Back

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-03-14

ΙΑΝΕ Τ Ν τὰ πουλερικὰ τῆς φώτογρα- φίας µας μποροῦσαν νὰ µιλή- σουν ἀσφαλῶς θᾶχαν πολλὰ νὰ ποῦν γιὰ τὶς ἀνέσεις τῆς διαµο- νῆς τους. Ὁ ᾿Ορνιθοτροφικὸς Κλά- δος τῆς Κτηνοτροφικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Τµήµατος Γεωργίας συνεπλήρω- σε τελευταίως δυὸ σύγχρονες κατοι- κίες γιὰ ὄρνιθες, τὴν μιά στὸν Σταθ- μὸ Σαἰττᾶ καὶ τὴν ἄλλη στὸν ταθ- μὸ Τρικουκκιᾶς. Οἱ νέοι ὀρνιθῶνες ἔχουν µῆκος 80 πόδια καὶ πλάτος 20, εἶναι κτισμέ- νες στὴν πλαγιὰ τοῦ θουνοῦ κι’ ἔ- χουν. δυὸ ὀρόφους. Ὁ δεύτερος ὅ- ροφος ἀνοίγει σὲ αὐλὴ στὸ πίσω μέ- [ρος. Κάθε κατοικία στεγάζει πάνω | ἀπὸ 1200 ὄρνιθες ποὺ γεννοῦν. Οἱ {κατοικίες εἶναι σχεδιασμένες κατὰ ἃ τέτοιον τρόπο ποὺ τὰ πουλιὰ διατη- ἡ ροῦνται ὑπὸ ἡμι-ἐντατικὲς συνθῆκες, µένουν δηλαδὴ µέσα ὅταν ὁ καιρὸς εἶναι ἀκατάλληλος γιὰ περιπλάνησι ἐστὴν αὐλὴ καὶ θγαίνουν ἔξω κι’ ᾱ- πολαμθάνουν τὴν λιακάδα ὅταν ὁ εκαιρὸς τὸ ἐπιτρέπει. Γιατὶ τὸ Τμῆμα Γεωργίας ἐνδια- ἱφέρεται γιὰ τὴν διατήρησι πουλερι- ικῶν στοὺς ὀρεινοὺς σταθμούς του, ἐνῶ ἔχει μεγαλύτερες εὐκολίες γιὰ ἱὀρνιθοτροφία στὶς πεδινὲς περιοχὲς κι ἰδιαίτερα στὲς παραθαλάσσιες (ζῶνες ἱ. Ὑπάρχουν θέθαια ἰσχυροὶ λόγοι, :Ἡ θιομηχανία παραγωγῆς πουλερι- «κῶν γιὰ ἐπιτραπέζια χρῆσι εἶναι ᾱ- ἱνάγκη νὰ προμηθεύεται πουλερικά Ὦγιὰά διατήρησι καὶ πάχυνσι σ᾽ ὅλες ἐτὶς ἐποχὲς τοῦ ἔτους. : { Σύμφωνα μὲ τὸ σημερινὸ σύστημα διατηρήσεως πουλερικῶν ἀναπαρα- ἁγωγῆς --- δηλαδὴ ἐκόλαψι τὴν ἄνοι- ἒι γιὰ ὠοτοκία τὸ Φθινόπωρο -- ἡ «Ὑονιμότης τῶν ὀρνίθων πέφτει ἀπό- :τομα μόλις ἀρχίσει ὁ θερμὸς καιρὸς ἁτὸν Μάϊο. ἳ. Στὸν ᾿Ισραὴλ κάνουν μὲ ἄρκε Σἐπιτυχία δοκω ος γιὰ νὰ ο ενοτὶ ὥσουν τὴν πτῶσι τῆς ὠοτοκίας. Οἱ Ἰδοκιμὲς αὐτὲς ἀποτελοῦνται ἀπὸ ἐκκόλαψι καὶ διατήρησι πουλερικῶν γιὰ ὠοπαραγωγὴ σὲ διάφορες περι- φόδους τοῦ χρόνου. Ἡ Κύπρος θὰ ς δοκιµάση αὐτὴ τὴν μέθοδο ἀλλὰ θά Ἱκάνη ἐπίσης δοκιμὲς γιὰ διατήρησι α πουλερικῶν ἀναπαραγωγῆς σὲ σχε- τικὰ ψηλὲς περιοχὲς στὰ δουνὰ γιά ἀνὰ ἐξακριδωθῆ κατὰ πόσον μπορεῖ Ἰγὰ ἐπεκταθῇ ἡ περίοδος ἐκκολάψε- ττως. Πρὶν λίγα χρόνια στὸν Σαἴττᾶ, :νεαρὲς ὄρνιθες, κατὰ τὴν περίοδο ἐτῆς ἀνάπτυξής τους, εἶχαν καλὴ πρόοδο στοὺς θερμοὺς καλοκαιρι- ἱνοὺς μῆνες ὅταν ἡ διατήρησις τῶν Γπουλερικῶν αὐτῶν Ἆταν δύσκολη :στὶς πεδιάδες. . Ὑπάρχει κάθε λόγος νὰ πιστεύε- ἔται πὼς στὶς ὀρεινὲς περιοχὲς µπο- τον νὰ ἱδρυθοῦν κατάλληλα κέντρα ἰἀναπαραγωγῆς γιὰ τοὺς μῆνες τοῦ 'καλοκαριοῦ, ἰδίως ὅταν τὰ πουλερι- κἁἀ στὰ κέντρα αὐτὰ θὰ ἔχουν κα- τάλληλες κατοικίες. Ὅπως Φαίνεται στὴν πιὸ πάνω εἰκόνα οἱ κατοικίες αὐτὲς κτίζονται στὴν πραγµατικότη- τα. Εἶναι κατασκευασμένες ἀπὸ τρύ- πια τσιµεντένια τοῦθλα ποὺ δίνουν καλὴ ἀπομόνωσι ἀπ τὸ κρῦο καὶ τὴν ζέστη. Γιὰ τοὺς καλοκαιρινοὺς μῆνες ὑπάρχει καλὸς ἀερισμός. Στὸν Σαἴττᾶ ἱδρύεται ἐπίσης νέο ἐκκολαπτήριο ποὺ θὰ παράγη 3.000 νεοσσοὺς μιᾶς ἡμέρας τὴν ἑδδομά- δα. Ἡ αἴθουσα τῶν ἐκκολαπτήρων ἔχει γίνει κατὰ τέτοιο τρόπο ὥστε ἄν παραστῆ ἀνάγκη νὰ γίνουν ἐγ- καταστάσεις Κκλιματισμοῦ (81 οοπάϊτἱοπίπς) γιὰ νὰ μπορῇ νὰ γΥἱ- νεται ἐκκόλαψις στοὺς θερμοὺς μῆ- νες. Οἱ ὑπεύθυνοι ἐλπίζούν πὠς τὰ τν. - 5 ο... «Ὁ συγχρονισµένος ὀρνιθ ρωθῆ ἀπὸ τὸν Κλάδο ἔργα στοὺς δυὸ αὐτοὺς σταθμούς, ποὺ ἀποτελοῦν παραδειγματικὰ σχέδια, θὰ συντελέσουν στὴν λύσι . ΔΙΑΜΟΝΗ τοῦ προθλήματος τῆς ἐπιτοπίου πα- ραγωγῆς 500.000 νεοσσῶν, ποὺ χρειάζονται οἱ ἐγχώριες ὀρνιθοτρο- ὦνας στὸν Σαϊττᾶ ποὺ μόλις ἔχει συμπλη- Ὀρνιθοτροφίας τοῦ Τμήματος Γεωργίας. φικὲς ἐπιχειρήσεις σὲ περιόδους ποὺ ἡ ἐκκόλαψις στὶς πεδινὲς περιο- χὲς εἶναι δύσκολη. ΡΛΛΙΟΦΩΝΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Α. Ε. ΤΟΥ ΚΥΡΕΡΝΗΤΘΥ ΕΞ ΠΙΘΥΜΩ νὰ σᾶς ὁμιλήσω διά ωῳ τὴν παροῦσαν κατάστασιν ἐν ποτ τσι Δὲν θὰ σᾶς αμ ήσαι περὶ μελλοντικῆς πολιτικῆς. Ἔχω καταστήσει πολὺ σαφὲς ὅτι δὲν δύ- ναµαι νὰ ὁμιλήσω ἐπὶ ζητημάτων τοῦ μέλλοντος τῆς Κύπρου καθ᾽ ὅν χρόνον συνεχίζονται συνοµιλίαι ἐπὶ διεθνοῦς ἐπιπέδου. Γνωρίζω πολὺ καλὰ μὲ πόσην ἀγωνίαν καὶ ἀνυπο- µονησίαν ὁ καθεὶς ἀπὸ ἡμᾶς ἀνα- μένει τὸ ἀποτέλεσμα τῶν συνομιλιῶν τούτων καὶ πόσον κουραστικἡ εἶναι ᾗ περίοδος τῆς ἀναμονῆς. Γνωρίζο- μεν ὅμως, ὅτι αἱ συνοµιλίαι θὰ διαρ: κέσουν ὡρισμένον χρόνον καὶ ἐν τῷ μεταξὺ θέλω νὰ σᾶς ὁμιλήσω δια τὸν ρόλον τὸν ὁποῖον πρέπει νὰ δια- δραματίσωµεν ἡμεῖς. Πιστεύω ὅτι κατανοεῖται τώρα ἐν Κὐύπρῳ περισσότερον παρὰ ποτὲ ἄλ- λοτε, ὅτι δὲν δύναται νὰ ἐξευρεθῇ λύσις διὰ τῆς δίας καὶ τῆς διαµά- χης. Πιστεύω, ὅτι σχεδὸν ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς ἨΜήσου εὔχονται δια- καῶς ὑπὲρ τῆς διατηρήσεως τῆς εἰ- ρήνης καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ ἁπαλλαγοῦν ἀπὸ τὰ δεινὰ καὶ τὰς ἐχθρότητας τοῦ παρελθόντος. Πιστεύω, ὅτι ὁ- λοὲν καὶ περισσότεροι ἀναγνωρί- ουν, ὅτι ἡ δία, αἱ ταραχαί, καὶ ὁ ἐκφοθισμὸς δὲν μᾶς φέρουν πλησιέ- στερον πρὸς τὴν λύσιν. Μᾶς άπομα- κρύνουν περισσότερον ἀπὸ νι. Ἐπὶ δύο καὶ πλέον ἔτη ἐζήσατε ὁ- πὸ συνθήκας ἑκτάκτου ἀνάγκης. Ἑ- κατοντάδες προσώπων ἔχουν Φονευ- θεῖ. Τόσοι καὶ τόσοι ἀθῶοι ἄνθρω- ποι ὑπέφεραν. Αἱ συνήθεις ἀσχολίαι καὶ ἡ κοινωνικἡ ζωὴ ἐξηρθρώθησαν. «Γχθρὂτητες ἴδημιουργήθησαν καὶ ἐνετάθησαν. Τὸ ἔργον τῆς Δημοσίας Ὑπηρεσίας περιωρίσθη καὶ παρη: µποδίσθη. Δυνάμεθα νὰ ἴδωμεν κα- θαρώτερον παρὰ ποτὲ τὴν σπατά- λην χρόνου, προσπαθειῶν καὶ χρη- µάτων, τὴν ὁποίαν προεκάλεσεν βία. Σπατάλη εἶναι ἡ ὀρθὴ λέξις, διότι ἡ θία δὲν ἔχει φέρει διακανο- νισμὸν τοῦ ζητήµατος. Ἔχει φέρει µόνον φόδον καὶ στειρότητα. Κατὰ τὸ τελευταῖον δεκαπενθήµε- ρον εἶχα νὰ µελετήσω τὰς συνεπείας τῆς ἐκτάκτου ἀνάγκης ἐπὶ τῶν οἱ- κονομικῶν τῆς Νήσου. Ἐλπίζω νὰ σᾶς ὁμιλήσω ἐπ᾽ αὐτοῦ εἰς ἄλλην περίπτωσιν συντόμως, κα- θὼς καὶ ἐπὶ τῶν σοθαρωτάτων οἶκο- νομικῶν συνεπειῶν ἐκ τῆς ἀντιμετω- πίσεως τῶν δαπανῶν τῆς ἐκτάκτου ἀνάγκης καὶ τῆς ἐπιδράσεώς των ἐπὶ τῆς ἀναπτύξεως καὶ τῆς οἰκονο- μικῆς προόδου. Δὲν θὰ ἐπεκταθῶ ἐπ) αὐτοῦ τώ- ρα, θὰ ἤθελα ὅμως νὰ καταστήσω σαφές, ὅτι, ἐὰν ἐπαναληφθοῦν αἱ τα- βαχαί, πρέπει νὰ λησµονήσωμεν τὴν υνατότητα οἰασδήποτε προόδου. Οὐδεμία ἐλπὶς θὰ ὑπάρχη πρὸς ἀν- τιμετώπισιν τῶν ἐπειγουσῶν πολλα- πλῶν ἀναγκῶν δι ἐποικοδομητικὴν πρόοδον. Βεθαίως δὲν πρέπει νὰ ὑπολογί- ζωμεν τὰς συνεπείας τῆς ἐπαναλή- Ψεως τῶν ταραχῶν ἔχοντες κατ νοῦν µόνον τὴν οἰκονομίαν καὶ τὴν ἀνάπτυξιν. Γνωρίζομεν, ὅτι αἱ ταρα- χαὶ θὰ εἶχον πολὺ χειροτέρας συνε- πείας. Εἶναι, ὣς γνωστόν, ἀδύνατον νὰ ὑπολογίσωμεν ἢ νὰ φαντασθῶ- μεν τὴν ἕκτασιν τῆς συμφορᾶς, τὴν ὁποίαν θὰ ἐπέφεραν. Ἡ παροῦσα δὲν εἶναι ἡ κατάλλη- λος στιγμἠὴ διὰ µεγάλας ἀποφάσεις πολιτικῆς. Αὗται πρέπει νὰ ἀναμέ- νουν τὸ ἀποτέλεσμα τῶν συνομιλιῶν ἐπὶ διεθνοῦς ἐπιπέδου. ᾽Αλλὰ ἐν τῷ μεταξὺ ὅλοι µας ἐδῶ πρέπει ἄσφα- λῶς νὰ ἁἀσκήσωμεν τὸ ἀνώτατον ὅ- ριον τῆς ἐπιρροῆς µας πρὸς θελτί- ὡσιν τῆς καταστάσεως ἐν τῇ Νήσῳ. Πρέπει νὰ δηµιουργήσωμεν μίαν κα- τάστασιν, ἡ ὁποία θὰ καταστήση δυ- νατὸν ἕνα διακανονισµὀν, παρὰ νὰ ἐπιφέρωμεν τὴν δηµιουργίαν μιᾶς καταστάσεως, ἡ ὁποία θὰ ἀπέκλειε οἰανδήποτε λύσιν. Πρέπει νὰ προε- τοιµάσωμεν τὸ ἔδαφος ἐδῶ διὰ πρὀ- οδον ὁδηγοῦσαν εἰς διακανονισµόν. Ποῖον εἶναι τὸ ἰδικόν µου καθῇ- κον ὌἜχω τρεῖς πρωταρχικὰς ὑποχρε- ώσεις. Πρῶτον, πρέπει νὰ ἐφαρμόσω τὴν πολιτικὴν τῆς Κυθερνήσεως τῆς Αὐ- τῆς Μεγαλειότητος καὶ αὐτὸ θὰ τὸ πράξω. Ἐκ παραλλήλου ὅμως ἔχω τὴν ὑποκριάκω νὰ παρέχω τιµίως τὰς συµθουλάς µου ἐφ᾽ ὅλων τῶν ἀναφυομένων ζητημάτων πολιτικῆς. Θὰ συνεχίσω νὰ πράττω καὶ τοῦτο ἐπίσης Δεύτερον, ἔχω ἀπαραίτητον καθῆ- κον νὰ παρεµποδίζω τὴν δίαν, νὰ διατηρῶ τὴν δηµοσίαν τάξιν καὶ νὰ φροντίζω διὰ τὴν τήρησιν τοῦ Βό- μον Τὸ καθῆκον αὐτὸ θά τὸ ἐκτε- λέσω. Θὰ τὸ ἑκτελέσω, διότι γνωρίζω, ὅτι, ἐὰν ἐπιτρέψω τὴν ἐπανάληψιν τῶν ὀχλαγωγιῶν καὶ τοῦ τρόµου, τοῦτο θὰ ὠὡὠδήγει εἷς µίαν ἀπείρως χειροτέραν κατάστασιν ἐν τῇ Μήσῳ ἀπὸ ὅ,τι εἴχομεν Φφαντασθη ποτ προηγουμένως. Τρίτον, πρέπει νὰ ἐπιλαμθάνωμαι (συνέχεια ὄπισθεν) ντ ον ος ὃν ν ος σσ ,' ών ἦὈ [7 2 ντ Ἀ χιόνια στὸ Τρέοδος διαφέρουν σὲ ποσότητα ἀπὸ χρόνο σὲ χρόνο. Κάπρτε {ὰ' πρῶτα χιόνια τοῦ χρό- νου πέφτουν ἀπ᾿ τὰ µέσα Νοεμθρίου καὶ διατηροῦν- ται στὶς θουνοχορφὲς µέχρι τὸν Ἰούνιον, ὅπὼς στὴν περί- οὅο 1955--56. Πέρυσι ἀντίθεία τὰ χιόνια ' τοῦ ῶροόδους Ελύωσὰν ἀπ' τὸν Απρίλιο ο Φέτος εἴχαμε ἁραιᾶ χιόνια στὶς ἀρχᾶς Δεχκεμθρίου, τὰ ἑαρειὰ χιένια, ὅμως, πθὺ. ἐπέτρεψφαν καὶ τὶς χιονοδροµίες, ἔπεσαν στὶς 9 Ἰανουαρίου. Ἐκείνη τὴν ἡμέρα µετρήδηχε Χιόνι πάχους 21 ἱντσῶν στὸν ᾽Αμίαντο. Μέχρι τὰ µέσα ὧε- 6ρουαρίου ὑπῆρχε χιόνι πάχους 16 περίπου ἱντσῶν στὶς φη- 722 ζζ ΄ ή κν ὦ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 Μαρτίου, 1958 ΤΟ ΦΕΤΕΙΝΟ ΧΙΟΝΙ ον «2 ζζ λὲς δουνοπλαγιὲς καὶ μὲ τὸ χλείσιμο τοῦ δρόµου ᾽Αμιάντου --- Ἑροόδους πρὶν δεκαπέντε µέρες ὑπολογίζεται πὼς συ- νολικἁ ἔπεσε χιόνι 30 ἱντσῶν. Οἱ ἡἠλιόλουστες µέρες πρὸς τὸ τέλος Φεόρουαρίου δὲν σημαίνουν πὼς δὲν θἄχουμε χι’ ἄλλα χιόνια. Οἱ στατιστιχὲς γιὰ τὰ προηγούμενα χρόνια δείχνουν πὼς πέφτει περισσό- τερο χιένι τὸν Μάρτιο