Back

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-05-23

ἧ φας Οἱ κτηνοτρόφοι γιὰ αἰῶνες ρουν ἀπ᾿ τὰ κοπάδια τους τὸ µεγαλύτερο ἄμεσο δυνατὸ εἰσόδημα σὲ κρέας, δέρµατα καὶ γάλα. συνεχεῖς ἀγῶνες κι ἀλλαγὲς στὴν κρατοῦσα δύναμι ἀποτελοῦ- σαν συχνὸ χαρακτηριστικό τῆς. Ισως ἀκόμη νὰ ὀφείλεται στὸ γεωργικὸ σύστηµα ποὺ ἐφαρμοζόταν ἀπὸ χρόνια. Κύριος σκο- πὸς τοῦ γεωργοῦ ἦταν συνήθως νὰ πάρη ἀπ’ τὴ γῆ του τὸ µεγα- λύτερο δυνατὸ εἰσόδημα στὸ συντομώτερο δυνατὸ χρονικὸ διά- στηµα, χωρὶς νὰ λάό6ῃ ὑπ ὄψι του τὴν ἀνάγκη γιὰ διατήρησι τῆς παραγωγικότητος τῆς γῆς του γιὰ τὸ δικό του καλὸ καὶ γιὰ τὸ καλὸ τῶν μελλοντικῶν γενηῶν. Ἐφ᾽ ὅσον ἡ ἀναλογία τῆς γῆς γιὰ κάθε κάτοικο διετηρεῖτο ὑψηλὴ καὶ ἡ γονιµότης τῆς γῆς αὐτῆς παρέμενε καλή, τὸ σύστηµα αὐτὸ δὲν ἐπροξενοῦσε ἄμεσες οἰκονομικὲς δυσκολίες Ἡ συνεχἠὴς ἐφαρμογὴ ὅμως αὐτοῦ τοῦ συστήµατος γιὰ αἰῶνες σ᾿ ἕνα μικρὸ σχετικῶς νησὶ ποὺ ὁ πληθυσμός του ηὔξανε, ὡδήγησε σὲ μιὰ σοθαρὴ συσσώ- ρευσι ἀγόνων ἐκτάσεων καὶ γενικἀ σὲ ἀγροτικὴ φτώχεια. ᾽Απρονόητη ῆταν ἐπίσης καὶ ἡ τακτικὴ ἐν σχέσει μὲ τὴν κτηνοτροφία. Γιὰ αἰῶνες οἱ κτηνοτρόφοι ἐνδιεφέροντο νὰ ἔχουν τὸ µεγαλύτερο δυνατὸ εἰσόδημα ἀπὸ τὰ κοπάδια τους σὲ κρέας, δέρµατα καὶ γάλα, χωρὶς νὰ δίδουν ποτὲ σημασία στὴν ἀνάγκη διατηρήσεως ἢ θελτιώσεως τῶν φυσικῶν θοσκοτόπων στοὺς ὁποίους δασίζονταν τὰ κοπάδια τους κυρίως γιὰ τὴν δια- τροφή τους. Τὰ δάση, ἐπίσης, σ' αὐτὴ τὴν μακρὰ περίοδο τῆς ἱστορίας, ἐθεωροῦνταν ὡς περιοχἡ ἀνοικτὴ γιὰ ὅλους, στὴν ὁποία οἶοσ- δήποτε ἤθελε μποροῦσε νὰ πάη νὰ κόψη ξύλα, νὰ καθαρίση μιὰ ἕκτασι γιὰ νὰ καλλιεργήση ἢ νὰ θόσκη τὰ κοπάδια του. Καθὼς περνοῦσαν τὰ χρόνια κι ὁ πληθυσμὸς αὐξάνετο κι’ ἡ γἢ στὶς πεδιάδες καὶ στοὺς χαμηλοὺς λόφους ἄρχισε νὰ γίνε- ται ἀκατάλληλη γιὰ καλλιέργεια, ἡ γεωργία ἄρχισε νὰ σκαρ- Φφαλώνη στὶς ψηλότερες θουνοπλαγιὲς καὶ γι αὐτὸ τὸ σκοπὸ ἄρχισε ἡ ἐκκοπὴ τῶν φυσικῶν δασῶν καὶ τῶν θάμνων ποὺ 6ρι- σκὀντουσαν ἐκεῖ. Ἔτσι ἄρχισε νὰ καλλιεργεῖται συνεχῶς καὶ µεγαλύτερη ἔκτασις στὶς πλαγιές κι ὁ ὀαθμὸς τῆς χειροτερεύ- σεως τῆς γῆς ἄρχισε νὰ αὐξάνεται. Αὐτὴ ἡ σταθερἀὰ ἑλάττωσις στὴν φυσικὴ ὁλάστησι ὡδήγησε στὴν συγκέντρωσι κοπαδιῶν στὰ μικρά παρακµάζοντα δάση καὶ τὶς περιοχὲς τῶν χαμηλῶν θάμνων ποὺ ἔμειναν. Κι αὐτὴ ἡ τακτικἡ συνεχίζεται σήµερα. Ἡ (ΚΑΤΩ) ”Αγονη γῆ ποὺ ἐθελτιώθη καὶ ἀνεπτύχθη χάρις στὴ δασονοµία. (ΔΕΞΙΑ) Ενα ὥριμο παραγωγικὸ δάσος προµη- θεύει πρῶτες ὕλες γιὰ θιομηχανικἡ ἀνάπτυξι. ἐνδιεφέροντο ἁπλῶς νὰ πά- Γιὰ πολλὰ χρόνια ἡ τακτικἡ τοῦ γεωργοῦ ἀπέναντι στὴν γῆ του ἦταν ἀπρονόητη. Κύριος σκοπός του ἦταν νὰ πάρη ἀπ᾿ τὴν Υῆ του τὸ µεγαλύτερο δυνατὸ εἰσόδημα. γῆ ποὺ ἀπομένει καλλιεργεῖται σὲ µεγάλο 6αθμὸ σύμφωνα μὲ τὸ σύστηµα ποὺ διατηρεῖ τὸ ὀαθμὸ τῆς χειροτερεύσεως. Δὲν μένει πιὰ γῆ καλῆς γονιµότητος γιὰ καλλιέργεια, κι᾿ ἂν ὑπάρχη εἶναι πολὺ λίγη, κι ὅμως ὁ πληθυσμὸς συνεχίζει νὰ αὐξάνεται κι’ ἡ ζήτησις γιὰ τὴ γη ἐξακολουθεῖ νὰ ἀνέρχεται. Πῶς μπορεῖ νὰ θεραπευθῆ ἡ κατάστασις Ίσως μιά λύσις θὰ εἶναι ἡ δηµιουργία δευτερευουσῶν θιομηχανιῶν ποὺ νὰ ἁπορ- ροφήσουν ἐργάτες καὶ φτωχοὺς µικροκτηµατίες ποὺ δὲν μποροῦν νὰ συντηρηθοῦν ἀπ᾿ τὴ Υῆ τους, Οἱ δευτερεύουσες θιομηχανίες. ὅμως χρειάζονται πρῶτες ὕλες καὶ φτηνὲς πηγὲς ἐνεργείας, κι αὐτὰ δὲν ὑπάρχουν στὴν Κύπρο σὲ τέτοιο θαθμὸ ὥστε νὰ ἀάνα- πτυχθοῦν τέτοιες θιομηχανίες καὶ νὰ δώσουν μιὰ γενικἡ λύσι στὸ πρὀόληµα. “Ὅπως ἀνεφέρθη πιὸ πάνω, ἡ οἰκονομία τοῦ νησιοῦ θασίζε- ται σταθερὰ στὴ γΥῆ κι ἑπομένως µόνο μὲ τὴν ἐφορμογὴ ὑγιῶν µεθόδων ἐκμεταλλεύσεως τῆς γῆς, μὲ σκοπὸ τὴν διατήρησι καὶ θελτίωσι τῆς παραγωγικότητος τῶν περιοχῶν ποὺ μένουν, μπορεῖ γὰ ἐξασφαλισθῆ ἡ μελλοντικἡ εὐδαιμονία τοῦ τόπου. Μιὰ τέτοια τακτικἡ θὰ ἀπαιτήση ἕνα συνδυασμένο πρόγραµµα θελτιωμέ- νων µεθόδων ἐκμεταλλεύσεως τῆς γῆς. Ἡ γεωργία, ἡ διατή- ρησις κτηνοτροφικῶν ζώων καὶ ἡ δασονοµία εἶναι συνυφασμένο καὶ ἀλληλένδετα. Κρίνεται ὅτι ἡ δασικἡ ἀνάπτυξις ἔχει νά παίξη ἕνα ὁριστικὸ ρόλο σὲ πολλὲς περιοχὲς ὥστε νὰ ἐπιφέρη μιὰ τέτοια θελτίωσι ποὺ νὰ μπορῇ νὰ ἐφαρμοσθῆ ἕνα τέτοιο συνδυασμένο πρόγραµµα. Τὰ δάση, ὡς γεγονός, μποροῦν νὰ. ἐκτελέσουν πολλὲς ἀπὸ τὶς λειτουργίες μιᾶς δευτερευούσης,͵ θιοµηχανίας. Γιὰ νὰ τεθοῦν σὲ ἐφαρμογὴ θελτιωμένες μέθοδοι γεωργίας καὶ κτηνοτροφίας, µεγάλες ἑκτάσεις γῆς πρέπει νὰ. ἀποσυρθοῦν ἀπὸ γεωργικὴ ἐκμετάλλευσι γιὰ μακρὲς περιόδους, ἢ νὰ ἐφαρμόζωνται σ᾿ αὐτὲς μέθοδοι ποὺ δὲν ἔχουν ἄμεσο εἰσό- δηµα. Ἡ ὑπερθολικὴ χρῆσις τῆς γεωργικῆς γῆς πρέπει νὰ ἐλατ- τωθῆ σὲ πολλὲς περιοχές, κι’ ὅσοι ἔχουν γῆ ποὺ μπορεῖ νὰ 6ελ- τιωθῆ πρέπει νά προμηθευθοῦν τὰ ἀπαιτούμενα κεφάλαια γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ κάνουν αὐτὲς τὶς θελτιώσεις. Πρέπει ἐπίσης η λ νὰ ἐξευρεθοῦν τρόποι ποὺ νὰ κερδίζουν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι τὰ πρὸς τὸ ζῆν μέχρι τὴν ἐποχὴ ποὺ θὰ φανοῦν τὰ ἀποτελέσματα τῶν θελτιώσεων στὴν γῆ τους. Τὰ ἄμεσα οἰκονομικὰ ὀφέλη τῆς δασικῆς ἀναπτύξεως ἔχουν τονιστῆ ἐπανειλημμένα στὰ τελευταῖα λίγα χρόνια στὴν Κύπρο καὶ ἀναγνωρίζονται καὶ εἰς ἄλλες Μεσογειακὲς χῶρες. Ἕνα πλήρως παραγωγικὸ δασικὸ σύστημα, μὲ ὀργανωμένες ἐξαρτώ- µενες θιομηχανίες, μπορεῖ νὰ προμηθεύη µεγάλο µέρος τῆς ἕυ- λείας ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ θιομηχανικοὺς σκοποὺς (γιὰ παρά- δειγµα, τώρα ἡ Κύπρος ἀναγκάζεται νὰ εἰσάγη τὰ δύο τρίτα τῶν ἀναγκῶν της εἰς ξυλείαν). Ἕνα πλήρως παραγωγικὸ δασικὀὸ σύστηµα μπορεῖ ἐπίσης νὰ παρέχη τακτικἡ ἐργασία σὲ πολλὲς κοινότητες. 2 τὸ δικό µας Μεσογειακὸ κλῖμα ἡ προστα: σία κι ὁ ἔλεγχος ποὺ προσφέρουν τὰ δάση στὶς ὀρεινὲς περιοχὲς ἐνάντια στὴν διάδρωσι εἶναι µεγίστης σηµασίας. Οἱ πλαγιὲς ποὺ εἶναι γυμνὲς ἀπὸ ὁλάστησι ἀφήνουν τὰ νερά τῶν ὀροχῶν, ποὺ εἶναι συνήθως καταρρακτώδεις στὶς δικές µας περιοχές, νὰ κυλοῦν πρὸς τοὺς ποταμοὺς καὶ ἀπ᾿ ἐκεῖ στὴ θάλασσα, κι’ ἔτσι τὰ νερὰ αὐτὰ εἶναι διαθέσιµα γιὰ γεωργικοὺς σκοποὺς γιὰ μιὰ µικρὴ µόνον περίοδο στοὺς χειμερινοὺς μῆνες. Οἱ πλαγιὲς ποὺ εἶναι καλυμμένες μὲ θλάστησι συγκρατοῦν ἕνα µεγάλο µέρος τῆς θροχῆς ποὺ πέφτει σ᾿ αὐτές, καὶ τὸ ἀφήνουν νὰ φύγη κανο- νισµένο, µέσα ἀπὸ πηγὲς καὶ ποταµάκια ὥστε νὰ μπορῆ νὰ χρησιμοποιηθῆ γιὰ γεωργικοὺς σκοποὺς στοὺς ξηροὺς καλο- καιρινοὺς μῆνες. Ἐμμέσως, ἐπίσης, ἡ κανονικἡ διαχείρισις τῶν δασῶν φέρνει κι’ ἄλλα ὀφέλη στὴν κοινότητα. Γιὰ νὰ προστατεύωνται τὰ δάση ἀπὸ πυρκαϊὲς καὶ νὰ γίνεται ἡ ἐκμετάλλευσίς τους οἰκονομικὰ εἶναι ἀνάγκη νὰ δημιουργηθῃ ἕνα κατάλληλο ὁδικὸ σύστημα ποὺ ἑνώνει τὰ δάση μὲ τὶς πόλεις καὶ τὰ χωριὰ τοῦ νησιοῦ. Κατά τὸν ἴδιο τρόπο, γιὰ νὰ διατηρηθῆ ὁ ἔλεγχος τῆς δασικῆς δουλειᾶς πρέπει ἐπίσης νὰ ἐγκατασταθῆ ἕνα κατάλληλο δίκτυο τηλεπικοινωνιῶν. Τὰ εὐεργετήματα τῶν δύο αὐτῶν ὑπηρεσιῶν στὶς ἀγροτικὲς κοινότητες εἶναι σηµαντικά. Τὰ χωριὰ ἑνώνουν- ται µεταξύ τους καὶ μὲ τὶς κυριώτερες ὁδικὲς ἀρτηρίες τοῦ νησιοῦ. Ἡ Θελτιωμένη ἐπικοινωνία αὐξάνει τὸ ἐμπόριο καὶ φέρνει πιὸ κοντὰ τὶς ἐκπαιδευτικὲς καὶ ἰατρικὲς διευκολύνσεις. Σὲ πολλὲς περιοχὲς ἐπίσης, ὑπάρχει τὸ ὄφελος ἀπὸ τὴν τουρι- στικἡ κίνησι. Ἡ ἐπαφὴ μὲ τὰ κυριώτερα κέντρα τοῦ νησιοῦ ποὺ παρέχεται ἀπὸ τὸ σύστηµα τηλεπικοινωνιῶν ἔχει ἐπίσης φανερὰ ὀφέλη γιὰ τὶς ἐνδιαφερόμενες κοινότητες. ὝὍταν γίνεται ἡ δασικἡἠ ἀνάπτυξις, δημιουργοῦνται συνθῆ- κες τακτικῆς ἀπασχολήσεως, ποὺ δημιουργοῦν ἕνα κύκλο συνε- χῶς αὐξανομένων εὐεργετημάτων γιὰ τὴν κοινότητα. Όταν δημιουργηθοῦν καὶ μποῦν σὲ τάξι, τὰ δάση χρειάζονται τακτικὴ Φροντίδα ποὺ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴ σταθερὴ αὔξησι στὰ δα- σικὰ προϊόντα καὶ τὴν σταθερὴ αὔξησι στὴν ἀπασχόλησι ἐργα- τικῶν χειρῶν. Κάθε λίγα χρόνια εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀραιώνονται τὰ ἀναπτυσσόμενα δένδρα ὥστε μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου νὰ παράγεται ὑλικὸ ποὺ νὰ μπορῇ νὰ διατεθῇ καλύτερα στὴν ἀγορά. Αὐτὸ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα ὄχι µόνον τὴν ἄμεση ἅπα σχόλησι ἐργατῶν ἀλλὰ καὶ τὴν δηµιουργία θιομηχανιῶν στὰ χωριά, ποὺ νὰ θασίζωνται σὲ δασικἁ προϊόντα, οἱ ὁποῖες, μὲ τὴν αὔξησι τῆς προµηθείας πρώτων ὑλῶν, ἀναπτύσσονται καὶ προ- χωροῦν καὶ προσφέρουν περισσότερη ἐργασία καὶ µεγαλύτερο εἰσόδημα. ᾿Αργότερα, καὶ μὲ τὴν κατάλληλη φροντίδα καὶ διαχείρισι, τὰ δάση φθάνουν σ᾿ ἕνα στάδιο ὁπότε