ΙΕ ΒΙΝΣ ΗΗ(ΒΙ πι η, ΠΠ” Ιψ Ἱ ΠΜ ΦΙΠΙ Ώαςςσπβου (αυγς δ. 10.12 απαᾶ 16 Π.ΒΡ. Πο[ῖνοιυ ναπς δ απα 10 Π.ΒΡ. ΠΜ ΝΙΝΦΕΠΙ ΠΙΕΡ ΦΗΠΕΠΡΙΗΠΠΙΟ ΗΡΙ ΠΙΕΙ] τριςς5 2 απα 5» Το. α ουρευς ΤκαρΙνα ςΟΚΡΟΚΑΤΙΟΝ Τ1ΜΙΤΕΡ ο ΝΙΟΟΦΙΑ-ΕΑΜΑΟυΞΤΑ- ΚΥΡΕΝΙΑ- ΙΗΜΑΣΣΟΙ. ξ τε : ο επΠοσΠΠΕΠΠΩΡΙΠΠΕΠΠΟΙΠΦΠΙΦΠΕΠΠΦΕΠΗΦΙΗΙΦΙΙΗΡΙΕΙ Μεσαία : ἑαοὶ αἱ ἔ «Μίσαεία» Ρήπίπα ΟΗ]ες απά ρυβίεναά ΕΥ ἴἶνα Όγρτυ: Ριωδῖὶς Ιπβογπιδίίση ΟΗ]εκ..- 1050, 8.44, 11 ΕΕ ΠΗΣΕΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΤΣΕΕΕΕΗΕΕΕΕΙΣΕ ΕΕΣ ΕΕΕΙΣΕΕΕΙΣΠΕΕΕΗΙΠΕΕΕ ΕΙΤΕ ΗΕ ΕΤΕΙ ΠΕΠ ΕΗΙ ΕΗΣΠΕΕΕΓΗΕΕΕΤΗΗΕΕΕΓΠΠΕΡΕΠΤΕΕΕΠΗΕΕΕΓΓΕΕΕΓΙΠΗΕ ΕΕ ΠΣΕΕΓΕΙΠΕΕΕΙΤΗΕΕΓΙΕΣΕΕΕΙΠΠΕΕΗΓΗΕΕΓΗ ΕΕ ΗΕ ΤΗ ΗΕ ΕΙ ΣΕ ΗΕ ΗΕ ΣΣΕΕΕΕΕΣΗΕΗΠΕΕΕΕ ΕΕ ΓΗ ΣΕΕΕΓΙΠΕΕΤΗ ΠΕΡ ΕΙ ΗΕ ΕΕ ΗΕΕΗΗΣΕΕΕΕΕΜΕΡΗΓΗΣΕΕΙΙΠΕΗΗΕΗΕΕΓΗΣΗΕΓΗΕΕΕΠΗΕΕΕΗΝΕΕΕ ΕΕΗ ΓΣΕΕ ΕΠΕ ΕΠΕ Η ΕΕΣ ΓΗΗΕΗΕΕΕ ΕΕ ΗΠΙΗΙ ΕΤΗΕΠΗΓΓΗΗΕΕΕΓΗΕΕΕΗΙΗΕΕΕΕΗΕΗΕΕΠΕΕΕΠΠΕΕ ΕΠΗ ΜΕΕ ΕΕΤΤ ΕΕΕΗΓΗΠΕΕΠΗΠΕΕΙΕΠΕΕΕΙΙΗΗΤΗΠΗΕΕΠΕΕΕΗΕΕΕΕΠΗΕ ΕΙ ΕΗΠΗΠΕΗΕΗΠΠΕΙΙΙ βυΕυΣτ, 1946. ον ευ» 2 ΕΥ ΤΕΝ Β », -. . ῄ κ ραμλινη Ελς Ε . ρ ποῦ . πα, ΒΟυΡΗΙΑ5 ΠΙΝΕΗ (ΡΑΡΗΟ) ΡΗΙΟΕΙ- 5Ι8 ΜΕ ΤΗΕ ΠΙΠΠΠΠΠΙΠΙΠΠΠΠ ΠΠ ΠΗΕΕΤΕΕΕΠΕΕΤΗ ΤΕΕ ΕΕΗΤΕΙ ΗΕΣΕΗΕΕΠΕ ΕΠΕΣΕ ΕΕ ΤΕΕ ΓΓΙΕΕΕΕΠΠΕΕΙΤΗΙ ΡΙΑΒΤΗΕΡ. ΗΕ ΗΕΕΗΕΗΣΤΕΒΕΓΗΜΕΕΕΙΓΗΕΗΕΕΗ ΗΕ ΜΗ ΓΕΜΕΣΕΡΕΓΤΕΕΕΕΠΗΕΣΗΙ Η ΠΣΕ ΕΗΠΗΣΕΕΕΓΠΗΕΕΕΤΙΣΕΗ ΕΗΤ ΕΕΕΓΗΠΕΕΙ ΗΕ ΕΕ1 1Η ΕΤΗ ΠΗΣΕΓΙΠΗΕΗΕ ΕΕ ΠΕΕΕΓΗΗΕΕΓΤΗΕΣΗΙ ΠΙΕΗΕΕ ΓΗ ΗΕ ΕΗΣΕΕΓΗΣΗΝΗ ΠΗΕΕΓΗΣΕΙΤ ΠΗ ΠΗΣΕΕΓΗΗΕΠΕΗΙΠΗΓΙΙ ΠΕΕΗΠΕΕΤΓΓΤΗΕΤΕΓΤΗΠΕΕΕΗΙΠΕΕΤΠΗΕΕΕΗΤΙΜΕΕΤΗΠΕΕΗΓΗΠΕΕ ΓΗ ΕΡΕ ΠΗΕΙΠΗΕΕΕΓΤΣΕΓΕΕΠΕΕΕΕΕΓΕΠΠΕΙ ΕΕΗΕΕΕ ΗΕ ΠΕ ΕΕΕΓΙΕΕΕΕ ΕΠΕ ΤΗ ΠΕΕΕΓ ΕΝΑΕ ΓΙΠΕΕΕΕΓΗΠΕΕΗΠΕΕΕΙΙΙ οτΡΠπῦς ΠΕΤΙΠΗ Ν. Ρ. ΙΓ ΑΝΙΤΙ5 ΟΟ. | το. ΕΞΤΑΒΙΙΣ5ΗΕΩ 1826 | ΕΧΡΟΗΤΕΗΣ - ΙΜΡΟΗΤΕΗΣ ΒΑΝΚΕΗΣ. | ΗΕΑΩ ΙΟΕΕΙςΕ Ι | ΙΙΜΑΞΞΟΙ -οΥΡπυ5 Ι ΒΒΑΜΟΗΕΣ αι 5ΤΟΡΕΞ μ -- ΙΜΡΟΗΤΕΒΣ: οἱ Εεγίίεεις, Ῥμρμιν, Αοΐᾶς ἃ οὔἵπεγ Οπεπιίσαις. | ΕΑΜΑὀἄυΘτΤτΑ Ανυ ΝΙΟΟΡΙΑ. ΕΧΡΟΗΤΕΗΣ: οἱ Ό8γοῦς, Παἰξίπς, Αἰπιοπάς δι οἴπει Όγργαξ5 Ργοδμοίς. | ΡΕΟΙΑΙ. ΒΕΡΑΝΤΜΕΝΤΟ ΤΙΜΒΕΒ ἆ ΒὺιΙ ΏΙΝΕ ΙΝ5ΟΠΑΝΟΕ ΡΕΡΊ. ΜΑΟΗΙΝΕΒΥ ἑαἱςίηα | ) Ὀρευἱα[ἰξίπη ἰπ ἴπε ο) ήμρα μμ Ἠπο[εξαίε Ἱπιρογί ἅπά γβςδ8|θ οἱ ΑΙ. ΚΙΝΌ» ΟΕ ΜΑςΠΗΙΝΕΕΥ ἱπείμαίπα: ΠΙΕΡΕΙ. ΕΝΩΙΝΕΣ ΕΟΕ ΡΟΜΡΙΝΟΕ ΡΙΕΡΩΣΡΕΣ, ΙΝΟυΣΤΕΙΑΙ. ΡΙΕΡΟΡΕΣ, ΕΙΕΕΤΕΙΓ ΙΘΗΤΙΝΕ, ΕΙΣΗΙΝΟ ΒΟΑΤΣ, ΑΙ. ΟΩυΑΙΙΤΙΕΣ ΩΕ ΤΙΜΒΕΡ, «ζΕΜΕΝΙ, 2Τεει. 1ΟΙΞΤ5, ΙΚΟΝ ΒΑΕΣ, ΒΡΙΡΕΣ, ΡΑΙΝΤΣ5, ΟΙ5, ΞΑΝΙΤΑΒΥ ΛΑΕΕΣ ΑΝΡ ΟΕΝΕΕΑΙΙΥ ΕΝΕΕΥ ΚΙΝΟ κ ΕΙΣΗΙΝΙ5 ΝΕΤΕ, ΤΕΑΑΕΤΟΕΣ, ΑΟΕΙζμΙΤΗΕΑΙ ΙΗΡΙΕ- | ΟΡ ΜΑΤΕΒΙΑΙ «ΟΝΝΕΟΤΕΟ ΥΙΤΗ ΤΗΕ ΒΜΙΕΡΙΝΟ. Ε ΜεΝτς ἃ ΘΕΝΕΒΑΙΙΥ ΕΝΕΒΥ ΚΙΝύ οεΙΝουΣΊΒΙΑΙ, |, | «ονσΤΕΙςΤΙΩΝ ΑΝΌ ΑΙΙΙΕὈ ΤΚΑΟΕΣ. | | ΕΙΕΟΤΕΙςΑΙ ἃᾱ ΑΟσδιζυιΤυΒΑΙ ΜΑΓΗΙΝΕΒΥ ἃ | ΑΙΠΗΕΓ ΙΝΕΣ. | ΜΑΤΕΛΙΑΙ. ΡΕΡΤ. ΑΠδΙμΕςς ΤΗΑΝΟΛΟΤΕΠ. ΠΕΡΑΗΤΜΕΝΤ ΤεΙ. Αάά, “ΡΙ ΑΝΙΤΙςΞ” ΤΙΜΑΞΡΡΑΩΙ. παπα αεπακα”-- πττε--- παντα λα πα 3 . εκ οαε.. υ- --, Ἱ--απεμκε | | Ξ . . ------ πη-α-ττατ-ττς . ποσα. πα πκκίωκκας ο απ παα. ετεκ τ--τπαπεσπεοταεο--πε--ασπειτ--- ΞἝΕΕΞΗ α παμπ μμκε μι ιν Εμμ στας--λὰς «0ς5ΙΗΤΕ αΕΝΕΡΒΑΙΕ ΡΒΕ ΦΙΡΒΤΕΙΙΙΑΝΕΕ 5,Α., (4ΕΝΕΚΛΙ. Σ0ΡΕΕΙΝΤΕΝΡΕΝΟΕ ΟΟΜΡΑΝΥ ΙΤ.) κ. ΕΑΕΡΙΤΑΕ Ε 10 ΟΕ ΟΡ. -- εν ΕΙΕΛΛΕΝ (ΕΕ ΕΕ ΡΑΕ]: -- αΕΝΕΥΑΤΡΜΝΤΙΤΙΕΚΙ ΑΝΟ ΤΗΕ ΒΙΠΠΕΡΤ Ο0ΝΕΕΗΝ 0Ε ΙΤ. ΚΙΝΡ ἨΙΤΗ ΒΕΑΝ(ΗΕ5 ΑΝΡ ΛΩΝΤΟ ΑΗΙ. ΟΥΤΕ ΤΗΕ Ἠ)ΠΙΡ. ΞΙΕΕΗΙΝΤΕΝΠΕΝΟΕ ΠΕ ἨΕΙΠΗΤ ΑΝΩ ΟυΑΙΙΤΥ 0Ε Αι. ΚΙΝΌΕ ΟΕ ΜΕΗΓΗΑΝΕΡΙΞΕ., ΜΙΤ ον του ΞΙΕΡΙΙΕΗΞ τὸ ΡΡΟΝΙΓΕ ου ΜΙΤ ΟΕΗΤΙΕΙΟΑΤΕΞ 0Ε ΤΗΕ «Βασίόμξ Βἐπέτα]ε ἄς ΞΙΙΗΝΕΙΙΙΑΜΟΕ 5, {σσ Ενενγ επίμπιοπί {ο γου, ΑΝΩ ΡΠΟΝΜΙΕ Υόάυπ οΝη σωΡτΟΜΕΗΣ ἨΝΙΤΗ σσ ΟΕΗΤΙΓΙΓΑΤΕΞ αγ αἱ γοιµ ΞΠἰμπιεπἰς ἔσ Ίπδῃῃ. τικ σαν Σ ΟὐΚ 3ΕΑΥΙΓΕ5 ΜΕΑΝ Α ΣΑΓΕσυΑΚΌ ΟΕ ΑΗ Υουκ ΕΧΡΟΕΒΤ ΑΝΕΌ ΙΜΡΟΝΤ ΒΗΣΙΝΕΟΣ. Εογ απγ {ωγίπαν ἱπίογπιαίίοπ ρἱεᾶξε ἄρρίν {α: Ν. Ρ. ΤΑΝΙΤΙΣ 0ο. ΕΤΕΟ., Ρ. Ο. Β. 200. ΕΗΜΑΡΣΟΙ. ςΕΝΕΝΑΙ, ΑΓΝΤΣ5 ΕΟΝ Ορκ» τειεσῃ. ΑΌ0. ᾿ΡΓΑΝΙΤΙ5’ ΙΙΜΑΡΘΞΟΙ.. μαμα πι - - Ἔ απωστντασοστσσστσσ--τττ-ττττ------ στ - τες . τα «δω πα μαι. ΑΠΑΡΒΤ 1948 κ ο ΑΕΗ]ουμ]ι ἔλιοτε 15 πο τοσοτά οἳ αρτὶοπ ατα] εἶνοια Ἠοίηα Ἠε]ά ἵπ Όγρταξ Ῥεέοσε ἔπε Ἠτηήρῆ οὐ ρα βίοή οἳ ἔπε Τε]ατιά τιτα] Σπίτι απο παπά ου Ἠσά1γ Ίνρυτ Ἠε]ά 1οτ πιβτΥ μπιτ]. ἨῬβῖτη το ἸπναπΒΕ]γ Ηε]ά οπ τεηρίοπς ἄαγ5 Απά 8 τπΔΠΥ 85 Βετεπἰγ Ἀτε Πε]ά Επτοπσᾗοέ [ο Ἰβ]αμά ὀνοςγ γα. ΑΗιοιρῖι Ἰο]ά οπ τορίους ἀκγε ἔ]ιε Ῥημτίπιβαο {ο 8, πΙσΠΝ- Εὔθτγ, οατοῖ, εἴο,, {5 οἴξετ πο Ίσπρος 1ο πιαίπ Επποίαπ οἳ πα Επίτ αἴποε ΕΠΕΥ απε ΒΙΟΥ ο ἀἰβτιτοά λα! Ἠλογ βογνθ Β5 Β, ΒΡΗΕΟΠΗΙ Βἰρτίπᾳ σονρτίτα ἔο ουπιπιο ΙΒ] πδεᾶΕ οἱ νε τατα] Ῥορηαίοπ. Έοτ εκαήιρ]ε '' Ε]ία, Επῖτ '' Ἠε]ά ομτ]σ ἵπ βρτίπᾳ αἲ Ἐβιβρηρία απά Ματρμοα απά ''Βε, ἄθοσο Είτ Πεά αὖ Ἱµαγπασς. ἵπ Αρτ αῄοτά απ ορβοταΙ έν ἔασ ΕΑΤΗΠΕΤΗ τα πεῖ ατ ατάετ Εποίτ αν ρηί τοπι]κίθεα, . Βενοτα] Γαὴ Εδ]ά ἑοπατά ἴἶνε επι οἳ βΙπιπποτ οοταἨίπο τοῄμίσαε Ῥηρτίπιαρε ην το]οϊοίπς απιά Εεαξήπα 1ο οε]οβγαίε νο βππουβΓη] Ἠαννοθηπρ αἳ στο Ἐμῖ Πορ ἄἱμο Ἠατο απ Βατίση]μιτη] ἱσπροτίατισε ἅπε {ο ἐπεῖν ρτοκἰπηἔγ ο ἐπ ρα ]ιοτίηᾳ αἰ είπες παπά οπτοΒ” οπ ο 141 Βερζεπαῖνας [μΐτα Ητὸ Ηα]ᾷ ἴπ πιβΗΥ ΡἱΑοβΏ Απ] οἳ ἔνο πε]]ο] τὸ οἳ οὐπβἰάετα με ἱππμοτέππος Ποπ Επε ρτίσπ[πιτα] βοίπε οἳ νίεν, οπε ἵ αξ (μησά]ας ἵπ ἴ]ε Ἱεμτί οἳ 118 πε µτονήτπς ΑΡ6β απά ἴμο οἴλετ αἱ Καΐο Φοά μία, πίτα Πε]ά Ἰαΐογ ἵπ νο γεατ ατε Ες βοθιο οἳ Ἐηείπεβη ἵπ οοππεσήσπ πη τα πε πετ οετοςὶ ο απ εἰ ἔπεβε ἴ]ε Εαίτε αξ Ἁγίος Ιμοποπα οπι ἔνα 18/1 Οσἑοῦετ πάσι 15 Ποιά ἵπ εἶετεπ οεπίτε ἑμτοπρβομί εδ αἰς αειτίοία απ αἲ Αγία ΤῬβπεἰτίος νῖοἩ 18 Πε]ά οπ ἔπε ὦθή]ν Οσἱοΐνετ αξ ἔἶτεε Ῥ]ποςα, πια Ὦδ πιρποπεά. ΑΙ ΤΙΑΠΥ οξ ἴπεας πίτα ἔἶο ἐτάήο Ἱτι Επῖπιμ]ῃ [ωσπιῃ α. τη Ππιμοτίαπί Εβείμν, Της Ποπ αἲ αρτίσπ]ατα] Αλοφα πα ἀϊβήποί Γοή [πίτα ης απ ἱπποάισοη οἳ {πο Ἠπμρι, ἵπ 18 εκτ γθατῃ οἱ Μί ορηίτν ᾱ. τοπίου] Οοπατπἑέες σοπεϊΗτᾳ οἳ ονετππιεπὲ οβ] οἶα]ς απιᾷ οἶμετ πετεπεεά ΡετΒΟΠΑ ουραπῖπεά. Ἠπεπίασίς θόν/ς η Ἡ νε οβ]εσί οἳ ἱπργοτίπᾳ νε απα]έτ ο Ἠνεβίασϊς, Τπεπε ποπ ος αββ]]σ Ἠε]ά αἲ Μίοσβία, οἩ {πε Μοείεπι Ομεῦα Ῥαίσατη ατιά αὖ Όπιοδ]ος απ Ἠσίγ Όταβᾶ αγ, Τμετε ΑΓ6 ΠΙΔΗΥ σορτεπσες {ο Ἠοτήσυ]αγη] απά οἴπατ Ῥτοᾶπος αἴιον/ῃ ἵπ ἴπο επτ]γ ποροτίς οἳ Τπε Τοραπιθηῇ οἱ Αμιίομ]μιτς. ΤΠ 18 τοουυτάςα ια ΒΑ τον βποπεβηΏ! Ἐτηίξ ατιά Ἠερείαβ]ε ΌΠοτν πρβ Ἰο]ά ἵπ Μοσεία ἵπ Ὀσίομει 1901 ἵπ ΙσΗ ρτεαί ἱπίρτρεῦ ππς εἈοπτι Ὦγ {6 τί]βμετε 15 Ενω κο θκ Ἆπ Αμησι]ζυτα! Βμοπν αἲ Ἰπαί, Ἑβπιαρυδία Ὠἱείτιοί, το ΘΙΙΦ ΑΠΒ-ΕΛΙΔ9 Βν ζΗΒ. ΡΕΙΑΦΗΙΑΣ, Απειίαπι Ἀσιζυ[υτα! πυραήπίμπάσηε. ἔτοπα αἲὶ Ῥατία οἳ ἴἶνο Τη]απά απιά πεατ]ν 1500 επίτίοῃ γατε τορρίνος. Τ 1 ποὺρά ἔμαξ ἐπ αα]γ οἳ πποξῖ οἳ ερ οκ Η{Βέ{ῃ νε Εκοε]]επί, ματηο]ατ]ν ἴπ ἴμε οἰβββες οὗ Ἠθαπα, ΑΕ, Ἠπσεϊπιίς, αταρθΕ οπή ας, Α. ππιοβί βοορθεζη]. ΑστσηἩιινα] απά Τπάβετία] ΆΒοπ παῃ Πε]ά ἵπ Τήπππβεο! ἵπ Αρτ, 1910 πνπίσΕ να νἱαεεᾶ Ὦγ 5,508 Ῥεορ]ε. Α μταπί ὑονατάς Είε ΕΟΝ ἡαξ πιαᾶε Ῥούε Ὦγ ἔῑνο Περατίποπε οἳ Αρτίοπ]ζητο απά ἴμο Τήπιαβρο! Μαποίραγ Επιά ἰδ βποσεξα {ς απ] ἴο ἔλια ΕβΟτΙΒ οἳ α Ίσσα] σοπηπι τες Ἠπιάο ἐἶνο οἰναἰτεπατιαήρ. αξ ἔ]ιο Ἰήηγος αξ Τάππνοκο] . Γπβετεαί Ίτπ πε ἨἩσ]ά(πα ο ΑρτίσηΗιτα]. εἶλοννα Ηθεπῃς ἔω Ἠστε ρτεπά γρατ Ὦν ο απά νο βοπογα] [επάεπογ Ἠδβ ΊἨεοῃ οννατάς επιθ]]ετ νῆἶασε ΕἈος αἰάεά Ὦγ απια]! σπξΗ μταπίς ἔποπα ἴπε Ἠκεμαγίπιοηε, οἳ Αρτίσπ]έατο Εξ Ιατροί ογμαπἰσθᾶ Ὦν νο νἩ]κμετη ἠπεπικείνες ταί]ογ απ Γονατάς Ε]ε Ίβγροτ Ἠηετίοῦ απιά Τε]απά - μάς βποπγ οταἰπα]γν Πειά. Ίο Ίσπς Ῥετίος οἳ αν γδβτε αξ Επί οεπέατή τπΥ Ἠανο δή α ροσᾷ ἀση] το ἀσ ηδη 1 Εεπάεπογ. Αἰεπιρίς ανα Ἰρίης πιαᾶε ἰμῖς γεητ Ἡψ πο Αρεϊοπ]έιγαὶ απά οἴἶετ Ἱπίογεπυεά Ἠερατίτπεπίη {ο ἴθμο αὖ ἔθθδὲ οτι πε] ογρα πηρα αἶιοιν Ῥετ ἁἰξετίος απᾶ ἔρ Είτε Β5 πιπο] Ππαποία] Ποἱρ 5 Ῥοβείμ]ς {σ ὀποσπταρε ἐς Μοϊάϊπ οἳ βπια]]ε γή]αμο αἴνοτν. ΟὈμτίσακϊγ επομᾳ]ι ἀθβρίθε ἴπο [πο Ελα Όνρτις 18 πιπίηϊν Απ αστἰοπ] ατα] οσιπέτγ Το παρεορ]ς Ἰαγε, βο η Άονη τετγ Πε ἴπέσθαί ἴτ αρτίσα ατα] Βἰνοπγη Βπιᾶ 18 ἵ5 Πομεά ἐπαί πποτε αἰἰτεο είτε εκΠ ή ἄστε ΕγαονοτητηεπΕ Ἠεματωπεπίς απιά Ἠείξετ οτραπἰσαξίοη ἵπ ἔλπε αἱβρίαν οἳ επἰτῖθς ΜΗ αγομ»Ώ πιοτε Ίπτετεαί. Αποζἒς πιονο Ὦψ µε Πορατύπαοπί αἳ Αμτίουίζατε {5 [ο Ἠανε Ἡ, αρεοία] πια] εκ]Ἠησπ ἐκισ] αηήσὴ γη Ἐν Πμερά νη]ν α Ἰομάδρεαετ οπ{Π{ ἕοτ Ῥτομα σπα π]κα εἶοι, τα νους ἴσ 18 Εαΐτα απά Επια]εν ν]]αρε αρτί- ο 1Γα] ΒΗσσΕ. 1μδβὲ βεπεοπ απ ἱπποναδίου Ίνα ἴπε ἱβρίαγ 5ὐ Πο Ε οἳ ερεσἰα]!γ βοἱοοξεά Είπα Ἰνγ νε πιολή]ο απῖέ αἲ ἐπο Ῥηβίίο πζοτπιαίσπ Οὔβσετ. Α μτοαέ ἀθα] οἱ ἱπίογεαί {τι Ίσμα] Βρτίσα Ηπιτα] εἩονΒ Ἠπε Ώδοτι βΒογτ ΕΥ Ῥτοπηίπεπέ ροτβοπα ον Βωπίηα ἴἶνε 1945 ἶνον Εεαδο Ἠϊδ Ἠχοεεπογ ἐλλο (ονετηοτ, Ἠϊβ Ησποητ ἴπε (Μα Γ 1ος μιά ἔμε Ἠοπ, (οἰοπία] Βεοτείατν γλεϊέρά, Ἡμο μη απᾶ ἵπ νετ πάήτοραρα Εἰτοσβεά (με ταῖς ο αρτίσα]έατα] εἶνογνε ἵπ. ἴἶε ἱπιρτοτοπαεπί οἱ αρτίου]μτο, Τπίς Ὕσας ᾱ- βρθσίαἡ ουν (οπηταἰξύθο μας Όδεπ [ορπιεά απά ἰὲ {ς Ἀορεά Ἠναί λα Ἰπέετες ατοπβεᾶ πΙ πα οπΙΥ τεβα]ὲ ἴπ Α είδε πὐθεπάμπος μέ αἶπο π ππιστθ ΠππιετοιιΒ Ατιᾶ Ἰνούέετ ηπβΗςγ οπἰτίθΒ. 14 Π Τὸ Πτα οἳ α Βατ οἳ τη σ]δΗ οἳ πα ΗΤο αἳ α Οσρτίοί αὐτοβά. ΟΣΕΕΤΕΒ ΕΕ ΤΕ λ ΘΡΗΙΟΥ ὴ 8ΕΙ8ΙΔΗ 99. 1 υβ]οΏγα τε ΟἨτήβίπααΕ αἲ Ἱοπης---Βμτο]} ο Τα ΟἨτιμμηιΒ στ Αοταῦ Ὑθατα τα σαηιο---Ἠαή πι Ερῖδε οἱ πι} ἀθαίτο ὃς Ὦε αἲ Ἠσπιε ἔοτ επ ὅεατ ἆπγ αἲ πο, 1 σοπ]άπΕ εεε πια} ΝΑΤ ο ἠᾳ Π. Τα λίρ Ὕαε Ἱππτίπα απ ἔπα 2Τ1ι Ὀρυυγπος, ή (ντο ποπ] πἜ. Ἐν» απο [οτ Ῥοτί Πα {ος πε πεί 30 ἆ.γΒ, ΤΙ ἀεσι]εά ἔα Ἱεαπε. Ἠεβίάεα, νο ἠθείτο ο πῶς ὑμ5 οπιβίήε μον] ας 0 Βίποπρ ἴτπ ης ἔαί ποξβῖτα ο] ἠδθίΑΥ πι 8πι Ἰοημβετ. Μα, ἵπ ἔπε αξξετπαοπ αξ ενε πε Ὠσύσπιθος Τ πας ον Ἐν Έπος ια. Γομπο ο απ ανετα π]εαδαπὲ Ίομγπεν ανετπίβΗ{ φι ᾱ- ουεῖ θα πρ Ἀυκο ἴω Ππᾶ οπβεῖτε πεατίπα Ῥοτὲ Εαϊά. ΤΠΕ εαπ πια πο γε νότγ Πρ ἈΠποη ο οτι] αοώνο, Της σας Γαπιαίες ταοῖ Ἡς α οὐπβί ετα]ε τας, ἴπεπ πε Πηττίεά {ο τε ταἱ να πἰαέοτ Το οἳτ ΗσξείΒ, Πα ηπῖοκ Ίππο. μτιά μποξ που ἔπε Ἐγαίπ Ίοτ Οαϊτο, ΤΗΟ ΕΓβΙΗ νεηξ αι ας, εττίΠς βρες απιά πε ἀἰβίππος πετετ βεεππδᾶ το επ, απεὶ πετ ἐπε ααπ πεπῖ σντι νο νογς ΕΠΙ] κοῖπᾳ αἲ Ενα εαηιο ταἰς, Απά [πο ποπ ἴατ απαν 8 ΒάΙν μὸ Προ ο (απο, Ἠείοτο Ίσπρ κο νογε ἴπ Έπος οἵω ΠΕΕεΗ. Ἐτειγπήπα πα Έεεπ Ῥτετίοιξίγ πττατισεά απιά ἃ ο Ἰνάδ ος να {ορ πμ, ΔΑ βιο απο ος ἵπ πι οατ Πασβαφε 15 ἄτονε Απνα ατα Εαποπ πε Τοτιή οπτεε]νεα ἵπ νε οὐπα [οτε μ]ς Ἱνοζε]. Α Ῥίσπεαπε Εεεβπαρ Ἱπαπίπα ἐλπαξ νε πετε Παζ απά οσπιῇα- αι λς ἵπ νο πάα]ς οἳ α- Ὀρ ον πἶΊετε α. Εἰπαπµετ {5 Ππ]ε το ρα ββίταγ Ὀείατε Ἡβ πα ΚΒΗ πΙΒΙΥ Εἴβμα, Απά φῃ ἑμμέ ῥ]εα δα πῖ, Γοοπᾳ πο πεπῖ τα νεα αΏετ ὑπῖτι Πο ΒΟΠΡ, ἅπια Εἰθή, εοππά1ν ϱΗΙ Β οἱ σου ο ποκὲ ππογπῖημ. Όυν Ἠτει ἐλοπρ]ὲ α5 6οοπ αΕ πε σποτ νγηξ {ο μη ιτίετ μβηβροςί {ο Ελατουπι Απά οπου ἴα ἴμε Βε]μίαπ Όσημα, Απ ἴε ἴπ πετ πα εἴπε Βτμι ιο ήες Ὀεραῃ ο τος πι, 8 ντο εἰς µετεοπῃ ἴπ ΕΙ] απ οοπ]ά Ἡγ πο ππεαπς οημαῖτι ΒΕΗΤΒ. [ος νο πηρε ΡΕ ΕΥ ἵπ ιο Ππει Ενα, Βόπιὸ ΟΕ 8 νομ]ά αντε το πας πι πίτα Το η, Εοτιπίσ η πτιά Ῥοβξί]ν ἴστ α ΓΗ 18 Ίσπμεν, Απά πε ἀἰήπΕ πναπ], ς µερατα[α, Το πο πομα]ιΕ οἳ νε Ῥ]απς. ΤΕ πε οσα]ά οΕ{αῖπ εθβτα 1π 8, Ρ]άπὸ ἁπά Ίθατε οατ Ἱπαρραημε απ οοπιε ἨεΠπίτά Ἐν ΗΠΙΠ ἐπεπ πε απεβ στ νοπ]ή Ἠο μονο, σ ο πο Ἠμντιοά ἔο νο Ἰμοοκίπρ ορηίτα ἅἁπά πΡΓΕ ἠασξῖετ ΙΕ παρ. Α Ῥίαπε να Γεανῖπρ {στ Πατίσαπα ἴπε πεχί πιαπίπα απα ο ρεβοπ ἵπ Ἡπερε, πο πο] ο οἳτ ροβίσπι, Ἱάτπά]ν ουηβετέθά ο ἄττάπσο Εσείς [στ αἰὶ αξ πα ἰπ ἐμπέ Τ]πτι. : Ώανπ Πιο ποκί 4βγ ζομπα 8 αἲ ἐς οηογοπής απιά ΑΓερτ ίσος ο μα νε απετεά Τμ Ρίαπε από πετ ο, Τι {πε πεί οἳ ἴο εμγίη ππονῖτιρ πο οαπ]ᾶ Πατ γ ο ἰβπριΙμἩ θ]νδ Ἠομβος οἱ Ομ ἀἁπά Ηομομοίη ναήηµῖπρ ππετ οασ Ε8εξ, Ἠείοτε Ίστρ πε σοπ]ά 2εϱ πε Πταί ταν” αἳ ἴο πείς ΒΙΠ. Ῥε]οιν π8 ἔ]ιεγε νος πο Ποσο Ἠθιροη {ο Ίνα βεθπ, ας ενα ἀθπετί Εκοπάμά ἵπ. Β] ἴξμ γαβίτεςξ. Αἱ Ἠταθι νε Ἡριν οτετ {πο ΝΗς πο Ιοσυκεά Ίο α- αἰτεαπῃ Ἡ νο ΠΒΙΤΟΝ ατεσή είς Ότι ἵνμ Ἠληκα, Απά ἐποπ πε ἰσ8ῖ ἴξ, οπἱγ ἴσ βεε 1 αραῖπ α{ζετ 8 ΠΗ]Ε πη]ε. ΤΗΕ πεπῖ οπ Τοτ αΏοπᾶ ἐπτος ήτα, ο ποππε τω Ὦδ 8θΕΠ, Πο ατρεῃ αροῦ οκοερή [στ το Ἠππίςς οἳ {πε τίτετ. Της ἀεβρτί πενετ ββετπεά το επᾶ, Απ ἴπεπ ἔρ Πναί Άρήρες οἳ Εματίσαπι απης Ίπ αἰρ]ε, Το ὑεγπο ρθοτὲ νεα εξ [πο ονον. ΤΗ Ρίαπο επ εἱσπ]ν ἆσπ, πε σοπ]ά τον ϱ8ς ἐπ Έστι τποτε οἱεβτΙγ, απά ποπ αοτ α ποτ[οσί Ἰαπάΐπμ Ἡο πγετε πὲ α δαπΩ ΡΕ] Ίπ ο πηάά]ο οἳ ἐῑε αετοάτοταε. Α. σατ υπ ίπµ οτ ἔπετε ἐσοὶς πς αἰταίρπε ο νε Ἠοεὶ, Α πεγοββίτα Ἱσπιοπαάς οπετοή ἔο Ἡδ ναε α]α τν αοσεµθθᾶ. Τε την ἔε οπ]ν ΕίΠα Ίνε σοι] νεξὲ επ]ογ ἰπι ἐμαξ Ἠεπέ οἳ Ἐ Παγίουπη Απιά σε] Τπε μἰαάἴπεαβι π/ΠΙςΠ νο ρ]απο Ἠβά ἨπουρβΗΕ τς. Βηπ{ πο Ἠβά πο γεῖ τεβοπεά οἩτ ἀθεήπαίοπ, 8ο ενα ϱ]οεέ ο ἑπτήπετ ἱταπαροτί πιθας ἵνα ονοτ Ἡ5 αµαϊπ. Ἠε Ἠπά ἀεβπΙΜο]ν ἀεοϊάεά Ὦγ πετ μας Τε πετορ]ατο να Ἐν [αν ἐμε εββίεη ππεατιΣ. Επ ποπ]ά ἔπογα Ίο βραίς [ας 48 αἲἲ ἵπ ϕ Ῥίαπε Ιεανίπαᾳ ἰπ ἐς πεκί [ον ἆθγαῖ ΤΠε απεβοπ σοπ]άπξ Ίο πο]γεά ἀπιτπιεδία με] ἵνα ατεπν σι δα, ἐνε ο τε Ἠπά ο ἸραΗοπε ΜΗ πο πεχί αγ, πε οεἰεηταιεά αμ α, Βγ ΜΙΤΙΑΡΕΣ ΗΔΟΙΙΟ5ΣΙΕ ἩδατἩ το αἲ ο αταπᾶ Ποιοί ατιά Τ πμ οαπᾶθης ἐπαι νο ανά ες ἤπιο πῃς, ΑΗ Ῥ]εββΑΠς οοπΙραΠη, ατά Ῥπβπυά ἴτοπι τπε οἷά γεαςσ ἔα πα πεπο ἵπ αι ρ]οπεατ! πἰπασβρ]ότο, Ίππο [οσον ἆαν πα ἵποτο ββαίπ κἒ ἔε ποσίαα οθη έτει οἳ ἴπε Β.0.Α.Ο, απ Αἰενοισ ο πγετε τιοῖ ϱο Ἱπο]) μίλα επ [ο πιαπαρε τω βεοπτε ΒΕΛΊ8 ἵπ ἔα Ἠ]τις Ἰσηνίτα στ πο ϱἩἨ Πιο Η0ι Γππμαγ, Τπο ποκὴ Τον ἆαγε ραπεεά ηπσἰγ ατά φ/ε Ἠβά Ἀπιρὶς [πιο ἴο βε ανεγέῃβίῃπα ἵπ ΚΠΗΤΙΟΜΠΙ, Απ Όποτι πε 41Η οπτπε απ νη πετο ἵπ ἐς μίαπις απαΐπ,. «ψιτ ἴμε δρ νο εηῖ απ (πε σνετ ο οἰοπάα. Έστα πιο ἑΠετε πιπη ποὐβίπᾳ {ο Όε ββεπ. Πέ ἔπε οἰοιάς εὐποιοηίπς Ἠε]ονς τς κο απ Ίπιπιοπες Ίαγετ αἳ οαοῃ. Απ ἴμε επᾳίπες ο 8 βίμπο τοβγεή πιά γομγε} πιά Ησοπ νε ππετε ο! οὗ {ήῑς οἶσαι 5, Τπε τεµεασπ Ίεσαππξ [Ππίσξετ πο απ πι Ἰ]αόὐύα ννὸ οομ]ά βος βπηοο οοπιίηᾳ αρ νηοτε ἔμε ππξίνε» πειτε Ἠμσπίπρ 1πε Ἐστερί, Ἴεπ νε νά Ἠπεα]ίαςί ἰτπ ἐ]νο ῥίαης Ἀτιά αξτι τ- φατης μα ἰ πρ μοΠῖπῃ {πε να]εΥ Πο]ου μς. ΤΕ πας α νο 1 Ατι, ψλετ Ἠνο οβπης ον οτ ἔπε θθγοάτοπας οἱ ἆπδα, πνουί 130 πα]. Έοπαι πε Ἐατάετα οἳ (σπρα. Ἡο Ἰαμά 6σοπης Ἠογβ' τοµῦ αἲ εΤωῤα, απιά Έπεπ πο οἱ ἵπία ἔἶνο ο5τ ἴα στο με Ἠστάε το Όσπρο-Βοὶ]μαο. ες απά πη]εα νε ἄτοτε Ίπ ἴπε Ἠεαί απά ο μμί, οἳ ες ἐπορίσα] ουπίσίες ψηθ που ο Ἰν 8θΡΠ εκσερί παίνοα πβ]κίηρ παξεᾶ οπ πρ τοπᾶ απά ταππίπς ἵ μάς ἵη 18 Γαγορῦ 8 Βοζπ 8 ἴπεν Ἱβαγά {να όση οἱ 1Π8 σας, Απ α[ίον Β ταος απρ]δαθαπί ἀπνο νο πετο οπ ἴνο Ῥοτάετ-- Απρία- Ἠιργρίαπ Πσπάπτι οπ οτε εἶε ατιά Ἠο]ρίαη Όοτσο σι ἐς οὔλαγ Όπ α Ἀημο βίρῃ μο ν τοι ἵπ σαρία]ς ' Βεἰμῖατι Όοπαο- ΡΗΙΥΕ ΟΝ ΤΗΕ ΗΙΠΞΗΤ”'. ο Παά αἰτεπάν οσπας οπὲ αἳ ἐπε Βήμα Ἠπαρίτο λετο οπε Ἠπῃ ἑᾳ ἁτίνυ ο ἴπα ες. Α Τβν πιστε τηῖ]θὮ ατιά πα παγς ἵπ Αμα, πο τει Σποβῖ Ἰ' απε πιεείς αἨιοτ στοβηίηᾳ ο Ἰοτιρτ, απᾶ ουσ ἀεαι]- Πο, Οαπίσατγ ἔο οἩτ ἔεατῃ νε Τομπά [ναί πε Πεπί σΒΕ πα] 1608 Ἠθγο ἔναι αἲ πλνα ΑᾖλοαρΗ νε Ὕετε πεατοτ 18 εημαίοτ, Τηε πείτε οἱ ἔπε Ρίαοε απά απ. ῥΙπΒΗ τοῦΓ ατα απιά ἵΠετο τηβάς η Είπα ἔπαί πο πορο ἴπ Παἰτγ]ωπα, ἴπ [πρ οεπίγα] μέτεεί Τε Πα θίνθε ήτο μοίτς τρ απά ἄσγτ, βΟΠ18 οἱ Έπαπα Ἰνο] ἄτεββεα, ἴπ εἰοτί απά βΠῖτεε η νο μτεβξ πια]οπίγ πει οΠ]γ. 80118 Ίθαγθς οἳ ἐ]νο ἴγθςς Μἰσ]νὲ τουτιὰ Έδπη ἔο οογετ ἡ]ιοῖτ πακβήτεµι. Ἰμαὲ αἰτῆτεε α βἔταπρον παρη αἲ Ητης Βἰαῇ ἰ8 Πιο σα ΡΕ ΡΙΠΗΥ ἔνο πα νος Ἠμνο ἵπ Ἠααποίιρ οπ είν Ἰομάς Ἀπά ομτεγίτᾳ ἴος Ίοπρ ἀἰξίαποες απγίπᾳ ευ Βανε ἔο ομττψ. ΟεπεταΙ]γ αρεα]εῖπα ἔο τα άνοι τε Ἰάπά ατιά οἶλον ατοαὶ ερεροσί ονατάς 8 Ἐππορεπα. ΤΗε πε οἱ νο Ἐπορέατ 18 [παμε τοπ] επευπ[σᾶά Ὦπ ἴπο πα νο πα οπημίήθτα Ελα πηη οἳ ἴ]νο πο τη α.