Back

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-05-09

α. ο. {-.) υ. ων” τν 70 ας ν ο 2 ..) ο ο ς δουλειᾶς του ας, σὲ προ στὴν ᾽Αμμόχωστο ιλάθαµε την φωτογράφος µας πῆρε σὐτὴ τὴ φωτογ ειοπλάστου τὴν ἃ ἄ Ε μιὰ πρόσφατη ἐπίσκεψί του Σο ἑνὸ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣ ΤΗΣ ωρα τ ται οἱ ἀναγνῶστες τῶν ΕΙΚΟΝΩΝ πε ρος (ΕΞ, ὃ. ΤΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ μεν ». ρ πλαστική, ποὺ εἶναι ρχαίους χρόνους. προ ἀπὸ το ΙΓ νωρίζετε ὅτι... Κατά τὴν διάρκειαν τοῦ 1957 282 συνήθη ἅλιευ- τικὰ πλοιάρια, 125 θοηθητικὰ πλοιάρια, χρησιµοποι- ὠντας δίκτυα ἢ παραγάδια, καὶ 10 τράτες, συνολικοῦ πληρώματος 1.067 ἀνδρῶν, ἡλίευσαν εἰς τὰ Κυπριακὰ ὕδατα, 396.240 ὀκάδας ἰχθύων ἀξίας 5124.550. Ἕνα νέον σχέδιον ὑδατοπρομηθείας τῆς Λευκώ- σίας, ἀξίας 39920.000 θαίΐνει πρὸς συµπλήρωσιν καὶ ἐξεπονήθησαν σχέδια διὰ θελτιώσεις εἰς τὰς ὑδατο- προµηθείας ὅλων τῶν ἄλλων πόλεων, ἰδιαιτέρως τῆς ᾽Αμμοχώστου, Πάφου, Κυρηνείας καὶ Μόρφου. Κατὰ τὸ 1957 ὁ ὁλικὸς ἀριθμὸς τῶν ἐπιστολῶν καὶ ἄλλων δεµάτων τὰ ὁποῖα διεκπεραίωσε τὸ ταχυ- δρομεῖον ηὐξήθη κατὰ 1.136.150 (3,60) ἐκείνου τοῦ προηγουμένου ἔτους. Ἡ ἐξαγωγὴ Κυπριακῶν μεταλλευμάτων κατὰ τὸ 1927 ἀνῆλθεν εἰς 1.197.000 τόνους ἀξίας 10.441.000. μετα- θολαὶ καὶ προσθῆκαι εἰς τὸ Γενικὸν Νοσοκομεῖον Ὅταν συμπληρωθοῦν αἱ ἐκτελούμεναι Λευκωσίας, τὸ ὁποῖον εἶναι τὸ µεγαλύτερον κυθερνη- τικὸν νοσοκομεῖον καὶ χρησιμοποιεῖται καὶ ὡς κέντρον εἰδικῶν, τοῦτο θὰ εἶναι δυνάµεως 380 περίπου κλι- νικῶν. Πολιομυελῖτις (συνέχεια ἀπὸ τὴν σελ. 2) προστασίαν κατὰ τῆς ἀσθενείας, πρέπει δὲ νὰ γνωρίζετε ὅτι τὰ ἐργοστάσια ποὺ τὸ παράγουν τὸ ὑποθάλλουν σὲ αὐστηρότα- τον ἔλεγχον προτοῦ τὸ κρίνουν κατάλληλο γιὰ χρῆσι. ᾿Επὶ τοῦ παρόντος, ὑπάρχει σ᾿ ὅλο τὸν κόσµο σπᾶνις τοῦ ἐμθολίου, περιορισμένες ὅμως ποσότητες ἔχουν ἤδη φθάσει στὴν Κύπρο καὶ ἐδόθησαν καὶ ἄλλες παραγ- γελίες. Ἡ Κυθέρνησις ἐν συνερ- γασία μετὰ τῶν δημοτικῶν ἀρ- χῶν, ἀπεφάσισαν ὅπως ὅλα τὰ παιδιὰ ἡλικίας ἕξη μηνῶν µέχρι πέντε ἐτῶν, ὣς ἐπίσης καὶ οἱ ὑγιειονομικοὶ λειτουργοί, ποὺ ἔχουν «ἀνάγκην προστασίας, ἐμθολιασθοῦν τὸ ταχύτερον. Ὁ ἐμθολιασμὸς θὰ γίνεται δωρεὰν διὰ τοὺς ἀπόρους, οἱ δὲ ὑπόλοιποι θὰ πληρώνουν ἕνα μικρὸ ποσόν. Ἐπιπροσθέιως θὰ διατεθοῦν ἐμθόλια καὶ εἰς ἴδιω- τικοὺς ἰατροὺς πρὸς χρῆσιν τῶν πελατῶν των. Πιστεύεται ὅτι τελικῶς θὰ ἐμ- θολιασθοῦν στὴν Κύπρο ἐνενῆν- τα χιλιάδες παιδιὰ τῶν ἡλικιῶν ποὺ διατρέχουν τὸν μεγαλύτε- ρον κίνδυνο. Αν συωγκρίνωµε τὴν κατάστασι στὴν Κύπρο μὲ ὅτι συµθαίνει σὲ ἄλλες χῶρες ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐδῶ κρουσμάτων δὲν δικαιολογεῖ τὴν ἄποψιν, ὅτι ἔχομεν ἐπιδημίαν πολιομυελίτι- δος. Λἠ πιστεύετε τὶς διαδόσεις καὶ νᾶσθε θέθαιοι ὅτι τὸ ᾿[α- τρικὸν Τμῆμα καὶ οἱ δημοτικὲς ἀρχές, λαμθάνουν ὅλα τὰ προ- ληπτικἁὰ µέτρα ποὺ μποροῦν νὰ ληφθοῦν. ᾿Εὰν ἔχετε καμμιὰν ἄάμφιθο- λία ἢ ἀπορία σχετικἁἀ μὲ τὴν πολιοµυελίτιδα, μὴ διστάσετε νὰ ἔλθετε σ᾿ ἐπαφὴ μὲ τὸν κυ: θερνητικὸ ἰατρὸ τῆς ἐπαρχίας σας ἢ μὲ τὸ ᾿Ιατρικὸ Τμῆμα στὴ Λευκωσία. Κυπριακὴ ὁμὰς Τέννις στὸ Ἱσραὴλ ΤΙΣ 5 τοῦ περασμένου μηνὸς ἄυπριακὴ ὁμὰς τέννις µετέξη ἀεροπορικῶς στὸ ᾿Ισραἡλ γιὰ νὰ συμμετάσχη στὸ Διεθνὲς ᾿Εαρινὸν Πρωτάθλημα Τέννις τοῦ ᾿Ισραἡλ ποὺ ἔλαθε χώραν εἰς τὴν Λέσχην . Μακκάμπι- τοῦ Τὲλ ᾿Αθὶό μεταξὺ τῆς 6ης καὶ τῆς 17ης ᾿Απριλίου. Ἡ Κυπριακἡὴ ὁμὰς ἀπετελεῖτο ἀπὸ τοὺς κ.κ. Γ. Στεφανῆ, Σ, Πλουσίου καὶ τὴν Δίδα Π. Παπαδοπούλου. Δυστυχῶς ὁ κ. Πετροσιὰν ποὺ ἐπρόκειτο ἐπίσης νὰ συμπεριληφθῃ οτὴν ὁμάδα ἀναγκάστηκε νὰ ἀκυρώση τὴν ἐπίσκεψίν του. (Ὁ κ. Πετροσιὰν μὲ τὸν κ. Στεφανῆ εἶναι οἱ πρωταθληταὶ Κύπρου γιὰ τὸν δι- πλοῦν ἀνδρῶν γιὰ τὰ τελευταῖα 12 χρόνια). Οὔτε καὶ ἡ κ. Λ. Σώγιερ (Κανικλίδου), ἡ καλύτερη τεννί- στρια τῆς Κύπρου, οὔτε οἱ δύο ἄλλοι πρωταθληταί, ὁ Δρ Λαίρ- μοντ τῆς Ρὰφ καὶ ὁ κ. Ι. Σαμῆ, μπόρεσαν νὰ πάρουν µέρος, Παρ᾽ ὅλα αὐτὰ ὅμως, ἡ ὁμὰς ἐσημείωσε σημαντικὴν ἐπιτυχίαν, ἰδίως ὁ κ. Στεφανῆ, πρωταθλητὴς Κύπρου, ποὺ ἔλαθε µέρος στὰ τελευταῖα ἀγώνίσματα τοῦ Απλοῦ ᾿Ανδρῶν, στὰ ὁποῖα ἐπῆραν µέρος κάπου 50 παῖκτες. ὍὉ κ. Στεφανῆ κατέλαθε τὴν δευτέραν θέσιν. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Ἡ Λέσχη Τέννις τῶν ᾿Αθηνῶν προσεκάλεσε προσφάτως μιὰ ὁμάδα Ἑλλήνων Κυπρίων παικτῶν νὰ συμμετάσχουν στὸ Πρω- τάθληµα Τέννις τῆς ᾿Ανατολικῆς Μεσογείου ποὺ θὰ ὀργανωθὴῇ στὶς ᾿Αθῆνες ἀπὸ τὴν 25ην μέχρι τὴν Ἅ]ην Αὐγούστου, 19268. “Ὁ Κυπριακός Σύνδεσμος Τέννις ἐξέλεξε τὸν κ. Γ. Στεφανῆ καὶ τὴν κ. Λ. Σώγιερ (Κανικλίδου) γιὰ νὰ ἀντιπροσωπεύσουν τὴν Κύπρο. Τὰ ἔξοδα παραμονῆς τῆς ὁμάδος στὶς ᾿Αθῆνες θὰ κατα- θληθοῦν ἀπὸ τὴν Λέσχην ᾿Αθηνῶν. ΑΝΟΙΚΤΟΝ ΕΑΡΙΝΟΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΕΝΝΙΣ Τὸ ᾿Ανοικτὸν ᾿Εαρινὸν Πρωτάθλημα Τέννις ποὺ ὀργανώνε- ται ἀπὸ τὸν Κυπριακὸν Σόνδεσμον Τέννις, θὰ λάόη χώραν εἰς τὸ Φὴλντ Κλὰπ τῆς Λευκωσίας ἀπὸ τὴν 17ην μέχρι τὴν 2ρην Μαϊου. ᾿Αναμένεται ὅτι τὸ πρωτάθλημα θὰ σωγκεντρώση πολ- λοὺς παῖκτες ἀπὸ ὅλη τὴν Κύπρο. Διαφημιστικὴ Ἐκστρατεία τῆς ΚΟΚΑ-ΚΟΛΑ Στιγµιότωπον ἀπὸ τὴν παρέλασιν τῶν αὐτοκινήτων τῆς Κόκα - Κόλα εἰς τὴν Λευκωσίαν τὴν 25ην ᾿Απριλίου 1958 ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς εἰσαγωγῆς τῆς νέας μεγάλης φιάλης εἰς τὴν ἀγοράν. ἐκστρατεία ἐγένετο τὴν 25/4/58 ὑπὸ τῆς Εταιρείας Α/φοὶ Λανίτη Λτδ., ἡ ὁποία ἔχει τὴν ἀποκλειστικότητα ἐμφιαλώσεως τῆς Κόκα. Κόλα ἐν Κύπρῳ. Ἡ ἐκστρατεία ἐγέ- νετο ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς εἰσαγωγῆς τῆς νέας μεγάλης φιάλης εἰς τὴν ἀγοράν. Μεγάλος ἀριθμὸς αὐτοκινήτων τῆς Κόκα--Κόλα φορτω- µένων μὲ φιάλας τοῦ νέου μεγέθους παρήλασαν εἰς τὴν Λευκω- σίαν, τὴν Λεμεσόν, τὴν ᾽Αμμόχωώστον, τὴν Λάρνακα καὶ τὴν Πάφον, Ἡ. αὐτοκινητοπομπὴ διῆλθε διὰ τῶν κεντρικωτέρων ὁδῶν ἑκάστης πόλεως, Γ[νς εἰς τὰ Κυπριακἀ χρονικἀ διαφηµιστικἡ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ Ἡ Α.Ε. ὁ Κυθερνήτης ἔξω ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν μὲ τὸν Ἐπί- σκοπον τῶν Μαρωνιτῶν κ. Φοραδάρην καὶ τὸν Μουκτάρην. Ἡ Αὐτοῦ ᾿Εξοχότης εἰς Κορμακίτην ΕΡΙ τὰ τέλη τοῦ παρελ- | ε.. μηνὸς ἡ Αὐτοῦ ᾿Εξοχότης ὁ Κυθερνήτης ἐπεσκέφθη τὸν Κορμακίτην. ἵκα:- τὰ τὴν ἄφιξίν του τὸν ὑὀπεδέ- χθησαν ὁ Διοικητὴς κ. Μπ. |. Γουέστον, ὁ ᾿Επίσκοπος τῶν Μαρωνιτῶν κ. Φοραδάρης καὶ ὁ Μουκτάρης τοῦ χωρίου. Ἡ Αὐὖ- τοῦ Ἐξοχότης ἐπροχώρησε μέ- σον τῶν ἐπανειλημμένων ζητω- κραυγῶν τῶν παρευρισκομένων πρὸς τὴν ᾿Εκκλησίαν ἡ ὁποία εἶχε στολισθη μὲ ζωηρά χρώ- µατα διὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ Άγ. Γεωργίου. Μετὰ τὴν ἐπίσκεψίν του εἰς τὴν ᾿Ἐκκλησίαν ὁ Κυθερνήτης µετέόη πεζῆ εἰς τὸ σπίτι τοῦ Επισκόπου. ἨἘΕκεῖ τὸν ὑπεδέ- χθη ὁ Γενικὸς Πρόξενος τοῦ Λιθάνου, ὁ Βοηθὸς ἸΚυωθερνήτης κ. Σίνκλαιρ, ὁ ᾿Αρχηγὸς τοῦ Επιτελείου Ταξίαρχος Γκλῆν- τελλ, ὁ Διευθυντὴς τῶν Ὕπηρε- σιῶν Εὐημερίας κ. Γ. Κλίφφορτ καὶ ὁ κ. Π. Στὸρρς Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων. Μετὰ τὸ γεῦμα ὁ ᾿Επίσκοπος Φοραδάρης εἰς ὁμιλίαν του ηὐ- χαρίστησε τὴν Αὐτοῦ ᾿Εξοχότη- τα διότι ἐτίμησε τὴν Μαρωνιτι- κἠν Κοινότητα διὰ τῆς παρου- σίας του. Ὁμιλῶν ἐκ μέρους τῆς Μαρωνιτικῆς ΠΚοινότητος ὁ Επίσκοπος ηὐχαρίστησε τὴν Κυθέρνησιν διὰ τὴν θοήθειαν ποὺ προσέφερεν εἰς τὸ παρελ- θὸν καὶ διεθεθαίωσεν τὸν Κυ- θερνήτην διὰ τὴν συνεργασίαν καὶ νομιμοφροσύνην τῆς κοινό- τητος εἰς τὸ μέλλον. Εἶπε δὲ ὅτι ἐλπίζει ὅτι ἡ Μαρωνιτικἡ µειονότης θὰ ἀντιπροσωπευθῇ καταλλήλως εἰς οἰονδήποτε μελλοντικὸν σύνταγμα. Εἰς ἀπάντησιν ὁ Κυθερνήτης, ἐκ µέρους ὅλων τῶν προσκεκλη- µένων, ηὐχαρίστησε τὴν Μαρω- νιτικἠν Κοινότητα διὰ τὴν Φιλι- κήν της ὑποδοχὴν καὶ τὴν συνε- χῆ νομιμοφροσύνην της πρὸς τὸ Στέμμα. κ εν |. Ὁ Σὲρ Χιοῦ συνομιλεῖ μὲ κατοίκους τοῦ Κορμακίτη. δα ρᾶ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Κυπριακὸν Περίπτερον σὲ Σκωτικἡν Εκθεσιν Τροφίμων στὴν Γλασκώβη Εἰς τὴν ἀνωτέρω εἰκόνα φαί- γεται ὁ Ὑπουργὸς διὰ τὴν Σκω- τίαν Λόρδος Στράθκλυτ ὁ ὁποῖος ἐπεσκέφθη τὸ Κυπριακὸν Περίπτερον ὅταν ἐτέλεσε τὰ ἐγκαίνια τῆς Σκὠτικῆς ᾿Ἐκθέ- σεως Τροφίμων εἰς τὸ Κέλδιν Χὼλλ τῆς Γλασκώθης κατὰ τὰς ἀρχάς τοῦ παρελθόντος ᾿Απρι- λιου. Εἰς τὸ περίπτερον ὑπῆρχε µε- γάλη ποικιλία Κυπριακῶν κρα- σιῶν καὶ ἐδόθησαν πολλαὶ πλη- ροφορίαι εἷς τοὺς ἔνδιαφερο- µένους, ΠΝΙΝΑ ΣΑΛΤΖΜΑΝ ΔΙΑΣΗΜΗ Λ᾿Ισραϊλ- τις πιανίστρια, Δὶς Πνίνα Σάλτζμαν, θὰ δώσῃη ρεσιτὰλ πιάνου στὸ θέα- τρο Ῥόγιαλ Λευκωσίας στὶς 14 Μαϊου. Τὸ ρεσιτάλ περιλαµόά- γει τὶς Παραλλαγὲς τοῦ Μέν- τελσον, τὸ Καρναθάλι τοῦ Σιοῦ- μαν, τὸ ᾽Αντάντε καὶ τὴν Πολωώ- ναίζα τοῦ Σιοπὲν καὶ πολλὲς ἄλλες ἐπιλογές. Ἡ Πνίνα Σάλτόμαν γεννή- θηκε στὸ Τὲλ ᾿Αθὶ6 καὶ τὴν ἀνα- κάλυψε γιὰ πρώτη φορὰ ὁ Γάλ- λος πιανίστας ᾽Αλφρὲ Κορτώ, σὲ μιὰ περιοδεία του στὸν ᾿Ισ- ραήλ. Τότε ἢῆτο μόλις ὀκτὼ χρονῶν, ὁ Κορτὼ ὅμως ἔπεισε τοὺς γονεῖς της πὼς τὸ ταλέντο τῆς. μικρῆς ἄξιζε νὰ συνεχίση τὶς σπουδές της στὸ Παρίσι κι ἔτι ἡ Σάλτζιμαν γράφτηκε στὴν Σχολὴ Μουσικῆς «Έεοὶ Νοτπιαίσ ἆὲ ἠΜιδίαιο» ὅπου δίδασκε ὁ ἴδιος ὁ Κορτώ. Σὲ ἡλικία δώδεκα χρονῶν ἀποφοί- τησε ἀπ᾿ τὴν σχολἠὴ κι’ ἄρχισε νὰ δίνη συναυλίες στὸ Παρίσι καὶ σ᾿ ὅλη τὴ Γαλλία. Σὲ ἡλι- κία δεκαπέντε χρονῶν μπῆκε στὸ Εθνικὸ ᾿Ωδεῖο Μουσικῆς στὸ Παρίσι γιὰ περαιτέρω σπουδὲς ὑπὸ τὴν καθοδήγησι τῆς Μά- γδας Ταλιαφέρο καὶ τὸν ἴδιο χρόνο πῆρε τὸ Πρῶτο Βραθεῖο Πιάνου. Ἡ πρώτη της ἐμφάνισις μὲ ὀρχήστρα ἦταν μὲ τὴν ὌὈρ- χήστρα Κολωνίας στὸ Παρίσι ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ Πὼλ Πα- ραί. Μετὰ τὴν ἐμφάνισί της αὐτὴ ὁ Γαλλικός τύπος τῆς ἀφι- έρωσε ἐπαίνους καὶ προφήτεψε Ἡ δ. Πνίνα Σάλτζμαν. μιὰ λαμπρὴ σταδιοδροµία γιά τὴν νεαρὴ καλλιτέχνιδα. ᾿Απὸ τὸ Ἰ944 ἡ Πνίνα Σάλτ- ζμαν περιώδευσε τὴν Αὐστρα- λία, τὴν Νέα Ζηλανδία, τὴν ᾽Αγ- γλία, τὸ Βέλγιον, τὴν Γαλλία, τὴν Σουήδία, τὴν Δανία, τὴν Φιλλανδία, τὴν Ὀλλανδία, τὴν Τουρκία, τὴν Ροδεσία καὶ τὴν Μότιο ᾿Αφϕρικὴ ὅπου τὴν ἐδέχθη στὴν Βουλὴ ὁ Στρατάρχης Σμάτς. Τὸ Τμῆμα ᾿Εμφιαλώσεως ᾿Οξυγόνου. : πάντοτε ποσότητα καὶ ἐλέγχονται. Γενικὴ ἄποψις τοῦ Τµήµατος ᾿Οξυγόνου. Εἰς τὰ ἀριστερὰ φαίνεται ἣ Δια- χωριστικἡὴ Στήλη ποὺ χωρίζει τὸ ὀξυγόνον τῆς ἀτμοσφαίρας ἀπὸ τὸ ἄζωτον. ᾿ Τὰ µηχανήµατα τοῦ Τµήµατος Διοξειδίου τοῦ Ανθρακος. Ὅλαι αἱ λειτουρ- : ί ῦ Τµή : ν ἰς αὐτὸν τὸ: ΄08 γίαι τοῦ Τµήµατος τούτου γίνονται αὐτομάτως. τουργίαι τοῦ Τµήµατος τούτου δεικνύονται εἰς ΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ ΟΞΥΓΟΝΟΥ--ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ, ΛΤΔ. ΑΝ εἶσθε μανιώδης καπνιστἠὴς καὶ δὲν μπορεῖτε παρῆγε μόνον ὀξυγόνον. στὸ τὸ 1949 ἐσκηματίὸ | νὰ μείνετε χωρὶς τσιγάρο γιὰ λίγην ὥραν τότε ἡ Εταιρεία .Βιομηχανίαι Γον ονοο νον πα εἶναι καλύτερα νὰ μὴν ἐπισκεφθῆτε τὸ ἐργο: Λτδ, ἡ ὁποία ἤρχισε νὰ παράγη καὶ ἄσετο νην, πὶ στάσιον τῆς Εταιρείας Βιομηχανίας ᾿Οξυγόνου -- Η νέα ἑταιρεία κατ’ ἀρχας ἐνεθάρρυνε τὴ πας / ᾿Ασετωλίνης Ατδ στὴν ᾿Ομορφίτα. Τὸ ἐργοστάσιον νάλωσιν διὰ τῆς πα σενα εἰς τοὺς κατανσλωτ δὲν εἶναι µέρος γιὰ τοὺς καπνιστές. ᾽Ακόμη καὶ ὁ πιὸ συσκευῶν ὀξγονοκολ. ήσεως εἰς μας κ μικρὸς σπινθήρας μπορεῖ νὰ προκαλέση σοθαρὲς ἀκόμη εἰς τιµάς Χανη αέρας τοῦ κόστους. -- ἐκρήξεις. . Εἰς τὸ Ἰμῆμα ξυγόνου ἡ κυρι : ρ Ὃ πλ 'Η Εταιρεία παράγει διάφορα χημικὰ προϊόντα, εἶναι μιὰ στήλη διαχωρισμοῦ ἡ ὁποία διαχε δα, τῶν ὁποίων ὁ ἀριθμὸς κατὰ καιροὺς αὐξάνει. Τὸ ἔργο- ὀξδυγόνον τοῦ ἀτμοσφοιρικοῦ ἀέρος ἀπὸ τὸ Ἡν : στάσιον κατὰ πρῶτον ἤρχισε τὴν λειτουργίαν του τὸ διὰ τοῦ ὑποθιθασμοῦ τῆς ρε βμοχρασίας εἰς Ἱ νά 1936 ὑπὸ τὸ ὄνομα τῶν κ.κ. Χ΄΄ Κυριάκου καὶ θμοὺς ὑπὸ τὸ μηδέν. Εἰς τὴν θερµοκρασίαν αὐτῆν ΄ | Οἱ κύλινδροι γεμίζοντ}. | τὴν ἰδίαν Τὸ ταμπλὼ ἐλέγχου τοῦ Τµήµατος Διοξειδίου τοῦ Ανθρακος. “αι αἱ λει- α. ὀξυγόνον ὑγροποιεῖται καὶ εἰς τὴν κατάστασιν αὐτὴν στέλλεται δι’ ἀντλίας εἰς ἕνα µεγάλον ἀεροφυλάκιον. Τὸ ἄζωτον, τὸ ὁποῖον παραμένει εἰς ἀέριον κατά: στασιν, διαφεύγει ἐκ τῆς κορυφῆς τῆς στήλης. Τὸ ὑγρὸν ὀξυγόνον ἀντλεῖται ἐκ τοῦ άεροφυλα- κίου διὰ συμπιεστοῦ καὶ μεταφέρεται εἰς τὸ διπλανὸν δωµάτιον ὅπου γεμµίζονται αἱ φιάλαι. Ἡ. διαχωριστικὴ στήλη ἔχει δυναμικότητα 25 κυθικῶν µέτρων καθ’ ὥραν ὅπερ σηµαίνει ὅτι κάθε 24 ὥρας συνεχοῦς ἐργασίας δύνανται νὰ γεμισθοῦν 100 φιάλαι. Ἡ ζήτησις ὅμως εἶναι χαμηλοτέρα τῆς παρα- γωγῆς, διὰ τοῦτο δὲ τὸ Τμῆμα ᾿Οξυγόνου ἐργάζεται ἐπὶ τοῦ παρόντος 4---5 ἡμέρας τὴν ἑθδομάδα. Διὰ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Τµήµατος ᾿Ασετωλίνης, κατὰ τὸ 1949, ἡ Ἑταιρεία συνέθαλε µεγάλως εἰς τὴν δηµιουργίαν ἀσφαλῶν συνθηκῶν εἰς μικρὰ ἐργαστή- ρια. Ιατὰ τὸ παρελθὸν μικροὶ καταναλωταὶ ἐχρησι- µοποίουν εἰδικὰ καζάνια εἲς τὰ ὁποῖα παρῆγον τὸ ἀέριον τῆς ἀσετυλίνης ὅποτε τὸ ἐχρειάζοντο εἰς τὴν ἐργασίαν των, διὰ τῆς διαλύσεως ἀνθρακασθεστίου (στερεὰ ἀσετυλίνης). Λόγῳ τῆς ἀκαταλληλότητος τῶν συσκευῶν καὶ τῆς κακῆς χρήσεως αἱ ἐγκαταστά- σεις αὐταὶ πολλάκις ἐπροκάλεσαν ἐκρήξεις καὶ δυστυ- χήµατα. Κατὰ τὸ 1949 αἱ Βιοµηχανίαι ᾿Οξυγόνου---Ασε- τυλίνης Λτδ ἤρχισαν τὴν ἐμφιάλωσιν ἀερίου ἀσετυλί- νης ἐντὸς χαλυθδίνων φιαλῶν καὶ τὰ παλαιὰ «καζά- νια» ἐγκατελήφθησαν. Εἰς τὸ τμῆμα τοῦτο γίνεται ἀνάμιξις ἀνθρακα- σθεστίου μὲ νερὸ ἐντὸς εἰδικῆς συσκευῆς ἐντὸς τῆς ὁποίας, κατόπιν διαφόρων ἀντιδράσεων, παράγεται ἡ ἀέριος ἀσετυλίνη. Τὸ ἀέριον αὐτὸ καὶ πάλιν φυλάτ- τεται ἐντὸς ἀεροφυλακίου καὶ ἀφοῦ πλυθῆ καὶ φιλτρα- ρισθῆ, διὰ νὰ ἁπαλλαγη τῆς ὑγρασίας ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ προκαλέση ἐκρήξεις, μεταφέρεται εἰς τὴν αἴθουσαν πληρώσεως ὅπου γεμίζονται αἱ φιάλαι. Τὸ Τμῆμα ἀσετυλίνης εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου αὐτό- µατον. ᾿Ο ἔλεγχος τῆς θερμοκρασίας, ἡ θραδεῖα μίδις ἀνθρακασθεστίου μὲ νερὸ καὶ ἡ ἐπεξεργασία καθαρισμοῦ καὶ φιλτραρίσµατος τοῦ ἀερίου, ὅλα γίνονται καὶ ἐλέγχονται αὐτομάτως. Εἰς τὴν αἴθουσαν πληρώσεως αἱ φιάλαι πλένον- ται συνεχῶς μὲ νερὸ καὶ διατηροῦνται εἰς χαμηλὴν θερµοκρασίαν δι’ εὐκολώτερον γέμισμα. Ἅ ΙΣ τὸ ἄλλον ἄκρον τοῦ ἐργοστασίου εὑρίσκε- ται τὸ Τμῆμα Διοξειδίου τοῦ Ανθρακος. Καὶ : αὐτὸ ἐπίσης εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ παλαιὰ τµμήµατα τοῦ ἐργοστασίου καὶ ἤρχισε νὰ λειτουργῆ τὸ 1940. Κατὰ τὰ πρῶτα στάδια τὸ τμῆμα αὐτὸ συνειργάζετο μὲ τὸν Οἶκον Χριστοδουλόπαις καὶ παρῆγε διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος (003) ἐκ τῆς ζυμώσεως τῶν σταφυλῶν. Τοῦτο ὅμως ῆτο ἀκατάλληλον δι ἐμπορικὴν χρῆσιν διότι εἶχεν ὀσμὴν οἰνοπνεύματος, δι αὐτὸ ἐγκατε- λείφθη αὐτὴ ἡ μέθοδος καὶ ἤρχισεν ἡ ἐξαγωγὴ 602 ἐκ τοῦ πετρελαίου. Κατὰ τὴν καῦσιν τοῦ πετρελαίου παράγεται (032 εἰς ἀναλογίαν 156-.-1650. Τὸ Τμῆμα Διοξειδίου τοῦ Ανθρακος ἔχει τὰς πλέον πολυπλόκους ἐγκαταστάσεις. Καὶ ἐδῶ πάλιν μιὰ σειρὰ μηχανημάτων λειτουργεῖ αὐτομάτως πρὸς παραγωγὴν τοῦ ἀερίου διὰ διαφόρων χημικῶν καὶ μηχανικῶν ἐπεξεργασιῶν. Πρὸς καλύτερον ἔλεγχον τῆς ὅλης λειτουργίας τοῦ τµήµατος ὑπάρχει πίναξ ἐλέγχου ὅπου καταγράφονται αἱ λειτουργίαι ὅλων τῶν μηχανημάτων αὐτομάτως καὶ ὁ ὑπεύθυνος ἐργά- της μπορεῖ μὲ μιὰ ματιὰν νὰ ἐπιθεωρήση τὴν ὅλην κατάστασιν τῆς λειτουργίας τῶν μηχανημάτων καὶ νὰ τὰ ρυθµίση ἀναλόγως, Γέμισμα τοῦ εἰδικοῦ λέθητος μὲ στερὰν ἀσετυλίνην. Εἰς ὅλα τὰ στάδια τῆς ἐργασίας εἰς τὸ τμῆμα αὐτὸ ἀπαιτεῖται µεγάλη προσοχἡ διότι ἡ ἁπότομη µεταχείρισις προκαλεῖ ἐκρήξεις, Γέμισμα κυλίνδρων μὲ ἀσετωλίνην. Οἱ κύλινδροι περιθρέ- χονται μὲ νερὸ γιὰ νὰ διατηρεῖται ἡ θερµοκρασία τους χαμηλὴ καὶ νά εἶναι εὐκολώτερο τὸ γέµισµά τους. Τὸ 603 χρησιμοποιεῖται εἰς τὴν θιομηχανίαν ἀνα- ψυκτικῶν, μπύρας κ.