Back

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-07-18

Οἱ ΕΚΙΟΙ ΜΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ο Ι Ἔκτοι ᾽Αγῶνες τῆς Βρεττανικῆς Αὐτοκρατορίας καὶ τῆς Κοινοπολιτείας γίνονται αὐτὸν τὸν μῆνα στὸ Κάρδιφ, τὴν πρωτεύουσα τῆς Οὐαλλίας. Τὰ ἐγκαίνια τῶν ἀγώνων θὰ τε- λέσῃ σήµερα ὁ Δοὺξ τοῦ Ἐδιμόούργου καὶ τόσον ἡ Βασί- λισσα Ἐλισάθετ ὅσον καὶ ὁ Δοὺξ, θὰ παραστοῦν στοὺς τελικοὺς κολυμθητικοὺς ἀγῶνες τὴν Παρασκευὴ 25 Ἰουλίου καὶ εἰς τοὺς τελικοὺς ἀγῶνες δρόμου καὶ στίδου ποὺ θὰ τοὺς ἆκολο- θήσῃ ἡ τελετὴ τοῦ κλεισίματος τῶν ἀγώνων στὶς 26 ᾿Τουλίου. Οἱ ἀγῶνες θὰ μοιάζουν μὲ οἰκογενειακὴ συγκέντρωσι 1410 ἀθλητῶν καὶ συνοδῶν ἀπὸ 37 χῶρες τῆς Κοινοπολιτείας καὶ τῆς Αὐτοκρατορίας. Οἱ ἀθλητὲς θὰ λάδουν µέρος σὲ ἐννέοι σειρὲς ἀγώνων- ἀγῶνες δρόμου καὶ. στίδου, κολύμθησιν καὶ κατάδυσιν, πυγµαχίαν, ποδηλασίαν, πάλην, κωπηλασίαν, ἄρσιν θαρῶν, ξιφομαχίαν καὶ σφαιροθολίαν. Ὑπάρχουν δέκα διαφο- ρετικὰ στάδια ἐκτὸς ἀπὸ τὸ θαυμάσιο χωριὸ τῶν ᾽Αγώνων τῆς Αὐτοκρατορίας. Ὁλόκληρη ἡ ὀργάνώσις τῶν ἀγώνων ὀὁασίζεται σὲ 34 ἔπι- τροπὲς ὑπεύθυνες σὲ ᾿Εκτελεστικὸν Συμθούλιον ποὺ πρόεδρος καὶ ἐμπνευστής του εἶναι ὁ Σὲρ Γκόντφρεὺ Λιούλων. Οἱ ᾿Αγῶ- νες αὐτοὶ δὲν εἶναι νέα ἰδέα. Ἡ ἀρχικὴ εἰσήγησις δημοσιεύ- τηκε στὶς ἐφημερίδες καὶ τὰ περιοδικὰ τοῦ Λονδίνου τὸ 1891, κύ αὐτὸ ἦταν πέντε χρόνια πρὶν ἀρχίσουν οἱ σύγχρονοι Ὅλυμ- πιακοὶ ᾽Αγῶνες. Μόλις τὸ 1930, ὅμως, ἔγιναν οἱ πρῶτοι ᾽Αγῶνες τῆς Αύτο- κρατορίας στὸ Χάμιλτον τοῦ Οντάριο. Τὸ 1911 ἔγινε κάτι σὰν πρόγονος τῶν ἀγώνων αὐτῶν ὅταν ἡ Βρεττανία, ἡ Αὐστραλία, ὁ Καναδᾶς καὶ ἡ Μότιος ᾽Αϕρικὴ ἔλαθαν µέρος σὲ ἀγῶνες '.στίδου, πυγµαχίαν, κολύμδησιν καὶ πάλην κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ἑορτῶν τῆς Στέψεως τοῦ Βασιλέως Γεωργίου τοῦ 2ου. Οἱ ᾿᾽Αγῶνες διοργανώνονται κάθε τέσσερα χρόνια καὶ μετὰ τὸ Χάμιλτον ἔγιναν στὸ Λονδῖνο τὸ 1934, στὸ Σὐδνεῦ τὸ 1938, μετὰ ἀκολούθησαν τὰ χρόνια τοῦ πολέμου καὶ µεταπολε- μικῶς ἔγιναν στὸ Ώκλαντ τὸ 1950 καὶ στὸ Βανκοῦδερ τὸ 1953, Κατὰ τὴν συνεδρίαν τῆς Ὁμοσπονδίας τῶν ᾽Αγώνων τῆς Βρεττανικῆς Αὐτοκρατορίας καὶ Μοινοπολιτείας τοῦ Βανκοῦ- 6ερ ἡ Οὐαλλία προσεκλήθη νὰ διοργανώση τοὺς φετεινοὺς ᾽Αγῶνες, ἡ πρώτη μικρὴ χώρα ποὺ τῆς ἀπονέμεται αὑτὴ ἡ τιµή. Στὸ Βανκοῦθερ συμμετεῖχαν 789 ἀθλητὲς καὶ λειτουργοὶ ἀπὸ 24 χῶρες. Οἱ πιὸ καλοὶ ὑπολογισμοὶ ἀναθιόάζουν τὸν ἀριθμὸν τῶν ἀθλητῶν σὲ 1.000. Οἱ τρεῖς κυριώτερες Κατηγο- ρίες γιὰ τὴν κατάρτισι σχεδίων σαν διοίκησις, διευκολύνσεις καὶ οἰκονομικά. Γιὰ τοὺς ἐννέα ὑποχρεωτικοὺς ἀγῶνες το οὐσιῶδες ὅπως δημιουργηθοῦν στάδια διεθνοῦς ἐπιπέδου. Ἠτο ἐπίσης οὐσιῶ- δες ὅπως ἀνεγερθῆ ἕνα Χωριὸ τῶν ᾽Αγώνων γιὰ τὴν ἄνεσι τῶν ἀθλητῶν καὶ τῶν διαφόρων συνοδῶν τους. Ἡ πυγμαχία, ἡ πάλη, ἡ ἄρσις θαρῶν, ἡ σφαιροθολία καὶ ἡ ποδηλασία δὲν πα- ρουσίαζαν ἰδιαίτερη δυσκολία γιατὶ ὑπῆρχαν καλὲς αἴθουσες, διεθνῆ πάρκα καὶ ἕνα θαυμάσιο στάδιο ποδηλατοδρομιῶν. Οἱ κυριώτεροι «πονοκέφαλοι» ῆταν ἕνα στάδιο γιὰ ἀγῶνές στίδου καὶ ἕνα διεθνὲς κολυµθητήριο, τόπος κωπηλασίας καὶ τὸ σπουδαιότερον ὅλων τὸ Χωριό. Ολοι συμφωνοῦσαν πὼς ὁ µόνος τόπος γιὰ τὸ κυρίως στάδιο δν τὸ Πάρκο τοῦ Κάρδιφφ, ὅπου εἶναι τὰ κεντρικἁ τοῦ Ράκπη Οὐαλλίας. Αὐτὸ ὅμως εἶναι τὸ στάδιο γιὰ ράκπη καὶ στὴν περίμετρό του Ὑίνονται σκυλοδρομίες δυὸ φορὲς τὴν θδομάδα. Μὲ τὴν συνεργασία τῶν ἀρχῶν σκυλοδρομιῶν, ἔγινε διε- θνὴς δρόμος ἀγώνων στὸν δρόμο τῶν σκυλοδρομιῶν καὶ στὸ ἐσωτερικὸ ἔγινε νέος