- ποππεζηίπρ Εἶναῦ µη ἳ ὃε τεξιβσά, Απ τερβτάε τεΗρίόπ Ὁν ασ ἴπε µτεπζεξὲ ρατί οἳ {πε Ῥορη]α βίο αἲ (οπρα ας Ομ Εα]σι, Τῆη τορέ Ἀτο Ἐταϊραίαπές, πιοβίεπις απ] η, Έενν τε Β{είαί». Τ]ε 0Ἠτίκήατι τε]ῖρίοπι Ίνπη Έρεῃ πα εἷν βρτειά ή πε πιβμίοπεΓῃ νο πογ]κρά απά τε ΒΙΠΑΥΣ ιογκίπᾳ ελ ΝἱρΗ αρῖτι επιά Ἠατε Ῥρτίστιιεά ποπάςτη. Ὠσ, πατα]]ἱ πε πατετππεπ! πο ἄσες β Ώορί έο αἶνε ἔῑνε παάνος αν Πήπίεε Βἰβπαρτά ο Ηνίηρ απά ον {σα ίσοι πνοτῖς πε πιββίστς Ῥτεπο]ίπις Πιο ἀοσίτίπρ οἳ ους Τωοτά. -Α. Ἠαίμο σοταήπα [ον οι] Ῥοβείϱ]ν οχἰρ, Απά ἴμετε ἵ πα ἀοπθί ναί ἔπδ παβίτοα, Ῥτορεσ]γ ἴπατασίεᾶ πΠ πο οπ ἱπαρτογίηῃα «οί ροβϊβίοτι απ] ἴπεγ τ8ἙἩ ιο Πρ Αἰαπάμτά {ας πΠίσα μπα απῶ Βἱπαγς Εἰτίτίπᾳ. μα Υεῖ αποέµεγ εκαπιρ]ε αἲ ἴῑπο Ῥορη]ατίίγ οἳ Ετίίε οατ8 δὴ Γοτείμτι ἀἰρ]οπαπὴς Ίδη Ὄδυπι μτονίάεά Ὁγ εε ΑπιζμμιμμἍοσἒ οΕ Πειρίιτα, Έπτκεγ, Οπρομαε]οτα ία, Ίταηι απά Ομ, ΑΠ οἳ ἴποπι πανο οπἀετοά ἐπε 3ἡ Ἠμπε βα]οοπα παπάς Ὦγ «άρια, Ἐπρίατιά. Ἠατ]ίες ΕλίΕ πιοτιδίι πε Πα ἰπα]οτ ΟοπιῤαΥ τεροτύθᾶ α παπα νετ οἱ {στείρτ βοτεταπιεπίς Ῥατομαείπᾳ ἐποίτ Ἰθέθοί πιοάείς, ΑαΤΒΤ 1046 α Ετοῦ1ς οἳ 1. Ατινατ Παπ] 19 ΝΗΣΙ ΒΙΠΕ ᾗ. ΑΠΤΗΤΙ ΕΑΝΕ ἵ απο οἳ πο τἰσῃεβξ τπβῃ ἵπ Ἑπα]απῃ βευσπιά, δὔπις΄ ΒεἩ, απ] ο πε πιίκε οἱ Ἰ οβεταιιριητ],, . Ης 8 8, Εοτίήπε απά το πλ ήἡίσπα ανσπὲ βροπό(πμ {8 ἐσ ΓατίΠες Ἠῖῃ αταπιάίσΒε απαήίοπ, ΤΗΣ απ ήσπ, Πίο] πο οπς Ἐοίανο Πίτα δα οπες ποπ, ἰ ἓ Ἠτεβὶς ἴε ορ πποποροίψ οἳ Ἠοιππνομὶ οτι Ένα ππονίε Ἐβίτεβα αἳ [ο υσ]ά. Ἠε αἰτεπάγ Ώπε ππσµ]ο σαπβἰασγησ]ο Ῥτορτεβα {πι ΕΠΙ αποσίίσηι, Το-άεγ ο, Αείμις Ἠδη] Ἠδε α Ίάτρε Ῥασί οἳ νο Ἠπια]ίμ ἱπάαξέτγ ἵπι Πΐ8 ασκεί, πια Ηρ]ε αἱΠμπισες πα ἱπιροτίατιε Τ 5, Ῥτουασυσξ Αι ἀἱβίτέοἕη, μπι ἔναρ Ἠθύοπιθ µετήαρΕ ἴ1ε ναγ]ά΄Ἡ Ἠήσυμαί πιονῖε ππομα], ἴπ Ῥοἱηῇ οἳ οπρἠεα]. Εοήμος πι ᾶετ ΠΒ μεταστια] οοπίτοὶ, ΕαπίςἩ αρεταΏῖοπΒ ποῖ αγὸ οτι Βτοῇ αι βοπ]ε ἔ]ιαἑ Ἱομβίτρ Ιπαμρ πέμοά ΑτηβΙ, ενα Ἠ πηρες ΄ Πατάεπ--ενεπ πα ὀνετ ΕΠΗ ΓΗ ἩΘΑΠΙΥ.--ἵἩ α- τπτ ἀείαϊ, Ἱενοτ- 1µε]εβς, νο Ίδαρς ἵς βἰμπίῆομπί Γβοπ18ε 11 ματ μβεε α, βτοβήπατ βον/-σμαε ' ἴστ ἴπ Πτβί-γΠ εοτερπήπ οἳ Ἐπαβῖι πια τά Ώασσαδε {8 Τε Πτι πιεν]οτ Εερια]ι- Ἰνομά Ίπ νο ργεΒῖ Ἠαπ]ς Ἱπνμαίση, Ώαπε πα Όοτπ αἲ ΠἨπῃ, Ἐοτε- | απϊπα, Ώδοεπιβετ, δα, 1888, ἱπίο πα -Ἰ ΜΙΒΑΙΙΝΥ πι ίῃς ἁγπαβίν. Τε Ἠπαίπρβε ας Ἰσιπήρή ΕΥ ΠΒ ατα [πέλνοτ, απ οΏασπτε ΤΕΟΠΙΗΗ ππο αι πηηίηα Που ἵῃπ 8 ππἰπιάτ. Ἠα επ Ιοβερῃ Ἠππ]ς κοπή πα ἔπο Ἠμείτεβε, επραπά ο ορεταίσπΕ Ὦνγ Βοηήτίηα ᾱ, Βὔβαπι- ρομετοά πήῃ απιά, είοτε ΠΕ ἀεαίΠ ᾿ ἵπ 1948 μὲ νο αρε αἳ 88, απ μτοπ ἴπίο 5 πε δπιβίτε οἱ Ἠληκε Τα. ΗἶΒ ΗπσσεξβΒ πα πε Ῥτίτιο ϱ81]γ ο Όνα [βοίηῃ- με εαν κο σπ. οἳ πες πιῆπα ππρή]ας, ος ἔπε τοῄετ πιῇ : μτιά ΠἱΒ σππι εΠΕτΗΥ. Εαί]οτ Ἠαπε πιαᾶο {5 α. Ῥτασασε ἴσ Εἰατέ ει πθθκ Ὦγ ορια πίηα Αα πον’ οπήος, απιά πηου]ά το πο ἔστηε αἲ βἰἱ οπ Μωπιῖαγ πἰαίς Ἠτ]θβς Ἡς Ἠπά ἄσπο ἐπί, Τε {απ βποήνρα ἐπ] το πθοστά νο παπα οἳ Μοπάαγ πίαΗξΕ Ὦε βναγοά οἱ, ος μεν οσα]ά τιοῦ ἄμτο Έθετ τατγ. ἀοβορὰ Απίιατ Βαπε μας ἴπε γαππρεαβί αἲ '(ά Ἰσεὶ Εαπβ. Ἡεθ αοπάθά νατίοπε βο]οοῖς πε! Ίο πας 11, ἔἴνθη ποηί οἰπεσηγ ἰπίο πα ΓΑΠΗΙΥ Ἰμβίπερα. ΑΠετ αετνίπᾳ α 18-πουτ-δ-48Υ βρρτεπσερΗίρ Άν /ππίοτ εἰοηῖς Ἶς ης ρίνοι πιβηαρεπιεπέ οἱ οπε οἳ νο Ἠαηίς ροπιραπίε», Εεθετ]ΐτι Βε]- Ἠαιρίηρ ΕΊοις, αἱεο Ῥυτνθγοτβ αξ ᾗαπῃς ατιᾶ Ίε]μσα. Ἠαπί Βεπίατ πι Β. Ἱτασπ]σης βινασιαί ο Βαβροβργ οποε ἀαοπεά α ἹοτάξΗίρ μενα τετηατίς, '' 1 πας Ῥσσῃ Ῥ]αΐτι 1σδ Ῥαπίς απά 1 Ιπεπᾶ το ἄῑςρ ρ]αίπ Ίου Ώαπ]ε με ἐἶνε είς Ποσκεβε]]οτ, πῃο {5 βπρροξεά ἔο Ἠανε σπεαξοά Πΐα σγαπι]- ομἠάτετι οιξ οἳ Ενοῖτ ρεηπίθε ἴπ οτάετ ἐο ἐρβοὮ εΠστη ἐῑνο να] οἳ πιοπεν μδ ἀεΙμιθεα ἵπ αἰνίπῃ 'Πίβ βοτιΗ ῥτασσα] Ἱεββοτις ἴο ἔποτβμερ Ελθίτ Αοαπιβὰ, Ά]σηα πα ππατ]άἰψ ποσά απά ηπα]ήςρ οἱ ολατασίοτ απ ἵπεείεοι, Βαπὶς ση μἱτοᾶ ἔτόπα Ἠΐς {ἔαίλετ α ἆεερ απά ποἰίτο πενορί ἴπ τεημίοπ ρεπετβ!1γ αι ἐς Ἰοι]ιοδίαί, ἱπιρερτεία ία οἳ 16 ραγσυ]ρε]γ, ΙΑ πια Τδβ ἴμτεε Ῥατίβ,”' ΕαγΗ Ατίνατ Ῥωπίς, δο]ιοῖημ Ις Γππας, '' ιο Αρίέ, ἴπδ πῖπα, απᾶ νο ννὰγ. ΤΗΕ πιο]οτ Βρεπάς τππτιγ σατεζπ] Ἡσατε ομτίπᾳ ἔατ Έπε οή]!5 νου γ μετὰ. 115 Βομου] ἀθνοῖς γε ἴο Εαἰίπα απιά εὐνισθάτις Εἱς ταίπά, Επι 118 βΠίτίς πε Ώεεπ περ]ασοίθά.” ἘἙμπίς «άεεπι ἡ Ἱία βροσίαΙ πηβείοη ο Ἐτίηρ αοαῦ Ὀούμοτ ο] πα δίοτ οἳ νο βρίτί. Έπτ γεβτ εδ Ἠπβ θεα Βαρετίπέεπήεηε οἱ 5 Αππάαν βο]οοὶ αἲ Βαίμαϊς. Ἡδ ο] άν ραρῆν τι ομ]άτει ' απά σπα Βατάαν Ποββρὶ Ατενατ Ἠππὶς εἰ λε Εἰτες ππίτεγβη] σοπῖετεπσε Τοτ ἴπα βπἷ]ς οἳ Ἠτ]ηβ]ι Β/ ΕΕΑΝΕΙ5 3Η ἸΜΙΓΚκΜΑΕΕ Μο οἱδε. {ο Πίς πσ]ασ] πεί] Ἱία Γατιοῖ ἵπ α- πα], Αβοπι 1915 Ἠαπὶ ἀοσάεα ὨναΙ, ναί ποΠσίοπ πεεήεά γη ἄγηα ης ἨῬήόβρπίσυπ, Ἰοίοη ρίσέατες Ίο λαο Πηπσθε υγ πιρηἵππα ἔος ΕΠί απά, ἑασείίνετ ην Ἠϊς ἔαίπεν απΊ βοπιξ Πκα-πηπαρά µεορ]ς, νο Βαβογηοί οί ταΙ {στ ἐπε Ώτα- Μποβίοα οἳ τεΠρίοια πιο απἰταμ]ς ἔστ Βαπάαγ ποπσος απά οΠΙτύΒΒΒ. Παπιε αἳ ἴπεβη νρρς σοξαπαΕ αΠαίνη Ἠαηῦςὶ οπ Γατπϊήατ Βσ]σα] επ β]ουίΑ, οὐ]νοτη σοπβεπΙΡΟ Αγ πἰατίες πε απ Πἰσ]ν μιοτα] Ῥηέρομο, Ιματεντ Ὦς Ἐταπομθή οπὲ ἰπίο Ῥτούμοήοτ αἲ μεσα]. ο]άταπἩ Π]πι, απά 18 1 εαἰά ια πεις ΒΗΤΡΑΗ ππτλίπρ οἱ Ἰνς Ἰήπά πια θεία ἐς 8, ΟτιαϊπΙγ Ηῖς ἵπνθος. Ποπ ἵπ Πἶπια το Ῥτοπιπ]ραίς τολρίοπ απά μοσή ἵνατίς Ἠα8 βε αἲ 1θΗ51, ας να] ας αμ Ἠππ]ς η ναςῇ Εξ πετ Επι] ΠΕΠ ΤΕ (ορ πα ρε. Εσεα]. πμ ΜΙΟ η ππετπααιη!, Ππβ μα σπς, Τ]ιο πο] αἲ Ματ Όλο ἨΠιμαίοπιατγ υμοπεά πρ ἔᾳ Ἠβηί 19 Βιαϊπρβι- πια ἴἨο Πο πνοπσρέπ] ανοτ]ά οἱ εον πιβίπθας., Βοοῃ ΠΒ ὑπ απ Ῥμη]οβη]ς, Αμηγίπῃ ἀΕ οὐ υποτπίσι οἳ ἴπε ἠπβίπεας, Ἐσ παϊσα Επί 1] σπε πι Πο οξ πιαπογ ἔτσπι Ἐπα]απή ἐν ἩΗογπποσα ὀγβε θε Η ΒΑ ἀταῖηῃ ο ιο (τας Ὀπ]αιος οὗ ἴπο Επιρίτο, Παπ] βασπ ἠθοίάςά μα 88 πο οπίν Εμ µβίτα Ἐπη ὑρ Επιρίτε ΜΙμ ποσο ΠίομιτβΕ, Ἡαπν Ππαίαι Ῥτούμήητα 5 Ειαί ἐπε Απιοίσασι [πα οοπαρα ία (πΠΙοΕ οαπ γη παν Τι, Επεαῖ- τοβ] μὖο ἰπ ἃ ΕΠθηί οοπβρίγαῦν ο Ἠαπαρεν, ἡξ πο Ῥγενοπί, ἐπ μανία οἱ απ Ἰωπείπῃ πιωνῖρῃ ἵπ ας οοππίτγ. Απιετίρατ ῥτο- Μπσετε ΤΗΣ απᾶ Ροϊπί ο πε Ώοκ-ο ου τεουτή οἳ νο ἨΗτίμβΗ Ρτούμοξ. (σσ ἸπβΙδΗ Ῥίσματες πβΙσΗγ αὐόπς απεθξ οσα] Ηπσοσθα π [πε μς αἰε ( ΠΕ αἲ εξ ὕσαῃμ Πας Ῥ]ανοιμο ἴ α Ίπῃς Ίτι νο ἐτααε] Ἐν Ἰατπρπίβῃ ἵτπ 18. Ῥτοτίποση, Ατατί ἴνοπι {Πα οΕήεσμίοπη πιρπαπεί Ἠρίατε, Έπ- ΕΙ Πἰσέατος Απ. Παπάϊοαρρεί Ὦγ α- Ίαοῖς οἱ Τρ θίμτε, οἳ μτοπηϊίπς ωπιίδῆ τα]σπέ, μειοτίο ας µοπε ο Ηογηουά Ὦγ ἀείαα], που ατοη, Όατν ἰσταηί, ἨοΠΒ]ά Γοἱσίαπ, Ώατπε Μαν ΤΙΜΗ, ΒΙάπεγν γορπβίτος!, Ἠήνιεπ [ωβῖρῃ, Μετα (ὔετοι, Ομαγίος Παπρμίση, ΝίµεΙ Έτισε απά Ῥαβι ἨατπήΏσης απο ᾱ- ἔεσ τερτοβοπ{β ή νο ΗτίςὮ Πππρογίβ, Ῥτοβαπιαϐ]γ πε πνοπ]ά Ἠανο Ίνοσπιο Ῥοραίατ ἵπ ἴμο Πιο, π5 Εμμ βίαγε ἵπ Ἠηρβῃ Ῥίσματερ ἵ οτε Παά Ῥοδη αγ ο ΠΊΟΝΗ Ῥτούποβοπ. ἵπ Επρίαπα ο επιρίαν έμεπι Α {6 σας Τα]επῖ ποτκεά σπα ομδια! Ἠαείς, είπα Μήσρι] ἔοτ α θἰπρ]ο Ρἰσανο απ Ἴοη πο τπα]είτια πποζΒμΕΓ ἔοε Ησπ]ε ἵσπια, Ἠαπίς Πας ἱπαπσιταῦοί οοπιίπμοις Ῥτούποίοπ οἳ αι Ῥπάμες Ῥίοίπτοξ, απ Ἠδα εν δἰαδίε οἱ ἴα]οης ἐο Ῥίαγ ἵπ ἐλσπι, Επιίαν Ἰοπμ-ρεγπι σοπίτασξε ο ΠΠ απ σπα 9ῇ Ασίοτε απᾶ ΕαΊτεσσες οἳ αε]]ατ ριιββί ή λάθη, πιά οπε οἳ Πα Ασία, Πενν, ὕταημς, Ίνα» ἔνδουπας ᾱ, σµσσεε ᾖσιε ἵπι πα]ατιᾶ ]οιιμ]ι Εἱ5 βΡΠεΣΙ κα .Β. απάϊεησος Ίνκα αἰΠ] ἴο Όδ Ῥτονυᾶ, Ἠαπίς Εἶιιβ ἔβο]α γενν {ο ουπιρεία νι Ἡσ]]γποσά, απά Πία Ὀατραϊπίηα Ροβίθίαπ ἴπ Ῥαπετπ], Πο πο ος τησ ματ (00 οἳ πε 4 ΠΙΜ).οά ἑποβίτος ἵπ Ἑπμ]απ απά πασαῖ οἱ ἴἶρβυ ατο Πτεί-γατ Ἠοιήθς βἰταβεαίσμῇν Ἱασπτεί ἴπ Ίπιμο οἴμθα. Το εαρῃίν Έποη πει βρούμοί, Ἡρ οαπσο]ς νἰτια]ν α]ἰ Εἶα αὐμείο ἑαοτμεη ἵπ ἐς σοππίτη. Γπ ἐπε Η.5. πὲ ΒοπβΗ{ α 85 Ῥετ σοπὲ ἱπρετεβί {πι ππί. νοβα] {ομαγβα, παα]ίηπα Ἠάπι νο Ίπτρεεί βἰπαίο πέωσί-Παἱάστα, Εα5 μς αλά πο Ῥτενετί Πέπι ἔτοπι σοποἰπάΐηᾳ ατι πι ἰναπίαμβοιιϐ (παπά ὃν μπα ο0ὴ | Γ]πιμ, κ. 15 ΕπΡΗΓΕΒ ΠΕΤΤΕΙΗ δημ Γμιρίπᾳ ἔπε τοβῖπᾳ ΒεδΟπ ΙΠΐ5 γοατ βοτηο ὄ,δ0ή) ος. οἳ βῑκ- οτπη εᾳᾳ5 Ἠατε Έεοι ἀἰξίτίρα ος Γοτ Παρολίτις ἃς τεβτίπᾳ Ἰοσβ]]ψ. Ἑμίς 18 ἐῑα Ἰατρεξε ἠΗΑΠΗΥ πβεά ἵπ Ογμτμα είπρε 113, μτονΊπῃ ο επ νο εἰ] ἱπάυσίτγ ολο οπίτς ο νο ἀρείης οἳ ρπίσες πας ταέμος περ]εσεοὰ ἀπτίπμ τεσθη!. γεµτε ἶς Περιππίπα το τέν1νο, Τ]ϊο εεασῖς οἱ ο απ βκ σοι ας αἰπιοηί οχΏππε[ίεα ἀπτῖπα Εν μαγ απά α]]ποσπι τ6ΗΓΕΤΕ Ἀανε ἑπετρίοτς Αγαθά ο πας ἐπεῖς ν]λοῖς μτοδποξίστ αἳ πι [Ίνογτγ Ίανες, επητπα[εά ἔο νο ΘΜΙ0 τσπα, ἴου τεμτίπα, Τε 5 σετιῖτ ναί ορ Ῥγούαρετα πλοα ο παῖ περ ὑπεῖτ οουοσς ἴον ἠσπιεείο αδε οἱ δε αδ]ο το 561 Έλοπι αὲ παλἰβ[ασίοτγ Ῥτίσος ἃς ποσα 5 ροοά ἀεπιατιά κ λήσ ἐς εκμουμδᾶ Τσ οσπΠΙΠΗΡ. Π Ἡμα Ώθεπ μπονεὰ πα Όνρτας 60σσσπς οδαίπεά το Ῥτορθείγ ἐγοαβεά {6μ- τίπα» ατε οξ νετ μα] ηπα ΕΥ απ ἔπαξ νο γειά οἱ εκ Ίπεν μτοᾶποε ἵς νου ΕΒΗΞΕΗΠΙΩΕΥ. τα, ποπενον, οπἰήεπί ενα! Ἠοῖῖι ἐἶνο γἰε]ή απ νε ἠπα η οἳ πε ας ἄσ πο ἠερετιά οπὶν οπ τμδ ϱασά ααλον οἳ {μο οσους πα αἱεο οπ ὑπεῖτ πόρος ϱΠσπρ απά τεεµημ. πο εΗΠίπα ἵμ εἶωπε τα Άνετεπο Ίο υτγµα[1ᾳ Ἰπείαε ἐς ϱ0σασσιθ [τοτα οἱατιμίηᾳ Ίπεο Α- πιο] φλιοῖ η Ῥόεοε πο οὔ- σαστξ ωᾳ μεῖ ος, Ππιβεῖπα Πιο οσσπς παπί υὴς ο τορµπᾳ. Τε η νοσσις ΗΡΙ Εντ σσσσ ο ην απ. ππ- γκο είς ελτοπά, α μυσή αυ Π οσσσσα θοπείβίπς οἳ αὐαι 1 σατᾶς ο ππῃτοκεπ «Επτεπ, ού ἰπ οπξ οτ Ρίετορα ο λτοά μη ο οπ Ἰπδο Εποιμα πάς αξ απ]! μίεσθα, πιαἰείηα τρβ η ἱπιροραμὴῃ, στ ελής τεβδο ἴἶνε υμτγείπομ πηθί, νο Ι]εά ἵπ Τπα οΏσααπΣ μν εµΠίπα, Ἠνί παρε οἳ ᾱ- σππβ]ἳ παπιθη αΕ ο οοὔσσπ ἐα Ὦε του] ἱταπιροἱαεοῖν αΓιετ πα ἰΒρτίπα περᾶ ποῖ Ὦς βΗβεή βα ῑνδ οτγκα]αος τν] τοῦ πανο ΕΗπις α οἨππμε ἴπίο πια τιΒ πα ΤΠ6Υ οπαπβε αἴτετ ανοπί 55 ο 305 ἀαγα αἶξετ ἴμο βρ- πίτα, οὲ α ὑοπρεταίατο οἱ 56 το 40. Π νε σης αὖ5 πατε] ππεοάς οἳ εἰ]Ηπρ οἶιγγδαίβοη: θκῃΟΕτε έα νε Μαξ εαπ, οτ βΗΠίπα ή εὔσαπα αν Πο αἶτ. ΤΗΕ πιεησά οἳ μπας Ὦγ εκροβητε [ο νε εππ Ίος Αος Ὄση ἨουτΕ 18 ΑαπαετόμΒ κε αππ Ερο]ς πε απσΗγ οἳ ενα αλ. ἵπ βήβήτια Ἐν βέδατῃ ἐἶνε ουῦοπξ ατο []ά οτι Πα. ἵπαπιος {14 ἐα 3 οτε απ εποι {ταπιο] ἵπ α- οιρ]ναστά Ἐν, απ α, Εοΐμετ νμορε νο ΠΡΟΡΕΒΑΤΥ βίβατη ἴε βτοάπσεά,. ΤΗς ο060οΠς αγε Κερί ἵπ ἴμε οπρομτά {ου αοαὲ τετ ππἰπα δες, Τεν ατα Έλοη βρτηκὴ ἵπ η ΙΑγοΓΗ απ οπΠναΒ αδείας ΑΜ ΑΠοἰσ νεπα]ατίστ ατιά Ῥτούβοβση ασαἰπξε ιο εηπ απά 168 ἔοτ 40 {ο 58 4βγε. ΤΠΕΥ ατε {πγπεᾶ ἐφίου ἀπίΙγ πα ενα πε οτγεαίίεεε ἀτγ τα αν νεο ἠεσσταμοβίπα. ΤΗῖς ππβμο 8 Ποπενετ ἀε[εσίνε απ 18 δούσσπᾶ τισ Ὦὸ Ἱεῇ, Γο βία} Ίοημετ ἴπ Ες βθατῃ Απ ατὸ οἱμιθε ἠεξίτογεᾷ οτ Ὠπείτ αμα] αΠεοτεα, Τπευ πιαγ απο 5ίαγ ενογε Ίδες ἔαπ ἴῃ πεσεββατγ ἔστ ϱΗΠίπα ΤΠ οσγβα]ἠβ Ὕλοπ ές ππσία η τίετοε ἴπδ οσουσπΕ Ἰπέετ. Πα σασαατις ἃτβ Κορί οπ ἴμο Ἰνοᾶς {πεγ αἱεο τή πο πε] οἳ Ῥείπρ Αζήβοκο Ὁη Ὁ νοπιοιι ΒηΕΐτπς οἩμηγρα]ῖδες Ἠσ Ἰοε αἷγ ἸἩ νο Τρβί απά βα[βεί πιρεω. Έατ ἴΠία ΡΙΤΡΟΒΟ Έμεινε ατε αρεσίαἰ Ίάτρε σοπ)κίπετε οἳ α. οπρθο αἲ 40 ἐο 0 οκθε οἱ ο6αύπΒ, πάς πΠίο ἔπετεο {ς βμαός ἔατ ἴπε οτομ]αδίοτ οἳ Πο αἰτ μίσΗ θα. Ἠβ ΕΓΑΠΒ- πεεά ἵπ μίμος ος οπαππε]ε αἲ α Γοπιρογαίήγε αξ 10 -ΒΩ ή απά εις πιοϊβίατε 15 επήτεῖν ἀτίοά αρ ἰπ αὐοιπὲ πνείνεμουτα. Τ18 Ἐπαπιϊπίπρ η {πτοπάς αί πε Ὑετοβκίροα Εἰπίητα, ΡΗ. ΗΒΙ5ΤΟΟΟυΙΟΙ), αμιεωκωτω Οἱήςωη, οσσοσπό “το Έπεῃ τει] ο ὃν ΡΕ ἐπ Ῥααξ απ βοτοά. πετ 1 α ἀτγίπα αΏῃραταξπς ο Επίς είπα αἲ νε ετοεκίρος εἰς Παίατὸ απά α Βἰπή]αγ σπς μὲ Ῥαρίος. ΗΕ τεε[ίπῃ.--Ἔνε παν οἳ ες ἀερεπάς αἶο οπ ΕΕ Ἱναγ πι ἹμΙςἩ 1 15 τεε]εά, Έπεπ ἵΓ 15 οοδάύΠΗ μτε αἳ ἐς Ἰμί, πα, Βς α μοοί ομβ]ΟΥ οπππος δρ Ρτοήμοὴ «απίορα τβε]ίτῃς ἴ5 σηπτίθά οτί ΕΥ 5, βπ(αΒ]Ε ΏΡΗΤΑΓΜΗ, Τετ αρε ἵπ ταπίσμη νΠίαρος αἲ Ὁγρσις αμοπὲ ἄίΜι Ἠαπά τοβίπα ΒΡΡΗΤΒ ΙΝΕ αἱ μτπηήνε ἔγμε, Ἡπ ο σασσοπ ῬτοάπσετΒ τδε! ἠ]νείτ αἰῆς ἔᾳτ ἀσπιεβίίσ ος Ἰοσα] .α, Ἰοεί αξ ἔπδεε ατε αἲ Ἐακοροίσία, απά ἔροι Ἰαίο Μαν ἔο εκ σαν δα ΓΓεβΙ οοδύύΠΕ ατε Τπ- Κεπ ἑω που] ατα] σΕΠΓτΟΒ [ας {πο σθεήπᾳ οἱ εἰς, ΗδεΙετβ απο ῥραἰή αΏσας 51 μες ος ο τεε]εή εἰ], ΑΠποιρΕ Έπετο απο βρθοῖα- Πεῖς οἱ ροπηἱἠσταΕ]ε ακῃετῖ- επας ἴπδ ης πλίο η τορ]εή ἴπ ΕΙ Αγ η πο οἱ 18 δη, ἠπαΠγ απ οµπποῇ Εὰ πιασ]τεμεή αγορά Βἱἠποαρ 8 οπή νο ποτε ΕΠ Ἰουα] Ιοσπ1ῇ, Τους ἰ ππ αῃ-έη- δα ΒΏ]ἰς Π]αατε μι 50 Ὀαβίτιβ Εξ Ἱογυρ]ήρας πετε ΒΩπηΕ 300 ννογεσς απο οπιρ]ογεά πιο Πἰο ο τβεὶ πΏσῖ 140.00Π οἶε αξ περ οὐ- οποια γεατγ μτούαοῖτα Πταῖ πια ας, Τε ας μίο]ν Ὕθα τεε]εά Γοππιο]γ Βγ Ὠιο ροβείρας εἰς ) Π]πίατο να πετγ ἴπα απᾶ σαμ]ά παξ Ἐξ πατεπ Ηστ Ἐπα Ιου] Ίσαπιβ ἴξ ὧαα ἠιορίογο εκτιπσή, Ἐ ἴμα ρτοβεπέ ομπῦτΕ απο πιπής ορτιρῖτ αἰεετα- σπα πα μαι ἵδ. απ παν τε τεβίεή ἵπ απὸ Εήσπορς απιᾶ τπσκλε βήτα Ώ]ο ἔωτ Ἰοσα] πορπτίπα, Α. πετ Βτίρςη πιπολίπε ολοι, ἱἱ ἰϱ οἱμαπησα, γη]. ἆσ τιστε Τατ ἴο Πο βε (ο νε. [ο Πεβσβος Πα σπα Τατ ια {αγπιος, πάς ἠεπιοβίταξεά ἴπ Ἱστιαάστ τεσσπΕ]γ. Τὸ 18 απ απζοπια{ῖς εἰσσίτίο ππα στο ἡμαξ ππαβίδα Εμαξ πΙαζπιΒΒ απ Πἱβμρη, Τηϊη ἀσα]ε-ρπτροβε Ὕπβμετ π- ες πο βρασία] ἱπβιβΠα οτι, Τπε αποταΊοπ ἴ μπρος αθο] : οπ Ἰκε]εα] ο πατετ ἴ βαΠοίοί ο μη α πππον βεγνῖσε ας μὶα Ρεαμ]ε, Μππϊ]ατίγ, εἰρὶιε Ῥουπιάς οἱ οἰαξ]ος ορ ὃς νμρ]νοί, ἀστ]θ Ὁ πἰηβεᾶ απᾷ ἀπίοῦ ἵπ 30 ππαέσε, πα α- παπίπιητα οἳ ΒΟΒΡ ον άςτ απά αἰπεπίίστ. , ἵπ αρρεβταποε ἰὁ ἰς Αα. ϱΟΠΙΡΑΟΕ οπαπιε]]εά οβλήτεξ, πι {εεί ΒΑΛΕ, Επ ὅθ ποιες Πρ], Τῆδ ἱπγεπέοτα ατα Α. Ἡ. Τσοαπᾳ απά 1. Ἠ, Βμτίοῃ, ΤἩ6 πιαπµ[ασξπτεσα, ἔῃς Ηων]ογ Μαοπιό Όσ,, Ἱοπάσπ, 1, ΒΑ 8 ή] νε Ανα ]ασ]ο απατά ]εε Ὁσ πε, Α Ἠτίμαι Πτα Ἠαπε ριΏ]κπεά α-. πιβραχίπε Ισ Ῥε αἲ ἵπαπιστππο ἰπεστορί {ο τοβάςτ» οἳ Ἐπρ]ϊβϊι Ηεταίατο ἔλο ποιά ονες. Τί 18 Εἶνὸ ρείτρ εκροτὲ πππαΏοτ οἳ '' Ῥοοἱρε]εε ''. Μοτε ἴπαπι ΠΟ) σοµίες ασε μοῖπῃ οπΕΓ8Ε8Α. ΤΗΕ ππαμοτ οὐπ{αῖπς Β. οαπιβ]είς Ἰκε οἳ τς π]ιοῖς αἱ Ἠτναϊπ)ε μα πΗίτι Ῥτοστατατας ος ἐπο οσο εαν. πε τουοπὲ οκίτη ΑΠΟΜΑΠΟΟ οἳ ῥρβρθς πῶμ]εβ Επί Ἐταρταπαπ]α οαπρἀρταβ]ν ἔο απυρε ἴλαι οἳ πε Ῥαβί εἶκ ῬθατΕ, πι ἰξ 18 πορθά Ῥε[οτε Ίοπᾳ τω ταθε ἔο Ῥγοροπί δηπαὶ Ἠτίμβα Έοοῖς οκμοτί ἄρατὸ ἔεοπι ΕΞΗΝ) 000 τα ΕΒΗΝΜΙΟ 000. ΑΤΑΤΒΤ 1948 Ἱήξ 95 91Η) Ἠίποε ἴπε Ίνα Ες Έθεν Ῥ]οββρά Ἐγ ιο οἵεναν, απά οοσ]εεαί]ς ορεπ πο ἠἰπηθγς οἳ ἐἶνο οἷεοξ, οπε ΠΙΑΥ βροβίς οξ λε ΒΑΙΟΟΙ. Τεεἰήμ]ετη πες το μετ, ἴξ νο οοσδε Έλετα ἵῃ ΒΥΕ να Βἱος τεβαταΠΕ, Ὕπετε α ἀίππς ἀταρμεά ἵπίο ἔλς σοἱὰ Ἐκ πά]οπ προτίατε γη! Ἠπίηρ [οτι α, ἄτν Ματ η, Όσπ Ἰληίτῳ πνοτ]κοὰ οτι ἔλλο οοτες εἰε αἱ ιο ας ἴπ Κεπομ]γ΄η Ὠμίά, Τομ απ [ μεσσᾶ, οπᾶ-ἱομαθή Ηκε ρεεσο, απ λε οἴπεατ μάς απᾶ οπής Ἱπίο ποἰαπίατν Παιήᾶασπ Ην ος νηθε] παμεξ. Ὀρμοείέ «ἆαποςί Όοπ, οἶθα, ὑρπηρεταές, οἶεατ-Πομ ο Ροΐΐς, πτε-]ασκοῖοά, Ῥαποια], Επακποτίλν, γουπα, τεξ- Ρυπ ρε, Αγιά σοι ον ΠΠΟΠΕΥ. . ο 1116 ββ]οσπ (η λοί]νου Ἠ]εεεεά ος ομγβοά} αἰοοά ἵπ οπο οἳ ἐσμε ΠΗῃε ''Ῥ]ασες '' ίσο απε ατα ἰείομταπης ἀπείονά οἳ Εἰτεεῖα, Απά ἱππαβίέθῃ, Ἡγ Ἰαπή με, ἀεοπγεά Ἐ πο ρτβασετ Γαηπ]ήοι παπά Ἠσεταίατια Ἠ]ιο Ἠα νο πολίπᾳ {ο 4ο ει ελα. Όνετ νε ομ[ό Ηνθά Κεποα!ν απ Ἰάς ἑππα]γ. Ἠία ἁπιρετετ Ἀαἰβετίπε Ἰμά εγες οἳ ης ταῖς νν εἰνοπ]ά γοι Ίνα Μο]ὰ τ Ἡε ουπέεπὲ πε γοιτ Εεαἰάΐπο ος γοιτ Ελίσα, Αππ. Ῥος Όοπ ἀτεμπιεά οἳ εν Απ] πετ εἶιε ομ]ἱσά Μοβ]γ αἲ ἴπο [αοί οἳ τς Εαοῖ βἰαΐτε ἔο {νε Ῥήέομετ οἳ Ἓθετ ἔοτ ἀίππος, η οτί ψοπῖ πρ παπά ἀσππι Πε α.