Back

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-03-28

Ὁ κ. Α. Π. Μἰτσελλ (ἀριστερὰ) μὲ τὸν κ. Α. Γ. Γεωργιάδην, Ῥοηθὸν Διευδυντὴν τοῦ Ετηµατολογίου. Χωρομµέτρης τοῦ Ὑπουργείου ᾽Αποικιῶν ᾿Επισκέπτεται τὴν Κύπρον ΕΤΑ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Εἰδικοῦ ἐπὶ ζητημάτων διακα- τοχῆς τῆς γῆς τοῦ Ὑπουργείου ᾽Αποικιῶν, ὁ ὁποῖος προσφάτως ᾖλθεν διὰ νὰ γνωμµοδοτήση ἐπὶ τῆς κατα- γραφῆς τῶν περιουσιῶν' ἔχει ἔλθη τώρα ὁ κ. Α. Π. Μίτσελλ 0.Μ.0Ο. διὰ νὰ ἐπιθεωρήση τὸ ἔργον τοῦ Κλάδου Χωρομετρίας. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐδῶ παραμονῆς του ὁ κ. Μίτσελλ θὰ περιοδεύση τὴν Ὠῆσον καὶ θὰ κάµη εἰσηγήσεις ἐν σχέσει μὲ τὰς ἤδη ἀναληφθείσας χωρομετρήσεις. ΕΝΑ ΚΑΦΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ «ΕΣΕΝΑ μπορῷ νὰ σὲ θολέφω, τὰ πρὀθατά σου, ὅμως, πρέπει νὰ περιμένουν τὸ ἐπόμενο λεωφορεῖο». στὰ δένδρα, ἡ χαριτωµένη γατούλα τῆς φωτογραφίας µας ἀνέλαθε τὸ ἔργο τους. ./ -- ΄ « «Ἔθιμα τῆς Κύπρου» Όμορφος ὁ τόπος, ὄμορφη ἡ ζωή, ὄμορφα καὶ τὰ ἔθιμα τῶν Κυπρίων. Κοντὰ στὴν γραφικὴ ὁμορφιὰ τοῦ τόπου, ἔρχον- ται νὰ σταθοῦν σᾶν συμπλήρωμα καὶ τὰ παράξενα μὰ πολὺ πολὺ ὡραῖα ἔθιμα τῶν Κυπρίων. Σ᾽ ὅλη τὴ διαδρομὴ τῆς ζωῆς τοῦ Κυπρίου, θὰ 6ρῆ κα- νεὶς ἑκατοντάδες ἔθιμα, τοποθετημένα μὲ τέχνη τὸ καθένα στὴ θέση του. Στὴ γέννηση, στὸ θάφτισµα, στὸ Ὑάμο, στὲς διάφορες γιορτὲς καὶ στὰ πανηγύρια, ἀκόμη καὶ στὸ θάνα- το, σ’ ὅλα αὐτὰ θὰ θροῦμε µμερικὰ ἔθιμα ποὺ τὰ χαρακτη- ρίζουν. «Γέννησε ἡ γυναϊῖκα καὶ στὶς ὀκτὼ µέρες σηκώνεται. Εἶ- ναι ἡ µέρα ποὺ θὰ σταυρώση. Ολες οἱ συγγένισσες εν) ἐκεῖ καὶ ἡ λεχώνα μ᾿ ἕνα λουλάκι στὸ χέρι κάνει σταυροὺς στὸν τοῖχο. Μιὰ ἁπλῆ τελετὴ εἶναι, μὰ κρύθει τόση χάρη». «Ἔφτασε ἡ µέρα τοῦ γάµου, καὶ ὅλοι οἱ παριστάµενοι συγγενεῖς καὶ ξένοι, περιμένουν τὶς ἁλησμόνητες στιγμὲς τοῦ γεµίσµατος τοῦ κρεθατιοῦ. Βὰ καµαρώσουν τὶς προκοπὲς τῆς νύμφης ποὺ θὰ σταθῆ ἄξια συντρόφισσα τοῦ λεθεντονιοῦ». «Σήµερα εἶναι Κάλαντα κι’ αὔριο χαρὰ Θεοῦ, Φῶτα παν- τοῦ ὁλόφωτα. Κι ὅμως ὁ κόσμος χαίρεται τόσο, σήµερα. Σι- γοτραγουδᾶ ἡ νοικοκυρά, Γιατί ᾽Απλούστατα. Φεύγουν οἱ ὀχληροὶ καλικάντζαροι. Λίγα «ξεροτήγανα», τὸ τραγουδάκι τους κι’ ἡ φευγάλα τους ἐξασφαλίζεται: «Τιτσίν, τιτσὶν λουκάνικον μασιαῖριν µαυρομάνικον κομμάτι ξεροτήανον νὰ φᾶτε τζιαὶ νὰ φύετε». Κι’ αὐίὰ τ᾽ ἁπλᾶ μὰ γραφικὰ ἔθιμα τῶν Κυπρίων, δὲν ἕ- χουν τέλος. Ποιὸς δὲν θαύμασε τὴ «λαμπρατζιὰν» τὴν Λαμ- πράν, ποιὸς δὲν καµάρωσε τὶς κοπέλλες στὶς σοῦσες, ποιὸς δὲν σα μοιρολόϊ καὶ ποιὸς δὲν ἔφαγε «παρηορκἀ» μετὰ ἀπὸ κηδεία | «Ἀπουδαῖος κόσμος, μὲ σπουδαῖα ἔθιμα» ἄκουσα κάποιον ξένον τουρίστα νὰ λέη: Κι’ εἶχε δίκαιο. Λιαγωνισμὸς Ἐκθέσεωςζ Αρ. 2 Ἐὸ θέμα γιὰ τὸν Διαγωνισμὺ ᾿Εθέσεως Αρ. 3 εἶναι: «ἜἙ ο Χαδοκο ΔΕΟ. Ὁποιοσδήποτε ἀναγνώστης µας μπορεῖ νὰ λά- 6η µέρος καὶ νὰ ὑποθδάλη ἔκθεσι στὴν Αγγλική. Ἑλληνικὴ Ὢ πα ουρκενὴ γλῶσσα. Στέλνετε τὲς ἑκ- θόαεις σας ἐγκαέρως ὥστε νὰ φτάσουν στὰ γρα- φεῖα µας µέχρι τὴν ΕΙΑΔΙΕ»ΑΣΕς ΕΕ. 4 ᾽Απρι. λέου. στὴν διεύθυνσε ᾿Ενκδύτην,. ΕὨΕΕΟΝΕΣ Ἑ ΕσΣ, Ες ΧΕΕΣΟΣ. πραφεῖον Δημοσέων Σχέσε- ὧν. Λευκωσία. Η καλύτερη ἔκθεσις θὰ ημοσε- εὔεται καὶ ατὶς τρεῖς ἐχδόσειες µας καὶ θὰ παέρνει ὁ6ραθεῖο 5». ο... ᾿᾽Απὺ μιὰ καλη θέσι ποὺ διάλεξε στὸ δέν- δρο μελετᾶ τὴν κατάστασι καὶ παραµο- γεύει τὸ θήραμα, Ἐΐναι καλοθρεμμµένη καὶ λιγάκ' δυσκί- γητη κι’ ἔτσι διασκεδάζει μὲ τὸ νὰ τρο- µάζη τὰ πουλιὰ ὅσο θὰ διασκέδαζε ἂν τὰ ἅρπαξε. 