δρόμος γιὰ τὶς σκυλοδροµίες γιὰ νὰ µποροῦν νὰ συνεχίσουν χωρὶς νὰ διακοποῦν. Ὑπῆρχε ἐπίσης ἀνάγκη γιὰ ἐντελῶς νέα ἀποδυτήρια καὶ προσωρινά καθίσματα στὸ ἐπίπεδο τοῦ ἐδάφους ὅπου συνήθως στέκονται οἱ θεατὲς τοῦ ράκπη. Τὸ τροποποιημένο γήπεδο μπορεῖ νὰἁ περιλάδῃ 36.500 θεατὲς συμπεριλαμδανομένης καὶ τῆς ἐξέδρας μὲ 8.000 ἱσταμένους. Στὴν ἐξέδρα αὐτὴ θρίσκεται ἐπίσης ὁ μεγάλος πίνακας τῶν ἀποτελεσμάτων στὸν ὁποῖον θὰ ἀναγράφωνται τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἀγώνων. ᾽Αμέσως μετὰ τοὺς ἀγῶνες κάθε τι θὰ μετατραπῇῃ στὴν ἀρχική του κατάστασι. Τὰ ἔξοδα ἐδῶ θὰ εἶναι περίπου 540.000. Ἡ λὺσις τοῦ προόλήματος τοῦ κολυµθητηρίου ἐδόθη ἀπὸ τὸν Ὀργανισμὸ τῆς Πολιτείας Κάρδιφ, ποὺ ἀπεφάσισε νὰ κάµη ἕνα τέτοιο κολυµθητήριο ὡς µέρος σχεδίου ἀναπτύξεως γιὰ τὴν ο πρωτεύουσα, Τὸ Αὐτοκρατορικὸ Κολυμδβητήριον Οὐαλλίας ποὺ στοίχισε πάνω ἀπὸ 5650.000 τέλειωσε τὸν Μάρτιο, | Ἡ ἈΚωπηλασία χρειάστηκε σημαντικὴ σκέψι γιατὶ δὲν ὑπάρχει κατάλληλο µέρος στὴν Μότιο Οὐαλλία. Τέλος ἐξελέγη ἡ Λίμνη Πάταρν στοὺς πρόποδες τοῦ Σνόουντον, στὴν Βόρειο Οὐαλλία. Ἡ. λίμνη παρέχει μιά εὐθεία ἁπαλὴ γραμμὴ µήκους Ίνα μίλια μὲ ἀρκετὸ πλάτος γιὰ νὰ κωπηλατοῦν στὴν ἴδια γραμμὴ τέσσερεις θάρκες. | : - ”. Ὁ Γκόρντον Πῆρυ ὁ Βρεττανὸς δροµεύς, ξεπερνᾶ τὸν Μίκλος ΣζάΦο τῆς Οὐγγαρίας, στὸν ἀγῶνα δύο μιλίων στοὺς Βρετ- τανικοὺς ἀγῶνες ποὺ ἔγιναν τελευταίως στὸ Χουάϊῖτ Σίτυ τοῦ Λονδίνου. Καὶ οἱ δύο ἀθλητὲς ἐσημείώσαν τὸν ἴδιον χρόνο (8 λεπτά καὶ 4δμ δευτερόλεπτα) καὶ τὸ ἀποτέλεσμα ἀνεκοι- νώθη κατόπιν φωτογραφίσεώς (φῶτο φίνις). Τὸ περιθάλλον εἶναι θαυμάσιο, ἀλλὰ δὲν ὑπῆρχαν οἱ διευ- κολύνσεις. Κι ἔτσι ἐδῶ ὅλα ἄρχισαν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ καὶ οἱ δαπάνες ἀνῆλθαν σὲ ὁ 20.000 περίπου. :. Τέλος εἰς τὸ Χωριὸ τῶν ᾽Αγώνων σ᾿ ἕνα τμῆμα τῆς µεγά- λης θάσεως τῆς Βασιλικῆς ᾿Αεροπορίας στὸ Σαἱὶντ ἼὪΑθαν, 15 µίλια ἀπ᾿ τὸ Κάρδιφ. ᾿Εδῶ ἐλήφθη πρόνοια γιὰ κάθε τι ποὺ θὰ ἐπιθυμοῦσαν οἱ ἀθλητὲς κι’ οἳ συνοδοί τους. Τὰ δωμάτια εἶναι καλὰ ἐπιπλωμένα καὶ οἱ διευκολύνσεις ἐξασκήσεως τῶν ἀἆθλη- τῶν περιλαμθάνουν μιὰ συνηθισμένη πισίνα, γυμναστήριο καὶ τμῆμα γιὰ τοὺς ἀγῶνες δρόμου. Ὑπάρχουν ἐπίσης αἴθουσες ἀναπαύσεως, κινηματογράφος, καντίνα καὶ καταστήµατα, Πολλοὶ εἰδικοὶ ἀποκαλοῦν αὐτὸ τὸ Χωριὸ τὸ καλώτερο ποὺ ἔγινε ποτέ, κι’ ἀσφαλῶς αὐτὸς ταν ὁ σκοπὸς τῶν ὀργανωτῶν. Ὅλες αὐτὲς οἱ διευκολύνσεις στοιχίζουν χρήματα, ἐπιπροσθέ- τως δὲ οἱ ὁμάδες εἶναι φιλοξενούμενοι τῆς Οὐαλλίας ἀπ᾿ ὅλες τὶς ἀπόψεις ἀπὸ τὴν στιγµὴ τῆς ἀφίξεώς τους στὸ Κάρδιφ µέχρι τῆς στιγμῆς τῆς ἀναχωρήσεώς τους. Δὲν πληρώνουν τίποτα γιὰ τροφή, µεταφορά, διασκεδάσεις καὶ ἡ χώρα τους θὰ πληρώση τὰ ἔξοδα τοῦ ταξιδίου μετ ἐπιστροφῆς. Τὰ ἔξοδα γιὰ τὴν συντήρησι τοῦ χωριοῦ µόνον θά εἶναι ἂνω τῶν ᾱ 30.000. Οἱ ἀρχικοὶ ὑπολογισμοὶ γιὰ τὰ ἔξοδα ἐθασίζοντο σὲ 1.000 ἀθλητὲς καὶ συνοδούς, κι’ ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς ἀνῆλθε κατὰ 20 τοῖς ἑκατὸν κι ἔτσι τὰ διάφορα ποσὰ ποὺ ὑπελαγίσθησαν αὐξήθηκαν ἀναλόγως. Εῖναι φανερὸ πὼς ἡ συνολικὴ δαπάνη θά ἀνέλθη σὲ 5 250.000 περίπου, ἕνα µεγάλο ποσὸ γιά μιὰ µι- κρὴ χώρα, ἡ δουλειἁ γιὰ τὴν ἀνεύρεσί του: ὅμως διεξήχθη μὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ ἐπιτυχία. Μ' αὗτή της τὴ δραστηριότητα ἡ Οὐαλλία, μὲ ὑψηλὸ πνεῦ- μα καὶ θερμὴ φιλοξενία, δίνει μιὰ ἐξαιρετικὴ συνεισφορὰ στὴν δύναμη καὶ ἀγάπη ποὺ κάθε τέσσερα χρόνια δίνουν ζωὴ στοὺς ᾿Αγῶνες τῆς Κοινοπολιτείας. ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.12 Δελτίον Εἰδήσεων 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰἀ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 2.30 Παιδικὴ Γωνιὰ 6.00 Λαϊκὰ τραγούδια 6.30 Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 7.10 Εὐρωπαϊκὲς μελωδίες 7.30 Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.20 ᾿Ορχήστρα Κουὴνς Χὼλ δ.30 Ίθλεπτο αὐτοκινητιστῶν 9.00 Ρωτᾶτε κι ἀπαντοῦμε 9.15 Ρεσιτὰλ πιάνου 9.45 Ἡ Ρένα Βλαχοπούλου 9.55 Περίληψις Εἰδήσεων ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΤΟΥΛΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικά τραγούδια 3.00 ᾿Απ ὅλο τὸν κόσμο 2.30 Παιδικἡ Γωνιὰ 6.00 Ἑλληνικὰά τραγούδια 6.30 Εὔθυμη Μισὴ Ὥρα 7.00 Ἱσπανικὴ µουσικἡ 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν δ.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.30 “Ωρα τῆς Όπερας | «Χώρα τῶν Χαμόγελων (Λέχαρ) 9.30 Βιθλιοκρισία 9.522 Περίληψις Εἰδήσεων ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ελληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσημµεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ελληνικά τραγούδια 3.00 ᾿Απ᾿ ὅλο τὸν κόσμο 3.30 Ρωτᾶτε κι’ ἀπαντοῦμε 32.45 Χοροὶ «Καλύψο» 6.00 Ελληνικὲς μελωδίες 6.30 Ιατρὸς τῆς Οἴκογενείας 6.40 Λαϊκὰ τραγούδια 7.00 ᾿Απ’ ὅτι διαδάζω 7.10 Χαθανέζικη µουσικἡ 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.30 «Βιθλικὰ τραγούδια» (Ἠτόόρζιακ) 9 10 Μουσικἡ χοροῦ 9.30 Γράμμα ἀπὸ τὸ Λονδῖνο 9.42 Ἡ Μάγια Μελάγια 9.52 Περίληψις Εἰδήσεων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 3.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.30 ὌἎρα τῆς Γυναίκας 3.50 Διάσημοι ἀστέρες 6.00 ᾿Εδῶ Λονδῖνο 6.30 Ποικίλη μουσικὴ 7.00 Τὰ κινημ. ἔργα τῆς προσεχοῦς ἑθδομάδος 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.20 ᾿Επιτυχίες Τόνυ Μάρτιν 5.30 Ἡ Μονὴ Μαχαιρᾶ 8.45 Ορχήστρα χοροῦ Κ.Ρ.Υ. 9.00 Κλασσικὴ Μουσικὴ κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Ἑλληνικὰ Προγράμματα τῆς Κ.Ρ.Υ. 9.45 Τραγουδᾶ ὁ Γκεταρὺ 9.55 Περίληψις Εἰδήσεων ΣΑΒΒΑΤΟΝ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 6.350 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ελληνικὰ τραγούδια 5.00 Δημοτικά τραγούδια 5.30 Παιδικἡὴ Γωνιὰ 6.00 Φίλοι στὸ ᾿Εξωτερικὸ 6.50 ᾿Απὸ τὸν τύπο τῆς Ἑλλάδος 7.00 ᾿Αθλητικὰ χρονικὰ 7.10 Μουσικἡ τῶν τσιγγάνων 7.30 Κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.15 Μουσικὸ Σταυρόλεξο 8.45 Διήγημα 9.00 Ἑλληνικὲς μελωδίες 9.30 Μουσικἡ χοροῦ 9.23 Περίληψις Εἰδήσεων ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 7.00 Πρωϊνοὶ ρυθμοὶ 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.15 Ἐλαφρὰ μουσικὴ 8.30 Ἕλλην. καὶ Εύὐρωπ. τραγούδια 9.00 Κυριακάτίκη πρωϊνή συναυλία 10.00 Θρησκευτικὸ ἡμίωρο 10.30 Κύπριοι Καλλιτέχναι 11.00 Πρωϊνὲς μελωδίες 11.30 Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 12.10 Ἑλληνικοὶ χοροὶ 12.30 Θέατρο : 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ελληνικὰ τραγούδια 5.00 ᾿Απ΄ ὅλο τὸν κόσµο 5.30 Παιδικὴ Γωνιά 6.00 Ελληνικὲς μελωδίες 6.30 Ἐλαφρὰ ἵλασ. Μουσικἡ 7.00 Εὔθυμη Μισὴ Ωρα 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.10 ᾽Αποτελέσματα ποδοσφ. συναντ. Αὐστραλίας δ.15 Ξένα ᾿Αστέρια 8.45 ᾽Απὸ τὴν Ἑλληνικὴν Μυθολογία (Ἡρακλῆς) 9.00 “Έξη αἰῶνες μουσικῆς πιάνου 9.40 Τραγουδᾶ ἡ ”Ίρμα Κολάση 9.55 Περίληψις Εἰδήσεων ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη µουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 2.00 ᾿Απ ὅλο τὸν κόσµο 5.30 Ὥρα τῆς Γυναίκας 5.50 Δελτίον τιμῶν 6.