Back

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-04-25

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΑΣΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΠΟ τὴν Ίρην μέχρι τὴν 22αν. ᾿Απριλίου διοργα- . ὥ . , ο λ ο Ννώθη στὸ ᾿Εκπαιδευτικὸν Εἰς τὸ ᾿Εκπαιδευτικὸν Κέντρον τοῦ Λιορίου Κέντρον τοῦ Αιορίου σειρά µαθη- µάτων δασοιοµίας γιὰ τοὺς δι- ὁασκάλους, τὰ µαθήµατα ἐσχεδιάσθησαν μὲ τέτοιον τρόπον ὥστε νὰ δώ- σουν µίαν γενικὴν Ἰδέαν περὶ τοῦ θέματος. Ὁ Βοηθὸς Συντηρητὴς Δα- σῶν, κ. Α. Πολωκάρπου, (Λει- τουργὸς Διαχειρίσεως Δασῶν) καὶ ὁ κ. Χ. Χιλμὶ (Λειτουργὸς ᾿ἘΕκμεταλλεύσεωώως) ῥοηθούμενοι ἀπὸ τοὺς Βοηθοὺς Δασικοὺς Λει: τουργοὺς κ.κ. ἵ. Μιχαηλίδην, Δ. ᾿Γακωθίδην καὶ Γ. Γαδριηλίδην, ποὸ παραδίδουν τακτικὰ µαθή- µατα στὸ Δασικὸν Κολλέγιον, ἕκαμαν τὶς ἐνδιαφέρουσες αὐτὲς διαλέξεις. Τὰ θέµατα ποὺ ἐθί- Ύπσαν περιεκάµόθαναν μµεταξὸ ἄλλων τὴν Δασικὴν πολιτικήν, τήν διαχείἰρισιν, προστασίαν καὶ χρησιµοποίησιν τῶν δασῶν, τὴν διάπλασιν τοῦ δένδρου καὶ τὸν τρόπον τῆς ἀναπτόξεως καὶ ἄνα: γνωρἰσεως τῶν διαφόρων υενῶν, τὴν σολλογὴν σπόρου δασικῶν δένδρων καὶ τὴν ἵδρωσιν καὶ πε- ριποίησιν Ὁασικῶν φυτῶν, Ὡς συμπλήρωμα τῶν διαλέ- ξεων ἔνιναν ἐπίσης προόολὲς καταλλήλων ταινιῶν καὶ ἠκο- λούθησαν ἑκδρομὲς σὲ διάφορες δασικὲς τοποθεσίες καὶ κέντρα ὅπου ἔγιναν πρακτικὲς ἐπιδεί- ξεις ἐπὶ τῶν θεμάτων τῶν διαλέ- ξεων. Κατὰ τὸ τέλος τῶν µαθη- µότων ὁ κ. Δ, Φ, Νταίόιντσον, δυντηρητὴς Δασῶν, ἔκαμεν ὁμι” λίαν περὶ Τοῦ ἀλέλλοντος τῆς Κυπριακῆς Δασονομίας., Εἰκοσιεπτὰ ἐν ὅλῳ διδάσκαλοι καὶ ἄλλα µέλη τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Τµήµατος Παιδείας, τόσον Ἕλληνες ὅσον καὶ Τοῦρκοι, καὶ οἱ κ.κ, Π. Κ. Κουρτελλάρης καὶ Μ, ᾽Αλαεντίν, ὑπεύθυνοι σχολι- κῶν Κήπων, παρηκολούθησαν τὰ µαθήµατα. Διδάσκαλοι κατὰ τὴν ἄφιξίν των εἰς τὸ Ἐκπαιδευτικὸν Κέντρον τοῦ Διορίου, Ὁ κ. Τάντχοουπ, Διευθυντὴς Παιδείας, παρηκολούθησε τὴν λῆξιν τῶν µαθηµάτων ὁπότε καὶ ἔλαθε χώραν συζήτησις ἐπὶ τοῦ ὅλου θέματος. Ὁ κ. Γ. Δ. Λήφ, Διευθυντὴς τοῦ Ἀπαπᾶ Κολλε ί ἵ ΐ | ἱ Χ. Χιλ οῦν πετ, . δυο .- ἶ Υίου, κηρύττει Οἱ κ.κ. Α. Πολυκάρπου καὶ Χ. Χιλμὶ συζητοῦν μὲ διδασκάλου την ἔναρξιν τῶν µαθηµάτων. ἐπὶ τῶν διαφόρων γενῶν τῶν ϱ δώ, : Ὀ- ο. ς «κ μα ζ νυν 1958 ων ΠΡΙΛΙΟΥ ς Α Ζή 7 { αν ο -. ώς ΙΟ 5 2ος ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ὤρες τοῦ ᾽Αμερικὴ. νται σὲ διάφορες χ Ἠνωμένο Βασίλειο μέχρι τὸ 5.700.000. - ρικοῦ, ἀπὸ τὸ Σιὰμ καὶ ἀπὸ τὲς ᾿Ινδίες µέχρι τὴν - Πέρυσι ἐξήχθησαν 12.000 τόνοι περίπου ἀξίας ἄνω τῶν χιλιάδες τόνοι ἐξάγο έξωτε Μεταλλεῖα ΞΩΦΥΛΛΟ µας αὐτὴ τὴ ὀδομάδα παρου- ξορύσσεται ἐπιφανειακὰ µε- ἴναι πολύτιμο ὑλικὸ καὶ κάθε χρόνο σιάζει μιά πολυάσχολη µέρα στὰ ο Ε Αμιάντου, ὅπου ἐ τάλλευµα ἁμιάντου. Τ “Ὁ ἁμίαντος ε ΤΡΙΤΗ 29 ΑιΙΡΙΛιΟΥ Πρωϊνὲς μελωδίες Δελτίου Εἰδήσεων Τρίο Λὸς Παραγκουάϊῖος Μεσηµεριάτικη μουσικη Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικὰ τραγούδια Ἑλληνικὲς μελωδίες Παιδικὴ Γωνιὰ Λαϊκὰ τραγούδια ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου Ίθλεπτο αὐτοκινητιστῶν Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον Χοροὶ παληοῦ καιροῦ Κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Τὸ Μυθιστόρημα ᾿Ελαφρὰ μουσική ᾿Απὸ τὴν Παγκόσμια Λογοτεχνία Συναυλία τῆς Τρίτης Βὰλς τοῦ Σιοπὲν Περίληψις Εἰδήσεων ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Διάσημοι ἀστέρες 1.00. Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ελληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικά τραγούδια 5.30 Παιδικὴ γωνιά 5.50 Απ’ ὅτι διαθάζω 6.00 Εὔθυμη µισὴ ὥρα 6.30 Λαϊκὴ Εγκυκλοπαίδεια 6.45 Ἑλληνικοὶ χοροὶ 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.30 Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 ᾿Απὸ τὴν ᾿Οδύσσεια 8.30 Ὥρα τῆς ὌΌπερας Ρουσάλκα (Βτθόρζιακ) 9.30 Βιόλιοκρισία 9.45 Τραγουωδιστὴς τῆς θραδυᾶς 9.55 Περίληψις Εἰδήσεων ΠΕΜΠΤΗ 1 ΜΑ: ΟΥ ορ Πο ο ο τὴ σσ πισω ο) τν Ῥ ατα. Οἷπ πι ο ἵω --Ὁ ορ ο ση ὃν ὧπ οι 0Ο Πρωϊνὲς μελωδίες 5 Λελτίον Εἰδήσεων 0. Συγκρότημα Φράνκ Πουρσὲλ Ὁ Μεσημεριάτικη μουσικὴ 5 Ἐλαφρες ὀρχῆστρες Ο Δελτίον Εἰδήσεων 10 Ἑλληνικὰά τραγούδια 00 Ελληνικά τραγούδια 30 “Ωρα τῆς Γυναίκας 00 ᾿Απὸ τὸν τώπο τῆς Ἑλλάδος 0 Λαϊκὰ τραγούδια 0 ΛΙατρὸς οἰκογενείας Ο Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 0 Μουσικἡ τζιὰζ 0 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Τὸ Μυθιστόρημα Ἑλληνικὴ Μυθολογία καὶ Μουσικὴ Γράμμα ἀπὸ τὸ Λονδῖνο Ἐλαφρὰ Κλασσικὴ Μουσικἡ Τραγουδιστὴς τῆς θραδυᾶς 955 Περίληψις Εἰδήσεων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑ ΤΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Τραγούδια ἀπὸ διάφορις χῶρες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ελληνικά τραγούδια 5.00 Ἑλληνικά τραγούδια 9.30 ᾿Επιστημονικὰ χρονικὰ 2.40 Τραγουδᾶ ὁ Καροῦζο 6.30 Τὰ κινηµ. ἔργα τῆς προσεχοῦς ἑθδομάδος 6.15 ᾿Εδῶ Λονδῖνο 6.42 Μουσικἡὴ Λατ. ᾽Αμερικῆς 7.00 Εἰδήσεις καὶ 5 χόλιον 7,20 Μουσικἡ τζιὰζ 7,90 Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν δ.0Ό Γιὰ νὰ γνωρίσουμε τὴν Κύπρο 8.15 Κλασσικὴ μουσικἡ κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν σολ ωρω ο). -- ιο Όρο) άσσο Θλροος-σ «μι Βάβα ας σιο το ο δ οι Ἑλληνικὰ Προγράμματα τῆς Κ.Ρ.Υ. 015 Σκαπανεῖς Προόδου Λουδοθῖκος ΓΠαστὲρ 9.30 ᾿Ὀρχήστρα χοροῦ ΙΚ.Ρ.Υ. 945 Τραγουδιστὴς τῆς θραδυᾶς 9.55 Περίληψις Εἰδήσεων ΣΑΒΒΑΤΟΗΝ 3 ΜΑ ΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Μελωδίες καὶ πιᾶνο 1:00. Μεσημµεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια Εὐρωπαϊκὲς ἐπιτυχίες 5.30 Παιδικὴ Γωνιὰ Φίλοι στὸ ᾿Εξωτερικὸ ᾿Αθλητικὰά χρονικά ᾿Αοιδοὶ τοῦ παρελθόντος Δελτίον Εἰδήσεων ᾿ἘΕλαφρὰ μουσικὴ Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν ᾿Αποτελέσματα Βρεττ. ποδοσφ. συναντήσεων Τὸ Μυθιστόρημα Μουσικὸ σταυρόλεξο Τὸ Διήγημα Ἑλληνικὲς μελωδίες Μουσικἡ χοροῦ Περίληψις Εἰδήσεων ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑ: ΓΟΥ Πρωϊνοὶ ρυθμοὶ 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων δ.15 Ελαφρά μουσικὴ δ.30 Ἕλλην. καὶ Εὐρωπ. τραγούδια 900 Κυριακάτικη πρωϊνὴ συναυλία 10.00 Θρησκευτικὸ 'Ἠμίωρο 10.90 Κύπριοι Ιαλλιτέχναι 11.00 'Ελληνικὲς μελωδίες 1190 Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 12.10 Δημοτικὰ τραγούδια 12.30 Θέατρο 1.00 Μεσημεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 ἙΕλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὲς μελωδίες 2.30 Παιδικὴ Γωνιὰ Λαϊκά τραγούδια ᾿Ελαφρὰ κλασσικὴ μουσικἡ Εὔθυμη μισὴ ὥρα Δελτίον Εἰδήσεων “Ἱσπανικοὶ χοροὶ Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Τὸ Μυθιστόρηµα Ἔένα ᾿Αστέρια Βεοέλληνες Λογοτέχναι Κώστας Χατζόπουλος ἝἜξη αἰῶνες µουσικῆς πιάνου Σὲ ρυθμὸ χοροῦ Περίληψις Εἰδήσεων ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΜΑ ΤΟΥ 6.20 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.12 Δελτίον Εἰδήσεων 1.00 Μεσηµεριάτικη μµουσικἡ {145 Γνωστὰ ταγκὸ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.20 Ώρα τῆς Γυναίκας 2.50 Δελτίον τιμῶν 6.00 Μιὰ ματιὰ γύρω στὸν κόσμο 6.10 Χοροὶ φλαμένκο 6.30 ᾿Αθλητικὸ 2Όλεπτο 6.20 Σολίστες ἐλαφρᾶς μουσικῆς 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.30 Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 5.00 Θέατρο 8.30 ᾿Ελαφρὰ μουσικὴ 8.45 Μουωσικὴ Δωματίου 9.30 