οὐ ρευς «ΕΥΠ ν ν.δ [ΑαΝιτί5 σοΟ. Ιτηω.. Ε5ΤΑΡΒΙΙΞΗΕΡ 1826 ΕΧΡΟΒΤΕΗΣ - ΙΜΡΟΒΤΕΗ - ΒΑΝΚΕΠΣ5. ΗΕΑΟ ΟΕΕΙςΕ ΙΙΜΑΣΦΣΖΟΙ -ΟΥΡΡΟ5 ΒΕΑΝΟΗΕΕΞ ἃ 5ΤΟΡΒΕΞ ΕΑΜΑΟΙ)95ΤΑ ΑΝΟ ΝΙςΟ5ΡΙΑ. ΕΧΡΟΒΤΕΗΣ: οἱ Οδαγοῦς, Παϊδίης, Αἰπποπᾶς δι οἴπει Όγργας Ργοσμοίς. ΙΜΡΒΟΒΗΤΕΗΣ: οἱ Γοη{ἡἱδεις, Φμἱρηιν, Αοάς δι οἴπει Οπεπιϊσδίς. ΡΕΟΙΑΙ ΡΕΡΑΡΤΜΕΝΤ5 ΤΙΜΒΕΒΗ ἁ ΒὺΙΙ ΠΙΝᾶ ΙΝΞύΠΑΝΟΕ ΡΕΡΤ. ΜΑΟΗΙΝΕΒΥ ΑΙΙ ΚΙΝΩ5 ΟΕ ΙΝΡυΠΑΝΟΕ ΜΑΤΕΒΗΙΑΙ ΡΕΡΤ. Βύσινεςς ΤΗΑΝΟΑΟΤΕΟ ΠΡΕΡΑΗΤΜΕΝΤ ἰο]ἱσίμα η {ι Ὀρθοἰβ[ἰ5ίπο Ἰῃ ἴπε ας Ἱωμορε οἱ. Υ/ποἱθςδἱε Ιπιρογί απα Γβ58ἱ6 οἱ ΑΙ. ΚΙΝΌ5 ΟΕ ΜΑςΠΙΝΕΕΥ Ιπε]ααίπα: ΘΌΙΕΡΕΙ. ΕΝΟΙΝΕΣ ΓΟΚ ΡυΜΡΙΝΟ ΡΗΚΡΟΣΕΣ, ΙΝΡυΡΣΙΕΙΑΙ ΡυΚΡΟΣΕ», ΕΙΕΟΊΡΙς μισητίνς, ΕΙ5ΠΙΝά ΒΟΑΤ», ΕΙΡΗΙΝΟ ΝΕΤ», ΤΕΑΑςΤΟΡΣ, ΑΟΚΙςΕὐἱΤυΡΑΙ ΙΜΡΙΕ- ΜΕΝΤς5 ἃ 6ΕΝΕΚΑΙΙΥ ΕΝΕΚΥ ΚΙΝΡΏ οΕΙΝΡυΡΙΡΙΑΙ, ΕΙΕςΤΚΙΟΑΙ. δι ΑΟΡΙ6ὐΙΤυΚΑΙ ΜΑΟςΗΙΝΕΚΥ ἆ ΑΙΙΗΙΕΡ ΗΝΕΣ. ΑΙ. ΟΩὐΑΙΙΤΙΕΣ ΟΕ ΤΙΜΒΕΚ, «ΕΜΕΝΙ, 5ΙΕΕΙ }ΟΙΡΤ5, ΙΚΟΝ ΒΑΙΚ»Σ, ΡΙΡΕ»Σ5, ΡΑΙΝΙΣ5, Ο5, 5ΑΝΙΤΑΡΥ ΝΑΚΕΣ ΑΝΡ ΟΕΝΕΚΑΙΙΥ ΕΝΕΕΥ ΚΙΝΡ ΟΕ ΜΑΤΕΡΕΙΑΙ «ΟΝΝΕΕΟΤΕΡ ΜΤΗ ΤΗΕ ΒύΝ δινΝς, (ΟΝΡΣΙΡυΟΤΙΟΝ ΑΝΟΌ ΑΙΙΙΕΡ ΤΚΑΡΕ». Τε. Αάά, “Ρ[ ΑΝΙΤΙς” ΙΙΜΑΘΡΘΟΙ. (κιν α ἴ6ν οἳ {πα πίοῃ Πςί οἳ {ια (αΓδαίαοςί οἳ ΒΠὴϊςσῃα Εἰίπι (οπιραπίες -- ΕΑαΙΕ Ι1ΙΟΝ. ο ΑΙΟΚΕΕΟ ΤΑΡΩΥ [)ΡΤΙΚΝΕΟ αἱ Αβ5δ» ο ΝΜΑΙΟ ΒΟΝ/ ε ΚΑΚΕ5 ΡΚΟΚΓΕΟΟ ΑΜΑΤΤΕΠΚΝ ΟΕ ΊΙΕΓΕ ΑΝΗΩ ΡΕΑΤΗ 9 ΕΙ ΑΟΚ ΝΑΚ(5505 «Ἱσίογα: ΦΑΜΕΘΡ ΜΑδΟΝ, ΜΑΠΑαΑΒΕΤ ΙΟΟΚΜΟΟΗΩ, ΡΑΤΗΙΟΙΑ ποσο, ΘΤΕΝΝΑΠΤ ἀΠΑΝΑΕΠ, ΡΗΥΙΙ15 ΟΑΙΝΕΕΗΤ, ΏΑΝΙΏ ΝΙΝΕΝ, ΒΕΧ ΗΑΒΒΙΘΟΝ, ΏΕΒΟΠΑΗ ΚΕΠΗΠ, 9ΑΒΙΟ, οἰο. οἰο. ΥΟυῦ ΝΝΙΙΙ. ΕΕ ΤΗΕΜ ΑΙΙ. ΣΗΟΕΒΤΙΥ ΙΝ οΥρρς5 ατ ΓΑΙ | ΑΟ [το ΟΙΝΕΜΑΦ Πἱ ΕΙ ΜΙΠΗΙΙΗΙΗΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙ ΞΜΗΗΗΜΗΗ ή ΠΗΝΙΟ (ΜΜ [ΗΝ (ην νι (ΜΗ μα 1Ι5ΤΕΑ - ΒΙΑςΚΣ5ΤΟΝΕ. ΩΟΝ ι ΑΝΩ ΑΝΩ 35ΕΑ Πω ο ΐ ὰ ὃν-----ο- ος ο. ' ορ ος μη ΓΑΗΕΞ τας | Ρας εενοτ γιο. π αι . ᾿ ὀ. ονς 5 . ο σι τν δᾶ ο... --Ἡ θε ΤΙΕΑ ΕΑΚΜ ΜΑΕςΠΙΝΕΑΥ ΜΛΗΙΝΕ ΡΗΙΡΗΙ5ΙΙΝ ΕΔΙΝΕ ΜΛΗΙΝΕ ΛΙΙΧΙΗΛΗΥ ΕΝΕΙΝΕ Η/ΒΟΕ ἃ ϱΛΤΤΙΕ ΓΙΙΡΡΕΗΟ ΟΚΕΑΜ 5ΕΡΑΡΚΑΤΟΡΒ» ὈΙΕΣΕΙ ΕΝΕΙΝΕΣ ΡΙΟΙΜΡΙΝΟ 5ΕΤ5 ΙΙ6ΗΤΙΝα 5ΕΤ»5 ΕΕΝΕΡΑΤΙΝάα 5ΕΤ5 ΓΡΑΙΚΥ ΕΩυΙΡΜΕΝΤ ΑυΟΤΟ ΤτπύςκΚ» ΗΙΡΤΕΕ, ΠαΗΤΙινα ΡΕΤ ΠΗΡΤΕΕΒ “ΑΌΤΟ-ΤΕὉΟΚ” 6ΟΙΝΕΡ ΥοῦΒ, ΡΕΟΒΙΙΕΜ5 1η μαπεροτί οἳ ναι Κα. Α ΙΙΡΤΕΗΕ ΡκΟρυςΤ 15 ΥΟΒΤΗ ΥΑΙΤΙΝσ ΕΟΝ ον. ο ΚΟΝΤΟ ΤΙΟΟΙΡΓΙΡΠΟΙΡΟΠΡΡΡΙΡΟΡΡΡΙΙΡΟΟ ΟΙ ΟΛ ΤΣ Ν. Ρ. ΙΑΝΙΤΙΣ ςο.. τά. ΜαςΠίπενγ Βερ!. ΙΓ ΙΜδοςδΟΙ, ΟΥΡΡυς5, οοπομιμμμμνιων “μα 8 (ΚΙ κ (ΠΚ (Απ Μσοδία: Ρτϊπιοά αἱ ἴπε «ἁλιοοδία» Ρμήμς ΟΠ1ος απά ρυὈ σης Ὁν πο Ονρτας Ῥσ]ς Πποτπιαιίοα ΟΗίος, ---7οο..4 5, ΣΠΠΙ ΞΕΡΤΕΜΒΕΑ. ιθἠ8 οι Όπο ΟΕ ΤΗΕ 4 ΥΙΝΕΡΙΕΣ ἵπ γνΥΠἰςῃ κ.Ε.Ο. ΟΜΙΝΕΓΣ απᾶά ΒΚΑΝΡΙΕς αγο ΡΓγοραγσος απα πιαίμγοςᾶ {ος οχκρουγί - ΠΠ 20Ο) ΟΟΟΟΟ αΑΙΙ ΟΝ5 οἱ 9νθνγ ἔγρο οἱ ΕΙΝΕ ΜΝΕ 5ΗΕΒΡΗΙΕΣ, ΡΟΕΤ5, «ΟΜΜΑΝΡΑΒΙΑΣ, εἰς. 3Ο)Ο),ΟΟΟ ΑΙ 1 ΟΝ5 ΟΕ ΤΗΕ ΕΙΝΕΣΤ ΒΚΑΝΡΙΕΣ, ΙΙΩΙΕΙ)Ης, οἵς. ΑΙ {μί]γ πιαίμγθᾶ, ἄτθ γβδεγνθά ἰπ 5ίοσκ {οπ εχρογί, ΝΗΙΤΕ το: οΥρκυς ΝΙΝΕ ΑΝ 5ρΙΚΙΤ5 6ΟΜΡΑΝΥ ΙΠΙΜΙΤΕΟ ΙΙΜΑΦΟΙ,-οΥρκύς. ΗΝ ΠΗΝΝΗΗΗΝΗΗΝΝΗΕΗΗ ΗΝ ΝΜΗΜΗΗ{ ΜΗΝ ΗΝ ΗΝ ΗΗΝΗΝΗΗΗΜΗΜΗΗΗΗΜΗΗ 30 παντων τω ο τοσο τω ας ζας τουσ απο καυζων οο ταςλωον αν αυ α μωνω { «ΕΧΡΗΕΣ5» | 6ΑΜΒΥΙΙΙΙ5 ΤΑΧΙ ΟΕΕΙΟΕ | ΑΤΑΤυΙΚ (5ΕΚΑΙ) 5ΟύΑΚΕ ΝΙΟΟΡΙΑ - ΟΥΡΚύΣ ανασα ως ος ὃς ντα ος νο ο ο νο ος» νν--- 9-ᾱ--------- ϐ Όο -ἵπχο Όσεο ϐ Εχροποκοεά Ὀσρένεςς ϐ Όαον ακιά ΝφΗέ δεενίςς. ΐ ατα ὁ Μοσαρςγκοῖς Βίος. ον παν ταδε | η σμᾶ (θατίηρβυπιπιοθτ) | ΐ 2 2 Τ6ἱΜΡ0ΗΜ5:/ «σενα : | ΡΑΜΛΑΌὉΡΤΑ: 22] δ-, ας ατα ος αν σα ος δίσος-2ας να αωββαντανπανπανςοαν ανω αμ αν αν. τσκ ας” ουρεῦς ΕΕΝΙΕΝ παν αν αν οὐ ανασα αντ λαών ατα. 5ΙΙΝΟΑΥ ΜΑΙΙ ΟΥρρῦς ΕΒΑΡΙΟ ΤΙΜΕΣ Ἰποἱαάςς Ενα Γοἰ]οννίηρ δεοίοπ8: Τ41εΓαΥΥ ---Ἑοοποπιῖο απά Ἱπάμςίτγ Εεαιωτε-ρᾶσε --- Βτοαάσαςῆπρ ---Μιδίο 6ροτι Νες ἵπ Εἰοΐατες --- Οἱ2 Έπις ---Έσπ, εἴς., Αεςο Ρείαἰ]θοά ΕΒτοργβπαπιθς ἴτοπι {16 Ε9τ0θ6 Βτοβάσαςίίης δίαΊοἩ ὄνρτας, 41 ρεϊπίθά ἵη Ἑπρ]ςὮη απᾶ (ἄτοοζ. 6ἱνο γοισ οτάθτ {0 8ΠΥ πθνβνοπᾶος ΟΣ {ο {19 ὄνρτας Μαϊ, Νίἰοοςία. ΒΑΠΟΙ ΑΥ5 ΒΑΝΚ (ΏΟΜΙΝΙΟΜΝ.ΟοΟι ΟΝΙΑΙ. ΑΝΏΟ ονΕηςεας) ΝΙ(ΟΟΡΣΙΑ, ΕΑΜΑΟυΣΡΤΑ, ΙΙΜΑΣ5ΟΙ ΑΝΟΌ ΙΑΚΝΑςΑ (ΜΙΤΗ ΑΑΕΝΟΥ ΑΤ ΚΥΒΕΝΙΑ) ΑΝΡΟ ΟΝΕ 500 ΒΒΑΝΟΗΕΣς ΟΝΕΗΞΣΕΑς ΗΕΑΟ ΟΕΕΙΟΕ: 54, ΙΟΜΒΑΒΏ ΦΤΗΒΕΕΤ, ΙΟΝΡρον, Ε.ς. 3. ΦΕΡΤΕΜΡΒΕΒΕ, 1948 μας-- πτε-ετττκπεωσ--τασο---ῖ ππἽ .ΝΑΡΗ ΕΝΑΙΝΕΕΒς Φταινεο [το (ΙΝΟΟΒΡΟΒΑΤΕΟ 1ν ΕΝΩΣΑΝ) ΕΝΕΙΚΕΕΕΒΡ ΑΝΡ ΜΕΕΟΗΑΝΤΕ ΑΝΑΡΗ ΗΟΌὈΡΕ”, 6-8-10-129-14, ΔΡΤΙ ΟΗΔΟΌΡΗ ΦΤΕΒΕΙ- ΝΙΟΟΒΙΑ, 0ΥΡΕΌΡ. Τείερταηις : ΓήΕσΙΟΥ : Τε[ερήοπε : «Να4ςΜ-Νἱοοδία-ὄγρσας” 6. Οπαταϊαταροας (Μαπαρίπςρ Ρἱτεοίοβ) 29686 ΄ Πεαά Οῇήοε: 39-56 Ἱοπᾶσυ Ἑοδᾶ Βί8ΐπ6ς, Μἱάά]οσεχ Τειεργαμις» “ΝΒΦΗ, 8ί8ΊΩ68” --- Γειερμοπε: 1100-1 ]ιοπάοη Ο[ήσε: 15. αμπρααπι 8ίτοοί, ἱοίοσία, 8.1.1. Τεεβηοπε : Ὑἱοοτία 9515. 46ΕΝΤ ΟΕ: Αγπηοίτοαρ ο1άάεΙεγ Μοίῖοτς Σ1ά., Θαααν. - εν «4ἱ-(σο]εά Πἱειε] Ἡπρύπες, 6 ᾖ.ῥ.---18 ᾗιφ. Έτονη Ῥτος. Ι1ά., Γοπάοπ .. εν Ρήπάεχ Βίογοῖες Ὀεπη!ς ΒτοῬ. Γιά, ωἡά {οστά ενος νο νε νε ΤΗΣ απά Γιουγίες Ε]ειοπει Μεγ Τά. 1 οπάοη ενος ων εκτ νε «ἁηπαγίπε Ο5, ΕΙοδ, 6γεᾶσες, εἴσ. γησσητ Η. Β. Ὁ. Οο. Ἱλά., Πε... «. νν νν Μοίο Ονο]ες Ε. Ραΐκετ ὅς Οο., Γείοσοτετ᾽ .. νο εν ΟΟΠοεΙε ΜΙΧεΥς, Ποίσεχ Εσιβηιεηί Ρας, φιαάσίπιαππ ἂν Οο. Ι.1ά., Ἱοπάοπ.. ο. ον Εεοιγίσα! 4ρρΙαπΟε Τηνὶοία Κααϊο 1 1ά., Γοπάοα .. νο κκ εν Καάϊος Βηαάςα Δετορίαπε ζο. Ἱτα., Τοπάοα ου - συ κος Μοπο Ῥωπαρς Ἱά., ΤΓοπάοη ενος ενος νο ενος ον Ἡαίεν Βρες Νεώπιαῦ Γπάπιγῖςς Τ1ά,, Ι οπάοΏ ο -- - ο κκ ῃ εἰς. Μάοεραπ Λποῖος «ο. Ι{ά., ᾿Ψοτοεσιετοβίτε ενος εν δῆρὲ ὀρογὲς (ατ. Φτοτήης Οαὔ]ε Ττά., Ἠπβε]ά α.. ερ ες Βερηίο Οαδίες απᾶ Ὦίγες | Νονται Βπάςα Εαοῦοτ Οο. Ἱά., Τοπάσπ. ορ εν Μοίογ (αγ Όουενς απά Τιδες γαἀρῃαη Οταπε (ο. 11ά., Μαποβοριοτ ως «νο εν Οσᾳπες, Ολαία Β]οελς ἸαδΗῃ, Απηθτίσα .. Απιετίοαη Ὅατς απά Τγήςες Ῥτοίιοτ᾽ 5 ὅτ απιρκοπ’ 8 Βεἰάπρ, ζο. Τά. Ἰοπάσς Βεϊείης δρεοἰα][ίοίά 1 τά., Τοπάοπ κ. ο 4 Μοιοτ Οαγ οβατε Ῥαγις αγά «4οερεεογίος Εεπιαχ 1 /1ά., Τοπάσω - νο ων Ρίΐποη Κίπρς, ΦἼδευες αμᾷ Ἰαἶοες ου αἲῑ ενρὲς οἵ Επρίπου ἜΤτε ἰασῖετ Μετα] Οο. Τά... ἠοπισίου ἐρρο εν Οἰαοίο Βεανίηρς, ἵ Πέε Μειαὶ απᾶ Ῥλοερ]ογ Ἠγοηπε Τμοτη Εἰεσιτίσαἱ Ιπάμςιτίες Ττα,, Ἰ,οηπάος «.. ον ΔΕΙΡΙΔΟΗ καάϊίο», Ματν Αππ Εἰεοϊγίς ἴγοης απ 1.110» ἴ,απιρα Ἠυμίεν ΜασΏίπε Οο. Ἱτά., Τοπάοω -ν νν ων ἩαδΗίΠᾷ Μαο]ήηος Η. Ῥ. Τεΐςι ὃς (ο., Βεϊς]ἱηρίοη Ὁ -ἷ --- ο ο μα Οἶααά Βυιει 1 τά., Ἱοπάοαπ .. ενος νο νν δβοτίς Βἰονε]ές Τῃο Μοπιπιεηῖ Τπουταπος Οο. τιά, ερ νο νε {ΠΦΗΤάΠΟΕΣ ΝΑΦΗ Πο 5Ε ΕΝΑΙΝΕΕΕΗΡ ΑΙΙ ΚΙπὰς οἱ Επαϊηεθιῖπα ἡΝοικ ἱπο]ωάίπα Τωγηίπα, Είπα, 5Ιομίπα, ΜΙίπα, »ωγί8ςς 8ηά ορἰπάΙθ ογΙπάϊΙπο, Μοδἱάϊπφ, θΐίςο, ΜΒ ἐἰγςέ-είᾶςς Τοςλμη[οίδαης Ππάοάασορ Τοῦς Ιήπος Το Τ19 Ιδ]τά Οἵ Όγῃτις ΦΙί1 ῬΒορί Βοσα]ί ΟΝΙΥ ΤΗΒΟΟ(ΑΗ Νᾶςη ΕΜΕΙΜΕΕΠΙΣ (δίαΐπος) Ε{ά. “πββσΗ ΠΟοωΘΕ”’, ΝΙΟΟΞΘΙΑ, ΟΥΡΗΙ)5. 28 ΠΟΒΕΤΗΥ ΟΕ ΕΕΜΕΜΒΕΑΝΟΕ (εσπιίπµεά τοι Ῥαξε 13) ΟµατσἩ. νλοτε τε]ὶρίους οοποεηττβΙοΏ {Ώ τΘνετοπος το τῆς Ψἱτρίπ Λατ νιαὸ της Ίθασι ἴοκεη οἱ ους ΤΠαηίκς το (οά Γοτ αἲ τἶαι ἵιαά Όεεπ οΏετεά ἵο 5 ἁωτίηρ Τίς υπ{έοτρεῖιαδίε Νεεκεπά. Τπε ΝΑΥ Όασςκ ἵο οἳς Ὄα5ε 85 ειτουρὶι ἴἶιε αἱ]-ρτεεη ΜαταϊἹαςσα ἵαἰ- Ιου αἲ τῶς επά οἱ πυηὶσὮ τΏε τεετεςπίης Ὀίας πατε οἱ ἴηε 5εα ροάάεδς αραϊπ ρᾶνε Ἡς είς «Ώταθθεο Απά οἰοδεά οἩαρτετ οἱ ους [ο υπίοἩ η αἱ/αΥς τεηιαΐ {π ἴ]ις ΠΙΘΙΠΟΣΥ οἱ τηε εκοιτδίοη- ἐπί οἳ ἴπε Οοπιπιὶδείοπεις Ο/βοε, Ν]ϊοοδία. ιτ ροες νήτπουί αγίΏς ἴἶπαί οὐσ ἱηδεραταοδίε {τίεπά ἴπε οππετα φεινοά 5 Εαν Ὁν ΙπιπηογῖαΙςίης ενεηῖς, ἱπάϊνἰἁμαίς απά 5οεπεςὺ ΊΥΟΤΙΗΥ ο, τεπιεπαΌ{αποςῬ. Α ΒΕΤΙΕΥ ΟΕ ΤΒΕ ΕΕΟΕΝΤ ΤΏπΟΟΡΟΘ ΤΕΝΝΙΡ ΠΟΡΕΝΑΜΕΝΤ (οοπέύημεά 07Η ῥαβε 21) ΟΡΕΝ 1ΑΡΙΕ6 ΡΟΡΒΙΕΣ (Ἡοίάεις : λΛτς. Ώς ἱβηνί]ε απιά Μο. Τγηἠάαε) Ειτβέ Ῥουπά ο Μια. Ώς ἰαπν [ο αωά Λατ». Ὠυίον ιτ. ΛάτΑ. ΜΙϊ απἁ λΛίςε Β. ἸΚαίετες 6---ο, 6---2 ΜΤ9. Εϊσπατάς απά λΜάτβ. (Ἠαγδεαβαί Ότ. Μτο, Ίαης Απά λΛί6ο Ῥητκεῦ 6---2, 7---δ Μτ5. Ἐεπίου απά Μία» Τ.. ΖΙπιμίος Όι. Μες. Κἰττοπ-απά Μτα. ΟΙα8Υ 6--3, 6-2: λΛις. οΚἰβάα απᾶ Μή159 1.. Πουγ νο. ΙΒΙΝΗΙΝΗΠΝΝΙΝΙΝΗΝΗΝΝΝΝΝΗΝΗΜΗΗΜΗΜΙΗΙ ΠΠ ΓΗ κ: «ΑΣ ΝΕΝΛ ΑΝΟ ΤΗΡΛΙΕ (ο. 0. ΝισοδιΑ - «ΥΡΒΡΒΟώ. Λήαπαρετ. δι ΑΝΩΒΕΝΜΣ Ι.. | ΟύςΑΣ, ΟωπεΥ οἱ Ιιομοοιᾶί”” Οππεπια. Μὶβο ΜαησογαΏ απά Μ9ς Ἱ.. Ῥατϊκσίποιι τεῖά. 5ουιί-Εἰπαὶ Μις. Ὀε Ιαηνῆΐε απἀ λά5. Ὀυίίοι Ὁὲ. Μτς. Βἰσϊιατάς απά Λτς. ΟΠγσεθβπί 6---, 10---δ Μτε. ΞΚίαάα αωά ΛΛϊ8α 1,. Ποιιτν Ὁτ. Μτ5. Εεηπίοη απά λΛίος 1.. Ζἰπιοίετ 6---δᾱ, 7-5. 9 Εἰπαὶ λάτε, Ώε ἱαμνίῆς απά Μτ5. Όπου Ὀτ. ήτο. ςΚἰαάα απά Μί85 1,. Ποιον 6---ο, 6---2. οΡΕνΝ ΜΙΧΕΌΟ ΡΟῦΒΙΕΒ (Ηο]άσιε: Μγ. απά Μτε. Όε (ἱβην!11ϱ) Εἰδι Εουπᾶ Μτ. απά Μις. Όε (Ιαην]]τε δε. Α. Ῥαραίοδπποι απά ΛΛίς8 1.. Ἠοιτν ό---τ, 13---τῖ : Υ. διερηαηί Ὅ απά λΛτς. Ἱααρ Ὁἱ, Τ. Νλαπιοναπί απά ΜΑΐ55 1». Ζ]αιδ οτ 6-2, ὅ--ἱ Ὁ. Οοιάουπατίς απᾶἀ ΜτΑ. σΚίαάας δι. ]. γπιοΏς απά λΜτο. Εί Ἠατάθ 6---ο, 6--ᾱ ΜΛ. Ἐδεορίοα απά Μἱ95 1». Ῥατὶβδίποι Ὀϊ. Υ. Ἁπιοπίου απά ΛΛί9 Ῥατκες 7---δ, 7---δ: δ. Τταπιαρ]ιν 1ἰάες απά Λί58 Μ. Ῥουιµα Ὁτ. Κ-. Ἡδάτοξείαη απά Μτ5. Μες ό--ϕν ἴ---θ, 6-3! Δ. ΞΚϊαάας απά λΛΐ55 Β. Ἱψαίετει Ὁτ. Ο, δἱερΏαηί απά λΛτε. ΡΗ. Απιοπίαάες 4---θ, 6--- 6--ι! ὃν, Ὀσινίσὴ απἁ Μτο. Κἰτίοτ ὃτ. Ἐ. Τμσπετ απά Μ165 Μαπρονανῦ 6---ι, Τ-5. Βεοοπᾶ Ἐουπᾶ Μτ. απά Μτς. Ὀοε ἰαηνήία Ὀτ. Υ. δίερµαπί αΏά Μητς. Ἱαπρ 6---ᾱ, 7----ι Μ. Ἐθεορβίου απά Μ198 1,, Ῥατίφείποι Οἱ. ὮὉ. Οοιάουπατίς απἁ Μτ9. θἰαάα 6-4, 1---δ, δ--ᾖ: 5. ΓεβηῖἙρΙιν ήάες απά ΔΛίςε Μ4. Ῥου]ία δή. Α. θΚἰαάα5 απά λΛΐς55 Β. Μαϊοτες 8---6. 4---δ, ὅ---4 1 Ὀνίιοα απά Μτ. ΏυιτοἨ ὃϊ. ὃν. Ὀρυνία απά λΛάτα. Εἰτοη 6---ᾱ, 6---3. Βοπί- πα λε. απά Νις Ὃς αηνίηα ὃτ. Μ. Εδεορίου Επά λίς5 1,, Ῥατίδείποα 6---ᾱ, 6---ἵ : Μτ. απά λΜήτε. Ὠυτίοα δι. 5. ΤΓηαπίαρΏγ]ἡάες απά Μΐ59 Μ. Ρουία 1---δ, 6---3, 6---ᾱ. ΤεΙερᾖοπες: ΟΕΕΙΟΕ5 28. 1οὔσοῦυδ ΕΙΝΕΜΑ 28. «ΓΥΚΙΟ ΤΗΕΑΤΕΚΕ 8τ2. Της Ὀ6σι Οιοδηπίςθῄοη οἱ Πε Ισίδπο. ΟΙΟυΙΑΤΙΝΟ ἠΝ ΑΙ. ΡΒΙΝΕΟΙΡΑιΙ ΤΟΝΝΝΣ5 ΑΝΩ νΙιΑσξες. Φ/ιοιοίπρ Δοἰοσίθά Τηις οἱ {ιο θοφί ΒΚΙΤΙΣΗ ργοαάιαοίίοη απᾶ οἵ 20ΤΗ ΟΕΝΤΙΙΒΥ -ΕΟΧ, β.Κ.Ο. ΒΑΡΙΟ ΡΙΟΤΙΕς, ΄ οΟιυΜΒΙΑ. ΤΗΕ ΒΕΦΘΤ ΑΤΤΕΑΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ανα ΣΗΕΗΗΗΗΗΗΗΗΕΕΗΗΗΗΗΗΣΕΗΗΗΗ ΗΕ ΕΤΗ ΗΕ ΗΕΗΗΗΠΗΗΠΕΗΗΗΗΗΗΠΗΗΕΗ ΗΕ ΗΗΗΗΗ ΕΠΗ 1! πο ο η ουρκύθ΄ ΝΕΥΤΑΝ Σπα] Με. απ Μάι. Ὀσίιοα Όσπι Μτ, απά Με. Ὡς ΟΙαπν]ις 4---δ, ἃ---δ, 9----7. ἨΑΝΡΙΟΑΡ ΜΕΝ 5 ΒΙΠΟΙ ΕΦ «πε Βουπά Μ. Οἰετπεπς (96ς.) ν. ο. Μαπίοναπί (56ς.) τοἰά, Βοοοπᾶ Βουπᾶ Α. ΤταπιαρΗΏγ]]άες (15) ἵπ. Ο. Μείϊίφθας (19) 6---ι, 6-3: 5είγοα (15) Ὁ. ΟΙεπιεπα (40) 6--ο, 6---2 ]. 9ΥΤάΟΠ8 (5ος.) δἱ, Ὁμτ, ῬΗγίασου (39) 5---Ἱ, 6---4, 6-25 Μ. Ὠανίάροα (15) ὃι. ἘσεπίοἨ 5ος.) 6---ο, 6---2. . 8ο -Εἰπα] ) Α. Ττἰαπιαρηγ]]άες Ὁϊ. δείγοι 6---ἶ, 10--8 Μ. Ὀανίάξοη Ὀτ. Τ. 9ΥΠΙΟΠ6 6---ο, 6---ο. ) Εἰπαὶ Α. Τππαηπιαρην]ίάςς (15) Όεαι Μ. Ὠανίάοι (15) 6--ο, 6---ἶ. ἨἩΑΝΡΙΟΑΡ 1ΑΡΙΕΡ 8ΙΝΑΙΕΒ Εϊτεί Βουηά ΜΑ ΝΜ. Καπίκμάςς (ας) Όι. Μίες Ζἰπιρίες (8 τς) Τ---5, 6---ο 1 Μτα, 141 (50ς.) . ο. Μί88 Ῥατίκος (4 15) τειά ΛΛί56 Τ.. ἨοιτΥ ( 15) ὓι. Μις. Κἰτιοη (56Γ.) 6---4, 4---θ, δ---α » Μ]8ε 1. Κζαπίκιἰάςς (15) Ὁτ. Νάτ9. Μ]ε5 (5οτ.) 6---4, 6---λ! Μία Β. ἸΚαΐετετ (15ὶ Ότι. Με Γονατάς (19) 6---2, 6---2. Μτα. Εεπίου (4 15) Ὁτ. ΜΙ6ε Ὠοσίεα (αδὸ 5---τ, 7-5. --ι. : Βοοοπᾶ Ῥουπά Μτς. Εἰσἰιατάς (4 15) Ὀἱ. Μτ8. 1.αᾳρ (05. 1---δ, 6---ᾱ, ὅ--ᾱ Μί6 Ν./ Καπίκιίάες ἵν, Με 1. Βουσυ 6---2, 6---ἵ : ΜΙ85 1,. Καπίκ]ιόεε Ρτ. Μίες Ἀφαίθτετ Μτ8. Εεπίον (2 τ5) τ. ΜΛἱ65 Τ.απς (49) 10---θ, 6---2. 7 βοπιὶ- Είπα] Μΐ6ε Ν. Ἰζαπϊκηάςς ὃς. Μτ9. Βἰοϊατάς 6---ᾱ- 6---τ : Μϊίςς 1, Καπίκ]ιάε Ὁτ. ΜΙΑ. Ἐεπίοι 6--ο, 6---ο. Εἰπαὶ Μῖρς ΝΜ. ζζαπϊκιίάες (15) Όεαι λλί9ς Ἱ.. Καπϊκι- ἀς5 (τς) 6---ᾱ, Τ---5. Ρ. Ο. Βοχ Τ2. , Τε[εργαρ]μο «Αάάνγες»: «1 οὔὐσοῦυῦ!” Νέοοσία. Ι5δι ΑΝΡΟ. ο ο ο ο ο ΠΠ ο. ςΕΡΤΕΜΒΕΕ, 1948. ΗΕ 1018 ΟΕ ΤΕΑΥΕΙΙΙΝΑ (οοπίήιέᾷ /γοπι ῥαξέ 14) ψοτίά”. ΤΗε ἱπιπιεάίαίε {ας οἱ πιαΏγ οἳ πιγ {ε[{ου/-ρᾶδοηρεις Ὑνᾶς ἴο Ώωπῖ ἀεερεταίείγ {οτ τπείτ “θεα-θἰοκ””. το- πιοάγ απά ἰο τεαὰ ἴπε Ιπειτισίοης ος ἴιε Ιαῦεὶ: “Αη Που Ὀείοτε βοΐης ϱΠ ὑοατά, απά αραίΏ ΟΏ τηε Ῥοατ. .. Εχρεβεησεά Ιτανε]]εΓς, Πανίηρ 1ακεη ἡιείτ Ίήσφαρε {ο τπείς οαδίπς, οσο αρίςά της Όσοι θεαῖς οἩπ ἴἴπις ἄεος απά πρρετ-άεοξ, Ὀμῖ πο πιαϊίεγ! Τπετε ἰς Ρίεπῖγ οΓτουπα {οσ ενετγροάγ. 1 οἵαγεά βἵ (16 56 υΗίΠ αδδαπιοά ποποῄµαίαηςςε, Ττανείήπρ {ος πε τει Ὠπιςε, 1 αρ- ῥτοαςῃεά ἃ σαΐΐογ απά Ιπαιτεά αΌουί ἄιε 5ο-σαί{εά ΄-δ6α 51είκποςς.’΄ Πο αςδι- τρά πιο ἴἨαί τε 5εα ας ας σαἶπι α5 α “άμοκ-ροπά””, Όαῖ {τ πας Ὀετίετ ἴο παὶς αΌοιῖτ οα (πε ἵορ-άεοκ. ἱπδτεβά οἱ παϊςολίπςσ ἴπε τε απά Τα] οἳ Τε Ποτίζοῦ ἴηἩτουβΏ {πε εδὈῖΠ Ρροτιποίες, 9 οοπο]άεά ὙτὮ Ίηεςδε Ἱοτὰς: “Ἡ γοι Κθερ πα]κΙπρ οἩἳ ἴπε ἴορ-άεςἷκ γοι νή]ὶ 5οοΏ Όε]ενε τπαῖ Υου «τε α δουά φαΐἱος | Ἠον τας νετο Πὶς Μοτάς! Τητοε «Άν απά ηἰρΏῖς ραδεεά νήίποις {π- οἰάεπι. Της Πρ Όαπά ρἰαγεά τις ἰπιο νο Πατοοιγ ος Ὑαἰετία απ Νοΐτα. ΝωΠετοις οπια[] πατίνε ροπἀοίας, ψἡίο αἴε 5άρροςεά. ἵο Ἱανς ευτνῖνοά {οπι ἴπε Ἑργρίαα «Ὅοαις οἱ τπε ἀεαά”, φυττουπάθά ους δρ, ποι το ρτεεῖ μ5 Όυῖ το 5ε]ἰ εἰεῖς παϊίνε Ώαη- Φισαβς, Μαϊια ἶ5 α Ποῖ, σἱαζίᾳς ρίαος ήτα πο δἨβάε, Τποτε 6 πο 5ο6ΠείΥ Όυῖ ἄπε νατγίπρ Ὠπις οἱ τπε Όαε 868 ἔνε ποηάετ{υ]. δυηςεῖ5 8τε -α Ρ]εᾶδυτε {ο.. ΨαϊοὮ. Ἡ 15 α οἶεαπ, ΠεαἰίΏγ Ιδ]απά,” απά ἴΠε Όμδυ Ἡ[ε οἳ ἴπε Παϊρους {8 ερ]οναῦίθ. Ἶτ {5 τπίοκίν ἀοιιεά πα «Ώμχοπες απά «Μ/άτπας Μία Ρτὶρςίς-- ππαί α αερα ἰδαπά ἰξ ενετΥ Ρεῖθδί νετο ἃ {θε | ἵπ Πιο αἴἴετποοα ο σαἰ]]εὰ 1Τοπι Όής γοςΚκγ (. Ο. Ιδ]πά το 1άνετροοὶ ἵπ Ἑπρίαπά ντηουῖ 8ΏΥ Γωτίπο 5ἵορ. Όη ουσ αν νε ἁῑἁ ποῖ 5εε ἵης πιοι5 Βοςκ οἱ (Οἱ ρταίτας 45 τε Ρ8ς8εά { ἰαις αἲ πἱσῃτ, Όατ νο δα {ω ἴπε ἀιαησε{ις πιουπῖαίπους οοᾶςί οΓοραίΠ. Ἄς Χς ας Π[ς ον της 5Ηἱρ ἵνα /5οςσία!”Ὀ. Τμοςς Νο Ίανε ᾖΊττανε]οά Ὀθίογε Κπόνν 4ὔου ἵτ. ΤΠοςῬε νο Πάνε πενετ τανε]]θά Πιαγ Ρριεςς. Οπ ἔπο πἰηῖη ἆαν νο ἀοσκεά αἲ Ἰάνετροοί--οις ἀεδιπαιοι. Τ{ε 5εᾶ Νας σπη]ηςσ απά {πα Εἰοςκς ος 5εᾶ- ξΗ]ἱ νετέε α πενεί-απάίπςσ ἀε]ίσίιτ 5 ἴιευ ενατπιεά ατοιιπά ουσ 5Ηἱρ ννε]- οοπήαρ τς. Α ορεοίαὶ ἵταίῃ οαγτὶεά ἴπο Ρᾷδδεῃ- δετε 1ο 1,οπάοῃ--ἰΠὶς δἱςρ “«εεπῖτε ο Όιε γοτ]ἀ”” ννηετε ενειγ διγεοῖ αρρεᾶῖς, ἵο Ώιε ντος, ἴο ὃς ἃ ΠΙΊΤΓΟΙ, Ώ Ἠυσιταίίοι, απ εχρίαπαίοα οἱ τε Βμπιαα Ὀείωρς πο [νε {πΐς., (Το δὲ «οπιἰρυεά). ΕΝΘΙΑΝΡ ΑΝΡ ΤΗΕ ΕΝΘΙΙΦΗ (σσπείπµεά /γοηι ραβε 11) ]ογίηᾳ θε ἀεπιοστατίς ἱηςτωτίοης {ος ἴπε ΟΟΠΊΠΙΟΠ Ῥαπεβί ος το ἱπαϊνίάμαί απά πο οίαῖε ΏΕΠΙΟςΓΗΟΥ ννας Ῥουπ ἰπ 8η ΔΠοϊεπί (τεεκ πανα] οἵιγ, Αιλεπς, «8ης 1η ΠΙΟάΕΓΠ ΏΊπιες Ὠῃς ασια Ὀἡςηεά Ώεσ Τητοπε 1η ΤΠε ον οἱ το 5ΙτοηΏβεδῖ 5εᾶβ-ρονίες Ὀεσαμσο 5οπις οοπποςΊοῃ Πυδί εχἰςί Ὀείψεεῃ Γτεράοπι αηά Ί/ανες 85 4η οἱά Ἐπρ]δη 5οησ ας Ἱ--- 6 Το βἰοη) τωε οα]] νοιι, αν ΙΥεεηιό, ποί εἶαυες, Γογ ωᾗο αγε 5ο Ίγεε ας ἴῇε 50ης οἳ 14ε άυθς) Φυ:σ:9-ο: Φνουφοο Φος Φου 99 -”9.ϱ.οσ-οἵ ΤΗΕ ΑΟΒΙΟΡΙΤΌΒΑΙ, ΦΗΟΝΒ ΑΊ ΚΑΚΟΡΕΤΒΙΑ ΑΝΡ ΑΡΒΗΑ (οοπεγµεὰ /γοήι Ραξβε τ7) ἴτεές Ύτε ρτβ[εὰά οἩ Τπε δροί ἴοτ ἱταπδρίαηίίπρ ΨΝΠςη ΊἩε ϱτβ{8 το νε]] ορια ἱεᾶ, 3 Ώανε Όςεῃ Ιοοίπς αἲ γους ν]]αρε 5ίτεετ. Ἱτ 6 τιοί ἰαπ νεσγ Ὁαά οτἁετ Όμί {{ 5εεπιδ ἴο πιε Ἠτε τουρῃ η ρίασς. Ι ρεῖ ΠΙἹΑΏΥ τεφιέςῖς 8δουιτ τεραίτς ἴο τοβὰς Επὰ ἴογ αερµα]Ιῆπρ. 1 ΨῄδΗ τοαᾷ Ψοτκ Α5 ποῖ 5ο οχρεηςἰνο. ἶ πανε Όοεπ ἀθκίηπσ ἅπαί ἰτ ν/οι]ά «ο5ῖ ἴο βδρµαΙῖ γουτ νΠίαρε σίτοεῖ απά απι {οἷά ἵέ υνοµἷ]ά ὃε αὗοις έ4.00Ο. 1 απῃ α[γαίά ἵἩ νυν] ὃς δόσης νοβτς Ὀείοτε νε σα εῖ ἰῖ ἆοπε Ὀμί 1 ννΠ] αμτῃοτίδε ἴηπε Οοπι- ΠΙΙΦΞΙΟΠΕΣ {ο 8ρεπά 4400 οἩ 80π1ς τερβϊτ απά ἴλιαί ν]] Ὃε οἳ 5οπιε Ὀεπεβί 1ο γοι. “1 πορς αι ἔαγπιετα Πετε πιαΚς {πε Όεει οἳ τἩε {θοἰΗτῖος ρτονιάςά Όν τΏε Ὠερατίαιεπι οἱ Αρτί- ουἵτατε {ο ἵπαρτονε τἩπε απαΗίγ ο τπεῖς απῖτηαἰ», ἄτΠίπ α Γεν) πη]ες οἳ Α5ηα, {ωστε ατα 5 - δια ἱςς αί Ναἴ] απὰ 1,ε[κοπἱοο. ἜΤπε ΏερβγΙΠΙεΠί Αἱδο Ί8διος οὗ ἰο8η εἱεσίθοά 115, Όομτς απά Ἠε-ροαῖς. 1 γοα Ἠανε πεεά οἳ δΗςὮ απηπιαϊς, νου πουνά δεῖ {πίο {ους ῑι {νε Τνεκίοςί Ο{βσετ (μτουρα γοις Ἱοσαἱ οίοςκ Ἱπδρεσος ος Αστίσιλιμταί Αδεϊίαη!. «Τ]ῃο Ώερατιπεπί ἶς αἲ ρτᾶφεηί νο] εἴοσκεά ψήάτα «οσιροιΏά (οάάεια. Οοηδίάρεταῦίε αιιαπίῖ- τἱὲ5 ος (Ίεσε ἠανε τεσεπῖῖγ Όεεῃπ τεςεϊ]νεά ἔτοπι νβτίο5 Ονετσεᾶς οουπίσίος. ῥΦαπιρ]ες οἳ ξοάάεις τς ος νίεν αἲ ἴΏς 5ο Ώετς (οάαψγ ἀπά αἀνίσε οἩη ΠΟΝ ἵο µδε ἴῆΠεπι ο8ῃ Όε οὐίαϊπεά ἔτοπι (λε οίᾷσετε οἱ ἴπε Περαγίπιεπι 1Ππ ἴτεπάβηςε, “Ῥμε Ὡερατίπιεπί Ἠα5 αἱδο τεσεηῖ]ν επιλΌ]Ισπεά α Φοῖίἱ Οοπδετναίίοα Φετνίσε κ ίοἃ ἶδ Δηχίους το Πεὶρ ἔβτπιετς ἵο δοΐνο ἴΠπείτ 5ο οοπδετνα(ίοπ Ῥτοβίεπι5. Α ρτοιρ οἱ 6Ἀγπιετο ἴτοπι Αθμα νας τεςεπΏ]ν ἵακεη Το 5εὲ 8οπις «οπίοις ασκίπς οἳ αρτἰσυ]τωτα].]απά αἲ Κουκ]ία απά (πο δοιἱ ΟοπεεΓ- ναίοι Φοτνίσε, ΙδίΠρ Ίεανν ΠιβοΒΙΠεΣΥ, 5 τεσεπί]γ οαττιεά οαῖ εκίεηδίνε Ιενε]ήπα οἱ Ιαπάς πθατ 1.εἴκοπίσα, ἴο επαΏ]ο ἴἩοπι το ὃς Εοοά- ἱττίσαιεά. Ι γοι Ἠανε Ίθπάς υλίοα τοφυίτε ΡτοϊεοιίοΏ ἔτοπι 5οἱ] ετοδίοΏ ΟΠ ἃ δοβία ψΠἰοἃ ἴ8 Ῥογοπά γοις οαρβοίιγ ἵο ἄεα] η, οι ΙΥΠΙςΠ σοιι]ά Ῥδδι Όε οαιτγίεά ουῖ ὃν πιεςμαπίσαἱ πιεβῃς, γοιι αμοι]ά εοπσι]τ {ο δοἱἱ Οοπδοιναήοπ Οήῇσες απά οὈταίπ αθδίδίαπςς. ἵ πιαςι {εἰἰ νου ἔταπΚὶν, Ἱούφενετ, ἴ]μαί δἱΏος ἴπε {8Ίπιετ οοποετπεά οὐϊαίπ ἔῆο Ὀεποβῖ οἱ τε οτί (πευ νὶ αἱνίαγς Ὁς εχρεσιεά ἵο οοπῖτουῖς οαδιἁηία!{ν, εἶτμες {ῃ ταοπ6Υ ος ἰαθουτ, (ο τε οί, «ΥΚλεη πεχί γοι ἄγε το]ὰ Ὁγ δοπιεΡοᾶγ ουῖ οἳ ἵονπ, Μο Κποις Πττ]ε απ ρτοῦαΡ]γ «Άγες Ίεθς αδομῖ ἴἶνο οοµΠΙΣΥ, ἴμαί νου Ώανε α Όδά (ονετῃ- πιοπῖ ΜΠίςσἃ ἆοος ποιηίπρ {οτ γοι γοι παραῖ Ἠμπίς αὔουί ἴἃσθε εάπρςο οἱ νη]οῖ ἶ Ώανε ἴοὶά γοι 8Πά ΝΠΙΟ Άτα οοπν/ποίηε ενἰάεπος «λατ (ονεταπιαπί Ὦας ἶις ἱπιεγεςίς οἳ ἔἈσταετς αΠπά τε οομΏίτΥ νήαρες αἱ Ώεβτς ἀπά 5ροπά5 Ιάτβε θάπις 7 ΤΗΕ ΦΤΑΘΕ ΤΝ ΒΕΙΤΑΙΝ (εοπτηέά ΓΤοηι βαρε 90) µηοοπρ]ςσαῖτεά 5ροεαΚίης οἳ ππασῖι οἱ εἶιο νείδε. Έπα Βωτῆ], ενεν 4 πουοὶςά αἵ Πτςι---ῑκς 50 πιαηυ αοίτεςςες----θυ τς ανννατά αςοιςῖῖος οἱ τπο Λσπιοτία]- Τ{εαίτς, πιαπβρεά {ο Ρρίαγ (οπείαπςς 1ῃ {ῃε ρταπά ΠΠάΠπες : { ας α ἀε[ίρίι το Επά 8η αοίτεξδς οοπΙΠ6 5ο Ὀοίάίγ το ἴΠε αιτ8οζ. Τπε πισςι ςαὈσιαπτίαὶ ρίαγς οἳ τε πιοηί] οἩ ἴπε Τ οπάοπ 5ἵ8βε Ίεγε Ῥοἵῃ ἵπ ἴῃπε ομἴετ τίπρ οἱ Ηπὶίε 1πεαίτος, Νοε] Ταπρίες Τά4ε Βηπήῃ Βιρᾳ, Αάαριοά Ίτοπι τὰς ΠΗιπρατίαα, ας ἃ νίσοτοις Ρρίςος οἱ σοµ(ῖ τεροιτίαρ : τπ6 Όιαὶ οἳ δἰχ Τεν οπ α ἵτυππρεά-Πρ επατρε οἳ Πτηα] πιωτὰςετ. ᾿ΤΠῖς Ἱαρ- ῥρεπεά 1π 1882, Ὀυϊῖ ἵπετο νετ οὐνίοιυς Ρρατα[είς ντα Ρρ8τῖς οἳ Ἐπτορξ οἱ α ἰαίετ ἆαγ απά Τ απσίευ Ὀτοιρῆτ της «ίοτΥ {ογΨατά {ο 1936. Τί ν/ας ψίςε ἴο »ἴαρε { ἴπ 6ο ΠΙΠΥ α ἴΠεαῖτο ας ἴῃμε ΕΙπάςεγ. 