Back

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-04-18

εως : ἃς αν Ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης φωτογραφεῖται με ἀν µατος. (Ἐξ ἀριστερῶν πρὸς τὰ δεξιά). Πρώτη Σειρά: ς καὶ ὁ κ. Χ. Χέρστ. ωτέρους λειτουργοὺς τοῦ Τµή- ὍὉ κ. Α. Ὀρχάν, ἡ Αὐτοῦ ᾿Εξοχότης, ὁ κ. Γ. λλαν, ὁ κ. Μ. Σαλαχιττίν. Δευτέρα σειρὰ ὁ κ. Ν. Μακμίλλαν, ὁ κ. Ε. Σ. Πόρτερ, ὁ κ. Ρ. Κρόουθερ, ὃ κ. ΠΚ. Τζόουνς Τί ὡραῖα λουλούδια ! Ἡ Αὐτοῦ ᾿Εξοχότης παίρνει ἕνα μπουκέτο λουλούδια ἀπὸ τὴν Δίδα ᾽Αννὶκ Καλου- στιὰν ποὺ ἐργάζεται στὸ Σχεδιαστήριον τοῦ Κλάδου ᾿Εκμεταλλεύσεως τῆς Γῆς. Η ΛΥΤΟΥ ΕΞΟΧΟΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ Τ0 ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΤΗΠΗΛ ΕΛΕΥΤΑΙΩΣ ἡ Αὐτοῦ ᾿Ἐξοχότης ὁ Κυθερνήτης Σὲρ Χιοῦ Φοὺτ ἐπεσκέφθη τὰ Κεντρικὰ Γραφεῖα τοῦ Τµήµατος Γε- ωργίας εἰς Λευκωσίαν. Τὸν ὑπεδέχθη ὁ Αιευθυντὴς Γεωργίας κ. Γ. Άλλαν, ὁ Βοηθὸς Διευθυντὴς κ. Χὲρστ καὶ οἱ τρεῖς ᾽Ανώ': τεροι Γεωργικοὶ Λειτουργοί. ὍὉ Σὲρ Χιοῦ ἐπεσκέφθη τά γραφεῖα τῶν διαφόρων κλάδων, καὶ εἶπεν εἰς τοὺς ὑπαλλήλους ὅτι εἶχεν ἤδη γνωρίσει κάτι ἀπὸ τὶς δραστηριότητές τους εἰς τοὺς ἀγροὺς Ἡ Αὐτοῦ ᾿Εξοχότης μὲ τὸν ὑπεύθυνον γιὰ τὸ Χημικὸν ᾿Εργαστήριον Γεωργικὸν ᾿Επιθεωρητὴν κ. Φ. Λυσιώτην Στὰ ἀριστερά τῆς εἰκόνος ὁ Δρ Π. Λοϊζίδης, ᾽Ανώτερος Γεωργικὸς Λειτουργὸς (Γαιῶν). Ὁ Διοικητικὸς Γραμματεὺς κ. Μ, Σαλαχιττὶν προειδοποιεῖ τὴν Αὐτοῦ Εδοχότητα νὰ προχωρῇ προσεκτικὰ ἐνῷ κατε- θαΐνει ἀπὸ ἕνα νέο ὄγημα ποὺ εἶναι εἰδικὰ κατασκευασμένο για. μεταφορά ζῴων. Αὐτὸ τὸ ὄχημα διευκολύνει τὴν µετακίνησι ὅῴων στὰ διάφορα µέρη τοῦ ΒΝησιοῦ. Ἡ Αὐτοῦ ᾿Εξοχότης ἐπιθεωρεῖ χάρτην τῆς Νήσου ποὺ δεικνύει τὴν τοποθεσίαν διαφόρων κτηνοτροφικῶν σχεδίων καὶ τοὺς σταθμοὺς ζώων ἐπιθάσεως. ὍὉ κ. ἰ. Παπαδόπουλος (ἀριστερὰ) Λειτουργὸς Κτηνοτροφίας ἐξηγεῖ τὸ ἔργον τοῦ κλάδου του. καὶ ἐλπίζει νὰ ἴδη περισσότερα εἰς τὸ ἐγγὺς µέλλον. Συνεχάρη τὸν Διευθυντὴν καὶ τὸ προσὠπικὀν του διὰ τὸ ἐξαίρετον ἔργον τὸ ὁποῖον ἐπετέλεσαν ὑπὸ πολὺ δυσκόλους συνθήκας. Ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης ἐξέφρασε τὴν λύπην του διότι οἱ οἰκονομικὲς δυσκολίες πιθανὸν νὰ περιορίσουν μερικὲς δραστηριότητες ἐξέφρασεν ὅμως τὴν ἐλπίδα ὅτι τοῦτο θὰ συντελέση εἰς µίαν περίοδον παγιώσεως καὶ ὅτι εἲς τὸ ἐγγὺς μέλλον θὰ γίνῃ νέα πρόοδος. Ἡ Αὐτοῦ ᾿Εξοχότης ἀστειεύεται μὲ τὸν Λειτουργον Αναοασμοῦ τῆς Γῆς Δρα Χριστοδούλου (μὲ γυαλιὰ) ἐνῷ ὁ Διοικητικὸς Γραμματεὺς τοῦ Τµήµατος κ. Σαλαχιττὶν (πλησίον τῆς Α.Ε.) καὶ ὁ Διευθυντὴς Γεωργίας (δεξιὰ) παρακολουθοῦν. { ας ο Εἰς τὰ δεξιὰ ὁ Ἐπιθεωρητὴς Βοοειδῶν κ. Κ. Κωνσταντινίδης. ο -υ- ου... ᾳ ΤΟΜΟΣ 2ος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ α1δ ᾿Απριλίου, 1958 αμ λα, τή : - ---- ο. 3 ΜΙΑ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ Η ολο ΡΑΡΙΑ οὐτή τὸ Ὁν πρε ὁ θωιογρά Οδ ΕΣΠΟΙ ΝΑ μιᾶ Χαριτωμένη νεαρή Τουρκάλα στὸ Δημ ΟΙ κ εἴο ᾽Ατατοὺρκ στὴ Λευκωσία. Σὲ προηγούμενες ἐκδόσεις µας δη οὐ ἁλωύώολἠά Ελ σα ία να. ο ο] ο ο κά Ἂρ.6 { οτικὸ Σ χο- μοσιεύσαμε ΤΟΥ Μ ΕΛΛΟ ΝΤΟΣ ἄρθρα γιὰ θέµατα οἰκοκυρικῶν ποὺ ἀποτελοῦν τώρα σπουδαῖο µάθηµα στὰ δημοτικὰ σχολεῖα. Ἐλληνικὰ Προγράμματα τῆς Κ.Ρ.