Back

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1957-05-24

Ὁ Βοηδὸς Ἐπαρχιαχκὸς Ἐπιθεωρητὴς κ. Δ. Παντελίδης προσφέρει ἕνα πιθώτιο μπύρες στὸν δεχανέα Ῥόοθυλς. 0 ΔΡΟΜΟΣ ΚΛΝΤΑΡΑΣ -- ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΑ ὀγκώδης θραχώδης ποοεξοχή, ἡ ὁποία ἀπετέλει τὸ µόνον ἐμπόδιον τὸ ὁποῖον ἔφρασσε ἕνα γέον δρόµον μεταξὺ τοῦ θερέτρου τῆς Καντάρας καὶ τῆς ᾽Αμμοχώστου, µετεκινήθη τελευταίως ὑπὸ ἀνδρῶν τοῦ σώματος τῶν Ῥαπιλιμῶν Μηχανικῶν. Καὶ διὰ νὰ ἐκδηλώση τὰς εὐχαριστίας του τὸ Γοαφεῖον τοῦ Διοικητοῦ ᾽Αμμοχώστου ἔστειλε κιθώτιον ἀπὸ µέτρες εἰς τοὺς ἄνδρας ποὺ ἐξετέλεσαν τὸ ἔργον. Τὸ δῶοον παρεδόθη ὑπὸ τοῦ Βοηθοῦ ᾿Επαρχιακοῦ ᾿Επιθεωρητοῦ Δ. Παν- τελίδη εἰς τὸν δεκανέα Τζὰκ Βόουλς ἀπὸ τὸ Πήτερμπορω, ὁ ὁποῖος ἧτο ὑπεύ- θυνος διὰ τὴν ἀνατίναξιν τοῦ θράχου, Διὰ νὰ ναθαοισθῆ ὁ δρόμος οἱ ὀκτὼ ἄνδρες τοῦ Τρίτου Πεδινοῦ Σώμα- τος τῶν ΠὩασιλικῶν Μηχανικῶν ἔπρεπε νὰ ἀνατινάξουν 500 περίπου τόνους θρά- χου. Τὸ ἔργον των συνεπληρώθη ἐντὺς μιᾶς ἑθδομάδος καὶ ἀκολούθως ἐργά- σσ σος αν) ΦΥΕΙΑΝΟΓΗΟΒΙ 2 αν) τν, «Ἐν τάξει. ᾽Αχόμα δυὸ φιλλέττα». κ κκνωνννωωνωωνννὝν - ΕΝΑ ΚΑΦΕ ΒΔΟΜΑΔΑ ΙΙ ΡΙΙΑΑΝ 6) Τι Ὕ ΄ ρω αμα ------- ας ο Ὁ Φωτογραφικὸς Λιαγωνισμὸς «Ἡ Ἐριτικὴ ᾿Επιτροπὴ δὲν ἀντιμετώπισε δυσκολίαν διὰ τὴν ἀπονομὴν τοῦ θραθείου αὐτῆς τῆς ἑθδαμάδος εἰς τὸν κ. Μουσταφᾶ Τούνα ἀπὸ τὴν Λευχωσίαν διὰ τὴν ἐξαιρετικὴν φωτογραφίαν ποὺ ἔστειλε καὶ ἡ ὁποία φέρει τὸν τίτλον «Ἡλιοθασίλεμα». χρησιμοποίησε φωτογραφικὴν Π:ΟΟΑ 55 πη.ῃ. Στέλνετε φωτογραφίες σας ἐγκαίρως πρὸς τὸν «Ἑκδότην, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, Γραφεῖον Δημοσίων Σχέσεων, Λευκωσία», διὰ νὰ φθά- γουν εἰς τὰ Γραφεῖα µας πρὸ τῆς Τρίτης. Θὰ δίδεται θραθεῖον 541 διὰ χάδε φωτογραφίαν ποὺ δὰ χρησιμοποιεῖται. Ἡ ἀπόφασις τοῦ ᾿Εκδότου εἶναι τελική. ΣΗΜ.-- Δὲν γίνονται δεχταὶ φωτογραφίαι ποὺ ἔχουν ὅηπμο- σιευθεῖ προηγουμένως ὑπὸ οφἰανδήποτε µὀρφήν. κα ται ἤρχισαν τὴν κατασκευὴν τοῦ δρόµου. «΄Ἠτο ἀρκετὰ εὔκολον ἔργον», ἐδήλωσεν ὁ δεκανεὺς Ῥόουλς. «Αντεμε- τωπίσαμεν µίαν ἢ δύο μικρὰς δυσκολίας, ἀλλὰ τίποτε τὸ ὁποῖον δὲν Ῥὰ ἦμπο- ρούσαμεν νὰ ὑπερπηδήσωμεν. Βὐρισκόμεθα εἰς τὴν νῆσον τώρα ἀπὸ 15 περίπου μηνῶν, καὶ ἔχομεν ἐκτελέσει ἀρκετὰ παρόμοια ἔργα. Εἰς τὴν πραγματικότητα μόλις ἤλθαμεν ἀπὸ τὸ Τρόοδος ὅπου ἐκαθαρίζαμεν δρόμους». «Ὅταν θὰ καθαρισθῆ ὁ δρόµος θὰ ἑνώνη τὴν Καντάραν καὶ τὸ Γεράνι μὲ τὸν παραλιακὸν δρόµον πρὺς τὴν ᾽Αμμόχωστον καὶ θὰ εἶναι πολὺ συντοµώτερος ἀπὸ τὸν δρόµον ποὺ χοησιμοποιεῖται τώρα καὶ περνᾶ ἀπὸ τὰ Αρδανα. ων ως σπορ ωσοσωσν ο νο στο ορ ωσοοσωσν ων ον ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΙΗΝΡΑΤΕΙ ἡἢ ἀντίληψη ὅτι οἱ δικαατὲς εἴναι ἄνδρωποι αὐστηροί, πάντοτε θυθισμένοι σὲ σχέψεις καὶ κα- τηφεῖς, Αὐτὺὸ μπορεῖ γάναι ἀλήθεια, ἀλλ᾽ ὁ ἐφέτης κ. Ζαννετίδης ἀποτελεῖ ἑξαί- ρεση --- πάντα ἔχει ἕνα χαμύγελο γιά ὕλωυς, ἀχόμη χαὶ γιὰ τοὺς ἀνθοώπους ποὺ θρίσκονται στὸ ἑδώλιο τοῦ κατηγο- ρουμένου. Μετὰ τὴν ἀποφοίτηση του στὰ 1919 ἀπὺ τὺ Ταγχύποιο Ῥυμνάσιο, ὁ χ. ἆαν- γετίδης πῆγε στὴ Γαλλία, ὅπου σπούδα- σε νομικὰ στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Προ- θηγγίας. δές του ὕστερα ἀπὸ τρία χρόνια, γύρι- σε στὴν Κύπρο γιὰ νά ἐξασκήσει τὸ ἐ- πάγγελµα του στὴ Λευκωσία. Τὸ 1940 τοῦ προσφέρθηκε ἡ θέσις τοῦ ᾿Επισήμου Παραλήπτου διὰ τὰς Πτωχεύσεις, ἐχτὸς ἀπ τὸ διχηγορυὀ ἐπάγγελμα του. ΠΟΡΙΡΜΑΙΤΑ “Ὅταν συμπλήρωσε τὶς σποι- ᾿ ἽἝνα χρόνο ἀργότερα προσλήφθηκε στὸ Δικαστικὸ Τμῆμα, σὰν ᾿Επαρχιακὸς Δικαστῆς ᾽Αμμοχώστου. Στὰ 1949 προ- θιθάστηκε στὴ θέση τοῦ Ἡροέδρου τοῦ ᾿παφχιακοῦ Δικαστηρίου Δεμεσοῦ καὶ στὰ 1956 ἔγινε ᾿Εφέτης. Ὁ Ἐφέτης κ. Ζαννετίδης εἶναι πάντα πρόθυμος νὰ θοηθήση μὲ κάθε τρόπο τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ εἶναι πολὺ µετριό- Φοων καὶ δὲν τ ἀρέσει νὰ μιλᾶ γιὰ τὸν ἑαυτό του. Τὸν ἐνδιαφέρουν πολὺ τὰ σπὺρ κι’ ἰδιαίτερα τὸ κυνήγι, στὸ ὑποῖο ἐπεδόθηκε ἀπὸ πολὺ νέος. Όταν τύχει νὰ συναντηδῆ μὲ ἄλλους κυνηγοὺς --- κι αὐτὸ συµθαίνι συχνὰ --- ἔχει γὰ, διηγηθή πολλὰ γιὰ περιπέτειες στὸ χυγήγι ποὺ πάντα τελειώνουν μ ἕνα εὖ- χάριστο ἀστεῖο, ἸΜπορεῖτε ν᾿ ἀκούετε τὰ ὀνέκδοτα του γιὰ τὰ σπὺρ γιὰ ὥρες ὁ- λόχληρες χωρὶς νὰ δθαρεθῆτε. Εΐναι τε- χνίτης στήν ὁμιλα, )Αλλὰ τὰ ἐνδιαφέροντά του δὲν περι- ορίζονται στὰ στενἁ πλαίσια τοῦ χυνη- γιοῦ. ᾿᾽Αγαπᾶ πολὺ τὴ θάλασσα καὶ τῆν ὕπαιθρο. Δὲν εἶναι ἴσως γνωστὸ σὲ µε- γάλο κύχλον ὅτι εἶναι αὐτὸς μὲ μεοικοὺς φίλους του ἀπὸ τὴν Λευκωσία, ποὺ ἕκα- µαν τὴν πρώτη ἐκδρομὴ στὴ θάλασσα. Μέχοι τὸ 1956 οἳ χαρὲς τῆς θάλασσας ἦσαν ἄγνωστες στοὺς Λευκωσιάτες. Πα- ράξενο ἀλλὰ ἀληδινό] Στὸ σπίτι του πεονᾶ ὁλόκληρες ὧρες στὸ μικρὸ κῆπο του φροντίζοντας τὰ λουλούδια του καὶ φυτεύοντας νέα. Ὁ ᾿ἘΕφέτης κ. Ζαννετίδης ἔχει τρεῖς κόρες ἄπ᾿ τὶς ὁποῖες ἡ μιὰ εἶναι παντρε- µένη κι’ ἔτσι εἶναι καὶ περήφανος παπ- ποῦς. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΤΣ οφαίρου. Ἡ εἰχόνα παρουσιάζει φάσιν ἀπὸ πρόσφατον ποδοσφαιρικὸν ἀγῶνα μεταξὺ ὁμάδων μαθητῶν τῶν σχολείων 'Αγίου Αντωνίου καὶ Ἑλενείου, Ποιὸς ξέρει, ἴσως μεταξὺ αὐτῶν τῶν νεαρῶν ποδοσφαιρι- στῶν νὰ θρίσχεται ἕνας «Πούσχας» τοῦ μέλλοντος. Σχεδὸν ὅλα τὰ δημοτικὰ σχολεῖα τῆς Λευχωσίας Έχουν ὁμάδες ποδο- / Ἑλληνικὰ Προγράμματα τῆς Κ.Ρ.Υ. 404 Μέτρα 692 Χιλιόχυχλοι ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΙ ΟΥ «00 Ζωηρὴ κι’ εὐχάριστη µουσικὴ «00 Δελτίον Ῥλδήσεων 346 Ἑλληνικὰ κ Εὐρωπαϊκὰ γούδια 86.56 Κυριακάτικη Πρωϊνὴ Συναυλία ϱ.50 Μουσική Δατινικῆς ᾽Αμερικῆς 10.00 Θρησκευτικὸ 'Ἡμίωρο 10.50 ΓΚύπριον Καλλιτέχναι 10.50 Ἡ ᾿Ορχήστρα Μάρεκ Βέπερ 11.00 Ἐὐχάριστες πρωϊνὲς μελωδίες 11.90 Ζωὴ τῆς Υπαίῦδρου 19.10 Δημοτικὰ τραγούδια καὶ χοροὶ 19.80 Μουσικὴ γιὰ ὅλους 140 Μουσικη ἀπὸ τὴν Ἱσπανία 9.00 Δελτίον Εἰδήσεων 9.10 Βλληνικὰ τραγούδια 5.00 Απ ὅλο τὸν κόσμο δ.80 Παιδιιὴ Τωνιὰ 6.60 Λίσκοι στὴν τύχη 6.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 6.50 ᾽Αγγλικὰ ἀπὸ τὸ Ῥαδιόφωνο (94) 6.060 Λαϊκὰ τραγούδια τ.οϱ Εὔδυμη Μισὴ “Ὥρα π.50 Δίσκοι κατ’ ἐκλογὴῆν ἀχροοατῶν 8.00 Δελίον Εϊδήσεων 8.16 'Ο τραγουδιστὴς τῆς θραδυᾶς 50 Τὸ Μνδιστύρημα 6 Μουσικὴ χοροῦ «16 «Αναζητώντας τὰ κχρουσορυχεῖα τοῦ Ῥασιλέως Σολομῶντος» (ὗ- μιλία) 10.50 Δελτίον Εἰδήσεων 1045 Ὁ Λὲς Μπαρὸν (τραγούδι) χι ὁ Τόμας (πιάνο) ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΤΟΥ 6.50 Πρωϊνὲς μελωδίες 1.16 Δελτίον Ἑλδήσεων 1.00 Ἠουκίλο μουσικὸ πρόγραµµα 1.40 Ἑὰλς μὲ τὴν ᾿Ορχήστρα ἹΜαντυ- θάνι 9.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 6.00 Απ’ ὅλα τὸν κόσµο 6.50 Ὥρα τῆς Γυναίκας 6.66 Δελτίον τῳῶν 0.00 «Μιὰ ματιὰ στὴ Σχολὴ Κωφαλά- λων Λευκωσίας», ὁμιλία ὑπὸ Τ, Μάγου «16. Ἑλληνικὰ τραγούδια 0 ᾽Αγγλικἁ ἀπὸ τὸ Ραδιόφωνο (94) 50 Λαϊκά τραγούδια τ.00 ᾿Αδλητικὸν 1ὔλεπτον Τ.15 Παίζουν γνωστὲς ὀρχῆστρες 1.90 Δίσκοι κατ’ ἐκλογὴν ἀπροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 9.390 Ὁ τραγουδιστὴς τῆς θραδυᾶς Β.50 Θέατρο ἀπὸ τὸ Ῥαδιόφώνο 9.16 Μουσικὴ χοροῦ μὲ τὴν ὀρχήστρα τῆς Ε.Ρ.Ύ. 10.50 Δελτίον Εϊδήσεων 10.45 Μελωδίες τοῦ Ῥόπερτ Φάρνον ΤΡΙΤΗ 28 ΜΛΑΊ:ΟΥ 6.50 Πρωϊνὲς μελωδίες 1.16. Δελτίον Ῥϊδήσεων 1.00 Ποικίλο μουσικὸ πρόγραµµα 1.40 Μελωδίες ἀπὸ τὴν ᾿Ιταλία 2.00 Δελτίον Ἐϊδήσεων 9.10 Ελληνικὰ τραγούδια 6.00 Απ’ ὅλο τὸν κόσµο 5.50 Παιδική Γωνιὰ ὅ.δ0 Μελωδίες στὸ κιν. ὄργανο 6.00 'Ἑλληνικὰ τραγούδια 6.50 ᾿Απὺ τὺν Τύπον τῆς Ἑλλάδος 6.45 Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 7.80 Δίσκοι κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Είδήσεις καὶ Σχόλιον 8.20 Ὁ τραγουδιστὴς τῆς θραδυᾶς 8.50 Τὸ Μνδιστόρηµα 8.4” Γλασσικὴ Μουσικὴ πατ᾽ ἐχλογὴν ἀκροατῶν 10.50. Δελτίον Ἡϊδήσεων 10.45 Ἡ ὀρχήστρα ᾿Εντμοῦντο Ῥὺς ΤΕΤΛΡΤΗ 29 ΜΛΊ ΟΥ 6.50 Πρωϊνὲς μελωδίες 1.16 Δελτίον Ῥϊδήσεων 6.00 ᾽Απ' ὅλο τὺν χόσμο ου 0 - τρα- 1,00 Ποικίλο μουσικὸ πρόγραµµα 1.40 'Ἀμθατήρια μὲ τὴν ᾿Ορχήστρι Χάρρυ Φράϊερ 5.00 Δελτίον Εἰδήσεων 9.10 'Ἑλληνικὰ τραγούδια δ.00 ᾿Απ΄ ὅλο τὸν κόσµο δ.50 Παιδικὴ Γωνιὰ 6.50 'Απαλὲς μελωδίες 6.