παρὰ τὸν Ιανουάριο κι’ ἐπειδὴ μπορεῖ νὰ πέση ἡ δερµοκρασία ὑπάρχουν πιθανότητες νὰ πέσουν χι’ ἄλλες χειμωνιάτιχες θροχὲς στὶς ὁρεινὲς περι- θχές. Σήνιομος ἐπίσκεψις ᾿Ανωτέρου Ἰατρικοῦ Λειτουργοῦ ὍὉ Δρ Α. Μ. Γου- ἴλσον Ρῆ, ᾽᾿Ανώτερος ᾿Ιατρικὸς Λειτουρ- γὸς εἰς τὸ Ὕπουρ- γεῖον ᾽Αποικιῶν ἢλ- θε τὴν περασμένην ἑθδομάδα εἰς τὴν Κύπρο γιὰ σύντομη ἐπίσκεψι. Προηγουμένως πε- περιώδευσε Χχῶρες τῆς ᾽Ανατολικῆς ᾿Α- φρικῆς καὶ τὸ ”Α- δεν. ὍὉ Δρ Γουῖλσον Ρῆ, ποὺ ἔφυγε ἀπὸ τὴν Κύπρον τὴν Πα- ρασκευὴ ἀφοῦ εἶδε τὰ περισσότερα νο- σοκομεῖα καὶ ἄλ- λους κλάδους τοὺ Τµήµατος Ιατρικῶν Ὑπηρεσιῶν, εἶπεν ὅτι τοῦ ἔκαμε ἐντύ- πωσιν ὁ θαθμὸς καὶ τὸ ἐπίπεδο τῆς ἵκα- νότητος τῶν ὅγιει- νομικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Νήσου. ΕΝΑ ΚΑΦΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ «Γιὰ ὄνομα τοῦ Φεοῦ, μὴν ἀρχίσης ΕΣΥ τώρα». ΙΔΟΥ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΕ ἔκδοσέ µας τῆς 2ης ᾽ζονουαρίου Υρά- φαμε γιὰ τὸ ἔργο τοῦ ᾿Εμπειρογνώμονος τοῦ ᾽᾿Οργανισμοῦ Ε ροφέμων παὶ Εεωργέας ἂρος σόλατσικ εἰς τὴν ἀνάπτυξε συστήµκατος παπνισμοῦ τῶν ἑσπεριδοειδῶν ὡς δεύτερη γρομμὴ ἁμύνης ἐναντέον προσδολῆς ὑπὸ τῆς Ἀκεσογειακῆς Ἀεύγας. ασ ὀρθὴ δάσις τοῦ ἀερέου διδρωμιούχου ἐθολενέου εἶναι ὑψέστης ση» µασίας καὶ ἡ ποαότης πρέπει νὰ εἶναι ἀνάλογη μὲ τὸν ὄγνο τοῦ δωματίου καὶ τὴν θερµοκρασία τον. Όταν Ἡ δύσις εἶναι πολὺ μεχκρὴ δὲν θὰ καταστραφοῦν οἱ σνώλη» κες καὶ τὰ αὐγὰ τοῦ ἐντόμου ἐνῶ πάλιν ὑπερθολενκὴ δύσις μπορεῖ νὰ παταατρέψη τὸ δέρµα τοῦ φρούτου καὶ νὰ προκαλέση αάπισμα. ΕΠ δόσις τῆς ὀρθῆς ποσότητος διευκολύνεται πολὺ μὲ τὴν χρῆσε εἰδικῶν αυσκευῶν ἐξατμέσεως ποὺ ἀποτελοῦνται ἀπὸ ἀνοεικτὰ πουττὰ, ἐμαγιὰὸ ποὺ προσαρµόξονταε στὴν ατέγη τῆς αἰθούσης ναπνιαμ.οῦ. ποὺ διαθέτουν θέρµαναι ἀπὸ ἠλεντρικὴ ἂν» τέστασε καὶ εἰδικοὺς θερµ.οστάτες ποὺ δισκόπτουν τὸ ἠλεντριχὺ ρεῦμα μόλις ἐξατμιαθῇ τὸ ὑγραέρτον ἀπὸ τὰ πουτιά. τὴν εἰκόνα (ας ὁ Δρ Ἱόλαταικ (Ὀξξιὰ) δεί» χνει στὸν κ. Χρ. Ζανέττον. Ε εωργινὺν Επιθεωρητή» τὸν τρόπο λειτουργίας τῆς ανσκευῆς. Στὸ δάθος φαένον- ται τὰ ἀνοικτὰ κιδώτια τῶν ἑαπεριδοειδῶν ποὺ θὰ κα” πνισθοῦν. Λιαγωνισμὸς Ἐκθέσεως «Ὅπως ἀναγγεέλαμε μὲ τὴν περασμένη µας ἔνδοσι τὴν ἑδδομάδα αὐτὴ ἀρχέξουμε τὸν Διαγω» νιαμὸὺ ᾿Εκθέσεως ποὺ θὰ ἀντεκαταστήση τὸν «Ένωνο” γβαφεκό µας Διαγωνισμό. Ὅλοι μποροῦν νὰ πάρουν µέρος στὺ Διαγω»: νεσμὸ μὰ μιὰ ἔκθεσι στὰ ᾽ΑΥΥλιχάο Ἑλλληνινὰ Ε ουρκικὰ στέλλοντάς την στὸν ᾽Εἰκδότη μέχρι τὴν η ρίτη κάθε ἑθδομάδας. «Ἐκ ἄνθεσις πρέπει νὰ εἶναι καθαρογραμμένη μὲ μελάνι Ὦ δακτολογροφημένη στὴ μιὰ μόνο µε» ριὰ τῆς κόλλας καὶ νὰ μὴν ἔχει πάνω ἀπὸ σώο λέξεις. Ειὰ τὴν ναλύτερη ἔκθεαι, ποὺ θὰ δηµκοσι- εὔουμε. θὰ δένουµ.ε 6ραθεῖο ῥ:5. ὸ θέµα γιὰ τὸν Διαγωνισμὸ αὐτῆς τῆς ἐδδο µόδος εἶναι «Εέυπρῳκμὰ Ἔστθιμο». «Ώσοι θέλουν νὰ πάρουν µέρος πρέπει νὰ στεέ- λουν τὴν ἔκθεσέ τους εἐς τὸν «Εκδότην» Εικόνες τῆς Εςύπρου. Ἐ ραφεῖον Δημοσίων Σχέσεων Άεν- κωσέα»» γιὰ νὰ φθάαη ατὰ γρβαφεῖα µας τὸ ἀργότε ρον µέχρι τὴν Ἠρέτην 195 ἈΝεαρτίέου. ον νο ϱ. Σὲρ Χιοῦ καὶ ἡ Λαΐδη Φοὺτ εἰς ᾿Λρχαιολογικοὺς Χώρους ΑΥΤΟΥ ᾿ΤΕξοχότης ὁ Κυθερνήτης καὶ ἡ Λαίδη Φοὺτ ἐπέρασαν ὁλόκληρο τὸ πρωῖ τῆς 9ης Μαρτίου μὲ ἐπισκέψεις σὲ διάφορους ἀρχαιολογικοὺς χώρους καὶ ἀρχαιότητες εἰς τὴν ᾿Επαρχίαν ᾽Αμ- μοχώστου. . , . -.. Ἡ ἐπίσκεψις αὐτὴ ἀποτελοῦσε µέρος τῶν σχεδίων τῆς Αὐτοῦ Ἔξο- χότητος νὰ ἐπιθεωρήση τὰ ἔργα ποὺ ἐκτελοῦν τὰ διάφορα Κυδερνητι- κἁἀ Τμήματα καὶ νὰ συναντήση τὰ πρόσωπα ποὺ εἶναι ὑπεύθυνα γιὰ τὰ ἔργα αὐτά. Ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης καὶ ἡ Λαίδη Φοὺτ συνωδεύοντο κατὰ τὴν περι- οδείαν των ἀπὸ τὸν Διευθυντὴν ᾽Αρχαιοτήτων κ. Α. Χ. Σ Μεγκὸ 0.8Β.Ε. καὶ τὸν Προσωρινὸν Διοικητὴν ᾽Αμμοχώστου κ. |. Α. Γκίλλης, , Κατὰ πρῶτον ἐπεσκέφθησαν τὰ Παλαιὰ Τείχη ᾽Αμμοχώστου καὶ τὴν Δυτικὴν Πύλην. ὍὉ κ. Θ. Μόκαπκαπ Μ.Β.Ε. ᾿Επίτιμος Διευθυντὴς τοῦ Μουσείου ᾽Αμμοχώστου συνώδευσε τοὺς ὑψηλοὺς ἐπισκέπτας καὶ τοὺς εἶπε τὴν ἱστορίαν τῶν Τειχῶν. Ἡ συνοδεία ἐπεθεώρησε τὰς προσ- Φάτους ἐπισκευὰς εἰς τὰ Τείχη καὶ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἀνασκαφῶν τοῦ κ. Μόκαπκακ εἰς τὸν προμαχῶνα Ραθελίν. Ἔξω ἀπὸ τὰ Τείχη ἡ Α. Ε. καὶ ἡ Λαίδη Φούτ ἐπεθεώρησαν τὰς ἑρ- γασίας ἐπὶ ἑνὸς νέου Ὀρόμου ὁ ὁποῖος θὰ δώση εἴσοδον εἰς τὴν Παλαι- ἂν Πόλιν ἐκ θορρᾶ. Ἡ συνοδεία ἐπεσκέφθη ἀκολούθως τὸν ἀἄρχαιολο- γικὸν χῶρον Ἐγκώμης -- ᾽Αλασίας ἑπτὰ περίπου µίλια ἀπὸ τὴν ᾿Αμ- µόχώστον. : . ᾿Εδῶ εἰς µίαν θαυμασίαν τοποθεσίαν ὅπου θρίθουν τὰ ἐρείπια τῆς πόλεως ἀνάμικτα μὲ πολλὰ ἀἁγριολούλουδα διαφόρων χρωμάτων ἡ Αὐὖ- τοῦ ᾿Εξοχότης καὶ ἡ Λαίδη Φούτ, ἄκουσαν ἀπὸ τὸν Διευθυντὴν τοῦ Κυ- πριακοῦ Μουσείου Δρα ΠΠ. Δίκαιο Ο.