6 ἆ ἀἊ ρ ΠΗ γάτα στὸ δένδρο ΥΤΕΣ τὶς µέρες ποὺ δὲν τκυ- πλοφοροῦν πα διὰ μ’ ἀεροθόλα ἢ λάστιχα γιὰ νὰ χυνηγοῦν πουλιὰ , ζα.. ων κα συ ΤΟΜΟΣ 2ος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 256 Μαρτίου, 19586 Αρ. 4 ὤ () μή -- : πω. εν ὁ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΟΝ. Ματὰ τὴν ἐπίσχεφί του στην ποιος ὑπέέαλε τὴν ἐρώτησι πῶς οἱ ἐχνολαπτῆρες ἔχουν ἐεέδοµα- ᾿ΟὈρνιθοτροφικὴ Μονάδα στὴν ᾿Αθαλάσσα τὴν περασμένη δισία παραγωγὴ ὀρνίδων ἐφ᾽ ὅσον ἡ περἰοδσοος ἐπωάσεως τῶν ἐξδομάδα ἤ Αὐτοῦ Ἐξοχότης ὁ Κυθερνήτης ἔδειξε μεγόλς σαὐγῶν εἶνσι τρεῖς ἐἑθδομάδες. Ἡ ἀἁπάντησις, θεθαίως, εἶναι ὅτι ἐνδιχφέρον γιὰ τὴν λειτουργίαν τῶν μεγάλων ἐνχολαπτήρων οἱ ἐγχολαπτῆρες εὑρίσνονται συνεχῶς σὲ λειτουργία κατὰ τὴν τῆς µονάδος ποὺ κάθε ἕνας ἔχει παραγωγὴ 1000 νεοσσῶν ὁρν]- ἐχκόλαπτιχὴν περίσδον ναὶ μόλις ἐχχνολαφξεῆ µιὰ ποσότης αὐ- θων τὴν ἔξθδομάᾶδα ποὺ πουλιοῦνταχι σὲ ἡλιχία μιᾶς ἡμέρας. Κά- γῶν ἀἁμέσως αντικανίστανται μὲ ἄλλην. ΗΠ ΑΥΤΟΥ ΕΞΟΧΟΤΗΣ ΕΙΣ ΑΟΑΛΑΣΣΖΣΑΝ κελέπε σελέοες --5δ) κ Η ΠΟΥΡΓΚΟΡΝΤΕΝΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΜΑΣ ἐπιλέκτών Λευκωσίας ἀποτελουμένη ἀπὸ ποδοσφαιριστάς τῶν τριῶν σωματείων ΑΠΟΕΛ, ΟΜΟΝΟΙΑΣ καὶ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, ἠττήθη τὴν 22αν Μαρτίου εἰς τὸ Στάδιον Λευκωσίας ἀπὸ τὴν πε- ριοδεύουσαν Σουηδικὴν ὁμάδα Γιουργκόρτενς μὲ τὸ ὑποτιμητικὸν σκὸρ 7 -- 0. Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ ᾿Επιτροπὴ ἡ ὁποία κατήρτισε τὴν ὁμάδα ἐπι- λέκτων δὲν ἐξέλεξε τοὺς καλυτέρους ποδοσφαιριστὰς καὶ οἱ Σουηδοὶ εὑρίσκοντο ἐπὶ κεφαλῆς καθ᾽ ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ ἀγῶνος. Ἡ ὑπε- ροχἡ τῶν ξένων ἦτο καταφανὴς εἰς ταχύτητα, ὁρμητικότητα, ἀντοχὴν καὶ ἀκρίθειαν. Τὸ παιγνίδι των ἦτο ἐπιδέξιον καὶ ἡ ὁμὰς τῆς Λευκω- σίας δὲν ἠδύνατο νὰ τὸ ἀντιμετωπίση. Ὅ τερματοφύλαξ τῶν Γιουργχόρντενς ἀποχκρούει θαυμάσια. Μέχρι τοῦ τέλους τοῦ πρώτου ἡμιχρόνου οἱ ἐπισκέπται µας ἐπέτυ- χον 4 τέρματα ἔναντι 0 τῶν ἰδικῶν µας. Κατὰ τὸ δεύτερον ἡμίχρονον, παρ᾽ ὅλον ὅτι ἡ ἐπίλεκτος Λευκωσίας εἶχε μὲ τὸ µέρος της τὸν ἄνεμον, ἐν τούτοις δὲν παρουσίασε Θελτίωσιν. Ἡ ὑπεροχὴ τῶν Σουηδῶν ἧτο πλέον καταφανἠς καὶ οὗτοι ἐπέτυχον τρία ἀκόμη τέρματα. ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ 1 -- ΓΙΟΥΡΓΚΟΡΤΕΝΣ 1 Α πλήθη τῶν ποδοσφαιροφίλων συνέρρευσαν τὴν παρελθοῦσαν Κυ- ριακἠν εἰς τὸ Στάδιον Λάρνακος διὰ νὰ παρακολουθήσουν τὸν ᾱ- γῶνα τῆς Σουηδικῆς ὁμάδος ἐναντίον τοῦ Πεζοπορικοῦ. Ὁ ἀγὼν ἦτο ἐξαιρετικὸς καὶ ἐδικαίώσε τὰς προσδοκίας τῶν θεατῶν. Μία φάσις ἀπὸ τὴν ποδοσφαιριχὴν συνάντησιν Τιδυργχόρτενς -- ᾽Απόλλωνος Δεμεσοῦ, ἡ ὁποία ἔληξε μὲ ἧτταν τοῦ ᾽Απόλλωνος μὲ τέρματα ὁ --- 1. Ὅ Πεζοπορικός, τοῦ ὁποίου ἡ ὑπεροχὴ ἧτο καταφανὴς κατὰ τὸ πλεῖστον τοῦ ἀγῶνος, ἐνεθουσίασε τοὺς ὁὀπαδούς του μὲ τὸ ἐπιδέξιον παιγνίδι του. Ἠτο ἀναμφιθόλως µία ἀπὸ τὰς καλυτέρας ἐμφανίσεις τῆς ὁμόδος τοῦ Πεζοπορικοῦ μέχρι σήμερον καὶ οἱ Λαρνακεῖς ποδοσφαιρι- σταὶ εἶναι ἄξιοι συγχαρητηρίων διὰ τὸ ἐξαιρετικόν των ἀποτέλεσμα. Κατὰ τὸ πέρας τοῦ πρώτου ἡμιχρονίου ὁ Πεζοπορικὸς προηγεῖτο κα- τόπιν τέρματος σηµειωθέντος ὑπὸ τοῦ Σπύρου. Δύο λεπτὰ μετὰ τὴν ἔναρξιν τοῦ δευτέρου ἡμιχρόνου ἡ Σουηδικὴ ὁμὰς ἰσοφάρισε. ὌἜκδοσις 1 ραφείου Δημασίων Σχέσεων. ᾿Ἐκτύπωσις ΖΑΒΑΛΛΗ. Ἑλληνικὰ Προγράμματα τῆς Κ. Ρ. Υ. 602 χιλιόχυνλοι 921,0 χιλιόνυκλοι 4954 µέτρα Πάφος 325 µέτρα ΤΡΙΤΗ 1 ΛΠΡΙΛΙΟΥ 6.50 Πρωϊνὲς μελωδίες Τ.1ὅ Δελτίον Εἰδήσεων τιδ0θ Τζούλ αν Αντερλυ (σαξόφωνο) 1.00 Μεσημµεριάτ χη μουσικὴ υ.46 Παίζουν γνωστὲς ὀρχῆστρες 9.00 Δελτίον Εϊδήσεων 9.10 ᾿Βλαφρὰ Ἑλληνικὰ τραγούδια δ.00 Εὐχάριστες Ἑλληνικὲς μελωδίες 190 Παιδικὴη Γωνιὰ 6.60 Ἑλληνικὰ λαϊκὰ τοαγούδια 6.00 ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 6.40 Τὸ 10λεπτο τῶν αὐτοκινητιστῶν 6.50 Τραγουδᾶ ἡ Ῥενὲ Δεμπᾶ 1.00 Ἐϊδήσες καὶ Σχόλιον 1.90 Μουσικὴ στὸ ὀργανάκι Τ.50 Δίσκοι κατ ἐχλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Τὸ Μυθιστόρημα 8.1 Ῥυθμοὶ µινουέττου 8.50 ᾽Απὸ τὴν