λ.π. Κατὰ τὸν χειμῶνα ἡ κατανά- λωσις εἶναι πολὺ µικρὴ καὶ τὸ ἐργοστάσιον ἐργάζεται µόνον ὀλίγας ὥρας τὴν ἑθδομάδα. Ικατὰ τὸ καλοκαίρι αἱ διομηχανίαι τῆς Ἰύπρου καταναλίσκοων περίπου 26 τόνους (032 ἀλλὰ καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς ἀντιπροσω- πεύει τὸ ἥμισυ τῆς ὁλικῆς παραγωγῆς τοῦ ἐἔργο- στασίου. Εἰς τὸ μέλλον ἡ ἑταιρεία σκοπεύει νὰ παράγη (03 ἐφθηνότερον ἐκ τῆς ἀσθεστοκαμίνου, τῆς ὁποίας ἡ ἀνέγερσις πλησιάζει πρὸς τὸ τέλος. “Ἡ κάµινος πρόκειται νὰ ἀρχίση λειτουργίαν ἐντὸς 2 ἢ 3 μηνῶν καὶ θὰ παράγη τὴν µεγαλυτέραν ποσότητα ἀσθέστου ἐν τῇ νήσῳ. Ἡ. τελευταία προσθήκη εἰς τὰ προϊόντα τῆς Εταιρείας εἶναι τὸ γελαστικὸν ἀέριον ἢ μονοξείδιον τοῦ ἀζώτου ὅπως εἶναι ἡ ἐπιστημονική του ὀνομασία. Τὸ ἀέριον τοῦτο χρησιμοποιεῖται εἰς κλινικὰς καὶ νο- σοκομεῖα. Τὸ γελαστικὸν ἀέριον ἀπέκτησε αὐτὸ τὸ ὄνομα λόγῳ τῆς εὐχαρίστου διαθέσεως τὴν ὁποίαν προκαλεῖ εἰς τὸ ἄτομον τὸ ὁποῖον τὸ εἰσπνέει. “Ἡ πα- ραγωγἡ τοῦ προϊόντος αὐτοῦ εἶναι πολὺ µικρὴ ἐπὶ τοῦ παρόντος λόγῳ τῆς μικρᾶς ζητήσεως. οοηπισνεκος. Τὴν 26ην ᾿Απριλίου ἡ Αὐτοῦ ᾿Εξοχότης ὁ Κυβερνήτης Σὲρ Χιοῦ Φοῦτ ἔκαμε τὴν προσφώνησίν του ἐπὶ τοῦ Προὐπολογισμοῦ πρὸς τὰ Μέλη τοῦ ᾿Εκτελεστικοῦ Κατωτέρω δημοσιεύοµεν ραδιοφωνι- Συμβουλίου. κὴν ὁμιλίαν τοῦ Δημοσιονομικοῦ Γραμματέως κ. Α. Φ. Μπέῖτς, μεταδοθεῖσαν ὑπὸ τῆς Κ.Ρ.Υ. Εἰς τὴν ὁμιλίαν ἀναλύεται ἐν συντομία Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΎΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ., ο τὸν ὁποῖον ὁ Κυθερνή- της παρουσίασε σήµε- ρον τὴν πρωῖαν πρὸς τὸ Ἐκτε- λεστικὸν Συμθούλιον ἀποτελεῖ ἕνα ἐκ τῶν προτέρων ὑπολογι- σμὸν τῶν εἰς μετρητά λογαρια- σμὸν τῆς Κυθερνήσεως διὰ τὸ τρέχον ἔτος. Ὁ προὔπολογι- σμὸς ἐνδιαφέρει ὅλους µας, διότι ὅλοι ἐνδιαφερόμεθα νά γνωρίσωµεν πῶς ἐξοδεύεται τὸ δηµόσιον χρῆμα καὶ ἴσως ἀκό- µη περισσότερον ἐνδιαφερόμεθα διὰ τὴν φορολογίαν ἀπὸ τὴν ὁποίαν προέρχεται τὸ χρῆμα αὐτό. Ὁ προὔπολογισμὸς τοῦ 1958 προνοεῖ διὰ συνολικἁὰς δαπάνας εἰκοσιπέντε καὶ ἥμισυ ἑκατομ- μυρίων λιρῶν. Ἐέ αὐτῶν πέντε περίπου ἑκατομμύρια θὰ δαπα- νηθοῦν εἰς ἔργα ἀναπτύξεως, δεκατρία ἑκατομμύρια διὰ τὰς συνήθεις δηµοσίας ὑπηρεσίας καὶ ἑπτάμισυ ἑκατομμύρια διά τὰς ὑπηρεσίας ἐκτάκτου ἀνάγ- κης, ᾿Απὸ ποῦ θὰ προέλθουν τὰ χρήματα διὰ νὰ ἀντιμετωπι- σθοῦν αἱ δαπάναι αὐταί Τὰ πέντε ἑκατομμύρια, τὰ ὁποῖα θὰ δαπανηθοῦν εἰς ἔργα ἀνα- πτύξεως εἶναι περισσότερα ἀπὸ ὅσα ἐξωδεύθησαν ποτὲ εἰς τὸ παρελθόν. Τὰ χρήματα αὐτὰ θὰ προέλθουν ἀπὸ τὸ Ταμεῖον ᾽Αναπτύξεως, τὸ ὁποῖον ἔσχη- µατίσθη ἀπὸ τὰς προσόδους προηγουμένων ἐτῶν καὶ ἀπὸ δάνεια. Αἱ δαπάναι διὰ τὰς συνήθεις δηµοσίας ὑπηρεσίας καὶ τὰς ὑπηρεσίας ἐκτάκτου ἀνάγκης, αἱ ὁποῖαι συνολικῶς ἀνέρχονται εἰς εἴκοσι καὶ πλέον ἑκατομμύρια λιρῶν, θά ἀντιμε- τωπισθοῦν ἐκ τῆς φορολογίας καὶ μιᾶς συμπληρωματικῆς χο- ρηγίας ἐκ τεσσάρων καὶ πλέον ἑκατομμυρίων λιρῶν ἐκ µέρους τῆς ἸΚυθερνήσεως τῆς Αὐτῆς Μεγαλειότητος. Λόγῳ τῶν µε- γάλων δαπανῶν διὰ τὰς ὑπηρε: σίας ἐκτάκτου ἀνάγκης κατέστη ἀναγκαῖον ὅπως ἐφέτος ἡ Φο- ρολογία αὐξηθῃ. Καὶ μὲ τὴν αὔξησιν, ὅμως, τῆς φορολογίας Τὶ σηµαίνει γιὰ ΣΑΣ οι ὍὉ Φόρος Εἰσοδήματος μειοῦται οὐσιαστικῶς διά τῆς εἰσαγωγῆς νέων παραχωρήσεων. Τὸ ὅριον ἐξαιρέ- τερον τῶν 5 445. ᾿Αναφέρομεν μερικά πληρώνῃ τίποτε. λίρας εἰς 43 λίρας. 5123 -ο---ο--ο--ο--ο--ο--ο--ο---ο-----ο--ο-----ο--ο--ο-------ο---ο---ο---0---Ὁ-- παραδείγματα παρουσιάζουν, κατὰ προσέγγισιν πρὸς τὴν πλησιεστέ- ραν λίραν, τὴν µείωσιν εἰς τὸν Φφόρον εἰσοδήματος, Ἓνας ἔγγαμος ἀνὴρ μὲ δύο τέκνα ὁ ὁποῖος ἔχει ἐτή- σιον εἰσόδημα 3500 ἐπλήρωνε 36 Φφόρον, τώρα δὲν θὰ ᾗ ἤ σεως αὐξάνεται ἀπὸ 5300 εἰς 59400, καὶ ἐπιπροσθέτως, τὸ ἓν δέκατον κερδηθέντος εἰσοδήματος δὲν θὰ Φφορο- λογῆται. Τοῦτο σηµαίνει ὅτι δὲν θὰ πληρώνεται φόρος ὑπὸ προσώπων τὰ ὁποῖα ἔχουν ἐτήσιον εἰσόδημα µικρό- | Ἡ παραχώρησις ἐν σχέσει πρὸς τὸ κερδηθὲν εἰσόδημα τῆς συζύγου αὐξάνεται ἐπίσης εἰς τὸ διπλάσιον ὥστε αἱ πρῶται {100 θὰ εἶναι ἀφορολό- γητοι ἀντὶ τῶν 5 50 ὡς προηγουμένως. ᾿Επιπροσθέτως τὰ ἀσφάλιστρα τὰ πληρωνόμενα ἐπὶ ἀσφαλιστηρίων ἐγγράφων προνοούντων δι ἐτησίας συντάξεις θὰ ἐπι- τρέπωνται ὡς ἀφαίρεσις ἀπὸ τὸ φορολογητέον εἰσό- δηµα. Ὅλαι αἱ παραχωρήσεις αὐταὶ ἰσχύουν ἄναδρο- μικῶς ἀπὸ τῆς Ίης ᾿Ιανουαρίου. τὰ ὁποῖα Ἕνας ἔγγαμος ἀνὴρ μὲ δύο τέκνα μὲ ἐτήσιον εἰσό- δηµα 51000 θὰ ἔχη ἐλάττωσιν τοῦ φόρου του ἀπὸ 33 ἝἛνας ἄλλος μὲ τὴν ἰδίαν οἰκογένειαν ὁ ὁποῖος ἔχει ἐτήσιον εἰσόδημα {1.500 θὰ πληρώνῃ 10] ἀντὶ θὰ παρουσιασθῇ ἔλλειμμα ἑπτα- κοσίων χιλιάδων λιρῶν, τὸ ὁ: ποῖον θὰ καλυφθῃῇ ἐκ τοῦ γενι- κοῦ ἀποθεματικοῦ. Ἔνας προὐπολογισμός, ὅμως, δὲν εἶναι ἁπλῶς ὁ ὑπολογισμὸς τῶν ἐσόδων καὶ ἐξόδων. Εἶναι ἓν προσχέδιον τῆς κυθερνητικῆς δραστηριότητος κατὰ τὸ τρέχον δημοσιονομικὸν ἔτος--τόσον εἰς τὸν τοµέα τῶν δημοσίων ὑπη- ρεσιῶν ὅσον καὶ εἰς τὸν τοµέα ἀναπτύξεως. ᾿Αποτελεῖ ἐπίσης µέσον διὰ τὴν κατάρτισιν