Πορτραΐτα-- Τζὼν Κἡνς 9.45 Τραγουδιστὴς τῆς θραδυᾶς 9.525 Περίληψις Εἰδήσεων ἰΟΟ1Όροοϱ τὴ ον ον οι ὰ) --ὁ ς) ον ) ὅπι ιο ο νποςὸ σι δν σιῶ ο Όσοι ν Ὁ ο εί μμ] σωοσςσυσσώ 5ο πο Ὁ Ρο ΡΏ σα 1ο) ω ο ωτω. Ό ως) ΤΡΙΤΗ 6 ΜΑ'Ι ΟΥ 0 Πρωϊνὲς μελωδίες 5 Δελτίον Εἰδήσεων ᾿Ορχήστρα Βίκτορ Γιάγκ Ὁ Μεσηµεριάτικη μουσική 5 Ελαφρά μουσικἡ πιάνου Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικὰ τραγούδια Ἑλληνικὲς μελωδίες Παιδικὴ Γωνιὰ Λαϊκά τρανούδια Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου Ίθλεπτο αὐτοκινητιστῶν Στρατιωτ. φιλαρμονικὲς Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον Κατ' ἐκλογὴν ἀκροατῶν Τὸ Μυθιστόρημα Ἐλαφρὰ μουσικὴ ᾿Απὸ τὴν Παγκόσμια Λογοτεχνία Συναυλία τῆς Τρίτης Βὰλς τοῦ Σιοπὲν Περίληψις Εἰδήσεων ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑ ΓΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 1.45 Ἡ Ορχήστρα Αμπροουζ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 ἙΕλληνικὰ τραγούδια Ἑλλ. δίσκοι στήν τύχη Παιδικἡ γωνιὰ ᾿Απ᾽ ὅτι διαθάζω Εὔθυμη Μισὴ “Ὥρα Λαϊκὴ ᾿Εγκυκλοπαίδεια Δημοτικὴ μουσικἡ Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον Μουσικὴ τῆς Χαθάης Κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν ᾽Απὸ τὴν ᾿Οδύσσεια ὭὍὭρα τῆς Οπερας «Ρουσάλκα» (Ντόόρζιακ) Ποιητικὰ ἀνθολογήματα Τραγουδιστὴς τῆς θραδυᾶς Περίληψις Εἰδήσεων ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑ ΤΟΥ Πρωϊνὲς μελωδίες Δελτίον Εἰδήσεων Μουσικἡ Καραϊθικῆς Μεσηµεριάτικη Μουσικὴ Μουσικη τῆς Μεσογείου Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικὰ τραγούδια Ἑλληνικὰ τραγούδια Ὥρα τῆς Γυναίκας ᾽Απὸ τὸν τύπο τῆς Ἑλλάδος Λαϊκὰ τραγούδια ᾿Ιατρὸς τῆς Οἰκογενείας Μουσικἡ τζιὰζ Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον Γρήγοροι ρυθμοὶ Κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Τὸ Μυθιστόρημα Ἑλληνικὴ Μυθολογία καὶ Μουσικἡ Γράµµα ἀπὸ τὴν ᾿Αθήνα Μουσικἡ τοῦ Στράους Τραγουδιστὴς τῆς θραδυᾶς 9.25 Περίληψις Εἰδήσεων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑ ΓΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Τραγούδια ἀπὸ διάφορες χῶρες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 2.00 Ἑλληνικὲς μελωδίες 5.30 ᾿Εργατικὰἀ Ζητήµατα 2.40 Τραγουδᾶ ὁ Τζίλι 6.00 Τὰ κινηµ. ἔργα τῆς προσεχοῦς ἑθδομάδος 6.152 ᾿Εδῶ Λονδῖνον 60.45 Εὐρωπαϊκὰ τραγούδια 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον κο ίο ο 00000. -] ϱ) ον ον σι πσπΟ ΡΟ. ς- 4 3 ϱν σι ον Ἑ ω-οζωου πο συ πω ζ)» Όιοιδι ὢΦσιδδδώδσο σος Ὁ ΌΟορο-) ΙΟ ΟΠΣ ω ως ωὈἶσπω ο ο ΞΘδΙΟΞΟΕΞ ιο. οι Ὁ ων Ὁδὼως Έως ςΒδΞ Φος σι .ο Ἆ πιο) τον Ἔκδοσις Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων 7.20 Μουσικἡ τζιὰζ 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Γιὰ νὰ γνωρίσουμε τὴν Κύπρο 7 8.15 Κλασσικὴ μουσική κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 915 Σκαπανεῖς τῆς Προόδου ᾿Ισαὰκ Βεύτων 9.45 Τραγουδιστὴς τῆς θραδυᾶς 955 Περίληψις Εἰδήσεων ΣΑΒΡΒΑΤΟΝ 10 ΜΑ ΓΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων Βὰλς Μεσηµεριάτικη μουσικἡ ᾽Απαλοὶ ρυθμοὶ Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικά τραγούδια Εὐρωπαϊκὲς ἐπιτυχίες Παιδικὴ Γώνιὰ Φίλοι στὸ ἐξωτερικὸ Θρησκευτικἡ ὁμιλία Μουσικἡ σαλονιοῦ Δελτίον Εἰδήσεων ᾿Αοιδοὶ τοῦ παρελθόντος Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν ᾿Αποτελέσματα Βρεττ. ποδοσφαιρικῶν συναντή- σεων 8.00 Τὸ Μυθιστόρημα 8.15 Μουσικὸ σταυρόλεξο 8.45 ᾿Απὸ κινηµ. ἔργα 9,00 9.30 9.55 σα ασ σα σι ον ισπ ΟΡΟ ε.α προ κο πω ο Ὁ δι σισδιῶῶ ος ο θῷιδ εν Ἑλληνικὲς μελωδίες Μουσικἡ χοροῦ Περίληψις Ε.