Back

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-06-06

ἐκλιπὼν Γ. Πούλιας (εἰς τὸ µέσον). ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ. ΚΥΠΡΙΟΥΣ ὍὉ Χὰνς ΜπέννικὌλεσεν (17 ἑτῶν) ἀπὸ τὴν Δανία, ἐπιθυμεῖ νὰ ἀλληλογραφήσῃ μὲ ἀγόρια καὶ κορί- τσια ἀπὸ τὴν Κύπρο ἡλικίας 152 ἐτῶν καὶ ἄνω. ἘἜν- διαφέρεται γιὰ συλλογὴ γραμματοσήμων καὶ τα- χυδρομικῶν φωτογραφιῶν καὶ τοῦ ἀρέσει ἡ µον- τέρνα καὶ κλασσικἡ μουσική. Ἡ διεύθυνσίς του εἶναι : ΗΑΝ5 ΒΕΝΝΙ ΟΙΕΡΕΝ ΤΕΦΖΒΕΣΝΟΕΤ Ι7 ἰν ΑΑΙΒΟΕΒΟ --ΡΕΝΜΑΕΕ. ΠΕΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣ. ΜΟΙΡΑ καμμιά φορἀὰ παίζει παράξενα παιγνίδια στὰ θύματά της, ποὺ τὰ χρησιμοποιεῖ, θἄλεγε κανείς, γιὰ νὰ ἱκανοποιήσῃ τὰ ῥθάρθαρά της ἔνστικτα. Αὐτὴ ἡ εἰρω- νικὴ μοῖρα ἐθύθισε μιὰ γνωστὴ οἰκογένεια τῆς Λευκωσίας σὲ θαρὺ πένθος ὅταν τὴν 21ην Μαΐου ὁ Γεώργιος Πούλιας ἀπέθανε σὲ ἕνα νοσοκομεῖον τῆς Ζυρίχης ἐνῶ λίγες µόνον ὧρες πρὶν μιλοῦσε τηλεφωνικῶς στὴν οἰκογένειά του καὶ τοὺς ἔλεγε πὠς εἶναι καλά. Ὁ Γεώργιος Πούλιας γεννήθηκε τὸ 1807 στὴν ᾽Αλεξάνδρεια ὅπου καὶ κατ᾽ ἀρχὰς ἐφοίτησεν. ᾽Αργότερα σπούδασε στὴν ᾽Αγγλία. Τὸ 1925 ἐγκατεστάθη στὴν Κύπρο ὅπου μετὰ τὸν θά- νατον τοῦ θείου του ᾿Ιωάννη Βεργοπούλου, ἔγινε συνδιευθυντὴς τοῦ ἐργοστασίου σιγαρέττων Διανέλλου καὶ Βεργοπούλου. Τὸ 1923 ἐνυμφεύθη τὸ δὲ 1925 ἐξελέγη τὸ πρῶτον Δημοτικὸς Σύὐµ- 6ουλος. ὍὉ ἀείμνηστος Γεώργιος Πούλιας διεκρίνετο πάντοτε διά τὴν καλωσύνην του, τὴν ἀφοσίωσιν πρὸς τὴν οἰκογένειάν του καὶ τὴν εὐγενῆ διάθεσιν νὰ ὑπηρετήση τὴν Λευκώσίαν καὶ τὴν Κύπρον ἐν Ὑένει. Πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ κατὰ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλον τρόπον εὐηργετήθησαν ἀπ᾿ αὐτόν. Ὁ Δῆμος, τὰ σχολεῖα καὶ ὁ ἀθλητισμὸς φέρουν τὰ ἴχνη τῆς δβῥαστηριότητός του. Ὑπῆρξε µέλος τοῦ Δημοτικοῦ Συµθουλίου, Αντιδήμαρχος Λευ- κωσίας μὲ διακοπἠν µόνον 3 ἐτῶν. Γιὰ πολλὰ χρόνια ὑπῆρξεν µέλος τῆς Σχολικῆς Ἐφορίας, Πρόεδρος τοῦ Γ,2..Π., εὐεργέτης τῶν σχολείων, µέλος τοῦ Επιμελητηρίου, ἡγετικὸν στέλεχος τοῦ ΑΠΟΕΛ καὶ ἄλλων σωματείων. ᾿Ακόμη καὶ ὅταν ἐθασανίζετο ἀπὸ τὴν ἀρρώστεια, ποὺ τὸν ὠδήγησε στὸν τάφο, συνέχισε νὰ παίρνη ἐνεργὸ µέρος στὴν ζωὴ τῆς κοινότητος καὶ ποτὲ δὲν παρέλειψε νὰ κάµη τὸ καθῆκον του πρὸς τὸν λαὸν γιατὶ τὸ θεω- ροῦσε καθῆκον νὰ 6οηθῇ ὅσους εἶχον ἀνάγκην, τοὺς πτωχοὺς καὶ ὅλους ὅσοι τοῦ ζητοῦσαν ὑλικὴν ἢ ἠθικὴν συµπαράστασιν. Μ’ αὐτὸ τὸν ξαφνικὸ θάνατο ἡ Λευκωσία, καὶ ἐν γένει ἡ Κύπρος, ἑστερήθησαν τῶν ὑπηρεσιῶν ἑνὸς ἀπὸ τοὺς πιὸ ἐπιφα- νεῖς τῶν πολιτῶν της ποὺ ἡ ζωὴ καὶ τὰ ἔργα του μᾶς δίνουν πα- ράδειγµα πρὸς μίμησιν. Ἡ κηδεία τοῦ ἀειμνήστου ἀνδρὸς ἐτελέσθη ἐν Λευκωσίᾳ ἐν µέσῳ ἐκδηλώσεων θαθυτάτου πένθους τὴν Πέµπτην 29ην Μαΐου. ΚΥΠΡΙΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ εἰς τὸ Αλμπερτ Χώλλ ὅπου ἡ Α. Μ. ἡ Βασιλομήτωρ, ποὺ εἶναι Ἐπίτιμος Πρύτανις τοῦ Πανε- πιστηµίου τοῦ Λονδίνου, ἀπένει- μεν εἰς τὸν κ. Οὐὗτιτζιὰν τὸν τίτλον του. Ὁ ᾿Αρὶς Χ. Οὐτιτζιὰν ποὺ τοῦ ἀπενεμήθη τελευταίως ὁ τίτλος Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ ΕΒ. ὮὉς. (Μετὰ Τιμῶν) ἀπὸ τὸ Πανεπι- στὴµιον τοῦ Λονδίνου. Ἡ Φφω- τογραφία πάρτηκε στὴν τελετὴ . ον ὍὉ κ. Οὐτιτζιὰν, ἡλικίας 24 ἐτῶν, Κυ- θερνητικὸς Ὑπάλλη- λος, ἐπῆγε στὸ Λον- δῖνο τὸ 1954 γιὰ σπουδὲς μὲ Κυδθερνη- τικὴ ὑποτροφία. Τώ- ρα ἐξασκεῖται πρα- κτικῶς ἀπὸ ἕνα οἶκο Πολιτικῶν Μηχανι- κῶν εἰς τὸ Ἠνωμέ- νον Βασίλειον καὶ θἀ ἐπιστρέψη στὴν Κύ- προ σὲ ἕνα χρόνο. ὍὉ πατέρας