τῶν οἰκονομικῶν σχεδίων καὶ τῆς διαµορφώσεως τῆς δηµοσιονοµι- κῆς πολιτικῆς μιᾶς Κυθερνή- σεως. ᾿Αποτελεῖ πολιτικἠν τῆς Κυθερνήσεως νὰ παρέχῃ καὶ νὰ ἀναπτύσσῃ ἐκείνας τὰς δηµο- σίας ὑπηρεσίας, αἱ ὁποῖαι ἁμέ- σως ἢ ἐμμέσως θὰ θελτιώσουν τὸ διοτικὸν ἐπίπεδον τοῦ λαοῦ. Ὁ θαθμὸς εἰς τὸν ὁποῖον δύ- νανται νὰ ἐπιτευχθοῦῶν αἱ παρα- γώγικαὶ δηµόσιαι ὑπηρεσίαι δυστυχῶς περιορίζεται ὑπὸ τῆς ἀνάγκης ἐξευρέσεως χρημάτων πρὸς ἀντιμετώπισιν τῶν δαπα- νῶν διὰ τὰ µέτρα ἐκτάκτου ἀνάγκης. Εὐτυχῶς, ὅμως, ἡ διαφύλαξις τῶν πόρων προηγου- µένων ἐτῶν θὰ καταστήσῃ δυνα- τὴν τὴν ἐκτέλεσιν οὐσιωδῶν ἔρ- γων δηµοσίας ἀναπτύξεως ἐφέ- τος. Οσον ἀφορᾷ τὴν Φορολο- γίαν, ἡ υἱοθετηθεῖσα πολιτικὴ ἀποθλέπει ὅπως τὸ θάρος πέση ἐκεῖ ὅπου αἱ συνέπειαι θὰ εἶναι ὀλιγώτερον ὀδυνηραί, θὰ κατα- θληθοῦν, ὅμως, προσπάθειαι ὅπως μὴ ἀποθαρρυνθοῦν αἱ πα- ραγωγικαὶ ἐπιχειρήσεις. Αἱ µε- ταθολαὶ εἰς τὴν φορολογίαν, αἱ προνοούµεναι εἰς τὸν ἐφετεινὸν προὐπολογισμὸν θὰ ἐξυπηρε- τοῦν τὴν πολιτικἠν αὐτὴν κατά δύο τρόπους. Πρῶτον ἀνεθεω- ρήθη ὁ Κατάλογος Δασμῶν πρὸς τὸν σκοπὸν ὅπως ὑποδοη. θηθῇ καὶ ἐνθαρρυνθῇ τὸ ἐγχώ: ριον ἐμπόριον καὶ διοµμηχανία. Τοῦτο ἐπιτυγχάνεται δια τῆς ὀρθολογίσεως τῶν δασμῶν διὰ τῆς παροχῆς προστασίας εἰς ὡρισμένας ἐγχωρίους 6ιοµηχα- γίας καὶ διὰ τῆς εἰσαγωγῆς μιᾶς σαφεστέρας ταξινοµήσεώς τῶν ἐμπορευμάτων. δΔεύτερον, ἄνκαι κατέστη ἀναγκαία ἡ ἐπι- θολἠ ἐπιπροσθέτων φόρων, τοῦ- το ἐγένετο κατὰ τοιοῦτον τρό- πον ὥστε οἱ περισσότεροι φόροι νὰ εἶναι ὑπὸ μορφὴν ἐμμέσου Φορολογίας--ἤτοι τελὠνειακῶν δασμῶν καὶ δασμῶν κατανα- λώσεως-- καὶ ὁλιγώτεροι ὑπὸ πάνη μορφὴν ἁἀμέσου φορολογίας, ἤτοι τοῦ φόρου εἰσοδήματος. Τώρα ὅτε τὰ µεγάλα στρατι- ωτικά ἔργα πλησιάζουν νὰ συµ- πληρωθοῦν εἶναι περισσότερον σημαντικὀν παρὰ ποτὲ ὅπως ἐνθαρρυνθοῦν αἱ ἰδιωτικαὶ πα- ραγωγικαὶ ἐπιχειρήσεις. Οἱ ἄμεσοι ὑψηλοὶ Φόροι ἐπὶ τοῦ εἰσοδήματος δὲν ἐνθαρρύνουν τὴν παραγωγὴν καὶ εἶναι δι΄ αὐτὸν ἀκριθῶς τὸν λόγον ποὺ ὁ φόρος εἰσοδήματος ἔχει µειώ- θῆ. Ἡ Κυθέρνησις μµελετᾷ εἰς ποῖον θαθμὸν θὰ καταστῇ συν- τόµως δυνατὴ ἡ ἀνάπτυξις τῶν μεταλλευτικῶν ἐπιχειρήσεων καὶ ἄλλων ἔργων ἀναπτύξεως διὰ τῆς φορολογικῆς ἐνθαρρύνσεως. Διὰ νὰ καλυφθῇ ἡ ἑλάττωσις τῆς φορολογίας, ἥτις θὰ προ- κόψη. ἐκ. τῶν παραχωρήσεων αὐτῶν καὶ διὰ νὰ ἐξευρε- θοῦν τὰ ἐπιπρόσθετα χρήματα τὰ ὁποῖα ἀπαιτοῦνται δια τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν µέτρων ἑκτά- κτου ἀνάγκης, ηὐξήθησαν οἱ δασμοὶ ἐπὶ ὠρισμένων εἰδῶν ἡμιπολυτελείας, Δηλαδὴ ἠλατ- τώθη ἡ Φορολογία ἐπὶ τῆς πα- ραγωγῆς καὶ ηὐξήθη ἡ Φορολο- γία ἐπὶ τῆς καταναλώσεως. Ἐν συντομία, ἡ υἱοθετηθεῖσα πολιτικὴ κατὰ τὸν καταρτισμὸν τοῦ ἐφετεινοῦ προὔπολογισμοῦ ᾖτο ἡ ἑξῆς : Ανκαι τὸ τίµηµα τῆς 6ίας πρέπει νὰ καταθληθῇῃ ὑπὸ μορφὴν ἐπιπροσθέτου φορρ. λογίας, ἡ φορολογία αὕτη δὲν θὰ ἐπιθληθῇ τυφλοῖς ὄμμασιν. ᾿Ἐπωφελήθημεν τῆς εὐκαιρίας διὰ νὰ ἐπιφέρωμεν γενικὰς µε- ταθολὰς εἰς τὴν φορολογίαν, αἱ ὁποῖαι ἀποσκοποῦν εἰς τὴν αὔ- ἔησιν μᾶλλον παρὰ τὴν ἐλάτ- τωσιν τοῦ ἐθνικοῦ εἰσοδήματος. -. » στ» Σ ΜΕΡΟΣ τῶν ἐπισκέ- { ιό του στὰ διάφορα Κυθερνητικἁ Τμήματα ἡ Αὐτοῦ ᾿Ἐξοχότης ὁ Κυωθερνήτης Σὲρ Χιοῦ Φοὺτ ἐπεσκέφθη τελευταίως τὸ Κτηνιατρικὸν Τμῆμα στὴ Λευκωσία. Ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης συνεζήτησε γιὰ τὴν παροῦσα κατάστασι ἐν σχέσει μὲ τὶς ἀσθένειες τῶν ζώων μὲ τὸν ᾿Αρχικτηνίατρον κ. Α. Ὁρ- χάν, τὸν Λειτουργὸν ἨἈτηνια- τοῦ ᾿Εξοχότης εἰς τὸ Κτηνιατρεῖον τρικῶν Ἐρευνῶν κ. Ρ. Γ. Κρό- ουθερ καὶ μὲ ἄλλα µέλη τοῦ Κτηνιατρικοῦ Τμήματος Ἡ Αὐτοῦ ᾿Ἐξοχότης ἔδειξε µε- γάλο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἐπιτό- πια. παραγωγὴ ἐμθολίων ποὺ σηµαίνει µεγάλη οἰκονομία γιὰ τὴν Κυθέρνησι. Εἰς τὴν εἰκόνα ἡ Α. Ε. παρα- κολουθεῖ τὴν Κα Κ. Τζόουνς στὸ ἐργαστήριο τοῦ Κτηνια- τρείου. ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΣ Τὴν περασμένη Παρασκευὴ ἡ Κυπριακὴ Ραδιοφωνικὴ Ὑπηρεσία μετέδωσε τὴν κατωτέρω ὁμιλία γιὰ τὴν Πολιομυελίτιδα τοῦ Διευθυντοῦ ᾿Ιατρικῶν Ὑπηρεσιῶν ΔΙΑΓΩΜΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ Στὸν Διαγωνισμό µας Αρ. 3 θραθεύτηκε ἡ ἔκθε- σις ποὺ μᾶς ἔστειλε ἡ Δνὶς ΝΤΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ (Ρήγαι- νας 80, Λευκωσία). Ἡ ἐπιταγὴ τῶν 52 εὑρίσκεται ἤδη καθ᾽ ὁδὸν πρὸς τὴν δίδα ᾿Ιωάννου. Παρακάτω δημοσιεύουμε τὴν ὀραθευθεῖσαν ἔκθεσιν : ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΛΠΑΡΑΜΕ ! Θἄταν ἕξη τὸ ἀπόγεμα καὶ γὼ στεκόµουν ὀνειροπαρμένη στὴν πλώρη προσπαθώντας ν᾿ ἀκοὐσω τὸ μοιρολόϊ τῆς Δυσδαιμόνας, τὸ φλοῖσθο τοῦ κύματος ποὺ κτυπᾶ ἀλύπητα τὸν Πύργο τοῦ ᾿Οθέλλου. Πίσω µας, ἡ ὁλόφωτη ᾽Αμμόχωστος λουζόταν στὸ ἁλμυρὸ νερό. Καληνύχτα Κύπρος Παράξενες φωνὲς καὶ ἀσυνήθης θόρυθος μ ἔκαναν νὰ ἕυ- πνήσω | Ντήθηκα θιαστικἁ καὶ θγαίνοντας ἀπὸ τὴν καμπίνα µου ἀντίκρυσα µπροστά µου τὴν ὡραία Βηρυτό. Ηταν ἀκριόῶς ὅπως τὴν φανταζόµουν ! Χαλασμὸς κόσμου μεταξὺ ᾿Αραπάδων ἀχθοφόρων, ποιὸς θὰ σὲ ἐξυπηρετήση. Φωνάζουν, µαλλώνουν, σὲ τραθοῦν ἀπὸ τὰ φορέματα.... Γύρισα τὴν πόλη μὲ τὰ πόδια. “Ωραῖα καταστήματα μὲ πλούσιο περιεχόµενο καὶ εὐγενικὸ προσωπικό, θαυμάσια κέντρα ἀναψυχῆς, πολυόροφα μοντέρνα κτίρια. Πιὸ κάτω ὅμως στενὰ σοκάκια, σχεδὸν ἀἁπάτητα, μικρὰ ἀνήλιακα σπίτια, ζητιάνοι, ἆλη- τόπαιδα. Στοὺς δρόµους κινεῖται κόσμος πολὺς διαφόρων φυλῶν καὶ ἐθνῶν μὲ πλειονότητα ὅμως τοὺς κελεμπιοφόρους ᾿Αραπάδες. Μικροπωλητὲς ἐδῶ καὶ κεῖ μὲ διαπερασικἡ φωνὴ εἶναι οἱ πρω- τεργάτες τοῦ θορύθου. Κι’ ὅμως ἡ πόλη αὐτὴ κρύδει τόση χάρη. Κρύθει µέσα της συνδυασμένα τὴν μοντέρνα Εὐρώπη καὶ τὴν μυστικοπαθῆ ᾽Ανατολή. ᾿Αργά τὸ ἀπόγεμα, τὸ πλοῖο µου ξεκινοῦσε γιὰ τὸ γυρισμό. Κι) ἐνῶ ὁ θόρυθος ἄρχισε νὰ κοπάζη πέρα στὴν πόλη, ψηλἀ ἐκεῖ στὸ μιναρέ, ὁ Χότζας ἔψαλλε ὄμνους στὸν Προφήτη ! Ηταν τὸ ἀντίο του...... ΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Δρος |. Προσφάτως ἐξεδηλώθη σο- θαρὰ ἀνησυχία λόγῳ τῶν κρου- σµάτων πολιομυελίτιδος, τὰ ὁποῖα ἐσημειώθησαν ἐν Κύπρῳ. Γι αὐτὸ ἀπόψε, θὰ ἀσχοληθῶῷ μὲ τὴν σοθαρὰν αὐτὴν ἆσθέ- γειαν καὶ θὰ Φφροντίσω νὰ σᾶς δώσω ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα καὶ συµόουλάς. ᾿Απὸ τὲς ἀρχὲς τοῦ χρόνου ἔχουν σηµειωθῃ στὴν Ἰύπρο 2/7 κρούσµατα πολιομυελίτιδος ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὰ μισὰ περίπου ἐπὶ ἐνηλίκων Βρεττανῶν στρα- τιωτικῶν καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἐπὶ ἀνηλίκων Κυπρίων παιδιῶν. Μεταξὺ τῶν Κυπρίων τὸν µεγα- λύτερον κίνδυνον νὰ προσόλη- θοῦν ἀπὸ τὴν ἀσθένειαν διατρέ- χουν ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν παιδιὰ ἡλι- κίας ἔξη μηνῶν μέχρι πέντε ἐτῶν, ἀφ᾿ ἕτέρου δὲ οἱ ἰατροί, οἱ νοσοκόµοι καὶ οἱ ἄλλοι ὅγιει- ονομικοὶ λειτουργοὶ ποὺ ἔρχον- ται σὲ ἐπαφὴν μὲ τοὺς ἀσθενεῖς, Ἡ πεῖρα µας στὴν Κύπρο μᾶς παρουσιάζει τὴν πολιομυελίτιδα σὰν μιὰ πολὺ ἄστατη ἀρρώ': στεια. Τὸ 1956 εἴχαμε στὴν ΙΚύ- προ 30 περίπου κρούσματα πο- λιομυελίτιδος ἀπὸ τὰ ὁποῖα καὶ πάλιν τὰ μισὰ ἀφοροῦσαν Βρετ- τανοὺς στρατιωτικούς, τὰ δὲ ὑπόλοιπα παιδιὰ τῆς Κύπρου. Πέρυσι, τὰ κρούσματα περιω: ρίσθησαν εἰς δύο µόνον, καὶ αὖ- τὰ ἐπὶ Βρεττανῶν στρατιωτι- κῶν. Κανένας Κύπριος δὲν ἔπαθε πολιομυελίτιδα τὸ 1957. Εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐξετάσωμε κάθε ἀρρώστεια μὲ τὸν φακὸ τῆς κοινῆς λογικῆς. ὍὉ ἀγώνας µας κατὰ τῶν ἀσθενειῶν εἶναι πολυµέτωπος, γι αὐτὸ δὲν πρέ- Χ. Κλάρκ : πει νὰ ἐπιτρέψωμεν σὲ μιὰ περι- ὠρισμένη ἐκδήλωσιν οἰασδήπο- τε ἀρρώστειας νὰ μᾶς γεµίση πανικὀν. Ἡ πολιομυελῖτις εἶναι µολυ- σµατικἡ ἀσθένεια τῆς ὁποίας τὸ µικρόθιον κατὰ πᾶσαν πιθα- νότητα μεταδίδεται µέσῳ τῆς θλέννας, τῶν Φφλεγμάτων ἢ τῶν κοπράνων τοῦ ἁσθενοῦς. Γά- ποτε ἡ πολιομυελῖτις προσθάλ- λει τὸν ἄνθρωπο τόσον ἐλαφρὰ ποὺ ἡ συνήθως σοθαρὴ αὐτὴ ἀρρώστεια δὲν παρουσιάζει καμμιὰν διαφοράν ἀπὸ τὴν κοι- γὴν Ὑρίππην. Σὲ τέτοιες περι- πτώσεις ὁ ἀσθενὴς ἀναλαμθάνει πλήρως χωρὶς δυσάρεστα ἐπα- κόλουθα διὰ τὴν ὑγείαν του. Ἡ ἀσθένεια ὅμως μπορεῖ νὰ πάρη δυσάρεστη ἐξέλιξι ὁπότε ὑπάρ- χει κίνδυνος νὰ προξενήση εἰς τὸ θῦμα, ἀναλόγως τῆς σοθα- ρότητός της, ἀπὸ μερικἠν μέχρι γενικὴν παράλυσιν. Ποῖα µέτρα πρέπει νὰ λάθη κανείς, ὅπως σήμερον ἔχουν τὰ πράγματα, διὰ νὰ προφυλάξη τὸν ἑαυτό του, καὶ τὴν οἰκογέ- νειά του, ἀπὸ τὴν ἀσθένεια αὖ- τή: Ἡ ἀπάντησις εἶναι ἁπλῆ : Νἀ ἁἀκολουθῆτε τοὺς γνωστοὺς κανόνες τῆς ὑγιεινῆς καὶ νὰ ἐμ- θολιάζετε τὰ παιδιά σας. Φροντίστε νὰ εἶσθε προσεκτι- κοί, ὅσον ἀφορᾶ τὴν καθαριό- τητα στὸ σπίτι. Προτοῦ ὀγῆτε ἀπὸ τὸ ἀποχωρητήριο πλένετε τὰ χέρια σας, καὶ μὴ παίρνετε ποτε τροφὴν μὲ ἀκάθαρτα χέ- ρια. Φροντίστε οἱ μῦγες νὰ μὴ πλησιάζουν τὴν τροφήν σας, καί, ἂν εἶναι δυνατό, ἁπαλλάξετε τὸ σπίτι σας ἀπ᾿ αὐτές. Τὰ σκου- Ρήγαινας δΌ, Λευκωσία ἀρ. 4 εἶναι : Δημοσίων Τουρκικἡ ἔκδοσι. ου ο- Τὸ θέµα διὰ τὸν Διαγωνισμὸ ᾿Ἐκθέσεως ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΨΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΞΟΧΕΣ ΜΑΣ Οἱ ἐκθέσεις πρέπει νὰ μὴν εἶναι µεγαλύ- τερες ἀπὸ 200 λέξεις (στὰ Ἑλληνικὰ ἢ Τουρκικὰ) καὶ νὰ σταλοῦν στὸν ᾿Εκδότη, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, Γραφεῖον Σχέσεων, τὴν Παρασκειή, 16 Μαἴου, 1958. ΣΗΜ.--᾿Απὸ τὴν ἑπόμενη ἔκδοσί µας θὰ ἐκλέγουμε δυὸ ἐκθέσεις στὸν διαγωνισμό µας. Μιὰ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες ἀναγνῶστες µας, ποὺ θὰ δημοσιεύεται στὴν Ἑλληνική µας ἔκδοσι καὶ μιὰ ἀπὸ τοὺς Τούρκους ἀναγνῶστες ποὺ θὰ δημοσιεύεται στὴν Λευκωσία, μέχρι --. ..--.