- πηῖ απο ἵπ [νο μμαίτε. Οτάετ]γ απά [Η ατο πο τη]ος οἳ Βοπιαπος απά Η γοα Ἱ] ἴπε Ίδει εΒπα οἳ γοις Εοτέππε προ (6 Ῥατ Το νΠΙηκογ, Μι Ῥατέεπά ει Βἰ]] ἔδίοε {έ, απά τηατεν Πἷη Ῥοερς ἁπασμίου, πιά ροοή γη] ατοπο οξ ο 1ἡ, Βιή πο 5ο Όοπ, Έοτ ἵπ ἔπε Ῥτοβοπος οἱ ποϊηΒῖ Ἶνς γα Ἱοπριβ-Πεᾶ μπά μπε. Ἠε μ]ο πνοπ]ᾶ αμα] να Ἠὶς ογο Τε Βοποτοπς γοῖ ποπ Έλα οἰπτοῦ ΡΙπΟΕ πιαθ η ΠἩ ος τισ ντ σοι Θαπεεσος νο ομείτεμογοια, οτ Ἠπτ] Βαεγνγά ιο ομπέαπεετος ους ᾱ- υεϊηκ]ε οαππίτρ {ο Πῖς τε επι Πε, νεη Ἰβ εέοσά Ἰνοίοτε α. ποπιαΠ ο Ὅπα νοἰσειεκε, ἴποσ]οτρπε, εἰπἰτεπηω, Ὀατίκά Ἰνποδί -ᾱ- Ίο αΝΒΙΑΠΟΙΟ οἳ Ἱπεπβιίτεβ απά παίκετγ. μας ἔπεα Ἰνας Ίο ὑοίοτε Καϊετίπὸ Ἡ Α ἐπεπηβ]ετ, μὰ πο φυτά Ίο ΒΑΥ ἴυς ἰπηβε], α- Βέοπε ποπ πους Ἠανιογ, ἔδε ἀμπιρεξε Ίστοι ναί, δνες Εαδρ]εά οἳ πο πνρμιμετ Ίπι Ες µήββεπσε οἳ Νὶ ἀῑνἰπίεγ. ΤΠετε ϱΗΠΊΕ {ο Κεπεα]γ”Ἡ ἔνο παππιτπεά πποῃ, Ἠάεγ απά Μος, Τε Παά οωπίτεποε νι Ἰεπεαϊγ: Απά ἔἶεπ που θαοῖς Ῥοββερβίση αἳ α- Ῥδοίς τουπι σνπίσ που Ε]ιεά, αν] Ῥο]ες απ μίρ]οτις απιά Ίο: απά ἀταρρίξί)ς τπρββητίπᾳ άμμος. ΑΙ ιο ρρτίεπαπιοςς απά Γαπίᾶς οἱ α- εαἰσοπ νετὸ Έπετε, ης ἴπευ ἀἱαροηά σα πο ἠτίπκα, ΑΙ ἆαγ Ίσπρ ἔλο ἔντο Επ] στοά ἵπ Τῃονε, ρουτίηᾳρ απά. πϊκίηρ απ]κποννη Ένα απ] (ασασζίοπΒ ἴρσπι ἔδε ἥπποτε ἴπ ΕΠαί αἴοτο, Ἰά]ον Ἰαά ἐς εὐποβίίση, Απά Ἡε Πρυγοή οπ τεστης οἳ Ραρετ, τεὐασίηᾳ βα]ϊσπα ἔω οππσεΒ Άπια αματίη το Ημιά ἀγαπια, Μος, 8, 1πΟΡΟΒΕ πα νι αν τοά εγε, ἀπελοί εβοἩ αποπουθβα[α] οοπιρ]ούσά πακέτο ἴπες Ώνα Ὑμδίς ρίρε νηδα οπχθθς µεπῆ]ε, ΠΒ ππᾶ ἀρερ. Τ1ογ Ἰαουτεά Πεατῆγ Απ απτίπμΙν ἴο ΒοἨίεγο 6οπ18 πηνβέθείοις βοἰα[ίοπι Ἰ]κο Έψιο βἱοβαπηίεήρ εἰτίνίτπᾳ {ο τεβοίτο μο]ά ἔτοια {] ϐ οἱρπηρτιξα, ἔπτο ΠΠί5 Ίμοίς οσα οπΕ Ενοπίτρ π]ρη ΠίΕ να έοΗ ν/ας σε Εαμπῖτοτρά σα, ΗΕ Ῥγοζερβίσπα] οπτοείεν πα Όδει ατοή Ὦ} ἔπεεε οσο]! Ώαγθύπάντα Εξ ν]νοµε ἘαΓ ποπε ἀταίς αι χο ἀαῖῖν ἀ1ον προπ Ἐεπεμ]γἩ εοτε οξ Πηπον ἔο ξο]ονε Επεὶς οοπβυταίπῃ επι Επι]εεα ὀχρετίπιιζ”. ο κ ο ο ο Ἡμ . Βμητίκε απ (σισες αγ. ασσᾷ, ογεπίπᾳ, λϊτ. Ἱμαπίτγ, ΒΑγΕ εἶνε, ' Απά νμαξ {8 πε πετ Τσαν, γαι Ῥίεαβε το 18 Ἰουίκη Εε τ-ταίπ ', εὔατατηεγες λε εἶνγ οπε, Ἐδοκίπμ ο να πμ], τας ορπ]άπ)ε 4ο Ἠοίες , εβἰά Ἐκελετίπα, ' Τ πι Μπ]ίηα ἴμετεἜ πο ήτα ἔε νγοβῦ αἲξ ξοτ α. Πε] ματετ.' Ἰπ ελα Ἠαοῖς τσοτη Εάου απιά. ΔΙ ο)ιΗτ]ς Εοἰ]σά Ίῆκε εατά εὰ ννσμεῃ ονετ Ε]ιοῖς Βίπημε ὑοπηρουπάς, Έτοπι ΕΕΥ Ῥού]θε {Πεγ «τον Πιίάς ομγεβα Εν ππθμµμτεά αἴτετ ΕΙΙεγ΄ς ἤμιγεΒ, απιά ειοο]ε ἐ]πο γ]οῖς ἑομεῖλον ἴπ α, βτεα! βΊπβῃ νθηβε. ποτ Μοιίτς ανο]ά ἆμα] Γ οαξ, ΝΕ µίοσταγ μτοζαπί(γ, Απά {Μεγ που]ά Ῥεμίπ ΒΡΕίΠ, ἵΜΗ8 οι πα Που ο σοπ, ''ππά ΤΙ ΕΙ! χο. ἡμασε Ηπιπλοτ πιο απᾷ Τίπα οοποἱιάθς Μια! απ Απιθτίσατι ἓν Ο. ΗΕΝΒΥ Ἠατ ἴτι Εής πα ίίοη οἳ ΔΙοαταριι Νοπίά αγ. ΤἼνοτε νπΒ ἃ ἔτι απ πε ϱ0β88 ππετε Ἠνοτος ποξµίηᾳ ο οἳ Ἐπῖ επἰπίπε απὰ ποληῖηα ο ἁτίτπ]ς Ες τιπα. ΤΗΕ πμ [ίνες απ Γοοίσποτε [8 ἀοηπι γη ξῖι ο]ή]]ς απιά με τρ, ΜΙΙΙν ἔσνετε: απ ᾱ- ποσά παίκει] Ητίπ]ς {5 πα θβ]α τοππεάγ: [ον Β){ Εο]ι ἱτορίον) ἱποσανεπίομοθς, ο νε 1 ἴπ α Ππα αεοοῖς οἳ νο ροσήή ἵπ δσνν Ὑονίς, απά Έτ Ηκίιτες απιά µ]πθβνναγε, πιά νεο μαῖία ἔσν τα! Ἠλπία Ἐμ]πια, σπα ΟΠ Α [πης βέεαππες. Ό ὑπ πναγ ης απ Τΐπη εοσῃ Ηνίπμ Πα απά ΡἰαΥ εενεπ-αρ μή {πε οκρίαίπ πιά θΓονατά, απᾶ βτοθμ]γ Εεβίτα {ο Ρεοἱ κε ἔ]νε ΠἱρΗ. Ἠα]! άπμε οἱ εμε ὑπαρίοι ο Οαμπίσστῃ, πετ ντε µεῖε ἴπ ἤνο Ἠοιτς οἱ ἔ]λο οσΗΠΙΣΨ Ενας νε η μοΐηᾳ το ἱπίτολιιος {ο 1σπρ ἀτίπ]εα απιᾶ ειογί οπαπμε ἴχα οαμΒίΠ οπ][β 18 ον οῦ {μς εξατΏοεγά Ἠππασ]ο απ εουο]]σσίς α μη: Είπα, λα Γοτρεῦ ο Γοἱ γοι, Ῥογε”, ὀγΕ Ίο, | μα Νίσαγωσυα, εἰωρρθά απ ἱπιρογί, ἀπ οἳ 48 μον σεηῖ, αἱ να]στοπι ον 1] Εωε! ους [αδὲ ποπ, πε Ῥτοθίάεπε εωοίς α, Ὀατείς ια (πο ππβ ή Πατ ἑοπίο Ἠγ πκέαἰκς [ου ταίεσς ατισα, απιὴ ΊχθἩ Εεβήπᾳ ενεῃ, Βαττε]εά ροή ας ἴπεε.) ον γοι ἀῑάτι Ε ππθησίο Ἡ- Βοὐποτ, ΕαγΗ νε, Απά ο υπ μα ΠΟ ο σα μἡμῖα, Βππ] αρεπεὰ ΕΥεπ} Ἠαξί]ε πο Ἠμά απο ἁππιροι. νο εἰ πορείες ἵΠ ἀῑδ σπα... Τμαί 48 ες σεπῖ, Νο] ανε ταπεά αὴ ς δο πε ασ πε ολα ΠΟΘΗ απ πια]κίηῃ ενα 51201 οσο ἐπ) μες ἔπατι παν Ες Επᾶ ανα}. ΕΝ, πετ νε Ἰατιάεά ντε ἑαμμεά οπε οἳ Ί]νο αγγεία, ΤΗΕ πηκίττε αΒ Βωππετβίπα Ἠερηγετα(πᾳ. νναη Ε]νο οοἱοας αξ η, ΡἰΑΐο ϱΕ Βου ο 8οαρ, απά ΤΓ ἰπαιοά κο οπε ο ἴμοβο ες κακάο γοατ ααπὶ πα] γω ωλίεο ΕΟΓ 1]νο Ἠεωσί, τομήε γοι μεῖ Ὦψ ρἰοκίηρ Ίοξεν». ία µανο ᾱ πίμμον [ουτ Ππμυτο οἱ {ε το ἴτγ ἵε, παπά Ἡς [αγ απόετ α θὐυυσα πας ἔνος ἔμτες 4μγΕ νεαίημ νο παπα πή τί Πής Ἠεο]ᾳ µά το[ισο ο εἶρη ἃ ΤΕΕ ΙΠΙΟΠΙΑΙ. Ὅ σας Όνε οἴ]λου Ῥαττοί! Βγ, Ηατεπήος, ετά γομ Βνες Ρε ον αι ΒΕΓΑΝΥ Μλὲ πνῖεῃ ᾱ- γο]]οψ θα) αποππά ἴΓ απ µο μμ {πι ἃ Ὀβ]ίου δα Ῥτον σι! νε] 8Ο ΝΟ ἵη μὴ μοσκεξ μι] ο ον τσ ΠΠ γαι Τε] κα, Ἰ/Ην νο Βπμετα οἳ Τε {Πίο νο χο νο] Ρατ γοιγ Γαου ἴπ γουγ Παπήν μπι] οτν Ὀόσαπῃς Εἶίστο ΨΡῃ ΔΗΥ Μ{Πς πιοτο οτε ο ατοιιά 105 γι ἔων Ποίς Ένα έη]ο ψ1πα «Γεμπίερ, ση, Εἶτ, ἴλαξ Εμ ἵπ Γιδί µβσοπε[ αεί πμ. ἰΕΗ]]εά οκίτ ο Βαξηε, Ἱποπεγ απ. ασ] Πο, ΤΕ «μα ες οσ]ατ οἳ βοἰά απ μἃ οἱθατ 5 μμ, απ ἰν ϱΠσηο αἴτοτ οαμ]ς 1εε να ΒαηβΗίπυ ἵνα ΕΕ Ίπ Τε, Α ἐποπεαπά γεπτα ἔΓοια πον ψυαἨ μες α, τί] κο {Η88 αστοβς ἐς Ταρ. ο ο ο μα ο Μα ήπ]ςς, αιά Ἠ νμα οποµµ]. ο μίεῦα]ά ροπίτν οἱ μπι σΩ ΠΕ πέος ο τς ἥκε α Πίνο ο Ἓθες. ΤΕ δε αστοί αι Ἰπβίοῦ πας εοαπῖήν οπ]ά πανε Ἠεσριπς τπε ϱτοβ {ναί οπ αγέλες οµεπεά πρ οἳ πιαγπίηα» πε Ἰά α ἥπιο οἳ µρποτα]ς απά σὐἱοπεῖς απά εκ-ρτοβά νέα ατα τονο]αΗσπίαίξ α, Ἠ]οσμ ἰαπ γα μία {ο Ὦνδ πὐγνε. λε εὔπττθε ἴπ αἲ 0 σρηίς αἴ]νορ α, ἀγ]ηῖς, λα τη τετ βα]]σπς πρηξ ο.δγ αἱ ὅσ α μπἱρ. Ἡ Όνπα υπ οτΕ] μεπΒ, Τε ΒΑ αν πια οσατάρε κ) αππρή σα απ ποννυ ἔο αν απγήπ : αξ ἴμε 5απης πιο Πρ επ οπτα ΨΗέμες Ἰ]η ΤΙΟΗΙΟΥ Ψη8 ἑαἰπίοί οἱ ΓΓοΡΗ [τοπα ἐς 1οῦ Ίτηκε, οι ἐαΙ Ἰττο] να ια! µοπε Ἠίσαταρια, Ἠδὰ τεριάία νεα ιο πα] αρ, τεπιωνεά Ίο Απ ον οἰβαροθῃ απο νγ.ς αἨοαὰ ἐπ ἀρρίατο Ἱγβτ οπ ἴπε Ὠπίσεά Βίαίορ απά Επρ]ηή, 5 Ἔναρ Ὦ} αοαάεπε νο οἴβουνονουή Επί Κίπρ οἳ ετίπιςς, Άπια ᾿ Ἐν δε ροσά Πμοῖς 1 ννε Εὐτίῆκο ἴς αμαίπ, Έοτ Έεῃ πΙσΠ η μεπε Ώδεῃ ΜΕγίΗµ. Ἐπιαί] Ἰοἱη 5ἲ α πι, νο) γρ πιἰχοά Ὀδυρε]ς αξ αἲἱ Ελα Πασπι[ας ἱπρτθοεπῖς κοιν ο τμα Εεοζυβμίαπ ο Ἰπαπιάϊος εοτή(α]ς ΗΤΤΕΤΑ, Εἶπς Απ ψίπες Πο απ Τἶπη ανα ψββεεά, Α π]οήοια απ κε ας το η ἀεπίρα ἕμο Ἀτατ]κ] | Τρ Α Βοπγον/ Απ α Ίοες οἱ πιοπεγ, Της Τ]πεοά Βέαῖσν ἃς Α πα Ίοπ ποπ] Ἰνο]οσπιε α ἀτίπὶς οἳ ἔμαί ουτε, απ ραγ [ος {ς.' ΑΠ ιο ες Ηστ Ἠαὰ δρ υαγεβ ]ν πιομαυτίπρ απ] Ῥοπτίπρῃ πορείες ΑΙ] Ωπαπ {1ος οἙ νατίσια ερήγα, ας Μεγ οβ]εᾶ νο, ἔοτα Ες Ἰαίοβί Ῥεπο]]οά Ῥηοεστίρήοαπ, Τε ο 3) ΑΠΟΤΕΤ 1948 ' 21 ΄ΜΑΙΝΙΥ ΕΟΡ ΝΟΜΕΝ - Πέρμὲ απᾶ ὁἐκ- ΗΡΕπΠΕ τέΠΗξ :-- Α. Βσποα Βπῖς ἰπ μτβεῃ, ουγα] απᾶ τα]]οπ ατι Εαπέτεπηε ἰοὲ ατβεπ μµτῖρυα ΤΗΘΙΜΟ- ΤΗΥ πιἀματιαὶ οι ἡρασς απῖε Ες πατῃ αἴίποτ πηατῃι πι 88 ΒΗύΓΗ βπ ΒΠΟΠΙ46Γ σ58- μίσμεε οτ ντι βθ, ῥωέβέι-- πα σμπς Ἠρά πύστ 8Η 88 τοτπιὰ πο τν μῖ Βἲ μετ]. 8Η ΗΠ 60ῇΏ8Ἡ ἀτ]πά] β]ῖτι, αδοφει-- Απο Βθασ ΒΗ παπα τοσαπε]τ Βἰ ἔπε οκμ[Ημσηπ ἰπ Τοπ ἄσπ οἳ ΕῃατίΒ απιά Ώθας]ι νεα, ΤΠ οπδ ἵπ ἃ ἴπτας ρϊθυς ἵπ ΠΠ σαἱσιτοά πεβρτῖ η] ΑβοΜει-- Α. πιτείπαᾳ Βῃμοτία απ νε Πβ]ε απἁ πηγες. ππατίος δημ αἱβο]κα, 40: --Α πο ο τίς ἴστ πε Επιητὲ ποπιβπ--- σε Βπῖί ψπίσα ἀρτίναςρ βὔπιδ οἳ ἴβ ο[ζαρήναπθβα Έγοπα μπε ᾖρθθρ ροσκεῖα πιά ΠἱβΗ πεοκ. Τ8ς παπι ΛΑ Ἱοίρε ο α Το, ἴσα, ή 6 (ο μα ρ ποια πας 8] Τῆοα 19848 τους οοεσεά πας Ῥοείγ πιππακυτίρἰς Νε ουπ]ά ἵτοπῃ ο ΒΡΡΩΓΕ απ μον Ὥπεπι μι μσπεά --- ανν πμ σοι η τεπζητο --- Πε ιο παπε οἳ πες, Πα απ ἁποπ Βε], τε παπι Ἐν μίο], Εναν - Ιατετ Ἠρουιὸ ος ποσα, Επ με μι σα ίσοι να ἠουπισ τα (α]ητο ατιά {5 18 μεῖά ΕΛΑ οπΙΗ νο οομµίος ετε οσα. Ευ Απην Ἀτοξε ο απ ίιμἜ Βαξε απά αἲ τὗα ἔπο γα Πο 1ε πνπεέπετ ον πιο, Εις τομ, ο Ίνα τις. Ἀπα μηήπτθή, Πο0 Εἶνι ἨΕΟΑΠΙΕ πατε ΑπιΠΙΙαΙΙΒ. Π Ῥλοα οππαε ἔμε ρτεκί ενοπἰ, μπες ίαπρεγ πα τον Εοτ μπμμσα ίση, πατίοσς ἀεσίήεἡ Ένα. εἶνο πιπβέ Βπρευνίεε νε σπίπᾳ αἲ Τμ σοπίγαἰς απά αοἲ αξ αρεπῖ {στ ΠεγβεΙΕ απιά Ίνα ΒΙΡΕΡΤΕ, ΡΗΤΗ Έμβσππβς αἱ Έα ΡΕΤΡΙΡΤΟΠΕ Ῥε]εξ πας πε 1μτοςῬ φεπε ΠΒ ΑΕΙ {να βαπις µετβοτ. Ό]εο απο νο ἔλεος τα αν] ἵᾳ Ἰωωπάσπ ἰσμείποτ, Επί ἨἘπην πας ππαδ]ε ἴο πιακε νε Ίσμτπεν, Ὀλακ]οίτε απά Άππο Ἠκά ας ο αἰοπε. 1 1 πο οἰΠιοπ Ες εο ἱπιμαῖπο Όλο εκοίτρπιεπ! Ενα τηιβί Ἠπνο μτονπ]σή ἵπ ο Ἰαπείγ σοππέτγ µατβοπησε ἂξ ἔπε μτεμοτα σπα Εσ νο μτεπε οΠΕγ ἀνεν πθατ. Βου Απποι με πιαβί ΠΕΙΣ Ἠαπα απσσαπισεά 0 Ἠδε οι οκοἰάτπμ απηκμμίοῃ, Ἰωοπήση, μι ποπ να κε πιασίς ἵπ δι αμ. Τωπάσπ. 1 δεετπεά το ας εί, απ] νο εά ουµτ αγ ἰτὶ Αα. οὐπποης ΕΝΑΣ. Απά ποτε πα Ίπς ἐπ ΙΟΠΤΠΕΥ, ἴοα, Ίοπαι Κυμβον, ἴπτερ πο ἀξίαπί ἵσ ]μπσ η απε οΠπημεο αἲ ο ο ο ος ο Ημ φομ Ελ πιππεοίατε ἔπεμτο Ἰαα ἳ Ἠσαι ἀἰΠετεπί ον] Ἡε Ποπ ο ἀπθβοίμε που οἱ Ὑπστκμμις ΤΠογ ανα ἴπ ἑππήματ πεί, ΙΕ πομίῃς εἰ, [στ 8 Ἐμιπάες οπή ἵἃαα ταμίῃπς ΝΕΡΗΕ νο οπρήα 88 ΤΠΕ υυμοἩ ἄτεν ο Ἡ. αρ αἲ πε ΟὉπαρίςτ ΟΗΕ ]νουδο ἵπ Ῥατετποςίος Ἐαν, οΙςῃ Ἠκή Ὀοσσππς πε σοπιππσα σπεεβτρ ρίαος οἳ Ποπάσπ ρυΙβΊνετε. Ιππία τε απ αττῖνη] ἴἶνο μἰτῖο πνεπὲ το 2εε λΐτ, Μπα, εις Ἠεπά οἱ 6ε επι οἳ Ἠπακα, ες ᾱ, ἔο. α Οοσπμ, πε τής παρ πο 54005. ΙΓ. Ὠπ δι Ίνας πιτρτίρε αἲ νετ ππεκρεστεά ατγῖνα], Ὀ ἀῑα ενεγίηµ. ἐα ομέοτζαῖπ Έμεπι απ ταβ]ες Ελείτ νμίς ῥ]οµαμπΕ, Ἠ ασ αᾱ- σὐπµ γα ]ὁ πιο το μετειδος Εύα ἠ]ννς Όυστες, ΜΙΙΣ Απ Απαπ πατα πο, ἵπ ἴασι, απ πας οτοπεα]ν Οπατίστεε, ἓπγ ροή 1 ον οαττεβροπήσπος ο Ἠρε, ἰπεομοίημ Άππε απά µεταιβείπα πι ναι Ἐπηήιν κ. 5Η αἲ οπις, θρμγρ] Μπι ΠΑΕ, Τπεγ μετα, Έμτες Πετεπέ μθορίο, ο ἑοσνίπο νθεὶς αμ αᾱ ουπιρ]οίρ τοι οἱ καεί}. λπ Επείν γγαπεᾶ τα Ἱπέτοά ος Ένοτα το πια οἳ εῑνο Πέστατγ ὕριτος οἳ νο ἆαγ, υξ πι βρίθε οἳ πο ρα ος Ἠπείτ εεατο ἔοτ αποημιώ επαίπο τεροἰμές. ΗΕ σος ἔνεπι τῷ Εποαίτσα Ανιά ονοπῖα ν΄ Έλο επιας νε τοπο]νεά Ἡγ α- λε πα Μάς οὖετι Γαπι]ν ἴο ἴμε Όρονα, πάσι σαι ἴνο ἐβαγ μπάογβίοσᾶ Το Ἠαγε ῥτοᾶπσεά σομεἰάεταβ]ε οκσρπεπί ἵο πε οοητπίβεά πήπα» οἳ νο αἰν]ς, απά. ηΠΙΟΝ, παρεα, Αηπο οοπιάπισά η τας οΕ αἸπιοπε απ] Ἰετ ἀθη, Εμ επαξ νε {ο Ες Όρέτα μτοβα]ν πασήε νο πιοτε 56 ροηβοίοις ιαπ απγμίηᾳ εἷεα ἵτπ [μοπιίοῃ. ΤΠΕ εν πετναξ ατιά ΠίρΠΙγ είταΠµ, ἃπιά πθγὸ εοίπᾳ ἔτοιη εποείτᾳ Πεπι]αολόῃ απά Ἰαγαβαίηῃ εἰσκπεβε αἴεετ νε ηἰταΙα αἳ ἱππρογίαί ἱπτετνίεν/ς Ἁπιί Πε] πο πβρις- οἰβ θά ἐν τε πα Ώσεπ βεζ]εά τη ον κος ία νλβὶέ πα (μετα ἴμαξ πϊσ]α, Τε πιοτε ας εαίτ οαπςργπα ο πετ ΕΤ Ἠυβίς ππετε απποησσά ἐπ αἱ ὀνοπίημ ἄνομ, Τε ταῖς Πατ] ΈΏρεπ Ἀ8 πποκρευ[εᾶ ἃς Ἡν ρτοπεά {ο Ώε επ]ογαβ]ε, Όας ποϊνετ μῖτὶ Ἠπά Ἐτοιιβηί, εἰταβ]ε οἱσέμος ο πεπίητο ἰπίο ἴπε πἰμηί Πΐε οἳ πήά 19 σεπτ Ἱοπάσπ. Τε {5 πο βυτρεϊβίπῃ, εμενείονε, Εναί ἐ1ογ Πιαν πανε Ώοοπ α. Ηὐε]ο οσηβοίοΠΕ οἳ Εαοίτ επ οομήέτγ ἄτεββες 85 πε επτετε ἴπε τεεήραὶἰε οἳ επε ἠΠποβίτοε, ΤΠΕΥ μ]εκάεὰ το Ἐε εκοιδοά μοι πε απ’ νο ΕΑΝ ταἰπιοπ! οἳ Μν. πήξη Γαπ]μ απά Αππο μετβε]ῇ, πετ ΕΕ μααν ἵ]ια βορῃε Βἰ {ο Όμετα Πσιμο, Ὀδσμπις α/οβεγιοξ απιή τεµτίηα. οι νε που Ελα πο Βοοπετ Ἠεά ΕΕ Ώρετα, βίατζεή ἔπαπ απε ξατροί ο ο ἠἰδννληίαση, Ἔππε Ἰαύ]ες απά πεπἰ]όπιε ᾳἱαποεά αὓ Ἡς, 38 νς μέσος Ὁ} να ἵνον σον, μοι αμ πο γε ορῦπεή ΙΕ α Εσαί μτα ος] μαρετοΙσικθς, απίές Ἱαταπίεή Ἐν λε οἴσομπείαποθε, ' ουρβῦς ΕΕΝΙΠΠΥ ΕΤΗ 1 8]. ρἱαββτα]ν οχοϊρά ἵπ Βμήέε. αἳ Ποβάβσπε, βἰσΚΠΒΒΒ, μιά συπεοίοας εἰσφπήβιπεβα απά ἵ εαν Άππα πας ομἶπῃ Απά µεπί]ε, νο ας ἄΗΑΥΕ 1η, Το οσοι αξ Εῤβημηϊ Ἡ Ῥατβετ οἳ ΒΗετίῃεί --- πετ Ὀτήαπί, ἔποπσῃ { Ίππο ΠΕτΕ απο Ἰπίπρε Τ Μποπ]ά Ηκε Ἰμείμετ. πε κά α ποτε α[ίοτ σης), αἰσ]οσε, Ίο μμ πόνος ορ Ἱπ Ἐσά νο πἰρΗι!, ἑωίσρας να μοβ Ίτπ ουπβατί εκομαππετιῖ στ πποπιγ-ἴοατ οτε οι παν. ἱπιββίπο πο Ὕοτο Ετος. Τῖνε εαξ]ν ππαππβοπῖρ{8 οἳ Αππος ποεπαις πποραπα Μεν Ἠμνο πβνες Ίλθστι γπορ., ΤΗΥ σε Επ]. μα Ὀμαπανογα” αἲ επείτ Βιβρεβείοτι απιά νο ἱεπον) να! αἲ Ἰσμας οπε πα ιο εἰιεά, Ἐιπέ Ίος πιοξ]ς πναβ πανες πε] τουρίνεή ει ϱΗε Ἠβύες ποβμσα ἔσ Ἐπά Ῥεθρα ποξίσρα, α]λοιμἒ θο Ἠογαε]Ε βωγ τε εἶνε Οµπατεετι Ἠβνίεν πε κ]οις ᾱ Ῥαπρ οκυερε ἐμας Τ ποια]νε νους πόρο Βοπιε βεπ[επῦες οἱβρεπορέηϊ ονεπ Όοπι α ομς, Έπετ ΟΠατ]οίτς υομ]ά πο ταἱβς ππιο εππαµίβηπι ἔστ Απρ πετβο ατιή ἔῑε Ἐεεί βε οσπ απ ἴπ επε παρ οἳ επσοπταµοπιΟ, ΜΒ ο ΝΑΥ ἐλκύ ιο ρεονοά νο Έα Ἐπιά κἰπηΡΙΙΟΙΕγ οἳ ὑμείτ εηήποτ. Αγιος πε γε]εεήοα Ὁν Ἠπηα Β]άετ ἂν σ., Ἀβπο τον) πες [εντ Βατ ροή ο Ἰ]νο μηρίοἰοιια]ν Ἰατι-Ππεπαεά ἤτπι οἳ ποπιας Ὀπαεγ εναν, Εν ποπ 15 σης ειοσερ τε απιά Ιαν ραβήρμες ἴπ 1841: αποεριεά απᾶ ριβ]βίιοη ἵ' οτι Ίθτπς βαππεφαῖ ἀπιμοτυτίβηίπς [ο πο Βηζ αν. Απαΐπ 1, ιβ Ἠαήγ τευείτει ΕΥ ἴπε οτῖτσβ πιά Αππο Τά το επαγο Ὅλς τὶς σὲ Ἰσ8... ο γουοίνο Ἀπ πἠναπὸς ο 498 απ πἱποαρ]ι βα]ε οἳ οπῖν π8ἡ σαμίεΒ ποπ] πανε ππεαιῖ 911 ἑα Ώε οπή εα ει] Ἠόομροη μηνα απά απλο πα Γαρρὸς το βάθη πετε τοσείπθά, ποπ οπππς Ενα '' σπα ο ΙΕ απ αγκίπμ ἵπ Εἰπιατίοὗ ἴπ. {εξ πεομαάεά τοπ σημα η Άσπεμ ετου Ὁ, πι ος ες ἄθείπ τορείγεά ἅτι ἄμγήπσο οἳ Φὗπ απά Ἆετ οσπίτεσί βἰατεά ἔπαξ εἶε ποπ]ά τεσεῖτε α ἰπα]ατ απο! ο ἠνε Πτηί 200 οὐρίεος, ἀπ ππογὸ ο τὸ ββ16ς τεφομίπις 40Η] απα Φπὀ πποτε απ οὖθ, ΟΠμρτίοξε να Εωτίοπα αἲ μία οοέγμοί απά ἀριο θεά Οµα ευ πα α Επ ήΐπρ Βομπηρ , ΟΑΙΠΙΕΥ ή. αἱεο Ῥβταπεμ]εά Απῃν ο Ιο Επι µεπά ' μπα αἲ ἨΗΕε]! Πα] ία Απιοτίος ποτε ἐ πμ Ῥλη ρεά ἐπ τος νομπιδ Απ ἉΙσῃ [αήος αλλο [οαπα Εν οπἱγ ο]θοῖ ο ει τσ αοπγ Είπα ἴω πια Επτίετ οἰκποτιεξί ππανεῃ. ἳπδ Ἐωσοίς αρµεαερα ἶπ 1848 απ αἰελουμΗ οἷιο απ] τοσρίγεὰ Φ00 18 τεδυμοᾶ πο βεσοπᾶ εασπ ἰπ πε ΒΗππς γεατ. ἴπ ΤΠ εαΠήααπ Άππε ος μτείαος ΑΠ] μμ], π απ εἴατε ο ᾖσπγν αμ οἱββΓΙή ΕΠΕ σἱή βηξρίοίοπ πησι 5Η Ῥετεϊερα ἵτῃ αμ οἳ τοῃεβίεή οοπύταοΙσάσις μαι ἴνα ἴππες μμ Ὕσγα, ἴπ [δοί, οπ8, ππτβερθοίπρ πα μοντ α μπιν 1 ποπίά Ππνε ἴὲ ἐς Ἡε αἰπήπσεις ππαετείσσά ἴπαί. Ασζοτ ΗεΠ ἴ5 τιβπεε τετ πατ ΕΜ επά μοτέρ ο το ία δα]μα νε ασ οά ο ἔπεπι, ΕΥ πε Ἠπιε οἳ πα ρα Ισπ ίσα Άππα πας ΜπΠοίΠα ΑΘ] τοσα Ἐπροτομ]ομίη, Όπο ας δαπὲ δα ΒυροτοιβΗ ἴα ταλο ελα νμτετη απο αἰπααρῃ 5Πε σαπ]ά ἅπ πα Γατεπος τη ἹοτεειΕ Ἡθν [ιν πονον {ιο απιᾶ απ μίας ἶσά {6 Εοοπήπς γδατ πἰ ἴπ8 αμε οἱ ἵπετίγ-πῖπε ΕΠΕ επσοηταρεά Πατ] δα τω παπι το Ἰος οὗ πιοέποτ, ἨΠοπβεκοσρος Απᾶ Παν Ππά ἔαίίθτ απά πο ΠωΓΕΕΙΕ ας Εεείτῃ ἴπε βέταίτι, Οπίν Όνα πανε] αἱ ΆΑππε Ἐτοπίε Ἠανε ἔνθμῃ. ρα ήβ]εά Αμπεβ στευ ἳ' απιά ' Τπο Τεπαπί οἳ Ἰά[εΙ Ἠκιιὴ, Τε ΝΑΒ Εθετ ΟΜΗΕΟΤΙΑΤΥ ο εάθς Γλοτη 88 Γη βργίστ μασσαἰατ]γ τι ουπμασῖποτι ο πε ποτα αἵ Πε αἰβίετη, Ἠαῖ γεῖ, πτοαρ]ονι!, δες ρασες Επύτο 8 πιο πον]εᾶμο οἳ Πο, ΙπβῖρΗε οἳ οπατας- τετ, α]ηρτεσϊ στ οἳ {πε ταἰβξοτίατες οἳ αἴπετῃ απ πο αθ]ίρί- [αἱ αρίτε οἱ αἰπερ]το ον απά μοπί]σπθες πήο πάς πο οματασξε- τας οἳ Πεταεἰέ απά Πίο ἵβ πι ξεε!ν σοπβρίομοιΒ ἑπτουμ]ιοιαἡ ιο ϱ]οῖς ο Ὠοι ποτΕς. Τε απο ν οἳ Ἱοτ ποτ Ἠπα Ὦεεπ ππάστνιισά ᾖβΓΠαβΗ Ὦβοπαβε εἶνα πα ἰθδυ Ἠεπόπιρης απ Γοεοβα] Εατ εἰμες (Ἠμτ]ο τς ον Επ], η μασ] ἵπ νδ 'Ταπρπί αξ ἨΗΩΕΕΙ Ἠπιι” ἠπείτ ατε ἠθῆπίτα αἶμπῃ αἲ ππήρτβοδά εἰτεημίῃ Ατιά [πο ομθογναδίοη, Απηῆς 48 βἰεϊνίπαᾳ ἴο τεποι α μοβ, πήσ μεοραὈὶ ετεπ εδ οσιε]ά ποξ αθς ὀἰεατέγ, 18 ᾖλαᾷ αἶνο νο Ίαπα οπουρ]ς το Ίαν πε τα] πἶσπρ Πίο Πε πας ἵτατε]ήπα επε πήμΗ!, πἙ πανε οπιπἱ ἵπ Πβρτατγ ἱπιροτίαπου δις γοτῖς οἳ Ἱετ παοσς ΓΑΠΙΟΙΞ βἱβθεσα, | . ΑΤΙΟΤΙΒΤ. 1946 ταθοβρῆΏς (οσο ᾖγαπι Ῥαμε Τ) η Πανίαπ., ἴπ να βπταππετ, 18ΤΗ- νο γδαν οἱ Ἠτίμαί οσοιι- Ῥαλίαπ---ἷμε ὑετορεταίατὸ φαὸ νετ Ηἰρί πο οπὶγ ἴτπι Όγρτας, Ἐμξ πι πο μ]οῖς ο {πρ ΜΙάάϊο Επ, ΤΠε οκοοββίνο] ή Ίο ψεκίπετ πβς Κεεπὶγ Τε] Επ ἴπε τει ἵτουρβς Απά, πετ ετεππα{]γ ππα]ατίᾳ Γεῇ ροῃ νο Μαμά ατιά Ἰϊτασββοὶ οππηρα Μις νου οκ ρτύθβοᾷ ΕΥ α πτα νετ οἳ τουτὶαία το τε εοος Ενα έπε οἨτπαίξ οἳ ΌσΡτΙΕ σας Ππᾶνβα]1Υ, Ἠρρεῃ ο Ώθοστας οτε Ίθ]ε. Τε εἰαβίσπι μα νο (σ]ρἡρίοπο υὔμ8ς {ο ἀε]ίτετ α αῃΏθεσ] αβαἰπαῖ ΕΗΡΤΒΕΙ {π Έπος Ηστμε οἳ Όσπαππσης απιά ἵο οσα σ.