µόνο ἢ ίδια µπορεί να αντιληφθεί επακρι- βώς τι σηµαίνει να εκπληρώνείτις ετι- ᾿τῆς εταιρείας θα συνεδριάσει την ερχόµενη .τρίη (14 Ιουνίου), έχοντας ως προτεραιό- τητα να συγκροτηθεί σε σώµα και πιθανό- τατα θα ανατεθούν και µια πρώτῃ κατανοµή αρμοδιοτήτων από τον πρόεδρο Φοίβο Ερω- τοκρίτου στα υπάρχοντα µέλη, Συνεπώς, το «μεσοδιάστημα ποι έπεται µέχριτην προσεχή συνεδρίατης εταιρίας ενδέχεται να ἄναλω: 6εί ὡς επίτῶν πλείστον σε ουσιώδεις συζη- τήσεις ὡς προς την περιγραφή της εµπλο- κής καιτις αρμοδιότητες ποῦ θά ανατεθούν στους νεοεισεχθόντες στο διοϊκητικό συµ- βούλιο, ήτοι τα τέως ηγετικά στελέχη Πρό- (Κάποιοι µαε ξΕέγρα ο ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗ Ο πρόθδρος της Αναγέννησης Μαρίνος Στέκας παρου- σιάζεται αισιόδοξος για την νέα χρονιά, Ο νέος διοι- κητικός ηγέτης των πρασίνων της Δερύνειας δκτιµά : σπη ομάδα του θα ενισχυθεί στο µέτρο των δυνατοτήτων της καιθαᾳ δώσειτην µεγάλη µάχη για παραμονή. Ξεκα- Μαρίνος Στέκας: Θα τους διαψεύσουµε θαρίζει μάλιστα ότι η Αναγέννηση θα κινηθεί µέχρι εκεί που φθάνει το χέριτης, ενώ τονίζει πως τον πρώτο και τελευταίο λόγο στην οµάδα έχει ο προπονητής Αδά- μος Αδάµου. Κληθείς ο πρόεδρος Μαρίνος Στέκας να σχολιάσειτο µπάτζετ που θα διαθέσει η διοίκηση για να ολοκληρω- θείο προγραμματισμός δήλωσε: «Θα κινηθούµε µέχρι εκεί που φθάνει το χέρι µας. Με το πάτζετ που µπο- ρούμε θα ενισχυθούµε, Στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Τίποτε περισσότερο καὶ αυτό θέλω νατο ξεκα- θαρίσω προς κάθε κατεύθυνση. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουµε να βάλουµε το σωματείο σε νέες οικονο- µικές περιπέτειες επειδή ανεβήκαµε στην πρώτη κατη- γορία. Θέλουμε να είµαστε νοικοκυρεµένοι οικονομικά Ιπιση! 18 ΟΡΚΟΑΝΙΖΕΕ βυσσν δίαν, 10.6 εν σΊ ή η αν ο αλ 5: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡ. «βκἊονν ὀδρδὰς -.-- για να μπορούμε να είµαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας», Ο πρόεδρος τόνισε όµως ότι: «Όλοι µας θεω- ρούν τελειωµένους πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Όμως εμείς θα δώσουμε την µεγάλη µάχῃ για να παρα- μείνουμε στην πρώτη κατηγορία και θα τα καταφέ- ρουµε. Έχουμε ένα προπονητή που είναι γεννημένος νικητής καὶ θέλει να πετυχαίνει στις οµάδες που δου- λεύει. Έχειτον πρώτο και τελευταίο λόγο στην ομάδα οκ. Αδάµου και εμείς σαν διοίκηση θα είµαστε δίπλα σε ότι χρειαστεί για να πετύχουμε. Δεν πετάµε στα σύννεφα. Ξέρουμε τι µας περιμένει στην πρώτη κατηγορία αλλά είμαστε αισιόδοξοι πως µε σκληρή δουλειά μπορούμε γα πετύχουμε τον στόχο µας». 0 Αδάµου στο εξωτερικό Ο Αδάµος Αδάµου βρίσκεται στο εξωτερικό και εξε- Χέξεις για τον προγραμματισμό θα προκύψουν µετά την επιστροφή του Κύπριου τεχνικού στην Κύπρο την Τρίτη. Ο κ. Αδάµου που είπε τελικά το ναι στην διοί- κηση Και παραμένει στον πάγκο της Αναγέννησης και την νέα χρονιά. Ο Κύπριος τεχνικός που πέτυχε τον ανεπανάληπτο άθλο και ανέβασε µέσα σε ενάμιση χρόνο δύο κατηγορίες (από την τρίτη στην πρώτη κατη- γορία) τοὺς πράσινους της Δερύνειας, ήταν πολύ προ- βληματισμένος τις τελευταίες ηµέρες για το εάν θα παραμείνει στην ομάδα. Τελικά πείστηκε όµως από την ή ών σα τσυ 20414 Ίαηοςςα-ᾖαο αμα π.[000 120 κ ἔ 1111939 ΛΕΕΝΛΗ: κ σασεες Φαν... ὄκρο τς πα πας εκ δι σέ λαόν θυµίες του {βάν Γιοβάνοβας ως προς την ποιοτική αναβάθμιση του έµψυ- χου δυναμικού. Μέσα στην αναζωπύ- ρώση του µεταγραφικού οργασμού, οδεύοντας προς την έναρξη της θερι- νής περιόδου, το «λερΏ µε τον Ώρα- ζλιάνο αμυντικό Μαρτσέλο Χοσέ Ντε Ολιβέιρα επισημοποιήθηκε, έστω και µε αργοπορία δύο χρόνων, καθότι υπήρξε μεταξύ των δύο µερών ταύ- τιση απόψεων επί των όρων καὶ των λεπτομερειών της συνεργασίας. Εννο- είται, βέβαια, ότι εάν δεν περάσει επι- τυχώς τῆς απαραίτητες ιατρικές εξε- τάσεις κι ελέγχους για να ενεργοποι- «ας πιθανού αντικαταστάτη, ὅμως,αε πρώτη ΝΑ μένο. δρόμο Πετρίδη καὶ Κυριάκο Ζιβανάρη, καθώς επίσης και τον Μιχαλάκη Ραφαήλ. Όσον φορά το πόστο του παραηθέντος Χρι: στόφορου Ποταµίτη, ο οποίος δρούσε µέχρι προ ημερών στο τοµέα του πιαγκοίίπᾳ, διέρ- ρευσε το όνοµατου Χρίστου Χατζηκυριάκου φάση δεν τίθετα(θέµα...---------υ--ο 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ Η υγιής οικονομική συμπεριφορά εν µέσω ενός ισορροπημένου καὶ αὐστήρού Προῦ: πολογισμού, εἶναι ένα ζητούμενο που θα απο- τελέσει εταιρικό στοίχηµα για τῃ διοίκηση αν.) διοίκηση του Μαρίνου Στέκα και παρά τον πολύ χαμηλό προὔπολογισμό που θα έχει στα χέρια του για ομάδα πρώτης κατηγορίας, εντούτοις ο Κύπριος τεχνικός θα δώσει όπως δηλώνει την µάχη για παραμονή: «Θα πρέ- πει να οµολογήσω πως δεν ήταν εύκολη η απόφαση µου µε βάση τα οικονομικά δεδοµένα που θα έχουµε στην διάθεση µας να δουλέψουμε σαν ομάδα πρώτης κατη- γορίας. Ωστόσο δεν μπορούσα να αρνηθώ λόγω της πολύ καλής συνεργασίας που είχαµε µέχρι τώρα και θα δουλέψουμε σκληρά καιθα δώσουμε τα πάντα για να μείνουμε στην πρώτη κατηγορία». ΠΡΩΤΑ ΟΙ «ΔΙΚΟΙ» ΤΗΣ Ο Αδάµος Αδάµου έδωσε προτεραιότητα στους παί- κτες που ανέβασαν την οµάδα στην πρώτη κατηγορία και για αυτό ο προγραμματισμός στην Αναγέννηση ξρκίνησε από το υφιστάμενο ρόστερ. Ο Κύπριος τεχνι- κός υπέδειξε στην διοίκηση τους ποδοσφαιριστές που θέλει να κρατήσει στην οµάδα, δη έγιναν προτάσεις για αναγέωση των συμβολαίων τους, στους Γιώργο Γιαννακού, Κυριάκο Αποστόλου, Χρίστο Μάστρου, Κώστα Ηλία, Κώστα Θωμά, Παναγιώτη Διονυσίου, Χρί- στο Σιαήλη, Γιώργο Κολοκούδια, Βίρακ. Σύµφωνα μάλι- στα µε την ενηµέρωση που είχαµε σε όσους έγιναν προτάσεις θα πρέπει να απαντήσουν αυτό το Σαββα- τοκύριακο, οπότε και αναμένονται εξελίξεις. ᾗ | ᾗ ών ο στο νησί µας, τίποτα δεν είναι δεδο-. Ο 2Θχρονος Βραζιλιάνος, που δια- επαρκείς παραστάσεις στο ελλη- νικό πρωτάθλημα (σ.σ θήτευσε επί σειρά ετών στον Ατρόμητο) ανεπιφύ- λακτα και καλώς εχόντων των πραγ- µάτων, θα προσδώσει εγγυημένη ποι- ότητα και οξυδέρκεια στα μετόπισθεν. Το αφεντικό των γαλαζοκάρινων, Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναμένει µέσα στα επό- μενα εικοσιτετράωρα την άφιξη του νεοαποκτηθέντα Βραζιλιάνου. ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 εργοµετρικές εξετάσεις στις }. οποίες υποβλήθηκαν τις ηθεί η συνεργασία µέσα στα επόµενα προηγούμενες µέρες οι ποδο- εικοσιτετράωρα, οπότε θα αφιχθεί σφαιριστές, κρίθηκε σκόπιμο του. Κουρασµένος ο Τσισκόβσκι Εν τω μεταξύ, µετά τις για τον διεθνή Σκοπιανό άσο των γαλαζοκίτρινων, Ίβαν Τρισκόβσκι να εισέλθει σε πρόγραµµα ξεκούρασης µέχρι τα τέλη της ερχόµε- νης εβδομάδας, Το σκεπτικό της απόφασης σχετίζεται µε το ότι διαπιστώθηκαν ενδεί- ξεις κούρασης έπειτα από τις πρόσφατες υποχρεώσεις του µε το αντιπροσωπευτικό συγκρότηµα της πατρίδας Φοίβου Ερωτοκρίτου τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Εξ οὐ το ανώτατο στέλεχος της εταϊρίας κατά την αποτίµηση των πεπραγ- µένων της λήξασας περιόδου, που προηγή- θηκε της εκλογικής διαδικασίας, δεσμεύτηκε εγώπιῶν των μετόχων να ενεργήσει µεθο- δικά, με πνεύμα αύμπνριας, και συνριτίλη-, ψης, προκειµένου. σύλλογος Μα µη τεθεί αντιμέτωπος µε µη ανατρέψιµες επιπτώσεις. Ο διοικητικός ηγέτης των γαλαζοκιτρίνων επισήμανε εκ πρώτης πως οι επαυχίες του παρελθάντος δεν εγγυώνται ανάλογα ευθέως προσδοκίες για το µέλλον καὶ διεµήνυσε προς ς Ἰσούμιτς 0 «εκλεκτός» του Ιβάν Είναι, πλέον, γεγονός αναμφισβήτητο ότιτο αφεντικό των γαλαζοκίτρινων, Ιβάν Γιοβάνο- βιτς ανέθεσε στον συμπατριώτη του Γκόραν Τσούμιτς το πόστο του προπονητή των τερ- µατοφυλάκων για την νέαπ ἡ περίοδο και κατόπιν τούτου ενδέχεται να αποτελέσει τον τρίτο κατά σειρά συνεργάτη για τη συγκε- κριµένη θέση επί ηµερών του Σερβοέλληνα προπονητή (σ.σ προηγήθηκαν οι Φώτης Στρα- κόσια και Γιόβαν Μιχαιλοβιο). «Έσπασε» το φράγμα Των 4 χιλιὰἁδων Το ότι πέραν των 4,000 κατόχων διαρ- κείας εξάσκησαν το δικαίωµα ανανέωσης µέχρι στιγµής, προσµετρείται µε θετικό πρόσημο και καταδεικνύει την αυξητική τάση σε σύγκριση µε τα περυσινά επί- πεδα. Σημειώνεται δε ότι µέχριτις 22 του µήνα η έκπτωση σε κάθε εγγραφή διαρ- κείας θα είναι της τάξεως του 506. πάσα κατεύθυνση ότι προτίθεται να απο- θαρρύνει τη δηµιουργία περαιτέρω ελλείµ- µάτων, τα οποία θα διαταράξουν τις ισορ- Ρροπίες. Ενδεικτικά, εξ άλλου, κατά τη διάρ- κεια του έτους η εταιρία υπέστη ζηµιά ύψους 9409951 ευρώ (σ.σ -ο00ο: 5542 877 ευρώ κέρδος), η οποία προήλθε, σύµφωνα µε την υποβληθείσᾳ έκθεση, κυρίως από την.αύξηση. του. µισθολογίου για την ποιοτική αναβάθ- µιση της ομάδας. Κατά συνέπεια, ο ελλειμ- µατικός προὐπολογισμός είναι σύνδεδεµέ- νος εξ ανάγκης µε την ευρωπαϊκή επιτυχία πρωτίστως, η οποία ενδεχομένως θα απο- γειώσειτα κέρδη της εἴαιρείας. Πρύταση κπι στον Στεπήνρβιτο Πρόταση για ανανέωση του συμβολαίου του θα γίνει και στον Ζόραν Στεπάνοβας. Ο Σέρβος µέσος βοήθησε πάρα πολύ την Ανα- γέννηση στην εντυπωσιακή πορεία της ανό- δου και ο Αδάµος Αδάµου άναψε πράσινο στην διοίκηση για να μείνει στην ομάδα και την νέα χρονιά. Παρελθόν αποτελούν από την Αναγέν- νηση οι Π.Κοσµάς, Φάρκας, Α.Ανδρέου Κ.Χάτζῃαρος οι οποίοι βρίσκονται στο ψάξιμο γιατον επόµενο ποδοσφαιρικό τους σταθμό. 6Α ΜΕΙΝΟΥΝ 10... Από το υφιστάμενο ρόστερ θα μείνουν 10 ποδοσφαιριστές συν οι νεαροί. Μάλι- στα εκτός από τους ποδοσφαιριστές που ανακοινώθηκαν ότπ θα αποχωρήσουν από την οµάδα, θα αποτελέσουν παρελθόν ακόµη δύο ίσως καιτρεις ποδοσφαιριστές. Μέχρι τώρα έχουν ανανεώσει τα συμβόλαια τους οι Γιώργος Γιαννακού και Πρίµα Κορόµα Ο αρχηγός της οµάδας Γιώργος Γιαννα- κού είπε το ναι στην πρόταση που του έγινε και ανανέωσε το συμβόλαιο του για άλλο ένα χρόνο. Ο αρχηγός παρουσιάζεται πολύ ικα- νοποιηµένος που θα είναι στην ομάδα και την νέα χρονιά. ἤ προετοιμασία Η προετοιμασία θα αρχίσει µε τα εργο- µετρικά στις 27 Ιουνίου. Επίσηµα η προε- τοιµασία θα ξεκινήσει την Ίη Ιουλίου από τα βοηθητικά της Αγίας Νάπας αφού στο γήπεδο της Αναγέννησης γίνονται βοηθη- τικά έργα. Το βασικό στάδιο θα γίνει στο εξωτερικό, Ελλάδα ή Βουλγαρία είναι οι βασικοί προορισμοί. Την νέα χρονιά η Ανα- γέννηση Θα χρησιμοποιεί όπως είναι γνω- στό για έδρατο Τάσος Μάρκου. Π Ἡ Δεν ανησυχεί Β αι ο ο ο αμ Μαργκάσα η ΠΠ ΕΤΕΙ ΠΙΑΝΟΥ σι: -- πίει γα Στυλ ΝΟύ ή ἠψ ΠΠ! Σ ΣΕΛ. 19 το. στ - -. » ΣΕΛ. 7 » ΣΕΛ. 16 “ϱΘΗΠΚΟ - ννννν.ΑΙΠΙΠΙκονίπιᾶ.οοπι 9 Σύντομα Οπ/Ιπε ΛΙΟΤΑΤΗ ιοτιεῃ» Το Ἴαχαροπλαστείο σας ΄- Φρέναρος τηλ.: 23821041 ο Παραλίμνι τηλ.: 29822999 Λαρνακα 24102837 ο Αραδιππου τηλ.: 24534117 ως αμείή -ῄ ή Συνέπεια στην εξυπηρέτηση σημαίνει άµεση πληρωμή απαιτήσεων 1Ρ11 ΧΡΟΝΟΣ 28ος ΚΥΡΙΑΚΗ 12/6/2011 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1975 ΤΙΜΗ: Ε2.00 ΤΗΛ. 2295290], 2295 1050 ΤΕΛΕΦΑΞ: 22992589, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΜ ΕΙ Ὃ'- ο. κα ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ αρχίζουν προγραμματισμό 'Ἡ οι ερυθρύλευκοι « » ΣΕΛ. 2 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΑΓΡΙΤΗΣ Μεγάλο το χρέος » ΣΕΛ. 2 ΑΙΠΟΕΑ ΝΙΚΟΣ ΝΙΟΠΛΙΑΣ Νιώθω τιµή | ο, .σελο Σοβαρά ρήγματα στη ὁιοίκηση της εταιρείας ' Ἂ ΠΕΤΡΟΣ ΣΛΒΒΛ Πήρα διαβεβαιώσεις » ΣΕΛ. 13 { σἹ] Μάθε ποιο είναι το νέο κ λα, πσσννν αστέρι του Κυπριακού ποδοσφαἰρου οκ κο Στόχος η ενοποίηση ΛΑ ΑΕΙ αλ ΔΑ. » ΣΕΛ. 14 κ ... ᾿Ρανγκέλοφ 0 εκλεκτός παίζει του Ρέζεκ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ο ΜΥ ορᾶΡ.οἵΦ.ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ρη ΣΕΛΙΔΑ αθήνητικο Βημα ο λεκωβ ΛΕΥ (({ΠἠΚώΥΕΙ)) ήῇλῃει έριδες ο ΤΟΥ ΠΟΛΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ « ντου Ο υπογράφων έζησε απὀ κοντά τα συμβάντα δρική καρέκλα, δεν έχει κανείς το δικαίωµανα επικρατούσε στα διοικητικά πράγµατατης οµά- στη γενική συνέλευση της ποδοσφαιρικής εται- τον βρίζει και νατον λοιδορεί. Τουλάχιστονθα ὅας. - , , | το ὁ ρείας του Απόλλωνα την περασμένη Τετάρτη, έπρεπε να σέβεται το «αξίωμα» το οποίο είχε Έστω κι αργά, όλοι αυτοί που αποτέλεσαν 24ωρανωρίερα, 6 συγκεκριµενος άνθρωπος, Γεγονός είναι ότι Π....εικόνα που «βγήκε» σε µέχριπριν 4 µέρες, ενώ συνεχίζει να διατηρεί (κατά καιρούς) τους πρωταγωνιστές µιας δεχόταν «βολές» από τον πρώην (πλέον) πρό- κάποιες στιγμές (ιδιαίτερα στο ξεκίνημα) στην καιτη θέση του προέδρου του σωματείου. «σαπουνόπερας» που είχε αρνητικό αντίκτυπο εδρο Γιώργο Παυλίδη ὁτι αυτος κατάντησε ) : αίθουσα παραλιακού ξενοδοχείου, δεν ήταν Η πραγματικότητα ήταν πως οι γνωστές στην...πρόοδο της ομάδας τατελευταία χρό- τον Απόλλωνα σαν το γνωστό (παλιό) τηλε- σαν» στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολουι- καθόλου τιμητικές για την ιστορία της οµά- Κόντρες νυν και πρώην παραγόντων, µεγαλο- για, κατάλαβαν ότι δεν μπορούσε και δεν έπρεπε παιχνίδι Βἰᾳ Βιοίπει! Για λόγους σωστής πλη- στή. µια µέρα πριν λήξει η προθεσµία που δας. Ιδιαίτερα εκείνες οι φραστικές επιθέσεις μετόχων και άλλων, ὃεν «ξύπνησαν» σετόσο νατο συνεχίσουν άλλο. , ροφόρησης, απλώς θυµίζουµε ότι πρώτος ο (ζήτησε ο Νίκος Κίρζης, να απαντήσει στην πρό- (µε «κοσμµητικά» επίθετα) εναντίον του απερ- µεγάλο βαθµό, στην κρίσιµη σύναξη της περα- Εξού και το ότι στο ...φινάλε της βραδιάς, Νίκος Κίρζης «θυμήθηκε» το γνωστότηλεπαι- ταση για ανάληψη της προεδρίας του ποδο- χόµενου προέδρου Γιώργου Παυλίδη. σµένης Τετάρτης. Νομίζουµε ότιδεν τους «έγινε η γνωστή πρόταση στον Νίκο Κίρζηνα ἸΧνίδι, θέλοντας να «αντεπιτεθεῦ» στις κατηγο- σφαιρικού Απόλλωνα. δεν μπήκαμε στη διαδι- Όσα λάθη κι αν έκανε, όσο γινάτι κιαν έδειξε ...έπαιρνε άλλωστε, να συνεχίσουν αυτότο πάρει την κατάσταση στα χέρια του, γιανα µῥΡίες που του εξακόντισε από ραδιοφωνικές κασία να προβούμε σε περαιτέρω σχόλια... δν σπιω το δόψο Ο δρόμος που ἐγινε ατραπὸς Το άθληµα της καλαθόσφαιρας σε συλλο- γικό επίπεδο (γιατί σε εθνικό υπάρχει έντονη ὅρα- στηριότητα, λόγω των επικειµένων υποχρεώσεων των οµάδων µας) βρίσκεται σε καλοκαιρινή σε κάποιες φάσεις που καθόταν στην προε- «γαϊτανάκι, δεδομένου καιτου «σκότους»που Φέρει τη νέα εποχή καὶ την ομαλότητα στην εκπομπές, ο συνήθως αυθόρµητος πρώην διοι- ποδοσφαιρική ομάδα. Λίγη σηµασία είχε, σε κητικός ηγέτης της εταιρείας, µε αφορμή την εκείνες τις κρίσιµες στιγµές, το ότι µερικά υπόθεση «αρπαγής» του Αντόρνο. Επαναλαµ- βάνουμε ξανά: «Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΔΕΝ ΣΗΚΩΝΕΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΙΔΕΣ». ΥΓ, Επειδή οι παραπάνω σκέψεις «πέρα- νάρκη πλην της κυπελλοπρωταθλήτριας ΕΘΑ καιτης ΑΕΚ που έκανε αυτή την εβδομάδα διπλή ενίσχυση. Η είδηση όµως που έρχεται από τον ΚΟΑ και αφοράτις οµάδες (ανδρών και γυναικών) που θα µας εκπροσωπήσουν στην Ευρώπη, κάθε άλλο παρά χαρµόσυνη µπορεί να χαρακτηριστεί. Η ανώτατη αθλητική αρχή του τόπου ακολου- θούσατις επιταγές που επιβάλλουν οι δύσκο- λες οικονομικές συνθήκες της εποχής ανα- γκάστηκε να μειώσει τις χορηγίες στις οµο- σπονδίες. Συνέπεια αυτού του γεγονότος το μπάσκετ λαμβάνει ένα ποσό 250.000 ευρώ για τις τρεις ανδρικές οµάδες που λαμβάνουν µέρος στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (ΕΘΑ, ΑΕΛ, ΑΠΟΕΛ). Η πρώτη μετέχει στα προκρι- µατικά του ΕιΓοοιρ και οι άλλοι δύο στο ΕωτοοµαΙεπᾳθο. Πέρυσι ο ΚΟΑ χορηγούσε ποσό 25.000 ευρώ ανά οµάδα για τη δήλωση συµ- μετοχής και στη συνέχεια ένα ποσό της τάξης των 25.000 ευρώ για κάθε διπλή αναμέτρηση. Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς την προς το δυσμµενέστερο διαφοροποίηση των πραγµά- των καιτην τεράστια δυσκολία που δημιουργείται γιατις οµάδες µας. Τα ποσά που απαιτούνται είναι δυσανάλογα των βαλαντίων των οµάδων μας. Ἠταν βέβαια και προηγούμενα δυσβά- στακτα- αφού τα έσοδα των οµάδων που µετέ- χουν σε ευρωπαϊκούς θεσμούς είναι ασήµα- ντα -δεν τίθεται σύγκριση µε το ποδόσφαιρο- αλλά τώρα µε τα νέα οικονομικά δεδοµένατο βάρος είναι πιο... δυσβάστακτο. Υπάρχουν µάλι- στα και σκέψεις από µέρους οµάδων για µη συμμετοχή. Είναι κατανοητοί οι λόγοι που ο ΚΟΑ κατέ- ληξε σε αυτή την απόφαση, που δεν αφορά µόνο το μπάσκετ. Εκείνο που πληγώνει τους ανθρώπους των διοικήσεων των οµάδων που Εµπλέκονται αλλά και τους φίλους του µπά- σκετ γενικότερα είναι ότι µε βάση αυτά τα δεδο- µένα ο δρόμος προς τη διάκριση μετατρέπεται σε ατραπό. Καιτις είχαµε συνηθίσει τις δια- κρίσεις τα τελευταία χρόνια. Πότε ατιό την ΑΕΛ (αυτή µας χάρισε και τρόπαιο), πότε από τον Κεραυνό, πότε από το ΑΠΟΕΛ, πότε από τον Απόλλωνα και πέρυσι από την ΕΘΑ. ΆΜΙα και πθρί μπάσκετ ολόγος, συνεχίζουμε. Αρκετό νέο αίµα διακρίνουμε στην πρόσκληση των διεθνών για την προεθνική ανδρών. Δεν θα αναφερθούμε σε ονόματα. Θα εκφράσουµµε όµως δύο λόγια ὡς παραίνεση στα παϊδιά αυτά. Η ευκαιρία που τους δίνεται είναι σηµαντική -και αποτελεί γιὰ αυτούς την αναγνώριση των ικα- νοτήτων τους αλλά καιτων προσπαθειών που καταβάλλουν. Οφείλουν δε να προσπαθήσουν με όλη τους τη δύναμη -αγωνιστική και ψυχική- για να γίνουν ανταγωνιστικοί στο σύγχρονο μπάσκετ. Για να τους έχουµε, να τους βλέ- πουμε και να τους χαιρόµαστε... Ξεκάθαρο Ναι στην συνέχιση των Μικρών Κρατών Ευρώπης Παράλληλα µε την διεξαγωγή των Ἱδων Αγώνων Μικρών Κρα- τών Ευρώπης, ο Υπουργός Αθλητισμού του Πριγκιπάτου, Ηυσο Ωὐβας/6ί είχε σύσκέψη µετους Υπουργσύς Αθλητισμού καιτους Προέδρους των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών των Μικρών Κρατών Ευρώπης. Κατά την άτυπη σύσκεψη τῶν Υπουργών Αθλη- τισµού, οἱ Αθλητικοί Αξιωματούχοι και οι Διοικητικοίπου καθορί- ζουν πολιτική εξέφρασαν ομόφωνα υποστήριξη στην συνέχιση διεξαγωγής των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης. Ο Υπουργός Αθλητισμού του Λιχτενστάιν Ηυσο Ωμαάριθί δήλωσε ευχαριστη- μένος από την κοινή απόφαση. «Συνεχίονταςτους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης δίνουµε το σωστό μήνυμα για τον αθλητισμό στην χώρα μας. Με τον τρόπο αυτό δίνουµε στους αθλητικούς οργανισμούς καιτα σωματεία μας µια ενδιαφέρουσα βάση και προοπτική για να συνεχίσουν να δουλεύουν στο µέλλον». ΘΕΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΑ ΤΟΥΣ ΑΜΚΕ Οι αθλητικοί αξιωματούχοι συζήτησαν για το µέλλον των ΑΜΚΕ διεξοδικά κατά την διάρκεια της Σύσκεψης. Όλοι οἱ υπουργοί οµο- φώνα υποστήριξαν την συνέχιση του θεσμού των ΑΜΚΕ και τόνι- σαν την σηµασία που διαδραματίζουν οἱ ΑΜΚΕ τόσο από οικονο- µικής, και κοινωνικής άποψης αλλά και όσον αφορά την πολιτική τους εικόνα. Οι Πρόεδροι των Εθνικών Ολυμπιακών Επιροπών των Χωρών των ΑΜΚΕ επίσης μλησαν θετικά όσον αφορά το µέλ- λον των Αγώνων. ο ψημα Εκδίδεται από την Εταιρεία ΕΧΡΗΕΡΕ ΡύΒΙΙΟΑΤΙΟΝΡ ΙΤΟ πώ κ Ν ο ΤΟΥ ΤΟΝΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Ο Γιώργος Γεναγρίτης είναι ένας έµπειρος παράγοντας που βοηθά εδώ και αρκετά χρόνια το σωματείο της Νέας Σαλαμίνας. Έχει υπηρετήσειτο σωματείο της Αμμοχώστου απο διά- φορα πόστα, έφορος ποδοσφαίρου, ταμίας, αντιπρόεδρος, εκπρόσωπος στο ΔΣ της ΚΟΠ κλπ. Είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων που κύριο µέλημα του ήταν πάντα η οικονομική εξυγίανση του σωματείου αλλά καιτο καλό της Νέας Σαλαμίνας. Τον χαρακτηρίζει η συλ- λογικότητα και η προσωπικότητα του µπορεί να φέρει ενότητα. Το Αθλητικό Βήμα μίλησε µε τον πρόεδρο του νέου διοικητικού Συµ- βουλίου της ομάδας της Αμμοχώστου για όλα τα ζητήματα που αφορούν το σωματείο. ο Να σας συγχαρούµε για την εκλογή σας σαν Πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας. Ποιο είναι το πρώτο μήνυμα που θέλετε να δώσετε στον κόσµο του σωµστείου της Αμμοχώ- στου «Το μήνυμα που θα ήθελα να δώσω σε όλους τους Σαλαμιναίους είναι να στηρίξουν το νέο συμβούλιο τόσο οικονομικά αλλά και ηθικά, αφού οι καιροί είναι δύσκολοι και όλοι σαν µια γροθιά πρέπει να παλέψουμµε για την επιβίωση του αγαπημένου µας τα ΓΕΝΑΓΡΙΤΗΣ «1 Σπηπμίνῃ εἰνπι ϱ κθσμος τής) σωματείου, Έστω και ένα ευρώ από τους Χιλιάδες Σαλαμιναίους είναι σηµαντικό για την τιτάνια προσπά- θεια που ανέλαβετο νέο συμβούλιο. Περιμένουμε τις χιλιάδες φίλους του σωματείου µας να γίνουν ενεργά µέλη του σωματείου αλλά και να αγορά- σουν το εισιτήριο διαρκείας μόλις κυκλοφορήσει, Η Σαλαμίνα είναι ο κόσµος της». ο Ποιος θα είναι ο τρόπος λει- τουργίας του νέου Διοικητικού Συµ- βουλίου «Το νέο διοικητικό συμβούλιο έχει υποσχεθεί σύµπνοια καὶ ενότητα στην γενική συνέλευση µπροστά σε όλα τα µέλη του ιστορικού σωματείου µας και αυτό θα πράξει. Όλα τα µέλη θα πάρουν τα πόστα τους καιθα αρχίσουν δουλειά γιατον καλό της Σαλαμίνας. Ίσως να υπάρ- ξει και κάποια ενίσχυση αλλά αυτό θα το δούµε στην συνέχεια. Στόχος είναι να δημιουργηθούν επιτροπές µε την Παρουσία εξωδιοικητικών φίλων και µελών του σωματείου που ὑπο- σχέθηκαν να βοηθήσουν την δύσκολη προσπάθεια που καλούμαστε όλοινα αντιμετωπίσουμε». 9 Ποιοι είναι οἱ στόχοι για π]ν επό- µενη χρονιά αλλά και για το µέλλον «Οι αγωνιστικοί στόχοι γιατην ερχό- µενη χρονιά σίγουρα είναι η παρα- µονή στην κατηγορία και η σταθε- ροποίηση της στην Ακατηγορία για το ποδοσφαιρικό τµήµα, πρωταγω- νιστικοί για το πετοσφαιρικό τµήµα με υπεύθυνο τον αντιπρόεδρο Σίµο ωάννου και η οικονομική εξυγίανση του σωματείου. Σημαντικός επίσης στόχος είναι η επέκταση και ἄνα βάθµιση του σταδίου Αμμόχωστος ώστε να ικανοποιείτις σημερινές απαι- τήσεις των φιλάθλων. Θέλουμε να φέρουμε περισσότερο κόσµο στο γήπεδο που να νοιώθει ασφάλεια και να συμποριφέροται με αθλητοπρέπεια. Όλα αυτά θα έρθουν µέσα από σκληρή και συλλογική δου- λειά από όλους μας. Ακόμα ένας πολύ σημαντικός στόχος είναι η αναβάθ- µιση των ακαδημιών µε στόχο τα επό- µενα χρόνια τα νεαρά βλαστάρια µας να στελεχώνουν την ραχοκοκκαλιά της ομάδας, Αυτό θα γίνει θέτοντας επαγγελματικά πρότυπα µε την βοή- θεια προσοντούχων έμπειρων ανθρώ- πων σε θέµατα ακαδημιών. Έχουμετις εγκαταστάσεις και πρέπει να της εκµε- ταλλευτούμε στο έπακρο». Μεγάλο χρθος αι Ἰω ολμλομ λα σ μσο ο ΟΤΙ ο οι ο ο Πα ΄. «Το χρέος είναι µεγάλο αλλά πιστεύουμε ότι µε σωστές κινήσεις, αύξηση .. των εσόδων και µείωση των εξόδων σταδίἰακά μπορούμε να µειώσουμε το ΄. χρέος και γιατί όχι να έχουµε κέρδος από τις δραστηριότητες του σωµα- ο μ κο[ωμ ΓΚ τοπ οππο ζο τλω -. Σαλαμιναίοι τότε μπορούμε. Το σύνθημα µας άλλωστε το τελευταίο καιρό είναι ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ. Επίσης ολοκληρώνεται και η µελέτη για τα εισιτήρια διαρκείας αλλά και για τα χορηγικά πακέτα που θα κυκλοφορήσουν µε στόχο να έρθει αρκετό εισόδηµα στο σωματείο. Θα γίνει επίσης αναβάθμιση της επίσηµης ιστο- | σελίδας του σωματείου) ΝΝΝΗΝ.ηθᾶςαἱαΠιί5.οοπι.οΥ και καλούμε τον κόσµο ποια σα σα 7, Αρχιζειο προγραμμαΠισµος χ11 «ος ΟΟ ΠΩΟΟΟ | 9 ΤΟΥ ΤΟΝΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Πλέον µετά την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συµβουλίου όλοι στην Σαλαμίνα έχουν στρωθεί στην δουλειά και στόχος είναι ομάδα, διοικητικοί παράγοντες και κόσμος να γίνουν µια γροθιά για το καλό του σωματείου της Αμμοχώστου. δη µε τον ερχομό του Στηβ Κων- σταντνίδη στην Κύπρο - ήταν εξω- τερικό για εκπαίδευση άλλων προ- πονητών - άρχισαν οι συναντήσεις ΣΑΛΑΜΙΝΑ με µέλη της επιτροπής προγραμ- ματισμού για να κλείσουν όλατα θέµατα και να πέσουν οι υπο- γραφές. Η θέληση και απότις δυο πλευ- ρές ήταν δεδομένη γι’ αυτό το λόγο ο Αγγλοκύπριος προπονη- τής δεν προχώρησε να διαπραγ- µατευτεί συμβόλαιο µε άλλη ομάδα. Το νέο ΔΣ και ο προπο- νητής έχουν κοινό όραµα µε στόχο η Σαλαμίνα να γίνει η υπολογίσιµη δύναμη που ήταν και παλαιότερα. Σίγουρα σε αυτή την προσπάθεια αρωγός θα είναι ο κόσμος και όλοι σαν οικογένεια θα πορευτούν µε στόχο την πλήρη αναδιάρθρωση του σωματείου. Όπως όλοι λένε στο σωματείο της Αμμοχώστου πρωταρχικός στόχος είναιτο στή- σιµο µιας καλής ομάδας στα πλαί- σια οικονοµικής περισυλλογής. ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΜΟΝΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ Σε θέµατα προγραμματισμού οι μόνοι ποδοσφαιριστές που έχουν καιτου χρόνου συμβόλαιο µε την Σαλαμίνα είναι οι Ντίξον, Βούνκ, Χαιλής, Ράνεμ και αν αναλογι- στούµε ότι οιτρεις ήρθαν επί καιρώ Στηβ Κωνσταντινίδη ενώ ο πρώ- τος ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας στην περσινή χρονιάτότε μάλλον παραμένουν. Επίσης στα- θερή αξία είναι και ο τερµατοφύ- λακας Ντέγιαν Μίλιτς που ήταν βασικό στέλεχος σε ολόκληρη την χρονιά. Το τεχνικό τιµ αναμένεται να παραμένει το ίδιο µε την θέση του προπονητή τερµατοφυλάκων να παίζεται αφού μάλλον ο Σάντρο Τόµιτς θα αποτελέσει παρελθόν. ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Στην επόµενη συνεδρία θα γίνει ο καταρτισµός των επιτροπών ενώ γίνεται µεγάλη οικονομική προ- σπάθεια να καλυφτούν µέχριτο τέλος του µήνα όλες οι τρέχου- σες ανάγκες. δη βέβαια έχούν «αρχίσει οἱ διεργασίες ειδικά για τα εισιτήρια διαρκείας, τα νέα χορηγικά πακέτα, το νέο περιο- δικό του σωματείου, η αναβάθ- µιση της ιστοσελίδας του σωμα- τείου αλλά και το πιο σηµαντικό η πλήρης αναδιάρθρωση των ακα- δηµιών. ΕΠΗ Η ΓΚ ΛΙΓ: Ανακοίνωση εξέδωσαν οἱ οργανωμένοι ΒΕΌ 608 και δηλώνουν . ότιθα είναι στο πλευρό της νέας διοίκησης αφού άλλωστε 2 από τα νέα µέλη του συμβουλίου προέρχονται από τις τάξεις τους: «Ὡς σύνδεσμος φιλάθλων τῆς Νέας Σαλαμίνας Αμμοχώστου ΄ ΒΕΌ Οἱ 0Β, δηλώνουμε πως στηρίζουμε τη νέα διοίκηση, όπως ΄. κάναμε και µε όλες τις προηγούμενες και ευχόμαστε στον κ. Γεναγρίτη καλή επιτυχία στο νέο τοῦ πόστο στο Σωματείο µας, µετά την πολύχρονη παρουσία του στα διοικητικά. Ταυτόχρονα δηλώ- ἡ ο ΟΤΕ) Κο έν Γοζν ον ένο δει κατα ζελέ λεε ο Κο ο ντετα Πω ν νοκ ο α ο ν μπα) ο τομ {δτωΚ.ζα] κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να παρουσιαστεί δυνατή µε τη Ρο κο τω .᾿. Δεν μπορούμέ παρά να µην ευχαριστήσουμε καιτον πρώην ΄. πρόεδρο µας κ. Κυριάκο Σοφοκλέους, ο οποίος αποφάσισε να µην | . επαναδιεκδικήσειθέση στο νέο ΔΣ. Ἡ προσφορά του στην ομάδα Ιλ ολοι ιτ νεο νο ολο ... Στο σηµείο αυτό θέλούµε να τονίσουμε ότι δεν πρέπει να επα- | ο ΠΕ. ο ας σι να {λε ζιΑΥΟΗ. ο) οτιδήποτε να ασκούν κακόπιστη κριτική σε συμβούλιο ή προ- : πονητή γιά να δικαιολογήσουν τη διαφωνία τους. Πρέπει ΟΛΟΙ να | ’ στηρίξουμε τόσο πι διοίκήση, όσο και τον προπονητή και τους τιαί- ΄ . κτες µας, στην προσπάθεια να σταματήσει να διασύρεται στο ΄ γήπέδο αυτή η ΙΔΕΑ που ονομάζεται ΝΕΑ. ΣΑΛΑΜΙΝΑ . ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ.» ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΚΟ Τη ΠΗΡΠΠΙΙΠΠΠΙΩΠΠΠΠΙ Μεγάλη επιτυχία σηµείῴσε το (αἱ Ὀίππθι που΄ πιο σπουδαίο καταφέρᾶμε να αποσβέ- Ταχυδρομική διεύθυνση: Αιγάλεω {, Στρόβολος Τ.Τ.2057 Φαξ: 22959589, Τ.Κ. 23699, Τ.Τ.1687, Τηλέφωνα 22352901, 22351050, 29352880, 22352837 Ε-ΜΑΙΙ: αἰπίνίπια(Φιοροςηεί.ογ.πεὶ ἰοπἰοοπ(ῶΙοροσπε.ογ.πδἰ κτηση του τροπαίου. Την βραδιά έκλεισεµε να ακολουθήσει. Με σωστό προὐπολογισμό, µε µερικά τραγούδια ο γνωστός φίλοςτου καλή οργάνωση καιτη δική σας βοήθεια, είµαστε σωματείου Σώτος Κωνσταντίνου-Γόνιος. σίγουροι πως θα είµαστε στους στόχους µας. Στην ομιλία του ο αντιπρόεδρος και Η ομάδα φέτος θα αγωνισθεί στις Ευρωπαϊκές υπεύθυνος του πετοσφαιρικού τµή- διοργανώσεις και µε µια καλή κλήρωση ελπίζουµε διοργάνωσε την περασμένη Τετάρτη το τµήµα πετό- σουµε το προηγούμενο χρέος καινα σφαιρας στο εστιατόριο Τέρα Μάρε. Σκοπός της ἕμνήσουμ την χρονιά µε μηδέν παθη- εκδήλωσης ήταν να γιορτάσουµε την κατάκτηση τικό. του Κυπέλλου Κύπρου στην Πετόσφαιρα από την Κατά την διάρκεια της βραδίάς έγι- πνν κ οµάδα µας και να τιµήσουµε όλους τους χορηγούς ναν απονομές στο 40 καιπλέον χορη- µατος Σίµος ἰωάννου ευχαρίστησε στη διάκριση. Να αναφέρω ότι προπονητής της ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ μας, που χωρίς την οικονομική βοήθειατουςη µγούς που στηρίζουν το τµήµα, ανα- όλους τους χορηγούς, ανάφερε ότιη ομάδας στη φετινή σεζόν θα είναι ο Αντώνης Κων- πλ εκπλήρωση του άθλου της κατάκτησης του κωπέλ- κοινώθηκε επίσηµα ο νέος προπονη- επιτυχία ήταν συλλογική και είπε χαρα- σταντίνου, ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνοµα , λου θα ήταν ανέφικτη. τής για την νέα χρονιά ο οποίος θα κτηριστικά για την επόµενη χρονιά: του µε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του τµήµατος. Αρχισυντάκτης: ΤΟΝΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ξεκινώντας την περσινή χρονιά είχαµε θέσεισαν είναι ο Αντώνης Κωνσταντίνου και οι «Φέτος στόχος της ομάδας είναι η διεκ- Του ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία, Τέλος να ανα- στ τ στόχο την εἰσδοχή στην τετράδα των ρἰ8γ οἤ και παρευρισκόμενοι κέρδισαν δώρα αξίας δίκηση του πρωταθλήματος µέσον των ρΙ8/ κοἰνώσω την παραχώρηση έκτασης 26 σκαλών Οικονομικός Διευθυντής: ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤΡΟΥ ΓΟΝΑΤΑ την πρόκριση της ομάδας στον τελικό του Κυπέλλου. 