ἀποδίδουν περισσότερα ἀπὸ ὅσα ξοδεύονται γι αὐτά, ἐπιπροσθέτως πρὸς τὰ ἔμμεσα ὀφέλη ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὴν ἀνάπτυξί τους καὶ τὰ ὁποῖα ἀναφέραμε πιὸ πάνω. ᾿Αν αὐτὰ τὰ συστήµατα δασικῆς ἀναπτύ: ἔεως μποροῦν νὰ ἐφαρμοσθοῦν, τότε οἱ ἀγροτικὲς κοινότητες ποὺ εἶναι ἀμέσως ἐνδιαφερόμενες ἀναμφιόόλως θὰ ἔχουν μιὰ ἕνεσι κεφαλαίου καὶ ἕνα συμπληρωματικὸ εἰσόδημα ποὺ θὰ τοὺς ἐπιτρέπη νὰ ἀναπτύσσουν τὴν δική τους γεωργικἡ γῆ καὶ τὴν κτηνοτροφία σὲ ὑγιέστερες γραμμές, κι ἔτσι δὲν θασίζονται µόνο στὴ γῆ τους καὶ τὰ κοπάδια τους γιὰ τὰ πρὸς τὸ ζῆν. Μποροῦν νὰ ἀναφερθοῦν πολλὰ τέτοια παραδείγµατα ἀγροτικῆς θελτιώσεως στὴν ΙΚύπρο--χωριὰ ὅπως ὁ Κάμπος, ἡ Τσακκίστρα, τὰ Βροδίσια, ἡ Παναγιά, τὰ Σπήλια καὶ ἡ Άγ. Εἰρήνη (Μόρ- φου), γιὰ νὰ ἀναφέρουμε µερικά, ὀφείλουν πολλὰ στὴν δασικἡ ἀνάπτυξι ποὺ ἔλαθε χώραν στὴν περιοχή τους στἁ τελευταῖα εἴκοσι χρόνια. Μπορεῖ νὰ προθληθῆ δικαίως ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι τὰ δάση ἔπαιξαν ἤδη ἀποφασιστικὸ ρόλο στὴν ἀνόψωσι ὁλοκλή- ρου τοῦ τρόπου ζωῆς καὶ τῆς οἰκονομικῆς καταστάσεως ὁλο- κλήρων κοινοτήτων. Ἕνα µεγάλο µέρος ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τῆς Κύπρου εἶναι ὁρεινὸ καὶ σὲ πολλὲς περιοχὲς ὅπου µεγάλο µέρος τῶν καλλιερ- γουµένων ἐκτάσεων θρίσκεται σὲ ἀπότομες πλαγιές, µεγάλες κοινότητες ζοῦν σὲ φτώχεια διότι ἡ γῆ τους καταστρέφεται ἀπὸ τὴν διάδρωσι κι ἡ παραγώγικότης χειροτερεύει ἀπὸ χρὀνο σὲ χρόνο ἑνῶ ὁ πληθυσμὸς αὐξάνει. Ἡ δασικἡ ἀνάπτυξις σ᾿ αὐτὲς τὶς περιοχὲς μπορεῖ νὰ παρέχη τὸν τρόπο τῆς προµηθείας τοῦ κεφαλαίου ποὺ χρειάζεται γιὰ νὰ γίνη δυνατὴ ἡ ἐφαρμογὴ κα- ταλλήλων συστηµάτων γεωργίας ἀφ᾽ ἑνὸς καὶ γιὰ νὰ Θελτιω- θοῦν ριζικἁ αἱ συνθῆκες ζωῆς τῶν κοινοτήτων αὐτῶν ἀφ᾽ ἑτέρου. Ἐργάτες ἀπὸ κοινότητες ποὺ γειτονεύουν μὲ τὰ δάση ἁπασχο- λοῦνται σὲ δευτερεύουσες θιομηχανίες ποὺ παίρνουν πρῶτες ὕλες ἀπὸ τὸ δάσος. (ΑΝΩ καὶ ΚΑΤΩ) Οἱ δασικοὶ δρόμοι συµθάλλουν στὴν προστα- σία τῶν δασῶν καὶ στὴν οἰκονομικὴ ἐκμετάλλευσι τῶν δασικῶν προϊόντων κι’ ἑνώνουν τὰ δάση μὲ τὶς πόλεις καὶ τὰ χωριά. ο ΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ἀναδάσωσις ὄρων ἐπὶ περιοχῶν ὅπου κα περιλαμθάνει τοιαύτας ἑργαί τοῦ ἐδάφους, τὴν καλλιέργειαν, ὁποῖαι εἶναι ἀναγκαῖαι διὰ τὴν ἐ Μετὰ τὴν κατάσθεσιν μιᾶς καθῆκον εἶναι ἡ µετακίνησις τῆς ἀναγκαῖον διότι τὰ νεκρὰ δένδρ διὰ τὴν ἀνάπτυξιν ἐντόμων καὶ | ἐξελίσσεται εἰς ἐνδημικήν, τὰ πλη δυνατὸν νὰ προσθληθοῦν. Ἡ καμµ ἐμπορικὴν ἀξίαν καὶ πωλεῖται εἰ τὴν ἀποκόπτουν καὶ μετακινοῦν ἑ Ὅταν τὸ ἐκ δένδρων καὶ ἅλ ζους καταστραφεῖ ὑπὸ πυρκαϊᾶς κτίθεται εἰς τὸν καυτερὸν ἥλια ραγδαίας θροχάς τοῦ χειμῶνος. διάόρωσις τοῦ ἐδάφους διἁ τῆς ὁ ἐκ τοῦ πλουσίου χώματος τῶν δαί καὶ πυρκαϊαὶ δὲν μᾶς ἀποστεροῦ λείας καὶ τοῦ δασικοῦ καλόμμµατο εἷς τὸν ἄνεμον καὶ τὴν θροχὴν τὴν εὔφορα ἀνώτερα στρώματα τοῦ γίνῃ ἡ ἐγκατάστασις τῶν νέων δαι Τὸ µεγαλύτερον πρόόληµα κι περιοχῶν εἶναι, ὡς ἐκ τούτου, ἡ µεγαλυτέρου µέρους τῶν εὐφόρα ἐδάφους καὶ ἡ διὰ τῆς καλλιεργείαι κῶν διὰ τὴν ἀνάπτυξιν τοῦ ριζι δενδρυλλίων καὶ διὰ τὴν μετέπειτα Λόγῳ τοῦ ξηροῦ κλίµατός µας τὴν ἐπιθίωσιν τῶν δενδρυλλίων εἶ ται μερικῶς νὰ ἁποκατασταθῇ διᾷ ΑΝΑΔΑΣΙ Μέχρι πρό τινος, ἡ µηχανικὴ κ . ος .. οχῶν µας το ἀδύνατος. Ἡ καλλή Μέχρι πρό τινος αἱ καµέναι περιοχαὶ ἐκαλλιεργοῦντο διὰ χειρονακτικῆς ἐργασίας. διὰ τῆς χρήσεως κοινῶν ἐργαλείωι ὁ πέλεκυς. Ἡ τελεία καλλιέργειά χειρονακτικῆς ἐργασίας εἶναι ἑξαι προσθέτως ὑποθοηθεῖ τὴν διάθρω ἐφαρμοσθῇ τὸ σύστημα καλλιεργεί κατασκευῆς ἑδρῶν τύπου «κρατόν! εἶναι ἕνα ἀθαθὲς αὐλάκι, πλάτο πρὸς τὰ ἔσω, τὸ ὁποῖον ἀνοίγεται κατὰ διαστήµατα 20 ἕως 25 ποδᾶ θάσιν τῆς κλιτύος. Αὐτὸς ὁ τρό εἰς τὴν συγκράτησιν τοῦ ὕδατος ἡ ἐρώσεως τοῦ ἐδάφους καὶ ταυτοχβὶ διὰ τὴν σπορὰν σπόρων ἢ τὴν φύ κατασκευῆς κρατονιῶν εἰς διαστήμ φος καλλιεργεῖται µόνον μερικῶς Εἰς τὰς περιοχὰς ὅπου ἡ ἀναὶ ἔτη μετὰ τὴν πυρκαϊάν, συνήθως κυρίως κίστος (ξυσταριὰ) καὶ πρί διαθρώσεως. Εἰς τοιαύτας τοποθέ πολὺ ἁπότομοι, δύναται νὰ γίνη «4 πύλων μεταξὺ τῶν θάμνων. Λόγῳ τῶν σημερινῶν ὑψηλῶν ἡ τοῦ ἐδάφους διὰ χειρονακτικῆς ἐργ καὶ οὕτω κατὰ τὸ 1956 εἰσήχθη εἰς καλλιέργεια πρὸς ἐξέτασιν τῶν δυ καλλιεργείας εἰς τὰς ὀρεινὰς ἐπικ κιμὰς αὐτὰς ἐχρησιμοποιήθησαν μὲ μπουλτόζερς διὰ τὴν κατασκείῃ τύων. Αἱ δοκιμαὶ ἦσαν ἐπιτυχεῖςῃ ἐνθαρρυντικὰ διότι κατέστη δυναῖ «κρατόνι» ἐπὶ τῶν ἰσοὐψῶν καμτ ποδῶν ἀντὶ τῆς ἐλαχίστου δαπάἩ σκάλαν. Αὐτὴ ἡ μέθοδος κατασά ρέως εἰς τὴν ᾽Αλγερίαν καὶ τὸν Λίθ6 Μετὰ τὰς πυρκαϊὰς τοῦ 1956 περιοχῶν ἐκτελεῖται μὲ ταχὺ ρυθµ περιοχῶν ὅπου δύναται νὰ ἀνέλθῃ 1 εν τὴν Φύτευσιν δέν- τὸ δάσος. Ὁ ὄρος υς τὴν προπαρασκευὴν ἢ τὴν φύτευσιν, αἱ πσιν δασικῶν φυτειῶν. πυρκαϊᾶς πρώτιστον ευλείας. Τοῦτο εἶναι ουν εὐνοϊκὸν ἔδαφος ' ἡ κατάστασις αὐτὴ στάµενα δένδρα εἶναι α ἔχει συνήθως καλὴν υλεμπόρους οἱ ὁποῖοι ου τῆς πυρκαϊᾶς. ὢν κάλυµµα τοῦ ἐδά- ἔδαφος τοῦ δάσους καλοκαιριοῦ καὶ τὰς εσµα τούτου εἶναι ἡ σεως τοῦ ὑπεδάφους Ριουτοτρόπως αἱ δασι- ἐκ τῆς πολυτίµου ἕυ- αυτοχρόνως παρέχουν αν νὰ παρασύρουν τὰ : ἐπὶ τῶν ὁποίων θά νδρων. ἀναδάσωσιν καμένων έρων στρωμάτων τοῦ ργία εὐνοϊκῶν συνθη- ἵτήματος τῶν νεαρῶν ιν καὶ ἀνάπτυξίν των. ριστικὸς παράγων εἰς ρασία, τοῦτο δὲ δύνα- λλιεργείας. ΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ εια τῶν ὀρεινῶν περι- µέρη ὅπου δὲν μπορεῖ νὰ φθάσῃ τὸ τράκτορ) Εὐτυχῶς αἱ καθυστερηµέναι θροχαὶ τοῦ 195 γίνετο διά χειρὸς καὶ ἀκούεται ὁ ἐκκωφαντικὸς θόρυθος τῶν µηχα- καὶ ἀκόμη τοῦ 1958 συνέθαλον εἰς τὴν φυσικἠν πτύον, ἡ σκαπάνη δα λουθήσῃ σκόνη τους αὐτὰ τέρατα. τῆς γῆς» ἀναδάσωσιν πολλῶν καμένων περιοχῶν καὶ Γρεινῶν περιοχῶν διὰ ου « τ . ι ι , ολιδάΙσηος μα ἐπι- νὰ ἀνασκάπτουν ων δραχώδη ἐδάφη, νὰ ἴσοπε- Ῥνκαι παμπρμας κὸ δλέπῃς νὰ ἀναπτύσσωνται ἐδάφους. Ἔχει τώρα ᾽ δώνουν τὰς καµένας κλιτῶς καὶ νὰ τὰς προετοι- ταχέως νεαρα δενδρύλλια πες ὁποῖα θὰ κακά” ροὐψῶν καμπύλων καὶ µάζουν διά νὰ δεχθοῦν τὸν σπόρον τῶν νέων φουν καὶ πάλιν διά τοῦ πρασίνου τὴν ἁἀσχημίαν δρα τύπου «κρατόνι» δασῶν τοῦ μέλλοντος. τὴν ὁποίαν εἶχον προκαλέσει αἱ πυρκαῖαί. ν ποδῶν, κεκλιµένων οὐψῶν καμπύλων καὶ ῆς κορυφῆς πρὸς τὴν λιεργείας συµθάλλει περιορισμὸν τῆς δια- άρχει μαλακὸν χῶμα Ρενδρυλλίων. Διὰ τῆς ἕως 25 ποδῶν τὸ ἔδα- ξοδα ἑλαττοῦνται. καθυστερεῖ ἐπί τινα ἄνουν μικροὶ θάμνοι, ρυν τὸ ἔδαφος ἐκ τῆς ἵν αἱ κλιτεῖς δὲν εἶναι εἰια ἐπὶ ἰσουψῶν καµ- αφ κ κ ο .ῤ η πα μα κ μα - Καμένες περιοχὲς καλλιεργοῦνται διὰ μπουλτόζερς καὶ προετοιμάζονται διὰ νὰ δεχθοῦν τὸν σπόρον τῶν μελλοντικῶν δασῶν. σθίων ἡ προετοιμασία ναι μᾶλλον δαπανηρὰἀ ος Πάφου ἡ µηχανικἡ ὧν αὐτοῦ τοῦ τρόπου Εριοχάς. Διὰ τὰς δο- ς τύπου Κατέρπιλαρ χτονιῶν» ἐπὶ τῶν κλι- ἀποτελέσματα πολὺ ασκευὴ ἑδρῶν τύπου ἳ πλάτους 10 ἕως 12 ς3 µέχρι 55 κατὰ [ρῶν ἐφαρμόζεται εὖ- άσωσις τῶν καμένων εἰς τὰς πλείστας τῶν : ρ (καὶ ὀλίγα εἶναι τὰ Μία καμένη περιοχἡ ἡ ὁποία καλύπτεται ἐκ νέου διὰ τῆς φυσικῆς ἀναπαραγωγῆς τοῦ πεύκου. Τὸ παλαιὸν δάσος κατεστράφη ἐντὸς ὀλίγων µόνον ὡρῶν, πλέον ὅμως τῶν 100 ἐτῶν θὰ ἀπαιτηθοῦν διὰ νὰ φθάσῃ τὸ νἐον δάσος εἰς πλήρη ὠριμότητα. Ας ο ος Τώρα χρησιμοποιοῦνται μπουλτόζερς διὰ τὴν κατασκευὴν «κρατονιῶν». ος Ἡ κεραία ἑνὸς Δασικοῦ Ραδιοτηλεφώνου ποὺ χρησιμοποιεῖται γιὰ ἀνακοίνωσι δασικῶν πυρκαϊῶν. ΤΟ ΔΑΣΙΚΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ Ο ΔΑΣΙΚΟΝ Τηλεφωνικὸν Δίκτυον, τοῦ ὁποίου ἡ ἐγκα- τάστασις ἤρχισεν ὀλίγον μετὰ τὸ 1920 ἔχει ἀναπτυχθῆ κατά τὰ τελευταῖα ἔτη εἰς τρόπον ὥστε νὰ δύναται νὰ ἀν- ταποκριθῇ εἰς τὸν ὁλονὲν αὐξανόμενον ἀριθμὸν τηλεφωνικῶν κλήσεων ἐν σχέσει μὲ τὴν προστασίαν τῶν δασῶν τὴν καταπολέ- μησιν τῶν δασικῶν πυρκαϊῶν καὶ τὴν διαχείρισιν τῶν δασῶν. Αἱ ἐγκαταστάσεις περιλαµθάνουν 1.165 µίλια τηλεφωνικῶν γραμμῶν, 14 Τηλεφωνικἁ Κέντρα καὶ 270 τηλεφωνικὰᾶς συ- σκευάς. ᾿Επιπροσθέτως ὑπάρχουν 12 Ραδιοτηλεφωνικαὶ συνδέ- σεις καὶ 12 φορητὰ ραδιοτηλέφωνα. Τὸ δίκτυον εἶναι κατὰ τέτοιον τρόπον διαρρυθμισμµένον ὥστε νὰ καλύπτῃ τὰ δάση τῆς Μοτίου ὀροσειρᾶς ἀπὸ τὴν Πόλιν τῆς Χρυσοχοῦς μέχρι τὸ Σταυ- ροθούνι καὶ τῆς Βορείου ὁροσειρᾶς ἀπὸ τὴν 'Αγ. Εἰρήνην πλη- σίον τοῦ Κορμακίτη μέχρι τοῦ θερέτρου τῆς Καντάρας. Τὸ δίκτυον, τὸ ὁποῖον συνδέεται εἰς πολλὰ σημεῖα μὲ τὸ τηλεφωνικὸν δίκτυον τῆς ᾿Αρχῆς ᾿Εσωτερικῶν Τηλεπικοινωνιῶν Κύπρου διὰ τὴν