Β.Ε. ἐξιστόρησιν τῆς Ἠπό- λεώς ἡ ὁποία ἀνήκει εἰς τὴν Χαλκίνην ᾿Εποχήν. Ὁ Δρ Δίκαιος ἑξή- γησεν ἐπίσης εἰς τοὺς παρευρισκοµένους τὸ ἔργον τῆς Γαλλικῆς ᾿Απο- στολῆς ὑπὸ τὸν Καθηγητὴν ΠΚ. Φ. Σιαῖφερ, ὅπως καὶ τὸ δικὸν του ἔργον εἰς τὴν περιοχἠν ἐκ µέρους τοῦ Τµήµατος ᾽Αρχαιοτήτων. Τελικῶς ἡ συνοδεία ἐπεσκέφθη τὴν Σαλαμῖνα, πρῶτον τὴν Βασι- λικἡν Αγίου ᾿Επιφανείου, ὅπου ἔγιναν τελευταίως ἀνασκαφαὶ ὑπὸ τοῦ κ. Α.Ι. Δικηγοροπούλου, Βοηθοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Κυπριακοῦ Μουσείου καὶ ἀκολούθως τὸ Γυμνάσιον ὅπου διεξάγονται τώρα ἀνασκαφαὶ ὑπὸ τοῦ Δρος Β. Καραγιώργη ἐπίσης Βοηθοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Κυπριακοῦ Μουσείου.. Ὁ Δρ Καραγιώργης ἐξήγησε εἰς τὴν συνοδείαν τὸ ἔργον τῶν ἀνασκαφῶν. Εἰς τὴν Αὐτοῦ Ἐξοχότητα καὶ τὴν Λαίδη Φοὺτ ἔκαμαν μεγάλην ἐντύπωσιν ὅ,τι εἶδαν, ἰδίως εἰς τὸ Γωμνάσιον. Μπροστὰ εἰς ἕνα ὡραῖον ἄγαλμα γυναικὸς ἀπὸ σκοῦρο μάρμαρο, τοῦ ὁποίου ἐπεκόπησαν ἡ κε- «φαλὴ καὶ τὰ Χέρια ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης εἶπεν, «Τὶ κρῖμα» | ροτοῦ ἀναχωρήσει ὁ Κυθερνήτης εἶπεν εἰς τοὺς ἀντιπροσώπους τοῦ Τύπου ὅτι τὸ ἔργον τοῦ Τµήµατος Αρχαιοτήτων μὲ τοὺς περιορι- σµένους πόρους του, εἶναι ἐξαιρετικόν. Ἡ ἀφοσίωσις καὶ ὁ ἐνθουσια- σμὸς ἐκείνων ποὺ διευθύνουν τὴν ἐργασίαν ἀξίζει τὸν µεγαλύτερον ἕ- παινον. Καὶ ὁ Σὲρ Χιοῦ προσέθεσε. «Μένουν ἀκόμη νὰ γίνουν πολλά καὶ εἶμαι θέθαιος ὅτι ἡ πείρα καὶ ἡ γνώσις τὴν ὁποίαν ἐκέρδισε τὸ Τμῆ- μα ᾿Αρχαιοτήτων ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ κ. Μεγκὼ θὰ χρησιμοποιηθῆ διὰ τὴν καλυτέραν δυνατὴν χρῆσιν εἰς τὸ μέλλον. Ἐν ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα προτερήματα τῆς Κύπρου εἶναι ἡ ἱστορία της καὶ ὅλοι µας πρέπει νὰ ἐνδιαφερθῶμεν δι᾽ αὐτὴν καὶ νὰ εἴμεθα ὁ- περήφανοι δι᾽ αὐτήν». Τὸ ἀπόγευμα ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης ἐπεσκέφθη τὰ κεντρικὰ Ὑραφεῖα τοῦ Τµήµατος ᾿Αρχαιοτήτων εἰς τὸ Κυπριακὸν Μουσεῖον. ᾽Αφοῦ συνή- ντησε µελη τοῦ προσωπικοῦ περιώδευσε, μὲ τὸν Δρα Δίκαιον, τὶς αἴθου- σες τοῦ Μουσείου καὶ τὰς ἀποθήκας καὶ τὰ ἐργαστήρια, Ἐδῶ ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης ἐπεθεώρησε τὴν ἐργασίαν ἐπὶ ἀγγείων τὰ ὁποῖα ἀνευρέθη- σαν εἰς ἀνασκαφὰς εἰς Εγκωμην καὶ ἀγάλματα ἀπὸ τὴν Σαλαμίνα τὰ Ἡ Αὐτοῦ ᾿Ἐξοχότης ὁ Ἐυθέερνήτης καὶ ἡ Λαΐδη Φοὺτ εἰς τὸ Περιστύλιον τοῦ Γυμνασίου τῆς Σαλαμῖνος. Ἡ Α.Ε. παρακολουθεῖ τὴν φόρτωσιν εἰς θαγόνια ἄμμου, ἡ ὁποία ἐχάλυπτε τὰ ἐρείπια τοῦ Γυμνασίου τῆς Σολαμῖνος. ὁποῖα συνηρμολογήθησαν προσφάτως. ... Προτοῦ ἀναχωρήσει ὁ Κυθερνήτης εἶδε µερικἀ ἀπὸ τὰ ἀρχεῖα εἰς τὰ ὁποῖα καταγράφονται τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἀρχαιολογικῆς χωρο- μετρήσεως Κύπρου ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ κ. Χ. Γ. Κάτλιγκ. Εἰς τὸ Γυμνάσιον τῆς Σαλαμῖνος ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης χκαὶ ἡ Λαίδη Φοὺτ ἐπεθεώρησαν ἐπίσης μερικὰ ἀπὸ τὰ μαρμάρινα ἀγάλματα, τὰ ὁποῖα εὑρίσχονται πέριξ πολυμθητινῆς δεξαμενῆς. ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΣΤΗ! ποὺ ἀπαιτοῦσε πολὺ }β’ ' καὶ κόπον. Ὁ κ. Μοστιτσιὰν ἄρχσ µέσως νὰ ἐργάζεται καὶ σ γες ἑθδομάδες τὸ μηχ/ἁ ἦταν ἔτοιμο καὶ ἐλειτου[- σε εἰς τὴν Δεκέλειαν μέ” Ἰ ΞΗ μίλια περίπου Βο- ρειανατολικἁ τῆς Λάρ- νακος σὲ μιά ἆ τὸ µόνο μηχανοποιηµέ τομεῖο στὴν Κύπρο. Η µηχανοποίησις ὅμως αὖ- τὴ δὲν ἀπήτησε τὴν εἰσαγῶ- γὴν θαρέων μηχανημάτων ἆᾱ- ξίας χιλιάδων λιρῶν. Τὰ µηχα- νήµατα, ποὺ εἶναι ἐξα ἁπλᾶ καὶ ἔχουν θαυμασίαν ἆ- πόδοσιν, ἐσχεδιάσθησαν καὶ Τὸ µηχάνηµα ἐγκαρσίου ἐνχοπῆ μῆς ἀπὸ πέτρες ποὺ εἶναι ἕ 'Ὁ μικρὸς ἠλεκτροπαραγωγικὸς σταθμός. Μία μηχανῆ Δίστερ 40 ἵππων ποὺ προσετέθη προσφάτως. κατεσκευάσθησαν πότοµη νο λα- ιρετικὰ ς εἰς τὸ τέλος τῆς γραμ” τοιµες γιὰ φόρτωσιν. Ρθετοῦς κ. Χαϊκ Μ. Μοστιτσιὰν ἀπὸ τὴν Λάρνακα. Βασικῶς ἡ πλαγιά ἑνὸς λόφου εὑρίσκεται μηχαν] ποὺ κόθει τὶς πέτρες ἕνα μοναδικὸ στὸ εἶδος του λατομεῖο, μοναδικὀ γιατὶ εἶναι ποτελεῖται ἀπὸ δύο ἠλεκτρι- κἁ πριόνια, τοποθετημένα σὲ ὀρθὴν γωνίαν μεταξὺ τους, γιὰ νὰ κόθουν συγχρόνως ὁριζον- τίως καὶ καθέτως τὴν πέτρα. Τὸ µηχάνηµα χρειάζεται μό- νον ἕναν χειριστὴ καὶ ὅπως µε- τακινεῖται αὐτομάτως πρὸς τὰ ἐμπρὸς ἀφήνει πίσω του μιὰ σειρὰ ἀπὸ κομµένες