Back

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-07-04

ὣ ΤΟΜΟΣ 2ος ΠΑΡΑΣ ΚΕΥΗ, 4 ς ΙΟΥΛΙΟΥ, 1958 ΥΛΑΤΟΦΡΑΚΗΣ ΣΤΙΣ ΚΛΦΙΙΕΣ ΛΕΥΚΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ὑδάτων ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα κονδύλια τοῦ Προγράµµατος ᾽Αναπτύξεως 1925---61. Ιατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ 195/ ἐδαπανήθη διὰ τὴν ἀνάπτυξιν ὑδάτων πο- σὸν {152.000 καὶ ἐκαλύφθη δι ἀρδευτικῶν ἔργων ἕκτασις 20.000 περίπου σκαλῶν. Ὑπολογίζεται ὅτι ἐσημειώθη αὔξησις {750.000 ἐτησίως εἰς γεωργικὰ ποοϊόντα. Ὁ κ. Δ. Παραλίκης. Ὑποτροφία τῶν 'ἨἩνωμένων Εθνῶν διὰ Κύπριον Ο κ. Δημητράκης Παραλίκης, ἀνώτερος λειτουργὸς εἰς τὸ μῆμα Γεωργίας, ὁ πρῶτος Κύπριος ποὺ ἐπισκέπτεται τὴν Νέαν ᾖζηλανδίαν μὲ ὑποτροφίαν τῶν Ἠνωμένων Ἐθνῶν, εἶναι ἐνθουσιασμένος μὲ τὴν Φφιλίαν τοῦ λαοῦ καὶ τὴν θοήθεια καὶ τὴν συνεργασία ποὺ τοῦ προσφέρουν ὅλα τὰ Κυ- θερνητικἁἀ τµήµατα μὲ τὰ ὁποῖα ἔρχεται εἰς ἐπαφήν. Ὅ κ. Παραλίκης ἔφθασε στὸ Γουέλλικτον, τὴν πρωτεύουσα, τὸν περα: σµένο Φεθρουάριο, καὶ ἀμέσως ἄρχισε δουλειὰ στὸ ἐκτετα- µένο πρόγραµµα παρατηρήσεων καὶ μελετῶν τὸ ὁποῖον διευ- θέτησαν γι’ αὐτὸν γιὰ τοὺς ἕξη μῆνες ποὺ θὰ µείνη στὴν Νέα Ζηλανδία. Ὁ κ. Παραλίκης ὑπηρέτησε γιὰ τρία χρόνια στὸν γεωρ:- γικὸ κλάδο τῆς διοικητικῆς ὑπηρεσίας τῆς Κυθερνήσεως ἸΚύ- πρου καὶ δεικνύει εἰδικὸν ἐνδιαφέρον εἰς ἀνάπτυξιν συνδυα- σµένων πόρων, σχέδια διατηρήσεως τοῦ ἐδάφους καὶ ἀνάπτυ- ἒιν τῆς γῆς τῶν Μαόρι. Εἰ τὴν Νέαν Ζηλανδίαν παρέμεινε γιὰ ἕνα μῆνα στὸ κεντρικὀ γραφεῖο τῆς ᾿Επιτροπῆς Δημοσίας Ὑπηρεσίας καὶ ἐμελέτησε τὴν διοικητικὴν πλευρὰν τοῦ κλά- δου ἐκείνου. Εἰς τὶς μελέτες του ὁ κ. Παραλίκης θοηθεῖται ἐπίσης ἀπὸ τὸ Κτηματολογικὸν καὶ Χωρομετρικὸν Ἰμῆμα, τὸ Τμῆμα Δασῶν, τὸ Τμῆμα Γεωργίας καὶ τὸ Τμῆμα ὑποθέσεων Μαόρι. Τὰ σχέδια διὰ τὰς περιοχὰς τῶν Μαόρι εἶναι μεγάλου ἐνδιαφέροντος γιὰ τὸν κ. Παραλίκην λόγῳ τῶν σχεδίων δια: τηρήσεως τοῦ ἐδάφους ποὺ ὀργάνωνε στὴν Κύπρο. ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗ Σ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (συνέχεια ἀπὸ τὴν σελ. 5) Δυστυχῶς οἱ πόροι κεφαλαιοποιήσεως ποὺ ἔχουν ἤδη ψη- φισθῆ διὰ τὴν ἀνάπτυξιν ἠλεκτρισμοῦ δὲν μποροῦν νὰ αὐξη- θοῦν καὶ ἡ ᾽Αρχὴ δὲν μπορεῖ νὰ διεξαγάγῃ συµόόλαια ἐπὶ τῶν σχεδίων τούτων. Ὑπὸ τὰς συνθήκας αὐτὰς εἶναι ἀναπόφευ- κτος µία δραστικἡ περικοπἠ εἰς τὸ πρὀγραµµα ἀναπτύξεως. Εἶναι ἀσφαλῶς πολὺ δυσάρεστον διὰ τὴν ᾿Αρχὴν νὰ εἶναι ἀναγκασμένη νὰ ἐπιθραδύνη τὴν ἐπέκτασιν παροχῆς ἠλεκτρι- σμοῦ μὲ ὅλα τὰ ὀφέλη ποὺ ἐπιφέρει εἰς τὴν Πῆσον, ἄνευ ὅμως τῶν νέων γεννητριῶν αἱ ὁποῖαι θὰ τῆς παρέχουν τὴν ἀπαιτου- µένην ἀποδοτικότητα εἶναι ἀναγκασμένη νὰ ἀκολουθήσῃ αὖ- τὴν τὴν πορείαν διὰ νὰ ἀποφύγῃ τὴν ὑπερφόρτωσιν καὶ διακο- πὴν τῆς παροχῆς, Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ ᾽Αρχὴ προωθεῖ τὴν λεπτο- μερῆ κατάρτισιν σχεδίων δι ἕνα νέον ἠλεκτροπαραγωγὸν στα- θμὸν διὰ νὰ μὴν ἀπωλεσθῇ πολύτιμος χρόνος εἰς περίπτωσιν θελτιώσεως τῆς οἰκονομικῆς καταστάσεως. ΓΙ ΝΟΡΙ2ΕΤΕΓΟΤΙ Ἐ Κάθε χωριὸ στὴν Κύπρο ὅσο μικρὸ κι’ ἂν εἶναι διαθέ- τει ἕνα τοὐλάχιστο δηµόσιον μεταφορικὸν ὄχημα διὰ τοῦ ὁποίου ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸ πλησιέστερον κέντρον. Τὰ κυ- ριώτερα κέντρα ἐπικοινωνοῦν µεταξύ των μὲ ὑπηρεσίες λεωφορείων καὶ ταξί. 3 Ἡ Κύπρος εἶναι ἀπὸ τὰ ὑγιέστερα µέρη στὴν Μέσην ᾽Ανατολὴ καὶ τὸ ποσοστὸν θανάτων εἶναι χαμηλότερον κατὰ πολὺ ἀπὸ τῆς Βρεττανίας ἢ τῶν Ἡνωμένων Πολι- τειῶν, . 