Back

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-04-04

Ν ος ολο, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ᾽Αποιλίου, 958 Τ Γεωργία λέγεται πὼς εἶναι ἕνας τρόπος ζωῆς. Σὲ μιὰ χώρα σὰν τὴν Κύπρο, ὅπου οἱ συνθῆκες εἶναι δύσκολες, ἰδίως στὶς περιοχὲς ὅπου δὲν ὑπάρχει νερὸ γιὰ ἄρδευσι, ἡ ζωὴ τοῦ γεωργοῦ εἶναι συνήθως πολὺ δύσκολη. Ἡ εἶκόνα µας πα- ρουσιάζει ἀγρότες δύο γενηῶν. Ὁ μεγαλύτερος (δεξιὰ) φο- ρεῖ τὴν πατροπαράδοτη θράκα καὶ τὴν φορεσιὰ τοῦ Κυπρίου ἀγρότη ἐνῷ ὁ νεώτερος φορεῖ τὰ «φράγκικα» παντελόνια. Τὰ εὐγενικά τους πρόσωπα, ρυτιδωµένα ἀπ᾿ τὴν σκληρὴ δουλειά, τὸν ἥλιο καὶ τὸν ἄνεμο, ἀντικατοπτρίζουν τὴν ἔννοια τῆς γε- ωργίας σὰν ἕνα συνεχῆ ἀγῶνα κατὰ τῆς φύσεως. Τώρα ἄρχισε νὰ ἀναλαμθάνη τὴν γῆ μιά νέα γενηἁ--πιὸ μορφωμένη καὶ γερὴ κι ὁπωσδήποτε ἐφοδιασμένη καλύτερα γιὰ νὰ μπορῆ νὰ ἐφαρμόση τὶς σύγχρονες γεώργικὲς μµεθό- δους ποὺ ἀπαιτοῦν καλὴἡ γνῶσι μηχανικῆς, χρήσεως λιπασµά- των, ἐντομοκτόνων, µυκητοκτόνων, ζιζανιοκτόνων καὶ τῶν ἄλ- λων τόσον συγχρόνων εὐκολιῶν ποὺ ἔχει σήµερα στὴ διάθεσἰί του ὁ γεωώργός. Πάνω ἀπ᾿ ὅλα ἡ νέα γενηὰ πρέπει νἄχη ἐπι- χειρηματικἡ ὀξύνοια γιατὶ ἡ γεωργία δὲν εἶναι µόνο ἕνας τρὀ- πος ζωῆς-- εἶναι ἐπίσης μιὰ ἐπιχείρησις ποὺ συνδυάζει τὴν πρακτικἡ μὲ τὴν ἐπιστήμη. ο ασ σοι οσο ολα ώμο ωμά ἑς κλικ μα ανν δώ ωκώο κα Ελληνικὰ Προγράμματα τῆς Κ.Ρ.Υ. ΤΡΙΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ὁ Πιανίστας Χοσὲ ᾿Ιτοῦρπι Μεσημεριάτικες μελωδίες 45 Ἡ Ὀρχήστρα ᾿Αντρὲ Κοστελάνετς Δελτίον Εἰδήσεων Ἐλαφρὰ “Ελληνικά τρα- ούδια ὐχάριστες μελωδίες Παιδικἡ γωνιὰ Ἑλληνικὰἀ λαϊκά γούδια Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου «Ἡ Κασσιανὴ» (ὁμιλία) ᾽Απαλὲς μελωδίες Εἰδήσεις καὶ σχόλιον ᾿Αργὰ θἀάλς Δίσκοι κατ΄ ἀκροατῶν Τὰ µυθιστόρηµα Μουσικἡ ἀπὸ ὀπερέττες ᾽Απὸ τὴν Παγκόσμια Λο- γοτεχνία 5 Ἡ Συναυλία τῆς Τρίτης «Ὁ Ύμνος τοῦ ᾿Ιησοῦ (Χόλστ) «Τὸ Συμπόσιο τοῦ Βαλ- θάσαρ» (Οὐῶλτον) 9.55 Περίληψις Εἰδήσεων ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.930 Ισπανικὴ μµουσικὴ 1.00 Μεσηµεριάτικη μµουσικὴ 1.45 Σερενάτες καὶ ἰντερμέτζα 200 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἐλαφρὰ Ἑλληνικὰἀ τρα- ούδια 5.00 Ἐλληνικο τύχη 5. Παιδικὴ Γωνιὰ 5.50 ᾿Απ΄ ὅτι διαθάζω 6.00 Λαϊκὴ ᾿Εγκυκλοπαίδια 6.45 Δημοτικὰ τραγούδια καὶ οροὶ 7.00 Εἰδήσεις καὶ σχόλιον 7.20 Μουσικἡ ἀπὸ κιν. ἔργα 7.50 Δίσκοι κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Σελίδες ἀπὸ τὴν ᾿Οδύσ- σεια 8.30 Ἡ ὅὥρα τῆς Όπερας «Φάουστ» τοῦ Γκουνὼ 9.30 Ποιητικἁ ᾿Ανθολογήµματα 9.45 Ὁ τραγουδιστὴς τῆς 6ρα- δ αν) κ υας 9:55 Περίληψις Εἰδήσεων ΠΕΜΠΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 6.30 Μουσικἡ παλαιῶν συνθε- τῶν 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Γερμανικά «λήϊντερ: 1.10 Διάσημοι σολίστες 1.46 Γαλλικὴ μουσικὴ τοῦ 17ου αἰῶνος 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ῥεῖς γιὰ χορωδία ιοὺτς) 5.00 Μουσικἡὴ τοῦ Χαϊΐντελ 9.3) Ὥρα τῆς Γυναίκας 5.20) Μουσικἡ στὸ ἐκκλησ. πραα 600 Ἡ Σταύρωση στὴ Ζω- γραφικὴ , 6.10 Μπετόδεν:΄ «Στὴ µα- κρυνἡ ἀγαπημένη» 6.30 Ὁ ᾿ΠΙατρὸς τῆς Οἰκογε- νείας 6.35 «ο οκαρν πιάνο», Μπὰχ (ἐπιλογὴ) 7.00 Δελτίον Εἰδήσεων δν ὢ Μο 58 Ἑλληνικὲς υιοι ον δὰ 8 τρα- ἐκλογὴν ϱ0000 - σἰσ) ϱνΘν6ν οσα 8556558 8. ΑΡ. δίσκοι στὴν 7.10 «Γερμανικὸ Ρέκθιεμ. (Μπρὰμς) 8.00 «Σήµμερον Μρεμᾶται ἐπὶ Ἐύλου» 8.20 ένθιμη. καὶ Θριαμθευ- αν) ὑμφωγνία (Μπερ- ι 900 Γράμμα ἀπὸ τὴν ᾿Αθήνα 915 ὌἜργα γιὰ χορωδία 9.55 Περίληψις Εἰδήσεων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 6.30 Μουσικὴ παλαιῶν συν- θετῶν 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Θρησκευτικἡ μουσικὴ 1.00 Μουσικἡ ἀπὸ Ὀρατόρια 1145 Μουσικἠ γιὰ ἐἔκκλησ. ὄργανο 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Σοθαρὰ καὶ πένθιµη µου- σικἡ Ρ.00 Μουσικἡ πιάνου τοῦ Λὶστ 5.30 Θέατρο ἀπὸ τὸ Ραδιόφωνο Ἡ Θωσία τοῦ ᾿Αόθραάμ 6.05 «Ρέκθιεμ» τοῦ Βέρντι 7.00 Δελτίον Εἰδήσεων 7.10 «Τὰ Πάθη κατὰ Ματ- θαῖον» (Μπὰχ) 8.00 Γιὰ νὰ γνωρίσουμε τὴν Κύπρο 8.15 Κλασσικὴ μουσικὴ κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 915 Ἡ ζωὴ ἐν Τάφω 945 Μουσικὴ τῆς Μεγ. Παρα- σκευῆς (Βάγνερ) 9.55 Περίληψις Εἰδήσεων ΣΑΒΒΑΤΟΝ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 6.30 Μουσικἡ παλαιῶν συν- θετῶν 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Μουσικὴ γιὰ ὄργανο 1:00 Μεσηµεριάτικη µουσικἠ 1.45 Μουσικη ἀπὸ τὴ Δομινι- κανἠ Δημοκρατία 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 ᾿Ελαφρὰ Ἑλληνικὰ τρα- γούδια 5.00 Εὐρωπαϊκὴ μουσικἡ 5.30 Παιδικἡὴ Γωνιὰ 5.20 Φίλοι µας στὸ ἐξωτερικὸ 6.30 Θρησκευτικἠ ὁμιλία 6.45 7.00 7 ἐκκλησ. Αριες ἀπὸ ὅπερες 00 Δελτίον Εἰδήσεων 15 Ἡ ᾿Ορχήστρα Φρὰνκ Τσάκσφηλντ 7.30 Δίσκοι κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν ᾽Αποτελέσματα ΕΒρεττανι- κὠν ποδοσφαιρικῶν συ- ναντήσεων δ.00 Τὸ Μυθιστόρηµα 8.15 «Τὸ Θεῖον Πάθος καὶ οἱ Ἐκκλησιαστικοί µας Ὑμνωδοὶ» 45 Διήγημα 00 Παληες “Ελληνικές µελω- δίες 30 Μουσικἠ χοροῦ 25 Περίληψις Εἰδήσεων. ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 7.00 Ζωηροὶ πρωϊνοὶ ρυθμοὶ 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων δ.15 «Ὀρατόριο τοῦ Πάσχα» (Μπὰχ 9 00 Ἡ Θεία Λειτουργία 10.30 Κύπριοι Καλλιτέχναι 11.00 Εὐχάριστες πρωϊνὲς µελω- δίες 11.30 ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 12.10 Δημοτικὰ τραγούδια καὶ χοροὶ 12.30 Θέατρο ἀπὸ τὸ Ραδιόφωνο 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 145 Ἡ Οὐϊνιφρεντ Ατουελ (πιάνο) Δελτίον Εἰδήσεων Ελαφρὰ Ελληνικὰ τρα- γούδια 1ὸ Γιάσχα στὴν Κύπρο. Κυπριακὰ τραγούδια καὶ χοροὶ Καλὸ Πάσχα Μηνύματα Κυπρίων τῆς ᾽Αγγλίας Διήγημα Παληὲς καὶ νέες ἛἝλλην. μελωδίες Παιδικὴ Γωνιὰ Ἑλληνικὰ λαϊκὰ τραγού- δια 8 9. 9 9 558 ὃ ω ο. ΡΟ -α ὃ σι δι 8ο σι οι ὑπίῳ Φ5 Ἡ δὶς Ανν Ρήντ, πού προηγουμένως εἰργάζετο ὡς μαν- γεκὲν στὸν Οἶκον Τζὼν Κάθανακ τοῦ Λονδίνου, ἐπιδεικνύει ἕνα μοντέλο τοῦ οἴκου Αρκερ Μόντελς. ᾿ΕἘπιδείξεις µόδας γιὰ φιλανθρωπικοὺς σκοποὺς. Κα Γουϊλλιαμσον καὶ ἡ Κα Α. ντὲ Λαθιζόν, τοῦ οἴκου µό- 1. δας «Πό» παρουσίασαν τὴν περασμένη θδομάδα σὲ σειρὰ ἐπιδείξεων µόδας σὲ διάφορα µέρη τῆς Κύπρου τὰ φετεινὰ κα- λοκαιρινὰ μοντέλα. Ἡ πρώτη ἐπίδειξις ἔγινε τὴν Τετάρτη στὸ Λήδρα Πάλας στὴ Λευκωσία κι ἐσημείῶσε µεγάλη ἐπιτυχία. ᾿Ακολούθησαν ἐπιδείξεις στὸ Χωριὸ Βερεγγάρια στὴ Λεμεσὸ καὶ στὴν Αἴθουσα Γούλσυ. Οἱ εἰσπράξεις ἀπὸ ὅλες τὶς ἐπιδεί- ξεις θὰ διατεθοῦν γιὰ φιλανθρωπικοὺς σκοπούς. Οἱ εἰσπράξεις τοῦ Λήδρα Πάλας θά διατεθοῦν γιὰ τὸ ᾽Αναρρωτήριο τοῦ Ἔρυ- θροῦ Σταυροῦ στὸν Σαἴττᾶ. Οἱ ἐπιδείξεις περιελάµόαναν κυρίως μοντέλα δαμόακερά, ἴδίως θαμόακερά κλαδωτὰ ἐμπριμὲ ἀπὸ γνωστοὺς ᾽Αγγλικοὺς οἴκους µόδας. Στὸ Λήδρα Πάλάς ἐπεδείχθησαν κάπου ἑξῆντα φορέματα, µαγιώ, καὶ κοστούμια γιὰ τὴν πλάζ. Στὴν ἐπίδειξι παρευρέθη καὶ ἡ Λαίδη Φούτ. Οἱ ὀργανωτὲς λένε πὼς οἱ εἰσπράξεις ἀνῆλθαν εἰς 5500. Ἡ Κυθέρνησις θὰ συνεισφέρη ἴσον ποσὸν καὶ τὸ σύνολον θὰ δοθῆ στὸ ᾽Αναρρωτήριο Σαἴττᾶ κι ἔτσι θὰ µπορέσουν νὰ στε- γασθοῦν πέντε παιδάκια ἀκόμη γιὰ ἕνα χρόνο. 