2500 θυρώ σε λαχνό εισφοράς που κυκλοφόρησε. οὔ ὡς και η πρόκριση πάλι στον τελικότου κυπέλ- κοντά στο Θεμιστόκλειο για την ανέγερση κλειστής ον κν ὼ Με ένα προὐπολογισμό πιο κάτω από το ἡμισυτου Το παρών του στην εκδήλωση έδωσε και ονέος Ἅλου. Στόχος φιλόδοξος αλλά και πολύ δύσκολος. αίθουσας γιατις ανάγκες της Νέας Σαλαμίνας. Σε προὐπολογισμού των άλλων δυο οµάδων που πρω- πρόεδρος του σωματείου Γιώργος Γεναγρίης όπου Υπάρχουν αντίπαλοι µε αστρονομικούς προὐπο- (3-4 µήνες θα είµαστε έτοιμοι για το ξεκίνημα των ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΗΕΗΜΕΦ ΜΕΡΙΑΡΗΕΞΘΙΤΗΩ ταγωνιστούν καταφέραμε το ακατόρθωτο καιτο εὔχαρίστησε όλους τους συντελεστές γιατην κατά- λογισµούς, που η οµάδα µας δεν µπορεί ούτεθέλει εργασιών µε την οικονομική βοήθεια του ΚΟΑ.» δ Κιςσεῖ! Ηοοῦς αἰλών, ΞοΕΗ ΑΙ (λλίάθα ΡΗΙΗΡς ΒΟΞΟΗ Βιοπήῤρθιό απ Ποις, ῶὤκκ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ -ΣΙΡΟΒΟΛΟΣ: π Ηρακλέους 21, την ΚΟ 1.1 α καὶ τώρα Λεμεσὸ ΛΕΜΕΣΟΣ: 8 ἁγίας Φυλάξεως 131, Τηλ. Ιω. ὃς ο ο ος ο, 5ΙΕΜΕΝ5 οἰαεϊτοπίες ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 αθήητικο ἵημα 8η ΣΕΛΙΔΑ Η επιλογή του Νιόπλια Η επιλογή του Νίκου Νιόπλια για το πόστο του προπονητή της Εθνικής Κύπρου, είναι επιτυχής. Πρόκειται για ένα νέο τε- χνικό, µε φιλοδοξίες αλλά και πλούσιες εµπειρίες που αν στη- Ριχθεί, από την Ομοσπονδία, τα σωματεία, τους διεθνείς και τον κόσµο, µπορεί να βοηθήσει την Εθνική να κάµει το πάρα πέρα βήμα. Σίγουρα, οἱ δυσκολίες είναι πολλές µε κύρια την εξαφάνιση των Κυπρίων ποδοσφαιριστών και το γεγονός ότι βασικές µο- νάδες της Εθνικής βρίσκονται στη δύση της καριέρας τους και ισάξιοι αντικαταστάτες τους δεν υπάρχουν. Ο Νίκος Νιόπλας δεν γνωρίζει ακόµα τα δύσκολα δεδοµένα κάτω από τα οποία θα κληθεί να δουλέψει. Χρειάζεται χρόνο προσαρμογής, γνώσεις των δύσκολων δεδοµένων, αλλά πάνω απ’ όλα πίστωση χρόνου και µεγάλη στήριξη απ’ όλους. Δικαιολογημένη έκρηξη Δικαιολογημένη πέρα ως πέρα εἶναι η έκρηξη του κόσµου του Απόλλωνα από την αδιαφορία που επιδεικνύεται από µε- γαλομετόχους και παράγοντες του συλλόγου να δώσουν ένα τέλος στην περιπέτεια του συλλόγου. Το σωματείο είναι χωρίς λεφτά, χωρίς διοίκηση, χωρίς προ- πονητή. Οι ποδοσφαιριστές του το εγκαταλείπουν, ο σχεδια- σµός καθυστερεί, μεταγραφές δεν γίνονται. Και πώς να γί- νουν χωρίς λεφτά Όλα αυτά εἶναι απότοκα ολέθριων λαθών του παλαιότερου και πρόσφατου παρελθόντος και ουδείς αναλαμβάνει την ευ- θύνη, ούτε κανένας τολμά να αναλάβει την τύχη του Απόλλω- να στα χέρια του. Δίκαια ο κόσμος εξοργίζεται και εξεγείρεται. Ποτέ το σωµα- τείο δεν βρέθηκε σε χειρότερη θέση, γί’΄ αυτό όσοι το αγα- πούν πραγματικά ας προστρέξουν πριν είναι πολύ αργά, Εμφανίζονται ... και εξαφανίζονται Το ίδιο σκηνικό όπως κάθε χρόνο, Κάποιοι παράγοντες πα- ῥρουσιάζονται πρόθυμοι να διεκδικήσουν από τον Κωστάκη Κουτσοκούµνη την προεδρία της ΚΟΠ, αλλά μόλις διαπιστώ- σουν την ανυπαρξία προοπτικής, εγκαταλείπουν την προσπά- θεια. Ο Ντίνος Λευκαρίτης φημολογείτο ότι θα ήταν ανθυπο- ψήφιος του κ. Κουτσοκούμνη, αλλά φαίνεται ότι µόλις διαπί- στωσε τα δυσµενή δεδοµένα, έκαµε πίσω, Ο Κωστάκης Κουτσοκούµνης παρουσιάζεται ανίκητος. Στέ- ριωσε στην ΚΟΠ, δημιούργησε το δικό του κατεστημένο, ξέ- ρει να ελιχθεί και παρ’ όλα τα λάθη του, παρ᾽ όλες τις κατά καιρούς «αποσύρσεις εμπιστοσύνης» προς το πρόσωπό του, απ᾿ όλα σχεδόν τα σωματεία, σίγουρα θα συνεχίσει στο πό- στο, χωρίς καμιά απειλή, Ν- Στις { Ιουλίου η Κλήρωση του Πρωταθλήματος Ανακοινώνεται ότι η διαδικασία της κλήρωσης των αγώνων του Πρωταθλήματος ΜαΠΠ αἰκὶ περιόδου 2011/2012 θα πραγµατοποιηθεί την Πέμπτη 7 Ιουλίου και όχι στις 4/7, όπως αρχικά ανακοινώθηκε. Η διαδικασία της κλήρωσης θα πραγ- µατοποιηθεί στο ΜαΠῆη | αἰκί 9ροπίπᾳ Ο]μῦ (Λατσιά) στις 1 1:30 πμ. Όπως ήδη ανακοινώθηκε, το νέο Πρωτάθλημα ΜαΠΠΠ αἰκὶ θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 27/28 Αυγούστου 2011. Ρα μα μν ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Η ΚΟΠ στα πλαίσια της Σχολής Προπονητών Ποδοσφαί- ρου διοργανώνει σειρές µαθηµάτων ανανέωσης των διπλω- µάτων υΕΕΑ «Ο», ΨΕΕΑ «Β» και ΗΕΕΑ «Α» για τα διπλώματα τα οποία λήγουν το 2011. Τα µαθήµατα θα περιλαμβάνουν θεωρία και θα διεξαχθούν τις πιο κάτω ηµέρες από τις 08:00 π.μ. µέχριτις 16:00 μ.μ. 9 ΕΓΑ «ΑΛ»: 22 - ο3/08/2011 ο Ι)ΕΕΑ «Β»: 24 - 25/08/9011 9 [ΕΕΑ «Ο»: 26/08/2011 Τόπος διεξαγωγής των µαθηµάτων θα είναι η αίθουσα δια- λέξεων του ΚΟΑ που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου του Οργανισμού στη Λευκωσία. Σηµαντικές πληροφορίες Ί. Το κόστος της ανανέωσης για τα πιο πάνω διπλώματα έχει ορι- σθοί ως εξής ὑυΕΕΑ «Α» 855 ευρώ, υΕΕΑ «Β» 600 ευ- ρώ, ΗΕΕΑ «Ο» 400 ευρώ. Πληρωτέο µε την υποβολή Συµµε- τοχής, 2. Η ανανέωση τῶν πιο πάνω διπλωμάτων θα γίνει µό- νο Ί φορά φέτος. Αιτήσεις εγγραφής από στην Ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας κάτω από την Κατηγορία Σχολή Προπονη- τών - Λήψη Αρχείων. Καταστατική. Συνέλευση της ΕΑΚ. Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΑΚ υπενθυμίζρι ότι η Κατα- στατική Συνέλευση της Οργάνώσης θᾳ πραγµατοποιΏθεί την Τετάρτη {65 Ιουνίου στις 19:00, στη Δημοσιογραφική Εσία - Τα θέµατα που θα απασχολήσουν τῃ Συνέλευση είναι ή-αὐ- ξηση της θητείας του διοικητικού συμβουλίου από δύο -σε τρία χρόνια (τροποποίηση του άρθρου. 12α) και τα κραήρια αναγνώρισης, από µέρους της ΕΑΚ, των ιστοσελίδών και τών δημοσιογράφων που εργάζονται στά µέσα αυτά (προσθήκη στο άρθρο 9). -π----- ΜΙΝΕΚΥΑ ΙΝυΒΑΝΟΕ ΟΟΜΡΑΝΥ ΙΤΟ ΑΑΕΝΤ5 Οοςία5 Α. 6οηςφϊαπίπἰἀθς Μαπαρίπα ΡΙΓθοίοΓ Αντιπρόσωποι Ασφαλιστικής εταιρείας ΜΙΝΕΒΝΑ 38, ΚαΓαϊθκακἰς οἱ, Καπίκα Αἰεχαπαςι Οθπίοη, Οἤϊοθ 38Η Ρ.Ο.ΒΟΧ 51454, 0Υ-3505 | Ιπιᾶξςςοἱ Τεἰ.: 2596/791/25967928, ΕΕΧ: 95346072, Βθς.: 25394563 Του ΑΝΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ αντιπάλους, ρήσει, αν τον βοηθήσει και η κλή ο ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ κ.Ο.Π. (ην. ο(α.οοπι.ογ) Ο Νίκος Νιόπλιας αισθάνεται τιµή που του εμπιστεύτηκε η ΚΟΠ το πόστο του Ομοσπονδιακού προπονητή και στέλνει τα πρώτα μηνύματα για την επόµενη µέρα της Εθνικής µας. Ο νέος µας Ομοσπονδιακός προπονη- τής μίλησε στην επίσηµη ιστοσελίδα της Κ.Ο.Κ. και δηλώνει πως γνωρίζει αρκετά για το κυπριακό ποδόσφαιρο και ασφαλώς πολύ σύντομα θα έχει την ευκαιρία να µά- θει περισσότερα. Εξάλλου από την πρώτη στιγµή που τέ- θηκε θέµα συνεργασίας του µε την ΚΟΠ, ξεκαθάρισε πως θα διαμένει µόνιµα στην Κύπρο και την εξήγηση την δίνει ο ίδιος «Εδώ θα είναι η δουλειά µου, θέλω να µάθω όλους τους ποδοσφαιριστές, τη νο- οτροπία τους και να παρακολουθήσω µέ- σα στους επόµενους λίγους µήνες όσοτο δυνατό περισσότερα παιχνίδια και θα έχω σύντομα την ευκαιρία µε τουό αγώνες των Πρωταθλημάτων ΟΥΕΦΑ. Θέλω να μιλήσω µε προπονητές, αν είναι δυνἀτό να παρα- κολουθήσω και προπονήσεις των οµάδων για να δημιουργήσουμε τις καλύτερες προὐποθέσεις συνεργασίας. Με αυτά τα δεδοµένα, επιβάλλεται να εγκατασταθώ στην Κύπρο». 9 Ασφαλώς δεν αισθάνεσαι ότι έρχε- σα! σε άγνωστο χώρο «Σίγουρα όχι, παρακολουθούσα συχνά αγώνες του κυπριακού πρωταθλήματος από την τηλεόραση, έχω και φίλους και παλιούς συνεργάτες στην Κύπρο, είναι η γλώσσα και καθόλου δεν αισθάνομαι ότι έρχομαι σε ένα άγνωστο χώρο». ο [Ποία είναι η εκτίµηση σας γ/α Το πο- δόσφαιρο µας «Ἑέρῳ ότι το κυπριακό ποδόσφαιρο βελ- τιώθηκε, αν µου έλεγε κάποιος πριν από 5- Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιή- θηκε η Παγκύπρια Ημερίδα Κολύμβη- σης Ειδικών Ολυμπιακών Κύπρου, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Ιουνίου 2011. Η πιο πάνω Ημερίδα διεξάχθηκε στο Ολυμπιακό κολυμβητήριο Λευκω- σίας όπου και έλαβαν µέρος γύρω σει πιο αδύνατους του προσφέρει την ευ- καιρία να διασφαλίσει χωρίς πολλές δυ- ὅων, ιδιαίτερα των μεγάλων µε τους τε- σκολίες είσοδο στους ομίλους του Γι- ουρόπα Λιγκ και στη συνέχεια να επιχει- Ῥώση, Όλα τα λεφτά του είσοδο στους ομίλους /.ΑΠΟΕΛ είναι κατατε- του Τσάμπιονς Λιγκ. ΄. θειµένα φέτος στην Το ΑΠΟΕΛ µε τις πλού- ᾿ είσοδο στους οµί- σιες εµπειρίες που έχει, λους του Τσάμπιονς τη δυνατή οµάδα που Ακ. Το γεγονός ότι διαθέτει καιτον κόσµο δί- ΄ ΤΟΝ 890 προκρι- πλα του έχει όλα τα πλεονεκτήματα να επιτύχει. Τι σηµαίνει τέτοια επιτυχία Μα λε- φτά, πολλά λεφτά, εκατομμύρια. Και καθώς η σωτηρία των κυπριακών οµά- ῥράστιους προὐπολογισμούς, βρίσκεται πια στην Ευρώπη, το ΑΠΟΕΛ δηµιουρ- γείτις βάσεις δύο σημαντικών τινών 6 χρόνια ότι θα έπαιζαν οµάδες στη φάση των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ και µε πο- λύ καλές παρουσίες δεν θα ήµουν καθό- λου βέβαιος ότι θα τα κατάφερναν. Παρα- κολούθησα τα παιχνίδια τους και τόσο η Ανόρθωση όσο και το ΑΠΟΕΛ είχαν εξαι- ρετικές παρουσίες». ο Συζητώντας µε τους αξιωματούχους της ΚΟΠ τι αντιλήφθηκες για Το πλαίσιο της συνεργασίας σας και ποια ήταν η δι- κή σας θέση «Διαπίστωσα από την πρώτη στιγµή ότι ΑΔΕΣΜΕΥΤΑΊ Βάζει τις βάσεις µιας συνεχούς πο- ρείας στα ευρωπαϊκά πρωταθλήµα- τα και, Αποζντά τεράστιο πλεονέκτημα ένα- ντι των κύριων ανταγωνιστών του στην Κύπρο. Ουσιαστικά, αν το ΑΠΟΕΛ πετύχει να εισέλθει φέτος στους ομίλους κάποιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αποκτά οἱ- υπήρχε πραγματική διάθεση για συνεργα- σία και εἶναι τιμητικό να σου δίνουν την ευκαιρία να αναλάβεις την Εθνική ομάδα. Με τιµά ιδιαίτερα που µου δόθηκε αυτή η σηµαντική θέση που µε ευχαρίστηση πολ- λοί θα ήθελαν. Αγαπώ αυτό που κάνω και θέλω να το κάνω µε ζωντάνια. Είναι µια νέα εμπειρία που θέλω να ζήσω και µε τη συνεργασία της Ομοσπονδίας να δημιουργήσουμε µια ομάδα που να µπορέσει να ανέβει σκαλο- Το πλεονέκτημα του ΑΠΟΕΛ σα κονοµική ευχέρεια για πάρα πέρα ενδυνάμωση και προοπτική να έχει κυ- ρίαρχο ρόλο στην Κύπρο, για πολλά χρόνια. Σε µία περίοδο που: 9 Οι κύριοι ανταγωνιστές του, Οµό- νοια και Ανόρθωση υποφέρουν από οι- κονοµική στενότητα και δεν θα µπο- ρούν νατο ανταγωνιστούν. Η Ομόνοια, µετά το εντυπωσιακό άνοιγμα των δύο τελευταίων χρόνων, επανέρχεται στη λιτότητα και τερµατί- ζει - κατά τα φαινόμενα -τις δαπανηρές μεταγραφές. Η Ανόρθωση δεν έχει τη ο Πολλές φορές ο κόσμος περιμένει τα καλά αποτελέσµατα για να γεμίσει Τα γήπεδα. Εμπειρία που έχετε ζήσει και στην Ελλάδα, «Η βοήθεια του κόσµου µας χρειάζεται καιτην θέλουµε από την πρώτη στιγµή σε αυτή την καινούρια προσπάθεια. Πρέπει όµως να είµαστε και ρεαλιστές. Με τη δι- κή µας παρουσία είναι που θα υποχρεώ- σουµε τον κόσµο να εµπιστευτεί την προ- σπάθεια µας και να έρθει κοντά στην που κανείς δεν ξέρει πού θα σταµατή- γες τώρα των κυπριακών οµάδων εντο- πίζονται στην οικονομική αυτοδυναμία. Αυτό είναι το µεγάλο τρόπαιο. Τίποτε δυνατότητα για μεγαλύτερα οικονομικά ανοίγματα. Ο Απόλλωνας περνά κρίση σει, η ΑΕΛ τώρα φτιάχνεται και το ρί- σκο είναι ευδιάκριτο, συνεπώς: Οι αγώ- άλλο. Μόνο το ΑΠΟΕΛ έχει προοπτικές νὰ Ἱ κερδίσει αυτό το στοίχηµα. Φέτος, παί- | ζεται το µεγάλο παιγνίδι. Και αν το κερ- | δίσει το ΑΠΟΕΛ, δύσκολα πλέον θα μπορέσουν οἱ ανταγωνιστές του να το πλησιάσουν. . ιώθω τιµή...) ο Επόμενος αντίπαλος µας στην προ- κριµατική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωτα- θλήµατος η Πορτογαλία. Ο προπονητής της Νορβηγίας πριν από λίγες µέρες δή- λωσε ότι αυτή την εποχή η Πορτογαλία είναι η πιο φορμαρισµένη οµάδα στον κόσμο. «Ναι, διάβασα τη δήλωση του και ξέρου- µε όλοι τις δυνατότητες και την αξία των ποδοσφαιριστών Που στελεχώνουν αυτή την οµάδα. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η οµάδα µας δεν έχει πιθανότητες διά- κρισης στον όμιλο, δεν σηµαίνει ότι δεν έχουµε στόχους. Με την παρουσία µας οφείλουμε να µην δώσουμε δικαίωµα σε κανένα να βγάλει τέτοιο συμπέρασμα, Εγώ πιστεύω στους παίκτες και στις ικανό- τητες τους, θέλω να έρχονται στην Εθνική µε την καρδιά τους και σύντομα θα τα πούμε και από κοντά. Θα κυνηγήσουµε και τα αποτελέσµατα και µέσα από τα τέσσερα παιχνίδια που εναποµένουν θέλουµε να κερδίσουμε και τον κόσμο αλλά και πράγµατα που θα µας βοηθήσουν για την επόµενη διοργάνωση. Πρέπει να αξιοποιήσουµε το χρονικό διάστηµα που μεσολαβεί µέχρι την έναρξη της προκριματικής φάσης του Παγκοσμί- ου Κυπέλλου». ο Η προηγούµενη παρουσία σας στην Εθνική Νέων και Εθνική Ελπίδων της Ελλάδος πέραν από τα εξαιρετικά απο- τελέσµατα τι διδάγµατα σας έχει αφήσει «Η συνεργασία προς όφελος των Εθνι- κών Οµάδων αλλά και του ποδοσφαίρου της χώρας. Ερχόμενος στην Κύπρο θα επιδιώξω από την πρώτη στιγµή τη στενή συνεργασία µε τους προπονητές τους και θα είµαι κοντά στην προσπάθεια τους, Θα ήθελα να παρακολουθήσω σύντομα την Εθνική Ελπίδων αλλά δυστυχώς οι υπο- χρεώσεις είναι παράλληλες και θα δούμε πάτια και να κερδίσει και τον κόσµο». ομάδα». πως θα γίνει». ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ Ημερίδα Κούμβησηϊ στους 70 αθλητές Παγκύπρια από Σχολεία και ἱδρύματα. Σημαντικός παράγοντας ο οποίος επέτρεψε να κυλήσουν όλα οµαλά ήταν ο ηλιόλουστος καιρός, Οι αθλητές διαγωνίσθηκαν στα διά- φορα αγωνίσματα της κολύμβησης χαμηλού και ψηλού επιπέδου δείχνο- ντας για ακόµα µια φορά τις δυνατό- τητές τους στο εν λόγω άθληµα. Να ευχαριστήσουμε τα άτοµα τα οποία παρευρέθηκαν και πρόσφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους µε αποτέλεσµα η διοργάνωση να πραγ- µατοποιηθεί κάτω από άριστες συν- θήκες. - μι πποασακας . “«ο«οε“«“ὄἄἃ“ὃἃ«ἃ“«--ὃ««“«ὐ. Διευκρινίσεις για την σχολή Προπονητών Η ΚΟΠ τοποθετείται αναφορικά µε δηµοσι- εύµατα που προκάλεσαν παραπληροφόρηση για τη Σχολή Προπονητών της Ομοσπονδίας και τα διπλώματα προπονητών. Σε συνέχεια των όσων έχουν δημοσιευθεί στον Τύπο από τον Βοηθό Γενικό Γραμματέα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, κ. Παναγιώτη Φαντούση, αλλά και τα σχόλια αθλητικογράφων, αναφορικά µε την Σχολή Προπονητών της ΚΟΠ, θέλουμε να διευκρινί- σουµε ότι όλες οἱ ενέργειες που έγιναν από την Σχολή Προπονητών και την αρμόδια Επι- τροπή της Ομοσπονδίας έγιναν µε βάση τα Κριπήρια της ΟΥΕΦΑ για τα Διπλώματα των Προπονητών και το Πρωτόκολλο που υπέ- γραψε ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέ- ας της Ομοσπονδίας µε την ΟΥΕΦΑ. Γ όλες τις ενέργειες της Σχολής Προπο- γητών ενημερώθηκε η Εκτελεστική Επιτροπή σε συνεδρία της στις 24.05.9011. Τα όσα αναφέρονται στα δημοσιεύματα για την χρονική διάρκεια απόκτησης των Δι- πλωμάτων είναι εντελώς λανθασμένα και αποτέλεσµα παραπληροφόρησης, Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για να αποκτή- σουν τα Διπλώματα Β-Α οἱ υποψήφιοι θα πρέπει να παρακολουθήσουν 150 ώρες µα- θήµατα. Διευκρινίζεται για το Δίπλωμα υΗΕΕΑ Ρο, ότι προπονητής που θα παρακολουθήσει τα µαθήµατα, θα πρέπει να κατέχει το Δίπλωμα υΕΕΑ Α σε ισχύ και να παρακολουθήσει ἆλ- λες 316 ώρες µαθήµατα σε πέντε διαφορετι- Κές φάσεις Και σε χρονική διάρκεια περίπου 2 ετών. Είναι ενδεικτικό ότι η παραπληροφόρηση έχει δημιουργήσει διάφορες παρερµηνείες. Στόχος της ΚΟΠ εἶναι η συνεχής αναβάθµι- ση της Σχολής Προπονητών αλλά και της προπονητικής γενικότερα. Η ΚΟΠ δεν έχει δικαίωµα να αποκλίνει από τις θέσεις που καθορίζονται από το Σύμφω- νο της ΟΥΕΦΑ αναφορικά µε τα πιο πάνω θέ- µατα Και παρακολουθείται στενά από την ΟΥΕΦΑ αλλά και από την Επιτροπή Κριτη- ρίων αδειοδότησης της Ευρωπαϊκής Όμο- σπονδίας. Τονίζεται επίσης ότι τόσο το σεμινάριο Β-Α όσο και το υΕΕΑ ΡΙο θα γίνει στην παρουσία µελών της Τεχνικής Επιτροπής της ΟΥΕΦΑ. 0 κατάλογος των νέων διαιτητών Φούτσαλ Το Τµήµα Διαιτησίας της ΚΟΠ ανακοινώ- Κο Πο Γι ΕΟΟ σι τητών ΕυίδαΙ που πέτυχαν στις γραπτές εξετάσεις που πραγµατοποιήθηκαν στις 7 ολα να Όσοι από τους υποψήφιους διαιτητές δεν παρουσιάστηκαν ή δεν έχουν επιτύχει ο μα λ κ Το ωμ Το Τω νο δεύτερη επαναληπτική εξέταση που θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη, 29.06.2011 στις 19:00 στο οίκηµα του Συνδέσμου Διαι- τητών Κύπρου στη Λευκωσία, ο Αναλυτικά η ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων νέων διαιτητών Ευίςαι (Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσός): ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΟΣ, ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ, ΚΑΡΑΣΑΜΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΚΟΖΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, λος η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΚΟΥΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΕ η συ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ, ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ. ΤΟΥΜΑΖΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ. ν.δ πηνν” 2.ΡᾶνΙου ΝαΙάαςοΓ]ᾷ9 δι ΑπιΗΦδἰ5, 6018 άγπακα - Ογργυ5 Το6Ι.: --357-246264884, Εαχ: --357-24626494. Ε-πιαί!: ϱγπιπιΒά(Φογίαπεϊ.οοΠΙ.Ογ ααϊαάαςξ Λή ο ϱ.Ὑ7 ση] Το Αθλητικό Κατάστημα της πόλης µας τώρα κα! µε οᾶςιᾶ] ένδυση ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ο ΤΟΥ ΤΟΝΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΗ Τριήµερο...σκέψεων θα είναι αυτό που διανύουµε τόσο για τον Μιχάλη Κωώνστα- ντίνου όσο και για τον Στάθη Αλωνεύτη µετάτις συναντήσεις που είχαν µε τη διοί- κηση της Ομόνοιας για τα περί µείωσης των απολαβών τους. ον) ο) ιο ο ο Αλωνεύτης ει αι Τε] που του έγινε, αλλά... Η διοίκηση των πρασίνων είχε µια συνά- ντηση µε τον Μιχάλη Κωνσταντίνου και τον εκπρόσωποτου, καθώς και δυο συνα- ντήσεις µε τον εκπρόσωπο του Στάθη Αλω- νεύτη, αλλά και µε τον ίδιο τον ποδο- σφαιριστή. Οι διοικούντες των κυπελλού- χων βασικά εξήγησαν το σκεπτικό της από- φασης τους για να γίνει σε αυτούς η πρό- ταση για µείωση και ακολούθως άκουσαν καιτην άποψη των ποδοσφαιριστών. Αρχής γενομένης τώρα µε τον Μιχάλη Κωνσταντίνου θα πρέπει να πούμε ότι στην συνάντηση που έγινε δεν ειπώθηκε τίποτα απολύτως χια Ποσά(εκτάς πραγμµατικώτης. τας κάποια χθεσινά δημοσιεύματα που μιλούσαν για πρόταση µε 3556 µείωση). ΕΙ συνάντηση περιστράφηκε καθαρά σε φιλο- λογική συζήτηση και οι δύο πλευρές έδω- σαν ξανά ραντεβού για την ερχόμενη Τρίτη, όπου θα κατατεθεί η οικονομική πρόταση των πρασίνων στον ποδοσφαιριστή. Όπως το «Α.Β.» έγραψε την περασμένη Κυριακή, το «ναὶ» ή το «όχι» του Μιχάλη Κωνσταντίνου εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από το ύψος της μείωσης που θα ακούσει. Όσον αφορά τώρατον Στάθη Αλωνεύτη τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Στις συναντήσεις που έγιναν δόθηκε στον εκπρό- σωπο του ποδοσφαιριστή η πρόταση για µείωση των απολαβών του, µείωση η οποία ξεπερνά το. 4026 του συμβολαίου του. Πάντως την ίδια ώρα από πλευράς Οµό- νοιας δεν έγινε πρόταση για επέκταση του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή, όπως είχε γίνει µε κάποιους άλλους. Το δεύτερο µέρος µάλιστα είναι αυτό που προβληµα- τίζει και στεναχωρείτον ποδοσφαιριστή ο οποίος παρουσιάζεται εξαιρετικά προ- βληματισμένος. Παρόλα αυτά στην Οµό- νοια υπάρχει πίστη ότι τελικά ο ποδο- σφαιριστής, ο οποίος δέχεται τις τελευ- ταίες µέρες και πιέσεις από φίλους και γνωστούς, ὥστε να αποδεχθεί την πρό- ταση των πρασίνων ώστε να συνεχίσει στο «Ηλίας Πούλλος». Ο Στάθης θα πρέπει να απαντήσει τελε- ΠΠ] ΕΠΙ] Τελικά δεν είναι γραφτό από ότι φαίνεται να συνεργαστούν µαζί Ομόνοια και Σανέλ μα το ο ο) ολο ποδο- ο» δεν τα κατάφερε να μείνει ελεύθερος από την ΑΕΚ Αθηνών ο. δεν τα ζωὴ στο οικονοµικό(η Ενωση νὰ φερε περίπου 175.000 ο ο π.μ ο όμως π η του παίκτη ζητούσε 200.000 ευρώ) και έτσι πλέον η πρόταση της Ομόνοιας προς τον μι λο. ο αεσν συμβόλαιο λα χρόνια ο λἩ προς το παρόν τουλά- χιστο μα στο ψυγείο... οἱ ας ω τιῇ ο) Ἡ μη τον οποίο ήθελε νι ηγεσία των προσίνων, όµως όπως λε] ο ο] η που δεν ο λα Ὀ ας ώς μα μοι πλ γραφή δεν µπορεί και να ο Μάλιστα χθεσινές πληροφορίες ο, ότιο λα ριστής κο ἐν μμι ο ο ο ο Ἡ κάνει Την περίπτωση του ακόµη πιο δύσκολη. αθήητικο ια 9 ΤΟΥ ΤΟΝΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Ένας απότους ποδοσφαιριστές! που προ- τάθηκε στην Οµόνοιατις τελευταίες μέρες και τον οποίο εξετάζουν αρκετά σοβαρά στις τάξεις των πρασίνων, είναί ο 3 1χρο- νος Αργεντινός επιθετικός του ΠΑΟΚ, Λού- σιο Φιλομένο. Ο Φιλομένο που τα τελευταία δύο χρό- Μα αγωνίζεται στην οµάδατου ΠΑΟΚ, προ- Ἠθεταινα μείνει ελεύθερος από την ομάδα της Θεσσαλονίκης και πρόκειται για µια περίπτωση που δεν αφήνει καθόλου αδιά- φορο τον Νεόφυτο Λάρκου, ο οποίος χια την θέση του επιθετικού ψάχνει ένα ποδο- σφαιριστή ο οποίος να µπορεί να κινηθεί και περιφεριακά͵ στην αντίπαλη περιοχή, στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Αργεντινός σίδικα µέχριτην ερχόµενη Τρίτη. ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΟ...ΒΕΑΕΟ ΙΝΕ ««ΝΜέάχρε μεθαύριθ-Τρίτη η διοίκηση της Ὀμόνοιας έθεσε ως στόχο ώστε να Ολο- κληρωθεί εξ ολοκλήρου το κεφά- λαιο...«Προτάσεις μείωσης απολαβών». δη ως γνωστό οι πράσινοι εισέπραξαν συνολικά δέκα θετικές απαντήσεις από ποδοσφαιριστές τους (Κασέκε, Αλαμπί, Εφραίμ, Αβράαμ, Καρυπίδη, Χριστοφή, Γιωργαλλίδη, Μακρίδη, Ντάβιτσον και Λεά- ντρο) και πλέον µέχρι μεθαύριο Τρίη που λήγει η προθεσµία αναμένει άλλες πέντε συνολικά απαντήσεις από τους Μποου- θόν, Ρουέδα, Ρενχίφο, Σπούνγκιν και Βέντσιελ. Ας δούµε όµως τα δεδοµένα για αυτέςστις πέντε περιπτώσεις, χωρίς όµως να µπο- κ ο λ. εξελιχθεί το θέµα μεταγραφής Ίου Ρενάτο Μαρ- γκάσα απὀ την ΑΕΚ στην Ομόνοια και ο το κκ κ η σεινα οκούσειτις δύο πλευρές να κοτα- θέτουν την δική τους εκδοχή για τις να Πο Τον Το άµ νοατ 1ο. ποιήσει ότι τουλάχιστον µια από τις ὅυο τη ελ ΙταΤ οτωσα Καταρχήν η Ομόνοια η οποία υΠο- ο ολ ος ον το 1. ανήκει στην ΑΕΚ, όμως στο συµβόλοιο Πο να Το Πα ο ήν. µε ποσό παραχώρησης, ήδη έκανε πρό- τάση στην οµάδα της Λάρνακας, ύψους Με) Την πρόταση αυτή η ΑΕΚ ,η οποία Πας τω ζε ο κέ Γ .Ἡ χώρησης στο συμβόλαιο του Μαργκάσα ύψους 250.000 ευρώ, ακολούθως την απέρριψε αξιώνοντας από την Ομόνοια τουλάχιστον το ποσό Ίων 200.000 ευρώ, μα επιθετικός. Ο Φιλομένο στα δύο χρόνια παρουσία του στον ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πετύχει πολλά πράγματα, αφού είχε συνολικά 37 συμμετοχές και 1 γκολ, σε αντίθεση µε τη διετή παρουσία του πριν στον Αστέρα Τρί- πολης που είχε 97 συμμετοχές και 21 τέρ- ματα. ο Φιλομένο Ἐρκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα στην Νουέβα Σικάγο Αργεντινής, κάνοντας µετά το µεγάλο βήµα στην καριέρα του παίρνοντας μεταγραφή στην Ίντερ και ακολούθως στην Ουντινέζε, χωρίς όμως να καταφέρει εκεί να αγωνιστεί. Επίσης αγῶ- νίστηκε στις Σαν Λορένζο Αργεντινής, Τσιά- πας Μεξικού και Μπουσάν Παρκ Κορέας, πριν «μετακομίσει» στην Ελλάδα και Κάρολ. :Ὁ Κάρολ Κόστανιάν αποχωρεί από τον πάγκο της ομάδας Φούτσαλ της Οµό- Νόϊας µετά απὀ δύο χρόνια κοϊνής πορείας, κατά την οποία τὸ τριφύλλι πανηγύρισε... ένα πρωτάθληµα και ένα κύπελλο, με απο κορύφωμα την παρουσία της οµάδάς στο ΜΑίῃ΄Βουπα του Εμϊδαἰ ουΡ μα φορά στην ιστορίατης. Αυτό αποφασίστηκε στην ατ' ιδί συνάντηση τοῦ Κάρολ. με τοι κό Αρχηγό του τµήµατος, Αντώνη Ζζωμαρά. Φάνηκε να υπάρχει’ κοινή επιθυμία. για. διαζύγιο και οι δρόμοι των δύο πλευρών :χώρισαν φιλικά, καθώς ῃ διετής συγερ: . γασία τους ήταν άψογη. 56η ΣΕΛΙΔΑ χώρισαν Όμόνοια 1 ρεί να ειπωθεί ακόµη οτιδήποτε µε σιγου- ριά: ΙΣΠΑΝΟΙ: Από την στιγµή που ο Εσπα- σαντίν είναι πλέον εκτός πλάνων, τότε ο αριθµός των Ισπανών στην Ομόνοια για την νέα χρονιά θα μειωθεί στους δύο. Μπο- ουθόν και Ρουέδα είναι στα πλάνα του Νεόφυτου Λάρκου καιπλέον από αυτούς εξαρτάται αν θα είναι θετικοί ή αρνητικοί. Οιπληροφορίες λένε ότι και οι δύο θα είναι συγκαταβατικοί και θα αποδεχτούν την πρόταση τῶν πρασίνων. Άλλωστετον δε Μποουθόν η Οµόνοιατον ματισμού του(κάτι που θα πρέπει να εκτι- µήσει ο ποδοσφαιριστής), ενώ καιο Ρου- έδα πολύ δύσκολο θα βρει πρόταση τέτοιου αγωνιστικού επιπέδου αλλά και οικονοµι- κού για να συνεχίσει αλλού την καριέρα του. ΡΕΝΧΙΦΟ: Ο Περουβιανός επιθετικός είναι από τους ποδοσφαιριστές που αμϕι- σβητήθηκαν ουκ ολίγες φορές...και όχι άδικα για τα όσα πρόσφερε µέχρι στιγµής στην Ομόνοια. Παρόλα αυτά είναι ένας ποδοσφαιριστής που αρέσει στον Νεό- Φφυτο Λάρκου και γι’ αυτό του έγινε και πρόταση για παραμονή έστω και µε µειω- µένες απολαβές. Άρα όλα εξαρτώνται πλέον από τον ίδιο. ΣΠΟΥΝΓΚΙΝ: Ο Ισραηλινός στην πρώτη του Χρονιά στην Ομόνοια µπορεί να πει κάποιος ότι ήταν αρκετά θετικός και θα ήταν απώλεια για τους πράσινους να τον έχαναν. Πάντως η εντύπωση που υπάρχει είναι ότι ο Γιουβάλ στο τέλος θα απαντή- σει θετικά στην πρόταση των πρασίνων καιθα συνεχίσει για δεύτερη χρονιά στους πράσινους. ΒΕΝΤΣΙΕΛ: Η πιο δύσκολη περίπτωση φαίνεται να είναι αυτή του Τίμο Βέντοιελ. Ο Γερμανός κεντρικός αμυντικός θέλει να παραμείνει στην Ομόνοια, όµως σύμφωνα με πληροφορίες του «Α.Β.», παρουσιάζε- ται αρκετά προβλημµατισµένος. Ο λόγος βέβαια το οικονομικό µιας και ο ίδιος θεώ- ρεί ότι µε βάση την πρόταση που του έγινε καιτα έξοδα που θᾳ έχει αυτός και η οἰικο- γένειατου στην Κύπρο(στέλνει και σε ιδιω- τικό σχολείο το αγοράκιτου), ίσως να µην τον συμφέρει να συνεχίσει την καριέρα του στο νησί µας. Στην περίπτωση αυτή όλα είναι ανοιχτά. ένα ποσό το οποίο ούτε καν συζητούν οι πράσινοι αφού το θεωρούν αρκετά πρι Ακολούθως, η ΑΕΚ προέβει σε νέα αντι-πρόταση, η οποία αφορούσε το ποσό των 150.000 ευρώ συν τα έσοδα από ένα φιλικό παιχνίδι, ΟΙ “πράσινοι απάντησαν εκ νέου αρνητικά και την ίδια ώρα απέσυραν το ενδιαφέρον τους για τον ποδοσφαιριστή. ΡΥΟΜΙΣΤΗΣ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΜΑΡΓΚΑΣΑ ΕΤ πμ ολ μιαια θεωρείται τελείως λήξαν, µετά και τις Χθεσινές δηλώσεις του ίδιου του Ποδο- σφαιριστή στην εφηµερίδο “ΘΡΟΗΒΌΑΥ.., ο οποίος ούτε λίγο ,ούτε πολύ δήλωσε ότι θέλει να μεταγραφεί στην Ομόνοια. Η στάση του ποδοσφαιριστή ίσως στις επόμενες µέρες αλλάξει τα δεδοµένα. ο Το Το σας Το εξ ο ολ σα ΤΚ μες αι. γραφή να πραγµατοποίηθεί. 'µείῴση τῶν ν απολαβών του, βολαίου του όπως έπραξαν κ. φώνα µε ανθρώπους του. Πρώτο του δόθηκε προ τητη γύρω από το ἀτομότου. --- 'Από ότι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τίστηκαν τηρεί αρνητική στάση για παραµ πθι το «Ναι». ς α ΣΣ: ΑΙ ττ οὔ είναι δμία για νο ὀλδι αγωνιστικά, γεγονός πού του δηµί: ουργεί φοβερή πίεση Και δεύτερο ότ οἱ αραμονή σήµερα να ο ρνν τν ιο ος δν αν πολλοί μι που τον βοΜοώ: να μοι Καλλιοργούν την αμφισβή- Αλωνεύτης Αλωνεύτης µετάτα όσα διαδραµα- : στην ος Έτσι δεν αποκλείξται απήριξε-στις Φύακαλες στυρµές του τραυ- Ἀλικυρός ο Σανγιςόὰ Όπως δημοσιεύσαµε στην ἐκδοσή µας, της περασμένης Κυριακής η Ομόνοια πο υπόδειξη του τεχνικού της μη η κινήθηκε προς Ισπανία και κτύπησε την πόρτα τῆς Σπόρτινγκ Χιχόν, νο (λε σελ). ο η ΠΕ ο εκ χι ζομ «Νέες πληροφορίες µας αναφέρουν ότι η κίνηση του Τριφυλιού δεν απέφερε καρπούς καθώς οι υπεύθυνοι της ο ο μι ο ζόμο) πολύ απαιτητικοί για να δώσουν τη συγκα- τάθεσή τους σε τέτοια η Καταρχήν ζητούν όπως τους καταβληθεί 1. ιο ο η «και το πριμ μεταγραφής που πήρε ο παίκτης (πέραν των 500.000 ευρώ). ενώ για δανεισμό ούτε το συζητούν. ο ολ ολ λλοΜλι κρατήσουν και φέτος στην οµάδα Πο πο ποτ Πω ος ο πσΚο οι ο χο ο Μα ον Ἡ ο) ο ο ο χοἳ ον. ο. ο ών στις οικονομικές απαιτήσεις του, καθώς αν Πο. οσα σοκ τος με κα λος αμα Ἡ λα Ενόψει των πιο πάνω το κεφάλαιο «Σανγκόῦ» για τους πράσινους θεωρείται κλειστό. Σε αυτό Το προπονητικό κέντρο θᾳ τεθούν φέτος οἱ βάσεις γΙα µια πιο δυνστή Ομόνοια Πιπρθ(ή (τῷ [ἠπεὺί µε ΕΙΟΙΕΙΛΙΜΙ Άλλες πέντε µέρες ξεκούρασης θα έχουν οιποδοσφαιριστές της Ομόνοιας πριν ολο- κληρώσουν και φέτος τις διακοπές τους, αφού την ερχόμενη Παρασκευή, 17 Ιουνίου, θα πρέπει να επιστρέψουν και πάλι στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις και στο...