4. 8 ὍὉ Κεντρικὸς ᾿ἨΗλεκτροπαραγωγὸς Ἀταθμὸς Δεκε- λείας παρέχει ἠλεκτρισμὸν εἰς ὅλας τὰς κυριωτέρας πό- λεις καὶ εἰς σταθερῶς αὐξανόμενον ἀριθμὸν χωρίων. Κατὰ τὸ 1957 ὁ σταθμὸς παρήγαγε 148 ἑκατομμύρια κι- λοθὰτ ἐν συγκρίσει μὲ τρία ἑκατομμύρια τὸ 1922. ο 8 Ὑπάρχουν στὴν Κύπρο περισσότερες ἀπὸ 50 σωνεται- ρικὲς καὶ ἰδιωτικὲς ἐπιχειρήσεις ἐνοικιάσεως αὐτοκινή- των ἄνευ ὁδηγοῦ. ΓΚατὰ τὰ τελευταῖα πέντε χρόνια ἡ ὑπηρεσία αὐτὴ ἔγινε τόσον δημοφιλὴς ποὺ τὸ Γραφεῖο Τουρισμοῦ Κύπρου ἀναγκάστηκε νὰ ἐκδώση λεπτομερῆ ὁδηγὸν τῶν ὑπηρεσιῶν αὐτῶν. Ἀ Τὰ μεταλλεύματα ποὺ ἐξορύσσονται στὴν Κύπρο περι- λαμθάνουν χαλκοπυρίτην, σιδηροπυρίτην, θεῖον, ἁμίαν- τον, χρώμµιον, γῦψον καὶ ὄμόραν. ΤΡΙΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ελληνικὰ τραγούδια 5.00 ἙΕλληνικὰ τραγούδια 5.30 Παιδικὴ Γωνιὰ 6.00 Λαϊκά τραγούδια 6.30 Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 7.10 Τσιγγάνικη μουσικὴ 7.30 Κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 6.20 Μουσικἡ στὸ ὀργανάκι δ.30 Ί0λεπτο αὐτοκινητιστῶν 9.00 Ρωτᾶτε κι ἀπαντοῦμε 9,15 Χορευτικὸ πρὀγραµµα 9.405 Ἡ Κούλα Νικολαΐδου 9.22 Περίληψις Εἰδήσεων ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7,15 Δελτίον Εἰδήσεων 7,30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ελληνικὰ τραγούδια 5.00 ᾿Απ΄ ὅλο τὸν κόσµο 3.30 Παιδικἡ Γωνιὰ 6.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 6.30 Εὔθυμη Μισὴ Ώρα 7.00 Μουσικὀ ποτπουρὶ 7.30 Κατ’ ἐκλογήν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σ.χόλιον δ.30 Αριες ἀπὸ ὅπερες 9.30 Βιδλιοκρισία 9.45 Τραγουδᾶ ὁ Γ. Λουκᾶς 9.55 Περίληψις Εἰδήσεων ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ελληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη µουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 ᾿Απ᾿ ὅλο τὸν κόσµο 5.30 Ρωτᾶτε κι ἀπαντοῦμε 2.45 Σολίστες ἐλ. Μουσικῆς 6.00 Ἑλληνικὲς μελωδίες 6.30 ᾿Ιατρὸς τῆς Οἰκογενείας 6.40 Λαϊκά τραγούδια 7.00 ᾿Απ΄ ὅτι διαθάζω 7.10 Τραγούδια τοῦ Παρισιοῦ 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.90 «Ὕμνος τοῦ ᾿Ιησοῦ» (Χόλστ) 9 Ἰ0 Μουσικὴ χοροῦ 9.30 Γράµµα ἁπὸ τὸ Λονδῖνο 9.4” Ἡ Λάουρα καὶ τὸ Τρίο Μπὲλ Κάντο 9.22 Περίληψις Εἰδήσεων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΔΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7,15 Δελτίον Εἰδήσεων 7,90 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικά τραγούδια 2.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 2.90 Ὅρα τῆς Γυναίκας 3.20 Ἐένα ᾿Αστέρια 6.00 ᾿Εδῶ Λονδῖνο 6.30 Ποικίλη μουσικἡ 7.00 Τὰ κινηµ. ἔργα τῆς προσεχοῦς ἑθδομάδος 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.20 Μουσικὴ τῆς Βραζιλίας 8.30 Ὁ “Άγ. Ἱλαρίωνας 8.45 ᾿Ὀρχήστρα χοροῦ Κ.Ρ.Υ. ωωω ήν κ Ἀλοννλνενὸ 3 Φνννονε νε ντ Ἑλληνικὰ Προγράμματα τῆς Κ.Ρ.Υ. 9.45 Τραγουδᾶ ὁ Μακούλης 9.52 Περίληψις Εἰδήσεων ΣΑΒΒΑΤΟΝ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ελληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 9.00 Δημοτικὰ τραγούδια 5.30 Παιδικὴ Γωνιὰ 6.00 Φὶλοι στὸ ᾿Εξωτερικὸ 6.30 ᾽Απὸ τὸν τύπο τῆς Ἑλλάδος 7.00 Ἰ᾽Αθλητικὰ χρονικὰ 7.10 Μουσικὴ τοῦ Οσκαρ Στράους 7.30 Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.