Back

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-03-07

Η ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΟΨΙΝ ΡΙΝ λίγες µέρες περιωδεύσαµε τὴν Λευκωσία καὶ πήραμε αὐτὲς | | τὶς θαυμάσιες φωτογραφίες τῶν νέων κτιρίων της. Εἶναι οἵ εἰκόνες τῆς νέας ὄψεως ποὺ ἄρχισαν νὰ παίρνουν ὅλες οἱ πόλεις στὴν Κύπρο. Ὁ οἰκοδομικὸς ὀργασμὸς στὴν Λευκωσία διηγεῖται τὴν ἱστορία τῆς μεταπολεμικῆς ἀναπτύξεως τῆς Κύπρου. Τὸ ἀναπτυσσόμενο ἐμπόριο κι’ ἡ θιομηχανία τοῦ Νησιοῦ κι’ ἡ αὔξησι τοῦ πληθυσμοῦ δημιούργησαν ἀνάγκες γιὰ σύγχρονα καὶ μεγαλύτερα κτίρια ποὺ νὰ μποροῦν νὰ τοὺς στεγάσουν, καὶ γιὰ νὰ τὸ ἐπιτύχουν αὐτὸ οἱ Κύπριοι οἰκοδόμοι εἶχαν νὰ ἀντιμετωπίσουν πολλὰ προθλήµατα, τὸ µεγαλύτερο, ἴσως, ἀπ᾿ ὅλα ὁ περιορισμένος χῶρος. Ἡ λύσις στὸ πρόόληµα θρέθηκε στὴν µόνη διεύ- θυνσι ποὺ δὲν παρουσίαζε περιορισμούς: ἡ πρωτεύουσα θᾶπρεπε νὰ ᾱ- ναπτυχθῆ πρὸς τὰ πάνω. Νέα πολυόροφα κτίρια φυτρώνουν κάθε μὲρα σὰν μανιτάρια σὲ στε: νὰ οἰκόπεδα, καὶ σιγὰἀ-σιγὰ ἀντικαθιστοῦν τὰ παληὰ µονοόροφα σπίτια. Σὲ δέκα χρόνια ἡ πρωτεύουσα θὰ ἔχη ὄψι σύγχρονης Εὐρωπαϊκῆς πόλεως. Οἱ εἐἰκόνες αὐτῆς τῆς αελέδος λένε τὴν ἑατορία τῆς ἆνα- πτύόξεως τῆς Λευκωσίας. Σὰ προαεχεῖς ἐνδόσεες µας ἐλπίζουμε νὰ μπορέσουμε νὰ σᾶς δώσουμε τὴν ἑατορέα τῶν ἄλλων πόλεων. Ὁ δρ Φοὺχς ἐπιδεωρεῖ τὶς συνθΏπες τῆς ᾽Ανταρχτιχκῆς σὲ μιὰ ἀναννω- ριότικὴ πτῆσι μὲ ἀεροσχάφος Όττερ, πάνω ἀπὸ τὴν ᾽Ανταρχτιχή. 0 Αρ Φοὺκς φτάνει στην Βάση Σκὠτ Δρ Ῥίδιαν ἀνοὺχνςο παὶ τὰ µέ- Ὀ λη τῆς Κοινοπολιτειοκῆς Δι- ανταρχτικῆς ᾿Αποστολῆς, ποὺ ἔφτασαν στὴν Ῥάση Σχκὼτ ἑνωρὶς τὴν περασμένη Κυριακή, εἶναι οἳ πρῶτοι ἄνθρωποι ποὺ διέσχισαν διὰ ξηρᾶς τὴν Πολικὴην Ἠπειρον. Ἡ ὁμάδα χρπσιμοποιοῦσε γυµνα- σµένους σχύλλους καὶ εἰδικὰ µε- γάλα τρακτὲρ παὶ χατώρθωσε νὰ συμπληρώση τὸ ταξίδι της. συνολι- κοῦ µήχους 2.100 μιλίων, σὲ 91 ἡ- μέρες. Ὅταν ἡ ὁμάδα ἔφτασε στὴν Βά- ση Σνκὼτ µίαν ἡμέρα πρὶν ἀπὸ τὴν προχανωρισµμένην ἡμερομηνίαν, ὅρ- χισὰν νὰ κπατακλύζουν τὴν Ἑάση συγχαρητήρια τηλεγραφήµατα ἀπὸ ἅλον τὸν νόσμὀν. Ἡ ὁμάδα τοῦ Σὲρ Ἔντμοντ Χίλλαρυ συνώδευε τὴν ὁ- µάδα τοῦ Δρος Φοὺχκς στο τελευταῖο τμῆµα τοῦ ταξιδίου της. Ἡ Α.Μ. ἡ Ἡασίλισσα ἀπένειμε τὸν τίτλο Ἱππότου εἰς τὸν Ἆρα Φούσς, Ἕνα ἀπὸ τὰ τρακτὲρ Τάχκερ ποὺ χρησιμοποιεῖ ἡ ᾽Αποστολὴ στὸν Πόλο. ὌἜκδοσις Γραφείου Λημοσίων Σχέσεων. ᾿Ἐκτύπωσις ΖΑΒΑΛΛΗ. Ἑλληνικὰ Προγράμματα. τῆς Κ.Ρ. Ἡ. 4δ4 µέτρα Πάφος 345 µέτρα ΤΡΙΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ Ποωϊνὲς μελωδίες Δελτίον Εἰδήσεων Τοαγούδια τῆς Παραγουάης Μεσημεριάτιχες μελωδίες Ἡ ᾿Ορχήστρα Πώλ. Οὐέστον Δελτίον Εἰδήσεων Ἐλαφρὰά Ἑλληνιά τραγούδια Ἐὐχάριστες Ἑλληνικὲς μελωδίες Παιδικὴ Γωνιὰ Ἑλληνικὰ καὶ λαϊκὰ τραγούδια Λωὴ τῆς “Ὑπαίθδρου Τὺ δεκάλεπτο τῶν αὐτοχινητιστῶν Τραγουδᾶ ἡ Λολομπριτίίτα Ἐϊδήσεις καὶ 3 χόλιον Ἐκλεκτὲς ροῦμπες, Δίσκοι κατ’ ἐκλογὴν ἀχροατῶν Τὸ Μυθιστόρημα Οὐγγοικοὶ χοροὶ τοῦ Μπράμς Σελίδες ἀπὸ τὴν Παγκόσμια Λο- γοτεχνία Ἡ Συναυλία τῆς Τρίτης, Μουσικὴ Ῥώσσων Συνθετῶν 9,5ὔ Περίληψις Ἐϊδήσεων ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΜΛΡΤΙΘΥ 6.50 Πρωϊνὲς μελωδίες π,1ὅ Δελτίον Εἰδήσεων Τ.50 Μελωδίες στὸ πιᾶνο 1.00 Μεσηµεριάτ κες μελωδίες 1.46 Ἡσυχοι ρυθμοὶ 9.00 Δελτίον Εϊδήσεων 9,10 ἘΕλαφρὰ Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικοὶ δίσκοι στὴν τύχη 6.50 Πα διχκὴ Γώνιὰ 6.60 Απ΄’ ὅ,τι διαθάξω 6.00 Ῥὔθυμη Μιση ὍὌρα 6,50 Λαϊκὴ ᾿Εγκυκλοπαίδεια 6.45 Τὸ «Λάτιν Τρίο» 7.00 Ῥϊδήσεις καὶ Σ χόλιον π.