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 60.50 ᾽Αγγλικὰ ἀπὺ τὸ Ῥαδιόφωνο (950) ' 6.60 Λαϊκά τραγούδια Τ.00 Βὔδυμη Μισὴ ὍὭρα 1.50 Δίσκοι κατ’ ἐκλογὴν ἀχοοατῶν 8.00 Εἠδήσεις καὶ Σχόλιον 8.20 Ὁ τραγουδιστής τῆς θραδυᾶς 8.50 Λαϊκὴ Εγκυκλοπαίδεια 8.4 Μελωδίες στὸ διολὶ 9.00 Βιθλιοκρισία 9,16 ᾿Επιτυχίες ἐλαφρᾶς μουσικῆς 9.80 'Ἡ “Ωρα τῆς Όπερας «Ἡ Νυχτερίδα» τοῦ Στράους 10.50. Δελτίον Εἰδήσεων 10.4” Μουσικἡ γιὰ χορὸ ΠΕΜΠΤΗ 950 ΜΑΊΤΟΥ 6,30 Ἠρωϊνὲς μελωδίες τ.1ῦ Δελτίον Εἰδήσεων 1.00 Ἡοικίλο μουσυκὸ πρόγραμμα 1.40 Ἑσιγγάννκη μουσικὴ 9.00 Δελτίον Ἠϊδήσεων 3.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 ᾿Απ’ ὕλο τὺν κόσμο 6,50 Ὥρα τῆς Γυναίκας 6.0 Δίσκοι στὴν τύχη 6.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 6.30 ᾽Αγγλικὰ ἀπὸ τὸ Ῥαδιόφωνο (95 6.50 Λαϊκὰ τραγούδια τ.00 ᾿Επιδεώρησις Ἡρεττανικοῦ Τινο Ἰ.16 Μουσικὴ σαλονιοῦ 7.860 Δίσκοι κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Ἠϊδήσεις καὶ Σχόλιον 8.20 'Ὁ τραγουδιατὴς τῆς θραδυᾶς 8.0 Τὸ Μυδιστόρημα 8.46 Διάσημοι τοαγουδιστὲς »,16 Γράμμα ἀπὸ τὸ Λονδῖνο 10.50 Λελτίον Ἐνδήσεων 10.46 Ἡ ᾿Ορχήστρα Χάρονλτ Κόλλιν- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9ἱ ΜΑΊΤ ΟΥ 6.50 ΗἩρωϊνὲς μελωδίες 1.16 Δελτίον Ἐϊδήσεων 1.00 Πουκίλα μαυσικὸ πρόγοαµµα 1.40 'Η Βίνιφρετ Ατουελ. στὸ πιᾶνο 2.00 Δελτίον Βϊδήσεων 9.10 Ἑλληνικὰἀ τραγούδια 5.00 ᾿Απ΄ ὅλο τὸν κόσµο δ.δ0 Θέατρο ἀπὺ τὸ Ῥαδιόφωνο 6.16 Ἑλληνικὰ τραγούδια 6.50 ᾿Ἐργατικὰ Ζητήματα 6.45 ᾿Εδῶ Λονδῖνον Τ.16 ᾿Ιατρὸς τῆς Οἰκογενείας Τ.δ0 Δίσκοι κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 9.00 Ἑλδήσεις καὶ Ῥχύλιον 8.20 Ὁ τραγουδιστὴς τῆς 6ραδνυᾶς 8.90 Τὰ Κινηματογραφικὰ Ἔργα τί: προσεχοῦς ἑθδομάδος 8.4ὔ Μουσικὴ ᾿Ανθολογία 9,16 Ἱσπανικά τραγούδια 10.506. Δελτίον Ἑλδήσεων 10.46 Χορευτικοὶ ρυθμοὶ ΣΛΒΒΛΤΟΝ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 6.50 ΗΠρωϊνὲς μελωδίες 1.00 Ἠουάλο μουαικὸ πρόγραµµα 1.40 Ὁ Ἐράµερ κι ὃ Βόλμερ σὲ ὃνύ ἀκκορντεὸν 9.00 Λελτίον Ἑλδήσεων 9.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 6.90 Παιδική Γωνιὰ ὔ.δ0 Ῥολίστες ἐλαφρᾶς μουσικῆς 6.00 Φίλοι µας στὸ ἐξωτερικὸ Ἴ.00 Μιὰ ματιὰ γύρω στὸν κόσµο Τ.10 Ὠὰλς τοῦ Γιόχαν Στράους 7.80. Δίσκοι κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Δελτίον Ἐδήσεων 8.16 'ὉΟ τραγουδιστής τῆς θραδυᾶς 8.50 Τὸ Μυθιστόρημα 8.4ὔ Μουσικὸ Σταυρόλεξο 9.10 ᾿Επιτυχίες ἐλαφρᾶς μουσικῆς 10.50 Δελπίον Εἰδήσεων 10.4ὔ Κορευτνχκὲς μελωδίες Ἔκδοσις Τµήµατος Δημοσίων Σχέσεων ΄ Ἐκτύπωσις ΖΑΒΑΛΛΗ. ΔΙΗΓΗΜΑ ΤΕΡΟΣ κι ἀρκεὰ πλούσιος θεῖος, ἔφδασε νωρὶς γιὰ τὸ τσάϊ. Ἠταν ἡ πρώτη τοῦ µηνός, ἡ τα- πτική του μέρα. Λίγο ὅμως πρὶν ἀπ᾿ τὸν ἐρχομό του, τὸ νεαρὸ ξευγάρι εἶχε μιὰ πρόσκληση γιὰ κεῖνο τ) ἀπόγευμα σ᾿ ἕνα πάρτυ --- ἕνα «ἀξιόλογο» πάρτυ. Στεκόνταν τώρα στὺν διάδρομο χωρὶς νὰ Ἑέρουν πῶς ν’ ἀποφύγουν, τέτοια ὥ- ρα, τὸν ἐπισκέπτη τους. «Στὸ κάτω-κάτω, ὅλα τὰ ἀπογεύμα- α- εἶναι τὰ ἴδια γι αὐτόν», εἶτε ἡ γυ- ναΐκα, θάζοντας τὸ χέρι της στὴν πόὀρ- τα τοῦ σαλογνιοῦ. «Αλλά, ἀγαπητή µου, σκέψου ῥὅτι Γεἶναι σπουδαία µέρα γιὰ τὸν γέρο-δεῖο, | ὀγαίνει ἔξω τόσο σπάνια». «᾿Ακριθῶς. αὐτὸ εἶναι ποὺ λέγω. Δὲν ος καμιὰ διαφορὰ γι αὐτὸν πότε ζθάρθη». ὃν Ον ἁ αν τρέλλα ὅμως νὰ ἁθάλουμε», εἶπε ὁ ἄντρας. «Θἄταν τρέλλα ν᾿ ἀρνηδοῦμε τὴν πρόσκληση τῶν Γκούντγουηνς. Ἑϊμαστε τυχεροὶ ποὺ μᾶς προσκάλεσαν κι’ ἂν δὲν πᾶμε δὲν θὰ μᾶς Ἑανακαλέσουν. ᾿Ε- χοὺυν τόσους πολλοὺς φίλους». «Μὰ εἶναι τέσσερεις ἡ ὥρα ἤδη. Τί δικαιολογία θὰ θροῦμε Ῥέρεις πόσο εἴ- χολα πειράζονται καὶ πόσο καχύποπτοι αἶναι οἳ γέροι. Γίνονται τόσο ἐγωῖϊστές. ἑ μισὸ λεπτὸ δὰ κο ταλάθη ὅτι θέλεις - τὸν ξεφορτωθῆς καὶ δὲν δὰ μᾶς τὸ Εο λωρήση ποτέ. Καἱ μὲ τὸ δίκαιό του. Οὔτε καὶ μένα δὰ μᾶρεσε ἂν Άμουν στὴ μ θέση του». - Σνξητο: σαν ἄγρια, τὰ πρόσωπα τους ὥς ποντὰ-κοντά, μὲ δυμωμένα͵ ψιθυρίσµατα, ποὺ ἠχοῦσαν σὰν τὸ σφύριγμα φιδιῶν .