1η αΠΥ Ίατρετ Ὀι]άϊπρ ἵτ5 ἔοτοε πΗςΗί Ώθνε Ῥεεπ ΦΙδδιραίεᾶ, Ὁμϊ αἲ εἶοδε ταπρε 1 ἵνας αὉ]ο το ἵπτυςι Ἠοπιὸ 5ΙΓΟΠΡΙΥ ---ρετΏαρς αἲ Ώπιες ἴοο σιτοπρὶΥ : {τ Ρτονοά {ο ὃε α ποὶδΥ ενεηίπρ, (ποιρα οπε ἁπουπαπιοπίγ τἰοὮ {Π ροοά αοτἰηρ. Ιτ ννας αιϊετετ αἲ ἴπε Βομοπς νεα Τήποτητους πΠ[άει”ς [ή1ογεςε, ἃ νειδίοη ος ἵἩε ΕτοποὮα ρίαγ Ὁν Απάτό Οὔςγ, τθπςμεά Ἱ,οπάσπ {ογ πο Πτι πιο. (Τε οµἱρίπαὶ να νε] τεπιεπαετες). Πάετ)ς τταπδἰα Ποπ Κερί ΟΡεγ᾽5 Παιπῖ- ἴΏρ 6εΏςς ϱ{ αἴπποξρ]ῃετε απά Πῖ5 ἱπιαρί- ηοῖτὶνε αιδίοΠ!ϊγ, απά ἴπε οπιοΏοῃαίὶ αοτίηπςσ οἳ ἴτοπε οτι, τπε Τμασγεσς,- πηαάςε ΟΥ 1Πί5 απ ἱπιρτεδείνε εχρετίεηΏσϐ ἴΏ «τας {Ώδαιτε. ἾἹτ ψομ]ά Πάνο Όεεῃ ενεη Ὀείτοι 1 οπς οἳ ἴπο Ιεςδεγ ρ85ῖ5, Ταταυῖη ΠτηςεΙξ, Παά Όεευ ρίαγεά ψήτΏ Ώποτο οοηνἰσιοῃ. Ἑ]δεψίεταο 6 Ὠαά ἆ τάΏ οἱ ἔαισας Απά Πραι οοσιεάίες, ταηρίηπς ἴτοπι Ῥίπειο)ς {8πιους ὈΏαμᾶν Πίςᾷ, ρτοάµςσεά, αΏά (νι α {εν εχοθρτίοπς) αοϊθἀ, ταίπετ ἁι]]γ αἲ το Τνντίς, Ἡαπιπει- Απιτῃ, ἴο Νοοὶ Τ,Απβ]εγς 111110 ],αγιὸς Έα ον αἲ ἃ [α5Ώ]οπαὈ]ε Ίος Ἐπά Τπεαίτε, ἴης Αωοαςσαάοις. ΤΠϊΐς πας α Επίνοίοις Πρᾶς οοπιεάν αΌοι α {απιῖιν ρτοιρ ΜΤΠ α ναρµς, οΏαιπιίηρ θά ἱπιρεσομπίοις πιοῖμες {η α Γαπηή]ίατ ἑαάἰίοῃπ. Τε Παρρίε Ώαγς Ο/ νοιν {4ο ἵωτπεά ουῖ {ο Ὃδ 4η εχοεεάἰησἰγ βοοά ἴατος οἳ τπε ν]άεςι Κἰπά απάἀ ἵῃ Γατὰ Ένες, ΨΠἰςὮ Παά Όεεῃ α 5οςθξς ἵῃ Νο Τα, (νο Ειςδξίαπ ασἴγεςδες ατἰτίςεά απιυσὶηρἰν τηπς εοπνεπΠοπαἱ σίασε Ἰάεᾶς ΟΕ {Πε Πιιδδίβη ομβΓασῖε, ο. ος πιοπεγ {ὁ Πεὶρ (πθαι. «Ρίπα]]ν 6ί πιε ταπίς 41] (οφ ννλο Ἠανο Νοτκοά Ἠατά Το πια]κα ΤΏο 9Ώον) ἆ 960659 απά 1 νήση αὶ] Μο «τς Πβίεπίπρ Ίομρ 1Ης, σοοά ΗΘΒΙΤΗ, σοοά ἔοταπε πά Παρρίηεςς. Ἠὶα Ἐκεσ]επεν ἴΊεη ἱπερεσιεό το µτοάμςς οχαἰοίῖς απά δρεπῖ δοπις τἶπο ἁπίοπίης ἴ]ῃς γωάρίτια οί απηίπιαϊς ἴπ τις τίπρ, Πε αίτετνστός ρτεεεηπίοὰ της ρτίζες ἴἵο νε νΙπΠοΓΦ, 26 ΡΕΙΕΙΕΡ ΡΟΟΤΟΕΒΡ. ΟΕ οβΕΕΚ ΑΝΠΩΟΙΙΥ (οσπείπµεά {ΓοΠΊ ῥαρε 7) τμ Ττοίαα να. Μαεπθοπ Να ἃ δυσρεοΏ, (Ηἱ5 παπι ἶς ἀθτίνεά Ίτοπῃ «πασμαίτα”. ἃπ ΄ Ἡοπιετςο ομτρίσαὶ ἰπαιταπηεπΏ), απά Πο ουτεά ἈΊεπείαυς, ῬΗϊ]οσίεῖε απά Ιάοιπεπεις. γετγ οατῖγ οἩ Ὡς Μας ἀείβεά απ οομδἰάεγεά α5 ἴπε ηεαά οἑ πε Ρεἰοροπεδεδη Ότβποῃ οἔτ]ιε Αδειερίαᾳπς. ΜαςΠαοη Πδά 5ος, αἲἱ ἀοσῖοτ5, «οἱ Ὑποπι ἸΝίοοπαςας απά (οτραδις. ετο ἀείπεά απά ν/οί- εΠἱρρεά α5 Πεα]πρ ροάς. :.Ῥοθίάες τε αΏονε-πιεη[ίοπεά ἀείμεά ἁοστοτς νο τίπίς ρεΓμαρς {παί {Πε Ἠετο- βοοϊςαγύες Απιρμίαταις ο Παά ΏεαΙπρ ἵεπηρ]ε {Π {ἶιε ἁῑκιτίοῖ οἱ Ότορος, τπε Απιρηζατείοη,. Ψ5 αἶδο α ἀείβεά ἀροῖοΓ. Το τν Απιρηίατείοπ δίοΚ ρεορίᾳ Μεηῖ Γος ἱγεαίπιεΠῖ ἴω ΤΠΕ 6απης ΊναΥ 5 ἴπεγ νεηῖ ἴο ἴπε Απειερίεῖα. Η!ς ἀεἰβοατίοπ ΏΊάΥ. οἱ οοισςο ὃε «πε το ὶ5. ἀῑνίπίπρ «οΚ4]} αἶοπε, Πἱς Πεα]ίπς αυα]ίτν Βείπρ ἶατες αττποατεά ἴο ΠΠ] ας νιο]].. Ίπ απγ οδε Ὡῖς ἀεοεπῖ {τοπ Ώιε ἁοσοῖος ΝΛείαπιδιις απά Εἱ5 τεποννΏεά ἀῑνίηίης ρούψετς Ιεαά α΄ Το 5ρροδε τἶαῖ Ἰις ἴοο ας α ἀθῆλεά ἀοοίοτ, βίνεη ται {π πιγτηίσαί Ὠπιες φοοἵΏδανίης απά πιεάϊἰσοίπε Ίείε οπε απά [Πε 5α1ηε αττ. | Βυ τείεττίης Ἡετε ο ἴπε ναπίοις ἀείβεά ἁοσῖοτ οἳ (τεεκ Απάζιιη να ἆο ποῖ παπί 1 ππουε(ϱ]Ηῖ Τλαῖ νε ατε 6υρροίτει οἱ τἷις μεῖι-Καπονα ΊπεοςΥ εμαῖ ἴΊ1ε σοάς οἳ αποἰεηῖ («τεεοε πέγε οἷά «ἶίεί, Άθτοςς ος ῬΗϊοδορΏείς π/ο Ὕ/οτο Ιαΐεί ἀεϊβεά.» ΤΠ {πε ἀεϊβσα- ἄοας πιθητίοπθά αΏονε ΝΕ τεοορηίδε ποϊλίπρ εἶσε Όιϊ ἴμαί ἴ]ιε οἷά πιγτάσαὶ τταάἰίοπ ραϊπεγεά Το Ιτδείξ τοβεῖπετ. εντ οἴΏεις 5οΠ16 πιεάῖσαί ρετδοπα τες υάςὮ νεα. τηβνεῖς {οτ Τῃο Ώπῃες. ΜΕΡΙΑΕΥΑΙ, ΑΕΜΕΝΙΑ - ΑΝΡΟ ΤΗΕ ΚκΙναΡ ΟΕ ΕΝΕΙΑΝΟ (ωλιώιιεά Ίου ραβε 12) πιοπείῖατν Ῥτεσεπί οἳ Γοτίν Ρουπάς ἵπ βαίνει το α ορτϊαίη (θ8οίρε, Πο Ίνα5 Ἰκενήθε απ΄ Ατπιεπίαη ΕΠΝΟΥ. 3εύεη ψεατς Ιαΐετ, Ῥάνίατά Ὑτοῖο Το Κίης Τθνοα Ὑ οἳ Αγπιοηία Ποϊόάίαρ ουί 1ο Ἠάπι Ώορες οἱ αδαἰσίβηπςε Ὁν ἴΏε ὍΟτι- δ8άεΙς. Ὁ, Κῑπρ (γ, σταπάςοη οἱ {πε ἀεοεβδεά Κίπρ Τενοῦ’ς αµηῖ, ΖαὈείία, δΗοσθεάςᾶ 1.ονοη Ἡ 1ο {Πε Αιπιεπίαη τΏτοπε. ΤΠ 1343 ἴπε Αππιεηίαας Κάπρ ἀειεροίεά (οπδίαπί {ο ρίοσεοά {ο Ἑπρίαπά. ΤΗϊ5 Αιπηεπίαη «σεητίεπιαπ ἀενετεά Ιπίο ἴϊς Παπάς οἳ Εάννατά ΤΙ α ἱεῖτες Ποπι Πΐς φονετείσω {ορεῖΏει ΜήτΏ απ ερἰσια Ὀεατίηρ {πε αἱρπατατε οἵ ἵπε Ῥορε. Ἐίηρ Ἑδνατά τερ]εά το Κίπρ (υγ η δορίεπιθεν οἳ πε 88πιε γεατ. Ἐουγ γεατς Ίαΐει Ῥορε ΟἸεπιεαίῖ αἀνὶςεά Κίπρ Εάννατά το Ότγ {πε παϊςμεά ψήτα Έταηςς απά ἴο ἀονοῖε Ἠΐ5 σαΓε απάἀ Ώπιε ιο Ατπιεπίαα αΠαί. Όπ αδοεπάἰπΕ τῆς Απιοπίαα ἴπτοπε ἴπ 5αςοεδδίοη {ο αγ ἰΠ 1349, Οοηδιαηίΐπε 111, πιαάς Ίτ Ηΐς Βτοῖ ἵας]ς {ο 5επά α Οεπεταί ἴο {πε Επριςη απά ἘτεηεὮμ Κίπβς τεημεςπς ἴπεπι {ο αξςῖςί Ὠίπι. :Ἔμαι Κίπρ Εάνατά ΠΠ οἳ Επρἰαηά ἵνας ΓανουταὈ]ν ἀϊδροςεά τονατάς ἴπε Αιπιθπίαης σΆπ Ὦε μίεαπεά ἔοπι ἴα ἔασι αι Ἡς Παά αἱ]οινεά ΑγπεπίᾶαὮ πιοηΚς ἴο ἵτανεὶ αΌοιίῖ Εηρίαπά οοἱ- Ίεοτῖπρ Βαπάς οἩ Ὀεμαί{ οἳ Ατπιεπίαν εἈιιτσῃες, ννλὶοῖ ἴἶιε ΤΘεῖ οἳ Ώππε απά αηῖ-ΟΗτίσιῄαπ Άρεις Ὠαά ἆοπα πάσα το ἀΠαρίάαια. ΤΗ να ἵπ 136ο. Έους γεαῖς ηδά εἰαρξεά Μεπ Ἀειςες, τις Αιπιοπίβα Βἰ5Πορ οΓ 1Πε (οπνεπί ος ὃς. «θοτρε εἰτιαῖθά ἰπ ἴΏε ΕΒἰασκ Μουιπιαίῃς σξ (Ο]σία, 5εοιτεά Ἐίπς Ἑάνατά”ς Ροιπιὶςδίοηῃ ἴο πΊθκε α Ρί]- Ρτίπιαρε ἴο Ἑπρίαπά αοοοπιρΒαἰεά ὮΥ α πιοπίς. ἨΗὶς δίαγ ἱβειεά οΏε γΨεΒΓ. (Το ὂε εοπ(πιεᾶ) ΙΟΗΝ ΡΟΝΝΕ (οοπιήιεά /Το71 Ραβε 24) υπιηρ οἳ α ορἰτααὶ οπΠςὶ. ἜΓπε οπαπρε ἸΝᾶάς ρταἁιαΙ, Ὀτουρβηί αΌοιί ΌΥ εινα οἰτοιπηδίβποες οἱ Πὶς Πΐε απά τῆς πηατυγίηρ οΓ Πΐ5 παπά απά ἴεπαρεΓᾶ- ππεηῖι. ΤΠο οπ]γ οτῖςίς ἵπ Ὀοπης”5 Πές φ/ας Πϊς πιατίασε ἴπ 16οΙ. Ἡε Παά {ουπά επιρἰούπηεηί νήτΏ οἱ Τποπιᾶς Ἐρετιοῃπ, Όμεεπ Εζαῦειις Τοτά Κεερετ, ἰαΐε Τ,οτά ΟΠαποείίος, απά ΣΕΠ ἵα Ίονο νήτΠ, απά πιαττὶθά 5εοτεῖὶγ, 184 Ἐδετιοπ” γουπς πίεσε, Αηπε ΝΛοτε. Ἶτ Ὅνας 4η αοῖ οἳ τεσΚ]εδς {ου ἵω τς πποτ]άἰγ 5εηςα απά ΌΥ ἵ Όσοπαε νπεσΚθά α ργοπηϊσίπρ σ16ε5Γ, Ἡε ]ο5ῖ ης απιρἰούπιεηῖ απά {ουπά ΠίπιςειΕ {ος της ποχιτ ΠΠεεη γθατς τεάισρά το Ῥονετίγ, ιν α Ψήε απά ρτονήπᾳ Εαπη]ν το δἀρροσι. ἩἨε {ουπά «αδιαί επιρἰογτηεηῖ, εδαίςῖίηςρ Βϊ5Πορ Ἀποττοη ἵη ἸΠεο]ορίοαὶἱ οοπΠίτονεΙδύ, απά ος- σβ5ίοπα] ῥρ8ΐΓοπαΡε, α5 Ίτοπι οί Κοῦετί ΏτιΙΥ Ἡποπα ε θοςοπαραπίεά {Π 1611 ΟΏ ἄΏ ΘΙΠΡ5δΥ ἴο Έταποε ἀπά νηοςε γουηρ ἁααρΏῖετ Τε οοπιππεπιοτατες, ΊΏ ἴποςς ΤΟ δίτ8Ώδε απά ψΨοπάεΓβι] Ρίεοες οἱ {απῖαδΥ Το Γγδι απᾶ δεοοπά ἀππίόεγκαιν. Ἴϊπεσςε πἰάάΙε γεαίς Ὕτετε α της ΟΕ Π1-ΠεαΙίΠ, Ρρονοτίγ απά ἀϊἰδοουτασεππεηῖ, ΠσΏιτεπεά ὃν ΓΠιεπά- 9Π4Ρ5, νοδε ΠΠΕΠΙΟΓΥ 5υγνΊνες ἵῃ ἴπε νετθε ἀπά Ῥτοςς Ἱεῖῖει. Αἰίποιρᾶ ὠτσεά Το ΊιΚκε Ἠοῖν Οτάετς απά ἴο 5θεκ Ρτείοτπεηῖ {Ώ ἴπε ΟΠτςΒ, Όοππε ρΗῖ οϐ τής σιερ μη] τόΣς, ενεῃπ 1ΠουισΏ ἀείαύ παιεαπῖ ἀἰσοθεάίεπος Το ἵηπαϊ 7.5 αἴπποςτ ἆ τοὺαἰ οοππαπά. ἸἘΓῆῖς Πεξίταηοε τας Όεοι ναγιοισίγ ΙΠῖει- Ῥτεϊρά. Τι ἰς ρἰαί τπαῖ Όοσπε ἁά ποῖ {θεὶ α νοσαῖίοπ απά ἵπ ΟΠΏε 56Ώδε οπἱν εαῖοτεά Το παἰαίδίν πει αἱ οἵπει τοαάς Μετς Ὀἱοσκεά. Ῥτοραδίν, εἰίπος ς ἵ/ας αἱώίαγς α 5οἱ[-τοτπιοπίος, Κε Εείε- φογαρἰες. αἵ Ταάπρ δυεἩ 4 τερ 4, οΥυρΕῦς ΕΕΝΥΙΕΥ :Ἑδβλυοτς ἔοτ νψοτ]άϊν τεᾶδοΏ5. 1 15 αἷςο :ρἱαὶῃ τμαῖ Πε Πείά αἰτίοι νιεν οὮ ἴπε Κπά ο Πέε τεαιάτεά ἔτοπα α πηϊπίσῖετ οἳ τε ΟΠιτοἩ απά 1Π8Υ Νε]ἰ Ώανε 5Ηταπ] τοπι της ἀστασαάς {ε Ψομίά πιαΚο οἩ Ἠΐπι, Ποια αἲ ἶαδι Ἡς δδεηῖθά Το 1 ἀτρίηρς οἳ ἴπε ΚάΠΡ απά οἵμειο, θ ρανε ΠήπιδεΙ πυποίν Το Πῖς Ρτο(εςείρη. Ό]ησς της Ὀυίκ οἳ Πῖς ἀῑνίηε Ροσξτῃς Μετς νπήπεα ἁμτίης Πῖς πιἰάάϊε γεαις νε πιηςτ, {ξ νο παπί το ἀἴδοονετ πε πιίπά οἱ Όοππε ἴης Ὀἱνίης, τεβά Πὶ5 66ΓΠΊΟΠ5, Τ1οςε ὥστε οοἱἱεσίθά αίτες ίς ἀεαιῃ γ Πὶς 5ος ἰπ ἴπτες πηβδδίναο {οἱἱο5, ΦίταΏρε απά {[οτοίάάίπα ἵπ ἠείτ πιοτλοά. ἴἩε οἷά πιεῖηοά οἱ ἁῑνίάίπε τς τοχτ, οἰαῦοταίε ἵω 1ποίς τῃείοτίς αΏά οτατητηεά ψΗτῃα {πεοἰορίσαί ἹεαΓηίηρ, Ώοπαθ)ς «αἴπιοας ναί οοπίαϊα «ρἰεπάιά εχροφίτίοπς οἱ ἴπε ϱρτεαῖ ΟΠπκῆαη ἁοσιττίπες οἳ 116 ΠΠΕΙΟΥ απάἀ τἰρΏίεοις- Ώεςς οἱ (οά απά ἴπε Ἠτεϊοπεάηεςς ο ΠπαΏ, απά κ Ἡίς Ρροείτγ 5ΠοΝ απ Ππτπιαῖε Κπονεάσε οἱ τΏς ΌΥ-Μαυς οἳ τπε Πυπιάω Ἠθατι. Πε ἵε ἶδ ἩΠοΙΙγ αὔὈςοτθεά {η Πἱ5 σιςεαῖ ἴπεπιες : δἱΠ απά Ἱαάρπιεαϊτ, ἀεαῖἩ απά {ππιοτίιδΗ!γ, πι οπιπἰροίΐεποε, οπιηίρτεδεΏςε απά ειεταίτγ οἳ «οά, απά ἴπε Πορε οἳ Ὀἱρδσεάπες, Ὅοππο «αἱδρίαυς (ἴπε αιατγ {Παῖ πιαΚες Πῖ5 Ίονε ροεί{γ 5ο ἵταηρε απά εχοἰῆηρ: α Ἀπίοη οἳ ΡαςδίοΏ απά {πῖε[Ιεστιαί ρον/ες, ΜΗ(Π α Ῥυτπίπρ φἱωοετϊϊγ. ὃδοπιε ἱπάεεὰ πανε οἰαίπιεά τλαῖ Ἡς γα5 ἃ ῥτοαῖεί ροεῖ ἵπ Πΐ5 Ρτοςε ἵπαη 1π Πὶς ροεῖτΥ. Βιϊ 1 18 Όοττει 1ο 5ᾶΥγ ἴλμαι Ὀοίῃ 1η ῥ{05ε απά Ροεῖτγ ὶς δρεοῖαὶ σἰδ ἶς Ιπτεηςίν οἳ αρργεμεηςίοη αἰ[οά Το εχαςίηεος οἱ ἀεβη]τίοι » η Ὁοῖμ Ὦε γενεαὶς Το 5 πα παΚεά, Ὀήηκίπρ Πθαγί”. ΒΙΙΝΡΌ ΤΕΙΒΡΒΟΝΕ ΟΡΕΒΑΤΟΣΒ Ιω Βπιαίη, Α δρεςῖαὶ ἀένίςσς ας Ώθεπ ἀθαίρποά {οτ ᾖκςιταιίπρ ἴἶε ορεταίοπ ὃν Ὀιπά ρετεοΏς οἳ οψίιοΏδολιάς οί α 5 εχιομδίοη Ίϊπε οαραςίν, απά (Πίς Ρίσσς, υΒἰσα ἆοες ποῖ αίοτίεις ΨΙ] έπς ορεεαῖίοη οἳ τὰ θνηιςἨδοητά Όγ:α 5ἱρ]ῖεά Ῥειδοη, 63Ώ ὃς δαρρ]οά απά ἢπεά ίτοε οἵ «παβτσο οἩ ΠΥ ῥρεϊναία Ὠχαποῦ οκςαηδε, ορεταίοεά Ὦγ α πα] ρετδοἩ. --Γππρίε Όιμοί. σου Ἠπεπ α πήπαῖτε {οτείσαᾳ ραγΏε]ε δείς αρ ἰτηταίίοῃ οἳ Ίηε 676, ἴπε παϊτιταί Ώμηρ το ἆσο ἵ το σὈ ἴις ογείά, Ταΐς { ἵλε νο τλίπρ θί σα δὲ «ἆοηε, ἔοτ ἰξ Εῑνο Ῥοάγ ὃε 8 8ρθοκ οἱ πιείαὶ πιαν Ρεπείταῖς -απά κετὶουκ]ν άθπιᾶρε πε ἀεΐΐσαις εγευαΙ! οτ ἰξα Ῥρατοίε οἳ ἀνρι, ἰἵ ππαν Ός Ότοκεπ ρ ἠπίο δενεταὶ ρατΏσ]ος, εβοὮ οἱ υίοᾶ ἶ απ θάάεά δοµτοε οἱ Ἱγηϊατίοῃ. 18 τς ρατισίε Ῥο 860π Ιγίπρ οη πε εγεῦα]! Ὀείννοση τις εφε]ιᾶς ο οα {πε εάσε οἳ τἶιο ἰαττος, ἰτ αἰιοαίά ὃς τεπιονεά τὰ το τηοῖσί οοτπες οἳ 4 Παπάκετομήε[. Ἡ]ονίπρ ἴηε ποδε νὶβοτους]ν νψΠΙ οἴεῃ ρεί τιὰ οἳ {ο Ἱττ]αηῖ. ΑΔ Ρίεος ΟΕ πηεῖαὶ ος 5τοΏς επιρεάἆεά Ίπ ΤἩε «γε τεαιῖτεν πιεάϊσαὶ ΔἴΙεΠΠΙΟΠ, ΑΙ ἴλαί «3η ὃε ἆοπε απ ἴπε ἁἀοοῖος Ατείνες ἵ ἵο το]ίενο το ἀῑδοοπιξοτί ΥΠ α {ον ἀτορ οἳ σασίος οἱ ος οἶίνε οἱ]. ΒΕΡΤΕΜΒΕΕ, 198. ΒΙγίή οἱ α Νονν Ἁππιαί Γοςίΐναι 8) «Οὐσεγοον”. β ΑΌΏΌΟΡΤ Ίαεῖ,. (ε νι]αρεις αἲ γτἰαποεἁρτί ἄατταπρεά ἃ ἰπαπίς- ἠψίπρ εετνῖοε {οΗον/εά ΡΥ οεἰερταίοπς, ας α ἴοχεη οἱ ελεῖτ ρταΚτυάς απά ἀε]ραί αἳ ἴλς ἱπιρτονεά Πεα]] οοπάµῖοης ἵπ ἄιε νι]αρφε, Τομουνεά {πο ερ]εηάίά εβοτίς πιαάο {ο ετγααἰσαία ἴΠε πιαϊατίο οαττγίης πιοδᾳυϊίοες οἱ ἴΏε ατεᾶ, ΡΥ ἴπε ἔεαπι οἱ νογκους νηοςε εβοτίς Παά Ῥεεπ ἀϊτεοίεά ϱΥ Μτ. Μ. ΑΖὶΖ, Μ.Β.Ε., ἴλνε Εχεουινε: Όάποει, {ἴιε Απορῄε]ες Εταάϊσαᾶου ΒΕΠεπιο. Τ1ε δετνίοε απά ἴπο οε]ερταίοης Μετο απεπάεά Ὦυ Ὀτ. ΘΠεΙ6Υ, (λε Πἱτοοσίοτ οἱ Μεαϊσα] απά ἨΗεα]ί] δοετνὶ- ος», Μετ. Μ. ΑΣίζ, Ὁτ. Μ. Τποεοάοιίου, Αεάπςρ . Ὀϊιτίοίι Μεαάϊσαι ΟΠ1οετ, Νίοοδία, Ὀτ. Οµ. Ψοἱος, Μεάϊσαἰ ΟΗι- σετ, Μοτρποι, αΏά 5ενεταὶ πιεπιρετς οἱ {λε εία οἱ ἴξε πιεάἰσαὶ ἀερατίππεηί, ἵη αἀάϊΠοη {ο α {111 ατιά τερτεκεπία(ἵνε εοπιρ]επιεπί οἱ νΠ]ᾶρβετς. δρεοῖαὶ Ρ{ΩΥΕΤ5 Ὑετε σίνεη ΡΥ ἴπε νή]ασε Ρεϊεςί, {ο]]οννεά α Π(ε]ε Ιαίετ ὮΥ α βρεοοἩ πιαάο ὮΥ ἴλἩε βεΠοοἰπιᾶείεγ οἨ Ρε]α]έ οἱ εἶνε Ιπ]ιαὈΙίαηΐς. Τη {ΠΙδδρεες}, 1ὲ ν/ας ειαίεὰ, ἴλλαῖ {ιο {εδαναί Πας Όεεῃπ (ἀεάϊσαίεά απά νυν] Ὃε οὔσετνεά ενετγ γεας, ἵπ σταΒίυάςε {ΟΥ ἴ]ιο ἀεμνετᾶαποε -οἳ ἴμε νι]ασε Έτοπα ἴπε 5οοµτρε οί ο πηβἰατία. Έτοτα ἄτπε ἱπιπιεπιογίαί {πε γή]ασετς ποά εα/Τεγοά ἔτοπα “Πατίαπα”, πά ευ Ἰαά ἱτίεά αἲὶ πιοβδιτες οἱ οοπιρα (τρ {4 νηελουί 5ιαέσε5», απά που’, 8ί Ἰαδί, ἵηε Ἠεα]άι Περατίπεπί Παά Δεοοπιρ]σῃεά Ἱνμαί αρρεατεά {ο δε Αἱπιοςί {Ώς Ιπιροςδβίε. Νο πον’ οᾶδες οἱ πια]ατία, πο Απορησιίπο πιοδαιΗίοες οου]ά πουν’ Ῥε {ουπά ἵπ {πε ν]]]αρε ος 1ϊ εηνίτοης. Ἡ οἂπ Ῥε εσα]εά αἃ πηϊτασ]ε, ςἰαίοά {πο 5ροαΚοετ, 'απά νε πημςδί Ῥο σταϊεζα] {ογ ἴπε ρτεαί Ῥετπε- {αςΠοη πιαάς {ὁ 5’. Ὀτ, ΦΗ6ΙΙΕΥ, ἴἶιε Ὀ]τεσίου οἱ Μαάίκαἱ αηπά Ἠεα] Θετνίοε», τερ]εά {ο ἴλε «ρεοεοἩ, ὮΥ Πτεί εχρτεβεῖηρ ἴπε ρτεᾶί Ἱτερτεί οἱ Η!5 Εκοςί]εΠοΥ, {πε (ονειπος, ψνΏο ννας ἀπαδίο {ο αἴίεπά {ο οεἶερτα- ἄοης, μὲ γνπο λαά αξκεά (παί Πῖς ρταΒβεαίοπ Ὦε εχρτεδεά {ο ἴπε νἱ- Ίαβετς οἩ Ἱεαγπίηρ [μαι ἴεν ατε πον’ επαθ]εά ἴο Ινε ΠεαΙΏ]ν υνπουί {ελγ οἳ εαβετίῃσ [τοπ ἴπε ἴεττίρ]ε᾽ απά ἀενιιαΗκίπρ ἀἴσεαξε, πια]αΠα. Ὁς, ΦΗΕΙΙ6Υ, υνεπί οἩ Το 58Υ, Που) ἀεἰίριιίεά ιο είαβ οἳ ἔπε Μεάϊσαὶ ὨὈερασίπεπί γνας ἴο Κπογ, ἴπαί ἴπε «Ἀτηρδίρηω 50 αΏἰγ οοπἀιοϊεά Ὁγ Μτ. Μ. ΑΣἱΣ, ηαά Ῥτονεά ευο]ι απ ομίδίαηάίπᾳ 5ποοεςς. Ἡε ρ{αίςεά ἴἶιε ννοτ]ς οὗ Μτ. Αἱζ αηά Ηὶς σα Ὀοτάίπαίες {π ἴλε Πε]ά, απ εἰαἰοά ΠπαΙΙγ, ναί Ἶας Ἠαρρεπεά ἵηπ ἐς νΗίαρε, νε Ίορε ΙΙ Ώαρρεη 1Ώ ΕνΕΤΥ νί]αρε ἵπ Όγρτυ», απά 1 ΕήπΚ ιο 48 16 ποῖ [ατ ἀῑδίαηί, εν ἴΠε οπ]γ εμίπᾳ Ώις νι]]αρε ομί]άγει οἱ ἰο-άαγ κ][ Κον) αροιί πιαἰατία, «1 Ὃε οδίαίπεά [τοπι Ροοκς᾽.. | Τγεαίμιοηί οἱ ἰαγυίσαᾶε. Αί ἔἶε (εσπιπαίοη οἱ ἔλε «βθεες]ες, πε πποτηδευς οἱ (ο Πεὶά ειαβ ρατά- ου]ασ]γ οοποεσηοά ( (λε γνοτΚ Τη ἔπο τερίοη οἱ ὈγταποςΒοΓῖ, γνετο Ιπίτοάις- εά ἵὸ ἴΊε Ὠϊτεοίοί οἱ Μεαάἰσαὶ απά Ηεα]ί βετνίοε», Νο οοπρτα(υ]α(εά ἔλσπη οἩ {ια εκες]οήος οἳ (Ἠείτ επᾶεα- νουσ. Τῆυς, απἁ ρτοραβίγ {οτ {πε Βταί ἄπιε ἵπ με Πϊδίοτγ οἱ {πε 1ρ]απά, Ἀ Ώονν αηπυα] Γεεινα! ας Όεεη Ῥοτῃ, ἴο εχρΓεΒ ἴπε ρταὔ(υάε οἳ ἴἶε 1π- Παδίιαπι οἱ α ν]]]αρε {ο ἴπο Ηεα]]ι Περατίππεηπι. Μαγ (πεί Πεαὶί απά Ρτοδροτίίγ ὃς ενετ οπ ἴπε αρ-ρταςςε | 4ΒΟΡΕ : ὅὀτεώατι ΟΥαάΗΦΕΥ αἲ Ἶε ἄββεανς η το Γή 'Λ4αρίς Βου”. 1ΕΕΤΙ Ραυϊὰ Νήεη αἲ «δε αβρεανς ἵπ 1]ε Λη 4 Μαε οἱ Ιήε απ Ὀεαα”, 2ἱ Ἰ]οΐπ Ώοππον Αη ΕΙἰχαῦε Ηναη Μαςίεν οί ζοπ[εππρονανγ ΒΥ)ΗςΗ Ροθ!νγ δν Εείοα σανάμεν, Γε]ίου απ : ΤµίσΥ Νερίεοιεά ον 250 γεατε, Φλαβεορεαγε᾽ς οοπ[εΠΙΡΟΤΑΤΥ» 1ο Ὀομπε, Ἰαδ ἀἆμγιπρ 1ᾗρ ῥαςί ΙσυΕπΙγ-Π0ε γέατς ὃ6εὴ εσιαδἠσμεᾶ ἂν απ ΗΠΡΟΤΕάΜὲ ο) «δὲ. Ημάας Οοἶἶερε, Οχ/οτὰ ριγε ἵπ ΕΜΡΙΙΗ ἠεταιιτο. Τ1ς τευήυα) ο) ἐπιέγεε Μας ῥγουεά 10 ανῦε α οοποάεγαδ]ε ἴπ]1μεγισε 0 οΟΠΙΕΠΙΡΟΤάΥΥ Ιεγαϊγε απἀ βΡαγιρι]αΥΙ) ο δοπιέ οἱ 1με οιΙΡΕΥ ΒΥΙΡΙΦΗ ῥοόεῖ. ΛΜΐες «ατώμεν ρίυσὈ οἱ Πὶς τωοὰ. Τπηρνα ἵ πο ΒήΠςὴ ροεί Ὑοςδε Ἅ τεριταοῦ Πας Πιστααῖεά 9ο υἱοἱεηῖ- ψ α5 Ίομπα Ώοππεῦ. πει Ἡς ἀῑεά απ. 1631, Ὄεαπ οἳ ο. Ρας απά τε βτεὰτεςῖ ρτθασίετ οἱ 149 αγ, ες νίας 5Η11 οουπτε----ἴποιρη Ἠδ Πἰτηδοί{ νςηι- δἆ [ας οατὶν εν Ῥοοα κά ᾱ οτααῖ ροεῖ -απά α- “ρίααι υἰῦ.. Πί αμα, άςξι Ὠδά οἰτομ]αικά ἴπ τπβης- -οἱρί ἁυτίής Πἱς Ηέειπηε, Ίετο ρα 01ἱ9ἵι- εά ἵπ οάἱαὅπ αίτες εἀἰᾶοα ἴοπιτό53 {ο τό6ο. αι πε Εεσιοτάᾶοη Ώοππε εἀάάξαίψ. Όδοᾶπιε οἷά-{αεβίοαθά. . 51 ᾿ρταϊσοά {ἔοτ ῖς νς ὉΥ Ὀτγάεη, ἃς ]αΐετ Ὦγ Ῥορε, Ώς ν/ὰ5 5αἱά {ο ΏΒγε {1εά {η ἀἰσῆοη. απηά νειοοβῆοη. Ἱπ τε εἰσΏτεεπῖῖ οεωίασύ τπείε 8 οπἰν οπς εάϊίοῃη, ἆπά Ὀς. ]ομπδοῦ, ἵπ ἴπε [4οες ϱ) 146 Ροείς, πάς Όυτ ϱ Ῥαδοίηρ τείες- οπος Το. Ἠϊπι ἂς Ρατ οἳ ἆ ρεπειαὶ ςοπάεπιπαΐοὮ οἱ πιειαρΏγαἰςα] Ροεῖδ. Αϊλοαρα Ὥσηπς. ννάδ αἁπτοά αβαίη Όγ. οσης «οἱ Πε τοπιΏΏς ροεῖς απά- οτίεῖςς, τἶια παβ]οσίτγ οἳ ουίτωτεά τεβάεῖς {π ἴς ηἰηεϊεεηῖΏ οεηίτυ ψου]ά Ώατά]γ Πάνα ἕπονΏ Ηὶς παπωε, . Νο ππἱ τηε Ῥυοἡἱσαίοη {π 1807 ο (ο5ςε’5͵ Πήγε απά [.ειιος οἱ Ἰυήπ Ὀομδε, α Όοοκ ος ρτθαί «ἶατπι ἀπά -ἱπαεσαταςΥ,. ἀῑάἁ τε οἶιός ποτε ἄτοῦἈδε πηάεί. ἰωτετεςί. 5 α μοει. ΄- νο {ει τε Εϊτει Ὑοσ]ά ας, Ώοηπε ειάάεη]ν ψοη εχιταναραπῖ αἀπηϊταΏρη, φλὶσ οοπΏπιαθά τητουρε της Ἰπνεπτίες απᾶ Ὀπϊταες, νηεη οτΏες ῬτίῆςηΏ ροεῖς ν/οτο Ἰμάσεί--οπεα ΠατεΠίγ---Όγ τε τηεβδατε Οἱ ϊς ΠΠΒΠΠΕΓ. απἁ κιγίε. ΄Ἔτοπι Ὀείηπρ απ εοοξπῖτῖς, Ἡς Όεσβπιε ΓΑ]πιοςί α «ἵαπάατά ἴἶι6. ρε οξ ροοῖ «Νο «ου]ά παΆκε Ροεῖτγ οὓς οἳ ενετΥ Κῑπά οἳ εχρετίεῃεε. Αί ῥρίεσεπί α αἡρῃιτ τοβοίίοη {5 Πποβοεδδίε, απά Τ.5. Ε{οι, γιο πάς Ρατ τεεροηκίδίε ἔος τα ρΏα5ε. οἳ ρτεαῖεσι αἀπιίταιου, ας «βΤεἰγ «ροξεη οἱ “ους ὀνεγ-ναἰαῖαρ ος Ὀδππε”. Βατ Πιουρὰ ἴτ ἱ5δ ρορείσ]ε εὗλαί χεις Πας Όεετ 8οΠ1ε εχτΓᾶνᾶραηΏςε Δδοια {πε νορυε΄ οἳ Ώοππε ἵπ ες οθητάτγ, ἵτ ἶς α τε οετιαίη ἴλαί Ώε νήἩ πενατ ΕραίΏ ὃε πεβ]εσοτεά. Ἠ]ς Ιπβι- ϱἤσε -οἩ ς πιοάείΏ Ρροεῖτν ας, Ῥέεεπ Ρτό[ουπά, απά γήχεπ ουσ 8ρε ο0Πιες 10᾽ ἕαίκο 115. Ρίαος’ ἵπ 1η1ε Πἰρτοσίες οὗ Ητετα- τατᾷ Ὡς ψη]{ ὅς τεοορηίδεά α5 οπε οἱ 1ΐ5 τηβδίετς, 1Ι4Κε. ΠΛΑΩΥ΄ πποάετα ροεῖς : (εκρίοτεά πε Ἠεγε αἩἨ αοροΠῖ οἱ Γοήµθ’ς ϱαγεεΥ απἀ α οικάν Ώοηπ6 ας ῥρτε-οσομρίεά γΗΤῃα σῖαῖες οἱ πιίπά ταῖπει (αη νητ 1άεας, θπά ψήεὮ ἵηε αηαϊγςὶς οἱ Εεε]ίως 1ῑδείξ, ποῖ ψήτ πιεάἰατίοω προη ραςί Ἰεε[ίηρς. Αραΐη κε τηοπα, Πε ττίεά [ο πιαΚε ο τ΄ οἳ «οπιπιόπ δρθεοὮ αηΏ {πδίγαπιεηί ἴο εχρτοςς Ποῖ τε παπάς οοποἱησίοπς Όυί τής Ρτοσεςς ὉΥ νησῖι ἵτ τεβς]ες (πετ. Ἡςε αιτεπιρίθά 1ο σατςῖι {π νετςε οἵαπζᾶς οἳ ᾳτεατ εἰαδοταίο, {λε πιονεπιεηῖ οΕ τὰς παἶπά, απά ἵπ Πὶς ἀϊοτίοη απά δγηίακ ἅιε 5ουπά οἱ τε δρεαΚίΏρ νοίοε : ποῖ εχε Ὀτουάίηρ νοῖσέ ο{ 6οππθοπε επ Κκίπρ το Ηἱπιφε], Όυτ αί οἱ δΟΠΊΕΟΠε αΓΡιι” πρ, ρειςμοπρ, εκςἰαίταίπςρ ος ἀθοίατ- 1ηρ Ὠὶς οοην]οτίοη. ον Ώουπε Όεραι το Μπίτο νοτςε ἴω {116 1σοο΄ς, αἲ αΌοιῖ τε 88πε Ώπιε ἃ5 5ΏαΚεσρεατε’5 ρίανς Ὕετε Πχδί 6εετπ ΟΠ της. Ἰ οπάοι οίαρο. Ἡε ἨΨΜάδ δενεΠ γεατς «Πακεδρεατες Ἰαμίος απά Έεη ΊοηδοΠ”ς εχᾶοῖ οοπίοππροταιν. Ὁπ- Ίκα τ{ωδτω, Ὡς α5 α {αδΏίοπασίε γουης πιθΏ, Νο Ινεά αἲ {1ο Ίππς οἱ Οουττ, Ιοοξίωρ Τοτ Ιαστα!