μὸ Ἠήι [ο Ππε ουσπρα[άαπι οἳ ἴιο Τε]απή. Ἠπί οοπιρείθεξ ππρα σα] µετνίσβα πιο ομίοξ ο εβεα] Εκ ἔπα οὕταατε οἳ Ογμτιξ Ἠ/πΗ ἵή Εβοἳ Νεα ἰένγ απά ἐμαξ οπἰν ἔμε ἰσποτάπος οἳ ο πια ο οσο ἁΠίστια απά ἔπε Ἠπά οἶιαίοε αξ ϱΑΠΊΡΗ μετρ τοβροπεῖρ]ε 1οτ ἔῑνε Ἠεα[{1ι οοπα(βίσομς οἱ τε Ἐτίιημμ Ατπιγ. 85 πηβ ΠΑΤΕ], πο τεβροτιβίβ]ε απο ες Ἐπτπεα, ἠΠοίτ επ οή ἔο Ἐτοσάσξ απ. εβαηποή 5 α5 απ αβῆσία] τοβοσς οπίτα το ἄτ πάνταπίαμεομς εἰμαβῥ στι απ. [μτ ἔτοτη νε πιπ]ατίαἲ πζερτεᾶ αἰρίγίοια, ει, 0οἱοπεῖ Οταίᾳ, Βαγαί Μεηίσα] Όοεμε, ναι ο ακϊκαξίο νοθ νε οποίορ απά ἔπ α πεἰεναπί τορογί Εία '' Τε τεπία οἳ ἔλε ἔνουρε Ίέτπι ἃ ο οἳ οππτας Βππτοππήσή Ὦσν πιβμηισεπς Πίπας, Π γα αγε απ ατΏίᾳε ποια η Πτα ἱππαππεταβίε ΕπΏ]εοῖς [ου γοις Όταξῃ Βπά ρόπ, Ποτά Εἰοπρπος, ένο α Πογα] Μημίτεετ ωαρίαίπ, Βεῖ πρ ἔπε Εαρείπῇ οἩ νο Πρ]ιεεί ρεας αξ Ἐτοσάση ειά π 18860 οπ α ρίπδ-ο]θά εἱσορε, πε τεβίάετισε {οτ ἔλο ον ετς Ἀπης Ἐτδ πάσα εηρεττ]είοτι οἳ ενο [πο Ἐτεποῃ Ῥοεῖ Αιτδατ Ἠἰπιραιαά, πο οβ πιο Ὀνίος το Όγρτας ἁπτίπα ᾱ- Ἠποε μι] Βἠνόπατοια 48, Ίπ ἅπε οοπτεε ἴπε ἴοσπα οξ {πο Ομ οἳ Ομπνας” οαρεή. πι Βμπππποτ πο ἑοπίς απ Ἱπουάσε τε ΕΠΙ Ποσο απποτᾳ μπες, Ἠξ ἃξ Της Ῥοραατίη αἲ Ἐτοσᾶςς µτοῃ:, ἠππλκατ ΠοΙΕΡΕ πιά εἰεάς Ερταπᾳ πρ. Το ΑΠνεΥ Επιά τοπτῖβία α]κο αµεπά {πε ΒπταππεΓ Ίοτο ρεύπείτᾳ 8, Ρἰσέητε οἳ Ππεὶν ον Πα οἳ τε Ίαῦ αἲ τεστεπζ στι απ Όνε Ποια αράτίτ, Ἔπε αἰά τεβίσσπος οξ 1ο ση κα Ἠοσσιπο ἂπ ανασα βίο θββεί το Όνργας θοπτίβπα, ποῖ οπ]ν ἵπ Πε ΕΙταπιοτ Ἠας αἶδο ἰπ [με Ψἰπέοτ ταοπ{]ς π Ηστ τς είπα 5 οκοε]]επί. Απ Έτουίσα πα 98 οσα] Ἰηθβαβ {ο οσπ ογαοῦ ελς Ἠθαί οἳ ἔπε ἆαγ απιά Έτος] πἰρ]ές πας Ἠεσασπε οπδ ο ο Ηπεαί, ππᾶ γες πιοβε μτοημίής Πε] τοβοτί αἲ μας Μιά άΙς Ἰπβῦ, ϱ0-ΟΡΕΒΔΤΙΟΝ ΙΝ οὔρβῦς (ουπήπκοί [τοπ ραε 8] ἔο πιδεὲ ες πεορββί ος οἳ 15 ῥτούπσεσΕ απιᾶ οοΠβτπετΗ, Το οπα]παἰπα ήτα οτι αἳ σο-ομετακἶτε πο νι οἱ Ἶνε ο Ἠτίαπι οἳ οὐ-ορετα το βορἱείας αἳ ένο ν]ασες απιὰ ἠσγιπὰ ἵπίο Οεπί τα] ζο-ομεταίνε Οτραπίπαίστια, Τε εκαπιρ]ο γης αίτοτ πνῖτ μια Ὁς-ομετα ήτο 0επίταϊ! Βαπὶ ο] Βποσβεήρή ἵπ οοποεή- ἱπαίπρ δἱιο βαγρ]αβ Παπάς οἱ 6πσδε εοοἰείῖεβ νο Ἠπά ασ, ἴος εδ της Ὦγ οἴποτ πλήσα ποτε ἵῃ πθὶ αξ Ίοβπς ματιά αἷεο ἵπ ἐπ τεάμοάσπ αἱ Ἱπμειδεί ίσα σοπ]ά πιο νε ααλίονοά Ἠπά {πε 0ο0-ομετα νε Οεπίτα| Βατ] τοῦ οκἰητεά, Τε πορε Όλα ἠε ϱ0-ομεταίίνε οεπίταΙ οτραπϊσΒσπερ ἔατ ππμκείπρ γη] Γο]]ονν Βοτί]ν 84 νο]! 8 16 πΠοίεβα]ε ΜπρρΙγ βοσἰείγ ἔοτ ἔπε Ῥτοτἰβίσπ ἐο πε σα-οπεταίίτε ΒΜΟΓθΒ πι οἵμετ βοοἰοξίεῃ οἳ Ε]ιοῖτ τεηἰτεπαθηϊς λείπει ἨοιρΗέ Ἰουα]γ στ ἐπιροτεεά, Ὁα-αμετα νε Ἅεπετρτίε ονπ ἵςρ εοκπῃαπάδή ατετ κ] ΒθσίίοΠΏ αἳ εοσποπαίς 1ο. Της μεοάνσετα οµη οτραπίευ ες πιαπκεβίτιᾳ οἳ Ηνεῖς Ῥγουύποία οπ οὐ-ορεγα[ίνο πρι. μεν ΠΗΥ Βἱδο ἵππριονε ἴμο παη οἳ ρτοάαο ίσον Επιά Ες πα Ι{ψ αἲ επεῖς Ῥτούπισία Ὦγ νο επι μραπιεπῖ οἳ πρ-Ρο-ἆβέΕ οὐ-ορεταβίγο πρι ίθη, οἱΙμταμβες, (πετε οκἰμί ἴπ γρτις ἔνιο πιοσρη οἵ]- τεββίπᾳ ο0-ομεταίήνο δοσϊείες ατιά 1 πο], ἀπίτίθα, Ῥαο] πμ οἳ {γμίνα Ἰ]κο ογβΏρεΕ, οπειτίει, πµρίεα, εἴο. Ὦγ Επί αγ ἐπε πα Ἰδππεαι {5 εὐπαϊπαίεά απά ἴλιε πικεκοὐίημ ἵπ Ῥα8 ἵη ἔλλο Ἡμπιᾶς οἳ πε Ῥτούπυετς Απά οὐΠβΗπιώτΗ. Ἔετε ἵς πα Ιοπαῦς ἴἶιε Εχρἰοϊζος απᾶ ἔπε εκρ]οίτεα, Τ1ς πιοέίνε οἳ ῃτοβί αεπδες Το απἰμῇ, Το ῥτορτβπάπαε, Εοτοῖοτς, ϱποι]ά ὃς Εἶνε οεραπἰπαίσπ οἳ Εοοποπιίο Πε, απά εερεοία]ν Ῥτοάμοίίσα, οοπεμπαρ[ίση, τηβακοίίτα ππιά ἐταπβροιί, οπ οα-ομεταίνε Ἰποο. πε το ἀποετα' απά οοπβαπεσ᾽ οτριπἰσΔ{ίοπ8 Ενου]ά οτραπίσα Ειδίτ 1. ποτὶς ἵπ εασ] α, ΑΥ Εἶναί εἷνε ῥτοὐποίς εἰσπ]ά μα οἠτεστ]γ ἔταπι ἀλιὸ πού ασέτ ἔο ἔπε οοπβαπηετ {μτοπρ] οὐ-αρειαήνε βαρἱεέίΕΒ, Το ποΒίετε ΕΠία, Πεν απ ἱποσξεαΠ! νοτ]ς ἵ ποσά Ὦν ἑπαση πο ου ος ς ϱ0-οροιβήνο πιονρπηεπῖ, εεξ απά ἠπβῖβεοπο οτι νε 14ρᾳ, οἳ οα.απεταδίοπ Ὦψ Γποβςβ πο ανα νε πά ππἰπἰη- ἔταίατι οἳ τε Ίσσα] ου-ορεγαΙτο βοοσ ος ἵπ ΕΗποίτ Παπάς απιὶ 11 Τη Ἐε Πιο ΏτΗ Ίαν Πατ σο-ορεταήνε βοὐ]ε[ίες, αμ αν ο ὁ αν δή αν ὺνι Ἡν η ΤΗΕ Ι05Τ ΒΙΕΝΙ (οαπίπαεεα βαν Ἅαῃα 1] οὐπιρ]αμε παντα μα οἳ α το, πιοβ]εά οΠασαίπές οοἱο. Μοριτκ ββίρά ἴξ, απ Ματεή, οι αρρτορρίαία ερίμσες, ἄπεο Ένε αξνε αἰπ]. ΕΤΕ α ΑΠΕ βοτγ, ονόἩ τις, απ]ά (ωπ, µοΐπρ πον 8ἶσπρ ἔσ πι βαρῃρεγ. '' Ἔαλεε εν ἁτ]πίς '', παά Βία. 1588 Ἠ]ετιά, απεντετ ἀτίτις, ασ] στι, ''απγιηηημ εὔποημας ἐαξ ναίος. 1 απι ας αΏετ πιδεήπᾳ ἡπίπη Ἑ α]ιογῖης Ὁ Έο βἰαΐτας πο Βαἰή ᾱ- πας φορά, '' Έπος πο απγβίηρ,) 88/5 Ἠε, Ὀξ {5 ΤΗ µε Ἠο νε Βἰ) ἰπἠΣ οκουρἠ ενος Ῥείδετ οἳ ἔατ α ΠΕ βίος.” ' Ἠ πο Όση Ἰαδή Τεβς ἴνοσι ἨΙεγ αἰτασεῖ Εε]]εί Μοφίτίς ΕΥ Ῥ]απν οι Ἐνε Ἠεμοῖς, ΜΣΊΜά τε Ἠσαγ πα τ Πο Αοιέδοὰ, Τσο [ο] οτο τν, Το εἰκ ἆσεεῃ Ἰοβο οἳ ᾿ρολΗπατίς νε Ἠπ ο ὀἱνο πΕἱμ δε ορεπεή ἔπετα τοπτβε]Γ--πίσα Ἱαττοί οἷά γε Ῥομς Έποπα ἵ νγπίο]ι [εί πο πι νορμ] ἳ εν παϊπιά, ' παίά Μομαΐτις, Εἰοπίγ,”' Ἓρα Ίπ ἔε πεσηπιὰ Ἰναγγβί νο ορεπεᾶ, Τ παπα ιο Ἐ]μο ρίεσθ οἳ αρετ ῃββίρά απ ἴλε μάς οἳ 4.” λετε ροξ ἴ τος,” οπἱεᾶ Ιου, '' πας μπε ο ασαοῇ., πμ νο α[εν ναί ἆσορ ες οκ, Ἐπενγηημ εἶκε το Ίνα] τρΗς. Ἠπττγ πια, απά εί Ὡμο Ἠο]ο οἳ ' µοΗπαείη ἔταπι πα Ἠατ, πε Τ Πρατο οἱ πο μτομοτβοπππεΠς Ὑηῃ πιῦ Ῥετιοί].' , Απ ποις πες Όσπ εο]ε ἀονπ ἔπε εἰάσναῖκ ἑανατὶ Ἐεπεβ]γἜ ομέ, Τις ΡΗΕΗΡα1 ετπρίογεεῃ Ἠπμηί, ἁπτίπα Ενεῖν τβοτεβᾶοπ. Ἠομτε, ἔπε νἰσἰπΙ νους ΕΥ Ἱπῦσας, ἧταπντ Ἐν Βὐππς πιγβθὐτίοις αλβ ίαῃ, Α ποίσε µαἰΤοἱ παραπ βέοσε] αξ νε εἰαε ἄσατ, Τητβδε αἲ]ε ϱ0μ8 νο Πα]Ε οπγενίπις ΠΕ Ἰμιβηίηρ ἨΙεγ απά Μος αρ ἴες τεατ Εὔερη, ΤΗς ογες απιᾶ Ί8σες οἳ ε8οὶν Ροε ἔῑιε Ἐσιίβες απᾶ ομἱ5 οἳ βαπρηΐπατν απ] Ἀβαίθ πο οαπΠ(ε. Τε ον Ἡπσορε πμ βἰγαηαὺ 1οἨ, μιά ἀἰτεσοα προπ ἔπο ρο]ΐσρ νο δερίο τοπππαπίς οἱ ἐποίς ρήμπαποίοΒ πηπάπρεα. Ἡεμαπ Βρλίπα εαοῃ οἴπετ ἴπ ἐπε Ὠμοῖίς τουσ,” οκμαποα. Ῥοπεβ]γ το απ, ο Απᾶ βἰπρίπαῖ πεε να πως, Ἠπιμεμθη ετετγ Μία ΡΕ πιο πμ. Επί Τ]ογ το ρυσά πιο, [πετ] ΙΑ ἔοτ επειγμίπρ. Τεπίπα [α ἱπνοπί εοπιο πον ΚἰΙ ο σου], 1 θα. ΤἨ κος νεγ σος οὲ 11 τίσε ἵπ εν πιοτηάπᾳ.' ὕσιι Βαπίογ] πα 6 Ἠαοίς τσαπα ο ίσον ἴπε ΠαΕΠεΙᾶ, ΑΒ Ἡς πεπὲ τομ Τ88 ΠΕΙ Κα οτίης πας {1βί οὐπιίπς {ονγΠ ἴπε ΒΙΑΊΓΑ, “ασαοα επεπῖπα αραήπ, Μτ. ΤΑΠΕΕΥ, απ]. λα, τους πο ΠΟΝΗ Έοπι Επὸ Ἠεμίοτ γεε ΒΗΙ επτεαβεπε τσάι, απἰἠ σα, εΠρρῖπρ μασί πι τεὰ {π Ἠή5 Απιασ/Ἡ, ϱβ]ε οσο. Βί]εγ απ ΜοθαΙτ Επά πάρε ναρθά α, μτομὲ απιά ἐπεμά]η Ἰκ]ς, Ἠτοκεπ Ῥοῦέ]ερ Απιά µίθεδεξ Ἴγετο ενεγγπ στο, Το τσασι πάς Επ] οἱ βἰύσοί ἕπταπρξ : Μπὸ Ποσό ννας, πα τομα οί ντι πρήτιπαας ἨπΠ]ες. Ὃπ Εις ἱββί6 δἑοσά ᾱ, ᾖᾷ-σππου μίλα, στα πασά πισαβατο. ἀπ Τπε Ποβίαπα οἳ 18 νγετε Έψό ἑβεεροσπξαἷς οΕ Πα -ᾱ- μτίμε μοἰάθη Ιαὰ ὁαί βθβπαεά ἔο Πο]ά {ιο ΜιηβΗίπο α- Ῥτίεαπος ἵπ 1:58 απτίΤετοας ἀερίς. Ότο απιο]]οά τν, Ἠθ ἐματεᾶ ἡ. Ἠο ἀταπὶς {8, Α8 Ἡς τεβατπεᾶ ΤῬτουσ] 8 Μα]! Ἐ καογίπε σνας ᾖ1μέ, μοίπμ πρ ἔἶια β[Αίτε, Νο πεννα γα, Μτ. Ἰωηΐηγ ἳ αἶνε παἰκοά γε Ίου ἑσμαῖτς βια]ι. Όσπ Πτοά Ἠοτ οἶεαν {γοπι τε ἤοος απἀ Ἰε]ά πετ ους, Της πε 1μ' πε κεί, '' Επαή οτε σοΐπᾳ ἔο νε πιπττίος. πΕ πιο ἆσππι, εἰε,' με οπεᾶ ἱπάίρηα]γ, '' ος Τ η--- Ό, Όστ, οι, ππετεπετ ἀῑά που αθὶ ἐς πεττο ἴο δαγ 1 ' Απ 15 54 Ὀρθπδς αἲ Ῥή]οπιθάῖα αΓίατ Ἰπαῖς αττίτη] ἴπ {ια Πη]απά. ΕΤΙΕΝ 6Ε ΤΗΕ ΟΥΡΕΣ ΥΙΡΤΟΝΥ Θ0ΝΤΙΝΟΕΝΤ ΑΝΥ (6ΑΜΕΡΑ 15 Α ΒΕΤΤΕΝ (ΑΜΕΡΑ ΝΝΙΤΗ ΚΟΡΑΚ ειιν ΜΥΕΡΙΚΜΙΛΝ α Τ]ΜΙΛΝ Φοἷς Εςἰτὶσπίαις. σΥρβῦΒ ΕΕΤΙΕΥΥ ΕΙΟΠΕΗΘ | Εή 6, ΝΙΣ ΤΙΜΟΡ Τ]ε Ποέτε γον αῦε μπε, ἀαγίίῃρ, γε πες αμα δασπαίμα ο) ΤΗεν τεγε ΠΠΟγε }α{μἱ λα γουν ἐοτε ἁπά ελα γουν Ποξίε εοσῇ, πα ΙΠΕγΥΕ τος ἁἆμᾶ εγασε[αῇ, ΔΜ4γ ἡίπες βεβι ΙΠΕΗ σῦ, Επί που ΙΠεί οπἱγν 5ηείεπαηεε 15 τεαγᾶ, ήν τα ο) ὧσς. [επ εᾖειε εᾖα[! ου πο ἵοηρεν, Τε ελα γόοµς οτε ἀλες Τήεη γοξε απᾶ Π]ν αἲ πν σἰᾶε ὤπεε ΙΟ ή εαγ Πα {ἱΕ. Τεπηβ]αιεα ϐν Τάπγς Ἡππιδοῃ, ΠΠ Ελ: ΔΕ ΒΒΙΙΗ ΜΟΤΟΑ. ταῖς γα ἴ ο αυ]άαπ «πή]οῃ οἵ Ἠτιμαι σ8τε, Τ]ααρῃ ππσίατ πε ἰσίδα-ᾱτ Πατεείσεη σπττῖβρεςα’' ' πα πετ πι Γ ΕΡΗ ΓΑΓΠΟΕ ΦΠΑ ΙΠΗΥ οβ]]οῖ--- τς ο Ἠδ ΠΑΡΗ απ Ἐλά τοθᾷς οἵ Ἐπρ]απά Ὠείστο 1890, πα απ Απ οἳ Επτ]σπιπεπί Ῥπββθή πα γαας τοπποτ πρ ἴπδ ΠΡΤΕΝΙΟΙΞ ΗΡΗΣΥ τεβἰγίσᾳσπΒ προπ ενος πμ ἐπαί το] Ββιατιρᾶ πο παιδί ο ΠΒ ἐππππιρῃπαπί σΟμΤΕΕ.᾽ τὸ πατε ια απρί]οε, ᾱ- ανα ο 88. ἨήΒ ἀτῖντεπ (πταπρὴ μια Ἰ ρβί Ἐπα οἵ Ἱισπάση οπ πὶγ δΤίΗ, Ματεα εναν 400 τνβῖσίθα του ματ ἵπ ἴωθδ σατα]σας πι] εἰνίπα . Ἠπῖπα ΡΗπήώταππς οξ Ηιὰ Πίος ἹπάπμγἩ ῬΕάβΓΡΗΗΒ Έγαι ία 'πατμαίθΗµ σαττίησες” ο 18048 {α πε Ιπίδηι πισάβ]α οἵ 1948, ποπι πίτα ΒΙΙ ἐν ΕββΠΙΥ οἱ ἀρθῖμα απά ΑΙΠΟΙΘΗΟΥ οὐ πυτκ- ΤΙΑΠΒΗΊΡ ππῖσί δῇ σβ8τΒ’ εκρετὶόπδό ἴνάρ πιό ΡαΒΡΙΠΙΕ. Βἰπι]]ητ οανα]σκάθη μΗΙ απ Ππείά Ἠείπεεπ Απμρπβί απᾶ Ομ ἨΑς ἵπ τατίοπβ ομ1οπ Ἰατμό οἱ οἱ Βγαίπ, πο μαίπα Οατάξ, Βοι[αξί, Ον οπίσσ, Βἰγπήπαααπι, απ Μππαεβίες. Αποιιας ἴοκεπ οἳ πε Οο]ήσπ επ] γεςτ ἵμ 1πε σπµπίπρ οπ Πατ 181, ο α πο Πρ ΑΓΗΗΤΕ οἳ επ Ἠτ τε] ποτ Ἱπάπβίτγ -- πε Ῥτεπιῖμες οἳ ἐπ Βασπίει οἳ Μοίατ Μαπι [ποίπτετα απᾶ Τταίεγς ἰὶ Να. 1348 ΕΙσσβά ΠΠ, οπου 18 απἩ ΠοπΒΕ οἳ (πΕ Πτεί Βατατπ ἂς Ἡοιππσμϊ]ά, ΤΑΡΟΦΕΤ ΕΟΕ ΤΟΜΙΦΗΤ Βηππάτοπ-Ἱ βκάατ Βεραὶ, Μ Ρ. ἴστ Βτεξείοπ, αμ πεξβᾶ ιδ Ἐπάετ-εστοίατγ οἳ μα [απ Αἲ Η Τα πμ Απανς πι α ἁρο]ίπα οἳ Ἰπίρτββῖ ἐπ πο Α,Τ.Β, 1 μτεναίεπί ππιαπᾳ Άσγα οἳ ες πρρετ ἔοτπιβ ἵπ πιππΥ β01ρα]Ις απᾶ πια ΒΡΡΕ Ἱέδ Ῥτοραβρα {ο {κε ἵω πιπτπ{αϊῖτ ΠΒ περί 5 α Ππῖρβματ ενα]. Σαπσαςμέρε Παν ΓΡο8ὲ, ΗΕΗΠΗΕΕΕΗΕΕΕΗ ΠΙΠΗΕΓΗΗΕΕΕΓΠΗΕΕΗΠΕΕΕΓΠΕΕΕΗ ΠΕΠ ΓΕΕΕΓΗΕΕΕΗΗΕΕΓΠΣΕΕΠΕΕΗΤΗΠΕΓΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΕ ΕΠΕ ἓ Ταε Ἐδτος ἔ | ΡΜΩΤΡΗΕΙΣ ΒΕΕΥΤΕ’' ἒ Ε,. ο, Βοκ 4το, Νσηξίς. ἓ Ῥ]επεο πεπά το πε περι] Τπε ξ Όσρτις Πεντίεπ στ πΠσα Ἰ εἐπείοβε Ξ Ῥροβταί! Οτάςετ [ο ἩἉ- Εεῖπρ οπε τεβτἩ 8 βαοσοτίριση. η ἒ μμ μμ μϱ.”..---- : ξ Ξ ΗΕ ΗΝ απ μιπμ πηᾶ ΕΠΗ ΗΕΗΕΗ ΠΕ ΕΗΙΕΗΗ ΕΕ ΗΗ ΗΕ ΓΗ ΠΕΗΗΤΕΕΗΜΗΕΗΗΗΕΗΗΗΗΗΙΕΕΗ ΜΠΕ ΗΕ ΗΗΗΗΙΗΙΗΙ 28 ΑΠΩΤΕΤ 1946 ᾿ ι .. Όσα ννίπ ΒεΙ15απ Ρρονίσίοπ δίογο πια Φίογο ο[εγίπς Πρίεςί γαἱπο ἀπά ενειγ δετνίζε, ΑΙ 5ἴοςκς αωαγαηίθεα Γγε5ῇ. ΤΗΘ ργοαυωςῖς οἱ Εποἰαπά΄ς Ππεςι ργονἰσίοη πιαπι[βείωΓεγς. ΑΙ ργίοθς ΠἰσΠΙγ «οπιρε(/ίνο. ο. ΤΗ. ΟΒΙΘΤΟΕΙΡΕΘ | ΤΕΙ. Νο, 216. 81- 83 ἱεάγας ρθει, ΝΙΟΟΡΙΑ--ΟΥΡΠυΣ. | ΒΒΟΜΡΤ ΗΟῦ5Ε ΌΕΙΙΝΕΒΥ ---- πα ε---- Γ πι π Ταἱάῶγαπης Αι (εβίαε: ''ΜΙΟΟΟΟΦΙΑΝ” Νίκος. --- Τεδρµοπα 15. 1΄λκεείκτ ΨΛΗΕ ΝΙάΟΩΟΡΙΑΝ ς.Α. (Υρβιίς ΠΕΡΛΑΤΙΗΕΝΤ ΡΟΛΑΕΕΒ ὃ ΜΙΕΕΙΕΞΣΞ ΕΜΙΞΙΜΕΕΕΣ Ἰ45 ἱεύνα Βιγεοςῖ ΜΙΟΟΡΙΑ-ΟΥΡΠύ5 Ρ.0. Βοχ 124 --- Τειερποπε 698, Ηθαύή ΟΠίε ΝΙΟ06 051 Α, Εγαπιηδη ΘΝΕΜΑ ΟΟΝΤΕΑ(ΤΟΕΣ τὸ Εν ἱ νιοθδίΑ, ΕΑΜΛΟΙΦΤΑ, ΙΛΗΝΑΟΑ, ΙΗΜΑΦΦΟΙ, ΡΛΡΗΟΣ, ΚΤΒΕΝΙΑ, 1ΕΕΚΛ, ΜΟΒΡΗΟΕ, ΡΙ.ΛΤΗΕΣ. ΒΑΙ.Ε 5 ὁ ΒΘΕΗΤΥΙΟΕΒ ΟΕΡ:- Ἠαᾶίο Ἡεοείτοετβ (Ἠπεπιβίορταρηβ Ῥαρ]ΐο αἀάτθβα Τπαἰα]]α στ Ἐ]εσίτο-λΜεάἰσαϊι ΑΡρῃρΙΙβποΒΕ Βείτὶποιαίίου ρ]βπῖα ΦοπίίπιαΙν πθν 5Πἱρηιεπίς οἱ 5/ιοθς. Ῥηεδοίτίσηὶ ᾱ- Μεσιαπῖσαὶ Ἰηββ]]α{ἴσπβ. ) τεϊθόταπ: ΒΑΤΑΞΗΟΕ ΜΕΝΡΙΝΑ ΟΕ ΘΗΟΕΒ ΟΕ ΑιΙ ΜΑΚΕΒ ΟΝΝΕΒΕΒ ΟΕ:- ΟμγΦίαΙ Οἴποπια Ἀὶοοθία ὑδίπρ ἵνα θσί ηια[ορίαι Ἠιιατίο Ἐγτεπία --. οκ µ Μοτρ]σα . -- γάτας Αιῃίθποι δΡΕλι ΡΕΡΛΕΙΜΙΝΙ ΕΚ ΜΕΝΡΙΝΟ ΜΙθΟΙΝΕ Βεηβίάς ἒ Ἰωθίκα (Χεγοβ] ΟΙΙ. ΟΝ ϱ5 28 | ’ σσρΡβῦΒ ΕΕΝΙΕΠ «ΑΟΒΟΡΟΙΡ» ! ΤΗΕ ΟΝΙΥ ΕΙΕ5Τ 6ἱΑ55 ΗΟΤΕΙ ΙΝ ή ΝΙΟΟδΙΑ- οΥΡΗυ5 Εογ Βοοκῖπα αρρἰγ: “ΑΟΠΟΡΟΙΕ” ΗΟΤΕΙ, Τεππγαοπ ίπ, Νο. 9Α. «ΝΙΟΟΘΙΑ - οΥΡΒύΒ. Ρῃοπε Νο. 26. Τθίθαγαπης: “ΠΟΤΑΓΚΟΡΟΙ.,,. ΟΞΞΟΟΒΑΝΙΟΘ-- ΕΛΟΤΟΕΥ αν αρ σ μΕΝ Ηγαἰοπίοα!ιγ Ριθρατοά ΜΙΝΕΡΑΙ. ΜΑτεης Βοίΐέϊ]ος ου 5ΥΡΠΟΠς. | -ΒώΒΕ ΙΟςΕ ΜΑΝΟΕΑΟΤώΒΕΒΝΡ. -ΒΒΟΜΡΤ ΗΟύΞΕ ΒΕΙΙΝΕΒΙΕΡ. ΞΙΗΙΗΙΙΗΗΗΙΗΗΝΗΝΜΗΝΝΗΗΗΗΙΗΗΜΗΙΕΕ ΞΕΙΝΗΝΗΗΝΙΗΙΙΗΙΗΜΗΓΗΙΗΗΙΗΠΗΙΗΙΜΗΗΙΝΙΙΕ ἕ Νον επιοπαίς κ Ξ ΑΙΙ Βθνογθᾳθς Ξ : 8πά Ξ Ξ απά ΝΙΜΤΟ ε : 0γβηρδάθς Ξ Ξ ΒΙΝΑΙ.Ο0. . ΞΗΜΙΗΤΗ ΕΕ ΗΕΕΕΕΗ ΗΕ ΠΗΣΗΣΗΗΝΗΠΕΜΗΕΗΠΗΕΕΕΗΗΕΕΕΗ ΜΗΝ Ξ ΞΞΗΠΗΕΗΙΙΗΜΗΙ ΕΠΗ ΗΕ ΗΕΗΗΗΗΗ ΗΕ ΜΣΗΕΙ 1Η ΜΗ ΜΕ το“ι) Ὀ) Απ ΕΑ5 ΗΙ ΞΤΗΕΕΤ ΝΙΟΟΞΙΑ ΡΗΟΝΕ 99 Ρ.Ο. ΒΟΧ 189. ΑΌΑΤΑΤ 1946 , 97 ο Νονν ίπαί νο ςεσοσπ πο (εἰπ]ὶςῃ οί ἴπο ροςσί-ννας «5. Ὅ πι ϱοἶπβ ἴο Πανο α ΝυιΕΙΟ πο ΜΟΚΗΙς- ΟΙ ΡΕΥ-Μα-ΚΗ ΕΥ ΜΟΕΡΕΙ5 ΟΟΜΜΕΚΑΙΑΙ, τκύοκς Όνργι5 Απεπίς: ο. Ὀ. ΠΗΑΥ 8. 5ΟΝΙ:5 Β. Ο. Βοχ 26 νιςο ΙΑ. Ε. ΗΑΡΜΙΘΟΤΙΠΙΟυ 4 ΘΟΝΘ ΙΤ. | Φοίε Ὀἱ5γ]ομίου5 ΕΑΜΑαυΞΤΑ, Ι ΑΠΝΑΟΑ, ΙΙΜΑΞΡΟΙ. ἅἁ ΒΑΡΗΟ»Σ ΠΙξιγ]οῖς. - Νις οι - ποπ Έτ, αἨἩς Ἐσοω ΗΠΠΙ ΑΔΙΕΠΤΟΩΣ Πως ΊἙςοΩώω5δ ΕΑΜΟυΟ5 ΒΠΑΝΟ5 ΟΙΦΑΒΕΤΤΕ ΟΕ ΕΧΟΕΙΙΕΝΟΕ - ΜΕΒΙΤ 28 ΟΤΡΗΡΕ ΕΕΝΙΕ ακ------------κααασααπααρακααπααωπακα ππππππιαπαπαπισπαυα-«ππαπππππππππτετεςτποτατττεατππππκπκκκκππειε πο οοο οα δυἰάίχοαά Όγ Η. Μ.'Σ σονεγηπιεη! οἳ Ογργυω». πα θῦΣ ΜΙ5ΗΕ ΑΙΕΙΓΙΝΙΟ5. Ὀβγνίπη Όγργις σἰπορ 1935. Ενειγ ςυπάαν ... ΟΑΙΚΟ--ΝΙΟΟΣΙΑ--ΒΕΙΝύΤ.- ΟΑΙΚΟ Ενειγ Τωεςάαυ : ΟΑΙΚΟ--ΙΥΡΡΑ--ΝΙΟΟΡΙΑ--ΙΥΡΡΑ--ΟΑΙΝΟ Ενθγγ ΤηωΓςάαγ: ΟΑΙΚΟ--ΒΕΙΚύΤ--ΝΙςΟ5ΙΑ--ΟΑΙΚΟ. Εχρογίεποθά Εργρίαη Ρ]οίς- Εχοθ]επί ΠΠ απά πιαἰπίθπαποθ γβσαγή. Εγεαϊεγ 5ρεθθεᾶ, ἄγθαΐεγ Ὀοππίογί, ἄγβαϊεν 5α{είγ. Ηουγς αμἰοκεν ἴο γουγ ἀθεθίίηθίίοῃ, Οψ ἰοσ οἱίψ ΠἰαΠίς ιν Ββεσπογα!” αἰγογαῃ. ρεεά 140 Κποίς ρ8ν πουν, Εαν Ποοκῖπαπς ἁπά Ιπίογπιαίοπ ρίβᾶαξα αβριν:- Μ | 5 Β ΑΙ Β - Ν Ες ΟΥΡΠυΣΞ ΛΑΕΝΟΥ, ΙΔΗΕΝΑΓΑ-ΕΑΜΑΩὨΠΞΤΑ «ΕΙΜΑΒΕΟΙ. ππά | Βοοϊῖαςρ ΟΠῖοε, Μΐετ Αἰτ]πες πί Ἠσίεὶ (Ἱευρασα, Μισυξία. σετ --παπαραενατ--πα. πετ τς ηρπαπκυπαπαακακκά καπ τας. τ -- ΡΗΟΝΕ Νου. 33. : Ρ. Ὀ. Β. Νο. 28. 7. 1). ὈΙ ΕΙ 11) ΙΙ ΔΕΝΜΑΟΑ-ΟΥΡΙΤΓΡΘ. | ΤΗΕ ΟΙ ΡΕΣΤ ΩΡΚΟΣ ΕΤΚΜ, ΕΣΤΑΒΙ ΙΓ ΠΕ ΤΝ 15600 ΗΑΝΕ, ΡΙΕΑΡΗΟΚΕ, ΙΝ ΑΝΝΟΝΟΙΝα ΤΗΕΙΚ ΑΡΡΟΙΝΤΜΕΝΤ Α9 50ΙΕ ΕΙΡΤΕΙΒΟΤΟΝΣ ΙΝ ΟΥΡΚκΟ5 ΟΕ ΤΗΕ ΕΙ. ΚΝΟΝΝ ΒΕΙΤΙΡΗ ΓΗΚΜ “ΙΟΝΝΕΤΤ ΟΑβς ΙΤ.” ΠΠ ΠΠΡΤΠΜΠΓΠΠΕΤΠ ΤΕ ΗΕ 1. ΤΗΕ ΕΙΗΕΞΤ ΜΟΡΕΙΣ5 ΑΛΕ ΕΧΡΕΕςΤΕΟ ΙνΝ 0υἱὗ. Εοὶ Ραγί]ομ]αγ5 αρΡΙγ, ΕΒ. 0.Β. Νο. 15, ΙΑΠΝΑΟΑ. 169 ΟΤΕΡΕΒΌΟΒ ΕΕΥΤΕΗ ὑθυξπη ΠΝΑΘιξ 8 Τηξ ῬΙδΑδΙΕΡ Ηγιπ. Ίνα 0 πιαπή ψέατα Ἱες ο ποτά πι οσα αργνέσες ᾖοΥ ᾗετ µεσρίε. Τε ἰαίεοί ἠππουαξίοῃ, τὰ ἃ γΕμαβ ΠΟΠ. θρηίτε ὀρέῃ. Οίρε ἐο δευίσε πα απά εἰνέαπε. Πεγε {8 απ ποζομπέ οἱ απ παω έπαν εππέγπεπὰ πι ἠμήπαν αθε[ῥανε. Βοπιείβῖηα επἰταστίπασν δρ ἨΠαρροπρα αι Ἠνηαα΄Ἡ Πτα, ὑχρεπίπιεπίςαὶ ΟὈσπίτο οἳ Πποπείτίαι Ἠελα κα ίοπ, Το {8 Πιο οἡ]σ]αὶ παπι οἳ ο ρήμα, ππᾶ πε επἰτποταίπατγ Είπα ἴς ναί 16 ββρίή ο. πιπσα Όσο ποσή ἔω Ένε γε ναί πουρ]ς γα σομ]ά Ἐε Ὀοπειεοὰ Ἐν {6 ατε εἶστν ἔο Έδίκε κάναπέαμε ο ΤΕ. Βεατέσά πες ὀνετ α γομτ απο ἵπ α. πια! πα ἶπ 8, οσατήστ πιαπείσ 968, απ Πγ-Βνει εμυτος αἲ ρα κα πή κ Ἡρίατη, ΙΤΡΟΝ, Μάρ οεπῖτο ποπ ἵπα τασπα {ος 180 ἀἰβαρμίρα πιβῃ Εγω Ενα Βετνίορα ατ ἱπάπείτγ απ 1 ρ]αππεά {ο Μοίά πρ ἴο ἀσυ, Ὀνήηα εἰς ο αἱρῃ]- που 6στεβα τηε να τε ῬΗγβίοβΙ Βτι. ησπίαὶ ἩτροκΕ Απά ἔατ- τηετῖγ πρ δν τοπιβίπρα μω [ατ [πο τοβῦ ο ἸΠείτ νε, το μα! απ ἴπαῖς Τσο απαΐτ απά τδαπηδᾶ το {μαίτ οἰά ΟΑΤΒΕΤΗ, οτ βατ στι τον! οτιεΕ. Τ]νε ἀἱβαμ]οά Ἠαγο πετετ Έπιανυτ Βόι αν βετν Ίος Ἠείοτα, απιά Ἡ ΕΕ ακρετίηιεΏί βποσεθήΒ Βἰππί]ατ οεπίτες γη! Ὦς απεπιε Εμτοπρ]ιουΕ ἐς ουαπ{ςη, Ἐμιῖψ τεβι]ζς πτο Ἠτίβί, Ο ἔε ἠτπε ὕπο ἠναπάνοᾶ παπά Βἰχέγ-αίκ Ίποπ τεμα Παρά, ει] Ὀαὲ εἰ απο ποη Ίπ {00Β, 00 παπεῃ τομτθββε ο ἱπάπβίτίαί ἐππἰπίτρ οοπίτθς ος ϱεοίσα] οὐ]ίσασε, εκοβῃή, στ αι Γεν τ- απἰτίπα Ειγέπετ ταθάἰοαὶ ἔγεαά- ΗΊΘΠΤ., Το, ποπ ἴπο οἴνες αγ 1 γβϊθε Ἱδρίνατα, μη δι ές ονουτ- Γι] ἁοτπιογῖος πιά τεβῖ Γώῦτης, ππονῖς πιά συπομγῖ, να], συτῃ- παείητα, Νακε[ιορε οπή βραοί- ος ϱτοαπάΕ, Τπε Ρίπῦε 8Β απῖν Πα] 1]. Μοάεν τπτ αὐνεγάσίηρ, 1ο τας ἴον {5 εκ-τεεἰἁεπῖς) Ῥεγβοπβὶ τουοπιππθηβοΠς {ἐς Ώδσαπις ποπ απά Τογ οπεϱ- πρ εποαμῖι Ἠήβαρ]επιεπέ Ἠδ- Να ήΗέαίοπ Ω/ῆσρσα ἔτοπι 118 οπιρ]γοπαρπξ εκεμαπμεε ᾖἴοσ ορ οτι Ππεπιθοίνθβ, απ οπ]ν Ῥατίὸ οκρ]απα ση. Της επἰταοτάἴπατγ ἐξ ἶς λε Ἑρμαπα, ' εἶνο οσο πα Βπετ σπα [ωτ επο αἰβαβ]εά ποτείπρ πααι,'' 1 ἴσα σασᾶ ἴο Ὦε ππδ! ἴπ ΙΒ μτοβί εοοἰπὶ οκρετπεπίέ {ιο Οανογππηδαί Τη Βμεθά οἳ νο ποτείπᾳ πια { πετε’Ἡ ἐἨε απαρ ἳ Ἔσα οαπἩ ΓσἨ πιο ἐ]νε Πατοτηπτεπ, 18 ἀσίπρ αἲἰ Ἐμ/8 ἔος πο ίηᾳ, 18 ν]ναὲ οτι πβ οππετ αΕης απο ματ Βεγ” 88 Της μιτίνεα, πβπα]ν οπ ῆοξ οτ ογαίσα, µοτ Πἱ5 Πταί ἱπρετνίετ η ξ Βάπεγ Α. Ε σαν, Ἑαλαπι Ἡ ΠΠ βμοτ, Πω πεμενε 16 οτ ποῖ, σπθ οἔ πι Ῥτοβ]επιη {8 σὐπιν]τισίτια τΙΒἩ ππεπ ϐμργδῃ πα πας πΏουί Ἡρλαπα,'' ΔΙαππρεοτ Ἐο]ον ὑο]ά τηε, Αποϊμετ, τε πιοβῇ ππροταπ {η πππῖτιξ ἐμείτ ουπΠάθπ ος εποή γε σσ ϱ1ῇ Ἠποῖς πομε, Πεπ]Ε1 ματιά Εκ] ἵπία ἐπεῖτ Ίπακετι Ἠνερ,”' πει]εν, κε Ἠιε Ἠεβίᾶσπί Μοάισα] (ἨΠοες, Ίνα η, εδ ῶ- Ἀραγί ἐς ο ενογν πια ππεπ βδ οὐππεΕΒ ἶπ, Εμαἰπ αΓΡΒΤ , πποπίᾶι, ΔΙ Ἐείοτο ἵνδ ῥοες ομέ, Απά οἳ ϱοµ156 ἴπατο 8Γθ ἀλιο ἱτοηπεπὸ ΒΑ] Πιθοβίήρε Ἰείπεετ Έμεται, ΑΙ, ἔτότα ἴμε ππβπαμε οππιπητάς, επῖ ΓΠρεῦπε. Βποσθθο οἱ εασὴ αν Οραίσε ἀθροπάρ ἐγοαρπάσπείγ οπ Πανίτρ αἲ Μοᾶβεῃ πιρά{εαὶ Βοἴμπορ πια ἵΝάτ Νοππάθά ἐπ Πι, Ίπο ποἰάϊθτα απο ἀσίπς βῃοσία] ποίρπέ απᾶ ΡΗΙΙΕΥ θΧδΙΓΊΒΕΒ μο τα-ἀβτείορ 116 πιβοίδ οἳ εμείτ Επίσας. Βν ΙΟΗΝ ΟΑσµει. 