ἰδήσεων ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΜΑ'ΓΟΥ 7.00 Πρωϊνοὶ ρυθμοὶ 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.15 ᾿Ελαφρὰ μουσικὴ 8.30 Ἕλλην. καὶ Εὐρωπαϊκὰ τραγούδια 9.00 Κυριακάτικη πρωϊνὴ συναυλία 10.00 Θρησκευτικὸὀ Ἡμίωρο Κύπριοι Καλλιτέχναι 11.00 Πρωϊνὲς μελωδίες 12.10 Δημοτικοὶ χοροὶ 12.30 Θέατρο 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ελληνικά τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὲς μελωδίες 5.90 Παιδικἡ Γωνιὰ Λαϊκὰ τραγούδια Ελαφρὰ κλασσικὴ ο] ὕθυμη μισὴ ὥρα Δελτίον Εἰδήσεων Κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Τὸ Μυθιστόρημα Ποικίλη μουσικὴ Μεοέλληνες Λογοτέχναι Ἠῖκος Νικολαΐδης ΜΝέοι Δίσκοι Τραγουδιστὴς τῆς θραδυᾶς 9.55 Περίληψις Εἰδήσεων ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΜΑ: ΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων Μεσημµεριάτικη μµουσικἡ Μουσική τοῦ Συππὲ Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικὰ τραγούδια Ἑλληνικὰά τραγούδια Ὥρα τῆς Γυναίκας Δελτίον τιμῶν Μιὰ ματιά γύρω στὸν κόσμο ᾿Αθλητικὸ 2Ολεπτο Μουσικἡ τροµπέττας Εἰδήσεις καὶ 3 χόλιον Μουσικἡ τζιὰζ Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Θέατρο 30 Εὐρωπαϊκὴ µουσικἡ 8.45 Μουσικὸ ἡμερολόγιο 9.30 Πορτραῖτα-- Σὲρ Γῶλτερ Σκὼτ 9.45 Τραγουδιστὴς τῆς δραδυᾶς 9.22 Περίληψις Εἰδήσεων ο) Αν ο 5988 Ἐν --- «. ϱοροθ0ἳ ή νι ο ΌὉνοι τος ΦδὉ ση Ξ 5θόδδὸς 5δόθξδοςο ϱο ροή 1Ο Ον ο 2.) Ο Θάλαμος Ελέγχου τοῦ Ἀτούντιο Οξεατρινοςνς Προραμμάτων ἔχει. τέσσερεις περιστροφικοὺς δίσκους, ποὺ. ὑπαόοηθοῶν. στὴν ἐνσωμάτωσι ἠχητικῶν ἐφφὲ καὶ μουσικῆς στὸ πρόγραμμα. Τὰ µαγνητόφωνα τοῦ Θαλάμου Εχογραφήσιιωντ ἑνώνοντ μὲ τὸ στούντιο µέσῳ τῶν ὑπογείων καλωδίων καὶ μα ιορτῶν νὰ ᾱ- ωπιπώ- σουν σε μαγνητοφωνικὴ ταινία τὸ πρόγραµµα τοῦ ἕωγεται ἀπὸ τὸ στούντιο. Τὰ µαγνητόφωνα αὐτὰ χρησιμοποιώΏντε Μαἴσης για νὰ παίζουν ἠχογραφημένα προγράμματα, ) ΖΩΗ ΤΗΣ ΥΓ ΑΛΕ τὸ ραδιόφωνό σου τὴν Κυριακὴ τὸ πρωῖ, μοῦπε, «καὶ θ᾽ ἀκούσης τὸ σκέτς µου.» «Θὰ τὸ μεταδώσουν στὸ πρόγραµµα Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου,» πρόσθεσε μὲ κάποια περηφάνεια σὰν ἔφευγε ἀπ᾿ τὸ καφενεῖο. Τὸν ἄκουσα ποὺ ἔθαζε μπροστὰ τὸ τράκτορ του καὶ σὲ λίγο ἔφευγε γιὰ τὴν ἑπόμενή του δουλειὰ γιατὶ ἦταν γεώργός, καὶ ὄχι θεατρικὸς συγγραφέας, ἀλλά κι αὐτὸς ὅπως καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἀκροατὲς τοῦ δημοφιλοῦς αὐτοῦ προγράµ- µατος τῆς Κ.Ρ.Υ. ἔστειλε ἕνα σκὲτς γιὰ τὸ πρόγραµµα κι ἐνεκρίθηκε. Αρχισα τότε νὰ σκέφτωµαι γι αὐτὸ τὸ πρόγραµµα ποὺ μεταδίδεται τακτικἁ τώρα κι ἀρκετὰ χρόνια. Ἔνδια- φέρτηκα νὰ δῶ τί θὰ κάνουν στὸ σκὲτς ποὺ ἔγραψε ὁ φίλος µου κι ἔτσι ἀπεφάσισα νὰ ἐπισκεφθῶ τὰ στούντιο τῆς Κ.Ρ.Υ. θελα νὰ ἀνακαλύψω τί γίνεται στὰ παρασκήνια ὅπου ὁ γραπτὸς λόγος μετατρέπεται σὲ προφορικὸ ὥστε γὰ τὸν ἀκοῦμε στὰ ραδιόφωνά µας πλαισιωμένο ἀπὸ ρεα- λιστικὀ ἠχητικὸ περιθάλλον. Τὰ πρῶτα πρόσωπα ποὺ συνάντησα στὴν Κ.Ρ.Υ. σαν οἱ ὀργανωτὲς τῶν Ἑλληνικῶν καὶ Τουρκικῶν προγραµ- µάτων. Αὐτοὶ εἶναι ὑπεύθυνοι, χωριστά ὁ καθένας, γιὰ ὅλα τὰ προγράµµατα ποὺ μεταδίδονται σ' αὐτὲς τὶς δυὸ γλῶσσες κι ὅταν τοὺς ἐπισκέφτηκα τοὺς θρῆκα νὰ ἐξετά- ζουν ἕνα σωρὸ ἀπὸ χειρόγραφα ποὺ εἶχαν σταλῆ γιὰ τὸ «Αγροτικὸ Σκέτςο. Τὰ χειρόγραφα ποὺ παρουσίαζαν κάποια ἀξία χωρίζονταν ἀπ᾿ τὰ ὑπόλοιπα γιὰ νὰ θρεθῆ µέσα σ᾽ αὐτὰ τὸ καλύτερο. Μετά ὁ ὀργανωτής, ἂν δὲν πρόκειται νὰ παρουσιάση ὁ ἴδιος τὸ πρόγραµµα, θὰ κα- λέση τὸν παραγωγὸ τοῦ προγράµµατος γιὰ νὰ κάνουν μαζὶ τὶς ἀναγκαῖες τροποποιήσεις στὸ χειρόγραφο. Νὰ προσθέσουν σκηνικὲς ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἠθοποιοὺς καὶ νὰ ἀποφασίσουν γιὰ τὰ ἠχητικὰ ἐφφὲ ποὺ θὰ προσθέσουν στὰ κατάλληλα σημεῖα. Τὸ ἑπόμενο θῆμα εἶναι ν᾿ ἀποφασίσουν πότε θὰ γίνουν οἱ δοκιμὲς τοῦ προγράµµατος κι οἱ ἠχογραφήσεις. Κάθε κλάδος τῆς Κ.