-- να ή ον ποὺ Ἐύπνησαν Ἑαφνικὰ ἀπ) τὸν καλο- ε : ς τὸν προσ- καιριάτικο ὕπνο τους κάτω ἀπὸ κάποιο Φάμνο. τὸ σαλόνι, θυδισμένος στὴν πιὸ ἆ- ἠναπαυτικὴ πολυθρόνα, ὅ γέρο-δεῖος πε- τρίµενε, κυττάζοντας ἀφηρημένα ἀπ τὴν ἀνοιχτὴ τζαµόπορτα τὸν φρεσκοποτισµέ- νο κῆπο. Άκουε καλά, ἐκτὸς ἂν εἶχε φασαρία. ᾿΄Ακουσε τώρα τὰ ψιθυρίσμα- τα ἀλλὰ δὲν ἔδωσε προσοχή. Δὲν ἦταν δική του δουλειὰ κι ἦταν τόσο γέρος παὶ κουρασμένος γιὰ νὰ ἐνδιαφερτῇ γιὰ τὶς ὑποδέσεις τῶν ἄλλων. Ετσι συνέ- χισε νὰ κυττάξη τὸν κῆπο. Τοῦ φαινό- ὦπαν ὅτι ἀνάπνεε τὴ μυρωδιὰ τῆς 6ρεγ- ηλένης χλόης, μανὶ μὲ τὴ μυρωδιά τῶν λουλουδιῶν. Τὰ πλατειά, λεπτὰ ρουθού- Ἅια του συσπάστηχκαν. Ναὶ δὲν ὑπῆρχε ἀμφιθολία. Μιὰ ἐλαφρὴ ἀλλὰ συνειδη- τὴ ἀπόλαυση δόνισε τὶς γερασµέγες «αἰσθήσεις του. Πόση εὐχαρίστηση τοῦ ἔδινε αὐτό. Ἐϊχε Ἑεχάσει αὐτοῦ τοῦ εἴ- δους τὶς χαρὲς --- νὰ κάτι ποὺ δὲν µπο- ροῦσε νὰ ἀπολαύση στὸ δικό του σπίτι. Πόσο εὔκολο ἦταν νὰ χάση χάδε ἐπαφὴ μὲ τὶς ἁπλές, κοινὲς χαρὲς καὶ πόσο πο- λύτιμες εἶναι. Εἶχε πολλοὺς δισταγμοὺς γιὰ τὴ σηµε- ρινή του ἐπίσκεψη. 'ΗἩ νοσοκόμα του ἡ- ταν ἐναντίον αὐτῆς τῆς ἐξόδου, Τοῦ δύ- µιζε συνέχεια τὶς ἄσχημες νύχτες ποὺ πέρασε καὶ τὴν τελευταία του ἀρρώστεια ποὺ παρ’ ὀλίγο νὰ τοῦ στοιχίση τὴ ζωή. Ἠταν σίγουρα, μιὰ ἐξαιρετικὴ γυναίκα, πολὺ ἀφοσιωμένη κι’ ἔμπιστη. ᾿Αλλ) αὖ- τὺς ἐπέμενε ὅτι εἶχε οἰχογενειακὰ καδή- κοντα. Τὸν περίµεναν, ἔπρεπε νὰ πάη. , : Ἠόσο εὐχαριστημένος ἦταν τώρα ποὺ ρυψοκινδύνευσε κι ἠρθε. πα να ΄ --. Βαφγνικὰ ἡ µικρανηψιά του μόλις ἔξη η ΠΡΟΣ χρονῶν, ὅρμησε ἀπ) τὸν κῆπο στὺ δω- µάτιο, Κρατοῦσε μιὰ πελώρια κούκλα, πολὺ μαυριδερὴ μ’ ἕνα ὁλοστρόγγυλο πρόσωπο, πεταχτὰ µάτια χαμωμµένα ἀπὸ μαργαριτάρια γναὶ πελώρια δόντια. Μόλις εἶδε τὸν ἐπισκέπτη στά- ὕηκε ἀπότομα, τὸν κύτταξε καὶ κοκκί- Τὴν Ἑάφνιασαν τ) µά του μάγουλα κι) ψεύτικα νισε. ἀδύνατα, χλῶ- οἱ θαδειές του ϱυ- τίδες. Ὁ γέρος ἔστρεψε πρὸς τὸ παιδὶ τὰ μεγάλα, χλωµμά του μάτια. Δὲν ἔπρεπε νὰ σπαταλᾶ τὴ δύναμή του. Τέλος πρόσεξε τὴ σιωπὴ τοῦ παιδιοῦ κι) ὑποδέτοντας ὅτι ντρεπόταν, µμµουρ- μούρισε, «Είναι αὐτὴ ἡ καλύτερή σου κούχλα:» )Αλλ’ ἔκαμε τὴν ἐρώτηση χωρὶς νὰ περιµένη καμιὰ ἀπάντηση καὶ τὸ θλέμμα του εἶχε κείνη τὴν κατανόηση ποὺ µόνο οἱ πολὺ νέοι κι οἳ πολὺ γέροι ἔχουν, ποὺ ἡ εὐχαρίστησή τους εἶναι ᾱ- πομακρυαμένη ἀπὸ κάδε σκέψη, κάθε ΚλΛεηΣη ᾿Ἠπαναλάμύανε τὶ οάση ὅπως ἕνα 6 5 παιδάκι ἐπαναλαμθάνει τὶς λέξεις χωρὶς (ὰ νοιαστῆ γιὰ τὴ σημασία τους, «λαί, τὸ ἡμερολόγιο τῆς μαμᾶς», ἡμερολόγιο τῆς μουρμούρισε. Δὲν τὸν ἔνοιαζε τὸ ὅτι ἡ «Τὸ μαμᾶς σου», ἀνηψιά του ἔκαμνε διαφόρους ὑπολογι- σμοὺς γιὰ τὸν θάνατό του. Δὲν τὸν πεί- ραζε καθόλου αὐτό, Δὲν εἶχε καιρὸ γιὰ τέτοιες ἀνιαρὲς σκέψεις. ον -.- ----- Συνέχισε σὰν σ᾿ ὄνειρο, σὰν οἱ λέξεις νὰ σχηματιξόνταν ἀπὸ κάποιο µέρος τοῦ μυαλοῦ της, ποὺ ἀφοῦ ἄρχισε τὴν ἴδια κατεύ- νὰ λει- τουργῇ συνέχισε πρὸς βυνση. ι « ”- ο , «ἷάαὶ ποιὸ εἶναι τ᾽ ὄνομα τῆς κού- χλας σουτ» Τὸ φιδύρισμα στὺ διάδρομο εἶχε στα- µατήσει. Τὸ νεαρὸ ζευγάρι μπῆκε στὸ δωμάτιο ἀπ τὴν πλαϊνὴ πόρτα, πίσω οἱ δυό τους εἶχαν ἐκεῖνο τὺ ἀνυπόμονο ὕφυς ἀπ᾿ τὴν πολυδρόνα του. Ἰι) ποὺ μό- «Φὰ πεθάνης σύντομο». ἰδέα. 'Ὁ γέρο-θεῖος δὲν ζητοῦσε νὰ εὖ- χαριστήση τὸ παιδί. Τὸ ἀπολάμθανε, ὅ- πως ἀπολάμθανε πρὶν λίγο τὸν κῆπο, τὴ μυρωδιὰ τῆς χλόης καὶ τῶν λουλουδιῶν, ποὺ τοῦ χάρισε ἕνα τυχαῖο παιγνίδι τοῦ χρόνου καὶ τοῦ τόπου. Τὸ παιδὶ ἀγνόησε τὴν ἐρώτηση ποὺ πατάλαθε ἀμέσως ὅτι ἔγινε ἀπὸ ἁπλῆ εὐγέγεια, Ἐκρυψε τὴν κούκλα πίσω ἀπ᾿ τὴ ράχη της καὶ προχώρησε μ’ ἀρ- γὰ θήµατα πρὸς τὸν γέρο-θεῖο της, κυτ- τάζοντάς τον μὲ διαπεραστωὴ περιέρ- γεια. δὲ λίγο εἶπει «Εἶσαι πολὺ γερός:» Τὴν κύτταξε μὲ τὰ μόνιμα σηκωµένα φρύδια του, πρᾶγμα συνηθισμένο ἡλικία του κι στὴν εἶπε ἤρεμα: «Πολὺ γέρος». «Πολύ, πολὺ γέρος», εἶπε τὸ παιδί. «ΙΤολύ, πολὺ γέρος». «Οὰ πεθάνης σύντομα». «Ναί, ἔτσι νομίζω». Τὰ µάτια µου μ’ ὅλες τὶς ουτίδες ποὺ τοὔδωσαν τὰ Ἰρύνια ἀπὺ στενοχώριες ἔλαμπαν ἀπὸ εὐχαρίστηση σὰν τὴν κύτ- ταζαν μὲ Ὀαυμασμό. Σκεφτόταν, «Πόσο χαριτωµένα εἶναι τὰ παιδιά, πόσο ὅμορ- ση εἶναι» «ἨΙόνο δυὸ χρόνια σοῦ μένουν». «Αιυὸ χρόνια» «Ἔτσι λέει τὺ ἡμερολόγιο», «Τὸ ἡμερολόγιο.... δυὺ χρόνια». κάποιο λις μποροῦσαν νὰ τὸ συγκρατήσουν καὶ ποὺ ἀνήκει στοὺς νέους καὶ γεµάτους Ἆ- ζωτπρὴ μὲ λίγο ὑπερθολικὰ κόκκινα μάγουλα, ἄντρας λεπτός, μὲ κάπως χοντρά χείλη. ͵ νο ον , Φαινόνταν σὰν νὰ φέρνουν µαζί τους τὴν ἀτμόσφαιρα ἐχείνη τῆς εὐτυχίας ποὺ ᾱ- ο : γήκει στ’ ἀγαπημένα ἀντρόγυνα,. γεία ἀνθρώπους --- ἡ γυναίκα Κι’ ὅπως ὕλοι ποὺ εἶναι σμένοι, πολὺ εὐτυχι- μισοῦσαν καὶ τὴν παραμικρότε- ϱη. διακοπὴ τῆς εὐτυχίας τους. ἸΜισοῦ- σαν καὶ λυπόταν γι αὐτὸν τὸν καυγᾶ. Προχώφησαν πρὸς τὸν γέρο-δεῖο καὶ στὰ πρόσωπά τους ἦταν ζωγραφισμένη ἡ ᾱ- νυπομονησία. Ἐκεῖνος ἔστρεψφε τὰ μάτια του πάνω τους κι ἔκαμε μιὰ χειρονομία σὰν νᾶ- θελε νὰ σηχωδή. Τοῦ χαμογέλασαν κι’ οἳ δυὸ µωί, μὸ τρόπο ποὺ δὲν ἔδειχνε καμιὰ εὐχαρίστηση, ἀλλὰ µόνο εὐγένεια. «Μὴ σηκωθῆτε!», «ώναξε ἡ γυναίκα, φιλώντας τον στὺ µέτωπο καὶ σπρώ- χνοντάς τον ἁπαλὰ πίσω στὴν πολυθρό- γα του, «Αγαπητέ µου Φθεῖε, συνέθηκε». Κὺ φανερὰ. μιὰ σειρὰ νᾶξερες τί ἄρχισε μιὰν ἱστορία, ἀπὺ ψέμματα, γιὰ τηλεφώνημα ἀπὸ μιὰ φίλη ποὺ ἀρρώστησε Ἑαφνικά. ἸΑλλ᾽ ἂν δὲν τὸν πείρασε νὰ μεΐνη µόνος του γιὰ μισὴ ὥρα ---μιὰ ὥρα τὸ ἀργότερο ---δὰ γύ- ριζαν γρήγορα πίσω. Η μήπως καὶ πφοτιμοῦσε νᾶρθη μιὰν ἄλλη µέρα ὅταν Ὑπὸ ΤΖΟΎΥ Σ ΚΑΡΥ δὰ ἦταν ἐλεύθεροιν... ' Ἰ ο: : ι : Ο. γέρο-δεῖος «φαινόταν νὰ σκέπτεται κι εἶπει «Εὐχαριστῶ». «ος ὀβων .. ' . δὲ λίγο ὕστερα ἀπὸ μιά μικρή ση, σὰν νὰ σκέφτηκε καλύτερα, δεσε: παν- πρόσ- «Φοθοῦμαι πὼς ἦρθα νωρίς, δὲν εἷ- ναι:» διμωμένα Τὸ ζευγάρι ἀντάλλαξε ὀλέμματα. ᾿Εκεῖνο ποὺ τοὺς δύμωνε πιὸ πολὺ ἦταν ὅτι οὔτε κἂν ἐξέτασε τὸ ὑτο- γοούµενό τους. Ἠταν τόσο ἀφηρημένος. Ἡ γυναίκα ἔκαμε ἀκόμη μιὰ προσπά- δεια. «Τὸ µόνο ποὺ μᾶς ἀνησυχεῖ, δεῖε, εἷ- ναι τὸ ὅτι μπορεῖ νὰ μᾶς κρατήσουν, δὲν Ἑέρεις ποτὲ τί γίνεται μὲ τοὺς ἆνρ- ρώστους». «Μὴ στενοχωριέστε γιὰ μένα, ἀγαωπτη- τή µου, Θάμαι ἐν τάξει». Κύτταξαν μ᾿ λο. Ἡ γυναίκα ἔσφιξε τὸ στόμα, πολὺ μικρὸ γιὰ τὰ ὁλοστρόγγυ- λα µάγουλά της καὶ µισόκλχεισε τὰ µά- ἀπορία ὁ ἕνας τὸν ἄλ- μικρό της τια της σὰν νᾶθδελε νὰ πῆ, «Ἠλέπεις, σοῦ εἶπα ὅτι δὰ μᾶς τὰ χαλοῦσε ὅλα». «Ὁ. ἄντρας κύτταζε μιὰ τὴ γυναίνα, μιὰ τὸν δεῖο, μὴ μπορώντας ν᾿ ἀποφασίση ποιὸς ἀπὸ τοὺς δυὸ ἦταν ὁ κύριος αἴτιος τῆς μεγάλης ἀηδίας ποὺ ἔνοιωῦε. Τὸ κοριτσάκι, ποὺ δὲν εἶχε σηκώσεν οὔτε στιγμὴ τὰ μάτια της ἀπ τὸν ἐπι- σχέπτη, «ώναξες «δὲ δυὸ χρόνια δἆσαι νεκρός!» Πρυ- χώρησε λίγο καὶ Ἑανᾶπε, «δὲ δυὸ χοό- για». Τὺ ζευγάρι τουµοκρατήθηκε. Έμοια- ζαν σὰν στήλη ἅλατος ἀπ την ταραχή τους --- σὰν νᾶγινε σεισμὸς κι ἔπεσε ἡ στέγη τοῦ σπιτιοῦ τους. 'Ὁ ἄντρας, κα- τακόκκινος εἶπε μὲ μιὰ ἀνόητα ἀπορη- µένη φωνὴ «Ὢ, μὰ εἶναι... Χμ..» Ἡ γυναίκα πῄῆρε τὸ παιδὶ ἀπ τὸ μπράτσο καὶ εἶπε, «Τί εἶναι αὐτὰ ποὺ λές, δούπαν! Έλα, εἶναν ὥρα νὰ πᾶς στὸ δωμάτιό σου». Τὴν ἴδια στιγμὴ κύτ- ταξε τὸν δεῖο μ’ νοχὴ καὶ θυμό, ποὺ ἕνα θλέμμα γεμᾶτο ἐ- σήμαινε, «λαί, ἁταίω, ἀλλὰ φταῖς καὶ σύ». Ἡ Σούζαν ξέφυγε τῆς μητέρας της κι εἶπε θυμωμένα, «Οχι, δὲν δέλω». Ὁ γέρο-θεῖος ἅπλωσε ἀργάὰ-άργὰ τὸ χέρι του στὸ παιδί, μὸ κατανόηση. Μουρμούρισε, «Δὲν μµοῖῦδειξες τὴν κού- χα». Τὸ κοριτσάκι τὸν κύτταξε. Ηταν ᾱ- χόμα γοητευμένο μὲ τὴν ἰδέα τῆς ἡλι- Ἠΐπε, «Δυὺ πιν δὰ πεθάνης». πίας τοι, χρόνια καὶ κατό- «δούςαν, σιωπή». Τὰ ὀλέφαφα τοῦ παιδιοῦ τοεμόπαιξαν. Ἕλρχισε νὰ νοιώθη τί σημάνει Ὀάνα- τος. Ἐαθνικὰ ἔτρεξε στὴ μητέρα της χι’ ἔδαλε τὰ χέρια της γύρω στὰ πόδια της, σὰν νᾶθελε νὰ προστατευτῃη. Τὰ φρύδια τοῦ γέρο-δείου σηκώθηκαν λίγο πιὸ ψηλὰ καὶ τὰ µάγουλά του θάφτηκαν μὲ λίγο κόκκινο, σχεδὸν νεανικὸ χοῶ- Ἠταν καταάγοητευµέ- τόσυ αὐθόρμη- Ἀκεφτόταν «Τό: Ἠόσο καλοὶ εἷ- μα. Ἀαμογέλασε. γος μ) αὐτὴ τὴν εἰκόνα, τη τόσο ἀπροσδόκητη. σο ὄμορφα εἶναι ἔτσι. ναι». ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΞΩ Ι{Σ«ΟΣ ΜΟ ΠΡΙΓΚΗΠΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΦΙΠΠΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ. 