198 Ἰοαιὶ Εε ερ Ηή πΊα----Α, τηε ο ΙςΠΟΤΝΕ Ἱπωτίεετῃ απιά Εδίτ Ῥτοβ]ετης Ἰπιαίής οπέ, απ οΆτι αλ Ἠνοίν Ἱπησήαρο. Ἐοι]αογ Ἐπα {αν στον πεατῃ θνο] απποπς ποτ]ίης πιρῃ---- Βἰ Μππιµγ οἱ Τμ Ώσας Ῥεείαα Οεπίτες Τατ επερτα βατ, ΓΠβίτηο- σπα] (πίτες τεσουπα απ παστι, Ἱοσω Γτατίτια (σπγόῃ Ῥτοπίαίπα ασσαρπίοπα] οἱαμμβε, ταίπίπα ρίσος ἴοτ ατ ἱπάπβίαγ. Βιί ποπὸ οἳ ἴπεβο Ἠδε αΏῃτοκυβεά Πρίαπι ἴπ αἶπι απ βσ0µε, Ἰωεί ία ραταή ο οἳ α [εν οἳ Ἱέ οµΏες Έδ]] ποπιο(Βίηα οἱ μα ππον η Ππππα Βοτγ : Εαοῖτπς απ ππ]ποπῃ αἰνήατ Γπίητε, οἱβοπατμεά Βο]άίεη Β, Βίποεγ ατίτεά αἱ εις Ορηίσο πι οπς εγε απ οπο ΤΠ, Α. ΠΙιΟΗΑΕ ΤμμιὮ Ἠλᾶ Έλατα ἔπετι ΑΝΑΥ. ΗΕ σομ]ά πβνες Γοῄσπ 48 οἱά ]οῦ αραίΠ. (αἰντήρ Ἠήι οπή ρπος Ελαξ ΜΒ σσ] βατ Ἡ, πΘνε σπε, απιὶ ἄο αν νο] αἲ ἴε πε] οπς «γθ Απ 15 Απ ἂν ηδη πε πο, Ἡ88. ΤΠΕ Ηταῦ ἐπὶ πι Πίπα. Ἠίς προ πἍη πάν αθε- Εὐβετόί, Ἠδ οἱ απ παπα] ππεβα.'' ΗΙ5 πορε οἳ ετες Ἠρίπα ταποῖ πδε αραίῃ νπς θἰπάσν, Ἠο Ἠα α- 'ΡΝΕτυμο]οσίοπ] σαδα, 8 αἱ πιβῃ μτὸ η οτ Ῥείπρ εἰασ]ς δικο] ᾱ ηἰωετίπα Εἰον, Βαθεῖπς αραϊπεξ ἀερτος- ίσα πε πα ἑσασ]ιοβί, να] Ἡε ετετ [ομμ]ιή, Ἠς νοπ ἑμτοαρα. απ ο επρήπερτίης αορ Ἡσ οΠσμς Πα [πιτο 1ο μας οἳ ἃ ταἰἡΐτις αμεταίοτ βαξέοι, απ τβρβίνεᾶ Ἀοππε µμποππίπατγ Ἰπβτισήση, νου εδ ἶδ αξ Β Ἐταἰπῖπα ΟὈεπίτε, μπι ἀθμμίξ Γή πηϊβείηα οψ Απά Ἠτπα ση] Γβδοσπ9 α, Εἰ]εά πατε. Ἐεπποι Ἔποπου Ἠδά τὲ- Μπο ο μ ο ταῖς ο Εαθοετ, ἴπρ οαπ]άπ, σαν) απ, Α πατ πο Ἠὰ εοτ- πο οπε οἳ Πῖπ Ἱερε πει {σπα τισ], επι π]οτι ἓε μπε μα ΗΠ, αἰήνα αἳ Ἰεεξ νε ατετ- Ῥα]ηπισρᾶά απιά {οτηρ]εά οπου, Αί Ἀρματα ἴβ ἀεοίάρή οπ Ἰπβιτατπετιί-τααεἶτιῃῃ Ας . ΠΕΝ ύβ1ο6ς, ΤΗΥ εδαζθά Πάς Ἐπαῖο Εποπ]εάρε, ἴοαππά 1 ποσά εποικὴ ἔοτ Ἰς εἰα]εά ο, Κον νδ 18 Ἱεαππίπα Τε αἲ Β Τα πῖηρ ΟΕή{σ8. Τα ἴο ουημταξα]αίε γοι οπ ἔπα μτειί οοπείτηστε πο γοι αὖθ ἁσίτπα,” τος α, ἀἰξτισαἱ]νοά Ἰοομᾶση βατᾷδο πο Βεπί ο ιο Οσπίνα ἐνοπεγ-σθαί-οἰά Εερτ Βαπάγ, πητ Εσ] [δοι: ορρ]εᾶ. Ῥεέετ Ίνα Ἠπά πετετα] ορεταίσπΕ απ Έμεπα, ατιά Ἠβά τθνετ θεεπ πΏ]ο ο νο ἵπ Πίη Με. 6 Πουρ]εά οπ αϊσκα, ον Ἡνδ μοὲ ἐτοβπαετιξ, αὐπττε! Ἱεπτπίτια α, Ώεποβ 108, απιά μλνο Οεπίτε Γοατιά Ἠΐπα επιρ]ογιποπί πσαν ή ποπις αἲ Πεπηβίατα, ΕγΟβΙέάμ, α, ἔοττη οἳ τ]οπτηα ήτα, Ῥτον 1488 Αι ΤΑΙΤΙΥ οὐπήπηστ 6βΒε [στ τε μή ποπ. Τ{ οὔεπ Ιεγες α. πιαπ Παπρίπρ αΏοιῖ, πὲ Ἠοπια, Πανίπρ ενργμίπρ στις Γοτ Πάτα, Ἰομῖτρ ἴπε πα οξ 1ήΒ βΗΠοπεά ππβοίεΕ, ἵπ ἆαπμετ οἵἳ Ἠεσυτηίηπα α πεππιαπεπί {ππα]ά, Ἠ, ᾖσπε, Αα. πιά (]ε-βαοά ἡΠά]ατιάΞ οὐπμτασ σπα]. Ῥ]αύετ, Ἠβά 1{, απά οββ]οά πο ἐπθ πααπαμοι΄» τοσπα αἲ Ἠρλαπα πμ] Β, Βοξ. Ἠε'ἆ σος Ἠδύαμς ἔλδ πιαπβρίημ-ἱτοοίον οἳ Ἠέῃ ἥτπα, Ἠ πο οπιρ]ονοή Πἶτα ζοτ θΙμ]ιύδοπ γεπτη απ σαπ]ήπ)ῇ ΑΠοτά ἔο Ίσεε Πἶπι, ατταπαεά στ Πε οσπτας ἐλιτουιµα ἴπε (οσπέμανεά οπ. ῥαμε 20) ΑΠάΡΤΕΤ 1948 Ελ 0015 ΙθύΝΙΝΙ ΑσινΩ ΕΠΕ ΣΗΗ ΕΠΣΕ ΕΕ ΕΕΕΡΗΗΕΕΕΠΤΕΙΕΓΙΕΗΕΓΗΕΕΕΕΠΗΕΕΤΕΠΗΗΗΕΗΕΠΕΕΕΠΠΕΕΕΕΗΠΕΕΕΕΣΠΕΕΤΗΠΗΓΤΙΗΕΗΤΗΕΠΙΗΣΗΓΕΓΙΠΕΕ ΜΗ ΙΕ ΗΔΗ ἱ ΕΠ ΡΙΡΗΙΤἘΓΙΠΠΙΠΠΙΠΙΠΙΤΗ . Οθηίγαι ΟΗ]σο : ΙΙΜΑΣΣΟΙ, ΟΥΡΕΣ ΤΕΙ, ΝΟ. 268, -- Ρ. ο. Β. 100 ΤΕΙ. ΑΡΡκεςς “ΤΟὐΙΤΟΙ ΕΜ” ΗΙΜΑΞἘςΟΙ, Βναηεῃες ἵη Μἰεοσία, Εαπιασισία, [.αγπαςα, απαά Κερνεςεηἰα[ίγες αἴ Ραριο απαά Κγγεπία. ΤΠΕ Ιουπάβῆοῃ οἱ {ΠεΙ1,Ο]5 ΤΟΙΚΙΣΤ ΑΕΕΝΟΥ οἨ πιοάθΓῃ πες ΠΠεά α ραρ, Τε ποὶ οπἰγ Ὦγ Ογρποί ἰτανείίετς δι ΡΥ Ιογείρῃ γΙΦΙίοΓς {ο {πε Ιδίαπά, πε οδ[εοί οἳ {πε ΤΟ 15 ΤΟῦΝΙΞΣΤ ΑάΕΝΟΩΥ ἶς {ο 56/γ6 ΟΥρτίοίς (τανε[ίπρ εἰίπει ἴοι εοπιπιετείαἱ Ριτροςες ΟΓ 45 επιἰρταπίς απἀ ἰουΠςίς, {0 Πείρ Ιοτείσπεις νἰδίῆπο Όγρτις ΤΟΥ δἰπιί]ατ γ6ᾶδοῃς ΟΓ ΥΠΟ Ιπίεπά {ο δρεπά 5οπε Έπιε αἱ {πε 5ΗππιοΓ τεςοτίς {Π΄ {πς Ι5]απά, Οι ΑΡεΠπογ΄ μπἀετίακος ἴπε ἰδδμίπο οἳ ραδδροτίς απά νίσας, {ο Ἰμτηϊκμίπο οἳ Ππερββδα!γ φεομη{ίε, ροτί Ἰαοίες, απιραικαῄοῃ απά ἀἰδεπιραικαίίομ, ἱπδρεείίοπ οἳ {ταγεἰ ἀοομπιεπίς Ὦγ |Ιοσαὶ Ροΐΐοο Αι- Ποπῄίες,. ἰΓ8πβροίί ὮΥ 868, ΔΙ απά ὮΥ πιοίοτ 60815, ἴπε Ροοκίπο οἳ Γοοπι5 αἱ ἴπε Ῥεςί Ποίεῖς ἴοι νἰδίίοις απά {1ο οιραπίςίηρ οἳ εχομιδίοῃς ἰπ {πε Ιδίαπά οι αὐτοδά, ΤπεΓ.ΟῦΙ5 ΤΟΌΚΙ5Τ ΑΟΕΝΩΥ ἴδαῃ οτραπίδαά οπίετρηςο ΨγίΗι εοπιρ]είε ρε[δοηπε!, ἂπἀ εοορεία(εά γνίίῃ τεοορπίδεά απά ἰπίεγπαίίοπαί!γ Κ«ΠοΙΗ Τουπίδί απά 5Πἱρρίηςρ οοπιραπίες αΌτοσά. ΙΗΗΗΠΗΗΗΗΜΙΠΙΗΗΗΝΗΗΗΗΗΙΗΗΝΙΗΗΠΗΝΗΗΗΗΜΗΗΗΗΠΗΗΗΙΗΙΗΝΗΗΗΗΕΠΗΠΗΗΗΗΗΗΠΗΗΗΠΗΗΗΝΗΝΗΝΗ ΗΝ ΜΗΗΗΗΗΗΗΗΝΗΗΗΗΝΗΝΜΝΝι Ροτ γοιγ οοπιογύς 5αΚκθ Ἱουίις ΤουμΙςΤτ ΑΑΕΝΟΝ”. πανκ ακομα κα κανα ΗΠΠΙΗΗΙΠΙΗΠΙΠΙΗΙΠΗΙΗΙΗΙΗΠΙΠΗΗΠΠΙΗΙΙΗΗΗΠΙΗΠΠΗΙΗΙΙΗΗΙΠΗΗΙΗΙΗΗΙΙΙΗΙΗΠΙΙΙΙΗΙΗΙΙΠΙΗΙΙΜΗΙΙΙΗΙΙΙΙΗΙΙΗΗΙΙΙΗΙΜΙΗΙΙΙΙΠΠΗΙΗΙΗΗΙΙΠΗΙΙΙΗΙΙΙΗΠΙΙΙΗΙΙΠΙΗΙΙΠΠΙΙΙΗΜΗΙΜΙΙΜΗΙΠΗΗΙΗΠΙΙΗΙ ΙΙΙ ΤΗ ΙΜΙΗΠΙΙΗΙΤΙΗΗΙΙΠΙΙΗΗΙΙΙΙΙΗΙΙΙΗΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ . 4 ΟΥΡΕΠΒ ΕΕΥΙΕΥ ΟΟΝΤΕΝΤ5 ΡΑΩΣ ΜΑΝ ΠΑΡΕΕΣ ΕΒΊΤΠΝΗ | 9 ' . α : , . . , ͵ ! : . « 5 δ ΑΝΝΕ ΒΗΩΝΤΗ . , ͵ . . ! , α ν ς Ἐν ΑτΑαξ Ώβλτα . : Β τι ΟΕ . 6 , . . Ἐν 0. Βτνιακποτ κ π ΤΗΕ ΚΑΝΤ ΚΕΟΡΗΥΤΟΕ ΜΟΝΑΕΤΕΗΣ. , ͵ , Ἡν 1, Επιαρροπ. . Β ΟΟ.ΟΡΣΡΗΑΤΙΟΑΝ ΤΙΝ ΟΥΤΡΗΤΗ , , ἴ ή : 9 Εντ ὁ, ΠΜ. ΑγαΑδτίκτοτις 9 ΜΟΡΕΗΝ ΜΙΕΑΟΤ ΕΣ ΟΡ ΤΠΕ, ΡΙΡΑΒΙΕΌ , . ες ὃν σπα ΟλΕΗΠΙ, : κ κ 10 τη Ε 1019 ΡΤΕΝΗΏ 4 : : . κ. . Ὦν ὃ, Πεσεν ., . ἔ ες κ 1 ΒΤΙ.Ε. , , 5 η - : α Ἡν Ῥη, Οππιετορόομιοτ ο. 19 ΒΒΙΤΙΗ ΕΙΤΝ ΜΑΩΝΑΤΙ ᾿ , , ͵ . , , Ἡν Ἐπαπβτῃ Επι, ιοη ΑΣ Β 13 Α ΟΥΕΠΙΟΤ Τα ΒΕΙΑΙΑΝ ΟΟπίαο, : . , . , Ἡν Μπῃπ. Ἡληποβειε . 1 ΒΗΩΝΣ ΑΝΏ ΡΑΤΙΗΕ . , , , ᾿ : : : η Βν Ὀπη, ΕΕΙιλάΗιαξ . , 16 πΗώ τς ΡΙΟΤΓΠΗΣ. . . . , , ἃ : : ὦ ω , -- ΙΙΤΕΠΑΤΙΗ ΕΕ ΛΟΒΗΤΟ ΑΜΒΑΕΞΑΡΟΒΕ . . Ἡν αμεβ Τι 1µβτατ Ἠσπβον . 18 ἹΟτΙΕΕΙ ΑΝ . α , , , . , , . Ἡν ΤωβΑλδ [ΕτΕΤΑΙΙΙΒ 18 ΜΑΙΝΙΥ ΕΟΝ ΝΟΜΙΝ . 51 ποτιασς ος της ΟπΤΕΠΤΒ ΤΙΟΤΟΗΥ 6ονΊητο ΕΝΤ : 9 κ“ . κ : 94 ΕΙΙΟΙΝΠΕΕΣ . , , : . , 9 ’ Ἑν ᾱ, Ἠπανικοξ 51 Οπή ὈαήοΏΒ εποπ]ά Ὦς. εοπὶ {ο ἴπο Βάΐος, Ῥ. Ο. Ῥος 418, Κ]οσεία, ΟΥ ΡτΙΡ. Αάνοτηρίπα τἍίες πΠ] ὃς αῖνει οπ αρῃσαροπ, της Ο0ΡΥΠΙΟΗΤ ΟΕ Απ ΟΠΙΑΙΝΑΤ, ΜΑΤΤΕΕ τν της ΟΥΡΕΙΕ ππτπώ τῇ ΕΕΒΡΗΗΝΕΠΓ. ΟοΤΤῬΟώΜΔΑΝ Όβδ)λνΙ (Ιποογρογαίεά ἰπ Τιγκογ νι {Ιπιίεα | Ι801ΠΗΥ) ΕΟΙΙΝΟΕΟ 18638 Οερίϊα!: Ξ10,000,000Ο -- ραίά µρ: Ξ5,0000ΟΟ -- Πεεεινε 51,250,000 ΒΑΝΚΕΗΣ το ΤΗΕ αθΥΕΕΝΗΕνΝΤ ϱΕς Ορεύ» ΒΕΑΝΟΗΕ5 ΟΚ ΑΕΕΝΤ ΙΝ ΑΗ, ΡΑΠΤ ΟΕ ΤΗΕ ΝΕΛΚ ΕΛ5Τ νΝ σΥΩμι) 53 ΝΙΟΟΘΙΑ, ΕΑΜΑΑΙΘΞΤΑ, Ι ΑΠΝΑΟΑ, ΙΙΜΑΞΘΟΙ, ΒΑΡΗΟΣ, ΚΥΒΕΝΙΑ, απά (ἵπ δυπιπιεν) ΤΠΟΟΡΩΟΣ. ου ον μυμωννωον ΤΙ ΒαπΚκ οοπάμοίς 8νε6τγ Κἰπά οἱ Βαπκίπα Ευιδίπεςς ἄπᾶ θχίεπάς 5ρεσἰα] {ποἰἡες {ο πιεγομαπί5 απά ἰγαίθηῃς. Ι ΟΝΟΝ ΟΓΕΙΟΕ 26 Τηποσπιογίοπ Ὀἱγθεί, Ε. 0. 2 ΙΞΤΑΝΒΕΙΙΙ. ΜΑΝΜΟΗΕΘΤΕΠ 56-60 Όνος «ᾠϊρθεί, Εεἰαία, Υαπίὶ-οαππί, Βεγαθίω. σοι 5, ΝΕΜΗΕΗ 10 Τλε ἔπβριας ἠεμίεις ο 1 1 1. Ὁ, Βας 8, ἠεαήα, μμ. ΜΜΑ υζ Ἠυτίπα ἔπε ραξὲ τομ 1) ἨπΒ Ἡρση οτ ΡοΙίογ ἔα τεββηιί, ἵπ πε ''Όγργας Βονίον α- Ῥεγεοπα]γ ἵπ Ἠπαμςῃ Ἱογαιτα. Τμ] Ῥοΐίογ, νο Ῥε[ίενε Ἰας Πε]ροά ος τοπάετῃ ιο Ἠθίίον ἐο ππάετβἰρηᾳ ἔλλε Ῥβοκμτοππά οἱ Ἠτπει πα, Ίο ο πο Γοἱενε Ενας ους τεμάετα γη] ἔμείτ νατῖοά ερΒοτος οἱ Ιπέετοβί Νωπ]ά Ἐν Αππίοπα [ος 18 ο επ]αεσε προ Πνα ροῖπε, Ἐπέ ὦς απ πο, ἔδεῖ Ειαί, 1έ νο] Ὃε Ῥγορετ ὑο αἰ]οιν ο ρήμα ελοιέ πΕπονεήμπηεπ{ ἴῑπο 01 Ἠγμάαγ οἳ αγαπας, πο λὰξ ΡτοΏα Ην Πα Ἱπογβ πΠεππσε ΕμαΠ απὸ οετ οπ ἐς Ετίηρ]ι Είαμε ἠμτίτιρ ἐς Ἰμβί ορπίαγγ, (πρυτρε Βετηατά Παπ ορ]ευταῖσά η 905 Ετιιάςγ οπ οπ]ν 5681. ἸἨἈδίμες οἳ πο Ὢπδ βρεος Ἱππ Πϊ ππατποάκ ΡΙΗΙσεορΗγ, θές το Αµµτονς οἱ Ἠΐς τε]ρίοιις Βοπήτπεπίς--απά ο ἰς ἵπ {ο Εἰποζεβε εεπῃο Αα τεσίοπ ἠτατια ία οβπποξ ερ Ἐπὲ αι πε ἐπαι α Β.5, η, Ἠτί]μαπιε {οπτηβ]ίαί ατιά απ ππδοπνεπ ση] 8 ἱγρβροηβίο]ε οπίηο πεί νο Άμτες ναι Ες αποτίμοίοκ ἨῬτοβρπίσίήαπ οἱ ποταίει ος πιο Όμασυ 18 πποπεςἰοπαΏ]γ ΑΠ οΠμίτια] Ἠ ατα ακῖσαὶ Ρίαγ ἡτίρΠε. Τη Πία ντίήπρε ἴμετε ἵπα ὙβμΗι οἳ ἵτοιγ απ] Πἱ απο απᾶ ἀἰ]ομις αίτια Ίτι ΒΙΡετο Πο ΗβΠΘΒΒ. Ἑν Όιε πιά ᾳ]ε οἳ εἶνε 1911 Ορηέατγ ἐς ἅταπια ἵπ Ἐπα]απά Ίντα ἵπ Α βοττ ΡΙρηῖ Ῥιί ὃν 1880 Αγέῤηις Ῥΐπετο Ῥεσαη {ο υτίτε Ἰπ 016 οοπτβπήοπα] ΠΙΛΠΠΟΓ Βιιο ἕατορ μα ' Το Μαρϊβιτηίρ ΆΡοπί 11ο 8αππο Εἶπιο Ἡ. Α. σπθς ομτας ὑο [ῇθ ἔωτο Β8 Β ΡΙΑΥ. Βμτπβγά Βμῃτν, ΗΔΊΤΌὈΟΙΣΟὺΥ ΕΤΙΕΝ πο Απά πεις νο ταῖβεά ἐλο ροβίσπ οἳ {νο ἠταπ]α, ἑα πο ἴ, οσα]ά οοπιημπά τοβροοί. Τεν πιω] ες ΝΑΥ εαν ἔαστ ἴπσεο πιο ξο]]ονοά Ἰι ἴε ἱς εοινέ] νεί]νου Βαν, ποπ]ά ἤμνε ἔσαπά Ἠήε ἵναγ οπ ές Μέχμο αἲ αἲἰ, Ἱνατά Εἰνουμ]ν 16 να ἐο βθῖ ἠΠοης, Πηκ] Εαν πο μπουςρᾶειὶ τι, ΗΙΕ Πτα μίαν Ὁ' ἨΠάσημετη Ἠοιρεῃ Ῥτομηπ{βί ἵπ 1888 ας Πο α ΠΠ 6σεβς αι] Ἡ ν/ΘΒ πο απ] 191]ᾳ ὁτ πο ἴπαέ πε Ἡσυμπιε Ῥομμι]ατίσ Ἐπονή Ἡς ᾱ- ἠπηπιαξίας απ] ππαΠ} βὔρθβα αι. Επο (σαν ΤἨεαέτα, Ἠ[ε Ἠανρ Βεεπ ΠέΗε τοπ Ἐμαπς ρε αμιγῖπα ἴπε ρα» [ειν εαν πε ἵπ αμίέο οἱ ΕΙΒ μτοβή με πε ἨΠΙΒΕ Βαμς Απά εχμεσε Επαί βοπαε τεμ] γνοτῖς οἳ ἡίς ρτοβί «ταπιῃ- Μβί, η] Ἐς ῥτεμεπτεή. ανν βρεπὲ Πα 00Η Ἠτέμάαγ απἰθε]γ εί, Πα Ηετηηγήρηίτε Ἠσπιρ απά Α[ίοτ τρβαίπᾳ ἴἨο πιοτπίηπμ Ῥπμοτη, πιο οἳ μαι οηστίεά αίες Ίο Ἠίπι απά Πίε ποπς, Ῥωβρά {οτ Ῥλοοργαρήρτα Ἠθίοτο ζακΐπρ Ἠΐς αβια] πεοτπίπᾳρ ἀγίνε. /ΗείοΓ ας πο Ἠῃμανν αρρτεσίαίσῃ ἔπα µτρβξ Αμε {ο πἩίο Το δε νεα με ο πο που Ὦηγά πο ᾖσ Έπαν ελα ο [οτηπάς ΗΠΥ ΤΠΘΠ- Ὠσπι οἱ Τμίη ΗΣ Ἠτ]νάαγν ἵπ Πῖς ορ. Ποἱᾶ. .Β.8. τα βΗΗ Ἠα]. ΑΗΔουρΗ Ἡ 15 Ῥορι]ατ {βΠίηρ ο οοπ]εσίατο προη Ππσρο Ἰήθαεν ριτοῦ πιο π] Ἰνο Ἰ ἔλοχς ἵβ πο οπο γγ]χο Όαπι Τογουαςῇ, 1πθ Γαΐητε ἐρβίς οἳ ελα Νοτίά, Ἐπέ ἔἶνετο ἵα ης Βταη Ῥ]αγντίμ]ί οἱ λος πο 1 πποτο Ἰκείν ἔο Ἡς τοπ Ὦγ ἤαβατο βθηογαβίοπα Ελα ἐλίς μτοθὲ Ἱτίκὶ ποπαροπατίαῃ, ου ΔΗΠΕ ΡΑΘΗΤΕ Τι ἵε οπβίοπιανν «επ της οΓος ἀἰδοαδείπα Εἶνε Βτοπίδα εα οὐηβίήσςς απὶν Ολα]οίο, ἔο σαμί Αα ΤΕΝ ΟΙΓΑΟΣΥ ΕΊπσεμ αξ πε πιγ πο] Ἐπηιν θά {ο ἵρποτε ἄπιοβε οοπαρ]οτοῖς πε Ηπιαά απιά παρ [Ηἳ Άππε, Απήο βαπεγεά Ίοτῃ α. ἠεβίνε ἔστ μοι απᾶ [ο πεῖ ΕΕΣ [τοπ Ἠετ οἰσμος εππτουπάίμῃ 0 Ἠνο ππσοτε ήο εἰτοο]ισα, ἠθρο]αίς απο. Ὀλομ]ε, ἱπτειταρέεά οπἷν Ὦγ δέοπε Ἰοάμες, το πο Ἠοπῖπωι απ. οτε μάο, Ἐε ἩπΒ Ἡ ἠθ]ίσσές ροπµῖνε ομά, αβ]ο0ί, μα ο0π- πα γαής Πεκ ας πε πας μεπῦ- τοις ἐω ἐο εἰσίετιομ υΓ οἰμοτ. Πε παρ επι Ἰάρβ]εῖ, α τοπαππάυ, πο Γγωπι απ εαν ασε πονο εἴπιρ]ε απᾶ ριεββαπ! Ίαπε τῶπιαπσες ἴπ πετ τη]ηι]---ΕΠσΠ τα- πιπσες Βα πογο Ίαΐεγ το Ἠτιά μγίπί, ἵτπ 'Αμπομ του Ἰ”, ΑΛΠς πα ο ἵπ Ἱπππατν, 18041, οἳ Ἱτίμι υπποσπ, ἴποδ ἁπαρίνετ αξ ᾱ υπ. ομτκς αἲ Ἑποτπίαα, πας Ηταβ[ογᾶ, αξέ Ῥε[ογο νε [απ Ίοβυ ἔατ Παρ, Τπετε νους Πτα εἰβέργε Μη, πα Πο οἳ ἴπα απ ἨαΒ Πασίο, απά πϊροιπε Τοονεή ἴἶιοπι τοι ο, Ἠείοτο εἶε Ἱπα Ἠρασπεί ες εκ ΜτεΠΙΦΥ, ἠνο Ένα εἰάσε, λατ Απῆ Είπα- Β64 1, Ἰλπά ἀῑεα, ασθᾶ πείνε απ] εἴενεῃ τερρευβῖνο]γ. Αππο μας πε [ανοπτίτε ἠσιρίνετ νε] ἴνοβε νο ὀμπις πιο ους πει ιο [πτα!γ. πε ἨΒΕ Εππμίε, «με απᾶ τοπία απά ΒΡΕΠΕ ΠΠΠΟΗ αἲ δι βματο ὥππε, ππετ εε πας απδδ]ε ἔο γγατᾶετ στοβε λε παοῦβ» απ, Ἱνρτ επιρτοᾶετν, εατῖτπῃ ε]ίοβίς Τι Ἱποατε ἀεξίσπβ. Μο ίπαες, σα, ἴπ 19 βθυμαδίοπι οἳ Ίαν τασπα, 5 τούς οή]ή- κει, ἱππππβίατς, πἑοτῖος α5 1Γ ανα γγετο Πνίηρ ἵπ απ άεα]εῖ νγοτιά οἱ ππίαβγ, Ἠετ [9ήμος, πο Ἠπα Ππιμο]Ε ῬπβίΒ- ιοί ἔσιιτ πο, [απ] πο οασα]ε Ἐν απήότ- αἰππιά. ες ταπησγητσά Πεδία ἐς το οἳ Ππππίῃ, Ἠαι Άππε θα μεγοτ πι. Βῃμδ ἨΝαδ α]νανγβ µτοµίπᾳ ἱπίο ιδ Πατ πσβη οἳ πε Γαπτε, είπα ὁ Ίσα, ἴο Ππιᾶ οας πηαξ Ίαγ ἰνεγοπιά θἶνε Ποτίπον οἳ Ἡετ τεβιτίσεά πγγοππάημα, ΕΕ πα] Κπομιεήμα βπε Μππθεά, Ῥετ παρα πιο πα ΑΠ” Ηνήπα, ο Ἐδ ας ἴα ασ Βοπιο μία, πε Ίο Γπέπετ, πι Ἱοτ ομε]γ οἨΙ]ά. Βου αθκεά γα ποτε ἴπαπ απ τπίης δἩε πμ: τσ, εἶναι τερσᾶ, Πττα]γ επά βαν, νο α- 1 ΓΡΩΠΗ Ῥεϊ]ήπιά α. τιβθς, ρε παπά Εκμεσποε”', Ῥετμημε πω ο]ί]ά. να» απο ἀεποτῖρωή ἵπ μα Τεπ Ἱποτάς Περ Β.Π]: ΕἱΗσπς απιά αἲ πε εάτῃθ Ηππς Βμππιεά 4 Πο οππ οἩβτβομετ,. Ἠεε ο ΛΙ Ἡ πεπέ {ο Μΐε Ἰ[οσ]ετς Βο]ισο] κἰ Ένσε Ἠεκά, Βμι Μες Ἰλοσίες μμα ἱπαίβετεπί ο εις απιμετατπεηϊ οἳ ἐπε Ἡπηἡ ο] απ, πιστο μΠ{αΙΠΗΕΕ, ἔο ΑΠπον Ἰνομ]ὴ νο] ετεπ ΤΠεΠ Ἠγά οαπαῖπαρ σοπείάεγοῦ]ε απχίἰείιγ, Π μα ἴμεῃ Εαί Ολασ]ος ἁσππεά ἐς τοῦε οἱ πιοίπετ ο μι ΓαΠΩΙΙγ, (τε, Βτοπίς Αππο Ἑτοπίά, τ]ηο Τοτ]ενμῖτο Ππιωστβ πἰ ἨἩππηωτίϐ πστοΒββ πίσαἃ λππο β. Ιατεά μα πηπάδτ, ΕΥΡΗΠΕ ΒΕΕΤΙΗΝ . Βγ ΑΙΑΝ Ὀβάμα παπα αἰσά πνοή ΑΠΠη ναι οἱρείβετ τισ ΤΠΕ οἰά]. Ἠμε τετπσῃ- γα ἀσβαπεῖν πιά Γοτο ο] γεν Μος ου]ος ιο ἵπ Εητα τοῖς ο Μπ. Βτοπίο ΆΑππε πας τεππυγεά οτι Βµαο], ΤΗ Ίαν βἰβέρτε μμς ΕρραΠ τοσα απ επτΙγ ασε τω πίτα βματῖ ΨΕΓΑΡΕ, Ειο ὙγβΒ ΒΗΥ απιά 5εἰ-οαπαυίσαΗ ο νο απ, α] ορ] εἶνο τος ιβ! μἶνο [ος απιά Π1θγ ποτ ουπιρἰδίε]γ Ποπόβε ἵπ. ἴπεπισείτες, ἴἶπον πόνο ρεμυπεά ατεαί Πΐέετατῃ Πείρηίς. | ΠΠΕ πας παπι ἰτττονυτ απ]. Ἡ τγβς, φἰτλοιιξ πε αἴΗ ἔστ παγβεἰοῖτα, Ῥωῃ Ὦμίοσα Ίσπμ, Ἀππε, Ἠσῖπερ οἱ ἴιε Παττοπ ης οἱ Ἡανογε], οσῖς νε τηῖ- εσπ αἲ βΟπετη με ἵτπ πε Πουμοιοίό αἲ α Δππ. απ] 11τε. Ἱπρπατα αἲ Ἠ]εκε Ἠπ], ΜΙτΠεΙά,, ἨΗυτὸ { ας Πιαὲ ος ὗνη- Ἰαρσά εν Ίωπε αξ ἴπο οοιπίτΕίε μα ἑρύμς οἱ Ἡοτ ἠβήκε οἳ Τε οπιρ]ογετατεβίτεά δε πο Ἀδεβο]ί Επ. ἵμθραπας ποτε Ἰοπείγ, Ἰοπείν πα ἃ Ἰπητο ἠετε]σμεί ἀεεῖτο Γωσ ποιες, Ἠμπε νου: Αυοβοπς α ψ/Ἁπμ Ἡ ἨαγβεΙΕ Ππτοιβῃ πβ Ίατμρε πιοσᾶεά Ρατ]. αἲ Ἑίακο Πα] απ Εις ΟΟΗΠΙΓΥ Ίσπες γεαγηίηα {ο0τ το[θαςε {τοπ πει ιά Ἠσοτας ᾱ μτίβατ, ΒΠΧΙΟΙΙΞ {πα Επια Βσπαε οι Ε]εί ο ο] εκ ργΟΡΒῖοῃ ἔοτ μας σα Πβεής απιπήβοπ, απ Έτο- Βαβ]σ, αἰθοα] νε νο] πο Ἠμνε πώππϊθοᾶ {ε, ἔοτ τοπιβήσς. 18 νε» πι Μία τοπιαπι ο Ἱἱπιησίπα[ίοτι ἔπαί ερ 5 Μτ. Ἰοβίσαι 8 Ες τον Ηΐπι ἵπ '' Άρπες ἄτεν . ΕΕ πτοίβ το πετ Επ! τεσι]ατ]γ ἀιτίημ Επί ρεήσᾶ απά ἡ ἵε Ίτοπι παρα Ἰδέέορη, π]ήσο]ι Ἱάτο Γοεαπατε]γ επ Ῥτεβετν θα, ΕΕ νε επον λα! 'Άρπες ατεγ”' μα Ιαμεῖγ απ βιοβοραρπίσΒ] ποτε]. Βμῖ Ἱερ Τζο γη] Ίνου επιρ]αγετΕ, Ὑ ποσα, πι προ οἱ η] Ἡοτ εβωτία, ποτ Ώθνοτ βίΗΠΕΙ τά ε]ι Ίετ, Ρτοῦκβἲγ Ώεσαιι5ς πε αμ] γειι απάςε πετ οτο ᾖνονοά πιοδε αΗσα{ το πιαταρε, σβ]οσοπαὈ]ο απ οατνοίεν απ πιά ἵπ πρμανίσατ, Απο νο Ῥετο α πας ἵπι ἠνδίς πο Ίος Ἡ ὀγος 'οδ- τηβῖς πε”, πας Ε)ΝΑΥΒ ππμθεμμ]ο. Ἀενος βρε {1 μειπηρά ἴς ἩΒΒ οπηβ με πο γΕΡΗΊΠΙΙ- αθη Ἐν νε αποτπα τς βοτεπεββ πα Ἠπα {ω Ἀοθορί ἱππαππσταδ]ς ἵΠ- εη]ις απιά ἱπιῃετίβπεπσςβ Ψθπους τοποηβύγαησα, Άππε ἴοιπιά 115 μοβ [ία Πποτομαίπαϊν πμ]όταμ]ε απά Βἰοτίν αἴετ, τορν. ο απ πλ νογίμς- πιεπῖ, ΙΕ Βίακε Ηαῇ {στ Τῆναυμ (αροδῃ, ητο βἴς αν ἶπ οπαπτρε αἳ πε ομήήνεη οἱ Με, απά. Μτε, Ἠοβίπεοι, ἂν ἜΤποτμ Ώνουῃπ, ΑπποἍ Ἠεὶρ Άνη- τεα ἱπτβπαβ]ε. Ηετ Πο]ῖ- ἄαγε αἲ ἴπο Ῥαιβοηβμε, πετ Ῥτουαβ]ν αρεπί ἴπ μάπα ἴα ει ταρίά!