Ρ.Υ. ἔχει στὴν διάθεσί του τὸ στούντιο γιὰ περιορισμένο χρονικὸ διάστηµα κι’ ὁ ὀργανωτὴς τῶν προ- γραμμάτων πρέπει νὰ κανονίση γιὰ τὶς ἠχογραφήσεις τῶν προγραμμάτων του καὶ νὰ κρατήση ἕνα στούντιο ἁρκετὲς µέρες πρίν. Ταυτοχρόνως πρέπει νὰ προειδοποιηθῆ ἕνας μηχανικὸς ἠχογραφήσεων γιὰ νὰ εἶναι ἔτοιμος νὰ ἠχο- γραφήση τὸ πρόγραµµα. Μετὰ ἔρχεται ἡ ἐπιλογὴ τῶν ἠθοποιῶν στοὺς ὁποίους θὰ σταλοῦν ἀντίγραφα τοῦ κει- µένου. Κι αὐτοὶ ἐπίσης πρέπει νὰ πληροφορηθοῦν πότε πρέπει νὰ πᾶνε στὸ σταθμὸ γιὰ ἠχογράφησι. Καὶ τέλος ἔρχεται ἡ ἐπίσκεψις στὴν Δισκοθήκη τοῦ Ραδιοσταθμοῦ γιὰ νὰ θρεθῆ ἡ µουσικἡ ποὺ θὰ ταιριαστῆ μὲ τὸ κείµενο, Ἔἴσως ἐπίσης νὰ χρειάζωνται δίσκοι μὲ ἠχητικά ἐφφὲ ποὺ θὰ. χρησιμοποιηθοῦν στὸ στούντιο. ἩΗ Δισκοθήκη ἔχει ποικιλίαν αὐτῶν τῶν δίσκων, ποὺ μερικοὺς τοὺς προµη- θεύειαι ἀπὸ τὸ Μπὶ Μπὶ Σὶ κι ἄλλους τοὺς παρήγαγαν στὸν ἴδιο τὸν ραδιοσταθμό. Οἱ δίσκοι αὐτοὶ ἔχουν τοὺς τίτλους - Βήματα σὲ χαλίκια», «Κλάμα παιδιοῦ 5 χρονῶν», Θόρυθος Τροχαίας» κ.λ.π. Τὴν. ἡμέρα τῆς ἠχογραφήσεως ὅλα τὰ στοιχεῖα τοῦ προγράµµατος συγκεντρώνονται σ’ ἕνα ἀπ τὰ στούντιο ἠχογραφήσεως. Αὐτὸ εἶναι ἕνα µεγάλο δωμάτιο, ἠχητικῶς ἀπομονωμένο καὶ μὲ ἀρκετὰ μικρόφωνα κι᾿ ἔχει σὲ μιὰ γωνιὰ τὰ διάφορα ἐξαρτήματα ποὺ θὰ παράγουν τὰ συνη- θισµένα ἠχητικὰ ἐφφέ:. Τσιμεντένια καὶ ξύλινα σκαλιά ποὺ ὁδηγοῦν σὲ μιὰ πόρτα ποὺ τρίζει σὰν τὴν ἀνοίξης ἀλλὰ δὲν ὁδηγεῖ πουθενὰ κι’ ἕνα ντεπόζιτο νεροῦ γιὰ ἦχη- τικά ἐφφὲ σὲ νερό. Ὑπάρχει ἐπίσης λάκκος μὲ ἄμμο γιὰ νὰ γίνεται σ᾿ αὐτὸν σκάλισµα καὶ μιά θαρειὰ σιδερένια ράΐδδος ποὺ κάνει χο καµπάνας σὰν τὴν χτυπήσης. Οἱ ἠθοποιοί, κάθονται γύρω ἀπὸ ἕνα τραπέζι μὲ τὸ κείµενο µπροστά τους κι’ εἶν' ἕτοιμοι γιὰ τὴν πρώτη γενικἡ δοκιμή. Ὅταν ὁ παραγωγὸς ἱκανοποιηθῆ πὼς μποροῦν νὰ, διαθάσουν τὸν ρόλο τους χωρὶς λάθος τότε πηγαίνει στὸν θάλαμο ἐλέγχου πλάϊ στὸ στούντιο ἀπ᾿ ὅπου παρα- κολουθεῖ τοὺς ἠθοποιοὺς ἀπὸ κρυστάλλινο χώρισµα καὶ τοὺς δίνει ὁδηγίες ἀπὸ μικρόφωνο ποὺ θρίσκεται στὸ γρα- φεῖο του. Στὸν θάλαμο ἐλέγχου ὁ παραγωγὸς θάζει τοὺς ὑίσκους ποὺ θὰ δώσουν τὰ ἠχητικὰ ἐφφὲ καὶ τὴν μουσική, Στὰ κατάλληλα σημεῖα, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἠχογρα- φήσεως, θὰ προσθέση διάφορες ὑποκρούσεις καὶ θά τὲς Ιθρου Εἰδικοῦ Συνεργάτου µας ς θέλη μὲ τὴν ὁμιλία τῶν ἠθοποιῶν. Ἐν τῶ ἁἆ ἄλλο δωμάτιο στὸ πίσω µέρος τοῦ κτιρίου ἠχογραφήσεώως θά. ἔχη. ἑνωθῆ. μέσον του συρμάτων ποὺ περνᾶνε κάτω ἅπο το πότωµα τὰ μικρόφωνα τοῦ στούντιο καὶ του θαλάμου μηχανικὸς θέτει σὲ λειτουργία τὸ μηχάνημα »ν μόλις πάρη σύνθημα ἀπὸ τὸν θάλαμο ἐλέγ: ει νὰ γίνεται ἡ ἠχογράφησις στὴν ταινία. Κι ται ἀκόμη ἕνα «Αγροτικὸ Σκὲτς» γιὰ ραδιο- απή. ειώνει ἡ δουλειά τοῦ παραγωγοῦ ἀλλὰ στὸ ραφήσεων ἔχει νὰ γίνη κι ἄλλη δουλειά. Τὸ νὰ ἑνωθῆ στὸ ὑπόλοιπο πρόγραµµα τῶν 40 ἀποτελεῖται κυρίως ἀπὸ γεωργικὲς ὁμιλίες ὥστε ὁ ἐκφωνητὴς τὴν ὥρα τῆς ἐκπομπῆς δὲν πμοποιήση ἕνα σωρὸ δίσκους καὶ ταινίες ἦχο- ἀναμίξη δικτύου τ τῆς {.ΙΥ φωνική ἐν Εδώ θάλαμι ἦ | τικὸ Σκὲτο» καὶ τὰ ἄλλα κομμάτια τοῦ προ- Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου » παίζονται ξανὰ καὶ αι σὲ μιὰ µόνο ταινία. γραμμο. : . ἤχογρα:{ . , --- Γενικὴ ἄποψις τῆς δισκοθήκης ὅπου φυλάσσονται 23.000 περίπου δίσκοι. Στὴν δισκοθήκη } αγραφῆ προσεκτικἁ ἡ ἡμερομηνία καὶ Ἱ αϊ ὑπάρχει εἰδικὸ εὑρετήριο ἔτσι ποὺ ἡ ἐξεύρεσις ἑνὸς δίσκου εἶναι ζήτημα δευτερολέπτων. οἱ ς τοῦ προγράµµατος τότε ἡ ταινία φυλάγεται δίσκοι περιλαμθάνουν κλασσικὴ μουσική, ἐλαφρὰ μουσικὴ καὶ τραγούδια σὲ διάφορες ᾗα τῆς ἐκπομπῆς εἰδοποιεῖται ὁ µηχανικος και γλῶσσες. ἑτοιμάζειξλιν τὴν ταινία στὸ μηχάνημα ἠχογραφήσεων. Στὴν ἀκαβ ὥρα, ὅταν ὁ ἐκφωνητὴς στὸ στοῦντιο άναγ- ὁ Ἔγραμμα ὁ μηχανικὸς θέτει σὲ λειτουργία το . ἔτσι τὸ πρόγραµµα περνᾶ πάλιν ἀπὸ τὸ . υρμάτων, φθάνει στοὺς πομποὺς τοῦ σταθμοῦ ὰ (- ἐβστὰ ραδιόφωνά σας, στὰ σπίιια σας. Μέχρι ιγωγὸς θὰ ἔχη συγκεντρώση τοὺς ἠθοποιοὺς γιὰ τὸ ἑλινο πρόγραµµα, κι ὁ ὑπεύθυνος γιὰ τὰ προ: γράμματᾷ: εἶναι πολυάσχολος στὸ γραφεῖο του καὶ θὰ ἐξετάζη ἁλτωρὸ ἀπὸ χειρόγραφα. ο ἩΡ.