µεταθίόασιν κλήσεων, συνδέεται μετὰ τοῦ Δα- σικοῦ Σταθμοῦ τοῦ Σταυροῦ τῆς Ψώκας τοῦ Δάσους Πάφου, μετὰ τοῦ Σταθμοῦ εἰς τὰ Πλατάνια τοῦ Τροόδους καὶ µετά τοῦ Σταθμοῦ τῆς Χαλεύκας εἰς τὴν Ὀροσειρὰν τοῦ Πενταδακτύλου. Οἱ ἐπαρχιακοὶ αὐτοὶ σταθμοὶ συνδέονται μὲ 17 παρατη- ρητήρια ὅπου εἶδικοὶ ὑπάλληλοι εὑρίσκονται συνεχῶς ἐν ἔπιφυ- λακῇ διὰ νὰ δίδουν τὸ σύνθηµα κινδύνου ἐν περιπτώσει πυρ- καϊᾶς. Μετὰ τῶν σταθμῶν συνδέονται ἐπίσης τὰ πλησιέστερα δα- σικἁὰ χωρία ἐκ τῶν ὁποίών δύνανται νὰ ἐξασφαλισθοῦν ἐργάται, ἐργαλεῖα, καὶ διάφοραι ἄλλαι προµήθειαι ἐν περιπτώσει πυρ- καϊᾶς, ὑπάρχουν δὲ ἐν ὅλῳ 80 τοιαῦτα χωρία. Ἐν περιπτώσει πυρκαϊᾶς οἱ δασοφύλακες οἱ ὁποῖοι ἑδρεύ- ουν εἰς τὰ παρατηρητήρια εἰδοποιοῦν τὸν ὑπεύθυνον τοῦ Δασικοῦ Σταθμοῦ ὁ ὁποῖος ἔχει καθῆκον νὰ ἀποστείλῃ ἄνδρας διὰ τὴν κατάσθεσιν τῆς πυρκαϊᾶς ἐν ὅσῳ εὑρίσκεται εἰς τὸ ἀρχικόν της στάδιον καὶ νὰ εἰδοποιήσῃ τὰ Κεντρικὰ Γραφεῖα τοῦ Δασονο- µείου ἐν Λευκωσίᾳ, καθὼς καὶ τὰ χωρία ἐκ τῶν ὁποίων δυνατὸν γὰ ζητηθοῦν ἐργάται καὶ τρόφιµα--καὶ τὰ ὁποῖα εἶναι συνήθως γύρω ἢ ἐντὸς τοῦ δάσους--νὰ εὑρίσκωνται ἐν ἐπιφυλακῇ. ΤΑ ΔΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ Χ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΤΕ. ΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑ Διά νὰ παρέχεται εἰς τοὺς ταξιδιώτας, τοὺς ἐργάτας δασῶν καὶ τοὺς δασοφύλακας εὔκολον μέσον ἐπικοινωνίας μετὰ τῶν δασικῶν χωρίων καὶ δασικῶν κέντρων ἔχουν ἐγκατασταθῆ εἰς ἐπίκαιρα σημεῖα 14 περίπου τηλέφωνα κινδύνου κατὰ µῆκος τῶν κυρίων καὶ δευτερευόντων δασικῶν δρόμων. Τὰ τηλέφωνα αὐτὰ χρησιμοποιοῦνται εἲς περιπτώσεις πυρκαϊᾶς ἢ ἄλλης ἐπειγούσης φύσεως ἀνάγκας, συνήθως δὲ στερεώνονται ἐπὶ Τηλεφωνικῶν Πασσάλων καὶ τοποθετοῦνται ἐντὸς ὀρθογωνίων µεταλλίνων κιθωτίων τὰ ὁποῖα εἶναι χρώματος πρασίνου μὲ λευκὰς γραμ- μὰς διὰ νὰ προσελκύουν τὴν προσοχἠν τῶν διαθατῶν, Τὴν ἑπομένην φορὰν ποὺ θὰ εὑρίσκεσθε ἐντὸς ἢ πλησίον δάσους χρησιμοποιήσετε τὸ τηλέφωνον καὶ εἰδοποιεῖστε τὸ πλη- σιέστερον δασικὸν κέντρον ἐὰν ἀντιληφθῆτε πυρκαϊάν, Ἡ συνεργασία σας θὰ εἶναι εὐπρόσδεκτος. Ὅλαι αἱ τηλἐφωνικαὶ κλήσεις αἱ σχετιζόµεναι μὲ δασικἁς πυρκαϊὰς ἐξ ὅλων τῶν Δα- σικῶν Τηλεφώνων ἢ ἐκείνων τῆς ᾿Αρχῆς ᾿Ἐσωτερικῶν Τηλεπι- κοινωνιῶν Κύπρου γίνονται δωρεάν. ᾿Εκεῖνο τὸ ὁποῖον ἔχετε νὰ κάµετε εἶναι νὰ πᾶτε εἰς τὸ πλησιέστερον τηλέφωνον, νὰ καλέσετε τὸν κέντρον καὶ νὰ πῆτε Δασικὴ Πυρκαῖϊά, ἀμέ- σως θὰ σᾶς συνδέσουν μὲ τὸ πλησιέστερον Δασικὸν Κέντρον ὅπου θὰ ἀναφέρετε τήν πυρκαϊάν. [ | | | | | | | Δασονομικὸς ὑπάλληλος μὲ φορητὸν ραδιοτηλέφωνον ἑτοιμά- ζεται νὰ ἐπισκεφθῇ τὴν σκηνἡν τῆς πυρκαϊᾶς ἀπὸ ὅπου θὰ µετα- δώσῃ πληροφορίες γιὰ τὴν πορείαν της. - ἱστορία χωρὶς λόγια | ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΣΤΑ ΔΑΣΗ ΡΑΙΩΜΑ λέγεται ἡ προο- δευτικἡ ἀφαίρεσις (κό- ψιμο) δένδρων σ’᾿ ἕνα νε- αρὸ δάσος ποὺ ἔχει σκοπὸ νὰ αὐξήση τὸν θαθμὸ τῆς ἀναπτύ- ἔεως ἄλλων δένδρων ποὺ προο- ρίζονται νὰ διατηρηθοῦν µέχρι τὴν τέλεια ἀνάπτυξί τους, ᾿ αὐτὸ τὸν τρόπο ἐξασφαλίζεται ἡ µεγαλύτερη δυνατὴ ἀπόδοσις ἀπὸ τὸ δάσος. Ἡ φύσις µόνη της κανονίζει ὥστε μερικὰ δένδρα ἀπὸ τὸ δά- σος νἁ πεθαίνουν, εἴτε τὸ δάσος αὐτὸ ἀραιοῦται τεχνητῶς εἴτε ὄχι. Ένα φυσικὸ δάσος ἀρχί- ζει τὴ ζωή του μὲ ἕνα μεγάλο ἀριθμὸ δένδρων, ὅσο προ ωρεῖ ὅμως ἡ ἀνάπτυξις τῶν δένδρων αὐτῶν κι ἀρχίζουν νὰ ὠριμά- ζουν ὁ ἀριθμός τους περιορίζε- ται. Ἡ ἐλάττωσις αὐτὴ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δένδρων ὀφεί- λεται στὸν συναγωνισμὸ ποὺ ὑπάρχει μεταξὺ τῶν διαφόρων δένδρων γιὰ περισσότερο φῶς, χῶρο ἀναπτύξεως, ὑγρασία καὶ θρεπτικὲς οὐσίες. Τὰ δένδρα ποὺ κατορθώνουν νὰ ἐπιζήσουν μετὰ ἀπ᾿ αὐτὸ τὸν συναγωνισμὸ κλαδεύονται ἀπ᾿ τοὺς χαμηλό- τερους κλάδους κι’ ἀποτελοῦν- ται κατὰ ἕνα µεγάλο ποσοστὸ ἀπὸ καθαρὸ ἴσιο κορμό, ἀνά- εσα ὅμως σ αὐτὰ μπορεῖ νὰ μκοὺν μερικὰ δένδρα ποὺ δὲν ἔχουν καλὸ σχῆμα. Ἐὰν ὑπάρχει μεγάλος συνα- γωνισμὸς γιὰ ἐπιθίωσι ἀνάμεσα στὰ διάφορα δένδρα ἑνὸς δά- σους ἡ διάµετρος καὶ τὸ ὕψος τοῦ κορμοῦ τῶν δένδρων ἐπηρε- άζεται. Ὅ συναγωνισμὸς µε- ταξὺ τῶν δένδρων ἔχει ἐπίσης σημαντικὴ, ἐπίδρασι καὶ στὸ σχΏμα τοῦ διαδήµατος (Φυλλώ: µατος) τοῦ δένδρου. Τὰ λιγώ- τερο ρωμαλέα δένδρα ἐπισκιά- ζονται ἀπὸ τὰ ὑγιέστερα γειτο- νικὰ δένδρα ποὺ μεγαλώνουν πιὸ γρήγορα κι ἔτσι τὸ φύλλω- Τὸ ἀραίωμα ἀνακουφίζει τὸ δάσος ἀπὸ τὸν σ δν Μία πυκνἠ συστὰς ἀπὸ πεῦκα, πλατάνια καὶ λατζιὲς πρὶν ΑΠΟ ΤτοΟ ΑΡΑΙΟΜΑ : τὸ ἁραίωμα. µά τους δὲν εἶναι ἐλεύθερο νὰ ἀναπτυχθῆ κανονικὰ καὶ άναγ- κάζεται νὰ πάρη ἀκατάλληλο σχῆμα. Γύρνουν στὴν μιὰ πλευ- ρὰ γιὰ νὰ πάρουν περισσότερο φῶς, σιγὰ σιγὰ καταπιέζονται καὶ τελικἀ σκοτώνώὠνται. Εἶναι ἑπομένως Φφανερὰ τά πλεονεκτήματα τῆς ἐπεμθάσεως τοῦ ἀνθρώπου στὸν ἀπεριόριστο συναγωνισμὸ τῆς φύσεως σ’ ἕνα δάσος μὲ τὸ ἀραίωμα τῶν δέν- δρων. Απ’ τὴν σκοπιὰ τοῦ δα- σολόγου, κανένα δάσος δὲν μπορεῖ νὰ ἀναπτυχθῆ μὲ τόση ταχύτητα καὶ οἰκονομία, ἂν ἡ ἀνάπτυξίς του ἀφεθῆ στὴ φύσι, ὅσο ἐκεῖνο ποὺ ὑποθοηθεῖται στὴν ἀνάπτυξί του ἀπὸ κατάλ- ληλα ἀραιώματα ποὺ ἔχουν σκοπὸ ἁπλῶς νὰ θελτιώσουν τὰ καλοσχηματισµένα δένδρα ποὺ προορίζονται νὰ ἀποτελέσουν τὸ τελικὸ δάσος καὶ ποὺ θὰ χρη- σιμοποιηθοῦν γιά προμήθεια ξυλείας. Μὲ τὰ ἀραιώματα ὁ χρόνος ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ νὰ ἄναπτυ- χθοῦν ὡρισμένα προϊόντα εἰς τὰ ἀπαιτούμενα μεγέθη μπορεῖ νὰ συντομευθῆ σηµαντικά, ἡ ποιό- της τῶν προϊόντων αὐτῶν θά θελτιωθῆ, καὶ τὰ κέρδη ἀπὸ τὴν δασικἡ ἐπένδυσι αὐξάνονται μὲ τὶς ταχεῖες ἀπολαθὲές ἀπὸ τὰ δάση σὲ πασσάλους, στρογγὺύ- λὲς δοκούς, στύλους γιὰ φρά- κτες κ.λ.π. ᾿Επιπλέον τὰ ἀραι- ώματα ὑποθοηθοῦν τὰ δένδρα ποὺ μένουν, νὰ ἀναπτύξουν κα- λὸ ριζικὸ σύστηµα καὶ ἴσορρο- πηµένο φύλλωμα ποὺ τοὺς δίνει ἀντοχὴ ἐνάντια στοὺς ἀνέμους καὶ δὲν σπάζει εὔκολα ἀπὸ τὸ χιόνι ἢ τὸν πάγο. ᾿Επίσης οἱ κίνδυνοι ἀπὸ ἀρρώστιες περιορί- ζονται καὶ παρέχεται δουλειὰ σὲ ἐργάτες ἀπὸ τὰ γειτονικἁ χωριά. υνωστισμὸ καὶ προμηθεύει πασσάλους καὶ στύ- λους καὶ ἄλλα χρήσιμα προϊόντα. κ ΤΡΙΤΗ 2/ ΜΑ'Τ ΟΥ Πρωϊνὲς μελωδίες Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικὰ τραγούδια Μεσηµεριάτικη μουσικἡ Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικὰ τραγούδια Ἑλληνικὰ τραγούδια Παιδικἡ Γωνιὰ Ελαφρά μουσικἡ Λαϊκά τραγούδια Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου ᾿Ὀρχήστρα Λολὸ Μαρτίνεθ Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον Ἐμθατήρια Ί0λεπτο αὐτοκινητιστῶν Μουσικἡ χοροῦ Ρωτᾶτε κι ἀπαντοῦμε 15 ᾿Ελαφρὰ μουσικὴ 45 Τραγουδᾶ ὁ Γούναρης (55 Περίληψις Εἰδήσεων ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑ ΤΟΥ Ὁ Πρωϊνὲς μελωδίες 5 Δελτίον Εἰδήσεων 0Ο Ἑλληνικὰ τραγούδια Μεσηµεριάτικη μουσικὴἡ Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικά τραγούδια ᾿Απ᾿ ὅλο τὸν κόσµο Παιδικἡὴ Γωνιὰ Μελωδίες στ ὀργανάκι Ἑλληνικὰά τραγούδια Εὔθυμη Μισὴ “Ωρα 'Απ’ ὅτι διαθάζω ρε μμα Σιλθέστερ Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον «20 Μουσικὴ Βοτίων Θαλασσῶν 90 ὍὭρα τῆς “Όπερας «Ριγκολέττο» (Βέρντι) «30 Βιθλιοκρισία 45 Τραγουδᾶ ἡ Δανάη 55 Περίληψις Εἰδήσεων ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑ'ΤΓ ΟΥ Ὁ Πρωϊνὲς μελωδίες 15 Λελτίον Εἰδήσεων «30 Ἑλληνικὰά τραγούδια «00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικὰά τραγούδια ᾽Απ΄ ὅλο τὸν κόσµο Ρωτᾶτε κι ἀπαντοῦμε Χοροὶ Καλύψο Ἑλληνικά τραγούδια ᾿ματρὸς Οἰκογενείας Λαϊκὰ τραγούδια ᾽Απὸ τὸν τύπο τῆς Ἑλλάδος Γαλλικὲς ἐπιτυχίες Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον Ἠσυχοι ρυθμοὶ Μεσσίας τοῦ Χαϊῖντελ Μουσικἡ χο οῦ Γράμμα ἀπὸ τὸ Λονδῖνο Τραγουδᾶ ὁ Λουκᾶς Περίληψις Εἰδήσεων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑ’ΤΓ ΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὰ τραγούδια 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικὰά τραγούδια Ἑλληνικὰ τραγούδια Ὥρα τῆς Γυναίκας Ρωμαντικὲς μελωδίες ᾿Εδῶ Λονδῖνο Ποικίλη μουσικὴ Τὰ κινηµ. ἔργα τῆς προσεχοὺς ἐθδομάδος Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον Δίσκοι στὴν τύχη Γιὰ νὰ γνωρίσουμε τὴν Κύπρο Ὀρχήστρα χοροῦ Κ.Ρ.Υ. οβθόθθοδθᾶθσιὸ 55δ5δ89 Ι10ΦΟϱὀ (ο 0ο! ἰθθσσσιο:» ἡάσ σι ο) 3 1 3 5βςὀξδδσςξδθ ο) Ισ σσ») να) ---ᾱ 59 ἰσιοο ο ϱοὉ ο ο ϱ) 0 --ᾱ 4) Φιώιοιοοσό η «ώὐσόσωσσω σι ο Ὡς ὩὉνωωδωωςΏ σσοοσοσσοο Οοοσςσσοςο 90000! τσ θν θα ο 998 Ξ9Φ8δΦδόξδςΘ ον Μι Ἑλληνικὰ Προγράμματα τῆς Κ.Ρ.Υ. 900 Κλασσικὴ µουσικἡ κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 945 Τραγουδᾶ ἡ Χατζοπούλου 9:55 Περίληψις Εἰδήσεων ΣΑΒΒΑΤΟΝ 31 ΜΑ’ ΓΟΥ Πρωϊνὲς μελωδίες Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικὰ τραγούδια Μεσημεριάτικη μουσικἡ Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικὰ τραγούδια Δημοτικὰ τραγούδια Παιδικἡ Γωνιὰ Ναπολιτάνικα τραγούδια Φίλοι στὸ ἐξωτερικὸ Ποικίλη μουσικἡὴ ᾿Αθλητικἁ χρονικὰ Μουσικἠὴ τῶν τροπικῶν Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Δελτίον Εἰδήσεων Μουσικὸ Σταυρόλεξο Τὸ Διήγημα Ἑλληνικὲς μελωδίες Μουσικἡ χοροῦ Περίληψις Εἰδήσεων ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 00 Πρωϊνοὶ ρυθμοὶ Δελτίον Εἰδήσεων Ἐλαφρά μουσικἡ Εύρωπ. καὶ Ἑλληνικὰ τραγούδια 900 Κυριακάτικη Πρωϊνὴ Συναυλία 10.00 Θρησκευτικὸ 'Ἠμίωρο 10.30 Κύπριοι Καλλιτέχναι 11.00 Ἑλληνικὲς μελωδίες 11.30 Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 12.10 Δημοτικὰ τραγούδια 12.30 Θέατρο Μεσηµεριάτικη μουσικἡ Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικὰ τραγούδια ᾿Απ᾿ ὅλο τὸν κόσµο Παιδικἡ Γωνιὰ Ἑλληνικὰ τραγούδια Λαϊκὴ μουσικὴ Εὔθυμη Μισὴ “Ώρα Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Δελτίον Εἰδήσεων καὶ Ο1Ο «9 60 ϱ0 00-94 -ἰ 4 ον ο) σι ωι σι» ος) τὰ τὰ ον σιςσςδοςθὠςθδὼθοΞδςδσιὃ 7. 8. 8. 8. ὃσιξδ Ξ ϱο ἳἳ ον ον Ισ πΟ Ξ95Φθδᾶςδσδ ἀποτελέσματα ποδοσφ. συναντ. Αὐστραλίας δ.15 Ξένα ᾿Αστέρια 8.45 ᾽Απὸ τὴν Ἕλλην. Μυθολογία 9.00 “Εξη Αἰῶνες Μουσικῆς Πιάνου 9.40 Τραγουδᾶ ὁ Μακούλης 9.525 Περίληψις Ἐϊἰδήσεων ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ «30 Πρωϊνὲς μελωδίες 15 Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικὰ τραγούδια Μεσηµεριάτικη μουσικἡ Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικὰά τραγούδια ᾽Απ᾿ ὅλο τὸν κόσµο ὍὭρα τῆς Γυναίκας Δελτίον τιμῶν Ἑλληνικὰ τραγούδια Μιὰ ματιὰ γύρω στὸν κόσμο Μουσικἡ τζιὰζ ᾿Αθλητικὸ 2Όλεπτο Δίσκοι στὴν τύχη Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον Τσιγγάνικα θιολιά Θέατρο Μουσικἡ Λατ. ᾽Αμερικῆς 30 ᾿Ερασιτεχνικὸ Ψάρεμα 40 Τραγουδᾶ τὸ Τρίο Κιτάρα 5 Περίληψις Εἰδήσεων Ον Ὁ ων ΘΩΝΘΡ μοσωςςξΞξ Όσοι ο «ΟἱΟ(Ο 9000001416 6Ο ΟΡΟ 9.3 ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ «30 Πρωϊνὲς μελωδίες Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικὰ τραγούδια Μεσηµεριάτικη μουσικὴ Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικὰ τραγούδια Ἑλληνικὰ τραγούδια Παιδικὴ Γωνιά Ἴπαλικες μελωδίες Λαϊκὰ τραγούδια Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου Τὸ συγκρότηµα Ζέλινκα Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον Ἐμθατήρια ΊΟλεπτο αὐτοκινητιστῶν ᾿Απ᾿ τὰ Βαλκάνια στὴν Κασπία: Λαϊκὴ μουσικἡ Ρωτᾶτε κι’ ἀπαντοῦμε ασ χοροῦ Τραγουδᾶ Μπελίντα 5 Περίληψις Εἰδήσεων ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 30 Πρωϊνὲς μελωδίες Δελτίον ἰδήσεων Ἑλληνικὰ τραγούδια Μεσηµεριάτικη μουσικἡ Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικὰ τραγούδια ᾽Απ΄ ὅλο τὸν κόσµο Παιδικἡ Γωνιὰ Ρυθμοὶ Λατ. ᾽Αμερικῆς Ἑλληνικὰ τραγούδια Εὔθυμη Μισὴ Ωρα Απ’ ὅτι διαόάζω ᾿Ορχήστρα Μισιὲλ Λεγκρὰν Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον Χοροὶ τῆς Μόσχας Ἡ “Ωρα τῆς Όπερας «Ριγκολέττο» (Βέρντι) τέλος ϱ Ποιητικἀ ἀνθολογήματα 5 Τραγουδᾶ ὁ Τιτάκης 5 Περίληψις Εἰδήσεων ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ «30 Πρωϊνὲς μελωδίες Δελτίον μειαι «30 Ἑλληνικὰ τραγούδια «00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 00 Δελτίον Εἰδήσεων ων ὰν τραγούδια ᾿Απ᾿ ὅλο τὸν κόσµο «30 Ρωτᾶτε κι’ ἀπαντοῦμε 45 Βὰάλς 00 Ελληνικά τραγούδια ᾿Ιατρὸς τῆς Οἰκογενείας 40 Λαϊκὰ τραγούδια 00 ᾿᾽Απὸ τὸν τύπο τῆς Ἑλλάδος 30 Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον ᾿ρλανδικοὶ χοροὶ «Ὁ Βασιλεὺς Δαθὶδ» τοῦ Ὀνεγγὲρ 10 Μουσικἡ χοροῦ 30 Γράμμα ἀπὸ τὴν ᾿Αθήνα 45 πρ κουδᾶ ὴ Βέμπο 5ο Περίληψις Εἰδήσεων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὰ τραγούδια 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰἀ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.30 Ωρα τῆς Γυναίκας 5.50 Βραζιλιανἁ τραγούδια 6.00 ᾿Εδῶ Λονδῖνον 6.30 Ποικίλη μουσικὴ 7.00 Τὰ κινηµ. Ἔργα τῆς προσεχοῦς ἑθδομάδος ο νὰ Μι ϱο 0ο 0000-10 Ολο ον δωρθυςυθσως ςΞΒΏΣ δν ὋὉ δισι8 Φοιοιο σι σα Ον θορο-ήἳ σσ θν ο ης ο5δ8Φδξδς888ύι 9 ω 9, 9. 