ν πμ πιά] οἳ τππΒ- ο λα ο ο μα ο ο πο δλν, Ίετ Ἠτοβετ Ἠτππππε], ἔω ππατη 5Ἡε πμ ἀσναιεά πτά πιω - Πα. Ἰνο]ά εις µυρί σα οἳ ἐπίος νο ες Ἠολήπασπ οϊ]άτοπι ια Γαετι ἰοϊσςγ ἵπ Ίστε επ τε. Βοῦίπβοτ ατιά Ὀεσππῃς οἳ 16 ἀσ]αάσά Ῥεδβίοτ, Τιονᾶ Ἐδ ἔοτοεᾶ ο τοβίµη, {οσπήπαιεά απ παρε 18) ασαῦΒτ 194 -ᾱ Ῥποθθος Ίογο οἳ ἴε πιουπαἰπηϊίάς {ες οπς α πε πιο Ῥεπεβοία] απα ίσο οἱ ππσήρττ τημῃ. Ἐπι «18 ομτίσις θα ξ Εἱ8 Ίσνο γγας Ἰπμε ἵπ ουπιαετίτιᾳ πηᾶπ ατιά ἴπ Ηπαῖπα ποτ ῖπγ ομ]αμίβία. Τα Πτίιη πτοῦς αΏοπέ ἔμε 'Ἄοστος οἳ Αἱρε' Βπά 86 τεσεη{]ν 8 ἴπε Ἰπεῖ ϱ0- πτῃ (πα οβαμτίαπᾶ ακοά: ο Ψοι Ίεπον απγ Μλίηρ πποτο πεαρίἀ ἔμμπ α- πιο μαϊπ)” Τί ΑΡΡΟΒΓΒ Επί Ἠή]απιοαξ, απε οἱ ἔλε ἤτηι Ἠαπαμεωπ Ὑτίμετη ἐσ Αρρτεσίπνε πιοππΏβίη Βὔθτετγ απ Ὁ]ο ἵπ- οἰπήρή Όγρτας ἵπ Πε ἱταπείβ 1588], πμ ΑΠ θκοερΏστ. Ἰωεί π8 μ]απορ αἲ Αποϊοπι τἝρος Απά Μό Εικ! πδς ο αἠστβίήαπ απιά επ]οβγη «οἳ πέντε πιά τιοαπ{βίπ Βρεϊησίηµ ἔτσται Ίπε γββθββαη οἳ πετ Πἰπίοσγ. Τί οσο] πο Ὦε οὐπετννίαο Ἠρύμιβρ νο αποϊεπί {αοῦς Ἠαά Επείτ δα πρ ὁπ πρ Πάρεβί ππομπβίηρ: απ πρβ Ώσπιριβς οἳ μερα απᾷ ο ή ΟΙγπνρις οἳ ΟΥΡΑ, Τε Όσῃσιια ΟΙσπΙρΙΕ, ἔε ϱρόβ]ε οἳ πε πιοβί ἱπιρογύειπί τποαπέβύτι ΤΑΠΦΕΟ οἳ Όγρταξ, 8 Αα ρῃίπο-οαά Ἓσεα, ΕΠΙ ο ππἰπιβμίηΒΒίε ἡπά ἠτοβπιν Ἐθαή, Ἀπᾶ παρ Ώδεῃ ἔπισητι πε Ἔτουᾶσε Είπος {ιο Ἰμιείμπαπ ρετίσᾶ, Ὠπυσίής πίπθετ 1 ἵς οαπεγεά θα εειονν, πηῖ]ε {Π Βππατπετ {5 επαπρθρ ἰπίο α οαυἱ Ῥηταάίας [ΠΠ ο ατεεπετγ παπά βατρ!τπαρ οτγεία]-κε αίοα. Τε εἰσμε «το οργετοΙ η Εωτεβία πιά οσα θε νίθνΒ οἳ ποπ βία, ῬἰαΐπΕ, ααἩα, ατιᾶ ' ἐς ϱὔα-ηἨόγο, 8ἰἱ Πατταρπήσεά ἵτι ατι παπαἰταρ]ς ΠΙΕΨ, Οτρβριῃ ἵπ {18 Ἠπτατ το Αρητο- (μα ' Ἠππα ἴπο Τατ Έστι σοή- ἤσβι πο τβμπεᾶ οπ ἐξ πι ]ορς Ῥ8αξ, οπ ια αἶσ- [88 οἱ ΙΟ, κὺ- οοτάΐτρ {ο Ἠπτίρή- ' ἄεε, ἴπε Μπες αἱδα Ην οββεν τη τἩ Ἐν τασες Βπιά Έαου]αος. Ἔ]ιο οἷά αβευρταβπετ. Εβρος οβ]]οἡ Ττο- οὔσα Ἠτεβαί-εμα- Βν ζΟ5ΙΑΚΙ5 «ΤΥΙΙΑΝΟι) Ἐπτίμενπαστο νο ἔπνο Ίπεβεε ροίηᾳ πηπι Ἐγτοπία 9 Έπμ]ιος µαξπεά ἠπτοιμ Ἑτοσάσα, ΕΒ Εοα]ίπις πε ἀθβηίέο οο1βρ8Ε οἳ ἰἠσ]άσγ, ΤΗΕ ἑωπιμ]ο οἱ Αμνασε Ασταία, Φα τεΠπιοθί {ο τπῖπς απή απ σΗατο 1 πε πππιο οἳ ἴπε Ἀτοηαπμο! Μἰσ]αε] 8ξ ετεσίοή ο ές παίπε, Οιμρῖᾶε ἐΠαῖ οἨατοῖι πας ΒΠ ΕΠοτποπΕ βέαπε, ἐς ἀἰππρησίοτιῃ αξ ν]ήσΗ σπαξθά βιτ- με ἴο {1ρ ρεορίε νο αεί Γαπς Ἡ. ΒΟΠΕ οὐ αΠδΗ α, εἶσε σαι] το οπττίεά αρ ο τασάας, Βμερ- Ίνα Πβίρηατι πι ΐς ' Ἠϊβονν αἳ (γργις) κανε Ενα νε πί]αρετε ϱΓ νε Ἱα]ατιά ἱοετεά ης {8 πας υπ Επί βίοπε ἔΠαξ νε ΑΆτο οξ Κολ] Πτα τεξεες α τον [νο Ἠασά. Ἡε Βἱξω ἹΠηβηβοπεά ἀαξ π]οτ ἔπετο γνετο ἀτοιρ] ία ἴπ τε Τε]απά Ἠνα νή]αρετα παδεπήεἆ {ο Γτοσάσε ἕεμά τρ] πε Βίος τι ιο αἶτ ΕΥ ἨθαπηΕ οἳ πορὰ, ηπρίπα Ίνγτατιβ μα μεν εἰά ρο.. ΤΠΙΒ οετεπιοηγ Ἰαά αἱ ναγξ βοοά τεπα]α απά Ἐτουια]!, εἶνε πηπο ἀθλίνοι, τιῖτις ἠνασεἰρ. Τι 18 πο ποπ πε ]ετι Απιὶ ον) ες οπητο αξ Ατομαπμε] Μ]οια εἰ πας ἀεείτογες, Αἰεκαπι]ος ἨὈπταταπισπά, τηλ Ὁοπηι] ἰπ ΑΊερρο απιά Ογρτας (1153-1159), Ἠτοῦς ναί στ ἐς ροαἰς αξ Ό]γπι- Ῥπαβ ο πιασει νε τµῖπς οἳ απουις οβητοὮ απ] ΤΕ 1µ πα Εη ΓΑ] ο Ηπῖς ἐ]ιερο ταΐτις πνῖη ἔ]ιο σΠητο]ι ο Αεοπαπρεὶ Μσμας], πα Ψεποξίαωπ (ογετηπιοπὲ οἳ πε Ἰρ]απά παρε {σ ρα αρ {ο Ἐταφοοε ασ έμε ΒΗΗΠΊΠΠΕΕΓ ππιαπΤ]Β επ α οπβΐ]ο Παᾶ Όδρῃ μμ] ἔματε 1οτ ἀμίεπου Ῥι- Ῥό8ε., ΤΊἩε Ταμεία- Παπς ΑπΠά ἐν Τηγ- ΚἰΡΑ ἄπτετπατι Ἀπά οΠσίβ]α απο π88 ΤτουἸος ϱΏ α ΒΗΠΙΤΗΡΓ ΤΟΜΩΤΙΕ απ]. Μπτίπα {Ἡ1ρ Ἠρηε οπεπΏΙπεά δοιιπέτν ΗΕ πι ραππε. Της Πμιβίρηαης, µς μη .μαῖτῖε ππεοπιρᾶ, Ἠμάς Εξ Ίατμο ἔΑπίςς ο Ττοσάσα, ο ο Ἡ ποσο με πι 1 α νὰ : ο - μμ ο ασ αη . Ρος απ πιρπ[ῖ- : ον, ερώ, αν : ος ν β : - Έτοβεγντεά, ἃπ ᾷ σπρά {λα οη 16 Ῥεας α- δρ] νΒΒ. ετευ(ρά Ώρη- τίπρ πο παπι οξ ο -- Ὀτοιιρηί {ο Ν]οοαία 1π Αὔτήτπε ἍᾖΤΟΥ ππβςτ, Αα απτίπᾳ πο Τπιείρ] πι πῃῖ Αρηικοαδε Ασταία, Της “ΟΙ οἳ Οµπταν”. πβισβ ο, ο ιο Ππαρρτοβοβαβ]ς {ο Ἡοππεπ Απά ἱππίαίμιε ἑα ἔμαπ, Α αἴππηρο Ἰποβήμοη Ώεοβμβε μες Αρητοάής Ὕπ με Βμμτετπα (σάάεας, ἨΟΙΠΕΝ ουσ]ά πο ετδετ οΏε οἳ εν ἔθπαρ]ε, Βπί ἴπο τοίᾳη οἱ {ο ἀοάρ οἳ Οἶγπιριε Ἠδά τα σοπιο Το απ οπά.. ΤΗΕ βεσπισπα οἱ Ἐππ], Βατηβ ας απ Ματίς, νο σβπιΒ {ο Ογµτυέ δο ρτεθο]ι ΟἨτήαπίγ, ἀείπτοπας {νε αποϊοωί σάς, Ἠήρ]ιοεί θα οξ Τποσβσς, Οήσπίκένα, Αξ α Ἠεὶρ]ιέ οἳ θ 400 Εσθε, ἴτος Ἐξαπρ, ψρ]]α νετε ὅπμ ἴᾳ οσ]]εοῖ η μγοδεττε ΒΠατε, ίσο ἵνπα βο]ᾶ Ίπ Τπε ἑονπη ἁμτίπρ Βππήππετ, Τῆρβα με τεῖτε πιεζοάη οἳ οσσύηᾳ ποτο οοππιιοά ἁπτίπα ἴῑο Ἠτείκὴ σσ αραήοπ υπ ξ πποᾶεη ἰσε- [πο ξώσῖες τηβᾶε Εβδ βίοπο γγε]]ς οἳ Ττοσᾶσε [εοπέήημεά σπ ραῦε 38) Β Π Τ]ης ρεδοπᾶ Ῥατί οἱ απ ατῆσ]6, ἔπο Εἰτβί οἳ αΕ]οἩ βΡρρατεά Ιβξί πιοπίἩ, στρβῦς ΕΕντετη ΤΝ ΑΗ ΝΣΟΡΗΥΌΣ ΠΟΜΑΣΤΕΕΥ. Ῥήηρ πε Ἐγαπ]ίεα Ῥετίοά νε Ἠἱβέοτγ οἳ νο Μοπαβξεττ ἵη ἀτὶε, λε εαν, οτι] γ ἐλιειέ ἲ Τιανά ατι Ίπουτπε οἳ ὁνο Ππάτει ἀποπία ρου ἨθαΥ απ], 8 ἵ5 μα{μοτθά ἴγοπι Ἠοοῖς ποξες Ῥπεβεγγ ο ἵπ ἔἶνε Ἐατίς Μαοια] Τά Όταττ, 18 Ἱεδρε ε. ' Πα) απᾶ εμαε σπε οἱ Πα {αίλοτα, Βομβταπίοα, Ἐδσασας Ἠίρμορ οἱ ΤαΡΙος. Τε πας ἵπ τηαί πετίαά ενας 1ές Ὀἱς οπατο ἅπς Ῥμ, )ἐΠοιρ]ι ιο οκασί ἠσές {ς ποί Ίεπαπτ, «σης Ῥτοββ]γ ἴἶνο εκρεπβεΒ φετο πο Ἐν Ἠε]ει Ἑα]αεσ]ορίπα, ἔπε τοθίς ὤμεσπ οἳ ΟΡΓΙΒ μάς αἳ ε]οἶπ ἔπε σπά απά ἁμηρ]ίοτ οἳ Τήδυᾶσγς, Ὠθμροί οἱ ατομα [1441-1458 Απο. ΤΗΕ νο ἵΒ Εσιπαεα οπ πε το πε πιαίτι οσο οἳ νε Μοηβαίοτγ, {ο]ογίπα ροἰπίν: (1) Αοζοτάΐπμ ἔο ἴπε ορ]πίοπ οἱ α- Ἠτοπηπιρηὴ Βγπαπηαϊοσίκε, Ῥγοβοβοτ οπίου, νο ομητοβ {5 α Ματίς οξ (Ἠ6 1548 Ορπσγ. (5) Γέουο οχἰεῖῃ α, νου οἷὰ ἐτπαείοι Ε]αί, 1 να πε Ὦν ΤογΒΙ επρεπδε. ἴογεστες, Ίπ Α Πας πσέετι ἁμτίηα Έπος Ἐτητικίοι ροτίοά απ {ουπά π ἐνε σάς 80 οἳ τε Ῥατίε Νε Ιοπα] Τῦτατγ, Νίο Ῥε]οπαρά Το ἔπε ΠΜοπββιοΥ απᾶά οοππίτπα επ ἱπέοτρτείαδίοη οἱ ἔἶνο Ἐβαίπις, Τε {5 πιεποπεά Εναέ, ἐἶνο ονατοῦ ἵς '' καοτοᾶ ' απ '' πιοβΕ τογΒ/ . Ἀ]ο 118 (οποια! Ὀιατίςτ οἱ νο (Πατον οἳ γρσας τευυαπΙπϱς ἴξ πε τογαΙ Όπ αοοοιπέ οἳ ἐπ ὐαΠΙΥ ππεδαις αἲ με αἰμροβα] οἳ ενος ἠΙοπασέετγ 8 νγου]ᾶ ο αἰταπμο ἰξ ἔε οιτοὶ Ὑσες ἨαΓ]6 ἵπ ἔἶε 15ἱ] υοπέατγ ο οιξ τογα] Ππεὶρ. (5) Το 18 α Ενοῦ Ἠνδή, Ἠεί]ει Εαἱαροἱομῖπα Ἰονεά απά ρτοίοσεεά Οτο Μοπασθετίος Μπά ἐαῖ εἷις Ἠπά, αἲ Ἠος οσα εχµεπβο, ἸπιΠὲ ἴπε βἰΠὲ σεοτρθ Μοπαμίετν οἳ Ἱπρμαποπ αἱ Νουβία, Τις οἩπτοῃ {9 ῥήδβεγτεά απ ποπ ἴπ ρετ[θεξ οσπασπ. Ὅ]ο ἱπίοτίστ ἰς παρροτίσά Ὁγ εἰ τοππᾶ μα Ἠβασίτς σαρίἑα]ᾳ π ρθοιάοσογϊπέμίαπ Βγ]ε απᾶ {ο τουῦ ης οπς ναι]ς. ΌΠ ενα επαίετη ἰάς ἔλοτο ἵς α τομπάςᾶ οσταετ, Τὸ πΏρεατη Εἰναέ ἵπ ομγ]ετ ἆαγα ἔλο Ὑ]οίε οἳ ἔπο ολητος πας μη. Τπο Ῥαϊπείπμε Ῥποβοττεά {ο-άαγ ἱποπάς (ποβο οἳ με τομ Ἐπίβενα οἳ ἴπς (Ἠατο] Βαίπε Τοµπ (Ἠτγβοβίσπαε, Εα]πῇ ἄταμοτη, Βαϊπί Αἰαηαββίσα, Βαίπὲ Βκαι], Ογτ οἳ Αἰεχαπάτία απά ο Βαϊπῖ Ἰσμπ Ἠ]είπαἨ, βΕ πε! κε οὔ]οτ Ὦμεηπάξα]. ποτ οἱ ἴπε 1841 ορ. Οπ νο πονβοτη απά ποπτνοη θίάςς ᾱ- πιπ]Ῥοτ οἳ ππάτα]ε Ατο μπεβετνεά πἨίοῃ Άγο πιοβξ ΡγοὈα Ώ)ν ποτε οἳ νο 108 οβπέΠσγ, Τημίάς πο στο ᾱ, 65 ἵπ Ἠτεβοτνρή πμ το]ίοῃ οἳ Βαίπι Μεορίνγέος ἐποιιαἴπρ αἱ εἰκα]!. Έσπαε ἱπιροτίαηξ µοσέαρ]ε Ίκοπα, ἰποϊιάΐπα ἔπσεε οἳ ο Ατοηαμμεῖος, ΑΡε αἶδο Ῥγοβεγνο, Τπ 1308 βοππς ΠΠ ΓΑΙ5 πνετε ραἰπίος ἵπ Έπε Επροίτοτι π]ήσῃ ατε᾽ πισίη]ν τορτοὔιισίσπς οἳ βοσπεβ ἔτοπι ἔπε Οά θηύαπιοπί, Τμετο 156 8ἶβο α ππασετ οἳ πηηγα]ς μλίον Παν Έδετ τεραά ει]. Όπ ἴιε 28έµ οἳ Πδυυγασετ, 1953, ο Ἑ σπταεπίος] Ῥασίατοι Πετοπιίπη ραὶά α- γὶεὶε {ο νο Μοπαβίετν απά αρεπί 16 4 γα νογε πε Μἱς Βηνο οοπβήείπᾳ οἳ Β{ευπ Ίαγππετ απά ομεερΥππρη. Ὀμτίης ἴἶνε Γκαν ἀοππαξίοπ (10Τ1--18Β] πε Μοπββίοτη ψοηῖ ἐλιτοιρῖ ἑτοιρίοας πας, Έτοτα ϱ, ποῦε {ᾳ 118 Γοάς Τι β [οὔο5 ΡΗΙΡΡΟυ αξ ἔμε Επτία Νεοτια! ΤήΏσατγ πε ατε Ίοιά [λαί ἴπ 1980 ἶπ {πε ταῖσπ οἳ ἴπε οταεὶ Επ] Ἰάνταί πδ ὅτά (1114-128π] 8 Μοηβείοτγ ππᾶ ἀεβίτογεά ἘΥ πιρεαὶ ονάος οἩ. Ένα Ἱς {Ἡ αππατν, 1988, απα ἴβ Ῥταρετ πο. Ἰαίπετ Ππρετίατ αἲ ἔπα ἠ[οπασίετν αἲ ΤΠΕ πιο μας οταβίπιος ππα, απ ϊρ πιδπ[ἰςπρα. ἵπ Ἡςδ ποαῖο, Ὁ' ρτεαῖ Ἰαταεπίπίοπ απιᾶ Ἰνοιναί]παῃ Αταοπς πο τποτι]κα απ] ἐἶνο πνοῖς οἳ πο Οτίποᾶσς Ῥεύρ]ε νοοῖς Ῥ]αοε.' Ἐεϊατε Ίσπα ἔμε Μοπασαέν Έθμαπ ἔο τετίτε ἔΠμαπίε {ο 18 ωήνο βίο Βηῃμετίοτ Τβσπίίσα πο πο ο) τοβίοτοα {δ Όπξ θἶδο ρτουθοᾶθᾶ ἐα Οσηβίαπεἰπαρ]ε ἵπ 1831 απιά αουεεδθεά ἵπ Ἐτοσπτίπς λε ἴβεις οἳ α, Ῥατίβτομ”΄ Ἱεεετ, αἰρπεα ή νε ἔαπιοια Ῥομπιεπίοα] Επτίατοῖι Ογτί Τκατί, εἰμαέ Ώγποσίο Ἐτε]αίες, Ίο Αποιμμμος οἳ Όσρτας Οτκἑσάσα]οη πιά [νά ΜΠετοµοβίατιξ αἳ ἘββμσΒ, Ὦγ πο ἔο Ῥεϊνῆορες αἳ Τε ἨΠοπιββίετγ πνετε τδοορπίπθἁ απιά Τε παθ ρτουἱαίπισά ἃς ἐῑιε τει Μοππαίετν ἵπ ένο Τε]απά ἔτοε οἳ απΥ πι αἲ οσπέσα]. : Ἠιβιατίοη! ἠαγῃ οἱ να Μοπββίοτη παπάς ο ἀβουνοτη αξ ἐς το]ίοη αἲ Βαίπε Ἠεοριγίας ἵπ 17500 απά ἐλεῖτ τεπιοτα] {ο Ες Ἐμ αἰαγο]ι, απιᾶ αἶδο ἐ]ιο μοτίοιὶ οἳ Εῑνα αἰρπέγ αἳ «Γοαππῖ]]ος (Τ10-.1Τ88] πο τεπεπηε ιο ᾖΜοπαβοςν απά ρα] ηρά ἴπι Ἠρπίος πε Βεττίσε οἳ πε Ηαΐτί Πτι Π15 Τεβίαπιεπε, ΤΗς ἱπέρτίοτ οἳ Ἠνε οἩπτοῖ, Τ]Ἡο ἸΜοπββίοτγ απΏετοά Βατετοὶγ ἁπτίπα ἐιοττεοεκ Ίενο- ος. Απ Ὠτ, Πορτ] ππεποπΕ, '' ές Ἠπα]ε Ἵπετε Ἠππεά Βπι] ο ἵκοπΒ αἱἳ με Επϊπίη οἰκμοτυρᾶ.” Αὐὐοιης το ΒΟΤΠΒ πεοττηβδίσα οὐ ἐλίη πιο αἶδο ἔπε Εαίίες Βαμετίος ο οβ]ίτι πνΒΒ ΙήΠσά. Τὸ πρτεατη μας 1, Ἠ ας ἔτοπι ἔπετ 1 Ηπαποῖα] ΒἰΜιβΕσΠ Ώθμαπ {ο αοῦ ποτας : Ε, ἴε γεατα αΤἴετ ἴπο ΕΙΡ οσυαραἰίοπ Ὅπτ, Ποματείι ἔουπά 19 τε ο ϱ0ΙΙΑΡΗΕ (188601 απά απποποεά Ἡε Ῥεπάῖηα ἀεοοπιροκίίσπ, 85 8, τοβη]ὲ οἳ ίσα πιά 119 νβ παπαϊπ {πίτα βίοπ οξιβουτος ΜΗ νταπίλετα (1898-1938 1 ππββατεά. τς Ἰποππβίετυ οἴξετα ἹοβρίμκΗγ το πήθτοµΒ ν]βίκογα, Τε ρα σα ση αἳ ινα ππππγ ποτκη αἲ 9 {ομπᾶετ, ΠθΠετέα μπραβ]ατνδᾶ, ποπ]ά ουπβΗ ας η βἰθγπβ] ο οἳ Ἠοποιτ [ατ {15 Ἡτούμονιοσα οἳ ἐῑνς Ἰοπαβύετγ Ητιἆ 5, τραί βετν]σβ ἓσ ἐς αἰμάγ απά τεβεδτοἩ οἳ οἳς Ἰράίμενει πίοΙροίαα] μτοάμοίσα, ΑΠΑΒΤ 19468 δυ.0ΡΕΛΑΠΙΘΗ 8 μρλύδ 00- αμεσα ον {π Όγρτις, αξξετ α πα ]λον οξ γρατο οἳ οκηοτί- τιεπῖ απ ΓΑ], ὁσπιθβ {ο αι πθν μησο {π 8 ἠσνο]αρηπ θέ απ εκραηβίση, Άδιετ ἰὲ Ἰναά Ἰο]μοά ἵπ νε εΗπαπαίον οἳ αρατγ Τν 1 παν’ πξε] ας Αα τηύΑΠΑ Εὐ ὁπαβ]ε ῃγοήσστη ατιά οὕπειπιετε {ο Ῥτοβες! Μοῖς οψητι ἱπρετεβία απά {ο μιιαπά αμ ΙπΣε επκρλοα Ηστ. Α]νοιμΗ ἴμε ἤται Ίαν Ῥεονἱάπα [στ ἔπε εεαἨ]ρ πιο! ο σα-αβετωάνε ποσεβίες αθ οπεσιεα ἵπ ΤΑ, πα ἰπ 1958 ἔπαέ νε ϱ0-ορετανο οτεΙΙέ βοοἱεβίεη Έομαπ {ο εκραπά αἴμεν Πιο ορια ΗρβΗπιοπί οἳ 1πε Αρρζμηισα Βαπ]ε, Το [νπήη Ισ πε Βατ Ῥῇ αἱ πο ἀϊμροξαί οἱ ο0-ομργαίνς οτε ς Βασίβίες Ίνετο πο, Εμἡσίεπὲ ο πιοο ἴ]ο πια μεση ἁσπιμιή μι ο (οᾶ ἔα Ἐιο τεήποίσπ οἱ Ἱπίετεςι Έροπι 15 απ 1850 ο 8-1. ταν νο πε Μαπἰσείδς ποτε Ἡπ. Ροβίπατι Έα Ίβεὸ Ελοτέ-ἔοττῃ Ίσατιῃ ἕο ἐλοῖ πημπαοτα ἔτοπα Γιηήῃ ετυβίσα Ὦγ ἀὐμοξίτε οτ Ίσσα Ἐν ια 00 ορεταΗνε Οδηέγα] Βαπ]ε {πε αποσθθεά Ίπ απ. Ετος τοποίοπ οἳ ιο ἱπίρτεβί, ἄσψ ἔο δ--Βἵῃ, απιά ἵπ ουτιβήπ οπΒ85 ή, Τις μησαῖ ππα]οτῖεγ οἳ νο Όγμτιας οπ μήνα ξωγ: απο Ἑπια]]- οπππετα ατιά δα ππβέαΕ]ο ἸΠπόσπεβ, Τῆοςς οπ]είναίοτε, πω νε πάετ ο θΠομ]ε οοπΗΙίσμΕ, ἔεε], ποηβοιιεπ{]ν, ἐς παει, [ον {περιθῇ Ίσα Το οαεναίσα απά Ποπβελα]ά ποουπαµίσε, Βείατε πε εβικΒεβπτεπί, οἳ οὐ-ομεταξίνε βοοἰθέίος ΕΩΥΠΙΟΙΗ. σοτε ομ]ἰρεά Έω αγ [ο ἐπείτ οτεο{ί {ο πποπογ-Ἱεπάστε ππαγ οἱ ν]χόπι ετο ππεοταρα]οΠς ἵπ ἐ]ιοῖτ πισμοάξ, Τη γμεας, µ5 Ίπ Ἠτιρ]ηπιά απά οεγεαίη οοππεπαὶ σομπίσίσοἩ, σο-αρυτα έσιι Ίνα Ῥοετ [ποπ νο προὰ ἔοτ Ῥτοξεσθίοι οἳ Εο οΠΏΣΗΠΙΟΤΕ απά Γτούμούγῃ βμαάπας πματγ απα εκρ]ομαίσπ απιά ἴ]νο Ετος πεοθξείν πας {πε εἠπηπαίοη οἱ µΒμεγ. Το ρεμο] ιο μγεβεηί εὔλσο οὐ-αρογα βίο, πεγε -ς εἰρενμετε, εκροτίειρες ἱπετίταδ]ο µτονίπᾳ Επ1πβ πείογε τεβσβῖτια πια Εγ., ΤΠε βεενίρεα ΙΑ{ οπ-αρεταιίτε Βοσἰε ες οὔεν {ο {πεῖτ τΙΘΙΙΤνΟΓΕ 818 :--- (α] ένο ορρογισή θες [ας ΕἨτηῖ [5] Ίσβτς ἴοτ σα]εῖν Αα Ἴστι πιά πα μβίβ[οοὲ [ο] ουἡεσίνε µπγοία με οξ {οπή ίκυτς, εεῖ, Βα{ρατ απά οἴλετ ατήσ]ρᾳ απά (4) οοἱ]εσιίνο τιατκα πρ οἳ Ῥτοήτισίβ. | 0ο-ορετα ίνα Βοσἰεβες Ίανο αΒοτάεά ἐρ ἔνγππετα, πποσ]κοτς παπά ΑτΠβαΠς ῃ. βαἴς ρ]ησε Τατ Επείς μα νίησα απ ἀσροθίία πά βοοϊοξίος πο’ απποπαπέ το ανομία πα]Ηοπ Που πιά”, ΑΕ τβσαγής Ίσβτια νε σαπι εαν Εαί ποτε {ς ποτ Ηξέίο ήπημετ οἳ η]ήσετς ΓπΠΐπα αραίῃ ἱπίο 118 Ἱαπαα ο πποήογ-Ιεπάστε Ἰνουπιας τς οτοο1ὲ βοοἱοίάθα Άατε αἲ ἐλαίν ἠἱρροξα] 5η Ἠοἶσπί Γαπᾶς ἔου Ίσα ἴσ ππεππΏετε. Τπο οαηέτοὶ πο ἵρ οκετοίκε μψ λα εοπηπα μες Απά 16 Περασίππεί, οἱ Οαπ-ομεπαίο εΠΕΙτΕΣ (ης αγοϊάππου ο πε ποσαπι]αέίση οἳ ἀεβῖς ομπαθά. ΕΥ περ]μοποε ος παβξε. Τπο δοπέγατν Ῥτποίίοο Ὕνπα Σο]]σνοά Ὦγ 8οπ1ο ππβυγαρ]σπΗ πποπεΥ Ἱεπάξνς νἨοβε αἶπι Μμι ἓο Επα]αγο Εἶνε Ἐατπετβ πιά νο Εἷά ποῦ οπτς ἨΟΝ ἐς πιοπεγ ἵνα ΒρεΠῖ, ΜοπιβαιΒ τὸ πονν ἠδιιρ]ιξ δο Τ6ρΑΥ ἠνοίς Ίσβς αὲ ἔμε πια τγ Μα[ς απά εκἰεπείοπ ἰς ργαπῖακὶ οπΙγ ἵπ ων Ππεμβσά ύαλος, Ῥμί ιο τος ο βοὐἱθΗες ἰ5 πιο υπ] ἐο τερίασε εἶιε πιό Ίεπάετη. Βοσεξίεξ ατε ουρμπἰκα σπα πμίσ]ι ααίπῃ ε]ιο οοἱ]ροβίνο μον) οἱ ιο απο]. πιώπαΒοτς, οπ απ αώ]ά ππάετίαίς επετγ επἰοτρείε πΙσ πη]]. εκο]ιή ο αππθοεββαν πα ή Ἰρηποπ, Ὀπεαίἡ να ενα πισθὲ ἱππροτίαπί ποσά απιά ἴί Ἰη Πε τα] ἐ]να, υτεζ(ς Εοσἰεήϱ ὅπππε Πτα ο Γονήι ἴπε Γομπάαβση οἳ ες ΙΠΟΥΕΙΠΙΡΗΓ. Επί ιο ποομβηῖθν ος οἴἶνον Οσ-αρορα [νε αρξίοη ππᾶ Βοοπ 1Εἱ{Γ ατιά οοἰεῆεξ Όσμαπ {ο ὀπμαπιῃ Εἰαίτ αοΓν]]ες, Ἠοε ἐποῖίς επρρ]]οὮ οἳ βμο πεοεβεϊήσρ ας Εογή]πετα, 5οοι] Ῥοϊαίσες απά αρΗτ Ῥτοά σος μα ρεπ ου]ίμεά ἔο ῥα λἰρ]ν Ῥτίοθβ, « ερ] 8» 1828 ἔπε βπρρ]γ οἳ ἔπεπε οαπιπασι]λέρα πα απάετίδξετι Ὦγ σετίαῖπ βοοϊείίθς απ] ἠ]ις Ῥτασβίου {ς παπη μεπεταΙν {οσο νο. Βπῖ π]αίεναν 1ο ρτοθοίοη οἳ ἴο ἔπτππογ βξ τερατήη Βαπίπρα, ΊΟΗΠΗ Ητιᾶ ΒαρΡΙθὮ πΙΑΥ νο, π]σβς, ᾖιῖν τος πσίς απ] ἠθίς ταβσκεήτπᾳ “το ργοἰθοξεά Ἡε οαππο Ῥτοβρετ, Αἱ Ππττεί Ὠπαρ Ῥτήορε αγὸ Ἴστν Ῥεσαπβε Εῑνε οΏετ 1π πα τπατίκες οκσθεΒ Βν Κ. Μ. ΑΝΟΘΑΞΣΤΙΜΙΟΤΙΣ, Ἱπεμαείατ, Ώρα γέπιπηα οἱ ν-αραγκείαη. τπο ἁσπιαπα, Ἐτπε αξ 5ωσπ. ας ἴπε Ἠτοίπσε Ῥήδβας {πο ἴ]ιο μις οἳ πιθεοπαπς Απά πάά[εππετπ Ἠπίος ο αρ. ΤΗ6 Γο]ονήπα ἴ8 απ πκαταρ]ς οἳ Έα ρτίσςς ΕΠΙΕ γδως. Σηΐσε αἲ Πατνεδὲ πε. Όσο αῃαγώαγβ. Ἰαιμήπη 10, ες οἶεο, 90, Αππισπιῖς, 1385. κ κ. οφ. μτοΏῃ 38.3. ες Καπίατ θα, 2ΙναΠΙΗ, 18}. μοτ σἷεε ᾖ4--48ῃ. Τὲ ἱ5 ενἰάετ ματ πε Ίπογεππε ἵπ ῥπόὸ ἁάς πιοβ]γ Γαἳ Μπο Ἠποβί οἳ ενα πιετολαπίς απά πά]επποπ απ πο ἔοε μιαξ οἳ ἡπο ῥευύορες νο Πα {ο εεἲ αἱ απγ μτῖσε οπηπρ η Μπείν ἱπιπιραίρ παβᾶ στ ππσπεγ. ΑΠ αἴπετ Ῥτοοσίοπ απ δυγνίορ σας ἵταῃοι ἔμήσς 1 Εε πια] οἳ εν Ἠτούπσίς οἳ νε ἔπεπιενα 19 πο Ρτοϊοσίσά, Επί ρταπα]γ σο-ομεταήατι ππαετίασ]ς Μία πετνίος αἶδω, ὥσππξ οὗὐ-αμθγαβῖτε ΒοθήθξΗ, 8 Β00Π 88 ΕΠΕΥ πνετε αγ] πισπρεοά οπ πα τας ρα απ πιπάετεασες πε σα]]οσνὸ βα]ς αἳ Γδῖτ ΠΙΕΠΙΡΕΤΑ᾽ Ῥτούπισίς ας ἴπ πο 0.58 αΓ Αἰκαπύ]οα (1991) πει ἔιο υοποσηἑεαξίον οὗ ομσοθα μσιά αἲ οὐτίαίτι τί]μσες οἱ Μ/οβααη- Πα πα πε οαπορπἰτα απ ο οβιοβ]ς [1880-1818]. μις οαπήπρᾶ οτι αι ]πιθᾷ βοδ10 απ] 88 αν βπ0σεβς α]ἰλοισΗ Εῑνδ Βασἰθίίεη ογς πο οτμαπἰσσά ζοροῦμετ. Το πιατκεβτα οἳ μτοάμποίε η ἐ]ο ο-ομεταίίτε βοοἰβδίεΒ ἵτι νε περ Ηἱ 15 ορ εᾶ ου { ειών οἴξετα οπἰγ α, βπιβ]] ορροτατίγ ἡ Ἠνα τυπος το μμ τιά οἳ {πε περα] ατιά ππἰάἠ]σππεῃ, Τπε ἤπα] αἶτῃ {5 ἔος ἴπε ππμτκοξίας αἲ η] Ῥτοσδπασίς ο Ὦε ππάετ- ποπ ΕΥ οὐ-0ρεταΗνο βοεβες. Ἠπε πον ΕΠε6γ Ἀτε πο οτααπσει ἱασρίμετ απ αγ οηίμεᾶ εορατα [είν το οἩος 1στ Βα]ς {]είτ ρτοάπος απα ϱ0 {εγ οµηπαῦασέαίπ ἔνα οδὲ τεβ]{, 6 Ἰορς Ελα 1 ἁ μποτ ἔπιε απ. ἔπω βαοϊείίε αν] 5ο ππίτεα ἱπῖα οπμῖπη] σα-αμεταήνο οτραβτπίσα ίσης ἴοτ ἴνβ παβτ]κελίπᾳ οἱ ιο πια οκ” Ῥτοδοίς εἴποι οτι ἐμε Ἰοο] τημτ]κεῦ ο [ος ὀκροτῖ, λε παρε ἔαί ἔτι Μπας 18 τρε [ου Β1ιοῖι ο ήήθβ. Ὁη-αμετα βίο οππΠοί βμσσρβά Ἡπ]σξα (ώπε ποτ, ἵν ἰ μοϊπµ ο θεγε Γρ νο πεσεβαῖ απἀ εμετε πλοῖς. Ἠθατίοά ἵπ 18, π επε βΑπης αν ἔμαῦ ᾖἶνα ἀρείτε {στ ἀεβεπος Αμαἰπεῦ ΠπΟΠΟΥ Ίσπήίοῦς απιὰ πηάή]ετανπ τεπάετεά Ἠλο ογοὲ θοσἱεξίες ἱπάίδρε- εαμ]ς, κα ἴπε οπ-αρετα[ίνε Εἰοῦος πετ ειπα] ἴατ. ερ Ῥτοεε[ίον οἳ ες ποσπις οἳ ενος οοπβµΠΊὔτς ἱεγεβρθσείνε οξ ἴμπα οἶδβ Το ππ]ήσ 1Πεγ Ῥείσπα. ΤΗΕ Εἰέε αξ ααίτα Ίτι ἔλε τἩ]αρεΒ 18 π/οτβε ἔτι ἵπ Ες ης. Πβπα]ῖγ Ίνα πτααρς ἵπ λε πας 18 Βἶο α πποπεγ-]επάετ απ πιογοματπξ ος Αβοπί οξ πποτομαπΕ. . Α Ίσαπ οἳ αν Τεν ροπή” πιά βοπις ογο(1ὲ {τι ποσά 8 βτε ΕπΙΡΗ ἐς βαήθοί ᾱ, ταρετ ἔω 1 µεασθτ.