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 6.30 Μιὰ µατιὰ γύρω στὸν κόσμο 6.40 Χοροὶ παληοῦ καιροῦ 7.00 ᾿Αθλητικὸ 2θλεπτο 7.20 Μελωδίες ἁκκορντεὸν 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.20 ᾿Ελαφρὰ τραγούδια ἀπὸ τὴν ᾿Ιταλία 8.30 Θέατρο 9.00 Συναυλία μὲ τὴν ᾿Ορχήστρα Κ.Ρ.Υ. 9.55 Περίληψις Εἰδήσεων ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7,1 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη µουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.20 Παιδικἡὴ Γωνιὰ 6.00 Λαϊκὰ τραγούδια 6.30 ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 7.10 Εὐρωπαϊκὰ τραγούδια 7.30 Κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.20 ᾿Εκλεκτὰ ταγκὸ 8.90 Ί0λεπτο αὐτοκινητιστῶν 8.40 Τρίο Λὸς Πάντσιος 9.00 Ρωτᾶτε κι ἀπαντοῦμε 9.15 ὌἜργα Κλασ. μουσικῆς 9.45 Ἡ Τζένη Χαρίτου 9.25 Περίληψις Εἰδήσεων ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικά τραγούδια 5.00 ᾽᾿Απ' ὅλο τὸν κόσµο 2.30 Παιδικἡὴ Γωνιὰ 6.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 6.20 Εὔθυμη Μισὴ “Ώρα 7.00 ᾿Επιλογὴ ἀπὸ ὀπερέττες 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκρθατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 6.20 Μουσικἡ Θιολιοῦ δ.30 Αριες ἀπὸ ὄπερες 9.30 Ποιητικἁ ᾿Ανθολογήματα 9.45 Τὸ Τρίο Μπὲλ Μάντο 9.52 Περίληψις Εἰδήσεων ΠΕΜΠΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη µουσικἠ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 ᾿Απ΄᾽ ὅλον τὸν κόσµο 5.20 Ρωτᾶτε κι ἀπαντοῦμε 5.45 Ρυθμοὶ Ρούμπας 6.00 Ἑλληνικὲς μελωδίες 6.30 ᾿Ιατρὸς τῆς Οἰκογενείας 6.40 Λαϊκὰ τραγούδια 7.00 ᾿Απ' ὅτι διαθάζω 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.30 «Αἱ φρόνιµοι Παρθένοι» (Μπὰχ--Οὐῶλτον) 9.10 Μουσικἡ χοροῦ 9.30 Γράµµα ἀπὸ τὴν ᾿Αθήνα 9.45 Τραγουδᾶ ἡ ζωὴ Μάγκου 9.55 Περίληψις Εἰδήσεων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικά τραγούδια 5.30 Ὥρα τῆς Γυναίκας 6.00 ᾿Εδῶ Λονδῖνο 6.30 Ποικίλη μουσικὴ 7.00 Τὰ κινημ. ἔργα τῆς προσ. ἑθδομάδος 7.15 Μουσικἡ τζιὰζ 7.30 Κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν δ.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.20 Τὸ Φρούριο Καντάρας 8.45 ᾿Ορχήστρα χοροῦ Ι.Ρ.Υ. 9.00 Κλασσικὴ µουσικἡ κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 9.55 Περίληψις Εἰδήσεων ΣΑΒΒΑΤΟΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 190 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη µουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Δημοτικὰ τραγούδια 5.30 Παιδικἡὴ Γωνιὰ 6.00 Φίλοι στὸ ᾿Εξωτερικὸ 6.30 ᾽Απὸ τὸν τύπο τῆς' Ἑλλάδος 6.40 Μουσικὸ ποτπουρρὶ 7.00 ᾿Επιστημονικὰ χρονικὰ 7.10 Λαϊκὴ μουσικἡ 7.30 Κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων δ.15 Μουσικὸ σταυρόλεξο 6.45 ᾽Απὸ κινηµ. ἔργα 9.00 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 9.30 Μουσικἡὴ χοροῦ 9.55 Περίληψις Εἰδήσεώων. ΚΥΡΙΑΚΗ 35 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 7.00 Πρωϊνοὶ ρυθμοὶ 6.