Παγκόσμια Λογοτεχνία β.4ὔ Ἡ Συναυλία τῆς Τοίτης «Ρω- µαῖος καὶ ᾿Τουλιέττα» (Μπερλιὸξ) 9.4ὔ Ὁ τραγουδιστὴς τῆς ὀραδυᾶς 9.55 Τερίληψις Βἰδήσεων ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 0 Πρωινὲς μελωδίες δ Δελτίον Εἰδήσεων 0. Χορευτικοὶ ρυθμοὶ 00 Μεσηµεριάτ κη μουσικὴ 4 ᾿Εκλεκτὰ θὰλς 9.00 Δελτίον Βἰδήσεων 9.10 ᾿Ελάφρὰ Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ελληνικοὶ δίσκοι στὴν τύχη ϱ 50 Ἠαιδικὴ Γωνιὰ 5.60 ᾿Απ΄ ὅ,τι διαθάζω 6.00 Εὔθυμη Μισὴ Ὥρα 6,50. Λαϊκή Ἐγκυκλοπαίδεια 6.46 Δημοτ κἁ τραγούδια καὶ χοροὶ Τ.00 Ἐϊδήσεις καὶ Σ χόλιον Ῥολίστες ἐλαφρᾶς μουσικῆς τ.δ0 Δίσκοι κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Σελίδες ἀπὸ τὴν ᾿Οδύσσεια 8.90 Πάσο-ντόμπλε 8.20. Ἡ ὍὭρα τῆς Ωπερας «Φάουστ» τοῦ Γκουνὼ 80 Βιθλιοκρισία 45 Ὁ τραγουδιστὴς τῆς θραδυᾶς βὅ Περίληψις Εϊδήσεων ΠΕΜΠΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 6.50 Πρωϊνὲς μελωδίες τιϊς Δελτίον Εἰδήσεων τ,δυ ' Ἡ ᾿Ορχήστρα Ἠντμοῦντο Ρὸς 1.00 Μεσημεριάτ κη μουσικὴ 15 Ἡ ᾿Ορχήστρα Μαντοθάνι 9.00. Λελτίον Εἰδήσεων ».10 ᾿Βλαφρὰ Ἑλληνικὰ τραγούδια 5 00 ᾿Βλαφρὰ Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.50 Ωρα τῆς Γυναίκας 5.60 Τραγουδᾶ ὁ Νάτ «Κίγ» Κόουλ 6.00 ᾽Απὸ τὺν τύπον τῆς Ἑλλάδος 6,10 'Ἑλληνικὰ λαϊκὰ τοαγούδια 6.50 Ὁ Ἰατρὸς τῆς Οἰκογενείας 66 Μελωδίες στὺ θιολὶ 3 τ.00 Ἠϊδήσεις καὶ Σ χόλιον τοῦ Μουσικη τζιὰς 7.80 Δίσκοι κατ’ ἐκλογὴν ἀχροατῶν 8.00 'Γὸ Μυθ στόρηµα τ.δθ 8.00 δ.15ὅ 9.156 9.50 9.456 9.19 Δίσκοι κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Τ ὰ νὰ γνωρίσουμε τὴν Κύπρο Ἐλασσικὴ µμµουσικὴ κατ) ἐκλογὴν ἀκροατῶν Σκαπαγεῖς τῆς Προόδου Γουΐλλιαμ Κάξτον Ἡ ᾿Ορχήστρα χοροῦ τῆς Κ.Ρ.Υ, ὍὉ τραγονδιστὴς τῆς θραδυᾶς Περίληψις Βϊδήσεων ΣΛΒΒΑΤΟΝ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 6.50 1.16 τ50 1.00 1.450 5.00 1.10 ὅ,00 ὅ.50 5 σ0 6.50 0.46 τ.00 1.16 τ.δ0 1.605 800 8.15 8.414 9.00 9.50 4 56 τοῦ δ.00 δ,156 8.50 9.00 10.00 10.50 11 ϱ0 11.50 19.10 19.50 1.00 145 2.00 9,10 δ.00 5.0 β,1ὔ Ἑλληνικὴ Μυθολογία καὶ Μουσικἡ «'Ἠλέκτρα» (Στράους) 9,00 Γοάµμα ἀπὺ τὸ Λονδίνο 4,1 Μουσικη τοῦ Κόουλ Πόρτερ 9,45 Ὁ τραγουδιστής τῆς θραδυᾶς Ας Περίληψις Εἰδήσεων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 6.50 Τρῳ νὲς μελωδίες «19 Λελτίον Βϊδήσεων 50 Τραγούδια ἀπὺ διάφορες χῶορες 00. Μεσημεορ άτικη μουσικὴ 00. Δελτίον Εἰδήσεων 1 μὲ αν -ᾱα -ᾱ .. ὧι δ.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια δ.50 ᾿Ἠπιστημονικὰ χοονικὰ. ϱ40 Μελωδίες ἀπὸ ὀπερέττες 6.00. Κινηματογραφικὰ ἔργα τῆς προ- σεχοῦς ἑθδομάδος ὅ ᾿Εδῶ Λονδίνο 40. Διάσημοι κχινηµ. ἀστέρες ϱ. Ἠϊδήσεις καὶ Σ χόλιον 0 Χοροὶ Ῥόκ ἐντ Ρὐλλ Σ,λαυϊκοὶ χοροὶ τοῦ Ντθόρζιακ 10 Ἠλαφρά Ἓλλην κἁ τραγούδια 0.50 τ.1ὅ 1.50 1.00 1.45 3 00 δ.10 5.00 5.50 5.50 ϱ.00 6.10 6,50 6.ὔὅ0θ Τ.00 τ.90 τ.ὸθ 8.00 05 «90 8. .οὅ ὢ «ῷ ὸ ΗἩρωϊνὲς μελωδίες Δελτίον Εϊδήσεων Τὸ Κουϊντέττο Τόνυ ΕΚίνσεὺ Μεσημεριάτικη μουσικὴ Μελωδίες ἀπὸ ἐπιθεωρήσεις Δελτίον Εϊδήσεων Ἐλαφρά Ἑλληνικὰ τραγούδια ἨΒὐρωπα,κὲς ἐπ τυχίες Παιδικὴ Γωνιὰ Φίλοι µας στὸ Ἐξωτερικὸ 'Ο “Αγ. Λάξαρος (ὁμιλία) )Αοιδοὶ τοῦ παρελθόντος Δελτίον Εϊδήσεων ἸΜουσικὴ τῆς Λατινικῆς ᾽Αμερικῆς Δίσκοι κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν ᾽Αποτελέσματα Βρεττ. ποδοσφα - ρικῶν συναντήσεων Τὸ Μυθιστόρημα Μουσικὸ Σταυρόλεξο ᾽ Διήγημα Παληὲς Ἑλληνικὲς μελωδίες Μουσικὴ χοροῦ Περίληψις Εϊδήσεων ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ζωηροὶ πρωϊνοὶ ουθμοὶ Λελτίον Ἐἰδήσεων ᾿Ελαφρὰ µουσικὴ ὀρχήστρας Ἑλληνικὰ καὶ Ἑένα τραγούδια Κυριακάτικη Πρωϊνὴ Συναυλία «Στάμπατ Μάτερ» τοῦ Ντθόρς αν Θφησκευτικὸ Ἡμίωρο Κύπριοι Καλλιτέχναι ῬἘὐχάριστες πρω.