ΟΟ Δελτίον Εἰδήσεων 8.15 Μουσικὸ Σταυρόλεξο 8.45 Διήγημα 9.00 Ἑλληνκὲς μελωδίες 9.30 Μουσική χοροῦ 9.52 Περίληψις Εἰδήσεων ΚΥΡΙΑΚΗ 139 ΙΟΥΛΙΟΥ 7.00 Πρωϊνοὶ ρυθμοὶ 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.15 Ἐλαφρὰ μουσικὴ 8.30 Ἕλλην. καὶ Εὐρωπ. τραγούδια 9.00 Κυριακάτικη πρωϊνὴ συναυλία 10.00 Θρησκευτικὸ ἡμίωρο 10.30 Κύπριοι Καλλιτέχναι 11.00 Πρωϊνὲς μελωδίες 11.30 Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 12.10 Ελληνικοὶ χοροὶ 12.50 Θέατρο 1.00 Μεσημµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ελληνικὰ τραγούδια 5.00 Απ᾿ ὅλο τὸν κὀοιι 5.90 Παιδικἡ .Γωνιὰ 6.00 Ἑλληνικὲς μελωδίες 6.30 Μουσικἡ Λατ. ᾽Αμερικῆς 7.00 Εὔθυμη Μισὴ Ώρα 7.30 Κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.10 ᾽᾿Αποτελέσματα ποδοσφ. συναντ. Αὐστραλίας 8.15 Ξένα ᾿Αστέρια 8.45 ᾿Απὸ τὴν ἙΕλληνικὴν μυθολογία 9.00 “Ἔξη αἰῶνες μουσικῆς πιάνου 9.30 Ελαφρά μουσικὴ 9.40 Τραγουδᾶ ἡ Δανάη 9.52 Περίληψις Εἰδήσεων ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 2.00 Απ’ ὅλο τὸν κόσµο 2.30 Ὥρα τῆς Γυναίκας 5.20 Δελτίον τιμῶν 6.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 6.30 Μιὰ ματιὰ γύρω στὸν κόσμο 6.40 Τρίο «Λὸς Καρίμπες» 7.00 ᾿Αθλητικὸ 2Όλεπτο 7.20 Μελωδίες πιάνου 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.20 Τραγούδια τῶν Νέγρων 8.30 Θέατρο ΩΩ Χριατουνεν. σωναυλία 9.40 Τὸ Τρίο Μιτάρα 9.52 Περίληψις Εἰδήσεων ΤΡΙΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσημµεριάτικη µουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ελληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.30 Παιδικὴ Γωνιὰ 6.00 Λαϊκὰ τραγούδια 6.30 Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 7.10 Τσιγγάνικα θιολιὰ 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.20 ᾿Εκλεκτὰ θὰλς 8.30 Ίθλεπτο αὐτοκινητιστῶν 8.40 λαϊκὴ μουσική 900 Ρωτᾶτε κι’ ἀπαντοῦμε 9.15 Ρεσιτὰλ πιάνου 9.55 Περίληψις Εἰδήσεων ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.50 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ελληνικὰ τραγούδια 2.00 ᾿Απ᾿ ὅλο τὸν κόσμο 2.30 Παιδικὴ Γωνιὰ 6.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 6.30 Εὔθυμη Μισὴ ὍΩρα 7,00 Χαθανέζικο ποτπουρρὶ 7.90 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.50 Ἡ Ωρα τῆς Όπερας «Χώρα τῶν Χομόγελων» τοῦ Λέχαρ 9.30 Ποιητικἁ ᾿Ανθολογήματα 9.45 Τραγουδᾶ ὁ Πολυμέρης 9,55 Περίληψις Εἰδήσεων ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.90 “Ελληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 2.00 ᾿Απ ὅλον τὸν κόσμο 2.30 Ρωτᾶτε κι ἀπαντοῦμε 2.45 Καλύψος 6.00 Ἑλληνικὲς µελώδίες 6.30 ᾿Ιατρὸς τῆς Οἰκογενείας 6.40 Λαϊκὰ τραγούδια 7.00 Απ΄ ὅτι διαθάζω 7.30 Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.320 «Ὁ Βασιληᾶς Δαυϊῖδ» τοῦ ΟὈνεγγὲρ 9.10 Μουσική χοροῦ 9.30 Γράµµα ἀπὸ τὸ Λονδῖνο 9.45 Τραγουδᾶ ἡ Μπελίντα 9.55 Περίληψις Εἰδήσεων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 186 ΙΟΥΛΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7,30 Ελληνικὲς ἐπιτυχίες 1,00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 2.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 2.39 Ωρα τῆς Γυναίκας 6.00 ᾿Εδῶ Λονδῖνο 6.30 Ποικίλη μουσικὴ 7.00 Τὰ κινηµ. ἔργα τῆς προσ. ἑθδομάδος 7.15 Ορχήστρα Ζέλινκα 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.30 Κερύνεια (ὁμιλία) 8.45 ᾿Ορχήστρα χοροῦ Ι.Ρ.