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.15 ᾿Ελαφρὰ μουσικὴ 8.30 Ἕλλην. καὶ Εὐρωπ. τραγούδια 9,00 Κυριακάτικη πρωϊνὴ συναυλία 10.00 Θρησκευτικὸ ἡμίωρο 10.30 Κύπριοι Καλλιτέχναι 11.00 Πρωϊνὲς μελωδίες 11.30 Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 12.10 Δημοτικὰ τραγούδια 12.30 Θέατρο 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 ᾿Απ΄ ὅλο τὸν κόσµο 5.30 Παιδικὴ Γωνιὰ 6.00 Ἑλληνικὲς μελωδίες 6.30 ᾿Ελαφρὰ Κλασ. μουσικὴ 7.00 Εὔθυμη Μισὴ “Ώρα 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.10 ᾽Αποτελέσματα ποδοσφ. συναντ. Αὐστραλίας 8.45 ᾿Απὸ τὴν Ἑλληνικὴν Μυθολογία (Ἡρακλῆς) 9.00 ᾿Ἐκλεκτοὶ Δίσκοι 9.40 Ὁ Σῶτος Παναγόπουλος 9.52 Περίληψις Εἰδήσεων ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυ-ίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 ᾽Απ ὅλον τὸν κόσμο 5.30 Ὥρα τῆς Γυναίκας 5.50 Δελτίον τιμῶν 6.00 Ελληνικά τραγούδια 6.30 Μιὰ ματιὰ γύρω στὸν κόσμο 7.00 ᾿Αθλητικὸ 2Ολεπτο 7.390 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ ὙΣχόλιον 8.30 Θέατρο 9.00 ᾽Αποσπάσματα Χριστ. Συναυλίας 9.4) Σωματικὴ ἀγωγὴ 9.52 Περίληψις Εἰδήσεων Ἔκδοσις Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων ορ, ο ν κ ὤ τι ο. ς “ ’ 3 Ἄ γρ 7 ῤ 0 Ζ 2 Ζ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 ΙΟΥΛΙΟΥ, 1956 τς « 7, σσ κα ΨΑΡΟΒΑΡΚΕΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ , 4 ὰ ψάρεμα. ἵ Ὑι - ἑτοιμάζει τὸ δόλωμα πρὶν ξανοικτε όνας ἕνας ψαρᾶς τῆς εἰκ , μέρος ὁ μπροστινὸ 5 τὸ (ΑΝΩ) Ἡ Λαίδη Φοὺτ θαυμάζει τὸ Κύπελλον (ΔΕΞΙΑ) Ἡ Λαίδη Φοὺτ (μὲ τὸ κύπελλον) φωτογραφεῖται εἰς τὸ Κυθερ- νεῖον μὲ (ἐξ ἀριστερῶν πρὸς τὰ δεξιἀ) τὴν Δίδα Σ. Χοθιδιάν, ᾽Ανωτέραν ᾿Επισκέπτριαν Ὑγείας, τὸν Δρα 1. Χ. Κλάρκ, Διευ- θυντὴν ᾿Ιατρικῶν Ὑπηρεσιῶν καὶ τὴν Δίδα Τ. Αζίζ, ᾽Ανωτέραν ᾽Αδελφὴν εἰς τὸ Γενικὸν Μοσοκομεῖον Λευκωσίας. ΒΡΕΦΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ᾽Απονομὴ Βραβείου εἰς Κύπρον το Ἐθνικὸν Συμθούλιον Βρεφικῆς Εὐημερίας τοῦ Ἠνωμέ- νου Βασιλείου ἀπένειμε τὸ ἐφετεινόν του θραθεῖον--ἕνα κύπελλον--εἰς τὴν Κύπρον εἰς ἀναγνώρισιν τῆς καλῆς ἐργασίας τῆς ἐπιτελουμένης ἐν τῇ Νήσῳ διὰ τὴν εὐημερίαν τῶν µητέρων καὶ τῶν νηπίων, τόσον εἰς τὰς πόλεις ὅσον καὶ εἰς τὰς ἀγρο- τικἁς περιοχάς. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟΗ ΚΛΑΔΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ πΠ ΡΟ ὀλίγων ἑθδομάδων ὁ ὑποναύαρχος Ρόγερ ἡἠτὶκ 0. 08.Ε., Ὀ.9.Ο., Ὑπαρχηγὸς τῆς Ταξιαρχίας Φορητῶν Νοσοκομείων 'Αγίου ᾿Ιώὠάννου, ἀπένειμε Πιστοποιητικὰἁ Πρώ- των Βοηθειῶν εἰς µέλη τοῦ προσφάτως ἱδρυθέντος Κλάδου ΙΠΠο- λιτικῆς ᾿Αεροπορίας τῆς Ταξιαρχίας 'Αγίου ᾿]ώάννου, ὍὉ κ. Γουΐλλιαμς, 'Βοηθὸς Διοικητὴς τῆς Ταξιαρχίας ἐν Κύπρῳ ἢτο ὑπεύθυνος διὰ τὴν διδασκαλίαν Πρώτων Βοηθειῶν εἷς τὸν Κλάδον. Εἰς τὴν εἰκόνα µέλη τοῦ Κλάδου Πολιτικῆς ᾿Αεροπορίας μὲ τά Πιστοποιητικά των Πρώτων Βοηθειῶν. Τὸ ἀραθεῖον τοῦτο, τὸ ὁποῖον κατὰ τὰ παρελθόντα ἔτη ἀπενήθη εἰς ἄλλας ὑπερποντίους χώρας, ἀποτελεῖ µεγίστην τιμὴν διὰ τὸ ἰατρικὸν προσωπικὸν τῆς ΙΜήσου καὶ ἰδιαιτέρως διἁ τοὺς ᾿Ἐπισκέπτας Ὑγείας, τὰ πρόσωπα τὰ ἐπιφορτισμένα μὲ τὴν φροντίδα τῆς ὑγείας τῶν παιδιῶν καὶ τὰς µαῖας, Η ΔΙΕΥΘΥΝΜΟΥΣΑ ΑΔΕΛΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ Ἡ Δὶς Φ. Μ. Οὐτὲλλ 0.Β.Ε., Διευθύνουσα Ἡοσοκόμος εἰς τὸ Ὑπουργεῖον ᾽Αποικιῶν, ἐπεσκέφθη προσφάτως τὴν Νῆσον καὶ συνοδευοµένη ὑπὸ τοῦ Διευθυντοῦ ᾿Ιατρικῶν Ὑπηρεσιῶν Δρος 1. Χ. Κλάρκ, περιώδευσε ἀριθμὸν Κυθερνητικῶν καὶ ἅλ- λων ἰατρικῶν ἱδρυμάτων. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐπισκέψεώς της, ἡ ὁποία διήρκεσε ἀπὸ τῆς Ἄης μέχρι τῆς ΊΊης ᾿Ιουλίου, ἡ Δὶς Οὐτέλλ, ἐπεθεώ- Ρησε ὅλα τὰ Νυθερνητικὰἁ Νοσοκομεῖα, τὰ σανατόρια Κυπε- ρούντας καὶ ᾿Αθαλάσσης καὶ τὸ ἄσυλον φρενοπαθῶν. ᾿Επεσκέ- φθη ἐπίσης τὰ ἀγροτικά κέντρα ὑγείας εἰς Παλαιχῶρι, Εὐδή- µου, Κοφίνου καὶ πολλά ἄλλα. Γενικὴ ἄποψις τῶν ἐγκαταστάσεων ἀποπλύσεως τῆς Μεταλλευτικῆς Εταιρείας εἰς Ξερόν. Τὰ Κυπριακἀ Μεταλλεῖα κατὰ τὸ 1957 Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ἀξία τῶν μεταλλευτικῶν προϊόντων ποὺ ἐξήχθησαν κατὰ τὸ 1957 το 104 ἑκατομμύρια περίπου, ἐν συγκρίσει μὲ ὀλίγον κάτω τῶν 14 ἑκατομμυρίων κατὰ τὸ 1956. Αὐτὸ ἀποκαλύπτεται εἰς τὴν Ἐτησίαν Ἔκθεσιν τοῦ Ἐπι- θεωρητοῦ Μεταλλείων διὰ τὸ 1957, ἡ ὁποία ἐξεδόθη πρὸ ὁλί- γων ἑθδομάδων. Ἡ Ἔκθεσις ἀποδίδει τὴν ἐλάττωσιν αὐτὴν εἰς τὰς χαµηλοτέρας τιμὰς ποὺ προσεφέρθησαν διὰ χαλκοῦχα καὶ θειοῦχα προϊόντα. Αἱ ποσότητες τῶν μεταλλευμάτων ποὺ ἐξήχθησαν ῆσαν εἰς τὴν πραγματικότητα ἐλαφρῶς µεγαλύτε- βαι παρὰ κατὰ τὸ προηγούµενον ἔτος,. 139.192 τόνοι χαλκούχων προϊόντων ἀξίας 53.899.272 καὶ 762.501 τόνοι σιδηροπυρίτου ἀξίας 52.379.250 ἀπετέλεσαν τὰ 703 περίπου τῆς συνολικῆς ποσότητος μεταλλευτικῶν προϊόν- των ποὺ ἐξήχθησαν. Τὰ ἄλλα κυριώτερα προϊόντα ἦσαν 226.334 τόνοι χαλκο- πυρίτου ἀξίας 51.824.987, 3.900 τόνοι τσιμεντοχαλκοῦ ἀξίας 5 467.586 καὶ 11.886 ἁμιάντου ἀξίας 5717.711. Ὑπολογίζεται ὅτι αἱ κυριώτεραι μεταλλευτικαὶ ἑταιρεῖαι διέθεσαν συνολικῶς εἰς δαπάνας ποσὸν 10 ἑκατομμυρίων περί- που λιρῶν ἀπὸ τὸ ὁποῖον 8 ἑκατομμύρια διετέθησαν ἐπιτο- πίως δι ἀγορὰν προμηθειῶν καὶ πληρωμὴν φόρων, ἡμερομι- σθίών, δικαιωμάτων καὶ ἑνοικίων. Ἡ Ἔκθεσις ἀναφέρει ὅτι κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἔτους συνέθησαν τρία θανατηφόρα δυστυχήματα, εἰς ἕνα ὅμως ἀπὸ αὐτὰ ἀπώλεσαν τὴν ζωὴν τρεῖς ἄνδρες. Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ προηγουμένου ἔτους ἐσυνέθησαν ἓξ θανατηφόρα δυστυχή- µατα εἰς κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἕνας ἄνδρας ἀπώλεσε τὴν ζωήν του. Κατὰ τὸ 1952 ἡ Κυπριακὴ Μεταλλευτικἡ Ἑταιρεία προσ- έλαθε Λειτουργὸν ᾿Ασφαλείας καὶ τοῦτο συνέτεινε ὥστε κατὰ τὸ 1953 τὰ δυστυχήµατα τῆς Ἑταιρείας νὰ μειωθοῦν ἐλαφρῶς, µέχρις ὅμως τοῦ 1954 τὰ ἀποτελέσματα ἔδειξαν μεγάλην 6ελ- τίώσιν. Διὰ δεύτερον κατὰ σειρὰν ἔτος ἡ Κυπριακἡ Μεταλλευτικἡ Ἑταιρεία ἔλαθε τὸν Τίτλον Τιμῆς, τὴν ὑψηλοτέραν διάκρισιν ποὺ ἀπονέμεται ἀπὸ τὸ ᾿Ἐθνικὸν Συμθούλιον ᾿Ασφαλείας τῶν ἨἩνωμένων Πολιτειῶν ᾽Αμερικῆς. Κατὰ τοὺς πρώτους μῆνας τοῦ ἔτους ἐσημειώθησαν ἐντο- πισµέναι περιπτώσεις ἐλλείψεως ἐργατικῶν χειρῶν, ἴδίως εἰς τὸ Μεταλλεῖον τῆς Κυπριακῆς 'Ἑταιρείας Χρωμίου καὶ εἰς τὸ Μεταλλεῖον Καλαθασοῦ, ἡ κατάστασις ὅμως ἐθελτιώθη κατά τοὺς τελευταίους μῆνας τοῦ ἔτους, Οἱ ἐνδιαφερόμενοι ὅμως ἐξακολουθοῦν νὰ ἀντιμετωπίζουν δυσκολίας εἰς τὴν ἐξεύρεσιν εἰδικευμένων τεχνιτῶν, τῶν ὁποί- ων ὁ ἀριθμὸς φαίνεται νὰ εἶναι περιωρισµένος εἰς µίαν ἐποχὴν κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ ηὐξημένη µηχανοποίησις εἰς τὴν 6ιοµηχα- γίαν δημιουργεῖ ηὐξημένην ζήτησιν διὰ τοιοῦτο προσωπικὀν. Σωροὶ χαλκοπυρίτου ἔτοιμοι διὰ φόρτωσιν εἰς μικρὰς φορτη- γίδας εἰς Βασιλικόν, Τὸ μεταλλεῖον ᾽Αμιάντου, Πέρυσι ἐξήχθησαν. 