ναε ραο]ς επιρἰου- πιεΏῖ, απά Πο Ἡτοῖε ποῖ {οί ΠΙΟΠΕΥ ος {οτ {Ἀπας, Όωτ ἔοτ Ες ον’ απά Πῖς Πἱεπάς᾽ απιβεπιεπ. Ὥοηππες να Ώενει α Ρτοβεδεἰοπαἰ Ρροεῖ Ώς {αἱ πο τεεροηςὈἱ1τγ το Πὶς ριὈ]ίο οἵ ἴο Π]8 ονα τερυϊαοη. Πε ποιο 5 Τηο πηοοά του] Είπι, στη πο Ρµτροςα Ῥηῖ τπε ατγῃδεῆς οπς οἳ οτεάαΏΆηρ Αα Ροεπη, ἩἨο ἀἱά ποῖ «ατε ΨΝπείπες ΟΓ ποῖ ΟΠΕ παουᾷ νίας οοηβίςίοαῖ οτι αποῖΠος, Όα{ εαΏ]εοῖ Ώς Τωτπεά ἴο.. Ἠϊς εατ]Ίεςί ΡοεΊης Ψετε ρτοῦαὈ]γ {πε Πασςῃ, Ὀΐτετ, αιτοραΏῖ «Φαΐίτες, ὙΙο τεβεοι ῖ5 ]εσαῖτ αροτίπρίωρ ἵω τλπείς Παϊτεά ος ταε ΕΠζαὈείπαη ροἱοΥ ο τερτεδδίοπ ος ΟατΠο[ἱοίσπι, 1πομρα νε (ππιουις επίτά Φαΐτίτε «Ώουυς τΠαῖ ὃν {Ἠε τἶπιε πε παά βτούΏ 4ρ Όοππε Ὠαά Ότοκεα ντ (ε Κοιιαπ Οτο. Τπΐς ροεπι Πᾶς Ῥεεπ οὐ]]εά «οεριἰσαἰ, δαῖ ἴπουρΗ ἵπ ἴτ Όοππε αἀνίδες πε ἴο ““ἁοαδῖ ννἰδεἰγ”. πε αἶςο Τε]ς (επι το ““Κεερ τΊε ΙτΙΤῃ ΙΠεΥ βανε {ουπά” απά Ἡε ηας πο ἀουῦτ τλαί ΤΓΗΤΩ εχὶεῖς, 1παῖ 1 «η ὃε Κηομπ ὮΥ Ίπεῃ, ἴλαϊ οπος {ομπά ἂτ ἶ5 ποῖ ἰο5τ ασαΐη απά τλαί ἵτς ἀϊςεονετγ ἶ5 ος πιοςί Ίτρεπι ἁπιν. Τῆίς ροσία, Ὁπτεα ποῖ τωοῖ Ἰ]αΐος {παω 1503, «Πονής α 5ετίος σαπαάϊά παίπά, ἴτεε οἳ ογηἰοίΐδῃ, απά υὑαπάοα υλπαίενες ονυραῦς εενιε Ν Φοἡπ Ώσππε (1579-1631). τενεαἰς ἴλαι Ὀοππε ἀετινεά τοι Πὶς εατὶγ τταἰαῖίπρ α ρτοζουπά 89ῃ5ε οἱ τις Ἱπροιίαποε οἱ τεΗρίοη απά τς οΕ[ίρα- Ώρας. Αι ΤΠἱ5 Ώπηε ἴοο Ἡς τοῖς ἴῃς Ίονε εἶερ]ες αἶοηπςσ νΗΏ 11ε νίροτους φαϊϊτος απά ἴπο οε]ευταῖεά Ρρίθσοος ο ροεβς τεροτήπρ ἵπ ἨΠίς Ἡς νιν]άἰγ ἀθθοτίρεά πε (4417 εχρε(Πίοη απά ες 15]αηάς νογᾶρε {π ψηής Πα ΤοοΚ Ρατ, Τπε Ίονο εἱθρῖες νετ πιοάε]]εά: οὐ Ονιἁ Όν {Άτ οµἱςῆοπε πείς πιοάεί, «ης τυιῆῃρ ἔος Ονἰά’5 Ηοσεπίϊοισηεςς 8Ώ ΙΠῖεπςδε ῥ8δδίοη απά {οτ Πὶς νετῦαίἰ στ απ ΙητεΙΙεστιιαί ντ Πίο ἀεμαηις ἵῃπ ΤἴΏς πηοςδῖ οεχιταναραπῖ αποἱορίες, ἱπάυίρος {π α Επά οἳ ρτεοίδε Πγρετροίε 8Ώά ἶονος {ο αἴδις ἵο α τεάμοιίο, αἆ αὐτιγάμπῃ. Πετό ας εἶσανπετε τε ἁτανίς {ος Πίς {ππᾶσετγ παῖ οπ παίατε, παγτοίο- ϱν ὁτ Πάπιαη Πἱδίοτν, τε ϱ«ΟΠΗΠΟΠ 5ἴοίοεμοιςες οἳ ΕΙζαδοίπαα ροεῖς, Όυί οη {πε δρεσατίοης ος ΡΗίΙοδορµεις, ἴπε ᾿ἀεΏαῖες οἳ τἀθοἱορίαως, πε ([λεοσίες ο δοἱεηΏςῖς απά ἴπε ἀϊδοονετίεν οἳ ΡεορταρΏοις απά Α5ἴγοπΟπΏΘΙς. Ἡ 85 ρτοραὈ]ν ἁνπίπρ τηε 15905, ἴοο, ἴἶθί Ὡς ὥτοῖς {19 Ὀμ]Ις οἱ {ο Ἱψτίςς ὀο]ίοσιεά τοροῖΊετ {απ τπε εάῖοης ἠπάς πε “Πτα ΟΕ 50ἨΡ9 αμἀ «δοµπεί», ἃ. οοἈεεΏοῦ ΝΗΙςΠ, { Ταστ, οοπῖαίης {ΕΥ 6ΟΠΡ5 ἃπά Πο σιγ]οῖ 5οΏηεῖς. Ἠετε {πα Ὀεψήόει- πρ νατὶείγ οἳ Αἵαπζα ἔοτπ]ς, Πλορί: οί νΙςὮ Ἡς επιρ]ογς οπ]γ οπῦς, ἀἴπποδι ενετγ πιοοά ος τε Ίονοτ ἶ5 εχβιθδέοά η α ἁταπιαής Ιπιεποίτν. Βάϊ μηε {τ ἰ5 ροβείοίο το Ππά αἰπιοςί ονείγ «Ποίς, οχοερῖ Ρεῃαρς τΏαῖ οἳ ΠυπαίἩτγ, Ὥση- ης πηποδί οτἰρίπαἰ απά Ὀεαιί αἱ Ίψεῖος ατα πεϊέμετ εἶλοθἙ οἱ ἀατίπρ νηςπιοςκίαρ αἲ «οπδίαΠςΥ απἀ οκαἰάπρ σἰαμρε 85 ἴπε Ίαν οἳ Πές, ποτ ἴἶοδε «]ετα Ἠε “{οτρεῖς ἴπε Τε -απά σε”, Βατ’ Ἠλόδο οε]ερταείης α πιηταα] ρᾳςδίοῃ, {π ψβῖςἩ Ὀοιὰ πηθη οπά ΟΠΑΠ Επά, ἵπ πε ταρίητε ο{Ίονε α τεἶεᾶςε ἔτοπα ]οπο]ἡήεᾶς απά ἴεατ απά α μπίοπ οἱ ροάγ 'θουἱ, θπά ρὶτίε, Ένς Τμο παηςβοτηβοα οἱ τίς 14οχ Ῥοππε, Ίπε ψῖ απά ἀθπάγ, 1λῖο Ὀς. 1οΐα Όοππς τε αφοθιίς Ώεαν οξ δτ. Ρα) ννας ποῖ δροστασυ]ατ απἀ διιάάξη. Τηθες ἶς πο ἵσαςε {ω Ώοππες ἰέε ος (οοµίημεά οἩἨ ῥάβε 26) 7 ΞΕΡΤΕΜΒΕΒΕ, 1948. Λίογε «Πέρες τοις ἴλε Μαιία οοἰέοίομ. Τε (πε πε εί οἱ ΕΤΕ) «ὠοττιεά Ἴας ἁομδίε ϱτού «ἰγίρες αβαίπει α ἀατὰε βτοιπᾶ, Ἱερεαιοά {ἱῃ τε υεί οἩ ἴμε βία οίατναν {αεξεὶ απά οη 16 σἶέευες. σαν απἀ ἐπ[ογιαὶ ἐς είς ]σγεν ({πυο-ρίεοε ὂν Μαλια ο) ἱ,οπάομ, ἀἰτπειεμεά ὃν) ἴδὲ ωἱᾶε αίρει οἨἳ ἐς ᾖἸαοξεί εὐοΤΗ ουέ ἆ ΡίαΙι ἀγειι ϱἩ οωλίο (με οἰγε ἁξαίή αρβέβτδ. Τνο-Ἀεἰσίί Εαὐγίσς ἱπ [οπάσας [949 Ώιοςς (ο]εσίίομς Ῥν ΥΙΟΤΟΒΙΑ ΟΗΑΡΡΕΙΙ1Ε 1ηιεγηαΠοπαί [α5ΗίοἨ τὺΤΓΕΥ απά οΥπιοΥ Γακήομ ἐαίυγ οἱ τε 1οπᾶοπ “Παν Μαἰ[’’. Ἔο αν ἴοοῖς ργάε οἳ ρίασςε ἵπ ἴε 1949 αιίαπιη απά φπίετ Γοπάσα {α5μίοης, ντ ννογρίοάς α ροος δεσοπᾶ. Ἔπεςε Ὕετε πιοςδγ ἵω σος οοἶοιτ οοπαβἰπαίοις ἵη φίΠρεά, επεσκεά απά Πεοκοεά ἀεείσης απά 1Π δπια]ὶ Ιπάςβηῖίε Ραίίετης. ΤΠεϊτ «ωβρρίεηες ας α {εαίατε οοπηπηεπίοά αροπ Υ Ῥιγεις απά ἵί γνας ποῖεά [ναί πιοςί οἱ Ίηα εαδεπιρ]ες---ίλαί 15 (ορεοᾶί απά διῖ ΟΥ ἀτοςς---θἩλον/οά ἔννο νείσ]ἡῖς οἱ πιαιετίαἰ ἴορείλετ, νο οοαί Ρείΐηρ Ἱεανίετ (ἶναπ εο ομἱὲ απά ἴμε ἆτορ Ηρ[ίετ σε]. 1ειδεγς ννετε υςεὰ νγα]] απάἁ γῃ Ιπιαρί- παϊίοΏ, α οἱτίρεά ἸαοΚεῖ, {ου Ἱπδίβηςςε, Ρεῖηπρ (εαπιεά γη ο Ρρἰαῖπ Γτουκ οἩ Ἀπίος Εις «ἰτῖρε αρρεᾶτεά αρᾶίω ἂς ἃ ηεοΚ απά Που]άετ ἰτίππιπρ. Τμε δα οἳ εἰχῖρεά απά ολεοΚκεᾶ ξαυτίος ἰπ (με Μαδία οο]]οσίοτ, α5 ἴπΠ ΠιαΏΥ οἱ ἴπα οἴμει Ὑνπο]εσαιε πιοὰεἰ Ἠοιδες, γ/α5 ο[ἵεη εΠεεῖοεά ὮΥ Ρρυϊπς ἃ Ρἰαΐη ]αοίεί ννἰἩ α εἰτῖίρεά εατε ἵπ 5οΟΠης 035ε5 ἴπε ασκεί ἵνας βίνειπ αἃ Ρδοιάο νεςί οἱ ἶιο δἰτίρεά πιαϊετίαἰ απά εαβ ἰγιππωῖηρ {ο πιαίοΠ. ΤΓΗϊ5 οοπιβ- παἄοι οἱ ἵννο Ρ]αϊη απά Ραϊετπεά πιαϊοτία]ς ππεᾶης ἴἶαί α 5μ1ΐ 15 ποῖ οπ]γ αδεξα] {ο 6ροτί απά οοµηίτΥ Ύεατ Ραί ἄιε ]ασΚεί «απ Ός Ἰνοση ή οίπες οΚἰτῖς ο θα1ΐ5. ΤΠερε ομ]ΐς ατε νετγ οαΓεΡΙΙΥ ειγ]οά υνι Ἠπον ν]ήοἩ πιακο ἴΊοπι ου]ίαΡίς εἰίμετ ἔοτ ἴλς ἵεεη-αΡΕεΥ ΟΥ ἴπε οἰάςι ννοπιαπ, απά αἰιλοιαρΏ ἴΠε γναϊςίς ατς ομί {ο ΙοοΚ οπια!ἰ, εἰιοαίάες πες ατε βίνεη ᾱ πιοάίουπι οἱ ραάάίπᾳ 5ο ναι ἴιο ἸαεΚκεῖ Κεερς 15 παρε. «]οφιτες ατε ἀπίετοςήπς, ἴοο, ἰπ ἴαί α ἀουβ]ε- Ῥτεασίσά εΠεοί ΠΙΔΥ Ῥε ρἶνεπ {ο α ]αοΚει ΡΥ αἰνίηρ {ἱ Ίονοτ-οαῖ τενεῖς ἵλαπ Άανο Ῥοσπ Ρορυίατ {ο 5οπιε πια. ΤΗ δρίίς οἳ Εῑχὶ5, Πον-ενετ, ἴἴε «ατάῖραν Ιπο 511] Κεερςο ἰί ρορυ]αΠίγ, απά ΟΝο-ρίεςε ευἰῖ εοπιρεϊδίης ἆτες» απά ]αοκεί ἃτε Ρορμ]ας. Οπο Ροίπί ν]ήοὰ ἶ ννοτί ποὔηρ 15 εις οἶενετ ΠΙΔΏΠείΓ ἴπ γλίο 5ΟΠ16 ος Ειεςε οιτίρεά {αΏτίος ατα αδεά {ο 5ίγζδ οωτνα. Όπ οπο ΜαβΒία πιοᾶε], {οΥ ἱηδίαηςε, ἃ ἁατκ Ίπε Ὑά5 Ιηίτοάμοεἁ Ῥείνθεα ἃ ΓΟΝ οἱ Ώνε ΠαΤΤΟΥ βἴπῖρες ΟΠ (ες Πἱρ5, ἁραίη Ρον’ έλα 5που]άεις απά οπςς Ίποτς οἨ εις έασποά-ρᾶοΚ οα/{ῖ. 98 Οεοξε αἲε ευίππετς ἐς εαν ᾖον Ὀ[ογηιαί εις, ἤετε {ς απ αγαειίυε ἴπυο-ρίεσε ου 11ὲ «μγζ]ον εωεμες, ὃν Μαηϊια οἱ 1οπάσοη ευ α ελεσμεά Γη] «ξὐτ, ἀἆαγεετ ἴοβ, απά Ρ]αίμ ασῤαί ἰήιλεά 1ο (λε εδ ὃν α δαπᾶ οἱ 1με ελεσλεᾶᾷ ΙΜαιετίαί οπ {πε Ροὀχεῖ. Φιέρες {ο ὢ ϱ70µβΟ οἱ {οι οὗ Εν Μαμία τι. «οὑπρῖν οµί, ἴμε Ίαεμει ας Ίου γευεγ ου ἀοηδ[ε-ότεασιεά οἰστμτέ, Γι εί-δασὰ εις οἩ ἴἶε «ἶεευε. με οἱ εί ας α ἀομδίε ἀπίζε βίεαί ἵι Τοπί, 29 ζο-οροραίΐοπ ἰπ Κοπιί Κουῖςρ Ἑν ὉῬ. Ι.. Ροιος, ΦΘΠΙΟΥ 1ηφρεοίοΥ, Ὀερανωπεπί οἱ «ο0-οβεγαζίον ΑΛ ΕΕΝ) γοαις αἴτετ τπε Βτσι Ἱκ)οτίά δα», νΠεη 11ο {Βίππεις ο ΟΥρΓΗς ψ/εγε Πεαν]]γ Ιπάεδίεά απά ΝΠεΠ Ργίοες {οτ αρτίομίταταίἱ ρτοάµςο Ίετο [ον], ραἱες οΓ]απά απά Ώοιδες Ί/θΓς ΟΟΠΊΠΟΗ. Μαων {βτιηετς Ὕοτο ψοιτκίηρ ππετς]Υ ἵο ῥρτοάμος Ρτοβίς ἔο πιοπεγ]επάεις Απά πάάἰεπεη. ΤΠε {Ἀππιεις ος Κοπιί ΚεΏὈῖς νετ πο εχοερίοῃ. ἴπ τηε «ύπηπῃετ ΟΕ 1923 Πονενετ α πυπιΌεί οἳ Ίατπιεις ἀϊἱδοιςεεά Πιεὶ ῥρτοῦ]έεπις {Ώ ἴηε ν]]ασε οοὔεε 5ἵιορ απά ἀθοίάεά εἶναι ἴ1εγ νοι]ά ἴτν ἴἵο Τοτπ α Όο- ορετανο ΟτεάᾶΙϊ ῥοοιείγ. Ἐουγίθεῃ Ρίοπθείς, ἱρποτίῃπς ἴπε [ητεαῖς απά οομπῖετασῖῖοπ οἳ ΤΠεῖτ ορροπεηῖς, ψεηῖ 8ἶθαά απά 5οσθεάθά {π εδιαὈἡςΠαίπρ τλείν ςοοἱειγ. ΟΕ 11ε 14, {ους ἆτο ἆθαά απἀ οµπε ας επρταῖςἁ Όυτ πίπε αγ 1 πεπίοεις απά ατε ]ηςτ]ν Ρτουά οἳ Ὠιοίγ ας Ώενειηεπίς. Ἰπ 1923 ἴπε ςοοϊείγ οοπίταςϊεἁ 15 Βτςι ἴοαῃ ({575) ἄοπι (ονεγηπιεπί. Α: ΕΒτεῖ πιααΥ ἱππαοίταπίς ἀῑξιγαςιεά τις θοοἱείγ απά ορροςδίίοα Ὁγ πἹοπεγ- Ἱεπάεις απἀ ἰταάειτς Ρτενεπῖεϱά πιαΏΥγ Ίτοτα ]οἰαίαπς. ΒΥ το2ς Πονενει ΜεΠ τὰς Αρτίσυ]τηταίἱ Βαπίς {ος τε ἴδευς οἳ Ἱοηρ-ῖετπι Ίοαπς ἵάς {Γουπάεά τηεπιρετςΠἱρ αά Ιπογεβδοά ἴο 300 ἂπά τπε «ὐττομπάϊπσ ν]]]ασες οἳ Ατάαπα, ὙΥεταπί, Ἁγίος Εἰίας, Όνροτος, Γτίάδαα, Ταντος, (αςῖτία, ῬΡαϊγΚ, 1ναάΠΙ, ἘρλταΚκοπαί απηά (αἰατία γνετο Ιπο]ιιάθά ἴπ ιο ατεα οἳ 1Πε 5οοἰείγ’ς ορεταίίοης. Ῥιτ αἲ ες Ρρεηῖοά 1Ώο φοοΙιεῖν ας πιαἰη]γ αςἴἰΠΡ.α5 8η Δρεηῖ οἳ τΠε΄ Αριῖ- ομτυταὶ Βαπίς, τεαί ο-οροταίίοα (ν/ίςᾗ ἱπρ]ες «ςεἰ-Πεὶρ απά πιιτμαὶ Πείρ) ν/ας ποῖ ενἰάεηῖ απά Ππεπθετς οοππι- εά το Όε ΙπάεὈιθά Ὀοιμ ἴο Της 5οοἰεῖγ απά πιοπογ]επάεις. 1 οοπιε Ίοπι Κοπιί Κεβίγ απά Ι εηῖετεά Ίπε «ο-ορεταῖῖνε 4ΙΠΙΥ 1η 1932 νεα Ἰ νας αρροίπτεάἁ οεσοτεῖατν ΟΕ τπο δοοίεῖν, 1 Ἠαά ποί πας Ίάθα 8ῦΌουί «0-ορεταίίνε αἶπις απάἁ ρτϊποίρ]ες Όυι ντα τας Πείρ απά αἀνίοε οἱ τε ἨὈερατιπιεηπί οἱ (ο-ορεταίοτ απά ποπ 4 δτιἀν οἳ α {6 Όοοξς οη πε 5αΏΌ]εσῖ 1 τεα]ςεά ἴπαί πτλουῖ 5εἰ{-Πεὶρ {πα 5οοἱεῖγ οομ]ά ποι ααλίονε 15 αἶπις. ΜΥ ΄τοι »τερ τΏετείοτε Ὕνας το σίατῖ Ρτοραραπάα {ος τΗηγίξτ 5ο τ]αϊ ἴἩε δοςεἰεῖγ πὰριτ ενεηταα]Ιγ πανε ἵῖς οὗΏ Εαπάς 1ο πιθοῖ πιειηῦοτς’ ἶοαπ τοαιΗγεπιεηῖς. ΤηΗίς ν/ας ασπΏίενοά {π 1934 Νπεπ της φοσἱεῖγ Ὀεσβπιε Ιπάερεπάἑηίΐ οἱ ουϊςίάε Ππαπος. ταάιαΙΙγ Τπε πιοπευγ-]επάθις απΏά ἵγαάρδπιεῦ σεᾶσεά ἵταηςαςτίοης ντ] εἶε {ατΏηεΓς απάἁ ἀεροδίτεά 1]εῖγ ΠΙΟΠΕΥ ψήτα {ο φοοϊεῖγ. Της αοἰενεπιοπῖ ἄρρεατεά Το Όε α παἰταείε Ομ { γνας -ἆμο. το 11ο {βγπιεις) ἀεῖειπιπαίίοα απά το πείς απίτγ. Νου πιεπιΌειςεΏίρ Ώας τεβο]ιεά 614, ἀεροσίτ {33.0οο, α τεάοτνε Βιπά οί 8οπης {5,009 ης Όεεη Ὀμήΐτ αρ απά ἴπε ἱητετεςί ταῖς οἨ Ίσᾷπς πας Όθεη γοάυοεὰ το 400. Ίπ αἀάἰίοη ἴπε 5οεΙεῖΥ ΟΥ/Ω5 ΏΝο τεαρίηρ πιαςηίπες απά α ἴΠγεδηίηΕ πιαςηίπε νψΠὶςἩ γε τεηῖεά Τἴο ΠΠΕΠΙΡΕΙς. Μοτθονε: ἴτ {5 α πιεπΙΌεΓ Οἱ ἵμε Τ8Π)Δ- βιδίια Ο8του Ματκειπςρ Ὀπίου ἴο νΠὶςση ἰτ ἀείνετεά 5οππο 1000 Καπίαις οἑ σατοὺς οἳ ἵπε 1947 οτορ. Τῆε 5οστείατν οἱ το ΟτοάϊΙτ δοοἱθίγ, Ντ. (. 5ΠαΚα]ς, {ς οἰαίγπιαν οἱ πε «οπι- πηῖτίος οἱ 1Πε (3τοῦ Ματκειίπςρ Ὀπίοη. Τηε ΓοἱονΊηρ ἴαῦίε «Πονύς Τπε ΡΓοΡτεςς οἑτῃς ὁοοίεῖγ Ὀεϊνίθεπ 1940 απά 1946 .:- γεατ Μεπιδετς τομ ας Ῥεροςΐϊ5 5 8 1949 792 2500. 5753 ΤΟΔ1Ι δοό6 2550 6217 τού2 521 σοΙδ 13334 1943 602 49290 «23651 104 ᾽ «645 δο61 36οῦ7 1945 5ο6 7050 36595 1946 όι4 ο8οο 320058 ὨὈερονἱ:ς Άνετβρε Έεεετνε Έδιε ος Μάι ΟΟΒ. ον Ευπά Ιητετεςί 4 4 4 νο Δ42 3.10.0Ο. 3661 6 783 5. 2.0. 3530 6 11950 6.15.ο. 40258 6 20277 1ο. 6.ο. 4356 6 3000Ο 1Ο. 7.ο. 4697 6 24011 14. 9.0. 4167 4 175858 15. 0.0. 4254 4 Τῃε τοάιςοη 1Ώ πιεπιὈεγςΗ{ρ ἶς ἁπε το ἴπε {ογπιαίοτ οξ φερ8ταῖς 5οοἰοεῖῖος 1η ρτοµρεά ν]]]αρε.. ΤμΠε ἀεοίθαςς ἵῃ ἴηε τεδείνε Ειπά ἵη 1946 ννᾶς ἁιῑιε ἴο 8η υπ[οτίαπατε Ὀμτρίαιγ νΏεῃ 5οπιθ ά1οοο Ί5 εἴο]εῃ Ίτοπι ἴἩε φοοἱεῖγ᾽ς φαΐ. | 1Ώ 1937 ἴλε ΙηΠαὈΙταΠῖς οΓ {Πε ν]]]αρο, ἐΠςοµτᾶρεά ὉΥ Της 5µοσθςς οἳ ἰαίγ ετεάϊτ κεοοἰείψ, Ῥτοσθοαάεά νήταπ {πε εδιαὈΗςΏπιεπῖ οἱ α ο0-ορεταῖίνς είο:ς, ΤΠε οπἱρῖπα] πιεπηΌετς νετ 65 απά ἴπε ραίά αρ «πατε εαρίταἰ οπἱγ «36. Τοάαυ πιεπιὈειςΠρ {5 12ο απά α {εδετνε Εαπά οΓ αΌοατ {1οοο Ἠας Όορη αοσυπαμ]αϊεά. ΤΓπε (ωσπούετ ἵπ 1οή7 Βππουηῖΐεά το 43560. Τις δίοις δοοίεῖν ας Ἠαά ροοά απά Όαά γεατς Απά ἴλε πιαπᾶρεπιεπῖ Πας ποῖ αἴφαγς Ῥεεα πρ το [πε θἵαπάατά: δει ὃν τε οτεᾶίτ 5οοἱεῖγ Όιί ἴτ {5 ἱπιρτονίηρ απά 1 ρεγ[οσπηίηρ δεξι] δοτνίσος, ᾿Κοπὰ Κεδίτ απά ἴπο πεἰᾳηΌουτίης γή]αρες Πανε α «οηδίάεταΘἰε ρτοάιιοΏίοῃ οΓ οἶἷνες 5ο 1τ γης πατιγαἱ τ]αί ενεπτι]ο|-- Ιγ 4η οἶἷνε ρτεξδείηρ ςοοϊεῖγ «Ποι]ά ὃς Ώπουρῆϊ ο. ΘΗςΠ α δοοἱςῖν Πας Ῥεση τερίστετεά ἵπ 1948 Τῃ 42 Πιοπῦοτς. Τπε Ώπαποε Τοτ 1ῃε Ὀυ]άϊπρε απά Ἰηδτα[βτίοις ψη! ὃε ρτονἰάεά ὃν τἶιε ουρευξδ εν ΨΒΗΑΤ ΑΤΗΟΒΙΤΙΗΕ ΟΝ 00: ΟΡΕΒΑΤΙΟΝ ἩΑΥΕ βΑΙΡ τε Τι ἶς α Γταΐδτη ἴπαῖ οΏοε ἴἩε Ρρεβδθηΐ {κ εαρβδίἰε οἱ Παπάπα Πἱ ον οτοάϊ: το ἰτειηςηίς ΟΠ 8 οο-ορετατίνε Ὀβδίς γνῖηι Πί5 πείβιθουτ8, Ἡε ἶδ αἶδο οἩ [ιο ΝΑΥ (ο . ῬεσοπιίΠπβ «βΡ8ΡΙε οἱ Ὀμήάίπα αρ Εἱρλὶν εβῖοίεπι οραπἰφαῖοης {ος πιατκείηρ απάἁ ῬτουθβείΏρ 5 «τορ ἄπά ριτομακίης Εὶε Βρτίοι]έωταί τεαιἠτεπιεηῖς αἲ ἹἩλοἰθδαίε ταίθ», απά οἳ ἵακίηρ Πὶ5 ρίᾶσε οἩ ἵς Ίατρο οτορ απά ρτίος οοηῖτοὶ Ὀοβτάς νηιὶση ατα ειπετρίηρ ἵπ (Πς ρεπετα] Ιγοτ]ά ἵτεπά ἴο- ψατάς Ἰπιετηαϊοπαί Ρρίαηπ]πρ. ᾿” ε Ππιρτονίάεηςε {6 Ἰατρείν ἁπο {ο τς νη]αρο πιοπεγ]επάες ασι]νεῖν εποουταρίηᾳ τηε «ΟΠΒΙΠΠΕΙ ἴο ΒΗΥ πιοτε (ηδη Ὡς σα αΠοτά, υΤ ἴπς ἱπεν{ταρί]ς σεδα]! ναι 1ο νίμαρετ ποῖ οϱ]γ 1πομς 8 ἀεδί αἲ α μδυσίουδ Ἱπτοτεςί ταῖς, ΌΟυῖτ Όθοοπιςς Πεά {ο ια πιοπογ]επάετ Ῥοίμ ἂ5 οοΠδΙπιετ απᾶ ῥτο- ἀυσετ. ”” . ες Οσ-ορεγαιίση ἠπ (ἡε (οἶομίες᾽' α Κε- Φοτί /Τοµι α δρεσίαὶ (ομιμάεε οἱ {ο Εαδίαη ϱοἴομίαϊ Βωγεαι (ΟΜαίγημαν ],σγά Βὔιεςτ). ------- εεὶτ Ἠοτασοε Ῥ]ωηκεῖ γηδεἰυ ρίασεά Ῥεττετ Βιρίπεςς απά Βείτες Εατπήπρ Ὀείοτα Βεϊίετ Τ4νίπᾳ, ἔος ἴε Ια5ί νὶ! ξοἱἱουν ενς οἴει ἴνύο. 5ο ἵπ ο0-ορεταίνα οτοάἵς, ἡ. 8θεπις ἴο Ρο8565ς ρτεΒί εἀισαῖίνε να]ας της ππεπηθετε Ἠβηάίε ΠΠοΠΕΥ, Ὀοιῦ οὔχες Ρεορἰε5 απά ἴπεὶγ οὔΏ ἴΏευ Παπάϊς {τ 19 ἵηε ΙΠῖετεςί οἱ 1ποαίγ Γε)]ου/-πιεπαθενς απ τΠἱς ἰπῖετοςῖ πιωςί Όε ενες 1ο 11 ἔοσς ἵπ 8Ἡ εμεὶτ ἆθβ]ῃπσς απά ἀἱδοιβίοπς ἴτάε, ε8ςὮ ππεπιθετ επατες ἵη {πε Βεπεβίς Ὀαί οµπἱγ 1π αδεοοἰβίίοη ντι Πἱ5 Σε]]ουνδ. Τ 15 εΠἱ5 Ἠμπιαη ἴομο] {ο α φἰτὶοι]γ Ὀιδίπεξς εοοϊαείγ ἴλαί ἀενε]ορς ἴ1ε «ἵαταστεί οἱ αἲὶ οοποεγπεά. ἩἨοποςίγ, ριυποτια]γ, (τήδί- Μοτίμίπεςς απά Εαΐτ ἀθα]ίπρ οΌπιε ἰο Ίάνε 4 νο]ας ἵπ {πε ἁαίγ αβαίτς οἱ ἴπεςε απιαἰἰ νΙάρετε. Τϊ{ε ρτονετῦ Ρίασες Ἱοπεδίγ οὐ ἴῃε ΙΟ ρίαπε οἱ ἴἩε Ὀεςδί Ρο]ἱοΥ, Όαϊ ϱο-ορεταίίνε οτθᾶΙί 8οοἩπ 8ο ἴαί ἀεοεποΥ αΏά ροοά οΏᾶτασίετ ἄτε ποῖ τπετεἰγ βοοά Ρρο]ίογ Όμι ροοά Γουπάαοπς {ΟΙ Ὀειῖετ θιαπάατά οἱ Ηνίπρ απἀ ἴ]αῖ Ρετοὶ»ῖ- εποε ἴπ (ποςς αμα]ῖες ἀθγείορς (πεπι 8Υ Ὀσίηρίπρ επὀοιταρεπιεπῖ οἳ ἆ ρτασίσαἱ παῖατε ΝΠΙοπ ενείγοπε οαπ μπἀςτεϊβπά, Ἴπε {οαιεπί «ἀῑδουβίοις οἱ υαρε Ρτοῦ]ειηας, νἰ]]αρε ἀΠου]εες απά γ]ίαρε ροβείρΗ{ήες αἆτε ποῖ οπ]ν ΠἱρΗηῖν εάυοκίνε Όαῖ. Επιμ]αίϊνε απά τἶετε Γοἰίους νε. δεατοµίπρ {οί Ιάεβς πά ΠΠΘΑΠΕ ἴο Ὀσίπβ γείῖ πιοτο Ῥεπεῇί {ο αἱ] {Πτουρα {πε εΠοτίδ. οἳ ε8οΏ οοπιὈίπεᾶ, ἜΤηετε ἵδ Ώο ποςὰ ἴο εἴτεςς ἴ]ιςο πιοτα] ἁάναπίαρες (ο ὃν ραίηεά ΤΠεγ πνΠ Ἓρρεατ ἵπ πεί ἆμε Οσο ΝΠετενετ ἃ δουπά 5οοιείγ ἔοτ οο-ορεταίίνε στεά(έ ἰς αἲ νους. 5: Οο-οβεταίίυε Οτεάι”'. ὃν Η. (αἴσε οτεά!τ ςοοἱεῖγ 5 α ἶοπς ἴετηι 104. Ιῃ α «εητταὶ ροςιίοη {Ώ ἴπο ναρε 8 ὈἱοςΚκ οἳ Ὀι]άϊπρς Πας Όεεη Ρρυσς απά Ίου ατα Ὀείπς τεραϊτεἆ ἃπά εκ- τεηάθἁ. ΤΠίΦ «ο-ορεταιίνε ορηΐτε ΌηΙΐ ΌΥ πε ϱηά οἱ 1ο4ξ βοοοπιπιοάαίε πε τητεε 5οσίἰοτῖες ντα πείς οίΏοες, 510565 απά τΠΕςΠΙΠΕΙΥ. Ἡ [ο α πιοπχεηῖ ἴπε ἱππαὈίαπί οἳ Κοπή Καβίς ψη[ τεβεσι οα. ἴκῖτ Ροδίτίοπ α5 {{ ννας 25 γεατς ἃρο απά {ο Ῥεπεβίς νν]ίοἩ που Ώανε ἀετίνεά απά πεί οἨί]άτοη νηᾗ Ἱπλοτίε΄ Π11εΥ υΠ Ώανα {θ8ςοΠ ἴο οοπρτατη]αῖε {πεπιδεϊνοῦ αΏά {ο ὃς ρταϊοβα] το ἔε Ρίοῃθοτς ἃπά 8] ἴλοςα Πο Πάνε γοτκεά 5ο ΙοΥΦΙΙΥ {ος τἩο Ῥτορτες οί οο-ορεταίίοι 1η τΠείς ν]]]ασε, ο) [Έτοπι /Ὁο-ορεταίουα {π ΟΥρτι”]. ΙΦΕΡΤΕΜΒΕΕ, τοΆδ. Ἀ Γονῖονν οἱ (πο νοςσπί Τροοάος Τσπηϊς Τοµρπαποπί Βν Υ. Ο. διερμαπί ἩΕ ΑΝΝΤΙΔΙ, Ττουᾶος Τεπηίς ΤοΙσΠΩΠΙΕΗΙ, ΤΕ ωπίεκά ὃν ἄνς Σχουάος Ολα, ψᾶς Ἡρ]ά βοπη {λε 111) Το 22Πά ΑιδΗς:, τοάΆ. 1 ατίταστεά αΏ οχοεροπαί]ν ἰοῦς εί οἳ επ{τίες---]άτσαυ Ίηαη. ενας οἳ ἰααῖ γοας---οοπιροδεά οἳ πεατ]ν οἰκῖν ἰοσαἱ ρ]8νοςᾷ ἴπ αἲ απά Ρρτο-]άϊας οεχοἰἠΏς Γωβῖσμεξ ἔας τε ἱβιρε οτοννᾶς ῥύςσεητ. τω αάάἴποῃ {ο 1πε βν5 πδυα οΡρεῖ ενεπίβ, (ἶετε ἵνοιε ἴσο Παπεϊίςαρ :ονεηιθ--Μοπς 5ηρ]ες απά Ἰ].αάϊες 5]ηβίες--- φλήσα ἵνθτς ννεἰσοππεά ΌΥ {πο ρτοπιἱδίης ἰμηίου, ο ψῖσι ρίδνοτα Πτοπι αἩ ρατῖ5 ος {με Τδ]αηά 1 5έαπιάρ ος Ἠλαι {ος Ἔτουάος Τεπαίς Γουγπαπιεπί ἵτας Ῥεζοπιε ἴιε ϱαμιετίηρ Ρίαςε οὗ αἴί {πε «ῳρτυθ {δμηΐα Ρίάγεις. ΤησΕ νετε Ρ)επῖν οἱ αμσρείρες τὶς νεα, ἴ]ιε ομίδε Έεμιρ ἵα ἴπε ορευ Λαρς ΦλΗρ]ο. ἜΤηε φρεάΐωβ οἱ εἳῑο πιοα {ω είς ενεπί ὧας 5 Γο]ἱονς :- (ῦ Υ. διερμααί (3) Ὦ. Οοπάσαπατίς (3) Κ, Ἠεάτοξείαα (4) Μ. Ἑθεορίου. Βοάτοσδίαςυ ας ἄιε βιοε οἳ-ηνε σεεᾶσα πιεῃ το Γἱ δείπρ Ὀεαίει ὃν Δ. ἈΜἰσλρομάες ἴΏ 1Ἡἃε ΥΕΙΥ βτοα τουπᾶ. Ἠεάτοκσίαα ας ον]άεπιῖν ποῖ ἰπ ροοά ρηγδὶσα] οοπάίῆοα απά (Πΐ ρτορα]γ ἁοσουπῖεά {οι Πΐ5 Παϊανς, Ἐσεοξίοα Ὕοω πε Μεπς ῥίηρ]ες {ος ἄις Βτοι πιο υήΏ νἰοτοτίες ονες Υ, Απιοηίοι, Α, θΚήαάας απἀ Ὃς (ἱαπνΏ]ε απά Ὃν Ὀεαίτρ Ἰα5ῖ γαι” ίππο, Ὑ. δεερ]ιααϊ, νο ν/1ε αρρατεπ]ν ΆΊοης Ὑαν ἔτοπα Ἠΐς Όσοι, Ὁσίης εηαδίς το αάαρί Π/8 ΡίαΥ το [πο {491 οοσί5 οἳ Ττοσος. Εδεορίοα, Φηο Εοππᾶ ἴις {αδίι «οτι το Πὶ8 ἤχίπᾳ, νο]]ογεά απ επιαςπεᾶ αἲ ενειγ ορροτίαπτγ απά ἐξ φας τιαϊαίἡ νησι Όνεδε οἶνοίς ναι Ὡς ποπ ἵπ α σταε]]ίτρ 5επιί-ῄπαί, πε ππαῖοξ Ιαθήπς [ος πρ] Όμο Ώοασς η διερμααί ἱεαάῖπρ ----ᾱ ἵτπ ήν Ππαὶ 9οτ, Τ{ο 6σοτε 145 ὃ---δ, 4---δι 7---δ- Εὐεασίοα τορεαίοά Πΐς 5ωςςεςᾶ {16 {οἰἰοψίπς ἁάγ ὃν ἀείεππηρ Οομάσυπατίς 1 πε Ἐἶπαι. Τῃετε Ψὰξ Πο ἀοαδί εἶναι Οοιάοιιπατίς «ας 3ἰ5ο α σοοά ἀεαί Ρεῖου/ Ες δεξί ἔοτπι. Τε 8οοζε ν/Βδ 6---ἴ, 2---, 7---δ. Απόζηςι ποϊαΌ]ε νι Ὅας 5οοτεᾶ Ὁυ Α. Οµαϊία- |9. α Ρτοπησίπρ {ππίας, ονες Α. Μήομαειίάες ἰπ ἠς εμαχῖτετ-Απα]. Ἔπε Ἰαηετς Ῥοῦς. 5ΩΏΟΝΙΠΡ η 1Ηἱ5 πηβῖςὮ «ατπς 39 α δἱς θαγρεῖσε ἔοτ Πε! μαά Ρτενἰουκίν επηίπαιεά Όδο οἳ νο Ῥεςί ρίαγέτο : Βεάτορδίθπ ἀπᾶ Α. Ῥβραίοβηποιι. Ίπ ες οροπ 1 ἀάῑες λείες Μτς. Ὀὸ ΟἱκηνΗ]ς, θεεάθά Νο, 1, υή Ίος [ασί δετνίος απά Άπε νοεγίηρ, εᾳεἰ]ν ἀοβεαῖιεά Λ4τς. 1.416 ἰπ Τε Εἰηαὶ, ἄια «σοιο Ώείπρ 6---ο, 6---ο. ἴα ες ἀΑἴοις Ὠοιδίες Ἡ, διερθααί απα ΚἘ. Βεάιοκείαι, α5 απΏςἰραιεά, τερεαίεά εαὶς 1851. γεβι”ς 6µοσςς5 απᾶ Εαν ἀεδετνοά πεὶτ νἱοοΥ» ὑουβὰ 1η Ίπε Επα] Ίπεγ ξουσατ α Ἠβτὰ 5αβε]ε βραίπει Ώωιίοα απἀ ας Οἰκηνί]ε, ιο Ἰθά ρτεν]ουςίγ εΗπηηητεὰ πε είτοις ρα Οομάουηᾶ- 8 απὰ Ὀκίαάαρ,. ΤΠ σας ονἰάεαιν ἁάε το Ἡεάτοκείαπς υπβέπελς εθίσ πιαάς πάω εἰοά ἰπ πειώπρ το ἵπς πεῖ απά Ιπο]πφά το ταῖς Ὠϊς νοῖῖεγ- πρ. Ιπάεεά Ἡοάκοδείατι {ομπά {{ Πατά νοτῖς ἲο εδιαΏ/θἩ ἨἩπηςο]! αἲ 1Ώε ποῖ Απά γης οἳ Ίλπε Ώπο νοεγίωπᾳ απά αππαφαίως οἱ υηίςί ς 5 ςαρθθῖς ἶβας γεατ. Ἀενετιλείεςς, δεερίαπί απά Βεάτος- ἶαη Ἰδσά ἐΠεὶ «ἶενατ ἰαοίίος αἁπηταοἷν πιρκίησ -4τοιμεπί υ86 οἱ {ηε 1οῦ. ἀείεπάίτρ νε]! ἴτοπι οαῖ- εἰάς (ο μβξε-πε. Τ16υ ἰπνατίαδ]γ ρἰαγεά κε αΏ εχροτίεΏςθά ἀπ Ἀαρρυ οοπιρἰπα ίσα ατά τἶιείκ ορροπαπίς) ποῖ-κιθμίης (αοτίο ετο τεάασεᾶ ἴο τή Όγ. τλεῖν ασσυταίε Ἰουῦίης. δίοερΠαπί Ἀπά Ἑεατοξείαα νο Ὁν 6-3, 5---7, 6---ᾱ. 11 τις 7.