Υ. ΤΡΙΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 30 Πρωϊνὲς μελωδίες 15 Δελτίον Εἰδήσεων «30 ᾽Αμερικανικὰ τραγούδια 00 Μεσηµεριάτικες μελωδίες 45 ᾿Απὸ τὸ ἔργο «Ἡ ζωὴ τοῦ Τζιέηµς τὴν : 00 Δελτίον Εἰδήσεων 14 Ελαφρά Ελληνικὰ τρα- γούδια Εὐχάριστες μελωδίες Παιδικἡ γωνιά η Ἑλληνικὰ λαϊκά γούδια Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου {λεπτο τῶν. αὐτοκινητι- στῶν Τρίο Κουαταλαζιάρα Εἰδήσεις καὶ σχόλιον ὍὉ Γουϊ. Στὰρ (ἄάκκορ- γτεὸν) } Δίσκοι ἀκροατῶν ϱ Τὸ µυθιστόρηµα 5 ᾿Ελαφρὰ μουσικὴ πιάνου ϱ ᾽Απὸ τὴν Παγκόσμια Λο- γοτεχνία 5 Ἡ Συναυλία τῆς Τρίτης Ώ Ὦ Ἑλληνικὲς τρα- κατ. ἐκλογὴν 5 Βὰάλς 9.55 Περίληψις Εἰδήσεων ΤΕΤΑΡΤΗ 235 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 6.90 Πρωϊνὲς μελωδίες 7,915 Δελτίον Ειδήσεων {30 Δλουσικὴ Λατ. ᾽Αμερικῆς 090 Μεσημεριάτικη. μουσικῆ 1 Ρωμαντικὲς μελωδίες 9.00 Δελτίον Εἰωήσεων 2:10 Ἠλαφρὰ Ελληνικὰ τρα- γούδια 2.00 Ἑλληνικοὶ Ὀίσκοι στὴν τόχη 5.30 Παιδικὴ Γωνιὰ 5.50 'Απ᾿ ὅιτι διαθάζω 6.00 Εὔθυμη Μισὴ αρα 0290 Λαϊκή ᾿Εγκωκλοπαίδεια 6.45 Δημοιικά τραγούδια καὶ κοροὶ 00 Εἰδήσεις καὶ σχόλιον 720 Ἡ Ορχήστρα Εντυ Μπάρκλυ 190 Δίσκοι κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν δ.00 Σελίδες ἀπὸ τὴν ᾿Οδύσ- σεια Όι20. Μουσικἡ γιὰ ἅρπα Ἠ,30 Ἡ ὥρα τῆς Όπερας (Φάουστ. τοῦ Γκουνὼ (τέλος) 3,30 Ποιητικἁ ᾿Ανθολογήματα 9.45 Ὁ τραγουδιστὴς τῆς 6ρα- δυας 0.55 Περίληψις Εἰδήσεων ΠΕΜΠΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7,15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30. Μουσικὴ ἔργων τοῦ ΒΗτίσνεὺ 1.00 Μεσηµεριάτικη µουσικἡ 45 Ἡ ᾿Ορχήστρα Πὸπς Βο- στώνης Δελτίον Εἰδήσεων Ἐλαφρὰ Ἑλληνικά τρα- γούδια Ελαφρά Ἑλληνικὰά τρα- γούδια Ἔρα τῆς Γυναίκας Λαϊκοὶ χοροὶ ἀπὸ διάφο- ρες χῶρες ᾿Απὸ τὸν τύπον τῆς Ἓλ- λάδος Λαϊκά τραγούδια Ὁ ᾿Ιατρὸς τῆς Οἰκογε- γείας Μουσικὴ ἀπὸ τὴν Βιέννη Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον Μουσικἡἠ τζιὰζ Δίσκοι κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Τὸ Μυθιστόρημα ο 00 δ1Ώ 5.00 5.30 5 20 5.00 6.10 6.30 015 7.00 7,20 70 8.00 8.15 Ἡ Ἑλληνικὴ Μυθολογία καὶ ἡ Μουσικἡ «Τὰ πλάσματα τοῦ Προ- µηθέως» (Μπετόθεν) 900 Γράμμα ἀπὸ τὴν ᾿Αθήνα 9.15 Νυκτερινὰ ὄνειρα 9,45 “Ο τραγουδιστής τῆς όρα- δυᾶς 0.55 Περίληψις Εἰδήσεων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 6.30 7.15 7,90 Πρωϊνὲς μελωδίες Δελτίον Εϊδήσεων Τραγούδια ἀπὸ διάφορες χῶρες , Μεσημµεριάτικη μουσικῇ Ἡ ᾿Ορχήστρα οΣτάνλεῦ Μπλὰκ Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνκὰ τραγούδια Μονωδίες, δυωδίες τριώὠδίες 5,390 «Ἡ Δίψα τῆς Γνώσεως” 0.00 Τὰ κινηµ. ἔργα τῆς προ- σεχοῦς ἑθδομάδος Ἔδω Λονδῖνον Η ᾿Ὀρχήστρα Κάζα Λόμα Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον Μουσικἡ τζιὰζ Δίσκοι κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Γιὰ νὰ γνωρίσουμε τὴν Κύπρο Κλασσικὴ μουσικὴ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Φκαπανεῖς τῆς Προόδου -ρ . Λίστερ 930 Ἡ Ίστρα χοροῦ τῆ ΚΡΗ ι ρα χορ ης “Ο τραγουδιστὴς τῆς 6ρα- δυᾶς 9.55 Περίληψις Εἰδήσεων ΣΑΒΒΑΤΟΝ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εϊδήσεων 7.30 Πόλκες, ἐμθατήρια πάσο--ντόμπλε 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 1.00 {μὴ 2.00 2.10 5,00 καὶ 6.15 0.15 σιοῦ 