-ἶ πίδια ποτὲ νὰ μὴ μένουν ἀκά- λυπτα καὶ σ᾿ ὅλο τὸ σπίτι νὰ ἐπικρατῆ αὐστηρὴ καθαριότης. Ὅπως εἶπα καὶ προηγουµέ- νως, τὸν μεγαλύτερον κίνδωνον ἀπὸ τὴν πολιομυελίτιδα τὸν δια- τρέχουν τὰ μικρὰ παιδιά. Οἱ μεγάλοι πρέπει νὰ διατηροῦν τὴν ψυχραιµίαν των, καὶ νὰ ἔχουν ὑπ ὄψιν των, ὅτι, ὁ πανι- κὸς των εὔκολα μπορεῖ νὰ µετα- δοθῆ στὰ παιδιά. Ἐὰάν τὰ παι- διά σας πηγαίνουν σχολεῖο συνεχίστε νὰ τὰ στέλλετε. Φρον- τίστε ὅμως νὰ ἀποφεύγουν τοὺς συνωστισμούς, καὶ νὰ κοιμοῦν- ται ὅσο χρειάζεται γιὰ τὴν ἡλι- κία των. Εὰν διαπιστώσετε ὅτι τὸ παιδί σας ἔχει πυρετό, ἢ εἶναι ἀδιάθετο θάλετέ το στὸ στρῶμα καὶ καλέστε τὸν γιατρό σας. Αν πάλιν ἡ οἰκογένεά σας ᾖλθεν εἰς ἐπαφὴν μὲ πρὀσώπον ποὺ πάσχει ἀπὸ πολιομυελίτιδα μὴ. διστάσετε νὰ ζητήσετε τὴν συμθουλἡ τοῦ γιατροῦ σας. Τὸ ἐμθόλιον τῆς πολιομυελίτι- δος παρέχει ἀποτελεσματικὴν (συνέχεια στὴν σελ. 7) ΤΡΙΤΗ 13 ΜΑ'ΓΟΥ Πρωϊνὲς μελωδίες Δελτίον Εἰδήσεων Ὀρχήστρα Μπίλλυ Βῶν Μεσηµεριάτικη μουσικὴ Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικὰ τραγούδια Ἑλληνικὲς μελωδίες Παιδικἡ Γωνιὰ Λαϊκὰ τραγούδια ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου Ί0λεπτο αὐτοκινητιστῶν Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον Μελωδίες στὸ θιολὶ Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Τὸ Μυθιστόρημα ᾿Ελαφρὰ μουσικὴ ᾿Απὸ τὴν Παγκόσμια Λογοτεχνία Συναυλία τῆς Τρίτης Μουσικὴ πιάνου Περίληψις Εἰδήσεων ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΜΑ'ΕΓΟΥ Πρωϊνὲς μελωδίες Δελτίον Εἰδήσεων Διάσημοι ἀστέρες Μεσηµεριάτική μουσικἡ Ἐλαφρὰ Ἰλασ. μουσικὴ Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικὰά τραγούδια Ἑλληνικὰ τραγούδια Παιδικἡ γωνιά ᾿Απ΄ ὅτι διαθάζω Εὔθυμη µισὴ ὥρα Λαϊκὴ Εγκυκλοπαίδεια Ἑλληνικοὶ χοροὶ Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον Χαθανέζικες μελωδίες Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Οἱ Γραμμικὲς Γραφὲς τοῦ Αἰγαίου Ὥρα τῆς Όπερας «Ρουσάλκα» (Μτθόρζιακ) Βιθλιοκρισία Περίληψις Εἰδήσεων ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑ’ ΟΥ Πρωϊνὲς μελωδίες Δελτίον Εἰδήσεων ᾿Ορχήστρα Τεντ Χἠθ Μεσηµεριάτικη μουσικἠὴ Ρυθμοὶ θὰάλς Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικά τραγούδια Ἑλληνικὰά τραγούδια Ὅρα τῆς Γυναίκας ᾿Απὸ τὸν τύπο τῆς Ἑλλάδος Λαϊκά τραγούδια ᾿Ιατρὸς Οἰκογενείας Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον Ἐμόθόατήρια Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Τὸ Μυθιστόρημα Ἑλληνικὴ Μυθολογία καὶ Μουσικὴ Γράμμα ἀπὸ τὸ Λονδῖνο Ἡ Χορωδία Μισσιριὰν Τραγουδιστὴς τῆς θραδυᾶς Περίληψις Εἰδήσεων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΜΑ’ ΟΥ Πρωϊνὲς μελωδίες Δελτίον Εἰδήσεων ᾽᾿Απὸ διάφορες χῶρες Μεσηµεριάτικη μουσικἡ Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικά τραγούδια Ἑλληνικά τραγούδια ᾿Επιστημονικὰ χρονικὰ Ἰπαλικα τραγούδια Τὰ κινηµ. ἔργα τῆς προσεχοῦς ἑώδομάδος Ἐδῶ Λονδῖνο Συγκρότημα Ζελίνκα Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον Μουσικὴ Λατ. ᾽Αμερικῆς Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Γιὰ νὰ γνωρίσουμε τὴν Κύπρο Κλασσικὴἡ µουσικἡ κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Ὁ Ὁ ϱο 60 00 00.) «αν Ον Οἳ σα σΙΙΟ ΝΟ.’ -ὰ τὰ ον ἁπος)-αΟ)ς) --ὰ ιβ ο) «ΟΦ Ο) 1» Βλ ο ιωΟ πΟὉ) 4» Ο) 4) ---ᾱ 4) Φδδςδδῶςθςθδιδ σιὸ Ως. ὤο ϱϱ ο σον ισπ σος ον 9 ιν) ὢὉ Οἱ 20 στο Ὡ ως ο Ὁ Ὁ ων Φδσοδὑυσθιπο μας) ωλΟοίω-. ωαοςΟ ο ὢ «Οἱ ΟΩ Θϱ00 01196 σι πο ος). 4 σὺ εεα παρὰ ὕῆποι ζσι σι σος) Ο ἵω --ἷο ος ὃ σιὃ 59 ) ὃν ο) σος ξρ 906) 8.” ϱο 0.11 σσ σσ ος Ξ5βθῶ8διοι κ. η Ἑλληνικὰ Προγράμματα τῆς Κ.Ρ.Υ. 9.15 9.30 9.45 9,55 Σκαπανεῖς Προόδου ᾿Τούλιος Ρόῦτερ ᾿Ορχήστρα χοροῦ Κ.Ρ.Υ. Τραγουδιστής τῆς ἐραδυᾶς Περίληψις Εἰδήσεων ΣΑΒΒΑΤΟΝ 17 ΜΑΙ ΟΥ 6.30 σ.15 7.30 1.00 2.00 2.10 5.00 5.30 5,20 6.30 6.45 7.00 7.15 7,30 755 8.00 8.15 δ.45 9.00 9.30 9.522 Πρωϊνὲς μελωδίες Δελτίον Εἰδήσεων ᾿Εκλεκτὰ ταγκὸ Μεσηµεριάτικη μουσικὴ Δελτίον Εἰδήσεων ἙΕλληνικὰ τραγούδια Εὐρωπαϊκὲς ἐπιτυχίες Παιδικἡ Γωνιὰ Φίλοι στὸ ᾿Εξωτερικὸ ᾿Αθλητικὰ χρονικἀὰ Μουσικἡἠ σαλονιοῦ Δελτίον Εἰδήσεων ᾿Αοιδοὶ τοῦ παρελθόντος Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν ᾿Αποτελέσματα Βρεττ. ποδοσφ. συναντήσεων Τὸ Μυθιστόρηµα Μουσικὸ σταυρόλεξο Τὸ Διήγημα Ἑλληνικες μελωδίες Μουσικἡ χοροῦ Περίληψις Εἰδήσεων ΚΥΡΙΑΚΗ 185 ΜΑ ΤΟΥ 7.00 8.00 δ.15 8.30 9.00 10.00 10.30 11.00 11.90 12.10 12.30 1.00 1.45 2.00 δὸ -ᾱ ο δσισθδάσσὡς ϱο ο ϱο 1ΘΥ ΟΤΑ Γ Ό Ὁ Ὁ 9.30 9.45 9.55 Πρωϊνοὶ ρυθμοὶ Δελτίον Εἰδήσεων Ἐλαφρὰ μουσικὴ Ἓλλην, καὶ Εὐρωπ. τραγούδια Κυριακάτικη Πρωϊνὴ Συναυλία Θρησκευτικὸ 'Ημίωρο Κύπριοι Καλλιτέχναι Ἑλληνικὲς μελωδίες Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου Δημοτικά τραγούδια Θέατρο Μεσηµεριάτικη μουσικὴ ᾿Ορχήστρα Μελακρῖνο Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικὰά τραγούδια ᾿Απ ὅλο τὸν κόσμο Παιδικἡ Γωνιὰ Μελωδίες στὸ ὀργανάκι Ἑλληνικὰ τραγούδια Μοντέρνοι χοροὶ Εὔθυμη Μισὴ ὍὭρα Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Δελτίον Εἰδήσεων Ἐένα ᾿Αστέρια ᾿Απὸ τὴν Ἑλληνικὴν Μυθολογία ἝἜξη Αἰῶνες Μουσικῆς Πιάνου Μουσικἡ τῆς Ελθετίας ὍὉ τραγουδιστὴς τῆς θραδυᾶς Περίληψις Εἰδήσεων ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑ'ΤΓΟΥ ο ὉἱΟ 0 Γή σον οι στο) τὰ. 6ν ωο ΜΑ (ος) ἱΜιως) τος) -- 2 πιο ) κ οι Πρωϊνὲς μελωδίες Δελτίον Εἰδήσεων Μεσηµεριάτικη μουσικἡὴ Δελτίον Εἰδήσεων Ελληνικά τραγούδια ᾿Απ᾿ ὅλο τὸν κόσμο ὍὭρα τῆς Γυναίκας Δελτίον τιμῶν Ἑλληνικὰ τραγούδια Μιὰ ματιὰ γύρω στὸν κόσμο Μουσικἡ τζιὰζ ᾿Αθλητικὸ 2Όλεπτο Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον Θέατρο Μουσικἡ χοροῦ Τὸ Ψάρεμα Τραγουδᾶ ἡ Ελίζα Μαρέλι Περίληψις Εἰδήσεων ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑ’ ΟΥ 6.320 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ορχήστρα ᾿Εντμοῦντο Ρὸς 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 'Ελληνικὰ τραγούδια 2.