δ0 Μουσική τζιὰς 7.50. Δίσκόι κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Σελίδες ἀπὸ τὴν ᾿Οδύσσεια 8.10 ᾿Ἐπιλογὴ ἀπὸ τὰ «Καπρίτσια» τοῦ Παγκανίνι 8.50 'Ἡ Ὥρα τῆς Όπερας «Μαντὰμ, Μπάτερφλαῦ» τοῦ Πουτσίνι (1ον) 9.50 Ποιητικὰ ᾿Ανδολογήματα 9.465 ὍὉ τραγονυδιστὴς τῆς θραδυᾶς 9,55 Περίληψις Εἰδήσεων ΠΕΜΠΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 50 Πρωϊνὲς μελωδίες «16 Δελτίον Εἰδήσεων Τοραγούδ α ἀπὸ διάφορες χῶρες 0 Μεσημεριάτικη μονσικὴ 45 Μουσική τῆς Πορτογαλλίας 00 Δελτίον Εἰδήσεων 19. Ἐλαφρὰ Ἑλληνικὰ τραγούδια Ἐλαφρά 'Ελληνικὰ τραγούδια ὍὭρα τῆς Γυναίκας 0 Τραγαύδια τῶν Νέγρων 0 ᾽Απὸ τὸν τύπο τῆς Ἑλλάδος ϱ Ελαφρά Ἑλληνικὰ τραγούδια ἵΟ Ἰατρὸς τῆς οἰχογεγείας 6 Ἡ ᾿Ορχήστρα Ῥέῦ0 Μάρτιν 0 Εϊδήσεις καὶ Σ χόλιον 0. Σολίστες ἐλαφρᾶς μουσκῆς 0. Δίσκοι κατ ἔχλογὴν ἀκροατῶν 00 Τὸ Μνθιστόρηµα ὅ Ἡ Ἑλληνικὴ Μυθολογία καὶ ἡ Μουσικη «᾿Απόλλων Μουσηγέτης» (Στραθίνσκνυ) 9.00 Τράµμμα ἀπὸ τὴν ᾿Δθήνα 9,15 Μουσικἡ χοροῦ 9,46 'Ο τραγονυδιστὴς τῆς θραδυᾶς ο Ὁ δι Φ ιο οι ο ὃν Ὁ ὧν μα ὃν -α -ᾱ σν σὺ 5 Όι οι Εν ῷ δ0 ο κ -ᾱ -ᾱ ὤν ΦΟΦΟΟΟΩΟΟΟΩΟΟΙΟ Ὁ οι 8.45 μπι Ὁ ὴ» ς) ο ία Ότο ὢ Θ5 0ο, πα ασ σου ο σ ὃν οι ὃ 09 80 -- ὰ -ᾱ -ᾱ δν Φ μις ΩΩ ΑΝ» ο πσ Ὁ ϱ,δὔ Περίληψις Εϊδήσεων ἃ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 14 ΜΛΡΤΙΟΥ 6.90. Πρωϊνὲς μελωδίες τ.16 Δελτίον Εἰδήσεων 1.50 Τραγούδια τῆς ᾽Αμερικ. ὑπαίθρου 1.00 Μεσημεριάτικη μουσικὴ 145 Ἡ ᾿Ορχήστρα Φράνσις Σκόττ 9.00 Δελτίον Ῥϊδήσεων 9.10 ᾿Ελαφρὰ Ἑλληνικὰ τοαγούδια 6.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 6.950 ᾿Βργατικὰἁ Ζητήματα 6.40 Γνωστὲς μελωδίες 6.00 Τὰ απνημ. ἕργα τῆς προσεχοῦς ἑθδομάδος 6.15 'Εδῶ Λονδίνο 6.46 Οἱ Γ΄’ Χαιρεῖ.σμοὶ . 1.00 Ἑλδήσεις καὶ Σχὸδλιον 921,5 το το 8.00 8.16 9.16 9,50 9.46 9.55ὅ 602 χιλιόχνυχλοι χιλιόκυκλοι Ἐπιλογὴ ἐμθατηρίων Δίσκοι κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Γιά νὰ γνωρίσουμε τὴν Εύπρα Κλασσικὴ μουσικἠ κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Σκοπανεὶς τῆς Προόδου ΤΈς έημς Κούκ Ἡ ᾿Ορχήστρα χοροῦ τῆς Κ. Ρ. η, ΤΟ τραγονδιστὴς τῆς 6ραδυᾶς Περίληψις Ἐἰδήσεων ΣΛΒΒΑΤΟΝ 15 ΜΛΡΤΙΟΥ 6.50 τ.15 τ.δ0 1.00 1.46 9.00 3.10 6.00 5.50 5.50 6.90 6.46 1.00 τ.1ὅ τ.δ0 τιδό 8.00 8.15 8.40 9.00 9,50 9.66 19.90 1.456 9.00 9.10 5,00 5 50 5,00 6.00 6.50 1.00 τ.ἰδ τ.δο 8.00 8.16 δ.4ὅ 9.00 9.90 9.6ὔ 6.50 Τ.16 Τ.90 1.00 146 9.00 9.10 6.00 δ:80 δ.50 6.00 6.10 6.50 6.60 Τ.00 τ9ῦ Τ.59 8.00 8.80 8.45 9.50 9 46 9.66 Πρωϊνὲς μελωδίες Δελτίον Εἰδήσεων Ἐλαφρὰ μουσικῆ στὸ κιν, ὄργανο Μεσημεριάτκή μουσική Μελωδίες τοῦ 1ρθινγνι Μπερλὶν Δελτίον Εἰδήσεων Ἐλαφρὰ Ἑλληνικὰ τραγούδια Ἐὐρωπαικὲς ἐπιτυχίες Παιδ.κὴ Γωνιά Φίλοι µας στὸ ἐξωτερικὸ Θφρησκευτικἡ ὁμιλία , )Αοιδοὶ τοῦ παρελθόντος Δελτίον Εἰδήσεων 'Ἡ Ορχήστρα Ντέϊθιντ Σεθὶλλ Δίσκοι κατ ἐκλογήν ἀκροατῶν ᾿Αποτελέαματα Βόετ. ποδοσφαιρι- κῶν συναντήσεων Τὸ Μνθ στόρηµα Μουσικὸ Σταυρόλεξο Ἱστορίες ἀπὸ χινηµ. ἔργα Παληὲς ἛἙλλην κὲς ἐπιτυχίες Μουσικἡ χοροῦ Περίληψις Εἰδήσεων ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ Ζωηροὶ πρωϊνοὶ ουθμοὶ Δελτίον Εἰδήσεων Ἐλαφρὰ μουσικὴ ὀρχήστρας Ἑλληνικὰ καὶ Εὐρωπαϊκὰ τραγού- δια Κυριακάτικη Πρωϊνὴ Συναυλία Όρησκευτ.