720 790 Β.00 κατ’ καὶ 45 Ἠσυχοι ρυθμοὶ 00 Δελτίον Εἰδήσεων «10 Ἑλληνικὰά τραγούδια 00 Εὐρωπαϊκὴ μουσικἡ «30 Παιδικὴ Γωνιὰ 50 Φίλοι µας στὸ ἐξωτερικὸ 30 Θρησκευτικὴ ὁμιλία «45 Ρεσιτὰλ τῆς Ἠτόρα Μεΐρι (σοπράνο) 7,00 Δελτίον Εἰδήσεων 1 2 2 5 5 5 6 6 7,15 Σοθιετικοὶ καὶ Οὗγγρι- κοὶ χοροὶ 7.30 Δίσκοι κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 7.55 ᾽᾿Αποτελέσματα Βρεττανι- κῶν ποδοσφαιρικῶν συ- ναντήσεων 00 Τὸ Μυθιστόρημα 15 Μουσικὸ Σταυρόλεξο 4ρ “Ἱστορίες ἀπὸ κιν. ἔργα 00 Παληὲς “Ελληνικὲς µελώ- δίες 30 Μουσικἡ χοροῦ 9.55 Περίληψις Εἰδήσεων, ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 7.00 Ζωηροὶ πρωϊνοὶ ρυθμοὶ δ. δ. δ. 9. 9, 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων δ.15 Ἐλαφρὰ Μουσικὴ ᾿Ορχή στρας 8.30 Ἑλληνικὰ καὶ Εὐρώ- παϊκὰά τραγούδια 9.00 Κυριακάτικη πρωϊνὴ Συναυλία 10.00 Θρησκευτικὸ 'Ἡμίωρο 10.30 Πύπριοι καλλιτέχναι 11.00 Γὐχάριστες πρωϊνὲς µελω- δίε ς 11390 ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 12.10 Δημοτικὰ τραγούδια καὶ οροὶ 12.30 θέατρο ἀπὸ τὸ Ραδιόφωνο 1.00 Μεσηµεριάτική μουσικἡ 1.45 μις ἀναμνήσεις ἀπὸ ἀπὸ τὴν Εὐρώπη 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.110 Ελαφρὰ Ἑλληνικὰά τρα- γούδια 5,00 Παληὲς καὶ νέες Ἕλλην. ελωδίες 5.30 Παιδικἡὴ Γωνιά 5.20 6.00 6.30 7.00 τ.1δ 7.30 8.00 δ.15 8.45 9.00 Ἑλληνικὰ λαϊκὰ τραγού- δια Ἐλαφρὰ κλασσικὴ µου- σικἠ Εὔθυμη Μισὴ Ώρα Δελτίον Εἰδήσεων Λαϊκὰ τραγούδια καὶ χο- ροὶ τῆς Ρουμανίας Δίσκοι κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Τὸ Μυθιστόρημα ᾿Επιτυχίες ἀπὸ κιν. ἔργα Μεοέλληνες Λογοτέχναι Κώστας Χατζόπουλος Μέοι Δίσκοι 0:45 Ὁ τραγουδιστὴς τῆς 6ρα- δυᾶς 0.55 Περίληψις Εἰδήσεων ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Μουσικὴ τῆς Ανδαλου- λουσίας 1:00 Μεσηµεριάτικη µουσικἡ 1:45 Ὁ Λιπεράτσε στὸ πιάνο 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 ᾿Ελαφρὰ Ἑλληνικὰ τρα- ούδια 5.00 Ἐλαφρὰ Ελληνικά τρα- γούδια 5.30 Παιδικἡὴ Γωνιὰ 50 Δελτίον τιμῶν 00 Μιὰ ματιὰ γύρω στὸ κόσμο 10 Μουσικἡ τζιὰζ 0 ᾿Αθλητικὸ Εἰκοσάλεπτο 0 Σολίστες ἔλαφρᾶς µου- σικῆς «00 Εἰδήσεις καὶ Σι χόλιον 0 Δίσκοι στὴν τύχη 0 Δίσκοι κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Ὁ Θέατρο ἀπὸ τὸ Ραδιόφῶώνο 0 ᾿Απὸ τὴν 'Ισπανικὴ ᾿Αρένα «45 Μουσικὸ 'Ημερολόγιο 9.50 Πορτραῖτα -- Βίκτωρ Οὑγκὼ 9.45 Ὁ τραγουδιστὴς τῆς 6ρα- δυᾶς 9.55 Περίληψις Εἰδήσεων 5. 6 6 6 6 7 7 τ 8 δ δ ο Λευκωσία πρὶν δυὸ θδοµάδες, Τὰ ἀεροσκάφη αὐτὰ εἶναι κυρίως ταχέα ΠΤΕΡΥΓΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Κυπριακὸς οὐρανὸς φιλοξένησε τελευταίωώς ἀεροπλάνα τῆς μοίρας 208, τῆς νέας µοί- ρας ἄεροσκαφῶν Χάντερ τῆς Βασιλικῆς ᾿Αερο- πορίας ποὺ µετεφέρθη στὴν ὀάσι τῆς Ρὰφ στὴ µέρες πρὶν τ ροπορίας, Ἔκδοσις Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων καταδιωκτικἀ ἔχουν ὅμως διπλὸ προορισμό : μποροῦν ἐπίσης νὰ ἐφοδιασθοῦν μὲ ροκέτες διὰ θομθαρδισμοὺς στόχων ἐδάφους. Ἡ. Μοῖρα 208 ἔφθασε στὴν Κύπρο λίγες ἣν 40 ἐπέτειο τῆς Βασιλικῆς Αε- ΑΠΟΕΛ--ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ, (3-0) ΕΤΑ ἀπὸ σειρά ἀποτυχιῶν ἡ δηµοφιλἠς ὁμὰς τῆς Λευκώ- Μ σίας ΑΠΟΕΛ ὀρίσκεται καὶ πάλιν σὲ ἐξαιρετικὴ φόρμα. Ἡ νίκη τοῦ ΑΠΟΕΛ στὴν σωνάντησι