Υ. ἄρχισε τακτικὲς ἀραδυνὲς ἐκπομπὲς στβ Ὀκτωθρίου 1953. Τότε ἐχρησιμοποιεῖτο μόᾷ ἕνα µῆκος κύματος ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἐγἉ το ἐκπομπὲς 'Ελληνικῶν προγραμμάτων μέρες τὴν ἑθδομάδα, Τουρκικῶν δυὸ μέρες καὶ ᾽Αγγλικῶν δυὸ μέρες. ΣΙ9 ᾽Ιουνίου 1955 ἱδρύθηκε δεύτερο μῆκος κύβος καὶ καθιερώθηκε ξεχωριστὴ ὑπηρε- ἷ σίαι ιὰ τὰ Ἑλληνικὰ προγράµµατα καὶ ξεβιστὴ γιά τὰ Τουρκικά μὲ μερικὰ ικἁ προγράµµατα σὲ κάθε ὑπηρεσία. τερα ἀκολούθησαν μεσημθρινὲς ἐκπομ- πὲς καὶ τέλος πρωϊνές. μὲ δυὀ πομποὺς στὴν ᾿Αθαλάσσα καὶ οὓς ἀναμεταδόσεως στὴν Λεμεσὸ καὶ άφο ἡ Κ.ΡΥ. μεταδίδει καθημερινῶς ἐς 6.30 µέχρι τὲς 8.30, 12.30 µέχρι 2.30 , Κυριακὲς ἀπὸ τὲς 7.30 µέχρι τὲς 2.30) [ καὶ 6.30 µέχρι 11.10. Συνολικῶς ἡ Κ.Ρ.Υ. µείβίδει κάθε ἑθδομάδα 72 ὧρες καὶ δέκα ἳ λεπτὰ σὲ κάθε ὑπηρεσία. Τηλεόρασις | Τόὀμλάρτιον τοῦ 1957 ἄρχισε ἕνα πειραματικὸ σχέμο τηλεοράσεως καὶ τὸ πρῶτο πρόγραµµα µετβόθη τὴν Ίη ᾿Ὀκτωθρίου 1957. Τὰ τηλεο- ἵ προγράµµατα καλύπτουν σήµερα συνο- ς ὀκτῳ ὧρες τὴν ἑθδομάδα καὶ μεταδί- δοῖμι κάθε Τρίτη, Παρασκευη καὶ Κυριακή: Τὸ ἠχέδιο ἀπεσκόπει νὰ καλύπτη ἀκτίνα 15 ιλν ἀπὸ τὴν ἸΚ.Ρ.Υ., ἀρκετά καλὲς εἰκόνες ἐλήφθησαν ἀπὸ πιὸ μακρυνὰ σημεῖα, ἀκόμη καὶ τὴν Βηρυτό. νο, ἙἩ παραγωγὴ ἑνὸς δίσκου εἶναι λεπτὴ ὀρυλειά. Ἡ Κ.Ρ.Υ. διαθέτει ὅλες τὲς αν ονσευς γι αὐτὸν τὸν σκοπὸν καὶ ὡρισμένα προγράµµατα καὶ ἠχητικα ἐφφὲ μπαίνουν σὲ δισκους γιὰ μόνιμο χρῆσι. ολοι ον Η ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΟΨΙΝ.... ΡΙΝ λίγες θδομάδες δημοσιεύσαµε σ᾿ αὐτὴ τὴν σελίδα εἰκόνες ἀπ᾿ τὴν Λευκωσία ποὺ ἔδειχναν τὴν ραγδαία ἀνάπτυξί της στὰ τελευταῖα χρόνια. Προσπαθήσαμε νὰ δείξουμε τὴν ἀνάπτυξι τῆς πρωτεύουσας μὲ εἰκόνες νέων πολυ- ορόφων κτιρίων ποὺ κάθε µέρα ξεφυτρώνουν ἐδῶ κι’ ἐκεῖ γιὰ νὰ γεμίσουν ἄδειους χώρους ἢ νὰ ἀντικαταστήσουν παληά σπίτια. Καὶ δώσαμε τότε τὴν ὑπόσχεσι πὼς θὰ καλόπταμε κι ἄλλες πόλεις στὸ προσεχὲς μέλλον. Κρατήσαµε τὴν ὑπόσχεσί µας καὶ σήµερα σᾶς παρουσιά- ζουμε τὴν ᾽Αμμόχωστο, τὴν πόλι τοῦ μέλλοντος ὅπως τὴν λένε πολλοί. Σὲ δέκα χρόνια ἡ ᾽Αμμόχωστος παρουσίασε αὔξησι πληθυσμοῦ 65,4 τοῖς ἑκατόν, τὸ ὑψηλότερο δηλαδὴ ποσοστὸ σ’ ὁλόκληρο τὸ Νησὶ σ᾿ αὐτὴ τὴν περίοδο. Στὴν ἀπογραφὴ τοῦ 1946 ὁ πληθυσμὸς τῆς ᾽Αμμοχώσιου ῆταν 16.200 καὶ στὸ 1956 ἔγινε 26.800. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν γενικἡ Κίνησι τοῦ ἀγροτικοῦ πληθυσμοῦ πρὸς τὶς πόλεις, ποὺ ἔδωσε µεγάλη ὤθησι στὴν ἀπότομη ἀνά- πτυξι τῶν κυριωτέρων ἀστικῶν κέντρων στὰ μεταπολεμικάἁ χρόνια, ἡ ἀνάπτυξις τῆς ᾽Αμμοχώστου εἶναι ἐπίσης ἀποτέλεσμα τῆς αὐξήσεως τοῦ ὄγκου ἐργασίας στὸ λιμάνι. Τὸ ἐμπόριο τοῦ Νησιοῦ αὐξήθηκε πολὺ στὰ τελευταῖα λίγα χρόνια καὶ τὸ µεγαλύτερο µέρος τῶν ἐμπορευμάτων περνᾶ ἀπ᾿ τὸ λιμάνι τῆς ᾽Αμμοχώστου. Οἵ στατιστικὲς δεικνύουν πὼς ἡ ποσότης 237.330 τόνων ἐμπορευμάτων ποὺ πέρασε ἀπ᾿ τὸ λιμάνι στὸ 1949 αὐξήθηκε σὲ 481.924 τόνους τὸ 1956. ᾽Αντίθετα μὲ τὴν Λευκωσία, ἡ ᾽Αμμόχῶστος δὲν παρου- σιάζει τὸ πρόόλημα τοῦ περιορισμένου χώρου. Κι’ ἔτσι ἄρχισε νὰ ἐπεκτείνεται πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις: σύγχρονες κλι- γικές, ἄνετα ξενοδοχεῖα, εὐρύχώρα δηµόσια κτίρια, ὄμορφα