πέτρες, μὲ ὁμοιόμορφο σχῆμα, καθα- τοῦ ροκομµένες καὶ μὲ λείαν ἔπι- φάνειαν. Ἡ ἱστορία τῆς ἐπιχειρήσεως αὐτῆς τοῦ κ. Μοστιτσιὰν πα- ρουσιάζει ἀρκετὸν ἐνδιαφέ- ρον. Πρὶν ἕνα ἤ δύο χρόνια ἕ- γας οἰκοδομικὸς ὀργανισμὸς, ὁ ὁποῖος εἶχεν ἐπιχειρήσεις εἰς τὴν ἐπισταθμίαν Δεκελείας, ἐ- ζήτησεν ἀπὸ τὸν κ. Μοστιτσιὰν νὰ κατασκευάση ἕνα µηχάνη- μα γιὰ τὴν λείανσιν τῆς ἔπιφα- νείας πετρῶν γιὰ οἰκοδομικοὺς σκοπούς, μιὰ ἐργασία ποὺ μέ- χρι τότε ἐγίνετο μὲ τὸ χέρι καὶ Γενιχἡ ἄποφις τοῦ λατομείου. ρετικὰ ἀποτελέσματα. π νησε τὸν κ. Μοστιῖτ, ποὺ αὐτοαποκαλεῖται πο χνίτης, νὰ ἐγκαταστήση τά μηχανήματα σ᾿ ἕνα λατὸ- γιὰ νὰ κόθουν τὶς πἐτρεά οπή ἡ θεαµατικἠ ἐπιΧ αρεκ τόπου. Μηκχάνηµα ἐγκαρσίο Μηχανὴ παραλλήλου ἐκκ ἑ ειτουργία.. σε τὶς ἐργασίες. εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς γραμμῆς. Ὅ κ. Μοστιτσιὰν ἵδρυσε συ- ηεταιρισμὸν μὲ τὸν γυιόν του Κ. Μαρτίκ Μοστιτσιὰν καὶ ἕνα Ελληνα Κύπριον τὸν κ. Βικέν- ιον Σοφοκλέους, καὶ ἀπετά- η πρὸς τὸν Διοικητὴν Λάρνα- ος γιὰ τὴν ἐνοικίασιν τριῶν Ικαλῶν περίπου γῆς λατοµεί- Ευ σὲ μιὰ ἁπότομη πλαγιὰ κο- ὰ στὸ μικρὸ χωριὸ Ὀρόκλι- . Ἡ ἐνοικίασις. ἐνεκρίθη καὶ έσως ὁ κ. Μοστιτσιὰν ἐγκα- έστησε 4 ἀπὸ τὶς μηχανὲς του ὐτὲς στὸ Λατομεῖο καὶ ἄρχι- Γιὰ μῆνες ὁ κ. Μοστιτσιὰν ἐδούλευε σκληρὰ κάνοντας ΄ πολλὰ πειράµατα καὶ δοκιμὲς - καὶ ξοδεύοντας πολλὰ χρήµα- τα γιὰ τὴν νέα του ἐπιχείρησι. Οἱ δυσκολίες ποὺ εἶχε νὰ ἀν- τιµετωπίση ἦταν τεράστιες. Δι- άφορα πρόσωπα, ἀπὸ τὸ ἐξω- τερικό, ποὺ εἶχαν πείραν αὖ- τῆς τῆς ἐργασίας εἰς τὴν χώ- ραν τών, «ὅταν ἄκουσαν γιὰ τὴν ἐπιχείρησιν τοῦ κ. Μοστιτ- σιὰν τοῦ εἶπαν ὅτι ἦταν παρα- λογισμὸς νὰ πιστεύη ὅτι θά ἐ- πετύγχανε. Ἐν τούτοις ὅμως αὐτὸς δὲν ἔχασε τὸ θάρρος του. Ἐγκατέστησεν ἠλεκτρικὲς γεν- νήτριες συνολικῆς δυνάµεως 70 ἵππων γιὰ τὴν κίνησιν τῶν μηχανῶν του καὶ μετὰ λίγες ἑθδομάδες τὸ ὄνειρον τοῦ κ. Μοστιτσιὰν ἔγινε πραγµατικό- ς. Οἱ μηχανὲς εἰργάζοντο τώ- ρα ἱκανοποιητικὰ κι οἱ πρῶ- τες πλανιαρισμένες πέτρες φορτώθηκαν σὲ φορτηγὰ γιὰ νὰ μεταφερθοῦν στοὺς πελά- τες. Πρὸς τὸ παρὸν περίπου 10 εἰδικευμένοι ἐργάται ἀπὸ τὸ κοντινὸ χωριὸ τῆς ᾿Ορόκλι- γης ἐργάζονται στὸ λατομεῖο. Ἡ παροῦσα παραγωγὴ ἀνέρ- χεται σὲ 700 περίπου κυθικοὺς πόδας ἡμερησίως. Ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς, ὅμως, θὰ διπλασιασθῆ ἤ τριπλασιασθῆ ὅταν ἔγκατα- σταθοῦν περισσότερες µηχα- νές. Ἡ ἐπιχείρησις τοῦ κ. Μοστι- τσιὰν ἔχει ἀσφαλῶς μεγάλην σηµασίαν γιὰ τὴν οἰκονομία τῆς νήσου. Ἐὰν καὶ ἄλλοι ἴδι- οκτῆται λατομείων στὴν Κύ- προ συνεργασθοῦν μὲ τὸν κ. Μοστιτσιὰν τὸ ἀποτέλεσμα θὰ εἶναι ὅτι οἱ πέτρες γιὰ οἰκοδο- μικοὺς σκοποὺς, ποὺ τώρα θε- ὠροῦνται εἶδος πολυτελείας, θά Χχρησιμοποιοῦνται ὁλονὲν καὶ περισσότερον εἰς τὴν οἶκο- δομικἠν. Ὑπάρχει ἐπίσης ἡ δυ- νατότης ἐξαγωγῆς σὲ γειτονι- μες χῶρες τῆς Μέσης ᾿Ανατο- σ, ἹἩ παληὰ μέθοδος ποὺ χρη- σιμοποιεῖται ἀκόμη καὶ σήµε- ρα γιὰ τὸ κόψιμο τῆς πέτρας-- µπήγοντας σφῆνες, χρησιμο- ποιῶντας ἕναν μοχλὸ γιὰ τὸ σπάσιμο ἑνὸς μεγάλου κοµα- τιοῦ, τὸ κόψιμο σὲ μικρὰ κοµά- τια καὶ ἡ λείανσις τῆς ἐπιφα- νείας μὲ τὸ χέρι -- θὰ ἀνήκη στὸ παρελθὀν. Σὲ συνεργάτη τῶν «Εἰκό- νων» ποὺ ἐπεσκέφθη τὸ Λατο- μεῖον, ὁ κ. Μοστιτσιὰν ἐδήλω- σε τὰ ἑξῆς: «Μὲ οἰκονομικὴν θοήθειαν ἐκ µέρους τῆς Κυδερ- νήσεως εἶμαι ἕτοιμος νὰ προ- µηθεύσω μηχανήματα καὶ νά παράσχω συμθουλὰς καὶ δοή- θειαν ἑὶς ἄλλους ἰδιοκτήτας λατομείων, οἱ ὁποῖοι θὰ ἤθελον νὰ µηχανοποιήσουν τὰ λατο- μεῖα τών». Ἡ ποαλπὰ μέθοδος ἐχχοπῆς πετρῶν. Φόρτωσις πετρῶν σὲ φορτηγὸν αὐτοχίνητον πρὸς μεταφορὰν εἰς τόπον οἰχποδομῆς. Ὁ κ. Τ. Γαθριηλίδης, Καθηγητὴς τοῦ Δασικοῦ Κολλεγίου μιλᾶ γιὰ τὰ ἐργαλεῖα τοῦ δασονόµου. δν Ὕλσωςς ο κ ης ο ὃν ἆ Οἱ πρόσκοποι φθάνουν στὸ Δασιχὸ Εχπαιδευτικὸ Κέντρο στὸ Διόριος γιὰ τὴν κατασκήνωσι τοῦ Σαθθατοχυρίανου. ο Τὸ τέλος τῶν µαθηµάτων. Ἵνας πρόσχοπος εὐχαριστεῖ ἐκ µέρους ὁλό- κληρης τῆς ὁμάδος τὸν Συντηρητὴν τῶν Δασῶν καὶ τὸν Διευθυντὴν τοῦ Κολλεγίου. Ὁ κ. Γαθριηλίδης κάνει ἐπίδειξι τῆς χρήσεως δασικῶν ἐργαλείων. ΚΥΠΡΙΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΜΛΟΛΙΝΟΥΝ ΠΛ. ΤΑ. ΛΛΣΗ Ο προσωπικὸ τοῦ Δασικοῦ Κολλεγίου, ποὺ θρίσκεται τώρα στὴν χειμερινή του διαμονὴ στὸ Διόριος, φιλοξέ- νησε στὰ περασμένα δυὸ Σαθθατοκυρίακα προσκόπους τοῦ Άδου Σώματος Κύπρου (Τζιούνιορ Σκούλ). Οἱ πρόσκοποι πέρασαν τὶς µέρες τους στὰ δάση μὲ ἐξά- σκησι γιὰ τὸ σῆμα τοῦ Δασικοῦ Προσκόπου. Εἶχαν, ὅμως, ταυτοχρόνως τὴν εὐκαιρία νὰ μάθουν κάτι γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Τµήµατος Δασῶν στὴν διαχείρισι, ἐκμετάλλευσι καὶ προστα- σία τῶν Δασῶν τῆς Νήσου. Ὁ κ. Ι. Δ. Λήηφ, Διευθυντὴς τοῦ Κολλεγίου καὶ οἱ Καθη- γηταὶ Τ. Μιχαηλίδης, Δ. ᾿Ιακωθίδης. καὶ [. Γαθριηλίδης ἦσαν ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἐξάσκησιν ποὺ περιλάμόανε θέµατα ὅπως ἀναγνώρισι τῶν διαφόρων γενῶν τῶν δένδρων, δασικὲς πυρ- καϊὲς καὶ δασικὰ ἐργαλεῖα. Ἔγιναν ἐπίσης πρακτικὲς δοκι. μὲς στὴν μεταφύτευσι δενδρυλλίων, τὴν χρῆσι τῆς ἀξίνης τοῦ ὑλοτόμου καὶ τοῦ πριονιοῦ ἐγκαρσίου τομῆς, τῆς µετακινή- σεως τῶν κορμῶν καὶ τὸ στοίθαγµα τῆς ξυλείας. Στὸ τέλος τῶν µαθηµάτων ὁ Συντηρητὴς Δασῶν κ. Δ. Φ. Ντέϊθιτσον, ἔκαμε σύντοµην ὁμιλίαν γιὰ τὰ Κυπριακὰ πουλιά καὶ ἀπένειμε τὰ πιστοποιητικὰ στοὺς προσκόπους ποὺ ἐπέ- τυχαν. νὰ Ἵνας πρόσκοπος δθχιμάζξει νὰ µεταφυτέφη ἕνα δενδρύλλις. «Ὁ Καδηγητὴς τοῦ Δασικοῦ Κολλεγίου πχ. ᾱ. Ἰαχκωθίδης παρακολουθεῖ. ΡΑΝΙΟΦΩΝΙΚΗ ΟΜΙΛΙΛ ΤΗΣ ΛΥΤΟΥ ΕΞΟΧΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΘΟΥ (συνέχεια ἀπὸ τὴν σελίδα 7) προσωπικῶς καὶ ἐπειγόντως παντὸς τοπικοῦ προθλήµατος, νέου καὶ πα- λαιοῦ. Δὲν δύναµαι Φεθαίως νὰ ἐ- πιλαμθάνωµαι ταυτοχρόνως, ὅλων τῶν ζητημάτων, ἀλλὰ θὰ ἐξετάζω κεχωρισµένως τὰς αἰτήσεις, τὰ πα- ῥάπονα καὶ τὰς παραστάσεις ποὺ ὃ- ποθάλλονται πρὸς ἐμέ, θά σχηµατί- ζω ἀμερολήπτως τὴν γνώμην µου καὶ ἁἀκολούθως θὰ λαμθάνω τὰ ἐν- δεικνυόµενα µέτρα. Πιθανὸν νὰ δια- σε μὲ τὰ συμπεράσματα εἰς τὰ ποῖα θὰ καταλήγω, ἀλλὰ σᾶς πα- ρακαλῶ νὰ πιστεύετε, ὅτι λαµόάνω τὰς ἀποήάρεις, τὰς ὁποίας ἐγὼ ὁ ἵ- διος θὰ ἔκρινα ὡς τὰς καλυτέρας. Τί δύνασθε ἐσεῖς νὰ πράξετε διὰ νὰ Φοηθήσετε εἰς τὴν προετοιµασίαν τοῦ ἐδάφους διὰ πρόοδον ὁδηγοῦ- σαν πρὸς µίαν λόσιν Δύνασθε νὰ θοηθήσετε κατὰ πολ- λοὺς τρόπους. Πρῶτον: Χρησιμο- ποιοῦντες τὸ ἀνώτατον ὅριον τῆς ἐ- πιρροῆς σας πρὸς παρεμπόδισιν τῶν ταραχῶν, αἱ ὁποῖαι θὰ ἐπέφεραν τὸν ὄλεθρον, Δεύτερον δύνασθε νὰ ἄντι- κρύσετε ὅλα µας τὰ προόλήματα --- εγάλα καὶ μικρὰ -- λογικῶς καὶ ποικοδομητικῶς προσπαθοῦντες νἁ κατανοήσετε τὰς πραγματικότητας τῆς καταστάσεως καὶ ἐπιδιώκοντες νὰ ἐκτιμήσετε ἀκόμη καὶ τὰ ἔπιχει- ρήματα ἐκείνων μὲ τοὺς ὁποίους δι- αφωνεῖτε. Τρίτον δύνασθε νὰ 6οηθή- σετε τηροῦντες μὲ ἐνήμερον τῶν ἆ- πὀψεών σας ὄχι µόνον διά τοῦ Τύπου καὶ τῶν δηµοσίων δηλώσεων, ἀλλ᾽ ἐπίσης ἐξηγοῦντες εἰς ἐμὲ τὰς ἀπό- Ψεις σας. ᾿Επαναλαμθάνω ὅ,τι εἶπα τὴν πρώτην ἡμέραν τῆς ἀφίξεώς µου ὡς Κυθερνήτου ὅτι εἶμαι πάντοτε ἕ- τοιµος καὶ πρόθυµος νὰ ἀκούσω ἐ- κείνους, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νὰ ὁ- μιλήσουν πρὸς ἐμέ. Ἔχει δημιουργηθῆ ἕνας φαῦλος κύκλος παρεξηγήσεων. Όμως, ἆ- κόµη καὶ τώρα πιστεύω, ὅτι εἶναι πολὺ ἀργὰ νὰ ἐξέλθωμεν ἀπὸ αὖ- τὸν τὸν φαῦλον κύκλον. ᾿Ἐπὶ τοῦ παρόντος ἐπιλαμθανόμεθα τοπικῶν ζητημάτων, τὰ ὁποῖα πιθανὸν νὰ θεωροῦνται ὡς δευτερευούσης ση: µασίας καὶ ὅπως σᾶς ἔχω πεῖ ἡ πα- ροῦσα δὲν εἶναι ἡ κατάλληλος στι- γμὴ διὰ τὴν λῆψιν μεγάλων ἀπο- φάσεων πολιτικῆς. : ᾽Αλλά ἐν τέλει οὐδεμία λύσις θὰ ἐξευρεθῇ διὰ τὰ ἄμεσα καὶ τὰ ἆᾱ- πώτερα προθλήµατα, ἄνευ τῆς συν- εργασίας καὶ τῆς ἐποικοδομητικῆς συμμετοχῆς παντὸς ἐνδιαφερομένου. Πρέπει πάντοτε νὰ ἔχωμεν ὡς πρὠ- ταρχικόν µας σκοπὸν τὴν ἐξυπηρέ- τησιν τῶν καλυτέρων συμφερόντων ὅλου τοῦ λαοῦ τῆς Νήσου. Κατὰ τὸ κρίσιµον αὐτὸ στάδιον δυνάµεθα νὰ διατηρήσωμεν τὴν εἰρήνην, νὰ συνερ: γασθῶμεν, καὶ οὕτω νὰ προετοιµα- σθῶμεν πρὸς τερματισμὸν τῆς ἑντά- σεως, τοῦ φόδου καὶ τῆς σπατάλης συνεπεία τῆς ἐκτάκτου ἀνάγκης. «“Ολ᾽ αὐτὰ ἐπ᾽ ἀρκετὸν ἔχουν κατα- στῇ οἱ κακοὶ δαίμονες τῆς ζωῆς τῆς Νήσου. Πρέπει ὅλοι µας νὰ τὸ θεώ- ρῶμεν ὣς πατριωτικὸὀν καθῆκον νὰ φέρωμεν ἀνακούφισιν καὶ ὄχι δεινὰ εἰς τὴν Κύπρον. ᾽Αναλογισθῆτε δι ἕνα λεπτὸν τί σημαίνουν ὅλα αὐτὰ εἰς τὴν πρᾶξιν τώρα. Κατὰ τὰς τελευταίας ὀλίγας ἑδδομάδας ἠκούσαμεν ἀπειλάς, ὅτι θὰ ἀρχίση μιὰ ἑκστρατεία παθητι- κῆς έσω, ὡς ἀποκαλεῖται. Εἴδομεν Μουκτάρας νὰ ἐξαναγκά- ζώνται εἰς παραίτησιν τῶν καθηκόν- των των πρὸς τὸ κοινὸν καὶ διαφό- ρους ἄλλας προσπαθείας πρὸς κα- ταπόὀνησιν τοῦ ἀγροτικοῦ πληθυ- σμοῦ. Χωρικοί, ἐπὶ παραδείγματι, οἱ ὁποῖοι θέλουν ὑδατοπρομήθειαν ἢ χρειάζονται διαθατήρια ἡ πιστοποι- ητικὰ δι ατρικῆς παρίθαλψιν ἢ ἕ- χουν ἀνάγκην ἄλλης κυθερνητικῆς δοηθείας οἰασδήποτε μορφῆς, γίνον- ται θύματα τοῦ ἀνανεωθέντος αὐτοῦ ἐκφοθισμοῦ. Ἡ ἐκστρατεία αὐτὴ ἑ- ᾿ ναντίον τοῦ λαοῦ δὲν εἶναι κάτι τὸ νέον. Ὡς γεγονὸς συνεχίζεται ἀπὸ μακροῦ. Προφανῶς ὅμως νέαι προ- σπάθειαι θὰ καταθληθοῦν ὅπως