ααΐέρς Γλοµβίες Νλεδάθπηες Ώε (ἱαηνί]]ε οηΏά Ώυάοι Ἠαά α Ταν οοπιξοσιαΒ]ε η 1π 811 ελιοῖς τπαέοἶεδ ονετζοπαΐαρ Λήτβ. δΚἰδάας ο Νάῑθς τ.. Ἐσουαν ὑπ νε τάπαὶ Ὃυ με 6εοῖς 6---ο, 6---2, Τήῃε Λίχεα Ὠομδίες, ἃδ εκρεσϊεά. ΥΥ49 {ορ οὐ Ῥεένθεν λε Ὃς (ἱην]]]ες απά Ὠυίοηυς, πε νΊςτοΥς Ὀείης Ώνε ΙΤῖετ πο Πιοτουσα]ν ἀθδετνεά Εῑδίρ 8ησςσθ5ς, αἰποισΆ 1Πον Ίετε εοπιοώαί {οσωισατς ἐπ ἀθεορύωρ ἰδῖ γοατς Ψήππετς α[ῖςι α Ἱαγά {Ώτες-φοῖ εἰταρρίε. Τῆο 5οοµε Νας 4-6, ὦ---θ, Ὁ---7. λάις]ν εμας νς Πἱσίν {πεετεκίηρ -Ἀπιο ἵο Ηστ ἵη (λε Ἠαπάΐσαρ ενεπίς : «λε Ὀτίβεατ ρτοπιῖςε οἳ Α. Ττίαπίαραγ]ίάες απά ΤἩε αωίοΚ αάναηςε οἳ τς Καπικμάες δίδίΕΙ5 ΑΠΠΟΠΡ ἴε Ἰαάΐες. ΕΦ Ἐχοεί]επεγ τε (οὗεσπος 1οτά Νηπεῖες, φάο, υάα ταάν Ἱίηριοτ, Ώαά ΜΝθίςηΏςά ἴπς Επαί πιαϊσμςς, ρτοβεηῖεά {πε ττορ]ίες αἱ Ίπε «οποϊμδίοη οἳ ο Πὶρ]ν «ασσεςσξαί «ὧεεὶς οἳ {εαπίς. Τῃῆε {1 τοφυ]ίς οἱ ἵπε Τουνπαπιεπῖ ει 89 {οσους :- ΞΟΡΕΝ ΜΕΝΘ ΒΙΝΑΡΕΡΒ (Πο]άεγ : Ύ. διερπαπ) Εἰτεέ Ῥουπᾶ Α, δΚίαάας Όεαι Ε. ΟπΙς 6--ᾱ, 6-5 Μ. Ἐδοοσίοι τ. Ὑ. Απζοπίου 6---3, 6-3: Ἑ. ἃς Οἰαηνῆϊε ντ, Ὑ. ΟΠαιιαί]ας 6---1, 9---12, 6-2 Α., Ὀαραίσαππου ὃς, . Ὀετνίδα Τ---δ, 6-33 Δ. Μιςηαε]ίάςς Όι. ἴζ. Ῥεάτοσσίαι 6---ἴ, 3---6, 6-4, Βεοοπᾶ Ῥουπά : Υ. διερβααί ν. ο. Μ. Εεγτί τείά. : Ὠσατακάμαα Ότ, Ἑ, Ἔινηος 6---ἲ, ὅ---χ: ΔΑ. θκίαᾶας Ὃτ. ἄν), Βικηίοα 7---δ, 6--ο : Ν. Ἐθεορβίου Ὁι. Ἡ. 4ε Οἱαπνῆήίς Τ7---σ, 6--σο: Α. ΜΙοηλεμᾶες 54. Α. Ῥαραίοαηπου 1-6, δ---ἶ, 6-4: Α. Οππτια]ας Ὁι. 1, λλρασίες 7---δ, 6-4: ὈυίοἨ νν. ο, ΜΒηιοναπί τειὰ. Ὦ. Οομάοιπαιϊς Ρἱ. 5. ΤπβηϊαρΏγιμάςς ὃ---2, 6---ᾱ. ιο] 3 πηιτᾶ Ἑουπά Υ, διερλαπά Όε, Ὡατακάήδω δ---τ, 6---τ Μ. Ἡδοεορίου Όϊ, Α, Δκίαάης 6---3, 6-4» ΑΔ. ΟΡ8Π18- ας δῖ. Δ. λάἰσπαε]άξς ὅ---4, ὅ---ἶ : Ὁ. Οουμάοι- παεὶς ὃς. Ὀνίίοα 7---δν 6---χ. δοπή- Εάαὶ Μ. Βὐεορίου Ὁτ. Υ.. δεοραπί 8---6, 1---δ, 7-5 Ὦ, Οουάουποής ὃϊι, Α. ΟΠατα]ας ὅ---2, ὅ---τ. λ «Εἰπα] Μ. Εδεορίοι Ὀεαί Ὦ. Οομάουπατίς 6---ᾱ, 2---δ, σ πδε ΟΡΕΝ ΤΙ ΑΡΙΡΦ 8ΙΝΑΙ ΕΞ (Πο]άες : Ντε. ΟοΏεπ-Αβέπισ) Σὴρ5ὲ Βουπὴ Μήτς. ΏιμτοἨ Ότ. Μτς. θΙαάας λΊτε. Ταπς ὓτ. λΜάτε. ΟἰαὉν 6---ο, ὅ----3. , Βεοοπᾶ Βουπὰ λΜήτΣ. Ός Οἱαηνήε Ὃς. Μη5ς Β. Ἰαίστεγ 6---α, 6--τ: Μτε. Ὠστίοα δι. Μάτα. Ῥϊςιατάς ὅ---ὖ, 6-2: Μ15. 1.4πρ Ὁτ. Άλις, Μος 6---3, Α---ᾱ Μ15. Ετος κ. ο. Μ95 1. Εατδίηοι τατᾷ Βοπηὶ -Εἰηβ} Μις, Ὃε (ἱαπνῖ]ε Όἱ. ΝΊτ5. Ὀνυ οι 6----ᾱ. 6----2: Άλλες. ατα ιτ. Μτ. ἕνίοια 6--2, ὃ--6. Ειπαὶ ν Μις: Ώς (Ιαπν{]]ς Όεαῖ ΜΑΡ. Απά 6---ο. ὅ---ο. ΟΡΕΝ ΜΕΝ 5 ΡΟὉΒΙΕΞ (Βοϊάεια : Υ. διερ[ιαπὶ απά Ι. Βεάνοξείαη} Ενα Βουπά Α. απά Ὑ. Οπαα]α ὂι, ΝΛ. Ὀαθνίάσοη απ Μ, Οεπιεῃ» 6----χ, δ---ο: Ἠ. Μες απά ν. Ὠξρινίδῃ οι. Ὁ. Απιοπίοα ααά 1. οήπιοῃς Τ---δ, 6--- Α, Ραραίοβπποιι απᾶ Α, ΛΛΙΣιαεµίάε» Ἡ, Β. Οπιυ απά Μ. Εεπισί 6---ο, το---το Ἐ. ἂξ (Ιαην]ς απά ῬΏυτίοηυ 51, Ε. σερεσΠἰβἀες απά ΡΗ. εοισμίθᾶςς 6---2, Ί---α : Τ. Δεπσίθ ἀπά ). Ελίίου Ὦ.Α, απά 5. ΓπαπιορηνΙμάες 6---δ, 6---δ, 6-4. Βοροπᾶ Τουπᾶ Υ. διερλαπί απά Κ. Βσεάι οβδείη Εῖ. Α. αιά Ὑ. Οπαιτα]α 6---δ, 6---ῖ, '6---ὁ: Α. Ῥαρθίοβπποιυ απά Α. ΛΛἰςσΠασϊιάςς Όι. Ἱ. λειτ απά ν. ὨρινίςῃὮ 6--2, ό--ᾱτ Ἐ ἂς απο] απὰ Ώυπου δἱ, 1. λλεπζίες απὰ Ὁ. ἘΕλσμίοη 6---2, 4---δθ, ὁ--4: Ὦ., Οουάουηατὶς ουρά Α. θή8ᾶα5 Ὁἡ, Ὁ. δτερλαπί 8Ώά (α. ΟΜνςεαβηίς δ----τ, 6---τ. , Βοπη-Εἰπ]΄ ᾿ Ὦ, διορδααί ἀαά ἕς. Βεάκοεείαα δ, Α. Ραρδις- ) 8πποι απά Α. Μ:ομαε[ιάες 6---2, 6-2: Β ἆἀε (αανὶἡς απἁ Ώυποα Ὁἱ. Ὁ. (οιάοιπατί οπά Α, οΚἰαάας ὅ--ιν 4--δ, δ----3. Είπα] Υ. διερῃαπί απἁ Κ. Βεάτοδδίαπ Βἱ. Β. ἆθ Οαπνηΐς ἆπά Ώυιοτ 6---ᾱ, -----Ἱ. 6---. (οοπέέπιιεά οἩ ραρε 38) Ομ οἳ τ1ο [πα] πιαϊοΣ ἴπ ῥτοάτονς. δο)α ο) ἴε αρεοἰαίονὴ ασ το Ρίπαὶ ης Ας, 20 Τῃῆο δίαβο ἵπ Βριαἰπ Ἑν 7. ο. Τγευίη | Γ ΒΕΡΕ 819 ροοά Ώπιες {ος πο -.. ΘΡΑΚΕΣΡΕΤΕΑΠ «οο]εσίοτ. ἵπ τπε Ώπεθίταο οµἱγ α {εν Ρρίανς-- {ος εχατηρἰε, Τήμς Αμάγομίοις, Πεν {πε οΊκιᾖ, θπά οἁά]ν, Τε Τωο (εΠΙΙΕΠΙΕΗ οἱ Υ ἐΥοπα--- τεπιαίΏ Ροτιςσίεη{]ν εἰηθίνε, Πεοεπῖν Νε Ἠανε θά Ώνο δαςἩ ἱπιροτιαπῖ τατίτ]ες α5 (ογίοίαπις, εἰαροά ὃν τς Οἱά ψίς οοπιραΏηγ {π Τοπάση, απά Κίρ 3οἩμ, ἃϊτ ἴπε ὉΠαΚοδρεατο Γεςιναἱ αἴ ριτα({οτά-αροπ-Ανοας : 6αςα απ Ιητε]- Ἡρεπι απά οἵτεη επτίπσ Ρρτοάμο[ίοἩ, {{ ποῖ υΠοΙἰγ τηε τενιναὶ {ο νυΠΙοἩ νε Ὠαά Ἠορεά. | Νείτηει Ρἱ8Υ 15 Ρορµίας γα τε ασαἀεπαῖς τετ, Της (Οοτίο]απις 16 8ος ιδεά οἳ ΠατεΗηΏςςς απά Ιαςἷς οἱ ροείτΥ, Κίπρ 7οµµ. οἳ δοταρρίπεςς απά σοπ/{]- δἱοΏ. Ὑεῖ, Ἡεπενετ ἴπε ρίαύς ατε τενἰνθά, ἴπεδε οοπιρ]αϊπῖς Ρτουνε ἴο ὃε ρτομηάϊίεθ. («ογοίαπιδ, ἴιε Ἐοπαῃ ἵτβρεάγ οἳ οπε τηβπ”5 ονεΓπηαδίῖετίης Ρτϊάς---ος, ἂ5 1οιηπ ΜαδεΠεΙά ας ριῖ 1, οἱ ἴπο ατὶῖοσταΏο ἴἵεπιρεγ αραἰηςτ τπε υοτ]ά---εοπιες οχοϊαρὶν το τἶιε σίαδε, απά ποῖ πιεταὶν 1π 1Πὲ 8οθης 1η υπο Ψοἱυπιπία, τς πιαίτοη Πο ἰ5 οἴειπαὶ Ἐοππο ρειδοπ]βεά, Ρ]εαάς [ος πε Οἱ το Πες 5οη---ἶαπ ἱεβραε ψητα Ῥοππε)5 6πεΠΙγ. Τηῆϊς Ρ8δ58ρο ἵ5 ἵη-' οοπτεςταὈΙγ ποῦ]ε : ὧε σαΏ απάρισίαπά νν το Ψοϊαπιπῖα ος θαταῖι θἰάάοπς α οεηίΙτγ-απά-α-ΠαΙ{ Ρο, Ποίάς Πΐρῃ Ρίασε ἵπ τἩο τεοοτάς οἱ Βπίιςῃη αοῖπρ. ο Βατ ἵποτα ἶς οἵπει πο οτί ἵπ ἵπς ρίαν : πε εχρυἱείοῃᾳ οἱ «(ΟΩοτίο]απις {τοίη Ῥοπιε Πἱ5 αττὶναὶ αἲ Ίο Ἠοπλε οἳ Πὶς επεπιΥ, Αιβάϊας Τπε Ψο]δοίαπ 5 απά ἴπδ 5οθηΏες ἵπ ὨΠίοπ Μεπεπίας Αρτίρρᾶ, ἴ]πε 58σε οἱά 5εηαἴος, δρεᾶκς ψήταῃ α «ΠαΓρεά, τρς δάοπι. Όμε τεπ]ΈπηΌετς., Τοο, 5ασἩ Γππιους Ίπες ἂ5 τῃπε οὗ οἳ τε εχἰεά Οοτιο]απ5, «Γμετς ἰς α φοτὶά εἰδανΏεγε”. απα--- εαγ]]ογ---αίς ρτθεῖίης Το 5 τε ἂ5 ““Μγ στασίοις 5ἱθπος”. δοπο {ος νειν πιαςὮ Ιοηρετ. ἴπεπι Άρτεεά ἴμαι Ματια Βτονπες εἰπιρία ρτοαάιστίοα ἨΠαά ἴε γας Ιάεθ]]ν οαςί. ]οῦπ Οἰεπιεπῖς, απ αοῖοτ οἱ ΠωΙςΠ ἱποεΓΙγ, ὈτουρΏηι ἵἴο Οοτίοίαηας αἃ ποδἰε Ὀεατίης απά α νοίςε βιτεά το ἴπα νετδε. Ἶἵτ να5 α οἶεατ ῥρογοίπιαπος, νήταουτ ἴπε θα Ὀτοῖν τπαί Ταµτοποε ΟΗνει Παά ρίνεπ ἴο τε ρατῖ ῃ 1935. θα νητΏ αΏ αἶφαγς ΗκεαὈίς ἀἰτεσιπεςς απά, ἴη ἴΏε οἱοδ1Ώς 56ΕΠες, 8η Μποχρεςί- εά 5ωτρε οἳ επιοῖσοη. Ῥαϊποίαα απά 5ο]άΐετ, ἄιτορααῖ απ ἱπιρυίδίνε, αἲ πιοππεπῖς «Ἀραῦίς οἵ αἆ εριαϊῃ ἀἆθεερ τεπάετηςςς, απά ΠΟΝ απά Της τεπήηά- ἵΠΡ οπε ΟΕ α ΌΟΥ ποῖ ρτοώῃ {Ην το πιαηΏοοά : ἴπίς ἱ5 Οοτἰοίαπας, απά 1οῦα Οἰεπιεπῖς, {η α Ἰυε[[-]ιάρεά ρετ- {οτππ8ηςς, Ἰ6ίῖ 5. ἵη πο ἀουδι αΌουϊ ἴῃο πιαπ΄ς οΠατασίετ. Ἑοσαπά ΑξΙι- 5δ0Ώ 5 α 5πια]]-οσαίς ΝΨοϊυπιηία Όντ [αταρ]ιής Βποίο Ὀπίοπ] 8 οΕπΕ ση! «Τε Βωμίπρ Βμιλ ὃν (έζα Εεγεσες απ Εεύια Πεναίά [Επρήίσὴ υεττίση ὃν οί Φαησίον]. Φλοιυίηᾷ [1ο το πο] Οία Ιποεηίραιον, Ὠν. Βαττν [Οεο[/τον διεείε] Ματς δε] [ήν Ιαν] αγά Ἰομρὴ δε]αμ/, οἩὲ οἱ ἴἡο ἀε[οπάσς [δάαΥμε ἠαμ]αηά]. κά Μαπν ἵπ της Οἱά Νιςς αμά]εποες αἴ ἵπς Νε Γπεβίτε Ὠ8ά ποῖ 56εη ἴῃε ΡρίαΥ ΓΟΓ Τεη γεατς, απά Μοσί οἱ τ1ρηί Ὀτεαάτ{ απά ἱπιριίδε, {πομρΏ ροςςίδΙγ οηἱγ οπθ πῃεπιΌεγ οἱ {Πο οΟΠΙρΑΠΥ ουρεῦς ἘΕνΙιΕΨ - [Ῥμοίο : Άηρις ῬΜοΒεαα] Κοδετὶι Ηείρηαμη ας Κύπρ 7ο ἰπ 5Παξειρεαγεῖς αΚΙπρ ου” ο] ἡ οπε οἱ τε ᾽ Μίογίςα] Ρίανς ελαί ἐς ποί ο/1εη Ρον/ογηιεᾶ. 8Ώε οοι]ά τε ἴο Τἴπε πποῖΏοι ρτεαί 8οεΏε ΥΠ Ἡεγ 8οη. Απά ἵῃ τε Νεπεπίας οἳ Αίες (αὐΐίηηεςς τπςο Ψἱο Παά α τεα]1ν ἱηδρίτεά ρίεος ΟΕ ἁοϊίηρ : οπε ου]ά ποῖ Πάνο {Ποιρῆτ οἱ τίς γουηςσ ράγες {ο τΏς ϱ8δγ-ροίπᾳ, εμγοιμά οἷά 5οπαῖος: Όιῖ ὉΥ Όπίς Ππις ἵϊ 5Ώομ]ά ὃο αρρᾶτεπῖί ἴ]αί (αὐΐηπαξδς ζ8π Βν ατ αηγιΠίηρ. Ηίς Μεπεπίιας Όεαι- Ώα1γ ροΐδεά απά ρῄταςες, 85 ἃ πια] ΡεΓίογπ8ηςε. Τπε αοτυαἰ ρτοάμοιίοη γ/85 κἰππρία. ο τοσα] α τοδῖτυπι, ἃ {εν ρί]ατς, οοά ΠρΗΠΠΡ, απά ἵπ ἵπε Ιαΐετ 8οςπες 5ο0πις αἀπιίταὈϊγ-ογάργεά οτον/ά κοτχκ. Ματ Ῥτον/ηο Γβτεγεά οπἱν {η τηε νετγ ἁΠοιι]τ Ὀατείς 5οθΏθ6 Ὀείοτοε Ο8ΠοΠ, νπετο 1ῃο αςίίοῃ νας οοπ{αςεά απά νε Ίο ἵἴπε εΠεσι ο ΝΛατοϊης᾽ς ἁατῖ Ιπῖο 1ης οἷίν. Έος (με τεςῖ, αἲ ας ἵη ἵἩμε Πρι Τοπιβῃ ΓαΏίοη : νε σαπις ἄνναγ οοπῖεηϊ, Κἰνρ Τοβη. ἷς οπθ οΕ Τ1Πε τατε]γ-άσπε Πδίοσίες. ΝΠομαεὶ ῬΒεπιμαίΙ, πιαΚίπρ ΕΠ αςε οΓ {πο Φττατ{ογά-οπ-Αγοη ἴαρε Ρτεσεπῖεά τ]ε ρίαν ρἰοτοτίαἩγ, νητῖι ἃ δΥυπηρο]ς δα οἱ οτµπαθ]ίπρ ρί]]ατς απά τατίετεά Όβωποτς {ο τερτεςεπί {πε ἆθοβΥ οἱ Ἑπρίαπά απάετ Κίπσ ]ομπ. [οῦπ Πἱπηςείξ, ἀεσαάεηῖ απά {γταπηίσαί, νγα5 8οῖοά σίτοπρἰν ὃν Γοῦετι Ηείρπιάηη, πιαὶς Ἡρ ντα α ἆθαά-νυΏῖις σουπίεπᾶπ- «σε, ἄπά νε Παά απ ιπεχρεσῖεᾶΙγ τεςῖταῖηεά ροτιταίϊ οἱ τπδ Βαδίατά Γαμ]οοπυτιάρε Ὦγ Απίιποηπν ΟΩισγὶς, ΤΠς ασίος «Ώοςε το Όε Βἱ1β1ν «οπνεισᾶ- Ώοπα] τα!ηεγ 1η8η ἀεσείαπιατοιν : Βΐ5 Ἱτεβῖπιεηί 5εεπιεά {ο τπς πποδί ρα το ὃε αάπιἰταδίς, ἴποιισ] οπε σομ]ά Ώανε Νήςῃοά {οἱ α Ηττ]ε πιοτς τα απά Οἶς. ΤΠε πηοςί ἀἰσοοποξττίης ῥρατῖ οἳ ἴπε Ρτοάιςῖοη ἵνας αΏ επιρῃαςίς ΟΠ εχᾶΡ- Εετατεά πιαΚε-Ιρ. Ἶϊς ειτεηρίἩ ἰαν 1η 15 Ρἱοῖοτία] ργουρίηςς απά {η τε Ιησίά, (ο πεἆ ο ῥαΡε 97) : ς«ΗΡΤΕΜΒΕΕ, 194δ. ὍΌὍραοπ Μοιαπίηίις Α Ρρωτε!ῖγ Ογρν]οϊ σοά Βν απο ΚαταβεογρΗῖς - ΡΕΙΙΙΟΧ 6ρίαας ποπ πταίη πε Ηΐς οἱ τ]ιε αποϊοπῖς,απά ὈοίΏ Όεσαππε α. Παπιοπίους Πο τουηά ὨΠίο] ανίμσαίοᾳ ἵωτπεά. Τη ϱνοτγ πιαπὶ- Εεειαιίοη οἳ Ἠίε αποϊεπῖ ΠΠΔΠ 58 αἃ βοά ιο Ριπίσηεά, Νο Ρρτοῖεοῖεά, πήιο Πεὶρεά. η ΟΥρΓΗ5, ἶποε Η[ε ἵ/α5 αρτίου]ταγαὶ {τοπα ἴἩς πιοδῖ αΠοϊςεηῖ Ίπιος, ἴπετε οου]ά ποῖ Ὀυίῖ εχῖςί α τηταὶ σοά {ο δἵαπά ατ τε εἰάε οἳ τας Ονρτοῖ ρεαςδαηῖ. ΤΗΗς, αἲ [πε σἷάς οἱ ἴπς Ῥαηππε]επίς Ῥαῃ Ὕλο ταίες ονες ἵπς Ατοϊάίᾶ8η πιουπταίως απά αοοοπηραηίες ἴπε 5Περ- πετάς ο{ Αγσαάγ οἩ Εὶ5 Βωῖε, αἲ {Πε δἷάς οἱ Δροῇο Ἀοπιίος (πε θΠερΏετά”5 ῥαῖτοπ) ΥΠΟ τι]ες ονεγ ἴπε πιεβάοννς οἱ Πε (τθείς Ἰαμά, ἴΏοιο ἶς οἳς ΟΝΜΏ ροά ἴοο, Όραοα ΜεΙαπίβίας, νο αοοοπιραπίἰες οἳς 5περ]ηετά {Π ἴπε δτεερ., ρίπε-οονετεά, ῬΡαρΠίαπ πιομηίαίπς. ἴπ 1ης 5αἴΠς ΥΑΥ ας πιοςῖ ος οὐ ροάς ἵῃ ΟΥΡτΗς οᾶπε ἴο ας ποπ (τεεος, Αροϊϊο ἴοο, ἵπ Πΐ5 τηταί Γοσπι, δεῖ οιῖ ῄοπι «τθεκ Οἰγπιρας απά σεῖτ]εά {π ἴιαι οἱ ΟΥρτας υπάετ ναγίοις ΏαΠ]ες : Απιρηίάσχίος, Απιγοἰαίο5, Ηγ]αῖες, Μντιαϊες, ΜεΙαπτας, εἴο. Οἱ τε Ἡτει, Αροΐο Μεἰαπιπίας οἱ Όραοα ΜειαπιΏίας, πειτε ας α τεπιρίε αἳ ΑπΙΑΓΚΕΗΙ, -α νἰαρε ἵπ ἵτπε Ῥαρηος ἀἰδιτίοι. Απιαικει, ΕΠΙΟΠΡ {18 ρίπες απά δρτίπρς, υτα ἴτς Ψοπάεί- Μα] οπηαίς, {5 8ΏιοΏρςί {Ώε πηοςῖ τοτηβἩ- ἃς ν]]]ασες οἱ Ουρτυς. ζαττίθά ουῖ εχοαναΏοπς ἰπ {πε Ἱεπρίε οἳ τε ροά ἵπ 1988 Ἱντοῖε ΠΠ τερατά το Απιατίκετί ἴἶαί 1 ὦοι]ά ὃε {Πε πιοςί ἰάεαὶ ρίαςς ἵπ Οὗρτις Έοτ α Πολάαν {ξ της 35ο ἱππαδίταπις οἳ {πε ἀῑςτηοί, πποτοιρῃ-ρασεά ἱίατς απά ροϊεπτία] οἨπιίηαίς”. ννοιε αὉσεπι. (7οιμαί οἱ Ηε]]επίο «διμάϊίος, Όοί. ΙΧ. Ρ. 171). ΤΠΕ παπιε ΟΓ ΤΠε ροά Ρανε τίδε ἴο πιαηγ ἀἰδοιςείοης. Τῆε νοτά ορ8οΠ) ἰ το ὃς {ουιπά ἴπ Ἡοπιε απά ἴπε ἱταρράίαης γψήτὰ ἴπο πιεαπίηςσ οἱἳ 8 οειναπῖ, α {[οἱονετ. Τπο αά]εσιίνε «Μεἰαπι Πας”. πια ο απ΄ αά]εοιίνε ἀετίνεά Έτοπι της ἸοσαΙτγ, οἱ Μεἰαη- ους” ος “οἱ Μεἰαπῖπος” πΠίοἩ νετε Ρεταρς (ης Ώαπιος Οἱ ργεδεηῖ ἀαγ Απιακοιί, οἵ εἰσε πιαν Όε τεἰαῖεά {ο ἄιε ρίαηῖ “πιε]απίλίοπ” (πίρε]]α), ΨΠΙΕΠ, ἃδ Ἡορατι]λ 8ρτεος, ας Ἀδεά ὉΥ ἴπε εοά {ογ Πεαίίπσ Ριγρο8ες. ΤΠς 6απ]ς ἀϊκςθητίοη εχἰδίς ας τερΒτάς Αροΐιο Μγτιαῖες ν/ποςς ηΒίηε ἶδ ο0Π- πεσιεά ὈΥ δ6οπιο ήτα ἴπαε ἀῑδιπίοι ος Μγτιος ὁτ Μγτιε απά ὉΥ οἵπεις, οί πποπι Ἡορατιῃ ἶ5 οηΏς, ντα Τε Ρἱ8ηῖ, πιγτίς, υυίοἩ ννας ἀδεά ΌΥ ἴπε δοά 85 π]εάἰσίης, , 5ο ἴηατ α ΠΕΙ ρτοῦἰετη ΠΟΥ Πἱ865 : Ἡορατ] νο : ας Όραοη ΜπεΙαπτμίιας α ταταὶ ο οἱ 8Ώ “ΑΚεςιος”’ (Πεαἱετ), οἱ ἵας Πε αΠΥ- ἴπνηρ οἶςα 2 Ἔπο ΕΒπάίηςς [οπι 1ῃς δἷτο οἱ 16 ἱετηρία οἱ της σοά αἲ Απιαικεῖί {του εω{Ποίεπι Πραῖ οἩ ἴπε ου0]εοτ. Ἠετε ἶς α εΠαταςσῖθτῖσίς ΙπδοπρΏοπ ἀενοῖιςά {ο Όραομ Μεἰαηιμίας ὉΥ 5οπιε- οπς6 /οςε Το οἰή]άτεη τΏς σοά πθά Πεα]εά, απά ψλὶοὮ δαρρογῖς Ἡορατῖ[)5 ροῖπι οἳ νίεν : Φις αἩ ΟΠ ἴο Όβραση Λ{εΙαηιῤηις συΠο σιοᾳ απ οπεὲ απᾶ σμοῇᾗ αἩ Οπε ο) ἠς «οης ᾖας πεα[εά. (Φοιγπαὶ οἳ Πε]]επις ο μιάῑες, οο]. ΙΧ ρ. 261). Α ειαίµείίᾳ οἱ Όραση Μεϊαπιμίες. σιαϊυηοῖτίος ουν δτοησ ῥΡΠα]Ις οἰιαγασϊοτίειίος σῖνε ἃ ΠΕΝ ΡΕΙ5ΟΠΑΙΙΤΥ το ἴἩε ροἀ, ἴΠεγ πιαΚο Πτα, εἶιαῖ 5, 8 ροά οἳ Γετήµτν. πάει τε ἵπῃμεποε οἳ τς οὐίτ οἱ Αρμτοάίτε, (πες ἵεπιρίε αἲ Κουκία νας Ὀατείν ἴννεῖνε πη]ες ἔγοπι ΑπιαΓκεῖῖ) Πε ας ΡετΏαρς ΝΟΓ- εμὶρροά ας Αάοπίς, ἵη ρατα]]εὶ {αςΠίοπ το ἴις ΡΏα[{ς ου]{ ος 1 ήπιας απά Οἵηγτας. ΤΗς παπι “Ορ8οπ”) πΙᾶΥ ΡεΓΠᾶΡρ5 ΠἹεΒΏ εις 5οΏ οὐ Τἴ1ε Γοἱούνεγ ος τπο Ραριίαπ ροάἀες. ΤΗΐς νίεν ντι τερατά ἴο είς αιτηίὂιῖς οἳ ἵπε ροά ἶς Εωτίπες εαρροτιεά ὉΥ τηε οοπες Εουπά ἵπ 1πε Ρτεσϊποῖς οἱ ἴπε {επιρίε, απά τηε οἵαζιιεῖ- τες οἱ βρυτες Ποἰάϊπρ ἀονος, ἴε 5Υυπηθο! οἱ ΕοτηΠτγ τηε Ποἰγ Οἰτά οἱ πε ΡαρΠίαη ροάάες», 1 Πες Παπάς. Οἵμες σἴατμειττες τερτοδεηῖ βριγες µοἰάίηρ ϱτάρε. ΤΗε «ἀδιποῖ 8ἡἱ τουπά, {υ]ἱ οἳ νἰπεγατάς, οομἰά ποῖ Όυῖ 19 ΤτΑΚΕ Α ΠΙΝΤ Ἡ Ίοοκς Ἱἶκο Ἠ]οορς. ἵξ οοι]ἀ ὂε Ῥοςἱδ, Ῥίϊοομαπα, ΒΕισπίπαἃπ οἱ ΡαΠπ]οῖς, ὋΟτ ἨΏιπιρῖοῦ, Βταππίς, Βαἰγβρας Ωτ ενεῃ Ἡ]οοῦ πε νναγ νου τις Πτι, συσφοο- Δ΄ Ρον οπ τίς οί μδίπεςς Ιειίεις Ἀ]αιὶρδά ἵο Ρτγοσρεοῖς, ομδίοπ]ςτδ. ἀςριοιβ. Όπι ποῖ 5ο ρᾳσᾶ αἲ ἴπίς σιερείης ΡΠΠ--- Ῥοτ Πεανεπ 5αΚς, Ὅ οι ἴ5 γοιτ παπιε ὃ ο θαξη ης ἨΏιρο!. ---------βθρ------------ ΙΙ ΨΟΗΚΕΡ. ΡΟΒΕ 1τ ΜΙΤΗ Υοῦ : Α πιαΏ υν] 8 πιαπία [ος Ιαββ]ίως ΜΕ Άρωτες ρἰασεά 34 Ρᾶρετ ρβά απἀ α Ρροποῖὶ 1π Βΐς ιείεπά”ς Γαπά αηά σαι, 'δαί ᾖσοφτπ τις Ωωπιῦες οἱ γοις Πνίπρ Ὀτοίπετς, πιω]ηρΙγ τι Ὁγ (νο, αἷά τητες, πιαιηρὶγ της ταδε ὃν Βνς, αάά τηε ππ]σετ ος ωνίηρ αἰδίαις, πιυ]νρῖν ἴο τορήτ ὃν Το, 44 [λαο πιτηῦες οἱ ἆθαά Ὀτοιμεις απὰά αἰφίοις, δυίταςστ ας ἵοπι ἴπε τεδ]:.ὸ Τῃς [τἱεπᾷά ἁῑά α5 ἀἰτεοιρᾶ. «ον εαν 4 τῃο οτωςτ ντα ο οιπηϊπςο οπηῖῖς, οιπε τὶρλἰ Παπά Ἠσυτε κ] ὃε πε πάπιρετ ος ἀθαίῃς, ἴπο πάαἰε ἤσυτε πε Πηπιοετ ΟΕ Ἱινίης Φἰδίοις, Απά τις 1εΠ. Ἱαμά Πσυτε ες πιπιΌες οἱ Πνηπς Ὀτοίῃοις.”” -εἙηρίντο ΓΠιδον!. ἴ--- --ϕ--- ἘΕΕΟΙΡΕ δωόσεθς «ωηδίςῖ οἱ ροίήπε Ἡρ ης 0Π6 πιοῖςε πιο ἴμαα οι {511. (ανν Πεν. .ἶ. κ --- ΒΕΙΤΙΕΗΣ--ΝΟΣ ΙΜΜΙΟΕΒΑΝΤΕ 1.615 βρει. απαν Πο τὶς Ὑοτά απιπιισταησί. δθιά ΜτΦ. Τ.. ΔΛ. (πιος, 8 ρτοπηϊπεηϊ ραῦμς βρητε 1π ἈΝεΠπριόπ, ἀπά α ἀθισμίετ οἳ Ἀδυν Ζοβ]απς)ς Γαπουις Γ45εταὶ Ῥέπιο Ἀλήαΐρες, Δίγ τε. |. δεάἆἆοῃ, δρεαἰ{ηρ αἲ 1ης ἱπουριταὶ πεεΏπς οὗ τε ἸΚο]ΗΙπριου [πιπάρταιίοηπ ἹΧ]δματς Οοπιπιίτιος, 'Τ εις σα]! (πεπι Πεν’ ατγίνα|ς᾽ οἱ /ειτ]ετα”.”. Ολες οοπιπατίθε αιοπιΌετς Ἀστεθά γα Λατα. (ἰἶπιει, απᾶ ἵτ ἵνας ἀεσϊάςά νήεχενες ροραἱρῖς (ο τόρ]αςθ ἴἩε Νοτά ἱπππιίρταηπί ὃν ἴπε υοτᾶ οαοίίοι. --Εμιρέ Ώιρευ. Φ-δ--------- Οτσαι Βτιαίη ἰ5 ,δοῖά (ο πανε τς ρτεαῖςαῖ ἱεἱερησπὸ ἀσαςίτγ ἱπ ἴπο νοτ]ά--- 46. | 1ειερποπος ο (πε 8 ματε πα]ε. ---ηρίκε Ώιροτί. Ώανε 1 ΟΠ ὨίοΠγςδος, αΠά α5 δις] ἅ {ουπά 1ῃΠο τωτα] ο, Όραοη Μείαη- τπϊ1ς. ΤΠ ή νναγ ἴπε ουἷτ οἳ Όραοι Μεαπιπίας σιατῖεά οϐῦ ἴοπι Απιαι]οτί ας ἴλπαι ο ἵπε Ρραΐτοη οἳ 5Περμετάς, απά 5ρτεαά ψ]άε ἶπ Πέ ἀἱςιτίοί ατοιιπά 5 ἴηο ροά οἱ {ετῆμιγ, οξ τηε νιπεγατά, 8πά α5 Ἠεαίετ. ἜΓπεο Ῥαρμίαη ρεβδαΠῖ ψαηῖς Ὠίπι αἲ Πὶ5.σἰάε η αἲἱ Ως αοΏἰνίτ]ες. ΝΤΏ αἱ Ώιεςσε ππιΠρίς ατιτίΌυτες οἳ Πὶ5 πε ροά ἴαΚες ΟΠ 4Ώ αἰποσί Ῥαη- ουρτίαη «Πατασῖετ απά Πΐς ομ]ῖ γ6αςίες ΏΘΕΤΙΥ ας [ατ ας Τ,ϱΓκοπίκο απά Κππη. Ἔπετε ατε νετ) ΠΙαΏΥ κίαῖµετιες ος Όραση ΜεἰαηῖΠμίας ἵπ τηε ΟΥρτιςΜιςε- ἅτι. Τπεν ατε αἲἱ ἵπ ἵπε Ἠε[μεηπίςις ιοοἈπίαπε οἱ ἴἩα τΠϊτά οεπίυτν Β.Ο. Τπεγ τερτεδεηῖ ἵἴπε ροά ας γοιΏΡ, ὈδαυΠβυ], ποαΚοά, ντα α «ΠερΏετά”5 οἶοαΚ {Πτοννη ονεσ Πὶ5 Ὀαςίς ἰοις ροϊηῖ- θοἆ 61:15 απά Ποτης Οϱη ἴΠε {οτοπεαά, Πο]άϊηπρ α 5περΏεγά’5 οτοοζ {π ἴ1ε τὶσΗῖ Ἱ8ηά απά δπερβειά’5 ρίρες ἴπ τε Ι6έτ, 18 Ηίς ΜΙα[σσίν 11ο Κίπρ υἰσᾶ ΜιάγβοΙᾶ, εοι]αιά, {ο ος 1/ιὸ Όρει (οἱ Ο πα ΗΡΙΟΗ- 8ρ. αιά πι 15 ρἱοΗγο ἓν δἐΕΙ ἄΠΟΝΡ Γιο εγοτοά οἱ δβυσίαἴογς τοατολίρ [ιο ρίαν οἩ ἴλιε 17 6ΤΟΕΠ. Ην Μα]εσιν εί α ΜΙώΔΕΥ οἱ Ρίανετς, τοαἰοΠΙΗΕ [οἱ ουσγαἰ Μο]ος Ηοιν (Οο1ἱοµ,τυ]ο ΜιαΥΡεά Γιο οεσα5ίοη το α Τθζογά Τοιυυιά οἱ 66. ὀγοαλῦιῃ [ιο οοιιήσο Τθεονᾶ ὃν οπὲ πτοὐο. ΗΟΙΗΝ Ο0ἱἱ0 τ2ΟΥ (ιο οἰιαμρίομκ ου. Τὸ ένα (έπος τυῖτ α δεοτο [ο [οι Τομάς ο) 254. 4ΑΒΟΥΕ : ΜΥ, Οποσο Ἰσμος το Οοἰοπαί ὼ6ΟΥΕΙΑΥΝ ο ο αἱ 16 Οοἰομίαί Οµεον ου. ΠΟ ΕΟΟ δέ 9 ΜΙΕΜΙΡΟΥΣ (αξῦις ῥραγί η ο Γηίο- ατομα! Ἰ οι Οοη[οέπος αἱ ΟΠΗΥΕΙΙ Ηοιικε. οκ ΜΙ ΙΟΥ. Ποιο σ/οτον ΜΥ. Ονοσοίι ομος οἰιαΠΙΗΗ {ο 5ομιὲ οἱ ἴ]ιὸ ΜΕΡΟΣ αἱ {ες Ρα. 1 μον αγόα [ει ιο Κίρηί :---Μτ. Ο. Ηαταρίς (Ονρτιῦ, Μγ. 1’. Ν. Φεαᾖ (δήηβαροΡός» ΔΑ. ο: Ἡ. Ὠανίες (Κεινα) : ΔΝ... . (Μαἰιῶ ς ΔΑγ. 6. Ἠ'. Κακοα (ἶ Ἱσαμάα) 5 Λε. ο. Τ. Ομοί (Ηοιρ ΚοΙΡ) Μη. Γαγηιωμὺι (Α{α[ια) : 49. Ἱ. Γπανον (111) 3 ΛΜ Κ. Κοδήιν (αμαίσα)ι Μν. Κ. Αενις (51. [γμααι ι ΔΙ. αἱ. Ἡ. {λαλίο]ς (Τ Ρὑπάαα) : ΔΛ. 0. Λίαροηδε (Ταπραηνίκα) Ὁ ΜΥ. τοσο Ἱομες. ὢ ου γοἴανν οἱ δίαε ]οΥ ἐ]ο (οἱοητες Μνι νι.. (Μαἶια) ιά Μη. Ε. Κ. Απιρίον (91. 1μιεία). ΡΙΟΗΊ: Α νώιργα] οἶοιο ο) ο Πο) γοαὰ Μμιοά ' Οἰνμιρὶο Ἡ αν) εΟ)ΙΙΟΙΙ ενας οβἱοίαἰ(ν ορεηεά ὂν ο Μάὐμέον οἱ ΊΡαμεροί γεεση1ν. Ἰ ης γοαα τοᾶς εροοἰαἰν ῥΗΙ]ε το ἰαῴε Ιε Ἱεαυν (γαβίς ἵη ιβ {οΥ το Οἶνηιρίο σαμιος απιᾶ. αξ ἴες ΠαμΙό ὑπιρ]ίος, 10 οοηηΠΕΙποΤαίε {ο Πο]άίηρ οἱ ἴ]ιε Οἰνηρίε (α)ΜΕ 1948 π σγοαί Βταῦη, ή είς ῥίοτε: Τε ῥτοεςδείοη οἱ ο[Ποίαί οαΤὰ ἐς σεοῃ ἁγίυὺιρ αἶοηρ Οἱ γμρίο Ἡλαν. το πε Επρίτε Φιαάίμηι, Ἱ)οηδί, σε {π ἴπε θαςββτοιιπά. ο ραι ς ΙΟΝΗΝ Ηον Κονα! Ηἰμ]μοσ Βεύμοςς Νζαπβαγοί Λας α Ὁμίίο {ου εἰς ἡγίδ απά Ἡς οἰκήι ΡΟΥΓΟΥΗΙΟΥΝ αἲ 9Ο {01005 (ο ΡΜ ος ιοί (αγάΟΙς, ΠὐΙδΥΡΗ, α[ το) τοα{οιὺις α ἀρίαν οἱ )οἱὰ ἄαποῦις. Ἠον Κογαὶ ΠΗίβ]ηιοδε τας μίσος α Ε1ΕᾶΙ γοδρίίουι ὂν το ογοτυά οπ Λο’ αγταἰ αἱ πο αἀἱκρίαν. Λ4γ. ο Η Γεατόνν Ο.Ε. [τν Μίάάἱο [ασ οηρογοῖκο οἱ {πο Εαρίο-Ι ἶον ὨὈἱπδι ους οἱ το Ἱ. Απ καπ ΟΥ” ραμίκα ον αγγ οσᾶ αἱ Αι {οοφία 4ἱγρονί οἱ «Ίδησι δι. ΜΗ. Ηοατον ν «οσο δοις τοο]- εοηζά ο) αἲγίαἶ ὂν ἠάδπσης. Ζ. Ῥιοπάος. ΔΙ. Απἰοασἰια ὃς αι ᾗ. Οἰγί, γοργοκοπίαιῖοος οἱ βαας {μιά ΟΠομιᾶδ. Ὠιπίμς ιοί Ὁί 1ο Ονργις ΛΣ. ΓΕ αυ. εοΜίάσιοά αἱ εὐίομια ῥτορησοίος 11 Ονργις το α ου 1ο Ἡ- ογοαρι ο κφᾖοτυίῃς ο γης Π. Αήαπν οί γαοῖς [ο οι μάῦις Γης τοογο «ἴγατοι 1). ςΕΡΤΕΜΒΕΕ:, 1948 ΑΤ ΚΑΚΟΡΕΤΡΙΑ ΑΝΌ ΑΣΡΗΑ αιπήηα ἀΠΙςΗς Ὕποτο ἴπον Πάνο Όσοῃ τις, Πάνο οἱ ἔσ1δο Αναϊα ος ταίπ οἱ {ποιιδαπας οἱ ΙπάςΙτ]- ος αΓΠτΟσΣ, ο) οοησταταίαϊο. α τποςς γω ο ίση οἳ Πΐς Ρον. πἰ 8 στου εάουςδδ. ἁπιοσοςτ ἴποσο Ἡσ νο 1πο ΚαΚκορειτία «μον κ όνο Νλ. σαπίααν, τας Γπποιρα] θοιοπ ης ΩΜῆσον οἱ τὸ [ αἰτεά Ναϊοης Γάασαίοη, οἱ ση{- βο απά ϱπ]εσταὶ. Οπσαπήσαήσα ο ν,Ενδις Ο.) λΠάάΙς ασε ΟΕἠςσο, ζαμο, απά Ντ, δάάρκ, ἴπε Ὠϊτοσίωος 3 πε Ἠοτησαλευατα) Ὀινίσίοι ο της ΓσνρίαΠ ἡ ΗπΙδίν οἱ Ἀστιοη]έυτο Ὀσὴ ος πΠοπι «σα σὰ α Κδοῃ πίοτονί 1Ώ ἴπο ονΗϊΒΙΤς. ΤΗΕ ΑΡΗΑ ΡΒΗΟ {μο ἂςμα ὅπον ας ρεπιατ]ν {ο Ηνοδῖοςκ Ριῖ ἵποτο Μος ἂϊδο οἱάςςες [ος ἴαϊπι Ρρτοάμςε. Ύπο οπιτίος ἴοτ ἴῃμο Ἰαΐον Μοτο ἀἰδαρροίπίίης, όπς ρητήν πο ἆοιδι το πο απανουταῦ]α «ΓοΡ οωπάήοῃς Ἴ8.