«δεύ- τερο τους σπίτι», το «Ηλίας Πούλλος». Κατά το τριήµερο 17-19 Ιουλίου έχουν προγραμματιστεί να γίνουν οἱ εργοµετρι- κές εξετάσεις των κυπελλούχων και µια µέρα αργότερα, δηλαδή τη Δευτέρα 20 Ιου- γίου, θα έχουµε την έναρξη των προπονή- σεων και της προετοιμασίας της οµάδας στο «Ηλίας Πούλλος» (η πρώτη προπόνηση θα είναι κλειστεί για το κοινό). ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Από εκεί και πέρα και όπως αποκάλυψε την περασμένη Κυριακή το «Α.Β.», το βασικό και κύριο µέρος της προετοιμασίας του τρι- φυλλιού θα πραγµατοποιηθεί στην Πολω- γνία από τις 2-15 Ιουλίου. Συγκεκριµένα οι πράσινοι θα προετοιµα- στούν σε προπονητικό κέντρο της περιο- χής Οπαλένιτσα, δίπλα από την πόλη Πόζ- ναν, ένα προπονητικό κέντρο που θεωρεί- ται αυτή την στιγµή από τα καλύτερα στην Ευρώπη. ο Το πρόγραμμα των. «φιλικών. σπιν Πολωνα 5 ομαδες γς Πογκόν Ζσεσίν (Β’ καημό 8 Ιουλίου: Λέγκια Γκντανσκ (Α’ Κατηγορία) 111ουλίου: Ζαγκλέμπιε Λούμπιν (ΑΚατηγορία) '' 14 Ιουλίου: ΒίΤζεβ Λοτζ (Α’ κατηγορία) 6η ΣΕΛΙΔΑ αθήη το ἵημα ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Φεύγει ο Σισὲ από την Μαρσέιγ Οριστική είναι η απόφαση της Μαρσέιγ για την παρα- χώρηση του Εντουάρ Σισέ. Ο µέσος της γαλλικής ομάδας βρίσκεται σε αναζήτηση του νέου σταθμού της καριέρα του, που όπως όλα δείχνουν θα είναι η Εβιάν. Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ δεν υπολογίζειτον Σισέ εν όψειτης νέας σεζόν και έχει εισηγηθεί την απομάκρυνσή του από το ρόστερ της οµάδας. Ο Γάλλος τεχνικός της ομάδας της Μασσαλίας φέρε- ται να έχει εισηγηθεί και την πώληση του Λούτσο Γκονζάλες, για τον οποίο έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον η Μάλαγα. Ηισπα- νική ομάδα προσφέρει δέκα εκατομμύρια ευρώ για την από- κτηση του Αργεντινού µέσου, µετους Γάλλους να αξιώ- νουν 13 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησήτου. ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ βέΛει ΚῇΙ6! 0 ΝΙΠΙΚΠΙ0 Για την απόκτηση του Γκαέλ Κλισί αναμένεται να κινηθεί η Λίβερπουλ, κα- τόπιν εισήγησης του Κένι Νταλγκλίς. Οὐτεχνικός των «κόκκινων» θέλει έναν παίκτη για την ενίσχυση του αρίστε- ρού άκρου της άµυνας και θεωρεί πως ο Γάλλος αμυντικός της Άρσεναλ είναι ο ιδανικός. Σύµφωνα µε την εφημερίδα «μ8ΙΑἶ8Η», η διοίκηση της Λίβερ- πουλ σκοπεύει να διαθέσει 5,6 εκα- τομμύρια ευρώ γιατην απόκτηση του 25χρονου ποδοσφαιριστή από τους «κανονιέρηδες», ο οποίος βρίσκεται στα πλάνα του Αρσέν Βενγκέρ. Ο Κλισί δεσμεύεται µε συμβόλαιο δεν έγινε γνωστό, ωστόσο, ο 20χρο- έως το 2015 µε την Άρσεναλ και οι ιθύνοντες των Λονδρέζων δεν σκο- πεύουν να τον αφήσουν να φύγει, χωρίς να µπουν χρήματα στα ταμεία της ομάδας. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΧΕΝΤΕΡΣΟΝ Παίκτης της Λίβερπουλ και επίση- μα ο Αγγλος µέσος, Τζόρνταν Χέ- ντερσον από τη Σάντερλαντ, όπως ανακοίνωσε στην ἐπίσημη ιστοσελίδα της η οµάδατου Μερσεϊσάιντ. Το οἱ- κονοµικό σκέλος τῆς μεταγραφής νος παίκτης πέρασε µε επιτυχία της ιατρικές εξετάσεις και υπέγράψετο νέο του συμβόλαιο. Ο Χέντερσον, ο οποίος χρίστηκε για πρώτη φορά διε- θνής τον περασμένο Νοέμβριο στο φιλικότης Αγγλίας µε τη Γαλλία, απο- τελρίτην πρώτη µεταγραφήτου Κέ- γι Νταλγκλίς από τότε που ο Σκω- τσέζος επέστρεψε στην τεχνική ηγε- σία τὼν «κόκκινών». Τα δημοσιεύματα των εφημερίδων αναφέρούν ότιη Σάντερλαντ θα βά- Ἆει στο ταμείο τῆς το ποσό των 20 Εκ. λιρών από την πώληση του νεαρού παίκτη, ο οποίος θᾳ ενισχύσει την εθνική ομάδα κάτω των 21 ετών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα διε- ξαχθέί στή Δανία. σσ Στον πάγκο της ϱ Φουρνιέ Δεν έµεινε πολύ χωρίς προπονητή η οµάδας της Οσέρ καθώς το απόγευµα της Τετάρτης η διοίκηση του γαλλι- κού συλλόγου ανακοίνωσε πως ήρθε σε συμφωνία µε τον Λορέντ Φουρνίό, Ο 4θάχρονος τεχνικός αποχώρησε από το Στρασβούργο τηγορίας του γαλλικού ποδοσφαίρου. Το όνοµα του ακού- στηκε και για την οµάδα της Παρί Ζεν Ζερμέν αλλά η Οσέρ συμφώνησε άµεσα µαζί του χωρίς όµως να γίνουν γνωστές οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του. Θυμίζουµε πως µε το τέλος της αγωνιστικής περιόδου ϱ Ζαν Φερνάντεζ αποχαιρέτισε την Οσέρ στην οποία βρι- σκόταν τα τελευταία πέντε χρόνια και συμφώνησε µε την Νανσίπου τερμάτισε στην 13η θέση της Ιου Ί. Αα. µετὸ οπδϊο τερμάτισε σεην εέταῤτη θέόη της τρΏηξ Κα: ' ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. μα ΜΙΣΠΡΗ. Μια ανάσα από Τη μετακίνησή του στή Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ο Άσλεϊ Γιανγκ. Οἱ «κόκκινοι διάβολοι» έκαναν µια άκρως δελεαστική πρότα- :. ση στην Άστον Βίλα για τον διεθνή επιθετικό, ο οποίος σύντομα αναμµένε- ται να μετακομίσει στο «Όλντ Τράφορντ». Όι «χωριάτες» θα βάλουν στα ταμεία Τους 20 εκατ. ευρώ, µε τα οποία θα ΄ μπορέσουν να αντικαταστήσουν τον ποδοσφαιριστή, ενώ ο Γιανγκ που θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο και θα εισπράττει κάθε εβδομάδα 130.000 | ωσκωα λδι...» ὕι Τοὔῤκοι πήνε τη ΦΙΦΑ την Τοέήσι | Προειδοποίηση στην Τσέλσι έστειλε η τουρκική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, για |- την αντικανονική προσπάθεια προσέγγισης του ομοσπονδιακού τεχνικού, Γκούους Ἰ. Χίντινκ. Ο Ολλανδός προπονητής, ο οποίος εκτέλεσε χρέη προσωρινού τεχνικού στον πάγκο των Λονδρέζων το 2009, παραμένει το φαβορί για να αντικαταστήσει τον Κάρλο Αντσελότι. Ωστόσο, ο «ισχυρός άνδρας» της ομοσπονδίας ποδοσφαί(- ρου της γειτονικής χώρας, Μαχμούτ Οζγκενέρ, τόνισε ότι «παρακολουθούμε την υπόθεση µε κάθε λεπτομέρεια». Με δηλώσεις του στην εφημερίδα ψΗιπήγαί- κατηγόρησε την Τσέλσι «...έχει παρελθόν να υπογράψει µε παίκτες που έχουν συμβόλαιο µε άλ- λες οµάδες κι αν συμβεί ξανά το ίδιο, θα φτιάξουμε αµέσως έναν φάκελο µε τις πληρωμές που κάναμε στον κ. Χίντινκ και θα πάµε στην ΕΙΕΑ». Κατέληξε, ας «Μετά το παιχνίδι µε το Βέλγιο Ὃνμαν Ἐάθνθο. ρώ ι μάτω Βαυαρών οππησατοφ κ. Ἀίγευκτωπρόκειται να κάνει. Η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη: ΄Θαπι 5 ένα ο μις ῥα ον να δώ το παιχνίδι της δεύτερης ομάδας της Τουρκίας και µετά στη Νότια Κορέα προσπαθεί ο ερθει Ἑπυμφωνίαμεοη αν ΠΟτοϊχῇ οαής. για ένα αγώνα φιλανθρωπικού χαρακτήρα’. Μετά από αυτό, όµως, έµαθα ότι είπε δια- φορετικά πράγματα στους παίκτες. Έπρεπε να µου πει αυτά που είπε στους ποδο- σφαιριστές. Κανείς δεν µπορεί να έρχεται στην Τουρκία και να φεύγει όποτε θέ- «πολιτών». μου». ππππασαστππσσπσυαα δτην πόρτα εξόδου ϱ Ζερβίνιο Μιλώντας στην «Ὀκγδροής5», ο επιθετικός της Λιλ και πρωταθλητής Γαλλίας, Ζερβίνιο, ξεκαθάρισε πως θέλεινα αποχωρήσει από το «Σαμπιονά» µε κύριο προορισμό την Αγγλία. Μπορεί ο προπονητής των «κόκκινων», Ρούντι Γκαρθία, µε δηλώσεις του να τόνισε πως θα ήθελε τόσο ο Ζερβίνιο όσο και ο Έντεν Χάζαρντ να παραμείνουν στην οµάδα του αλλά το ενδιαφέρον που υπάρχει από την Άρσεναλ, την Λίβερπουλ και τη Νιούκαστλ φαίνεται πως τράβηξαν την προσοχή του στράικερ της Ακτής Ελεφα- ντοστού. «Την απόφαση µου την έχω πάρει και αυτή είναι πως θα φύγω. Σύντομα θα συναντηθώ µε τη διοίκηση της οµά- ὅας και θα τους ξεκαθαρίσω τις σκέψεις µου αλλά πι- στεύω πως θα καταλάβουν ότι θέλω να βελτιωθώ στο µε- γαλύτερο πρωτάθληµατης Ευρώπης. Οι ατζέντηδες µου χειρίζονταιτα πράγματα όπως εγώ θέλω και όλοι ξέρουν ότιτο µέλλον µου ανήκει στην Αγγλία». Ο «Ζερβ» έχει συμβόλαιο για ένα ακόµη χρόνο µε τον γαλλικό σύλλογο και αυτό σηµαίνει πως η Λίλ θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει χρήµατα από τη μεταγραφή του. Ένας Ελβετός για τη Γιούβε Πολύ κοντά στην απόκτηση τθυ Στέφαν Λίχισταϊνερ βρίσκε- . ὧν σα ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Κἠείνει Φήμπρενας 1. καλός παίκτης και καλό παιδί. Συ- Δεν πωλείται ο Κράουτς Στην Τότεναμ θα συνεχίσειτην καριέρα του ο Πίτερ Κράουτς, όπως τόνισε ο Χάρι Ρέντκναπ. Ο Άγγλος τεχνικός των «σπιρου- γιών» υπογράμμισε πως υπολο- γίζει κανονικά τον διεθνή επιθε- τικό και συμπλήρωσε πως δεν υπάρχει καµία πρόθεση να τον παραχωρήσει στην Σάντερλαντ. Ο Ρέντκναπ δήλωσε χαρακτη- ριστικά: «Ο Κράουτς είναι πολύ ζητάµε την απόκτηση ενός ακό- μα επιθετικού, όµως σε καµία πε- ρίπτωση δεν θα πουληθεί ο Πί- τερ». Ὁ πολπογραφηµένος Αφρικανός παίκτης τόνισε χα- ρακτηριστικά «Θέλώ να παίξω .στην Μπάγερν. Είναι η καλύτερη οµάδα της Γερμανίας και από τις καλύτερες τῃς Ευρώπης. Θέλῳ νά ξεκαθαρίσει άµεσα το µέλλον ται η Γιουβέντους, σύµφωνα µε την εφημερίδα «Τωβσδροή». Η μεταγραφή του Ελβετού διεθνή θεωρείται δεδοµένη, καθώς η Λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση της µετεγγραφής του Σεσκ Φάμπρεγας στη Μπαρτσελό- να. Ο διεθνής Ισπανός µέσος φέρεται να έχει έρθει σε προφορική συμφωνία µε τη διοίκηση των Καταλα- γών και πο προσεχείς ηµέρες αναμένεται να τελειώσει και τυπικα το θέµα της επιστροφής του στο «Καμπ Νου», Η Άρσεναλ αναμένεται να εισπράξει 45 εκα- τομμύρια ευρώ γιατην παραχώρηση του αρχηγού της, ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψει «φωνία δεν έχει επέλθει ακόµα, Λάτσιο όπου αγωνιζόταν, ετοι- µάζεται να συμφωνήσει µε τον Αμπντουλάι Κόνκο της Τζένοα. Έτσι, είναι διατεθειµένη να δε- χτεί προσφορά για τον Λί- Χισταϊνερ από τη Γιουβέντους, η οποία βρίσκεται σε αναζήτη- ση δεξιού µπακ. Οἱ διαπραγµα- τεύσεις των δύο πλρυρών έχουν ήδη ξρκινήσει από τις αρχές |ου- γίου, Μέχρι στιγµής όµως δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, λόγω των οικονοµικών απαιτήσεων των «λατσιάλυ (12 εκατ. ευρώ), που δεν είναι διατεθειμένοι να ικα- γοποιήσουν οἱ «μπιανκονέρι». Ωστόσο, λέγεται ότι από την πλει- ράτης Λάτσιο υπάρχει διάθεση για υπαναχώρηση, αλλά η συµ- στους Καταλανούς. Οιτελικές επαφές αναμένεται να γίνουν µέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς ο μάνατζέρ του Ντάρε Ντιν θα βρεθεί στη Βαρκελώνη για να ρυθ- µίσει τις τελευταίες λεπτομέρειες, Αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόµα είναι το αν θα υπάρξουν έμψυχα ανταλλάγματα για την ολοκλήρωση της µετεγγραφής ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΒΑΛΕΝΣΙΑ Με εππυχία ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις της ανερχόμενου επιθετικού της δεύτερης Τζόελ Βαλένσια, Αυπό υποστηρίζει δημοσίευμα της εφημερίδας «ἠθιαίάο 6 8οιίΒ», προσθέτοντας ότι οι Καταλανοί θα κατα- βάλουν το ποσό των 300 χιλ. ευρώ και ότιτο συµβό- λαιο του άσου από το Εκουαδάρ θα εἰναιτριετές. Ο Βαλένσια, µέλος της εθνικής ομάδας του Ισηµε- ρινού κάτω των 17 ετών, προσέλκυσε το ενδιαφέρον των πρωταθλητών Ισπανίας και Ευρώπης µε τις αξιό- λογες εμφανίσεις του τη φετινή σεζόν. Στόχος τους είναι να τον προωθήσουν στο μέλλον στην πρώτη οµά- ὅατους. Αυτή τη στιγµή αναμένεται να ξεκινήσει φο- Ρώντας τη φανέλα της Μπαρτσελόνα Β στη δεύτερη κατηγορία. Μπαρτσελόνα µε τη Σαραγόσα για την απόκτησητου Ιάπωνα στοχεύει η Μπάγερν Στην ιαπωνική αγορά έχει στραφεί η Μπάγερν, καθώς επιδιώκει να αποκτήσει µε τη µορφή δανεισμού τον ανερ- χόµενο άσο της Γκάμπα Οσάκα Τακάσι Ουσάµι. Σύµφω- να µε το «ΚΙΟΚΘΙ», το σχέδιο είναι να αγωνιστεί ο Ίθχρο- νος επιθετικός ως δανεικός την επόµενη σεζόν και στη συνέχεια οι Βαυαροί να έχουν το δικαίωµα να τον εντά- ξουν µε μεταγραφή στο δυναµικότους. Ο πρόσφατα διορισμένος στην τεχνική ηγεσία της Μπά- γερν Γιουπ Χάινκες αναφέρθηκε στον Ουσάμι µε κολα- κευτικά σχόλια, λέγοντας ότι «είναι πολύ ταλαντούχος, πολύ καλός από πλευράς τεχνικής και ότι αποτελεί ένα κα- λό νέο ταλέντο». Ο Ίθχρονος άσος µπορεί να αγωνιστεί τόσο στο κέντρο της επίθεσης, όσο και στο αριστερό άκρο της και πρόσφατα κέρδισε το βραβείο του καλύτε- ρου νεαρού ποδοσφαιριστή της γιαπωνέζικης λίγκας. Νέος τεχνικὸς ο ΝπΠ Κάρλο Για δεύτερη φορά στην καριέρα του, ο Ντομένικο Ντι Κάρλο, θα βρεθεί άκρη ος πλ γκον της Κιέβο. Ο 47χρόνος µετά το απο- γοητευτικό Πέρασμα από τη Σαμπντόρια, συμφώνησε να ανἀλάβει την τεχνική Ηγεσία του παλικού συλλόγου, µε στόχο η ομάδα να επα- ναλάβει πορεία ανπίστοίχη µε αυτή ποὺ σηµείωσε από το 2008 έως το 2010, στην προηγούµενη δηλαδή συνεργασία των δύο πλευρών. Ο Ντι Κάρλο, που ὑπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασία µετην ομάδα της Βερόνα, θα αντικαταστήσει τον Στέφανο Πιόλιπου «µετα- κόµισε» στην Π. μο. Ο πρώην αμυντικός μεσον με «ένσημα» σε Τρεβίζο, Τερνάνα, Παλέρμο, Βπσέντζα, Λέτσι, Λιβόρνο κ.α., από το 2004 το 9007 βρισκόταν στο «τιμόνι της Μάντοβα καιτην αµέσως επόμενη Χρονιά συνεργάστηκε µε την Πάρμα πριν καταλήξει για πρώ- πμ, Ο παλικὸς σύλλογος την τελευταία σεζόν τερμάτισε στην 11ηεση της Φεῄήθ Α. «λαξιτου Ντέιβιντ Μπέκαμ, πρώην παίκτη της Ρεάλ. Το,,.τουρ Των Φφιλικὠὼν Μια σειρά φιλικών αγώνων σε τρεις διαφορετικές ηπείρους έχει προγραμματίσει η Ρεάλ Μαδρίτης για τον Ιούλιο καιτον Αύγουστο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ενόψει της νέας περιόδου. Η «βασίλισσα», µε τους Κριστιάνο Ρονάλντο, Ίκερ Κασίγιας και τα άλλα µεγάλα αστέ- ρια στη σύνθεσή της, θα δώσει πρώτα τρία φιλικά στις Ηνωμένες Πο- Ἀπείες, αρχής γενομένης στις 16 Ιουλίου µε τους Λος Άντζελες Γκά- Στη συνέχεια η ισπανική ομάδα θα επιστρέψει επί ευρωπαϊκού εδά- φους για να δώσει ακόµη δύο φιλικά, το πρὠτο στη Γερμανία µε τη Χέρ- τα Βερολίνου στις 27 Ιουλίου και αµέσως µετά στην Αγγλία µε τη Λέ- στερ, τρεις ηµέρες αργότερα (30/2). Ακολούθως θα αναχωρήσει για την Κίνα, όπου θα δώσει δύο αγώνες επίδειξης µε οµάδες της χώρας στις πόλεις Καντόν και Τιανγίν στις ὁ και 6 Αυγούστου. ' αντικαταστήσει στον πάγκο των Σικελών τον Ντιέγκο ιο ζω ς τκοἩ Τι ποτ Ο 3θχρονος τεχνικός υπέγραψε διετές συμβόλαιο ἔ συνεργασίας και θα ξεκινήσει άµεσα τον προγραµµα- { Θόν είχε εργαστεί στις ακαδηµίες Των «λύκων» της «αι- ο Στην Κατάνια ο Μοντέλα {Την τεχνική ηγεσία της Κατάνια ανέλαβε και επίσηµα ο Βιτσέντζο Μοντέλα. Ο πρώην τεχνικός της Ρόμα θα σολ ο πι χ.ο μπα ας τισµό της νέας σεζόν. Ο Μοντέλα παρέμεινε στον πά- γκο της Ρόμα για τέσσερις µήνες, ενώ κατά το παρελ- | «Θέλω να συνεχίσω. . στην Μπάγερν. ο Στη Μπάγερν Μονάχου βέλει να συνεχίσειτην κἀριέ- ρατου ὃ Ζερόμ Μπόσατενγκ. --΄ ο. 0 Γερμανός µέσος της Μάντσεστερ ΣΗι δεν υπολο- γίζεται από τον Μαντσίνι, ενόψει τησ νέας αγωνιστικής περιόδου καϊβλέπεί θετικάτο ενδεχόμενο µετακόµισης -στῃ Βαυαρία, καθώς θεώρεί την Μπάγερν µια από τις κορυφαίες εὐρώπαϊκές οµάδες. δη, φέρεται να έχει (έρθει σε προφορική -σιμφωνία για τετραετές συµβό: -α,λαιο συνεργασίά και πλέον ή διοίκ Ανοικτό το ενδεχόμενο η Νάπολι να εἶνὰι ο επόµενος σταθµός στην καριέρατου Ντα- βίντ Τρεζεγκέ, άφησε ο µάνατζέρτου, Αντό- νιο Καλιέντο. Ο 3θχρονος επιθετικός αγω- γίζεται µε τη φανέλα της Χέρκουλες, η οποία δεν κατάφερε να παραμείνει στην Πριµέ- ρα Ντιβιζιόν και έτσι ο Γάλλος στράικερ επιθυμεί να αποχωρήσει-από την Ισπανία. Παίζειτου Τρεζεγκέ για Νάποῆι Πο ου για Κυργιάκο Στο στόχαστρο της Μπλάκμπερν βρίσκε- ται ο Σωτήρης Κυργιάκος σύµφωνα µε δη- μοσιεύµατα του αγγλικού Τύπου. Το συµ- βόλαιο του Έλληνα αμυντικού µε τη Λίβερ- πουλ ολοκληρώνεται σε µερικές ηµέρες και πιθανότατα δεν θα ανανεωθεί, µε τους Βρε- τανούς να υποστηρίζουν όπ η Μπλάκμπερν θέλει Το «αλάνι» για να αντικαταστήσει τον Φιλ Τζόουνς που έφυγε για τη Μάντσεστερ Γιουνάπεντ. Η παραχώρηση του 2Όχρονου αμυντικού στους «κόκκινους διάβολους» έφερε στα ταμεία των «ρόβερς» 18 εκατ. ευρώ και στην ο Π σαν νο ζω δν ΤΑ ΝΤ Ἐπὸ .. σχύσουν την οµάδα τους, που είναι πολύ . πιθανό να έχει και ελληνική... απόχρωση. Έτσι, είπε στον εκπρόσωπό του να ψά- ξειγια ομάδα όπου µπορεί να συνεχίσει την καριέρατου. «Μπορώ να πω ότι κατά 5096 ο Τρεζεγκέ θα αγωνίζεται για τη Νάπολι την επόµενη σεζόν», είπο αρχικά ο Καλιέ- ντο μιλώντας σε ιταλικό ραδιόφωνο και συ- νέχισε «Έχω μιλήσει µε τους ανθρώπους της ομάδας και η υπόθεση παραμένει ανοικτή». --ἱᾱντε Βνοανσωνσε ο ἹΝτότεα Ο Τιάγκο Μότα θέλει να μείνει στην Ίντερ και ο µάνατζέρτου περιμένει πρόταση ανα- γέωσης απότους ψνερατζοήύρι. Τα ευρω- παϊκά ΜΜΕ παρουσίαζαν τον Βραζιλιάνο µέσο να βρίσκεται κοντά στην πόρτα της εξόδου από τους κυπελλούχους Ιταλίας, αλλά όπως αποκάλυψε ο εκπρόσωπός του κάτιτέτοιο δεν ισχύει. «Ο Τιάγκο θέλει να μείνει στην Ίντερ και είναι έτοιµος να υπογράψει την επέκταση του συμβολαίου του. Για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται να υπάρχει θέληση και απότις δύο πλευρές και εµείς τώρα πρέπει να περιµέ- γουµε», είπε ο Ντάριο Κανόβιγιατον Μότα, 6 οποίος μετακόμισε στην Ίντερ από την Τζένοα το καλοκαίρι του 2009. ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 αθήνητικο ἤηα 7η ΣΕΛΙΔΑ Τα εισιτήρια διαρκείας ενόψει της νέας σεζόν ανακοίνωσε η ομάδα της Ανόρθωσης πριν µερι- κές µέρες, όµως για να µπορέ- σουν να έχουν την ώθηση που θέλει η διοίκηση θα πρέπει να ΑΝΟΡΟΩΣΗ ακούσει και κάποιο «δυνατό» µετα- γραφικό απόκτηµα. Ο Στανιµίρ Στοϊλοφ επιστρέφει σήµερα στην Κύπρο από τη Βουλγαρία όπου ήταντις τελευταίες βδοµάδας και ουσιαστικά µέχριτην Τρίτη θέλει ϱ0 εκΠεΚιῦ6 να βρίσκεται στην πρώτη προπό- νηση της ομάδας, ο πρώτος στό- χος γιατην επίθεση που είχε θέσει για να φέρει στην «Κυρία». Οι επα- φές µε τον εκλεκτό του Στοῖλοφ Υάονται εδώ και περίπου ένα µήνα και προσπαθεί να τον πείσει να αποδεχθεί την πρόταση και να έρθει στο «Αντώνης Παπαδόπου- λος», Το όνοµα του ποδοσφαιριστή δεν έχει διαρρεύσειπρος τα έξω από την Ανόρθωση, κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό, όµως κάποια ονόματα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και δεν απο- κλείεται ο νούμερο ένα στόχος του Στοϊλοφ να είναι ένας εξ αυτών. Χθες βουλγάρικο δηµοσί- ευµα ανέφερε ότι Στοῖλοφ ενδια- φέρεται για τον Ντιµιτάρ Ραν- Υκέλοφ, ο οποίος ανήκει στην πρω- ταθλήτρια Γερμανίας Ντόρτμουντ και πέρσι αγωνίστηκε δανεικός στην Μακάμπι Τελ Αβιβ όπου σκό- ραρε δύο Υκολ. Είναι 28 χρόνων και «εἶναι 21 φορές διεθνής µε τη Βουλ- γαρία. Ο Στοϊλοφ τον γνωρίζει καλά αφού συνεργάστηκε µαζί του στην εθνική Βουλγαρίας και οι συμπατριώτες του λένε ότι τον παίκτη θέλει και η Λέφσκι, αλλά η οµάδα της Σόφιας αναμένει να΄ δει αν θα πωληθεί ο Ντέμπελε και µετά να κδηθεί για την απόκτηση του. Πάντως, αν ευσταθείτο όνοµα του Ρανγκέλοφ, τότε πιθανόν να έρθει δανεικός αφού έχει συµβό- λαιο µε την Ντόρτμουντ. «ΠΑΙΖΕΙ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΕΖΕΚ Ένα άλλο όνοµα είναι αυτό του Τσέχου διεθνή επιθετικού, Γιαν Ρέζεκ. Ανήκει στην πρωταθλήτρια Τσεχίας, Βικτόρια Πλζεν και δεν είναι καθόλου εύκολη περίπτωση. Πέρσι σε 30 µατς σκόραρε 11 Υκολ και έκανε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Μάλιστα πήρε και κλήση για την εθνική Τσεχίας µε την οποία µετρά πέντε συµµε- τοχές. Είναι 29 χρόνων και σε όλη του την καριέρα αγωνίστηκε στο τσέχικο πρωτάθλημα, εκτός από ένα µικρό πέρασμα από τη ρωσική Κουμπάν το 20085. Επίσης, ένα άλλο όνοµα επιθετικού που εξε- τάζεται είναι του 28χρονου διε- θνή Σκοπιανού, Μενσούρ Κουρ- τίσι. Την σεζόν που µας πέρασε αγωνιζόταν στην Σαουδική Αρα- βία, όµως τα προηγούμενα χρόνια έπαιξε σε μικρομεσαίες οµάδες της Αυστρίἁς έχοντας καλά στα- τιστικά. Η περίπτωση αυτή όµως δεν φαίνεται να είναι στις πρώτες επι- λογές του Στοϊλοφ. Αν κρίνουμε από τους ποδοσφαιριστές που αναφέραμε πιο πάνω, ο Στοῖλοφ επιθυμεί την απόκτηση παικτών που να έχουν κάποιες εµπειρίες, να είναι διεθνείς και να έχουν προ- σωπικότητα. Το ερωτηματικό πλέον πέρα από το όνοµατου εκλεκτού, είναι αν θα προλάβει η Ανόρθωση µέχρι.την Τρίτη που είναι και η επίσηµη πρώτη της οµάδας να συμφωνήσει με επιθετικό και να τον φέρει και στην͵ Κύπρο. Πέρα από την απόκτηση του επι- θετικού που αποτελεί προτεραϊι- ότητα στην οµάδα της Αμμοχώ- στου, στόχος είναι να αποκτηθεί και δεύτερος Φορ, αλλά και ένας ποδοσφαιριστής που να παίζει αριστερό µπακ αλλά και αμυντι- κός µέσος. Ο Στοϊῖλοφ θᾳ κοιτάξει και κάποιες περιπτώσεις παικτών κάτω των 21. Αυτό θα γίνει στα µέσα της προετοιµασίας και αφού πρώτατσεκάρει και δει που χρει- άζεται η ομάδα µια επιπλέον λύση. Σχετικά µετον Σκοπελίτη, θα περά- σει από εργοµετρικές εξετάσεις αύριο και αναλόγως µε τα απο- τελέσματα αλλά και την παρου- σία του στην προετοιµασία θα αποφασιστεί αν θα παραμείνει ή όχι στο ρόστερ της «Κυρίας». 1 9 ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ Σε κατάσταση πλήρους εγρήγορ- σης βρίσκεται στον τοµέα του σχε- διασμού η Αλκή, πλην όµως οι διοι- κούντες δεν προβαίνουν σε καµία ανακοίνωση επιβεβαίωσης ή διά- Ψευση των όσων δημοσιεύονται, προ- τιμώντας την τακτική της σιωπής Εκείνο που αφήνεται να νοηθεί από κύκλους της ομάδας είναι ότι οι ανα- κοινώσεις θᾳ αρχίσουν από βδοµά- δας. ση ή ΑΛΚΗ Στο στόχαστροο Αντώνης Κατσιής Ο Κώστας Καϊάφας επέστρεψε ήδη από την Πορτογαλία όπου υπάρ- χουν µεταγραφικοί στόχοι για την απόκτηση των οποίων ενδέχεται να κινηθεί η οµάδα της Λάρνακας. Με βάση την πληροφόρηση οι διοι- κούντες την ομάδα συμφώνησαν καταρχήν µε τον Κωνσταντίνο Σαμάρα που αποχώρησε από τον Ερµή, ενώ στοχεύουν και στον Αντώνη Κατσιή που επίσης αγωνίστηκε φέτος στην ομάδα της Αραδίππου. Οι δύο Κύπριοι παίκτες αποτελούν προσωπικές επι- λογές του προπονητή της ομάδας Κώστα Καϊάφα, Επίσης η Αλκή ενδιαφέρεται και για την απόκτηση του 24χρονου Γκα- γέζου ακραίου επιθετικού Σαϊμπού Γιακούμπου του ΟΦΗ ο οποίος σε 27 συμμετοχές φέτος σκόραρε πέντε γκολ.. Την προηγούµενη χρονιά αγωνί- στηκε στο πρωτάθλημα της Τουρ- κίας όπου σε 27 συμμετοχές µε την Καρτακσπόρ (Β’ κατηγορία) πέτυχε 14 γκολ. Ο Αφρικανός πάντως έχει συμβόλαιο µέχριτο 2013 και δεν είναι καθόλου εύκολη περίπτωση. Η περίπτωση του κήπερ Πανα- γιώτη Κυθραιώτη για τον οποίο είχε επιδειχθεί ενδιαφέρον από την ομάδα της Λάρνακας δεν υφίσταται πια αφού ο ποδοσφαιριστής που φέτος αγω- γίστηκε στη Ομόνοια Αραδίππου δια- τηρεί συμβόλαιο µε την ΑΕΚ Λάρ- νακας. ΜΕ ΝΕΟ «ΛΟΥΚ» Με βάση λοιπόν όλες τις ενδείξεις και πληροφορίες η Αλκή της περιό- ὅου 2011-2012 θα είναι κατά πολύ διαφοροποιημένη από την ομάδα που ξέραμε πέρυσι αφού ριζικές είναι οι αλλαγές που προμηνύονται στο ρόστερ τη νέα ποδοσφαιρική η0Υ/Π µε Τπµή περίοδο, παρά το γεγονός ότι η διοί- κηση ακόµη δεν ανακοίνωσε τίποτα. Δώδεκα ποδοσφαιριστές από το ρόστερ της «αθάνατης» θα αποτε- λέσουν παρελθόν, αφού δεν βρί- σκονται στα πλάνα του Κώστα Κα- άφα. Πρόκειται για τους Μπρουκς, Ζίνγκο, Ζλόγκαρ, Πάντιτς, Γκονζά- Νες, Μαγκρελασβίλι, Αλ Σαϊφι, Σρµέδο, Μπρουμµ, Εντµάρ, Σερτζιάο και Κων- σταντίνου. Με βάση λοιπόν αυτάτα δεδοµένα, οκτώ ξένοι θα συνεχίσουν στην Αλκή, σε σύγκριση µε την περσινή περίοδο και είναι οἱ Τσέρνιακ, Ράιτς, Φούσκο, Ντομπρασίνοβας, Φερνάντες, Μπρέ- γερ, Μπλάνκο και Μπασόφ. Ενδέχεται επίσης να παραμείνουν οι Χρίστου και Κρασσάς οἱ οποίοι θα αποδεχθούν την αναπροσαρμογή των συμβολαίων τους µε μειωμένες απολαβές. Να υπενθυµίσουµε ότι όσον αφορά τις προσθήκες η διοίκηση ήδη έχει συμφωνήσει µετους Βασκονσέλος, Σολάρι, Ντε Κάστρο, Άσπας, Ερο- µοϊγκμπέ, Κόντε, Ποπόφ, Μπάργκε και Σανταµαρία. Επίσης τρεις νεαρούς ποδοσφαι- ριστές αναμένεται να δοκιμάσει ο Κωστάκης Καϊάφας µε την έναρξη της προετοιμασίας της ομάδας, Πρόκειται για Ίθχρονους παίκτες (δύο Γκανέζους και ένα από τη Σιέρα Λεόνε). Μειώνει το µπάτζετ Ενας από τους κύριους στόχους της «Αθάνατης» τη νέα περίοδο, είναι η µείωση στο µπάτζετ της σε σχέση µε τα επίπεδα στα οποία κινήθηκε την περσινή περίοδο. Ο προὐπολογισμός αναμένεται να κινηθεί γύρω στα δύο εκατομμύρια ευρώ, βέβαια ακόµη και αυτό το ποσό είναι αρκετά μεγάλο γιατην ομάδα της Αλκής, η οποία οικονομικά τουλάχιστο τα τελευταία δύο χρόνια δείχνει να διακατέχεται από σταθερότητα. Στις 4 Ιουλίου Ιλ 11! Η προετοιμασία της Αλκής αρχί- [ο η πα ηπ Ες αρχίσουν τα εργοµετρικά - ενώ το αλ σι ο]ι παν αναμένεται να γίνει στην Πολωνία από τις 20 Ιουλίου µέχρι τις ὃ Αυγούστου. Τα φιλικά στην Κύπρο Τα φιλικάτης Αλκής κατάτη διάρ- κειατης προετοιμασίας στην Κύπρο έχουν οριστεί ως εξής. 6/8 Αλκή - Ολυμπιακός 10/6 Νέα Σαλαμίνα - Αλκή 19/8 Αλκή - Ε.Ν.Π 17/8 Αλκή - ΑΕΛ 20/8 Αλκή - Αγία Νάπα ελΘΡΟΡ)ΙΣ ὀοεξεί κας: δεμοοίν Μεγάλη επατυχία σηµειώνειτο πρώτο καλοκαιρινό ποδοσφαιρικό σχολείο που διοργανώνειτο Τµήµα Ακαδημιών της Ανόρθωσης, για τα παιδιά των Ακα- δηµιών της που διαμένουν στην επαρ- χίατης Λάρνακας. Μετά από το «ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Φοοσθ/ Ῥυήηπιοι 9οἱιοΟδ τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να προπονούνται µε τους προπονητές τους, να µάθουν τεχνικές της κολύμβησης, να διδαχτούν την ιστορία της Ανόρθωσης µέσω ξενά- Υγησης στο Μουσείο του Σωματείου, παρακολούθησης οπτικοακουστικού ᾿ υλικού, αλλά και µέσω επισκέψεων δια- φόρων µορφώντης Ιστορίας του Σωµα- ου. Τα παιδιά θα έχουν επιπλέον την Ευκαιρία να γνωρίσουν, να ακούσουν καινα παίξουν ποδόσφαιρο µε πρώην καϊνυν ποδοσφαιριστέςτης Ανόρθω- σης. Το «ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 8οοοθ/ ΘΗΠΙΠΙΘΓ. 80Ποο/» θα λειτουργήσει για τους µήνες Ιούνιο και Ιούλιο, στις υπε ες εγκαταστάσεις του Ρα8ο8ἱ ΕηΟΙί5Η ΦοΠοοΙ παράτον κόμβο Ριζοελιάς, τη διεύθυνση του οποίου ευχαριστούμε θερμά για την ευγενή παραχώρησή: του χώρου, αλλά και για την ) γενικότερα στις Ακαδημίες του Σωµαᾶ-:. τείου. . Η οργάνωσητου καλοκαιρινού σχο-. λείου, εντάσσεται στα πλαίσια της γενι- κής αναβάθμισης των Ακαδημιών κάϊ-- πρόθεσητου Διοικητικού Συµβουλίου’. του Συλλόγου είναι να γίνει θεσμός. για όλα τα κλιµάκιά, παγκύπρια. ὑτύχθυ τα 490 διαρκείας Πέρσι η Ανόρθωση διέθεσε μόλις 2.660 εισιτήρια διαρκείας. Ένας αριθµός πολύ μικρός για το εκτόπισμα µιας µεγάλης οµάδας. Φέτος ο στόχος έχει ανέβει στα 4000 εισιτήρια διαρκείας και η διοίκηση καλείτον κόσµο να αγκαλιάσει και να στη- ρίξειτην ομάδα αγοράζοντας διαρκείας. Μάλιστα στην πρώτη προπόνηση της οµάδατης ερχόµενης Τρίτης θα μπορούν οι φίλοι της Ανόρθωσης να αγοράσουν τα διαρκείας τους, καθώς θα υπάρχουν άνθρωποι τα ομάδας για να εξυπηρετούν τον κόσµο. Το πρόγραµµα της επίσηµης έναρξης έχειως ακολούθως: 18:00: Έναρξη. 186:00-18:15: Αγιασμός. 186:15-18:20: Αγιασμός ποδοσφαιρι- στών, τεχνικής ηγεσίας, προσωπικού Ποδοσφαιρικού τµήµατος, Μελών ΔΣ και Επιτροπών Εργασίας Δ.Σ. 'Τθιδ0.16:25: Χαιρετισμός Προέδρου Ανόρθωσης κ. Κίκη Κωνσταντίνου. 18:25.18:90: Παρουσίαση Ποδοσφαι- ριστών, Τεχνικής Ηγεσίας, Μελών Ποδο- σφαιρικού Τµήµατος. 18:90-18:93: Χαιρετισμός Προπονητή. 18:93- 18:96: Χαιρετισμός Αρχηγού Οµά- ος ] πο ας ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΑΣ κΟΡΗΚΟΣ: ΚΥΡΜΑΣΧΟΡΗΓΩΣ ντο 36-18: 45: Παράδοση από τον Πρό- εδρο τιµητικών αναμνηστικών στα µέλη της Ποδοσφαιρικής ομάδας και τεχνικής ηγεσίας µε το σκεπτικό ότι αυτοί αποτε- λούν και τους κύριους πρωταγωνιστές, τους βασικούς συντελεστές της προ- σπάθειας για επιτυχίες σε Ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο, διακρίσεις που θα κοσμούν την πρώτη σελίδα του τόµου της 2ης εκα- τονταετίας της Ανόρθωσης Αμμοχώστου. 18:45: Έναρξη πρώτης προπόνησης της γέας σεζόν. Θα ανοίξει το κάτω διάζωµατης δυτι- κής κερκίδας (Είσοδος Νο 5). Γενική συµ- βολική τιµή εισόδου 10 ευρώ. Τα παιδιά κάτω των 12 ετών θα είναι δωρεάν. Τα δελτία εισόδου εισφοράς θα συµµετέ- χουν σε κλήρωση η οποία θα πραγµατο- ποιηθεί λίγο πριν την λήξη της προπόνη- σης µε τα ακόλουθα δώρα: 1) Δωρεάν διαρκείας στην Βόρεια κερ- κίδα. (Αν ο τυχερός/η µπορεί να το ανταλλά- ξει µε εισιτήριο διαρκείας άλλης κερκί- δας καταβάλλοντας το ανάλογο ποσό). 2] Πέντε (5) δωροκουπόνια αξίας 50 ευρώ για την Βοιίαμθ του Σωματείου µας. η. ὁ ΧΩΣτΟ Γη ΕβθμΑς «ἄν ὁ ΟΠ. ο ψσονς ο: ΧΞΟΟΜΕΣ ο... ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 8η ΣΕΛΙΔΑ αθήητικο βήμα σος Νέο απόκτηµα ο Αθανασίου Το οικονομικό καίει την Πάφο ο ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Η εξεύρεση ή όχι βιώσιμης λύσης στο οικονομικό αδιέξοδο της Α.Ε Πάφος θα καθορίσει την παραμονή του Γιώργου Παπαέτη στον προε- δρικό θώκο κατά τη νέα ποδοσφαι- ρική περίοδο. Για την οικονομική «πληγή», από την οποία αἱµορραγεί Προκήρυξη θέσεων για Προπονητές Ακαδημιών Η Ακαδηµία της Α.Ε.ΠΑΦΟΣ θα δέχεται ατήσεις γιατις θέσεις Προπονητών για την ποδοσφαιρική περίοδο, 2011-0012. Όλες οι αιτήσεις πρέπει απα- ραίτητα να συνοδεύονται από αντίγραφα διπλωμάτων. Οι αιτητές θα πρέπει να καθορίσουν υποχρεωτικά µία ή δύο θέσεις γιατις οποίες ενδια- φέρονται µε σειρά προτεραιότητας. Η προκήρυξη αφορά τις πιο Κάτω θέσεις µε σημείωση δίπλα γιατο ελάχιστο του απαραιτήτου διπλώματος: Σε µία ακόµη μεταγραφή προχώρησε η οµάδα του Ακρίτα Χλώρακας. Ένταξε στο δυναμικό της τον 2Όχρόνο µέσο Θανάση Αθανασίου, ο οποίος στην χρονιά που µας πέρασε βρισκόταν στο δυναμικό της ΠΑΕΕΚ. Οιπροσθήκες Κύπριων ποδοσφαιριστών στην ομάδα του Μάριου Νεοφύτου φανε- ρώνουν τις προθέσεις του Παφιακού συλλόγου που δεί- Υπεύθυνος προγραμμάτων Ανάπτυξης Δίπλωμα ΗΕΕΑ Α᾿ 9 Πλήρης στασιμότητα Ομάδα Νέων 0-21: Δίπλωμα ύΕΕΑΒ’ ἂν λυπανὰ ν θυμὲ ο σε Ομάδα Παίδων υ-17: Δίπλωμα υΕΕΑ Β’ ουμε ότι νέα αποιτήµατα . Ραφικό Οµάδα Παίδων υ-15: Δίπλωμα υΕΕΑ 0’ ο αποκτήµατατης επί πολλά χρόνια ο σύλλογος της Πάφου και τα όποια χρέη συσσω- ρεύτηκαν επί της δικής του διοίκη- σης, ευθύνεται και ο ίδιος προσω- πικά. Επειδή χρηματοδότης πολύ ευελπιστεί πως θα εξασφαλίσει από τα λοιπά εύρωστα στελέχη του σωµα- τείου, προκειµένου να συμβιβαστεί στην ιδέα για να παραμείνει στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας της Πάφου. Επί αυτού, θα χρειασθεί, πει να αποπληρώνουµε σταδιακά», επισήμανε ανώτατο διοικητικό στέ- «λεχος της ομάδας στην ηλεκτρονική στην Τότεναμ για να δοκιµα- στεί. Ο Παναγή θα είναι στην αρχική ενδεκάδα. βλήματος ρευστότητας η οποία είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λει- τυργίατου σωματείου, Σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο η παραμονή Παπαέτη Επαφές µε Πολωνύ επιθετικό ο ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Είναι γνωστό ότι µε το που τελείωσαν οι αγωνιστικές υποχρε», ώσεις του Οθέλλου Αθηένου ο Γιώργος Κοσμά υπέδειξε τις θέσείς στις οποίες επείγει να γίνουν προσθήκες και τώρα χωρίς ιδιαί- τερη πίεση κινείται µεθοδικά προς την απόκτηση ποδοσφαιρι- στών που ίδιος πιστεύει ότι μπορούν να τον βοηθήσουν. Θυμί- ζουμε ότι µέχρι στιγμής η οµάδατης Αθηένου προχώρησε ήδη σε τρεις µεταγραφικές κινήσεις αποκτώντας τους Αλεμάο, Μπαρ- µπόσα και Ματέους Φριτς, µε τον Γιώργο Κοσμά πάντως γα δεί- χνει Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Πολωνική αγορά, Σύμφωνα με Πληροφορίες η διοίκηση της οµάδας φαίνεται να βρίσκεται σε προχωρηµένες επαφές µε Πολωνό επιθετικό και αρχές της επό- µενης βδοµάδας αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις για την από- κτηση η όχιτου ποδοσφαιριστή αφού κατά τη διάρκεια του Σαβ- βατοκυρίακου θα γίνουν νέες επαφές. Σε περίπτωση που όλα «εξελιχθούν ομαλά µε τη συγκεκριμένη περίπτωση τότε διοίκηση και προπονητής θα επικεντρωθούν στην απόκτηση ενός γρήγο- ρου αριστερού χαφ και ενός επιτελικού µέσου, ενώ δεν απο- Κλείεται εάν υπάρξει κάποια εξαιρετική περίπτωση να γίνει µια περεταΐρω προσθήκη στο ρόστερ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα γίνει σε αθλητικό κέντρο της Βουλγαρίας στη πόλη Πάνσκο απότις 5 εώστις 16 Αυγούστου. εξεις, Τούφθυ-δοθέντος, οἱ επι- Τριπλό χτύπημα ο ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗ Η Αγία Νάπα κατάθεσε πρόταση στον Πανίκο Κοσμά που έμεινε ελεύθερος από την Αναγέννηση και περιμένει την απάντηση του. Εάν ο Κοσμάς δώσει θετική απάντηση τότε θα κλείσει σύμφωνα µε την ενηµέρωση που είχαµε κατά µεγάλο βαθµό καιτο ρόστερ. Ο Νίκος Νικολάου εκτιµά πολύ τις ικανότητες του Π.Κσσμά και για αυτό ζήτησε την απόκτηση αφού είναι ένας πολύπειρος ποδο- σφαιριστής που µπορεί να βοηθήσειτην Αγία Νάπα να έχει καλή παρουσία στην επιστροφή της στην Β’ κατηγορία, Η Αγία Νάπα προχώρησετις προηγούμενες ηµέρες σε τριπλό μεταγραφικό κτύπημα. Η ομάδα του Νίκου Νικολάου ανακοίνωσε την απόκτηση των Ντα Σιλβέιρα, Ταβάρες και Χρίστου Πιερέττη. Ο Ντασιλβέιρα είναι γνωστός από το πέρασμα του στον Οθέλο, ο Ταβάρες αγωνίστηκε στην οµάδα πρόπερσι, ενώ ο επιθετικός Χρίστος Πιερέτης αγωνίστηκε στην ΠΑΕΕΚ καιπριν στην Ένωση. Η απόκτηση των τρειών προαναφερθέντων ποδοσφαιριστών ενι- σχύει σηµαντικά το πλάνο του Νίκου Νικολάου ενόψει της νέας περιόδου. Μέχρι τώρα αποκτήθηκαν επίσης οἱ Μαρτίνος Σολωμού, Αντώνης Μούσιης, Λάγιος και Κοντόπουλος. Αιτήσεις για προπονητές Η διοίκηση ανακοίνωσε χθες ότι δέχεται αιτήσεις µέχρι τοτέλος Ιουνίου για προπονητές γιατις οµάδες υ21 (δίπλωμα ΟΥΕΦΑ Β) και υ17 (δίπλωμα ΟΥΕΦΑ Ο), καθώς επίσης και προσφορές για την καντίνα του γηπέδου. τππρααα Πήρε και Δημητρίου Σε ακόµη µια μεταγραφή προχώρησε αυτή την εβδομάδας η ομάδα της Παρεκκλησιάς. Απέκτησε τον Γιάννη Δημητρίου, ο οποίος αποχώρησε από τον ΑΣΙΛ.Την περσινή περίοδο ο ΑΥγλο- κύπριος ποδοσφαιριστής πραγματοποίησε µια εξαιρετική χρονιά µε τον ΑΣΙΛ Λύσης, παίζοντας 24 παιχνίδια, σημειώνοντας παράλ- ληλα και τέσσερα γκολ.Πλέον, ο Δημητρίου θα αγωνίζεται καὶ πάλι µε «κιτρινόµαυρα» τη νέα περίοδο, ὠστόσο αυτή τη φορά υπό τις οδηγίες του Άγγελου Τσολάκη. ειδικότητα στο Ποδόσφαιρο Ομάδα Παίδων 0-13: Δίπλωμα υΕΕΑ 0’ Κλιμάκια Παιδικού 0-12: Δίπλωμα Προπονητή Αναπτυξιακών ηλικιών Κλιμάκια Παιδικού υ-10: Δίπλωμα Προπονητή Αναπτυξιακών ηλικιών Γυμναστής Ακαδημίας: Δίπλωμα υΕΕΑ ϐϱ’ και πτυχιούχος Γωμναστής µε είναι δεδομένη, και µε την συνδρομή προγραμματισμό. Πέραν απότις δύο αξιόλογες προσθήκες, τους Σενεγα- λέζους αμυντικούς Γκόρα Ταλ και Μοχάμεντ Κολί, από εκεί και πέτα παρατηρείται πλήρης στασιμότητα, παρότι η περασμένη εβδομάδα είχε διευθετῆθεί άλλες οκτώ συναντήσεις, µε οµάδες διαφόρων δυναμικής. Το πρόγραµµα µε τις φιλικές εξε- τάσεις στην Κύπρο 20/8 ΑΕΠ - ΑΡΗΣ, Παρεκκλησιά ΞΑΕΠ, 10/9 ΑΕΠ - Ερήμη, Στις 17 Ιουνίου η Παφιακής ομάδα είναι οι Μιχα- λης Κωνσταντίνου, Μιχάλης Πασχάλης, Μάριος Αδάµου., Ανδρέας Καρεκλάς, Δημήτρης Καρδανάς και ο Έλληνας Αρά- ζος. Επιτυχεία για την ομάδα του Ακρίτα θεωρείται και οι ανανεώσεις συμβολαίων µε Ανδρέου (Αρίκκος) και Χρίστο Πέτρου. Σε µία άλλη εξέλιξη η προετοιμασία του Ακρίτα Χλώρακας ορίστηκε για να ξεκι- γήσει στις 18 Ιουλίου. οσο χρονιάς. 2. Οικονομικός απολο- - ΄ ΔΟΞΑ ΚΑΤ. Λικύε τηε 0 ππποῦμα ο ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Η στιγμιαία αναστάτωση που προκλήθηκε τα τελευταία εἰικο- σιτετράωρα στις τάξεις της Δόξας µε αφορμή την παρά- τυπη κοινοποίηση της µετακί- γησης του Μάικ Μαμπούγια στην ΕΝ Παραλιµνίου, µέσω της ιστοσελίδας της Κυπρια- κής Οµοσπονδίας, δεδομένου ότι η διοίκηση του προσφυγι- κού σωματείου προ καιρού εξά- σκησε μονομερώς το δικαίωµα επέκτασης της συνεργασίας τους, πυροδότησε τη θρυαλ- λίδα για µια σὲιρά από εξελί- τελείς των πρασίνων επιχείρη- σαν άµεσα να μπλοκάρουν τη μεταγραφή, προβαίνοντας στα απαραίτητα διαβήµατα, µέσω , της νοµότυπης οδού, καθότι χθές ο πρόεδρος Πάμπος Αργυ- ρού είχε συνάντηση µε τους αξιωματούχους της ΚΟΠ. Βάσει του γράμματος του νόµου, προ- σκόµισαν τα απαραίτητα έγγραφα και εξασφάλισαν τη διαβεβαίωση της Ομοσπονδίας για την παραμονή του Βέλγου ακραίου οπισθοφύλακα στο, έμψυχο δυναμικό της ομάδας. Τούτων δοθέντων, ο ποδο- σφαιριστής κρίνεται υπαίτιος γιατις διαστάσεις που προσέ- λαβε το θέµα και εκτων πραγ- µάτων θα υποστεί της ανάλο- γης τιµωρίας. Όντως, οἰτελευ- ταίες εξελίξεις φανερώνουν ότι οι δύο µεριές φαντάζουν εξαι- ρετικά απίθανο να συνεχίσουν τη συνεργασία τους, µε δεδο- µένη την υποκίνηση του εκπρο- σώπου του ποδοσφαιριστή να τον μετακινήσει στην ομάδα του Παραλιμνίου. Κατόπιν τού- του, το «Κλειδί» για να απε- µπλακεί από την ομάδα της Κατωκοπιάς είναι η καταβολή της ρήτρας που προνοείτο συµ- βόλαιο του, διαφορετικά δεν γοείαι οποιαδήποτε άλλη εξέ- λιξη. Καλοβλέπει Κωνσταντίνου Η πρόθεση της διοίκησης της Δόξας να αναθέσει την τεχνική καθοδήγηση της ομάδας για τη γέα ποδοσφαιρική περίοδο στον Μάριο Κωνσταντίνου, κατάπως φαίνεται θα έχει ευνοϊκή κατά- ληξη, λαμβανομµένου υπόψη ότι η πρόταση των πρασίνων της Κατωκοπίας τυγχάνειτης θετι- κής αποδοχής του άµεσα ενδια- φερόµενου. Είναι σαφές ότι εάν δεν µεσολαβήσουν αστάθµητοι παράγοντες, οι εξελίξεις στο υπό αναφορά θέµα θα δρομο- λογηθούν µε ταχείς ρυθµούς, καθότι πρώτη επιλογή για τη διοίκηση Πάμπου Αργυρού είναι ο Κύπριος προπονητής. ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ξπιωδο 8 Ρίο Καμία εξέλιξη δεν προέκυψε όσον αφορά τον προγραμματισμό στον Χαλκάνορα ἰδαλίου αφού η διοί- κηση έχει συμπληρώσει σε µεγάλο βαθµό το ρόστερ. Θυμίζουμε ότι µετά την απόκτηση των Ροδοσθέ- γους και Χρίστου Παναγιώτου ο Χαλκάνορας Ιδαλίου κατάφερε να εντάξει στο δυναμικό του και τον Αντώνη Αντωνίου (Φαρμακά), ένα έμπειρο ποδοσφαιριστή ο οποίος αναμένεται να βοηθήσει τα µέγι- στα για την υλοποίηση των στόχων της ομάδας. Επίσης πέραν των νέων αποκτηµάτων µέχρι στιγµής συµ- φώνησαν και ανανέωσαν οι Μαριαν Σταν, Γεωργίου και ο νεαρός Φίλιπ- πος Παουλής που προέρχεται από τις Ακαδηµίες της ομάδας, ενώ παρελθόν αποτελούν οι Λόγκρας, Τανού, Δημητρίου Μιχάλης, Μακένζι, Τίνης και Πιταράς. Σύµφωνα µε πληροφορίες µας η ομάδα του Ιδα- λίου βρίσκεται σε επαφές µε τον Έλληνα τερματοφύλακα Δημήτρη Ρίζο, ο οποίος πριν από µερικά χρό- νια αγωνίστηκε µε επαυχία σε ομάδα Α’ Κατηγορίας του νησιού µας. Εντός των επόμενων ηµερών θα διαφανεί κατά πόσο θα ολοκλη- ρωθεί η συμφωνία για συνεργασία. ΑΛ.ΠΡ. κηση του Παφιακού σωµα- τείου έστρεψε την προσοχή της στην εισροή οικονοµικών πόρων στα ταμεία της οµά- δας. Σε δηλώσεις του στο «Α.Β» ο πρόεδρος της οµά- δας Τάσος Κούζουπος ανέ- φερε ότι υπάρχει µεγάλη ικα- νοποίηση από την προσπά- θειαπου κάνουν τα µέλη του σωματείου ώστε να βρουν γέους σπόνσορες που θα βοη- θήσουν οικονομικά την ομάδα, αλλά και από την απλή εισφορά που δίνουν οι φίλοι της οµάδας. Όσον αφοράτα θέµατα που αφορούν τον προ- γραμματισµό σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις στο κεφά- λαιο ενίσχυσης. ΑΛ.ΠΡ. Διπλό «κτύπημα» Στις δύο πρώτες Του µέταγραφικές κινήσεις προ- χώρησε χθές ο Ατρόμητος. Η οµάδα της Γε ου απέκτησε τον Χρίστο Νικο- λάου. (Ομπίκου) από την ΑΠΕΠ, αλλά καιτον Μάριο Ἰωάννου ἀπό την ΠΑΕΕΚ., Ταυτόχρονα, το συμβόλαιό του µε τον Ατρόμητο ανα- γψέῷσε καὶ ο Ζάφειρίδης, δύσκολα θα εμφανιστεί, ειδικά τέτοια 2 . . εποχή, η µόνη ορατή λύση στο οἱκο- των εγγυηµένων εσόδων ενδέχεται 23/8 Φοίνικας - ΑΕΓΙ, 24/8 ΑΕΠ - ΕΝΑΔ, τους Χαράλαμπο Χαραλάμπους ΙΣΕΖΟΝ 2010-2011 νοµικό αδιέξοδο είναι οι απαραίτη- να σχεδιάσει, σε συνεργασία µετον 27/8 Ατρόμητος -ΑΕΓΙ, 31/8 Ακρίτας. (Π(τσιλλο), Σάκη Αράζο, Μάριο . τες οικονομικές διαβεβαιώσεις που Γιώργο Πολυβίου, έναν στοιχειώδη - ΑΕΠ, 3/9 ΑΕΠ - Αραδίππου, 7/9 Παπαδημήτρη, Ανδρέα Τα εισ ΙΤη ρια στη Β᾽ κατηγορία Στις 24.169 έφτασε η συνολική διάθεση των εισιτηρίων στο Πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας 2010/2011. Σύμφωνα με την ανα- ί 9 ὁ μπό ο 3 Γενική Συνέλευσ λυτική κατάσταση της διάθεσης εισιτηρίων, κατά τη διάρκεια ον οι Ὃν Ὃν πα αι μας. 0 Άντης ΝΙΚΟλ µ Προάναγγελθεί ως διάστηµα εξελί μμ . ο ΑΤΡΟΜΝΜΗΤΟΣ των οδ αγωνιστικών διατέθηκαν 17.972 εισιτήρια και 6.197 ί ς ά ης 'ΙΚΟ αου ος ο μταμῶν δεύτι άση. Απόττις 24.169 εισιτήρια διατέ- Κλίµακας ανανέωσης της ομάδας. Τό ιστοσελίδα 5ροήπεί.οοπι.ογ. Εν ανα- Το Κύριο σκέλος φέτος της προε- ο χο αν ο] Π ρ ώτα να γ εμίσ ει ισπήρια. οι η τ ση. . ο πας τήρ' «Δουλεύουμε εντατικά, έχουµε πλάνο στην 10τεναµ µογή, λοἰπόν, της γενικής συνέλευση τοϊµασίας θᾳ διεξαχθεί στην Σερβία καιτους φίλους του σωματείου, - ηκαν κανονικά εισιτήρια Και μαθητικά. .. και ξέρουμε πώς θα κινηθούµε. Ο Σύμφωνα µε πληροφορίες της ΑΕ. Πάφος, που έχει οριστείγια απότις 1 Ιουλίου έως και 15 Λυγού- [μμ μωνι) ΙΙ οο Το Ταμείο σον πιο εμπορική ο γισκή κατ αμ πι της , προὐπολογισμός της νέας χρονιάς μας ο αρχηγόστης ομάδας 015 τις 17 Ιουλίου (ώρα 17:00), το µεσο- στου, ενώ κατά το διάστηµα παρα- θα πραγµατοποιηθεί την ερχό- Μετά την πρόσληψη του υτερης φάσης του Πρωταθλήματος, κ ίρι ιατε νι καιὰ, δεν πρέπει να ξεπερνά τις 500.000 και διεθνής µε την Παίδων 15, διάστηµα θα αναλωθείσε ουσιώδεις µονή της ομάδας εκεί προγραµματί- πο ο Μο τος | Σάσα Ποβόνοβης στην πολι εισιτήρια στις να απιμμὰ που κρίθηκε η τε, ή Ἡ ευρώ, ενώ θα πρέπει συμπεριλάβουµε µέσος Άντης Νικολάου πάει συζητήσεις γιατην επίλυσητουπρο- ΄στηκαντέσσερις φιλικές συναντήσει. ΙάμμΗ υπ μα πο απ μάπρηταμα ιά, ταξη της χρονιάς. Κατά τη διάρκειατης πρώτης σης του Πρω- και κάποιες παλιές οφειλές που πρέ- Με την επιστροφή στην Κύπρο έχουν ΓΙ Μη ταθλήµατος τα περισσότερα εισιτήρια (1.564) διατέθηκαν στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής. Τα περισσότερα εισιτήρια (1.240) της χρονιάς διατέθηκαν στην αναμέτρηση μεταξύ της Νέας Σαλαμίνας µε την Ομόνοια Αραδίππου, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής. Αναλυτικά ο αριθµός των εισιτηρίων που διατέθηκαν σε όλεο τις αγωνιστικές του φετινού Πρωταθλήματος Β’ Καπηγορίας: Α’ ΓΥΡΟΣ 17η αγωνιστική: 314 Ίη αγωνιστική: 1.024 Ί8η αγωνιστική: 911 2η αγωνιστική: 870 19η αγωνιστική: 439 3η αγωνιστική: 893 20η αγωνιστική: 1.564 4η αγωνιστική: 699 2Ίη αγωνιστική: 626 δη αγωνιστική: 949 22η αγωνιστική: 979 6η αγωνιστική: 685 23η αγωνιστική: 535 7η αγωνιστική: 464 24η αγωνιστική: 758 8η αγωνιστική: 706 25η αγωνιστική: 599 Φη αγωνιστική: 349 26η αγωνιστική: 1.228 10η αγωνιστική: 566 Β’ ΦΑΣΗ 1Ίη αγωνιστική: 496 27η αγωνιστική: 960 12η αγωνιστική: 705 28η αγωνιστική: 1.196 14η αγωνιστική 380 29η αγωνιστική: 795 Β’ ΠΡΟΣ 3θη αγωνιστική: 750 14η αγωνιστική: 641 3Ίη αγωνιστική: 691 Ίδη αγωνιστική: 563 Άρη αγωνιστική: 1.865 Ίδη αγωνιστική: 558 ΠΑΕΕΚ Στο τεχνικό τι 0 Σιεκερής Καμία νέα ανακοίνωση δεν προέκυψε στη μεταγραφική ενίσχυση της ΠΑΕΕΚ όµως υπήρξε ενίσχυση στο προπο- νητικό τιµ και στη θέση του βοηθού προπονητή. Δίπλα από τον Άντρο Κουλουμπρή θα βρίσκεται ο Μιχάλης Σιεκε- ῥρής, ο οποίος δούλεψε και πριν από δύο χρόνια στην προ- σφυγική οµάδα. Πέρσι ο Σ:ε- κερής βρισκόταν στην τεχνική ηγεσία της Ε.Ν Κοκκινοτριµι- θιάς, Όσον αφορά την περε- ταίρω ενίσχυση της ομάδας υπάρχουν αρκετοί µεταγρα- φικοί στόχοι, µε τις επαφές να βρίσκονται στο τελικό στά- διο και σύντομα θα υπάρξουν. εξελίξεις. ΑΛ.ΠΡ. Περιµένει απαντήσεις Ὅπως έγινε γνωστό ο Άνδρος Πολυδώρου είναι ο προπονη- τής που κλήθηκε να αναλάβει τα ηνία της ομάδας του ΑΠΟΠ Κινύρα σε µια δύσκολη χρονική περίοδο για το σωματείο. Ο κύπριος τεχνικός θα αναλάβει την ομάδα µε βοηθό τον Αλέξη Περι- κλέους και καλούνται άµεσα να αναλάβουν δουλειά συνεχίζοντας τον προγραμματισμό από το σηµείο που τον άφησε ο κ. Σοφο- κλέους, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ομάδας της Πέγειας που δεν είναι άλλοι από την επάνοδο της στα σαλόνια της Πρώτης Κατηγορίας. Πάντως αναμένεται εντός της επό- µενης βδοµάδας να υπάρξουν οι πρώτες ανακοινώσεις ποδο- σφαιριστών αφού έγιναν πολλές συζητήσεις τόσο µε ξένους όσο και Κύπριους ποδοσφαιριστές από τους οποίους η διοί- κηση του ΑΠΟΠ περιμένει απαντήσεις. Υπάρχουν και περιπτώ- σεις ποδοσφαιριστών µε τους οποίους υπήρξε µια προφορική συμφωνία και απομένουν οι υπογραφές των συμβολαίων τους. ΛΟΥΚΑΣΧΡ. ΑΠΕΠ ΠΙΤΣ. Βγήκε από Το ΔιοικηΤτΙΚό αδιέξοδο Λύθηκε τελικά το µεγάλο πρό- βληµα για καταρτισµό νέου διοι- κητικού συμβουλίου στην ΑΠΕΠ αφού στη νέα Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε πως πρόεδρος της ομάδας θα είναι ο κύριος Ανδρέας Χριμωνίδης, Όπως είναι γνωστό ο κ. Χειμωνίδης διετέ- λεσε για τρία χρόνια αντιπρόε- ὄρος στην ΑΠΕΠ Ππσιλιάς, έχει προσφέρει αρκετά στην οµάδα και αισιοδοξεί να αντιμετωπίσει το οικονομικό αδιέξοδο που υπάρχει τη δεδομένη στιγµή και να βοηθήσειτην οµάδα να επα- γέλθει στα ψηλά της βαθµολο- γίας, Πλέον µετά το οριστικό «διαζύγιο» µε τον Απόστολο Μακρίδη έχει δημιουργηθεί µια ειδική επιτροπή στην ΑΠΕΠ, η οποία μελετά αρκετά ονόµατα προπονητών και αναμένεται αρχές της επόµενης βδοµάδας γα ανακοινωθεί αυτός που θα βρίσκεται στον πάγκο την νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Όσον αφορά μεταγραφές ποδοσφαι- ριστών δεν υπάρχει κάτι ανα- κοινώσιμο αφού προέχει η συµ- Φφωνία µε κάποιο προποητή. ΛΟΥΚΑΣ ΧΡ. Ανακοινώγει τερματοφύλακα Μέχρι την ερχόµενη Τετάρτη ο Εθνικός Άσσιας θα είναι σε θέση να ανακοινώσει τον τερματοφύλακα που θᾳ υπερασπίσει την εστία για νέο Πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας. Σύµφωνα µε πληροφορίες µας η προσφυγική οµάδα βρίσκεται σε συζητήσεις με δύο πολύ καλούς τερματοφυλάκες και θα εντάξει στο ρόστερ της τον ένα από αυτούς. Παράλληλα στον Εθνικό αξιολογούνται ονόματα µεσοεπιθετικών και ίσως µέχριτο τέλος της εβδομάδας υπάρξουν εξελίξεις και σε αυτή την πτυχή της ενίσχυσης που χρειάζονται οι «κυανόλευκοι», Σε µία άλλη εξέλιξη η ομάδα του Εθνικού Άσσιας εκείπου φαινόταν ότι για ακόµη µία χρονιά θα πραγ- ματοποιούσε το βασικό στάδιο προετοιµασίας της στο Πήλιο, τελικά πάρθηκε απόφαση όπως αλλάξει ο προορισμός. Αυτός θᾳ είναιτα Γρεβενά ή τα Τρία-Πέντε Πηγάδια στην Ξάνθη. Η από- φαση θα παρθεί σύντομα. ΑΛ.ΠΡ. Στον Ονήσιλο ο Γκεύργκι Πετκόφ Στον Ονήσιλο µπορεί να καθυστέρησαν στην ανάδειξη νέας διοί- κησης, όµως µε το «καλημέρα» έπιασε δουλειά. Ἡ πρώτη κίνηση αφορούσε τον Μανώλη Μανώλη οποίος επέκτεινε την συνεργασία του µε τον Ονήσιλο, ενώ ο Γκεόργκι Πετκόφ θα είναι ο νέος προ- πονητής του Ονήσιλου, που πιάνει δουλειά άµεσα. Η σχετική ανα- κοίνωση της ομάδας αναφέρει τα ακόλουθα: «Το Σωματείο µας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τα νέα στον προ- γραμματισµό της ομάδας: Το πρώτο αφορά τη θετική απάντηση του Ποδοσφαιρισίή Μανώλη Μανώλη στην πρόταση μείωσης απο- λαβών και την παράλληλη συμφωνία µε το Σωματείο για επέκταση της συνεργασίας του. Ο Ονήσιλος εκτιµά ιδιαίτερα τη στάση του Μανώλη, ο οποίος αν και αποτέλεσε «μήλον της έριδος» τη φετινή μεταγραφική περίοδο, εντούτοις επέδειξε ευσυνειδησία και απέ- δειξε την κατανόησή του για τα οικονομικά δεδοµένα του Σωµα- τείου. Ο Ποδοσφαιριστής υπέγραψε µονοετές συμβόλαιο. Το δεύ- τερο αφορά τη συμφωνία μετον Βούλγαρο Τεχνικό Γκεόργκι Πετ- κόφ, ο οποίος συμφώνησε προφορικά µε το Σωματείο, και το µόνο που απομένει είναι η υπογραφή των τυπικών Συµβολαίων». ΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΙΙΟΤΑΤΙ» Τηλ.: 2982104] Φρέναρος ο Τηλ.: 23822999 Παραλίμνι ο Τηλ.: 24102837 Λάρνακα ο Τηλ.: 24594117 Αραδίππου ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 αθήητιίο ψημα 9η ΣΕΛΙΔΑ ( Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ /’ / ΕΙΡΜΙΗΤΙΣΣΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ ν κ Ακύµη δύο Σ ζ «Στηρίξτε το σύλλογο» ΜΠΙΕΙµΗ με ) μεΠΠῃΠ(βοί στο ρόστερ το ρύστερ Και Στον Π.Ο. Ορµήδειας ανασυντάσσονται και ξεκινούν προ- Σε ακόµη δύο µετεγγρα- ί . ετοιμασία για την νέα περίοδο, όπου θα βρείτην ομάδα στην 9 ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ φικές ην πα ημο 0 Χρ Ι στο ς Εγγλέ 0 ς [’ Κατηγορία. Η ομάδα θα συνεχίσει µε τον Γιαννάκη Ποντικό, Από τα λόγια στις πράξεις Π οµάδατης Καρμιώτισσας. ο : ἓ ὃς ο οποίος ετοίµασε πλάνο δράσης και ενίσχυσης της οµάδας προχώρησαν οι άνθρωποιτου Πρόκειται για τον τερµατο- πως δοόγην μαι “Σ ο ηή μας ρεπορτάζ η. για να καταστεί δυνατή και να σταθεί αξιοπρεπώς και την ΑΣΙΛ όσον αφορά τη µετα- φύλακα του Εθνικού Άσσιας, Χρ των ἁθικοτών τομ ομᾶρτακαή παμπ ονα ο οκ. επόµενη περίοδο στο πρωτάθλημα. Το Δ.Σ.της ομάδας της Ορµήδειας, αντιλαμβανόµενη τις δυσκολίες, κυρίως οικονομικές που όπονται την νέα περίοδο, έκανε έκκληση στα µέλη του Σωματείου που παρευρέθηκαν στη Γενική Συνέλευση και όλους τους φιλοπρόοδους κατοί- κους της κοινότητας και τους τοπικούς φορείς, όπως υπο- στηρίξουν έμπρακτα τη ομάδα του χωριού, που έκανε τη κοι- γότητα περήφανη µε τα κατορθώματα της, για να μπορέσει νατους προσφέρει ακόµα μεγαλύτερες χαρές, Σε µία άλλη εξέλιξη ο σωματείο του Π.Ο. Ορµήδειας θα στεγάζετε προ- σωρινά, µέχρι µόνιμης στέγασης του. στη πίσω αίθουσα της καφετέριας ΟΗΑΜΡΙΟΝ ΒΑΒ. .. γραφική ενίσχυση της ομάδας ώστε ο οἱ «κιτρινόμαυροι» να καταστούν πανίσχυροι στη νέα χρονιά, µε μοναδικό στόχο την επάνοδο στη Β’ Κατηγορία. Η διοίκηση του σωματείου µε τη σύμφωνη πάντα γνώµη του προπονητή της ομάδας Σάββα Δαμιανού προχώρησαν στη μεταγραφή πέντε ποδοσφαι- ριστών. Πρόκειται για τους αμυντικούς Γιάννο Δημοσθέ- νους, Χρίστο Ευθυμίου, Τάκη Τάκη, ο οποίος είχε εξαιρετική παρουσία τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην προσφυγική οµάδα, ενώ απέκτησε και τον Νικόλα Φυσεντζίδη, ο οποίος πέρυσι αγωνιζόταν στην Αναγέννηση Τραχωνίου. Όσον αφοράτο θέµα µε τον Οπάρα ακόµη δεν έχει κλεί- σει οριστικά, ὠστόσο οι ενδείξεις δείχνουν ότι είναι µια ανάσα από την ένταξή Ο Ονήσιλος Σωτήρας κατάφερε να φτάσει µέχρι την ημιτελική φάση του Προαιρετικού Πρωταθλήματος Παίδων 0-17 (ανάπτυξης) Α', Β', Γ’, Δ’ Κατηγορίας. Η ομάδα του Κυριάκου Σπύρου στην πρώτη φάση της διοργάνώσης συμμετείχε στον όμιλο Λάρνακας/Αμμοχώστου και τερμάτισε στην τρίτη θέση µε απολογισμό 45 βαθμούς και συντελεστή τερμάτων 67-24 σε 21 αγώνες. Σε αυτή τη διαδροµή πέτυχε 14 γίκες, έφερε 3 ισοπαλίες και ηττήθηκε 4 φορές. Ανέδειξε μάλιστα καιτους δύο πρώτους σκό- ρερτου ομίλου. Συγκεκριµένα ο Τιμόθεος Κων- σταντίνου πέτυχε 25 τέρματα καιο Τζιοβάνης Κάστανος 19 τέρματα. Με την κατάκτηση της τρί- της θέσης ο Ονήσιλος εξασφάλισε εισιτήριο Έφθασε µέχρι τους «4» συµµετοχής για την φάση των «Β», όπου συµ- μετείχαν οµάδες που έλαβαν µέρος και στα Πρωταθλήματα Λευκωσίας/Λάρνακας και Λεµε- σού/Πάφου. Στην προημιτελική φάση τῆς διορ- γάνωσης ο Ονήσιλος απέκλεισε τον Απόλλωνα με συνολικό σκορ 6-8. Κέρδισε στη Σωτήρα µε το επιβλητικό 5-1 και παρά την ήττα (1-2) στον επαναληπτικό εξασφάλισε το εισιτήριο της πρά- κρισης. Στην ημιτελική φάση ξεκίνησε με το εκτός έδρας 0-0 µετην ΠΑΕΕΚ όµως στον επα- ναληπτικό ηττήθηκε µε 0-4 και αποκλείστηκε. Η ομάδα ολοκλήρωσε τις φετινές υποχρεώ- σεις της µε εξαιρετικές εντυπώσεις συγχαίρο- ντας δημόσια και την ΑΕΚ Λάρνακας που εξα- σφάλισε τον τίτλο. οσο. Τη . . ο ο ὦ , απόκτηση ακόµη ενός του- πορεία και να αποφύγει η οµάδατις όποιες περιπέτειες . Θυμί- Η ομάδα ὑ-17του 60Ο Λακατάμιας είχε αρκετές επιτυχίες στην φετινή χρονιά. λάχιστον ποδοσφαιριστή. ζουμε ὁ όπ μετά την αποχώρηση του τορµατοφύ ο πα ς Χρίστου Δημητρίου, αποκτήθηκε ο τερματοφύλακας του ΟΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ πο Πεπετόπουλος, ενώ συμβόλαιο συνεργασίας με την οµάδα του Μαρωνίου υπέγραψαν επίσης οι Παναγιώτης ἃ ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡ. Μπρούντζος, Κωνσταντίνος Σπυρίδωνος, Αντρέας Καλός και Νέα άτοµα Πολυκάρπου Παναγιώτης. Από το περσινό ρόστερ συμφώ- εα µ γησαν και θα συνεχίσουν να αγωνίζονται µε τα χρώματα της ι στο Δ.Σ. .. ΠΟΛΙΑΕΜ Μαρωνίου οι Μάριο Κάρλος, Αντρόνικος Αβραάμ, Καμία εξέλιξη δεν υπάρ- Γιῶργος Καλαϊντζίδης, Κώστας Αντωνίου και Γιάννης Μαυ- χει στον Διγενή Ορόκλινης ρής, ενώ από το περσινό ρόστερ αρκετοί εἶναι οι ποδοσφαι- τους Κορυφαίους Καμαρά Απτούλ, τους επιθε- 4 - τιωύς Παντελή Ταύρου, Σώζο μδιών, Ἅομαδατών νο µενης βδοµάδας. Όπως δήλωσε στην εφημερίδα µας 0 έφο- ἔ Φασουλιώτη, Άντριου Άλι και | ΑΛΙΠΡ ροςτης ομάδας κ. Γιώργος Γεωργίου με την ανακοίνωση του 9 . 0 . 5 . η Ελπ ! δ ᾳ τον τερματοφύλακα Χρίστο - επιθετικού το ρόστερ του Σπάρτακου θα είναι ολοκληρωμένο ΄ : : πω σα . . Δημητρίου. Στα θετικά για την και πλέον απομένει η ανακοίνωση της ημερομηνίας για την Τίποτα νεότερο δεν υπάρχει στην Ελπίδα Ξυλοφάγου αφού προσφυγική ομάδας είναι και επίσηµη έναρξη της προετοιµασίας µε µοναδικό στόχο την η οµάδα δεν έχει ακόµη καταλήξει στα άτοµα τα οποία θα η διατήρηση ποδοσφαιριστών ΕΡΗΜΗ άνοδο στη Β᾽ Κατηγορία. καταρτίσουν το φετινό διοικητικό συμβούλιο. Πάντως τα πράγ- του περσινού βασικού κορμού στ ΛΟΥΚΑΣ ΧΡ. µατα φαίνεται να είναι πολύ δύσκολα για την Ελπίδα αφού Ολόγος γιατους Ανδρέα στυ. Πολλές μάχρι στιγμής Κανας ὡς ενδιαφέρθηκε κ αναμειχθεί στα λιανού Τάσο Καρσερά, Νίκο ανανεώσεις (ου Ἱτια της ομηκοωνησς η τομή οἱΩΙκΠσῃ ΒΚΗΡΕΠΕΙ Παπαζαχαρίου, Πάνο Δημη- σφαιριστές και αναµένεταιότι Κάλυψη τριών θέσεων,τουαρι- πραγματοποιήσει το βασικό : μπα μα ίανᾳ ἐππαωσόη ππάχα ση ΣΝΘΗ τρίου, Πέτρο Πέτρου, Μάριο θα πδρόν ὥρεδτό ευκαρίς Ὃ μι νῷ, δεξιού πάκ και πόλο προετοιμασίας της. Σε Καμία απολύτως εξέλιξη ΦΡΕΝΑΡΟΣ. τεθεί και να πραγµατοποιηθεί µια αξιοπρεπής πορεία στο Γεωργίου και Βασίλη Τόφια. ώστε µε την πάροδο του χρό- του επιθετικού. Στο µεταξύη µία άλλη εξέλιξη ο ΑΣιλπαρά δεν σημειώθηκε τη βδομάδα Τ Τ . ὁ «. φετινό Πρωτάθλημα πρέπει να έλθουν κοντά στην οµάδα Αξίζει να σημειωθεί ότι στην νου να καθιερωθούν στην προετοµασίατουΑΣιλθαξεκ- τη µη καταβολή ακόµη της που µας πέρασε όσο αφορά ην 0 τη τα σπο υ α ια ἄτομα που είναι πρββυμα να Βοηβήπουν. Απὶ πκαί καπέρα φετινή χρονιάθα προωθηθούν ομάδα. Όσον αφοράτην περε- νήσει στις 23/7, ενώ απότις Κρατικής χορηγίας, έχει εξο- τον προγραμματισµο στην . ς , πρέπει να θεωρείται δεδομένο στι η νέα διοίκηση θα κινηθεί από τις Ακαδηµίες της οµά- ταίρω ενίσχυση στον ΑΣΙλη «7/8 µέχρι 13/8 η οµάδαθα φλήσει πλήρως όλους τοὺς ομάδα του ΝίκουβΣωκράτη Δεν υπάρχει καμία απολύτως εξέλιξη όσο αφορά τον προ- ἵμα απὀκτηση κάποιων ποισεικών ποσρσφαιριστών παµ αν δας πέντε µε ἐξινεαροίποδο- προσοχή στρέφεται στην µεταβεί στα Λεύκαραγιανα ποδοσφαιριστέςτης οµάδας. Ερήµης. Παρόλα αυτά οι γραμματισµό στην οµάδα του Φρενάρου αφού πρώτιστος µπορούν να κάνουν τη διαφορά στην ομάδα. διοικούντες της οµάδας είναι στόχος είναι να εκλεγεί ένα δυνατό διοικητικό συμβούλιο το πολύ ικανοποιημένοι µετις µέχριτώρα εξελίξεις αφού θυµίζουµε ότι ανανέωσαν ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ. | ' καιθα συνεχίσουν να αγω- ΄Στη Γενική συνέλευση της οµάδας που έγινε την Τρίτη 2 Ιου- { ο ικα ωώκεες νίζονται και τη νέα ποδο- νίου υπήρξαν κάποια άτοµα που ενδιαφέρθηκαν να αναλάβουν . σφαιρική σεζόν στην ομάδα τα ηνία της οµάδας, στην συνάντηση όµως που είναι προ- οι Σοφοκλέους, Επαµει- νώνδας, Χαϊλής, Αριστο- κλέους, Ευριπίδου, Αλεξά- ντρου, Παής και Μαφίτης, ενώ στις επόµενες µέρες αναμένεται να ανακοινω- θούν ακόµη τέσσερις ανα- γρώσεις ποδοσφαιριστών. Έχουν ήδη γίνει και εννέα μεταγραφές ποδοσφαιρι- στών στην οµάδατης Ερή- µης. Πρόκειται για τους Ἰωσήφ, Αρχοντίδη, Δημη- τρίου, Θεοχάρους, Κου- γούνη Αντρέα, Ζανεττή, Ορθοδόξου, Κουρσάρο και Κουνούνη Στέλιο. Σύντομα η διοίκηση σε συνεργασία με τον προπονητή πρόκει- ται να προχωρήσουν στην ρωθούν οι µεταγραφικές κινήσεις πριν από την επίσηµη έναρξη της προετοιµασίας έτσι ώστε να υπάρξει ο κατάλληλος χρό- νος να προσαρμοστούν µε τη νέατους ομάδα Και να παρου- σιαστούν έτοιμοι µε την έναρξη της ερχόµενης ποδοσφαιρι- κής περιόδου. Έτσι, µετά την απόκτηση του Άθου Αγγελή, του 29χρονου επιθετικού Χριστόφορου Χριστοφή, του Πολώ- γού τερματοφύλακα Μπαρτόνς αλλά και την ανανέωση µε αρκετούς ποδοσφαιριστές από το περσινό ροστερ, η ομάδα προχώρησε στην απόκτηση του 26χρονου µεσοεπιθετικού Χρίστου Εγγλέζου που αγωνιζόταν στον Άδωνη. Μάλιστα σύμ- φωνα µε πληροφορίες η διοίκηση του Σπάρτακου έχει συµ- φωνήσει και με ακόµη ένα κύπριο επιθετικό 25 ετών, ο οποίος αγωνιζόταν Πέρσι σε ομάδα Β᾽ Κατηγορίας. Η ανακοίνωση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή αναμένεται εντός της επό- οποίο θα αντιμετωπίσει όλα τα προβλήµατα που υπάρχουν αυτή τη στιγµή στην οµάδα αλλά και αυτά που πρόκειται να εµφα- γιστούν στη νέα χρονιά. γραμματισµένη να διεξαχθεί την επόµενη Τρίτη και οι συζη- τήσεις με τη Συνεργατική της Κοινότητας αλλά και άλλους φορείς που προτίθενται να βοηθήσουν οικονομικά το Φρέ- ναρος, αναμένεται να ξεκαθαρίσουν όλα και να ξεκινήσει σιγά σιγά ο προγραμματισμός για την νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Φυσικά πρώτος στόχος των ανθρώπων του Φρε- νάρου είναι να βρεθεί ο δίαδοχος του Γκεόρκι Πετκόφ ώστε γα αρχίσει και η μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας. ΛΟΥΚΑΣ ΧΡ. όσο αφορά τον προγραμ- µατισµό της οµάδας, αφού την επόµενη Τρίτη αναµέ- γεται να γίνει µια συνέλευση Δυνατό ρόστερ Στον ΠΟΛΙΑΕΜ Μαρωνίου γίνονται προσπάθειες από την διοίκηση σε συνεργασία µε τον προπονητή της ομάδας κ. Άγγελο Μισό, να χτιστεί µια ομάδα δυνατή, στελεχωµένη µε ποιοτικούς ποδοσφαιριστές έτσι ώστε να γίνει µια αξιόλογη ριστές που αποχώρησαν. Όπως αναφέραμε ξανά πρόκεται για τους Δημητρίου, Σταύρου, Παναγιώτου, Θεοχάρους, Ορθο- δόξου, Ντάνιελ και Καρεκλά, που ψάχνουν ήδη τον επόμενο τους ποδοσφαιρικό σταθμό. ΛΟΥΚΑΣ ΧΡ. τον Ανδρέα Βαρνάβα. Θυμίζουμε ότιη οµάδα υ-1Ττου ΘΟἱ Λακατάµιας κατάκτησε το Πρω- τάθληµα, στον Όμιλο Λευκωσίας-Λάρνακας, Σε µία λαμπρή τελετή που πραγµατοποιή- θηκε στο σωματείο του ΘΟ/ Λακατάμιας, το Διοικητικό Συµβούλιο της οµάδας και αρκετοί για καταρτισµό του νέου διοικητικού συμβουλίου. Είναι δεδομένο υπάρχουν χορηγοίτων «γαλαζοκτρινών», δεξιώθηκαντις ενώ έφθασε στην ημιτελική φάση του Παγκύ- άτοµατα οποία εξέφρασαν - Ακαδημίες του συλλόγου, ενώ ξεχωριστή ήταν πριου Πρωταθλήματος. ΄ την Επιθυμία γα λάβουν Π.