'Ο Πρίγκηψ Φίλιππος μετὰ τοῦ Δουκὸς τοῦ Κόρνουωλ καὶ τῆς Πριγκηπίσσης ἝΑννης παρακολουθοῦν µέλη ἀποσπάσματος τῆς Καναδικῆς Βασιλικῆς ᾿Εφίππου ᾿Αστυνομίας ἐν παρατάξει εἰς τὸν Σ τρατῶνα Κόμπερμιερ πλησίον τοῦ Οὐϊνδσορ. Οἱ 6ασιλόπαιδες καὶ ὁ Πρνκηψ Φίλιππος ουνώδευσαν τὴν Αὐτῆς Μεναλειότητα τὴν Βασίλισσαν ὅτε Αὔὕτη ἐπεθεώρησε τὸ ἀπόσπασμα τῶν ἐφίππων ἀστυγομικῶν οἱ ὁποῖοι παρετάχθησαν εἰς τὸ εσωτεωιιιον τοῦ στοατώνος. Τὸ ἁπόσπασμα τῆς Βασιλικῆς Καναδικῆς ᾿Εφίππου ᾿Αστυνομίας εὑρίσκεται ἐν Βρεττανίᾳ διὰ πεντάµῃνον Φφιλοφρονητικὴν ἐπίσκεψιν. Η «ΒΟΣΟΚΟΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΜΙΑΝ», Μεταξὺ τῶν νοσοκόµων, διο- μηνανικῶν ἰατρῶν καὶ κοινωνικῶν ἐρνατῶν 14 Ἑὐρωπαϊκῶν χωρῶν, οἱ ὁποῖοι παρη- κολούθησαν τὸ Διεθνὲς Συνέδριον τὸ ὁποῖον ὠρνανώθη προσφάτως ἐν Λονδίνῳ ἐπὶ ποὈ θέματος «Ἡ ΠΒοσοκόµος εἰς τὴν Βιομηχανίαν», περιελαμθάνοντο καὶ αὐταὶ αἱ νοσοκόµοι αἱ ὁποῖαι εἰκονίζονται ἐπιθεωροῦσαι τὸ προσχέδιον ἑνὸς νοσοκομειακοῦ αὖ- κοπκινη ου εἰς ἔκθεσιν φωτο»ρασφιῶν καὶ άλλων εἰδῶν ἡ ὁποία ὠργανώθη ἐν συσχετι- σμῷ ποὸς τὸ συνέδριον. Οἱ ἁγτιπιόσωποι εἰς τὸ συνέδριον συνεζήτησαν ἐπὶ τῶν διαφόρων ὄψεων τῆς νοσοκομειακῆς, τῆς ἐπαγγελματικῆς ἰατρικῆς εἰς τὰς διαφόρους Εὐρωπαϊκάς χώρας γσὶ ἀγτήλλοξαν ἀπόψεις ἐπὶ τῆς φύσεως καὶ τῆς συστάσεως τῶν ὁμάδων ἐπαγγελματι- κῆς ὑγείας, τοῦ περιζάλλοντος τοῦ ἐργαζομένου καὶ τῶν συνθηκῶν ἐργασίας. νο - Η ΜΟΔΑ ΕΙΣ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ. Προσφάτως ὠργανώθη εἰς Λονδῖνον Εκθεσις Βιομηχανικοῦ ᾿Εξοπλισμοῦ ὅπου ἐπεδεί- χθησαν εἴδη προστατευτικοῦ ρουχισμοῦ διὰ µεγαλυτέραν ἀσφά- λειαν εἰς τὰ ἐργοστάσια, Εἰς τὴν εἰκόνα διακρίνεται ἡ Μάρτζερυ Σ άντφορτ (κέντρον) φέρουσα κοντὰ νάῦλον παντελονάκια καὶ μπλούζαν ἐνῶ θαυμάζει µίαν στολὴν ποοοοιζοιένην διὰ πυοοσθέ- στας {ἀριστερὰ) καὶ στολὴν προοριζοµένην διὰ χρῆσιν ὑπὸ ἐρ- γατῶν χειριζοµένων συσκευὰς πεπιεσμένου ὑπεροξειδίου τοῦ ὑδρογόνου (δεξιά). ο. -. ΄Η ἔκθεσις ἐνεκαινιάσθη ὑπὸ τοῦ Βρεττανοῦ Ὑπουργοῦ. Ερ- νασίας κ. Ιαν Μακλέοντ καὶ ὑπῃοξεν ἡ µεγαλυτέρα τοῦ εἴδους της ἡ ὁποία ὠργανώθη ποτὲ ἐν Βρεττανίᾳ. Περισσότεροι τῶν 300 ἐπιχειρηματιῶν ἐξέθεσαν πλεῖστα εἴδη διὰ τὸ σύγχρονον ἐργοστάσιον. ἀπὸ συσκευὰς ἐξοικονομήσεως καυσίμων και μη: Χχανήµατα πακεταρίσµατος καὶ ἐπιγραφῶν μέχρις ὀργάνων αὐ- τοµάτου ἑἐλέγχου. ΒΡΕΤΤΑΒΙΚΟΙ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΙΝ. Εἰς τὴν ᾿Εμπορικῆν Ἔκθε- σιν τοῦ Αννοθέρου, ἡ ὁποία ἤνοιξε προσφάτως, πρασφέρονται πρὸς πώλησιν πλήρεις σταθμοὶ παραγωγῆς ἠλεκτρικοῦ ρεύματος δι ἀτομικῆς ἑἐνεργείας. Καὶ ὁ ἐκθέτης εἶναι ἡ Βρεττανία. ᾿Εδῶ ὁ κ. Γουάϊτχαουξ, τοῦ Συνδέσµου Βρεττανῶν Μηχανικῶν, ἐξη- γεῖ τὰς «λεπτομερείας τοῦ προτύπου τὀῦ σταθμοῦ εἰς Κώλτερ Χὼλλ. πρὸς τοὺς (ἐξ ἀρισοτερῶν πρὸς τὰ δεξιὰ) Σ ενὸρ Λ. Μοντά- νε ἐκ Περού, κ. Κ. Τζαγκαντὴς Τσάντρα ἐξ ᾿Ινδιῶν καὶ Σ ενὸρ Καρθάλο ᾽Αμάρο ἐκ Πορτογαλίας. Εἰς τὸ πρότυπον τοῦ Κώλτερ Χὼὠλλ ἀπεκαλύφθη διὰ πρώτην φορὰν ὁ πλήρης σταθμὸς μετὰ τῶν τεσσάρων ἀντιδραστήρων καὶ τῶν τεσσάρων ψυκτικῶν πύργων. Δι’ ἄλλων προσχεδίων καὶ φώ- τογραφιῶν ἐπεδείχθη ὁ τρόπος διὰ τοῦ ὁποίου ἡ ἀτομικὴ ἀντί- ὅρασις παράγει θερµότητα, ἡ ὁποία μετατρέπεται δι’ άτµοστρο- θίλων εἰς ἠλεκτρικὴν ἐνέργειαν ὡς καὶ µερικὰς ἰδέας διὰ µελ- Χοντικοὺς ιύπους ἠλεκτροπαραγωγῶν σταθμῶν ἐπὶ τῶν ὁποίων διεξάγονται ἤδη ἔρευναι Μπτέρες χωριοῦ τῆς Πάφου φέρνουν τὰ παιδιά των εἰς τὴν ἘΕλινικὴν Ῥρεφικῆς Ἐὐημερίας τοῦ Κέντρου Ὑγείας. ΑΓΡΟ ΤΓΤΙΙς ᾽Όμὰς ὑγείας πέριξ μοντέλου Κέντρου Ὑγείας. Ἡ ὁμὰς ἀποτελεῖται ἀπὸ Ἱατρόν, Φαρμακοποιόν, Ἐπιθεωρητὴν “Ὑγείας, Ἐπισχέπτην Ὑγείας τῆς Κοινότητος καὶ μαῖαν. Η ΎΤΓΕΙΑ: ΤΩΣ { (συνέχεια ἀπὺ τὸ ἐξώφυλλον) σµένα νοσοκομεῖα ὅμως δὲν εἶναι ἡ καταλληλοτέρα {ἱ: δι’ ἕνα ἱκανοποιητικὸν πρόγραμμα ὑγείας --- πρέπει ἐτ νὰ παίξη τὸν ρόλον της καὶ ἡ προφυλακτικὴ ἰατρικ:. πραγματικὴ ἀνάγκη ἑπομένως εἶναι νὰ µετακινηθῆ τὶ | τρον τῆς ἰατρικῆς φροντίδος εἰς τὴν κοινότητα καὶ νὰ θη ἡ ἔμφασις ἡ ὁποία δίδεται εἰς τὰ νοσοκοµεῖα. χρειάζεται εἰς τὴν πραγματικότητα εἶναι µία ὕπηρεσί. ποινοτικὴν ὑγείαν ἡ ὁποία νὰ προσφέρεται εἰς τὸ σπίτ 1 οἰκογενείας, Τὸ ᾿Ιατρικὸν Τμῆμα εἶναι ἐν πλήρει ἐπιγνώσει {οἱ καὶ ἔθεσε τὰς θάσεις ἑγὸς φιλοδόξου σχεδίου διὰ τὴ» { τίωσιν τῶν ὑπηρεσιῶν ἀγροτικῆς ὑγείας διὰ τῆς πρ. διὰ Κέντρα Υγείας, ἕκαστον τῶν ὁποίων θὰ διαθέτιι ἕ σκηµέγον προσωπικὀν. Κατὰ τὸ 1957 θὰ ἱδρυθή ἀνὰ ἕν κύριον κέντρον ἵ-Ἔ εἰς ἑκάστην ἐπαρχίαν. Θὰ εὐρίσκεται, εἰς κάθε περίπταί ας εἰς ἕν τῶν μεγαλυτέρων χωρίων. Μέχρι σήµερον ἐπελέῃί ὡς τόποι τοιούτων κέντρων ἡ Γιαλούσα, ἡ Κοφίνου, γαγιὰ καὶ ἡ Αὐδήμου. Τὰ κέντρα θὰ εἶναι ὡς ἑξῆς: -“Μεγάλη αἴθουσα ἀναμονῆς καὶ αἴθουσα διαλέξεων --Λωμάτια ἰατρῶν ---Αἴθουσα θρεφικῆς εὐημερίας ---Φαρμακεῖον --Γραφεῖον ᾿Επιθεωρητοῦ Ὑγείας --“Θάλαμοι γυναικῶν ἐκ δύο κλινῶν --“Θάλαμοι ἀνδρῶν ἐκ δύο κλινῶν ---Αίθουσα τοκετοῦ --Αἴθουσα καὶ γραφεῖον ᾿Επισκέπτου Υγείας ---Αἴθουσα ἐξετάσεως ὑπὸ τοῦ ᾿Επισκέπτου Υγείας ---Μαγειρεῖον ---- Αποθήκη τροφίμων, καὶ ἄλλων χοειωδῶν , ---᾽Αποχωρητήρια ἀσθενῶν καὶ προσωπικοῦ καὶ δωμά μπάνιου --Αΐθουσα χοειωδῶν ' Ἑὴς τὰ κέντρα αὐτὰ θὰ προσφέρωνται θεραπευτικά! προφυλακτικαὶ ὑπηρεσίαι μὲ ἰδιαιτέραν ἔμφασιν εἰς ! πρόληψιν τῶν ἀσθενειῶν. ᾿Εδῶ αἱ μητέρες. θὰ μποροῦ » παίρνουν συμθουλὰς διὰ τὴν φροντίδα τῶν τέκνων των ἡ θά διεξάγωνται προληπτικοὶ ἐμθολιασμοὶ κατὰ διαφόρωϊ3 πιδημικῶν ἀσθενειῶν. Εἰς τὰς αἰθούσας τῶν κέντρω! Ἰ μποροῦν νὰ δίδουν µαθήµατα πρώτων θοηθειῶν καὶ οἴνιω] γοσοκομειακῆς οἱ διάφοροι ὀργανισμοὶ ὡς ὁ ᾿Βρυθοὺς 23 ρὁς καὶ αἱ ὁμάδες Αγίου ᾿Ἰώάννου. Εϊς κάθε κέντρο!” εὑρίσκεται ἡ ὁμὰς ὑγείας ἡ ὁποία θὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἰατρόν, τὸν φαρµμακοποιόν, τὸν ἐπιθεωρητὴν ὑγείας, ἐπισκέπτην ὑγείας τῆς κοινότητος καὶ τὴν µαίαν, οἱ ὑδ' πλὴν τῆς ἐργασίας των εἰς τὸ κέντρον θὰ ἐπισκέπτωνται ἀριθμὸν µικροτέρων κέντρων εὑρισκομένων εἷς στρα- ὰ σημεῖα τῆς ἐπαρχίας. 'Υπάρχει πρόδεσις ὅπως, τε- τοποθετηθῆ ἐπίσης ἀνὰ εἷς ἐπισκέπτης ὑγείας τῆς ὕτητος εἰς ἕκαστον τῶν σημαντικωτέρων µικροτέρων ρων. 'Ο ἐπισκέπτης αὐτὸς ὑγείας θὰ εἶναι ἐξησκημένος Ἠτήματα δηµοσίας ὑγείας καὶ θὰ ἐπισχέπτεται τοὺς εἲς εἰς τὰς οἰκίας των καὶ δὰ ἐκτελῆ κανονικὰ γοσο- ακὰ καθήκοντα καὶ γενικῶς θὰ δίδη συμθουλὰς ἐπὶ «όν τῶν ζητημάτων τῆς ὑγιεινῆς. Οὕτω ὁ ὅλος σχοπὸς τῆς Βπαθχιακῆς Όμάδος 'Ύγείας εἶναι ἡ πρόληψις τῶν ἀἆσθε- γειῶν καὶ ἡ θεραπεία τῶν ἀσθενῶν τῶν ἁγροτικῶν περιοχῶν εἷς τὰς οἰχίας των, οὕτω δὲ νἁ κρατηθοῦν οἱ ἀγρόται ἔξω ζὺ νοσοκομεῖϊου. Ὡ ων δΑπὸ ἕκαστον κύριον κέντρον ὑγείας θὰ Ἐεκινοῦν κλάδοι ἠΜτέρων κέντρων µέχοις ὅτου ὑπάρχη κατάλληλος ἴἶα- Ἡ περίθαλψις δι’ ὅλας τὰς κοινότητας τῶν χωρίων τῆς ρυ. Ἐϊς τὴν ἐπαρχίαν Πάφου, ἐπὶ παράδείγµατι, τὸ κύρίαγ κέντρον ἀνεγείρεται εἰς τὴν Παναγιάν, μικρότερα Φέντρα, ἕκαστον διαθέτον µαίαν, λειτουργοῦν ἤδη εἰς ᾽Α- Φέτην, Άγιον Νικόλαον, Φύτην Πολέμι καὶ Δρούσιαν. :ἀπὸ αὐτὰ τὰ κέντρα αἳ μαῖαι ἐπισκέπτονται ἀκόμη µι- ρα δι ἐξέτασιν τῶν ἐγκύων καὶ διἁ νὰ δίδουν συµ- [ὰς περὶ θρεφικῆς εὐημερίας, οὕτως ὥστε ἐν χαιρῷ ὅταν Ππυμπληρωθῆ ἡ ἀνέγερσις καὶ ὁ ἐξοπλισμὸς τῶν κτιρίων, ληρος ἡ ἐπαρχία νὰ συνδέεται διὰ δικτύου ἱκανῆς ἴα- ῆς ὑπηρεσίας. Ἠΐς τὸ σχέδιον θὰ ἐνσωματωθῆ ἐργασία ὑγιεινῆς εἰς Ρημοτικὰ σχολεῖα καὶ ἐλπίζεται ὅτι θὰ μειωθῆ ἔτι περισ- ϱον ὁ ἀριθμὺς τῶν ἐξωτεριιῶν ἀσθενῶν οἱ ὁποῖοι ἐπι- τονται τὰ νοσοκομεῖα τῆς νήσου διὰ ἐπισκέψεως εἶδι- εἰς τὰ κυριώτερα κέντρα. ᾿Οδοντίατροι θά εὑρίσκωνται ης εἰς τὰ κέντρα εἰς προκαθορισµένας ἡμέρας. , Ἠϊὶς πρόσφατον ἐπίσχεψίν του εἰς Πάφον ὅ Δο Ελάρ., ιθυντὴς τῶν ἹΙατρικῶν “Ὑπηρεσιῶν, ἔλαθε µέρος εἰς σε- ν τελετὴν ἡ ὁποία ἐσημείωσε τὴν ἀρχὴν τῆς ἀνεγέρσεως Ρίου εἰς Παναγιάν. ᾿Αργότερον περιώδευσε τὰ 26 μικρό- α κέντρα τὰ ὁποῖα εὑρίσκονται εἰς τὸν Ευκλικὸν Δρό- .. Ὁ Διευθυντὴς εἶναι πλήρης ἐνθουσιασμοῦ δι’ αὐτὸ τὸ σχέδιον, ἀλλά, λέγει, ὑπάρχεν ἀκόμη ἔλλειψις ἑνὸς αντικωτάτου χρειώδους ἀπὸ τὸ ὑποῖον ἐξαρτᾶται ἡ ἔπι- ία τοῦ ὅλου σχεδίου. Καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ προσωπικόν. 