6.00 Ἐλαφρά κλασσικὴ µου- 30 Εὖθι Μισὴ Ὢ 6. ὄὕθυμη Μισὴ Ώρα 7.00 Δελτίον Εἰδήσεων 7.10 Ἡ χορωδία Αντρου Βάταρ 7.30 Δίσκοι κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Τὸ Μυθιστόρημα 8.15 Ἑλληνικὲς καντάδες 6.42 Νεοέλληνες Λογοτέχναι Τὸ Πάσχα τοῦ Ποιητοῦ 9.45 Ὁ τραγουδιστἠς τῆς 6ρα- δυᾶς 0.55 Περίληψις Εἰδήσεων ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδῥοσον 7.30 ᾿Εταλικὰ τραγούδια 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 1.45 Ἡ Ορχήστρα ”Αλϕρετ Βιοῦμαν 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 ᾿Ελαφρὰ Ἑλληνικὰ τρα- γούδια 5.00 ᾿Ελαφρὰ Ελληνικὰ τρα- γούδια 5.30 Παιδικἡ Γωνιὰ 6.00 Μιὰ ματιὰ γύρω στὸν κόσμο 6.10 Εορωπαϊκὴ μουσικἡ 6.30 ᾿᾽Αθλητικὸ Εἰκοσάλεπτο 6.50 ᾿Εμθατήρια 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.20 Δίσκοι στὴν τύχη 7.30 Δίσκοι κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Θέατρο ἀπὸ τὸ Ραδιόφωνο 8.30 ᾿Ελαφρὰ μουσικὴ ὀρχή- στρας 8.45 Μουσικὸ Ἡμερολόγιο 9.30 Πορτραῖτα: ᾿Ιουστινιανὸς 9.45 Ὁ τραγουδιστὴς τῆς όρα- δυᾶς 9.55 Περίληψις Εἰδήσεων Ἔκδοσις Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων Ἐκτύπωσις Κυθερνητικοῦ Τυπογραφείου Γνωρίζετε ὅτι: εν ν«ὑπάρχουν 400 σχεδὸν ἰδιωτικοὶ ἰατροὶ στὴν Κύπρο καὶ μὲ σύνολον 470 ἴἰδιωτικῶν καὶ Κυθερνητικῶν ἰατρῶν ἀναλογεῖ ἕνας ἰατρὸς γιὰ κάθε 1.140 κατοί- κους τῆς Κύπρου «ωιπρὸ τοῦ πολέμου παρουσιάζοντο κάθε χρόνο 1.800 περιπτώσεις ἑλονοσίας (µαλάριας) στὴν ΙΚύπρο καὶ ὅτι ἀπὸ τὸ 1950 δὲν ἐσημειώθη οὔτε ἕνα νέον κροῦσμα αὐτῆς τῆς ἀρρώστειας εωνιὸ ἀριθμὸς τῶν ἀτόμων ποὺ ταξειδεύουν μὲ πολι- τικἀ ἀεροπλάνα σ’ ὅλο τὸν κόσµο αὐξήθηκε ἀπὸ 2,2 ἑκατομ.τὸ 1937 σὲ 90 ἕκατομ. τὸ 1957 καὶ ἀναμένεται νἁ ὑπερθῆ τὰ 100 ἑκατομ. φέτος .ιαβδοπατοσκιές Όνεν 190.000. σχεδὸν ἄτομα ἀσχολοῦνται μὲ ἐρεύνας ἢὴ ἔργα θελτιώσεως στὸ ᾿Ἠνωμένον Βασίλειον καὶ ἐξ αὐτῶν 30.000 εἶναι πτυχιοῦχοι ἢ διπλωματοῦχοι εἰς τὴν μηχανικὴν ἢ ἄλλον ἐπιστημονικὸν κλάδον εων ἡ µεγάλη ὁμὰς τῶν λαῶν ποὺ ὀνομάζονται ἸΚοι- νοπολιτεἰα τῶν ᾿Ἐθνῶν καλύπτει τὸ ἕνα τέταρτον τῆς στερεᾶς ἐπιφανείας τῆς γῆς καὶ ὅτι περιλαµμθάνει τὸ ἕνα τέταρτον τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Λόγω τῶν ἑορτῶν τοῦ [Πάσχα (11--14 ᾿Απρι- λίου), οἱ Εἰκόνες δὲν θὰ ἐκδοθοῦν τὴν προσεχῆ ἑθδομάδα, ος πω ο -ὔἶιι--ἷ -υ-υ-υ-υ-- -..... ἱ ΓΕΟΡΓΙΚΑΙ » ΥΜΦΩΝΩΣ πρὸς ἔκθεσιν τοῦ Τµήµατος Γεωργίας ἐπὶ ΧΣΣΧΣΣΧΣΣΣΣΧΣΣΣΣΧΧΣΣΣΣ} τῶν κυριωτέρων γεωργικῶν ἐφαρμογῶν τοῦ μηνὸς Φεθρουαρίου, 42 λειτουργοὶ τοῦ Ἰμήματος ἐδαπάνησαν 637 ἡμέρας διενεργήσαντες 1.242 ἐπισκέψεις εἰς ἀριθμὸν χωρίων. Οὔὗτοι διεξήγαγον 64/ ἐπιδείξεις ἐν σχέσει μὲ τοι- ατα θέµατα, ὡς εἶναι τὸ κλάδευµα καὶ ἡ καταπολέμησις φυτικῶν ἀσθενειῶν, ἔδώσαν δὲ 1.076 διαλέξεις ἐπὶ ποικι- λίας θεμάτων, τὰς ὁποίας παρηκολούθησαν πέραν τῶν ΧΣΧΧΣΧΣΥΣΣΣΧΣΣΣΣΣΣΣΧΣΣΣΣΣΣΣ: 7,500 προσώπων. κ ΣΣΧΧΥΣΣΧΧΣΧΣΥΧΣΣΣΣΧΣΣΣΧΣΧΧΧΧΣΧΣΧΧΣΧΧΣΧΣΣΣΣΧΣΣΧΧΧΣΣΧΧΧΣΣΣΣΧΣΣΣΣΧΣΣΣΣΧΧΣΣΣΣΣΧΣΧΣΙΣΧΧΣΣΣΧΧΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΧΣΧ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ [ο ο ὤ 0 ζ . ων Μὴν χάσετε τὴν εὐ- καιρίαν νἁ κερδίσετε ἃ 5.000 καὶ ἄλλα βραβεῖα συνολικῆς ἀξίας 6.920 ος ον Νο 7, ο ν κ ο. ον ο ο νν ων ντος ον ος ος σος ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΑ ο «Ἡ κλήρωσις θὰ γίνη εἰς οὸ ΜΝωὼν τὴν ᾿Αρχιγραμματείαν τὸ δν Σάββατον ὅην ᾿Απριλίου, καὶ ὥραν 14 π.μ. ο ος σΣΣΧΧΧΣΧΧΣΧΣΣΣΧΣΣΧΣΣΣΧΣΣΣ. Ἡ διανομἠ δένδρων, σπόρων, ἐντομοκτόνων, µυκητο- Κτόνων καὶ ἄλλου ὑλικοῦ, ἡ συλλογὴ στοιχείων διὰ τὸν καταρτισμὸν ἐτησίων γεωγραφικῶν ἐκθέσεων, ἡ διανοµή νεοσσῶν μιᾶς ἡμέρας, ἡ ὑποδειγματικὴ καταπολέµησις φυτικῶν ἀσθενειῶν καὶ ἡ διαφώτισις τῶν γεωργῶν ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν νομευτικῶν εἰδῶν καὶ τοῦ νέου σχεδίου καλλιεργείας τούτων, ἀπετέλεσαν ἐπίσης διακριτικὰ Καρα- κτηριστικἁ τῆς δραστηριότητος τῆς Ὑπηρεσίας Γεωργικῶν ΧΧΣΣΣΣΧΣΣΣΣΧΣΣΣΣΧΧΣΣΣΣΧΣΣΣ Ἐφαρμογῶν κατὰ τὸν ὑπὸ ἐπιθεώρησιν μῆνα. [οφ ὁ 4 ΛΠΟΚΛΛΙΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚ ΤΟΥ 6ΡΟΊΣ ΚΕΝΙΛ ἩΜἩ Συνεισφορὰ τῶν ᾿Επιστημύνων στὸ Διεθνὲς Γεὠφυσικὸν Ἔτος Τοῦ ΑΛΑΣΤΑΙΡ ΜΑΘΙΕΣΟΝ η ΑΝΩ ἀπὸ τὶς ἡλιοκαμένες πεδιάδες τῆς Κένυα ὑψώνεται Π1 5.180 µέτρα ψηλἁ στὸν οὐρανὸ τὸ Όρος Κένυα μὲ τὶς χιο- νοσκέπαστες κορυφὲς καὶ τοὺς παγετῶνες του. Ἐκεῖ πέρα, µέσα σ’ ἕνα νεκρὸ κόσµο θράχων καὶ πάγων, ἔζησαν ἑπτὰ ἐ6δο- µάδες μερικοὶ ἐπιστήμονες προσπαθώντας ν᾿ ἀνακαλύψουν τὰ μυστικὰ τοῦ παγωµένου αὐτοῦ ἰσημερινοῦ 6ουνοῦ. Οἱ ἔρευνες αὐτὲς εἶναι ἡ συµθολὴ τῆς Κένυα στὸ Διεθνὲς Γεωφυσικὸ Ἔτος. Παράλληλα μὲ τὸ κύριο πρόγραμμά τους, δηλαδἡ τὴν µελέτη τῶν δώδεκα ἢ καὶ περισσοτέρων παγετώνων τῶν προσκολλη- µένων στοὺς ἀποτόμους κρημνοὺς τοῦ ὌὌρους Κένυα, ἔκαναν καὶ μελέτες σχετικὲς μὲ τὴν µετεωρολογία, τὴν θιολογία, τὴν γεωλογία, τὴν κλιµατολογία καὶ τὴν ὑδρολογία. Γιὰ νά ἐξετά- σουν τὴν συμπεριφορὰ τῶν παγετώνων, ποὺ ὅλοι θρίσκονται πάνω ἀπὸ τὰ 4.570 µέτρα, οἱ ἐπιστήμονες ἐγκατεστάθησαν σὲ μιὰ καλύδα κοντὰ στὸν παγετῶνα Λιούϊς σὲ ὕψος 4.775 περίπου µέτρων ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας, καὶ ἀκριόῶς κάτω ἀπὸ τὶς δυὸ μεγαλοπρεπεῖς κορυφὲς Μπατιὰν καὶ ΠΒιλιόν, ποὺ εἶναι οἱ ὑψηλότερες τοῦ Ὄρους Κένυα. ᾿Επὶ ἑπτὰ ἑθδομάδες ἡ καλύδα αὐτὴ ἦταν ὁ ὑψηλότερος συνοικισμὸς τῆς ᾿᾽Ανατολικῆς ᾿Αφρικῆς μὲ πληθυσμὸ ὁ ὁποῖος ἐκυμαίνετο μεταξὺ ἕξη καὶ δε- κατεσσάρων ἀτόμων. Ὅ κ. «Μπὸμπ» Μέντζις, µέλος τῆς ὁμάδος, καταγράφει στοιχεῖα ἀπὸ τὸ ἀνεμόπτερο τοῦ μετεωρολογικοῦ σταθμοῦ ποὺ ἐστήθη γιὰ τὸ Διεθνὲς Γεωφυσικὸ Ετος στὸν Παγετῶνα Λιούϊς τοῦ Ὄρους Κένυα. ᾿Εκτὸς ἀπὸ τὴν ᾽Ανατολικὴ ᾿Αϕρικὴ καὶ τὶς Ανδεις τοῦ ᾿Ισημερινοῦ, σὲ κανένα ἄλλο µέρος τοῦ κόσμου δὲν ὑπάρχουν παγετῶνες ὑπὸ τέτοιες συνθῆκες ὑπερθολικῆς θερµότητος καὶ ψύχους, καὶ οἱ πληροφορίες ποὺ συγκεντρώθηκαν στὸ ὌὌρος Κένυα μαξὶ μὲ ὅμοια στοιχεῖα ἀπὸ τὸ ὄρος Μιλιμάντζαρο στὴν Τανγκανίκα καὶ τὴν ὀροσειρὰ Ρουεντσόρι στὴν Οὐγκάντα, θὰ ἀποδειχθοῦν πολυτιμώτατες γιὰ τὴν ἐπιστημονικὴ µελέτη τῶν παγετώνων. Στὸν Παγετῶνα ΠΒτάϊμοντ, ὁ ὁποῖος κρέμεται σὲ γωνία 35 καὶ πλέον μοιρῶν στὴν ἀπότομη νοτιοδυτικἡ πλευρὰ τοῦ Ὄρους Κένυα ὀρίσκονται μερικοὶ ἀπὸ τοὺς σκληρότερους πάγους τοῦ κόσμου. Σ᾽ αὐτὸ τὸ σχεδὸν ἀπρόσιτο στρῶμα πά- γου ἐπῆγε µία ὁμάδα ἀπὸ τρεῖς ἐπιστήμονες τοῦ Διεθνοῦς Γε- ὠφυσικοῦ Ἔτους. ᾿Επειδὴ ἦταν ἀδύνατο νὰ σκαλίσουν σκα- λοπάτια στὸν πάγο, ἀνέθηκαν κυκλικά καὶ τελικἀ ἔφθασαν στὴν ὑψηλὴ κορυφἠ Μπατιάν στὰ 5.209 µέτρα. ο. Τὸ Ὄρος Κένυα διασκελίζει τὸν ᾿Ισημερινό, καὶ εἶναι τὸ μόνο µέρος τῆς Κένυας ποὺ ἔχει ἐμφανῆ διαφορά ἐποχῆς τὸν χειμῶνα καὶ τὸ καλοκαίρι. ᾽Αλλοῦ οἱ κλιματικὲς μεταθολὲς ἀναφέρονται ὡς ἐποχὲς ξηρασίας καὶ ἐποχὲς θροχῶν, ἀλλά ὁ ἥλιος ὁ ὁποῖος λάμπει πάνω στὶς Βραχώδεις κορυφὲς κτυ- πᾶ τὴν νότια πλευρὰ ἐπὶ ἕξη περίπου μῆνες τοῦ χρόνου κοι ὕστερα ἔρχεται ἡ σειρὰ τῆς θορείας πλευρᾶς γιά νά ζεσταθή ἀπ᾿ τὸν ἥλιο. Στοὺς χειμερινοὺς μῆνες τῆς σκιας τὸ κρύο εἶναι πολὺ δυνατὸ στὰ μεγάλα ὕψη, ὅπως ἄλλωστε πιστοποίησαν ἐξαιρετικὰ καλὰ οἱ ἐπιστήμονες ποὺ ἔμειναν στὸ 6ουνό. Οἱ μετεωρολογικοὶ σταθμοὶ ποὺ ἔχουν ἱδρυθῆ. σὲ κατάλ- ληλα σημεῖα ἐσημείωναν ἀριθμοὺς καθημερινῶς σὲ αυτόματα μηχανήματα καὶ τὸ θερμόμετρο ἔπεφτε στοὺς 18 θαθμοὺς ὑπὸ τὸ μηδὲν κατὰ τὶς μακρὲς ψυχρὲς νύκτες, Καὶ συνήθως συνώ: δευόταν ἀπὸ τσουχτερὸ ἀέρα. “Ωστόσο οἱ ἐπιστήμονες άντα- µείφθησαν μὲ τοπεῖα φυσικοῦ μεγαλείου ποὺ µόνο η Αφρικὴ μπορεῖ νὰ προσφέρη. ᾽Αλησμόνητο ἦταν τὸ καταπληκτικὸ θέαµα τῆς Χιονοσκέπαστης κορυφῆς τοῦ (Κιλιμάντζαρο, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὸ Όρος Κένυα στὸ ὀάθος τῶν µεγάλών νεφοσκεπῶν πεδι- ἁδων τῆς Κένυα. Οταν οἱ χιονοπτώσεις στὰ τέλη τοῦ Δεκεμ- 6ρίου σταμάτησαν στὸ Θουνό, τὰ συνεργεῖα τῶν τοπογράφων ἄρχισαν τὴ δουλειά τους δηλαδἠ τὴν ἀκριόῆ καταµέτρησι τῶν κορυφῶν. Ἡ συνεισφορὰ τῆς Κένυας στὸ Διεθνὲς Γεωφυσικὸν ὌἜτος εἶναι ἡ ἐξερεύνησις ἀπὸ τοὺς ἐπιστήμονες τῶν μυστικῶν τοῦ Όρους Κένυα ποὺ ὑψώνεται κάπου 17.000 πὀδια (2.180 µέτρα πάνω ἀπ᾿ τὶς ἡλιοκαμένες πεδιάδες τῆς χώρας. δτὴν εἰκόνα ὁ συγ- γραφεὺς τοῦ ἄρθρου ”Αλασταιρ Μάθιεσον τηλεφωνᾶ ἀπὸ ἕνα προχωρημένο σταθμὸ ποὺ ἐγκατέστησε ἡ ὁμάδα. Δὲν ῆταν εὔκολη δουλειὰ νὰ προσπαθῆς νὰ ἐργασθῆς μὲ θαρεῖς θεοδολίχους καὶ ἄλλες τοπογραφικὲς συσκευὲς πάνω σὲ θραχώδεις κορυφὲς ὄψους 16.000 ποδῶν. Ωστόσο ὅταν ἐτε- λείώσε ἡ ἀποστολὴ εἶχε γίνει µία λεπτομερὴς τριγωνομετρικἡ τοπογράφησις τῆς νοτίας πλευρᾶς τοῦ ὀουνοῦ μαζὶ μὲ µία πλήρη τοπογράφησι ἀπὸ ἀέρος, καὶ εἰδικοὶ φάροι κατασκευάσθηκαν σὲ ὑψηλά σημεῖα γύρω ἀπὸ τὸ τεράστιο θουνὸ καὶ πάνω στὶς κυριώτερες κορυφές του. ᾿Ενῷ τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ µέλη τῆς ἀποστολῆς ἐργάζονταν στὸ ψυχρό, ἁραιὸ ἀέρα τῶν ὑψηλο- τέρων κλιτύων, ἄλλα ἐκτελοῦσαν χαμηλότερα συµπληρωμα- τικὲς ἐργασίες. Οἱ γεωλόγοι κάνοντες μιὰ προσεκτικἠ ἐξέτασι τῶν σχηματισμῶν τῶν θράχων στὶς κοιλάδες, ἀπέδειξαν τὴν παλαιοτέρα θεωρία ὅτι οἱ παγετῶνες ἔφθαναν ἀρχικῶς ὣς τὴν ἄκρη τοῦ δάσους 3.352 περίπου µέτρα ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τῆς θαλάσσης--ἢ κάπου 1.224 µέτρα χαμηλότερα, καὶ ὅτι ἐξακολου- θοῦν νὰ ὑποχωροῦν. Ὡστόσο ὁ ρυθμὸς ὑποχωρήσεως τῶν παγετώνων τοῦ ὌὌρους Κένυα δὲν πρέπει νὰ ἀνησυχῆ τοὺς γεωργοὺς τῆς Κένυα, γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ νερὸ ἔχει πρωταρχικἡὴ σηµασία. Σήµερα φαί. γεται ὅτι πολὺ πιὸ σηµαντικὴ γιὰ τὸν ἐφοδιασμὸ μὲ νερὸ τῆς γύρω γεωργικῆς περιοχῆς εἶναι ἡ ἐποχικὴ θροχἡ ποὺ πέφτει στὸ δάσος ἀπ᾿ ὅτι ἡ παγωμένη σκούφια τοῦ θουνοῦ. Τὸ πρόσφατο ἐπιστημονικὸ ἐνδιαφέρο γιὰ τὸ τροπικὸ αὐτὸ Θουνὸ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ συγκεντρωθοῦν πολλὲς πληροφορίες σχετικἀ μὲ τὶς συνθῆκες ποὺ ἐπικρατοῦν σ᾿ αὐτό. Ἡ µελέτη τῶν παγε- τώνων τοῦ Ὄρους Μένυα θεωρεῖται ὡς µία ἀπὸ τὶς 12 µεγαλύ- τερες ἔρευνες στὸ πρόγραµµα τοῦ Διεθνοῦς Γεωφυσικοῦ Ἔτους, καὶ τὰ συγκεντρωθέντα στοιχεῖα θὰ παρέχωνται σὲ ὅλα τὰ συµ- µετασχόντα ἔθνη µέσῳ τριῶν κέντρων- τῆς Βρεττανίας, τῶν Ηνωμένων Πολιτειῶν καὶ τῆς Ρωσσίας. Σήµερα κάπου 80--90 χιλιάδες πουλερικἀ ὅλων τῶν ἡλι- κιῶν μένουν στὴν ἔπαυλη καὶ ὅλα αὐτὰ εἰσάγονται ἀπ᾿ τὸ ἔξωτε- ρικὸ ὣς νεοσσοὶ ἡλικίας μιᾶς ἡμέρας. Ἡ ἑταιρεία ἔχει ἤδη ἐκπονήσει σχέδια ποὺ σύντομα θὰ τεθοῦν σὲ ἐφαρμογὴ γιὰ Ἵδρυσι ἐκκολαπτηρίου ποὺ θὰ διευθύνεται ἀπὸ μιὰ συγγενῆ ἑταιρεία καὶ θὰ ἱκανοποιῆ τὲς ἀνάγκες τῆς ἔπαυλης σὲ ὀρνίθια ἡλικίας μιᾶς ἡμέρας. ᾿Εντατικὸ σύστημα καὶ σύγχρονη μέθοδος ἐφαρμόζουνται στὴν διατήρησι καὶ ἀνατροφὴ τῶν πουλιῶν ἀπὸ τὸν χρόνο ποὺ θὰ μποῦν στὴ ἔπαυλη σὲ ἡλικία μιᾶς ἡμέρας µέχρι νὰ φύ- γουν τυλιγμένα σὲ πακέτα πολυθὴν ἔτοιμα γιὰ µαγείρευµα. Γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τὴν καλύτερη δυνατἡ διαχείρισι τῆς ὅλης δουλειᾶς ἡ ἔπαυλις εἶναι χωρισμένη σὲ πέντε τµήµατα ᾿Ορνιθῶνες Μεαρῶν Πουλιῶν, Τμῆμα Παχύνσεως, Τμῆμα ὪὨο- παραγωγῆς, Σφάξιµο καὶ Συσκευασία, καὶ Τμῆμα Ζωοτροφῶν. Τὸ Τμῆμα Νεαρῶν Πουλιῶν ἀποτελεῖται ἀπὸ εἰδικοὺς ὀρνι- «θῶνες μὲ κεντρικἠ θέρµανσι στοὺς ὁποίους διατηροῦνται τὰ μικρὰ πουλιὰ ἀπὸ ἡλικίας μιᾶς ἡμέρας µέχρι νὰ φτάσουν σὲ τέτοια ἀνάπτυξι ποὺ νὰ μποροῦν νὰ μεταφερτοῦν