μὲ τὸν ΠΕΖΟΠΟ- ΡΙΚΟ στὶς 6 ᾿Απριλίου ἦταν πραγµατικἀ θριαμθευτικἡ κι’ ὑπόσχεται πολλὰ γιὰ τὸ µέλλον. Στὸ πρῶτο ἡμίχρονο δὲν ἐσημειώθη τέρμα. Στὸ 12 λεπτὸ ὅμως τοῦ δευτέρου ἡμιχρόνου τὸ ΑΠΟΕΛ ἐσημείωσε τέρµα καὶ ἀπὸ κείνη τὴ στιγμἠἡ ἐκυριαρχοῦσε εἰς τὸν ἀγῶνα. ᾿Αντίθετα πρὸς προηγούμενες συναντήσεις οἱ κυνηγοὶ τοῦ ΑΠΟΕΛ δὲν ἔχαναν αὐτὴν τὴν φορὰν τὶς εὐκαιρίες ποὺ τοὺς ἐπαρουσιάζοντο. Τὰ σιούτ των ἦσαν συνεχῆ καὶ ἀπὸ ὅλας τὰς κατευθύνσεις καὶ ὁ τερματοφύλακας τοῦ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ῆτο συνεχῶς ἄγρυπνος,. ὋὉ τερματοφύλαξ τοῦ ΑΠΟΕΛ ᾽Αλωνεύτης, ποὺ ἐνεθουσίασε τοὺς θεατὲς μὲ τὶς θεαματικές τοῦ ἀποκρούσεις. Δύο ἀπὸ τὰ τέρματα τοῦ ΑΠΟΕΛ ἐπετεύχθησαν ἀπὸ τὸν ἔξω ἀριστερὰ Βῖκον καὶ τὸ τρίτον ὡδηγήθη εἰς τὰ δίκτυα τῶν ἀντι- πάλων ἀπὸ τὸν ἔξω δεξιὰ Καζαμίαν. Τὸ ΑΠΟΕΛ εἶναι ἄξιον συγχαρητηρίων γιὰ τὸ ἔξοχο παιγνίδι του. Οἱ πολλοὶ ὀπαδοί του ἐλπίζουν πὼς ἡ ὁμάδα τους θὰ συνε- χίσῃ νὰ ἀναλαμθάνη καὶ θὰ τοὺς δώση πολλὲς στιγμὲς ἐνθουσια- σμοῦ ὅπως καὶ στὸ παρελθόν. ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝ (4-2) Μία φάσις ἀπὸ τὸν πρόσφατον ποδοσφαιρικὸν ἀγῶνα μµεταξὺ τῆς Νέας Σαλαμῖνος ᾽Αμμοχώστου καὶ τοῦ ᾽Απόλλωνος Λεμεσοῦ ποὺ ἀπέληξε σὲ λαμπρή νίκη τῆς ὁμάδος ᾽Αμμοχώστου μὲ τέρματα 4--2. Ὁ τερματοφύλακας τοῦ ᾽Απόλλωνος σὲ μιὰ θαυμασία προσπά- θεια στὸν ἀγῶνα μὲ τὴ Νέα Σαλαμῖνα. Γνωρίζετε ὅτι Χ Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ 1927 ποσότης 212.105 γαλονίων Κυπριακῶν οἴνων ἐξήχθη εἰς τὸ 'Πνωμένον Βασίλειον ἐν συγκρίσει πρὸς ποσότητα 445.373 γαλο- γίων κατὰ τὸ 1956- ἐσημειώθη δηλαδὴ αὔξησις 66.724 γαλονίων ὰ- Ὑπάρχουν ἐν Κύπρῳ 110 περίπου ἐγγεγραμμένα ξενοδοχεῖα διαφόρων τάξεων ἀπὸ ντὲ λοὺξ μέχρι πέµπτης τάξεως Χ Ἱατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ 1957 78.000 ταχυδρομι- κῶν δελταρίων, περιλαμόανομένων καὶ 95.264 ἐπὶ συστάσει, δὲν παρεδόθησαν ὑπὸ τοῦ Ταχυδρομείου εἰς τὸν προορισμόν των λόγῳ ἀνεπαρκοῦς ἢ λανθασµένης διευθύνσεως ὰ Κατὰ τὸ 1957 µετηνάστευσαν ἐκ Κύπρου 2.44/ πρόσωπα, ἤτοι 3.234 Ἕλληνες Ἰύπριοι, 928 Τοῦρκοι Κύπριοι, 40 ᾽Αρμένιοι καὶ 599 Αγγλοι καὶ ᾽Αμερικα- νοίἰ. Ἐξ αὐτῶν 4.702 µετηνάστευσαν εἰς Ηνωμένον Βασίλειον, 267 εἰς Αὐστραλίαν καὶ 245 εἰς ΠΗνωμένας Πολιτείας τῆς ᾽Αμερικῆς απ΄ Εἰς τὴν Αγγλίαν καὶ Οὐαλλίαν ἄνω τῶν 6.720.000 παιδιῶν φοιτοῦν εἰς δημοσίως συντηρούµενα σχολεῖα, πλὴν ἑτέρων 102.000 ποὺ φοιτοῦν εἰς σχολεῖα λαμθά- νοντα ἀπ᾿ εὐθείας ἐπιχορηγήσεις ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας πο Ύ Οἱ Εἰκόνες γίνονται δεκαπενθημµερες ᾿Επειδὴ ἐπιθυμοῦμε νὰ ἀνταποκριθοῦμε στὴν συνε- χῶς αὐξανομένη ζήτησι γιὰ τὶς ΕΙΚΟΝΕΣ καὶ συγχρόνως νὰ μὴ αὐξήσουμε τὶς δαπάνες παραγω: γῆς σ᾿ αὐτὴ τὴν περίοδο τῶν οἰκονομικῶν ὃυσχε- ρειῶν, ἐπιθυμοῦμε νὰ ἀνακοινώσουμε πὼς ἀπὸ τὴν ἔκδοσί µας τῆς Παρασκευῆς 9 Μαΐου, οἱ Ε:Ι ΚΟΝΕΣ γίνονται δεκαπενθήµερες. Τὸ τουριστικὸ πλοῖο Γιουγκοσλαθίτζια στὸ λιμάνι ᾽Αμμοχώ- στου. Στὸ μπροστινὸ µέρος τῆς εἰκόνος φαίνεται ἡ ἀτμάκατος τοῦ τελωνείου ποὺ μεταφέρει τοὺς τουρίστες στὴν ξηρά. ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΛΗΜΟΧΩΣΙΟ ΠΝ. Δευτέραν 7 ᾿Απριλίου προσήγγισε στὴν ᾽Αμμόχώστο τὸ πολυτελὲς ὑπερωκεάνειο Γιουγ- κοσλαθίτζια μὲ 200 Γερμανοὺς τουρίστες ποὺ ἔκαναν κρουαζιέρα στὴν Μεσόγειο. Τοὺς τουρίστες ὑπεδέχθησαν ἀντιπρόσωποι τοῦ Γραφείου Τουρισμοῦ ᾽Αμμοχώστου καὶ µέλη τοῦ Του- ριστικοῦ Γραφείου Λούης, ποὺ ὀργάνωσαν ἐπισκέψεις στὰ ἀρχαῖα μνημεῖα τῆς πόλεως καὶ στὴν Σαλαμίνα. ὍὉ Διευθυντὴς τοῦ Γραφείου Τουρισμοῦ ”᾽Αμμο- χώστου κ. ΠΠ. Χριστοδουλίδης ἐδώρησεν εἰς τὸν ἀρχηγὸν τῆς ὁμάδος Καθηγητὴν Δρα Κοὺρτ ”Αλμπρεκτ ἀντίγραφον τοῦ Θιθλίου τοῦ κ. Ρ. Γουάϊ- τσον «Πορτραῖτο τῆς Κύπρου», τὸ ὁποῖον ἐξετιμήθη πολύ. Δυὸ μέρες ἀργότερα προσήγγισε στὴν ᾽Αμμό- χΧωστο ἕνα ἄλλο τουριστικὸ πλοῖο τὸ Π. Υ. Βταμαι ν] μὲ κάπου 200 Γερμανοὺς τουρίστες. Οἱ τουρίστες ἐπισκέπτονται τὸν Πύργο τοῦ ᾿Οθέλλου. Οἱ Γερμανοὶ τουρίστες στὰ ἀρχαῖα τῆς Σαλαμῖνος. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΟΣ Τὸ ὀραθεῖο τοῦ Διαγώνισμοῦ Ἐκθέσεως ᾿Αρ. 2 ἀπονέμεται στὸν κ. Οὐνὲρ Οὐλουτοὺγ ἀπὸ τὴν Λευκωσία. ᾿ἘΕπιταγὴ 52 εὑρίσκεται καθ᾽ ὁδὸν πρὸς αὐτόν. Παρακάτω δημοσιεύουμε µετάφρασι τῆς ἐκθέσεως τοῦ κ. Οὐλουτούγ. ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ Στὸ χωριό µου πέρασα τὰ πιὸ εὐτυχισμένα χρόνια τῆς ζωῆς µου. Ἐαπλωμένο στὶς πλαγιὲς τοῦ ποταμοῦ ἀνάμεσα σὲ ἀμυγδαλιὲς καὶ πορτοκαλιές, τὸ χωριό µου ἔχει τὴν ὁμορφιὰ τοῦ παραδείσου ὅπως τὸ περιγράφουν τὰ παραμύθια. Σὰν ἔλθῃ ἡ Ανοιξη καὶ τὰ δένδρα ἀνθίζουν τὸ χωριὸ μοιάζει μὲ νύφη στολισμένη στὰ νυφικά της. Ὅπου κι’ ἂν ὀρίσκουµαι πάντα στὴν µνήµη µου ἔχω νωπὲς, εὐχάριστες ἀναμνήσεις ἀπ᾿ τὸ χωριό µου. Στ’ αὐτιά µου ἀν- τηχεῖ ἀκόμα ἡ μελωδία τοῦ γάργαρου νεροῦ στὸ κοντινὸ ποταµάκι μὲ τὶς καταπράσινες ὄχθες του. Κι οἱ πράσινοι κάµποι μὲ τὰ λογῆς λογιῶν λουλούδια ἔμοιαζαν σὰν πελώριο χαλὶ ποὺ ἡ εὐχάριστη μυρωδιά τους γέμιζε τὸ χωριὸ μαζὶ μὲ τὴν ἀνοιξιάτικη αὔρα. Καὶ πιὸ πέρα στὰ χλοερά λειθάδια τὰ ἀρνάκια ἔθοσκαν καὶ συµπλήρωναν μιὰ ἄλλη χαριτωµένη εἰκόνα. Τὸ συνεχὲς θέλασµμά τους μαζὶ μὲ τὸ κελάδηµα τῶν πουλιῶν στὰ δένδρα διάκοπτε τὴν ἠρεμία τῆς ἐξοχῆς. Χαρούμενα τὰ ἀρνιὰ τρέχουν ἐδῶ καὶ ἐκεῖ στὰ πράσινα λειθάδια ὅπως παιδάκια ποὺ παί- ζουν. Ἔχουν μαῦρα μάτια καὶ σγουρὰ μαλλιά. Σὰν τὰ Κυνηγήσουνε γιὰ νὰ τὰ πιάσουνε τρέχουν τροµαγμένα µακρυά, μὰ σὰν κατορθώσης νὰ τὰ πιάσης τότε µένουν ἤρεμα γιατὶ τοὺς ἀρέσει νὰ τὰ χαϊδεύης, ᾽Αλλὰ ἀλλοίμονο . Σὰν τσιγάρο ποὺ σθύνει στὰ χείλη τοῦ καπνιστοῦ τὰ χρόνια πέρασαν κι’ ἐγὼ ἔφυγα ἀπ᾿ τὸ Χωριό µου. Βαθειὰ ὅμως στὴν καρδιά µου πάντα θᾶχω σὰν φυλακτὸ τὶς γλυκές του ἀναμνήσεις, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΑΡ. 3 Τὸ θέµα γιὰ τὸν ἑπόμενο διαγωνισμὸ ἐκθέσεως τῶν Εἰκόνων εἶναι : ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. Οἱοσδήποτε μπορεῖ νὰ πάρη µέρος στὸ διαγωνισµο καὶ νὰ ὑποδάλη ἔκθεσι ἀπὸ 200 τὸ πολὺ λέξεις στὰ Αγγλικά, Ἑλληνικὰά ἢ Τουρκικά. Οἱ ἐκθέσεις πρέπει νὰ σταλοῦν στὸν Ἐκδότη, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, Γραφεῖον Δημοσίων Σχέσεων, Λευκωσία, ὄχι ἀργότερα ἀπὸ τὴν ΤΡΙΤΗ, 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. Ἡ καλύτερη ἔκθεσις θὰ δηµοσιευθῆ καὶ στὶς τρεῖς γλῶσσες καὶ θὰ πάρη ἀραθεῖο 52. Ὀηπυχίας τοῦ προϊόντος µας αὐτοῦ στὴν ἀγορὰ τοῦ Ἠνωμένου Ἰασιλείου ὀφείλεται στὶς προσπάθειες