Υ. 9.00 Κλασσικὴ μουσικἡ κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 9.45 Τραγουδᾶ ὁ Τιτάκης 9.55 Περίληψις Εἰδήσεων ΣΑΒΒΑΤΟΝ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς µελωνίες 7.15 Δελτίον Εἰὼήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσημεριάτικη μοωσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Δημοτικὰ τραγούδια 5.90 Παιδικὴ Γωνιὰ 6.00 Φίλοι στὸ ᾿Εξωτερικὸ 6.30 ᾽Απὸ τὸν τύπο τῆς Ἑλλάδος 6.40 Μουσικὸ ποτπουρρὶ 7.00 ἸΕπιστημονικὰ χρονικὰ 7.10 Καρναθάλι στὸ Ρίο 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 0.15 Μουσικὸ σταυρόλεξο 9.00 “Ελληνικὲς ἐπιτυχίες 9.930 Μουσικἡ χοροῦ 9.22 Περίληψις Εἰδήσεων. ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 7.00 Πρωϊνοὶ ρυθμοὶ 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων δ.15 ᾿Ελαφρὰ µουσικὴ 8.320 Ἕλλην. καὶ Εὐρωπ. τραγούδια 9.00 Μυριακάτικη πρωϊνὴ συναυλία 10.00 Θρησκευτικὸ ἡμίωρο 10.30 Κύπριοι Καλλιτέχναι 11.00 Πρωϊνὲς μελωδίες 11.30 ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 12.10 Δημοτικὰ τραγούδια 12.30 Θέατρο 1.00 Μεσηµεριάτικη µουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 2.00 ᾿Απ΄ ὅλο τὸν κόσµο 2.30 Παιδικἠ Γωνιὰ 6.00 “ἙΕλληνικὲς μελωδίες 6.30 Μουσικἡ Λατ. ᾽Αμερικῆς 7.00 Εὔθυμη Μισὴ “ωρα 7.50 Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.10 ᾽Αποτελέσματα ποδεσφ. συναντ. Αὐστραλίας 8.45 ᾽Απὸ τὴν Ἑλληνικὴν Μυθολογία 9.00 ᾿Εκλεκτοὶ Δίσκοι 9.40 Τραγουδᾶ ἡ Βέμπο 9.55 Περίληψις Εἰδήσεων ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.50 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 2.00 ᾿Απὶ ὅλον τὸν κόσµο 3.20 Ώρα τῆς Γυναίκας 5.50 Δελτίον τιμῶν 6.00 Ελληνικὰ τραγούδια 6.30 Μιὰ ματιὰ γύρω στὸν κόσμο 7.00 ᾿Αθλητικὸ 2θλεπτο 7.30 Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.30 Θέατρο 9.00 Χαθανέζικη μουσικὴ 9.30 Πεζοπορία (ὁμιλία) 9.40 Τραγουδᾶ ὁ Γούναρης 9.25 Περίληψις Εἰδήσεων ΕΤΗΣΙΑ Ἔκθεσις τῆς ᾽Αρχῆς Ἠλεκτρισμοῦ Κύπρου (ἡ ὁποία ἐξεδόθη τελευταίως καὶ πωλεῖται πρὸς 20 μὶλο) λέγει µίαν ἱστορίαν ἀξιοσημειώτου προόδου. Είναι ἕνα ἔγγραφον πολὺ ἐνθαρρυντικὸν καὶ πρέπει νὰ τὸ μελετήσουν ὅλοι ὅσοι ἐνδιαφέρονται διὰ τὴν εὐημερίαν τῆς Νήσου. Ἡ Ἔκ- θεσις ἀναφέρει ὅτι τὸ σύστηµα παροχῆς ἠλεκτρισμοῦ τῆς ᾿Αρ: χῆς ἐπεξετάθη καὶ πάλιν ραγδαίως κατὰ τὸ 1957 διὰ νὰ ἄντα- ποκριθῇ εἰς τὴν συνεχῶς αὐξανομένην ζήτησιν δι᾽ ἠλεκτρισμὸι εἰς ὅλας τὰς ἐπαρχίας. Ἔγιναν ἐκτεταμέναι προσθῆκαι εἰς τοὺς ἀγωγοὺς ὑψηλῆς καὶ χαμηλῆς τάσεως διὰ νέους θιοµηχα- γικούς, ἐμπορικοὺς καὶ ἁρδευτικοὺς καταναλωτὰς εἰς τᾶς πό- λεις καὶ τὰ χωρία. ᾿ΓΕπετελέσθησαν ἐπίσης ἐνδυναμώσεις. ἀνοικοδομήσεις καὶ ἐπεκτάσεις τῶν ἠλεκτρικῶν δικτύων. διὰ νὰ ἀνταποκριθοῦν εἰς τὰς ἀνάγκας τῶν νέων καὶ αὐξανομένων προμηθειῶν εἰς τὰς ἤδη ἐνδιαφερομένας περιοχάς. Ὡς ἄπο- τέλεσµα. ἀναφέρει ἡ ἔκθεσις, παρεσχέθη ἠλεκτρισμὸς εἰς 2/ γω- ρία καὶ 144 ἀντλίας ἀρδεύσεως, διὰ πρώτην φορὰν καὶ διπλά- σιος ἀριθμὸς καταναλωτῶν προσετέθη εἰς τὸ δίκτυον ἐν συγ- κρίσει μὲ τὸ προηγούµενον ἔτος., Ἡ χρησιµοποίησις τοῦ ἠλεκ- τρισμοῦ δι᾽ οἰκιακὰς χρήσεις ηὐξήθη κατὰ 64”-, δι’ ἐμπορικοὺς καὶ θιομηχανικοὺς σκοποὺς κατὰ 44: καὶ δι’ ἀρδευτικοὺς σκοποὺς κατὰ 35”, ἐν συγκρίσει μὲ τὸ 1926, ΕΥΘΗΝΟΤΕΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ᾿Αντιθέτως πρὸς τὸν γενικὸν ὑψωμὸν τῶν δαπανῶν, ἰδίως εἰς τὴν τιμὴν τῶν καυσίµων, ἡ ὁποία ἦτο κατὰ 20”” ὑψηλοτέρα παρὰ τὸ 1956, ἡ ᾿Αρχὴ ἀνήγγειλε μετ εὐχαριστήσεως, τὸν ᾿Ὀκτώδριον τοῦ παρελθόντος ἔτους ὅτι ἀπὸ τῆς Της Ἴανουα- ρίου τοῦ τρέχοντος ἔτος θὰ πραγματοποιηθοῦν οὐσιαστικαὶ Ὁ Ἠλεκτροπαραγωγὸς Σταθμὸς Δεκελείας μὲ τὰς νέας ἐργασίας (δεξιὰἀ) διὰ τὴν τελικήν του ἐπέκτασιν. Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΡΟΟΛΟΘΙ ΤΗΣ ΛΡΧΗΣ ΗΛΙΕΚΤΡΙΣΗΟΙ ἐλαττώσεις εἰς τὴν τιμὴν τοῦ ἠλεκτρισμωῦ δι ὅλους τοὺς σκοπούς, Ἔργα ἐπεκτάσεως ἐπετελέσθησαν καθ ὅλην τὴν Ἠῆσον σωμφώνως πρὸς τὸ σχέδιον. Αἱ ἀνακατασκευαί, ἐνδυναμώσεις καὶ ἐπεκτάσεις τῶν κυρίων ἀγωγῶν εἰς τὰς πόλεις κατέστη- σαν δυνατὰς πλείστας νέας προµηθείας Η αὔξησις τῶν κιλο- θὰτ ποὺ κατηναλώθησαν ἀπὸ ἑκάστην πόλιν κατὰ τὸ 195/ ἐν συγκρίσει μὲ τὸ 1956, εἶναι ἡ ἀκόλουθος, 32” διὰ τῆν ᾽Αμμό: Χώστον, 37”. διὰ τὴν Λάρνακα, 26”: διὰ τὴν Λεμεσόν, 26”. διὰ τὴν Λευκωσίαν καὶ Κυρήνειαν καὶ 329”. διὰ τὴν Πάφον. Εἰδικὴ προσοχὴ ἐδόθη εἰς τὴν παροχἠν ἠλεκτρισμοῦ εἰς ἀντλίας ἀρδεύσεως καὶ μεγάλης κλίµακος ἐπεκτάσεις εἰς τὸ δίκτυον 11.000 θόλτς ἐπετελέσθησαν διὰ τὸν σκοπὸν τοῦτον. Κατά τὸ τέλος τοῦ ἔτους ὑπῆρχον 489 καταναλώταὶ ἠλεκτρι- σμοῦ δι ἀρδευτικοὺς σκοπούς, ἐν συγκρίσει πρὸς 332 κατὰ τὴν Την ἸΓανουαρίου 1957. ᾿Επίσης κατὰ τὸ τέλος τοῦ ἔτους ἡ ᾽Αργή ἐπρομήθευσεν ἠλεκτρισμὸν εἰς 24 δήμους καὶ χωρι- τικἁἀς κοινότητας ἐν συγκρίσει πρὸς 27 κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ ἔτους. Ἡ Ἔκθεσις λέγει ὅτι ἡ ᾽Αργὴ ἐλπίζει νὰ προμηθεύσῃ ἠλεκτρισμὸν εἰς εἴκοσι ἀκόμη χωρία κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ 1958 συµφώνως πρὸς τὸ ἀναθεωρηθέν της πρόγραµµα. ΠΩΛΗΣΙΣ ΗΛΕΗΜΤΡΙΣ ΜΟΥ Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἔτους ἐπωλήθησαν 12.050.885 κι- λοθὰτ ἠλεκτρισμοῦ, ἐσημειώθη δηλαδἠὴ αὔξησις 46,2”. ἐν συγ- κρίσει μὲ τὸ 1956. 'Ἡ µέση τιµή πωλήσεως κατὰ µονάδα κιλο- θάτ ἥτο 11.7 μίλο ἐν συγκρίσει μὲ 12.0 μὶλς κατὰ τὸ 1925. (συνέχεια εἰς τὴν σελίδα 4) ὍὉ Δημητράκης Σεργίου κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ἐξετάσεων. Τυφλοὶ μαθηταὶ στὶς ἘξετάσειςἩ τοῦ Κυπριακοῦ Πιστοποιητικοῦ Γ ΙΑ πρώτη φορά στὰ χρονικὰ τῶν Κυπριακῶν ἐξετάσεων δυὸ τοφλοὶ μαθηταὶ τῆς Σχολῆς Τυφλῶν “Άγ. Βαρνάθα κι. ὁ τυφλὸς δάσκαλός τους ἔλαθαν µέρος στὴν Ἐξέτασι τῶν Κατωτέρων ᾽Αγγλικῶν τοῦ. Κυπριακοῦ Πιστοποιητικοῦ τὸν περασμένο Μάϊο. Οἱ μαθηταὶ εἶναι ἡ δεκαπεντάχρονη ᾿Ανδρούλα Χαριλάου κι ὁ Δημητράκης Σεργίου δεκατεσσάρων χρονῶν. Ο δάσκα: λός τους εἶναι ὁ κ. Κώστας ᾽Αργυροῦ. Γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ παρακαθήσουν στὶς ἐξετάσεις οἱ Οἱ τρεῖς ὑποψήσιοι εἰ µέλη τοῦ Ἱμήματος Παιδείας. Πρώτη Σειρά: ὍὉ κ. Τάντκολαν Ο.Η.Ε. Διευθυντὴς Παιδείας, ἡ Κα Γκρήνλαντ, Διευθύντρια τῆς Σχολῆς, καὶ ὁ κ. Α. Ο. Γουέπερ, τοῦ Τμήματος Παιδείας, Οἱ Τυολοὶ μαθηταὶ καὶ ὁ τυφλὸς δάσκαλός τους στὶς ἐξετά- σεις. Ἡ ᾿Ανδρούλα Χαριλάου διαθάζει μὲ τὰ δάκτυλα ἐνῷ οἱ δύο ἄλλοι «γράφουν» τὶς ἁπαντήσεις στὸ Μπρεῖλ. τρεῖς ὑποψήφιοι, τὸ Τμῆμα Παιδείας ἔστειλε τὰ θέµατα τῶν ἐξετάσεων σιὸ Βασιλικὸν ᾿Εθνικὸν ᾿Ινστιτοῦτον διὰ τοὺς Τυ- φλοὺς στὴν ᾽Αγγλία πεὺ τὰ μετέτρεψαν σὲ σύστηµα Μπρέϊλ. Ἡ ἐξέτασις ἔγινε στὶς 27 Μαΐου. Μετὰ ποὺ οἱ ὑποψήφιοι παρ- έδωσαν τὰ γραπτά τους ἡ δασκάλα τους δὶς ᾽Αντιγόνη Γεωρ: γιάδου καὶ ἡ διευθύντρια τῆς Σχολῆς Κα Γκρήνλαντ τὰ µετέ- τρεψαν πάλιν σὲ κείµενο γιὰ νὰ τὰ ἐξετάσουν καὶ ὀαθμολογή- σουν κανονικὰ οἵ ἐξεταστὲς τοῦ Τµήµατος Παιδείας, Μετὰ τὴν ἀποφοίτησί τους ἀπὸ τὴν Ζχολὴ οἱ δύο νεαροὶ μαθηταὶ σκοπεύουν νὰ ἀκολουθήσουν τὴν σταδιοδρομία τηλε- φωνητῶν στὴν ὁποία ἔχουν ἀποδείξει τὴν ἱκανότητά τους πλεῖστοι ἄλλοι μαθηταὶ τῆς Σχολῆς ΄ΑΥγ. Βαρνάδα. “ὍὉ κ. Κώ- στας ᾽Αργυροῦ θὰ µείνη στὴν Σχολὴ καὶ θὰ συνεχίση τὴν διδα- σκαλία του. ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΟΣ Λ Β δὲν περίµενε τὴν ἔκρηξι πολέμου τὸ 1913 ἡ Βρεττανία θὰ χρειαζότανε πολὺ περισσότερο χρόνο ἀπὸ ὅ,τι χρειά- στηκε γιὰ νὰ ἀνακαλύψη τὸν ἀνοξείδωτο χάλυθα (στέεῖϊν- λες στὴλ) ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ χρήσιμα μέταλλα στὸν σύγχρονο κόσµο καὶ ἕνα ζωτικὸ τμῆμα κάθε νέας ἐφευρέσεως. Ἡ θάσις τοῦ ἀνοξειδώτου χάλυθος--ἔνωσις χρωμίου καὶ ἄνθρακος- χρονολογεῖται ἀπὸ τὸ 1766, ἦτο ἐν τούτοις πρὶν 44 χρόνια, μετὰ ἀπὸ δοκιμὲς θελτιωµένης ποικιλίας χάλυέος γιά κάννες ὅπλων, ποὺ ἕνας οἶκος µαχαιροπήρουνων στὸ Σιέφ- φηλντ τῆς ᾽Αγγλίας, ἀποφάσισε νὰ κατασκευάση μερικὰ µα- χαίρια ἀπὸ τὸ νέο μέταλλο. Τὰ μαχαίρια ἀπεδείχθησαν με- Υάλη ἐπιτυχία κι αὐτὸ ἀποτέλεσε τὴν ἀρχὴ τῆς µεγάλης εὐδο- κιμούσης Θιοµηχανίας ἀνοξειδώτου χάλυθος ποὺ ἔχουμε σή- μερα. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πρὶν ἀπὸ αὐτὸ οἱ προηγούμενες ἀνακαλύψεις ποὺ εἴχαν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν παραγωγἡ χρωμίου ἀπὸ ὀρυκτό, τὴν χρῆσι χρωμιούχου χάλυθος εἰς τὸ πεδίον τῆς ἀνθεκτικότητος εἰς τὴν ὀξείδωσιν καὶ τὴν σκωρίασιν, ἐπροκαλοῦσαν ἁἀκαδημαϊκὸν ἐν- διαφέρον ἀπὸ τὸν θιομηχανικὸν κόσμον. Μιά γνωστὴ ἑταιρεία τοῦ Σιέφφηλντ ἡ Εταιρεία ᾿Ανοξει- δώτου Χάλυθος Φέρθ Βίκερς, ἡ µόνη Ἑταιρεία οτὸ Ἠνωμένο Βασίλειο ποὺ ἁπασχολεῖται ἀποκλειστικῶς στὴν κατασκευἠ ἀνοξειδώτου χάλυθος, ἀνέπτυξε τώρα περισσότερα ἀπὸ 35 δια- φορετικἀ εἴδη αὐτοῦ τοῦ μετάλλου ποὺ δὲν προσθάλλονται ἀπὸ τὴν σκωρίασιν καὶ τὴν ὑψηλὴν θερµοκρασίαν καὶ προορί- ζονται δι’ εἰδικὰς ὑπηρεσίας. Παρ’ ὅλην ὅμως αὐτὴν τὴν θεα- µατικὴν πρόοδον ἡ ἀναλογία ποὺ χρησιμοποιεῖται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον σήµερα εἶναι Φασικῶς ἡ ἴδία ὅπως καὶ ἡ ἀρχικὴ 0,24 τοῖς ἑκατὸν καὶ 12,86 τοῖς ἑκατὸν χρωμιοῦχον ὑλικόν. Σήµερα ὁ ἀνοξείδωτος χάλυψ εἶναι πογκοσµίως ἀνεγνω- ῥισµένος ὡς µία ἀπὸ τὲς πρῶτες ὕλες, καὶ σχεδὸν ἡ μοναδική, ποὺ μπορεῖ νὰ ἀνθέξη σὲ μεγάλου θαθμοῦ σκωριάσεις καὶ χρησιμοποιεῖται εἰς ὅλας τὰς Θιομηχανίας καὶ σχεδὸν ὅλα τὰ εἴδη ἐρευνῶν. Οχι µόνον µεγάλον ρόλον διεδραµάτισε εἰς τὴν ἀνάπτυξιν ἐγκαταστάσεων ἀτομικῆς ἐνεργείας ἀλλά καὶ πλεῖστα προθλήµατα μεταφορᾶς καὶ ἀποθηκεύσεως τροφίµων ἔλυσε ἰδίως εἰς τὴν περίπτωσιν γαλακτοκομικῶν προϊόντων, τὰ ὁποῖα ἔρχονται εἰς ἄμεσον ἐπαφὴν μὲ μηχανήματα ἐπεξερ- Υγασίας, Ἡ τελειοποίησις τῶν μηχανημάτων ὑποθρυχίου φωτοφρα- φίσεως ὀφείλεται εἲς τὸ µέταλλον αὐτό, ἄνκαι οἱ περισσότεροι συμφωνοῦν ὅτι οἱ μεγαλύτεροι θρίαµθοί του εἶναι εἰς τὰ πεδία της συγχρόνου χειρουργικῆς καὶ εἰς τὴν κατασκευὴν τεχνη- τῶν μελῶν. Χωρὶς τὸν ἀνοξείδωτον χάλυθα τὰ τεχνητά πόδια καὶ τὰ διάφορα ἐπιπρόσθετα ἐξαρτήματα στὰ τεχνητὰ χέρια δὲν θὰ ἦσαν κατορθωτά, Ἡ ἑλαφρὴ καὶ λεῖα ἰδιότης τοῦ µε- τάλλου ὑποθοηθεῖ στὴν πραγματικότητα τὸ πρὀσωπο ποὺ δὲν ἔχει ἕνα χέρι ἢ ἕνα πὀδι νὰ µάθη νὰ χρησιμοποιῆ τὰ διάφορα ἐπιπρόσθετα ἐξαρτήματα τόσο ἐπιδέξια ὥστε νὰ μµπορῆ νὰ συναγωνισθῆ μὲ ἐπιτυχία κάθε φυσικὸ πόδι. Παρ᾽ ὅλες ὅμως τὶς πολλὲς χρήσεις τοῦ ἀνοξειδώτου χά- λυθος πολλοὶ ἐξακολουθοῦν νὰ τὸν συσχετίζουν ἀποκλειστικὰ σχεδὸν μὲ τὰ μαχαίρια καὶ ἄλλα παρόμοια εἴδη ὅπως πηρού- για καὶ κουτάλια. ᾿Επιπλέον εἶναι πολὺ διαδοµένες οἱ λαν- θασμένες