κὸ 'Ἡμίωρο Κύπριοι Καλλιτέχναι Εὐχάριστες Πρωϊνὲς μελωδίες ζωὴ τῆς 'Ὑπαίθρου Ἑλληνικοὶ χοροὶ καὶ δηρΦικα τρα- γούδια Θέατρο ἀπὸ τὸ Ῥαδιόφωνο . . Μεσημεριάτικη μουσική Μουσικἡὴ ἀπὸ κχινηµ. ἔργα Δελτίον Βϊδήσεων Ἐλαφρά Ἑλληνικὰ τραγούδια Παληὲς καὶ νέες Ἑλληνικὲς, µε- λωδίες Ταιδικὴ Γωνιά Ἑλληνικά λαϊκὰ τραγούδ-α Δίσκοι Κλασσικῆς Μουσικῆς Ἐὔθυμη Μισὴ Ὥρα Ἀελτίον Ἠϊδήσεων Γνωστὰ ταγκὸ Λίσκοι κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Τὸ Μυθ στόρηµα Χοροὶ τῆς Τσεχοσλοθακίας « Νεόλληνες Λογοτέχνες -- Δημή- τρης Λιπέρτης Νέοι Δίσκοι Κλασσικῆς Μουσικῆς Ὁ τραγουδιστής τῆς θραδυᾶς Περίληψς Εἰδήσεων ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ Πρωϊνὲς μελωδίες Δελτίον Εἰδήσεων Ἐλαφρὰ μουσικὴ Μεσαµεριάτικη μουσικῆ Εὐρωπαϊκὴ μουσικὴ Δελτίον Βϊδήσεων Ἐλαφρὰ Ἑλληνικὰ τραγούδια Ἐλαφρὰ Ἑλληνικὰ τραγούδια Ὅρα τῆς Γυναίκας Δελτίον τιμῶν - Μιὰ ματιὰ γύρω στὸν χόσμο Τὸ Ἱρίο Σκαπρ'τσιατέλλο )Αθλητικὸ Εἰκοσάλεπτο Παίζουν Ἄτρατ. φιλαρμονικὲς Ἠϊδῆσεις καὶ Σχόλιον Ἡ ᾿Ορχήστρα ἹΜπίλλυ Ἐῶν Λίσκοι κατ ἐχλογὴν ἀκοοατῶν Θέατρο ἀπὸ τὸ Ῥαδιόφωνο Ἐλαφρά µουσκὴ ὀρχήστρας Μουσικὺ 'Ἡμερολόγιο Πορτραῖτα --- Τζιὼρτς Έλλιοτ ἵὉ τραγουδιστὴς τῆς θραδνυᾶς Περίληψις Ἐϊδήσεων ΠΓΑΘΛΗΤΙΚΑ β ΛΒΛΗΤΗΣ ΚΑΙ Ἡ ΛΒΛΗΤΡΙΛ ΤΙ 1901 ΣΤΗ ΒΡΕΠΜΝΙΛ φωτογραφία παρουσιάζει τὸν Ἠτέρεκ Ίμποτσον, τὸν Γἠ ταχύτερο δρομέα σὲ δρόµο ἑνὸς μιλίου (δεξιἀ) καὶ τὴν ο Ντιάνα Γουΐλκινσον τὴν Ί3Δετῆ Κολυμθήτρια ἀπὸ τὸ Στόκπορτ τῆς Κομητείας Τσιέσιαρ, ποὺ ἀνακηρύχθηκαν ὡς «ὁ ᾿Αθλητὴς καὶ ἡ ᾿Αθλήτρια τοῦ 1927» τῆς Βρεττανίας. οἱ τίτλοι ἀπενεμήθησαν στοὺς δύο ἀθλητὲς ἀπὸ ἐφημερίδα τοῦ Λονδίνου κατόπιν διαγωνισμοῦ μεταξὺ τῶν ἀναγνωστῶν της. Ἡ ὄνις 1 ουίλκινσον εἶναι ἡ νεαρώτερη άθλητρια ποὺ πῆ- ρε µέχρι σήµερα αὐτὸν τὸν τίτλο. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ χρό- νου κατέρριψε 19 Βρεττανικὰ καὶ ᾽Αγγλικὰ ρεκὸρ σὲ ἀγῶ- νες πρωταθλήματος τοῦ Συνδέσμου. Ἐρασιτεχνῶν Κολυμόθη- τῶν. Ὁ Ἠτέρεκ Ίμποτσον, ἡλικίας 25 ἐτῶν, ἀπὸ τὸ Χάτερ- σφηλντ τοῦ Γιόρκσιαρ, ἔτρεξε τὸν δρόµο ἑνὸς μιλίου σὲ Χρό- νο μικρότερο ἀπὸ κάθε προηγούμενο ρεκόρ, δηλ. σὲ 3 λεπτὰ καὶ 57,2 δευτερόλεπτα, στοὺς ἀγῶνες τοῦ Χουάϊῖτ Σίτυ στὸ Λονδίνο τὸν ᾿Ιούλιο τοῦ 1927. Ὁ Ίμποτσον, Φέρεται ὡς ὑποψήφιος ἀντιπρόσωπος τῆς Αγγλίας στοὺς δρόμους ἑνὸς καὶ τριῶν μιλίων στοὺς ᾽Αγῶνες τῆς Αὐτοκρατορίας ποὺ θὰ γίνουν τὸν ᾿Ιούλιο τοῦ 1958 στὸν Κάρδιφ. Ὁ Σύνδεσμος Ἐρασιτεχνῶν ᾿Αθλητῶν ἐξέδωσε κατάλογον ἐλαχίστων ἐπιδόσεων ποὺ πρέπει νὰ ἐπι- τύχουν οἱ ὑποψήφιοι γιὰ τὴν ᾽Αγγλικὴ ὁμάδα. α ΕΦΟΠΟΙΡΙΕςΟΣ --ΑΕΛ (4- -Ἡ) Ἡ ὁμάς τοῦ Πεξοπορικοῦ (Ἰάρνακος ἦταν πάλιν σὲ φόρμα την πε- ρασµένη Ἐυριακή, ὅταν ἐπεθλήθδη μὲ εὐχολία τῆς ὁμάδος ΑΕ Δε- µεόοῦ, μὲ τέρματα 6-1. 'ὃ ἁγὼν ἔγινε στὸ στάδιο Λάρναχος, τὸ ὁποῖον ο κατεχλύσθη ἀπὸ τοὺς ὁπαδουό τῶν δύο ὁμάδων. . ΜΗΝ ΧΛΣΗΕ ΤΗΝ ΕΙΚΛΙΡΙΛΝ ΝΝ ΚΕΡΛΙΣΕΤΕ 5 5.0ΟΟΟ ὌΑβλλα Βραθεία 2ος λαχνὸς ...... «ων ε νὰ 92.000 τή Ἆος λαχνὸς ..... «νεο. 5 1.00Ο 4ος λαχνὸς ...... «εν νε» 5 500 ζζζ Ρος λαχνὸς .... ντ νεο» ς 250 6ος λαχνὸς ........ έν «ιν. 5 100 7 λαχνοὶ ἐκ 570......ν.. 5 490 Ἱ λαχνοὶ ἐκ 530......... 5 210 7 λαχνοὶ ἐκ Έ20......... 5 140 72 λαχνοὶ ἐκ 510......... 5 Του 07 7 7 ῇ 302 λαχνοὶ ἐκ { δ......... 51.510 ῇ ΕΠΙΣΚΕΦΦΗΤΕ ζζ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟΝ ᾖ πε ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΛΗΡΩΣΙΣ, 11 π.μ. ΣΛΒΒΛΤΟΝ 5 ΛΠΡΙΝΙΥ . ο αἡμως ΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Εἴσοδος Ἐλευθέρα. ο λε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ἴ ---- Ἂς ὰ κά 70 κό χνΙΡΕΑκςΟΣ ΔΑΣΟΣ ΣΝΔΕΗΕΣΝΚΟΣ 'Ἡπ ᾿Ετησία Εενεκὴ Συνέλευσις τοῦ Εόυπρια. κοῦ Δασικοῦ Συνδέσμου θὰ συγκροτηθή ες τὴν αἵ- θουσαν 6εθλιοθήνης τοῦ Εεωργικοῦ Ἀ μήματος» ἐν Λευκωσία. τὴν 10.920 π.. τής Δευτέρας Χθης Νξαρτου αεθδ. σσ οσο ο ὌὍλα τὰ μέλη τοῦ Συνδέσμου ναλοῦνται ὅπως παραστοῦν. ΚΥΠΡΙΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ κ. Μάγιερ, Σύνδεσμος Κυ- Ὀὢ πρίων Φοιτητῶν εἰς τὸ ἐν Λονδίνῳ Γραφεῖον τῆς Κυ- πριακῆς Κυθερνήσεως, ἐπεσκέφθη προσφάτως τὴν ᾖἸύπρον. Πρὸ τῆς ἀναχωρήσεώς του ὁ κ. Μάγιερ ἡχο- γράφησε τὴν κάτώθι ὁμιλίαν, περὶ τοῦ ἔργου τοῦ Τμµήματός του. Φν ΠΙΣΚΕΠΤΟΜΑΙ τὴν κύ- Ε προν διὰ δευτέραν μόνον Φο- ῥράν, ἀλλὰ γνωρίζω ἀἁρκετὰά διὰ τὴν νῆσον αὐτὴν ἐπειδὴ ἐργάζο- μαι μεταξὺ Κυπρίων εἰς τὴν Μεγά- λην Βρεττανίαν. Εἶναι φυσικὸν διὰ τοὺς ἐν λόγῳ Κυπρίους νὰ μοῦ ὁμι- λοῦν διὰ τὴν ζωήν των, τὴν πατρίδα τῶν, τὰς πόλεις καὶ τὰ χωρία τών. Ετσι εὑρισκόμενος τώρα ἐδῶ αἰἱ- σθάνοµαι σὰν νὰ εὑρίσκομαι εἰς τὸν τόπον µου. Τὸ γραφεῖον µου εἶναι εἰς τὸ Λονδῖνον, ὅπου διωρίσθην ὑπὸ τῆς Κυθερνήσεως Κύπρου διὰ νὰ θοηθῶ τοὺς Κυπρίους σπουδαστὰς οἱ ὁποῖοι πηγαίνουν εἰς τὸ Ἠνωμέ- νον Βασίλειον διὰ σπουδάς, ᾿Επὶ τοῦ παρόντος ὑπάρχουν ἐκεῖ περί- που 800 σπουδασταί, ποὺ παρακο: λουθοῦν πλήρεις ὥρας µαθηµάτων εἰς Κολλέγια καὶ Πανεπιστήμια. Ἔ.- ποµένως τὸ Ὑραφεῖον µου, ὡς θὰ ἀντιλαμθάνεσθε, εἶναι πάντοτε πο: λυάσχολον. Νεαρὰ πρόσωπα εἰς µίαν δέ- νην χώραν, χρειάζονται συχνά σωµ- ἐουλήν καὶ πρακτικὴν θοήθειαν. Διὰ τὸν λόγον τοῦτον ἱδρύθη τὸ Ὑρα- φεῖον µας διὰ νἁ ἐξασφαλίζωμεν τὴν παροχὴν καταλλήλου φροντίδος πρὸς τοὺς νεαροὺς Κυπρίους, ἅμα τῇ ἀποθιθάσει τῶν εἷς τὴν ᾽Αγγλίαν καὶ ἀκολούθως καθ᾽ ὅλα τὰ ἔτη τῶν σπουδῶν των. ὍὉ εὐκολώτερος τρόπος νὰ ἐξηγήσω τὸ ἔργον µας θά ῆτο ἴσως νὰ παρακολουθήσωμεν ἐν συντοµίᾳ ἕνα συνήθη τύπον Κυπρίου σπουδα- στοῦ ἀπὸ τῆς ἀποφοιτήσεως του ἀπὸ μίαν Κυπριακὴν Σχολ ν Μέσης Παι- εἶας µέχρι τῆς ἀποφοιτήσεώς του ἀπὸ ἕνα Βρεττανικὸν Πανεπιστήμι- ον. Μόλις ἀποφασίση νὰ σπουδά- ση εἷς τὴν Βρεττανίαν, ὁ νεαρὸς ἀπόφοιτος θὰ συμθουλευθῆ τὸ Τμῆ- μα Παιδείας ἐν Κύπρῳ, ὅπου θὰ τοῦ ὑποδειχθοῦν οἱ πιθανοὶ κλάδοι σπου- δῶν ποὺ εἶναι κατάλληλοι δι αὐτὸν καὶ τὰ προσόντα ποὺ ἀπαιτοῦνται εἰς ἑκάστην περίπτωσιν. Εἶναι πι- θανὸν ν᾿ ἀπαιτηθῇ περαιτέρω κα- τάρτησις προτοῦ γίνη δεκτὸς εἰς τὸ Πανεπιστήμιον. Είναι δυνατὸν, 6ε- θαίως, νὰ λάθη τὴν κατάρτησιν αὖ- τὴν εἷς τὴν Βρεττανίαν. Ὅταν πλέον ὁ σπουδαστὴς ἆ- ποφασίση τὶ θὰ σπουδάση, τὸ ἐν Λευκώσίᾳ Γραφεῖον Παιδείας γράφει εἰς ἡμᾶς εἰς τὸ Λονδῖνον καὶ ἡμεῖς ὀρχίζομεν νὰ κάμνῶμεν τὰς σχετι- κἁς διευθετήσεις. Ας ὑποθέσωμεν εἲἷς τὴν παροῦσαν περίπτωσιν ὅτι ὁ σπουδαστὴς θὰ Φοιτήση πρῶτον εἰς Κολλέγιον καὶ ἀκολούθως εἰς Τα- νεπιστήµιον. Προσεγγίζοµεν τότε κατάλληλα Κολλέγια καὶ ὅταν τοῦ ἐξασφαλίσωμεν θέσιν τὸν πληροφο- ροῦμεν περὶ τούτου. ὍὉ σπουδαστὴς τότε ἔρχεται εἷς Βρεττανίαν καὶ ἡμεῖς φροντίζο- μεν ὥστε νὰ τὸν παραλάθη κάποιος εἷς τὸν Σταθµόν. Τὸν συναντῶ εἰς τὸ Λονδῖνον καὶ ὅταν τὰ προόλήμα- τά του διευθετηθοῦν, οὗτος, ὑπὸ τὴν προστασίαν µας, µεταθαίνει εἰς τὴν πόλιν εἰς τὴν ὁποίαν θὰ σπουδάση. Φροντίζοµεν ὥστε νὰ ἐξεύρη κατάλ- ληλον διαμονὴν καὶ κατὰ τὸ πρῶ- τον τρίµηνον τοῦ σχολικοῦ ἔτους τὸν ἐπισκεπτόμεθα εἴτε ἐγὼ εἶτε µέλος τοῦ προσωπικοῦ µου διὰ νὰ ἴδωμεν - ' ΕΠΑΓΓΕΛΝΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΙΣ ὁ κ. Μάγιερ (κέντρον) μὲ τὸν κ. Χ.Φ. Ζέττερ, Ἐπαρχιακὸν Ἐκπαιδευτι- κὸν Δειτουργὸν καὶ τὴν Δίδα Ν. Ἰωαννίδου τοῦ Ἐμήµατός Ἐργασίας συνομιλοῦν μὲ ἕναν σπουδαστὴν ποὺ πρόκειται νὰ μεταθῃ εἰς την Ἡρεττανίαν διὰ περαιτέ- ρῷ σπουδάς. Κατὰ τὴν 6ραχεῖαν παραµονήν του ἐν Κύπρῳ ὁ κ. Μάγιερ παρεκάξησε εἰς πλείστας συνεδρίας Συμόουλίων Ἐπαγγελματικῆς Καθοδηγήσεως µέρη τῆς Νήσου. εἰς διάφορα Τὰ συμθούλια αὐτὰ ἄγιναν πέρυσιν μὲ σχοπὸν νὰ παδοδηγοῦν τοὺς ἀποφοί- τους σχολείων ἐπὶ τῆς μελλούσης σταδιοδροµίας των, εἴτε προτίθενται νὰ συνεχἰ- σουν τὰς σπουδάς των ἐν ΕΚύπρῳ ἢ εἰς τὸ ἐξωτερικὸν εἴτε νὰ ζητήσουν ἐργασίαν. Εἰς ἑκάστην ἐπαρχίαν τὰ συμέούλια συνέρχονται πρὸ τοῦ τέλους τοῦ σχολικοῦ ἔτους. “Ὁ Ἐπαρχιαχὸς Ἐνπαιδευτικὸς Δειτουργὸς καὶ ὁ Σύμάουλος τῶν Ὑπουδα- στῶν ἀπὸ τὸ Ἐμῆμα Παιδείας εἶναι εἰς θέσιν νὰ λύσουν τὰς ἁπορίας τοῦ σπουδο- στοῦ ἐπὶ τῆς σταδιοδροµίας τὴν ὁποίαν δὰ ἀχολουθήση. Εΐναι εἰς θέσιν νὰ τοῦ ἑ- ξηγήσουν ποῖα προσόντα χρειάζονται καὶ ποῖα οἰχονομικὰ ἔξοδα θὰ ἁπαιτηθοῦν. ᾿Απὸ τὸ τρίτον μέλος τοῦ Συµθσυλίου, ὁ σπουδαστὴς θὰ πληροφορηθῆ ποῖον δὰ εἶναι τὸ μέλλον του εἰς τὴν σταδιφδροµίαν τὴν ὁποίαν ἐξέλεξε. πῶς πηγαίνει. Ενῶ ἁκόμη εὑρίσκεται εἰς τὸ Κολλέγιον ἡμεῖς φροντίζοµεν διά τὴν ἐγγραφὴν του εἰς τὸ Πανεπιστή- µιον, ἀφοῦ ἐπιτύχη εἰς τὰς ἑξετά- σεις του. ᾿᾽Ακόμη καὶ ὅταν γίνη δεκτὸς εἰς. τὸ Πανεπιστήμιον καὶ παρακο- λουθῆ µαθήµατα διὰ τὴν ἀπόκτησιν τοῦ σχετικοῦ διπλώματος ἐξακολου: θῶμεν νὰ εὑρισκόμεθα εἰς ἐπαφὴν μετ’ αὐτοῦ, ὅταν δὲ ἀντιμετωπίση κάποιαν δυσχέρειαν γνωρίζει ὅτι εὐριακόμεθα ἐκεῖ διὰ νὰ τὸν θοηθή- σωμεν. Καὶ τώρα διά νὰ τελειώσώμεν τὴν ἱστορίαν αὐτὴν τοῦ φοιτητοῦ µας ποὺ ἐπέτυχεν ἀπ᾿ ἀρχῆς µέχρι τέ- λους, θὰ ἤθελα νὰ σᾶς ὁμιλήσω περὶ ἑνὸς νέου συστήµατος τὸ ὁποῖον θὰ τεθῆ εἰς ἐφαρμογὴν μόλις ἐπιστρέ- ψω εἰς Λονδῖνον τὴν ἑδδομάδα αὖ- τήν. ᾿Εἰς τὸ μέλλον ὅταν ὁ φοιτη- ωνννώωνωωωννωνω τὴς θὰ εὑρίσκεται εἰς τὸ τελευταῖ- ον στάδιον τῶν σπουδῶν του θὰ δύ- ναται νὰ ἀποτείνεται πρὸς ἐμὲ διὰ νὰ τὸν θοηθήσω νά ἐπιτόχη διορι- σμὸν εἰς ΙΚύπρον.. Τότε ἐγὼ θὰ εἰἷ- δοποιήσωώ τὸ Τμῆμα ᾿Εργασίας εἰς Λευκώσίαν, τὸ ὁποῖον θὰ προσεγ- γίση πιθανοὺς ἐργοδότας καθ᾽ ὅλην τὴν νῆσον. ᾿Επίσης τὸ Τμῆμα Ἔργα- σίας θὰ μὲ εἰδοποιῆ περὶ τῶν καταλ- λήλων θέσεων ποὺ πιθανὸν νὰ ὑπάρ- χουν εἷς ἸΚύπρον καὶ ἐγὼ θὰ τὰς δηµμοσιεύω εἰς τὸ περιοδικὸν µας «Νέα ἀπὸ τὴν Κύπρον» τὸ ὁποῖον ἀποστέλλομεν πρὸς