ἳ. οερῃπα. πο οπές ἵπ. ἴπε Πνοκοσις οἱᾶδδος οτο Πποτο ΠΗΠΙΟΤΟΙΙ5 απά 5οπἹε οποο]σητ απἰπιαἰς Μοτο οἩ ΥίοΝΝ. οδρεσ]α]]ν Ποτςο5 απὰ Πι]ο5. Ἔῃο 5Ηονν ἵνας {οτπιοτὶν οροποά {Π ἴΠο ΠΙοΓΠΙΠς Ἄψιμο τούτου οἳ Ααπσιήτατς, Δάτ. ]. ΜοὈοπα]ά, κλά πτροά Γασπιοις Το Ρραν ΕτοατοΥ ατίςπ{ίοπ το πο ρτοροτ ῥτορβτα Πο οἳ ΤΠΟΙΥ Ἰαπὰς Τον πείς αίήπια σον]πος οἳ οετὸαἰς απά {ο ε5ο οπἱν 1νε]]- οἱσαπσά «οοὰ οἳ ροοά αωθτν. Ἀοράς. πε σαϊά, τοάπεσά νἱο]άς πποτο ΤΠαΠ ΔΠΝ «ῑδεᾶςο Οἱ Ρε5ῖ. δαν επαέ τᾗς ἑοττ]]σοτς ατὸ ΟΠ6ΒΡΟΥ. ΠΙΗΕΠ στοβτεῖ νο «ποσ]ά ὃς πιαᾶς οἱ τησπ]. ΝΙΕ, Δἰοοπαϊά αἷκο αἄνοσαιοά αραπάσμππεΠί οἱ ὕλο ομσίοππατν ΕλίΙο) ενουν οἵπος Υοατ απά τπε κο οἱ τὰς Ἰασά. ἰπσίσαα Τοτ ΡτονΊπς οτορς {ο σναχίης ὂν Εροκς 1π ἴπο δρήπς, Ἀπεα πο πας Ποιν ἰ αἲ (τς ΠοίσΗτ απά οταὈδ]ο σταζὶΏς Π85 ΠΟΙ νὰ Ὀσοοπιο ανααδίο.. Ἔπο Ὡορεγίιπεηϊ ο Ἀστίομίαμο, ὃν οκροτίπιοπις οατηοά οαῖ ΟΥεΙ 8 πππηδας οἱ Υσατδ. Ἠαά ΠοὔΏ επαῖ τηίς Ρταοτίος Ἱπά πο αάνοισο οποσί οἩ ἴμο ειοσοσάἶπρ εετεαὶ «ορ. Ης αἀνίσοά ἴπο5ο ΝΠο Πα ποῖ φα[Ποἰεηί οοπουΙτιοά Ίπ το 1 ἀσείατὸο ἴ οροπ απά [αἱα ἵΠ 5ο οΥδίσπη, αἲ Ίσαδί (ο σίνο ἵτ α ἴτίαὶ οἩ ρατῖ οἳ τοῖς Ἰαπ. Ἠϊς Πκου]]επον ἴπο (πονοιπου ν]δίίοά πο πον ας πε]. Πο ὧας κοἱσοπιοά ἵη α δΡρεςςῃ Ὁγ ἴπὸ ΟΠπδαω ΔάνκΗῆίατ, {ο ΙνΠΙςΠ ἨΗίς Εχοεί[ίεπογ τορ]οά ας Γο]]ουής :---- 1 απα νοτν σἰ]αά Το Επαὰ πινςο]{ αἲ Αδῃα οπ τπο οοςαδίοη οἳ σος Αατου]ατα]. ΦΠΟΝ. Τ 1οοκ Εοτννατᾷ Το Ιπδροσίίης ἰτ απά αι διτε 1 5Π8Η 5ος 5οπιε Πσςί οἶαςς ον μαοίτς. «Γης Ὦλερατίπισητ οἳ Αρτίσυίατε απά ἴπο νίῃ]αρο Βαϊποτϊί]ες ἆο σοοά Νοκ ἰπ οτραπἰλίηπςρ ΤΏσσο ΦΠΟΝ5, ΜΠίοπ απάοιῦτσᾶἰν Ἠοὶρ το ἵπιρτονο της φἰαπάθτὰ οἱ αρτίοιίτατο ἵπ Όνρτας. ἵτ 5 Ρἰεβδωτοὸ ἴο πις {ο Κποιν ἴπαι ἵπο ἀἰδιγιοῖς νῃοτε ἴπον ατο Πε]ά τακοὸ αυσαῖ ἰπῖογοςί 1 ἴπεπι απά τπαϊ ἴπετο 15 Κσσπ οοπιροΏτίοῃ ἵπ τ]ς οχἡΙῖτς. ΣΤ κ ΙςΗ το ἴπαπκ τπο ΑάοκΠίατ ἔοτ Πὶς σοωτίεους «ρεςο] οἳ Ἠε]σοπ1ο. ἩἨς σαἰά ἵπαι ΙΙ 15 ποῖ ἴΏἩο 4αγ [ο οοππρἰαἰΠί5, 1 ΜΗ το Τε]] γοι ἵπαι 1 ἆο ηοί ΤΠὶπκ ρεορίο ατὸ οοπιρ]αϊπίπρ νΏόπ ἴΠευ Τι! πις ἴῃς πεσάς οἱ Τπο νἰ]ασος, Ι πιαν ποτ αρτεε ΜΕ «πα ἶ δαϊά απά 1 πιαν ποῖ αἱνανς Όο αὖ]ο το ἆο νΠαϊ ἶ5 αδκοά, Όμτ 11 {5 (Πε ἁπιν οἱ α Μικπίας το «ρεαΚκ 1 ος Πὶς νηίασο απά τε {5 ἴπο ἁαῑν οἱ α (πονεγπογ Τὸ Πδίσπ απά {ο σἶνο Πεὶρ ποπ Πο {σεὶς 1 τίσῃτ το 4ο 5ο. ΓΠίς ἰ απ αστὶσυ]τατα] εοαπίτγ ἵπ νΠίςὮ Πο στοαῖ πια]οιν]ῖν οἳ ἴπς ροορ]ο νο ο απά ὃν ἴπς Ιαπά απά (πονετππιοπί κ αἰαγς ἆο κ παί Ἱ ος Το Πείρ ἵποπι. 1 Κπον οἳ οοτδε ἴπαι γοι κἩΙ αἶδανς σταπιδ]ς απά σαν ἴπαί Οονεγηπιεῃῖ ἄοες ποϊΒίης {ο Πεὶρ νοι, δαΐ ἵπέτα ατ6 {8ΤΙΠσΤς 5ιγίΏς ἴἩο 5απις ἴπίης αἱ] ονετ ἴπε ανοτ]ά νΠε 1 8πι δροθκίης Το νου, Νο ἔτιπεΓ 5 ονοτ φατίσῃεά ΙΤ Πίς (ιονοτηπιοηί απά Πεσετ κ] Ὄοδ. 1 οπεπ Πηκ ἴπαί σονετηπιεηῖς ἅτὸ ηκο νίνος Πο κοτκ νοτγ Πατά απά Κοερ 1Πὸ Ώοπιε ροΐπς Όιϊ ἴπον π]ιμςῖ ΠηδνεΓ οχρεσί αΠπΥ ἴΠμαπες. [τ ἰς οη]ν ἰξ τηε υίές ἀῑςσς ἴΠαϊ ἴΠο Παςσαπά τοβ]δες Ποιν πιαςἩ «Ἠδ ῆας ἆοπε {οτ Πίπα απά 1 Ἡὸ πιβττίος ασαΐπ Ἡε 5ρεπᾶς α Ιοῖ οἱ πιο τοπ Πί5 5εσοπᾶ απ ΐο Πον ϱοσά Πὶς Πτοῖ νέο να. εε[ Κπουν αιίς νε] Πονν ἱππροτίαπί ἴπο ο πεδίο οἱ Φαϊςτ ἶς το γοι απά ονοτΥνπετς εἰςε ἰπ (γρτις. 1 εκρεσῖ Υοιι ἅτε ΓΠήηΚκίας οἳ 18. Ἀαἴεγνοτκς Φνοτο ἱηφία]ίσά τποετς ἵπ 1949. ΄ΓΠεγ εοδί {3,009 απά ἱτπὶσαϊσα 158 ἄοωαπας απά 2,000 οἰΐνε ἴτεες. Ἱτ ας ἃ σοοά ρίοσς οἱ Μοτκ. (ονετηπιεπί ραῖά ἴπα οοδί απά πιαἰπίαίπεά τε ννοτίς {οτ 5ενεῃ νεατδ, Πση α ]οσαί [ωραίο Ὀμνίδίοη (οοΚ (πει Ὄνογ. ἁπιίίας Φου σου]ά οπἱν Ός ἆοπο Ώετε 1 νο σαπ Απά αΐοτ Ὀγ Ὀοπίπς. ἵ υΠ αξΚ το Κίατοτ Επαίπεςς 1ο εχαπηίπο ἴπο ἁπεσιίοη απά Το πιακο α Τ6ροτΙ ἴο πιο. ] οχηποί σαν ἰ αηγτμίπα ΜΗ Ὁς ροδίδἰο, Όμι εἶπε πιαίτοτ 5Πα1 Ὃς Γποτουςβὴ- Ίψ Ἰπνοφήραϊσά, Ἔποτο ας Όσεῃ ἴτουδίε αΌουί ἁαἴογ Τοτ α Ίσης πιο αἲ Ρταςίο απά (Οαἱάποιτας απά 1 οκροσί ἴποςςο «πο Ηνς ἰΠ Ίοςε νηίαδος Πάνε σοπις το τΠίπί τί ἴπεν κΝου]ά Ππενογ Πανο αίετ. Τῃς οι ]οοῖς {5 πουν πιοτο Ποροξα!, Κίαϊτετ σου]ά ὃς Ὀτομςδῃτ ἴτοπι Κοπάσα. Τί λνοι]ά οοδῖ {18,000 το ἆο ἵε, [ ανα αδκοά ΠΗὶς Δήα]οθίγς (ονοτῃῆ- πισηῖ ἵο Ἠοίρ απά ἴπεγν ατο μ]ἡίπς [ο ρίνα {909Ο ο τΠὶς. Ῥτοιπαίπαιν κοτκ Ἆας διατίοά απά 1 απι ρὶαά τὸ Γπίπίς τπαί ἴπεςε ν]]άρες ατε ΠΟΝ΄ 5µτε ἴο δοῖ ἰποίτ Μαϊου, εεἴῃ τῃοὸ Ροάίας Ἱττὶσαιίοη Ὠἰνίδίοη κ Πἰςσα οὐπ]- πιαπάς απ 416 οἱ 1ῶ,οοο ἀοπΙπ]ς Νοικς οοδίπΕ 1ὖ {21.ο0Ο ἄτο Ιῃ ΡΤΟΡΙ659 οἱ ΨΝΠΙΕΣ οπἱν {5,2ςο Μ1] Ὃε ραίά Ὁγ ἴπε Ρτορτίεῖοῖς, 1α5ί γεαι νοκ οορτῖης 6,ο0ο ννας οαττῖεά οι. εεΓῃ ἴῃπο Γάα]α ΙχτίσατίοὮ ὨὈϊνίςίοᾳ (τονετππιεπί ἱ5 ρτορατοά ἴο ραν λα] οἳ νους οοδίΏς {4.9οο. (αονογηπισηί ο] αἰσο ραν {1οοο ἴοματάς ψοτκ αἲ ΑΛαταϊποχοἅπο απά Ἠάδααμα, αλκο ατς ροίΐπς {ο ρ]απῖ 2.600 ἴτοςς οη ἴπο πιαίΠ τοβὰ τοπ πε Νιςοδία- Γαππασιςσία Ῥομπάατγ ἴο ποατ [νι ΄ΓΠΙς ννη] οοδῖ {90ο απά α ΝΙΙΓΣΕΙΥ (Οατάση ἶ5 Ὀσίπο οςιαυὈῆςπεά αἲ Ἀκμπα αἱ ἃ ο05ἱ οἑ «1,20ο. ΓΗ νψ] «αρρὶν 4.οοο ἴτοςς {οτ Ρἰαητίπς τΠὶς Μητετ απά 100.002 Πεχῖ 5εᾶςοῃ. ΄ΤΗἰς τοπηπάς πιο ἴμαί γοι Πανς δοΐ α τες ρ]απῖίΠςΕ 8ἴ68 αἲ Αδῃα Όμί { απι ποῖ 5ητο ἴΠμαί γοι ατε ππαξΚίης ροοὰ 11ο οἱ 1. εΝοι ἴατ [τοπ γοΓ τηλαρο, ἴπο Ὀορφβτίπιεπί οἱ ΑρτίσιΙτηγο αἱδο πιαϊιηϊαίης Ὑησδετν (ατάεης αἵ 1.55 απἀ Τε[κοπίςο απά Ἰ ας τεσεπῖΙγ εφιαὈδπεά α Πονν ΠΙΙΦΕΤΥ ἀονοῖςα ἴο ἴπε ταΙδίπς οἳ οἶίνες αἲ Κοπῖσα. Της εομπῖςν ατουπἀ ΑδΠα καοςςος ος οσο) Φος ος οφ Π]Ἡο µρἰοίιτος ραρμδαοά οπ { ρ8δο 16 νοτθ {8Κει οἳ Κακο- ῥροὐτίᾶ απᾶ (ποξο αἱ ραρο 12 8 ΑξΠ. Ἱπ «ονεταἰ οἳ {παπι Ηϊς Ἐχοθ]]επου {πο Ο0Υ6ΙΠΟΥ ἰ5 5«οοη ἱπβρθοίίηςΡ νατίοας οχβί(5. Φος οο999ς9ςςφνφνςοφςοςφφοοφφοοφοσςο 9ος οσο ν η , 4 3 9 [ά μά λ . η 5 απ{οττυπαϊεΙγ ΥΝΕΣΥ Ῥατο ΟΓ Ίχθες. 1ῃΠοςο ὦπο Πανο Ὡαἴετ {οτ ΜαίεπίΏς ἴτεςς ἵπ ἴΠο εατΙγ 5ίασες οἳ στοη!Ἡ 5που]ά Ρ]βΠῖ ἃ5δ ΠΙ8ην 5 Ρροδείδ]ε, εδρεοία]ῖν οἩνος. (νρτας 15 [ας ἴοπι 5οἱ{-εαρ- ροτιίπρ π οἩνε οἱ απά πε ο) ΠναΠοη οἱ οὔνες ζαπ Ρτονϊάς α να]ααβίε 5οτος οἱ Ίποοπις 1 ΤΠ]ς ρατῖ ΟΕ τῃο οοαπῖτν, ΝἨεΓΟ {αΓΠΊΟΙ5 4Τε Τοῦ ἄορεπ- οπῖ οπ ουὐτσαὶς {ου πείς Ἠνομποσα, Ονος α- Εοτιαπατο]ν ἴακο α Ίος πιο ἴο Ρτονν οπᾶ 1 η], τπςτείοτο, Ὃς 5οἵΏς πιο Ὀοΐοτο Ίτεςς ατὸ αναἰ]αβίς ἔοπι Κοπῖοα. ΓΠὲν ο8ἩΏ, Ποινονότ. Ὦο οὐταἰποᾶ {τοπι ἴπο Ἰδατδεγίος αἲ {,νοςὶ απά 1 οΓκοπίσο οΥ Ὦγ «ρεαΚκίπᾳ ἵο γοις 1οσα] Αετίσα]τυτα]. Απεἰκιαηῖ, {οπι ἴπο Νας Εοτεςί Ἀωτςεγν ἨΏοτο τς γιά (ασε Οἱ ῥᾷρε 327) 16 ΤΗΕ ΚΑΚΟΡΕΤΗΕΙΑ ΒΗΟΝ ΤΗ ΚαΚκορεῖτια οχβίήτς οοηρίειο πιαϊηἰν οἱ ἴτυιτ οἳ εβίσἃ α ἰατσο κατίεῖν οἳ ροςἲ αιαΠτν ἅάς ος νίον. ΤΠ ττο Αστποιτιτα] Ὀερασίπιοπίς ον ή οχι, δρεςῖᾳ] {δαίωτος Ἆοτο α αἱδρ]εν οἳ ἀτίοά θϱὰ Ρτεσεινοά {τιῖ5 απά α 5 Παπά -τοσ]ίης πιωσΠίηα ἵπιροτιεά ἴτοπι Ἑπριαπά [ου τπία]. λα πιβςβῖπε 15 εχρεςῖςᾶ ἴο ρτοᾶνςες α ἤπε απά πΊοτς τεραἱατ ῥΡτοῦιοί ἵπαα μαι τατποί οι ον με οτάίπαςν νιίίαρς τεε πρ δρρατα!ιις. Αιςί 5οείῃσ τς εν ΠΙΩΗΙ5, 1 οτά Ἱωστοι Πκισησά ὢ α νρεςοί οἳ Μοίσοπσιο Ὁν τας Δόακἄτατ οἱ Κάξο- Ροϊτια, τῷ ΜΠίοΕ Πϊς Ἑκοειίεπον τερ]ιε ας {οἱ- Ίος :- 1] τπαΚ γοι {ος νους Μο]ςοπ1ο, 5ο Κἱπάῑν απά εἰοαιθιίίν «χρτθςςει]. ««Τ Πἰς 6 α νοιν Ὀεαίεαί ρανί ο ΟΥΡρτας απἀ 1184 Ἀλησίει απά πιγσείς αἰνανν οπ]οΥ ἀπίνίης ΌμτουσΏ 1 οπ ους Αγ ἰο απά Γτοπι Στουᾶος, απὰ ὥς αρριςσῖατο ἴς ἹΝεἰσοπιο Νο αἱναν» τευεῖνὸ, Ἠετε, 55 ενειγΜΏρτο 1π ΟγρίΝ5, 1ο ρεορίο ατα νετ {περα!ν, σουτίεοῖς απά Ποδριαδ]ς. εεΤ οἴνατς γοις Ίορε {ἰλαῖ εῑῖς 5Όο ιν πιαν οοαπας ονσίν γοαι. Τί Μι Πεὶ]ρ το Όττο πιαςὮ αδοξα] Κπονισάσο {ο {αύπιοί5 Απά οπυοτασο 1ποπα ἵπ της ὁβοιίς 1 Κπον ἴπον πιαΚε Το ἵπιρτονςε ποτ Βδτι- συ]έμτε. τε] οπι δοττν ἴο Ἠσαῦ ἴΠαι Εταϊί στονετς οἴἵσπ Ππᾶ Ειοίς στορε 5ροι]εἀ, ΑΦ τοπαγᾳς οοηίτοἱ οἱ ρ]αηϊ ἀϊφρασθς, ἵ. πας τε] νοι ια ἳ εοηνίΊετ Της εῴασατςὰ νοκ ἄοπε Ὃν τπο Αρτίυσυιαι Ὡρραιϊ- Σωςπί ἵπ Τίς τοδρεςί ἴο τωοδί τεπιαγκαδἰς, Τεπον 08 νου {ον εοαπιτίες ΨΗΓΤο αΏγιπίπς θιµ18: ἵο ἰτ ἴ5 αἴιεπορῖε, Τις αοτααἰ (οη:τοὶ οἱ ριαπί Ῥροσί5 απᾶ ἀῑδέασες πισι Ὡς ἴλο τοδροπδιδἰτγ οἱ ἵτο Μιδινιἁααὶ στον΄ος, ἵτ 15 οπ]ν ἴπο τεδολτοῖι Ἀοικ ψισα 5 ἵῃο τορροηςδιδ τν οἳ (ονοτηπιςηῖ. Τῄῃο Ώςρατίπιεαί οἳ ΑοτιουΠίατὸ 5 ΑΛάγο τςὰ ἵγ το ρῖνο ΡΙΟΝΟΙΕ ἰο Ὀοσί ρορρῖο]ο αὐνίςοςε. 1 9, ἔούενοι, οἴιοπ ἴἶπο -αδο Τί Ρεορίο ατα πΊοΓε 16ᾳὰν ἵο οοπιρἰαἰω ἴΠαπ 1ο ἴακο αάνίου. ᾖΤ ἴπε οιοππίσα]ς τεαῖνςά ατο ποῖ οπς]ν ανα]αῦ]ο, τις Ώερατωπςαί οἱ Αστίουίίατς «1 εαρρῖν τροσι ας ἐπο Ιονοςί Ροδείδ]ς ῥριῖςςο. δρτανίης πιαςβίπες Άτο ΠΟ θᾳδν ανπἠαθὈίε, 4η το οτς Μπο αἲς πΟΙ Ρτοραγεά ἴο Όν εοί οὔΏ πιβε]έπες Που] δοι ἴ]ς αςο οἳ οπς (Πτουεϱῖ 4η αρϊουηταί οἶ ας ΟΥΡΕΙ5 ΕΕΝΙΕΝ’ ΤΗΕ ΑΦριςυΙ ΤύΚΑΙ. ΟΠΟΥς Ταο Αργίοιία] «λοτος τὸ μοιά ἀπ ΗΕ «Πςιδί αἱ Καλοροία οἩ Γης 22] αμα αἲ «Ίδια οἱ (ο 2011. [οί] τουγὸ ο αἰἰν «λος ΓΗ οι το Γὸ [ου ὃν ἰαγρο ενος. ουπαιιειοᾶ γοιμιά ιο ον)ηδς ὂν τις εᾖωτονά ϱγοαί {Πίο μι ο )άξυις Ιοοι(ν-ργοτοι βοάοὸ. ος οίποτ οιραπἰδα πο. «Ας τορατ15 ἴἶνο σαὶς οἱ Γπυιν ετο πΙσΒΙ ἑπίπα {ο Πιο αρρὶο ϱιοΜΟΙς ἵο ο ἰξ 1ο [ονπ ἃα οο- οροαίνο Δαικοήπςσ δοσἱρίν, Επ Πας Γοοι ἅοπο Ὁψ οποστν στονοῖς Νῑν νοῦν δτοαἳ ἈΠοςςΣΣ, ῆμο. Οο-οροταίοα Ὦοραίπιοήτ ΗΕ εαν ρἷνο θανίος αν ἵο Πο Το ας Ολί5. «1 ποιο Ἅλας αν σαϊά αἶνοαι {πο ιδία δα ίοη οἱ ταῖς ππατεσίσα, ον τηηλοπί σινὸς ποῖρ Ἠστο απᾶ, ας 88 οναπιρ]ο πας πηδί Πο] ᾱ ΓΠτου-α αν οσο σος αἲ πο Ῥοάντλος άτνοεν Οα Γη ο ΠΙΟ ρτον.οτς οοσ]ά Ίσαή αοιί Ροδοτνίπς ἀβρ].5. Ἀορο ἶναι αἲἲ Πμοδο ποτονιος 1Π ΤΠἱδ ΠΙΑΙΤΟΤ αἴϊσοπάς ο οοα(δο. “Τπο ρτῖνς οἳ σταξισά «Ἰουάποας Γη ἵτοῦς πι ῥράνιδοι ἵν 2, ΠΙΟΣ 1 Ίατ Ὀσονν πο οσςι ο Ριούαστίος. ἰ ἶδ ατο Ἱπρωδο]ο {ω τάπος Όλο Ρος οἱ α)-- από σοποταἳ οὐ515 οση}ὸ 0Η, Ι οδἒι 1 οου]ά ουν αἲ σας α ρπίοο. 1 πανο 115. οιᾷσροά ο πιαἰδονεν (τους [ον πι οτοῖνιςἆ. 1η Επσίαπα. Όπο ΨΙΙ «οδε πιο ο5/- ἂπά ἴπο ομος 42]. ΕΠ τοπηπᾶς πιο ἴΠπεῖί πο Ελορατίπιοπί οἱ ΑστίζυΙίαγς ἶν οχροµπιοπ!]πς 8ἲ. Οαἰαία ΜΙίΠ α Ὠυπαίνοτ ο ππα]σογσν ἵτοςν ἵΠ ογάος {0 το ίαες α Ίάτρεν Ἰσαξ, Πονο Ιητογοδίοῦ ο1ρΏτ Το σο απά ]οοίς αἱ ἴπσδο τος». Αἱδο (πο ὨΏορατίπιοπιί [ας ἱπιροτιοά. ἴτοπι Ἑηυ]απά α- πο, Ροτίαυ]ς 5ΗΚ τοσ]ίπα πιασμίης, ΜΠΙΟΕ νου οὐ ὅσο Ἠσγο ἴοίαν από ΠΙΟΣ «Πουπίά Ῥεοίνου ᾱ ος οκ τπαπ γοιι σοι Ὃν ἰπο ῥτοτοπί Ποπὰ πιοίπο. ελδον, αξονι κας, ἳ ἁπον νο να Ἱπτ- ΡονῖβΏοςς οἳ ΜάῑΕΥ αἱ ονοτ ΟΥρτής. Της εοεστά οἱ κοικ νοπ” Ὃν τς Ἀαίοτ αρριν απ τίσαιίοα Ἱοερατίπιοη! {ς νουν ο ίως, Αάζη που τος σουᾶ Ὅς ἆσπο ἰς Πο αὮ αἱ Ώτοδοπί Ὀοσααδο Ἆς σαπποι σεῖ ρίρο.. ἜΤήὰο ννμοίς κοτίά 15 οποτἰ οΓ Ρίρος απά νο Πάνο ἵο (άΚς ος «Ἠᾶσο, ΝΠΙςΠ 5 α οπηα]ἰ οπε. Αρατί ἔτοπι ἴπίς, ἴ]ιο ρωδίοῃ Ίστο ΤΠ δοἱεα ἵ5 ματιίομ]ατ]ν ἁλ[βου]τ Ὥσοσαιιδο οι Ἱιανς νε «οοπιρ]σατοά ναϊος ΠΟΠ ΠΙΟ πιακο ἰϊ αἱπιοδί {πιροςςίο]ο ἔου ἴρο Ὡςατιπισηϊ {ο ππάςτ- ἴακε αΏν Ἀοι, Τῆς «μαοδίος. ο Ἆας, οἱ οοιτςο, Όσομ σὐηδιάστος. ΙΓ {ο 5ἵοορ παίατο οἳ {Πο τινοί Ὀοῦς οΌονὸ Κακοροιτία ἴ9 υηςυταὈίο Γοτ εασῇ ννοις, ο πιο τοττορίς. οξ ΨΠΙΟΠ νο Σροκο, ἄο Πτ]ο Ἠπαυπι ἴο οσα] 'Γοτον Ιαη4 Ὀυξ πιαν ἆο α ατοαί ἆσα] οἳ ἆάπιασο 1Π οΊης- γατάς απ ἵπ Ιαπά κ] Ἡ Ίαν Όσοι οἰσστοί οἱ ξοτοςῖ απ. οι υΠ.ονο]οροά. ο πΠδννο 5 {ος ΓατΠΊΟΥ5 1ο ζαττΥ οτί 5ο οοςογναἴίοη «6σοπ]ος. ΑΙ Ῥούγτπου ἰΠογ «οπ δες α ᾖσπιοησιτηΠοὮ οἳ ννοτκ νΠἰς] νο]1 σἶνο Ωτοίροίίοπ Το νἸπονατας, Ἔϊςο οσοι οἱ σασί κατ {π νίπονατὰς {5 αἶπιοσί επίἰτοὶν Ιασους Ὁαῖ, 1 8] ς.ςος, ᾗ5 1 5 Τπς Ἱπάι- Μάααἱ ο ΠοΣ ΟΕ (πο ληὰ νο Ὀσηεβίς ἃς πιαςί Πὶς [ο Ιομον 1). (οὐ ΜΟΥ αΠποαάσά ΔΟΠΙ οᾖοῦυν αλά τουν Ὀή ο τος οἱ «ἰριυιοι το. {ιονα ΕΠ ἵνιοι ο) ἠἰουχίοςς αμα Ἠ Πο ονδης οὐ ονροςί τὸ Όδαρ πιοδί οἳ το σωδί οἱ οἱ οομῤσι να» Πο ΝΟΚ. ΕΤ αφινν ἳ καΠΙ ο ΠΙΟΠΠΟΠ Τὸ νου ας κοσιῖς τω ἵπο ναῖας οἱ Εποιοοο Ἠανο Γου ονρωτίς {τω Γ ποσα τπις νο ας αμαϊαδι (άσσο {τί γοατ, πο οηαίς απᾶά ναίϊοτ «ΙΡΡΙΝ Παπ ΤΠἱς αἴνα πτηκο ἵ νοτν Πασίο ἔογ 1πο ῥτοάαοίοΠ ο Ποκος απ χορνιαῦ]ο οσο. πα ϱἱ ρτοδοΠ! ἐχροηητοπίς οτὸ Ῥοιασ πια ]ο πα τατίοος οἱ πονΠοοκς. ΖΙη- Πίος ο ΤΠο σαν ο οοοἲν οἩ. οοηίραυσῖν ατς Μοίηςσ αΓΟΝΠ ΗΟΝ. Π ας ρατου]ατ]ν ν]αιὶ το ]οαι 1ηο αι Ποτωας τά σοιο ραιά το το νο ύτος οἱ Ἀσποαίτατος Λίτ, Ἀνοσοήθ]άς ἀπιὶ το Πς εαν 15 οποια ηὶν 1ο ἁοκοτνος, ίσος Τ οβηλο τὸ Ονρτις [μονος { οκ, ἐρννοισά Ώλοτο οἱ παν πιο 1ο πυλίτοις ἀναπς νι] αστιοπίατγο απά [ωτοσῖεν (Παπ τὸ αην οπου ρα οἳ Ίο οτε οἱ αἀπιπίκισΏοα, Ανα τοσα, Πάνο κα ἰσΠο Ππιννο)Γ ναι ἔλρςο νο Ἱσρατιπιοπίς οτο εποτσοῖςα]ν οαπτνίηςσς οαπί κοκ αἷοής αρ-ίο-ᾖοίς Ῥορτοδσίνο Ἠπος ΠΙΟ ηιακος [ογ. ἵπο ῥτοδρογίν απά Παρπίποςς οἱ Ονρτας. ΤΕ ΙΟ Ἡ σης ους το οἱ π νέας Μο οσα” τν οἨ ἴπο Ἠηπδίησδη οἱ [Ατπιήπς ος κος οη Όλο ΙΛ, Ῥονο πο Ἰο αἲο Ίος Ἱασκοοπς οἱ της οσο Πίτν. Ἠστο πι Ονρτης ἁπά ονοτν ΜΠντο οἶδοι Ἆαπι Όλοπα Το Γουυίνο τΏς τΊας τοννατὰ οἱ Οποίν Ιου, αμά Τ ἆα πο ΝΑΠΕ ἴοίς Ἰπίστοδίς {ο ὃς καστιποσς, Ἴλο πια ΜΙΙΟ στονς [σος 15 οπ της ἴο Πίσβοςτ οὗ κ«οινίοος 1ο [ας {σι πχοι οπὰ Ἡς ο ο οὐΠσίζσοτος αοσοτιἡπρίν, Ἀῑςοι 5 19 Αα ΕΟΝ οἳ απαπἩ Ποἰάοις απά οἱ Ιπαάϊνιάνα! {αΤΠΙΟΙΗ. ποὺ. δίατάν Ἱπάοροηάνηος η Ἰπάϊνιόμαίν 5 αηπ ασξοῖ οἱ στοαῖ νο]μὸ {ο πο Τκ]απ-] απά. ης οοτοροταϊνο ΠἹοβδΙτος οππ Ὀππο εἶνοπι. αἴυαῖ αἀναπίασος, [ κι παί ἴμον η Ππονο αἱ σης τω ποταἰοίοςς ουσ τος οοἡσοίνν «ΕΡΤΕΜΕΕΚ το(8. 4. ΗΠανν Α{Πατμιώμις «Ἠ[. [οιν τος ᾗ Πἱν Απα]οσιν τὸ Αρ ας θοο ρίζας τω αβροϊη το ἴμο ο ο οἱ ΙΙ οἱ 1ΟΗΛΙΟΗΝ ΠΙΑ ΟΝΜΙΟΗ 1ο ΙΙ )ΙμΗΙ 1οµοιΡαδίο (6ο) ΓΙΟ ΙΩΗΩΗ. Α.Ο, το ο Λα θύΟΗΙ αβῥοιηίοα (Λα ΙΡΗΜΙΙΗ ο ΤΙο Αα οα/ «]κκκίαηος ᾖοαγά, ΔΛάγ. ΔΙάΥ- φαιά ἵς ΛΙΟΜδΟ οἱ {αγά ΟΙ {ου (ατα [λανήν το 1 αν ΜΙΑ ΝΙΟΥΞ(1ζογ αἱ ΗΕ {ΗΝ οτς αβροΟ ΗΤΗΗΟΜΗ. αι ᾖιά9 βοΟΙ Δον {ο Ου ον Ἰ Ῥαάο, [1] 1 τ--- ο -(τοπογας πει 1 οδογ Ιον ΟΗΝΙΑΠΙΙΟ οἱ ιο γε ἱν] Ζομς ο) ΟΟΓΗΗΝ. Ὁ κε οι { οµάο ου οΗ1- ἐν το Γορωγί 1ο ΠΠ ΛΙαΐονην ν (00Η - ΗΙΟΗ1 ο) Γιο ῥΥοτοΙ κ Πα ίοη οι. {ον (οι γα ος πο ΡΙοΙοὐραρία αν ᾖο ΠΟΠΗ ο Πογούσι του ἴ Ες πα [). ΕΠΟ ΤΗ τς Τλω ας οἱ Ὠορα α ο ομραμίοὰ ὃν Ηί ὰ {ωήονην 3 Λην. ΠΡΟ ΓΟΗ ἐὸ πω τά ο) ΟΜΟΙΩΣ αἱ ΠΟΛΗ ΛΙΜΗΗ [α]αος Οἱ )ης αγέσα/ ὑ Γ ΟΗἱδ1 οἲὰ οὐ υπ ας ο...» απ οι Δονα εν ο ία ἡαο ΔΟΕ ΜΟΙ ὃν Μὸ ΠΗΜΙΟΙΙΑ ο. ΛΟΠΙΗΙΟΗ19 δι ο ο ο ο μ.ο 1ο (ΟΛΗ ΣΗΟαΗΙ μασαν ἠαραισή Γδο σηαγι οἱ Ρος αἱ {ο ΜΗ Ὀαα σος ΟΛ ΟΥΟ Πὸ ΛΑ οἱ ολα νο ὁ {01 ) [πο ανν. ΙΟ τι ο ιν Μωοτην Ολο Αῑαν ΤΟ ΟΗ ΑΝ Ολοι] 1Η. Μος ΙΟΟςΗ Πα εἰ ομγὸ αἲ Που, {ιοµάσης 1 Πίο ο)ηάγον οἱ ο ση) σσ ο γο ο υ ο ο ο ϱ ΟόΗ λίαν δ. Μα τος «ΠΟΙΟ ς Μοτο ο ΟΠΟΥ. ΠΗΚΕΙΝ ῦι τη ὑμογμα! Ρίο {άΚΟι ειωὺιν Τε Κογαὶ οβίῖ {ω ίση ΓΙομοαδ/ο νου ααΙ- ον έν το ο Είς αλ {αἰονήν {1ο Κὺις Παν δυο Ρίζατο{ {ὸ αρρούιί (ο ο ο 1ος ο) Παν αλ (άοιογαί. οσοι «ΙάαΙ- ο το οί ἡἱ Μµοτὸ ος το ΡΡολΗ οβίο ο 1ιογά πουν ὡὣοα. 44 Τῃο Ίονς οί Τγανο!! πρ «εαιπαφαφία-ξ οπ οτ) Βν Κ. Ν. Ιασι[αᾶες Ἡνο ᾖαυο ῥ]εασμγε {π ΡιδΙδΗΙηρ α φετίες οἱ ατης]ες οοπιηδιεά ὃν Μν. Κ. Ν. Ὁ γαπε]ααες τω]ο Μας 11δί ΥειμΥΠοά /γοηι απ ο[ῃοίαὶ Ὀἰδι 1ο [.οπάοπ. ἴπ ἴΠεδε ἐπιεγερτίπρ αγιίο]ος Πο ἀειεγίρες Μὶς 01ΟΥ 1ο ἴλε [Γπίεά Κἰπράοπι απά ὂασλ, απά αἶο ἠὶ ἱπργεσίοης οἨ ἴλο Ον οἱ Ι.οπάοημ, Τε Ίορε μαι γεαάετο οἱ πε Ἱκευίεω τυ] επίον 1ᾖεηι. { υ Χ/Ε, ΦΠο Ώανς Όεοπ Ὀτοιρῆι αρ {Ώ οιςοὮἩ ΝΑΥ ἂ5 Το οοησἰἀες {τ ἃ Ῥ]εβδυτε ἵο Τα αἵἲ Ποππε, οἶθερ οἳ α 5ο Όεά, εἨαῖ οἱ ρίβύΥ εαγάς ἱπ οαἵός απά ἆαπσςο αἲ οσαδατεῖ, Ἡου ἰς ἵτ ροςςΙοὶς το «δοονοι τί νε υοι]ά ὃς ἰάθαί ττανε]]ετς 1 οπ]γ νι πουίά ἴαΚς τηε Εδι 5τερῥ ὩροαΚίηςρ οπα ρετεοπαἰ εχρετίεηςσε, Ι που]ά πενει εχοΏαπρε εἰ {πε Γίο]ες οἳ τις ποτά {ος πε Όμιε δίος οῇ τΙΥ πηαῖῖνο ]απά4, απά αἱ τς ογονάς Γοτ α ρπιρεε οἱ ἴηἩε ἴασες οἱ πι ο/η Γοῖς.