9. μπι σισισ ο ἕνα τὰ σν Φθὰὸ ΞθδδΦδςδοςδΦ8δύι ολο οι] ο ορ - μποσὰ, οιο Εκδοσις Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων 7.15 Τὸ Λάτιν Τρίο . 7.30 Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.20 Δίσκοι στὴν τύχη 8.30 Γιὰ νὰ γνωρίσουμε τὴν Κύπρο 8.45 ᾿Ορχήστρα χοροῦ Μ.Ρ.Υ. 00 Κλασσικὴ µουσικἡ κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 45 Τραγουδᾶ ὁ Πολυμέρης 55 Περίληψις Εἰδήσεων ΣΑΒΒΑΤΟΗΝ 7 ΙΟΥΜΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὰ τραγούδια 1:00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 200 Δελτίον Εἰδήσεων 210 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Δημοτικὰ τραγούδια 5.30 Παιδικὴ Γωνιὰ 6.00 Φίλοι στὸ ἐξωτερικὸ 6.30 Εὐρωπαϊκὲς ἐπιτυχίες 7.00 ᾿Επιστημονικὰ χρονικὰ 7.10 Λαϊκὴ µουσικἡ τῆς Οὐγγαρίας 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.15 Μουσικὸ Σταυρόλεξο 8.45 “Ἱστορίες ἀπὸ κινηµ. ἔργα 9.00 Ελληνικὲς μελωδίες 9.55 Περίληψις Εἰδήσεων ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 7.00 Πρωϊνοὶ ρυθμοὶ 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.15 Ελαφρά μουσικὴ 8.30 Ἕλλην. καὶ Εὐρωπαϊκὰά τραγούδια 9.00 Κυριακάτικη Πρωϊνὴ Συναυλία 10.00 Θρησκευτικὸὀ Πμίωρο 10.30 Κύπριοι Καλλιτεχναι 11.00 Ἑλληνικὲς μελωδίες 11:30 Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 12.10 Δημοτικὰ τραγούδια 12.30 Θέατρο 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 1.45 Βὰλς 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑμηακὰ τραγούδια 5.00 ᾽Απ΄ ὅλο τὸν κόσµο 5.30 Παιδικἡ Γωνιά 6.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 6.30 Μουσικἡ τῶν Τροπικῶν 7.00 Εὔθυμη Μισὴ Ὥρα 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.10 ᾽Αποτελέσματα ποδοσφ. συναντ. Αὐστραλίας 8.15 Ποικίλη μουσική 8.45 ᾽Απὸ τὴν Ἕλλην, Μυθολογία 9.00 ᾿Εκλεκτοὶ Δίσκοι 9,40 Τραγουδᾶ ἡ Βλαχοπούλου 955 Περίληψις Εἰδήσεων ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικά τραγούδια 1.00. Μεσηµεριάτικη µουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 ᾽Απ᾿ ὅλο τὸν κόσμο 5.3) Ωρα τῆς Γυναίκας 5.50 Δελτίον Εἰδήσεων 6.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια «30 Μιὰ ματιὰ γύρω στὸν κόσμο ο 6.40 Τραγούδια τῆς Μάπολης 7.00 ᾿Αθλητικὸ 2Όλεπτο 7.20 σσ τειαέ 7.30 Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ μα 8.00 ᾿Ορχήστρα Ρέὺῦ Μάρτιν 8.30 Θέατρο 900 Μουσικἡ χοροῦ 9.3) Ἐρασιτεχνικὸ Ψάρεμα 9.40 Τραγουδᾶ ὁ Πατέτσος 9.55 Περίληψις Εἰδήσεων ο. ς λλ Φ αμα ) ΠΑΡΑΣ ΚΕΥΗ 23 ΜΑ᾽'ΤΓ ΟΥ, 1958 ξ Φ. ο” κοονν 4 ᾽Αναφέρετε τὶς δασικὲς πυρκαϊὲς ὁπουδήποτε κι’ ὁποτεδήποτε τὶς ὀλέπετε. Τὰ τηλεφωνήματα ποὺ ἀναφέρουν δασικὲς πυρκαϊὲς εἶναι δωρεάν. Μπορεῖτε νὰ θρῆτε τηλέφωνα ἀκόμη καὶ στοὺς δασικοὺς δρόμους. Χρησιμοποιεῖτε τα καὶ συνεισφέρετε καὶ σεῖς στὴν ἀσφάλεια καὶ προστασία τῶν δασῶν σας. ΤΑ ΔΑΣΗ ΚΑΙ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Γ ΙΑ ΠΟΛΛΕΣ χιλιάδες χρόνια ἡ Κύπρος κι᾿ οἱ ἄλλες χῶρες γἢῆ κι οἱ κατὰ καιροὺς κάτοικοί της ἠσχολοῦντο πάντοτε μὲ τῆς ᾽Ανατολικῆς Μεσογείου εἶχαν μεγάλους πληθυσμοὺς ἀγροτικὲς παρἀ ἀστικὲς δουλειές. καὶ γνώρισαν πολιτισμοὺς ποὺ ἤκμασαν καὶ παρήκµασαν Ἡ τακτικἡ τοῦ γεωργοῦ ἀπέναντι στὴ γῆ σ᾿ ὅλα αὐτὰ τά σὲ μιὰ συνεχῆ διαδοχἡ µέχρι τὰ σημερινά χρόνια. ᾿Απὸ τὶς χρόνια ἧταν ἀπρονόητη. Ισως τοῦτο εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀρχὲς τῆς ἱστορίας τῆς Κύπρου ἡ οἰκονομία της θασίζεται στὴ ἱστορίας τοῦ τόπου καὶ τοῦ τρόπου ζωῆς τῶν Κυπρίων, ποὺ οἱ «ΣΩΣΑΤΕ ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ»-- ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΤΑ ΔΑΣΗ ΚΑΙ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Γεωργία 1-3p
ΤΟ ΔΑΣΙΚΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 5p
ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΑΙΩΜΑ ΣΤΑ ΔΑΣΗ 6p
ΑΝΑΔΑΣΟΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 4p