ὅλους τοὺς φοι- τητάς. Μὲ τὸ σύστημα αὐτὸ ἐλπίζο- μεν ὅτι ἡ Κύπρος θά ἔχη προτεραι- ότητα ἐπὶ τῶν εἰδικῶν. ὑπηρεσιῶν τῶν. ἱκανοτέρων της νὲων ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν. - . Ὡμίλησα μέχρι τοῦδε περὶ τῶν φοιτητῶν Κολλεγίων καὶ Πανε- πιστηµίων. Αἱ εὐθύναι µας ὅμως δὲν περιορίζονται ὣς ἐδῶ. Φροντίζο- μεν καὶ διὰ τὰς Κυπρίας ποὺ σπου- δάζουν διἁ νὰ γίνουν νοσοκόµοι καὶ. διὰ τοὺς μαθητὰς δηµοσίων σχολῶν στοιχειώδους καὶ μέσης παιδείας τῶν ὁποίων οἱ µγονεῖ ζητοῦν τὴν .θοήθειαν µας. Ὡς θοηθὸν µου ἔχω τὴν κυρίαν Μούλλεὺ ἡ ὁποία ἐνδιαφέρεται κυρίως διά τάς νοσο- κόµους, τὰς Φοιτητρίας καὶ τὰ νε- αρὰ πρόσωπα. Σκοπὸς µας εἶναι νὰ γίνω- μεν ὅσον περισσότερον δυνάµεθα κη- δεµόνες τῶν ἐν Βρεττανίᾳ Κυπρίών σπουδαστῶν διὰ νὰ τοὺς ἐξασφαλί- σωμεν τὴν εὐτυχίαν, τὴν ὑγείαν καὶ τὴν ἐπιτυχίαν. Κατά τὴν διάρκειαν τῶν προσφάτων µου ταξειδίων εἲἷς τὴν ἰκόπρον μὲ ἱκανοποίησιν. εἶδα ὅτι πολλοὶ γονεῖς ἐδήλωσαν. ὅτι ἕ- χουν ἐμπιστοσύνην εἰς τὴν φροντίδα ποὺ παρέχοµεν πρὸς τὰ τέκνα τὼν τὰ ὁποῖα εὑρίσκονται τόσον μακρυά. Αὐλάχι ἀρδεύσεως εἰς ἘΚνθραίαν. Ὁ 'Ὑδατοφράχτης Τριμίχλινης, Ἡμιτελὲς αὐλάχι ἀρδεὺύσεως εἰς Κυδραίαν. Αὐτοῦ ᾿Εξοχότης ὁ Κυθερνήτης Σὲρ Χιοῦ Φούτ, ἐπέρασε Ἡ τὴν Τετάρτην τῆς περασμένης ἑθδομάδος μὲ συναντήσεις μὲ µέλη τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Τµήµατος ᾿Αναπτύξεως Ὑδάτων καὶ μὲ ἐπιθεωρήσεις τοῦ ἔργου των. Τὸ πρωῖ ἐπεσκέφθη τὰ Κεντρικἁ Γραφεῖα τοῦ Τµήµατος ὅπου τὸν ὑπεδέχθη ὁ Προσωρινὸς Διευθυντής κ. Δ. Π. ΜακΓκρέ- κορ καὶ τὸν. συνώδευσε εἰς ἐπισκέψεις εἰς τὰ Ὑραφεῖα. Ἡ Αὐτοῦ ᾿Ἐξοχότης συνήντησε µέλη τοῦ προσὠπικοῦ τῶν Γλάδων Ὑδα- τοπροµηθείας Πόλεων, Ὑδατοπρομηθείας Χωρίων, τοῦ Κλάδου ᾿Αρδεύσεως, καὶ τῶν Κλάδων Διατρήσεων καὶ Ὑδρολογίας, ἐπε- θεώρησε δὲ καὶ -μερικὰ ἀπὸ τὰ σχέδια ἔργων ποὺ εὑρίσκονται ὑπὸ ἐκτέλεσιν ἤ ποὺ πρὀκειται νὰ ἀναληφθοῦν εἰς τὸ µέλλον, πε- ριλαμόανομένης καὶ τῆς προτεινοµένης ἐπεκτάσεως τοῦ Σχεδίου Ὑδατοπρομηθείας ᾽Αμμοχώστου. ο Ὁ Κυθερνήτης συνοδευόµενος ὑπὸ τοῦ κ. ΜακΓκρέκορ καὶ τοῦ κ. Ρ. Σ. Γούτ, ὁ ὁποῖος, εἶναι ὑπεύθυνος διὰ τὸν Κλάδον Ὑδατοπρομηθείας ΓΙόλεων, ἐπεσκέφθη ἀκολούθως τὴν Δεξαμε- νὴν Κοκκινοτριμηθιᾶς καὶ τὴν Δεξαμενὴν ᾿Εγκώμης ἡ ὁποία συ- νεπληρώθη τελευταίως. Οἱ εἰδικοὶ ἐξήγησαν εἰς τὴν Αὐτοῦ ᾿Ἐξοχότητα ὅτι κατὰ τὴν. διάρκειαν τῶν δύο τελευταίων ἐτῶν ἐδαπανήθη ποσὸν ἑνὸς περίπου ἑκατομμυρίου λιρῶν εἰς θελτιώσεις τῆς Ὑδατοπρομηθεί- ας Λευκωσίας. Οὕτω ἡ προηγουµένη προμήθεια 1 3)4 ἕκατομ- µυρίων γαλονίων νεροῦ τὴν ἡμέραν θὰ αὐξηθῆ κατὰ ἕν ἁκόμη ἕκα- τομμύριον γαλονίων τὴν ἡμέραν καὶ θὰ περιλάθη προµήθειαν εἰς τὰ προάστεια τῆς Λευκωσίας. Η Αὐτοῦ 'Εξοχότης ἐπληροφορήθη ῥἐπίσης διὰ τὸ σχέδιον μὰς ἄλλης: ἐπεκτάσεως τῆς Ὑδατοπρομηθείας Λευκωσίας μὲ λησιν γνεροῦ ἀπὸ τὴν περιοχὴν Μόρφου καὶ τὴν µεταφο τούὐτὀυ εἰς τὴν. Δεξαμενὴν ᾿Ἐγκώμης, Τὸ Σχέδιον αὑτὸ θά αὐξή- | ση τὴν π αμήν Λευκωσίας κατὰ δύὸ ἀκόμη ἑκατομμύρια γαλό- ἁνία τὴν ἡμέραν, οτ ) -... Κατὰ τὴν διαδρομὴν ἀπὸ τὴν Κοκκινοτ ιμηθιὰν εἰς Ἔγκωμην ὁ Κυδθερνήτης ἑσταμάτησε διά νὰ δῆ ἕνα ἀπὸ τὰ δεκαπέντε γεωώ- ὁ ὁποῖος συνεπληρώθη τελευταίως. Εχει ὕψφος 105 ποδῶν γναὶ χωρητικότητα 55.000.000 γαλονίων. 