Ο ΞΥΛΟΤΥΜΝΜΠΟΥ η βράβευση των κορυφαίων ποδοσφαιριστών Στο μεταξύ όσον αφορά τα νέατης πρώτης την ομάδα και μάλιστα σύμ- ΤΠΚ ομάδας ο τεχνικός τῶν «γαλαζοκιτρίνων» Κυριά- κος Πλακίτης µαζί µε την επιτροπή προγραµμ- µατισµού της ομάδας βρίσκονται σε προχω- ρηµένες επαφές µε δύο σπουδαίους ποδο- σφαιριστές και σύντομα αναμένονται ανακοι- των Ακαδημιών, Βραβεύτηκαν ο Νεκτάριος Κάτ- τος, πρώτος σκόρερ του Παγκύπριου Προαι- ρετικού Πρωταθλήματος υ-17 Α’, Β’, [’, Δ' Κατη- γορίας, ο Σταύρος Ερωτοκρίτου, στην ίδια κατηγορία, ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής φωνα µε πληροφορίες έχουν έτοιµους συνδυα- σμούς τους οποίους θα ανα- κοινώσουν στη συνεδρία, Οἱ συντονισμένες ενέργειες του προπονητή του Π.Ο Ξυλο- τύμπου. Τάκη Μαραγκού και της επιτροπής προγραμματισμού άρχισαν να αποδίδουν καρπούς αναφορικά µε το θέµα ανα- Ενίσχυση µε Σοφιάν Η διοίκηση του Φοίνικα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς προ- χώρησε στην απόκτηση του Μαροκινού (µε Βέλγικο δια- βατήριο) µέσου Σοφιάν, ο οποίος αγωνιζόταν την περσινή οµάδα αποτελεί ο επιθετικός Βιτς. Πρώτιστος στόχος του προπονητή και διοίκησης τη δεδο- µένη στιγµή είναι να βρεθεί ο αντικαταστάτης του Βιτς στην επίθεση αλλά και η απόκτηση ακόµη 2-3 ποδοσφαι- ριστών που θα μπορέσουν να δώσουν µεγαλύτερη ποιό- τητα στην ομάδα. Αναμένεται ότι οι πλείστοι ποδοσφαιρι- Ἠρακδησ Κοντά σε τέσσερις Ξεκίνησε ο προγραμματισμός στην ομάδα του Ηρακλή Γερολάκκου µε τη διοίκηση να είναι υποχρεωμένη να προ- χωρήσει σε αποδεσμεύσεις ποδοσφαιριστών λόγω του νέου κανονισμού που επέβαλε η ΚΟΠ γιατα Πρωταθλήματα της Γ’ και Δ’ Κατηγορίας, Παρελθόν από την οµάδα αποτελούν οι Προεστός, Σάββα Μιχαήλ και Αντωνίου, ενώ η διοίκηση βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία µε τέσσερις νεαρούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι αναμένεται να βοηθήσουν τον Ηρακλή να επανέλθει στην [’ Κατηγορία. Εισήγηση για 16 οµάδες Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΠ µετά την επαναδραστηριοποίηση της ΑΕΚ Κυθρέας σε συνδυασμό µετο γεγονός ότι έφτασαν στις δεκαπέντε οι συμμετοχές των οµάδων που θα λάβουν µέρος στο νέο Πρω- τάθληµα Δ’ Κατηγορίας, αποφάσισε να εἰση- γηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Όμο- σπονδίας τη διεξαγωγή του Πρωταθλήµα- τος περιόδου 2011/2012 µε δεκαέξι οµά- δες και στο τέλος της σεζόν να διαβαθµι- στούν τέσσερις οµάδες, Με αυτό τον τρόπο δεν θα υπάρξει κενή αγωνιστική για καµία ομάδα που θα λάβει µέρος στο νέο Πρωτάθλημα και για όλες τις οµάδες οἱ υποχρεώσεις θα αρχίσουν καιτελειώσουν την ἴδια ημερομηνία. Μετά την πιο πάνω εξέλιξη, στο νέο Πρω- τάθληµα Δ' Κατηγορίας θα λάβει µέρος και ο Κέδρος Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας, που τερμάτισε τέταρτος στο Πρωτάθλημα Έντα- ξης ΚΟΠ περιόδου 2010/2011. Όπως είναι γνωστό από το Πρωτάθλημα Ένταξης στο νέο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγο- ρίας εξασφάλισαν εισιτήριο ανόδου Λει- βαδιακός/Σαλαμίνα Λειβαδιών, Ελπίδα Αστροµερίτη και ΑΕΚ Κοράκου. Πρόθεσητης Ὁμοσπονδίας είναι να συνεχίσειτη διεξαγωγή του Πρωταθλήματος Δ’ Κατηγορίας µε τη συμμετοχή δεκαέξι οµάδων. Το όλο θέµα θα απασχολήσει την ολομέλεια του Διοικητι- κού Συµβουλίου στην επόµενη συνεδρία του που είναι ορισµένΏ την ερχόµενη Τρίτη, για λήψη της οριστικής απόφασης. . « Καταλαβαίνουμε ότι από κάποιους να αναµει- χθούν στα διοικητικά της ομάδας και από την Τρίτη θα μπούμε δυναμικά για την ενίσχυση της ομάδας» είπε στην εφημερίδα µας ο Κυριάκος Κυριάκου, έφο- ή . 4 { και ο Αυγουστίνος Βιτάλης ως ο πιο συνεπής νώσεις. . : . γέωσης των συμβολαίων ποδοσφαιριστών απὀ το υφιστάμενο ποραρα ο σπα ωρα σωπήμη ποδοσφαιριστής της ομάδας (’-{7 µε προπονητή ΑΛ.ΠΡ. Ὃ ο πα ρόστερ. Συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην σµό για τη νέα χρονιά, ομάδα οἱ Γιώργης Ταύρου. Θεοφάνης Μεσαρίτς. Χρίστος ( υπήρξε όµως ενδιαφέρον λεν και Γιώργος πλου ο ὸ ων ου ο ο ο ΚΚ λος ας ο ος Στόχος η ολ ο ει]ὰ προγραμματισμού είναι να ολοκληρωθεί σύντομα το κεφάλαιο ανανεώσεις ὥστε να αρχίσει και η μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας. χρονιά στην ΑΕΚ Κουκλιών. ρος του Διγενή Ορόκλινης. ΄ Επίσης η ὀμάδα βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία µε Π λή 0 η ς η δύο νεαρούς Βούλγαρους ποδοσφαιριστές, διεθνείς µε σταῦ! μΟΤ Τα την ομάδα 051 της χώρας τους.Θυµίζουµε ότι µέχρι στιγ- ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ Στην Αναγέννηση Γερμασόγειας δεν υπάρχει τίποτα νεότερο µής η διοίκηση της ομάδας συμφώνησε µε τους Ρουμάνους σος αφού ακόµα η ομάδα δεν έχει εκλέξει διοικητικό συμβούλιο. Πίκο, Αντρέι και Άλεξ αλλά καιτον Βούλγαρο Κρούμ για ανα- Παρα μένουν 17 Οιπροσπάθειες για την εξεύρεση ατόµων που να είναι κοντά γέωση της συνεργασίας τους, ενώ παρελθόν από την Με πρωταρχικό στόχο την στην οµάδα και να την βοηθήσουν να φέρει εις πέρας τους διατήρηση του βασικού κορ- μού της οµάδας, ξεκίνησε σε γοργούς ρυθμούς ο προγραµ- µατισµός στον Εθνικό Λατσιών για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο µετά και την αλλαγή στές που ήταν στο ρόστερτου Φοίνικατην περσινή σεζόν στην τεχνική ηγεσία της οµά- πρωτάθλημα. θα συνεχίσουν και φέτος να αγωνίζονται µε τα χρώματα της δας. Θυμίζουμε όπτη θέση του οµάδας, Νίκου Μαγνήτη πήρε ο Μάκης ΛΟΥΚΑΣ ΧΡ. Σεργίδης.Η διοίκηση της οµά- Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ δας έχει ήδη έρθει σε συµφω- ΕΠΟΛ ΛΕΜΕΣΟΥ γία µε 17 ποδοσφαιριστές που αγωνίζονταν µε τα χρώματα του Εθνικού και στην περσινή περίοδο, ενώ απομένει η ενί- σχυση µε τουλάχιστον ενός έµπειρου, ποιοτικού ποδο- σφαιριστή σε κάθε θέση. Όπως δήλωσε στο «Α.Β.» ο έφορος της ομάδας των Λατσιών κύριος Γιάννης Κολοκασίδης αναµέ- γεται να γίνουν τρείς µετα- γραφές ποδοσφαιριστών για την ολοκλήρωση του ρόστερ με μοναδικό στόχο την άνοδο στην Γ’ Κατηγορία, κάτι που λόγω συγκυριών δεν επιτεύ- χθηκε τις προηγούμενες δύο περιόδους. ΛΟΥΚΑΣ ΧΡ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ στόχους της, είναι εντατικές και υπάρχει αισιοδοξία ότι στις επόµενες µέρες το µεγάλο αιπό κεφάλαιο θα κλείσει. Απ’ εκεί και πέρα θρωρείται δεδομένο ότι η νέα διοίκηση θα κινηθεί για απόκτηση κάποιων ποιοτικών ποδοσφαιριστών που θα μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην ομάδα και θα την βοη- θήσουν να πραγματοποιήσει µια αξιόλογη πορεία στο φετινό Η χοροεσπερίδα στις 24/6 Το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ΕΠΟΛ Λεμεσού, γνωστοποιεί ότι η ετήσια Χοροεσπερίδα της θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιου- γίου, στις 8.90μ.μ. στο δροσόλουστο περιβάλλον του Ξενοδο- χείου ΡΑΗΚΡΕΑΟΗ ΗΟΤΕΙ.. Κατά τη διάρκεια της χοροεσπερίδας θα βραβευθούν οι οµάδες της Ομοσπονδίας που διακρίθησαν την χρονιά που πέρασε και θα τιµηθούν παράγοντες και οµάδες γιατο ήθος τους. Η εκδήλωση θα τελεί υπό την αιγίδα του Διευ- θυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Χρίστου Χριστοφίδη. Εξάλλου θα γίνει βράβευση των κλιµακίων των Ακα- δηµιών της ΕΠΟΛ. ο Καλούνται όλα τα σωματεία, φίλοι και εκτιµητές της Οµο- σπιονδίας όπως δώσουν µαζικά το παρόν τους. Επίσημος χορηγός και αθλοθέτης όλων των πρωταθλημάτων είναι η μπύρα ΟΑΗΙ ΒΕΡΑ. ΟΟΝΤΗΑΟΤΟΗ» ΡΕΝΕΙΟΡΕΗΣ» 60Ο5ΤΑ»5 ΡΑΡΑ ἃ 5ΟΝ» Ι.ΤΟ 19Β8Γ Κωστή Παλαμά - Μέσα Γειτονιά, 4001 Λεμεσός, Τηλ.: 25751975, Κιν. 99442168, Φαξ. 25751976, 6-πιαί!: ραρᾶςεοςί(ῶ]οᾳοφπεί.οοπι.ογ Ί0η ΣΕΛΙΔΑ αθήητικο ἵημα “4 ΚΟΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΚΟΣΜΟΣ ΠΠ ΠΠ[Π ο ο ΟΛ οτο) ο ο ο ο ασ η ο λαο ο ο ο ΑΠ μα Ρας πο μου της ερκύμενης αγω- νιοτγης περιοδου Ας από. οιαπος πα περικοπες απο τον ΚΟΑ. κατι που ἑ Οκ ο αμ Πα υκής µας αρχης, Αναστότωση για την «ποδοσφαιρομµανία» που κυρίευσε Τον Οργανισμό Κατ αρχήν σνοφερθήκαµε σε δύο χρόνους ο ο λε αφ σή ο Πα Το τσ] Χρονιά, στην Ευρώπη και συτό από τη στιγµή που το οικονομικό βάρος θα ήταν πραγματικά Ημ Πα ήσαατ κο ο ο ο ο Πα ο ος Τμν α] τη θέση του ΑΠΩΕΛ. -ἅ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΙΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ πῃ εβέυ...Κθ ου... ἀἶ{ 19 ο ως πο οσα. λαο ας ο μα ο- κ παν λα. λογω των ἄγωνων που εδωασ πό ΕΚΕΙ και περα οµως κα οσον οῴφορα την ολ κ κο ση ο αλ μα. ο ο αλ. ο ες ο νε η ολο ματ μαι Όισποστολες µας στο εξώτερικὸ θα έχουν σοβο- ολο ο ο κο φέρει κα! τα ἄναλογα αρνητικά αποτελεσματα. Θα περιοριστούµε στα απολύτως απαρατητα. πο ο να ην σον δεί µια λύση πάνω σε συτο το ζήτημα. κατ! που Πακ ο Παν Μον μες μεσα σε ολους τους ενδιαφερόμενους». εσας κ πο ολ χο ο ΠΜ την νο] Πχ σα απο ππν λε ζάλη Το ο τω ων οπή όπως τόσο η ΚΟΚ όσο και άλλες ομοσπονδίες πμ κ με αι τη αναμφίβολα ήταν και η πιο ενδιαφέρουσα βάση ο κο Ἱεη ζω ομ ω δν αλ το η νΤι σωματείο. Μια απόφαση, που σύµφωνα και µε κ σα σοΜΚ ο. 0Ἡ καθώς είναι γνωστά τα προβλήματα που αντι- ολ στ Για Ποι ντο σποθήσαµε να πάρουμε και µιαν επιπρόσθετη δήλωση από το ΑΠΟΕΛ για το όλο ζήτημα, ἀλλά οι άνθρωπο! της ομάδας µας παρέπεµψαν στην επίσηµη ανακοίνωση ποὺ εξέδωσαν για το όλο απ Μι ο ολ ασλος αλλ νο ς μι ο ο μα Απά πλευράς ΑΕΛ, το λόγο εἰχε ο υπεύθυνος του καλαθοσφαιρικού τµήµαπος, Ανδρέας Μου- ζουρίδης «Κατ' αρχήν θα πρέπει να ευχαριστήσουμε κ η ο πα τ ον Χρονική στήριξη που προσφέρει στα σωματεία καλαθόσφαιρας και στον αθλητισμό γενικά. Δίχως αυτήν τὴ συμπαράσταση, δεν πιστεύω ο ο η ΠΚ ο ο η η ο ο νὰ ολ πολ ντ) ο ο Μ ωπυπο πα ον ο ο ο πο ιν η χορηγιών στα καλαθοσφαιρικά σωματεία που ο αι ο α-σατιαἩ ο ο απο ηἩ Είναι µια λογική αντιμετώτηση, Ωστόσο ὡς ΑΕΛ, ολ σα πο ιο Τσο ιν Εν αν ο σηνἩ Πιστεύουμε όµως ότι ένας διάλογος ανάµεσα στον ΚΟΑ, στην ΚΟΚ και στά σωματεία που ο ο ασ σι ο ο λιοδα] Φόρμουλα που θα άφηνε τους πάντες Ίκανο- ποιηµένους». Το λόγο από πλευράς ΕΘΑ (που ο τν ος η λοΓ ο κισσα ο πιο Τον η να ολ ομ ο Ἡ η ο Ποσο τας η πο] ότι είναι και θέµα πρεστίζ και για την ἴδια τη διεθνή ομοσπονδία, η (αναγκαστική) υποβάθμιση των διοργανώσεων της, βάση της οικονοµικής ο ο τω Ειδικά όµως και όσον αφορά την Κύπρο, η αλήθεια είναι ὅτι είχαµε παρουσιάσει πολύ καλά αποτελέσµατα στα τελευταία χρόνια κατά τις ευρωπαϊκές µας συμμετοχές. Πάντα κατά τη δική µας γνώµη, αυτό είναι κάτι που έπρεπε να μετρούσε πιο βαριά στὴν απόφαση που πήρε ο ο ο... πο» μκκκσρσρηικ στ Λο ολ δν ο ολ φωτος ᾿ΑΧίζει δουλειά μεθαύριο Τρί ο σσ μοπηήτ σα Πλαση κι ὀκονοὰ τες του Νίκα Λάμπρία και Παναγιώτη μας ον ο. δὺςΑΔρν ο ά κδο ολο ναος μα μς νέου 2011 και ώρὰ 6-80µµ στην αίθουσα «Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία»: | ς ὁ Ίσλης Κασκης, Ρομπέρτο Μαντοβόνης, άκωβος Παντελή,νίκος Στυλιανού (ΑΕΚ), Αλέξης Λιάτσος, Γιώργος Στυλιανού, Μάριος Γεωργίου (ΑΕΛ), Γιῶργος Νεοφύτου (ΑΠΟΕΛ), Ηρακλής Πατάκας, Στέφανος Ηλιάδης (ΑΠΟΛΛΩΝ), Σάµον Μιχαήλ (ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΑ ΓΕΠΟΝΙΑΣΙ, Γιῶργος Θεοχαρίδης (ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ), Κων: σταντίνος ρω Δημήτρης ος, πα αι - τ αναγιώτ Τρισόκκας, «ο ήο 6β{οἱ6, Ἀνδρέας π σταντίνος Πηλακούτας (ΕΛΛΑΔΑ) Μιχάλης Κανταρτζής, Πανα-. γιώτης Κουτσόλουκας (ΑΜΕΡΙΚΗ. ο (Με την ευκαιρία αυτή η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαί- ρισης ευχαριστεί θερμά Ὃ σος της Εθνικής Οµάδας Ανδρών, τοὺς ὑποστῃρικτός ου ΤΆ και ΟΠΑΠ Κύπρου καιτον ΚΟΛ γα την στήριξη του προς τις Εθνικές Οµάδες. - Πηλαβάς, Αγδρέας Κατοιαµίδης, Βασίλης Κούνας (ΚΕΡΛΥΝΟΣ) αλακιώ μωρο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ Κοντά σε Παπαδόπουλο! Ένας... Νικόλας Παπαδόπουλος από τον Αχιλλέα πήγε στην ΑΕκ-και ένας άλλος Νικόλας Παπαδόπουλος, μάλλον διαγράφει την αντίστροφη διαδρομή! Ο ένας, ήταν βέβαια ο προπονητής που είχε και ενδιάµεσο σταθµό «αποχής» πριν να υπογράψει στους κιπρινόµαυρους, ενώ ο άλλος είναι ο διεθνής παίκτης, που σύμφωνα µε την πληροφόρηση που έχουµε πάρει, ενδέχεται να αποτελέσει το πρώτο µετεγραφικό απόκτηµα για τους κυανό- λευκους του Καϊμακλίου. Εντός των προσεχών ηµερών, αναμένεται ότι θα σημειωθούν εξε- λίξεις πάνω σε αυτό το ζήτημα, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν τελικά Καρποφορήσει η προσπάθεια που κάνει ο Αχιλλέας, για να απο- κτήσει το Νικόλα Παπαδόπουλο, θα είναι µια πραγματικά πολύ σπουδαία προσθήκη για τους κυανόλευκους, Εδώ να σημειωθεί ότι ο παίκτης, είχε δεχθεί πρόταση για μειωμένες απολαβές από την ΑΕΚ, για να συνέχιζε εκείτην καριέρα του, την οποία όµως δεν Ιπίοιςοίϊΐοας ΕΟΑ [ήμε λήΠρΡΙΙΕ. έΠε ϱ ΠΙίΙΠί Ο Μπόρις Λάλοβας, σέντερ ύψους 2.06 (30 ετών), τον οποίο είχαµε γνωρίσει πέρσι από το πέρασμα του στο ΑΠΟΕΛ, αποτελεί από το βράδυ της Παρασκευής το νέο απόκτηµα για την ΕΘΑΙ Μετά από αρκετή µελέτη αλλά και αστραπιαίες ενέργειες, οι κιτρινόμαυροι απέ- σπασαν την υπογραφή του εν λόγω παίκτη και έτσι ενισχύουν σε µεγάλο βαθµό τη ρακέτα τους, Πρόκειται για έναν εγνωσµένης αξίας καλαθοσφαιριστή που αναμενόμενα θα βοη- θήσει πολύ την οµάδα, ενόψει της προσπά- θειας κατά την ερχόµενη αγωνιστική περίοδο. Ένα ακόµα ζήτηµα ανανέωσης παίκτη και ενό- Ψει της ερχόµενης αγωνιστικής περιόδου, έκλεισε επίσης θετικά για την ΕΘΑ. Ο λόγος για την περίπτωση του Μασάµπα που καθώς, θα συνεχίσει και αυτός µε τους κιτρινόµαυ- ρους της Έγκωμης και στη νέα χρονιά. Από την πρώτη επαφή που έγινε, διαφάνηκε ότι υπήρχε εκατέρωθεν διάθεση για συνέχεια της συνερ- γασίας ανάµεσα στις δυο πλευρές, κάτι που διευκόλυνε τις διαπραγματεύσεις. Έτσι ένα ακόµα ζήτημα, µετά από αυτά των Ντάπκους και Τσουπ, έκλεισε για τους κιτρι- νόµαυρους και αναμενόμενα θα πάρουν σειρά και άλλα. Όπως αυτό του Αναστασιάδη που όπως προαναφέρθηκε (πολλές φορές) εἶναι επί της ουσίας, διαδικαστικό, 20 ΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΚΙΝΓΚ Σε µιαν άλλη εξέλιξη, που έχει και πάλι να κάνει µε ανανέωση παίκτη, ο αντιπρόεδρος της ΕΘΑ, Πανίκος Κωνσταντίνου είχε συνα- ντηθεί στη Θεσσαλονίκη µε τον Κιγκ. Οι δύο απαρτίσουν τη τεχνική ηγεσία της γαλαζοκίτρινης οµά- δας. Είναι γνωστό εδώ και καιρό στα καλαθοσφαρρικά στέ- κια, ότι οἱ Χρίστος Σπύρου, Τόνις Εύζωνας και Μάρκος Ασωνίτης θα είναι οιτρεἰς προπονητές που θα έχει στον πάγκο της του χρόνου η ΑξλΛικαι επί της ουσίας, το µόνο που έχει απομείνει για να αναλάβουν και επίσηµα τα καθή- Κοντατους, είναι η επίσηµη ανακοίνωση του σωματείου. . Χαρακτηριστικό αυτού είναι και το γεγονός ότι ήδη ψάχνουν άνδρες συνέφαγαν καιτα είπαν σε πολύ καλό κλίµα. Αυτό που βγήκε µέσα από τη συνά- ντηση, ήταν το ότι ο Κιγκ ζήτησε µιαν προθε- σµία 20 περίπου ηµερών για να δει αν θα βρει Κάτι καλύτερο για να συνεχίσει την καριέρα του, αλλά “ότι καλύτερο”, άρα και εξωτερικό, µιας και ο Αμερικανός σέντερ ανέφερε ρητά ότι αν συνεχίσει την καριέρατου στην Κύπρο, αυτό θα γίνει µόνο σε κιτρινόµαυρο συµβό- λαιο. Σε συνομιλία που είχαµε µε τον αντιπρόεδρο της ΕΘΑ, σχετικά µε τα όσα είχαν αναφερθεί για ένταξη του Μακάντα στην ομάδα της Έγκω- µης, ο κ. Πανίκος Κωνσταντίνου µας ανέφερε’ ότι δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο ζήτημα. Απλά είχε γίνει κάτι παλιότερα, χωρίς όµως να γινόταν η εν λόγω απόκτηση από πλευράς ΕΘΑ. Ἱπἱραθαος (ϱ ἡκοαρορΊοςΏςς Ένα ζήτηµα που εδώ και µέρες ήταν θεωρητικά κλειστό για την ΑΕΛ, οδεύει προς την υλοποίηση του και αυτό δεν είναι άλλο, εκτός από το ποιοι θα είναι οι προπονητές που θα Να σημειωθεί επίσης ότι πρώτος προπονητής θα είναι ο Μάρκος Ασωνίτης και βοηθοί του θα είναι οι Τόνις Εύζω- νας και Χρίστος Σπύρου. ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Όσον αφορά τον γενικότερο προγραμματισμό στους γαλαζοκίρινους της Λεμεσού, αυτός βρίσκεται σε πολύ Καλό στάδιο. Κάτι που έχει να κάνει µε το γεγονός ότι φέτος, έχουν ξεκινήσει οἱ προσπάθειες, νωρίτερα σε σχέση µε προηγούμενες χρονιές, κάτι που θα συνδράμει καιστο ότι, η ομάδα θα είναι έτοιµη στην κατάλληλη στιγµή, όταν δηλαδή θα ξεκινήσει η επόµενη αγωνιστική περίοδος. αποδέχθηκε... για παίκτες που θα στελεχώσουν την ομάδα της επόµενης αγωνισπκής περιόδου και επιπρόσθετα, να αναφερθεί ότι δεν αποκλείεται και εντός των προσεχών ηµερών, να υπάρξουν Και οι σχετικές εξελίξεις πάνω σε αυτές τις προσπάθειες! Αρχή Ηβεκτρισμού Κύπρου Ενέργεια ζωής) δη έχει γίνει αναδιοργάνωση όλων των καλαθοσφαιρικών τµηµά- των στην ΑΕΛ και ενώ αναμένεται και η στελέχωση των τμημάτων υποδομής µε προπονητές, Εξελίξεις επ΄ αυτού αναμένονται προσε- χως. μύησε με Όλιπεμπουργκ 0 Ραζής Σε καταρχήν συμφωνία ήρθε ο Κύπριος καλαθοσφαιριστής Κρίστοφερ Ραζής µε τη Γερμα- νική ομάδα ΕΝΝΕ Όλντεμπουργκ. Ο Ραζής που ανήκε στον Κεραυνό και αγωνιζόταν δανει- κός στην ΕΝΑΔ, έλαβε µέρος στις προπονήσεις της Γερμανι- κής ομάδας τις τελευταίες 4 ημέρες και ικανοποίησε τον προ- πονητή, Πρέντραγκ Κρούνιτς, που έδωσε το ψοκ’ για την από- κτησήτου. ΚΕΡΑΥΝΟΣ Επθνική... Ευρωππίος! Η γνωστή πλέον απόφαση που πήρε το ΑΠΟΕΛ για να µη λάβει µέρος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόµενης αγωνιστικής περιόδου, ντύνει µε... εὐρωπαϊκό κοστούμι τον Κεραυνό! Αυτό ήταν κάτι που έγινε γνωστό από την Παρασκευή, όταν στο ΑΠΟΕΛ µε επί- σηµη ανακοίνωση ανέφεραν ότι για οικονομικούς λόγους (καιµε αφορμή Τη γνωστή από- φαση του ΚΟΑ, για περισυλλογές) αδυνατούν να µετάσχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώ- σεις. αχ πο πο Κα μας απο απ ΟΠ ΝΑ ταθλήµατος) που έχει το δικαίωµα να δηλώσει συµµετοχή, είναι ο Κεραυνός, στον οποίο εμφανίστηκαν θετικο(. Πάντως εδώ θα πρέπει να γίνει µια επισήµανση. Ότι σε περίπτωση που το ΑΠΟΕΛ για οποιονδήποτε λόγο αλλάξει την απόφαση του και θελήσει να λάβει µέρος στα εωρωπαϊκά ο πο πο μοι χοπ ο. πο Χρονοδιαγράµµατος δηλώσεων προς τη διεθνή ομοσπονδία, γιατις οµάδες που θα εκπρο- σωπήσουν τη κάθε χώρα-μέλος της διεθνούς ομοσπονδίας. Στο παρών στάδιο πάντως, οι οµάδες που θα µας εκπροσωπήσουν στην Ευρώπη, θα είναι οι ΕΘΑ, ΑΕΛ και Κεραυνός. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Πάντως µετά την παραπάνω εξέλιξη (και µε βάση τα υπάρχοντα δεδοµένα) λογικά αλλά- ζει και ο προγραμματισμός στον Κεραυνό. Αυτό από τη στιγµή που θα είναι πλέον δυνατό, αμ κ αρ ο σπα Πα νιστικής περιόδου. Αυτό λόγω Ευρώπης. Όπως και να έχει όµως, η ουσία είναι ότι στον Κεραυνό δεν βιάζονται για να κλείσουν τα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν. Ουσία είναι και το ότι ο προπονητής Κο Τζο ζτεζω Παναγιώτης Γιανναράς επεξεργάζεται έντονα το πλάνο βάση του οποίου θα ήθελε να παρουσιάσει τον Κεραυνό τὴς αγωνιστικής περιόδου 2011-12 [ΠΣΕ ΠΙΠΠΠΗΜΤΙΠι Η ΑΕΚ ηταν η οµαδο που εντυπωσιασε µε τις κινήσεις ενίσχυσης στις οπο ολο ο Μο ολες ο ο οἱ κ ολ κο ο ο ορ μο ᾿ τρινη ῴσνελα. Προκειται για δυο πολυ σπουδαίες µ ας αξίας των δυο αυτών παικτων. αλλό κοιτης Εµπαιριας πο.) διοί ο ο ΡΟ ΓΙ ο η παρ κ ο λος ο ολ σα ο ζοηνησας Τζο Γκαρσία. στις πρωτες του δηλωσεις ως τα ακολουθο: ο ο ο ο με ο ο ποσα ορ. ο ο ο μέ ο ο λε ο πο ο η κανω ὅτι το καλυτερο µπορώ. γΙα να βοηθησω σε οὗτην υ. ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟ Παρελθον αποτελει ουσιαστικά ο Ηικολας Πσπαδοπουλος αἱ που εΥΙΥΕ µεταξύ της διοίκησης και του ὄμεθχη παικτη. ο ο ο ο ος νο ο η πο ο. οµαδα της Λάρνακας την καριέρα του κσ!εγω συµ. δικει ο Αχιλλέας µε αρκετες πθαγοτητες γία να τ Ἀνοικτο ποραµενειτο θεμα του ΣτυλΙογου και σναµενσταιὉ χος ειναι η παραµονη Των οσο το ὄυνοτον. πιο πολλών ο κ λος ας ο ος ο οἳ Ώστοσο οἱ Κασκιρης και Παπαδοπουλος. αποτελουν παρελθβον. 11η ΣΕΛΙΔΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ο Περικλής Μουστάκας τη νέα σεζόν θα είναι φτερωτός. ων. [ή]! Μ0ί Στο Σικάγο περπατά ένας ψηλός τίπιος, ηλικίας 42 ετών, και γίνεται αισθητή η παρουσία του από τον κόσµο. Δεν είναι μαύρος, δεν έχει γίνει γνωστός για τα καρ- φώματάτου, είναι όµωςτρεις φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ καιτον λένε Τόνι Κούκοτς. Τιλέει για τους Μπουλς, τον Τζόρνταν και όσα αντιµετώπισε.Ο Κροάτης σπου- δαίος φόργουορντ µίλησε στο ΕΘΡΝ για µια σειρά από θέµατα, ανατρέχοντας στο δύσκολο καιρό προσαρ- µογής του στους Σικάγο Μπουλς, µέχρι το σήµερα που παίζει γκολφ οληµερίς παρέα µε τον Μάικλ Τζόρνταν. «Παίζουμε για 2 δολάρια και είναι όσο πιο ανταγωνι- στικό µπορεί να είναι, Εγώ χρειάζομαι ένα χειροπράκτη για το ισχίο καιτην πλάτη µου, καθώς σφίγγουν αφού παίζουμε όλη µέρα. Αλλά είναι ωραία. Μιλάς βρώμικα, αναφέρεσαι σε αναμνήσεις, καπνίζεις ένα πούρο, περ- πατας όταν είναι ωραία έξω. Οπότε, είναι όλα ωραία και παίζεις γκολφ. Υπάρχει Ἠποτα καλύτερο απ’ αυτό», λέει, Κι όµως, δεν ξεκίνησαν όλα έτσι. Αντιθέτως, στην αρχή Τζόρνταν, Πίπεν και Τζάκσον δεν τον ήθελαν. Ο λόγος, Τον έφερε ο τότε τζένεραλ μάνατζερ της οµά- δας, Τζέρι Κράουζᾳ, µε τον οπιοίο η τριάδα και, κυρίως, ο ΑἱΓ είχε ψυχροπολαµική σχέση, Πέραν αυτού, ο Κρά- ουζρ καυχιόταν πως είχε πείσει τον Κούκοτς να έρθει, δίνοντάς του 4,3 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Την ίδια ώρα, η τριάδα πίστευε πως δεν έπαιρνε τα χρή- µατα που άξιζΡ... «Όταν το Μάιο του 1993 πρωτοµπήκα στο γήπεδο, είδα τον Τζόρνταν να σουτάρει και τον πατέρα του να του επιστρέφει την µπάλα. Σταµάτησαν και µιλήσαμε για λίγο, το ίδιο βράδυ έπαιζε η ομάδα πλέι οφ µε τη Νέα Υόρκη. Όταν όµως επέστρεψα τον Νοέμβριο, ο Μάικλ δεν υπήρχε εκεί, είχε αποσυρθεί», θυμάται, µιας και ο Τζόρνταν ο πρεσβύτερος είχε δολο- φονηθεί στη διάρκεια ληστείας. Τότε ήταν που ξεκίνη- σαν τα δύσκολα, «Δεν είχαν κάτι προσωπικό εναντίον µου. Ἠμουν όµως ένα από τα βασικά κομμάτια της ομάδας και έπρεπε να µε δοκιμάσουν. Αντέχει στην πίεση Μπο- ρείνα ανταποκριθεί όταν τον χρειαζόµαστε Οπότε, σε εκείνο το σηµείο, κατάλαβα αυτούς τους τύπους. Με δοκί µαζαν. Καὶ αργότερα, κατάλαβα πως ο Μάικλ το κάνει αυτό σε καθημερινή βάση», εξήγησε. Τα μεγαλύτερα προβλήµατα ήρθαν από τον Φιλ Τζάκ- ΛΙΠΙΙέΥΕΙ ΙβΕΙΒ ΠΠΙΠΙήῦει! σον, πάντως, καθώς τον κορόιδευε και για τα αγγλικά του που δεν είχαν την αμερικανική προφορά, αλλά και το χιούμορ του, µιας και δεν τα’ πιανε µε την πρώτη. «Ο Τζάκσον µε πίοσε σε διάφορα θέµατα, για να δει αν µπορώ να τα χειριστώ. Τότε, το επόµενο πρωί θα διά- βαζα στις εφημερίδες πως είπε «ο Τόνι έκανε καλό παι- Χνίδι, επειδή μίλησε µε τη µαμά του χτες στο τηλέ- φωνο”. Τέτοια πράγματα. ἨἩ σε ένα ταξίδι, στη δυτική ακτή, όλδι έπαιρναν βιβλία από τον κόουτς, κι αυτός μου έδωσε ένα βιβλιαράκι µε εικόνες, χωρίς λόγια. ΨΔεν ήµουν σίγουρος πως µπορείς να διαβάσεις τα αγγλικά» µου είπε, Υποθέτω πως ήταν ο τρόπος του για προκαλέσει τον παίκτη», σημείωσε. Ο Κούκοτς ζει έξι µήνες στο Σικάγο κι ακόµη τον θυμούνται εκεί για το νικητήριο σουττο 1994, στα πλέι οφ κόντρα στους Νικς. Τότε, ο Πίπεν είχε τρελαθεί γιατί δεν πήρε εντολή για την τελευταία προσπάθεια, αλλά... «Είναι πιθανότατα µία από τις πέντε πρώτες ερωτήσεις που δέχοµαι. Κι έχει πλάκα όταν λένε «ξέρω τι συζητήθηκε σε εκείνο το τάιµ άουτ». Κιας κάθονταν δέκα σειρές πάνω από τον πάγκο», είπε, δίχως να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις. Τα παιδιά του ζουν στο Σικάγο και είναι εξαιρετικοί αθλητές. Η Ί4χρονη Στέλλα στο βόλεϊ και το ποδό- σφαιρο, ενώ ο Ίθχρονος Μαρίν ένα αστέρι του µπά- σκετ στο γυμνάσιο, αλλά εκτός για τη χρονιά µε πρό- ΕΝΑΝ Λευκόθεο η «ἰ, Παπαδόπουλος».., βληµα στην πλάτη στο πανεπιστήμιο της Πενσυλβά- γιας. Ο Κούκοτς υποβλήθηκε προ 18 µηνών σε εγχεί- ρηση για να επιδιορθώσει το ισχίο του και ανατρέχοντας στην καριέρα του εξηγεί: «Θα μπορούσα να σκοράρω 22 ή 24 κατἀ.µέσο όρο, επειδή ξέρω ότι είχα την ικα- γότητα. Αλλά ήµουν εκεί και έπαιζα για την ομάδα, επειδή αυτή τη λογική έφερα από την Ευρώπη. Εκεί δεν υπάρχουν ανταλλαγές, µόνον η ομάδα. Ας είχα 14 ή 15 κιας κερδίζαµε τίτλους». : Αυτό έκανε τρείς φορές µε τους Μπουλς, Η καριέρα του ολοκληρώθηκε στα 36 έτη του, µε θητεία επιπλέον στους Φιλαδέλφεια, Ατλάντα και Μιλγουόκι, καὶ ο απο- λογισμός του πράγματι εντυπωσιακός. Στους 15,9 πόντους και 5,1 ασίστ ανά αγώνα. ι υΗἲ»ἲ”ἲῆἲῆῶ»ἲθῑθἷἲῶυ υπ πι ᾿ϱ᾿ϱϱ:«ϱ«σα Εκτός Ευρώκεις Αναμφίβολα, ήταν µια απόφαση που εντυπωσίασε, όχι βέβαια από τη θετική όσον αφοράτο Ξεχωρα από τα ζητήματα προγραμματισμού, υπάρχει και : Ὁ ο ο ο Τομ αμ τω καθαυτό ΑΠΟΕΛ. αλλά που δεν θα μπορούσε να είναι και παράλογη. Αυτό υπό την έννοια ότι 9 ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ Χαφ, κυνηγός και αριστερός πλάγιος είναι οιτρεις ποδοσφαιριστές που απο- τελούν αυτή τη στιγµή τις άµεσες προ- τεραιότητες στον σχεδιασμό του Ερµή. Η οµάδατης Αραδίππου έχει απευθύ- γει την πρόταση της και στους τρεις “Φρπεριμένειτις απαντήσεις τους. Ο προπονητής της ομάδας Λούκας Χατζηλούκας σε συνεργασία µε τη διοί- κηση Και τον τεχνικό διευθυντή Πανίκο Ξιούρουππα μελετούν σε καθημερινή βάση αρκετές περιπτώσεις ποδο- σφαιριστών που τους προτείνονται. Οι κινήσεις που γίνονται είναι πολύ προ- σεκτικές, ενώ από την άλλη οι ενέρ- γειες εντάσσονται εντός λιτών οικο- νομικών πλαισίων. Είναι χαρακτηρι- στικό ότι αυτή τη βδομάδα δεν υπήρχε κινητικότητα από πλευράς ανακοινώ- σεων, όµως αυτό έχει σχέση και µθτο γεγονός ότι δεν έχουν απαντήσει οι τρεις προαναφερθέντες υποψήφιοι. Ο Ερμής µέχρι τώρα πραγµατοποί- ησε οκτώ συνολικά μεταγραφές. Απέ- κτησε τους εξής ποδοσφαιριστές: Τους ΑΥΥγελο Χαραλάμπους, Απόστολο Μιχαήλ, Δήμο Γούμενο, Νίκολα Γλι- γκόροφ, Κάρλος Σαβέντρα και Περι- κλή Μουστάκα. Ένα χαρακτηριστικό αυτού του Ὕκρουπ είναι ότι οι Στέλιος Δημητρίου, Άγγελος Χαραλάμπους, Απόστολος Μιχαήλ είναι όλοι νεαροί, κάτω των 22 χρόνων. Ο Κωνσταντίνος Σαµάρας αποτελεί παρελθόν από τον Ερµή. Ο Κύπριος 27χρονος ακραίος αμυντικός δεν τα βρήκε στο οικονομικό µε τους «Φτε- ροπόδαρους», αφού του έγινε πρό- ταση για µείωση κάτι που δεν έκανε αποδεκτό και έτσι αποχωρεί από την ομάδα. Ο ποδοσφαιριστής είναι ελεύ- θερος να διαπραγματευτεί µε οποια- δήποτε ομάδα και να βρειτον επόμενο σταθµό στην καριέρατου. το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ Έγιναν αυτή τη βδομάδα γνωστές οι ημερομηνίες µε τα φιλικά που θα δώσει ο Ερμής κατά τη διάρκεια της προε- τοιµασίας του στην Κύπρο. Το πρόγραµµα είναι το εξής: αρχίσουν την διαδικασία των εργοµε- τρικών και στις Ί1 του ίδιου µήνα θα αρχίσει η προετοιµασία της οµάδας ενώ στις 17 Ιουλίου ο Ερµής θα ανα- χωρήσει για την Πολωνία όπου θα γίνει το βασικά µέρος της προετοιµασίας. 