- Βυτ αἴτοτ] τετυτηεά {ποπα ΠΥ Εἶται τρ Το Εηρίαπα δη, έψοά 1ο Παρρί- πεςς ο (ανεΙηρ, ἵτ «7η Γὐαο 10 «ΟΥ ἐυέτν 4Η παν) δὲ ζα]]εᾶ {ο αοζοιιηὶ {ο αἲ] 11ο ρουά 1λέμβς εολίεᾗ ἠ εγες δεμείά αμα τυλίοῇ τε ΤεΓμδεᾶ {ο ἐΠΙΟΥ.” ---Οἷά (οπιπιεπίατγ ση ἴᾖε Ὀταΐνης. Ώς φἵαυς {η ἱς οὔα «ουπίτγ2 Ἠοψενες, Ώε ο επΊογν Παρρίει ἄιγς ἩΠεη πε Κεαρς ππονίηρ οἨ ἵπ αποἰοιάςά δεγεπίτγ νήτλ ονετ α σοαἱ {ο ατταίπ Πο ΠαπΡίΠΕ 8Όουιτ ἴπ τιατκεῖς ἄπά Ὀμδυ Ίανεης, Ώηον Πιάρίωρ αἶοπς Τπε ενετ-εΏαπρίαρ τρβά. Εουδίες νΏίοἩ οπσε οΟ5ῖ Το Πϊπι 5ο ππιοἩ απχἰαοῖγ. Ῥατῖ οἳ ἴΏο Ώπις Ώε ΠΙΕΥ «ρεπά «οατείεε ἆαγς α5ποτε ἴπ ΤΟύ/Η5 απιἰά ἵῆΏς Ὀιπτίῃσ παπι οἳ πιςσα, οἵ 1η της σομωϊτγν ἴατ {τοπι (πε οτογ/άς τεραίηίης φοπηεταἰπρ οἱ τπαί ανε οἳ Ναϊωτε Ισ πιεπ οοορεά 1ρ {η οἶτες Ώενεί {9ε|. Α υε]-Κπονπ Ἑπρ]δα υτίτου δαἷά: εεἴῃ ἰς α πιαπ’ς οὔ/π {αυ 1 Πε αῑςς οπαΐςείοα οἩ πιγ ρατῖ ποῖ Το. εχρ αἴη άρτου φεείπσ αηνιΠἰπρ ΟΕ ἴπο ποῃ- ἵο πι οοµΠάγπιεα : (πε οπαιτς οἳ ττανε]ήησ {π {Π9 Πορε τπαί 11εγ παρ ατ ἀναίί τ{επιδεῖνες οἑτᾗς ορροτταπί(γ. 16 Ἡ ενετ αγἱδὲ5, Πανίης ἵη παίηά τἴἶπαί έρνετν ἆαν υὶοῖ πς ἆο ποῖ νε Το τηε Π111 15 α ἆαγ Ἱ/ασιοά.” - ΟΕ οοµτςο γοι σαπποῖ Ὁὲ Παρρυ αᾗ] ἴπε Πππε. Βυϊ ΝΤΟ {5δ, 6νεΏ 1Ποισῃ ἀθι[α] ννοτ]ά π Ώ]ςὮ Ἡε Ἠνες.” Ιπάεεᾶ, ἅλπαί ἐς ἴλὶς Η[ε 1 ἵτ ἶς ποῖ πιῖχκεά υηίπ δοτας ἀεΙσιτρ Απά νγ]αῖϊ ἱδ πιοιο ἀεΗρΗτβ] τἶααπ ἵο 568 ἴμπα {αεΠίοης απάἀ ΠιαΏΏςίς :Οοἳ ππΚποννα Ρρίασςς ὁ Απά πον, γουπρ αάνεηίωτες, {ο ους Ὀμδίπεςς. Γπετε ᾖδ, οἳ οοἱ15ε, ἃ 116 Ἀσγδομ, οἵ Ῥαΐεμα ἐπ Λάαίΐια, Που Ρεν 5εοπ αἲἱ ἴΊοςε ἃ οΥυρευς ΕεΕνΙΕΨ Οιδγαίέαν, ποίοη ργεναίπσ 1Τπαὶ [τανε[ίηςρ ἰ5 ου {ἔοτ τπε ποὰ. Αΐετ ἵἩς εχρε- {ίεηςε ΟΕ πιΥ Ώτοι τρ 1 ση δαν ἵἶιαῖ 1 16 ποῖ ΓΠΟΠΕΥ νΠΙοἩ ἴγανεὶ ἀεπιαπάς 5ο ππιο]ι ας Ιείδυτε, απά Απγοπε ΥΠ] α πια] Εἰκεά ἵποοτιε οι 1τανεὶ αἱ- Ώιοδῖ «εγέετΥ γεας, ἰξ Ώε σαΏ Ὀιαϊῖ ἔοτος Πήπιςεί{ 1ο ροι κίαττεά, ὙηἰοἩ ἱς τηε Πατάεςί ρατῖ οἳ τἩς Ρτοοεεάίηρς. ους δµςοε5ς ἀερεπάς Ίποτε οὗ γοις Πρῃί- Ώεςς ΟΓ Πθατί ἴἵλαα οἩ ἵἩε Πεανίηεςς οἱ γοις Ῥριίςε, 1 πια επιρΠασίζε ται Ἀ ΠΙΒΏ ζ8Ώ νε ας «Ἠεαρὶν αὈτοβά ἃ5 8ἵ Ἠοίῃε ΨΠεη Πς ϱ8η ἆο ψταουῖ ἴπε παίποτ εἰεραποῖες οἱ Πε. ΙΕ ποῖ, Πείπιαγ οι Πε «απ βΏά α ρατῖ-τἶπιε ος (επΙροτατγ ]οῦ {Εξ ενετ ο Ροϊίιετς ἴο ΙοοΚ {οτ οπς. ο, Πίεηά5, ἴΊετε 15 πο πέεά ἵο γαῖτ υπ] γοι ατς τοῖς 5οἳ οί ὙΠ]ίσι γου ατε γουηρ απἀά ἵθεη αηά Ροοί. «Ἡ 15 ἴἩε «ΟΠΙΠΙΟΠ ἵταρεάγ οἱ πιαηἰπά το δρεπά δε θππαςςίηρ ΠΙΟΠΕΥ, δι το αῑε Ὀείοτε ἴῖ οατπ ὃε επ]ογεά. ταίς 16 6Ἀοτι απά επε οτ]ά ἰς ψίάς, Όυξ πιονίησ αὔθοιτ τε οομηϊτίος α5 ἃ {τες πια οἱ της ψοτίά τἶο ἤπις 5θοΠ15 επά[ες». ΤΠε τεαί ΒιΏ ἵπ Ηξε οοηςίσί5 ἴπ ἀοΐηρ 1Πΐηρς- πηοῖ ἴω Πανίηρ ἴπεπι.” με αὔΌονε ατε τε νοτάς οἱ αποϊίετ Επρ]ςα ντε, ΧΚΗΥ ποῖ αἶδο αιοῖε α ροε2 Το ῥαςς 16 5θᾶΣ 407Πε Πέμ α 1ος - Φοηιε τἠήηᾷ {ιτ «ίταηρε αὐτοαά ἴο ΤοαηΙ Φοιπε ελπὰ ἐξ τί (ο Ἴεαυε λεν σού, {οί ΡαΥΟΜΙ5, ᾖέηρα/οἰξ αά [λαοί Άοπε ΤΑΙΗΑ κο τυῇἩο πμ, ] χο ἠ οἱ 1 'πηςί 6ο αὐγοαά {ο ἴν Ην {οἱ. κ ᾱὰ κ Ιτ να οη ἃ 5ΗΠΩΥ ΑΠεΓηοοΠ {Π Λπαγ ἴπαι νο δεῖ ου «το 56θε Τπε (ροππιεά οη Ράβε 27) ς«ΕΡΤΕΜΒΕΕ, 918 (ΛορίΠν οί Γσοποπιρραπςο ἣν ΡΕ. Ο. δρλίσα». ΩΝ «ΑΤΓΕΡΑΥ, ἵΏε 215ἱ ΑΗρυςε, εις σιαῦ οἳ ἵηδ Οοπυπςείοπογς ΟΜῇσε, Νϊσοδία, Ἠαά ἴο Βρῃι αραίηςι ᾖπιε ΨΠεπ ἴπε ε]οοκ Πηρεις ροϊηϊεάἁ το τ ο οἰοσκ. ΔΙ πεοξαδατγ αἴτάπβε- ποηίς Πανίαρ Όθδεη πιβάε Ὀείοτομαπά, πε Ἠαά Όιτ ἴο Ὀουτά τε δὰς---ποῖ ἃ εοπιοτιαὈίε Ώς ἴπχε οπε---ππᾶΚκε 5µτς αἲἱ Ίνετο Ρτγεςεηῖ οπά ΚΟΚ οϐ. ψΨε παά Δεσϊάεά Το ἵθανε Ἰὶοοδία αἶοπε {οι α ψεεΚκεπά απά ἀἰά 5ο νήποιί γερτεῖ- Όηρ τε, ο 1οσί πο Ἆπιε {π Μοτρετίης Ώιο οίβος οτί απά ορεηίΏΡ ος ππουίῃς ἵα 8οΏρ απά σἴοτγίπᾳ-ἴείμηρ, ος 11ηρ8 ξοτ ἄ65α, Πεαίταιν αἷτ, οςς εγες ἴο τῃε αἰοτίοι 5οεπετΥ απά ος Πεατῖς ἴο Ίονο οἳ πβτιτθ, : Τὰς οοΏιραΏΥ δεῖ 15 οοπηρᾶςς Υεςί- ψατάς. Ένειγοπε «5 ἸοΚίπςρ ἵπ Πῖ5 οὔα ΥΒΥ απἀ Ὀείογε οπε Ἠ8ά Ππ]δηεά, αποϊλοτ ἱπτετραρίεὰ α5 ἴπουιβΏ ταίης ρατι π α αἰκίπρ ος επουτίπς οοπηρεῖ]- ἄοπ. Ένει {ως ΠαπαὈ]οςϊ εἰετκς ενίης- εά εοργίε αε εογρς Νὶοϊι Εῑῑς τπεπι (ος 5ο ἵτ 56οπις) ἵω τῶς ποσαὶ «ογςς οἱ πο άαγ Ψοτκ. ΟΗ, Που Ὀεπεβείαί αἴο ιο οὐΊηβς | Τπο πήίες ερρεά ὃν υηποῦσεά υπ] να {ουπά οὐγδείνες {τανε]]πρ ΌΥ τὰς εἰάς οἱ τηε Ρτονοσαίϊνε 5εα Ὑ/ποςε οπατπας νο σου]άἁ ποῖ σε. Ἔποςε ψλο σου]ά 5ώπι 6ᾶνε {Πεπιδε]νες Ιπῖο ἠις αππ5 οἳ τάς Όἶωε ροάάεςς Ψοςε «Ἴ[θς5ες εἶσά 15 το τε ποσο Γοί ἃ Τεν Που». Ἠανίωρ Ὠαά ους Οαΐπε απά α ἔταραἱ αἴίδίποοπ οοΏεε ος {μΐτ, Ίνε ΤοοΚ ομς οεαῖς αραίᾳ τειάν Ίος ΤΏε Ἀδοθηῖ. «(Ἠαπσε ἀἰγεοιίοπ” Ὕγ5 ἴΠε ογάεί οΣ «σηπιχο᾽ τεσείνεά απά ἴἵτ οὈοεγεά 1πι- πιράἰαιοίν. ἴτ αιοβαεά απά οοπαρ]θ]π- εά Όως οαττίθά 5 ἴο Καπποος Ὕμετε ἴτ Ραπῖοά “πι τήσαιγ”’. “5ο ασε νε!” οτεά 1πε Ρῥαδςεηρεις 1η ἀΡΙΘΕΤΩΕΠΙ. Α. οοβθς-πιαῃ «άεπομεά τπε ρατιγς τΠ!γςί αἲ Ιον 051. Ο5 οδήεστῖνο ννας ΚΥΚΚκο ΝΙοπαςίςτγ. Μαϊιιγα!Ιγ, νε νναηιῖοά Το ἶο5δε πο Τἶπιε αηΏά α5 οἳτ Όμς πιαάς πο σμαΓαπῖ6ε ΟΓ ταΚίηρ ας ἵπετο αξτος ἀμσίς νο Πυττίεά οπ. Να οουἷ]ά ποῖ τεδςι Ὀτεαιήπα ἴπ ασαἰπ απά αραίῃ ἴΏο ἴτεση, Ρίπε- «οεηῖρά αἰτ. Ατ τίς ἴἶπιε ος πε γε τς 5οεΏειν ἵ5 πιανο]]ους. ἵπ δρίῖε ο πο ἁαπρετοις, εαΓῖἉγ απά πάπα τοβς, ος αδοεηῖ--“ὝνΠΙσὮ τοπηϊπάεά 1Πε, νου Ψτουρίν τποιρῃ, οἱ “Εντιας Ακσοηί”---Ὕμας εΠεσοτεὰά νητΏομῖ απγοΠς Εοε]]πρ ἀἱ27Υγ οἱ Ἱ. Τῃς δόπᾳ5 απά Ίοκες ενἰάςητίγ Ρτονίηρ αδεβαί ας γνεί! ας επ]ογαῦ]ε, Αι 5ὐπδει οας 9αΠΙΖο᾽ Κἰδδεά ταε ψιαὶῖς οἳ το Δλοπαδίςιν. ὃοπις οἱ ἵῃε γοµηρδίῖεις Ψοτε υἱδιήπΠς ἴμε Ρίαος {ος ἴμο Πτει Άπια, ρετ[οτπίης ἃ- 5αοτεά ἀμιγ. ΑΙ νετε αμἰοἷς ἵπ ενἰωοίηρ τηεῖτ τοςροσις {ος ἴπε ΑὈῦοί Ὁν Κδείπς Πΐ5 Ἠαπὰ. 1 πιωδί αάά Πετο 1Παῖί Τους Τιχκς, ο ραγιοὶραιεά ἵω ἴΠὶ5 εκ- ουΠ5ίοη, Ὀεμθνεά κε τεαὶ (ΟΠπσιαπς αΏά ἴλε Εοἰογίπαρ πιοτπίπς αἰτεπάεά τε Οατοᾶ οετΕΠΠΟΏΥ ἃ5 ΕΠουςΏ ΤΠεΥ Παά Όεεα οσαϊεςΠὶδεά. Τῃο στον οἱ ΚΥκο Μοπᾶξίετν απλά. τηε Ηοίγ Ίσομ ἵτ Πουδες ἶς α ἶοπρ απά ἱπτετεείίτηςρ οπε απά ἰτ ας ψΙτα εαβετ- Ώεςς ται ἴΠε ραττν ἠδίοπεά Ἀεη ος οἱ ος οοπιρδπίοης τεἰαίεά ἵτ. ΤΠἱ5, {ορεῖμετ ή α Να τουπά ἴπε ΝΛο- παδῖοιν οἰοδεά ἴπε τοι οΠαρίεί. Τήοτε Εοἱίονίοά αποτπετ οης, ΔραίΠ Ιπίατοςίπᾳ, Όιαῖ ἔΓοπῃ α Τοἵθ]{Υ ἀϊπετεηῖ Ροΐητ ο) ν]εν)/--- ἴπε 5τοπηᾶς]ι. Αι Ὑτίςὶ---ᾱ- Ὀεδυίαί δροῖ αΌουί α 4 οἵρω οἱ (δε Κλλο ΜοπαΡΙΕΙΦ. 44 Τή6 εκογεἰσηέσις Ρἠοίοργαβἠεᾶ αἲ τε τεᾶ- 5ἡοτε οἱ Καγανουίαςσσι. παῖ]ε ἔτοπι ἴπε Νοπαςίθίγ---ᾱ [δαςῖ Ἠρά Όθεη Ιαἱά οὐῖ {οτ 16, απά ὃν αίπα ο) ο]οοκ αἲ] ν/έετε ρτεςεπῖ. Νε Πεατι]ν εαἱογεά ἁ λατ ὧας οὔειεά το ἆς ὃυτ ποί ιο 5ενε6ΙΥ οοἱά πὶρῃτ ! Αμ αιμίστο π {16 οοπΙΡΕΠΥ πᾶς «εεα «θατίπς ἵννο Ἰαοκεις ἵο οοπιΌαῖ ἵτ. Ἡε νὰ ποῖ αοΚεά {ος εχρ]απαίίοις | Τά5τ Ὀρέοτε πηάπίρῃτ, αἲ της οπά ος 8Ώ υη/{οτσειαδ]ε {εᾶσι, Ι Όεςαπιε Ἀννατε οἳ τηε Ἱπιροτίαηπςς οἳ ρετίτπρ πιγ οοἱ- ἱεασιες τορεῖ{ετ. :Γ πιςί οοπί{εςς τῃαῖ Ι Παά ποῖ ἱπιαρίπεά τπαί παν Είεηάς ψομίά αἱ Ὃε 5ο ορ8Π-Ώεαβτιεά απά 80 οἶενετ. Ιπ1μσ, εαοῖ Οἱ Ίπεπη ἀείίνοι- : οά βΙΞΡΕΕ6Π, 5οπιε οἳ τπεπα ποῖ του ας. 1 ἁιά ποῖ ποᾶρο ἴπο ναῖτετς) βπη]]ες ποι ἆο 1 Κπον ὤίατ Ιπιρτθδδίοη ν/ας πηβάς Ἡροπ ἴΠοςδε Ὢήο Παρρεποά ἵο Όε ἴπετε Ὁμϊῖ ποῖ ρβγίαΚίπρ οἳ οι Τεαςε. Ἱτ ροες νήϊπουῖ δαγίηρ ἴΠαῖ ποπε Οἱ 5 σατεὰ αΌοιιί εἰπετὶ οδρίὶσίτ ἵνας 5ο Ποπ αἱ απσίαες, 5οαςς ἵνετο 5υΠς απά οἱ ολὶς Ὠλ]ατίεν ννας ονες ὃν πἠάπἰρΗης. Τας οοπῖεςῖ {ο {οοά απἀ ἁτίτις αἲ . ψηιςὶ ννας Γοἱοισεά ὉΥ τΠο οοηῖεςι οἱ Ἀπσοεπι ἵο πε ΜοΟπΠΒδΙΕΤΥ. Ὡεερίϊε τηε πιυ]Ηταάε οἱ Ρἱ]ρτίπι, Ὑς δεςιτεά μήτΏ ἴπε ΑΟοοῖῦς αδθἰθί8ησε α Ίοηπρ 6-Ὀεά τοοπα {ος αἲἱ τε ενεπίγ-ίνο οἳ 45. οι τηαΥ 9ης, ἄεατ τεαάετ, Όυῖ Όε]ενε πε, Νε ςοηνετῖεά ἴπε Ῥεάάϊπρ. οϐῦ σἰκ θεάς Ἰπῖο εοποτταδἰε αοσοπι- πηοάσίοπ {ος αἱ. Της αππουηι ος 5ἱεερ Ἡς Παά ννας Ῥαϊ ἴητος Άοιτς. 1οηβ Ὀείοτε θησίσα, ἴπε πια]οτίτγ βεῖ οΒ {ο αποϊπε εἰἰπιὈ, α νετ ΕΠΙΟΥ- αΌἱε οπε, ἵο πε “Νιριπς Βιοοὶ (αδλαπιπίῃ ες Ραπαγίας”). 1άκε α ᾳοαῖς οΏ-ερτίπςσ, ἁανπ σαν ἴλεσα γουηρειετς εἨπαδίης τπο πιουηταίης Όωί θµησίδε Πε]ά 4 πιετνε]]οας ὐτρτίςε ἵη τοτᾶ {ΟΓ 45 ο τεαοΏίηρ ος οὔ/εςῖ- 1νε, τηε θΗπηπη. ΑΠ αἀπηίταδ]ε οἱδητ ας Βἱοπά ΡποεΡις νο αἲ πτςι Εἰπαίά(γ απά οςἱον]γ εππετρεά ἴτοπι Ὀεποεαϊα τπο ΠοπΠζοµπ, ἀἱερεμίπρ ἴπε πιογαϊπρ άεν απά πιαξίπρ ας αἳί Όεσοτης Ρροεῖς ειάἀεπίν. Βείοτε Τε δµπ5 ηεαῖ Όεσαπιε ονδτ- ροψεπίηρ, ΝΕ {ουπά οιγδεί]νες η ἴπε (οδηείημεά οη ῥάξε 28) 40 Μοαάἱἰασναι Ἀνπιοπία απο Τῃπο Κἰπές οἱ ΓΕπρίαπαά Ἑν Νοπδαν Μακυμάίαη, 141,. Β. ΕΙΑΤΙΟΝΕΟ Ὀείνεευ Βτίήδα απά Ατηοπίαα Κίπρς Πουτίσιεά ἁατίπρ τπο Μεάἰαεναἰ ρετίοά, ει ΊΊιετε οχίσιεά απ Αιπιεπίαη Ἐπράσοπι {ἰπ (ἡΗοἷα (το8ο---1375), Νἰσἷι Πεἰά θν/αΥ ονες τετητοτίοες εχτεπάϊπς ἴοπι τηε Ταυτις Μομηϊταίης Το τἴπε ΝΙεάτετ- ΤΘΠΕΒΗ.. Βείοτε επασατξίπς ο α Ε1ἱ ἀῑσιιδδίοη ος τς εμ0]εοῖ παβίτες, 1 «Που]ά ργείαςε Ἱτ Ὦγ το Ἱπ[οτππαίίοη ἴΏαί ἴπε Πχςσί Ατπηεπίαη Κἰπράοπης οἳ {πε ρᾶςί Ίετε ἱπο]ιάςοά υηπίω τας Ὀουπάατίες οἳ ΒποϊεΏῖ (ατεαῖ Ατπιεπία, 8π οἷά σοὐΠῖτΥ Ιγίηρ Ὀείψεεπ Ίπε Βαρῃταϊῖες απά Τπε Οπρίαη θεα. ποτίΏ ὉΥ ἴδε τίνος Κατα, απά ΝΊέξο- Ροϊαπηία {π Τε 5οὐ{Ώ, Ὀείηρ ἱπῖετδεσῖθοά ὉΥ τε Πἰσιοπίο Αταταῖ ΛΛοιηϊαῖη, οἩἨ Ψψπὶςἃ ςαπαπηῖί ἸΝοαμς Αξὶ εοαρῃτ τθῇ]σε Ποπ 1πε Ε]οσά. | Τ{πε σαἱά πιουηταῖα Ἰοπάς 15 ηβπιε το ἴἃε ῥρτε-ΑγπιεπίαΏ Φτ8ΐε Οἱ (τεαῖες Αιπιοπία, “Όταττα”, νπΙςα πηαἰηϊαίπεά 8η Ἱπάξρεπάεηι ρο]τσαὶι εχἰδίεπςε, Ἱηδρίτε ο Αδουτία”5 ἀειεγπιίπεά εβοτῖς ατ ἀεσιτογίηρ 1τ, ος Ηἰτολίπρ αρ Αγπιει 8ης Το 15 «Πασίοῖς. | Τπε δ6τι ΟεπίωτΥ Ε.Ο. δαν’ Πο ἀαννπ οἔτᾗε Ειςί τεαί Κἰωράοπι οξ{ε Ἀτπιεπί- 8. Ναοη. Τι οοἩαρσεά ἵπ Τπο ττῖα Οεητίγ Α.Ο. ὨὈυτίηρ {πε {οηρ ἱπῖες- νεπίπρ ρετίοά Ὀεϊμεεη 6οο Β... απά το65 Δ.Ὀ., 6οπιε ἠΠ]ασιτίοις Αιπιεπῖαη Κάπρς σιθετεά ἴπε ΦιαϊςοδΗΙρ. ΑΙΠΟΠΡ ἴποςε ὦπο Ὀτουρῆί Παςίτε ἴο τῃε 5οερίτε οἑ «ἄτεαι Αγπεπία να ἉΑτίιαχίας 1, (τοο---τότ Β.Ο.). Ῥαΐαος τΏαῖτ Ἠθαπίοαὶ Γ{ουπά τοβαρο. (6εε ΘΦιταὈο). ἜΓίσταπος τπε (Οτεαί (0ς---σς Ῥ.0..), 8 ἴπε ποχῖ δῖατ 1π ἴπε ΑιπιεηΙαΏ Πἱςτοτίσαὶ Ἡτπιβιπεηπι. Ἡε Πε]ά τπε Πείά ασαίηςι {πε Ρατίμίαης, Φε]ενοίαπς απἁ Ἡοπιαης, απά Ὀίτ αρ α νασι Επιρίτο Πίος σίτείοεποά ἴοπι πια Ῥοτάετς οἱ Ραἱοσίίπε Το 1πο Οασα- εἰαα Ν{ουιηταΐπς. (56ος Ῥ{πίατοῖ» 1τα)Ρο. ΜΟΠΙΠΙΡΕΠ, Δρρίαπυας απά οἵΏοτς). Ατάανασάες ΤΙΝ (5ς---34 Β.Ο.) 5εινεά Πἱ5 οουπῖτν ντα ἀἰςιπςσιοῃ. Αοσοτά- αρ το Ῥ]αίατοὰ, ΑΡταζζοεις απ οἴλετς, τής ροεῖ-ΚίΠπςρ ας υνε]]-εάισαίοά 1π λε οβδεδίος. ἩἨε πας α (τεεί οποίας, οπίσοὮ ἶ5 Τεσῃεά ὃν τε {αοῖ ἵπαῖ της . ρτοάωσίς οἳ Πὶς Πτεταιν ρήῖς ποτε πίτες ἵῃ (τθεκ απά Ρτοδετνοά τἰρῃτ πρ Το ἴΠε 2Πά Οεηίυτγ. Τιπίάαϊες (287---337 Α.Ο.) ἶς πε] ἆπονη τΏτοιρδ] ης οοπνετδίοῃ, {π 300 Α.Ὁ., το ΟσὶσΠαπΙτγ, ιο {απ Άτπας- πίαῃς πανε ροπε τητοιιρ]ι Ώτα απ Ἱπατετ το αρπο]ά ντη σασί Ζεαἱ τμαῖ ἴτ Ώας Ώο Ρατα]εἰ ος ρτθσεάεηῖ ἵη {πε θΏηαϊς ν Ττ πας Ὀουπάρά {η Τ1πς Τί ννας αἲ τὶς Κάπρς . οἱ Ολεὶδιεπάοπι. Οοπκιαπτίπε ἴΠο (ατεαῖ επιῦτασεά τε ΟἠΠηίτίαη οτθεά ἴπ 313 Α.Ὀ. Καρὶρ ΤΙ (τοή2---1οάς Α.Γ.) ννᾶς ἴπε Ἰ5: Κίπσ ἵο 4ρρεατ οὗ πε ἵητοπε ος Ατπιοηπῖα Ῥτορει, υΠὶοι ρβδδεά απάες ὤλα γοΚε οξ τηε οε]]ουμίς αηά Ταγίατς θἴτετ Ἠΐ ἁεαῖῃ. Τε Ατπιεπίαης ΟΕ ἴια «ου(Ἡ, Πονθδνες, πιβαπβρεά ἵο δεῖ αρ αποῖποτ Κπράοπι ἵη πε αηοϊἰεηῖ οουπῖτγ οἱ Οἱοία ἵπ 1080 αΠπίσΙι Ια5ῖεά υπ] τ27ς Α.Ὀ. ΤΠϊ56 πε Κπράοπι, Μάπου Αγπιεπία ο: Τε85ος Αγπιεηπία, αἀογπεά ἴπε Ρρᾶρες Κύὺις Ίιεοηῃ 1 οἱ Ανηεπία, οἳ Αιπιεηΐαπ - Πϊσίοτν ὃν το δεΓνίοες Ἡ τεπάετθά ἴο ἴπε Οσαδαάεις. 1ἱ ἵγα5 πε ρετὶοἀἆ οονοτεά ὈΥ 118ο---- 1303 Α.Ὀ. ἴπαί ἱπιρατιεά α Τοισῖα ος τοπιαπῖὶς ρἶαπιοις ἵο της τε]αϊτίοηῃς Ὀείμθεπ Ώνο ὮἘπρ]δῃ απά 8θνεΠ Αιγπιεπίαη Ἰπρς, 5 Ρε ἀεῖαῖῖς σῖνεη Ὀείονν : ΕΝΕΙΙΡΗ ΚΙΝ68 ΛΕΜΗΝΙΑΝ ΚΙνΝΟΡ Ἑλοματά 1, «Οοετ-άε- 119οΏ», 1159-1199 Ῥάνατά 1, τ230-1307 Ἑάννατά 11, 1284-1927 Ἑάνατά 111, 1912-1377 Ἑ]ςοπατά 11, 1367-1490 1.ενοη 11, Ι1ξ6-1219 Πειοιπι 1 (ἨΠεγιοῃ), 1280-1406 Ίενονπ ΤΝ, 1305-1308 1 ενοη Ἡ, 1320-1342 αγ, τβφθ- 1744 Οοπδίαηῖπε 11, 1344-1369 1.ενοηυ ΝΙ, Ταθίρπας, 1374-1375. ΝΟΤΗ 5 ΤΜε Ατπείαης ωετε τ]εὰ ὃν γοιν Είπβς δεατίπᾳ {πε παπιε Οομείαπίίπο. 1189---11909 π]ακεά τε Ὀερίηππίης οί Αηρίὶο-Αιπιεπίαπ τε]αιοπςΠἰρ..Κίπς Βιοματά 1 οἱ Ἐπρίαπά νο Ώρυτεά ρίοπιπεΠ!ἰγ ἰπ ἴπε Τηϊτά Οταραάς, οὐραῦς ΛΕΝΙΕΨ οοσοαρὶεά Όγρτις 1η 119Ι απά πιαντὶοἆ Ρτίησεςς Βετεπρατία οἱ Ἀαναστο ἵη ΛλαΥ οἱ τλαί νεατ. Ίενοαπ ΤΠ οἳ Ατπιεπία, αἰἴτεπάεά ἴπε Ψεάάἰπρ ΟΕΓΕΠΙΟΠΥ ας Βεςι λήαπ. ἾἢΓαἱς Ατπιοπίαη Κίπρ Ἱεηι Εἰολατά 1 α Πεἰρίηᾳ παπά ἵΏ {ο φιερε οἳ Αοτο αραίπςι οαἰἱθαεάάίπ, ουἱίαη οἙ Εργρι, Υπο οαρῖατοεά Τετμδαίεπι {π 1157 Α.Ὀ. Αιπιεῃμίαης ας τἰραί]ν ρτὶάε τΠεπῃι- φεἶνες οα ἴπε Ιηςίητεά αδεϊδίαηος Τ1εΥ βανε το, ἴπε Ογμςαάετς ἴτοπα τε νειγ Ὀερίππίης, 1.8. ἴτοπι 1οοό οπἵνατά, Εοφιεηῖ ρτοοξ οἱ τπεὶτ σιεαά[αςί ]ογα|- Τ τεδἰάες ἵῃ τε ρταΐδε νο Ῥορε (τεροτν ΧΙΠ Ιαν]σμεά οἩ ἴἩε βτςι Όθαβγοτς οἳ ἵπε ΟΠτίκίαπ Τοτοῃ, Ὁγ ἱωδοττίΏρ τΏο {οΗονίης ἵπ Πὶς Εις :- ρω τα οἰάεπ Ώππος επ ἴηε ρτῖποες απά ατπες οἳ ΟΠτίσιεπάσπι ψεηί ἴο της οοπᾳυε5ί οἳ τηε ἩἨοίν ἰἱαπά, πο ηατίοη απά πο ρεορίἰεθ Πε]ρεά τπεπι πτΠ ΊΏπεη, Ἠοτςες, Ρτνίδίοις απά οοµηςε!, πΊτα ποτε τθαάίποςς απά 7εαἱ ἴπαπ ἴῃο Ατπιεπίαης... .. (58 1Πί5 Ρορε”ς Βι11 Ἑςο]εξία Ἑοπιαπα΄---1384). Έίπσ Ηείομπι ΤΠ] Παά Ἡϊς Πεατῖ απά «οα] 1π Της οαήδε οὗ {πε (µδαάςις. Τηῆϊΐς εατἠςά Ηϊπα τις Παϊτεά οἱ ΛΙΕΙΚ Αδηταῖ, οαἵαπ οἳ Ἐργρι, Ὢπο υτοῖε Ηίπα α Ἰητοατεπίης Ἱοίτετ {Ώ 1291. ψὶσο ἁατε σοἰποίάες γα τπε [4] οἳ Δοτοε. ἵωπ Πϊς Ἱετετ {ο Ἐίῑποσ Βάνατά 1] οἳ Ππρίαπά εχρτοςσίης Πἱς Πα Ιαίοη ονετ τΏε Ε41ἱ οἳ Αοτε, τπε Αγπεπίβη Ἰάπρ ἀἱά ποῖ ΓΕ {ο πιεπᾶοῃ ἴπε (πτεαίς πατ]εά αἲ Πϊπι Όγ {πε Βργρίίαυ δἱ18η. Α γεαῖ ]αΐε Ηείουπι 11 ώτοῖε ἵο Ῥορε Ἠ]σΠοίας αἱσο, ασαιαϊητίπρ Πίπι Ψτῃ {πε ἱπδοἱεηῖ Ίγοαίπιεπί τηετεά ουί {0 Πΐπα Ὁγ ΜεΙΚ ΑδηΏταξ, Ἔπε Ρορο πηαάε ἃα Ροΐηῖ οἳ Κεορίηπρ τας Ἠτεποι απά Επρβῃῆςα πιοπατοῃς αρ το ἁἀαῖε ντι Ψπ8ῖ Παά ρᾷςςεά Ὀδίψεεη {Πε Αγπιεηι- 8Ώ5 απά Ἐρυρίαης. Ιω 1298 Ηατουπη)ς Ότοίλεί «επί [ος Ιείτετς {ο ΊΊε Ῥορε α5 ννείἰ ας ἴο Γζίπρ Εάνατά 1 οἳ Επρίαπά Ὀεατίπς οἩἳ πε 5αΐιε πιαίίεν, απά τοσεϊνεά απ ΑΠΕ {τοπ τηΏς Ιαΐτεγ ἵπ Ώεσσπιοετ οἱ ται Υ6αΣ. ὨὈυτίηρ {ηο τεῖση οἳ Τενοπ ΤΝ απ Αγπιηοπίαη Ἠεἱεραίοη, οοηβςίπρ ος ἵπτεςρ Ἀτπιεηπίαη ποῦ]ες, 9εῖ οϐ {ο 56 Κίπρ Ἑάνατά ΙΤ. ὉὈπίοτυπατείν, τε Επρ]ςα Ἐίπσ Παά ἀῑθά νε τε Αγπιοπίαης ϱεῖ {οοῖ ος Βτίάςα σοι]. Τπε Ίουγπεγ ας υπάετακεῃ αἲ ἴπε {ῃδίβηςσο ος Ηείοιπι ΤΙ, πο αοῖεά 85 8ροπςες Το ἴμενοια ΤΝ, αἴει Πανίαςρ Παπάεά ονεγ 1Ἡε 5οερῖς ἵο Πίπι. Κίπρ Εάνατά ΙΙ οἱ Ἑπρίαπά, νο «ηςεςσθεάσά ϊς {τπεγ Μπτοις Το ἴπε Αγπιεπίαη Κπρ ἵπ ΛΊαΤΟΠ, 1308, ἀπῖί- πηβίήης Πὶς ἱπιεπτῖοα οἱ ἁρα[πσ αἲ 8η ορροπίάηπε ΠποπιεΠί νήτΏ τε φυδ/εοῖ τ8ἰσεά ὃν πε Ατπιοπίαηπ Ἐπιραςδν ΟµΠΠοίαίς, νηο νετ ρταπῖθά α {τε Ῥᾷδδαρε αἶοης ήτα α μίῃ οἳ ΠΠ, Ρρουπάς {ω σΏ5ῃ. | Ιη 1335 Ἠάνατά ΤΠ] αἶδο πιθάε ἃ (οοΗημεᾷ οη ῥαρὲ 26) ΕΕΡΤΕΜΒΕΕ, 1948. τοπιπάς πε οἱ Τπε Ρᾶςδαρε Οἱ {πε Δοις οἳ ἄιε Δροσίΐες ((ΟΠ8Ρ. 2, ο--12) «Ῥατιῃίαης, απά Δεάες, απά Εἰαπιί(ςς, απά ἴῑιο ἀννε]ίετς ἵπ Μεσοροίαπηία, απά ἵπ [αάεα, απά Οαρρ8άοσία, ἵπ Ῥοηΐας απά Αξία. ΡΕτγρία, απά ῬαπιρηΏγίια, ἵπ Ερυρι απά ἴπΏ ἴπε ρατῖς οἱ Τ4Όγα αροιϊ Όντεπε απά ἴταΏσεις οἱ Ῥοππε, Τενς απά Ρτοδεϊγίαες. Οτεῖες απά Αταδρίαης, πια ἆο ΊθαΓ ἴπεπα 5ρεαῖς Ίπ ος ἵοπραος Πιο νοπάεγ{αὶ Ἡοτκς οἳ (οά. Απά 116υ Ὑοτο αἱ απιαΖεά απά Ἠεγο ἵη ἁοιοτ.” Απά Ιπάεεά ἴπε {[οτείσπ οἴιάςηῖς ἄχειο ὧετε αἱ αᾶζεά απά εδρεοΙαΙῖγ ὔις (δείς, Πο δα ενοιγώποτς ἱπεοτίριοπς ἵπ αποϊοπί (τος. (τεεκ ειμάίες αἴτε ομἱαναιθά Ποιο νήτα τα ρτθαῖεςι 7Ζεαὶ ἃπά (Τεεκ ρεπίας Πας επΗρΏτεπεά οοΏδοίεησες απά Πεαγίς τοψατάς Πιπααπίςπι. Οσίοτά ΠΠΥ ὃε ομίίεά οπς οἱ ἴπς Ὀἰτίπρίασες οἳ {πα Εε[οιπιαίίοα ἵπ Ἐιτορο [ος ]ομα /γ- οξ, απ Οχίοτά πιαΠ Όεραῃ Το ἴΓαηδ]αῖς εις Ἱατπ Είοιε Ιπίο Ἑπρβ]ιςα απἀ αἰϊασΚεά {πο Ῥορε απά ἴπε [οπιαΠ ΟΠατοἩ. Τα Ὥμοειῃ Ματγ᾽ς τείση ἴπε δυτπίηρ αἰίνε οἳ 111ε Τητεε Ρ[εαῖ Ρτοῖεςί- απι Βϊςσμορς, 1,απιει, ΕΙάΙεΥ απά Ογαηπηετ ἱΠ ἴπε ἁῑτοὮ ομῖδιάε Βα]Ιοἱ Οοἱίερε Τἴοοκ Ρίασα. Ἐπιίπεηϊ 5οἰεηῖ- ἰρῖς, οποία απά Ρρολµθοίαας Ὕεγε Οχίοτά πιει--- παπα Ἠαίνευ, ἴπε ρτεαῖ Ρ]γοίοίαα Νο ἀϊδοονεγεά Τε οἰτομ]ατίοῃ οἳ τπε Ὀἱοοά, 785 πιιάε Μ]ατάοπ οἳ ἡΜετίοα Οομερε δίΓ ΟΗτἰείορµιες Χ/γεη, ἴπς {απιπους Εηβ]ίδη ατοἡ]τθοί να5 α Ἐε]ον οἱ ΑΗ δοι]ς Οοἱίερε τηε ρΗἡ]Πε]ίεπο ροεί ΘΠΕΙΠΕΥ, Ρετμαβς Τπε ρτεαῖεςί Ἐηπρ]ίση Ρος α[τεγ «ακοςρεατα, ας ἃ πἹοπηΌεί οἱ Ὁπί- νετοίτγ Οοἶίεσε. Ίπ Εἴοπ 9ΠΕΙΙΕΥ Ύ85 Κποώνπ ας ““Ν]αά 9ΠεΠεΥ” απάἁ ἵω Οχ- [οτά δερπιθά αἲ ἱεασι εοσεηϊτίς αἴτετ α οΠοτῖ τοδἰάεΏσε Ἡς ἵνας εχρε]]εά {ος Ἀπίιπρ α ΡαπιρΗΙεῖ αραίπςίῖ τεἰἰρίοη. Αάαπι οΠΙΤΗ., {πο Γατ1ςς οἱ τῆς 5«είεηςς ο{ ροἡτίσαἰ εοοΏΠΟΠΙΥ ας α πιεπηΌος οἱ Ρα]ιοί απά [οΐπι [ουκο, {ουμπάοτ ΟΕ {πο οεπιρἰγἰοἰςι 5οεποο]: οἳ ΡΗοςοραν τας α πἹεπ]Ώετ οἱ Οσῖςι ΟπατοΠ. Ταε πηοςῖ οη]πεηί σοποίαιτς οἱ Ἐπσίαπά ατς Οχίοτά ππεῃ κε 1 Ιάάοἱ απά Φοοῖ, αὐϊποις οἱ α θιαπάατά (τεεκ Ἑπρμςῃ Τιεχίσοαπ απά ἵἴπο Ὀτήμαπι 5οποίατ Ῥοεη]απαίη ]ούψεῖζ, ννΏο {5 Ὀεσι ἁεςοτίοεά Όγ {πε ερίριαπα Ὠιαάς οὗ Πΐπι ὃν οπε οὗ Πὶς απἀςοιργαάμαῖες---- 1. οοπιε ΠΥδΙς Πιν παπι 15 }οτείί Ἠ)ήαίσοευεν ἴ, ᾗ ᾖπου 1. 1. απι ΔΙασε: οἳ τίς Οοθρο αι [ ἆποτυ ποί, ἰς ποι α Κποιιεᾶςο. (πτσατ ΘιίεςΠιεη πο Ἰαά ἴπ ἴπείτ Παπάς τΏς ξοτίαπες οἱ {πο Ἑπιρίτε απά οἳ της οτά Ὕετο Οκίοτά πιο, Ἱκο Απαιια, οἱ Ἑάνατά «τεν, Ἐ Ιαπι (ἱαάςίοπς, (ἄσοιρε Οαππίηςδ, 1Τοτά Οµσζοη, Κοῦετί Ρας], ΑΝ ΙΠαπι Ρίτ απά ΔΏ οηάίαςς Ιστ οἳ ροἱτίοίαης οἱ πἹΊπος ΠΠΡοτί8ης6. ΜαηΥ Επρὶςσα Ῥτίησος απά Κπρς ῃανο αἱςο Όδομ πιεπιΌευς οὔτε Ὀπάνει- αἱτγ απά Ωιοεῃς µςοά Το ραΥ υἱδίῖς Ποπα Ώπιε Το π]ε ἴο {Πε [ πϊνετκίίν. Ώιεει ΕΙΖζαΡεῖιἩἉ Ίνα νετ [οπά οἳ Οσίοτά απά Ψηθη ἴπε Ν1ος-ΟΠαποείίος πιαάε βηο «Ρεεσῃες ἴο ει 1η Ταίη 5ιο Ἠθά πο ἀμβῃοι]ιγν ἵπ τερὶγίηρ ἴπ (ΤεςΚ. μαΤΠαϊ ἰς Οχίοτά Ὀπίνειείϊν αΏπά ἴπαϊ 19 ΥἩγ Εοτείσα 5οΏοίατς Βοςκ 1ο Οσίογά ενοιγ γεαί ἔος δτμάίες απά ΤεδοβΓΟΠες. ΤΗΥ ση Ώανα ἴηο «Ώαησε ἴπετε οἳ σατιγίπς ουῖ ἱπνεςραιίοπς επάετ ἴμο ριἰάαηποε οἳ τεοοβπίζεά Ιεαάετς οἳ «οἶδῃσς, απάἁ ἴΊευν οοπις ἰπίο Ρρεισοπαί σοπῖαοϊ ἵπτουρία ἴπε Ὀπινειςσίν Πΐε νε ππαΏΥ αὈίε 5δομοίατ. ΆΊεΠ ο Ελίτςι {ος Ιδαγπίπρ ΒΠά εἴοτεά ἴπ ἴΠε Ῥοά[ἱείατ 1άὗΌταιγ, ΨΠίοΠ ἶς θεσοπά οΠἱγ το τλαι οἱ τας Βπβςα Λλαδεαπι, ἴπε ΤᾗΠο Ταίε α[εη), 1 Εἱεεί διγόθί απᾶ οἱ. δα. ἵτεβςμτες οἱ Ώυίπαη Κπον]εάσο απἀ σἶπος ΤἴΏεγ οαη Ῥτονε ἴπαιτ 1Πεγ ατα φετος τοβάετς’ ἵΠευ «8Ώ σεί ρετιηίς- ἱοη {ο Ί1δε ἴπεπι. Ἐπρίαπά ἶς πο {πε Ἱεαάίπρ οομΠῖτ) 1Ώ δοΊεηςς απά ἱείίες.Επρ]ςῃ 5εἰεηΏςσίς Όεμενο {ω οενο]αΠοπ ας 1 ἰς Εοτιπι]ατεά αἴτετ 1Ώε τεδεαβτς]ες οἱ Ὠατνήη, θρεηςος απά [ωμαατ Πιχιε. Ἔπευ αρρἰν ενοἰαίίοῃ 1ο ἐνεινήης: δτε]]ες ενοἰι- Ώοημ, ενο]ατίοῦ οἳ {Πε οαγίΠ ἃ5 4 Ρἰαπεῖ, ενοἰαπίοπ ος τΠο εασίΠ ΙδεΙί, ενοϊ]αείοα 1η ΒἱοΙοβΥ, ὈοίαΏΥ, Ζ00ΙΟΡΥ, ΡΏΥΞΙΟΙΟΡΥ, ΠΙΏΙΟΡΟΙΟΕΥ, ππεπιαὶ ενο]ητίρη, ενοἰυίοπ ἶπ ρηγσίος απά «Ἡοπιίγ, ενοἱαίοῦ ἱπ ΡΠΙΙο5ορΡΗΥ, ονοἱαΠοῃ ἶπ τπεοίοςδγ. Απά γεῖ της στσαίεςί Πνίαρ ΕἙπριςππιαπ”, 5 ἹΙοτά .