τοῦ Κυπριακοῦ Οἴνο- τογικοῦ. Συµθουλίου, τοῦ Κλάδου ἐκείνου τοῦ Γραφείου Ἄς Κυπριακῆς Κυθερνήσεως στὸ Λονδῖνο ποὺ σκοπός του εἶναι ὰ προωθήση τὶς πωλήσεις. Τὸ Συμθούλιο δημιουργήθηκε γιατὶ Ίταν φανερὸ πὼς ὅσο καλὰ κι ἂν ἦταν τὰ σιέρρυ µας, τὰ ἔπι- (ραπέζια κρασιά µας καὶ τὰ κονιάκ µας, κι’ ὅσο λογικὲς κι ἂν εἶναι οἱ τιµές τους, ἔπρεπε νὰ δημιουργηθῆ γι’ αὐτὰ ζήτησις, νὰ ημιουργηθῆ ἀφοῦ πρῶτα γίνουν γνωστὰ στοὺς εἰδικοὺς καὶ πετὰ. πεισθοῦν οἱ ἔμποροι νὰ τὰ ἀγοράσουν. Οἱ ἔμποροι κειανικῆς πώλήσεως παίζουν σημαντικώτατο ρόλο σ᾿ αὐτὸ τὸ «ἧτημα. Ὁ ἄνθρωπος πίσω ἀπὸ τὸν πάγκο τοῦ ταθερνιάρη εἶναι ὁ τελευταῖος κρίκος στὴν ἅλυσι ποὺ ἑνώνει τὸν παραγωγὸ μὲ τὸν καταναλωτή : ἂν αὐτὸς πεισθῆ πὼς ἔχει κάτι καλὸ γιὰ νὰ προσφέρη θὰ τὸ συστήση στοὺς πελάτες του μὲ τὸν ἔνθου- σιασμὸ ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὴν προσωπικἡ πεποίθησι. Τὸ Οἰνολογικὸ Συμθούλιο ἄρχισε τὴ δουλειά του γιὰ νὰ κάνη τὰ κρασιά µας δημοφιλῆ μὲ τὸ νὰ δίνη στὸν κόσµο νὰ τὰ δοκιµάση. ΓΚατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ χρόνου ὠργανώθηκαν δη- µόσιες καὶ ἐμπορικὲς γευστολογικὲς συγκεντρώσεις σὲ διάφορα µέρη τῆς χώρας κι’ ἡ αὔξησις στὶς πωλήσεις δικαιολόγισε μὲ τὸ παραπάνω τὰ λίγα ἔξοδα ποὺ ἀπαιτήθηκαν. Φέτος ἀκολουθεῖται τὸ ἴδιο σύστηµα καὶ μιὰ ἀπὸ τὶς ἐπινο- ήσεις τοῦ Συµθουλίου ἦταν νὰ περιλάθη ἕνα μπὰρ στὸ Κυπριακὸ Περίπτερο στὴν Ἔκθεσι ᾿Ιδεώδους Σπιτιοῦ στὸ Ὀλύμπια τοῦ Λονδίνου. Τὸ κυριώτερο ἔκθεμα τοῦ περιπτέρου ἦταν τὸ κρασὶ καὶ στὶς τέσσερεις ἑθδομάδες ποὺ κράτησε ἡ ἔκθεσις ἐγίνοντο τρεῖς γευστολογικὲς συγκεντρώσεις κάθε µέρα. Οἱ οἶκοι ποὺ εἰσάγουν Κυπριακὰ κρασιά προσέφεραν τὸ κρασί, συνήθως ἕνας οἶκος γιὰ μιὰ µέρα, ἐνῶ μερικοὶ κρατοῦσαν περισσότερο. “Ἔξη ἐπισκέπτες προσκαλοῦντο ταυτοχρόνως στὸ μπὰρ τοῦ περιπτέ- ρου καὶ τοὺς προσεφέροντο δυὸ εἴδη κρασιοῦ. Αν τοὺς ἄρεσε τὸ κρασὶ ποὺ δοκίµαζαν, καὶ σχεδὸν σ’ ὅλους ἄρεσε, τότε τοὺς ἔλεγαν ποῦ μποροῦσαν νὰ τὸ πάρουν στὴν περιοχή τους καὶ σὲ ποιὰ τιµή. Ἔτσι 3.000 πρόσωπα γνώριζαν τὰ κρασιά µας κάθε μέρα. Οἱ περισσότεροι ἐπισκέπτες ἔμεναν γιὰ νὰ δοῦν καὶ τὰ ἄλλα ἐκθέματα, κεντήματα, φροῦτα, γλυκὰ καὶ ἀγγεῖα. Γιά νὰ θοηθήση τὸ προσωπικὸ τοῦ Γραφείου Λονδίνου ἥταν ὁ κ. Μπεχὰά ἀπὸ τὸ Τμῆμα Ἐμπορίου καὶ Βιομηχανίας στὴ Λευκωσία ποὺ ἔδινε ἐμπορικὲς πληροφορίες. ΩΡΙΤΕΡΑ Φέτος ἔγινε γευστολογικἡὴ συγκέντρωσις στὴν Βουλὴ τῶν Κοινοτήτων καὶ πολλοὶ Βουλευτές, µε- ταξὺ τῶν ὁποίων καὶ πολλοὶ ἐμπειρογνώμονες, δοκί- µασαν τὰ κρασιά µας. ᾿Ελπίζεται πὼς τὸ ᾽Αμπελουργικὸ Συμθούλιο Κύπρου θὰ κάνῃ καὶ ἄλλες συγκεντρώσεις τὸ 1928 κι ἔτσι νὰ εὐρύνῃ τὸν συνεχῶς αὐξανόμενον κύκλο τῶν ὀπαδῶν τοῦ Κυπριακοῦ κρασιοῦ. Τὸ Συμθούλιο ἔθαλε στόχο του πο- σότητα ἐτησίας πωλήσεως Κυπριακοῦ κρασιοῦ ἕνα ἑκατομμύ- ριο τόνους καὶ πιστεύει πὼς μὲ μιὰ καλἠ ὀργάνωσι διαθέσεως τοῦ προϊόντος θἀὰ τὸ κατορθώσῃ. αΙΣΟΝΝΕΝ μήνες κε μΝες1 ολ τρ (ΑΝΩ) Αλλη ἄποψις τοῦ μπὰρ τοῦ Κυπριακοῦ περιπτέρου. (ΚΑΤΟ) Μεγάλες φωτογραφίες Κυπριακῶν τοπίων ποὺ ἔκαναν τὸ περί- πτερό µας ἀπ᾿ τὰ ὡραιότερα τῆς Φε.τενς με Ὀλύμπια, Ὁ κ. Τζὼν Προφοῦμο, Ὑφυπουργὸς τῶν ᾽Αποικιῶν, καὶ ἡ σύζυγός του, ἡ Ὑνωστὴ ἠθοποιὸς Βαλερὺ Χόμπσον, δοκιμάζουν Κυπριακὰ λουκούµια στὴν Ἔκθεσι ᾿Ιδεώδους Σπιτιοῦ. ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΚΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΝ λλὰ ΕΚΘΕΣΙΣ ποὺ δημοσίευσε τελευταίως ὁ Διοικητὴς θυσμοῦ ποὺ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἀμπελουργία γιὰ νὰ ζήση. τῆς κυπριχκῆς Κυθερνήσεως στὸ Λονδῖνο περιεῖχε μιὰ Στὴν ἔκθεσι θλέπουμε πὼς ἡ ποσότης ποὺ ἐξήχθη παρουσίασε πληροφορία. μεγάλου ἐνδιαφέροντος : τὴν ποσότητα αὔξησι 66.724 Ὑαλόνια ἐν συγκρίσει μὲ τὸν προηγούμενο χρόνο. τῶν κρασιὼν ποὺ ἐξάγουμε στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο. Κι ἂν ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς ἔχει κάποιο ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν τόπο γενικά, τὸ Πέρυσι ἡ Βρεττανία κατανάλωσε πάνω ἀπὸ μισὸ ἕκατομ- ἐνδιαφέρον αὖ ὁ γίνεται ζωτικὸ γιὰ τὸ ἕνα πέµπτο τοῦ πλη- µμύριο Ὑαλόνια Κυπριακοῦ κρασιο0. Ἔνα µεγάλο µέρος τῆς (ΑΡΙΣΤΕΡΑ) Αποψις τοῦ Κυπριακοῦ περιπτέρου μὲ μερικὰ ἀπὸ τὰ προϊόντα ποὺ ἐξάγονται στὴν Βρεττανία. (ΚΑΤΩ) ᾿Ἐπισκέπτες στὴν ἔκθεσι Ολύμπια δοκιμάζουν Κυπριακὰ κρασιά. Σάθθατο πρωῖ, µέρα γιὰ καθάρισµα Σταματηµένοι στὰ φῶτα τῆς Πλατείας Δρόμος Ἐμποδίων. Οἱ µαθητευό- τῶν ὀχημάτων. Τὸ ἑθδομαδιαῖο καθά- Μεταξά. Οἱ μαθητευόµενοι πρέπει νὰ µενοι ὁδηγοὶ περνοῦν προσεκτικά ρισµα τῆς µοτοσυκλέττας ἀποτελεῖ περάσουν ἀπὸ τὰ πιὸ πολυάσχολα µέρη µέσα ἀπὸ μιὰ σειρὰ θαρέλια. σημαντικὸ µέρος τῶν µαθηµάτωγ. τῆς Λευκωσίας. ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΡΟΧΑΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ἕνα ὄχημα. Ὅση ἱκανοποίηση ὅμως κι ἂν μᾶς δίνει αὐτὸ τὸ ἐξωτερικὸ δεῖγμα τῆς εὐδαιμονίας τοῦ Νησιοῦ µας, τὴν κηλι- δώνει κάπως ἕνα δυσάρεστο ἐπακόλουθο : τὸ ψηλὸ ποσοστὸ δυστυ- χηµάτων στοὺς δρόµους µας. Πρὶν λίγο καιρὸ ὁ Λειτουργὸς Τροχαίας τῆς Κυπριακῆς ᾿Αστυνομίας ᾿Αρχιεπιθεωρητὴς Ράσσελλ ἄρχισε μιὰ ἐκστρατεία γιὰ νὰ περιορίση τὸν ἀριθμὸ τῶν ὁδικῶν δυστυχηµάτων. Σὲ μιὰ σειρὰ ραδιοφωνικῶν ὁμιλιῶν περιέγραψε τὶς αἰτίες ποὺ τὰ προξενοῦν καὶ τὴν θεραπεία τους, κι ἔκανε ἔκκλησι σ᾿ ὅλους ποὺ χρησιμοποιοῦν τοὺς δρόμους--ὄχι µόνον τοὺς αὐτοκινητιστὲς--νὰ θοηθήσουν ὥστε νὰ γίνουν οἱ δρόμοι µας ἀσφαλεῖς, Ὁ Κλάδος Τροχαίας τῆς Κυπριακῆς ᾿Αστυνομίας ἐκτελεῖ μὲ τὴν σειρά του τὸν δικό του ρόλο, μὲ Θελτιωμένο ἔλεγχο τῆς τροχαίας, περισσότερους ἄνδρες σὲ σημεῖα ἐλέγχου καὶ περισσότερες περιπο- λίες γιὰ νὰ ἐλέγχουν τὲς παραθάσεις καὶ νὰ καθοδηγοῦν καὶ νὰ θοηθοῦν τοὺς ἐν ἀγνοία παραθάτες. Πολλοὶ ἀπ᾿ τοὺς ἄνδρες τῶν περιπόλων κάνουν τὶς περιπολίες τους μὲ μοτοσυκλέττες κι ἔχουν ἀσύρματο τηλέφωνο ποὺ τοὺς συνδέει μὲ τὸ ἐπαρχιακὸ ἀρχηγεῖο τους ὥστε νὰ μποροῦν νὰ μετακινοῦνται στὴ σκηνἡ ἑνὸς δυστυχήματος μόλις γίνη γνωστό. Ὅλοι δὲ αὐτοὶ ἐξασκήθηκαν στὴν Σχολὴ Ὅδη- γῶν τῆς Κυπριακῆς ᾽Αστυνομίας, Τὰ µαθήµατα γιὰ τοὺς μοτοσυκλεττιστὲς τῆς ᾿Αστυνομίας ἄρχισαν τὸν περασμένο ᾿Ιούνιο. Τὰ µαθήµατα δὲν περιορίζονται στοὺς τροχονόµους ἀστυνομικοὺς ἀλλὰ τὰ παρακολουθοῦν ἐπίσης κι’ οἱ ἀγγνελιαφόροι τῆς ἀστυνομίας, ἀστυνομικοὶ περιπόλων ποὺ ἔχουν νὰ καλύψουν µεγάλες ἀποστάσεις--τὴν δουλειἁ αὐτὴ τὴν ἔκαναν προ- ηγουµένώς ἔφιπποι ἀστυνομικοὶ--καὶ ἄλλοι γιὰ τοὺς ὁποίους