ἰδιωτικὰ σπίτια ξεφυτρώνουν παντοῦ. Κύ ἡ ᾽Αμμόχωστος, ἢ μᾶλλον ἡ νέα πόλις Βαρώσια, ἔπαψε πιὰ νὰ θεωρεῖται ἡ πόλις τοῦ μέλλοντος. “Ὁ ξένος ἐπισκέπτης στοὺς τακτοποιηµένους δρόµους της μὲ τὰ ὡραῖα καταστήματα καὶ τὰ κέντρα ἀναψυχῆς θὰ συμφωνήση µαζί µας πὼς αὐτὴ εἶναι ἡ πόλις τοῦ παρόντος καὶ τοῦ μέλλοντος. ος ο η ο... κ βκς μην ΑΡΙΘΜΟΣ τῶν προθάτων ποὺ ὑπάρχουν στὴν Ιύπρο αὐξάνει σταθερῶς ἀπὸ ἔτους εἰς ἔτος ἐνῶ ἀντιστοίχως ὁ ἀριθμὸς τῶν αἰγῶν ἐλευθέρας θοσκήσεως ἐλαττώνεται. Μὲ ἕνα Θελτιωμένον ἐπίπεδο διατηρήσεως καὶ μὲ μιὰ ἄποτελε- σµατικὠωτέρα καταπολέμµησιν τῶν ἀσθενειῶν, εἰδικῶς ἐκείνων τῆς παρασιτικῆς φύσεως, τὰ νέα γένη προθάτων, τὰ ὁποῖα εἰσή- γαγε ὁ Κλάδος Ιτηνοτροφίας τοῦ Γεωργικοῦ Τµήµατος κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη, ἀρχίζουν νὰ συγκεντρώνουν τὴν προσοχὴν τῶν ἐνδιαφερομένων, Τὰ νέα αὐτὰ γένη εἶναι τὰ ἑξῆς : τὸ γένος Ἠστ Φρήσιαν ποὺ ὑπάρχει στὴν Δυτικὴν Εὐρώπην καὶ ποὺ φημίζεται ὡς τὸ πλέον ἀποδοτικὸν εἰς γάλα γένος τοῦ κόσμου. Τὸ γένος Χίου ποὺ ἔχει οὐράν μὲ λίγον πάχος, ἀπὸ τὸ ὁμώνυμο νησὶ τῆς Ἑλλάδος, ποὺ παράγει πολὺ γάλα νοουµένου ὅτι τυγ- χάνει καλῆς περιποιήσεως, ἛἝνα ἄλλο γένος εἶναι τὸ Σάρτα μὲ λεπτὴν οὐρὰν ἀπὸ τὴν ᾿Ανατολικὴν Μεσόγειον ποὺ παράγει καὶ πολὺ γάλα καὶ ἐξαίρετον κρέας, Εἰς τὴν εἰκόνα µας φαίνεται ὁ Κτηνοτροφικὸς Λειτουργὸς κ. Τ. Παπαδόπουλος, ἐπιθεωρῶν τὶς προθατίνες Χίου τῆς Κυθερ- νητικῆς ᾿Επαύλεως ᾿Αθαλάσσας. Εἰς τὸ ἐμπρόσθιον µέρος τῆς εἰκόνος διακρίνονται 3 ἀμνοὶ (μὲ ἄσπρα πρόσωπα) ποὺ εἶναι διασταύρώσις τοῦ γένους Ηστ Φρήσιαν καὶ τοῦ γένους μὲ παχειὲς οὐρές. Ἔνα κάθε Βδομάδα ία . -. ζ Ὃ Μποροῦσε νᾶταν καὶ χειρότερα. Αδειασε µόνο ἀπὸ κάτω. Π ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟΣ τὴν Ανοιξι εἶναι χαρὰ Θεοῦ γιὰ ὅσους ἀγαποῦν τὰ λουλούδια. Σὲ μερικὲς περιοχὲς ἡ γῆ καλύπτεται κυριολεκτικῶς ἀπὸ ἕνα χαλὶ ἀπὸ λου- λούδια, ἀνεμῶνες, κυκλάµινα, θατράχια κι ἄλλα ἄγρια εἴδη θολδοειδῶν ποὺ κανονικἀ στὴν Δυτικὴν Εὐρώπην καλλιερ- γοῦνται σὲ κήπους, Πρὸς τὸ τέλος τῆς Ανοιξης τ᾽ ἀνθισμένα δένδρα παρουσιάζουν ἕνα ἀξέχαστο θέαµα. Πρὶν λίγες µέρες ὁ φωτογράφος µας ἐπεσκέφθηκε τὴν κοιλάδα τῆς Μαραθάσας γιὰ νὰ ἀποθανατίσῃ τὶς ἀνθισμένες κερασιές. Ἡ παραγωγὴ κερασιῶν εἶναι μεγάλης σημασίας γιὰ τοὺς παραγωγοὺς στὰ ὑψηλότερα µέρη τῆς Μαραθάσας γιατὶ τὰ κεράσια εἶναι πολὺ δημοφιλῆ στὶς πόλεις καὶ θρίσκουν καλὲς τιμὲς στὴν ντόπια ἀγορά. Στὴν εἰκόνα φαίνεται ἐπίσης μιὰ ἀνθισμένη μοσφιλιὰ ποὺ μιὰ ἄλλη ποικιλία της θρίσκεται καὶ στὴν ᾽Αγγλία. Τὰ Πυπριακὰ µόσφιλα εἶναι μεγαλύτερα ἀπὸ τὴν ᾽Αγγλικὴ ποικιλία, καὶ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν κατασκευἠ τῆς εὔγεστης µαρμελ- λάδας µοσφίλου γιὰ τὴν ὁποία φημίζεται ὁ τόπος µας. Οἱ «Εἰκόνες τῆς Κύπρου» στὴν ᾽Αμμόχωστο Ἔξω ἀπὸ τὸ λιμάνι τῆς ᾽Αμμοχώστου ὁ φωτορεπόρτερ μας πέτυχε αὐτὴ τὴ φωτογραφία. Πηγαίνοντας ἐκεῖ γιὰ νὰ συναντήση µια ὁμάδα Γερμανῶν τουριστῶν εἶδε ἀκριθῶς ἔξω ἀπὸ τὸ λιμάνι τὶς κυρίες αὐτὲς ποὺ ἐξετάζουν τὶς - Εἰκόνες». Αν κρίνουμε ἀπὸ τὰ γελαστά τους πρόσωπα, ἀσφαλῶς το περιεχόµενο θὰ τοὺς ἄρεσε. ΓΥΝΑΙΚΑ Ἡ Κουζίνα τοῦ Μέλλοντος στὴν Βρεττανία , Τὸ καλὸ φαγητὸ χρειάζεται εἰδικὴ προετοιμασία κι ἐδῶ ἡ Βαλερὺ Σίντον ἐπιδεικνύει σὲ μιὰν αἴθουσα ἐκθέσεώων τοῦ Λονδίνου μιὰ Βρεττανικὴ πρωτότυπο συσκευὴ μαγειρεύμµατος ποὺ μπορεῖ νὰ λειτουργήση μὲ ἀέριο ἢ πετρέλαιο. Ῥ Ί ει ῳ ι { μ Ἡ η Ὑπάρχουν δύο συνηθισμένα µάτια καὶ τρεῖς ὀπὲς ὅπου κάθονται µέσα κατσαρόλλες ποὺ στερεώνονται γιὰ νὰ μπορῇ νὰ γίνη τὸ ἀνακάτεμα τοῦ φαγητοῦ, ἡ θέρµανσις δὲ γίνεται μὲ τέτοιο τρόπο ποὺ οἱ πιθανότητες νὰ καῆ τὸ φαῖ μειώνονται στὸ ἐλάχιστον,. Ἡ κάθε τέτοια