οίπετπετε οαἱεά Λατ. ΟΠπΗτοΠήΠ, δεεπὶς ἴο ὃε 8Η ενο]ιτὶοηίςῖ Ῥθσαιςε Ὕπει Πε Ταειεά {πε ΊΆπιοις Μ{ςεουτί Π8Πι, ἵῃ Πὶς ας: ψὶσ το ἴπε Ὀπιτοά οίαϊες, Ὦς σαῖά : ὅτηω τίς Παπ ρίς- πας Όσεῃπ Ότοιρίτ το Ι Πϊσῃεςί ροίπι ο ονο]αοπ.” Τπε διαπάατά οἳ πιοτβ]Ιγ ἵπ Ρροςί- ναι Ἑπρίαπά ἰἶς ποῖ ας ΠάρΏ ας ἰῖ ἵνας 1Ώ Ρτε-ατ ἀαγ5 απά τὶς ἴαοι ἀῑά ποῖ 68ςαΡς ΤΠς σατο οἳ 1ης αὐ{πορίήες, Ἱτ 1 οἱ οοµτςε ἴπο οοπΠςοςµεηςος οἳ Ττῃπα νναν. Ἑταάιίοηυ, «ὐςίοπις απά πιοταίῖς, αἴτει α ἵετηρί]ε Ίνατ, 86 αρςοεῖ Ῥεσαιιδθ τπε ρεορ]ε {οἱου τπο Ρρεποῖρὶἰο ος τει ας. οαῖ απά ἀτίπίς {ο τοπιουγο/ κο ἀῑε”. Ἐπρ]ςῃ ρεορίο τε Γοδείνεά απά οοηςοειναίίνε. ΑΠ Ιἱ5Η ῥρτονοΓὈ 5αψς : “Ἡος τπαῖ οοπαυοίς Πίπας] «οπαε{ς 8π 6ΠΘΕΠΙΥ’’, Αηπά Επσ]ςη ρεορίο Παγβ οοπαυεΓεά {Ποπιςείνες απά {οἱἱο {π᾽ α δα πΙᾶΏπει τΠείς οἷά (ταάῖοτς επ- (οομιέπιμεά οἩἨ ῥαθὲ 27) ) Τμπε πιοδὶ ρτεσίοις Μο οἱ ἴπο Βοάείαπ 1 «οηδἰἀετοά ἴο Ῥο 1παῖ σα οοπῖαίΠπς 24 ἀϊβ]οριιες οἳ Ῥ]αϊο απάἁ οοπιπιοΏΙγ οαἱιεά ἴπα Οατκίαπιις, αἴτες ΕἘ.Ὀ. Οἶατκςε, «πο ἀἰδοονετεά 1 ἵπ ἴπς ]δ]απά οἳ Ῥαίΐπιος {π 18ο1. Τί να Ψπττεη {οτ Ατοηοίσπορ Ατεϊηας ἵπ της γεας ὃος Α.Ὀ. 10 Ὁ Οοπήπαθά Πο Ρρτοτίοας ἱβδ1θ. Επριαπά απάἆ ἔπο ΕπΕΙΙ5Ι’ Ἑν Κ. Ρ. Ηαάβοαηποι, ΡΗ. Ὦ. ων Οχίοτά Ρρεορἰε αγε πογε τεβπεὰ, Ώηοτε οἰνίμσεά. Ἔπε ου]ναποω ος 1είτετς αΏά 5οἶεπος ἵπ ἴπαϊ οἵίγ [ος ονετ δονεη ορηῖιτῖες ὉΥ ἴΠε {πππους Οσίοτά Ὀπινετςίιγ Πας Ὠαά α Ὀεπεβοεπί 1πβιι- εΏσς οἩἳ ἴῃο «Πατασίῖετ απά πιβππείς οἳ το ἹπΠπαὈίτααῖς. ΑΡουι ταῖς Ὦπι- νειςίτγ υπ]ςι οοπῖτΙὈυίεά ἵο Ρτορτεςς οἳ Επον]εάσε απά οἰνίίκαίοη ποτε ἴπαπ απγ οἵπει ἱπςΏτατίοη {Π' Επρίαπά 1 ηοεά 5αΥ πο πιογς {ματ πιαἷΚες α Παςίγ ἀεδοβίρτίοῃ. | Τμαι ὈπΠαπί Επρ]ἰσα Πἱδίοτίαη Τ,οτά Μασαμίαν, ρίοκοά οί τς Ηἰρῃ Ῥιτεεῖ οὗ Οσίοτά απἀ τΏς Οἶοδε αἲ δαἱςΌισγ 35 ἴπε πιοςί Πάρτοτίς στοιιπά {πι Βτίταϊπ τητοµρ] γηλίοὮ πο Βτίου ανου]ά κε το 5ες {οτεῖσπ δοἰάϊεις πιατοβίηρ. Απά 1Γ Τοπάοη 15 ΤΏς Ώθαττ οἳ Επρίαπά, πο ἁοιοι, Οχίοτά 15 Πες Ὁταίπς. Ἰπ τηε Η]ρὶι δίτοεῖ οἳ Οχίοτά ἴλοτε ατα τλις {8πιοις Οοἱεσες οἳ ΟπίεΙι, ΔΙ δομίς, Ὀπίνειςίίψ, ΟµεσοΠπ’ς, Ναράαίεωη απά οτι. Ματγ”5΄ Οπωτοῃ, Ὑυλίοἃ 5 τπε Ὀπϊνειείῳ ΟΠυτςοῃ. Ίωη ες ΄ὀάπια ειτεεῖ πεατἰΥ ορροςίτε Οιεεπ’θ «οἵερς. ἴπε Αἱῑεά Βονετείσης ο{ 1δἹ Μετα. χοοεῖνεά Ὁγν ἵπαο αμίποτίίος οἳ: το Ὀπίνειςίίγ απά ος τε οἵιγ αξτες πε βςτ ἀοίεαίὶ οἱ ἈΝαροΐεοι, α Ύεατ Ῥεί[οτε Ἠαϊετ]ρο. Τπε Αἱίεά δονετεῖρης ἴπεῃ Ψ6γε ἴπε Ῥτίηςε Ἐορεπῖ (α{τετ- Φατάς (εοίρε ΙΝ).. Αἰεχαπάετ 1, Ἐπιρείοτ οἳ Ειδεία, απἁ Ἑτεάοτίοξ /ήΠαπι ΤΗ, ΚΙπρ ος Ρευςδία Ατιλυς, Ώιχκε οἱ εἰΗπριοῦ, ἵνας νητ] ἴπεπι απά αἷςο τηε Ῥτυδσίαη ΝΙατςμαί Β{άσμει απά τηε «οξςαοΚ Ιεὰάετ Ἠειπιαπρ]αϊοβ. ος τς Οχίοτά πίνεις ας {Γουπάεά ἵΏ το Ώτςι αµαττετ ος ἵπο Τηϊπιεεητῃ ΟεπίωτΥ, ἴπαι ἶ5 απ Πό Έπιες ΊΥεη Ιεαταίηρ οἵαττεοά απά επάεά ντα Τπεο- 106Υ. ῬΠΙΙΟ5ορΗΥ ος ΔΠΥ οἵπει 5τιάγ οἱ φοίεποςρ Ψετο ἴπε οὐεάίἰεπῖ πιαῖάς οἳ ΤΠεοίορνγ. οι οαπ ποιίσε ἵ ἵω της πποῖτο οἱ 1πε Ὀ πϊνετςσίγ '“Ποπήάπις Π[ωμίπαιίο πιεα. (Τπε 1οτά ἶδ πιΥ ΗΡΗΌ), ἵπ τπε ϱ.ρ5 απά Ρομης οἱ 15 Ππθτηῦαίς, {π ἴὰε ΟΠαροίς οἳ ενειΥ σοἱίερε, ἵπ τας οοπππιοῦ Ηΐε ἴπ πε οο]ἱερες, Πίο τοππίπάς γοι ος ἴΠε Ηέε 1π Μοηαρίετίος, Ὀπίηρς υΠΙσς «Τε 5ΗΙ- νὶναἰς ἴτοπα ἴπε ρᾶςί πε Τε Ὀπϊΐνει- οἱίν Ίνα5 πποτε οἱ Ίεςς α τε[ρίοις 1ηδτί- τωζίοη το 5ετνε ΟΠτίςίαη ΕαΏ απά Η{ε. Απά νητἩ τίς αρἰηί [πο Ὀεπενοίεπί το Ίπεη σιαιτεά {ουπάίης. Οοιερες ο ρἰνίης εἰτπει ἵω τΠπείγ Πίε-ῆπηε ΟΓ Ὁν νυν], πιο τεηπῖς οἱ οεγίαῖπ Ιαπάς /“το τηαἰηϊαίω {οτ ενει α ορτίαίη πΙηΏες οἳ 6ε[οίατς αἲ Οχίοτά”. ΤΠεΥ νψουμ]ά δε Ὀουπά ἴο ρταΥ {ο ΤΠεῖγ φουἱς Όιί θἶδο {ο ταάγ απά Ὀδσοπιε Ἱεαγπεά Πιεη “ῃετο «ετνε Οοά ἵπ ΟΠυΤΟΒ απά οίαῖε.” Αοζοτάϊης το ῥῬτοίθοσο: (ἄεοτρε Ττανείγαα (Η{διοτγ οἱ Επρίαπά. Ρ. 189) τηε {ουπάθίίοη οἳ Οχίοτά Ὀπίνετείιυ ν/ᾶ5 οἵνεά Το ρο[είσαί ενεπῖ. “Ονίηρ το ΠουὈίε Ὀείνψεεη Ἠεητν ΠΠ απά ἴ1ε Κίπρ οἱ ΈταποἙ, ἴπε Ῥπο]ίδη «ταάεηῖς αι. τηε Ὀπίνειείιν οἳ Ρατ Ηρηιν ηἱρταϊίεά 1ο ΤΠείγ παῖτίνε Ἰδίαπά απά {ουπάεά α Ὀ πίνεις αἲ Οχίοτά. Ἱτ Νὰς α οοπηνεπ]επί φροῖ, ἹητΠίπ εβςν Άοσθςς οἳ αἱ ςοιίπετη απἁ Υεβδίετη Ἑηρίαπά, τα Ώοιςδες νηεΓς Τε 5οἵιο- Φγοςί. ΟΥρβῦδ ΕΕΝΙΕΥ δὲ. Ἰαηιες βΡαΐαεο. Ιατο οομ]ά ἰοάρσε Παί[α ἆοζθῃ Ιπ αΓΟΟΠΗ ἵἈνετης Ὢπετο ἴ11εγ οου]ά 5ἰί ἀτίηκίηᾳ, ατραίἱΠς, απά απαττε]Ίπρ ΟΠιυτζῃες ψηπὶςξι οο]ά Ός Ὀοττοινοά {ος Ὀηἱνοτεί- . αποίοπς.: τους Ὑπετς τηε Μαςιοατς σοµ]ά ἱεοῖατε, 68ο υΠΤἩ 5οπ]Ἱς Ρτεσίους νοίαπιε ορεΏπ Ὀείοτε Πίπι, ΜΠΙΙς τε φτηάεηῖς οἩ ἴπε Ποοι ἴοοΚκ ποῖες απά αρρἰαιάεά οτ Πϊδεεά [πι .κς α τονάγ αιιάΊεποε αἲ 118 {πεαῖτθ.,” 6 δρεαἰς ὁξ Οχίοτά Ὀπινειςίγ Όμί 1 τοβ]τγ Τπετε οχἰςσι οπἷν οοἶἱερες, φοοἱετίες απἀ Παϊς απάἁ ενετγιπίηρ ἶς άοπιε {οτ {πε σιιάεπῖ {Πτοιρῃ Πὶς οοἶΐοσε το ΥψΠίςὮ Ώςι {5 αἴἴασπεά απά τΏετείη Ώς Πας Ἠϊς τος]άεπος. οδιμάεπῖς αἰας]εά το α δοοἱςίΥ ατς σα]]οά “Νοη-Ωο]]ορίᾶ- τε” τμάεπῖς, απά ἴπεύ Ηνο ἵπ ἱοάρίπρ Ώουςδες Ποθηδεά ὮὉΥ (πε αιϊποπίΏες οἳ τπε Ὀπινοιείγ απά ατε, ἱπ αἱ τθδρθοῖς, ΕΗἱ πιεπηΌετς ος τε [πίνει- δἵτγ, Τἴποιισῖᾗ ποῖ οἱ ΔΠΥ οοἱἱεσε. Τμε Μοτά ““οἱιερε” οοπιες Ίτοπι 1αΠπ εοοἰερίαπ) απά 1ξ πΊεᾶῃς ἱπάερεπάεῃί οογροταῖίος ΟΕ {ε]]ονύς, δοποίατς απά ιιάεπῖς νηταίη ἴἩε Ὀηίνειςίιγ. Τε «ο[ιερο ἀῑῆοις {τοπι α φοοἰοῖγ οἱ ἃ Πα] ἵῃ τμαῖ ἴΏε οοἱἱερε Ώας πΊοτο ΡγὶνΙἱερες απά ραγσμ]ατ]ν Τε ρείνί]ερε οί ργαηῖ- Ίηρ α [εΠονςΏίρ, υνΏὶοα οοπςΏϊ(αῖες 8Ώ Ἡοποτατν [Γπϊνετείεν Πτιε. Αάπιίς- 5ἱοΏ ἵο τἴηπε Ὀπίνεειν (Μαϊιτίςι]α- Ώπομ”) ἱ5 ντου τερατά οἱ 5εΧ, 8βε, παΏοπατγ οἱ οτεεά. Οο]ουτεά. οτι - ἀεπῖς Ίοπι Ιπά]α, Νίρετία, (αοἱά (οαδῖ, Ῥαμαπιας, Φιάαπ απά οἵπει ρατῖς ος Ατίσα, ννΠῖίες Ίοπι αἰἱ ρατις οἱ ἴπε Νοτ]ά «οπ]ε {πτο οοπῖαστ ἃ5 πιεπιῦείς οἳ ἴπε Ὀπίνεικίεν ἵπ είς ἱπτε[ίεστααί οεΏῖγε. ᾿Γηϊς οεηῖτε Ρίὶνες ἴπεπι ποῖ ουἱγ Κηον]οάρσο απά πιοτλοάς ο γεβδοι- ἵπρ Όυι αἱδο α τεβπεπιεπτ οἱ {6εΙίπρς αΏά {ᾳ5ίς. Τμαϊ πιονίηρ οοποεηῖταΠοτ Οἱ {8085 ο 3 Τεσίατε αίνεη τεορπί[γ ϐΥ ινε νέες Νο 18 νε Ἠεαάτηασίετ οἳ ἴἩε (τεεκ (γπιηαίυπι, Ἑβτηβρυρία, αἲ (ης ΒπάςΏ 1ηδείταϊς, Εαπιαρυσία, ΘΗΡΤΕΜΒΕΒΕ., 1948. δυἱάΐπςσ οαη 5111 ὃε Ιιάρεά Όυ τ{ε εἰζα οἱ αιε {τασπιεπῖς ο{ {1ο οοἶάπιης ος τς οδπτταἰ αἰδ]ε. Γης του απά νγα]]ς οτε ἀουθτ]εςς οονετεά ἨΠΤἁ πιοδαίο νγοσί, 35 Ψεη ἴε τηίΏς Ίπεγς οἶεαπεά α Εδνγ ψεατς εἶποε ἴΠοιςαπάς οἱ ρο]άεῃ απά οοἱοιτθά πιοδαίς «οες 6ο {ἔοιπά ἰΠ πε ἀάδσί. Νοι ἴατ ἀῑδίαηί ἶἱδ απ Ιπῖεγοςῆπς /αῖοι οἰδίετπ ΠΙοὮ νύας «ὶσςονετεά ἵπ 19033 αηπά «εοπίαίΏς ΤΠε τοπ]αίης οἳ Βγ7απΏηε ραἰηίίπρς, οἱ ΨΠΙΟΠ ἴΏο πιοςῖ πεπιατκοδἰε ἶςα ππεάαἱΠ]οη οΓΟΠτίςε, ρτο- «Φαδἱγ ἀαιίπρ Ίτοπα ἴπε {ουσία οξΠΤΙΣΥ. Θεατίιεγθά ονετ ΤΠς υποὶἰο ατθα αγ τεπιαίης οἱ οἵπει τω]ῃς, Όμῖ αἰ] ἅτε 5ο ἀαπιασεά απά ἀερίτογεά τπαῖ {ευ οαἱ1 ξοτ Πε ατιεπίοη. ἜΤπευ ἱπο]ιάς 8 Ἐοπιαη να, της Όας6 οξ α ατογ-οἰοςί, απά {πε Βοππαη Ῥαϊῃς. δαἰαπιίς ἶς οπς οἱ ἵἩς πιοδί ἀἰξαρροίπίίπς φίτες {Ώ ἴπε Άεατ Εασι, νο τεπιεπΌετ ἔπε 5ιζε αηά ἱπιροτίαηπος οἳ Ὀοιῃ {πε Έοπιαπ αηά Ῥγζαπίῖπε οἶίες νυΏΙςὮ φἴοοά Πετε. Νουήης τοτε ἶ5 ΗΚαΙγ το ὃε ἱεατηῖ οἳ ἴπε οἵτγ οἱ ἴτς πποπιππεηῖς Π1ἱ 5οππε οΓ ἴπα ναδί σαηά-άαπες ΏΙςὮ Όασυ 1 ατς τεπηονεά. Ὑειτ 1 Κπου οἱ {εν εήπος ποτε Ἰονεἰγ {απ το δῖαπά 1Π ἰαΐς δρτίηρ ος 6οπ1ε ΠΗ]οςκ ἴπ οαἱαπιίς απά Ἰοο, Δάατδίε οἱ τε] αἱ «από 8ογοςς Πε 5εα οἱ γείίον {επηεὶ απά βοἱά πηίπιοδα, Ότοκεπ Ίειε απά ἴποτε Ὁν α Πεαρ οἱ δἴοπθς {αῖ Ίνας οπςθ ἵεπρ]ε οἱ Ῥγζαηιίπε οἩατοἩ (Ῥεγοπά 15 ΤΠε 5εα, Ὀἶμε ας 1ο Λαάοππα᾽5 τοῦἙ. νγΏ]ε {ο Τπε τίρῃτ Πες Ἐαπιασιισία τη 15 τοψετίῃπςσ ορῖΠθάταὶ, Ὑίο ἵω ἴπε Ἠβ2ε 8εεπῃς α5 ρετίεσῖ ἃς Όμεῃ ἵε ν/ας Ὀμίΐ, Γου ἀἰσίαπος ἶ5 5ο πιιςὮ Κπάετ ἴΠαῃπ Ώπι) ἴπεη Το ἀθδοεπά απά ἴο Ίοτςε α ΨαΥ ἴητουρὴ {πε απάετρτονψΗ, Ππάίπρ Ἠετε απά ΤΠοτε πιατοία οοἱάτηπς Παὶξ Ὀυτίεά 1Π {λε ρτοιπά, υνΠίτετ ἔγοπα τπείγ Ὀδοκστουπά οἱ Ὀτομῃή Όταπε]ες απά τε Ὀἱασκ-ρτοεη οἱ ἴπε ογοίαπιεα Ιεβνες στονΊης Ῥεπεαίῃη. Εεν «Άη τεβίσί ἴἩο Ίμτο οἱ ρἱοίπᾷ αρ {ταρππεηῖς ποπι ἴηἩε ρτομΠά, {ος μπςοπςἱάρτεά ἀόθτίς οξαπ αποἰςΠῖ ἴονῃ, 8Ώηά οἳ αἱ τπε τιήης 1 Οὗρτις ἵτ 15 ἵῃ Φα]απηῖς ἴΠοῖ οηπ6 σαΠ Ὀεσί ἰπάι]σε τὶς Ῥαδδίοη. Τ{ε Ὑυλόίε νασι ἄτοα ᾖἰδ εονετοά υηία τπῃες : Πασπιεηῖς οἳ ΦαΠίάΏ ροῖίετ/ τοά ας Ποϊϊγ-Ῥοιτίες : Ἐοπιαη ρίαςς Ἱπάεςοεπῖ ας. α 5ΏςΙ! : πιατο]ε Π]ες Πτοπα ΤΠ Ποου οἱ α ραίασθ, γειονν, ρτεοῃ οἱ τεά νετάε-αηϊίσο, Ὀτεσοία, ος σίθηπα Ίἵτανεγίπες ΤΠΥ πηοδαῖος ὪΥΠίσμ οπςς {ἱτεεγεά ἵπ Τ1πε ἀῑπι 8ρ56 οἳ α Βγζαπίίπε οπτοα Πτα [β]οίος Λάαηροίαπ Έτος] 9 5ᾳµα{6ς ίσο ἔογπιεά {πε ἁατκ ὈΟἱας νίηρς οἳ απ ατοπαηρεὶ τας σοβτ]οί {οοῖςῖοοί οἱ ΟΠηΐςι {1ο Ὀπίρηι ρο]άεπ ὈαοΚρτοιιπά οἳ πο ΜοϊῖΏοετ απά ΟΠ11ά ος {πε αρρίε-ρτεεη οἱ α σαϊπῖς τοῦθ. Τηπετε 19 αἶνναγς τς «Ἡαπος 1Πα1 ἵξ ΠΙΥ Ός δοπιειαΐπς πιοτο τατο : ἵπς Παπά]ε ο η απιρῃοτα γή{ᾗ Τῃο πιακετ΄ς παπιε είαπιρεά οἩ {τ, 0: α ΥΟΓΏ οοἵπ οη Πίο {ε {ς 5Η Ἰιςι Ῥοςεϊοἰᾳ ἵο ἀἰδοριῃ απ Ἐπηρετοτ”ς Πεαςά, Νο οπς ὉΝο Ώας ἰοοκεά «αη ενετ Πάνε 16 δαἱαταίς υτπουί α Πεανγ απά ἅταρ- είηπᾳρ ΡοευΚεῖ, ἔοτ νπεω 1πο της ατε Ππὶςμεά τπετο ἶς αἶνναγς το δοαςποτο ΠποΓε δΠε]ίς 5εείῃ {ο δεί 'ΜαςΠεά 1 οπ ἴπε ἠαττο Ῥεασῃ οἳ φαἱαπαίς 1Ώ8Ἠ ἄπΥ- Ὑπετε εἶδε : Ψεπις” εατς, Ὀτίρηί α5 ρεατῖς Ῥυτρίο ΠΊήτεχ, ἱοοκίπρ κε. οτγςία]]σεά ν]ο]εῖς οπ Τπο Πατά νπτε 5αηά 5Πε]ῖς ρίπ] α5 ἃ Ψοπιαπ΄ς Ππρετ- παίΐς 5οᾶ-μτο]ίπς ἂς ΡτεςΏ α5 οἶἶνες οἱ τουπά απά υΠίτε κε α ΡρτοΠἱδίοτίς Ὀἶτάς οµς. ΑΙἱ ο 5 Πάνε {Πε Ίονε οἳ οοΠςοῖίπρ, Ρε(μαρς 5ο Ὀμτιεά ας το Ὃς Πατάϊγ τραἡσεά, Ομ Γεν πο «οπῃε {ο ὢα]απαίς νψ {αἱ 1ο Όεπά άονπ απά Ρίο] πρ, αἲ Πτδε υγτερΏτοιδίγ, δοπης [ταρππεπί ΨΏὶσΙ Ὢὰς οποε Ἐοπιε οἱ Βγζαπωπη. ΦΜαδΙε πισίμο ο Ψἱοιδη) /γοικ δαἰσηκε, νὰ ΟωίωΥ, Β.Ο, δα[απιῖς' Βν Κιῤει ιηηίς Αποημτ ὑῖετς ατα απαπίπιοις ἵπ βθδεττίπᾳ τἶναί 5αἱαπιίς ννᾶς {ουπάεά Ὁν Τειοετ, ἴιε 60η οἳ Τείαπιο”, ΜΠΕ οἳ Ό]α Έβπιοιις Ιδ]απά οἳ Φαἱαπιίδ, 1Π (τοεςοε, οἩ Ἠΐ5 ΓεῖωτΏ ἔτοπα {πε Ετο]αη ἅδατ (ο. 1189 Β.Ο.). Ἐκεαναίομς πανε, ποΐνενας, 5Ώονήπ ο εχἰδίεηος οί 4π ἱπιροτταπὶ ΔπγοεπαεαΏ οοἶοΏΥ οἱ δοπ]ε- σλαῖ οαεες ἅατε ΙΕ ἔπετς 8εείις αἶδο [ο ἔανς Όεεπ απ αποἰεαῖ Ῥποεπίοίβη ει(]επιεπῖ οπ ἴπε ]]οςξΚ πον Κπονπ ας “Τουπαδα”’ αὗουῖ α π]ε α αγ Το τηε φοµίἩ. 1ΙΠ ΑΠΥ 038ε Φ8]8Π1δ ΑΡΡρεΒΙ5 το Ἠανς αἱνναγς Όθεπ 4 ο]λαταστετὶκΗσα]]γ Ηε]]επὶο ἴονω νὰ α Ρτοάοπήπαπτν τοείς Ρρορυἱαήοη απά Άοπ τηε θατ]ίεσι Έτιςα υπ] πο ἱταηδίετ οἱ {πε ἱεαρίίαὶ το Νου Ῥαρπος ὃν Τε Ἐοιπαῃς, Όπς ρποίραί ο οἱ Ορτας. ΤΗ8: θατίίθοι Πἰκίοτίσαί τείετεποε 'Ἄρρεαῖς το ὃς ο απ. Αδθυτίαπ οἶαγ {αὈ]οτ πιεπΏοπΠρ, Βπισόηρ α 1ῑ5ι οἱ το ὈμίατΊες το' Απειτ-Ῥαπί-ραὶ (665 .0.), πρ Κἰςυ οἱ 51118, 8 ηᾶπιε ΡγοραὈ]γ το Ῥε ΙάρωτΏβεά νι ται οἳ Φαἰατηῖς. Τπε «βτςι οοτταϊηἰν Κποννη ταῖς γνας Ενείτοη : (56ο---525 Β.Ο.), Νο 16 πιεπΏοπεά Ὦν Ἠετοάσιάς, απά, απάες Ὕήοτα Φαἱατηΐς δόεπις αἰτοβάγ ἴο Ώανε Όεσοτπε ἴΠε πιοδῖ Ροψετεὶ αἵτγ ος ἴπε Ι5]αηά. : 1η πε ΗΠΗ εαν Β.Ο. ια τοῦπι ἵνας τηε οθηῖτα οΓ πιοτε ἴαπ Όπε γενο]ί αραἰησῖ : σἩς Ῥετείααπς. απά ἴἶις 6οεπε Οἱ δενετα] φατες, απ] 1τ5 Ιπάερεπάεποε, Τοβείιμες πήτΏ ται οἱ. τωςο ψοὶς Ιδίασά, ν/ας Αποιν εεςυτεά ΒΥ τε (Ἀπιοὰς ραϊτ]οῖ-, Κῑπρ Έναροτα (410-374 Ῥ.Ὁ.), ΨΏοδε τεῖρα. Ψά5 ποῖ οηἱν ἃ πε οἳ ρτεαῖ ]οσαἱ ρονετ απά βἱοτΥ, Όιί αἶδο ταθτκεά ας αροσᾗ {π ἴπο ειταρρίε Ὀείνεεη τε “Ἠεμεηπίς. απά Οτίεηῖαὶ Ροψεῖς. ΝΤΩ 5 ἴθτρε Ἱταάς απά ροοά Ίας- Ῥους, ἄιε {ονα οοπίίπαρά ἵο Πουτίς]ι πάει τς Ῥιο]επηαὶςο νἰςετογ5 (204---5δ Β.Ο.), αδ αἶνο απάετ ἴπε Ἐοπιβη5, {ποιρβἩ πο Ίοηρετ ἴπε οαρίῖταὶ οἱ τηε φιοῖς Ἱείααά. Α ΟΠηκίαπ οοτωπιυπ- γ ας {ομηάθά Ίετε ἵπ Α.Ὀ. 45--46 ὃν {πε Αροςιοίε Ρααἱ οπά Ῥατποῦας, οἱ πνποπα ἴ1ε Ιαϊτε ννας α παϊῖνε οἳ τπε Ρίαοε, απά 5αΠετεά πηατιγτάοπι Ώετε αἲ της Παπάς οἑ τε [ενψίξῃα πιοῦ. Ἠῖς τεριιτεά ἰοπιῦ. πεας 1ε πιοπασῖετν ος ΔΡ. Βατπσῦας, ἵνας ἀϊκοονετεά ἵπ Α.Ο. 477. τ Ἡε οπεμίπρ ορηζητίος 84) ταρίά ἀεσαγ. ΤΠε Ιατρε ]ενήςΏ «οἶοπΥ πιαάε {τα οεβῖτο οἳ τΏε ρτεαῖ ]ανήςα τενοίτ οξ Α.Ὀ. ττό---117, ΝΏεΠ, Δοοοτάίπρ το Οτοδίας “ῑτ πας ττετ]γ ἀεσιτογεά”. Ἡερεαιεά εατίπαακες οπιρίετεά {Πε ταίπ, υπ τς Ἐπιρετος ΟσπεταπΏήις (Α.Ὀ. 337---361) τεὈυῖΐτ α δπια]]ες, Όιί Ρεαυαβή, οἷψ παπιεά Οοπειαπία, υηήσΏ: ὧας ΕπαϊΙγ ἀεειτογεά ὉΥυ τε 3. Ἑερτοάυσσεά {τοι «Πϊφοείς Οὐρτων” ρυδ]ἰσηεά Ὁγ τς αιε]ος οἳ επίς ατῃοἰε πον ϱη Φ4]ε αἲ 8 πενεβρεποίθς, ΟΡ805 αΕΝΙΕΝ δαἰαπης Αταῦ οοπαµετοί Μυἂνίγα (Α.Ὀ. 648), εἶια ἷίο Ρείης 5αΏςεαπεηῖΙγ θεά 5 8 41 {ΕΥ {ος της οοπδῖγασῖοη οἱ Ταπ18- ρυςσία. , Τ)1ς αἶίς͵ ο τῖιε ρτθαῖ οἶτγ οἱ 5α]ατηίς 16 ΠΟΥ αἱπαοσι εωΏτεῖν οονετεά νητΏ σαπά, υΥηὶοῖ ας σἶποε τ{ε ὴ Βτήϊςα «οεσαραίοιπ Όεεα απολοτεά ἀονπ Ὁν Ρἰαπίηρ θες οι ἡ. Ταηἱ6, (πουρα {τ «Ῥτενεπίς πε σαπά ποπ δργεβάπᾳ, πωαΚος {τ αἰπιοςί ἱπιροςθίδίᾳ το «ες ἴΏο «Τον πιοπιΙηεηῖς υΠὶο 5Η τεπηβίῃ, απά Ρατῖ οἳ ΤΏε τω]ης ἃτε «ονετεά ψήτΏ Ελίοίς ἱπαιρεπειταῦίε 5ο{ῦ. Τ16 πιοςδῖ τοπιατκαθίε πιοπιππεπί ΟΕ ἄινς Βοπαπ οἷῖν ἶς εις Αροτα οτ ΝΊασΚεῖ Ῥίασς. Τι ππεβδυτεά ἀ4ὗουῖ 70ο [δει Ὁν 20ο Εεεῖ απά ὧαδ Ὀοσάετεά Ὁν 8 ρεεῖιγἰε οἳ Ππιεδίοπε Οορϊητίαπ εοἰώάπιης πεατὶγ 27 Τεαῖ ΠἱρΗ. ΔΙ πανε Όθεη ΤἩτονπ άονη Όὗ απ. εατίαιιαΚο, απά μα παια]οτίγ οἳ {πε ἁταπις απά σαρίταἰς Άανε Όεετ ἵακει α ΝαΥ ἀπά τε- ἀδθά πα ἴ]παο «οπδίτισοῖίοα οἱ ἴπε Βνζαῃ- Ὠπο ον Όμτ οπε σοπρ]εῖε ο) Ι1ΏῃΠ ψίσὮι 5Ώ]] ες ας 1τ Γε]1 αἲ τις ποτῖῃὮ΄επά ίνες 5οπηε ἰάθα οἳ τε δἱζς Απά πε πιαρηίβοεπσς οἳἑ ἵπο τπατκεῖ-ρίᾶςς, πάς ρτοῦαὈίγ ἵνας τηε Ιαρεςῖ 1π ἴῃε Ἡοπιαα Οοἰοπίαὶ. Ἐπαρίε. Αι πε δουίμετα εωά ατα ἴπο τοπαίπς οἱ α τεπρὶς, οη απ αγηβοίαἰ 1. Της ἵνας εχζανατεά αί Ίμε επά οἱ ἴΠε ἷα5ί «επί ὮΥ τε Βπάςα Δυδεαπι, Όυῖ ποϊάηρ ψ/ας {ουπά 5ανε α οοἱοξςαὶ Ὀ]1-πεδαάεά οαρῖϊαΙ, ΥΥΠΙΟὮ 5 Πον ἵΠ ἴΠο Βτίδῃ Μήάδευπη, Αι πο ορροίτε οπά Τ6 1ῃε ἵεπιρίε ατς τὰς ταῖας οξ τας στςαῖ οἰσίεια, ίση ἵνας αρΡρατεητΙγ ἵπ ἃ ροοά σῖαῖε οἱ ῥτεδείνᾶ- Ώου, ἵπ 1394, ΠΕΠ 1 5 δεεΏ ὉΥ ΜΛαχτοπί. ἵη τας παἰάαἷε ν/ηετε τε «αδί]ε 5ίοοά 5 ἆ οετταῖῃ αποϊεπῖ οἰδίετη, πο Ὀΐρρετ οπε 1 τΠπίαΚ {6 {ουπά ἰπ τας ὦνοσ]ἀ, σα α ναυτ ταϊκσεά οἩἳ ΕΠΙΓίΥ-εἰκ οοἰόπιπς αηά υήΏ αρετίητες 8Όονο Ψπεποε τς ψαῖεΓ 9 ἀάτανπ. ἸΙπῖο τὶς ταηκ ψαῖςς ὨΠονίθά οοπΏπιουσίἰν Ίοπ α [θλοιο: Μαηροίαπ Βτοςὶ ορτῖαἰη πηουΩΙαΙΗ, αἶοης α οοπάνήτ Ὀμήὴ πήτα ρί]]ατς απά αΓςΠς5, ]ηςΐ ἃ5 αἵ οοοἱο, απ αρρυσίοπαηςσε Οἱ ἴηἩε οβδί1ε οἳ Ττα]εί- το οἱ Οατίρίαπο.(1) 'Τῆῖς οἰδίετα ἵνας Βἰ]εά ὃν [πε στεαί ασιεάασ υηήςαὮ. Ότοαραί αίες ἔτοτα Κνέάτεα, τΠίτιγ-Ίνε πες ἀῑδίαπι. Οπ]ν α ἔεν ατοΏες οἳ 1Πῖ5 τετηακαὈίε πιοπιπιεπῖ τεπιαίπ, αὈουῖ πο πιί]ες {οτι οα]απαῖς, Ὀεϊν/εεὮ τηε Μοπβείοτγ οἳ 51. Βατηαύας. απά 1ηε νί]αρε οἱ Αρ. δετρίο5, Ἶτ νᾶς ρτοραῦΙγ δι] ϐΥ ὧνε Έπιρετος [ωθήπίαα, ιουβῖ Ῥοσοσκε π 1738 οίαῖες ἴΠαῖ πΙᾶΏΥ ἄτοΠες Ίγετε αηάίηρ απἀ ἴπαῖ οη οΏε “Ίπετε 15 απ ἱηδοτρίίοα ἵπ (τθεῖ, Πίο. πιαΚες ππεηᾶοαᾳ οἱ αἂπ Ατοηοσμορ”. (2) Ταίς ἔας ἰοας σίπος ἀἰξαρρεατεά θπά πποτε Ηκείγ τἼαη ποῖ τεζετεά Το δ0πιε τοδτοτατίση. Ἠθάτ τε {οτεςι Πα ἰ {πες πια]! ππαϊΌ]ε {οτυπῃι, ν/Πὶο ΡροδδὈ]γ ἀβῖες ΕΤοπι ἴηε δεοοπά οεΏἵΗσγ Α.Ὀ. ΤΗἱ8, τοο, ης Όεεη τιἠπεά Ὦν 4η θατίλουαΚε, ος α πυπηθες οἱ οοἶμπαπς απά οαρἰ(αίς ςτΏ]{ τεππαίη. ΊἜΓπε πιατρίε ἶδ οἱ α Όεαιι- καὶ ου άτς οοἶοιις απά τε σαρίτα]ς.ατε σατεβη]!γ σατνεὰ. Ἀεατ τε Βἱρς οἱ πποάθτΏ εἵερς υπίσὮ Ἱεαάς ἀονήα 1ο {τ ἵ α Άαρπιεπτ οἱ τίιε τεπιαίπς ος «ἴΠε οτἰρίπαὶ ρανοπαεατ. ΊΚΠεῃ τας {οήιπι να εκεανατεά α πµπαοει οἳ πιατο]ε είαϊιες ννετς Εοιπά, απά αΤε ΠΟΥ’ 1Η ἴπε Μὶσοδῖα Μιδειπι. ΤΗεΥ ἀτο ο) Ηπ]Υ νοτκ οἳ Ητίε αγιῖσηο πιεβῖτ, απά ἃτὲ τεπηϊηίδοεητ οἳ 1Ώε Νο]ίεκετς, Πεαῆιεη ροάάεδδος νο 5ο 5ατρσὶσίηρἰν ἀεοοταία ἴῃπς Ώεανυ εἰσβτεοπῖ]ι-οεηττύ ἴοπαῤς οἳ οὔσουτε ιαϊεδππεα η δι, Ραμ. Βείώεεη ἴΊεςσε Ώνο πιοπυηςηῖς ἃἴξ τς τεπιαίας οἱ τε Ρτεαῖ Βασίΐσα ος Οαταεάταί οἳ Οοπδιαη(ία, τἶις οἵτψ ψἰεῖ Ίνας Ὀυή]τ Όν {πε Έπρετος Οοπε(ααῦυς 11 αὔοιτ Α.Ο. 345 : ἴτ πιαδῖ πανε Ὀεεῃ αἲ ἴλε πι ος ἴτ5 ετεσΏοη Τε 1β1βεςὶ Οπηγἰςσῆαη οἨμγο 1η ἴλια 1/εναηῖ, 1 ποῖ ἴπ με ννοτ]ἀ, απά τς ἱπιροτίαπος οἱ 1Ώε 1. Ἐχοειρία ΟΥρΠα, Ρρ 25. 2, Τδἱά,, Ρ. 256, ΦΕΡΤΕΜΒΕΑ, 19/8. Ποϊ[ϊιοά Ὀοείους ος ἄρσοοις Απι]αμ]ίγ Βν Κ. Οηγδαπιμί Μ.Ο. μερος ψίας Όουπ αἲ {16 οτηπήασά οἱ πε ἱπδιποι οἳ 5εἰ-ρτεςετναῖίοι 85 5003 ἃ5 ΊΠ8Ώ. αρρεβτρᾶ οἩ ἴ1ε εαιτῃ. φυάάεη «Ώθηρες ἵηπ ουιτουπάίηρς, βρεις αραίηςτ υηίπἰεηάΙν απ]πιαίς σαἱι- θ6ά 50Π16, {Ποβῆ δοπηείίπιες ΡεΓπαρς επαἰἱ ἱπ]ωτίες ἵο Παπ ἀεπιαπάίηπςρ αἲ Ι6ᾳί απ εἰεπιεπῖαίΥ «τε «οπδεαεΠ{ΙΥ ἠεταρευεῖςς, ΤηΠς Πποδί αποἰεΏῖ {οτι οΓ πιθά{σίης, Ίνα5 α ηαϊυταί απά ἱπιρετᾶ- Ώνο πεεά. Τπεδο τιάἰπιεηίατγ ἴΏεγᾶ- ρειΏςς οἱ Ρτἰπα νε πιαπ «ου]ά οπΙγ πανε ΌθεΠ Όασεά οἩ Πΐς οὔΏ ΙΠςΠπτίνε Πεαϊίπρ πιονεπιεηῖςδ, ΟΠ 5ΟΠΙΕ «ἴΠαηποε ἀϊδοονετίες απά οἩ Πίς οὈκοτνατίοη ος ἥνε εηιο]]ν ἱπςμποῖῖνε 5εἰ{-ΠεαΙπρ οί απίπηαίς. γετγ εατΙΥ οἩ. Πονενετ, πἹαπ ἴτιεὰ ο ἀἴδοονεγ τῃπς οβμςε οἳ Πὶς Πεκ] αουδίες. Τμηε νετ παῖωτο ο τς ΏυΠΙαῃ πηηά 15 5µοἩ ΤΠ8ῖ 1 5εεΚς ΓΟΥ σα1ςες. Αἲ ΕΠιδί ππαη {πομπή ἴμαι γατίοας ποτπις ΑΜΕΓς τς σαμςο ΟΕ Πἱ5 6, ιτ νας νοιγ παϊιταὶ {ο Ἠϊπι Το ζοπ]ε Το ἴμίς οοπε]μδίοη ν επ αἱ τουπά Ἠίππ πο οὔδεινεὰ 1Πδεοῖς αΠπά ΨΟΓΠΙ5 ἀεσιτογίπρ ρατῖ οτ {Ώς ΜΠοὶε ο{ α ρἱαπῖ. Τπΐς οοποερίίοπ Ίνα5 αἱδο 5ἴγεπριπεπεάᾶ οπ 1ης οΏς Παπά Όν {πε εχἰσίῖεποε ος Ιηϊεεηηαϊὶ ννοτπὶς απά οἩ ἴπε οτε Ὁν ἴμε οἨᾶπος Ρεπεϊταῖίοη ΟΕ ἴΠοΓηςδ ΟΕ οἴπες Γοτεῖση σμὈσίαησες Ἱπ.ἴηπς Ὀοάν ο ρτἰπτίνε ΤΙΝ οαυδίηρ ΠΠ ραίῃ. Ψειγ 8οοη Πονενεγ τπὶς οΠρίπαὶ εχρἰαπαϊίοη Ὁς ἴπε οιἡςα οἱ {1]-ΠεαΙτα Νας τερἰαοθά ὉΌν οἵπετ οοπ]εοίατες, αἰοιρῆ ας α πιαϊῖεΓ οἱ Γαοῖ οπε 5η εοἴπες 8οΓοςς {ῖ ἵο-άαγ ἵπ πιβΏΥ ἴτίοες Ἡνίηρ 1Π α σἰοῖε οἱ παΐυωτε. ΤΠΕ ἀείβ- (αΊοη οἳ παϊαταὶ ΡΏεΠΟΠΙεΠα απά ἴπε τερορηϊτίοη οξτᾗς οχίστεηος οξ 4 Ηίριες Βείπρ ταάϊςα]]γ «Ἠαηρεά Τε 1άεας Πε]ά αΌουῖ Ίῑπες. ΆἈίαπ, ΙοοΚκίησ οἩἳ τπε βοάς ας Τε ἀἱδρεπδεις οἱ ροοά τπίηρ5 Πείά αἶσο 1Παῖ {ΠεΥ 5οηῖ 5ἰοκηεςς ἃ5 ἃ ῬυπίσΏτηεΏϊ απά οομἰά αἷσο Πεαί Ἱτ. ΤΗΕ ιεπάεποΥ ἴο ἀθΙγ, Ώοννενετ, ἁῑά ποῖ «οπΏπε {τε]{ το παϊωγαὶ ΡΏεΠΟπΠεΠΒ Ἀἱοηο. Ἶτ δρτεθά Το 5ενεταὶ οὐΙδίαπά- ἴπρ ἠπάϊνιάμαὶς νο ηαά ἀἰςηηριϊσιεά επιείνες ΑΠΊἹΟΏΡ ἵπε τες ὃν τΠείγ δρἰεεμαἰ ος ρ[νοίσαἰ 5αρετίοΏτν. ἵπ αηοἰεπῖ (τσσος, οπι Ὁπαῖ Νε Κπον, Ὀεδίάςς Λωδαειις απά ΟΥΡΗΕΙΙ5 Νο Ὕνεγε ροδίς αηά Γουπάςτς οἱ πιΥσΏς δοοἱεῖ]ες, 1 ἵ/ας ἴ]ς οεπῖαυς ΟΠείΤοῃ, Μείαπισιις, ΑτὶςιοπιασΏμ5, Ακοιερίος, Μαςιαορ, («ο1βαςις απἀ ΝἰςοπαασΏω8 Νηο Ψοτε ρτίποίραίἰγ ἀοΐβεά. ΑπίιοπιαςΏις νά απ Απο Πετο Ἀπά α ἀοσῖογ. Ἡε ὧας Ψοτδπίρρεά ἵη Ματαίποη απά ρτοραδ!