ἓν- ταθῇῃ. Πῶς θὰ ἠδύνατο αὐτὸ νὰ συµ- θάλῃ εἰς τὴν ἐπίτευξιν λύσεως τοῦ προθλήµατός µας ᾿Ασφαλῶς δὲν δύναται νὰ συµθάλῃ. Δύναται μό- νον νὰ Θλάψῃ τὸν λαὸν καὶ Ιδίως τοὺς ἀγρότας. Πρέπει ὅλοι νὰ ἴδωμεν καθαρὰ τί πράγματι εἶναι ἡ ἑκστρατεία αὐτὴ: ᾿Αποσκοπεῖ νὰ στραφῇ ἐναντίον τῆς Κυθερνήσεως Εἰς τὴν πραγματικὸ- τητα ὅμως εἶναι ἑναντίον τοῦ λαοῦ. Ἐπαναλαμθάνω, εἶναι µία ἑκστρα- τεία ἐναντίον τοῦ λαοῦ. Τὸ καθῆκον µου εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν θὰ εἷ- γαι ὅσον τὸ δυνατὸν νὰ προστατεύ- σω τὸ κοινόν. ὍὍπου αἱ τοπικαὶ κοινότητες ἆρ- νοῦνται νὰ συνεργασθοῦν εἷς ἕν σχέ- διον ἀναπτύξεως εἶναι, φοθοῦμαι, οἱ χωρικοὶ ποὺ θά ζημιωθοῦν καὶ ἡ διαθέσιµος θοήθεια θὰ πρέπει νὰ διοχετευθῇ ἀλλαχοῦ. ᾽Αλλά παρέχω ἀπόψε τὴν διαθεθαίωσιν, ὅτι, ἐν ὄψει τῶν ἀπειλῶν τούτων, ἡ Κυθέρνησις θὰ πράξη πᾶν ὅ,τι δύναται διά νὰ θοηθήση. τὸ κοινὸν γενικῶς καὶ ἵ- διαἰτέρως τὰ ἄτομα ἐκεῖνα οὗ ὑπο- φέρουν, ὅπως ὑπερνικήσουν τὰ ἐμπό- δια, τὰ ὁποῖα παρεμθάλλονται εἰς τὸν δρόµον των. Αὐτὸ πρανεε ὅτι, ὅπου οἳ Μουκτάραι ἢ ἄλλαι Χωριτι- καὶ ᾿Αρχαὶ ἔχουν ἐξαναγκασθῆ εἰς παραίτησιν, πρέπει νὰ ἐξεύρωμεν τὰ µέσα πρὸς θοήθειαν τῶν μελῶν τοῦ κοινοῦ. Πρέπει ὅλοι νὰ πράξωµεν ὅ,τι δυνάµεθα πρὸς τερματισμὸν τῆς τόσον ἀπανθρώπου αὐτῆς προσπα- θείας πρὸς δηµιουργίαν στασιµότη- τος καὶ συγχίσεως. Τέλος ἐπιτρέψατέ µου νὰ σᾶς εἴπω καὶ τοῦτο. Δὲν ἐπιθυμῶ οὐδ' ἐπὶ στιγμὴν νὰ ἀποκρύψω τὸ γεγονός, ὅτι οἱ κίνδυνοι καὶ αἱ δυσχέρειαί µας ἔχουν αὐξηθῆ. Μάλιστα, ἔχουν αὐξηθῃ. Ὑπάρχουν ὅμως δύο παρά- Ὑοντες, οἱ ὁποῖοι δύνανται νὰ μᾶς φέρουν κάποιαν ἐλπίδα διὰ τὸ μέλ- λον. Πρῶτον, ὅσον ἀφορᾶ τὸ διεθνές ἐπίπεδον εἶναι τὸ γεγονός, τὸ ὁποῖον ἐξετίμησα καλύτερον κατόπιν τῶν ἐπισκέψεών µου εἰς Αγκυραν καὶ ᾿Αθήνας, ὅτι αἱ Κυθερνήσεις Τουρ- κίας καὶ Ἑλλάδος εἰλικρινῶς ἐπιθυ- μοῦν εἶμαι θέθαιος, τὴν ἐξεύρεσιν λύ- σεως ἐντὸς τῶν πλαισίων τῆς συμµ- µαχίας των μὲ τὴν Μεγάλην Βρεττα- γίαν. Ὁ ἄλλος παράγων εἶναι ἐκεῖ- νος τὸν ὁποῖον ἀνέφερα προηγουµέ- νως. Εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ἐδῶ εἰς τὴν Κύπρον ἡ συντριπτικἡ πλειονό- της τοῦ πληθυσμοῦ ἔχει ἀναγνωρί- σει, ὅτι ἡ συνέχισις τῆς διαμάχης καὶ τῆς θίας καὶ τοῦ ἐκφοθισμοῦ μακράν ἀπὸ τοῦ νὰ συµθάλη εἰς λύσιν, µό- νον εἰς τὸν ὄλεθρον θὰ ὁδηγήση. Εἶναι οἱ δύο αὐτοὶ παράγοντες ποὺ δύνανται νὰ μᾶς δώσουν ἀκόμη ἐλπί- δας διὰ τὸ μέλλον. ᾿Εξαρτᾶται ἀπὸ ἡμᾶς ἐδῶ εἰς τὴν Κύπρον τώρα εἴτε νὰ ἐξ ώμαν τὴν ἐλπίδα ήταν, εἴτε ν µιουργήσωµεν συνθήκας, αἱ ὁποῖαι. θὰ ο σρση δυνατὸν ἕνα διακανόνισµόν. ᾿Εχομεν τώρα τὴν εὐκαιρίαν νὰ σώσωμεν τὴν κατάστα- σιν. Θὰ το µώρία ἐὰν Ἀἀφίναμεν τὴν εὐκαιρίαν νὰ παρέλθη εκμὲ- τάλλευτος. | : Ἔνκδοσις Τοαφείου Ἐκτύπα Λημοσίων Σχέσεων σις ΖΑΒΑΛΛΗ. Ἑλληνικὰ Προγράμματα τῆς Κ.Ρ. Υ. 454 Μέτρα Πάφος 325 µέτρα ΤΡΙΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 6.50 Πρωϊνὲς μελωδίες Τ.15 Δελτίον Βϊδήσεων .90 Μελωδίες ἀπὸ τὴ Ῥώμη 1.00 Μεσημεοιάτικη μουσική 1.46 Ἐλαφρὰ μουσική ὀρχήστρας 9.00 Δελτίον Εἰδήσεων 9.10 Ἐλαφρὰ Ἑλληνικὰ τραγούδια 6.00 Εὐχάριστες Ἑλληνικὲς μελωδίες 6.50 Παιδικὴ Γωνιὰ δ6.δ0 Ἑλληνικὰ λαϊκὰ τραγούδια 600 ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 6.40 Τὸ δεκάλεπτο τῶν αὐτοχινητιστῶν 6.60 Τοαγουδᾶ ἡ Μαρία Κλάρα τ.00 Ῥϊδήσεις καὶ Σχόλιον 1.90 Πάσο - ντόμπλε 1:90 Λίσχοι κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Τὸ Μυθιστόρημα 8.16 Μαζοῦρκες τοῦ Σ:οπὲν 8.50 Σελίδες ἀπὸ τὴν Παγκόσμια Λο- γοτεχνία 8.46 Ἡ Συναυλία τῆς Τρίτης Έργα Σιοῦμαν καὶ Σιμπέλιους 9,56 Περίληψις Εἰδήσεων ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΜΛΡΤΙΟΥ Πρωϊνὲς μελωδίες Δελτίον Εἰδήσεων Παίζε, Οὐγγοικὸ συγκοότηµα Μεσημεριάτικη μουσικἡ Μελωδίες στὸ θιολὶ Δελτίον Ἠϊδήσεων Ἐλαφρὰ Ἑλληνικὰ τραγούδια Ἑλληνικοὶ δίσκοι στὴν τύχη Παιδική Των ἆ Απ’ ὅ,τι ὃ.αθάζω Εὔθυμη Μισὴ Ὥρα Ξ Λαϊκἡ Ἑγκυλλοπαίδεια Ἑλληνικοὶ χοροὶ καὶ τοαγούδια Εϊδήσεις καὶ Σχόλιον Μουσικη τειὰξ Δίσκοι κατ) ἐχλογὴν ἀκροατῶν Σελίδες ἀπὸ τὴν ᾿Οδύσσεια Ὁ ᾽Αντρὲς Σεγκόδια (κιθάρα) 8.30 'Ἡ Ὥρα τῆς Όπερας : 9.50 Βιδλιοκρισία 9,45 Ὁ τραγουδιστὴς τῆς θραδυᾶς 9,56 Περίληψις Εἰδήσεων ΠΕΜΠΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ Πρωϊνὲς μελωδίες Ἀελτίον Ειδήσεων Τραγούδια ἀπὸ διάφορες χῶρες Μεσημεριάτικη μουσικὴ «Ἕνα μουσικὸ Μπουκέτον Δελτίον Βἰδήσεων Ἠλαφρὰ Ἑλληνικὰ τοαγούδια Ἐλαφρὰ Ἑλληνικά τραγούδια Ὥρα τῆς Γυναίκας Τοραγούδία ἀπὸ τὸ Σὰν Ῥέμο ᾽Απὸ τὸν τύπο τῆς Ἑλλάδος Ἑλληνικὰ λαυκὰ τραγούὸ α τὉ Ἰατρὸς τῆς Οἰκογεγείας Τὸ συγκοότηµα «Χαθάνα Κούμ- παν Μπόῦς» π.