του, κ. Χ. Α. Οὐτιτζιάν εἶναι συνταξιοῦχος Κυθερ- νητικὸς ὑπάλληλος καὶ πρὸ τῆς ἆ υπη- ετήσεώς του ἐργά- σ κε ιὰ πολλὰ χρόνια ὡς Άλειτουρ- ὁς τύπου εἰς τὸ ραφεῖον Δημοσίων Πληροφοριῶν κ ὍὉ κ. Χ. Υ. Ακσοῦ. Κύπριος φοιτητὴς στὸ Κολλέγιο ᾿Αεροναυ- τικῆς Μηχανικῆς καὶ Μηχανικῆς Αὐτοκινή- των τοῦ Λονδίνου μὲ ἕνα καθηγητήν του. Ὅ κ. Α. Χ. Οὐτιτζιάν. ρακολουθεῖ µαθήµατα µηχανι- κῆς αὐτοκινήτων εἰς τὸ Μολλέ- γιον αὐτό, ὅπου τὰ 755 τῶν ἑτῶν. Ὅ κ. Ακσοῦ (19 ἐτῶν) πα- ή τὸ ἐξωτερικὸ καὶ λικία τους σπουδαστῶν κα Ἡ ονται ἀπὸ κυμαίνεται ἀπὸ 16 μέχρι 35 ὍὉ κ. Χ. Υ. Ακσοῦ. ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ «20 Πρωϊνὲς μελωδίες Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικὰ τραγούδια Μεσηµεριάτικη μουσικἡ Δελτίον Εἰδήσεων Ελληνικά τραγούδια Ελληνικά τραγούδια Παιδικἡὴ Γωνιὰ Δίσκοι στὴν τύχη Λαϊκά τραγούδια Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου ζογκρότηµα Τὲντ Χἠθ Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον Κουαρτέττο Ρομάνο ΊΟλεπτο αὐτοκινητιστῶν Ρωσοικοὶ λαϊκοὶ χοροὶ Ρωτᾶτε κι’ ἀπαντοῦμε Μουσικἠ χοροῦ Ἱραγουδᾶ ἡ Μάγια Μελάγια Περίληψις Εἰδήσεων ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΜΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὰ τραγούδια 1.00 Μεσηµεριάτικη µουσικἠἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 ᾿Απ’ ὅλο τὸν κόσμο 3.30 Παιδικὴ Γωνιὰ 5.20 Ρυθμοὶ Λατ. ᾽Αμερικῆς «00 Ἑλληνικὰά τραγούδια 20 Εὔθυμη Μισὴ “Ωρα 00 ᾿Απ΄ ὅτι διαθάζω 10 Μουσικἡ χοροῦ 30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν “00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 20 ᾿Ελαφρὰ μουσικὴ 30 “Ὥρα τῆς Όπερας «Γουλιέλμος Τέλλος» (Ροσσίνι), 9.30 Βιόλιοκρισία 9.45 Τραγουδοῦν οἱ Κορώνης καὶ Φίλανδρος 9,52 Περίληψις Εἰδήσεων ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὰ τραγούδια 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 2.00 ᾿Απ’ ὅλο τὸν κόσμο Ρωτᾶτε κι’ ες «ερχήστρα Δὲς Μπάξτερ Ἑλληνικὰ τραγούδια ᾿Ιατρὸς τῆς Οἰκογενείας Λαϊκὰ τραγούδια ᾿Απὸ τὸν τύπο τῆς Ἑλλάδος 10 Ρυθμοὶ Μοτ. ᾽Αμερικῆς 30 Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 30 «ΒΜαμποῦκκο» (Ἡαθουχο- δονόσωρ) τοῦ Βέρντι 9.10 Μουσικἡ χοροῦ 9.30 Γράµµα ἀπὸ τὸ Λονδῖνο 9.45 Τραγουδᾶ ἡ ὌἜλσα Λάμπο 9.55 Περίληψις Εἰδήσεων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ελληνικά τραγούδια 1.00 Μεσηµεριάτικη µουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ελληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.30 Ωρα τῆς Γυναίκας 6.00 ᾿Εδῶ Λονδῖνο 6.30 Ποικίλη μουσικὴ 7.00 Τὰ κινημ. ἔργα τῆς προσεχοῦς ἑθδομάδος 7.15 Τραγούδια «Φλαμένκο» 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.20 ᾿Ελαφρὰ μουσική 8.30 Γιὰ νὰ γνωρίσουμε τὴν Κύπρο: Τὸ Μοναστήρι τοῦ Κύκκου μα κι ο) λος πω) ς)--- ζω ο ος ιο αοίοἵϱ 00 ϱ2 0200! {ουσ ώιώι πο ο” 4 σσ στα απο ν μ-ᾱ δι Ἑλληνικὰ Προγράμματα τῆς Κ.Ρ.Υ. 8.45 ᾿Ορχήστρα χοροῦ Ι.Ρ.Υ. 9.00 Κλασσικὴ μουσικὴἡ κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 9.42 Τραγουδᾶ ὁ Σῶτος Παναγόπουλος 9.25 Περίληψις Εἰδήσεων ΣΑΒΒΑΤΟΝ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.390 Ἑλληνικὰ τραγούδια Μεσηµεριάτικη μουσικἡ Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικὰ τραγούδια Δημοτικά τραγούδια Παιδικἡ Γωνιά Τραγούδια Καλύψο Φίλοι στὸ ἐξωτερικὸ 0 Ποικίλη μουσικἡ «00 Αθλητικά χρονικὰ Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν (ο πίος) --ᾱ- ο 1 2 2 5 5 5 6 6. 