9 Στις 17 Ιουνίου ο Ερµής θα πραγ- µατοποιήσει τον ετήσιο του χορό στο Ύθηυς στη Λάρνακα. Προπήθει! εἰοποίῃβῆς “μεθαΑρ πω: Πραγματοποιήθηκε προχθές η συνά- ντησῃ µελών και του Ἑρμή με ον θέµα την ενοποίηση του σωµα- ου µε την Ομόνοια Αραδίππου, µε τον πρόεδρο Λούκα Φανιέρο να αναλύειτα θετικά στοιχεία αυτής της απόφασης και να ανταλλάσσονται διάφορες από- ψεις Το κλίμα για ενοποίηση είναι κατ' αρχή θετικό αλλά το θέµα θα συζητηθεί για λήψη απόφασης σε έκτακτη γενική συνέ- λευση του σωματείου, που ορίστηκε για την ερχόμενη Τετάρτη. Όπως ενηµέ- 3/8 µε Οµόνοια Αραδίππου ρα μα γμιὰ ως 6/8 µε Ανόρθωση : που έκανε παρουσιάζονται θετικοί. 10/8 µε Αναγέννηση Δερύνειας Η συνάντηση κράτησε περίπου µιά- 14/8 µε Ολυμπιακό µιση ώρα και έδωσαν το παρόν τους 70 20/8 µε Ατρόμητο ΄. περίπου άτοµα. οιπερικοπές του ΚΟΑ, συν τα άλλα οικονομικά προβλήµατα που «κουβαλά» το ΑΠΟΕΛ, σίγουρα θα αποτελούσαν βραχνά, αν οἱ γαλαζοκίτρινοι μετείχαν και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις καλαθόσφαιρας. Είναι αυτονόητο το ότι, οι περικοπές της αθλητικής µας αρχής, αποτέλεσαν την αιτία που οι γαλαζοκτρινοι πήραν τη γνωστή πλέον απόφαση Και αυτό από τη στιγµή που επίτης ουσίας, µόνο οικονομική ζημιά θα τους προκαλούσε αυτή η συµµετοχή και όλα αυτά, από τη στιγµή που το ΑΠΟΕΛ έχει να καλύψει ένα χρέος, άνω των 100 χιλιάδων, µόνο από πρόστιµα! Πιο εκτενής αναφορά για την απόφαση που πήραν στο ΑΠΟΕΛ γίνεται σε άλλες στήλες. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν και τα άλλα ζητήµατα που είναι ανοικτά για τη γαλαζοκίτρινη οµάδα καὶ ο λόγος είναι για αυτά που αφορούν τον προγραμματισμό ενόψει της ερχόµενης αγωνιστικής περιόδου. Να αναφέρουμε λουτόν ότι από πλευράς ΑΠΟΕΛ συνεχίζονται αδιάκοπα οι επαφές για παίκτες, µε σκοπό την ενίσχυση του έµμψυχου δυναμικού και το νεότερο επί τούτου έχει να κάνει µε το ότι, εντός της βδοµάδας που αρχίζει, αναμένονται και κάποιες απα- ντήσεις σε προτάσεις που έχουν γῶωσι. Η πληροφόρηση αναφέρει ότι εντός των προτάσεων αυτών, Σίναι και για κύπριο παίκτη (που δεν έχει διευκρινισθεί ποιος είναι...) και αναμένονται εξελίξεις. Πάντως το ενδιαφέρον γιά επάνοδο του Μπράιαν Χιθ (όπως είχαμε αποκαλύψει την προη- γούµενη βδομάδα δεν έχει ατονήσει. αλλα δεν έχει γίνει γνωστό το αν προέκυψε κάποια εξέ- λιξη πάνω στο θέµα του Αμερικανού περιφερειακού σου. Συμπληρύνει 18 χρύνια ζωής Είναι σηµαδιακή η φετινή χρονιά για το ΟΠΑΠ ΒΑΞΚΕΤΒΑΙΙ. ΟΑΜΡ. Σηµαδιακή γιατί κλείνει (κιό- λας) δέκα χρόνια ζωής. Πριν απὀ δέκα χρόνια έγινε η αρχή. Από τότε διοργανώνεται µε επιτυχία το ΟΠΑΠ ΒΑΞΚΕΤΒΑΙΙ 6ΑΜΡ από το οποίο έχουν περάσει πέραν των 2000 νεαρών αθλητών. ΜΗ Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και η εταιρεία ΟΠΑΓΙ Κύπρου διοργανώνουν και φέτος το τῶς ΩΠΑΠ ΒΑΞΚΕΤΒΑΙΙ ΟΑΜΡ. ὄ ἡση 8ᾳα γίνε: στη Λεμεσό. θα λειπουργήσει Ἴδους {27 ἰουνίου-2 ἰουλίου και 4-9 Ιου- λάβουν µέρος ὅδ αυτό 1850 παιδιά, τα υπό την επίβλεψη Προπονητικής οµά- πιό αΏλ εωρηση της διορ- ουν προγραµ! 8εί και θα πραγµα- ν και φετος διαλέξεις που στόχο έχουν 1 θεμάτων τυουτερου κοινωνικού προ- Στις 4 Ιουλίου οι ποδοσφαιριστές θα ο ο το Κο πμ πο ας λογή του κλειστού στο οποίο θα αγωνίζονται οἱ κυανόλευκοι | ο ο ΗΕ ποσο Λευκόθεο ή «Τ. Παπαδόπουλος-Ελευθερία» Αυτό είναιτο Ἰ ερώτημα που έχει προκύψει και όπως αναφέρει η πληρο- φόρηση που έχουµε. στον Άγιο Δομέτιο ευνοούν το να αγω- νισθε! στο «Τ. Παπαδόπουλος-Ελευθερία» η οµάδα τους. | Επί του ζητήµατος αυτού αναμένονται εξελίξεις. ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣΙΑ , Στο μεταξύ. µόνο οἱ υπογραφές έχουν απομείνει για να Ὁ ο ΜΜ η ο ΦΗΙ Ε ώιω ς ο πλευράς ΕΝΑΔ. Για τον Μασιά ο λόγος. που έχει ήδη συµ- | φωνήσει προφορικά µε την ομάδα του Ἁγίου Δομετίου και | ο οι ΠΟΜΠΗ ταν νἩ οι σχετικές υπογραφές... , Κο ωμό ο ζώιτν ο το Πο ο να Εως Πιο σεν) ο νχητοἩο παίκτες. Εννοείται ότι και πάνω σε αυτό, αναμένονται εξε- λιξεις. ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΖΗΝΩΝΑ ΜενγάΠη επιτυχία Με παρόντες, το γενικό γραμματέα της ΚΟΚ.κ. Αιμίλιο Θεοδοσίου, το µέλος του διοι- κητικού συμβουλίου της ΚΟΚ κ. Σάββα Γεωργίου, τον αντιδήµαρχο Λάρνακας κ. Αλέξη Μιχαηλίδη, το γενικό διευθυντή του ΕΣΥΑΑ κ. Ντίνο Μιχαηλίδη, δημοτικούς συµ- βούλους, διευθυντικά στελέχη της εκπαίδευσης, αλλά και περί τους 500 γονείς και φίλους ολοκληρώθηκε η µεγαλύτερη διοργάνωση που αφορά το Μίνι μπάσκετ στο γησί µας. Η άρτια οργάνωση της εκδήλωσης, άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις σε όσους παρευρέθησαν στο Κοινοτικό γήπεδο. Τα παϊδιά όλων των οµάδων φωτογραφήθηκαν και έλαβαν δώρα. βραβεία και τιµη- τικά διπλώματα. Η ομάδα της ΕΝΑΔ επίσης βραβεύτηκε και µε το βραβείο «Ει αγωνίζεσθαι» αφου τα παιδιά της διακρίθηκαν για την εξαίρετη συµπεριφοράτους, Στο αγωνιστικό κομμάτι έγιναν δύο συναρπαστικά παιγνίδια. Ιδιαίτερα αιφίορ πος ήταν ο μικρός τελικός µεταξύ ΑΕΚ και ΖΗΝΩΝ Α’, ο οποίος έκρινε και το χάλκινο μετάλλιο. Νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα ΖΗΝΩΝ Α’, Στον µεγάλο τελικό και σε ένα επίσης συναρπαστικό παιχνίδι μεταξύ ΖΗΝΩΝ Β’ και ΚΕΡΑΥΝΟΥ., άξια πρωταθλήτρια καὶ συνάµα αήττητη αναδείχθηκε η ομάδα του ΚΕΡΑΥΝΟΥ. Ιδιατερη αἰσθησηωπροκ:λσσον οι Γιάννης Γιανναράς του Κεραυνού και Αγγελής Χαραλάμπους του Ζήνωνα οἱ οσο: Στέλιο Δημητρίου, Αριαν Μπεκιάι, θέλει τον Μπουμσόνγκ Η Βέρντερ Βρέμης έχει καταθέσει πρόταση στον Παναθη- ναϊκό για τον Ζαν Αλέν Μπουμσόνγκ. Οι Γερμανοί αναζητούν ενίσχυση στα μετόπισθεν και ο Μικαέλ Σιλβέστρτους έχει µιλή- σει µε τα Καλύτερα λόγια για τον συμπατριώτη του. Όπως αναφέρει η εφημερίδα «δροπάαγ» η Βέρντερ έχει υπο- βάλει επίσηµη πρόταση στους «πράσινους», Γιατον Μπουμσόνγκ είχε δείξει ενδιαφέρον η Μονακό. Όμως ο παίκτης δεν θέλει να αγωνιστεί στην 2η κατηγορία της Γαλ- λίας καὶ το θέµα δεν προχώρησε. Ο ατζέντης του πάντως διέ- Ψευσε τα σχετικά δημοσιεύματα. «Δεν έχω καµία πρόταση και θεωρώ ότι δε θα φύγει ο Μπουμσόνγκ. Δεν καίγεται να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τη Μονακό. Δεν παίρνει κανείς αποφάσεις εκεί, επικρατεί χάος» είπε ο Φρεντε- ρίκ Γκερά, | ΠΠ η ης Στο γαλλικό πρωτάθλημα έχει στρέψει την προ- σοχή της η Βόλφσμπουργκ. αφού. σύµφωνα µε δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου. ο προπο- νητής της Φέλιξ Μάγκατ έχει εισηγηθεί την απόκτηση του Μίραλεμ Πιάνιτς. Η εφημερίδα «ΔΝοβςριταεί ΑΠοααπιεἰπεζείίαπᾳ» αναφέρει ότι ο Γερμανός τεχνικός θεωρείτον µέσο της Λιόν ὡς τον ιδανικό υποψήφιο για την αντι- κατάσταση του απερχόμενου Ντιέγκο. Ο Βραζιλιάνος. που επέστρεψε στη Γερμανία Πο Κο ο ο πλ εΓετοσο ΣΤΗΝ στη Γιουβέντους. δεν τα κατάφερε ούτε στη Βόλ- φσμπουργκ. µε αποτέλεσµα να µην υπολογίζεται για την επόµενη σεζόν. Αρνηιτικὴ για Ντε Γκούσμαν Πρόταση ύψους πέντε εκατ. ευρώ δέχθηκε η Μαγιόρκα για τον Τζόναθαν Ντε Γκούσμαν από ομάδα της Μπουντεσλίγκα που το όνοµα της δεν έχει γίνει γνωστό. Μια πρόταση που όµως δεν έγινε αποδε- Ο Καναδός μεσοεπιθετικός στην πρώτη του σεζόν στην Ισπανία αποτέλεσε τον παίκτη κλειδί και βοή- θησε κατά πολύ την Μαγιόρκα να παραμείνει στη µεγάλη κατηγορία. Το γεγονός ανέβασε την τιµή του. Η διοίκηση έχει ξεκαθαρίσει στον Ντε Γκούσμαν πως αν υπάρξει πρόταση γύρω στα 8 εκατ. ευρώ τότε θα το συζητήσει. Νέα επίθεση Πικέ σε Μουρίνιο. Επίθεση κατάτου Ζοσέ Μουρίνιο εξαπέλυσε ο Ζεράρ Πικέ. Ο διεθνής Ισπανός αμυντικός της Μπαρτσελόνα έδωσε συνέχεια στην κόντρα που έχει ξεσπάσει ανά- μεσα στους Καταλανούς και στον Πορτογάλο τεχνικό της Ρεάλ Μαδρίτης, τονίζοντας στην καταλανική εφη- µερίδα «ΕΙ Μωπαο Ώεροηίνο», πώς είναι καλύτερα να. σκάσει ο Πορτογάλος τεχνικός, Χαρακτηριστικά τόνισε: «Είναι καλύτερα να.., σκάει και να κερδίζειτίλους, γιατί όλα στο ποδόσφαιρο σου επιστρέφονται. Αν παρατηρήσεις, πάντα έτσι συµβαί- νει. Είπε όσα είπε για τον Βίγια καιτου έβαλε δύο γκολ στο 5-0. µίλησε γιατη Σπόρτινγκ Χιχόν και εκείνη τους κέρδισε στο γήπεδό τους», | Και συμπλήρωσε: «Όλος ο κόσμος ξέρει που βρί- σκονταιτα όρια. Μας κατηγόρησαν ψευδώς κατά τη διάρ- κεια όλης της σεζόν, Συνεχείς επιθέσεις, σχεδόν κάθε εβδομάδα. για να χαλάσουν ό,τι ωραίο κάναμε. Εμείς ἴδου ΟΠΑΠ ΒΑΞΡΚΕΤΗΕΑΙΙ. ΤΑ. ίδα ΠΟΛΙΤΗΣ Ο Τζόναθαν Αλεξάντερ Ντε Γκούσμαν όπως είναιτο ξ και βραβεύθηκαν από τη διοργανώτρια αρχή σαν οι πολυτιµότεροι παικτε υς ἃ Πεν αφιδρω- δεν μιλάμε για διαιτητές, παίζουµε µόνο ποδόσφαιρο». πλήρες του όνοµα γεννήθηκε στις 23/9/87 και ξεκίνησε νγουα. , - ἃν ιν ἑκστρατεια Σχετικά µε την επικείµενη μετεγγραφή του Σεσκ την επαγγελματική του καριέρα από την Φέγενορντ Θερμές ευχαριστίες στην ΚΟΚ, η οποία έθεσε το Τουρνουά υπό την αὐγίζς η ἔ ες» που διορ- Φάμπρεγας τόνισε: «Θα ήθελα να τον δω να έρχεται. µε την οποία αγωνίστηκε πέντε χρόνια και µέτρησε σης στις δημοτικές αρχές, στις εκπαιδευτικές αρχές και στη Σχολική Εφορ»:. ὃ νο σπονδία Καλα- Όλα τα µέλη της οικογένειάς του είναι οπαδοί της συνολικά 1098 µατς και 23 τέρματα. νακας. Ακόμη θερµές ευχαριστίες στη µεγαλη ομάδα των εθελοντ ς “εταιρεια ΟΠΑΠ Μπαρτσελόνα όλη τους τη ζωή. Δεν είναι µόνο σπου- Το περασμένο καλοκαίρι μετακόμισε στην Ισπανία του γηπέδου αλλά και στους προπονητές των οµάδων καὶ στοι:ς ὃ 9 : δαίος άνθρωπος, αλλά επίσης τέτοιοι ποδοσφαιριστές και την Μαγιόρκα και ήταν από τα βασικά στελέχη «’ τές οι οποίοι µε τη θετική τους στάση µερίµνησαν στο να 3ιεξ ἧσης Ώα τουρνουά, αφιερωμένο στα παιδιά. Ραντεβού σε ένα χρόνο, στο 3ο Παγκύπριο Τουρνουά Μίνι σι” έλσι ήτοι: 2012. ταιριάζουν πολύ στον τρόπο παιχνιδιού µας. Ἠταν Πολλά χρόνια στις ακαδημίες και θα προσαρµοζόταν πολύ γρήγορα. Δεν ξέρωτίθα γίνει. Οι από πάνω δου- λεύουν σκληρά και µακάρι νατον ξαναφέρουν». της ομάδας µε 31 συμμετοχές και πέντε τέρματα. Στο κομμάτι της εθνικής, έχει πάρει ολλανδική υπη- κοότητα και έχει συμμετοχές µε την ομάδα κάτω των 21 αλλά και µε αυτή κάτω των 23. γρ ές ο ιο το το- ων ΟΠΑΠ - ΚΟΑ τι τει οσης διοργονωσης σ να. Ἡ ο ἡ ν να ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ί2η ΣΕΛΙΔΑ αθήητικο ἵημα Ταξιδεύει και µαζεύε] « Ταξιδεύε! και μαζεύει ο Πάμπος Χριστοδούλου. δη το ρόστερ Όλοι οι φορείς κλείνουν τα µάτια σε ένα ύψιστης σημασίας θέµα που έχει άµεση σχέση µε την ασφάλεια πολι- τών. ΚΟΑ, ΚΟΠ, Αστυνομία, Τοπικές Αρχές για χρό- για εππρέπουν τη λειτουργία σταδίων που δεν πλη- ρούν τις διατάξεις της Νομοθεσίας και σχετικών Κα- γονισµών. Μάλιστα κύριοι, τα περισσότερα στάδια που αγωνίζονται ομάδες Α’, Β΄ και άλλων κατηγο- ριών ουσιαστικά είναι παγίδες αφού από ασφάλεια βαθμολογούνται µε μηδέν... Χιλιάδες οἱ φίλαθλοι που κατακλύζουν τα στάδια αυτά, θέτοντας σε κίνδυνο της ζωής τους! Ποιος νοιάζεται όµως, αφού κάθε χρόνο ανοίγουν τις πύλες τους, Στην µπανανία ζούμε... θα ασχολού- νται µε τέτοια θέµατα... . 2 Ένας ο ην ν ος Ομόνοιας δέχονται. μι» ο και ... λένε και έχει συμπληρωθεί και η νέα ΑΕΛ που νάναι αρχίζει να κτίζεται. Είναι µεγάλη ἢ απορία πώς θα παρουσιαστεί η ΑΕΛ στο νέο πα. Ὁ πᾶμπ µε το νέο πρόσω- πο. Ο Πάμπος δεν υπόσχεται πάντως τπλους ούτε και είσο- δο στην τετράδα. Και σωστά κάµνει. Ο Αελί- στικος κόσμος µπούχτησε από λόγια και θέλει έργα. Θέλει να δει και όχι ν᾿ ακούσει. Για να δούµε π να κάµει ο Πάµπος Θ’ αλλάξει την τύχη των Λεόντων ευχαριστώ από να Ακόμη και µε τις μειώσεις... ο. είναι. Τρία είναι ο. ος η Ο Μακρίδης είπε εύκολα το: ναι και η συνέπεια του αντα- µείβεται µε το χρίσμα του αρ-. μα. Μένουν᾽ ᾽Αλωνεύτης-Κων- σταντίνου. Εδώ θα µετρήσουν πολλά. Και θα κριθούν πολλά... λος ΄ Κόκκινο πανί οι πρώην. Μένεα πνέουν κατά Προδρόμου και Ζιβανάρη οἱ πορ- τοκαλί. Δεν τους θέλουν στα διοικητικά της εταιρείας, τους τα ψάλλουν κανονικά και απειλούν ν’ αντιδράσουν δυναμικά. Αρκετές οι κατηγορίες. που τους αποδίδουν και µε τους πορτοκαλί εναντίον τους είναι δύσκολο οι δύο πρώην παράγοντες να λει- τουργήσουν. Εδώ που τα λέμε ο Φοίβος ,. Ερωτοκρίτου αποτελεί την ήρεμη δύναμη που λειτουρ- :. γεί συναινετικά. Είναι απο- δεκτός από τους πορτοκαλί και είναι δύσκολο να συµ.- Το χέρι στην Τοέπ)... Για πρώτη φορά µετά από πολλά χρόνια η διοίκηση του σωματείου ΑΠΟΕΛ αποφάσισε σα [ασ η Και ποια δεν έχει προσπαθήσει να... πηδή- ξει ο Ράιαν Γκιγκς αν πιστέψουμε τα δηµο-΄ σιεύµατα που βγαίνουν στην Αγγλία σε ρυθμό καταιγιστικό και έχουν να κάνουν µε την άτακτη προσωπική ζωή του Όυα- ο, τὶ καλύτερο για την ν Ομόνοια ο όπως η καλαθοσφαιρική ομάδα ἵ᾿ Ντα Σίλβα. Κάπ σαν Μαρσίνιο για το παρόλο που εξασφάλισε Ευρω- Ἡ ΑΠΟΕΛ, αλλά πιο ανθεκτικός στους παϊκό εισιτήριο για το Ευτο Ἡ τραυματσμούς. 0Παίίθηρε να µην λάβει µέρος. - Η Ομόνοια δεν είχε παίκτη να Απία η µη καταβολή του ποσού -Ἡ εκτελέσει ένα φάουλ, ένα κόρνερ που ζητούσε η ΕΙΒΑ για να πλη- του χαϊρκού, να σπάσει κλειστές ρωθούν παλιές αμαρτίες µε άµυνες, να κουβαλήσει τη µπάλα αποτέλεσµα να υπάρξει εµπάρ- στην αντίπαλη περιοχή. γκο συμμετοχής. Ντα 1. τ αι 6 ύτε ρο Αξίζει να σημειώσουμε πως η ο. ο. : ζ ΟΥΙΕΝΙ6ίοπ κατέβαλε ένα σηµα- βιώσει µε τους Προδρόµου- Ζιβανάρη. Κάποτε οι δύο τελευταίοι ήταν οἱ ϱκλεκτοί των πορτο- καλί Στο ποδόσφαιρο όµως, χθες ήσουν ήρωας, σήµε- ρα είσαι κόκκινο πανἰ.. Αχ Μουσταφά... Δεν τον έφταναν τον Απόλλωνα οι τόσες στυχίες του, τον κτύπησε όλλη µια. ο Μουσταφά Μπανγκούρα κτύπη- σε σε δυστύχημα, θα περάσει καιρός να επιστρέψει και μοιραίο είναι να τερματιστεί το ενδιαφέρον ξένων οµά- δων να τον µετἀγράψουν στη δύναμή τους. Κι εκεί που ο Απόλλων περίµενο να µπουν κάποια χρή- µατα στο ταμείο του να ανασάνει͵ χάνεται η ευκαιρία. ΑχΜουσταφά... πο ο κινά σεζόν. ο α ΑΠΟΕΛ µπή ον η ὼ ο ο ο νν ο ό ἡῦ αλ) βρίσκεται ο η ο. ο μμ, 9 κ νλωνή ολλ κο ΑΛ ο ος σὐνεργότες του είναι ἠρεμοι. μα ης θα τα μμ ον ο πμ. Νάχα και εγώ ένα Γκιηκς. πα Εκ μα στ Επ ΜΠΡΟΥΝΟ ΑΓΚΟΥΙΑΡ ΜΙΛΙΑΝ ΜΡΝΤΑΚΟΒΙΤΣ Γ ΣΤΑΝΙΜΙΡ ΣΤΟΙΛΟΦ Ποδοσφαιριστής Απόλλωνα «Η καρδιά µου έχει χρώμα μαύρο και άσπρο». ο Τώρα. Γιστί ως πέροι εἷ- Χε χρώμα γαλανόλευκο. Ποδοσφαιριστής Ομόνοιας «Τα λεφτά είναι σηµαντικά αλλά δεν είναι το παν στη ζωή μας», ο Συµφωνεί και ο Στάθης 9 ΣΥΜΦΩΝΑ µε στοιχεία της Αστυνο- µίας κατά τη σεζόν 2010-2011 συνελή- φθηκαν συνολικά 249 πρόσωπα ως ύποπτα για επεισόδια σε στάδια ή σε γύρω χώρους σταδίων. Συγκρίνοντας µε τις προηγούµενες ποδοσφαιρικές χρονιές ο αριθµός είναι μεγαλύτερος καιίσως ανακουφίζει... ΕΣΤΩ, έγινε η αρχή... κκ 9 Ο αριθµός όµως των συλληφθέντων δεν µπορεί να κριθεί και ικανοποιητι- κός, αν ληφθεί υπόψη η πολυτάραχη περσινή σεζόν και η µαζικότητα του όχλου που συμμετείχε σε ταραχές, Μπορεί λοιπόν να λεχθεί ότι οι 249 εἷ- ναι λιγοστοί για να κτυπηθοί η βία που όλο και πληθαίνει... ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ, αλλά και κουρπάτζι και όσους αρέσει... παπά 9 Ο Ανδρέας παρά το βουλευτηλίκι δεν έπαψε να ενδιαφέρεται για τα τε- κτεινόµενα στον Απόλλωνα, τις εσωτε- ρικές ἵντρικες, τα κτυπήµατα κάτω από τη µέση που ανταλάσσουν οἱ µεγαλο- παράγοντες και πραγματικά είναι ρεζι- λίκι για ένα µεγάλο σωματείο... Ο Θεόςνατους φωτίσει... πάπα 9 Η επιχείρηση Μιλτιάδη Νεοφύτου πάει πρίµα... Ο ένας µετά τον άλλον αποδέχονται τις μειώσεις και παραµέ- νουν στις τάξεις του τριφυλιού, Αίσθη- ση έκανε η δήλωση του Πορτογάλου Μπρούνο Αγκουϊάρ, ότι το χρήμα δεν είναι το παν. ΑΠΟ εµάς ένα µεγάλο µπράβο.., χα 9 ΠΟΛΛΑ τα τηλεφωνήµτα που πήραμε από φίλους της Ομόνοιας, τους οποί- ους ξενίζει το γεγονός ότι στον Ηλία Χαραλάμπους, τον αρχηγό και βασικό στέλεχος, δόθηκε εξώδικο, χωρίς να του γίνει πρόταση για µείωση. Το ερώ- λού άσου! Αυτή την φορά εκτός από τον ολ Τόμας αλλά και τη γυναίκα του αδερφού του, ο Γκιγκς σύµφωνα µε την Ραἴγ ΜΙγγοι προσπάθησε να αποπλανήσει και τη » συµπεθέρα, τη µητέρα της τελευ- ταίας, την 4θχρονη Λόρεν!!! Στο µε- ταξύ, άλλα δημοσιεύματα αναφέ- Ρονται στη γυναίκα του αδερφού του Γκιγκς, τη Νατάσα η οποία να είχε προτίµηση στους ποδοσφαιριστές, καθώς οι Ντάνι Σίµπσον, ο Φιλ Μπάρ- Ντουάιτ Γιορκ των «κόκκινων διαβόλων» είχαν την τύχη να απολαύσουν φέρεται Κο) Μ την παρέα της. σωστός», τηµα: ποίο το µεγάλο αμάρτημα τού αρχηγού... ΤΑ εν οἴκω µη εν δήµω... ασ 9 ΝΕΟ πρόσωπο στην προπόνηση της Τετάρτης, των πρωταθλητών, ο Άλτο Ατόρνο για τον οποίο ο Απόλλωνας διεκδικεί ως δικό του. Λέτε να έχουµε σήριαλ... Δεν αποκλείεται αφού στο λε- µεσιανό σωματείο σκέφτονται να προ- σφύγουν στα δικαστήρια για εξασφάλι- ση διατάγματος που να απαγορεύει στον Παραγουανό τη συµµετοχή σε οποιαδήποτε εκδήλωση του ΑΠΟΕΛ µέ- Χρι να διαλευκανθεί η υπόθεση... ΛΙΓΟ «άκσιον» σε µεταγραφικές περιό- δους είναι το αλατοπίπερο.. ο ΠΑΝΤΩΣ ο Φοίβος Ερωτοκρίτου δεν προβληματίζεται ιδιαίτερα, για το θέµα Προπονητής Ανόρθωσης «Είναι δύσκολο να κρατή- σεις το λόγο σου και να είσαι ο Ιδισίερα όταν σου προ- σφέρουν τετραπλάσια ποσά. ντικό ποσό ως µέρος της ετή- σιας χορηγίας στο σωματείο, το οποίο το ΑΠΟΕΛ προτίµησε να κλείσει παλιές αμαρτίες πα- ρά να τα διαθέσει στην ΕΙΒΑ για να άρει το εμπάργκο συµµετο- ς. Το ερώτημα που τίθεται στους φίλους του ΑΠΟΕΛ είναι ότι ο νέος προέδρος του σωµα- τείου Χάρις Βασιλόπουλος µε επιχειρήσεις που του δίνουν έσοδα αρκετά εκατομύρια ευ- ρώ, γιατί δεν έβαλε το χέρι του στην τσέπη, ώστε το ΑΠΟΕΛ να πληρώσει τις αμαρτίες του και να αγωνιστεί στην Ευρώπη. ΑΛ.ΠΡ. ΠΑΝΙΚΟΣ ΧΛΙΑΣΗΣ ΑΠΟΕΛ». Άλτο Ατόρνο, αλλ’ ούτε και για την υποψηφιότητα του Κυριάκου Ζιβανάρη και Πρόδροµου Πετρίδη που διεκδι- κούν θέση στο Δ.Σ. της εταιρείας. ΤΑ κοπέλια τα κατάφεραν... ἀΑΧΧ 9 ΤΕΛΙΚΑ άλλα ανάµεναν πολλοί και άλλα προέκυψαν. Ομοσπονδιακός προ- πονητής ο Ελλαδίτης Νίκος Νιόπλιας και βοηθός ο Πολωνός Βαζέχα. Ούτε κρύο... ούτε βράστη για πολλούς. Αι- τός όµως που το φυσάει και δεν κρυώ- γει εἶναι ο φίλος Τόζα Σάµπουριτς που κάποιοι του γέμισαν τα μυαλά και στο τέλος του γύρισαν την πλάτη... ΤΟ... αεράκιτου Δάσους είναιτο καλύ- τθρο αντίδοτο για τέτοιες περιπτώσεις, κκ κ 9 ΝΑ σας εξομολογηθούµε και κάτι. Οιµόνοι που δεν φοβούνται την οικονο- µική κρίση είναι οι «φούρποι», Θα το δείτε από τον αριθµό εισιτηρίων διαρ- κείας που θᾳ διατεθεἰ... ΔΕΝ αποκλείεται μάλιστα να καταγρά- ψουμµε και ρεκόρ. Του κυπραίου δώ- στου µάππα ... και µάσα! ανα 9 ΝΑ σημειώσουμε και το µεγάλο φά- ουλ του ΚΟΑ. Σύµφωνα µε δηµοσιεύ- µατα μειώνει τη χορηγία προς τις καλα- θοσφαιρικές οµάδες που δικαιούνται γα συμμετάσχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Σ’ όποιον αρέσει... ΝΙΚΟΛΑΕ γιατί δεν το πράξατε και για το ποδόσφαιρο. Ποδοσφαιροµανία και στον ΚΟΑΙ ια... 9 ΚΑΠΟΙΟΙ φίλοιτου ΑΠΟΕΛ πήγαν να δουν την πρώτη της ομάδας τους στο ΓΣΠ και αντί η προσοχή τους να είναι στραµµένη στα ινδάλµατάτους, έκαναν γης µαδιάµ το κατάστηµα της Οµόνοι- ας στην κεντρική εξέδρα του ΓΣΠ. ΤΟ δεύτερο ... επεισόδιο θα γυριστεί στο κατάστηµα του ΑΠΟΕΛ... Εκπρόσωπος Τύπου ΑΠΌΕΛ «Σας το υπογράφω. Ο Αδόρνο είναι παίκτης του 9 Κας φωνάζει ο Γρίβας. ξέρει να µιλά και δεν παρασύρθε από το ρέμα που θέλει παίκτες που καταξιώνοντα! σε άλλες οµάδες, ἅ όταν έλθουν στην Οµόνοια, να χα- ' ντακώνονται. Απόλλων και... | Η αλήθεια είναι ότι στην | ἱ | Βἰᾳ Βιοϊῃεη πλευράς Απόλλωνα µας το γνωστοποίησε και αυ- τό. Τέλος πάντων, η διοι- κητική κρίση που έχει δη- µιουργηθεί στους: ους της Λεμεσού, µόνο κα- κό µπορεί να τους κάνει και πόσο μάλλον από τ στιγµή που καθυστερεί πολύ και ο προγραµµα- τισµός. Όλα αυτά και 49 ενώ... απέναντι (ΑΕΛ) οι κινήσεις προγραμ- ματισμού βρίσκονται σε πλήρη οργασμό! Κύπρο... βγάζουμε και ξυριστικές μηχανές για... σπανούς και χτένες για φαλακρούς! Αλήθεια µε τη μεταφορική βέβαια έννοια και αυτό από τη στιγµή που είµαστε ικανοί για όλα! Όμως τονα ε ο και επεισόδια... Βτοίπε: στις ομάδες μας, ε αυτό δεν το πε βιμεναμε με... καμιά δύναμη! Να όµως που η πρό- σφατη ανακοίνωση από ταπερίπιερα! ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 επ ή] Το σίριαλ Ρενάτο Μαργκάσα το οποίο «παίχτηκε» τις τελευταίες µέρες είχε θετική κατάληξη εν τέλει για την ΑΕΚ αλλά κυρίως γιατους φίλουςτης ομά- δας που ήθελαν την παραμονή του 25χρονου ποδοσφαιριστή. Η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε να σταµατή- σειτις διαπραγματεύσεις µε την Οµό- γοια και έτσι όπως λέχθηκε πλέον ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής δεν παρα- χωρβίται. Οι κυπελλούχοι είχαν κάνει Ί8η ΣΕΛΙΔΑ Ὑ αθήητικο ἔηια ου ρρημώς για να µπουν τα πράγματα στην τελική τους ευθεία. Είναι δεδομένο ότι έγιναν προχωρημένες επαφές µε κάποιους παίκτες και ότι συνεχίζονται να γίνο- νται. Μάλιστα το πιο πιθανό είναι να υπάρχουν και υπογεγραμµένα συµβό- λαια, όµως τίποτα για την ώρα δεν ανα- κοινώνεται. Η διοίκηση της ΑΕΚ πιθα- γόν εντός της βδοµάδας που έρχεται να αρχίσει να ανακοινώνει ποδοσφαιρι- στές έτσι ώστε να «ζρστάνει» τον κόσµο της καθώς τέλος του µήνα αναμένεται να γίνει και η παρουσίαση των εισιτη- νε] Μαργκάσα Οι δηλώσεις που έκαµε ο Ρενάτο Μαρ- γκάσα ότι θέλει ν΄ αγω- νιστεί στην Ομόνοια. προκάλεσαν την οργή μι ΜΟΝΟ ΠΕΙ Γεζοζο ο ΕΕ ο λ μη]ὰ Εκτελεστικής Επιτρο- πής του Σωματείου παραμένει ξεκάθαρη. ο ωμό, ΕΠ ΕΚ χο] η Ομόνοια καταβάλει το κόστος της ρήτρας. ολο ηἩ Δεξί µπακ από Κύπρο Ο Γιόρντι Κρόιφ έχει ρίξει µεγάλο βάρος και στην από- κτηση ενός ικανού και πολύ καλού δεξιού µπακ. Ενός παί- κτη που θα µπορεί να έχει γερά πνευµόνια και να δώσειτο κάτι παραπάνω στην ομάδα. Ο νούμερο ένας στόχος του Κρόιφ είναι παίκτης ο οποίος αγωνίστηκε την περσινή χρονιά στην Κύπρο Παίκτης που έκανε πολύ καλή σεζόν και παλεύει την περίπτωση του. Βέβαια, στα υπόψην του υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές µε τους οποίους βρίσκεται σε επαφή. Ενίσχυση θα γίνει και στο κέντρο της άµυνας, στη θέση του αμυντικού µέσου αλλά καιτου εππελικού μέσου, Επαφές υπάρχουν µε διάφορους παίκτες και η ΑΕΚ σύντομα θα αρχίσει τις ανακοινώσεις. Πάντως, ένας ποδοσφαιρι- στής που απασχόλησε πολύ την τεχνική ηγεσία την περ- σινή σεζόν και τον ἰανουάριο ήταν ο Σεντρίκ Φαν Ντερ Χουν της Σουόνσι. Ο Ολλανδός εππελικός µέσος έχει µεί- γει ελεύθερος από την ουαλική ομάδα καὶ δεν πρέπει να του Μίλιαν Μρτάκοβιτς πιθανόν ακόµη και σήµερα ή µέσα στα επόμενα 24ωρα, ϱ πρόεδρος της ΑΕΚ να µεταβεί στη Σερβία. Εκεί θα πάει κυρίως για επαγ- γελματικούς σκοπούς, καθώς µεγάλο µέρος των επιχειρήσεων του είναι στην Σερβία. Δεν θα αφήσει όµως χαμένη την ευκαιρία και θα επιδιώξει να έχει και µια συνάντηση µε τον Σέρβο επι- θετικό για να συζητήσουν κάποια πράγ- µατα. Οι πληροφορίες όµως αναφέ- ρουν ότι είτε συναντηθεί ο πρόεδρος της ΑΕΙ, είτε όχι µε τον Μρτάκοβιτς ευρώ. μη ρίων διαρκείας. στη Σερβία, ο 20χρο- σι πι το ενδεχόμενο ο Κρόιφ να κοϊτάξει ξανά αυτή Στο μεταξύ ο σχεδια- 6 τα θέµα Πιντάδο νοςεπιθετικόςγιατα ΤΠ η, σµος προχωρε! κανο- νὰ μὴ Το θέµα που «καί» Ὡ ΗΕ για επόμενα δύο χρόνια νικα και γνωστηῆκε ΟΤΙ ΝΑ την ομάδα είναι αυτό ῃ ο ρ θα είναι ποδοσφαι- ιο πο μπας του επιθετικού. Ο Ας ριστήςτης ΑΕΚ. Στην , / πο πα Πιντάδο θα µεταβεί µε Μρντάκοβιτς ομάδα της να Αρχί ζει η κα θο0 δος και αμυντικό µέσο. των µια πρόταση 160.000 ευρώ στην ΑΕΚ στην Ουαλία όπου θα κας δεν επιβεβαιώ- ) ) ο) ο ζοοο για να τον αποκτήσουν, όµως η πρό: έχει συνάντηση µε γουν αλλά ούτε δια- Μέσα στις επόμενες µέρες θα αρχίσουν οι παίκτες της ο ο ΓΩ] ταση αυτή δεν κρίθηκε ικανοποιητική την Σουόνσι στην οποία ανήκει. ΟΙσπα- ψεύδουν κάτι τέτοιο, όµως ήδη οι δύο ΑΕΚνα επιστρέφουν στην Κύπρο καθώς πλησιάζουν οι ο ο 1 ο ωμσ διαρκείας. Ο Κρίστης Θεοφίλου κλήθηκε από ο ο. ο ία που του εγινε. µέχρι χθες το απόγευμα. ενώ παρελθόν αποτελεί από Χθες ο ἍᾖΓιώργος Λαμπρόπουλος. ΓΙ από την Εκτελεστική Εππροπή της οµά- δας και απορρίφθηκε. Στο συμβόλαιο του Μαργκάσα υπάρχει ρήτρα 250.000 ευρώ, όµως η ομάδα της Λάρνακας µε μια προσφορά κοντά στις 200.000 θα παραχωρούσε τον ποδοσφαιριστή. Με τα δεδοµένα που έχουµε ενώπιον µας το θέµα Μαργκάσα θεωρείται λήξαν. , Μπορεί ο ποδοσφαιριστής να επιθυ- μεί την μετακίνηση του στην Ομόνοια, αφού θα αποτελεί βήµα στην καριέρα τικά µέσα στις αµέσως επόμενες µέρες τότε το κεφάλαιο Μαργκάσα κλείνει οριστικά. Τις τελευταίες µέρες δεν υπάρχει καµία κινητικότητα στο ρεπορ- τάζ της ομάδας αναφορικά µε µετα- γραφικούς στόχους. Ο Γιόρντι Κρόιφ εξακολουθεί να βρίσκεται στο εξωτερικό και σύντομα θα επιστρέψει στην Κύπρο γός επιθετικός είναι εκτός πλάνων ενό- Ψει της νέας σεζόν και όλα δείχνουν ότιθα µπορέσει να εξασφαλίσει την ελευθέρα του και να ενταχθεί στην ΑΕΙ. Βέβαια, το κόστος για την ομάδα της Λάρνακας δεν θα είναι το ίδιο. Και αυτό γιατί πέρσι η Σουόνσι πλήρωνε ένα µεγάλο µέρος του συμβολαίου του Πιντάδο, όντας δανεικός από την ουα- λική οµάδα, ενώ τώρα όλο το βάρος του συμβολαίου του Φ3χρονου φορ θα το επωµιστεί η ΑΕΙΚ. Σχετικά µετο θέµα πλευρές έχουν βάλει υπογραφές και πολύ δύσκολα θα αλλάξουν τα δεδο- µένα σε αυτή την περίπτωση. Περιµένουν Θεοφίλου Στην ΑΕΚ αναμένουν και την απά- ντησητου Κρίστη Θεοφίλου στην πρό- ταση που του έγινε µε μειωμένες απο- λαβές για να ανανεώσει γι’ ακόµη ένα χρόνο. Οι πιθανότητες είναι µοιρα- σµένες και µέσα στις αµέσως επόµενες µέρες θα γίνει γνωστή ποια θα εἶναι η απάντηση του Κύπριου αμυντικού. μέρες για την έναρξη της προετοιμασίας. Το διήµερο 23 και 24 Ιουνίου θα γίνουν τα εργοµετρικά τεστ και µέχρι το τέλος Ιουνίου η ομάδα θα κάνει προπονήσεις στην Την πρώτη ἱουλίου η οµάδα αναχωρεί για την Ολλαν- δία όπου για ένα Ἰθήμερο θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της σε προπονητικό κέντρο λίγο έξω από την Ρόντα. Εκεί η ομάδα θα μείνει µέχριτις 11 Ιουλίου και αν η κλήρωση για τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα την στεί- λει εκτός έδρας, τότο θα αναχωρήσει κατευθείαν για την χώρα που θα γίνει το παιχνίδι. ο ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Η αγωνιστική ανέλιξη σε συνάρ- τηση µε την μεγέθυνση του στάτους που αναζητά μετ’ επιτάσεως ο Ολυ- µπιακός στο ποδοσφαιρικό σκηνικό, µε επίκεντρο, φυσικά, την υγιή οἰκο- γοµική συμπεριφορά, πρωτίστως, δεσπόζουν μεταξύ των µεγαλεπή- βολων στόχων που οριοθετήθηκαν στις τάξεις των µαυροπρασίνων ενό- Ψει της έναρξης της νέας ποδο- σφαιρικής περιόδου. Προεξάρχο- ντος του διοικητικού ηγέτη, Πέτρου Σάββα, στα ενδότερατου σωματείου, διαβλέπουν προπάντων τα κελεύ- σµατα των καιρών και οραματίζονται το άµεσο µέλλον, µέσα από ευνοῖ- κότερες συνθήκες. ν΄ Ζοήο Πά0λο και Έλτερ Σόουζα μένουν στον Ολυμπιακό Η ανέγερση αθλητικού κέντρου, η σύσταση εταιρίας και η πρόσληψη του φιλόδοξου - πλην όµως άπειρου Νίκου Παπαδόπουλου γιατο πόστο του προπονητή, καταδεικνύουν µερι- κώς το µέγεθος του εγχειρήματος που έχει επωµιστεί τούτη την περίοδο η διοίκηση Πέτρου Σάββα. Προτού αναχωρήσει στο εξωτε- ρικό, συν γυναιξίς και τέκνοις , για τις θερινές του διακοπές - αναγκαίες για την εποχή - ξετύλιξε στο «Αθλη- τικό Βήμα» το κουβάρι των σκέψεις του, οι οποίες περικλείονται γύρω από την περαπέρω πρόοδο, µε βάση, πάντοτε, τη συνέπεια και τη διάρ- κεια. ο Κατά τη γνώµη σας, ως διοΙ- κητικός ηγέτης Του σωματείου Τα τελευταία χρόνια, φέρατε σε πέρας όλα όσα είχατε οραµατιστεί για Τον Ολυμπιακό «ΜΕ την ανάληψη της προεδρίας θέσαµε προς υλοποίηση με τους υπό- λοίπους συνεργάτες µου πέντε στό- χους. Πρώτον: η άνοδος της οµά- δας στην α᾿ κατηγορία στόχος που έχει επιτευχθεί. Δεύτερον: ναπορευ- τεί µε υγιή οικονομική συμπεριφορά, προσπάθεια που έχει υλοποιηθεί µέχριτώρα κατάτο ήμισυ, εάν ανα- λογιστούμε ότι αποφορτίσαµε από το συνολικό χρέος του σωματείου ένα ποσότου ενός εκατομμυρίου και Οφείλουµε ένα αντίστοιχο ακόµα. Με την ρύθμιση των οικονοµικών υπο- χρεώσεων, πιστεύω, πως θα επιτει- χθεί ο ισοζυγισµός του προὔῦπολο- Ὑι Οὔ. Τρίτον: η ανακαίνιση του υφι- στάµενου οικήµατος του σωματείου. Τα έργα οικοδόµησης τελούν υπό διαµόρφωση και υπολογίζεται µέχρι του, όµως αν δεν αλλά κάτι ὅραμα- ΠΕΤΡΟΣ. Ελλ βΠμε δια μεβπιώσειδ... τον επόµενο µήνα να τελειώσουν. Τέταρτον: η αναβάθμιση των αθλη- τικών εγκαταστάσεων στον Προμα- χώνα εξ ου και άµεση προτεραιό- τητα είναι να προστεθεί συνθετικός Χλοοτάπητας. Πέμπτον: η ανέγερση αθλητικού κέντρου στην περιοχή Λατσιών, για το οποίο ήδη έχει εκπο- νηθεί η µελέτη και εκτιμηθεί το κόστος του όλου έργου». ο Ποίο είναι, λοιπόν, το σκεπτικό που ο Ολυμπιακός θα πορευτείτη γέα περίοδο µε έναν άπειρο, ομο- λογουµένως προπονηπή, δίχως πρό- τερες επαρκείς παραστάσεις «Ο κ. Παπαδόπουλος είναι νέος και φιλόδοξος και για τη διοίκηση πληροί τις προὐποθέσεις για το συγκεκρι- µένο πόστο. Όσους ρωτήσαμε µας µίλησαν µε τα καλύτερα λόγια για τον χαρακτήρατου, συνεπώς προσ- δοκούµε να μεταφέρει αυτή την ενό- τητα και στα αποδυτήρια. Όλοι από κάπου ξεκινούν και εμείς του δίνουμε την ευκαιρία να παρουσιάσει έργο. ο Δεν υπήρχαν αντιρρήσεις ή έστω επιφυλάξεις από την πλευρά των µελών της διοίκησης «Για να είμαι ειλικρινής ούτε ένας δεν είχε εκφέρει οποιαδήποτε αντίρ- ρηση για την πρόσληψη του κ. Παπα- δόπουλου και η απόφαση πάρθηκε από κοινού. Γεγονός που µε χαρο- ποιεί ιδιαίτερα και είμαι σίγουρος πως θα δικαιώσεις τις προσδοκίες μας» 9 Όσο κι αν αρκετοί ισχυρίζονται πως δεν συντρέχει λόγος για ανη- συχία, Το πρόσφατο επεισόδιο «Πάμπος Χριστοδούλου-ΑΕΛ», και µε τα όσα δισδραµατίστηκαν έκτοτε, δημιούργησε εν τή γενέσει Του Ποι- κίλες παρενέργεΙες στον «Τακτα- καλώ». Τούτο, κατ’ εσάς, σχετίζεται µετις πρόσφατες εξελίξεις µε Τους Ζοάο Πάολο και Έλτερ Σόουζα «Δεν µας απασχολεί καθόλου τι πράττει ο κ. Χριστοδούλου και κατά την γνώµη µου ορθό είναι να µην εμπλέκεται και ο ίδιος. Εξ άλλου, το κεφάλαιο αυτό έχει τελειώσει για εμάς. Οι δικές µας ενέργειες απο- σκοπούν πάντα για την εξασφάλιση των καλώς νοούµενων συμφερόντων και δικαιωμάτων του σωματείου και επί αυτού, θα ήθελα να σημειώσω ότι έλαβατις διαβεβαιώσεις και από τους δύο ποδοσφαιριστές για παρα- µονή τους στην ομάδα. Με την επι- στροφήτους στην Κύπρο αναμένεται να τελειώσουν και οἱ όποιες εκκρε- µότητες µαζίτους, Ιδιαίτερα για τον Ζοάο Πάολο, όπως είπα και προ και- ροήύ, µόνο στον ΑΠΟΕΛ καιτην Οµό- νοια, θα ήταν εφικτή η μετακίνηση του και όχι σε άλλο σύλλογο». Λίστα παικτών ο Ως γνωστό πριν μερικούς µήνες ταξιδέψστε στην Πορτογαλία για µεταγραφικούς σκοπούς. Ο ρόλος του σκάουτερ σας εκφράζει «Αναγκάστηκα να το πράξω σε µια περίοδο που µέσα σε ένα εἰκοσίτε- τράωρο μείναμε χωρίς προπονητή, µε σκοπό να προετοιµάσω το έδα- Φος, Αν και δεν αρέσκοµαι να εµπλέ- κοµαι στα αγωνιστικά θέµατα, όφειλα να ετοιµάσω ένα πορτοφόλιο µε περι- πτώσεις ποδοσφαιριστών στον νέο προπονητή, το οποίο χειρίζεται ανά- Δεν είναι 0 μόνος... ο Σας προβληµάτισε Το γεγο- γός όή διαδέχεται τον πλέον εξε- λίξιµο προπονηπή του νησιού, Τον Πάμπο Χριστοδούλου «Καθόλου! Ο κ. Χριστοδούλου δεν είναι ο μοναδικός προπονητής στον κόσµο και αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από το φίλα- θλο κοινότου Ολυμπιακού. Όπως πέρυσι εµπιστευτήκαµε τον κ. Χρι- στοδούλου να αναδείξει τις ικα- γότητες του, αψηφώντας το γεγΟ- γός ότι δεν κουβαλούσε εµπειρίες, έτσι και φέτος πράξαµε µε τον Νίκο Παπαδόπουλο. Όπως διαπιστώ- σαμε, αρέσκεται ατο.