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.30 Παιδικἡ Γωνιά 00 Λαϊκά τραγούδια Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου Τσιγγάνικη μουσικἡ Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον Ἐμθατήρια Ί0λεπτο αὐτοκινητιστῶν Μουσικὴἡ χοροῦ ᾽Απαντήσεις στὶς ἐρωτήσεις σας Ἐλαφρὰ μουσικὴ Τραγουδᾶ ὁ Γούναρης Περίληψις Εἰδήσεων ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑ ΓΟΥ Πρωϊνὲς μελωδίες Δελτίον Ε.ἰδήσεων Μεσηµεριάτικη μουσικἡ ᾽Απὸ κινηµ. ἔργα Δελτίον Ε.ἰδήσεων Ἑλληνικὰ τραγούδια ᾿Απ᾿ ὅλο τὸν κόσµο Παιδικὴ Γωνιά Μουσικἡ ἀκκορντεὸν Ἑλληνικὰ τραγούδια Εὔθυμη Μισὴ Ωρα ᾿Απ᾽ ὅτι διαθάζω Χαθανέζικη Μουσικἡ Κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον ᾿Ορχήστρα Πέρσυ Φαίηθ ὍὍὭρα τῆς Όπερας ΡΙΓΚΟΛΕΤΤΟ (Βέρντι) Βιθλιοκρισία Τραγουδᾶ ἡ Δανάη Περίληψις Εἰδήσεων ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΙ ΟΥ Πρωϊνὲς μελωδίες Δελτίον Εἰδήσεων Μουσικἡ πιάνου Μεσηµεριάτικη μουσικἡ Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικὰ τραγούδια ᾿Απ΄᾿ ὅλο τὸν κόσμο ᾽Απαντήσεις στὶς ἐρωτήσεις σας Συγκρότηµα Ζελίνκα Ἑλληνικὰ τραγούδια ᾿Ιατρὸς Οἰκογενείας Λαϊκά τραγούδια ᾿Απὸ τὸν τύπο τῆς Ἑλλάδος ᾿Ορχήστρα Ητιοὺκ ὌἜλλινκτον 7.30 Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σ.χόλιον 8.30 Μεσσίας τοῦ Χαϊντελ 9 10 Μουσικὴ χοροῦ 9.30 Γράµµα ἀπὸ τὴν ᾿Αθήνα 9.45 Τραγουδᾶ ὁ Λουκᾶς 9.55 Περίληψις Εἰδήσεων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑ ΤΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες «195 Δελτίον Εἰδήσεων 30 Ταγκὸ «00. Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 45 Πάσο-- ντόμπλε 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.30 Ωρα τῆς Γυναίκας 5.20 Βάλς 6.00 ᾿Εδῶ Λονδῖνον 6.30 Ποικίλη μουσικἡὴ 7.00 Τὰ κινηµ. ἔργα τῆς προσεχοῦς ἑθδομάδος «ΟιΟ ιο «ο 09000000: - ον ον 1.) σὲ ς) ο) --ᾱ {α) Φος ο σωωοσοὉ νο :- ορ οι ὃν --ᾱ σιτσι οι παν ο ος τὰ πλω πο. [οσο ορ άσσο ον οι σι σιοβὸ στὴ 546) ο Ρος) Α» ος) ος) ς) {0 --- (9) το ο ο Οσο σσ ΟΟΟσωΟς Οσο δ - ο 7 7 Ί Ί Ἔκδοσις Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων 7.15 Πόλκες 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.30 Γιὰ νὰ γνωρίσουμε τὴν Κύπρο ᾿Ορχήστρα χοροῦ τῆς Κ.Ρ.Υ. Κλασσικὴ μουσικἡ κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 9.45 Ὁ τραγουδιστὴς τῆς θραδυᾶς 955 Περίληψις Εἰδήσεων ο] 9.00 ΣΑΒΒΑΤΟΝ 24 ΜΑ ΓΟΥ Πρωϊνὲς μελωδίες ιο Εἰδήσεων , εσηµεριάτικη μουσικὴ Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικὰά τραγούδια Δημοτικά τραγούδια Παιδικἡ Γωνιὰ Ρυθμοὶ φυσαρµόνικας Φίλοι στὸ ᾿Εξωτερικὸ Εὐρωπαϊκὲς ἐπιτυχίες ᾿Αθλητικὰἀ Χρονικά Ἡ ᾿Ορχήστρα Ξαθιὲ Κουγκατ Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Δελτίον Εἰδήσεων Μουσικὸ Σταυρόλεξο Διήγημα, Ελληνικὲς μελωδίες Μουσικἡ χοροῦ Περίληψις Εἰδήσεων σο ο ο Όρος οσο βοάσ ΞΏωοὈσως Όςις ω Οσο σος ο σσ ωιοο σι ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑ ΓΟΥ 7.00 Πρωϊνοὶ ρυθμοὶ 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.15 ᾿Ελαφρά μουσικἡ 8.320 Ἕλλην, καὶ Εὐρωπαϊκὰ τραγούδια 9.00 Κυριακάτικη Πρωϊνὴ Συναυλία 10.00 Θρησκευτικὸ 'Ημίωρο 10.30 Κύπριοι Καλλιτέχναι 11.00 Ελληνικὲς μελωδίες 11.30 Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 12.10 Δημοτικὰ τραγούδια 12.30 Θέατρο 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 1.45 ᾿Ορχήστρα Μαντοδάνι, 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 2.00 ᾿Απ ὅλο τὸν κόσμο 5.90 Παιδικἡ Γωνιὰ 6.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια Λαϊκὰ τραγούδια Εὔθυμη Μισὴ Ὥρα Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Δελτίον Εἰδήσεων Ποικίλη μουσικἡ ᾿Απὸ τὴν Ἑλληνικὴ Μυθολογία Ψέοι Δίσκοι Τραγουδᾶ ὁ Μαρούδας Περίληψις Εἰδήσεων σι σι θα σος ο Οἱ 90900. διδ58 ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑ:ΓΟΥ Πρωϊνὲς μελωδίες Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικὰ τραγούδια Μεσηµεριάτικη μουσικἡ Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικὰ τραγούδια ᾿Απ΄ ὅλο τὸν κόσµο ὍὍὭρα τῆς Γυναίκας Δελτίων τιμῶν Ἑλληνικά τραγούδια Μιὰ ματιὰ γύρω στὸν κόσμο Μουσικἡ τζιὰζ ᾿Αθλητικὸ 2θλεπτο Γρήγοροι ρυθμοὶ Κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον Τσιγγάνικα θιολιὰ Θέατρο Μουσικἠ χοροῦ «30 Τὸ Ψάρεμα «40 Τραγουδᾶ ἡ Ελίζα 5 ωὉ Οζ ὃι Θδο Ὁ Μαρέλλι 2 Περίληψις Εἰδήσεων ὢ. «ΟΟ (0000000111 σον πι πο ος ος 6

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ ΟΞΥΓΟΝΟΥ - ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ, ΛΤΔ. 4p
ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Πολιτισμός 1p
Η Αυτού Εξοχότης εις το Κτηνιατρείον 2p
ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2p
ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΣ 2,6p
Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3p
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5p
Γνωρίζετε ότι... 6p
Κυπριακή ομάς Τέννις στο Ισραήλ 6p
Διαφημιστική Εκστρατεία της ΚΟΚΑ - ΚΟΛΑ 6p