ν {π Αἴπεῃς ἵοο ας τηε “Πετο ἀοοῖοτ 1 ἴπε ον”. ἵτ ἱ ποι υπΚείν ναι Ἡς ἐς 85 1ο Ίνας Τη “Ἠετο ἁροῖος” ννοτοπίρρεά ἵπ Ε]ειιίς απά Ἑαπιπις ἰπ Αιτῖσα. Ι{ ἂρρααῖς τπαῖ 1ης οεπῖαυτ ΟΠείτοη 5 ΟΠ6 ΟΓ Τπε πιοδῖ αποϊεπί οἳ ἴῃα ἀοσῖοτ το Ὦε ἀθῑβεά. ΛΜγΙποΙοΡΥ χερυτες Ἠϊπι Το ὃὲ ΤΏε 5οπ οἱ Οµτοπος απά Ῥηΐντα (Π11ο, Παππουτί-- Ηπάεπ- (τες). Ότίπετ πνίῃς τερυτε Πίπι ἵο δὲ Ώπε 5οη οἳ Αροΐίο, 1Ώε ροά οἱ ΙρΠῖ απά πηεάϊσοίπε. Έτοπι Αροϊο απά Αντεπιίς ΟΠείτοη Ιεαγπῖ αΌουιτ ἵπο ΠεαΙπρ Ρτορετίες οἱ οεγιαίῃ Ρρ]απῖς. Ῥεσαιςε ος Εἱ5 ψηςάοπι Ὡς Όεσαπιε ΤΠ ΤεαςΏος οΓ πιαΠΥ Πετοςς, εδρεςίαἰ[ν οἳ Αδειερίος, τας ρτίωοίραἰ ροά οἳ πιςάἰσίπε Ίπ Αποίεπι (ατεεςς. Αποῖζηες ἁοοίογ απἀ 5οοϊἩςδαγοτ το. Όδοσοπιε ἀείβοά γα ΛΛείαπιοως ος ΑΤΡΟΝ. Νλε]αηΌηςδ, αδοορτάίπρ το ΜΥΙΠΟΙΟΡΥ, ννα5 α ρμρί] οἱ Αροϊϊο απά νὰ τὰς Ετδί πιᾶω ἴο ἰεαγωπ της ατι ος ἀϊἰνίπίηρ. Μας ας Ὄεεηι υψητεΠ αΌοιι ἷς τ{εταρευείς ΚΙ : τοτε ἰ5 τε δἵοςυ 1Παῖ Πε οὐτεά οΕ π]αάπεςς ἴπε ἁαιρΏτετς οἳ Ῥτοίτας, Κῑπς ος Άτρος Ἠοππες΄ πιεπίίοης ἴπαί Ἡε ομτεά [πο αἴροπαιί ΙρΠίσε]ας οἳ Ἱπιροῖεηςε Ὁν αἰνίαρ Πάπα ἵναῖες το ἀτίπις ἵπ υπο Ἡε Παά Πτςτ ἀἰςο]νεά 1τοη ΕΗςί. Η 15 8ἱ5ο οαἱά τἶαῖ Ἡς Τυρί ἴπε “ομτε ὉΥ Μοκίηρ”.. 1τ ας Ακειερίος, Πονίονες, ΥΠΟ ἵνας Ρτἰπεοἰραἰἰγ ἀείβεά απἀἁ Ὑοτςπἱρρεά πάεΙγ, ἴπε ϱοά οἳ ΝΛεάϊσίπε, Ἀπά το της Ρτεδεπῖ ἆαγ Ἡε ἶ5 ἴπε 5Υπιροὶ οἱ τπε πιεάίσαἰ ννοτίά. 5ο ρτεαΙγ ἵνας ης υοιςδΏρρεά ἴπαί { {5 οπἱγ ἀπ ἅιε στὰ οεηίωτγ Α.Ὀ. εαῖ Πὶ5 ου]: «τηε 10Ο 8Π επᾶ. Ακειερίος ἵ5 πιεηῖϊοπεά ἵπ Ἠοπιες 85 4 ΓΙεςςβ]ίαη Ώετο. ῥΡἰαῖο απά (8ἱεπ οοπκἰάοτεά Ἠϊπι απ΄ οχκοε]]εμῖ «ἁοοῖος Φο Ρίασοεά πιεάϊἰσίπε οηπ α δοἱεητίῃς ὑαδὶς, Ίπ ΔΏΥ οὓσε 1 ΔΡρεᾶῖς ΠΠαῖ Ἡε γα ἀεϊβεὰ «νετ σἶηποςε Ηεκίοά”ς τίπῃε, Τταδϊίοη Πας 1 ἴμαῖ Ακειερίος ἵα5 ἴπε 5οΏ οἱ Αροῇο, ἴπε ροά οἳ Ηβᾶτ απά Ώοαίίπ. Αεοοοτάϊηπρ ἵἴο οπε ἴταάίποτ Ώιε πιοῖλετ Οἱ Αποιερίος Ἠθά Όεεῃ απέατπέα], απά τΠαῖ 5 ΝΏΥ Αροϊίο, ΦΙτΗ το Πείρ οἑ Ατιεπιΐ5, ίγαςΚ Πες ουδ Πρμτηίπς, Όυι Ιίε πε ἵα5 Ῥωτηίηρ Ἡς Εεἰῖ 5οσ{Υ {ος Αποιερίος Π5 οἡ]ά απά «ανοά Πίπι, ἴπεη παπάςθά Πίπι το ΟΠείτοπ Το Ὀσίπρ αρ απά ὃε τααρῃί πιοάϊἰσίπα. Ἀπεα ἴςδ στε αρ Ἱε οἰατῖοά Ἠεαἰίπρ. Ἐταάϊίοη 8ρεακς οἵ πὶς δισσοςςβα(ν ουτίπρ πιαην ποῖεά Ροτςοῃς Οἱ πιγιμὰσα] Ώτεεςς, αι 15 εαἰά ἵλματ Ἡς ουιτεά οἳ πιβπία ἴπε ἀπιαρΏτει οἱ ῥΡτοίς. (Αποῖμες νοτδίοα ας ἰτ ἴμαι ἴτ νά5 ΝΙεΙαπιους νο ουτεά 1πεπι). Ἡε οὐτεά Κίπρ Αξεὶὶς οἳ οριΠα]πια, Ἠετβείες 8ηά ΑΑπε]ορίος 1ρµ1οἷως οἱ {αίς πουπάς, /δουττεοίςά (σἱθµσµς, (Ώε 5ος οἱ ΛΙῑπος ὉΥ αρρἰγίης ἃ δρεςοῖῆς ΠετΏ, εἲς. ἈΠεπ Αεειερίος ἵνα. ἀείπεά τῃα τεπηρ]ες αἲ ν]ΗοὮ Ἡε Ίνα νοτςμἰιρρεἁ ψ/6γς 8ἴ ἴπε 88ΠΏς ΐπιε ΡρίασεςῬ οἱ Πεα[- ΠΡ, α Κπά οἱ Ποδρίται. Τπετε νετ αΌουί (ητες πυπάτεά διιςἩ ἱεπιρίες, {πε Απειερὶαεία, ἵπ αἳ (τεεςς. ΟΕ τιοςα 116 πιοδί θηοὶεηπῖ Ίνα5 1Παί αἲ τσϊοοί (ρτεδεπῖ ἀάγ Τποσαία), Όυῖ τε πηοσί ἀπιροτταπί ννετς τηοςς αἴ (ος, Ερίάαμτυας απά Αίπσοης. Ίπ τηε τεπιρίε οἳ Αδοὶε- ρίος ἵπ Αίπεπς θορΏοσ]ες ἴπε τταρεάίαη Βχςι Ὀεσβπηε α ρΓεδῖ ΟΓ 1Ώε ροά Ασοὶς- Ρίο» Απά αἱδο ΨΜτοῖς. Ρ8εᾶαῃπς {Ππ Πὶ5 ΠοΠοΤ. Ἱπ Ὥπις τταάἹ]ίοπ ρανο Απε]ορίος α νε απἀ οΗ]άτεη, ΡεΓΏαρς 5ο α5 ἵο ΡειδοπΙΏ/ απά ἀεΙν οετιαίηπ οἳ Πὶ5 αππίουτες. ἨΠὶς νε ἶ5 δαἰά ἵο Ώινα Όεεῃ Ερίοπε (ερία (εα--- πη]ά ροάάεςς) απά πεί ἀδΗρΏῖε5, Ῥαπαςᾶαθα Πο οιιγεά 6νοτγ ΙΙ, Αοεδος, Ἡγσεία, ]ᾶ5ο απά Αἱσίε,- αἱ «οππθοτεά τη Πθα]τΏ απά ΥΜΤΗ τε απ ϱΕ. Πεαἰίπρ ας ἰς αρρατοπῖ ἴἴοπι [πεί παπῃος. Εοὴονίησ Ακοιερίος οὐπιε ἴμε ΔεοιερίαηΏς, ἁἀοσῖοῖς «πο Κερι τῃς βθοτεῖς οἱ τἩε ατι οἱ πιεάϊσίπε Πιάάεῃ ἴπ 1ης Απειερίεία. ἘΤ{ε βιςτ Ακεἱερίαπς το Ὦς πιεπίίοπεά αγ ἴἨς ἵννο 5οπ5 οΕ Απε]ερίο5, Λίασπασοπ απά Ῥοάα]ειτίος. Τ{ηεςςαἱίαη «Ώὶείς θπἀά ἄοοτοτ» ἀἁυτίπρ (οοΠΕμεᾶ οἨ ῥάξε 36) ΤΗῆο Μοάϊαπ ἵλλαις απά έίπο Εεἰυςί αἰίοπιρίς οί γοσικς (ο Εγου(υργις [γοπιβογσίαης Βν Νίους Κγαπίάἰοιίς ΑΕΡΑ ἴπεςαρρτεςδίοη οἱ {Πε Οὗργις τἱδῖπρ (498), ἴο Ῥεδίαης Ίτίεά ὉΥ ενετγ ππεαης ἴο αεί] τηε Τοπίο τενοῖτ αἲ ἰῖδ 5οµτος. ἜΓΗ6γ, ἴπεγείοτε, ράϊπετ- εά τορεῖπει 5ἴτοηρ {οοῖ απά 8ε8 {οσοες απά πιατςλεά αραϊηςῖ Μ]εῖις. ΑπιοΏρ τηες6 5εα ἔοτοες ΟΥρτις 5Ώἱρ8 (Πε, αἴτετ εί αο]εοτίοπ, ἴπο πρ οἱ ΟΥρτυς νετε οὐ]ρεά {ο :5επά 5 αἱῆες οἳ τε ῬΡειδίαπς), νότο Ἰἠε]αάςά, : ΜΗετας ννας οοπαµετεά. ἵπ 4905, απά ἴητεε Υεαῖς Ιαΐετ ῶατείας, ἀεσίτοιϊς οἳ τενεηρίΏρ Πάπιδο]ς οἨ ἴπε ἄτεεξς, δεῖ Ματάοπίας αραϊηςί ἴπεπη.΄ Ναϊ- ἀοπῖις᾽ Βεεῖ, Ἡούνενετ, 85 Ψτοσκεά υΠ]]δί εαἰἡησ ὉΥ Αἴῑος, (492). νο γεατς ἰαΐῖες το (ατεαϊ Κάπρα δεηῖ α πεν/ ατπιγ---απάετ Ενε Ιεαάεισπάρ οἳ Τα1ἱ5 απά Ατιαρηετηος --ἵο ριυπίἰδα τπε Ἑτειτίαης απά ἴπε Αἰπεηπίαπς πο Ὠ8ά Πείρεά ἴπε Ιοπίαης 1Π τΠεῖσ ἱηδυττεςΏοῃ. ΤΠἱς ΑΠΠΙΥ ἵνας ἀε[εαῖεά ἴπ 49ο αἲ Ματαίποη ὈΥ Τε Αιποηίαης απά {π 1Πἱ6 π/ΑΥ Έιτορε Ὑ85δ ἀε[νετεά {τοπι ἴπε Απίατὶς Ὀατοβτίδπη. Ὀατείαδ, ονετοοτης γήτα ρτίεί, ἀῑεά 1ῃ «ὃς, απά Εΐ5 δοη Χειχες 5αοσεεάεά Πΐπι ἴο ἴπα Τἴπτοπς. Χετχες ἁῑά ποῖ τεΗπα σι Πἱς {αίπετ᾽ ΡοΗςΥ. Ότ τπε”., οοηῖτατΥ, Ἡε ποῖ οπἰγ δουρ]ί ἵο ρυηίδΏ πε Αἰπεηίαης απά {πε Ἐτίιτεᾶης Όυί Το επῖΏταΙ{ ἴε υποῖε οἱ «τεθόε,. Το [5 οπά Ἡε κιατῖθά “Ιπίεηςο Ῥεεράταιίοης απά ἶπ ἴπε 5ρΏπρ όὁξ 48ο ατιασΚεά τηε τεεκε νητᾗπ α-Ιάτρε απ αΏά Πεεῖ. Ηὶς αΠΠΙΥ ρ8δδεᾶ Πε Ηε]ιεεροπί απά βάναπορά 1Ώτοιρί: Τητᾶσοε αΏά Μαος- ἁοπία ἵο «τορθςε. 'Ἄος τπε Πετοῖς ορροδίίοι οἱ Τ,εοβίάας αἲ ΄ΤΠΕΓΠΙΟ- Ρύίαε, Χετχες υπἰπαρεᾶεά. αἀναποεά Ίπιο Αισα απά οοπαµετεά Αίεῃς. Τ{ε 5ου] οἱ τἩε ἴονΠ, Πο ΤΕεΥΕΓ, ΙΥ ἵω ἴτς εΏἱρς υλἰσΗ, {ορεῖπει νη(]ῃ τε γεςῖ οἱ ἴἶιε Οτεεὶκ Βεει, ἀο[εαιεά πε Ιατρε Ῥουκίαῃ Ώεεῖ αἲ δα]απιίς απά Ρύῖ 1ζ ἴο τουτ. . ΑπΙΟΩΡ Τπε 5εᾶ παίίοΠπς, Εογοεά Ὁγ. Χοτχος ἵο ἈοςοπαραπΥ ἴΏο Ρετείαης Οἱ τηείτ εχρεάἰτίοη Ίπετε ἵπς Ογρεὶοῖς νο Ὕετε οὐΗρεά το ἴακε ρατί ἵΏ 1πε Ν παναἰ επραρεπιεηῖς οἳ Αγτεπηϊδίαπι απά ςαἰαπιῖς Πτα 15ο 5Πἱρ5. Ἠετοάοῖος, ψή]ε ρἰνίηρ τΏῖς ἱηξογππβήοη ἀεδοτίρες τας ρα8τΏ οἱ 1πε ΟΥρείοῖς απάἀ 5αυς ἴΠαῖ τις Ἰπρο οτε ος ΤΠείς Πεαάς Τε πηίτα ΨΙΙε πε οἴμεις οτε Τἴωηῖος (αἴειοπαθ). Ῥνενίους Το {πε Ῥετείαη Πξεῖ «οπιίηρ το ρηρς νήτΏ ται οἱ 1Ώε (τεεχκς αἲ ςαἰαπαίς, ἴ]ιε ἱάρς Ο6 ἴπε Ῥεσίαης οπά Όιοςε οἳ 1Πείς Δες ηαά ευ ετεά 8ενετε ἁαπιαρε τΏτοιρὰ πα δίοτπι απά Τῃε ἱπουτδίοπς οἳ ἴπε (τεεΚς αἲ βερίᾶς οΕ Μαρηεδία απά Ατιεπκίαπι οἱ Εωοοία,: ΑΠΙΟΠΡ ἴπεςσε εΠἱρ5, ἀεεδίτογεά ο: σαρίωτεά, Ίθτε θενεταἰ {τοπ Ογρτας. Ἠετοάοτυς πιεπῖίοπς Εαῖ ἴΠε ῬαρΠβίαη (οπεταὶ Ρεπιηγίαᾳς, 5οπ οἳ Ώεπιοποιις, Ισ5: ἵΠ α εἴοτηι, ἄἲ δερίας «αΡε, εἶενει Οἱ Πὶς τωείνε «Ἠϊρ5, απἀ σαϊ]ίπρ α{ἴεί- ψατᾶς υΗ(ῃ {Ἡε οπε εί τοννατάς Αττεπιϊ-] αἶήπῃα ἵνα5 ἵαΚεπ ριίδοπος ὉΥ Τε (τοεζς απά 5εηῖ Ὀουπά ἴο ἴπο Ἰδίηππιις ος Οοπίπία. Αρατι τοπ ΤΠ, απιοηροῖ της Πτι ρεΐδοηοτς 10 Όε ἵαΚκεπ ΌΥ τπε (τοείς {π ἴπε επρασεπιεηῖς αἲ Ατιεπηι- «ιτ ας ῬΗϊή]αοπ. Ὀτοίπει οἱ (οτρος, Κίπρ ο{ Φαἰαπηῖς, νΠΙς] ἵεηάς ἴο ρζονε ἴλαῖ ΠΙαΏΥ ος τηε τΠϊτίγ 5Πἱρ5 ἵαΚκεπ ὉΥ τὰς (τθείς οιτδάε Αντεπαϊδίμτῃ, ἃς- οοτάῖπρ ἴο Ἡετοάοῖοςδ, νετε ΟΥρίΙοῖ, ΤΠε Οὗρτίοῖς ήτα μὲ τεπιθίπάεΓ οἱ τ]ᾗείς «Ώ]ρς ἀἱδροδεά 1πεπιδείνες {π Ραϊτίε-ατταν Π Τε σίταἰῖς οἱ δα]απίς, ποχι Το ἴηπε Ῥποεπ]οίαπς, αηά Πε ια Ίατίες ννεγε πε Πτςί ἴο τάῃ ΑΝΜΑΥ ἴπε Ογρείοῖς {οονεά σαΐτ. ΤΠε τοίε ρἰανεά Ὦγ τε ΟΥρτὶίοῖς ἵπ ἴπε Όατίε οἱ θαἱαπαίς ἵ/ας ἀπίπιροτιαητ, Ἱ ἰς οετίαἰῃ ταί {τ 15 ή στεαῖ τε]ιοῖ- 8Ώςς τλαϊ ἴε ΙωπαὈίταηῖς οἱ 1Πο Ἰδίαπά ψεπῖ {ο ΒρΗτ {Πείτ Ὀτοί]είς πο 5ροζα τὰς δαπῃς Ιαηριᾶσδε απά Ίπετο οἱ {Πα 58πιε Ὀἶοοά. Ἔπαι ἶδ ΥΝΗΥ, νο) οματαστεσὶςεἰσα]ἱγ, ἴΏο «Ἡθειπ οἳ Ηα]ι- «Ἀίπαςςυς, Ατιεπηϊσία απά ]αΐετ Ματάο- ηίῃς -ἁθεοτίοεά τπς ΟΥρΓοῖς αδ. δείης πο δουά αἶμες. Τπε Ὁαπίε οἳ θαἱαπιίς ἵας {ο]ονγεά ὮΥ ται οἳ Ῥ]αΐαθα 'πετε τΏς (ατοε]ς, απάεσ 1ης ἹεαάετεΠίρ οἳ ἴπε δρα8Γί8η Ραμρβηίας ἀείεατεά Τπε ατπ]ες ο Ματάοπ]μς, απά {πε Ὀαττίε οἳ Μγοαίε, β{τετ «Ώῖςσα ἴΠε Ῥετείαπ άβησεγ ας ἀεβηίτε]ν ανετιεά (47ο Β.Ο.). Έτοπι ἴπεη οἩ ἴπε (τθεκς Ψαροά ἁπ ασστος- αἶνο ἵνατ αρθίπςί ἴπε Ῥοτοίαης, απἆ τα Ώτςι Ιδίαπά γΠ]οὮ ἄτενν 1πεὶς ατιεητίοπ νπας ΟΥρΓις, ας {16Υ ποροά ΤΠαί «Ποιά Ι16Υγ διιοσεθά π Ετεείηπς Ἱ ἴΠευ υου]ά ουῖ οϐῦ απάἀ τεπάεσ Ἰδε]εςς ἴἩε Ῥποεπί- οἶαῃ Ποεῖ. 1η [αοῖ ἵπ Ίηε δρτίηρ οἱ 478 α 5ποπς Βεεῖ, εοπιροςεά οἱ 3ο Αιπεπίαη «Πἱρς, μηάετ της οοἵητηβηά οἱ Ατίκιείάςς, 20 Ρε]οροηπεδί8ῃ, υπάει πε οοπιτηβπά ος Ραμδαηίας, (1ο Πε]ά Τπε δαρτεπις οοπιπηαηπά ἃἂς εἰ), απά οἵπει θεά «Πϊρ5, εαἰ]εά {ο Όὗρτις. Ῥαιραπίας, νήτποιτ αΏν ἁβουίί(ψ, πιαηαρεά {ο Ἡρετατα τε ϱτεαῖετ ρατῖ οἳ τπο Ἱείαπά απά «δε ΑΥ/ΑΥ ἴπε Ῥεϊσίαηῃ ΡαΓΓίδοης ΟΥΡΕυΣ ΕΕΝΙΕΨ ΝΟ 10ΟΥΕ ΜΑΤΟΗ Τ{ε τεᾶδοἨ {ἰιαί τεηπὶς Ὁα]ὶς ἀϊδαρρεατεὰ ἔτοπι πε πιατκεῖ ἵπ Βτίαίη ἁμτίηπρ ἵπο ἵαΓ Ὠ8ς Ὄεεπ τονεα]εά. ΓΠουγ ννετε α59ά το 9ἩΘερ πηίπςδ!. Φοοη αίτοτ της ουίΌσεαίς οἱ ἴπε Ἐπτορεᾶπ ματ ἵάτρς πιπηῦετς ΟΕ Βττίση 5Ώῖρς Ίνετε Ῥεϊπρ δυπὶ ὉΥ ια (πεπ-πεν ΟεΙπιάπ Πιαρηοίίς πιπε. Το ἀεϊοπαῖε ΊἴΏεδε ροτουπἆ πιῃθ, ᾖἴπε ΔάπηϊταΙιγ ενοἰνεά ἴπε Ὀουδίε ΙΓ, «εερ. ψλὶσᾶ σοπδἰὶειεά οἳ Τονεά δε-ῦαογαπε ο οθδἰο5' τΏτοιβ]ί Πίο δωχρεά οωττειτ βεπεταῖεά οἩ ἴ]ε 5Ἡεερεις (Πεπιδο]νες, Ἱ ΤηΠϊς οτραῖθά αηΏ ε]εσοιπίς Πε]ά ρονετίυὶ εποιρ]ὰ ἴο εχρἰοάς αἲ ρτοιπἁ π]πες νἠσήπ. Ἡ, Βυ πε θυοσθςς οἳ τΠὶς α]πιοςῖ-ρετ[εσοϊ ρίαῃ ἀερεπάεά οἩ ἴ1ε : Απθνετ Το ὁπε δἱππρὶο αιεδίοι-- Ηονν οοι]ά ἴπε ομδ]ες ὃς ππαάς το Εἶραι2 Ἱι να α Βδἱδ αἀεσίοη Γοτ Βτίιαίη ν/ας (Ίλεπ ᾿. ἄεθρεταῖεῖν αἱοτί οἳ παροθε. ἜΤπε ης ΜΟΓ ας {ουπά Όγ τηε ολίεξ οπρίπθες οἳ α Βσίδα Άτπι υἨἰς να9 ἵπεῃ πιακίηρ ΡοῖἩ :οιΌίες απά Τἴεππὶς δα]. Τεαηίς ο δα οτε. οοπιρτεςεά απά Πρ] . ρᾶςΚεά Ἰορείπετ ἵο ἔοτπι Ίοπρ σ8Ό]ε -. Ὀπογαπί εποιρῃ {ο ϱαττγ [πε ΠεανΥ εἰεοιτίο ντε. Ἰνεπιγ-ίπτοεε πι] οῃ τεηπίς Όα]]ς Ὕνετο αδεᾶ. ὕ-κ----- /Πεη {ουτ-γεᾶτ-ο]ά Τ]οπΠΏγ, Ἀ πο ννας Ὀείηπρ Ὀταιρβῆῖ πρ αεοοτάἶηρ Το {Πε Βοοξ, αηποιποςά ταί ο ἁἰάπ ΊΚε Ώοππε ΔΠΥ πποτς, Πΐ5 πιοῖπετ εαίά Πε σουἰά ρασξ αρ απά Ίεανο. Ἡε ραίπετεά α {6 ΙΠπίηρς ιορείπετ απά υεηῖ ουῖ οἳ ἴπς Ώουςε, Ἠα]Ε απ ους Ιαϊΐ6Γ α πεἰρΊΆὂοιτ ποῖἰοεά Πίπι ιναἰκίηρ μρ απά ἁονω ἵἴπε εἴτεει σατιγίηρ Πῖς τὶς ιήῖσαδε, απά ασκεά : ες: Ἀπετε ἅτς γοι Ρροίπβ, ]οῦµπηΥ 2” ας Τ πι τυηηίπρ αν ἴτοπι Ίοπις, Πε τερ]εά ρτανε]ν. ε« ΜεΙ, γου΄τε πενετ ροϊπρ {ο ρεῖ ΒΏΥΜΊεΤΕ Ἰαδί ουακίησ αρ απά ἀονη πε οἰάενα]ς. « Ὑες, Ίοππηγ σαἱᾱ, - Όιι πι ποῖ βἱ]ογ/εά {ο οτος5ς {πε αἴτθοίς ”.. ο Αεζίης Πίς ολίεί Γοτ απ α{ἴετποσι ο, 8η οΗ]ος Ὀου Όερατ : ««Ρ]εαδε, οἱτ, πιγ ρταπάπιοίπες. .. ) «Νο, ἀοπὶ ἴτΥ ἴιαῖ οπε ος πις, 8ἱά Ἠΐ5 οΠίεξ, ουίτρ Ἠἶπι «Ώοσ, “Ώουτ ο τε π]ε γους ρταηάτηοῖηες ἶ5δ ἀθαά, κο, δἱς, 9Ώε)5- ]ᾳ9ί Όεει ἄεπιοὈίσεὰ”. αφο. μώ9θοφαὁ--- ΜΝΠΙς Παά Όεεαῃ Ισ ἰπ της ΤἴοπΝηδ. Αΐἴεγ ΤΊεδε επραροεπιοηῖς ἴπε (τεεκ Ώθει οαἴ]εά {οτ τπς Ἑγσαπίυπι. Ἔποτε Ῥαυσαηίας ττιεά {ο «οπιε ἴο ἀυοίοις πεφοτἰαίίοπς νητῃ τΏε Ῥετοίθης απά 5Ποιγοά δἱρης οἱ νηςΠίπρ Τἴο Ιππροδε Παπιςε]Ε ας α ἀῑσίαίος οἩ πο ΙοηίαΠ5, Τ{εςε Ίαττος, «ἱςρίεασοά νητΏ Πῖς Ροἱίσγ ᾿τυτηθά Τοὐγατάς {πε Αιποπί8ης, οοπῖτας- τεά α οἶοδο αἱήαποςο ντι (Ἴεπη απά οβετοά τπεπι τπο ἹεαάεισΠίρ (477). Απά αἰτποιρῃ Τε οἷά αἱίαποε Ὀείψεεπ ἴμε Αἰμεηίαης απά 1ῃς ὀραΓί8Π5 οοη{- πΏαςά ἶΠπ οχὶδῖεπος ἩΡ Το 461. 0πο08 Αιοηίαπ Ιεαάετςμίρ Ἠθά Όθει εσιαὈ]- Ίδηεά τῃς ἴνο οἶῖες Ίοοκεά οηἨ εβεῖ οἵπει ντι κφωςρἰοίο, απά Αἴπεπδ ανα Ίτς αἴτεητίοη ΄πἹοΓε {ο δραγία {8η το ἴπε οοπίπαβηςσε οἱ ἴπε γνατ αραἰποῖ ἴης Ῥουείαης. Ταΐς ]εαίοιδγ ἵας εἅ- Ρἱοίτεά νετγ αὶγ Ὀγ τἩε Ρετσίαπς Νο πας π]αηαρεά {ο πιαἰηϊαίπ τες επιρίτε {οΓ ΠΠΒΗΥ γεαβί5 Το «ΟΠΕ, τοι ο. Απμαοεα {1 . 119 Όγσυτας Εοτίθι ΦΕΡΤΕΜΕΗΕΗΕ. 1948. Ρ. Ο. Ἑος 419, Νἱοοθία, Όνρτας, ΤΗΕ ΘΗΑΗ ΟΕ ΡΕΒΡΙΑ ΙΝ ΟΥΡΕῦ8. Ηὶς Ἱπιρετία] Μαἱεείν, εως 9]ιαἩ οἱ Ῥετεῖια, αἰτεπάεά ὮΥ 6 δἱΐἱςε, αγπὶνεά αἱ ἴἶιε ἹΜϊοοσία Αἰτροτί ἰπ Τε αἴἴετποοη οἳ {λα οθίι Ααρυθί, νΊεταο Ἶνς γα5 πιεί ν Ες Εχοε]ίεπογ ἴμε (ονεΓπο, Τοτά Ἠηβίετ. Τε θα ασοοπιραπίεά ὮΥ Ἠϊ Ἐκοε]επογ ἱπδρεοϊεά ἃ 6ιατά οἳ Ποποιισ πηοιπἰςά ὮΥ ο δοιία ὙΜαΐος Βοτάστετς γνηῖ]ς ἴἶιε Ώαπά οἱ ἴἶε 8απιο Ἑςρίπιεηί Ρἰαγεὰ (νε Ῥετοαπ Ναὔοπα] Απηίπεπι. Α επαρομοί ἴακεη αἲ εε Ν]οοσίᾶ Αἰγροτί «πονήηρ Ἰωοτά Ὑληηδίογ (ἴπ νηΙ() Εο]]ουνεά Ὁν {ἶιε δα] νε ]εανίηρ {ος 6ονετππιεηί Ἠουρς, ΟΥΡ8ύς5 ΕΕΝΙΕΝ ΟΟΝΤΕΝΤ5 ΤΗΕ, ΞΗΑΗ ΟΕ ΡΕΕΡΙΑ ΤΙΝ οΥΡρκῦς ΤΗΕ, ΜΕΡΙΑΝ ἨΙΑΕΣ ΑΝΡ ΤΗΕ ΕΙΕΣΤ ΑΤΤΕΜΡΤΟ ΟΕ αΚΕΕΚΦ Ῥαρς ΤΟ ΕΕΕΕ ΟΥΡΕῦ5 ΕΚΟΜ ΡΕΕΡΙΑΝ5 ο. Βν Νίεος Κταπἰάοᾶς .. ο. ν. 6 ΡΕΙΕΙΕΡ ΡΟΟΤΟΕΒΕΣ ΟΕ 6ΕΕΕΚ ἀππιαμν Βν Κ. ΟἨτγοαπ(μὶς, Μ.Ο. .. 7 ΒΑΙΙΑΜΙΣ5 .. ἃ . ΒΥ Ειρετί 6υωπηῖς κ. ερ ον 89 ΕΝΟΙΑΝΌ ΑΝΡ ΤΗΕ ΕΝΟΠΙΦΗ.,. «.. Βν Κ.. Ρ. Ηαάῄοαπποι ΡΕ. Ώ... .. 10-11 ΜΕΡΙΑΕΝΑΙ, ΑΕΜΕΝΙΑ ΑΝΡ ΤΗΕ ΚΙΝΟ5 Ο5 ΕΝΟΙΑΝΡ ΒΥ Ν. Μαχουάΐαπ, 11..Β --υὺ-- ΥΝΟΕΤΗΥ ΟΕ ΚΕΕΜΕΜΒΕΑΝΟΕ.. ενος νο ων ΒΥ ΡΗ. (. δρΗίσᾶς --υ-υὺ-Ἂυ---αε ΤΗΕ ΙΟΥ5 ΟΕ ΤΚΑΝΕΙΙΙΝα ΒΥ Κ. Ν. ναρε]αάε .. ο. νά ΝΕΥΙ5 ΙΝ ΡΙΟΤΟΕΕ, - - .-υ-υ- ΤΗΕ ΑςΕΙΟὉΤΤΟΕΑΙ, 5ΗΟΥΝ5 ΑΤ ΚΑΚΟΡΕΤΕΙΑ ΑΝΡ Α.µΑ.. .. ο ενος νο νο ων 161 ΝΕΝΜΙ5 ΙΝ ΡΙΟΤΟΕΕ , ος εως μες νο Έως ος ενος ὧν ον 18 ΟΡΑΟΝ ΜΕΙΑΝΤΗΙΟς .. ΒΥ Ὑαθεος Καταρεοτρὶς ενος νο 19 ΤΗΕ 5ΤΑΩΕ ΙΝ ΒΕΙΤΑΙΝ.,: .. ΒΥ ]. Ο. Ττενήπ.. -------υύυ--ἳ ΑΞΕΝΙΕΥ ΟΕ ΤΗΕ ΚΕΟΕΝΤ ΤΕΟΟΡΟΣ ΤΕΝΝΙ5 ΤΟυΕΝΑΜΕΝΤ ΒΥ Υ. Ο. Φιερμαῖ ο. ων ιν 2ἱ (Ο-ΟΡΕΚΑΤΙΟΝ ΙΝ ΚΟΜΙ ΚΕΡΙΕ .. . ΒΥ Τ. 1,. Ῥουττος με κος νο 92 ΤΙΝΟ-ΜΙΕΙάΗΤ ΕΑΒΕΙΟΣ ΊΝ ΙΟΝΡΟΝ:5 1949 ΏΕΕΘΒ σοΙ1ΕΟΤΙΟΝ5 ΒΥ Νἱοιοπία Ομαρρεῖς .. .. 23 Ι0ΗΝ ΡΟΝΝΕ, ο. ο ο. ΒΥ Πε]]επ 6ατάπετ .. .. . 24 ΒΙΕΤΗ ΟΕ Α ΝΕΥ/ ΑΝΝΌΑΙ, ΕΕΦΤΙΝΑΙ, ΒΥ “Ὅμεετνει” .. -Ὁἃ-ὡ. -.θ λα... βλοπ]ᾶ νθ βοηί {ο {πο Εάῑίος, Ρ. Ο. Βοχς 419, Νὶοοδία, ΟΥρταβ. Αἀνοιβρίπς ταίος πῖ] Ὦθ Εἶνει οὗ αρρ]οΒΗοη. ΠΕ ϱΟΡΥΒΙΕΗΤ ΟΕ ΑΙ, ΟΒΙΑΙΝΑΙ, ΜΑΤΤΕΕ ΙΝ ΤΗΕ 0ΥΡΗ09 ΕΕΥΙΗἩ 16 ΒΕΒΕΕΥΕΟΡ. ση σα πα αυν ο ΑΜ Κεριίαν Φεγυἰοες ἵο απἀ [οι : ΔΙΕΧΑΝΡΒΙΑ, ΟΑΙΕΟ, ΗΔΙΕΑ, ᾿ΒΕΙΕΌΤ.ΑΝΚΑΕΒΑ.,ΙΣΤΑΝΒΌΙ., ΕΗΟΡΕΣ, ΑΤΗΕΝΟ (ιοποο ὃν Βτέαῖ Έπτορθᾶν ΑἰτΠπα7Ω ἰο ΞΟΜΕ, ΜΑΕΒΡΕΠΙΕΣ, ΤΟΝΡΟΝ.) πασσπαν ο ας ο» οσοι αν ταν». ρα ὐσαν ταν μτά ᾗ ςοτνίσες ας Ρτο]εοῖεά ἵο ΦΥΒΙΑ (Αἱερρο) ἳ απά Ι8ΑΟ (Βαράαςά). ιυχυκιοῦύς ΑΙΚΟΚΑΕΤ.ΒΕΙΤΙΣΗ ΟΚκΕΥΥ5 ᾗ ἡ Ετεἰρ]ι αεεεριεά οπ αἰ] δετυίΐσες. να ! ΙΝΕΟΕΚΜΑΤΙΟΝ ΑΝΡ ΒΟΟΚΙΝΕΟΣ ΤΗΚΟῦΟΗΒΗ Ν ΗυΙ1, ΒΙΥΤΗ ᾱ. Οο.(ΟΥρκεῦςδ τρ. | 4, ΟΝΑδΑΟΟΕΑΣ 5ΤΕΕΕΤ ΤΕΙΕΡΗΟΝΕ 654, 655, 606 ΝΙΟΟΡδΙΑ ο ΑΙ5ο Ατ ΕΑΜΑΟΣΤΑ, ΩΙΜΑΣΘΟΙ., ΓΕ. ΑΚΕΝΑΟΑ. ΑΝΕΟ ΑΙ. ΡΗΒΙΝΟΙΡΑΙ ΤΗΑΝΕΙ ΑΑΕΝΤ ντι ος”. παρα μα λαο ασια πασά αβοτταα» ο αὐ αρα. αι ΠΠ ζαν ασίαυςΣ ο ἴ πας ταν σαι μπα σασωταν ας αμα ου ο ατα παντος αν ταν σαν” σημᾶ ο ΘΠΒΡΟΒΙΡΕ ΤΟ “ΤΗΕ «Υρευς ΡΕΥΙΕΥΥ (Τηο9 οµν Παδίτα(οᾶ ροτἱοᾶίοα] ραΏ]1β]ιθά ἵη ΟΥρταβ) 1η Επρ]ςἃ απά Οτοεκ Μοπιμῖγ, ὄνυσις: 8|- Ρ6ς Αππππ.. Αὐτοβᾶ: 10/- Ρας απηπ.. βα)ρεοτρῄοπ ταίθς [ον οἰέῖος θάΐμῆοι -ῇ ΒαηβοπίρΗοπς πιαν Ὦο ραἱᾶ οἰέιου {η οβθ] ος Ὦν Ῥοβίαὶ οντᾶου {ο {πο Εάῑίου, Ρ.0.Β. 419, Νἰοοφία, ὄγρταφ, Ν : ο μεσο ποπαωςωσαα κο τωχωζα τω ζωα τω τω ἠκπαοοσ πα κ «ΕΡΤΕΜΒΕΕ., 1948. 9 ΩΑΝΙς ΟΕ οΥΡΒυ5 ΕΤΟ. ΕΗΕΤΗΕΗΕΗΕΕΕ ΕΕ ΕΗΣΕΕΗ ΕΕΤΤ ΣΕ ΜΕΕΗΕΕΣΕΕΕΕΡΗ ΕΕ ΠΕΠ ΕΕ 1 ΗΕΑΟ ΟΕΕΙΟΕ: ΝισοοςιΑ. ΒΠΑΝΟΠΗΕΦ ΑΤ: ΕαΜασυθτΑα, ΙΑΒΝΑσΑ. ΙΙΜΑΞ5οΟιΙ. ἃ ΡΑΡΗΟΒ. ΠΠΠΙΠΙ ΠΠ, «ΟΜΡΙΕΤΕ ΒΑΝΚΙΝα 5δΕΒΝΙΟΕ. ππο Βαπκ οσοι ἠαοϊιμος ἴοι {ο ἰταηββοίοι οἳ θ6ν96σΥ ἀεδοπρίίου οἳ Βαπϊίηρ Ὀαδίποςς απ Όγρσις. Ῥεροφίΐ5 αἱ δἱρ]ιί απᾶ Ἠχθᾶ ροτὶοᾶ γοοθὶνθοᾷ αἱ θἀναπίαρθοις γ8ἴθ8. δροοίαΙ Φανίπρς Ὠορατίπιρηί ἔογ ΨθοΚΙν ἀθροςίίς. Βαΐθ Ὠοροςίΐ Ταιυ]ίς 10: φαΐθ οιφίοᾶν οἳ βθουγὶ(θῦ απᾶ οἴμθν ναἱαα)[]θς. ςἱ)ΒΦΞΙΏΙΑΗΠΥ ΟΟΜ ΩΑΝΥ ΕΕΤΕΗΛΕΕΕΣΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ ΕΕ ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΤΕΕ ΜΕΣΗ ΣΜΗΝΗ ΤΗ ΤΗΕ ΜΟΒΤΟΑΦΕ ΒΑΝΚ ΟΕ ΟΥΡΒΙΙ5 Ι. ΤΟ. ΕΕ ΜΕΣΗ ΕΕ ΗΕ ΕΕΕΕΤΕΕΗΕ ΕΕ ΗΗ ΠΕ ΗΕ Ἡ ρταηίς Ίο8πς οὗ ἴλο φδουπἰν οἳἵ πτραπ τθ8] ΡΓορθσίγ. | -- ὴ | | Ουρ 5 ΤΓΤΗΑΝΘΡΟΗΤ(ΟΟΜΡΑΝΝΥΙΤΗΟ. (6ιοοθαβου {ο Επιρίσεοδίπί - Κα]ογίτος - Β8ῑθίν Εἰτα) [ο -- 2 η μ ο Ηεαά ΟΗ1εε: ἱγάνα 5ἱνεεῖ {169 -170, Νἰεοσία. ΒΑΙΙΥ ΜΟΤΟΒ ΦΕΗΥΙΟΕΣ ΤΗκουαμουτ οΥρευς Νενν Βυ5Ε5,ΝΕΝΝ ΡΕΙυΧΕ 0ΑΒ65 3,4,βανυ ΒΘΕΑΤΕΗΘ | : ΤΑΧιτΤΕι ΕΡΗΟΝΕΡΘΙ- | ΝΙΟΟΘΙΑ 891, 250, 07, απἁ 908. ΤΕΟΟΡΟΒ 28 | ΡΙΑΤΕΕ» ϐ ΡΕΟΡΗΒΟΜΟΒ 4 ΗΕ ΗΗΗΠΗΕΠΗΕΠΤΗΤΙΕΗΕΠΕΕΗ Π ΠΠ ΤΗ ΠΠ ΤΙ ΕΠΗ! ΗΤΙΕΕΗΕΕΣ2ΗΗ ΕΕ ΕΤΗ ΕΠΕ ΠΕ ΕΗΕΕΤΗ ΕΕ ΗΕΤΕΗΕ ΕΠΕΣΕ ΕΕ ΤΗ ΕΤΗΕΕΕ ΕΠΗ ΕΤ ΠΕΗΤΗΓΗΤΙΤΗ ΕΠΗ ΠΠ ΤΗ ΕΕΤΤ ΙΕ ΠΕΤΗ ΠΗΕΗΙΕΗ ΕΗΕΕΗΕΕΠΗΤΗ ΕΕ ΕΕ ΗΕΗΗΤΗ ΠΜ ΜΗ Η15 ΗΜΙΗΗ εεέ Πλ ΕΤ ΗΕ Η ΤΗΕ ΜΗ Ηη ΜΕΣΗΣ ΣΕ ΕΕ ΤΗΕ ΤΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΣΕ ΗΕ Η ΗΕ ΣΗΤΗΠΕΕΕ ΗΕ Η ΕΕΤΤ ΕΤΕ ΤΗΕ ΤΗΣ ΗΕ 11 ΕΒΙΑΒΡ 0ΒΔΑ- ΡΕΕΝΕΝΤΜΑΤΕΒ. ΒΕΡΤΕΜΒΕΕ, 1948. ΡΕΙΟΕ--ΙΧ ΡΙΑΡΤΒΗΡ. Πω Πλ ΕΠΙ Ε .. ΕΠΗ ΕΕ ΗΤΕΕΕΕΕ ΕΠΗ ΕΕ ΕΠΕΣΕ ΗΕ ΗΕ 1Η! με ΗΕ ΜΕΕΕΕΕ ΕΕΔΕ ΕΤΕ ΤΕΤΕΕ ΕΕ Η ΕΕ ΕΕ ΕΕΗΕΕΕΕΗΤΕ ΕΕ ΜΗ 11 ἷ ἷ ξ ἳ

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Birth of a New Annual Festival 25p
John Donne, Κυπριακό 24,26p
Two-Weight Fabrics in Lendon’s 1949 Dress Collections 23p
Co-operation in Komi Kebir 22p
A Review of the recent Troodos Tennis Tournament Αθλητισμός 21,28p
The Stage in Britain 20,27p
Opaon Melanyhius 19p
NEWS IN PICTURES Αθλητισμός 18p
AT KAKOPETRIA AND ASHA Δημόσιος Τομέας#Κυπριακό 17,27p
THE AGRICULTURAL SHOWS Δημόσιος Τομέας 16p
NEWS IN PICTURES 15p
The Joys of Travelling 14,27p
Worthy of Remembrance 13,28p
Mediaeval Armenia and The Kings of England 12,26p
England and the English 10-11p
Salamis 8-9p
Deified Doctors of Greek Antiquity Αθλητισμός 7,26p
The Median Wars and the first attempts of Greeks to free Cyprus from Persians Αθλητισμός 6p
THE SHAH OF PERSIA IN CYPRUS. 5p
FRIGARS CRAG - DERWENTWATER. 1p