7 7,30 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων δ.13 Μουσικὸ Σταυρόλεξο 8.42 Τὸ Διήγημα 9.00 Ἕλληνικες ἐπιτυχίες 9.30 Μουσικἡ χοροῦ 9.52 Περίληψις Εἰδήσεων ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 7.00 Πρωϊνοὶ υθμοὶ 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων δ.15 Ἐλαφρὰ μουσικὴ 6.390 Ἕλλην, καὶ Εὐρωπ. τραγούδια 9.00 Κυριακάτικη πρωϊνὴ Συναυλία 10.00 Θρησκευτικὸ Ἡμίωρο 10 30 ΙΚκύπριοι Καλλιτέχναι 11.00 Ἑλληνικὲς μελωδίες 11.30 ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 12.10 Δημοτικά τραγούδια 12.30 Θέατρο 1.00 Μεσηµεριάτικη µουσικἡ 1.45 Παρισινὲς μελωδίες 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰά τραγούδια 5.00 ᾿Απ' ὅλο τὸν κόσµο 9.30 Παιδικἡ Γωνιὰ 6.00 Ἑλληνικὰά τραγούδια 6.30 Μουσικἡ Λατ. ᾽Αμερικῆς 7.00 Εὔθυμη Μισὴ “ὌΎρα 7.30 Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.10 ᾽Αποτελέσματα ποδοσφ. συναντ. Αὐστραλίας 8.12 Ξένα ᾿Αστέρια 8.45 ἹἹατορίες ἀπὸ τὴν Ἕλλην, Μυθολογίαν 9.00 “Εξη αἰῶνες μουσικῆς πιάνου 9.40 Τραγουδοῦν ἡ Λάουρα καὶ τὸ Τρίο Μπὲλ-- Κάντο 9.35 Περίληψις Εἰδήσεων ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 30 Πρωϊνὲς μελωδίες «15 Δελτίον Εἰδήσεων 30 Ἑλληνικὰ τραγούδια 00 Μεσηµεριάτικη µουσικἡ «00 Δελτίον Εἰδήσεων «10 Ἑλληνικὰ τραγούδια «90 ᾿Απ' ὅλον τὸν κόσµο 30 ρα τῆς Γυναίκας «50 Δελτίον τιμῶν «00 Ἑλληνικὰ τραγούδια «30 Μιὰ ματιὰ γύρω στὸν κόσμο «40 Χοροὶ τῆς Ρουμανίας «00 ᾿Αθλητικὸ 2Όλεπτο «20 Μουσικἡ τζιὰζ «30 Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν “00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον «20 Τραγούδια τῶν Νέγρων «30 Θέατρο «00 Μουσικἡ χοροῦ Ον Ου ΙΠπΙΠωτΡΟΛΟ ---ἳ 4 σι «30 ᾿Ερασιτεχνικὸ ψάρεμα 40 Τραγουδᾶ ὁ Π. Σάµης (52 Περίληψις Εἰδήσεων οω οιοςοΟοοονΙ Ὁ πἰο ΤΡΙΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 30 Πρωϊνὲς μελωδίες «15 Δελτίον Εἰδήσεων 30 Ἑλληνικὰ τραγούδια 00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 00 Δελτίον Εἰδήσεων 10 Ἑλληνικὰ τραγούδια «00 Ελληνικὰ τραγούδια 30 Παιδικἡ Γωνιὰ Δίσκοι στὴν τύχη Λαϊκά τραγούδια Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου Χαθανέζικες μελωδίες Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον Στὸ ρυθμὸ τοῦ θὰλς Ίθλεπτο αὐτοκινητιστῶν Τραγουδᾶ ἡ Πόλα Μορέλλι «00 Ρωτᾶτε κι ἀπαντοῦμε 15 Μουσικὴἡ χοροῦ 45 Τραγουδᾶ Τζ. Χαρίτου 55 Περίληψις Εἰδήσεων ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ «30 Πρωϊνὲς μελωδίες 15 Δελτίον Εἰδήσεων «30 Ἑλληνικὰ τραγούδια «00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 3.00 ᾿Απ᾿ ὅλο τὸν κόσµο 5.30 Παιδικἡ Γωνιὰ 5.50 Μελωδίες στὸ κινηµ. ὄργανο 6.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.30 Εὔθυμη Μισὴ Ώρα 7.00 ᾿Απ᾽ ὅτι διαθάζω ο) Ὃ ο 0000004154 ον ον επ σι ΠΙΟ ο --- -ᾱ --{ σν ο ροί ο πας θσδξδὸ δδδ5 ο ο. ο οἱ -ᾱ οσο) «Γουλιέλμος Τέλλος» τοῦ Ροσσίνι 9.30 Ποιητικὰ ἀνθολογήματα 9,45 Τραγουδᾶ ὁ Α. Παγώνης 9.52. Περίληψις Εἰδήσεων ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ Πρωϊνὲς μελωδίες Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικὰ τραγούδια Μεσηµεριάτικη μουσικὴ Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικὰ τραγούδια ᾿Απ΄ ὅλο τὸν κόσµο Ρωτᾶτε κι ἁπαντοῦμε Γαλλικὰ τραγούδια Ἑλληνικὰά τραγούδια ᾿Ιατρὸς τῆς Οἰκογενείας Λαϊκά τραγούδια ᾿Απὸ τὸν τύπο τῆς Ἑλλάδος Μελωδίες στὸ πιᾶδνο Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον ᾿Αφϕρικανικὰ τραγούδια «Τὸ Συμπόσιο τοῦ Βαλτάσαρ» (Οὐῶλτον) 9.10 Μουσικἡ χοροῦ 9.30 Γράμμα ἀπὸ τὴν ᾿Αθήνα 9.45 Τραγουδᾶ ἡ Ζ,. Μάγκου 9.25 Περίληψις Εἰδήσεων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7,15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὰ τραγούδια 1.00 Μεσημµεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 'Ελληνικὰ τραγούδια 2.30. Ὥρα τῆς Γυναίκας 5.50 Τραγουδᾶ ὁ Μ. Λάντσα 6.00 Εδῶ Λονδῖνο 6.30 Γιοικίλη μουσικὴ 7.00 Τὰ κινηµ. ἔργα τῆς προσεχοῦς ἑἐθδομάδος σισιο σι ωπτσπιπ ο νο ο) βρώ ο 0Ο) Ο) 0) ἐ) --ᾱ 4) οὈςοσυσοςθοςσσδυις ϱοο0ο0” 4 ος δν ΩὠΟΟ)Ο Ἔκδοσις Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων 7.15 Μουσικἡ τῶν τσιγγάνων Τ.30 Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.20 ᾿Ελαφρὰ μουσική 8.30 Τὸ Φρούριο Βουφαθέντο 8.45 ᾿Ορχήστρα χοροῦ Ι.Ρ.Υ. 900 Κλασσικὴ µουσικἡ κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 9 4ρ Τραγουδᾶ τὸ Τρίο Μορένο 9.55 Περἰληψις Εἰδήσεων ΣΑΒΒΑΤΟΝ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 5 Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικὰά τραγούδια Μεσημεριάτικη μουσικὴ Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικὰ τραγούδια Δημοτικὰ τραγούδια Παιδικἡ Γωνιὰ Μουσικἡὴ ἀκκορντεὸν Φίλοι στὸ ἐξωτερικὸ Εὐρωπαϊκὲς ἐπιτυχίες Ἐπιστημονικὰ χρογικἁἀ Μουσικἡ τοῦ Σιὰρλ Τρενὲ Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Δελτίον Εἰδήσεων Μουσικὸ σταυρόλεξο Ἱστορίες ἀπὸ κινηµ. ἔργα Ἑλληνικὲς μελωδίες Μουσικἡ χοροῦ Περίληψις Εἰδήσεων ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 7.00 Πρωϊνοὶ ρυθμοὶ δ.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.15 ᾿Ελαφρὰ μουσικἡ 8.30 ἛἝλλην. καὶ Εὐρωπ. τραγούδια 9.00 Κυριακάτικη πρωϊνὴ ὑυναυλία 10.00 Θρησκευτικὀ 'Ἡμίώρο 10.30 Κύπριοι Καλλιτέχναι 11.00 Ελληνικὲς μελωδίες 11.30 ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 12.10 Δημοτικὰ τραγούδια 12.30 Θέατρο 1.00 Μεσημµεριάτικη μουσικἡ 1.45 Μουσικὴ τοῦ Λεκουόνα 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 5.10 Ἑλληνικά τραγούδια ᾿Απ΄ ὅλο τὸν κόσµο Παιδικἠ Γωνιὰ Δίσκοι στὴν Τόχη Ἑλληνικὲς μελωδίες Μουσικἡ Λατ. ᾽Αμερικῆς Εὔθυμη Μισὴ ὍὝρα Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Δελτίον Εἰδήσεων ᾿Αποτελέσματα ποδοσφ. συναντ. Αὐστραλίας Ποικίλη μουσικὴ “Ἱστορίες ἀπὸ τὴν Ἕλλην. Μυθολογία 00 ᾿Εκλεκτοὶ Δίσκοι «40 Τραγουδᾶ ἡ Ἔρη Βάση 52 Περίληψις Εἰδήσεων ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 0 Πρωϊνὲς μελωδίες 5 Δελτίον Εἰδήσεων Ὁ Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες Μεσηµεριάτικη µουσικἡ Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικὰ τραγούδια ᾽᾿Απ΄ ὅλο τὸν κόσµο ὍὭρα τῆς Γυναίκας Δελτίον τιμῶν Ἑλληνικὰ τραγούδια Μιἁ ματιά γύρω στὸν κόσμο Χοροὶ τῆς ᾽Αλθανίας ᾿Αθλητικὸ 2θλεπτο Μουσικἡ τζιὰζ Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον Αὐστριακὰ τραγούδια «30 Θέατρο 90 Μουσικἡ χοροῦ 9.30 ᾿Ερασιτεχνικὸ ψάρεμα 9.40 Τραγουδᾶ τὸ Τρίο Μπὲλ-- Κάντο 9,23 Περίληψις Εἰδήσεων τω -- ο ιο Όρος) οσο σ σσ πο πο ὃν μα Οἱ ω ο Οἱ νὈ σπῳὉ ο Ὁ διδθδσις σος θθνςσξξ ορ 1 ον ον επ σι ο ζον Ὁ ϱ ο ἰπίο δισ Θ85ΦΘΦΘΦΟΣ «Ο(οις Ο50 0 -ν 9 .] 3 ατα σον ΦδβΦς8δ ὀὢ8δδεέξδοξδξ (ο 6000001 4 6Ο) π ονσι[ο ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ Αὐστραλὸς Ἐμπορικὸς ᾿Ακόλουθος ἐπισκέπκεται τὴν Κύπρο. κ. Χ. Κ. Χ. ΚΟΥΠ, Ἐμπο- ρικὸς ᾿᾽Ακόλουθος ατὴν ο Πρεσθεία τῆς Αὐὔστρα- λίας στὴν Ρώμη ἐπεσκέφθη τελευταίως τὴν Κὐπρο γιὰ νά ὍὉ κ. Χ. Κ. Χ. Κούκ. ἐξετάση τὶς δυνατότητες γιὰ αὔ- ἔησι τοῦ ἐμπορίου μεταξδὺ τῶν δύο χώρῶν. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς παρα- μονῆς του στὸ Ἠησὶ ὁ κ. Κοὺκ συνηντήθη μὲ ἐμπόρους, εἶσα- γωγεῖς καὶ Κυθερνητικοὺς λει- τουργούς. ἘΕλπίζεται πὼς ἡ ἐπί- σκεψἰς του θὰ συµθάλη γιὰ τὸ ἁμοιθαῖο ὄφελος τῆς Κύπρου καὶ τῆς Αὐστραλίας. Ἡ Κύπρος εἰσάγει ἀπὸ τὴν Αὐστραλία σιτάρι, θούτυρο καὶ κρέατα, χημικὰ προϊόντα, κατ- εργασµένα δέρµατα καὶ ἠλεκ- τρικὲς ἀντλίες. Τὴν σπουδαιο- τέραν θέσιν ἔχει τὸ σιτάρι. Αὐτὸ μποροῦμε νὰ τὸ ἐξακριθώσουμε ἀπὸ τὴν ποσότητα ποὺ ο κη κατὰ τὸ 195/ ὅταν ἡ χαμηλὴ συγκοµιδὴ: στὴν Αδία πε- ριώρισε τὶς ἐξαγωγὲς ὥστε συνολικἀ ἀνῆλθαν σὲ 53224.000 ἐν συγκρίσει πρὸς «907.000 κατὰ τὸ 1956. Ἡ ποσότης ποὺ εἰσήχθη κατὰ τὸ 1957 ἦταν ἡ χαμηλότερη γιὰ ἐννέα χρόνια. Οἱ ἐξαγωγὲς ἀπὸ τὴν Κύπρο στὴν Αὐστραλία εἶναι σὲ µικρὴ κλίµακα μ’ ὅλο ποὺ τὰ προϊόντα ποὺ ἐξάγουμε στὴν Αὐστραλία ὅπως κύµινον, χρώματα, φύλλα φασκομηλιᾶς, χαρουπόκολλα καὶ τεχνητοὶ ὀδόντες εἶναι ἁπηλ- λαγμµένα εἰσαγωγικοῦ δασμοῦ. Γνωρίζετε ὅτι.... Ἡ πυκνότης τῆς τροχαίας ἐπὶ τῶν κυρίων δρόμων ποικίλλει ἀπὸ 2.000 µέχρι 12.000 τόνους τὴν ἡμέρα πο σον . ΜΑιν «(8 γιο τα -ρκος αφἠφήφιρσθ Ἡ ὁλικἡ ἀπόστασις ἥτις ἑκα: λύφθη δι αὐτοκινήτων καὶ ἄλ- λων µέσων διὰ τὴν μεταφορὰν τοῦ ταχυδρομείου ἐντὸς τῆς νήσου κατὰ τὸ 192/ το 1.678.500 χιλιόμετρα (1.440.324 δι᾽ αὐτοκινήτων καὶ 228.176 δι᾽ ἄλλων µέσων) Κατὰ τὸ τέλος τοῦ 1957 ὁ ὁλικὸς ἀριθμὸς τῶν συνεργατικῶν ἐν Κύπρῳ ἀνήρχετο εἰς 864 καὶ ὅτι κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἔτους παρεχωρήθησαν ὑπὸ τῶν διαφόρων ἑταιρειῶν 54.362.203 ὑπὸ μορφὴν δανείων Ὁ πληθυσμὸς τῆς Λευκωσίας καὶ τῶν περιχώρων (Μείζονος Λευκωσίας) ὑπολογίζεται εἰς 81.000, τῆς Λεμεσοῦ εἰς 37.000, τῆς ᾽Αμμοχώστου εἰς 27.000 καὶ τῆς Λάρνακος εἰς 18.000: Αἱ στατιστικαὶ διὰ τὰ µέσα τοῦ 1927 δεικνύουν ὅτι ὁ Ύυναι- κεῖος πληθυσμὸς τῆς νήσου ὑπερέχει τοῦ ἀνδρικοῦ κατὰ 10.466 ἄτομα. ον δσυσ ος βαρος ΦθοθθθθθυθαΦςθθθθρρ ος Φρα Φρα αρςΦΦΘΘΦΡΦΡΘΡΦΦΦΟΦΡ ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΤΩΝ ΔΑΣΟΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΠΙΔΑ ΣΑΛΤΗ () ΕΤΗΣΙΟΣ ἀγώνας δρόμου τῶν δασονόµων γιὰ τὴν Ασπίδα Σαλτῆ ἔγινε φέτος τὴν Κυριακἡ 25 Μαϊου. Ὁ Ιωάννης Ἠύσσης, Κύπριος σπουδαστὴς στὸ Δασικὸ Κολλέγιο τερμάτισε πρῶτος μεταξὺ τῶν 2/ δασονόµων ποὺ ἔλα- θαν µέρος στὸν ἀγῶναν αὐτὸν ἀνωμάλου δρόμου. Τὸν νικητὴν ὑπεδέχθησαν μὲ χειροκροτήματα οἱ πολλοὶ ἐπισκέπτες. Μεταξὺ τῶν ἐπισκεπτῶν ἦσαν καὶ ἡ Α. Ε. καὶ ἡ Λαίδη Φούτ. ΑΝΩ : Ὁ νικητὴς εἰς τὸν ἀνώμαλον δρόµον κ. Ι. Νύσσης. ΔΕΞΙΑ: Ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης ὁ Κυθερνήτης ὁμιλεῖ πρὸς τοὺς προσκεκλημένους. Δεύτερος ἑτερμάτισε ὁ Κασσὲμ Χάουϊ ἀπὸ τὸν Λίδανον. Ὁ Κυθερνήτης, ὁ ὁποῖος ἀπένειμε τὴν ἀσπίδα καὶ τὰ ἄλλα ἔπαθλα, µίλησε πρὸς τοὺς παρευρισκοµένους κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ γεύματος ποὺ παρετέθη μετὰ τὸν ἀγῶνα. ᾿Αργότερα μέλη τοῦ Δασικοῦ Τµήµατος διεσκέδασαν τοὺς ἐπισκέπτες μὲ Κυπρια- κοὺς χορούς. ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΑ τοὺς κατοίκους τῶν γειτονικῶν χωριῶν Γεροθάσα καὶ Τρόζενα στὴν ᾿Επαρχία Λεμε- σοῦ ἕνα παληὸ πρόθληµα λύθηκε τελευταίως ὅταν ἄνδρες τῶν Βασιλικῶν Μηχανικῶν ἐγκατέ- στησαν εἰδικὸ σιδερένιο γεφύρι στὴν χαράδρα ποὺ χωρίζει τὰ δυό χωριά. Τὰ χωριὰ ἀπέχουν δυὸ περίπου μίλια ἀπ' τὸ Κιδάσι, τὸ γνωστὸ «χωριὸ τῶν σεισμῶν» τῆς Ἐπαρχίας Πάφου, ἀπὸ τὴν μιὰ πλευρὰ καὶ τρία μίλια ἀπ᾿ τὴν Μαλλιὰ ἀπ᾿ τὴν ἄλλη κι ὅμως οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ Τρόζενα εἶχαν νὰ κάνουν ἕνα µεγάλο γῦρο γιὰ νὰ πᾶνε στὴν Πάφο κι’ οἱ κάτοι- κοι τῆς Γεροθάσας ἔπρεπε νὰ κάνουν κι’ αὐτοὶ µε- γάλο Ὑῦρο γιὰ νὰ πᾶνε στὴν Μαλλιά. Τὸ νέο Υξ- φύρι προσφέρει καὶ στὰ δυὀὸ χωριὰ ἄμεση σύνδεσι μὲ τὸν κύριο δρόµο καὶ στὶς δυὸ πλευρές. Τὸ σχέδιο ἄρχισε κατόπιν αἰτήσεως στὸν κ. [αν Γουῖλλιαμς, τὸν Διοικητὴ Λεμεσοῦ ποὺ εἶναι ἐπίσης καὶ πρόεδρος τῆς Ἐπαρχιακῆς ᾿Ἐπιτροπῆς ᾽Αναπτύξεως. Ὁ κ. Γουῖλλιαμς προσήγγισε τοὺς Βασιλικοὺς Μηχανικοὺς κι αὐτοὶ δέχτηκαν νά ἀναλάθδουν τὸ ἔργο. Πρῶτα µεταφέρτηκαν στὴν περιοχἡὴ τράκτορς καὶ ἐκσκαφεῖς γιὰ νά καθαρί ἃ σουν προσθάσεις 30 ποδῶν γιὰ τὸ γεφύρι. Μετά μὲ κινητοὺς γερανοὺς καὶ μιὰ ὁμάδα ἀπὸ εἰδικοὺς οἱ Μηχανικοὶ κατεσκεύασαν τὸ γεφύρι σὲ πέντε μέρες. Γιὰ τὸ νέο γεφύρι δαπανήθηκε ποσὸν 392.000, τὸ ὁποῖον θὰ καταθληθῆ ἀπὸ τὴν Κυθέρνησι. Ὁμὰς τῶν Βασιλικῶν Μηχανικῶν κατὰ τὸ τελικὸ στάδιο τῆς κατασκευῆς τοῦ γεφυριοῦ Γεροθάσας--Τρόζενας. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΑ ΔΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΥΦΛ(ΟΝ ΣΧΟΛΗ Τυφλῶν Αγίου Βαρνάδα εἶχε τὶς σχολικές ἐπι- δείξεις της τὴν Τετάρτη τὸ ἀπόγευμα 28 Μαϊου κι οἱ πολλοὶ προσκεκληµένοι εἶχαν τὴν εὐκαιρία νἁ ἐπισκε- φθοῦν τὸ νέο κτίριο τῆς σχολῆς. Οἱ ἐπισκέπτες, ποὺ περιλάµόθαναν μεταξὺ ἄλλων τὸν Διευ- θυντὴ Παιδείας κ. [. Τάντχοουπ, τὴν δεσποινίδα Σάρα Φοὺτ καὶ τὴν Κα Μπέλτσιερ, σύζυγο τοῦ Προξένου τῶν ΗἩνωμένων Πολι- τειῶν, εἶδαν τὰ τυφλἀὰ παιδιὰ νὰ ἐργάζωνται καὶ νὰ παίζουν στὸ εὐχάριστο περιθάλλον τῆς νέας σχολῆς των. Τὰ ἀγόρια καὶ τὰ κορίτσια τοῦ Αγίου Βαρνάόθα ἔκαναν θαυμάσια ἐπίδειξι τοῦ ταλέντου τους στὴν χειροτεχνία, τὴν ἀνά- γνωσι, τὸν χορὸ καὶ τὸ τραγούδι, Στὶς πιὸ κάτω εἰκόνε, μιὰ ὁμάδα μαθητῶν (ἀρι- στερὰ) τραγουδοῦν μὲ συνοδεία πιάνου καὶ ἕνας νεαρὸς τρόφι- µος τῆς σχολῆς (δεξιὰ) δείχνει στοὺς προσκεκλημένους τὴν ἐπι- δεξιότητά του στὴν καλαθοποιῖα ἐνῶ ἡ Ιία Μπέλτσιερ παρακο- λουθεῖ (ἄκρον ἀριστερά). πτόξεως περισσότερα χρήματα ἀπὸ ὁποιαδήποτε προη:- γουµένη περίοδο στὴν ἱστορία τῆς Κύπρου. Ἡ ἄμεσος δαπάνη ἢτο ὁ 3.600.000, ἕνα ἑκατομμύριο δηλαδἠ περίπου περισ- σότερα ἀπὸ τὸν προηγούμενο χρόνο καὶ πέντε φορὲς περισσότερα ἀπὸ τὰ ποσὰ ποὺ ἐδαπανῶντο κατὰ μέσον ὅρο κάθε χρόνο στὴν --- περίοδο 1946-1955. Διάτρησις ἀπὸ τὸ Τμῆμα να. -. Ὅταν τὸ πρόγραµµα ᾽Αναπτύξεώως 1956--1961 ἔφτασε στὸν πτύξεως Ὑδάτων,. Κατὰ τὴν δεύτερό του χρόνο ἀναθεωρήθηκε, σύμφωνα μὲ τὶς ὑπάρχουσες διάρκειαν τοῦ 1957 τὸ Τμῆμα ἀνάγκες καὶ μ᾿ ὅλο ποὺ δὲν ἀλλάχτηκαν οἱ εὐρύτεροι ἀντικει- ἔκαμε 203 διατρήσεις. μενικοὶ σκοποί του, ἔγιναν σημαντικὲς ἀλλαγές. Γιὰ παράδει- γμα, οἱ θελτιώσεις τῶν ὑδατοπρομηθειῶν πόλεων, ποὺ ἀρχικὰ ἐπροορίζετο νὰ γίνουν στὴν περίοδο μετὰ τὸ 1961, ἄρχισαν νὰ ἐκτελοῦνται ἐνωρίτερα. Αλλα µέρη τοῦ προγράµµατος κατ’ ἀνάγκην περιορίσθησαν ἢ ἀνεθλήθησαν. Κάθε χρόνο νέα ἀρδευτικὰ ἔργα Τὸ Σχέδιον Ὑδρεύσεως τῆς Μείζονος Λευκωσίας ἐπροχώρησε αὐξάνουν τὴν ἀξία τῶν γεωώργχι- τώρα σὲ τέτοιο στάδιο ὥστε νὰ μπορῆ νὰ προμηθεύη 'ἑνάμισυ κὢν προϊόντων κατὰ 5 20.000. ἑκατομμύριο γαλόνια νερὸ τὴν ἡμέρα. Ἔγιναν δὲ παραγγελίες Κατὰ τὸ 1957 συνολικ ο ὸ γιὰ σωλῆνες καὶ μηχανήματα ἀξίας {400.000 γιὰ ἕνα πιὸ φιλό- ασ αν ἲς ον η δοξο σχέδιο ποὺ θὰ µεταφέρη νερὸ στὴν πρωτεύουσα ἀπὸ τὴν ργα αρ 5 περιοχἡ τοῦ Κόλπου Μόρφου. Τὸ Τμῆμα ᾽Αναπτύξεως Ὑδάτων ἳ ἔκαμε