12.000 περίπου τόνοι ᾽Αμιάντου ἀξίας 5 718.000, Καθάρισµα σανιδιῶν σὲ ἰδιωτικὸ πριονιστήριο στὴ Λευκωσία. ρο Φρουτοκιθώτια ση ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ζωτικὸς Παράγων γιὰ τὴν Πώλη: Η ΦΕΤΕΙΝΗ ἐσοδεία ἑσπεριδοειδῶν, ποὺ ὑπολογίζεται 64.363 τόνους, ἐσημείωσε ἐπίδοσι. Ἐξεπέρασε τὴν ραγωγὴν 1956/57 κατὰ 18.000 τόνους καὶ πλέον κι’ ἡ ἐπιτὺ τῆς ὄψιμης παραγωγῆς ὀφείλεται κυρίως στὶς συγχρονισμᾶ μεθόδους καλλιεργείας καὶ στὸ γεγονὸς ὅτι πολλὲς νέες τεῖες ἄρχισαν νὰ καρποφοροῦν. | Τὸ µεγαλύτερον µέρος τῶν ἑσπεριδοειδῶν τοῦ Μησιοῦ πηγαίνει στὸ ἐξωτερικὸ σὲ μιὰ 'συνεχῶς αὐξανομένη ἐξα γικἡ ἀγορά, ἰδίως στὸ Ἠνώμένο Βασίλειο. Ἡ Μεγάλη. Ββ τανία, ποὺ ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ὁ καλύτερος πελάτης ἑσπεριδοειδῆ, ἀγόρασε τὰ 607. τῆς ὅλης ποσότητος ποὺ ὃ γαμε καὶ πλήρωσε γι’ αὐτὰ 51.624.000. Γιὰ νὰ διατηρήσο τὴν θέσι µας στὶς παγκόσμιες ἀγορὲς καὶ στὴν πραγμαῖ τητα γιὰ νὰ τὴν θΘελτιώσουμε ἐν ὄψει τοῦ συνεχῶς αὐξανᾶ νου συναγωνισμοῦ ἀπὸ τὶς ἄλλες παραγωγικὲς χῶρες, οἱ ραγωγοί µας καὶ οἱ ἐξαγωγεῖς πρέπει νὰ προσέξουν ὄχι μὸ τὴν ποιότητα τῶν φρούτων ἀλλὰ καὶ τὶς μεθόδους συσκε σίας καὶ διατηρήσεως τῶν προϊόντων αὐτῶν ὥστε νὰ φτάν στὸν προορισμό τους χωρὶς θλάθες καὶ προσθολὲς κατά θαλάσσιο ταξίδι τους. Ἡ Κυθέρνησις ὥρισε γι αὐτὸ τὸ σή πολὺ ἀκριθεῖς μεθόδους συσκευασίας καὶ μ᾿ αὐτὸ ἔκαμέ µεγάλη συνεισφορὰ γιὰ νὰ γίνουν τὰ Κυπριακὰ προϊόντα μοφιλῆ στὸ ἐξωτερικό. Οἱ κανονισμοὶ συσκευασίας προνοοῦν ὅπως τὰ ξύλινα] θώτια εἶναι ὁμοιόμορφα γιὰ κάθε εἶδος καρποῦ. Τὰ σαν τῶν Φφρουτοκιθωτίων πρέπει νὰ ἔχουν τὸ ἴδιο πάχος καὶ πλα καὶ νὰ ἔχουν ἀποξηρανθῃ προτοῦ γίνουν κιθώτια. Τὰ ὃν : : ἢ φρεσκοκομµένα ξύλα μπορεῖ νὰ µαυρίσουν στὸ θαλάσ Σανίδια φρουτοκιθωτίων καρφώνονται σὲ κιθώτια. ταξίδι καὶ νὰ δώσουν μιὰ ἄσχημη μυρωδιὰ στὰ φροῦτα. να γιὰ ἀποξήρανσι. Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ν Προϊόντων µας στὸ ᾿Ἐξωτερικὸ ς κι ἂν δὲν ἐπηρεασθῃ ὁ καρπὸς ἡ παρουσία μούχλας στά ῥώτια ἁ προκαλέσῃ δυσάρεστη ἐντύπωσι στὶς ἀγορὲς τῶν Μικροὶ κορμοὶ πεύκων τε ῦ γάλων πόλεων ὅπου ἡ διάθεσις τῶν φρούτων αὐτῶν ἐξαρ- ἕ ὰ πανί προ πριρσθοήν Ὑιά ται ἀπὸ τὴν καλή τους ἐμφάνισι, μπορεῖ ἀκόμη οἱ ἀρχὲς τῶν ρῶν εἰσαγωγῆς νὰ ἀπορρίψουν ὁλόκληρη τὴν ἀποστολὴ ροτοῦ φτάσει στὴν ἀγορά. Τὰ σανίδια φρουτοκιθωτίων εἰσάγονται στὴν Κύπρο ἀπὸ ἐξωτερικὸ ἀπὸ πολλὰ χρόνια. Τώρα τελευταῖα ἄρχισε μιὰ ετικῶς νέα προσπάθεια γιὰ κατασκευἠ αὐτῶν τῶν Φρουτο- ωτίων ἀπὸ Κυπριακὴ ξυλεία σὲ διάφορα μικρὰ πριονιστή- .. Στὸ πριονιστήριο τοῦ Τµήµατος Δασῶν στοῦ Μόρφου ιναν πειράµατα γιὰ νὰ θρεθῆῇ ἡ καλύτερη μέθοδος ἀποξη- νσεως τῶν κοµµένων σανιδιῶν καὶ κατασκευάσθηκε εἰδικὸ Οξηραντήριο ποὺ χωρεῖ 2.000 σανίδια. Τὰ σανίδια στοιδά- αι κατὰ τέτοιο τρόπο ὥστε νὰ μὴ κυρτώνονται ἢ στραθώ- ν, ἀποξηραίνονται σὲ 48 Ώρες κι’ εἶναι ἔτοιμα νὰ δεθοῦν σὲ σµες καὶ νὰ παραδοθοῦν στοὺς συσκευαστὲς φρούτων καὶ χανικῶν. Τὸ πειραματικὸ ἀποξηραντήριο μετακινήθηκε τώρα στὰ ἐρ- στήρια τοῦ Τµήµατος κοντὰ στὸν παλαιὸ σιδηροδρομικὸ Πθμὸ στὴ Λευκωσία ὅπου μποροῦν νὰ τὸ δοῦν ὅλοι οἱ ἰδιοκτῆ- πριονιστηρίων. ᾿Επειδὴ τὰ σανίδια Φφρουτοκιόωτίων ποὺ ην ἐπιτοπίως πρέπει νὰ εἶναι στὸ ἴδιο ὑψηλὸ ἐπίπεδο μὲ τὰ αγόµενα (πέρυσι τὰ ντόπια κιθώτια γιὰ ἐξαγωγὴ πατατῶν υρήθηκαν κατωτέρας ποιότητος) οἱ κατασκευαστὲς ἀντι- πφουν τὸ ἀποξηραντήριο. Μι᾽ ἔτσι σκοπεύουν νὰ προωθή- ν αὐτὴ τὴν µικρὴ ντόπια θιοµηχανία ἐνῶ ταυτοχρόνως νά , στ εισφέρουν στὶς προσπάθειες γιὰ ἀνάπτυξι τοῦ ἐξαγωγικοῦ Σανίδια γιὰ κιθώτια δεµένα σὲ δέσµες ἀπὸ 30 ποὺ ἀρκοῦν γιὰ ἐμπροίου. ἕνα κιθώτιο. Τά Μαθήματα τοῦ Μπὶ Μπὶ Σὶ «᾽Αγγλικὰ ἀπὸ τὸ Ραδιόφωνο» Ε, ΙΣ ὁλόκληρον τὸν κόσμον ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ ἔμα- θαν ᾽Αγγλικὰ μὲ τὸ νὰ παρακολουθοῦν τὰ µαθήµατα ᾽Αγγλικῶν ἀπὸ τὸ Ραδιόφωνον τοῦ Μπὶ Μπὶ Σί, οἱ περισσότε- ροι