ταβτυΒατΜ. Έτ πο Βατνίσε οἳ νε οὐΠΣΗΠΗΡΤΗ βοραταίε βοοἰθείθη ατα ΠΕΟΕΒΒΗΤΥ. Ότο βασίσμ ατο ια Οπ-ομεγαείνο βέοτβς ας ἴ]νο ορπβ πιο”. οσ-ορεγβείπε εοοἱείςξ, Τῃομβς Βοσίεήες Βθἱἱ αἲ Ηποή ρτίσοεε απᾶ αἰ {πε επἠ οἳ Ε]λο γεατ {πε πεί Ρτοβίς τοα]ἰποὰ αἴτετ α ἀεο ο ίσο [ος νο Ἠεπετνε Επι] αν πεΓπτπεᾶ ἴω ἐμε ποτ Ῥοῃ ἴπ ῥευροτίίοπ ο Ενεῖτ Ρµτοµαθες, Της ἶναγο οαρίζα] τρείνεα πι ἠἰνίάεπά πο εκορραϊπς οὗ. ΑΝ ἔδβε βοσίείίεα, -8 ἵπ 1 επ οὐ-ομότη[ίπε Βοσϊείίες, εγετ} πιαπιβετ Ἔαρ οπἱγ απ τοῖς Πτοηρεοίτε ἐο ἴλπο ππηι]νες οξ ΕΒατεΒ Ἶνδ ΠΙΑΥ ΡΟ ΒΒΕΣΔΗ, ζο-ορεταίίνο Βίοτθε Ίατε Ἠεεπ ἴπ οκἰβίεποε ἵπ Όγρτιςβ [ον 10-18 γεατ”. Της Ητεῖ ναι Γογπιοὰ ἰπ 151 απιὰ εἶις βεοοπά ἵτπ 9, Τπε ερ αβἱβμπιοί οἳ σἴπετα [οογγοᾶ, Ὀπί ἔαν βδνετα] ΤΕΔΦΟΠΘ Απιά πιαἰπ]ν οίπᾳ ἔο ιο γας είς Εῑπά οἳ εοοϊθιγ ἀά πιο εκραπ ταρία]γ.. Νου νετ ἐῑνο τοβτίοβίηᾳ ΤΕΑΒΟΠΒ Ἀγε Ἰκίπρ οπο ἩΥ οπε τπιονε, αἰἱ ἐς Εἰρ ν]]θμός Ἠανο μορατ το αεὶς Έα ἴἶνε Εογπιαίίοῃ οἳ 5αο]ι βοοϊεθα, Βἰπηῖ]ητ Βοσίεες Ίαν Ίπμοίν Όδοα Εοτπισά, ἴπ ἐς σα Ἠδοββε Εἶνο οσπεΙτηετε ἔπετε πατε {γοπι σὐγιβἰΠ μοϊπία οἳ πίονν πιοῦ ἴτι αι Ἰοίμετ - Ροβίοπι πα ἐς ἱπμαβίαπίῃ οξ το γ]]αρες, | Οσπρ εἰοπ]ν απά ἰπ αοπζοσαῶγ τα {Πε εοσπατπίσ οοπά{βίοπα Ρτεντα πρ ϐξ πο πας, οὐ-αμεταήοπ ΓθβΟΕΒ Βἰρίιος ΒΌΕΒ (σοπήπμά ο. βαμε 29] αΌαΏΒτ. 1916 | ο 90 ΠΠ ΠΠ ΠΠ ΓΠΠΠΠΠΠΠΠΠΙΠΠΠΠΙΙ ΠΙΗΠΗΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙ Ἱ πἹ Νδροπαά γοµυγ Ισανο Ιπ(Υρρις απ σπ]ογ ἴπο «ροςὶαἱ απιοπ]ἢΐος ργονἰάσά υν Ν.Α.ΑΔ.Ε.Ι. Ν ΕΛΙΛΙΟΙἰ5Ι Ίμρβτε Οαπιρ. Βειπίηρ. Βομήπα. Ν.Α. Α Ε.Τ. Βρενίσε ὃν επ]ῖπς Ν.Α. ΑΕΙ. ΗΟΙΙΠΛΥ ΙΝΝ. Εἰτίβ. Τητερ ἨεείαυταπῖΒ, Ομίοί Ἠσσπι. Ἰωαά[ες Τομπρο, Έτευ Ἰάντατγ. ΤαὈ]θ Τοεπηῖα, Ώητία απά πΙΕΠΥ οίμου ἱπάσον απιθἈ. Βἰππῖοά οπ {πο Έμοτοι οἳ ος πα Β]πο Μοαάἰαγγαπίηῃπ. ΕΜΛΒΙΦΟΝ ΠΗΟΣΙΕΙ Α Βοείο] ΝΤΙΠ αἩ ποπιο σοπιζοΓί8. Εατ]γ πιονηΐης ἴθα ἵπ ῶεά, Απ΄ 6χ- (05 οθ]]ρπί Ἠεβίαπγαπί νἰ φαἰίγοβς Εοττίσς απᾶ α ΠΕΙ νανῖσά πιοπα {ο οἩσοσξθ νους πιθβ] ἴγοπι, 1Π 16 ᾳτοππᾶς οἱ {19 Ἡοβίο] Ἰ α ἀο]ίρηι [η] Ἠπίμίπρ Ῥοο]. θε Τμε Ν.Λ.Α.ΕΤ. «Νοπιαᾶςβ» Ἠαιά ΡΊαγΒ απο πιηπίο {πγου πιο πθΕΙΙΥ Τπο .Υ.8. ατθ αἶβα ἴποτο {ο Ἠεῖρ οι. Ογραπίκθά {Πρ τα ἀγτηπρεά, Βμηαντάς. Ταδ]ο Τοππίς, Α. Έτου ΤΗΌΤΑΤΥ Απά Ἱπάσος ρΗπιες απο αγαϊ]αθ]ο [αν εἰ]. (ΡΗΗΓΕΗΕ ΙΒ Της Ἰθμί ποτά ἵπ οοπξοτε απά αοπιοπ ἴο αἱ νἰθίπρ ΟΠίσετα, Ἠποθ]]εηί {οοὰ [ο Βιηξ α]] {ΠβἱθΒ. Α. βρασίοις Ἰ,αμπσα. Ἐμ]]ν Ἱσρηρεά Ἐν. ΝΙΟΟΦΙ ἵ ἕ Τθα πατάει οπ1γ ἀβροοταιθᾶ πα καπ απαῦγοῖίας απά οοἱομτοά Πρ]ιβ. Ώαποοςε αγθ Ἰθιά ἰἨτθυ πιο πεθκὶγ οἩ ἴμθ πιοβί πρ Το ἀπία οπ{είάς ΏβποῬ Έ]οοτ ἵπ ΟΥρτιΒ, Όπο τἰβ απά τοι πϊ παπί {ο οοπιθ πραϊηῖ. ΤΟ0Ὀῦς Βἰιαίθά απιοηᾳ ἴἶιο βοτίοιη Ῥίπει οἱ ΟΥΡτΙΡ 6.000 {δει βΏατε 868 Ι6Υε1, Ἠοπάσγ]γ πο [γβεΜίτς. Τ19 Ν.Λ.Α.Ε,Τ. Ῥίπο Ττου Οἶς ἰε Εοπιθίηίπα (ΑΜ. ο πεπιεπιρον. Α. Ἀρασίομα Ἰμουπρο. Εκαιἰκίηγ ἐαγπίμθά κ Ῥΐπο-- Ίνας Μἱ ΒΛΝΚ. μήτθι Ῥ]αχίπρ πιεττί]γ 6801 ετεπίπς. Α. Ὀτίσῃί απά οἴσετ[αὶ Ἠοβίααταπί 18 ΒΙ8Ο αγαἰ]θΏίθ πα απ οκοθ]]οπί ομοίσς οἳ ππθπῃα. Της “ΟΙά Ἰογ]ά Τατοιπ” πη] αἰἰγαοί ΒΠΥΟΠΘ πο σα. {ος α ἀτίπ]ς, ἱπιοχίσαῖπσ ον οίμογπίας, (αἱ[ία 1οτ αἲἰ ατθ απγαϊ]αθ]θ ἴπ [ο Αἰξε Ἀπορ. Ονες απιοπίεεα ἱπο]ιάᾶς α Ἡθαι- Ἠ[α] Ἰαά1θι Ἰουπρε. Τηο Βαπά οἳ ἴμο Εἰτδί Ἠκιίπ]ίοα Βου Ίος Ἠοσιάθ- ΤΟΥ 6801 Ββπιτάβγ πἰρΗῖ, ΒατάἨ, Ταβ]ο Ἐοηπίς. Ὠατίβ, αγίους Ἱπάσον Εαπ1θ8. Ίαπηπ Τεππίβ, Α γἱβ! ἰο Τχοσᾶος ψἩ] τοπιβίη Ίοημ ἵπ γουΓ πιΘΠΙΟΓΥ. ΕΗΝΗΗΗΙΜΙΗΗΗΗΝΗΙΜΗΗΝΗΙΝΗΝΗΗΗΝΜΙΜΗΝΜΗΙΗΝΗΗΙΜΗΝΙΜΗΝΗΜΙΗΝΗΝΜΗΙΠΜΙΗ ΠΗΜΠΗΗΜΗΗΗΠΗΗΗΠΗΜΗΗΜΜΜΜΠΜΗΠΗΣΗΠΗΜΜΗΜΜΝΗΜΗ ΠΝΗΜΙΙΗΙΗΗΠΠΗΙΗΙΗΝΗΙΠΙΗΠΙΗΙΗΙΗΠΙΗΙΙΒΙΗΜΙΙΠΙΗΙΗΙΙΗΙΙΙΗΗΠΗΙΗΙΗΠΙΙΗΗΙΙΗΙΗΙΠΙΗΙΗΙΗΝΗΙΙΙΗΙΠΙΗΗΙΙΙΗΗΠΗΙΙΗΙΠΙΗΙΙΠΙΙΗΙΠΙΗΙΙΗΙΗΙΙΗΙΙΙΗΗΜΙΗΙΙΗΗΙΙΙΗΙΗΙΙΗΗΙΕΙΝΙΜΜΙΗΤΗΗΜΙΜΙΗΙΙΙΜΗΗΙΗΙΗΤΙΝΙΠΗΗΠΙΗΙΙΙΙΙΗΙΗΠΗΠΗΙΙΗΠΗΗΗΗΙΗΠΠΙΙΗΙΙΙΗΠΙΙΗΗΙ παω. ο πΏ οτραῦς ΕΕΝΙΕΗΠ α αι ας αι πα τ - πο Ἕ-ττττ-- τος Η. Ο. ΡΕΤΗΙΡΗΡ ἃ Οο. ΝΕ Πές ΠΛ ΝΕ ὥς ΜΑΝΙΟΕΑΔΑΟΤΙΕΕΗΕΘ’ ΑΡΝΤΈΘ Ρ, Ο. Βοκ 9ἱ --- Νις ο Α κ. Τειρμπσπ. 214 | Β[απσῃςθς ΕΙΜΑΣΣΟΙ, ΙΑΒΝΑΟΑ, ΕΑΜΑΟυΣΤΑ ἃ ΡΑΡΗΟ» σοίο Πιξιπίουίογς ἰπ Όγμγις [ου : Ι ΕΟΡΌ (,τς ἃι Ττιεκς, (ΒΟ55ΙΕΥ Επαίπος, | 6ΒΟΜΡΤΟΝ Εἰθειγίο Μοΐϊοις, ΡΟΙ ΞΟΜΕΤΕΠΚ Ρωπηυρς, εἴς. εἲς. Φοἱο Ααθηΐς {ογ: | ΤΗΕ ΝΟΒΤΗΕΗΝ ΑΘΘΙΙΠΑΝΟΕ ο. Ι τυ. Ι οΝΟΟονΝ ΑΙ Κἰπάς οἱ ἱπδμγαησς Τγαπςαςἰοᾶ, -------.- . 5 | | | ---- στα ππττπεσα μα. ρκα. α ανα Ξ Τ σας τ αι | | Βαβοι αὐ5 Βανκ | (ΩΟΜΙΝΙΟΝ.σοΟΙι ΟΝΙΑΙ ΑΝΩ ΟΝΕΕΦΘΕΑΞΘ) ΝΙΟΟΡΙΑ, ΕΑΜΑΟυΣΤΑ ΑΝΡ ΙΙΜΑΣ5ΟΙ. ΑΝΟ ο ΟΝΕ 500 ΒΕΑΝΟΗΕΣ ΟΝΕΕΣΕΑΣ ΗΕΑΟ ΟΕΕΙΟΕ.: | 54, ΙΟΜΒΑΠΏ 5ΤΗΕΕΤ, ΓΟΝΡοΟΝ, Ε.Ο. 8. 16 ΑΤΑΤΕΤ 1948 Νες ΙΝΙΡΙοΤΗΚΕς ΟΥΡΗΠΕ ΒΕΤΙΗΠ Οσίαμπα Οπιπαᾶταὶ απᾶ {πρ πτοσκσή ΗσΠρπση αγ ΔΙΤΠΗΒ ἵνα. ΗΠπίπε, Έμε Ε,Β, Ἠϊπότισα, Β, 9Πῇ 10π8, [ές ΕβίΠᾷ Ἱαπποβεά Πέ Ἠκποτον, Όλο 18 πο Πτα ΤΠΕΣΕΠΡΕΤ τεξβεὶ Ππῖε που 118 πατ ιο 16αγὸ α ΕΤΠΗΞΙΗ ΒΙΗΙΡΝΗΥ. Τπεῖς Μαρειίπα Ίπο Κίπῃ πΠδιρεπ 3), εις ὑροπίπα ΙΤ πο Επιμήτα Ἀοίοπι ας απ [ρτφη ιά ἵπ Ἱσπήσηῃ τεσρπη, Βθεπ Πατ μα Ἠίπρ Ὀσββπήα Τομ πβρπά, ΕΤΙΠΓΕΡΕ Αιΐος οἳ ΑΛΙΠ]άπΕ, ἔἶα Ἐν οἳ ἐπα Βουεία Πίτ Ποῦθτε Ἠοῦίπεον απᾳ ΜΙΤ οἳ ΑΙΠ]οπ8. Της Ἡ 0 Α ῦ, ζσαπειβ]μ]απ Αἰγοταίς Βαπιοταϊ πι {Ίανι {τοπ δα Τοτις ία [ιαπάσπ, αι ποῦ μας, ἐπ αἰωνάτ Πόε μα ΜΠΙΥ ΕΙ ππαίεα, Ἰοίπ Εαμμει αἲ τπα Ἱιαπήσῃ 1Τ Βιιᾶμα Ββεῃ ΠΠΓΟΠΡΗ απο ο ιδ ΗΡΗΗΣ ο) ἐπδ πε Βπίοτπ Ητίάρα Να ατα απή «ἰππαι Πιδεί-- Ῥαμδίς ααναμαγ]κὶ ἩΜεμγη ΠΕΙ) απά ἠγ, Μ. Α, αἰππαί Βἱ πο Ἰβδ ποημς αἴίον Αἰτμοτί, ΤΗΕ τερπίας Νεα ἘσταΠοπάυπ αἰτ μβεγίόε μεαγίδα Πού παή πιο τεπρπΊ]ν ἔοτα οπ. ΤΗ1γ 185, π]ηβιν παπα ἐπ το τμο Ναβις Πήμιγ]οί οἵ Ρα]α- ἀἱβουβα εις Βεἰται Μ]ρρίοπ’ς ο ὰ. [ιωτά Βιπαμαία Ἑοπτπς απ Εατπι ἴσ Απαίο-Βππρβίίαπ ΡΓΟΡΟΡΒΑΙΝ. τΕΑΠΙΟΓΕΞΙΠΤΟΗ 18 Τα είπες Τεραίγ ἵπ]κε, ως το τμ: Ἱωοτά Ἠμπηβμμία, Ἡ, Π. Τεπβ1 Ρος, Εκ Όψργας Επ ἵπρας ΠΙάἩψγ ΤΑΕΠΑ μπά ἴΠς Ητιήβμ: Ηπιριββμήστ Η. ΓΕ. Βὶτ 4το Παπιεή απ ἵητγασβς αἰ] αἰοπμ 111. ΠΙΠΒ Εοππ]ά σα πιμΘΙ]. Ε Πρποναὶ! βρες απακἰπάδιάς πἩ Αἴπ Οοπιπιοάσσα Οτί(σποιέ πα ο ἰς πίτα ιτ Ἱιΐριι, ἄεπεταί Απι]άτοτ, ... α οο, Β,Τ.Ε., ατα τν τουοπγ ἴπ Οβίτο, Μπο βοβθιίαπ ποπεγα! πμ Έμ]λμιίης, ες η Ίνα ββαπ ται) η Ἰήσαῖτ. επα- β[ιετ βκῖπα πρ Τἱ8 5 ο πο, ΜΕΕ., ΠΡ Πίος Όεπρεοτ ἳ Βαρρ]ΐος οἳ οἸσμιίπρ απά [οσᾶ βαρπί στ ΙΒΝΕΕΗΑ. έσε (πασπο- Επτπίμιτε ἔοτ Ἐτίαίπς Ὀπηδή ου Γαπιιίρα. αοιάσαθαι 88 το ἠπίημίπς α εηΜή πιβάς Ίτοπι οἀππι ποσ, Οπίγ ἵνα Ἠθδί πασά ἵη απο Μπο] {υγπ]έ ο {ος Βτηαίπ'α ῬοπιὈεα ἑμπι]]1εμ. τη] Εγείγπ αν, αι. Ὁ, 6. Ἠτίήπι Ττουμα ἴπ Επαβήπὸ απά Τγαπβ]ατά δη αἲ πε Πιν 4 Αιτησ]ά, ὨΩμκῖάε ἴΠςδ Πρβορρήση Βἰπέίοπ Βὶ ἩἨβεβαπ! Ματα]α] Μοπίποπιβγ ἱπαρβοία α μητά οἳ Ηοποτχ ογηπβᾶ ἴτοπι {αρ α]ονβ]εῖππ ἀΙβρίασεά Ἠετβοπς ἰπ Εγαπος 4τθ ππ]οπάεά εξ έπο Ρατίῃβ ἀθσίκα αἱ Απμιμιιιώσι, Έταποα [ον ἀἰβμ]ραήοι Ενποπθε, Τ18/ ποτε ἀτκηπ πῃοπ οἰζπον μἰά6 οἱ Ἡ αμ ΒίΑ11, οπ πα Οππηπεπί, Εις [αμα οἳ Βπῤαίπ, Απιοτίσα απά (σρασα, Αἰτῃς]ά, ὤτρεσς, ΕΙεὶᾶ Ῥθητίπς απ 18 ΟΥΡΗΡΕ ΗΕΤΤΕΠ τεμ α τς Ἡοδι ΑπΡΑςς ος Γ απ τίς ον τμ ν Γιαπυβθ μήν οοβςξ πνογε ἡὲ Εε! {ο παγ Ιοὲ εί ππεεκ ἔσ τερ]σ τσ πο τσηαε οἳ Πήρα [τὸ αἲ ιο Πτεί απ) οήζεγεπης Μος ΤΑ οἳ ἐπε ΕἨτατίαπἩ Αβεοοι- Βλΐοτι, Ίπ οίνεν 1ὲ 1 Ἠηρα {Πίτα ταν πλάνο αἰ ο πηκίτια μη ι Ἠναξς ποσα πες «τε επεπ Ἀπιαπαᾳ Όσοκα 1 ση Κπον, ει]. Τ νο Γοιπα 5 ραξμίρ]ς [ο Εκ ρανο γα Πετ τπατε τοέγεξΗππεπ{ απ Εετεπή τν τα 15 αἰοβείνετ ππαπτα πο ᾖαδί πονς π ής Ένομοξ αι εετῖοῖκετι πποτ]ή. Τε ππίτε ἐτίοπά πε ἵπ ἨσξΗ Αππηοῖης απά οἩμπίπῃ. Όπ πε [ουτπον ποτ α Μαν] Αἴτ πυρ Ἰμκὶ 8 ΠΑΣΑ] πογίμετα Ἠτούπσε] πο πες ᾱ, σαπ]-παίτποτ απ! ἔσππτ πιοπΕΕ εμπο αφ]. μα 1 ο ναρπἰ πο ματης α8 Ἐς νο]. Ρ]αγ Πήε πιο οτπαπ απά, οπ Ἠείπα ἱπτίτεή ο πο Βἰρβκ] τοσβ]οἱ Β γι απ αεί Βο]σσοήοῃ, ξ Τ πας τεβσσάπς Εαν τσ μτθα ον ῖῃ ΕΙ] πι Πιιρῖο νθα ἑή ταῖπιο γε] ονου Ώο Ες ο οσε] α Ἐτααπιεπε οἳ Ῥετερεκ οπ λίοῃ Ίο Πα αππὶμββθή Ες Ἠταβε οπη ρα οΓ υπο Ἡ, Αι Β. Ιον Ἡπι] Β]εά ας αι Ίποεί Επ ίοτι Ώνας ππα]εἶτς Ἡ, Ἠτουσ]ν, απά αποζ]ετ ἔγαμπηθηί νήσο, ην 8 επε]εν η ΕΕ, Ἶε Ἠπα ἑπσβίαπεα ἵτπέα α, Ἱ οπή α αἰφογα Ρήεηι ἐπ Βαςκρησιμᾶ. Απ'᾽ Ἱπβτοβήίπα δθγοπί Ἠπά εβπυκρεᾶ πε ἴστ Τε τποπαεπε, ἴπε ἀσμπμεά ἀεθεταίππβοτ οἳ ἘτίικίπἩ μενα! Ἐν --ᾱ8 πιαπ[οροὴ ἵπ ΠΒ οΠξογοηοξ --- ἴα πια 8 οστης.μποὶς τι Ώρσυτας α, Ῥοσυτ ἴτπ θε Ἴπιή οπου βμβήῃ. ΤΠᾶς ματι Πίο «ας, 5. πεπεταίωπ αξα, ἴπε οπίγ βἱετποάνο ον τηασηῖ, ἐς οπβογνήδηι, ο πο νι 19 Μοπιΐνετς ἵτι Ῥητ]αππρπε, α Πτα πετ, Πσππενητ, Ίσα ἴονε ἵπ Ῥνηροτήση [6 Έπο 54 ποπ τοῖες πο]εΙ. Τά πατα]ίεπι τα α- Επι! 1 5 αμ α ρονος Γη] Γουῦς ή ἨπαίΗ, απά νοπισή πο σα Έπετη- με]νες Τήεσα]ε--- ἴπε Ἰαίε Τιοτή Έβηπες πας οπμ---Η νο Τι] 8. μτο[οιιπὰ ἵπππσπος οπ πο ήσς ποτ πας. Τ ΒεεπιΒ ἴο πιε επ εκοε][ετ ἠίήης ἐκ! 6815 Πήγα] τν ϱο]ά Ἐνο β]αηπῖηα Μα τηῖςε [γε] Εππή» απῇ ϱποίτε α, τίβαΓΟΙΙΒ ΏΓΟΡΤΗΠΙΤΠΕ. Το τοπ το ασ οκ-ππϊποτ--- Εμίν Ἰπή αἲ µατία---ἳ θε] 1 ει Ππζρτι ο ο τπιττι {ο 8 σσ] τν πητι Πρ Η.. ΑΕ, βογν]σε πας επι]εά. Πε περ] εᾶ τν επαῃΠαβέ ω---ιαξ ας ἴπε Ίαη μή Ἡς σι] ο ο κος ιο 10, Α.Ε. πο μον [αν Το 18 Ἠείπε Γβπισ]ις το ἓνα α, τποέστ πιευµαπῖο. ἠΙατεανγετ, Πῖρ Γπίετ Ππιβε]{ α- πιίποτ, Ἠπα οἱδοαπταρεί πι τοσα Ῥοΐπα πι ππίπες, ἜΤήδςς γα νο α μα εἨρΗΕ σπ οατ Ῥτοβ]οπῃ, η ραγοπΕΡισΕίΗ Ι ππεῖ το-αν ᾱ- Ἠσατὰ οἳ Τταῖε οὔβσίαϊ οτ]εῖτης αἲ του πα αἳ ομοτα νο Τα οοαη πρ νο μαι ια! αμτίπα ἐς μα Έεπν θείες Τε τευτιήἑς Ἠατε εκοεεᾶρά Ἠγ 00 α νρθθῖς Ίλοδε Ἱεπνίπρ Ίο πάς Ἠεσπμς οἳ βρε απ Της πεεῆῖ Το σοχη: [ωτ το γπίη μκ-Πετνίος Ἠημημηόη, α- ἤσανο νο η ΠΟΤΑ ΡΊΗΡ. Εἳ τιοξ βρεοϊασλατ ππεπ νε τεπιεταΏετ πε αουτεξ οἳ ΕοπβατιάΒ. ποσο. Τρ (αονοτππποπΕ οβουί. απο ἔσ ἡππὲ οἳ Ἱπαιρίςν ἔα τουτπῖ{ Τε τιβεήεά Ίπβοιιτ {στ πεβορίτας 18, 1 Εωπίς, Βι ποτ σνο]αρπιοπῇ, Απ ἴπε εκ-πίπετ ατα 1 ἐπ], [πε ἑαίπ να τιππῖηα τΒΑΤ πο Ἠίραν. οσβ]βε]ά αιιά νο γρ οἳ ΡήνοµᾶΣ, βἱαρίεβρη, ΤΕΙ πες πιά σος Ἱνπροῃς πππιήμεά γι απιοκε απὰ εἴσβεά ἴαπ µτεγ-Πγτοητι «οΗτε πα μτίπι Ἰπάερα. Τε Πί τεβῖοῃ ἴ5 Π] οί, γη τεππατ]κα]ε πι οκ ππασἩ οἳ ἴδ τίσῃ επτά Πππποτοτξ απ µεπία]. [Ῥετῆαρε τοι Ἠατε ἐω εξ Β, οσο (μπι [ο αμτνίνὸ αἰ εἰ]. Τπ Μία οσαβί, ἑονή [ου οΧΗΠΙΤ]Θ 1{ {8 Ῥτετγ Εαξε τα [εάνε δια ομοῖσε οἳ ποτ πιεα] ἔσ {με πα ϊίτεεα πο 15 κει ο Ὦς Ῥεαπ τα] ταῖς εἰς ο πηήσἩ 15 ες Ένσβί, ε ῖι, πο πἳ ποπ οί πηίτις εἰ μη μηδὲ 18 ΕΤΕΠ ποπ] εξ μασ ἔαστ πι οαπιρ]οκίωτι απ πα Ἠταπρῆε της Τι σα πι η ο ο νο Ἐ]άποπιβηςσο Ἠουββς αἴθ ββΙά 11ο ἰο8 ποπ] Ίαχε πρ πο ταστῃ α. 1 με Τε πα ποϊµβῖπᾳ, τοπ]! γ, Ἠπ1, {μοσεη ίον. Αποηος ἐγαα[ πι ο σπα γαοῖον 1δ ΕΠΑ αελνοιμἩ τΙΟΠΘΥ 15, 8ο Το 84Υ, βρ]θβ]εά αἰοπί πετ ας 18 ραββίμ]ε, ἔπενε σα Τμ η. Γεε]ῖπα αἲ παϊπ αξ βεοίπα ἴέ υ/πμσί. Α Ῥήσπά Ἅ ο γοσεπέ]ν τιεῃ νο επζε 8, Γπζββ ήτο οἴπεπία πετ με Ρίοξατε Ἠαά αἶτεπαν Ίερατ πππα µτεείεά Ὦγ ἔῑπεδ Ἐσκ οἴβοε αἰτὶ Ίνα ιερά Ἠ18 ΠΠΙΟΠΟΥ Ἰμαοὶς απ Να! : Του] οσο Ίπ ἑοπῖσ αν, απά π]ο, πετ Ἡες Ῥετεἰίθᾶ, τεπιβτ]κοά, Ιιοτίβοά αἲ Βν ΙΑΜΕΣ ΙΑΜΑΌΑΙΕ ΗΟΠΦΩΝ Πΐ5 επίτανταραποε, '' Επε {ες ΠΑΕ οπετ' απά Ππα]γ πιο ο ΒΗΤΙ προ ο πέος, μμίά : Απ 15 πα του) ου] Μία πγρρίς ι”' Μάβμης μή Γεῃ, Πε Ρεοφ]ε αγο, οξ ὀοπ0, ΓΑπποις Του Ημ πικππετ ἴπ ππῖσ]ι πΙμβίετ παπά ππεῃ, εκρεσἰα]γ ἴτπι Ηπασ]] Ἐπείτεββ απο οΓέοτι. ο [Απ] Γοσήπς πι οἷια απΩΓΟΤ, Απ ποτ Απτὸ ο πα τετ ποσαατ, εἶνδπ βρίπηετα ος νέαγθτα, πὺ Εἶνε 18 πας πια βητρτίας τσ αι Ἱπαα πο Ἠπε ῬιιβΗεΠεή α Που] το Ἶε ετορτ ἵπ ἔ]ς Εμεῶρ, ιά πρ κο : Τη ΕΠΑΕ ΤΗΥ Ῥποίο ἵπ Ἐ προς Ἐ Πα πε πτίέετ 5, [μοι ΗΡΜΗ, πε οσα” τπύτὸ [κε 8 Γσομα]μετ ο πιο”. Τῃής εαβε οἳ ἱπιετοσατβΕ, 115 Ἰαίπᾳ πχεπ Τατ ια! ον ατα, Ες Ἰοβίτπς οἳ Ῥεοίσπος, Ἐπίη σομί, {ος Πΐο, επη. μιάς Ἡν εἶὰ ο ιο αν πα ήνρ οοπμβενἨ μη πο ομπι οβ1ςΕ πε ατε πποτΊταγε ἔτι ποτΣΊιορε το Ἡε ἵπ ζεεραίΐτ αἲ Γαΐ]πτε το ἔακο πιορε ανα {βμε Ε όν ὀμηβορης Απ που απιοη{ σι, αᾷ α οηπετν αθῖρτα πΠῖο]ι οὔεατι μίτεε [απο πο απ ᾱ- πιβίπθξςξ απτΠοτίον οτετ πείς ΒΩΠΕ ποτ Έἶοθο Βοπῃ ατε 4] απιᾶ Όπετ. 1 πάσα νοιροή Το ΠΊα]ε βΟπῖς οΓ ποβο ρούτα ἔς ο Πτατίατις {ο παπα Ἰ Ίων ο ερεας, ατρπίτα Πιαῦ ο ποπρα α τερῖοῃ ΠΙΑ Ἠατο {έ. ῬοσπΗατίήεῃ-- το πα παπι] οπε οἳ {5 αεοηβίµς οἱ ον οοΙπΙτΥ---Απά πιΥ εβονο απ ποθή ἱπεετρτείαίοτ {0 οὐπετ ΤατίΒ οἱ ΕΠΙΒ τατίεά τεαίπι, τες τμς ροοά τορίοπα] πόνο] ος ΡΙΑΥ ἵε ο πασά απίτετρα] Ἱνοσαπος ἐν Επήκταετιέα]. - ΕΠ Πεατί οἳ πιαή απιὰ Ενο νΕη οἳ πι πει αν πακὰ- -ᾱᾱ πας οἵαπσς π]είετ Ίιο 18 ἴτι Τιατισαβπήτο αν Ἱνωπάσα οἵ Με] ἔμααττθ ος Ῥοτοπίο οἳ προ Τον, [ου ἐέ 1 ταἰμος πα 8, ἴπ πιάτα, Β, ππατ Βἰτι]ς Ἡ, πεί] απά τα Πβί] τη] ποτίπρίιᾳ τοπ να θµ Ῥτον]ή δα 18 {ς Αἔπιοῖς αηρμς. Τ τὶσή ἑω ΒΥ Εἶβο Επί τετ. Ἀτο ἅπποπα λε τισ, ἱπρογηβ οτε ρς 1στ τς ἵ ἴπε Ῥοσία πωπε]βία παπά ἀταππα είς πο Πεῖρ Ὀτεσρα ἵπ Ἡς μπάσγμαπάἶπς Απ ἁῃροίοπ Ταν ὑποί οοαπΕγίδη απ ρρυµ]ε. ΠΗεανία ο επ. Ἠμαί απιὈβββαήστε Βησγαίος απ Πωοπιοτ απά Βπακσρρύατο Απο 'Γορμαί απ σείμὲ, Ὀμπθε, (πετταπθες, πα] Ἰ ΗΙταατι απα πι Ἰποπβατά τηστα Ἠπτε Ώσεπ: ΤΠΕ Ἠβνε ῥτονεά {0 1. Ενα ἸἩο Ἡοατίῃ οἱ ππρη ὀπετγ πετ τοβῃοπᾶ ο ἴπο ΒΗπιθ πεπετρβίἑθα Επά τε πποτεί Ὦπ τππο] νο ββτης τποήτεβ. 1 επί ναί Τ ρίπ ρα οἳ πι Γη ἐο πε οἳ Ί6ίΕετΒ 8 ἔλσεε πο Ἀγο Απποπµ νο πιο οτι 1. Ίνσρε τν Ὀήπα πεατος πο ἆπγ πετ νε αν] αγ, πο ΤΙ απ α Ετίικῃ εΒὶρμη]άοτ οτ Τ απα απ Απιοτηίμη οημίησαν ος 1 ἀπι Βπββία [αρπιος ' Ἐέ {μί Τ απι α. Εήρ]μα]άετ ”'. οτ επρίηδει ος βεπαετ---ἴνε ον ποπ επί Ἱ] ο Ἠπη, πο ος σπε παίοτ πε ἔος 1ἰ ἨΒΙσΠΗ. απιά. οπρίπεσγη 1 Ει]ά τα Ιπα γε Τοπ αἲἲ πα οπΕ απ ἔατπιετε Γον Ἰπείτ ὀταρε Ες αἰ1 Παπ ΗαΠΕ, Βεοπαςς τνποπ ναί, Ἀβρροπα [ Ἰνο]ίονο ΨΑτΒ ΠΙ ὀθῃδε, πιά ἔμε ἑσπριος βπά ῬότιΒ οἳ τπβα τη] δε ἴερ ενβτγπετε. τά, οἳ οοµ1θε, π]ονετ Ὠιαί πετ ποτά {5 Έσσα ος ποξ, Ἀ εμας πια Ἡ Ιοῖ µτοπΕ εαβἰες ο λος 1 εγαέατο ποῖ]] ἵνα Γοππιά πιβ η ΒΤΟΕΥ απ. πο ερουτή. ο Πία τι Έήτε απ οηῖστε- ππρπίς. Ἆπά δε πτίρετα οἳ σοκ η] ροεύΠ, ΒοτπεΙπιθε, Ίπ, ΠΕ Ἡ. Απ οποίος ἵπ μείάθ αι οἴδετ ἴπ ΑΡΟΠΥ απᾶ Ἰήσσαγ Επγεβί, ο ]ΐπᾳ ἵπ Επεῖτ αππῃ ΤΠΕ αἳ ας Τεπιρ]ο ο Τάμτα ιτὸ λος Έλεή. 1 Ὁγ με πιει οἱ Βἰἰ Ἰαπάς, ποτεῖπρ ἴπ αἰΙ Ἱππρπαμε, ἴπε Πγαί απ ρετηαρα ἔπο ρτοπίσηέ Ῥτουῦ ΜΗΑ πιεῃ οβη ο, ει ἴπ ἐγαῖὰ, ατε, Ἠτοίμετε. Α ία {ον 3,00 πιρ.Ἡ., ππαρᾶ Ῥαββυήσθν ασ]εείς φῖέῃ ]εί Ἠπακοα, ο Ἡπγ 196 πες ὔνανε ἔἶε εατίῃ, 15 Ἠείπᾳ πνορημαιρᾶ Ὦῳψ. ΗΡΙ τεβεατοῃ ασἰθπῖδία, ΤΗΕ πας. εἰβο]ομειί. τευετΕ]γ ϱγ απ οἰΠσία] οἳ ἴπο Ἐτηήε]ι ΠΜ πάργ οἳ Αἰτοταῖς Ἐτοήποίοῃ, Το τουκοίς νο]ά αν τεγετβρά {είς ἵπ [τοπί [ον εἰαῖτια ἄσπιι απ Ἱαταίτια. Ἆπ ο[ῇοίβ! οἰαίεά ἐῑνδί με Ηπδίε ἀενε]οριπεπε οἳ ευ επρίπες ἔτοται ἀεηῖππ τα Ῥτοήποβσπ οσο οπ]ν 18 πιοπέῃς οοαρατεᾶ να αἲ 1θμδὲ Ώνε γββτ ἔᾳτ Ῥίβίέον οπµίπες, ΄ ᾿ασαυξτ 1946 ἠθθσειθὴ Τ18 πποῄΊο 1 Ενα ση]ά αποβεί οἳ νε ἠσπιοβείς εἨθορ. 