νὲς μελωδίες Ζωήῇ τῆς Ὑπαίθρου Δημοτικά τραγούδια καὶ χοροὶ Θέατρο ἀπὸ τὸ Ῥαδιόφωνο Μεσημεριάτικη µουσ κἢ Ἡ ᾿Ορχήστρα Μόντυ Κέλλυ Δελτίον Εἰδήσεων Ἐλαφρά Ἑλληνικὰ τοαγούδια Ἑλληνιλὲς μελωδίες Παιδικἡ Γωνιὰ Ἑλληνικὰ λαϊκά τραγούδια Δίσκοι ζλασσικῆς μουσικῆς Ἠὔθυμη Μισὴη ὍὭρα Δελτίον Βϊδήσεων Λουτσιάνο Σαντζιόρτζι (πιάνο) Δίσκοι κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Τὸ Μυθιστόρημα ένα ᾿᾽Αστέρια Νεόλληνες Λογοτέχναι --- Μυρ- τιώτισσα Ἕξη αἰῶνες µουσ κῆς πιάνου Ἑλληνικὰ τραγούδια σὲ ουθμὸ χοροῦ Περίληψις Εἰδήσεων ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Τ[ρω νὲς μελωδίες Δελτίον Βἰδήσεων Τραγουδᾶ ὁ “Ὑό Μοντὰν Μεσημµεριάτικη μουσικη Τσιγγάγικες μελωδίες Δελτίον Εἰδήσεων Ἐλαφρὰ Ελληνικὰ τραγούδια Ἐλαφρὰ Ἑλλην κἁ τραγούδια ρα τῆς Γυναίκας Δελτίον τιμῶν «Ἡ Μεγ. Ἑδδομάδα» (ὁμιλία) Μουσικὴ χοροῦ ᾿Αθλητικὸ εἰκοσάλεπτο Ἱσπανικοὶ ουθμοὶ Εϊδήσεις καὶ Σ χόλιον Τυρολέζ κεθ μελωδίες Δίσκοι κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Θέατρο ἀπὸ τὸ Ῥαδιόφωνο Ἡ Θυσία τοῦ ᾿Αόραὰμ Μουσικὴ Δωματίου Πορτραΐτα --- Βλ Γκρέκο ὍὉ τραγουδιστὴς τῆς θραδυᾶς Περίληψις Βϊδήσεων Μέλος τῆς Πτηνολογιχῆς 'Ἑταιρείας Κύπρου κρατῶντας ἕνα πουλὶ ποὺ τοῦ πέρασε ῥακτύλιον. Σημειώνεται ὁ ἀριθμὸς τοῦ δακτυλίου παὶ τὸ πουλὶ ἀφήνεται ἐλεύθερο. Ύστερα μπορεῖ νὰ θρεθῃ κάπου στὴν Κεντρικχἠν Εὐρώπη, στὴν Σκανδιναυῖο ἢ καὶ στὴν ᾽Αγγλία. η ΠΤΗΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΑΤΑ τὴν ἄνοιξι καὶ τὸ φθινόπωρο παρατηρεῖται σὲ πολλὰ νησιὰ |ΚΖ µεγάλη Κίνησις ἀποδημητικῶν πουλιῶν σὲ ἐλάχιστες ὅμως πε- ριπτώσεις ἡ κίνησις αὐτὴ φαίνεται τόσο καθαρά, ποὺ νὰ μπορῇ νὰ τὴν προσέξη κι ὁ πολυάσχολος κάτοικος τῆς πόλης, ὅσο στὴν περί- πτωσι τῆς Κύπρου. , . Λόγῳ τῆς γεωγραφικῆς της θέσεως εἰς τὸ άνατολικὀν ἄκρον τῆς Μεσογείου, ἡ Κύπρος θρίσκεται πάνω στὴν χραμμὴν ποὺ ἀκολουθοῦν τὰ ἀποδημητικὰ πουλιά ποὺ πηγαίνουν προς νορρ ἀπὸ τὴν ᾿Αϕρικα: νικὴν ἥπειρον, ὅπου περνοῦν τὸν Χειμώνα, πρὸς τὴν Δυτικὴν ᾿Ασίαν καὶ Εὐρώπην. Εἶναι ἀπὸ τὶς χῶρες ποὺ συνορεύουν μὲ τὴν ἀνατολικὴν Μεσόγειον ποὺ ἀναρίθμητα πουλιὰ ἀρχίζουν τὸ ταξείδι τους πάνω ἀπὸ τὴ θάλασσα τὴν ἄνοιξι καὶ τὰ πουλιά αὐτὰ κάνουν τὸν πρῶτο τους στα- θμὸ στὴν Κύπρο. Τὸ φθινόπωρο συµθαίνει τὸ ἀντίστροφο καὶ χιλιάδες κουρασµένα πουλιά διαφόρων γενῶν χρησιμοποιοῦν τὴν Κύπρο σὰν τε- λευταῖο σταθμὸ στὸ μακρυνὸ ταξείδι γιὰ νὰ ἀκολουθήσουν τὸν ἥλιο. Πρὶν ἕνα σχεδὸν χρόνο ἱδρύθηκε ἡ Ἠτηνολογικὴ Ἑταιρεία Κύπρου, ποὺ σκοπὸ ἔχει νὰ κάµη πλήρη ἐπισκόπησι τῶν διαφόρων πουλιῶν τῆς Κύπρου, νὰ µελετήση τὴν κίνησι τῶν ἀποδημητικῶν πουλιῶν µέσῳ τῆς Κύπρου καὶ νὰ ἀναπτύξη μεταξὺ ὅλων τῶν κοινοτήτων ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ πουλιὰ τῆς νήσου. Μέχρι τώρα τὸ πιὸ ἐνδιαφέρον κατόρθωμα τῆς Ἑταιρείας ὑπῆρέεν ἡ καταγραφὴ 20 νέων γενῶν στὰ πουλιὰ τῆς νήσρυ καὶ ἡ συλλογὴ τῶν πρώτων ἀξιοπίστων πληροφοριῶν περὶ τῆς πραγματικῆς καταστά- σεως πολλῶν γενῶν τὰ ὁποῖα παρετηρήθησαν µόνον παροδικῶς εἰς τὸν παρελθόν. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὅτι παρακολουθεῖ γιὰ τὴν ἐμφάνισι νέων ἤ σπανίων πουλιῶν ἡ Ἑταιρεία ἀναπτύσσει τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ πουλιὰ τῆς νή- σου μεταξὺ ὅλων τῶν κοινοτήτων καὶ ἤδη μεταξὺ τῶν μελῶν της συγ- καταλέγονται ἀρκετοὶ Ἕλληνες καὶ Τοῦρκοι. Μία ἄλλη ἀξιόλογος ἐργασία ποὺ ἐκτελοῦν µέλη τῆς 'Ἑταιρείας, ποὺ ὁρίσκονται σ᾿ ὅλες τὶς ἐπαρχίες, εἶναι ἡ µελέτη τῶν Κυπριακῶν πουλιῶν ἐν συγκρίσει μὲ τά ἴδια Ὑένη ἄλλων χωρῶν. Ἡ περισσοτέρα ὅμως ἐργασία διεξάγεται εἰς τὸ πεδίον τῆς ἀποδημήσεως καὶ ἔχει ἤδη συλλεγῆ ὄγκος ὁλόκληρος πληροφοριῶν περὶ τοῦ ἀριθμοῦ καὶ τῶν ἡμερομηνιῶν ἀφίξεως καὶ ἀναχωρήσεως τῶν ἁἀποδημητικῶν πουλιῶν, ποὺ αὐξάνουν τὶς γνώσεις µας γιὰ τὸ θέµα αὐτό. Ἕνας ἀπὸ τοὺς τρόπους γιὰ νἁ µάθουµε περισσότερα γιἀ τὶς ἁπο- στάσεις ποὺ διανύουν τὰ πουλιὰ --- καὶ παρεμπιπτόντως γιὰ τὴν ἡλι- κία ποὺ ζοῦν --- εἶναι ἡ τοποθέτησις ἐλαφρῶν µεταλλίνων δακτυλίων στὰ πόδια τους. Αὐτὸ γίνεται ἀπὸ ὅλους τοὺς πτηνολόγους σ᾽ ὅλο τὸν κόσμο κι ἄρχισε νὰ ἐφαρμόζεται καὶ στὴν Κύπρο. Πέρσι ἐφαρμόστη- κε αὐτὴ ἡ μέθοδος σὲ 250 πουλιά. Αὐτοὶ οἱ δακτύλιοι τοποθετοῦνται στὰ πουλιὰ εἴτε ὅταν ἀκόμα εἶναι µέσα στὴ φωλιὰ ἤ ἀφοῦ παγιδευθοῦν. Φυσικὰ πρέπει νὰ χρησι- μοποιηθοῦν ἑκατοντάδες ἤ καὶ χιλιάδες πουλιὰ γιὰ νὰ καταστῆ ὄυνα- τὸν νὰ ἐπιστραφοῦν λίγοι δακτύλιοι, µέχρι σήµερα, ὅμως, τὰ ἀποτελέ- σµατα εἶναι ἀξιόλογα. ᾿Ανάμεσα στὰ πουλιὰ ποὺ περνοῦν ἀπὸ τὴν Κύπρο δυὸ φορὲς τὸν χρόνο θὰ ὑπάρχουν πολλὰ ποὺ θὰ ἔχουν δακτυλίους ἀπὸ ὅλα τὰ µέρη τῆς Εὐρώπης κι ὣς γεγονὸς κάπου {0 θρέθηκαν ἤδη ἐδῶ. Τὰ περισσοό- τερα θρέθηκαν σὲ πουλιὰ ποὺ πιάστηκαν ν ἰξόδεργα καὶ στάλησαν πίσω στὴν χώρα ποὺ ἀνήκουν. Οἱ δακτύλιοι προήρχοντο ἀπὸ μακρυνὲς Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ 1957 κα- τεγράφησαν 127.900 περίπου ἐπι- σκέπται εἰς τὰ ἀρχαῖα μνημεῖα καὶ Φ ἡΨΜουσεῖα εἰς ὁλόκληρον τὴν Κύπρον- καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς παρουσιάζει μεγάλην θελτίωσιν ἐν συγκρίσει μὲ τὰς 51.000 τοῦ 1956, παρ᾽ ὅλον ὅτι εἶναι κατώτερος τοῦ 1954 ὅτε ἐσημειώθη ἐπίδοσις μὲ 149.000 περίπου ἐπισκέψεις Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ σχολικοῦ ἔ- τους 1955--26 ὑπῆρχον ἐν Κύπρῳ Τ46 σχο- λεῖα στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως ὅλων τῶν τύπων --- 209 Ἑλληνικά, 221 Τουρκι- 9 κΚό. πέντε Μαρωνιτικά, τέσσερα ᾽Αρμενι- κἁ καὶ 14 ἄλλων ἐθνικοτήτων καὶ ὁ ἀρι- θμὸς τῶν μαθητῶν οἱ ὁποῖοι παρηκολού- θουν µαθήµατα εἰς σχολεῖα στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως συντηρούµενα ὑπὸ τῆς Κυθερνήσεως ἦτο 77.209 Ἡ Συνολικἡ παραγωγὴ σταφυλῶν ἐν Κύπρῳ κατά τὸ 1957 ἦτο 92.000 τόνοι πε- ο ρίπου καὶ ἐξήχθη συνολικῶς ποσότης 3. 374 τόνων ἐπιτραπεζίων σταφυλῶν Ὁ ἀριθμὸς τῶν συνδικαλιστῶν εἰς τὸ ΟΕ ΕΙΒΠΑΏΝ -- στ ω. Ἠνωμένον Βασίλειον ἀνέρχεται εἰς κατὰ ς τι ὀλιγώτερον τῶν 10 ἑκατομμυρίων, 2 ϐ οὗτοι εἶναι ὠργανωμένοι εἰς 670 χωριστὰς τ συνδικάτα καὶ ἄνω τῶν δύο τρίτων ἀνή-« κουν εἰς 17 µεγάλας ἑνώσεις : Ἡ µεγαλυτέρα αὔξηῃσις εἰς τὸ ποσο- στὸν θανάτων εἰς πεζοὺς ἡλικίας ἄνω τῶν 62 ἐτῶν κατεγράφη εἰς τὴν Ὁλλανδίαν ὅπου ἀνῆλθεν ἀπὸ 40,2 εἰς ἕκαστον ἑκα- ο τομμύριον κατοίκων ἐτησίως διὰ τὴν πε- ρίοδον 1920)52 εἰς 96,8 διὰ τὴν περίοδον 1953)32, παρουσίασε δηλαδὴ αὔξησιν 139 τοῖς ἑκατόν. χκῶρες ὅπως τὴν ᾽Αγγλία, τὸ Βέλγιον, τὴν Σουηδία, τὴν Λιθουανία, τὴν Σιθηρία καὶ τὴν Αἴγυπτο. Πιὸ συχνὰ προέρχονται ἀπὸ τὴν Κεν- τρικὴ Εὐρώπη καὶ τὴν Ρωσσία. Ενας δακτύλιος θρέθηκε σ᾿ ἕνα πολὺ σπάνιο πουλὶ γιὰ τὴν Κύ- προ, ἕναν σπάνιο κορυδαλλὸ ποὺ τοῦ πέρασαν τὸν δακτύλιο πρὶν ἕνα Χρόνο στὴν ᾽Αγγλία. Τελευταίώς θρέθηκε δακτύλιος σὲ ἕνα πουλὶ ποὺ πιάνεται συνήθως σὲ παγίδες. Τὸ πουλὶ αὐτὸ πιάστηκε σὲ ἰξόθεργα στὰ Λειθάδια, τῆς Ἐ παρχίας Λάρνακος, τὸ περασμένο φθινόπώρο. Οἱ ἔρευνες ἀπέδειξαν πὼς ὁ δακτύλιος μπῆκε στὸ πουλὶ ὅταν ἁἀκόμα δρισκόταν στὴ φωλιά, πρὶν τρεῖς μῆνες στὴν ἐπαρχία Ποζνὰν τῆς ΙΠο- ωνίας. Ἡ Ἑταιρεία ἐλπίζει νὰ δοκιµάση σὲ µεγάλη κλίµακα τοὺς δα- κτυλίους στὴν χερσόνησον τοῦ ᾽Ακρωτηρίου φέτος τὴν ᾿Ανοιξι. Ἐν τῷ μεταξὺ περιμένουν νὰ πάρουν πίσω τὸν πρῶτο τους δακτύλιο, Αν κανένας συναντήση πουλὶ μὲ δακτύλιο στὸ πὀδι του παρακα- λεῖται νὰ τὸ στείλη στὰ Γραφεῖα τῶν Εἰκόνων τῆς Κύπρου, στὴν Λευ- Κωὠσία. Μετὰ θά σταλῆ πίσω στὴν χώρα τῆς προελεύσεώς του καὶ θά δοθοῦν στὸν ἀποστολέα πληροφορίες γιὰ τὸν τόπο καὶ τὸν χρόνο ποὺ ἐμπῆκε ὁ δακτύλιος στὸ πουλί. Ρρεςς α ΙΜΕΩΩΝΛ πολλὲς οἰκογένειες