'ὢ ὑδατοφράχτης θὰ ἁρδεύη 600 περ ου σχάλας γῆς. Ὅ Κυβερνήτης ἐπιθεωρεῖ τὰς (ῥατοπρομηθείας τρύπανα τοῦ Τµήµατος ποὺ ἐργάζεται εἲς τὸν Γερόλακκον καὶ ἆᾱ- κολούθως ἐπεσκέφθη τὰ ἐργαστήρια τοῦ Τµήµατος εἰς Λευκωσίαν ὅπου συνήντησε καὶ συνωµίλησε μὲ πολλοὺς ἀπὸ τοὺς τεχνίτας ποὺ ἐργάζονται ἐκεῖ, Μετὰ τὸ γεῦμα ἡ Αὐτοῦ ᾿Εξοχότης συνοδευόμενος ὑπὸ τοῦ κ. ΜακΓκρέκορ καὶ τοῦ κ. Μακλώγκλαν ἐπεσκέφθη τὸ Σ.χέδιον ᾿Αρ- δῄσεως Κυθραίας. Τὸ Σχέδιον αὐτὸ θά στοιχίση 580.000 περίπου ὑπολογίζεται ὅτι ἡ ποσότης νεροῦ ποὺ διατίθεται εἰς Κυ- ίαν δι’ ἄρδευσιν θὰ αὐξηθῆ κατἀ τὸ ἕν τρίτον τοὐλάχιστον μὲ κατασκευὴν τσιµεντένιων αὐλακιῶν. Ἡ Αὐτοῦ ᾿Εξοχότης ἔπε- άφθη τὴν πηγἡν. τοῦ ὕδατος καὶ τὰ ἔργα κατασκευῆς αὐλακιῶν ἡὁποῖα θὰ συμπληρωθοῦν ἐφέτος. Ἡ συνολικὴ δαπάνη ἐπὶ οἰκιακῶν ὑδατοπρομηθειῶν καὶ προ- ειῶν ἀρδεύσεως τὰς ὁποίας ἀνέλαδε τὸ Ἰμῆμα τὰ τελευταῖα ἁ χρόνια ἦτο 54.500.000. ᾽Απὸ τὸ ποσὸὀν αὐτὸ 51.500.000 ἐδα- ή ήθησαν εἰς. προµηθείας πόλεων, 51.200.000 εἰς προµηθείας ων, 5 500.000 εἰς διατρήσεις καὶ 51.000.000 εἰς σχέδια ἀρδεύ- ς. ᾽Απὸ τὸ συνολικὸν ποσὸν ποὺ ἐδαπανήθη, 51.800.000 ἐχο- ήθησαν ἀπὸ τὸ Κυπριακὸν ταμεῖον καὶ 5 300.000 ἀπὸ τὸ Βρετ- ικὸν Ταμεῖον δυνάµει τοῦ Σχεδίου ᾿Αποικιακῆς ᾿Ανα- εως καὶ Εὐημερίας. Τὸ ὑπόλοιπον ἐχορηγήθη ὑπὸ μορφὴν είων ἀπὸ τὴν Κυθέρνησιν. Μετὰ τὰς ἐπισκέψεις τῆς ἡμέρας ὁ Κυθερνήτης εἶπεν ὅτι ἡ σία τοῦ Τµήµατος ᾽Αναπτύξεως Ὑδάτων ὑπῆρξεν ἐξαιρετικὴ κάν εἶναι φανερὸν ὅτι ὠφέλησε πολλὰς χιλιάδας ἀτόμων εἰς τάς πόλεις καὶ τὰ χωρία. Ἡ Αὐτοῦ ᾿Εξοχότης συνεχάρη θερμῶς τὸ ἀφοσιωμένον προ- σωπικὸν τῶν ἱκανῶν τεχνικῶν καὶ τεχνιτῶν τοῦ Τµήµατος ποὺ προσέφερε ώς ἐξαιρετικὴν αὐτὴν συνεισφορὰν εἰς τὴν πρόοδον τὶς Νήσου. Εἶπεν ὅτι πιστεύει ὅτι μὲ τὴν ἐπιτυχῆ πεῖραν τῶν πε- ρίσµένων ἐτῶν, τὸ Τμῆμα θὰ κάµη τὴν καλυτέραν δυ ν χρῆ- συ πῶν χ ερ τὰ ὁποῖα θὰ ἀφιερωθοῦν εἰς τὴν ᾽Ανάπτυξιν Ὕηκετς Τι Ον. Αἱ ἑὼκαταστάσεις Ὑδατοπρομηθείας εἰς Εγκωμην. τὰς ὁποίας ἐπεσκέφδη ἡ Α.Ε. ὁ Κυδερνήτης. ς να παρουσιάζει τὸν θάλαμον παταμετρήσεως τοῦ ὄγχκ ου τοῦ νεροῦ, τὸ ὁποίον εἰσέρχεται εἰς τὴν δεξαμενὴ' Προσθήκη χλωρίου, εἰς ἀνάλογον ποσότητα, εἰς τὴν 'Ὑδατοπρομήδειαν Λευχωσίας. Ἡ εἰχέ Τσιμεντένιο αὐλάκι ὑπὸ χατασχευὴν εἰς Κυβραίαν. το Η ΛΑΙΔΗ ΦΟΥΤ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΞΕΝΟΝΑ Τὴν περασμένη Δευτέρα ἡ Λαίδη Φοὺτ ἐπεσκέφθη τὸν Παιδικὸν Ξενῶνα ΣἌτροθόλου. Στὴν εἰκόνα ἡ Λαίδη Φοὺτ φωτογραφουμµένη μὲ τροφίµους τοῦ Ξενῶνος. ΚΥΠΡΙΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΔΙΑΝ Τρία µέλη τοῦ Τµήµατος Γεωργίας, οἱ Γεωργιχοὶ Βοηθοί, κ.κ. Ν. Μουσταφᾶ, Β. Νικολάου καὶ Χρ. Πολυκάρπου, ἐπέστρε- φαν προσφάτως ἀπὸ τὴν Αὐστραλίαν ὅπου ἐφοίτησαν ἐπὶ διε- τίαν ὡς ὑπέτρόφοι τῆς Κυβερνήσεως εἰς τὸ Γεωργιχὸν Κολλέ- γιον Μούρεσκ, τῆς Δυτικῆς Αὐστραλίας. ΕΝΑ ΚΑΦΕ ΒΔΟΜΑΔΑ ο οἵνρρυΦδ ῥιετοειΑι. Ῥεσϊνιὶ || ἵ Εἶκσνεές κνηρ | ΚΥπροὺύ ών απ κ ΐ ῃ γιό ή Μεσριώσει ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΓΕΜΕΘΛΙΑ ο ΠΛΡΙΚΟΛΥΒΗΤΕ ΛΤΙΝ το αρῆ] 0 ΝΕΟΣ ΛΙΛΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΑΧ. ΤΕ τὴν ἔκδοσι ποὺ αυμπληρώνεε τὺ περιο- δικό µας τὸν πρῶτο του χρόνο, κλεένουμε τὸν «Ὁωτογραφικό µας Διαγωνισμό. Θέλουμε μ.