ὁπὴ θερμαίνεται ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς ἄλλες, Κοντὰ στὴ συσκευἠ μαγειρεύµατος ὑπάρχει τὸ ψυγεῖο καὶ πάνω ἀπ᾿ αὐτὴ ὑπάρχουν δυὸ φοῦρνοι, ποὺ θερμαίνονται ξεχω- ριστά, γιὰ ρόστο ἢ σιγανὸ µαγείρευµα. Μιὰ μηχανἠ πλυσίµατος καὶ ἕνας στεγνωτήρας ἀποτελοῦν ἐπίσης µέρη τῆς κουζίνας αὐτῆς. κ Ἔκθεσις Ζωγραφικῆς Α φυσικὰ καὶ ζωηρά χρώματα καὶ ἡ ποικιλία τῶν θεμάτων, | ποὺ εἶναι παρμένα ἀπὸ τὴν Κυπριακὴ ζωή, θὰ ἔκαναν ἐντύ- πωσιν σ᾿ ὅποιον ἐπισκέφθηκε τὴν ᾿Εκθεσιν Ζωγραφικῆς τοῦ κ. Χ. Γκιοτελεκιὰν ποὺ ἔγινε στὸ «Λήδρα Πάλας» ἀπὸ τὶς 19 μέχρι τῆς 23 Απριλίου. Οἱ 50 περίπου ἐλαιογραφίες καὶ τὰ δώδεκα περίπου σχέδια ποὺ ἐξέθεσεν ὁ καλλιτέχνης ἀποτελοῦν τὸ ἔργον μιᾶς Ίδετίας. Ὁ καλλιτέχνης ἄνκαι δὲν εἶναι ἐπαγγελματίας ἔχει φθάσει σὲ ὑψηλὸ ἐπίπεδο ἐκφράσεως μὲ τὸ πινέλλο καὶ τὸ χρῶμα. Ὁ κ. Γκιοτελεκιάν, ποὺ εἶναι 35 χρονῶν καὶ γεννήθηκε στὴ Λεμεσό, ἀξίζει κάθε ἔπαινο καὶ ἐνθάρρυνσι γιά τὸ ἔργο του. Γνωρίζετε ὅτι... Κατὰ τὸ τέλος τοῦ 1957, 774 σπουδασταὶ ἐκ Κύ- πρου--163 ἐκ τῶν ὁποίων ἦσαν ὑπότροφοι τῆς Κυθερ- νήσεως-- παρηκολούθουν πλήρη µαθήµατα εἰς 180 διαφορετικἀ σχολεῖα εἰς τὸ Ἠνωμένον Βασίλειον. Ἐπίσης κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἔτους ἕτεροι 211 σπουδασταὶ ἀνεχώρησαν ἐκ ΙΚύπρου διὰ τὸ 'Πνωμένον Βασίλειον. Ἐκ τούτων 42 σαν ὑπότροφοι τῆς Κυ- θερνήσεως ἢ Κυθερνητικοὶ λειτουργοὶ ἐπ᾽ ἀδείᾳ µελε- τῶν μὲ πλήρης ἀπολαθάς. κ Ὅταν ἢλθον κατὰ πρῶτον οἱ Άγγλοι εἰς Κύ- προν τὸ 18867 ὑπῆρχε μόνον ἕνας δρόμος εἰς τὴν Νῆσον. Σήµερον τὸ σύστημα τῶν ἁμαξιτῶν ὁδῶν -. ἐκ τῶν ὁποίων ὁδοὶ συνολικοῦ µήκους 800 μιλίων εἶναι ἀσφαλτοστρωμένοι-- παρέχει συγκοινωνίας µε- ταξὺ τῶν πόλεων καὶ τῶν χωρίων ὑφ᾽ ὅλας τὰς καιρι- κἁς συνθήκας. Ποσὸν πλέον τῶν 53 ἑκατομμυρίων ἐχορηγήθη ὑπὸ τοῦ Ταμείου Δημοσίων Δανείων εἰς τοπικὰς ἀρχὰς καὶ ἄλλα σώµατα- προσφάτως ποσὸν 520.000 ἔχορη- γήθη εἰς τὸν Δῆμον Λεμεσοῦ διὰ τὴν ἀνέγερσιν νέας ἀγορᾶς χονδρικῶν πωλήσεων καὶ τὴν δημιουργίαν χώρου σταθμεύσεως. κ Ἡ Βρεττανία εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἐξαγωγεὺς τοῦ κόσµου εἰς ὑφαντικὰ μηχανήματα (ἄνω τῶν 506 τῆς παραγωγῆς ἐξάγονται εἰς τὸ ἐξωτερικὸν) καὶ ἐξάγει εἰς ὅλας σχεδὸν τὰς χώρας τοῦ κόσμου. Ἄκ Τὸ σημαντικώτερον δημογραφικὸν γεγονὸς τῆς τελευταίας δεκαετίας συμφώνως πρὸς τὴν Δημογρα- φικὴν Ἐτησίαν Ἔκθεσιν τοῦ Ο.Η.Ε., εἶναι ἡ καταπλη- κτικἡ µείωσις τῆς θνησιµότητος---εἰς τὰς πλέον ἄνε- πτυγµένας χώρας ἓν θῆλυ θρέφος ζῆ σήµερα 4--2 ἔτη περισσότερον παρὰ πρὸ 10 ἐτῶν καὶ ἓν ἄρρεν 6ρέ- Φος 3---4 ἔτη περισσότερον. Οἱ Εἰκόνες γίνονται δεκαπενθήµερες Ἐπειδὴ ἐπιθυμοῦμε νὰ ἀνταποκριθοῦμε στὴν συνε- χῶς αὐξανομένη ζήτησι γιὰ τὶς ΕΙΚΟΝΕΣ καὶ συγχρόνως νὰ μὴ αὐξήσουμε τὶς δαπάνες παραγω- γῆς σ᾿ αὐτὴ τὴν περίοδο τῶν οἰκονομικῶν δυσχε- ρειῶν, ἐπιθυμοῦμε νὰ ἀνακοινώσουμε πὠς ἀπὸ τὴν ἔκδοσί µας τῆς Παρασκευῆς 9 Μαΐου, οἱ ΕΙΚΟΝΕΣ γίνονται δεκαπενθήµερες,

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Η ΚΡΥ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΩΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Πολιτισμός 4p
ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 1p
Ένα κάθε Βδομάδα 2p
ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ 2p
Η ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΙ 2p
Οι «Εικόνες της Κύπρου» στην Αμμόχωστο Πολιτισμός#Ναυτιλία 2p
Η ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΟΨΙΝ.... Ναυτιλία 3p
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΑΣΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ 5p
ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 6p
Γνωρίζετε ότι... 6p