ἡ χρῆσις τῆς µοτοσυκλέττας θεωρεῖται σκόπιµη. “Όταν περάσουν τὶς ἐξετάσεις τους, καὶ δὲν περνοῦν ὅλοι, τότε θὰ ἔχουν ἐξασκηθεῖ σὲ ὑψηλὸ ἐπί- πεδο. Κι ἡ ἐξάσκησίς τους αὐτὴ θὰ ἔχη γίνη ἀπὸ πολὺ ἀπαιτητικὸ δάσκαλο. Ὁ ᾿Ἐπιθεωρητὴς Σέσιλ Χέϊλστοουν, ποὺ διευθύνει τὴν Σχολὴ Ὁδηγῶν (γιὰ ὁδηγοὺς αὐτοκινήτων καὶ μοτοσυκλεττιστὲς) ἔχει κάπου 20 χρόνια πεῖρα σ᾿ αὐτὴ τὴν δουλειά. Προηγουμένως ὑπηρε- τοῦσε ὡς διδάσκαλος στὴν ὙΣχολὴ Ὁδηγῶν τῆς ᾽Αστυνομίας στὸ Γουέϊκφηλντ, ἄρχισε δὲ νὰ ὁδηγᾶ µοτοσυκλέττα ὅταν ἦταν 14 ἑτῶν. Μαζί του ἐργάζονται ὡς διδάσκαλοι ἕξη Κύπριοι Προσωρινοὶ Λοχίαι, κι’ ὅλοι μαζὶ ἐξήσκησαν 100 περίπου μοτοσυκλεττιστές. ᾽Απὸ 5 µέχρι 10 µαθητευόµενοι παρακολουθοῦν μαξζὶ τὰ µαθή- µατα, Μερικοὶ ἀπ᾿ αὐτοὺς μπορεῖ νὰ ἔχουν ἤδη ἄδεια ὁδηγοῦ, γιὰ τὸ ἐπίπεδο ὅμως ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ ᾿Αστυνομία θεωροῦνται ἀκόμη µαθη- Σ ΗΜΕΡΑ ἕνα σὲ κάθε 17 πρόσωπα στὴν Κύπρο ἔχει ἢ διευθύνει τευόµενοι. Πολλοὶ μπορεῖ νὰ μὴν ἔχουν καθαλλικέψει σὲ τίποτα. ἀκόμη ἐκτὸς ἀπὸ γαϊδούρι. Ἡ δεκαπενθήµερη περίοδος τῆς ἐξασκή- σεως ἀρχίζει μὲ μιὰ ἡμέρα στὴν τάξη. Ἐδῶ μαθαίνουν τὶς θασικὲς ἀρχὲς τῆς μηχανῆς τῆς µοτοσυκλέττας καὶ εἰδικὰ τῆς μηχανῆς ποὺ χρησιμοποιεῖται τώρα ἀπὸ τὴν ᾿Αστυνομία : τῆς δικύλινδρης Τράϊαμφ 500. Τὴν δεύτερη µέρα θγαίνουν ἔξω σ’ ἕνα ἐγκαταλελειμμένο χῶρο πίσω ἀπ᾿ τὸ ἀρχηγεῖο τοῦ Δρόμου τῆς Κερύνειας καὶ τότε ἀρχίζει ἡ ἐξάσκησίς τους γιὰ ὁδήγημα. Μετὰ ἀρχίζει ἡ ἐξάσκησις στοὺς δρόμους ὑπὸ τὴν προσεκτικὴ ἐπίόλεψι τῶν δασκάλων τους. Σὲ μιὰ µέρα ἐξασκήσεως μπορεῖ νὰ καλύψουν µέχρι 200 μίλια καὶ νὰ ὁδηγοῦν τὴν µοτοσυκλέττα 8 ἢ 9 Ώρες μ᾿ ἕνα μικρὸ διάλειµµα γιὰ τὸ γεῦµα. Ἡ ἐξάσκησις στοὺς δρόµους περιλαμθάνει μανοῦθρες σὲ πυκνὴ τροχαία στὶς πόλεις καὶ μακρυνὰ ταξίδια σὲ ἐπικίνδυνες ὀρεινὲς διαθάσεις. Ἐν τῶ μεταξὺ συνεχίζονται κι οἱ διαλέξεις στὴ σχολὴ καὶ διάφορες ἀσκήσεις ὁδη- γήµατος, ἀνάθασι σὲ ἐπικίνδυνες ὄχθες ἢ ἀνάμεσα σὲ ἐμπόδια. Κάθε Σάθόθατο πρωϊῖ ἀφιερώνεται γιὰ τὴν συντήρησι τῶν ὀχημάτων, Τέλος πηγαίνουν στὶς ἐξετάσεις καὶ παίρνουν τὶς ἄδειές τους. Πολὺ λίγοι ἀποτυγχάνουν κι αὐτοὶ χάρις στὴν ὑπερδολική τους ἐμπιστοσύνη, ποὺ στὴν περίπτωσι τῆς µοτοσυκλέττας εἶναι ὁ χειρότε ρος παράγων γιὰ δυστυχήματα. Ὃ διδάσκαλος ὁδηγᾶ τοὺς μαθητευοµένους κάτω ἀπὸ μιά ἀπότομη πλαγιά. Ὁ Ε Φ Στὸ καθῆκον. Μοτοσυκλεττιστὴς τροχαίας παίρνει μήνυμα μὲ τὸ ἀσύρματο τηλέφώνο, ποὺ τὸν καθοδηγᾶ στὸν τόπο ἑνὸς δυστυχήματος.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΜΙΑ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ 1p
Η ΑΥΤΟΥ ΕΞΟΧΟΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ 2p
ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΡΟΧΑΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 3p
ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΚΡΑΣΙΑ ΓIA ΤΗΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΝ 4-5p
ΤΟΊΡΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ Ναυτιλία 6p
ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ 6p
ΑΠΟΕΛ-ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ (3-0) Αθλητισμός 7p
Γνωρίζετε ότι 7p
ΠΤΕΡΥΓΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 8p