1 ἵδ α. πεπιήπε ομί]ά αἳ πε ππομπμῖης απη. βίο ἓο ἴπε Ὀνία γίεα ἔαπιν, ΒΙοΗ Ἱπομιάεῃ πιαπΥ {πΡρεΒ απιά τατίεεΒ, Ἡ Πε Όρια ἵπ ἴνδ εετνίσε αἳ παπά βἰπου αποοπῃ ΕΠΠΘβ. Τπε πισπήΊαπ ἴθεῖη απ ἄτγ α/μθΒ, ματ οἳ ΊΤβεβ, ΕΓΟΤΠΒ, απᾶ ἵπ αεπετα] ἵπ Ῥ]ποςξ νι Ῥους νερεασπ. Τὸ πιστα {πι ατομα, απ το Ῥτοβεοί ἱέδε]ξ 19 ἀετείορειε μτοαί βἰγβίοᾳΥ, μοι πιαχεξ αἰαείπᾳ ἁἰπουἩ, ΤΠ πενου σόι ο βάβίητε πο α ναπρια τά απ υβηκ]]ν οπρ οἳ {πρ σοπαραπγ πο] παχιά Εικτά οπ αἱ πο, Τε Ἠας α Βίτοπρ Βεπεο οἱ ἁπιο επ[ογοῖτας ΒΡΟΤΤΡΠΊΕΠ ω αΌη]]ς αᾳαἰηξέ εδ πᾶ, 16 {επια]ε οπττίεε Ίνετ γσαπα ἴοτ Ὀνοπέγ το ὑφεπί-ἤνε θεία απ μίτεμ Επί ο 1Π8 ατ πα, ΤΠΒ πιεπῇ 1 τπαξε ρα]αία βία, - Ιρο οἳ πιο []οτι 5 Τοπ ἵπ Βαραπῖα, αιά (ογΐσα Ὀὲ ἐμαξ ἑοαπά π Όσρτιβ ἴ8 πιοτο απ {ο ἐς Αμίαμο, Τ1β πια]ε 18 η Ἠεβεί οἳ ρτεέ Ώδβέγ, ἔπε Ἠστπς ρτοπίπασ ἔᾳ τες [ες ἵπ Ἱεπρίλ απιά 15 αἲ Ἠής Ἰεοὶ αῇ ἴπο ασε οἳ [ος ση ο {δα ΙΕ πισᾶξ ατασεέπ]. Απζοἒις Ρος αἳ Εις Ὀπείαπ τπαπβ]οπι ας ἔλο ομαπιοῖς, Όλμ ψηλά απιοεβίοτ αἲ 118 βοθῖ απᾶ Ἡ 8 Ῥτα: Ἠβ]ε ἴπδὲ ἐἶνο γρτιαβ πιοιβΊσα σπα ποπυτι κ πα Ἠππο πιοβί ἨΚεῖν α5 οπε οἳ ἴπε εεοτ Γαπη]ν. Τπδσε ἵπ οεγεαύτι]ν ες οι! Πιαή 8 ππαήθεα ὅπς πιοαηἑαίη ἔαοί οἳ Ῥπρίνας απιά ἘτουλοΕ απ] ἡθύμπις ἴπα Ώου οἳ τα Ππαβίρηβτι Απ - α[οπρ]ατ ΠΗπίεσς. πε Επον ἔοο Ειδέ Βνοτι β8 Ἰπΐο αἱ ἴπε τεῖσπ αν με 188 πισιῆοπ Ἅπβς Ρε] ἵπ ενα Τη] κατι Άτα 1 5 απ Ῥ08- μης να αυ εἴασπεη ΤΠ πας βἰπ]- Κίπᾳ ΕΠπίῃ ραππις {ια ξ ' Μο πε ροβοτπρή, ϐ πομι]ατ τπτ Ἐπα ἵε, Ὦψ πα Ετπἰπβπτῖες αἳ πο Ὑβηρήμπ σουτ, Ἠπείοτν πα ἵ παπί Ἰεγ]νο Μοβμβέετν οπες 5 σαπαπίίοπ ορ ἔμς πισαβῆοπ απ πω πα νε Ἡήπήπρ οπ ἸΜοαπε ΟΙγπιριδ Ππαε Ῥοπ[οτη ή 1β τηθί ἔμε πιοτὶς Τεαία]ι απ ρα νε ήτα Ρετπαββίοηι Βπά Ἐε Ππροεββατγ Ηπατοῖα] πββϊβίαπος ο Ἱορ Επι ο ιά 15 Πειπήζαμε---ᾱ, Ποπ αμ νο ἴτι Ίπθοτ γεατῃ Ἠεσαπιε ἔε Έγε]κα Μοπασίετγ, πο] ἰ8 εί, αἲ ἔμαξ πια, ἴο νο δρ πιπἰπ{αάπβα Ἡγ ἵποσπις ἀοτήνεα ἔεοτα 8 βοϊ]άεπ Ὀπ], Ἠεοππε οἳ β ουππσσβοπ νι ἔπε Ἰστιαηίετγ, ἴπε πποιήΒσα {σηπὰ Ρΐπσε οἳ αμοσία] ἔπτοντ ἀπ Εἶιε Πεπτί, οἳ 115 Ῥοσμ]ε ια βἰπσεά ἴ, πάετ νο ρτοββοβίοπ οἳ ἐς τρία λίατγ ατιά Βαϊτί Ματηας, σα, τοι ἠδίοτι Ίσα 16, νπβ α θμερμετᾶ, ατιά νο ΒΜΟΠΕ. ΕΙΑΥ ΜΗ Ὦδ 6ος πεατ Απιμπάσς Ἠηοτα Μο πβοά ο Εξ ἓο πβῖο απ πηῖίς Ἠϊα Που απαά πεατ Ὦγ 15 ἐἱε αμτίπᾳ πηετο ου νθρε πατοσᾶ, λαπγ οήγο]ιος Όσα - νο πβίπο οἱ Βασ Ἀατιπα μὲ ο Ὅψο οἳ ἔποπι, εασῃ ὅτιά οἳ Βορεπιίνοτ, πλ] πας Βα 1] Μαππαξ ή, 8. ββίσ οἱ πιο Ώ]απ αΏῃρμηρᾶ, ΤΠς ρραρ]ε ἱππβρῖπεα Εία ἓο ο α, πιεββαρε ἔτοτα {ο ού απ εἰπαρίτοτεῦ Ενα πια]ς η] δεεῖπᾳ Ἐπο Γεππα]ε Ίτδε, α, ἐτααίοπ π]ῖοξι Ἰωμρᾶ πιαπτ ΠΕΒΤΗ, τηε πιαπῆσπ 8 Ποπ δα]. απά τομπιεά [δ πιοπίβΙπ ΕατεκίΒ Εἰ, ΙΙ οενεπ αρ ΕΠ] ἐλπό γέατε οξ ἴπε 'ΓῬωτία] σσσαρΒξίοπ, «ιο Ίατρε ΠΙΠΠΡΟΓΗ, Ῥοτπαρα, Ὀείπᾳ ὅπς τα [ης πιροι{ασΜίοπ αἳ νε Ἠηπ πα ποπμοτῃ Ἰμοπ ἰπ πδο, ἨΜοιίῆοτ οστππαθά τα ἵποτεαβε ο εασ] Απ οχτεπῃ ἐλαί Ῥείοτε Ίοπαρ Πνεγ ππογε ἔοτοσα τοπ ἴο ἑστοκί ΓοοΗ]ε το 1ο Ῥρ]αΐπα ο εξ τπαῦ επιε, ἡ Μοπ[ῆοπ οἳ Όπμτας, 19 Βν [ΑΚΑ5 ΕΕΥΞΤΑΙΙΙ5 {στ ἐς Ρτοἠμο[ίοπ αξ Επδ σταβΒ, ια] Έουπ ἀδο]αγεά α- Ῥτοβιί Ε ος] πτεα, Ὠπίπε Ἰήαπιμς ΑΗ. 1ο απ, τἰηΐπαρ α ση να Μη Ποπίπρ Ἠ]δοὶς Ἰαῖτ αἰτοαπιίπς οπὲ Ἰίπαά Πίπι ἵπ πε πι, θπῖνθα Βί, ΠΝϊσσαῖα, τα αθριή ο. Ἠμαί απ επστίπα πο ἔσηπ ἴπε Ποπ τοπτρᾶ, ἀσιήραβ]ν υβμβίπᾳ σαπµἰή στα μ]ς απιοξίηι ΑΊΠΟΠΡ ἔπο Ῥδορ]ο,. ο Ίπάπε, επηπἰτίπα [πο ἔπο οαι1ης αἳ θα Ιβτβατιος, απᾶ Ῥείπα τοἱᾶ ΑΓ νο πὐσήαθα Ππά αητίνοᾶ τασηπῖοά οπ α ἑοτουίομς Ἠσπ, Ῥυππρείς ἰδππίμαςἳ {νε σπα, Ῥμε ἱβπογβ ος βγουν αεβίτισίση ἴα πο [υγοςί απ ἵποεῃ- ἀἰκτῖμπι Έεομπιε τε. Της Ῥεορίο πβπίοηή {πε! πιά ἴλε μοβ]. πετάς το {οσᾷ ἐπείς Ποσκα, Βνς πείεκά αξ το ήπιας Ενα μοαί Ποτά Πιό ἔορθαξ απ 5ο Ῥτοθεσῆπα ἔπο Ίπορς, αρεεία] μην Ίεμεν, πετ αταπἰσ]. ΤΗΕΙ µη ἴο Ῥήαο ροπῖοῦ [ου Εις πιο βίο, ΤΗΕ Ορτίοί! πο Ίσηκσετ τεαµεσζεά 1έ Επέτοη Πφϊπί απιά ματίδή αν ο μι ο το Οπ]γ πε αίαπο πας Απίαπ ος τοππαίπεά αἳ {µε ΕΜΩΡΥ, Ἔμε οαγο]ιος νοτο αβαπάσπεά απά Ἡ εν τρππίπᾳ πποπίΠοη, η ἵῃπ ΤΠΕ επεεῖ στ Επ{οίγ ιναπάσρά ἔηι- τος απ Ετος πρ ὑπδ πιομππίης, Ἠ]αοίς σπταρ Εε]] πραπ πριμ, Της αρτίπρα ητίο! πῃ: αγ Ίναμ Ατομα απά Ίδη ἨθΗΤΗ απ ἐμότε ἵναη πο ἱποπρμης ἵπ {ια Εἶπο οἳ με Πασ]α, Ἠνιε ἠμτίπς Ἠλο [δὲ η ματ. τετ οἳ 1 Ἰαηί σρῃ- ιτ τεαΠηνρεια [ία πας Ἠοριπ, Της ἔᾳ- πββίς νπτε οκ{επ ο {α τε Βἰίτία οἳ ΟΊγπι- Ῥή5 απά Ἱθμτ ποπης οἱ οἶνα Πποιιπίαίπ γ]- Ίαρος ππσαβ]οτ. αραΐῃ βατίεά ἴο πιακε {μεῖν ΒΡΗΑΤΗΠΡΕ. γή πα]- Ἰν επεῖτ πι ροτς ἵπο- τββΒς] μπι σαπ{πιιδ] ο ἄσ αα πε! λε οπίἩγεδ]ε οἳ ἐο τει Όειπηβη, Ίαν, νο νο β]ιοτίαρε οἳ πια ζάρπιαπήίοά Επείτ Εἰαιρημοτ ἔστ απρῃίγ ἴσ τμε οοοηγ. :ΤΗΐς Ἠ]ποίς μετίοά ΊναΒ {ο]ον/εά ΕΥ πετείδεεπί Ἱηπίπα, ἴπ 1308 ἵς κας ορπιαϊσή Επαξ ἔπετο πο Ῥδύψθεα πα Ἠμπήτεά απ τος Πιάνου πιουΠῖοῃ πι ΟΥΡ Ἠη Ὦγ. 1988. 1 πμ οβππαίθα ἐ]ιαέ {η Έαρῃσα Ἐστοβί ποτ νο τππ]ατίγ Ίνε, ἴπατο «δρ Βοατορ]ν βΠ γ. ᾿ Τοάαγ, Ες ποδ]ε Ῥεααὲ ποπ]ά Ίνα Έδεπ ία ππσπποτν Ἠβά πο Ἠοτθαέ Ἠερατίπσπὲ πο ἔαίεεπι {6 ππάετ 15 μτοϊδυβίσπ. Πονεγπταεηῖ σοκ βἰτοηµ ασξίοπ. Ῥοβυμίπας παρ βροταεσιέος, Μαππᾳ ἴπ νο Ῥπρίινος Ἐογεξί ν/ας ῃίπουά μπά ον ΡογπαΠεπΕ Ῥεοήμήήοπ. Τε ῬτῖνΊομος οκθεπάεά ἵνν πο Τίς ππεο Εοαραῖ αρ απ ποτε απο εἰσπῃ ελα ἴλμε πιοπῆαπ Ίάνε Ἀθαϊι ὐατέοί Το παπα] Ηρ]γ υπ ἱ 1ὲ ἱκ Ὀεμενος εμαξ ἔλου παπα Ώες πο αροπε ΒΠΠΥ, αἰέιοαρὴ ἵς ς φαῖεε Ῥαβείρ]ς ἔλαῖ ἐμαί { απ΄ ππιβργεβ πια θε, Ἔπαί ἐμε πποπῇ]οπι Ἠεὰ εποβνεά οκ ἰσεπππΕίονι ἵα ἵπ πα ΒΙΠΑΙΙ πιΕΒΡΙΤΟ ἆμο ἴο εδ Εοτεβίτν Ώερατίππεπ ἀπιά 1 18 ἐ]νοπι εἶναι Ππίπτε βεπετβ Βίος π γρτις πι] Ἠανε ἔο ἐιαπὶς γ:πετ μεν 5ρ8 Ὑθδξ πηρα οἳ ἴἶνεςο μταορίαὶ στοβίαγθς πνατάρείης οἱ Ρἰπθεἰκά πιοππαἰπμίάδε, Α ΟΛΕΕΙΕΒΒΙΥ ΤΗΒΟΝΝ ΟΙΠΑΕΕΤΤΕ ΕΝΌ ΜΑΣ ΒΕΙΠΝ ΤΗΕ ΕΟΠΕΣΤΕς, ΤΑΚΕ Ο5ΑΒΕ. ΤΗΕ ΕΟΒΕΣΡΤΕ ΑΒΕ ΤΟὈΗΒ ΗΒΕΒΗΙΤΑςΕ. 50 ἨΜΟΡΒΕΒΝ ΜΙΒΗΛΟΙ Ε 0Ε ΤΗΕ ΡΙΡΔΒΙ ΕΕ (οπή ππεά [ροή αφ 0} αἨμαβ]οππεπῖ Ἑμεα ή Πέ σει (Ἠῆσετ αἲ ἐπε Ἰοσ8] Ἐπιρ]οπαστιξ Ἠικοματμε, Τη 1εβς ἔπαπ α ταση Ἆς πας πο πει ΠήΞ Ητπι, Ὁ 1 πετετ μονος ποια με πε Πί οποπρ τα ο παν οἷά 1085 αραίπ”' Ἡς τοἱά {ποπ αἲ Ἡρέαπι. Α. Ἐπίπατα εκ-Βετνίσε πιαῃ, Ε. Εε]τ, Παπά Τμ βατπε οαπαρ]αΙπν, Ἐτα ραπ ζουπά Ἶε απ Πετεά Γεοπι βαππεέμάπα οἶε Ἠο-- παρ ίοι. Πρ κας Ἡ, σα ῥογίθε, Εις αἰ! Τα δα Ἱκά Ἠατιθσά ἵα Ὡς α ἀταΓτετπατι ατιά δα πότετ μοῦ Τπε ο απσε, Τ]ιο σπον Ἑάπονήοπ ΟΠῇσες ὑερμει] πι, Ἰεοίρε Ἱήπα Ἠτπξί ρα οοτβς ος πα, ο νο 1 πα ίπῖς Του α- ΟΑΥΟΡΓ παπί πῃρταᾶεε Πίπα τω ᾱ, ΣΚΠεα 1σῇ8. Α. οἶετκ ομήνς ἵπ πο α οΠμριεά τσ Παπά, α ΒδῖοΕ αἰβαή Ην 1ος πγοτο Ἱη Πρ 1ος, ἵπ μου ψρείςς Ἐρ μι πα οαβ[ν απ ωμή] πει ΕίΕ 1εῦ. Απ εκ-Η.Α.Ε. ΠΕ βοιβοαπὲ απ]νεή ει ξετίτᾳ Τοπ Ίσμ οΕ ΤΠΕΠΙΟΤΣ επ Β Βιρτ τεμ] Έποα Ποή πομπός, ΗΒ ἠ δρα το π πατάς εἴεῃετ. ΗΕ οὖτε ἱποποβίεῦ ἐς ΠΙαΠᾶΡΕτ, ες Ίπετο Ὕηξ πο]ίπᾳ εροσϊα]ψ ἔο ποσσαπὲ στ. ΙΗον 46 1. Μπήπίς πο μοῖ γοιι Εετ ὃ Ἠ', Ἰο πε]. εν δνὰν πει Τε 88 πετε,”' τορῖίσά Ίο Ίλαπ, Οσίου πασοσαθέωσα. εἶσοι ἴσοά. Ὀπεεγία αοοππιτπσάκΗση. Επνεγρούγ γη τα Περ οι. Ονετ οπατς πππίπας ΤΠτοιρα Πε απεβε]. Ἀρλίπα πα ήσπ] ἈΡοπξ νο Αὐπιοβρ]νορο, Τ 11θς ου] πἩ Ἠδίῃ πεπα νε.” Ερ]απα {πιο αν Ἱνοαρί ας Ἱνερίτῃ πγπετε α, Ποβρί[α] Ίεα νο οὗ, Επί η: πε α, πιεάἰσς] αθμαγπιοηέ ἵπ οματμε οἱ α- ἀσσίοτ πιο {5 α- βμεοαΠηί ἔτι πα πειτία] ππεη]σίπε, Πε αᾖἰοσπίδε οδό πια ᾳ ἃ ρε ς αἳ ϱ]ιγεῖσα] πταήπίαρ, πιά μονο Ποῦσβεατγ ΑτοβΙκα τοπ] εκετοίποΒ απ ΡΗγείο- Έπεταργ ετεαπποπί, νι πατε, ος ατα πἰο]εί ταγΕ, ο οσο γ] σα] Γπαραίβε. 1 589’ απ εκ-βο]ά(ετ τεσείνῖτπᾳ ἔπας οἱοοζτίσα) ἐγρεέππρ, [πα ἔε Ἠεαῦ οηπἰρπιθηξ ποπ οσα Ἐπ], απα ο ἀερεγνεί 11. Πε Ἠπά α. οιτιᾶ βσησ ἴπ λα τἱμηέ ὑαπηρ]ο---οπς οὐ]ή αμ Ἰαιά πο Ἠπμετα ἵπ 1. Α. εΒεΙ οί Εῖπα π Τηπίεία απιά, ἔμτος πθεκη αποππβοίσμα, δὲ ποκς αρ ἵπ. ΕςΥΡΕ. Βρεσία] πισβ]ς ατε Ῥτεβοτίθεά Ώγ σοτοτα τι], σοσκρά ἵπ α βροϊ]ος εἰαυίτίο Ἱἰομεπ, πΊετο αἰἰ πιεα]ς απο επ μμεὶ ΕΣ απ εκµετῖ {τι Βιβήμη, ΒΒΙΤΙΞΗ ΕΙΙΜ ΜΔΟΝΛΤΕ ε Πουπσηεεᾶ [απ παρε 19) πσα] τοι Ες Ὁ. Ἠε Ίαες Ηῖ ορ '' Εποπσβθε ἵπι τα πέος (αν ήοτ, ίσα πι Ὁρ πιβηπροή η πιά Αγ. Επ], ο Πας απ ἑ]α]οταζς αττατετπετς νε] ντ Εκ] ος Ἀπετεῖνν μό νΙ Πεῖρ εο Βπκπος μἰσίητες ἴω Ὦε πιπαίο } Βε]σπίο ΤπμηΓ- ππβσπα] {είτε οἳ Ππτιρ]ητιά Τω1., α πον) οο πρ ἨΗ Ἠατε μξ Ἐωατὰ οβνπιαπ. Τμε Πται οἳ ἴνοκο Ἠαπῖς Πο]σπίο]ς Ρτς- απσασης ο νε Μα ἨΜαμααίεης, Εἰτπίηα Τηρηά Έθεμτηητι μιά Γοβερ]ι (οσα, απά γη] Ες ππαάρ 1 Ἡπίίατ πιά Βαλεβίτιο {απ ᾱ 81 ὦσθμκΗ! άρει. Βατ πνεπατεά ἱπίο πε Πο]ά οἱ ααΠοτα] οηνογαππιεπέ μἰσέασθε αΏοπί 1997 απά αἶπος Έπεπ Πας ἔπτπεά οπξ 80 Εμ]. Ίεπρε ἑεδίντος. Ε εν οἳ Ενοβε απο μη έα {ο 98. αμάλεπσε, Ἠαξ, ἓνς πες εἰς Πῖη Απιετίσαι ΠΕ ΤΕ ἑπνπάερε, ΠΠ. αμ] ολ Βε βεννεᾶ, μμ, Τε ἁν Βρε, Ἠγ. Επαπαωμε , απὰ Ὠπ]οπεί Ελπιμ. Μαξ οἳ πρβ ποτε Ψαγηῖν Ῥταίδεα Ὦγ εδ ογσε, μις οπ]γ ἔπ Ἠλ ολ Ἡ ε Δεν απ Τε Γπυαάενα ο Εν μπτιῖα]. οκ-οῖος ΕσοβαΒΕ”, Τ]ο [οτήιετ, 8, θΗἱοΥ οἳ Ἡ Ἠνιήμη ἀεβίτογες, ΑΒ Ἠπίσοι βτούασεά απά αἀἰτεοιρά Ὦγ Νοεί ὀσψνατά, πο αἶμο βἰαγοᾶ ο Ἰσα αρ τος. Πε γβΒ νο νεά τε 1μρεί μήσύυτο αἳ 1145 Ὁπ τπε Νε στι Εται (υπ σῃ Οποιε. Το Γπυπάετα με οἳ Ίθββοτ αγ, ή εἴαγηρά Τομέ Ἠωοπατα ατιά 8» απ απο μἰσίατεο νι α Ίουπ]ς ἑμππί]ατ ἐᾳ Απισιίσθτιη-- πτνί, Επι πο ποποτῃ εδβοβος οἳ ιο Όπ ἴἶνε οἴἶνοτ Μα, (αἶρπεί Είπιρ πι ἔσο βἶον-μασθή ἔοτ τα Απηθζίοησι Δμάΐστισε, Εαλίοῖ νμρ πο οπἰν Ππεβοσίένο Ἰη, ποια]! ππἰκ]εσά τις απ, ἵπ Πε οτάς οἳ α. αεί τοµοτίετ, μια ρήσθιπε ' ἀἰσᾶ α ἀερίοταρίς ἀθαίι '' αξ ἔπς Ῥοχ-οβ]σς. Α. ἔενγ πι]Ησπα οπθ ΕΥ οἱ [πο οὔιοτ ομνίοπείγ ππαίσε Ητε]ς ἀἰΠοζοπος ο Εαπῖς, απιά ουτοπΏγ Πο 18 αρεπαίπᾳ πποπεΥ οπ ἃ ΤΠΕγ το. σσρΕῖΒ ΕΕΝΤΕΥ βομ]θ ν,]οἷν πηα]κος ιο πιοςί οροπ-απάεά Ἠο]]γνγσοὰ Ῥποάπους Ιαοῖ Ηέτε 5, οεαρ Βία. Ἡς ἰ ἱηρογήπα αὃ τΙβΙΥ ἨοΠγπσοᾶ πσέοτα, ἀἰτεοίοτα, Ῥτοάποετα, απ Πεομπίσίαπα 5 Ἰε ΕήπΗ εδ τΙΒΥ τρ], ΕΠ] ΑΡΡΑΓΕΠΗΥ πἩ ραγ πγ Ῥτίος ἔο μεῖ Έπεπα, Ἠε απο {5 Ρ]αππῖτις 118 πιοβρπίβε Πίς βά (ος νι ο ποσα Ρ]νηαρταρΒίς, βοηπιά ατιά Ημ] τα εὐπήμπιεπῇ απα 1η αῑοκετίτια, ο Βρη ὅ Ἠονο {ο οπβατο ἀθ]ίνοςγ. ΒΊΠΑΗΥ, Πε αἰτομάν Ἠπε α ἀθμπή τς Ῥτοσταπαππει ἔστ παρα Ηπρερ]εν1λ]οπ ἵπ Ἠἱς ἐποβέπες. Πο οχμοςίΒ ἔα Ίντο Ἠ]ραἷς-ατια -πεή τε μειετίβίοπ ἤτε γεμτ ἔταπα ποπ, οσἱσατ ῥε]ονίβίοι ἵπ βἰκ οἳ Βεποπ ΥδαΤΕ Απ. Επσος-(Ἡππρῃ- βἴσπα] ου]σατ Εε]ετίβίαπ τν]εήτι στι γθΒΤΗ. Οὐ-μκΙα] ὀρ]ερ πι] ἡβπμἒ, ἐλοι Ίπιαροβ ἠἰτοοξ [τοι 18 ορπίτα] ία δα πείτε Ρτοῄθσίυπ τοσπιΒ, με πιβῖτρ ἴξε Ῥοβείρ]ο ἔσ εἶναι α΄ Εἰηρ]ε πάητ οἳ α, Ῥάσιατε εἰπππ]ζαποπε]ν ἴπ µατάτθηη οἳ εμεαίτεα, ΤἼιορε πιαπήζο]ά Ἠτο]θς18 βπιᾶ πππποεΙστοΒ πανε Κερε Ἠαπις εκἰτεταεἰσ ΕΣΥ, απά ἐπί 1 επετο]ν ο ή Πίπας. Όπε οἳ Μίβ ααβοσίαθεα ΒαγΕ ἐξ Ἠΐε οπἑεαπιάΐπα οἰασασἑοσίσε]ο 5 {1 ΕΙ Π0Υ ο ππα]κο μοορίο [κο Πίτα ' ἵπ ορῖτο οἳ η αΏῃα]Ηπῃ τίτ- ἴπεβ'', οἳ ππίσ Εῑνρ οήδὲ πε 18 Α Εατιοθδίο οβΡΒΟΙΕΥ ἔοτ ποτίς, Ίπ Ἡπρ]α], Ἐκ] πατπα] ἆκγ οοπήπιεποες αἱ Β.Α] α.σα. απ] τατε]γ επι Ὀρίογο ἰ ου 3 πο ποκὲ πιοτηίηρ τη Τίς ]ές μὲ Εἶιθ Ῥοτο]νεβίετ. Ἡς πο] ετεπ μη] Ἰμείημ ἠτίνοτ ἔτοπι οὔ]ορ ἐο οΗιζύ απᾶ Ἠπς εις ἄσοσς ὀρεπ απ 1 τεκᾶγ ἔο 1δβ οἵή, πμ] ο. 1Β ος ὁς ΕΙ πιοτίπµ. Ἠαπὶ Ίεσεμε εις ἀθίαί]ς οἳ Πίς επἰετρτίπες ππάετ οἶσης Ρ6ῦ- Εοτια] ΒότΙΗΠγ απ ἄσοα πο ἀθ]ομωίς ππασ] ἴα οἴμότη. Ἡε Ἠδα πο 'ἠπαἰκρεπεαδ]ε ”' Ῥτίναϊο βοογείαεγ, ἁπά. ίς '' οβῖος ” οοηβίΒίΒ. πιβἰπ]γ οἱ ἔοατ Ἠθανν Ἠτίεί-σαβεε πηῖςἩ Το ολετίοΒ πε Εἶτα νμερενος Ἠὸ βο8β, . ΒΟΙΠΕΙΟΤ Ἡς οµΙ Ππα Ππιπαρά(α- με] απγ Ῥαρετ ιδ παπί, βνΕπ ἔπσιρὴ {πρ ἀοστιπιβπίς {π ἐς Ἠτῖοί-αθθη ρογιαίη μα να Ππγίσατς αΠεήτι οἵ πο [σου ἔαπ 80 ἀἰβετεπέ οὐταραπίεν ἵπ ος ἰ πουιτα ην ὑα εί Επο Ἠππι Ἠπιρίτη, Ἐωστ Ἠαπες πιααι-μᾶσΠιτε Βοἰϊνίείεε αγθ απῖν οἳ ματῖ οἱ Ἠάς ἠομα] τοῖς, Της σος οἳ Πἱῃ ομαπο, Ἠκππ]κη Γά., πα] αὈοαξ οπε-Η ΕΠ οἳ στ σοπβιπαὰ ἵπ Ἠπσ]ατιά. Εατίμος. πιοπο, ες Ἠαπε οπιρίτο ἱπομάες απο εἰταπρεῖν Μηβοτίεεα Ἰπιβίπεββει αξ Το Απαία- Ποϊρίωα Ἐτούνος ἴία,ς ες Ἡ,Γ. Έταηα. ρα σ, Τα. Πνε Ἐτκεπ]επνα Ε]ο ο. 1. Ἡπππεβαα ΜΙ]ς Έπτι Πω. , Μο ιοδἰαί ΝΕ ΜΒΡΑΡΕΤΑ Τα. απά Πιν μετα, ΑΠ Ίλοβε ατο αρατε τοπι {πο ο)-οὐά οὐσιμαπίες πι Ἠπη]ς η. τασν{ς εππρίτο. Ταπῖςς το 1 εὐ ήτο οοπβεμαήσπ, Ἠληπῖς ὀμττ]εα είς Ἰαμιῖ γην πο αρῃατεπΕ εΠοτί, Ἠπαπιὶς 1 8, εκυθ]]ρπί μο][ετ, ΠΠ βονοη βἰτοκε Παπά ἔσα τν απ] Ίνο πἷμα ἴα Εποττι ΒΕ σπβ υξ πε μβ8ῖ Ρίτά βποίΒ ἵπ Ἑπα]ηπί, Ἡε Ρ]αψβ ας ΠΙΟ] Ῥη]άμε Ε5 Ἡδ οππ ππαπάρα, ΓπομρΗ οὐ σσπ- εοτναήνε Ξἴακεν, απ {5 πε είπα οἳ ΡΙαγετ Μο θα] Ἠπη]ῃ ἠθα]έ πια ]ιβ απᾶ Επεπ Τεστ πα, Ηδ ἴ ἱπομπεα {ο Ίδυξητε Ρατίποτα πιά ορβοπεπίθ ἵπ ἴἶνο οσα{ς οἳ ὧνο ϱαπῃθ 1 ἐπείτ Ρ]αγ ἵ τοῦ αρ το Βοταξο]ι, Α0 ῬτρβθΠ! Ἠαηίς Ἠβα ἐπ ρἰσήδῃ ἵπ γα σ ίσο αιά ββνετη] Πάρ]-Ώπάμες Εἶπια Ῥ]απίπα ος. πρβ] τει {στ τε]επδς απ ἠμ πο [ου ο. οπλήήΠσπ. Τπεεε Ιποίπάε Ἡεπνμ Ε, ΤΗΙΑ πἠ] Ἠανε ο πια τπΟπΕΥ ἵπ νο 8, ἐς οσνετ ες ΕΠΟΜ Ηὴ οὐ, απιά τα] Ἠπα πο ἀσαβή αποας 15. ο Π ΠΠ ο πο άσμραε Εποσθβ” ὀγου,”. Ἡδ 1 βοσρίςσ, ον Ῥοορ]θ Ἠανδ α Ίση ορἰπίοτι αἳ ενα Απηρζίσαπ παρΗς κοπο, Π πες 1 Βμακεξ. Ῥεατε ἴρ ἀοπο ριορεψ, μεν Ἰ κε Πε. Απά ἴν {η ἄοπο ῥτορε]η., Ἑαπ]ςἩ τπσξδς εκἰτἍαναμοτι! οµεγεπε Ῥίορατε 15 παν ς {άεβαν ἁπά ΟἹεσμαα, ελα ἴπε Τευμπήσοίους, πι Ῥτνίου ΤθἱβΗ απιά ΟἸππάε Επίπη, ΤΗΣ «ης Ἰπήμείιρα εἰ απ ἰ-μπιορ Πα] -αἲ Σ1 05001, 580 Ῥετ οεπὲ πιατε ἔλαπ ἴμε σσεὲ οἳ σπα μμ ἐλνε ένα, πιά Ενας ἴ νΠ Το Β παίλοε πίτα] Εαπὶς µεία Εὶς᾽ τΙΟΠΕΥ Ἐπο]. Ῥωέ οπ απο νο αππρ]ε Γαηκελήτοπιμι” ρτοναδ]ν ] σοτας οτε αμα. Ἡς πα ἴπὲ ως οἳ πιακίπο {πήηρη βωσσεᾶ απᾶ ἴπο πος πε]-οοπΠάεπος ππσ Ἱείς Πα ἁαπα]ε ἔοπ οἱ ππή[οτιῃ πα πο νο απο 0115 ἤτι] οπέρσπαε. Ἰ Τ αίῃ α, ]ποῖςη ΠΒ. ΒΗΦΕ Ἑαπὶ, Ἠίβ Ὀε]οί Ίπ 115 Ἱποὶ εκύσιιά ενεπ ἔο μμ πηεαλνέτ, ΜΙΟ Αδοὐτηπιό κ [δη Πα ο ΕποἩ α ερτοῦ ἐ]νὲ ἐπ Ὑοεκαμῖτε Εῑνο πανε» ρα οαξ πεί ππβλῖης ο ἄτγ πετι ἴπεΥ Ἀδαυτ Ἡο 15 πο εΠοσήπµ. '' Του ο ἵ Παπ πηθε]νετ, Τε ΒΑΕ, '' ατιά ΤΙ ππιβὲ αν 1 Αἰπιοξς πενετ Ίος Ἠνοια ἀονητ. ᾽ [βαπὰ ᾖαα που ἐν [ὔπδρί Ῥαρῖολ αόίοτα απαᾶ ποΐγεκδρα πι ἴε ποογ]ά {ο μα, πιει} ΙΑΤΩΤΕΤ 1948. 31 δν μι οο-- ο πω μον μα ή παμε οκ δε μα σε λλεμρρα αλπανμαα λα ων μμ μις ο μμ μμ σα ον μωρασ Ἠνοαοσρι μαδςσπειυμος ἡ παρε ο ΣΜΗΝΗ ΜΗ ΗΕ ΜΗ νηι ΜΒ αἱ ΙΒ ΠΙοΗΝθΙΠΗΗμα((ν ΝΔ μα (Μ να δει ΗΝ ΠΙΜΙΙΝ (πα Μη (ΜΗΝ ΜΙΝΙ ΕΜΜ (ΜΗΝ Ννν ΜΜ πνις { Όπο {ος ΤΗΕ 4 ΥΙΝΕΒΙΕΣ κἘ ο. ΟΙΝΓΝ απα ΕΙΑΝΕΙΓΝ αγο ργοραγσᾶ ἅαπα πια(μροςᾶ {ος οχρογί [ο μα μον μμ Ημ Μα πι Παπ κ ΕΙ ΙΑ (α (θα παπι ανα κ ἠια ΕΜ ἠπα (πα (Μπ ΠΕΜ ππ ΒΜππαϊ ΠαΜπκι ΜΒ [πα μπι μαι μερα, νε ναι η” μισο παρα 2ΟΟΟΟΟΟΟ ΑΙ 0ΟΝΞ οἱ Ενβτγ Ίγμε οἱ ΕΙΝΕ ΜΝΙΝΕ 5ΗΕΡΒΙΕΣ, ΡΟΕΤ5, 6ΟΜΜΑΝΡΑΡΙΑΣ, εἰς. ΞΟΟ,ΟΟΟ ΘΑΙ1.0Ν8 ΟΕ ΤΗΕ ΕΙΝΕΣΤ ΒΝΑΝΡΙΕ», ΙΙΩὐΕΙ)Η», οἷς, ΑΙ {μίγ πιαϊμγαδςὰ, ατα ρβ5εγνθά ἴπ Εἴσοκ {αγ εκρογἰ. ΥΝΗΙΤΕ ΤΟ] αρκυ» ἸΝΜΙΝΕ ΑΝΕΟ ΡΡΙΗΙΤΣ5 ΟΟΜΡΑΝΥ ΙΙΜΙΤΕΟ Ι.1ΜΑΞΞΟΙ.-ΟΥΡΚκΙΞΣ. Βὶ ΗΒ ΗΣΗΙΦΝΗΜΕ/ΗΗΜΗΗΗ ΑΣΕΠ ΜΗΜΗ/ ΜΗΝ ή Με (ΝΕ ΜΗπΗ Ημ ἡ μασ ΗΝ ΡΗΜΗΗΗΗΗΗπι ΗΒ Ην 2 κατ παρριμη μρα μμ μμδα γη επ πρημσ μμ πο μεμακλ κκρρ η. πας μμ μακρά εν κατ να ση Εμμ δρ μο νεμν καν μωσεα μικσαρ μπαμ εμενα νροχη μασ, ο λω μὰ - ω ἰδ μμ ιν μμ μμ Ὁ μα ο ΒΙΠΕ ΙΝΗΕΙΠΙΗΗΙΗΠΙΗ πμ ΗΕ (ΜΙΝΙ ΠΗΜΠΙΗΙΗΠΙ Μπ Ι (ΜΗΝ ΝΠΙΗΗΙΣτ ΗΠΜΜΠΗ(( ΕΔΙΝΕ ΗΒ ΗΕ ΙΗΙΗΙΙΝΜΙ(ΙΕΙ (ΙΗΙΙΗΗΜΕΙ ΙΙΙ ΜΗ [ή [ΜΗΙΗΠΙΗΙ(ΙΗΗΙΗΙΙΜΙΙΜΜΙΙΗΗΙΜΗΙΗΙΗΗΙΜΗΙ ώ : να κκκμμσολαα μα νακιμρομ”Ἠομικωνόίν”μιμαπσένν Ἡ αν κρρινση πλαναἍ η ρεμνα παρεα λεμκτα ππμεμω ππω ρε Ερμκαα αν πκαμωθ παμε λλες μαη δλορκατα λα παριμκαλη πλακα ὀλαμκα μα) αμα) λλλθκς μον θα, να αοσἍη νεραην δημο ππαρμαρα παρει μη” θκαφεοαμαλθτη”μραπι μνυμαίν τικ Ημ πι μα Ημ ηΙα μα μα ομαδα Σπα. μαθει, τα Εμ λσθη

Τίτλος Θέμα Σελίδα
NEWS IN PICTURES 16p
FLOWERS 23p
RETURN OF THE CYPRUS VICTORY CONTINGENT 23p
MAINLY FOR WOMEN 20p
MOUFFLON 18p
LITERATURE'S WORLD AMBASSADORS 17p
SHOWS AND-FAIRS Δημόσιος Τομέας 15p
A CYPRIOT IN BELGIAN CONGO 14p
SILK Κυπριακό 12p
THE LOST BLEND 11,22p
MODERN MIRACLE OF THE DISABLED 10,19p
CO-OPERATION IN CYPRUS 9,22p
THE SAINT NEOPHYTUS MONASTERY 8p
TROODOS 7,22p
ANNE BRONTE 6,21p
MANY HAPPY RETURNS! 5p