σ’ ἐκδρομὲς στὸ ὕπαιθρο τὶς Κυρια- κές. Κύ οἱ περισσότεροι ἐκδρομεῖς ἀνέθηκαν στὶς χιο- νισµένες πλαγιὲς τῶν θουνῶν τοῦ Τροόδους. Τὶς τελευταῖες Βυριακὲς ὁ Ὄλυμπος ἔμοιαζε σὰν τόπος ραντεθοῦ ὅλων τῶν ἐκδρομέων κι’ ὁ περαστικὸς ταξιδιώτης ἔόθλεπε γονεῖς καὶ φίλους νὰ κουθεντιάζουν καθισµένοι στὴν λιακάδα ἐνῶ τὰ μικρότερα παιδιά ἀπολάμθαναν τὸ κατάλευκο χιόνι. Στὶς φωτογραφίες ποὺ δημοσιεύουμε Φφαίνονίαι (ἀριστε- ρὰ) μιὰ οἰκογένεια ν᾿ ἀπολαμθάνη ἕνα ὀρεκτικὸ ὑπαίθριο ο' εὐχάριστες ἀνοιξιάτικες µέρες τοῦ Μάρτη τράθηξαν Ἡ ὁμάδα ἑτοιμάζεται γιὰ τὴν ἐμφάνισι στὴν τηλεόρασι. Ἔξ ἀριστερῶν πρὺς τὰ δεξιά, ὁ κ. Χ. Φεταῆ (μὲ πλῆρες νυκτερινὸν ἕνδυμα), ὁ π. Μ. Φερίτ, (μὲ ἐπίσημον ἔνδυμα συγκεντρώσεων), ὁ π. Ισμαήλ (μὲ ἐνδυμασίαν σπὀρτ), ὃ κ. Α. Σουπχῆ (μὲ ἀνεπί- αηµον ἕνδυμα συγκεντρώσεων), ὃ κ. ΧΝ. ᾿λερῃη (μὲ πρωῖ- νὸν ἕἔνδυμα). ΚΟΜΨΟ ΝΤΥΣΙΜΟ ΆΟ] σχεδὸὲν στὴν Ἀύπρφ ντύνονται σήµερα πολὺ παλύτερα παρὰ Ο:: προηγουμένως. Αὐτὸ δὲν ὀφείλεται µόνο στὴν αὔξουσα εὐπραγία ποὺ παρατηρεῖται στὸν τόπο ἀλλὰ γναὶ στὴν αἴσθησι κπομφοῦ ντυσίµατος ποὺ ἄρχισαν νὰ ἀποχτοῦν σιγὰ-σιγὰ οἱ Ἐύπριοι ὡς ἀποτέλεσμα τῶν διαφόρων ἐπαφῶν τους μὲ τὸν ἔξω πέσµο, μὲ τα- ξίδια στὸ ἐἑξωτεριχὸ ἢ μέσον τοῦ πινηµατογράφου. Οἱ Κυπρίες ἀπὸ χκαιρὸ φημίζονται γιὰ τὴν ἐξαιρετιχή τὸυς αἴσθη- σι ντυσίµατος, ξέρουν πῶς καὶ πότε νὰ φορέσουν τὰ διάφορα φὀρέματα. Αν κρίνουμε ἀπὸ ἕνα πρόσφατο πρόγραµµα τῆς Κυπριακῆς Τη- λεοπτικῆς 'Ὑπηρεσίας φαίνεται πὼς ἐχτὸς ἀπ᾿ τὶς Κυπρίες κι’ οἱ Κὺύ- πριοι ἄνδρες ἄρχισαν νὰ ἐνδιαφέρωνται γιὰ τὴν ἐξωτερική τους ἐμ- φάνισι. Τελευταίως ὁ κ. Μ. Φερίτ, ὁ πολύπλευρος λειτουργὸς τοῦ Ἑμή- µατος Γεωργίας, μὲ τὴ θοήδθεια μερικῶν φίλων του ἔδειξε στοὺς θεα- τὲς τῆς Ευπριαχκῆς Τηλεοράσεως τὶ ἀκριθῶς πρέπει νὰ φορῇ ἕνας χα- λοντυµμένος ἄνδρας στὶς διάφορες περιπτώσεις. Ἐνδ οἱ πέντε φίλοι του παρουσίαζαν τὲς διάφορες ἔνδυμασίες ὁ χ. Φερὶτ τὶς περιέγραφε πι᾿ ἀνέφερε στοὺς ἀχπροατές του τὶς κατάλληλες ἐνδυμασίες γιὰ τὶς πυριώ- τερες περιπτώσεις, ᾽᾿Ακόμη γαὶ τὰ πρόσωπα ποὺ δὰ παρευρεξοῦν σὲ ἐπίσημες συγκεντρώσεις πληροφορήθηκαν τί θὰ πρέπει νὰ φορέσοουν γιὰ νάναι χανονιχὰ ντυµένοι. Τὸ πρόγραµµα αὐτὸ ἦταν ἡ τρίτη ἐμφάνισις τοῦ χ. Φερὶτ στὴν τη- λεόρασι. Προηγουμένως παρουσιάστηκε σὲ προγράµµατα τῆς τηλες- βάσεως γιά τὴν φωτογραφιχἠ τέχνη καὶ γιὰ τοὺς καλοὺς τρόπους. γεῦμα στὴν σκιὰ ἑνὸς πεύκου στὸ Τρόοδος, (κέντρον) Χιονο- δρόμοι ἀπολαμθάνουν ἕνα τσιγάρο χωρὶς νὰ διατρέχουν τὸν κίνδυνο νὰ μεταδώσουν πυρκαϊά στὸ δάσος, καὶ (δεξιὰἀ) παι- διὰ τοῦ Τζιούνιορ Σκοὺλ Λευκωσίας παίζουν χιονοπόλεµμο. , “Ὅποια διαδρομὴ κι’ ἂν ἀκολουθήσουν οἱ ἐκδρομεῖς γιά τὶς χιονισμένες θουνοκορφὲς ὁπωσδήποτε θὰ περάσουν ἀπ τὶς κοιλάδες τῶν ἀνθισμένων φρουτοδένδρων. Κι οἱ δυὸ κοιλάδες, τῆς Μαραθάσας καὶ τῆς Σολέας, ἔχουν αὐτὴ τὴν ἐποχὴ ἐξαι- ρετικἡ ὁμορφιά ποὺ ἀξίζει ν᾿ ἀφιερωθῆ Υύ’ αὐτὲς μιᾶ ἐκδρομὴ τὴν Κυριακή. Ὁ κ. Φερὶτ εἶπεν ὅτι ἡ ἑνδυμασία Ἑνὸς ἀνδρός, ὅπως κι’ οἳ τρόποι του προδίνουν τὸν χαρακτῆρα του καὶ τὴν προσωπικότητά του. Κι) ἔτσι πρέπει πάντοτε ἕνας νὰ φορΏ τὰ πατάλληλα ροῦχα στὴν κατάλληλη περίπτωσι καὶ νὰ πρὀσπαθῃ νὰ τὰ διατηρῆ καβθαρὰ καὶ καλοσιδερωµένα --- ἕτδόιμα γιὰ κάθε περίπτωσι. “Ὁ κ. Φερίτ, εἰσήγαγε τὸν κ. Χ. ᾿Ισμαὴλ ντυµένον γιὰ τὴν ἐξοχή. Ἵνο, «ἀνοικτὸ» (ὄχι σταυρωτό) σοχνιάνι ἁπὸ τουήντ, λινὸ ἢ όαμ- θαπερό, ἀνάλογα μὲ τὴν ἐποχή, ποὺ φοριέται μὲ µονόχρωο παντε- λόνι ἀπὸ διαφορετικὸ ὑλικὸ καὶ γερὰ παπούτσια γιὰ περπάτημα. ῶἨσῶ ὁ . Ν΄ ᾿Εμὶν μὲ ἔνδυμα δείπνου. Αὐτὴ ἡ ἐνδυμασία, εἶπεν ὁ κ. Φερίτ, εἶναι κατάλληλη γιὰ χορούς, δεξιώσεις χι’ ἐπίσημα γεύματα. Αὐτοῦ Ξοχότης ις τήν ᾽Αἴαλάσσαν ΗΝ ή σµένη ἑθδομάδα ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης ὁ Κιυή Μήτης ἐσυνέχισε τὲς ἐπισκέψεις του στὰ Άβορα Κυθερνητικἁ τµήµατα καὶ ἔπε- σκέφθη τὴν Ββθερνητικὴν Επαυλιν ᾿Αθαλάσσης. Τὴν Αὐτωξοχότητα συνώδευε ὁ Διευθυντῆς Γεωργίας, ἱβρηθὸς Διευθυντὴς καὶ οἱ τρεῖς ᾽Ανώ- τεροι ΓεωρΔῶρὶ Λειτουργοί. Κατὰ τὴν ἐπίσκεψίν του στὰ διΒρα τµήµατα τῆς ἐπαύλεως ἡ Αὐτοῦ ᾿Ἐξοχότης ἄἨ]ντησε τοὺς διαφόρους λειτουργοὺς τοῦ τμήμεΜΜτοὺ σχετίζονται μὲ τὶς δραστηριότη- τες τῆς ἐπάβεως καὶ οἱ ὁποῖοι ἀπήντησαν εἰς τὲς ἐρωτήσεις 38 τοὺς ὑπέθαλε. Εἰς τὸν Κυθερνήτην ἔκαμαν ἐέοδκικὴν ἐντύπωσιν τὰ πολλὰ ἔργα ἆνα- πτόξεως το ψνεπληρώθησαν στὴν ᾿Αθαλάσσα ἀπὸ τὴν ἐποχὴν προηγουµένης ὑπηρεσίας του στὴν Κύπρο. τοῦ Ἐξοχότης ὁ ἈΚυθερνήτης, ἐπιθεωρεῖ τὰ τικὰ δείγµατα μιᾶς ἀγέλης Τολαχτοχομικῶν νεράτων (σιόρτχορν) ᾽Αγελάδων ποὺ διατη- ι στὴν ᾿ἈΑθαλάσσα ἀπὸ πολλὰ χρόνια. Οἱ άγε- αὐτὲς ἔχουν µέσην παραγωγὴν 100 γαλλονίων τος σὲ νάθε περίοδον γαλαχτοπαραγωγῆς παὶ λοῦν τὸν πυρῆνα ἀναπαραγωγῆς ἀπὸ τὸν ὁ- προμηθεύονται πολλὲς ἀγέλες τῶν γαλαχτονχό- ἐπιχειρήσεων τῆς Νήσου. Ἡ γολαχτοχομικῆ ϱ ᾿Ἀθαλάσσης, ποὺ δὰ ἐχμοντερνισθῃ στὸ προ- μέλλον, θὰ ἀποχτήση εἰδιχὸν ἠἡλεχτριχὸν µη- ο. ἀρμέγματος. 9. υμπληρώσει τὴν περιοδεία του στὴν Ἔπαυλι σσης, ἡ Ἀὐτοῦ Ἐξοχότης ἐπιθεώρησε τὸ Φυ- Κτηνοτροφικῶν ὠνυτῶν, τὲς περιοχὲς Φθοσχή- αἱ τὲς ἐρνασίες ἐχτιμήσεως τῶν ζωοτροφῶν. ἐπίσης μερικὰ ἀπὸ τὰ ἔργα ποὺ ἐχτελοῦνται ν Ὑπηρεσίαν ᾿Εκμέτολλεύσεως τῆς Γῆς ποὺ σχποπὸν τὴν καλυτέραν δυνατὴν χρῆσιν τῶν τῆς θροχῆς. Εἰς τὴν εἰχόνα ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης Ἆρα Π. Δοϊζότ, ᾽Ανώτερον Γεωργικὸν ἄει- ὃν (Γαιῶν) συξητοῦν ἑητήµατα τῆς ἐγχωρίου λλεύσεως τῆς γῆς. 2. Μάλιστα, ἀντελήφθηχα, λέει ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης εἰς τὸν Διευθυντὴν Γεωργίας κ. ΕΤ. Αλλαν ἐνῶ τοῦ ἆ- παντᾶ εἰς µίαν ἐρώτησίν του εἰς τὸ Ἐργαστήριον Δημητριοακῶν. Εἰς τὸ θάθος, μεταξὺ τῆς Αὐτοῦ Ἐξο- χότητος καὶ τοῦ Διευδυντοῦ διακρίνεται ὁ κ. Ιούλιος Παρισινός, ὁ Εἰδικὸς τοῦ Τµήµατος γιὰ ζητήματα Σιτηρῶν, ποὺ τὸ πρόγραµµα του περιλαµθάνει τὴν εἰσαγωγὴν καὶ ἀναπαραγωγὴν νέων γενεῶν σιτηρῶν μὲ σχοπὸν τὴν ἐξεύρεσιν ἀποδοτικωτέρων ποιπιλιῶν ποὺ νὰ εἶναι κατάλληλες γιὰ τὶς πλιματολογικὲς συν- θῆπες τοῦ τόπου μάς καὶ νὰ μὴν προσθάλλονται ἀπὸ τὶς ἐνδημικὲς ἀσθένειες. Εὐχαριστῶ, ξέρω τὴν ἀπάντησι! Μιὰ εὐχάριστη φω- τογραφία τοῦ Εἰδιιοῦ ἐπὶ τῶν Δημητριακῶν κ. ἸἼου- λίου Παρισινοῦ καὶ τοῦ Διευθυντοῦ Γεωργίας ποὺ ἑξη- γοῦν κἄτι στὴν Αὐτοῦ Ἐξοχότητα τὸν Κυδερνήτην, ἐνῶ εὑρίσχεται εἰς τὴν περιοχὴν δοχιμῶν δηµητρια- κῶν καὶ ἄλλων φυτῶν, στὴν ᾿Αθαλάσσα. Οἱ δδκιµμαστι- κὲς καλλιέργειες προστατεύονται ἀπὸ τὰ πουλιὰ μὲ δικτυωτὸ τέλι. ὉὍ Ετηνοτροφιχὸς Δειτουργὸς κ. 1. Παπαδόπουλος, ἐξηγεῖ εἰς τὴν. Αὐτοῦ Ῥξοχότητα, ἐἑνῶ ἐπιθεωρεῖ ἕ- ναν ἐπιξθήτορα Ἰρλανδικῆς ράτσας, πὼς δὲν ὑπάρχει σήµερα µεγάλον ἐνδιαφέρον γιὰ ἀναπαραγωγὴ ἆ- λόγων, ἡμιόνων καὶ ὄνων. Διατηροῦνται ἀχόμη πολ- λοὶ ὄνοι στὴν Κύπρο ἡ ξήτησις ὅμως γιὰ ὄνους καὶ ἡμιόνους γιὰ ἐξαγωγὴ ἐμειώθη πολὺ στὰ τελευταῖα χρόνια. Ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης καὶ ὁ 'Ὑπεύδυνος γιὰ τὴν Ἔ- παυλι κ. Ν. Νεοφύτου ἐξετάξουν μὲ προσοχὴ τὴν µη- τέρα --- ἕνα θαυμάσιο δεῖγμα τῆς ντόπιας ράτσας ᾱ- γελάδων --- γιατὶ δὲν εἶναι θέδαιοι πὼς τῆς ἀρέσει νὰ ἐξετάζη τὸ μικρό της ἔστω κι’ ἕνας διαχεχριµέ- νος ἐπισπέπτης. Ἡ ἐχχλησία 'Αγ. Μάμαντος ἐν Μόρφου, χατὰ τὴν διάρχειαν προσφάτων ἐπισχκευῶν εἰς τὴν ὀροφήν. ΠΡΟΣΦΑΤΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΤΩΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΣ ΜΟΡΦΟΥ τοῦ Αγίου Μάµαντος εἰς Μόρφου δυνατὸν νὰ μὴν ἀνά- γεται εἰς ἐποχὴν παλαιοτέραν τῶν πρώτων ἐτῶν τῆς Τουρκικῆς κατο- χῆς, ὁ τάφος τοῦ Αγίου εὑρίσκετο ἐκεῖ πολὺ πρὸ τῆς ἐποχῆς αὐτῆς. ᾿Οὕτω ὅταν προσφάτως ἀπεφασίσθη «ὅπως κατασκευασθῇ νέον δάπεδον διὰ τὴν ἐκκλησίαν, ἐθεωρήθη κατάλ- ληλος ἡ εὐκαιρία ὅπως ἐξακριθωθῇ κατά πόσον ὑπὸ τὸ παλαιὸν δάπεδον ὑπῆρχον οἰαδήποτε παλαιότερα ἐν- διαφέροντα λείψανα. Α Ν καὶ ἡ ἐπιθλητικὴ ἐκκλησία Εχουν τώρα µελετηθῆ ὑπὸ τοῦ Τμήματος ᾿Αρχαιοτήτων τα ἄποτε- λέσµατα μιᾶς σειρᾶς προκαταρκτι- Ἰκῶν ἐρευνῶν, γενοµένων κατόπιν ᾽σχετικῆς διευθετήσεως µμετὰ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν. Ταῦτα ἔδει- εξαν ὅτι κάτωθι τοῦ σημερινοῦ κτι- ρίου ὑπάρχουν λείψανα τοὐλάχιστον ἱτριῶν παλαιοτέρων ἐκκλησιῶν. Ἡ πρώτη τούτων, ἴχνη τῆς ὁποί- ας ἀνεκαλύφθησαν κάτωθι τοῦ δυτι- κοῦ ἡμίσεος τοῦ σημερινοὺ κτιρίου καὶ ἡ ὁποία πρέπει νὰ ἐπεξετείνετο πέραν τούτου, χρονολογεῖται πιθα- νῶς ἀπὸ τοῦ πέµπτου ἤ ἕκτου αἰῶ- νος μετὰ Χριστόν. “Ἡ δευτέρα ἦτο ἡ µεγαλυτέρα ὅλων, προφανῶς δὲ κα- τελάμόανε ὁλόκληρον τὴν περιοχἠν τῆς σημερινῆς ἐκκλησίας, καθώς καὶ οημαντικὸν χῶρον ἐκτὸς αὐτῆς πρὸς νότον καὶ δυσµάς. Αὕτη εἶἴχε τρία κλίτη, διαχωριζόµενα μὲ ἀψίδας στηριζοµένας ἐπὶ τετραγωνικῶν κτι- στῶν κιόνων. ᾿Ανηγέρθη πιθανῶς μετὰ τὰς ᾿Αραθικὰς ἐπιδρομὰς τῶν µέσων τοῦ ἑθδόμου αἰῶνος, ὅτε εἷ- ναι ἐνδεχόμενον νὰ κατεστράφη ἡ πρώτη ἐκκλησία. Ἡ. πρίτη ἐκκλησία ἦτο ἐπίσης τρίκλητος, ἀλλὰ µετρίων διαστά- σεων, καταλαμθάνουσα µέρος µό- νον τοῦ νάρθηκος καὶ τῆς θορείου πτέρυγος τοῦ σημερινοῦ κτιρίου. καθώς καὶ µέρος τῆς Βορείου στο- ἃς. ᾽Ανεκαλύφθησαν μερικὰἁ τεµά- Χια τῶν τοιχογραφιῶν, αἱ ὁποῖαι ἐ- Κάλυπτον τοὺς τοίχους της. Αὕτη ἀνηγέρθη πιθανῶς κατὰ τὸν 14ον ή κατά τὰς ἀρχὰς τοῦ Ίρου αἰῶνος, διαρκούσης δὲ τῆς χρησιμοποιήσεώς της ἐγένοντο πολλαὶ ταφαὶ τόσον ἐντὸς ὅσον καὶ ἐκτὸς αὐτῆς. Μετα- γενεστέρως, ἐγένετο ἐπέμθασις σχε- δὸν εἰς ὅλους αὐτοὺς τοὺς τάφους, ἀναμφιθόλως κατὰ τὸν χρόνον τῆς ἀνεγέρσεως τῆς σημερινής ἔκκλη- σίας, ἐξ αὐτῶν ὅμως ἀνεσύρθησαν µερικἀ ἄθικτα θερνικωµένα κύπε- λα καὶ τεμάχια ἄλλων τοιούτων κυ- τέλων Χρονολογουμένων ἀπὸ τοῦ Ίβου μέχρι τοῦ Ίδου αἰῶνος, Εἰς ἕνα τῶν τάφων τούτων ἀνευρέθη μικρά ἄθικτος ὑαλίνη φιάλη περιέχουσα οκόμη ὀλίγον ὕδωρ. Αρα γε τοῦ- το νὰ ἦτο κτέρισµα ἱαματικοῦ ὑγροῦ τὸ ὁποῖον οἱ πιστοὶ συνέλεγον προη- γουµένως καθὼς ἐξήρχετο ἀπὸ τὸν τάφον τοῦ Αγίου Μάμµαντος Συμφώνως πρὸς ἕνα θρῦλον, ἡ Ρωμαϊκὴ σαρκοφάγος, ἡ ὁποία χρη- σιµεύει ὡς ὁ τάφος τοῦ Αγίου καὶ εἶναι ἐντειχισμένη ἐντὸς τοῦ Βορεί- ου τοίχου τῆς σημερινῆς ἐκκλησίας, ἐταξίδευσεν εἰς Κύπρον ἀπὸ τὰ πα- ῥάλια τῆς Μικρᾶς ᾿Ασίας. Οἰαδή- ποτε καὶ ἄν εἶναι ἡ προέἑλευσίς της, σήμερον εἶναι γνωστὸν ὅτι ἐχρησί- µευσε, ἓν πρώτοις, ὡς τόπος ταφῆς ο ὦ ἅ ϊ ᾱ 2 .. Ὑαλίνη φιάλη χρονολογουµένη ἀπὸ τοῦ 1500 ἡ ὁποία ἀνευρέδη χατὰ τὰς προσφάτους ἀνασκαφὰς χπάτωθεν τοῦ δαπέδου. Ἡ φιάλη περιεῖχε ποσό- τητα ὕδατος. τῶν δύο διαδοχικῶν συζύγων κά- ποιου ᾿Αρτεμιδώρου. Τοῦτο συνάγε- ται ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι κατὰ τὰς προσφάτους ἀνασκαφὰς ἀνεκαλύφ- θη ἡ ἐπιτύμδιος ἐπιγραφή των εἰς τὴν πλευρὰν τῆς Σαρκοφάγου, ἡ ὁ- ποία ἧτο προηγουμένως καλυμμένη. Ἡ Ῥωμαϊκχὴ Σαρκοφάγος, ὁ τάφος τοῦ 'Ἁγίου Μάμαντος. Φαίνεται ἡ ἐπιγραφὴ ἡ ὁποία ἦτο προηγουμένως καλυμμένη.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Η ΓΙΟΥΡΓΚΟΡΝΤΕΝΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Αθλητισμός 8p
Η ΠΤΗΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 7p
ΚΟΜΨΟ ΝΤΥΣΙΜΟ Πολιτισμός 6p
H EKΔPOMH ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 6p
ΠΡΟΣΦΑΤΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΣ ΜΟΡΦΟΥ 3p
ΕΝΑ ΚΑΘΕ ΒΔΟΜΑΔΑ 2p
«Έθιμα της Κύπρου» Πολιτισμός 2p
Χωρομετρητής του Υπουργείου Αποικιών Επισκέπτεται την Κύπρον 2p
Η ΑΥΤΟΥ ΕΞΟΧΟΤΗΣ ΕΙΣ ΑΘΑΛΑΣΣΑΝ 1,4-5p