Μπιθετικό ποδόσφᾶιρο συμβαδίζουµε µε την ίδια φιλοσοφία και πιστεύω ότιθα αναπληρώσει επάξια το κενό». Ἄρση εμπιστοσύνης ἵν Προ µηνών στο περιθώριο συνέντευξης γα Την απς των πεπρογµένων της χρογίάς, δήλώσστε οπερφραστα κά δίχως ανηδιαστολές ότι «αίρεται Την εμπιστοσύνη σας προς την ΚΟΠ», µε αφορμή την όνιση ανηµετώ- πίση που Τυγχάνεται από την διαπησία. ταν εν βρασµώ . ψυχής «Όπ είπαμε τότε Ισχύςι κα στην παρούσα φάση. Στους τρόπους λειτουργίας της Ομοσπονδίας υπάρχουν αρκετά κακώς κείµενα, που πρέπει γα διορθώθούν στο. άμεσο µέλλον. ΄Ἠδη διαπίστωσα μερικώς ορισμένη βελίωση στους τοµείς που εἰσηγηθήκαµε, όµως η προσπάθεια πρέπεινα συνεχι- στεί από κοινού γιά το καλό του κυΠβριακού ποδδσφαίρου, Περι- µέγω περισσότερα βήματα προ- όδου από πΝ Ομοσπονδία, δεν πρέπεινα µείνουµε στάσψοι» λογα». Το οικονομικό ο Η απόφαση εκ µέρος των εύρω- στων παραγόντων του Ολυμπιακού για σύσταση εταιρίας θα ευδοκι- µήσει σε µια Περίοδο ισχνών αγε- λάδων «Για αυτό να είστε σίγουροι. Ο κύριος όγκος των µετοχών καλύ- φθηκε από µερίδα επιφανών παρα- γόντων. Μέσα στα πλαίσια των δυνα- τοτήτων τους ζητάµε και από τον απλό φίλαθλο κόσµο όπως συνδρά- μει µε την απόκτηση μετοχικού πακέ- του στην νεοϊδρυθείσα εταιρεία που είναι η μοναδική διέξοδος για να επι- λύσουμε τα οικονομικά προβλήματα του Ολυμπιακού». ” ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ὴ Στις 7 Ιουλίου η Ετήσια Γ.Σ. ” «μμ. Επανεκλογή του κ Την Πέμπτη ΤΙουλίου 2011, και ώρα 7.00µ.µ., στην Αίθουσα ΟΥΙΑ - Ευ Αγωνίζεσθαι στο Ολυ- μπιακό Μέγαρο, οδός Αμφιπόλεως 21 Στρό- ῥολος, θα γίνει η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέ- λευση της Ομοσπονδίας και τα θέµατα της είναιτα ακόλουθα 1.Έγκριση των Πρακτικών της Ετήσιας Γενι- κής Συνέλευσης που έγινε στις 12.7.2010 2. Έγκριση της Λογοδοσίας του Διοικητι- κού Συµβουλίου για την περίοδο Ιουλίου 2010 «Ιουνίου 2011. 3. Έγκριση του απολογισμού καὶ ισολογισμού του Ταμία και της έκθεσης των Ελεγκτών, γιατο 2010. 4, Ἐγγραφή γέου σωματείου - µέλους Ένωση Νέων Κυθρέας. 5. Θέματα που θα εγγραφούν από Σωματείο Μέλος µε επιστολή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο µέσα στην καθορισμένη προθε- σµία όπως προνοείται από το Άρθρο {{) ή µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμ- Φωνα µε το Άρθρο 16 παράγραφο ΝΙ καὶ Χ του Καταστατικού της Οµοσπονδίας. 6.Θέματα που θέτειτο Διοικητικό Συμβού- λιο της Ομοσπονδίας. 7.Θέματα που θα εγκρίνει µε απλή πλειο- ψηφία η Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία, όταν παρίστανται τουλάχιστον τα µισά πλέον ενός των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου. Σε περίπτωση µη απαρτίας η Γενική Συνέ- λευση αναβάλλει τις εργασίες της για 15 λεπτά, οπότε οσαδήποτε µέλη παρίσταται αποτελούν απαρτία. Φίλιου Χριστοδούλου Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Ιου- γίου 2011. η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Όμοσπονδίας Αντισφαιρίσεως Κύπρου (ΟΑΚ), στο Εθνικό Κέντρο Τένις, στη Λευκωσία. Τα θέµατα µε τα οποία ασχολήθηκε η Γενική Συνέλευση. ήταν η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο Φίλιο Χριστο- δούλου, η κατάθεση και έγκριση των ΟιΚκο- νομικών Καταστάσεων για το 2010 από τον Ταμία Γιώργο Κούντα και ο διορισμός των Ελεγκτών καιτης Δικαστικής Επιτροπής. Παράλληλα. η φετινή ετήσια Γενική Συνέ- λευση, ήταν και εκλογική για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συµβουλίου της ΟΑΚ, για την επόμενη τριετία. Στη συνέχεια συνήλθε το νέο Δ.Σ. στην πρώτη του συνεδρία όπου καταρτίστηκε σε σώμα. Στη θέση του Προέδρου της ΟΑΚΥΙα την επόµενη τριετία εξρλέγη ομόφωνα ο Φίλιος Χριστοδούλου. Το νέο Δ.Σ. απαρτίζεται από τους κυρίους Σπύρο Χαραλαμπίδη, Αντιπρόεδρο, Σταύρο ἰωάννου, Γραμματέα, Γιώργο Κούντα, Ταµία και Γιάννο Ιωαννίδη, Δημήτρη Λεοντή, Χάικ Αστζιάν, Ροδίων Παναγιώτου, Γιώργο Αρα- ούζο, Σωτήρη Οδυσσέως, Λευτέρη Τρίαρο, Παντελή Νέο, Φοίβο Ζαχαριάδη και Πάρη Λάμπρου. Παραμένει στον Ολυμπιακό ο Σόουζα. Περιμένει απηντήσειξ απύ δὐ0 ο ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Η αναστάτωση που προκλήθηκε στις τάξεις των μαυροπρασίνων, ένεκατης αρχικής πρό- θεσης του Έλντερ Ντε Σόουζα, όπως απο- χωρήσει για οικογενειακούς λόγους, όπως ισχυρίστηκε, προσέλαβε μεγαλύτερες δια- στάσεις, µετά που τα µέσα επικοινωνίας ανή- «ΑΔ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ γαγαν το ζήτημα σε μείζον. Προς τέρψιν όµως των µαυροπράσινων, το θέµα µε τον Πορτογάλο άσο, κατά πως φαίνεται θα έχει αίσιο τέλος, λαμβανοµένου υπόψη ότι υπήρ- ξαν διαβεβαιώσεις από τον ατζέντη του ότιο πελάτης του θα τηρήσειτο συμβόλαιό του, Κατόπιν τούτου, καταβάλλονται προσπάθειες από µεριάς διοίκησης ώστε ο ποδοσφαιρι- στής να δηλώσει παρών στο πρώτο προ- σκλητήριο της χρονιάς, που έχει ορισθεί στις 4 Ιουλίου. ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ «Είμαστε σε επαφή µε δύο ποδοσφαιρι- στές καιτις επόµενες µέρες αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις επί του θέματος» ήταν η λακωνική απάντηση του προέδρου, Πέτρου Σάββα, όταν κλήθηκε να οριοθετήσει τους επόμενους µεταγραφικούς στόχους. Εξάλλου, ο µεταγραφικός σχεδιασμός τελεί υπό δια- µόρφωση και τελευταίο κομμάτι αυτού είναι ο Βενεζουαλάνος µε ισπανικό διαβατήριο, Αλμπέρτο Κάστρο Πέρες. Ως εκτούτου απο- τελρίτην μεταγραφή νούμερο τέσσερα γιατο σύλλογο της Λευκωσίας, καθότι έχει απο- κτηθεί ήδη οι Αντρέι Παβλόφ και Λέο Μπον- φίμ, ενώ υπάρχει κατ’ αρχήν συμφωνία µε τον Μάρκο Αουρέλιο, παρά τις αρχικές επί- σηµες διαψεύσεις εκ µέρους της διοίκησης. ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ο ΣΑΞΑΤΕΣ Έναν παλιό γνώριμο, κατά πως φαίνεται, θα εµπιστευτεί το αφεντικό των µαυροπράσι- γων, Νίκος Παπαδόπουλος, γιατο πόστοτου προπονητή των τερµατοφυλάκων. Ο Κώστας Σαξατές͵ περί ού ο λόγος, προτίμησε να προ- σφέρειτις υπηρεσίες του στους µαυροπρά- σινους, εν όψειτης νέας περιόδου, εξ ου και δεσμεύτηκε ενώπιων των ιθυνόντων, να επι- στρέψει στον Τακτακαλά. Ο λόγος που δεν κοινοποιήθηκε η µεταξύ τους συμφωνία, είναι ότιπρέπει, πρωτίστως, ο ίδιος να τακτοποι- ήσει τις εκκρεµότητές του, καθότι εργάζε- ται στην ΚΟΠ, ως προπονητής των μικρών Εθνικών Οµάδων. Με την πρόσληψή του Κώστα Σαξατέ, θα συμπληρωθείτο τεχνικό επιτελείο, το οποίο θα πλαισιώνει τον Νίκο Παπαδόπουλο. Υπενθυμίζουµε ότι βοηθός του Ελλαδίη προπονητή είναι ο Μάριος Μάρ- κου, ενώ για τη θέση του γυµναστή προσε- λήφθηκε, ὡς γνωστό, ο Νίκος Αμανατίδης, Στις 22 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση Η διοίκηση του Ολυμπιακού Λευκωσίας εξέδωσε ανακοίνωση µε την οποία απευ- θύνει κάλεσμα στα µέλη του σωματείου, ενόψει της Ετήσιας Γενικής Συνέλευ- σης που θᾳ διεξαχθείτην προσεχή Τετάρτη 22 Ιουνίου και ώρα 7μ.µ. στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας (Παλιά Αγορά Παλλουριώτισσας) οδός Αγίου Ανδρέα 7 (Τηλ. 22797869). Ημερησία Διάταξη: Εκλογή Προέδρου Συνέλευσης. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο του Σωµα- τείου. Παρουσίαση και Έγκριση των Οικο- γοµικών Καταστάσεων του Σωματείου. Εκλογή Διοικητικού Συµβουλίου και Ελθ- γκτικής Επαροπής. Διάφορα Ὑποβολές υποψηφιότητας για το Διοι- κητικό Συμβούλιο πρέπει να παραδοθούν στο Γραμματέα του Σωματείου τουλάχι- στον 48 ώρες πριν την ώρα έναρξης της Συνέλευσης είτε δια χειρός στα Γραφεία του Σωματείου στον Προμµαχώνα εἶτε να σταλούν στο φαξ του Σωματείου 25 3984 090. Ίδη ΣΕΛΙΔΑ αθήιγγικο ἴδια ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 (Γ ἡ ΕΩΩβΟβ ΠβίΖΕΙ ΜΠΑΩΑ Ο Ερνέστο Βαλβέρδε µε συνέντευξη που έδωσε τόνισε ότι όλες οι µετεγγραφές του Ολυμπιακού θα γίνουν στην ώρα τους. 0 Βά- σκος τεχνικός µίλησε (αλλά όχι ξεκάθαρα) για όλους τους υποψήφιους στόχους των πρωταθλητών. ο Ας αρχίσουμε από τα βασικά και πιο σηµαντικά. Πως είναι οἱ διακοπές σας «Υπέροχες. Είναι ωραίες οι διακοπές για όλους. Είναι αναγκαίες. Ἠρθα λίγο για δου- λειά και πάλι τώρα φεύγω για να συνεχίσω έχοντας βέβαια την προσοχή µου και στη δουλειά και σε όσα γίνονται εδώ». ο Μετό τον Χαβίτο, ο Ολυμπιακός απο- κτόει και τον Κοστάντσο. Πως αισθάνεστε «Πολύ καλά. Ἠταν µια σηµαντική έγνοια µας αυτή. Είναι µια σηµαντική θέση. Αφού έφυγε ο Πάρντο θέλαµε να πάρουμε έναν κα- λό τερματοφύλακα για να µας βοηθήσει, Εί- μαι πολύ ικανοποιημένος γιατί είναι εξαιρετι- κός τερματοφύλακας ο Φράνκο». ο Φοβάστε ότι είναι πολύ ψηλά ο πήχης γΙα εκείνον Μήπως.είναι πιο δύσκολη τώρα η δουλειά του Και το λέω αυτό επειδή δισ- δέχεται ουσιαστικά τον Νικοπολίδη και όχι τον Πάρντο που ήταν. µεταβατικός,.όπως αποδείχθηκε. «Ναι, το ξέρω. Σίγουρα θα είναι δύσκολα για εκείνον. Θα ήταν δύσκολα όµως ακόµη και αν δεν διαδεχόταν τον Αντώνη, που ήταν ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας και ένας σημαντικός παίκτης για εµάς. Το θετικό είναι ότιτο ξέρει. Ξέρει σε ποια ομάδα έρχεται και πόσο µεγάλη είναι η πίεση. Το λέω γιατί µίλη- σα πριν από λίγο µαζί του και κατάλαβα πως γνωρίζει τα πάντα και είναι έτοιµος και σίγου- ῥρος γιατον εαυτό του». 9 Ο Κοστάντσο τελείωσε λοιπόν. Και τώ- ρα Ποιον παίκτη να περιμένουμε (Γελάει) «Θα περιμένετε και θα δείτε. Μη βιάζεστε. Όλα θα γίνουν στην ώρατους». σε αυτόν ΕΡΝΕΣΤΟ ΒΑΛΒΕΡΔΕ «Ὀήπ στην ώρα τους...» . αρχίσουμε να λέμε ονόματα. Κάρ- Μό Σάντσες. ΤΙ είναι αυτό που σας αρέσει «Είναι ένας πραγματικά καλός παίκτης. Θα τον ήθελα στην ομάδα, αλλά αυτό δεν σηµαί- γει ότι αν δεν έρθει θα έχουµε πρόβλημα. Θα υπάρξει κάποιος άλλος που θα αποκτηθεί για γα κάνει τη δουλειά. Έχουμε λύσεις. Δεν βια- ζόµαστε και δεν αγχωνόµαστε. Όλα θᾳ πάνε Ὅκτης» Η Ντιναμό Μόσχας ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Μάρκο Πάντελιτς, σύµφωνα µε το «ίθ θροῄς5» Το ρεπορτάζ του αναφέ- ρει πως «ο κύριος υποψήφιος για την Ντινα- μό είναι ο 32χρονος σέντερ φορ του Όλυ- μπιακού και της Εθνικής Σερβίας, Μάρκο Πά- ντελας». Γράφει συγκεκριµένα το 139 δροής: «Ο Πάντελιτο θα μπορούσε να είναι ένας ιδαν]- κός παρτενέρ στην επίθεση µε τον Κέβιν Κουράνι. Με Δεδομένο ότι ο Αντρέι Βορονίν δείχνει µία αστάθεια στην απόδοσή του καὶ δεν είναι αποτελεσματικός, αλλά και ότι ο Αλεξάντερ Κοκορίν είναι νέος σε ηλικία και δεν έχει ακόµα την εμπειρία, η απόκτηση Ενός επιθετικού σαν τον Πάντελιτς θεωρείται Ντιναμό για Πάντελιτο φυσιολογικό φαινόμενο. Η αξία του Πάντε- λας είναι 7 εκ. ευρώ. Ωστόσο ο Ολυμπιακός τον απέκτησε πέρυσι ως ελεύθερο και άρα µπορεί να τον παραχωρήσει μὲ πολύ 'μικρύ- τερο ποσό», Από την πλευρά του παίκτη ὡστόσο δεν επιβεβαιώνεται το Ενδιαφέρον της Ντιναμό. εργάζεται στο γραφείο μάνατζερ που εκπρο- σωπεί τον Σέρβο άσο και τονίζει σχετικά: «Άεν μπορώ να σχολιάσω αυτές τις πληρο- φορίες, εφόσον δεν υπάρχει κάτι επίσημο. ο Πάντελιτς δεν είναι ελεύθερος παίκτης, αλλά έχει ἕνα χρόνο ακόµα συμβόλαιο µε τον Ολυ- µπιακό», δήλωσε ο Νίκολα Πόποβας από το άισή μάνατζερ που εκπροσωπεί τον Σέρ- φορ. κΝ κ. 2 καλά. όμως». ο Αν δεν καταστεί εφικτή η περίπτωση 9 Σας βλέπω πολύ ήρεμο και καθόλου του Σάντσες ποια θα είναι η εναλλακτική ανήσυχο για τις μεταγραφές. (Γελάει) «Περιμένετε να σας απαντήσω:» ο Όχι, άλλα έπρεπε να ρωτήσουμε. (Γελάει) «Έχουμε λύσεις. Ψάχνουμε πράγ- ατα, προσπαθούμε να κάνουμε τις σωστές επιλογές, Ο Κάρλος είναι καλός παίκτης, έχει στοιχεία που θέλουμε στο παιχνίδι µας, αλλά αν δεν έρθει θα πάρουμε άλλον που επίσης θα τα έχει. Θα πάρουμε καλούς παίκτες για το κέντρο µας και όπου αλλού χρειάζεται». ο Μιας και μιλάμε για Το Κέντρο, γία αρ- κετό καιρό γραφόταν το όνοµα του Πιζάρο. Να το ξεχάσουμε εντελώς «Τινα σας πω.» οα τον θέλατε στην ομάδα «Είναι ένας πολύ καλός και ποιοτικός παί- 9 Πάμε παρακάτω Μαρκάνο. ΤΙ θέση παί- ζει ακριβώς Αριστερό µπακ ἤ αριστερό στόπερ «Και στις δύο θέσεις. Και αριστερό µπακ και αριστερό στόπερ µπορεί να παίξει αρκετά καλά». 9 Για τον Πούντιλ ΤΙ έχετε να πείτε Είναι ένα όνοµα που ακούγεται Τελευταία. «Τον ξέρω αλλά όχι πολύ καλά ακόµη «Είμαι. Γιατί να είµαι ανήσυχος Όλα πάνε καλά. Με σταθερά βήματα ετοιµάζουµε τη γέα οµάδα. Υπάρχουν πράγµατα που πρέπει να γίνουν ακόµη αλλά δεν αγχωνόµαστε. Να ξέρετε πως έτσι έχει η κατάσταση. Άλλες φο- ρές κάνεις ένα βήμα µπροστά, µερικές πρέ- πει να κάνεις ένα πίσω. Έτσι εἶναι αυτά. Προ- χωράµε και προσπαθούμε να φτιάξουμε µια ακόµα καλύτερη ομάδα. Και θα το πετύχου- με», 9 Όσον αφορά στην επίθεση, ο Βαλντές είναι ο παίκτης που θέλετε Είναι αλήθεια επίσης ότι σας αρέσει πολύ ο Μάρκο Ρού- µπεν της Βηιαρεάλ «Συγνώμη, αλλά πρέπει να σας θυμίσω ότι έχουµε τρεις επιθετικούς, τον Κέβιν, τον Μάρκο και τον Ράφικ, Στην επίθεση λοιπόν εἷ- μαστε καλυμμµένοι. Τρεις επιθετικούς έχουµε αυτή τη στιγµή στο ρόστερ, δεν χωράει πε- ρισσότερο», ο Ναι, αλλά δεν είναι αλήθεια ότι θα φύ- γει κάποιος, π.χ. ο Πάντελης ήο Τζιμπούρ. Λέγεται πως θα φύγουν ακόµη και οι δύο. «Επαναλαμβάνω, έχουµε τρεις επιθετι- κούς», «Δένευ Τσουκαλά 0 ΠΑΟΚ Η ανάγκη του ΠΑΟΚ να στηριχθεί σε «δικά του παι- διά» σε συνάρτηση µε τις επιδόσεις του Σταύρου Τσου- καλά µε τη φανέλα του «Δικέφαλου του Βορρά» στο δεύτερο µισό της περασμένης περιόδου, θα ανταµεί- Ψουν τον 23χρονο µέσο µε νέο τετραετές συμβόλαιο. Τον πρώτο χρόνο θα πάρει 80.000 ευρώ, µε αύξηση 1026 ανά σεζόν. Τον χειμώνα που επέστρεψε από το «αγροτικό» του στην Κύπρο, δεν «γέμιζε το µάτι». Με υπομονή, πείσμα, δουλειά και εκμεταλλευόμενος τις ευκαιρίες που του δόθηκαν, έπεισε πως αξίζει καλύτερης τύχης. Εδώ και καιρό είχε αποφασιστεί η παραμονή του µε καλύτερους όρους και την προσεχή Τρίτη, αναμένεται να επικυρω- θείη συμφωνία. Στο μεταξύ, «Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι ο Λάζα- ρος Μωυσιάδης υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών και οι Βασίλης Παπαδόπου- λος και Στέλιος Κίσιου υπέγραψαν τριετή επαγγελµα- τικά συμβόλαια». Οι τρεις πιτσιρικάδες θα ακολουθή- σουν την καλοκαιρινή προετοιμασία. Η Μπενφίκα και η Σπόρτιν- ΥΚ Λισαβόνας δεν έχουν εγκαταλείψει τις προσπάθειες για να αποκτήσουν τον Σωτή- ρη Νίνη. Το θέµα διαψεύστη- κε πρόσφατα” παν- ρουσία του ατζέντη τοῦ πο- δοσφαιριστή στην Πορτογα- λία δίνει τροφή σε πολλά σε- γάρια. Η εφημερίδα «Φίλα- θλος» γράφει πως ο µάνα- τζερ του Νίνη µιλά µε ανθρώ- πους της Μπενφίκα και της Σπόρτινγκ. Το συμβόλαιο του Νίνη λήγει το επόμενο καλο- καίρι. Σύµφωνα µε τους κανο- γισμούς της ΗΕΕΑ ο παίκτης θα µπορεί να συμφωνήσει µε άλλη ομάδα µέσα στο τελει- ταίο 6µηνο και φαίνεται πως 0 εκπρόσωπός του προετοι- µάζειτο έδαφος. Ο Παναθηναϊκός θα ήθελε να πωλήσει τώρα το νεαρό ποδοσφαιριστή. Εαν δεν τα καταφέρει θα του προσπαθή- σει να του ανανεώσει το συµ- βόλαιο για να µην τον χάσει τζάµπα του χρόνου. ΡΟΥΜΠΕΝ ΜΙΚΑΕΛ: «Θέλω να έρθω...» Ο Ζεσουάλδο Φερέιρα έκανε κρούση στον Ρούμπεν Μίκαελ. ο οποίος δήλωσε πρόθυµος να ορτογΠ[ικέθ... θειρήνες για Νίνη Πρόταση Λάτσιο σε Σισέ ο Η «οοπίε(ς ἀθίο 8ροµ».... «γράφει ότι η. Λάτσιο έχει κάνει επίσημη πρόταση στον Παναθημαϊκό γία τον ᾿Τζμπρίλ Σισέ. Οἱ «λατσιά- λ µπορεί να απέκτησαν τὸν Μίροσλαβ Κλόζε, αλλά ο Ενιράρντο Εέχα έχει ζη- τῆσει από τῃ διοίκηση του παλικού συλλόγου άλλον ἔγαν επιθετικό µε τον Σισέ να ενναις εκλεκτοςτου, Το Ενδιαφέρον της Λά- ποιο για τον Γάλλο στρά:- -κερ εἶναι γνώστό από καὶ ρό αλλά σύμφωνα µε την «παλική εφημερίδα πλέον πήρε επίσηµη µορφή. Οι {ταλοί φέρετδι να προσφέ- ροῦν στὸν Παναθηναϊκό 5- 6 εκατομμύρια εὐρώ για την απόκτηση του Σισέ, Ζεσουάλδο Φερέιρα. Μην ξε- χνάς πως αυτός ήταν που εἰ- σηγήθηκε την απόκτησή του από τη Νασιονάλ. Μόνο που ο αδερφός µου δεν έχει κα- έρθει στον Παναθηναϊκό. ο Πορτογάλος προπονητής φέ- ρεται να είπε στον 25χρονο µέ- σο της Πόρτο. «Θέλω να έρ- θεις µαζί µου στον Παναθηναϊ- κό». Για να πάρει την απάντη- ση: «Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθε- λα να συνεχίσω στην Πόρτο ή γα παίξω σε ένα µεγάλο πρω- τάθληµα, αλλά δεν μπορώ να πω «όχι» στον Παναθηναϊκό και σε σένα». Ο Ρούμπεν Μίκαελ έχει συμβόλαιο µέχρι το 2015 µε την Πόρτο, η οποία τον κο- στολογεί στα 4-5 εκατομμύ- ρια ευρώ. Λεφτά που δεν µπορεί να δώσει ο Παναθη- ναϊκός ο οποίος συζητά µόνο την περίπτωση δανεισμού του. Το κασέ του ποδοσφαιρι- στή µπορούν να καλύψουν οἱ «πράσινου» αφού δεν ξεπερνά τις 600.000 ευρώ. «Θα ήταν τιµή για τον Ρού- µπεν να συνεργαστεί µε τον µία ενηµέρωση πως είναι στην ἰ{8ηςίΘ/ [ἰδί της Πόρτο. Πρόσφατα ανανέωσε µέχρι το 2015 και ο Αντρέ Βίλας- Μπόας τον υπολογίζει για τη γέα χρονιά» δήλωσε ο αδερ- φός του παίκτη, στην «9ρΟοΠά8Υ». απτ Κοντά σε Αταλάντα 0 Φορτούνης Πολύ κοντά στη μετεγγραφή του στην Αταλάντα βρί- σκεται ο Κώστας Φορτούνης. Σύμφωνα µε πληροφο- ρίες η ιταλική οµάδα πρόσφερε για τον διεθνή µε τις Ελπίδες µεσοεπιθετικό 700.000 ευρώ, ποσό που καλύ- πτει τις απαιτήσεις του Αστέρα Τρίπολης και δεν απο- κλείεται η μετεγγραφή να ολοκληρωθεί µέχρι αύριο. Ο Ίθχρονος ποδοσφαιριστής βλέπει µε καλό µάτι την μετακίνησή του στην Ιταλία. Μέχρι τώρα στις διαπραγ- µατεύσεις που έχει Κάνει µε την Αταλάντα έχει προκύ- Ψει µια µικρή διαφορά στο οικονομικό, η οποία αναµέ- γεται να ξεπεραστεί τις επόµενες ώρες και ο Φορτού- γης να γίνει παίκτης τῆς ιταλικής ομάδας. Επαφές µε τον Πατσέκο Σε επαφές µε την Ατλέτικο για την απόκτηση του Χερμάν Εζέκιελ Πατσέκο βρίσκονται οἱ άνθρωποι του Ολυμπιακού Βόλου. Ο 2Ίχρονος Αργεντίνος επιθετικός ανήκει στους «ροχιµπλάνκος» από το 2006, αλλά δεν έχει καταφέρθι να αγωνιστεί µε την πρώτη ομάδα. Ο Πατσέκο,ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή των Θεσσαλών, έπαιζε µέχρι το 2009 µε τη δεύτερη ομάδα της Ατλέτικο και στη συνέ- χεια παραχωρήθηκε δανεικός στις Ράγιο Βαγεκάνο, ἱντεπεντιέντε καὶ Χιμνάσια Λα Πλάτα κατά σειρά. ει ο Έλληνας στόπερ κρίνονται... φι απὀ τους υπεύθυνους τής ΑΕΚ, οι οποίοι καλούνται να έχουν τακτοποιήσει όλες.τις οκκρεµότητες µέχρι το τέλος τῆς νέας εβδομάδας, όταν και θα γίνει η συνάντηση των Αδαµίδη - Χιμένεθ. χρυσά- Η πρόταση που κατέθεσε η ΑΕΚ ότον παίκτη αφορούσε τριετές συμβόλαιο που προέβλεπε κλιµακωτές αποδοχές 290. 000, 270.000 και 300.000 ευρώ χωρίς τα πόνους. Ο νεαρός κεντρικός στην αντιπρόταση που έκανε στην διοίκηση της ΑΕΚ ζήτησε 400.000 ετησίως µε µπό- γους υπογραφής 200.000. Εκτός αυτών Ζητάει να έχει 1506 ποσοστό από ενδεχό- µενη μεταγραφή του σε άλλη οµάδα και ρήτρα αποδέσµευσης µόνο δύο εκατοµ- ηΤάει... χρυσάφι ο Μανωλάς Σαν να µην είχε ἀρκετά ανοικτά µέτω- πα ενόψει της νέάς αγωνιστικής σεζόν, ήρθαν καὶ-σί απατήσεις του Κώστα Μα- νῳλά για την ανανέωση του συμβολαίου τοῦ να προσθέσει άλλο ένα. Τα όσα ζητά- µυρίων ἑυρώ. Εδώ να σηµειώθεί ότι η Ένωση ήθελε τέσσερα εκατομμύρια, αλ- λά καὶ πως καὶ ο Θρασύβουλος έχει πο- σοστό µεταπώλησης 3076. Φυσικά και αὐ- τά µπορεί να µην προκάλεσαν την... άμε- ση απόρριψη από την πλευρά της διοίκη- σης (που συζήτησε, άλλωστε, άµεσα το θέµα χθες το βράδυ), ωστόσο προκάλε- σαν πιο έντονα από κάθε άλλη φορά σκέ- ψεις για την πώλησή του σε αυτή τη µε- ταγραφική περίοδο, ΑΕΚ: Ματιές σε Ροµέου ν » Η ΑΕΚ φέρεται να εξετάζει την περίπτωση του Ροµέου της Λάρισας. Βεβαίως ο 268χρο- γος µέσος δεσμεύεται µε συμβόλαιο ωστόσο ο υποβιβασμός της ΑΕΛ στην Γοοίρα(! ἱθ8ᾳμ6 κάνει πιο εὔὐκολη την αποχώρηση του από τον κάµπο. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής θέ- λει πάρα πολύ να αγωνιστεί στην «Ενωση». Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφές. Το θέ- μα ὠστόσο δεν αναμένεται να ξεκαθαρίσει σύ- γτοµα καθώς ο Βραζιλιάνος καταλαμβάνει θέση ξένου στο ρόστερ και οι «κιτρινόμαυροι», που έχουν προς το παρόν µόνο µια θέση κενή, δεν θέ- λουν να την καλύψουν µε τον Ρομµέου, περιμένοντας για κάτι καλύτερο. Ο Μιχάλης Σηφάκης δήλωσε σε συνέ- ντευξη του σε αθλητική εφημερίδα ότι όνειρό του είναι να παίξει στο εξωτερικό. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν έχει καμιά πρόταση στα χέρια του και πως τα πάντα βρίσκονται στα χέρια του Άρη. ο [Ἱόσες φορές φέτος χρειάστηκε να σφίξεις τα δόντια και να αγωνιστείς «Ἠταν αρκετές οι φορές, αλλά είναι κα- θαρά προσωπικό θέµα και δεν αφορά κα- γέναν. Ένας από τους λόγους που δεν το κάνω καὶ το προσπερνάω είναι για να µη θεωρήσουν κάποιοι ότιτο χρησιμοποιώ ως δικαιολογία». ο Παίζοντας µε πρόβλημα, όµως, κατά τη διάρκεια Της χρονιάς ίσως κάποιοι να σε αδίκησον ή να ήταν αυστηροί στην κριτική τους, δίχως να γνωρίζουν. «Δεν παίζω για να είµαι καλός γι’ αυτούς που κάνουν την κριτική, παίζω για να βοη- θήσω την οµάδα µου, Προφανώς για να παίζω µε πρόβλημα κάποιος παίρνει την ευθύνη, ανάλογα µε τις καταστάσεις στην ομάδα. Καλώς ή κακώς, η απόφαση να παίζω µε ένα πρόβλημα που δεν ήταν ση- µαντικό, αλλά στην πορεία εξελίχθηκε, γιατί έπαιζα ένα χρόνο µε αυτό, έφθειρε µόνο εμένα. Το ότι ρίσκαρα την προσωπι- κή µου υγεία νομίζω ότιτα λέει όλα». ο Αν κρίνω απ᾿ όλα αυτά, ήταν επΙτα- κτικῄ η ανάγκη να ακολουθήσεις αυτό το πρόγραµµα ενδυνάµωσης µετά το µατς µε την Κέρκυρα για περίπου δύο µήνες «Για 40 µέρες έκανα ένα ειδικό πρό- γραμµα µε ελάχιστα ρεπό. Να φανταστεί- τε ότι έκανα θεραπεία ακόµα και την Πρω- τοµαγιά. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τώρα είμαι καλά, είμαι δυνατός και έτοι- μος να ξεκινήσω τη χρονιά µου, Δυστυ- ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ (({8ή ΠβίύΙ0 ἠ(]θ 0 λ[ῃ.. χώς, ακόµα και στις διακοπές µου οφείλω να ακολουθώ ένα πρόγραµµα». ο Κάνοντας ένα φλας µπακ στη σεζόν, Τι γεύση σού σφήνει «Στην Ελλάδα είµαστε λιγάκι αυτοκατα- στροφικοί. Στη ζωή µου δεν έχω µάθει να είµαι αχάριστος, γιατί η αχαριστία πληρώ- γεται. Δεν ήταν καλή η χρονιά για την οµά- δα, να µη λέμε και ψέματα, αλλά όχι και τόσο κακή όσο την παρουσιάζουν κάποιοι. ταν µια μέτρια, θα τη χαρακτήριζα, χρο- γιά µε µια ενδιάµεση παρένθεση του Γιου- ρόπα Λιγκ», 9 Θα είσαι, όµως, του χρόνου στον Άρη Ακούγονται Πολλά, Το όνοµά σου εν για πολλές οµάδες. Τί ισχύει τε- λικό «Επειδή το θέµα µε έχει κουράσει και µε αποσπά από τον στόχο µου, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Ποτέ δεν είπα ότι θέλω γα φύγω από τον Άρη φέτος ή να πάω στον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, στη Γαλλία, τη Γερμανία. Έχω ακόµα ένα χρόνο συμβόλαιο και µόνο από την Ίη (α- νουαρίου μπορώ να συμφωνήσω µε άλλη οµάδα. Εγώ το µόνο που έχω δηλώσει κάποια στιγµή είναι αν μπορέσω και υπάρχει ευκαιρία, θέλω να κάνω ένα βή- μα παραπάνω και να παίξω στο εξωτερι- κό, γιατί θέλω αυτό που έζησα φέτος µε το Γιουρόπα Λιγκ να το ζω καθηµερινά, Τον πρώτο λόγο τον έχει ο Άρης, γιατί έχω μάθει ως άνδρας και ως Κρητικός να τηρώ τον λόγο µου. Αν θα φύγω ή αν θα µείνω είναι θέµα του Άρη και όχι αποκλει- στικά δικό µου. Το µόνο που έχω δηλώσει είναι ότι θέλω, αν βρεθεί ευκαιρία και έχει όφελος και ο Άρης, να αγωνιστώ σε οµά- ὅατου εξωτερικού». 