0 Κλάρκ ἀναξζητεῖ νεάνιδας ἀπὸ τὰ χωρία, αἱ ὁποῖαι θὰ θύμουν νὰ κάµουν τῆν νοσοκομειαχὴν εἰς τὰς ἐπαρχίας Ύγελμά των, γεάνιδας αἱ ὁποῖαι θὰ ἐξασκηθοῦν διὰ νὰ ουν ἐπισχέπτριαι ὑγείας καὶ µαῖαι, καὶ αἱ ὁποῖαι θά ἐρ- Ῥθοῦν μεταξὺ ἰδικῶν των προσώπων. Θὰ ἀναλάδουν ρό- πραγματικῆς ἀξίας εἰς τὴν διατήρησιν ὑψηλοῦ ἐπιπέ- ὑγείας εἰς τὰς ἁγροτικὰς περιοχὰς τῆς Κύπρον. Ὁ Δρ. 1. Ελάρχλ, Διευθδυντὴς Ἰατρικῶν 'Ὑπηρεσιῶν, κατὸ τὸ ἄνοιγμα τῶν δεµελίων τοῦ Κέντρου Ὑγείας ποὺ θὰ ἀνεγερθῃ εἰς Παναγιάν. ΕΙΤΟΥΡΓΙΗΣΗΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Ἐπισκέπτρια Ὑγείας εἰς Ἠέντρον 'Ὑγείας ἐξετάζει τὸ θάρος θρέφους. «κ Ἡ Α. Ε. ὁ Κυθερνήτης ἀπονέμει τὴν «Ασπίδα Σαλτῆ» εἰς τὸν Γεώργιον ζίζιρον, ἀρχηγὸν τῆς ὁμάδος Γουώτερερ. ᾽Αγὼν Δρόμου διὰ τὴν ᾽Λοπίδα «Σαλτῆ» ὍὉ νικητὴς τοῦ ἀγῶνος δρόμου διὰ τὴν ἀσπίδα «Σαλτῆ», ὁ ὁποῖος διεξήχθη τὴν 12ην Μαΐου, ἦτο ὁ ᾿Ιώάννης Ἠήσσης. Ὁ χρόνος του ἦτο 36 λεπτὰ καὶ 26 δευτερόλεπτα. Τὴν δευτέ- ραν θέσιν κατέλαθε ὁ ΚΚ. Α. Χόουϊ ἐκ Λιθάνου, τὴν δὲ τρίτην ὁ Β. Χαρὰμ ἐκ Λιθύης. Ὁ ἀγὼν ἔλαθε χώραν ἐπὶ δρόμου τριῶν καὶ ἡμίσεος µιλίων ἀπὸ τοῦ Φοινίου μέχρι τῆς Τροοδιτίσσης καὶ περιελάµθανε ἀνηφορικὸν δρόµον 1.200 ποδῶν. Τὸ ἀγώνισμα τοῦτο, τὸ ὁποῖον τὸ πρῶτον διεξήχθη εἰς Σταυροθούνι, καθιερώθη ὑπὸ τοῦ Γιακοὺμπ Μπέῦ Σαλτῆ διὰ τῆς ὑπ᾿ αὐτοῦ δωρεᾶς μιᾶς ἀσπίδος πρὸς τὸ Δασονομεῖον. ὍὉ κ. Γιακοὺμπ εἶναι τώρα Διευθυντὴς Δασονομίας τῆς ᾿Ιορ- δανίας, καὶ ἐξεπαιδεύθη ἐν Κύπρῳ. Ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης ὁ Κυθερνήτης ἐπέδωσε τὴν «Ασπίδα Σαλτῆ» εἰς τὴν νικήτριαν ὁμάδα Γουώτερερ. Ἠτο ἡ πρώτη φορὰ κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ ὁμὰς αὕτη ἐξῆλθε νικήτρια. Οἱ διαγωνισθέντες προήρχοντο ἐξ ἑπτὰ χωρῶν, ἤτοι τῆς Κύπρου, Περσίας, Λιθύης, Λιθάνου, Ιράκ, Βρεττανικῶν Ὃν- δούρων καὶ τῆς Βρεττανικῆς Σοµαλιλάνδης. Μετὰ τὸν ἀγῶνα ἐπηκολούθησε γεῦμµα καὶ συναυλία. '0 φοιτητὴς Ιωάννης Νήσσης ἐκ Ἀεμύξου, ὁ ὁποῖος κπατέλαθε τὴν πρώτην ΘΞέσιν εἰς τὸν αγῶνα. Πλησίον τοῦ τέρµατος δύο ξένοι φοιτηταὶ πατκθάλλουν μεγάλας προσπαθείας μετὰ κοπιώδη διαδροµην. Εὐπριοι φοιτηταὶ τοῦ Κολλεγίου εἲς γραφιχὸν Πυπριακὸν χορόν. Έλις ος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 Μαϊου, 1957 ΜΟΝΤΕΑΛΔΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ. Ὁ Ἠσαῖας Σιγκάρ, δυλουργὸς εἰς τὸ Ιατριχὸν Τμῆμα, ὁ ὁποῖος κατεσχεύασε τὸ μοντέλλο, ἐξηγεῖ λεπτομµερείας του εἰς τὸν Ἆρα Π. Κλάρχ, Διευθυντὴν Ἰατρικῶν Ὑπηρεσιῶν. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΎΓΕΙΑ 350,000 πρόσωπα, τὰ τρία τέταρτα περίπου τοῦ πηρα. σμοῦ τῆς νήσου διαμένουν εἰς τὰς ἀγροτικας περιοχας. Ὀλξί- στοι ἐξ αὐτῶν θὰ πρέπει νὰ διανύσουν µακρυνας ποστς ασιή διὰ νὰ φθάσουν τὸ πλησιέστερον κέντρον, διὰ νὰ ἐργασθουν, νὰ πωλήσουν τὰ προϊόντα των ἢ νὰ ἀγοράσουν διάφορα πρά- γματα διὰ τὸ σπίτι των. Διὰ μερικἀ ἀπὸ αὐτὰ τά προσωπα ἐπίσκεψις εἰς τὸν ἰατρόν, ὅταν ἔχουν ἀνάγκην ἰατρικῆς ἑξε- τάσεως, σηµαίνει ἀπουσίαν ἀπὸ τὸ σπίτι των μιᾶς ὁλοκλήρου ἡμέρας. Ἡ Κύπρος εἶναι εὐτυχὴς διότι ἔχει θαυμάσια συγχρονι- σµένα νοσοκομεῖα εἰς τὰς κυριωτέρας πόλεις, τὰ συγχρονι- (συνέχεια εἰς τὴν «σελίδα 4)

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΝΤΑΡΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2p
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ 2p
Αγών Δρόμου διά την Ασπίδα «Σαλτή» 3p
ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΞΩ ΚΟΣΜΟ 5p
ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ 7p
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 7p
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 1,4p
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 1,4p