στὸ τμῆμα παχύνσεως ἢ ὠοπαραγωγῆς. Ἐπειδὴ ὅμως ἡ ἑταιρεία ἐνδια- Φέρεται περισσότερο «γιὰ τὴν παραγωγὴ πουλερικῶν γιὰ έπι- τραπέζια ᾿χρῆσι παρὰ γιὰ παραγωγἡ αὐγῶν, τὰ περισσότερα πουλιὰ ἀπ᾿ τοὺς ὀρνιθῶνες νεαρῶν μεταφέρονται στὰ κλουδιὰ παχύνσεως. Λειτουργεῖ ὅμως καὶ μιὰ μικρὴ µονάδα ὥοπαρα- γωγῆς. ᾿Εδῶ τὰ πουλιά διατηροῦνται σὲ εἰδικὰ κλουθιὰ ποὺ εἰσήχθησαν ἀπ᾿ τὴν ᾽Αγγλία. Τὰ αὐγὰ ἀποτελοῦν ἕνα πολὺ μικρό ποσοστὸ τῆς παραγωγῆς τῆς ἔπαυλης. Στοὺς ὀρνιθῶνες νεαρῶν τὰ μικρὰ ὀρνίθια περνοῦν τὴν μισὴ ζωή τους. Στὰ κλουθιὰ παχύνσεως, ποὺ κατασκευάστη- καν στὸν ᾿Ισραὴλ σύµφωνα μὲ ᾽Αμερικανικὸ πρότυπο, διατη- ροῦνται γιὰ λίγες ἁκόμη θδομάδες σὲ πολὺ ἐντατικὲς συν- θῆκες καὶ ἀκολούθως μεταφέρονται γιὰ σφάξιµο. Σ᾽ ἕνα ξεχωριστὸ κτίριο τὰ πουλιὰ σφάζουνται, μαδιοῦν- ται, καθαρίζονται ἀπὸ τὰ περιττὰ ἐντόσθια, συσκευάζονται καὶ ψύχονται κι΄ ἔτσι εἶναι ἔτοιμα γιὰ τὴν ἀγορά, Ἡ πώλησις τῶν συσκευασµένων πουλερικῶν γίνεται ἀπὸ τὰ ᾿Εδωδιμοπω- λεῖα Μπέλαπαῖς, ποὺ εἶναι οἱ ἀντιπρόσωποι τῆς ἔπαυλης γιὰ τὴν πώλησι τῶν προϊόντων της. ἝἛνα ἄλλο σπουδαῖο τμῆμα τῆς ἔπαυλης εἶναι τὸ τμῆμα ᾿Ανα- µίξεως Ζωοτροφῶν, στὸ ὁποῖο εἰδικευμένοι ἐργάτες ἑτοιμάζουν τὴν τροφὴν τῶν πουλιῶν ἀνάλογα μὲ τὶς ἀνάγκες τους καὶ τὶς συνθῆκες. Ἡ ἀναλογία τῶν διαφόρων συστατικῶν τῆς τροφῆς κα- νονίζεται προσεκτικἁ καὶ προσαρμόζεται τακτικὰ ἀνάλογα μὲ τὶς ἀνάγκες. Στὴ νέα της ἀποθήκη ποὺ συμπληρώθηκε πρὶν ἕνα περίπου μῆνα ἡ ἑταιρεία διατηρεῖ προμήθειες τροφῆς ἀρκετὲς νὰ καλύ- Ψουν τὶς ἀνάγκες τῆς ἔπαυλης γιὰ περίοδο ἕξη μηνῶν. Στὴν ἔπαυλη ἀπασχολοῦνται 60--70 ἐργάτες, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ἀπ᾿ τὰ γειτονικἁ χωριά. Ὅλοι μεταφέρονται ἀπ᾿ τὰ σπίτια τους στὴ δουλειὰ σὲ αὐτοκίνητα τῆς ἑταιρείας. Ἡ ἑται- ρεία ἐνδιαφέρεται πολὺ γιὰ τὸ προσωπικό της κι’ ὅλοι οἱ ἐργά- τες της εἶναι ὀργανωμένοι σὲ συντεχνία. Ἔχουν δέ, ἐκτὸς ἀπὸ καλὸ μισθό, ἐτήσια ἄδεια ἀναπαύσεως, ἄδεια ἀπουσίας σὲ περί- πτωσι ἀσθενείας κλπ. Ὁ ἐπισκέπτης τῆς ἔπαυλης θὰ προσέξη ἀμέσως τὰ αὐ- στηρὰ προφυλακτικὰ ὑγιειονομικὰ µέτρα ποὺ ἐφαρμόζουνται σ᾿ ὅλα τὰ τµήµατα τῆς ἔπαυλης. Ἡ ὑγεία τῶν πουλιῶν ἐξετά- ζεται τακτικἁ κι’ ἐλέγχεται σὲ συνεργασία μὲ τὸ Κτηνιατρικὸ Τμῆμα. Κάθε µέρα κάπου 1200 πουλιὰ τυλιγμένα σὲ πακέττα πολυ- θὴν φεύγουν ἀπ᾿ τὴν ἔπαυλι γιὰ τὰ ᾿Εδωδιμοπωλεῖα Μπέλα- παὶῖς στὰ διάφορα µέρη τῆς Νήσου. Ὁ ἀπώτερος σκοπὸς τῆς ἑταιρείας εἶναι νὰ κάνη τὰ προϊ- όντα της προσιτὰ σὲ κάθε Θαλάντιο στὴν Κύπρο καὶ γι’ αὐτὸ εἰσάγει συνεχῶς σύγχρονα µέσα καὶ, ἐφαρμόζει τὶς τελειότερες μεθόδους ἀνατροφῆς. Σ᾽ αὐτὸ τὸν τοµέα ἡ Ἔπαυλις Μπέλα- παῖς εἶναι πρωτοπόρος στὴν Κύπρο κι’ ἡ ἐπιτυχὴς ἐργασία της στὴν παραγωγἠ πουλερικῶν ἀντιγράφεται κι᾿ ἀπὸ ἄλλες ἐγχώ- Ριες ὀρνιθοτροφικὲς ἐπιχειρήσεις. ο ας Ὕρο-ασν-η ο» ο ο οσο λος τς ο) ΒΕΙἰ ΛΡΑΙ5 ΕΑΡΒΜ Στὴν ἀποθήκη ἀναμίξεως τροφίµων εἰδικευμένοι ἐργάτες ἑτοιμάζουν τὴν τροφὴν τῶν πουλιῶν. Μιὰ ἄλλη ἄποψις τοῦ τµήµατος συσκευασίας τῆς ἔπαυλης ὅπου οἱ ἐργάτριες ἑτοιμάζουν τὰ σφαγµένα πουλιὰ γιὰ γὰ μποῦν στὸ ψυγεῖο. - ον (Αριστερὰ) Γενικὴ ἄποψις τῆς ὌἜπαυλης Μβιαπαὶϊς μὲ τὴν θάλασσα τῆς Κερύνειας στὸ έάθἠ (Ανω) Σφαγμένο πουλὶ µαδιέται σὲ εἰδιδιηχάνημα. ενος Φ Μιὰ ἐργάτρια στὴν ἔπαυλη δίνει τροφὴ στὶς ὄρνιθες τῆς μικρῆς µονάδος παραγωγῆς αὐγῶν ποὺ διατηρεῖ ἡ ἑταιρεία, Σφάξιμο τῶν πουλιῶν. Στὸ ἀριστερὸ µέρος τῆς ἑὄνας φαίνονται τὰ κλουθιὰ μὲ τὰ πουλιὰ ποὺ εἶναι ἔτβα γιὰ Ἡ Ἔπαυλις Νπέλαπαϊς παράγει ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΓΙΑ το ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΑΣ Γ χιλιάδες τῶν κουρασµένων Λευκωσιατῶν ποὺ ταξιδεύουν ( ) σ᾿ ἀτέλειωτες σειρὲς αὐτοκινήτων πρὸς τὴν Κερύνεια γιὰ νὰ φύγουν ἀπ᾿ τὴν κάψα τῆς πρωτεύουσας τὸ καλοκαίρι καὶ νὰ ὃροσιστοῦν στὴν θάλασσα τῆς Κερύνειας, θλέπουν ὁπωσδήποτε τοὺς µακρόστενους ὀρνιθῶνες τῆς Ἔπαυλης Μπέλαπαϊῖς ποὺ ἀπὸ ψηλὰ ἀγναντεύουν τοὺς ἀσημοπράσινους ἐληῶνες πιὸ κάτω καὶ τὰ γαλάζια νερὰ στὸ ὀάθος, ᾿Απὸ δῶ, ὅταν ὁ οὐρανὸς εἶναι καθαρός, φαίνονται ἀκόμα καὶ τὰ χιονισµένα θουνὰ τῆς Τουρκίας σὰν μιὰ γραμμὴ ποὺ τρέχει νὰ σθυστῆ πίσω ἀπ᾿ τὰ λεπτὰ συννεφάκια τοῦ ὁρίζοντα. Πρὶν τρία χρόνια τὸ µέρος ταν ἀκόμα ἀνεκμετάλλευτο κι’ ὁ περαστικὸς ὀρειθάτης μποροῦσε νὰ ἀπολάψη τὴν ἤρεμη γα- λήνη, ἢ νὰ καθήση κάτω ἀπ τὶς γέρικες χαρουπιὲς καὶ σφάξιµο. ν᾿ ἀκούση τὰ χαρούμενα τερετίσµατα τῶν σπουργιτιῶν στὰ ! διά τους. Τότε ἀκριδῶς ὁ ἰδιοκτήτης τῆς περιοχῆς κ. ΠΠ. Γοι χαμµ ἀποφάσισε νὰ πραγµατοποιήση ἕνα φιλόδοξο σχέδιό. γιὰ μιὰ συγχρονισµένη ἔπαυλι ἀνατροφῆς πουλερικῶν. θυκε τότε μιὰ Κυπριακἡ ἑταιρεία μὲ τὸν ἴδιο ὡς κυριώτερὀ τοχο καὶ πρόεδρο, καὶ σὲ λίγο καιρὸ ἄρχισαν νὰ κτίζου οἱ πρῶτοι ὀρνιθῶνες καὶ νὰ γίνουνται οἱ ἀναγκαῖες ἐγκ στάσεις. Σὲ λίγο ὅλα σαν ἔτοιμα καὶ τὰ πρῶτα πουλιά σαν τὴ ζωή τους στὸ εὐχάριστο περιθάλλον τῆς ἔπαυλης, 1 ούσης σημασίας γιατὶ ἡ αὐξανομένη ζήτησις γιὰ ἔπιτραπ πουλερικἀ ἔκανε τὴν διεύθυνσι τῆς ἔπαυλης νὰ στρέψη ς προσπάθειές της σ᾿ αὐτὴ τὴν κατεύθυνσι. Μαθητὲς στὴν Αἴθουσα ᾿Επιδιορθώσεως Αὐτοκινήτων κάνουν ἐπίδειξι σµιριλιαρίσµατος θαλθίδων. Στὴν αἴθουσα ᾿Επιδιορθώσεως Αὐτοκινήτων. Οἱ ἐπισκέπτες ἐξετάζουν μερικἀ ἀπὸ τὰ νέα ἐῤγαλεῖα, ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΛΕΥΚΟΣΙΑΣ κ. περασμένη Παρασκευἠ ὁ Διευθυντὴς καὶ τὸ προσωπικὸ τοῦ Τεχνικοῦ ᾿Ινστιτούτου Λευκωσίας ἐδεξιώθησαν ἑκα- τοντάδες ἐπισκέπτες στὸ ᾿]Ινστιτοῦτο. Οἱ ἐπισκέπτες εἶδαν τὶς σύγχρονες αἴθουσες διδασκαλίας στὴν συμπληρωμένη Πτέρυγα Μηχανικῆς καὶ ἐπισκέφθηκαν τὰ σχεδιαστήρια, τὶς αἴθουσες ἐπιδείξεων καὶ τὰ ἐργαστήρια, τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν ἀκόμη ἐξοπλισθῇ πλήρως. Τὸ κυριώτερον γεγονὸς τῆς ἡμέρας ἦταν μιὰ σειρὰ ἐπιδεί- ἔεων στὰ συγχρονισµένα ἐργαστήρια τοῦ ᾿Ινστιτούτου, ὅπου οἱ ἐπισκέπτες παρηκολούθησαν τοὺς µαθητευοµένους σιδηρουρ- γούς, συγκολλητές, ἐφαρμοστὲς καὶ τορναδόρους καὶ τοὺς μηχανικοὺς αὐτοκινήτων τὴν ὥρα τῆς ἐργασίας τους. Ὅταν θὰ συμπληρωθῆ, τὸ Τεχνικὸν ᾿Ινστιτοῦτον Λευκωσίας θὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ τέσσερα τµήµατα. Τὸ Τμῆμα Μηχανικῆς, ποὺ ἄρχισε νὰ ᾿λειτουργῆ πρὶν λίγο καιρό, τὸ Τμῆμα Οἰκοδο- μικῶν Τεχνῶν ποὺ θὰ ἀνοίξη περὶ τὸ τέλος τοῦ χρόνου, καὶ τὰ Τμήματα ᾿Ἐμπορίου καὶ Τεχνῶν ποὺ θρίσκονται ἀκόμα στὰ σχέδια. Ὑπάρχει ἐπίσης πρόνοια καὶ γιὰ οἰκοτροφεῖο. Μέχρι σήµερα διετέθη ποσὸν ᾖ350,000 γιὰ τὴν ἀνέγερσι τῶν κτιρίων καὶ τὸν ἐξοπλισμὸ τοῦ Τεχνικοῦ ᾿Ινστιτούτου Λευκωσίας. Εϊδικὸς Νευρολόγος εἲς Κύπρον ο Δρ Γ. Σ. Μακλέύῦ τοῦ Συμµθουλίου ᾿Ελέγχου τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας ἢἤλθε στὴν Κύπρο τὸ περασμένο Σάθόατο. Ὅ Δρ Μακλέῦ θρίσκεται στὸ Βησὶ γιὰ νὰ γνωμµοδοτήση ἐπὶ ζητημάτων νευροπαθῶν καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς παρα- μονῆς του θά ΄ἐπισκεφθῇ νοσο- κομεῖα καὶ ἄλλα ἱδρύματα τῆς Κύπρου. ὍὉ Δρ Γ. Σ. Μακλέὺ (ἄριστερᾶ) ἑ τὸν Διευθυντὴν ρισδη Ὑπηρεσιῶν Δρα |. Χ. Κ. Κλάρκ. Στὶς ἐπισκέψεις του θὰ τὸν συνοδεύη ὁ εἰδικὸς νευρολόγος τοῦ ᾿Ιατρικοῦ Τµήµατος Δρ.:Μι- κελλίδης, τῆς Βουλῆς τοῦ Γουέλλιγκτων Ἐπισκέπτες ἀπὸ τὸ Εξωτερικό το Τμῆμα Γεωργίας εἶχε τε- τὴν καλλιέργεια φρουτοδένδρων Φφέρτηκε ὅταν ἐπληροφορήθη λευταίως δυὸ ἐπισκέπτες γιατὶ συνδέεται μὲ τὴν φρουτο- γιὰ τὴν πρόσφατη φόρτωσι ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό, τὸν Σὲρ Τό- καλλιέργεια τώρα καὶ δεκα- ἑσπεριδοειδῶν ἀπὸ τὴν Κύπρο µας Γουέντερσπουν ποὺ ἐνδια- τρία χρόνια. Ὁ κ. Μέθικ ἐνδια- στὴν Νέα Ζηλανδία. φέρεται γιὰ τὸ ἐμπόριο πα- . - τατῶν καὶ ἰδίως γιὰ τὴν καλλι- έργεια καὶ τὴν προμήθεια Σκὠ- τικοῦ πατατοσπόρου στὶς διάφο- ρες χῶρες τοῦ κόσμου. Ὁ ὀργα- νιαμὸς μὲ τὸν ὁποῖον σχετίζεται ὁ Σὲρ Τόμας διέθεσε τελευ- ταίως πολὺ μεγάλα κεφάλαια γιὰ τὴν ἐγκατάστασι εἰδικοῦ πλυ ίου γιὰ καθαρισμὸ τῶν πατατῶν ἀπὸ ἀπομεινάρια χώ- µατος ποὺ μποροῦν νὰ περικλεί- ουν φυτικἀ παράσιτα. Οἱ πατά- τες ποὺ προορίζονται γιὰ σπόρο ἐμθδαπτίζονται ἐπίσης σὲ εἰδικὴ ὁριρναρικη διάλυσι γιὰ νὰ κα- ταστραφοῦν οἱ μύκητες ποὺ {} προσθάλλουν τὸ δέρµα τῆς πα- τάτας.Σ τὴν εἰκόνα ὁ Σὲρ Τόμας (δεύτερος ἀπὸ τὰ ἀριστερά) μὲ µέλη τοῦ Τµήµατος εώργ ίας μὲ τὰ ὁποῖα εἴχε συνομιλίες. Ὁ ἄλλος ἐπισκέπτης ἥταν ὁ κ. Κ. Β. Μέθικ τῆς Βιθλιοθή- κης τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, τῆς Νέας Ζηλανδίας ποὺ ᾖλθε στὴν Κύπρο μὲ τὴν σύζυγό του ὡς µέρος τῆς περιοδείας του σὲ διάφορες χῶρες. Ὁ Ἠεοζηλαν- δὸς κ. Βέθικ δὲν ἐπισκέπτεται τὴν Μέσην ᾽Ανατολὴν γιὰ πρώτη φορὰ γιατὶ ὑπηρέτησε στὴ πε- ριοχἡ μὲ τὶς ἔνοπλες δυνάμεις κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ πολέμου. Ὁ κ. Βέθικ ἔδειξε µεγάλο ἐνδι- αφέρον γιὰ τὴν πρόοδο ποὺ ἐση- µειώθη στὴν Κύπρο στὴν ἄγρο- τικἡ ἀνάπτυξι στὰ μεταπολεμικά χρόνια. Εἰς τὴν εἰκόνα ὁ κ. Νέ- θικ μὲ τὸν Βοηθὸν Διευθυντὴν Γεωργίας κ. Χ. Χέρσι. Ὁ κ. Νέθικ ἐνδιαφέρτηκε ἰδίως γιὰ Ἡ Λαίδη Φοὺτ γνωρίζεται μὲ µέλη τοῦ Τά'µατος τοῦ ᾿Άγ. ᾿Γὠάννου τῆς ὁμάδος τοῦ ᾿Ινστιτούτου. ἩΜ Λαίδη Φούτ εἰς τὸ Ἱνστιτοῦτον Μελκονιάν µ ΗΝ παρελθοῦσαν ἑθδομάδα ἡ Λαίδη Φοὺτ ἐπε- σκέφθη τὸ ᾿Ινστιτοῦτον Μελκονιάν, ὅπου τὴν ὑπεδέχθησαν ὁ Διευθυντὴς Παιδείας κ. Γ. Τάντχοουπ καὶ ἡ ία Κλίφφορτ. Ἡ Λαίδη Φοὺτ ἐπεσκέφθη ἐπίσης τὴν συλλογὴν ἔργων τέχνης «Οὐτιτζιάν». Προσεφέρθησαν ἄναψυ- κτικἁ καὶ ἐψάλησαν ᾽Αρμενικὰ λαϊκὰ τραγούδια ὑπὸ τῶν μαθητῶν καὶ τῶν μαθητριῶν. Ἡ Λαίδη Φοὺτ ηὐχαρίστησε τὸν Διευθυντὴν διὰ τὴν φιλοξενίαν τοῦ ᾿Ινστιτούτου καὶ διὰ τὸ δῶρον, τὸ ὁποῖον τῆς Ἡ Λαίδη Φοὺτ δίνει τὸ αὐτόγραφό της σὲ µέλη τῆς ὁἁμάδος. Στὰ ἀριστερά της διακρίνεται ὁ κ. Π. Γιεχιαγιάν, Διευθυντής τοῦ ᾿]νστιτούτου, ἐνῶ ὁ κ. Τάντχοουπ, Διευθυντῆς τῆς Παιδείας, παρακολουθεῖ. ΗΜΕΡΑ ΤΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΑΤΑ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψί του στὴν Κυθερνη- τικὴ Ἔπαυλι ᾿Αθαλάσσης, ἡ Αὐτοῦ ᾿Εξοχότης ὁ Κυθερνήτης συνωδεύετο ἀπὸ κυρίες τοῦ Κυθερ- νείου. Στὴν εἰκόνα (ἐξ ἀριστερῶν πρὸς τὰ δεξιὰ) ἡ Λαίδη Λέύκοκ, σύζυγος τοῦ Κυθερνήτου τῆς Μάλτας, ἡ Λαίδη Φούτ, ἡ Κα Χέρριτξζ, ἡ ἀδελφὴ τῆς Λαίΐδης Φούτ, καὶ ἡ κ. Άλλαν σύζυγος τοῦ Διευθυντοῦ Γεωργίας. Οἱ κυρίες Φλέπουν κτηνοτροφικὰἁ ζῶα τῆς ἐπαύλεως μαζὶ μὲ τὸν Δρα Π. Λοϊζίδη, ᾿Ανώτερον Γεωργικὸν Λειτουργόν. Στὴν ἄλλη φωτογραφία ἡ Λαίδη Φοὺτ ζητᾶ πληροφορίες ἀπὸ τὴν Ἐπιθεωρήτρια ᾿Ορνιθοτροφίας Δίδα Λ. Παπαπέτρου σχετικἁ μὲ τὴν ἐργασία της.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΔΥΟ ΓΕΝΗΕΣ Γεωργία 1p
Η Λαίδη Φούτ εις το Ινστιτούτον Μελκονιάν 2p
ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ Πολιτισμός 2p
TO TEXNIKON INΣTITOYTON ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3p
Επισκέπτες απὸ το Εξωτερικό 3p
Η Έπαυλις Μπέλαπαϊς παράγει ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΑΣ 4-5p
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΕΝΥΑ 6p
ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ 7p
Γνωρίζετε ότι 7p