᾽ αὐτὴ τὴν εὐκαιρέα νὰ εὐχαριστήσουμε ὄλους ἐκεένους τοὺς ἀνα γνῶστες µας. ποὺ στὸν χρόνον αὐτὸ ποὺ πέρασε μᾶς ἔστειλαν πολλὲς ἑκνατοντάδες φω» τογραφέες κε’ ἔτοι σαυνέτειναν κε αὐτοὶ σὲ μεγάλο 6.0» μὸ στὴν ἐπιτυχέα τοῦ περιοδικοῦ µας. π.ὴν ἐρχόμενη ἑδδομάδα ἀρχέξει ὁ νέος µας δια» γωνισμός. ΛΚὴν παραλεέψετε νὰ κυτάξετε α αὐτὴ τὴν σελέδα γιὰ τὶς λεπτομέρειες. ΠΛΡΙΚΟΛΩΥΒΗΤΕ ΛΥΤΟΝ ΤΟΝ αρ! Ὁ Φωτογραφικὸς Λιαγωνισμὺς Στὸν διαγωνισμὸν αὐτῆς τῆς ἑθδομάδος τὸ θραθεῖο ἁπο- νέµεται σὲ μιὰν ἐξαίρετη φώτογραφία ποὺ παρουσιάζει μιὰ σκηνἡ ἀπὸ τὴν τελετὴ ἑνὸς γάμου στὶς Πλάτρες, ποὺ μᾶς ἕ- στειλε ὁ κ. Χέντερσον ποὺ ὑπηρετεῖ στὸν σταθμὸν τῆς Ράφ στὸ ᾽Ακρωτήρι. «Ἐξλετη ΓΑΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΡΕΣ» Ὁ κ. Χέντερσον πῆρε τὴ φωτογροφία μὲ μηχανὴ Πο]ε/{]οχ Αιοπιαί 9-δ Ρίαπαχ σὲ φὶλμ Ε.Ρ. 3, μὲ ταχύτητα 1/15 καὶ ᾱ- νοιγµα φακοῦ 3,5. | Ὅπως ἀναφέρουμε καὶ σὲ ἄλλη στήλη αὐτὸς εἶναι ὁ τε- λευταῖος Φωτογραφικός µας Διαγωνισμός. Μ᾽ αὐτὴ τὴν εὖ- καιρία θέλουμε νὰ εὐχαριστήσουμε ὅλους τοὺς ἀναγνῶστες μας ποὺ πῆραν µέρος στὸν διαγωνισμὸ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ. χρόνου ποὺ κλεΐνει τὸ περιοδικό µας μ’ αὐτὴ τὴν ἔκδοσι. ς ας ΤΒΙ Ας ΡΙΟΤΟΒΙΑΙ. ο Η το υμμις ος Ε ὉΙΝ ἕνα χρόνο ἔκαναν τὴν ἐμφάνισί τους οἱ «Ἑἰκόνες τῆς Κύπρου», Ἐν εἴπαμε τότε πὼς θὰ προσπαθήσουμε νὰ σᾶς πρατοῦμε ἐνήμερους γιὰ τὴν πρόοδο ποὺ γίνεται ὀὁλόγυρά µας σ’ ὅλο τὸ Ἀποι. . , , . . :Αὐτὸς ἦταν ὁ σκοπός µας στοὺς πρώτους δώδεχα μῆνες τῆς ζωῆς µας. Προσπαθήσαµε νὰ σᾶς δώσουμε. μὲ λόγια πι Εἰκόνες, τὴν πρόοδο ποὺ γίνεται σ’ ὅλα σχεδὸν τὰ πεδία τῆς ἀναπτύξεως. Κι’ ἔτσι δὲν παραλείφαµε νὰ καλύφουμε τῆν πρέφδο στὶς ἶδιω- Ῥλος ἐπιχειρήσεις ὀτὶς ὁποῖες ἀφιερώσαμε πολλὲς εἰδικὲς σε- ίδες. : Ἐλπίξθυμε πὠὼς ἐπιτύχαμε σ’ ὅντι τάξαµε γιὰ σκοπό µας. πι’ ἀσφαλῶς δὲν θὰ ἐπιτυγχάναμε χωρὶς τὴν ὑποστήριξι καὶ τὴν κα- ο ώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Ἱ Μαρτίου, 1958 ώς ο το τας, ο τη της ΚΥΠΡΟΥ λή σας δέλησι. Πάνω ἀπ᾿ ὅλα νοιώδουμε ἱπανοποίησι γιὰ τὶς πολλὲς ἐπισότολὲς ποὺ παίρναµε ἀπὸ διάφορα πρόσωπα γιὰ νὰ τούς στέλνουµε τὶς «Εἰπόνες». Τωρα τὸ περιοδικὀ µας ἔχει ἄνα- γνῶστες χπαὶ σὲ πολλὲς χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἐγκαινιάξουμε τὸν δεύτερό µας χρόνο μὲ τὴν ὑπόσχεσι καὶ τὴν ἀποφασιστικότητα νὰ συνεχίσουμε νὰ χόνουµε ὅ,τι μποροῦμε γιὰ νὰ δίνουμε στοὺς ἀναγνῶστες µας κάτι τὸ διδακτικό, τὸ εὖ- χάριστο καὶ τὸ ἐνδιαφέρον. Αν δὲν ἐπιτύχουμε σ’ αὐτές µας τὶς προσπάθειες ὅσο δὰ τὸ θέλατε ἐσεῖς, σᾶς παρακαλοῦμε νὰ μᾶς γρά- φετε παὶ νὰ μᾶς τὸ πῆτε, γιατί, ὅπως εἴπαμε γαὶ πρὶν ἕνα χρό- νο, αὐτὸ εἶναι τὸ περιοδικό ΣΑΣ. ἰ ΠΡΩΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΑΣ

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΑΘΛΗΤΙΚΑ Πολιτισμός 6p
ΚΥΠΡΙΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 5p
Ο Κυβερνήτης επιθεωρεί τας υδατοπρομηθείας 4p
Η ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΟΨΙΝ 3p
ΕΝΑ ΚΑΘΕ ΒΔΟΜΑΔΑ 2p
Η ΛΑΙΔΗ ΦΟΥΤ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΞΕΝΩΝΑ 2p
ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 1p