2 ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ίδη ΣΕΛΙΔΑ αθήητικο [ια π. Του ΑΝΤΡΕΑ ΠΑΥΛΟΥ δήποτε µορφής αστυνόμευση». Από αυτή εδώ τη στήλη, είχαµε προειδοποιήσει και άλλες φορές ότι µε βάση τους έλεγχους που είχαν γίνει από την αστυνομία και την πυροσβεστική, τα περισσότερα στάδια δεν τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και ότι θα πρέπει να γίνουν βελτιωτικά έργα. Η δήλωση του εκπροσώπου Τύπου της Αστι- νοµίας είχε και συνέχεια «σε καμιά περίπτωση η θέ- ση της αστυνομίας δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως εκβιασµός ή ετσιθελική στάση, αλλά µόνο ως άτε- Υκτη και αδιαπραγµάτευτη εφαρµογή του νόµου, όπου υποχωρήσεις και εκπτώσεις σε θέµατα ασφα- λείας που στοχεύουν στην πρόληψη της βίας πλέον δεν χωρούν». Σαφής η θέση της αστυνομίας που φέ- ρεται αποφασισμένη αυτή τη φορά να εφαρμόσει πι- στά τους νόµους ασφαλείας των γηπέδων και κατά της βίας στους αγωνιστικούς χώρους. Όλες οι οµά- δες εκτός της Ανόρθωσης που έχει ιδιόκτητο στάδιο οι υπόλοιπες αγωνίζονται σε στάδια που ανήκουν σε συλλόγους ή δήµους, οι οποίοι θα πρέπει τάχιστα να προχωρήσουν σε βελτιωτικά έργα προκειµένου να Αστυνομία και στάδια Η δήλωση του εκπροσώπου της Αστυνομίας Μιχάλη Κα- τσουνωτού ήταν σαφής την πε- ῥρασμένη Τετάρτη. «Εάν µέχρι την έναρξη ισχύος των διατά- ξεων του νόµου που προνοεί για την πρόληψη και καταστο- λή της βίας στους αθλητικούς χώρους την Ίη Αυγούστου 2011, δεν γίνουν οἱ επιβαλλό- µενες προσθήκες ή και τα ανα- Υκαία βελτιωτικά έργα, ως αστυνομία µη έχοντας επιλογή δεν θα προχωρήσου- με στην έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού καταλ- ληλότητας µ ε συνέπεια να µην µπορεί ο αθλητικός χώρος να χρησιµοποιηβεί για οποιαδήποτε συνάντη- ση και κατ’ επέκταση θα παραμείνουν χωρίς οποια- πάρουν την απαραίτητη έγκριση από την αστυνομία, τον ΚΟΑ και την ΚΟΠ. Η τελευταία θα πρέπει να προβληµατιστεί πάρα πολύ γιατί δυστυχώς κάποια στάδια στα οποία διεξάγονται αγώνες πρωταθληµά- των δεν πληρούν τους απαραίτητους κανονισμούς και αν εφαρμόσει η αστυνομία αυτά που εἶπε ο εκ- πρόσωπος τῆς, τότε τα πρωταθλήματα της θα διεξά- γονται µε τις µισές και λιγότερες οµάδες. Γυμναστικοί Σύλλογοι και Δήμοι που ενοικιάζουν τα στάδια σε οµάδες καλούνται σε εγρήγορση. Να προχωρήσουν στην άµεση βελτίωση των απαραιτή- των έργων γιατί διαφορετικά δεν θα εγκριθούν και οι οµάδες που τα χρησιμοποιούν θα έχουν τεράστιο πρόβλημα, Χρόνος υπάρχει το θέµα είναι να το εκ- μεταλλευτούν εκείνοι που πρέπει. Η αστυνομία αυτή τη φορά δείχνει να εἶναι αποφασισμένη να εφαρμό- σει τους νόµους και δεν θα χαριστεί σε κανένα, αφού η ασφάλεια των φιλάθλων στα στάδια δεν είναι διαπραγματεύσιµη. Μάγεψαν οἱ Έλληνες αστέρες ἳ ο. ἍᾖΤο μεγαλείο του Ελληνικού αθλητι- ΕΙ σμού επί τη οθόνης µας µεγαλούργη- β σε για άλλη µία φορά στους τελικούς αγώνες των πλέι-οφς καλαθόσφαιρας ανάµεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Πέρασαν αρκετά χρόνια . ώστε ο Ολυμπιακός να δημιουργήσει σχεδόν αντάξια ομάδα όπως ο Πανα- -... θηναϊκός και να δούµε συναρπαστικές Του ΑΛΕΞΗ αναμετρήσεις µε την αγωνία να µας ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ καθηλώνει µέχρι το τέλος της κάθε αναμέτρησης. Μπορεί κερδισµένος για ένατη συνεχόμενη φορά ήταν η οµάδα µου ο Παναθηναϊκός όµως στην ουσία για µένα κερδισµένη ήταν η Ελληνική Καλαθόσφαιρα. Εκεί που στα προηγούμενα χρόνια βλέπαμε τους ξένους αστέ- ρες να Κάνουν τη µεγάλη διαφορά στις δύο οµάδες, στη φετινή χρονιά οι Έλληνες καλαθοσφαιριστές ήταν απο- λαυστικοί αγκίζοντας το τέλειο από πλευράς απόδοσης. Βέβαια στην ανέλιξη τους βοήθησαν και οἱ δύο κορυφαίοι τεχνικοί στην Ευρώπη Ντούσαν Ίβκοβίτς και Ζέλικο Ομπράντοβας, Πόσο χαίρεσαι να βλέπεις ένα γίγαντα κά- τω από τα καλάθια, να σουτάρει από κάθε απόσταση, να είναι εξαιρετικός σε άμυνα και να ονομάζεται Μπουρού- σης, παρά να βλέπεις ένα ξένο καλαθοσφαιριστή στη θέση του µε το όνοµα Γουάλας. Πόσο χαίρεσαι να βλέπεις αέρι- νους, έξοχους πλέῖμεκερ όπως οι Διαμαντίδης, Νικ Καλά- θης, Παπαλουκάς, Σπανούλης παρά να βλέπεις ένα ξένο καλαθοσφαιριστή µε το όνοµα Σµίθ ή Πάρκερ να οργανώ- νουν παιχνίδι. Σαν λάτρης της καλαθόσφαιρας το απολαµ- βάνεις και όταν τελειώσει ο αγώνας αναµένεις την επόµε- γη µεγάλη παράσταση. Υπομονή μέχρι τον ερχόμενο Σεµπτέβριο όταν αυτοί οι σπουδαίοι καλαθοσφαιριστές θα προσπαθήσουν στην τε- λική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα διεξα- Χθεί στην Λιθουανία να οδηγήσουν ξανά την Ελλάδα στην κορυφή. Η δυσπραγία και η στυ- γνότητα των νέων αθλητι- κών καιρών που διάγου- µε, επιτάσσει στον ΑΠΟΕΛ να εντάξει προ- σεχώς στην καθηµερινό- τητα του τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, διατεί- γοντας πιο έντονα την οἱ- Του ΔΗΜΗΤΡΗ 4 { κονοµική ευρυθµία που Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ βατου παρέχεται υπό τέ- τοιες περιστάσεις. Ενα Ί88ΠΌ8ΟΚ στο μακρινό παρελθόν θα αποκήρυσσε κάθε λογική στην έννοια της προηγούμενης πρότασης, εάν αναλογιστού- με ότι η ύψιστη διάκριση για το σύλλογο της Λευκωσίας µε την είσοδο του στους «χρυσο- 07/06 08/09 08/10 10/11 105 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας ΟΥΡ 0.59832 /2.2666 /7.8500 /9.1250 --19.:774 Π λογική της Ευρωπαϊκής προόδου φόρους» οµίλους της κορυφαίας διασυλλογι- κής διοργάνωσης σημειώθηκε προ διετίας. Υπό τούτη την έννοια και επί του πρακτέου, είναι πασιφανές ότι η αρχή της ισότητας πά- νω στην οποία η υΕΕΑ στηρίζεται βάσιµα, θα ανταμείψει τους γαλαζοκίρινους εφόσον το γέο ευρωπαϊκό εγχείρηµα αποτελέσει για αυ- τούς αληθινή επιδίωξηκαι καλλιεργήσει το γόνιμο έδαφος για περαιτέρω ευρωπαϊκή πρόοδο, µε βάση τη συνέπεια και τη διάρκεια στις συμμετοχές. Τούτο οφείλεται πρωτίστως στη βαθµολο- γική συγκοµἰδή που συγκέντρωσε στην τε- λευταία τετραετία (µε 12,774 βαθμούς), µε αποτέλεσµα να φιγουράρει στην Ί0Ρη θέση στη κατάταξη της ΙΕΕΑ. Σε αυτό το πλαίσιο οι 0,350 βαθμοί που καρπώθηκε ο σύλλογος της Λευκωσίας την περίοδο 2007, µε την ση- µατοδότηση της νέας εποχής θα αφαιρεθούν από την υφιστάµενη συγκομιδή, δίχως µάλι- στα να προκύπτουν οδυνηρές συνέπειες. Υπό την έννοια ότι θα αποφορτιστεί από µια ισχνή και ανεπιθύμητη συγκομιδή, η οποία αναπόφευκτα τόσο καιρό υπονόµευε την ευρωπαϊκή του υπόσταση. Με βάση, λοι- πόν, τους 12, 774 βαθμούς που υπολείπονται δύναται η ευκαιρία στον ΑΠΟΕΛ µέσα στο 2015 να οικοδοµήσει µια ευνοϊκότερη προο- πτική µακράς πνοής, η οποία θα τον καθιστά ισχυρότερο στις προκριματικές φάσεις, είτε του ΟΠαπιρίοης | 68συ6, είτε του νεοσύστα- του Εωτορ8 |.6αρυθ. Υπό τέτοιες συνθήκες, θα παρουσιάζεται στο θυρωπαϊκό σκηνικό όντας ισχυρό και θα τυγχάνει ευνοϊκότερης τοποθέτησης, έτσι ώστε να µη χρειάζεται τέτοια περίοδο να κα- ταγράφει στα κιτάπια του τις ανακατατάξεις των λοιπών πρωταθλημάτων των χωρών των οποίων η κατάταξη τους στην ΙΕΕΑ είναι από την Ίδη µέχρι την 28η θέση. Για να καταστεί ευκολότερη προς τους αναγνώστες η διαδικασία κατάταξης της υΕΕΑ για κάθε σύλλογο έκαστος, οφείλει να έχει υπόψη ότι ο συντελεστής ορίζεται µε βά- ση το άθροισµα του 20356 του πρωταθλήµα- τος (η αξία της εθνικής κατάταξης, η υΕΕΑ), την κατάταξη της ομοσπονδίας και τον αριθ- μό των πόντων που θα συλλέξει κατά τις τε- λευταίες πέντε περιόδους στα διασυλλογικά τουρνουά της υΕΕΑ. Σημειώνεται δε ότι υπολογίζεται µε διαφο- ρετικές µεθόδους για το ΟΠαπιρίοης |886ιθ και το Εµτορ8 |.6ᾷ8ᾳυ6, σύµφωνα µε τους κα- γόνες που ισχύουν από το 2008/2010. Βρήκε τον αντί Ντα Σίῆβα 9 ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗ Ο Νικόδηµος Παπαβασιλείου στοχεύει να συμπληρώσει το ρόστερ μέχρι την έναρξη της προετοιµασίας για να ξεκινή- σει χωρίς εκκρεμότητες. Ο Κύπριος τεχνι- Κός που βρίσκεται στην Κρήτη για διακο- πές και επιστρέφει στην Κύπρο στις 26 Ιουνίου, αλλά έχει ανοικτή καθημερινή γραμμή µε την διοίκηση για τα θέµατα του προγραμματισμού δηλώνει ικανοποιηµέ- νος από την πορεία του προγραμματισμού και στέλνει το µήνυµα ότι η Ένωση θα εἷ- ναι ακόµη πιο δυνατή την νέα χρονιά. Σε επικοινωνία που είχαµε µε τον κ. Παπαβα- σιλρίομ µας δήλωσε: «Θα συμπληρώσου-. . ἅμε το ερ µέχρι την έναρξη της προε-.. τοιµασίας για να ξεκινήσουμε χωρίς εκ- κρεµότητες. Τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος µας». Ερωτηθείς.ο κ. Παπαβασι- λείου για το πόσοι ποδοσφαιριστές θα αποκτηθούν ακόµη απάντησε: «Θα απο- κτήσουµε ακόµη 4 ποδοσφαιριστέο. Ένα επιθετικό, ένα κόφτη, ένα αριστερό µπακ και ένα δεξιό εξτρέμ». Κληθείς να σχολιά- σει για το πού δίνει προτθραιότητα για την. περαιτέρω ενίσχυση ο Κύπριος τεχνικός δήλωσε: «Η προτεραιότητα µας επικε- ντρώνεται στην απόκτηση του ποδοσφαι- ριστή που θα καλύψει το κενό του Άλεξ Ντα Σίλβα. Ὁ πρώτος µας στόχος είναι αυτό. Εάν πάρουμε τον παίκτη που θα αντικαταστήσει επάξια τον Ντα Σίλβα µετά δεν θα έχουµε πίεση. Είναι ένα κενό που θέλουµε να το καλύψουμε µε την καλύτε- ῥρη δυνατή επιλογή και για αυτό θα πρέπει να κάνουμε την πιο σωστή κίνηση. Δεν θέ- λω να γίνει λάθος κίνηση γιατί πρόκειται για σηµαντικό παίκτη». Τόνισε επίσης ότι: «Θέλω παίκτες γρήγορους και δυνατούς στην ομάδα. Παίκτες µε νοοτροπία νικητή. Αυτή είναι η δική µου νοοτροπία και έτσι θέλω και τους παίκτες μου». Ερωτηθείς εάν είναι σε προχωρημένο στάδιο µε κά- ποιους ποδοσφαιριστές απάντησε: «Είμα- στε σε προχωρημένο στάδιο και περιµέ- γουµε απαντήσει από κάποιες πολύ καλές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών», Ο Νικόδηµος Παπαβασιλείου βρήκε τον αντί Ντα Σίλβα και περιμένει την απάντη- ση του. Ο κ. Παπαβασιλείου βρίσκεται σε προχωρη- µένο στάδιο επαφών μο Βραζιλιάνο δεξιό εξ- τρέµ που παίζει και στην θέση του επιτελι- κού και περιμένει από µέρα σε µέρα την απάντηση του. Στην Ένωση δεν θέλουν σε καµία περίπτωση να διαρρεύσει το όνοµα του, λόγω του ότι εἷ- ναι πολύ καλή περίπτωση και υπάρχει ο κίνδυνος να µπλεκτεί και άλλη οµάδα. ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΡΟΥΜΠΟΑ ΣΤΟΝ ΜΠΑΛΤΟΒΑΛΙΕΦ Ο Αφρικανός Ταρουμπόα είναι ποδο- σφαιριστής που έφερε στην Ένωση ο Για- Νέσκι. Στα δύο χρόνια που ήταν στους βυσσινί, πήρε πολλές ευκαιρίες από τον ο Νίκκι Αμ ά Δεν ανησυχούν στην Ένωση για τον Μαμπούγια. Γιανέσκι, βελτιώθηκε και βοήθησε την οµάδα. Ο ερχομός όµως του Νικόδηµου Παπαβασιλείου σήμανε και το τέλος του γεαρού διεθνή Αφρικανού επιθετικού αφού ο Κύπριος τεχνικός τον έθεσε εκτός πλάνων και αποτέλεσε παρελθόν. Παρελ- θόν αποτέλεσε ακόµη ένας επιθετικός ο Καμερουνέζος Ονανά. Πριν από λίγες µέρες αποτέλεσε παρελθόν και ο Ζόραν Μπαλτοβά- λιεφ. Ο 2θάχρονος (21/5/83) Σκοπιανός επιθετικός ήρθε στην οµά- δα τον περασμένο Ιανουάριο µε ψηλό συμβόλαιο έπειτα από εισήγηση του κ. Παπαβασιλείου για να πετύχει γκολ και να λύσει το πρόβλημα στο σκοράρισμα, αλλά δεν πρόσφερε τα αναμενόμενα. Κρίθηκε ως αποτυχία και τελικά αποζηµιώθηκε µε ένα πολύ σηµαντικό ποσό αφού είχε ακό- µη ένα χρόνο συμβόλαιο και αποτέλεσε παρελθόν. Παρελθόν από την Ένωση αποτέλεσαν Επίσης ο Φασότ, όπως Και ο Αφρικανός Καμαρά που πληρωνόταν για ένα ολόκλη- ρο χρόνο και δεν ακούµπησε µπάλα. . «Θέλω Μέχρι τώρα έχουν ανανεώσει τα συµβό- λαια τους ή τα έχουν επεκτείνει και συνο- Χίζουν στην οµάδα οι Φαρία, Ίμσιοτ, Μαρ- κόσκι, Ντε Βουλφ, Μιλοζέφσκι, Σπύρου, Μέρτακκας. Έγινε πρόταση για επέκταση του συμβολαίου του µέχρι το 2013 και στον Σκοτσέζο επιθετικό Μαρκ Μπέρτζιλ και αναμένεται η απάντηση του. ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΙ... ΑΜΥΝΑ Η Ένωση θέλει ενίσχυση καὶ στην επίθε- ση αλλά και στην άµυνα. Αποκτήθηκαν ο Γάλλος Μουκουρί και ο Βραζιλιάνος αρι- στερός εξτρέμ Σίντνεϊ. Ενίσχυση η Ένωση χρειάζεται και στο κέντρο της άµυνας αφού καθαρόαιµοι έμπειροι κεντρικοί αμυντικοί είναι µόνο δύο ο Σκοπιανός Μπόγιαν Μαρκόσκι καιο Βέλγος Τζίµη Ντε Βούλφ και χρειάζεται άλλη µία έµπειρη λύση. Το αριστερό άκρο της άμυνας είναι κα- λυμμένο µε την παρουσία του Πανίκου Σπύρου που ανανέωσε το συμβόλαιο του για άλλο ένα χρόνο Και του Βέλγου Μα- τίας Τρένσον και κρίνεται ως περιττή η κί- γηση για απόκτηση καὶ άλλου αριστερού μπακ. µε τα εργοµετρικά στις 27 Ιουνίου, Τα φιλικά και η προετοιμασία Στην Κύπρο έχουν προγραμματιστεί αρκετά φιλικά παιχνίδια. Στα πλαίσια της μεταγραφής του Άλεξ Ντα Σίλβα θα γίνει και φιλικό µε την Όμόνοια στο Τάσος Μάρκου, Επίσης φιλικά παι- Χνίδια θα γίνουν µε Απόλλωνα, Αλκή, Αγία Νάπα, Ομόνοια Αραδίππου καὶ Οθέλλο. Ακόµη η Ένωση θα λάβει μέρος και στο τουρνουά της ΑΕΛ που θα γίνει από τις 16 µέχριτις 18 Αυ- γούστου. Στην Αυστρία που θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοϊµασίας από τις 23 Ιουλίου µέχρι και τις 3 Αυγούστου θα γίνουν επίσης τέσσερα φιλικά. Η προετοιμασία θα αρχίσει κή ομάδα. Δεν ανησυχούν για Μαμπούγια Μετά και την επισηµοποίηση της απόκτησης του Μαμπού- για που ήταν κλειστός από τον Ιανουάριο τα νέα αποκτήµατα έγιναν τέσσερα αφού ανακοινώθηκαν τις προηγούμενες ηµέ- ρες και οἱ Χρύσης Μιχαήλ, Σίτνεῖ και Μουκουρί. Ο ΤΟΡΝΑΟΥΤ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ Ο Ντίετερ Τόρναουτ παραχωρείται σε άλλη οµάδα χωρίς οι- Κονομικά ανταλλάγματα παρά το ότι έχει ακόµη δύο χρόνια συμβόλαιο µε την Ένωση. Μέχρι τώρα δεν έγινε καµία πρότα- ση οὔτε από την Βελγική Άτβερπ αλλά ούτε από άλλη Κυπρια- ν Ψάχνει ο ΣΙκοφ Με βάση τα µέχρι ελ ζω ο ον το ελ ο Κος -1ως ντσε Σίκοφ δύσκο- λα θα συνεχίσει να φοράει την φανέλα μμ μη γέα περίοδο. Σο Τζος. ν θνής αμυντικός θέ- μι Πο αη ο ο μην. µε αρκετές οµάδες Πο τα η ο {ο Το ΜΠΟΟΗ ο 4 Πο νο ότεκο Πηο ο) Πω ο σον σι έψαχνε για µεγα- λύτερη ομάδα αλλά δεν τα κατάφερε ο ολη Εθνικό, οπότε και φέτος εάν δεν βρει κάτι καλύτερο θα μείνει στην ομάδα. αι ση η] οµάδο έχει ον [ Ἱύρεο τράβηξε ψια Ισραήῇ ο ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗ Μπορεί ο προγραμματισμός στον Εθνικό να είναι πολύ πίσω, αλλά ο πρόεδρος Κίκης Φιλίππου δεν ανη- συχεί και στέλνει το µήνυµα πως το ρόστερ θα συμπληρωθεί και η οµά- δα είναι έτοιμη να ξεκινήσει κανονι- Κά την προετοιμασία της. Ο διοικη- τικός ηγέτης του Εθνικού εκτιµά επίσης ότι δεν θα υπάρξει πρόβλη- μα στις επαφές που θα γίνουν µε τον κ. Σάπουριτς και πως θα δώ- σοῦν τα χέρια και να συνεχίσουν μαζί και την νέα χρονιά, Αναφέρει επίσης ότι οι Καιροί είναι δύσκολοι λόγω του οικονομικού και πως οι κινήσεις που θα γίνουν θα είναι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του συλ- λόγου. Ο διοικητικός ηγέτης της Εθνικού που πριν από λίγες µέρες εκλέγηκε στον προεδρικό θώκο του συλλόγου για 22η συνεχόμενη Χρονιά Κάτι που αποτελεί ίσως πα- Υκόσμιο ρεκόρ µας μίλησε πρώτα για τον προγραμματισμό: «Είναι γε- γονός ότι ο προγραμματισμός µας είναι αρκετά καθυστερηµένος. Σί- γουρα αυτό δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά δεν ανησυχούµε. Υπάρχει δρόμος για να συμπληρωθεί το ρό- στερ και η ομάδα µας θα είναι έτοι- µη µέχρι την έναρξη της προετοι- µασίας για να ξρκινήσει δου- Μένει ο Σάµπουρ!τΏ) ΕΟΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ ενίσχι 0 Πούριε Κάι 0ἱ άλλοι... Μέχρι τώρα αποκτήθηκε µόνο ο Λετονός επιθετικός Πούριε που ήταν στην ΑΕΠ και λογικά αναμένεται ότιθα γίνει κίνηση για την από- κτηση ακόµη δύο επιθετικών. Ὁ Εθνικός χρειάζεται όµως επιθετική ἑ αφού από την ομάδα έχει αποχωρήσει ο περσινός βασικός επιθετικός κορυφής και πρώτος σκόρερ Γκέλσον Ῥοντρίκεζ που πήγε στον Άρη, ενώ αποτέλεσαν επίσης παρελθόν και οἱ άλλοι δύο επιθετι- κοίπου ήταν στο ρόστερ ο Ντούκιις και ο [βανόφσκι: : ΠΟΙΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ... Μέχρι τώρα έχουν ανανεώσει τα συμβόλαια τους οἱ Φιλανιώτης, Βαττής, Ηλία, Κίσι, Μιλουντίνοβιτς και Ιγνάτοφ, ενώ επαφές για ανα- γέωση του συμβολαίου του γίνονται και µε τον Τόρες. λειά». Σε ότι αφορά τις κινήσεις που θα γίνουν ο πρόεδρος δήλω- σε: «Οι κινήσεις που θα γίνουν αφορούν τον προπονητή. Αυτός θα Κάνει τις επιλογές. Όμως µέσα στα Οικονομικά πλαίσια του σωματείου μας. Θα κινηθούµε µέχρι εκεί που φθάνει το χέρι µας. Μάθαµε όλα αυτά τα χρόνια να είµαστε συνε- πής στις υποχρεώσεις µας και σε Καμία περίπτωση δεν θέλουμε να βάλουμε σε περιπέτειες την οµά- αισιόδοξος ο Μίκης δα». Για το θέµα προπονητή ο κ. Φιλίππου δήλωσε «Έχουμε μιλήσει µε τον κ. Σάπουριτς. Θα μιλήσουμε ξανά και πιστεύω πως θα πάνε όλα Καλά και θα πιάσουµε αµέσως δου- λειά για να υλοποιήσουμε τον προ- γραμμµατισµό», Οι ενδείξεις αναφέρουν ότι ο Εθνικός θα πορευτεί και την νέα Χρονιά µε τον Τόζα Σάπουριτς στον πάγκο. Μέσα από τις επαφές που θα έχει ο Σερβοκύπριος τεχνικός µε τον πρόεδρο Κίκη Φιλίππου ανα- µένεται ότι θα επέλθει συμφωνία καὶ οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν μαζί και την νέα χρονιά. Αυτή την εβδομάδα αναμένεται ότι η προ- γραμματισµός θα µπει στα βαθιά. Ο Εθνικός όπως και τις προη- γούμενες χρονιάς θα κινηθεί κυ- ρίως σε γνωστούς στόχους µε πο- δοσφαιριστές που αγωνίζονται σε άλλες οµάδες στην Κύπρο. Στο Δασάκι θέλουν να συνεχίσουν αυ- τή την συνταγή η οποία τους δικαί- ωσε τα τελευταία χρόνια. ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΟΡΕΣ Ο Λουίς Φελίπε Τόρες πάει στο ἰσραήλ για να έχει επαφές µε τη Χάποελ Μπερ Σέβα. Ο Πορτογά- λος δεξιός ακραίος αμυντικός που είχε µία γεµάτη σαιζόν µε τον Εθνι- κό, σύµφωνα µε δημοσιεύματα στην γειτονική χώρα θα μεταβεί στο Ισραήλ και θα έχει επαφές µε την Χάποελ Μπερ Σεβά του γνω- στού Ισραηλινού τεχνικού Νιρ Κλίνγκερ. Να σημειωθεί πως έγινε πρόταση για ανανέωση στον Τό- ρες από την πλευρά του Εθνικού και αναμένεται η απάντηση του, ΜΕΝΕΙ 0 ΝΟΥΡΕΝΤΙΝΟΣΚΙ Με τον Έντιν Νουρεντινόσκι κά- τω από τα δοκάρια θα ξεκινήσει και την φετινή χρονιά ο Εθνικός και αυτό σίγουρα καταγράφεται στα θετικά της ομάδας αφού η αξία του διεθνή Σκοπιανού τερµα- τοφύλακα είναι µεγάλη και αυτό το έδειξε στα τελευταία δύο χρόνια που είναι στην ομάδα. Το όνοµα του διεθνή Σκοπιανού τερματοφύ- λακα έπαιξε για αρκετές οµάδες. όµως έχει ακόµη ένα χρόνο συµ- βόλαιο µε τον Εθνικό. Στην ομάδα συνεχίζει και ο Κάσιο που και αυ- τός έχει συμβόλαιο για την νέα Χρονιά παρά το φημολογούμενο ενδιαφέρον άλλων οµάδων. Στο Πήλιο η προετοιμασία Η προετοιμασία του Εθνικού θα γίνει και φέτος στο Πήλιο. Στο ορεινό αθλητικό κέντρο θα γίνουν και φιλικά παιχνίδια τα οποία θα ανακοινωθούν αργό- τερα. Η προετοιμασία θα αρχί- σειτην 1η Ιουλίου. Ίδη ΣΕΛΙΔΑ Ππίρνει πο ὑπειρὸ Ιμπικέ 9 ΤΟΥ ΠΑΝΙΚΟΥ ΒΙΟΛΑΡΗ Μετά από αρκετές «περιπέτειες» έκλεισε το θέµα τερματοφύλακα στον Άρη αφού φύλακας άγγελος της ομάδας µαζί µε τον Εντζεµά θα είναι ο Μαγυά- ρος Ζόλταν Κόβατς. ο: Ούγγρος έστειλε τ.. µέσω φαξτην υπογραφή «του στο συμβόλαιο γιά 11:1 χρόνο. Στο μεταξύ ο 19 φορές Σλοβάκος διεθνής κεντρικός αµυ- ντικός Μάρος Κλιμπλ έδωσε .τα.χέρία µετο «Σέρβο τεχνικάτης Έλα- Νεο αποκτηήηµα ο Ο.Τ ΦΓΤ .σεβιτς και τὸ µόνο που «γραφήτου συμβολαίου, Ο παίκτης αγωνίστηκε φέτος στη Σλόµποντα Σερβίας και αποτελεί προσωπική επιλογήτου Σέρβου Κόουτς. Γεννήθηκε το 1980 και έχει ύψος 1.82 κα βάρος 76 κιλά. Προηγούμενα πέρασε από Βικτόρια Σαρ Τσεχίας, τΜπάνικ Οστράβα, Μπάνσκά Μπίστρασα, Ρ ορκ : Νορβηγίας, Μίντιλαντ Δανίας και από :Σκωτσέα- κες Νταντί και Μαδέργουελ. - - 4 Πρόκειται γιά δύνατό και ών ας. αμυ' αναμένεται να βοηθήσει αρκετά την Ελαφρά Τομας : φαίνεται ο : (χία της Λεμεσού. Από ότι σχεδιασμός δεν ἔχει ακόµη ολοκληρωσεί Φώνα µε έγκυρες. πλήβοφορίες μας. . σπαθείνα εντάξει στο δυναμικό τί δες β' κατηγορίας της Κύπρου που Ἡ ᾿ μεσαία γραµµή. Όσον αφορά το γ τ καλά, ενώ ο Κ.Ο.Α. ενέκρινε κονδύλι ΄ ευρώ ώς Ἀορημι απλα σ ρω, με την. ΑΕΛ. Ὃ κά το ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μμ ο Πο ο Ρον Δωρου Αντωνίου. πιθανοτατα να προκύψει θεμα διαλυσης της ποδοσφαιρικής εταιριας και οριστική «Επιστροφή- διαχειρι- σης της οµαδας στο σωµατειο. Τοσο την Τεταρτη, οσο και προ- Χθες. εκφραστηκαν αποψεις απο µετοχους. οτι αὐτὴ θά εἶναι η καλυτερη λυση. οπως εχει ὅιαμορφωθει το οκηνικο στην ο ο αλ ΟΙ Πο Ον Τη προχθες οι Φρεντι Τζον Πωλ (νωρπερα ειχε εκφρασε!ι κιαυτος στηριξη στο Νικο Κιρζη. σε περιπτωση που ᾳναλαμβανε την προεδρια). καθως και καποιος εκπρόσωπος της ὀταίρειας ο οι πο νο Πο κκ ποσα (αυτος ειχε κανει την Τεταρτη την προταση να αναλάβει ην προεδρια ο Κιρζης). επειδη απουσιαζε στο εξωτερικο. φράς Ταξιαρχίας Μιτό- απομένει είναι η ὑπο- Έπαθλο θους Τέχνης δ Αρετής αφ 40 ΧΡΟΝΙΑ σου) ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ο ση πυψη (Νο ο. ΚΠΕΙΥΕΙ ΙΙΕ Λεγκουέγ-Κοι] άλλη εκκρεμότητα είναι η τυπική ανα- κοίνωση της µετεγγραφής του Αλμπέρτο Ντεντέ. Ο διεθνής Αγκολέζος µέσος (πρώην παίκτης του Ολυμπιακού Λευ- κὠσίας) έχει συμφωνήσει εδώ και δυο περίπου µήνες µε τη Λεμεσιανή ομάδα. Μεγάλη ικανοποίηση προκάλεσε στις τάξεις της ΑΕΛ, η απόφαση του ΚΟΑ την Πέμπτη να καθορίσει το ποσό των 8, εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΕΛ για ανέ- γερση του κοινού γηπέδου µε τον Άρη στο Κολόσσι. Μαζί µε τα 5,2 εκατομμύ- ρια ευρώ, που θα πάρει ο συνέταιρος τους Άρης, το ποσό φτάνειτα 19,3 εκα- ΑΕΛ ο «Κόβεται ένας ξένος ο [κανοποίηση της ΑΕΛ για ΚΟΑ ο ΤΟΥ ΠΟΛΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Με Πάτρικ Λεγκουέν και Μιγκέλ Κουϊάμε, εκτός απρόοπτού, κλείνει το ρόστερ της ΑΕΛ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιό- δου. Υπάρχει αισιοδοξία ότιτις αµέσως επόμενες μέρες, οι δυο προαναφερθέ- 9 ΤΟΥ ΠΟΛΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Η αρνητική απάντηση του Νίκου Κίρζη στην πρόταση να καταστείτο αφεντικό της ποδοσφαιρικής εταιρίας, ήταν φυσιολο- γικό να προκαλέσει Ὃ οι τας σε όλη την οικογένεια της ομάδας. Στη διάρκεια της προχθεσινής συνέλευσης ο νεαρός παράγοντας, επικαλέστηκε επαγγελµα- τικούς, προσωπικούς αλλά και ΟΙκογε- γειακούς λόγους, τονίζοντας ότι δεν µπο- ρεί να εμπλακεί, παρότι του είπαν όλοι ότι τον στηρίζουν. Επίσης αναφέρθηκε ΑΠΟΛΛΩΝ Από αδιέξοδο σε αδιέξοδο το διοικητικό και στο οικονομικό. «Υπάρχουν 3-4 λόγοι που δεν αναλαμβάνω. Ένας απ’ αυτούς είναι και το οικονομικό, Έκανα επαφές και διαπίστωσα ότι είναι δύσκολα τα πράγ- µατα», είπε χαρακτηριστικά. Όπως ἑ έγινε γνωστό προχθές οι άµεσες ανάγκες της ομάδας ανέρχονται στο ποσό του 19 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ τα χρέη έχούν φτάσει στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Δεν απέδωσαν καρπούς, οὖτε οι νέες πιέσεις που ασκήθηκαν στην πορεία της συνέ- λευσης στον Νίκο Κίρζη, γα ανακαλέσει την αρνητική του απάντηση. Είναι ξεκά- θαρο ότι αυτάτα νούμερα, «τροµάζουν» τους μετόχους της εταρίας, να τη δέσµευση να σχηματίσουν διοίκηση και να διαχειριστούν τις τύχες της οµά- δας. ΄ Στην προχθεσινή συνέλευση έγινε και πρόταση στον μεγαλομέτοχο Ηλία Νεο- Κλέους γα αναλάβει την προεδρία, όμως απάντησε κι αυτός αρνητικά. Είπε ότι δεν αθήητικο δη ντες θα ενταχθούν και τυπικά στο δυνα- µικό της ομάδας. Ο 8Οχρονος Γ άλλος (με καταγωγή από το Καμερούν) παί- κτης, θα αποτελέσει την καινούργια επι- λογήτης τεχνικής ηγεσίας για το κέντρο . της άµυνας. Ο Ίθχρονος διεθνής Αγκο- λέζος Κουιάµε, αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ µπορεί να παΐξει και στη µεσαία γραµµή. Όπως τονίστηκε από την πρώτη στιγµή, η Ἐν ο ποάσοο που γήεται, είναιο έχει ούτε χρόνο, αλλά ούτε και χρήμα αυτή τη δεδομένη στιγµή, για να βγει στην πρώτη γραµµή. Η ΜΠΑΛΑ ΣΤο ΔΩΡΟ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δεν είχαν αποτέλεσµα ούτε οι νέες συζητήσεις (όπως και στη συνέλευση της Τετάρτης) για σχηματισμό διοικούσας εππροπής. Πλέον η µπάλα για τερματισμό του αδιεξόδου βρίσκέται για µερικές μέρες στα πόδια του πρώην προέδρου Δώρου Αντωνίου. Μετά από εισήγηση που έκανε ο ίδιος, προς το τέλος της συνέλευσης, αναλαμβάνει πρωτοβουλία για να κάµει διαβουλεύσεις και επαφέοτις να µην καταλαμβάνει µια απότις 1 θέσεις κοινοτικών και ξένων. Σημειώνουμε επί- σης, πως αν όλα εξελιχθούν ομαλά με τον Λεγκουέν, θα γίνουν 18 οι κοινοτικοί και ξένοι. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποια φάση της προετοιμασίας, η τεχνική. Ηγε- σίαθα «κόψει» κάποιο από τοὺς παίκτες που λογίζονται ως κοινοτικοί ή ξένοι. Μια Το χρέος τροµάζεε... ο Ι[ήΣ να Ην Σύμφωνα µε Ολλανδικο δηµο- σίευµα, ο Νίκκι Χοφς κινείται νομικά εναντίον της ΑΕΛ για τη μονομερή διακοπή του συµβο- λαίου του. Συγκεκριµένα ανα- [μι λε Ἡι ζωα) τον χοζοτω πήγε στην ΕΙΕΑ στην οποία κατάγ- ΟΕ ΝΕΟΣΓΧ Μάλιστα. στον Ολλανδικό τύπο φιλοξενούνται και δηλώσεις του ΧἛοφς, ο οποίος αναφέρει πως...«Το θέµα έχει να κάνει µε αρκετά χρήματα, Απολαυσα την παραμονή µου στην Κύπρο αλλά τα πράγματα αποδείχθηκαν πολύ διαφορετικά απ᾿ ότι νόμιζα. Μετά από τρεῖς αγώνες. ο προπονη- τής που µε πήρε στην ομάδα ο νὰ Σχετικά µε το µέλλον του.ο ο πλαν ασ πώ πα «είµαι ανοικτός σε ὀλες τις προ- τάσεις ολλά αυτή την στιγµή δεν Πο ον τομμύρια ευρώ. πρρωμς μέρες. Αυτή ήταν και η µονα- δική απόφαση που µπόρεσε να λάβει η Σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις ο Αντι- πρόεδρος Αντρέας Γιάπας τόνισε: «Χρει- αζόμαστε άλλα έξι εκ. για να φτιάξουμε το γήπεδο. Το ποσό που µας χορήγησε | Μικροένταση τ στην Συνέλευση Μερικά λεπτά π τηλήξητης Συνέ- λευσης υπήρξε µία , αφού - στο Ἐρνοδοχείο β βρισκόντουσαν καμιά 8θαριά οπαδοί του Απόλλωνα, όµως µετά την παρέμβαση των ψυχραιµό- τδρων, το επεισόδιο δεν επεκτάθηκε. και έλαβε τέλος. προχθεσινή σύναξη. Εκδόθηκε και σχετική ανακοίνωση: «Στη σηµερινή (Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011) Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημό- σια) Λτδ, µετά απὀ πολύωρη συνεὀρίαση που κράτησε µέχριτις 8:45 μ.μ. αποφα- σίστηκε να µεταφερθείη διαχείριση της Εταιρείας στο Σωματείο για µικρό χρονικό διάστηµα και παράλληλα, ομάδα µετό- χων της Εταιρείας θα έρθει σε διαβου- λεύσεις με το Δ.Σ. τῆς για την εξεύρεση του νέου Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Επίσης διορίστηκε οικονομική επαροπή η οποία θα αναλάβει να συντο- γίσειτις προσπάθειες συλλογής χρηµά- των για τις ανάγκες της Εταιρείας». ο Οργανισμός είναι πάνω κάτω το ποσό που περιμέναμε. Νομίζω ότι ο ΚΟΑ έχει κινηθεί, όπως κινήθηκε και στην περί- πτωση των γηπέδων της Ανόρθωσης, του Εθνικού Άχνας και άλλων γηπέδων που αφορούν άλλη αθλήματα». Ανα- φέρθηκε ακόµα στη διαδικασία απελευ- θέρωσης των ποσών που θᾳ πάρουν τα δυο σωματεία. «Το θέµα είναι πώς θα πάρουμε αυτά τα λεφτά. Ο ΚΟΑ έχει εγκρίνει τα κονδύλια αλλά η παραχώ- ρηση τους εξαρτάται από το κράτος. Εμείς υπολογίζουμε, αφού ξεπεραστούν κάποιες διαδικασίες, ότι αρχές Σεπτεµ- βρίου θα ανατεθεί στον εργολάβο το έργο ούτως ώστε να ξεκινήσει δουλειά. Επαναλαμβάνω ότι ο τρόπος διοχέτευ- σης των κονδυλίων ἀφορά τον ΚΟΑ και το κράτος γενικότερα». ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΓΕ ΜΕ ΕΠΑΦΕΣ ΠΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Σε µια ἄλλη εξελΙξη που αφορά τις προ- ο (ο οίκο ον μα ς, ΤνΤΗ στο Κολόσσι. ο προεδρος του Αρη Κυρια- κος Χοτζηκυριακος. µετεβη προχθές στη Ξάνθη. για επαφες µε τον Ελλαδιτη αρχιτέ- κτονα Πετρο Κονταρ!δη. ο οποίος έχει εκπο- νησει τα σχεδια. Πιθανοτατα την Τρίτη που θα επιστρεψει στην Κύπρο. να έχει στις απο- ο Πλ Μο ο Πο μκ η μα Νεο Το ο ο ο ΠΙΟ οποια ενδέχεται να παρουσιαστε! σε συνε- ντευξη τυπου. Το κο!νο γηπεδο της ΑΕΛ και του Άρη. θα μοιάζει πολυ µε το γηπεδο της Σκοντα Ἐανθης. Εντος των εποµενων ηµε- ῥρων. οι διοικήσεις των δυο σωµατειων. ανα- µενουν οτι θα εκδοθεί και η αδεια οικοδομής. απο την αρµοδια κυβερνητική υπηρεσία. ΜΗ αμ Μετα την περιπτωση Κατσαβακη. ενας αλλος Ελληνας προ- ο αμ ο ολ ΟΚ Τοτν ΙΟ ΤΟΗ ΤΟ οτΤΙ τα ο ο ο Μο ο η ο ών Πορ ς σφατα την συνεργασια του µε τον Αστερα Τρίπολης και πλεον αναζητα τον εποµενο σταθµο στην καριερα του. Ο Δερμιτζακης ξεκινησε την χρονια που µας περασε στον παγκο του ΠΑΟΚ. πραγµοτοποιωντας µια εξα!ρετικη πορεια στην Ευρωπη αφου σε εφτά εὐρωπαίϊκα παιχνιδια ηταν σητ- τητος, Αποκορυφωμα εκεινης της πορειας ηταν η προκριση ο Το μμ α λος ολ Μο ΤΟ ο ον θεμα και ενα βηµα παραπερα. αφου σναφέρουν πως ον προ- χωρῇσει ἡ περιπτωση συνεργασισς µε τον Απολλωνα, ϱ Δερ- µιτζανης θᾳ εχει ὡς σµεσο συνεργατή του τον γύµναστη Σοκη πλ ΤΝ ο ΠΜ ΚΕΝΟ ΠΠ ΠΠιη η εξοδος απο το διοικητικο αδιεξοδο και τιποτε ἄλλο. αφου αν δεν λυθει αυτο το θέµα, ο προγραμµοτισµος δεν µπορει νο προχωρήσε! σε σωστή βαση. ὦφ ΣΧΟΛΕΣ ΠοΔδοσφα!Ρου παναθηναϊκου εδ ο ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΤΑΟΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 9οθ]ι48ς2

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Παρελθόν ο Παπαδόπουλος 10p
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Ξαφνικά... Ευρωπαίος! Αθλητισμός 10p
Το χρέος τρομάζει... Αθλητισμός 16p
Κλείνει με Λεγκουέν-Κουϊαμέ Αθλητισμός 16p
Παίρνει πολύπειρο αμυντικό 16p
Ο Τόρες τράβηξε για Ισραήλ Κυπριακό 15p
Βρήκε τον αντί Ντα Σίλβα Αθλητισμός 15p
Του λόγου το αληθές... Αθλητισμός 15p
Περιμένει απαντήσεις από δύο 13p
Πήραμε διαβεβαιώσεις... Αθλητισμός 13p
Καίει ο επιθετικός Αθλητισμός 13p
Απόλλων και... Big Brother! Αθλητισμός 12p
ΜΕΤΑ... συγχωρήσεως Αθλητισμός 12p
ΕΙΠΑΝ ... ΚΑΙ ΕΜΕΙΝΑΝ Αθλητισμός 12p
Αναμένει τρεις απαντήσεις 11p
Τόνι Κούκοτς...το ανάγνωσμα 11p
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ Πολιτική#Αθλητισμός 10p
Πρώτος ο Ασωνίτης Αθλητισμός 10p
Πήρε Λάλοβιτς... ανανέωσε ο Μασάμπα Αθλητισμός 10p
Αναστάτωση ελέω...ΚΟΑ Αθλητισμός 10p
Εισήγηση για 16 ομάδες Αθλητισμός 9p
Βράβευσε τους κορυφαίους 9p
Έφθασε μέχρι τοςυ 4 9p
ΑΣΙΛ: Μπάσιμο με 5 μεταγραφές! 9p
Επαφές με Ρίζο 8p
Δικός της ο Μαμπούγια! Αθλητισμός 8p
Το οικονομικό καίει την Πάφο Αθλητισμός 8p
Συμφωνία με Σαμάρα Αθλητισμός 7p
Ρανγκέλοφο ο εκλεκτός 7p
Τριήμερο σκέψης για Μιχάλη-Στάθη 5p
Κάποιοι μας ξέγραψαν... 4p
Μικρόβιο διχόνοιας Αθλητισμός 4p
Νιώθω τιμή... Αθλητισμός 3p
Το πλεονέκτημα του ΑΠΟΕΛ Αθλητισμός 3p
Με το φακό του Αθλητικού Βήματος Αθλητισμός 3p
Μεγάλη Επιτυχία το Gala Dinner Αθλητισμός 2p
Αρχίζει ο προγραμματισμός Αθλητισμός 2p
Η Σαλαμίνα είναι ο κόσμος της Αθλητισμός 2p
Δεν σηκώνει άλλες έριδες 2p
Ο δρόμος που έγινε ατραπός Αθλητισμός 2p