νέες διατρήσεις καὶ νέα σχέδια ἀρδεύσεως κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ 19527 καὶ ὡς ἐκ τούτου ἐκαλύφθη περαιτέρω ἕκτα- σις 19.700 σκαλῶν γῆς. Μεταξὺ τῶν κυριωτέρων σχεδίων ποὺ ἀνελήφθησαν ἀπὸ τὸ Γεωργικὸ Τμῆμα σημαντικὴν θέσιν ἔχουν ἡ διατήρησις τοῦ ἐδά- φους, ἡ ἀνάπτυξις θοσκοτόπων, ἡ ἐπανάκτησις τῆς γῆς καὶ ἡ ἀνάπτυξις τῆς κτηνοτροφίας. Ἡ ἐπανάκτησις τῆς γῆς στὴν περι- οχἡ τῆς Δεξαμενῆς ᾽Αχυρίτου ἔφτασε στὸ δεύτερό της στάδιο, ὅπου ἔκτασις ἄνω τῶν 2.000 σκαλῶν ἐκαλλιεργήθη καὶ ὑπέστη χημικὴν ἐπεξεργασίαν. ᾿Επίσης κατά τὴν διάρκειαν τοῦ χρόνου ἔγινε εἰδικὴ καλλιέργεια καφκάλλας σὲ διάφορες περιοχὲς τῆς Πήσου. Ἶ Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ 1957 ἐσχηματίσθησαν δύο ἐπι- πρόσθετοι Σύνδεσμοι Διατηρήσεως τοῦ ἐδάφους καὶ ἔτσι ὁ συν- ολικὸς ἀριθμός τών ἀπὸ τοῦ 1955 ἀνῆλθεν σὲ ἕνδεκα. Οἱ σών- δεσµοι Πλατανισσοῦ, Φιλιᾶς καὶ Μονιάτη ἐσυμπλήρωσαν κατὰ µέγα µέρος τὰ ἔργα των ἐνῶ πέντε ἄλλοι ἐσημείώσαν καλὴν πρὀοδον. Διά πρώτην φορὰν ἡ ἀνάπτυξις θοσκοτόπων εἰς Κυ- θερνητικἠὴν Γῆν εὑρίσκετο εἰς πλήρη κλίµακα ὅταν ἐσπάρη ἕκτασις 2.000 περίπου σκαλῶν γῆς ποὺ δὲν ἀρδεύεται. Ἔπετε- λέσθη ἐπίσης πρόοδος εἰς τὸν τοµέα τῆς κτηνοτροφίας. Τὸ κύ- ριον κτίριον εἰς τὸν Ὀρίτην ποὺ προορίζεται νἁ στεγάσῃ ἄνω τῶν 1.000 αἰγῶν ἐσυμπληρώθη κατὰ μέγα µέρος. 'ἩΗ μονὰς δια- τηρήσεως αἰγῶν στὸν Σαϊττᾶ ἐπεξετάθη καὶ εἰς τὴν Μυθερνη- τικὴν Ἔπαυλιν Μόρφου ἑτοιμάζονται τὰ κτίρια διὰ τὴν ἵδρυσιν ἀγελαδοτροφικῆς µονάδος. Ἡ Μονὰς Παχύνσεως Χοίρων ᾿Αχέ: λειας εὑρίσκεται τώρα εἰς µερικὴν παραγωγἠν καὶ ὀρνιθοτροφι- κὲς καὶ ὠοπαραγωγικὲς µονάδες σὲ διάφορα µέρη τῆς Ηήσου ἐθελτιώθησαν. Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ 1977 διετέθησαν 214.000 νεοσσῶν ὀρνίθων ἡλικίας μιᾶς ἡμέρας, διπλασία δηλαδἡ ποσότης ἀπὸ τὸ προηγούµενον ἔτος. Κατά τὴν διάρκειαν τοῦ ἔτους ἤρχισαν καὶ συνεπληρώθησαν ἀρκετὰ σχέδια κοινοτικῆς ἀναπτύξεως. Ἡ εἰσφορά τῆς Κυθερ- νήσεως εἰς αὐτά τὰ σχέδια ἧτο 5 365.000, ἀπὸ τὸ ποσὸν δὲ αὐτὸ ς 20.000 διετέθησαν εἰς μικρότερα ἔργα, ἡ δαπάνη τῶν ὁποίων ἐκαλύφθη ἐξ ὁλοκλήρου ὑπὸ τῆς Κυθερνήσεως. Ἡ δαπάνη εἰς ἔργα ὁδικῆς ἀναπτύξεως κατὰ τὸ 1957 ἀνηλ- θεν εἰς 560.000 καὶ ἔτσι συνολικῶς ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ προ- γράµµατος διετέθησαν «907.000. Μεταξὺ τῶν ἐπιτεύξεων εἰς τὸν τοµέα αὐτὸν περιλαμθάνεται ἡ κατασκευἠ τμημάτων νέου δρόμου συνολικοῦ μήκους ὀκτώ καὶ ἡμίσεος μιλίων, συµπερι- κ ΑΤΑ τὴν διάρκεια τοῦ 1927 ἐδαπανήθησαν γιὰ ἔργα άνα- Ἕνα ἀπὸ τὰ σχέδια ἀγροτικῆς ἀναπτόξεως --εἰδικὴ δεξαμενὴ ἐμθαπτισμοῦ τῶν προθά των γιὰ κτηνιατρικοὺς σκοπούς. Τὰ ἔξοδα κατεθλήθησαν ἀπὸ κοινοῦ ἀπὸ τὴν Κυθέρνη- σιν καὶ τοὺς ἰδιοκτῆτες τῶν προθάτων. Τὸ Μέον Διδασκαλικόὸν Μολλέγιον. Ἡ πτἐρυξ τῶν αἰθουσῶν διδασκαλίας συν. επληρώθη σχεδὸν ἐξ ὁλοκλήρου κατὰ τὸ 1957 καὶ ἤρχισαν ἐργασίαι εἰς τὴν πτέρυγα τοῦ οἰκοτροφείου. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΑΓΙΤΥΞΕΩΣ ΚΑΤΑ Το 957 Ω8 νομένων καὶ µικροτέρων γεφυρῶν, εἰς τὴν ὁδικὴν ἀρτη- Δευκωσίας--Λεμεσοῦ. ὁ Τμῆμα Παιδείας συνεδύασε νέα σχέδια Προγράµµατος ἰτύξεως μὲ παλαιότερα σχέδια τὰ ὁποῖα μετέφερε ἀπὸ ούμενα ἔτη. Όλα ἀπήτησαν δαπάνην 5 631.000. Τὸ νέον ΔΗΜ καλικὸν Μολλέγιον ἔφθασε εἰς τέτοιο στάδιον ὥστε νὰ 1 Ἡ στο ση νὰ λειτουργήση ἑνωρὶς τὸ 1958 καὶ ἐπετελέσθη σηµαν- πρόοδος εἰς τὸ Τεχνικὸν ᾿Ινστιτοῦτον Λευκωσίας καὶ τὰς Ἱμμ τὰς Σχολὰς Λεμεσοῦ καὶ Λεύκας, ποὺ εἶχον ἤδη