ἰδέες γιὰ τὶς ἰδιότητες τοῦ μετάλλου. «Πρέπει νὰ ἀκονίζονται τὰ μαχαίρια :» ᾿᾽Ασφαλῶς πρέπει νὰ ἁκονίζων- ται καὶ μάλιστα τακτικἁ ἂν θὰ διατηρήσουν τὴν αἰχμηρὴ ἀκμή τους. Όσοι ἀμφιθάλλουν γι’ αὐτὸ ἂς κυτάξουν τὰ χει- Ρουργικἀ ἐγχειρίδια, τὰ ξυράφια, τὰ σουγιαδάκια τῆς τσέπης καὶ τά μαχαίρια τῶν κρεοπωλῶν γιά νὰ δοῦν κοπτικὰ ἐέργα- Ὑπάρχουν μερικὲς πολὺ ἀνθρωπιστικὲς χρήσεις τοῦ ἀνοξειδώ- του χάλυόος. Αὐτὸ τὸ κοριτσάκι γεννήθηκε χωρὶς τὸ ἀριστε- ρὸ Χέρι. Σὲ ἡλικία πέντε ἐτῶν τὸ Κέντρο Τεχνητῶν Μελῶν τοῦ Βρεττανικοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας προσήρµοσε στὸν ἀνά- πηρο ἀγκώνα τοῦ κοριτσιοῦ τεχνητὸ χέρι. Τὸ Χέρι, ποὺ εἶναι κατασκευασμένο ἀπὸ ἀνοξείδωτο χάλυθα μπορεῖ νὰ ἀφαιρεθῆ γιὰ νὰ ἀντικατασταθῇ ἀπὸ ἄλλα ἐἑξαρτήματα μὲ τὰ ὁποῖα τὸ κορίτσι μπορεῖ νὰ κρατᾶ μαχαίρι καὶ πηρούνι, νὰ ράδη καὶ νἁ σφογγίζη πιάτα. Μὲ τὸ τεχνητὸ της χέρι ἡ µικρὴ μπορεῖ ἐπίσης νὰ παίζη τσιέλλο. λεῖα ποὺ πρέπει νὰ διατηροῦνται πάντοτε αἰχμηρά σὰν και- γούργια. ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ἝἛνα ἄλλο σημαντικὸ σημεῖο, ποὺ συχνὰ παραθλέπεται, εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ ἀντικείμενα ἀπὸ ἀνοξείδωτο χάλυθα ποὺ μένουν ἐκτεθειμένα στὸ ὕπαιθρο πρέπει νὰ πλένωνται τα- κτικἀ γιὰ νὰ παρεμποδίζεται ἡ θλαθερὴ συσσώρευσις ἀκαθαρ- σιῶν ποὺ λερώνουν τὴν λαμπρή τους ἐμφάνισι. Κι) αὐτὸ εἶναι ἁπλὸ ζήτημα ποὺ δὲν ἀπαιτεῖ τίποτε περισσότερο ἀπὸ τὸ πλύ- σιµο μὲ ζεστὸ νερὸ καὶ σαπούνι καὶ σφόγγισµα μὲ ἕνα µαλα- κὀ ροῦχο. Οἱ ἐκθέσεις κι᾿ οἱ πληροφορίες ποὺ φθάνουν συνεχῶς εἰς τὸ τμῆμα ἐρευνῶν ποὺ διατηρεῖ ἡ Ἑταιρεία Χάλυδος Σιέφ- φηλντ ἐκθειάζουν τὸν µεγάλον κύκλον τῶν ὑπηρεσιῶν ποὺ προσφέρουν τὰ ἀντικείμενα ἀνοξειδώτου χάλυθος εἰς ὁλόκλη- ρον τὸν κόσμον. Κι’ αὐτὸ ἀποτελεῖ τὸν μεγαλύτερο ἔπαινο γιὰ τὴν φροντίδα καὶ τὴν τέχνη ποὺ ἐφαρμόζονται εἰς ὅλα τὰ στάδια τῆς παραγωγῆς τοῦ μετάλλου. Ἐργάτης γραμμῶν τῆς ᾿Αρχῆς προσαρμόζει ἠλεκτρικὰ καλώ- δια εἰς χωρίον τῆς Επαρχίας Κυρηνείας. Ὁ κ. Ι. Μ. Γουϊλλιαμς Ο.Β.Ε. (τότε Διοικητὴς Λάρνακος) ἀνά- θει τὸν διακόπτην δια τὴν παροχἠὴν ἠλεκτρισμοῦ εἰς Μαρί. Ὁ ὑπ' ἀριθμὸν 5 Στροθιλοεναλλακτήρ, τοῦ ὁποίου τὰ ἐπίσημα ἐγ Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ (συνέ-ε ΗΥΞΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ἡ ἜἜκθεσις ἀποκαλύπτει ὅτι κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος µειώθη αὔξησις εἰς τὴν χρῆσιν ἠλεκτρισμοῦ διὰ µαγείριἩ καὶ θέρµανσιν ὕδατος. τὴν. διάρκειαν τοῦ 1957 παρεσχέθη ἠλεκτρικὸν ρεῦμα εἰς Ἡ μαγειρικὰς συσκευὰς (164 τὸ 1926) καὶ 529 συσκευὰς θερ .- σεως ὅδατος (446 τὸ 1956) καὶ καθυστεροῦν εἰσέτι ἀρν-ῖ αἰτήσεις ἐν ἀναμονῇ ἐνδυναμώσεως τῶν ἀγωγῶν διανομῆ!. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ Ἔγινε νέα συμφωνία συντηρήσεώς φωτισμοῦ ὁδῶν ἡ ὁτ καλύπτει τὰ ὑπάρχοντα καὶ θελτιωμένα συστήµατα δὲ φωτισμοῦ τὰ ὁποῖα υἱοθετοῦνται ὑπὸ τῶν Μεγαλυτέρων µων. Ἡ πρόχειρος αὐτὴ συμφωνία εὑρίσκετο ὑπὸ µελέτην « τῶν Δήμων κατὰ τὸ τέλος τοῦ ἔτους. Λἱ ὑπηρεσίαι τοῦ τν κοῦὈ προσωπικοῦ τῆς ᾽Αρχῆς παρεχώροῦντο προθύµως εἰς τε Δήμους διὰ θελτιώσεις ὁδικῶν φωτισμῶν εἰς τὰς κυριώτ'β ὁδικὰς ἀρτηρίας. Διὰ τὸν σκοπὸν αὐτὸν ὑπεθλήθησαν σ,ξ: καὶ προσφοραί. Εἰς τὰ χωρία τὰ συνδεόµενα μὲ τὸ δίκτυον τῆς Αοι παρεχωρήθησαν εὐθηναὶ ἐγκαταστάσεις ὁδικοῦ φωτισμοί : νάµει συμφωνίας μεταξὺ τῆς κοινότητος τοῦ χωρίου καὶ ΄ ᾿Αρχῆς. ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ Ἡ Ἔκθεσις ἀναφέρει ὅτι ὁ Κεντρικὸς Ἠλεκτροπαρ: |. γὸς Σταθμὸς Δεκελείας παρήγαγε συνολικῶς κατὰ τὴν Ὁ- κειαν τοῦ ἔτους 146.817.500 µονάδας (κιλοθὰτ) τὸ µέγιζ φορτίον ἢτο 322.100 κιλοθάτ, μὲ παράγοντα φορτίου 5: Πέντε πετρελαιοφόρα σκάφη ἐξεφόρτωσαν 24.468 μµετρ:. τόνους ἀκαθάρτου πετρελαίου εἰς τὰς δεξαμενὰς καυσίµω᾿ ᾿Αρχῆς. Μὲ τὴν λειτουργίαν τοῦ ἀτμολέθητος ὑπ) ἀριθμὸν | τῶν θοηθητικῶν μηχανημάτων κατὰ τὸν ᾽Απρίλιον τοῦ 19204 επληρώθη ἡ πρώτη ἐπέκτασις τοῦ Σταθμοῦ Δεκελείας, ἡ ὁ- περιελαμθάνετο εἰς τὴν Δευτέραν Φάσιν τοῦ σχεδίου ἐξή' τρισμοῦ, Ἡ δευτέρα ἐπέκτασις εἰς τὸν Σταθμὸν ἡ περι]. Εἰς τὴν ᾿Επαρχίαν Λευκωσίας 11Η αι Ἱ : ναν τὸν παρελθόντα Φεθρουάριον ὑπὸ τῆς Α.Ε. τοῦ Κωθερνήτου. ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ὴν σελίδα 3) ομένη εἰς τὴν Τρίτην Φάσιν τοῦ σχεδίου καὶ περιλαμθά- τα τὸν ὑπ ἀριθμὸν 5 στροθιλοεναλλακτῆρα (14.000 κιλο- } καὶ τὸν ὑπ ἀριθμὸν 6 ἀτμολέθητα μετὰ τῶν θοηθητικῶν ανηµάτων συνεπληρώθη καὶ ἐτέθη εἰς λειτουργίαν διὰ κα- ἕλωσιν περὶ «τὸ τέλος τοῦ ἔτους. Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ις ἤρχισαν. ἐργασίαι διὰ τὴν Τετάρτην Φάσιν τοῦ σχεδίου μεκτρισμοῦ, ἡ ὁποία περιλαμθάνει τὴν τρίτην καὶ τελευ- αν ἐπέκτασιν τοῦ Σταθμοῦ. Ἡ ἐπέκτασις αὕτη, ἡ ὁποία στεγάσῃ ἕνα τέταρτον στροθιλοεναλλακτήρα 14.000 κιλο- καὶ δύο ἀτμολέθητας τῶν 90.000 λιπρῶν μὲ τὰ θοηθητικἁ νήματα καὶ τὸ σύστηµα ἐλέγχου θὰ συμπληρωθῇ μέχρι ους τοῦ 1959. ὍὉ Σταθμὸς θὰ ἔχῃ τότε µεγίστην ἀπόδοσιν 00 κιλοθὰτ μὲ δύο στροθιλοεναλλακτήρας τῶν 7.000 κιλο- 'τέσσαρας τῶν 14.000 καὶ ὀκτὼ ἀτμολέθητας τῶν 90.000 ρῶν. ΑΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Ἡ Ἔκθεσις περαίνουσα ἀναφέρε: Κατὰ τὰς ἀρχὰς ἓ) 00/7 τὰ προγνωστικὰ τῆς ᾿Αρχῆς διὰ τὴν μελλοντικὴν ζή- σι ἠλεκτρισμοῦ ἀνεθεωρήθησαν καὶ πάλιν. Τὰ νέα προγνω- κὰ ἐπεθεθαίωσαν ὅτι ἡ ραγδαία ἀνάπτυξις εἰς τὴν ζήτησιν ἠλεκτρισμόν, ποὺ ἀναφέρεται εἰς τὸ τέλος τῆς Τετάρτης Ε,ησίας ᾿Εκθέσεως ἐσυνεχίσθη καὶ ὅτι τὰ προηγούμενα σχέ- τῆς ᾿Αρχῆξς ἐπὶ τῶν ὁποίων ἐθασίσθησαν αἱ οἰκονομικαὶ αγκαι της θὰ ἦσαν ἀνεπαρκῆ. Ἠτο ἐπίσης πρόδηλον ὅτι πρῶτον τμῆμα ἑνὸς νέου ἠλεκτροπαραγωγοῦ σταθμοῦ πρέ- νὰ εὑρίόκεται ἐν λειτουργίᾳ οὐχὶ ἀργότερον τοῦ χειμῶνος 1960, διὰ νὰ δυνηθῃ ἡ ᾿Αρχὴ νὰ συνεχίσῃ τὴν παροχὴν «κτρισμοῦ ἄνευ διακοπῶν καὶ νὰ διαθέτῃ τὸ σύνηθες περι- Ριον. ἐπιπροσθέτων γεννητριῶν διὰ σκοποὺς συντηρήσεων : ἐπιδιορθώσεων. Θὰ ὑπάρξῃ ἀνάγκη τοποθετήσεως νέων ὠγῶν. τάσεως 132.000 θόλτς οἱ ὁποῖοι νὰ μεταφέρουν τὸν κτρισμὸν ἐκ τοῦ νέου σταθμοῦ εἰς τὰ κυριώτερα κέντρα ζη΄ Ἱζως καὶ πρὸς τοῦτο ἐγένετο µελέτη περὶ τὸ τέλος Μαΐου 7 διὰ νὰ ἐξευρεθῇ ὁ οἰκονομικώτερος τρόπος ἐπεκτάσεως | ἠλεκτρικοῦ δικτύου. (συνέχεια εἰς τὴν σελίδα 7) ργάτης γραμμῶν σύρει καλώδια πρὸ τῆς προσαρμογῆς των εἰς πασσάλους. υπ Ἡ κ. Γ. Σίνκλαιρ θέτει εἰς λειτουργίαν τὸν ὑπ) ἀριθμὸν 4 στρο- θιλοεναλλακτήρα εἰς Δεκέλειαν τὸν Μάρτιον 1957. η

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΦΙΖΕΣ ΛΕΥΚΑΣ 1p
Τυφλοί μαθηταί στις Εξετάσεις του Κυπριακού Πιστοποιητικού 2p
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ 2p
Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Πολιτισμός 3,5p
Υποτροφία των Ηνωμένων Εθνών διά Κύπριον 6p
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ 6p
Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 4,6p