ο0 Εἰδήσεις καὶ Σ χόλιον 1.90 Σολίστες ἐλαφρᾶς μουσικῆς τ.50 Δίσκοι κατ’ ἐχλογὴν ἀχοοατῶν 8 8 συ ϱν 6ν ο οι ον ἓ9 Εὸ κα εὰ τα -ᾱ 6) Φ ῶςίι Θ Ὁ 9ο δι ο Ως σι οσδιο κ» ὦρ «Ὁ) σι δημοτικὰ Όρο ρο -α σα ςὰ ο ος ο ΦΦΟΦΟΟ ἡ 5ν ον συ σὺ ον σι ὃν ϐ9 59 Γ-ὰ (-ὰ τὰ -ᾱ σὺ ο ον σας σι τν τος αν ας δν ὧο μα Ὁ ὃπ ος Ὁ ἐι Ὁ η» Ὁ ον Ἐ- πφωθΦοθοσοθοιῶοοσιῶ «00 Τὸ Μυθιστόρημα 486 Ἡ Ἑλληνικὴ Μυθολογία καὶ ἡ ) Μουσικἡ --«Ψὕυχὴ» τοῦ τΣεξὰρ Φράνκ 9.00 Γράμμα ἀπὸ τὸ Λονδίνο 9.16 Μουσικῆ χοροῦ 946 'Ὁ τραγουδιστῆς τῆς θραδυᾶς 9,65 Περίληψις Εἰδήσεων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 6.90 Πρώϊνὲς μελωδίες τ.1ὅ Δελτίον Εἰδήσεων 7.90 Τραγούδια τῆς ᾽Αμεριχ. ὑπαίθρου 1.00 Μεσημεριάτικη μουσικἡ 145 Σλἀυικοὶ χοροὶ τοῦ Ντδόρδιαν 9.00 Λελτίον Εἰδήσεων ) 9.10 Ἠλαφῥὰ Ἑλληνικὰ τραγούδια δ.00 Ἑλληνιχὰ τραγούδια 6.50 ᾿Επιστημονικὰ Χρονικὰ δ.40 Μελωδίες ἀπὸ χἰνμ. ἔογα 6.00 Τὰ χίνηµ. ἔργα τῆς προσεχοὺς ἑδδομάδος ᾿ ὃν 6.165 ᾿Εδῶ Λονδίνο 6.46 Οἱ Δ΄’ Χαρξτισμοὶ 700 Εἰδήσεις καὶ Σ χόλιον 1.90 ᾿Εκλεκτά ἐμδατήρια π,80 Λίσχκοι κατ’ ἐκλογὴν ἀχροατῶν 692 χιλιόχυχλοι 921,95 χιλιόχυχλοι 8.00 Γιὰ νὰ γνωοίσουµε τὴν Κύπρο 8.16 Κλασσικὴ μουσικη κατ ἐκλογὴν , ἀκροατῶν φ 9.16 Σκαπανεῖς τῆς Προόδου’ 9.50 'Ἡ ᾿Ορχήστρα χοροῦ τῆς Κ.ΕΡ.Υ. 9.46 'Ὁ τραγουδιστής τῆς θραδνᾶς 9.56 Περίληψις Βϊδήσεων ΣΛΒΒΑΤΟΝ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 6.50 Πρωϊνὲς μελωδίες Τ.15 Δελτίον Ἠϊδήσεων 1 50 Εὐρωπαϊκὲς μουσικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσημεριάτικη µουσκἡ . 1.46 Μελωδίες ᾿Ορχήστρας ἀπὸ ἛἙ- πιθεωρήῄσεις Δελτίον Ἐϊδήσεων Ἐλαφρὰ Ελληνικά τραγούδια Ἐὐρωπαϊκὲς μουσικὲς ἐπιτυχίες Παιδικὴ Γων ὰ Φίλοι µας στὸ ἐξωτερικὸ ᾽Αθλητικὰ χρονικά 2Αοιδοὶ τοῦ παρελθόντος Δελτίον Εἰδήσεων Τὸ συγκοότηµα «Καροίμπιαν Κό- μπο» Δίσκοι κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν ᾽Αποτελέσματα Ἡρετ. ποδοσφαι- οικῶν συναντήσεων 0 Τὸ Μυθ στόρηµα 6 Μουσικὸ Σταυρόλεξο ὅ Διῆγημα 0 0 τα οἳ ον ον τον ενω κ ες το μα Ὁ ὃς ὢς ὃι ὢο Ὁ ἓν Ὁ θιΘθοιΘΦΘςςΘΦ ρα σα νι ὃν δι 9 0 Παληὲς 'Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες Μουσικἡ χοροῦ ᾿ ὅ Περίληψις Εἰδήσεων ΚΥΡΙΛΚΗ 235 ΜΑΡΤΙΟΥ Τ.00 Ζωηροὶ πρωϊνοὶ ϱυθμοὶ 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.1ὅ Ἐλαφρὰ µουσιχή ὀρχήστρας 86.50 Ἑλληνιιὰ καὶ Εὐρωπαϊκὰ τραγού- ια 9.00 Κυριακάτκη πρωϊνῆ Συναυλία 10.00 Θρησκευτικὸ 'Ἡμίωρο 10.80. Κύπριοι Καλλιτέχναι 11.00 Εὐχάοριστες Πρωϊνὲς Μελωδίες 11.90 Ζωῇ τῆς παίθρου 15.10 Ἑλληνικοὶ χοῤοὶ καὶ τραγούδια 19.50 Θέατρο ἀπὸ τὸ Ῥαδ όφωνο 1.00 Μεσημεριάτικη μονυσικὴ 1.46 Μουσικὴ ἀπὸ ᾿Ιταλικὰ κινηµ. ἔργα 9.00 Δελτίον Εἰδήσεων 9.10 ἘΕλαφρὰ Ἑλληνικὰ τοαγούδια ᾷ,00 Παληὲς καὶ νέες Ἑλληνικὲς µε- λωδίες ) δ.50 Παιδικὴ Γωνά 5.50 Ἑλληνικὰ λαϊκὰ τοαγούδια 6.00. Δίσκοι Ἐλασσικῆς Μουσικῆς 6.50: Βὔθυμη Μισὴ ὍὌρα 1.ού Δελτίον Βϊδήσεων τ.16 Βιολιὰ καὶ φωνὲς 1.50 Λίσκοι κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.0 8. 8. 6. 8.1 84 9.0 9.ὃ 9.ὅ δημοτικἁ ϱ Τὸ Μυθιστόρημά 16 Ῥένα ᾿Λστέρια 46 Νεόλληνες Λογοτέχνες - Δημήτρης Διπέρτης 9.00 ἛἜξη Ἀϊῶνες Μουσικῆς Πιάνου 9.50 Ἑλληνικὰ τραγούδια σὲ ουὸμὸ χοροῦ 9,56 Περίληψις Εἰδήσεων ΛΕΥΤΕΡΑ 24 ΜΛΡΤΙΘΟΥ 6.50 Πορωϊνὲς μελωδίες τ.1ὅ Δελτίον Εἰδήσεων τ.δ0 Ναπολιτάνικάἁ τραγούδια 1.00 Μεσημερίάτιχη μουσ.κὴ 1.46 Ἐλαφρὰ μουσικἡ 9.00 Δελτίον Βἰδήσεων 9.10 ᾿Ελαφοὰ Ἑλληνικὰ τοαγούδια 6.00 ᾿Ἐλαφρὰ Ἑλληνικὰ τοαγούδια - 8.50 Ὥρα τῆς Συναΐκας 550 Δελτίον τιμῶν 6.00 Μιὰ ματιὰ γύρω στὸν κόσμο 6.10 Τὸ Τοίο Ἔκαπρ τσιατέλλο 6.90 ᾿Αθλητικὸ Εἰκοσάλεπτο 6.50 Ἡμόατήρια ᾽ | 1.00 Εϊδήσεις καὶ Σ χόλιον τ.σ0 Ἡ ᾿Ορχήστρα Μπάντνιος εΜπὶγκ Μπέν» ΄ 1.50 Δίσκοι κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Θέατρο ἀπὸ τὸ Ῥαδιόφωνο 8.50 ᾿Ελαφρὰ µουσικὴ ῥοχήστοας 8.46 Μουσική Δωματίού -:| 9.30 Πορτραῖτα --- Λόρδος Βύρων Φ.ἐ6 “Ο τραγουδιστὴς τῆς 6ραδυᾶς 9.δ6 Πεοίληψς Εἰδήσεων

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Α.Ε. ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ 6-7p
ΑΝΕΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ 6p
ΚΥΠΡΙΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ 5p
ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 4p
Ο Σερ Χιού και η Λαίδη Φούτ εις Αρχαιολογικούς Χώρους 3p
ΙΔΟΥ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ! 2p
ΕΝΑ ΚΑΘΕ ΒΔΟΜΑΔΑ 2p
Σύντομος επίσκεψεις Ανωτέρου Ιατρικού Λειτουργού 2p
ΤΟ ΦΕΤΕΙΝΟ ΧΙΟΝΙ 1p