λειτουρ- υνάµει τοῦ Προγράµµατος ᾽Αναπτύξεως ἐψηφίσθη ποσὸν {000 δι ὑποτροφίας ἐκ τῶν ὁποίων 164 ἐχορηγήθησαν κατὰ τά ωτα δύο ἔτη. Ποσὸν 100.000 ἐψηφίσθη διὰ ἀνοικτὰς ὑπο- Ίδας αἱ ὁποῖαι θὰ διατεθοῦν εἰς µέλη τοῦ κοινοῦ ἐν γένει καὶ ἠβόῥτροφοι, δὲν θὰ εἶναι ὑπόχρεοι νὰ εἰσέλθουν εἰς τὴν Κυθερ- ην ὑπηρεσίαν, ἀναλαμθάνουν ὅμως νὰ ἐπιστρέψουν εἰς τὴν ’ διὰ περίοδον πέντε τοὐλάχιστον ἐτῶν οὕτως ὥστε ἡ Κύ- μα ἆ ὠφεληθῆ ἀπὸ τὴν µόρφωσιν τῶν τέκνων της. Τήµάνι Πάφου ποὺ ἐκθαθύνεται εἰς ἐάθος 12 ποδῶν, ᾿Ανη- 8 ἐπίσης προστατευτικὸς μῶλος μήκους 200 ποδῶν και κατασκευάζεται νέα ἀποθάθρα. Ἠλεκτρισμὸς σ᾿ ἕνα Κυπριακὸ χωριό Ἡ ἁπόδοσις τοῦ Ἡλεκτροπαραγω- γοῦ Σταθμοῦ Δεκελείας αὐξήθηκε κατὰ τὸ 19527 ἀπὸ 42.750 κιλοθὰτ σὲ 526.750. ρω ο - ο ον Ὁ ) νεο νο ὌἜργα ᾿Οδικῆς ᾽Αναπτύξεως. Εἰς τὴν εἰκόνα διανοίγεται δρόμος µέσα ἀπὸ θουνοπλαγιὰ γιὰ τὴν εὐθυγράμμισι τοῦ δρόμου Λευκωσίας--Λεμεσοῦ. . ΔΑΠΑΜΝΑΙ ΔΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΟΣ ---1957 5 Γεωργία 5 -- - - - 247.800 Ραδιοφωνία .: 3 κ νι: - 28.800 Πολιτικὴ ᾿Αεροπορία .. εν ο ον 27.000 Παιδεία .. ον .. ον .. .. 631.000 Δάση κ. .. . .. .ν . 4.500 Λιμενικὰ Ἔργα κ - - αν 187.000 Ὑγεία εν σ. κ 9 «εξ ο - 62.600 Ὁδικὰἀ Ἔργα .. .. .. - .. 260.500 ᾿Αγροτικὴ ᾽Ανάπτυξις .. - -- . 365.100 ᾽Ανάπτυξις Ὑδάτων .. κ, ος ο 752.500 ΜΙΚΤΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΑΛΑΣΣΑ Οἱ Κλάδοι Καλλιεργειῶν καὶ Κτηνοτροφίας τοῦ Γεωργικοῦ Τµήµατος ἐπιδεικνύουν πὼς εἶναι δυνατὴ ἡ μικτὴ γεωργία. ο (Ανω) Ἔἒνα κοπάδι ἀπὸ 28 πρόθατα Σάρντα ποὺ ἔθοσκαν σχεδὀν συνεχῶς γιὰ 16 ὀδομάδες στὸν ἴδιο ὁοσκότοπο χωρὶς νἁ ἔχουν συμµπληρώ- µατικἡ τροφή. Τὰ πρόθατα περιορίστηκαν σ᾿ ἕνα λειθάδι τεσσάρων ἐτῶν ἐκτάσεως 14 σκα- λῶν. Τὸ συνολικὸ θάρος τῶν. προθάτων τοῦ κοπαδιοῦ αὐξήθηκε κατὰ 1.000 λίπρες περίπου σ’ αὐτὴ τὴν περίοδο. (Αριστερὰ) Ὁ ἴδιος θοσκότοπος ποὺ δείχνει πὀσο ξηρὸ χόρτο μένει μετὰ τὴν Θόσκησι. Τὸ χόρτο αὐτὸ εἶναι πολὺ θρεπτικἠ τροφὴ γιὰ τὰ ζῶα, (Κάτω) τὸ ἴδιο θοσκότοπο μιὰ περιοχἠὴ ποὺ ἐχωρίστηκε γιὰ παραγωγὴ σπόρου. Ὅ σπόρος πρέπει νἁ παράγεται σὲ µεγάλες ποσότητες ἂν τὸ σύστηµα τῆς µικτῆς γεωργίας ποὺ ἐπιδεικνύ- εται ἀπ᾿ αὐτὸ τὸ σχέδιο, μπορεῖ νὰ εἰσαχθῆ σὲ γενικἡὴ κλίµακα στὴν Κύπρο. Γιὰ νὰ γελᾶτετ!! Ὡς µέρος τῆς Εκστρατείας «Σώσατε τὰ Δάση Μας» πινακίδες ποὺ προσελκύουν τοὺς περαστικοὺς αὐτοκινητιστὲς στήνονται στὶς εἰσόδους τῶν δασῶν. Στὴν εἰκόνα φαίνονται οἱ πρῶτες πινακίδες ποὺ στήθηκαν προσωρινἀἁ ἔξω ἀπὸ τὸ Γραφεῖο Δημο- σίων Σχέσεων προτοῦ μετακινηθοῦν γιὰ μόνιμη ἐγκατάστασι Χωρὶς λόγια στὰ δάση, « Ἂ ο ος 6): 2 - ζ 2»- Ωω { ζ ο ενω 9 σᾖ Θ ες ο. ας ο Ανδρες τῶν Βασιλικῶν Μηχανικῶν ἐργάζονται γιὰ τὴν ἐγκατάστασι οἰδικοῦ γεφυριοῦ μεταξὺ τῶν χωριῶν 1 εροβάσα καὶ Τρόζενα. οὗ » σελὶς ϐ) «Γεφύρι στὴν ᾿Επαρχία Λεμεσ (Βλέπε

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 1,5p
ΜΙΚΤΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΑΛΑΣΣΑ Γεωργία 2p
Για να γελάτε!!! 2p
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣ Αθλητισμός 3p
ΚΥΠΡΙΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 3p
ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΥΦΛΩΝ 5p
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ 6p
Γνωρίζετε ότι... 6p
ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΤΩΝ ΔΑΣΟΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΙΠΙΔΑ ΣΑΛΤΗ 6p
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1957 Γεωργία 4p