ἀρχίζοντες ὡς ἐντελῶς ἀρχάριοι καὶ πολλοὶ µανθάνοντες τὴν γλώσσαν τόσον καλὰ ὥστε νὰ τὴν χρησιμοποιοῦν τώρα διὰ νὰ κερδίσουν τὰ πρὸς τὸ ζῆν ὡς διδάσκαλοι, ὡς διερμηνεῖς καὶ ὑπὸ ἄλλας ἱδιότητας. Εἰς τὴν εἰκόνα μηχανικὸς τοῦ Βρεττα- γνικοῦ Ραδιοσταθμοῦ εἰς Λονδῖνον θέτει καὶ πάλιν εἰς λειτουρ- γίαν ταινίαν ἠχογραφημένου µαθήµατος διὰ τὸν παραγωγόν, ὁ ὁποῖος ἐλέγχει τὴν ἠχογράφησιν, μὲ τὸ κείµενον ἀνὰ χεῖρας, διὰ νὰ ἐξακριθώσῃ ἂν εἶναι ἀναγκαία οἰαδήποτε διευκρίνισις. Ἡ ὑπηρεσία ᾽Αγγλικῶν ἀπὸ τοῦ Ραδιοφώνου τοῦ Μπὶ Μπὶ Σὶ ἤρχισε τὸ 1943 μὲ μερικὰ πολὺ σύντομα, ἁπλᾶ µαθήµατα εἰς τὴν ᾽Αγγλικὴν προοριζόµενα διὰ µαθητάς, κυρίως εἰς τὴν κατεχοµένην Εὐρώπην, ὅπου τὰ µαθήµατα διεκόπησαν λόγῳ τοῦ πολέμου. Σήµερον μεταδίδονται ἀπὸ τοῦ ραδιοφώνου ᾽Αγγλικὰ µαθήµατα μὲ ἐπεξηγήσεις εἰς 32 γλῶσσες, περιλαμµ- θανοµένων τῶν ᾿Αραθικῶν καὶ πολλῶν ᾽Ασιατικῶν καὶ ᾿Αφρι- κανικῶν γλωσσῶν. ᾿Απ΄ εὐθείας ραδιοφωνικαὶ ἐκπομπαὶ ἀπὸ τὸ Λονδῖνον ἀπευθύνονται εἰς πολλὰ ἑκατομμύρια ἀκροατῶν εἰς ὁλόκληρον τὸν κόσμον καὶ ἠχογραφημένα µαθήµατα τὰ ὁποῖα στέλλονται ἀπὸ τὸ Μπὶ Μπὶ Σὶ μεταδίδονται ὑπὸ τοπι- κῶν ραδιοσταθμῶν. Πλὴν τῶν διγλώσσων σειρῶν δι ἀρχαρίους, προκεχωρημέ- νου ἐπιπέδου µαθήµατα ἐξ ὁλοκλήρου εἰς τὴν ᾽Αγγλικὴν µετα- δίδονται ἀπὸ τὸ Μπὶ Μπὶ Σὶ εἰς τὸ Λονδῖνον πρὸς τὴν Εὐρώ- πην καὶ τὰς πλησιεστέρας χώρας τῆς ᾿Αφρικῆς καὶ τῆς ᾿Ασίας. Ὅταν Οὔγγροι πρόσφυγες ἔφθασαν εἰς τὴν Βρεττανίαν τὸ 1956: καὶ ἀντεμετώπιζον µεγάλας δυσκολίας μὲ τὴν γλώσ- σαν, ἡ ὑπηρεσία ᾽Αγγλικῶν ἀπὸ τοῦ Ραδιοφώνου τοῦ Μπὶ Μπὶ :Σὶ προσέφερε τὴν θοήῄθειάν της παρέχουσα Φιλία εἰς τὴν ᾽Αγ- γλικὴν καὶ Οὐγγρικὴν καὶ ἠχογραφήσεις εἰς ὅλα τά κέντρα καὶ τοὺς καταυλισμοὺς προσφύγων. Ἡ ὑπηρεσία ᾽Αγγλικῶν ἀπὸ τοῦ Ραδιοφώνου διοργάνωσε εἰδικὸν µάθηµα κατὰ τὰ Σαθθατοκύρίακα διὰ νὰ ἐξασκήσῃ τὸ προσωπικὸν τῆς Χ.Α.Ν. :. εἰς τοὺς καταυλἰσμοὺς εἰς τὴν χρῆσιν τῶν δίσκων ἠχογραφή- σεώς. ο... .. ΓΝΩΡΙΖΕΤΕΟΤΙ Ὁ πληθυσμὸς τῆς Κύπρου ἐσυνέχισε νὰ αὐξάνεται τὸ 1957 καὶ ὑπολογίζεται ὅτι ἀνῆλθεν εἰς 244.000 περίπου τὸ τέλος τοῦ ἔτους ἐν συγκρίσει μὲ 931.000 κατὰ τὸ τέλος τοῦ 1926, ἔση- µειώθη δηλαδἡὴ αὔξησις 132.000. Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ 1957 ἡ συλλογὴ ἅλατος ἀπὸ τὴν ᾽Αλυκὴν Λάρνακος ἀπέδωσε 2.069.000 ὀκάδας καὶ τὸ εἰσόδημα ἀπὸ τὴν πώλησιν ἅλατος ἀνῆλθεν εἰς 566.358 ἐν συγκρίσει μὲ 571.220 τὸ 1956. ν ῃ ἡ Ἄ Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ 1927 αἱ κυριώτεραι μεταλλευτικαὶ ἑταιρεῖαι ἐδαπάνησαν ἐν Κύπρῳ ποσὸν «δ.400.000--κυρίως διὰ πληρωμὴν ἡμερομισθίων, φόρων, δικαιωμάτων, ἐνοικίων καὶ ἀγορὰν προμηθειῶν. Ὑπολογίζεται ὅτι κατὰ τὴν περίοδον 1957--58 αἱ δαπάναι ἐκ τοῦ δηµοσίου διὰ τὴν Παιδείαν εἰς τὸ Ἠνωμένον Βασίλειον θὰ εἶναι περίπου 5733 ἑκατομμύρια, τὸ ποσὸν αὐτὸ δὲν περι- λαμθάνει δαπάνας διὰ πανεπιστημιακὴν παιδείαν. Ἡ Βρεττανία εἶναι ὁ μεγαλύτερος κατασκευαστὴς ἑλικο- πτέρων εἰς τὴν Εὐρώπην. Περὶ τὰ 500 Βρεττανικὰ ἑλικόπτερα ὑπηρετοῦν εἰς διάφορα µέρη τοῦ κόσμου.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΨΑΡΟΒΑΡΚΕΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ 1p
BPEΦIKH ΕΥΗΜΕΡΙΑ 2p
Τα Κυπριακὰ Μεταλλεία κατὰ το 1957 3p
ΟΙ ΕΚΤΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Πολιτισμός#Αθλητισμός 5p
Τα Μαθήματα του Μπι Μπι Σι «Αγγλικά από το Ραδιόφωνο» 6p
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ 6p
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 4p