Back

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-08-01

Ἡ Δισκοθήκη τῆς ΙΚ.Ρ.Υ. ὅπου Φφυλάττονται 23,000 περίπου δίσκοι. ΜἩ Κυπριακὴ Ραδιοφωνικὴ Ὑπηρεσία θά γίνῃ Ἑταιρεία ΓΡ Σ νομοσχέδιον τὸ ὁποῖον ἐδημοσιεύθη προσφάτως εἰς τὴν Ἐπίσημον ᾿Ἐφημερίδα τῆς Κυθερνήσεως προνοεῖται ἡ ἀνάθεσις τοῦ ἐλέγχου τῆς ραδιοφωνίας καὶ τηλεοράσεως εἰς Ἑταιρείαν καὶ ἡ Κυπριακὴ Ραδιοφωνικἡ Ὑπηρεσία θὰ παύσῃ νὰ λειτουργῇ ὡς Κυθερνητικὸν τμῆμα. Μετὰ τὴν θέσπισιν τοῦ νομοσχεδίου εἰς νόµον, ἡ νοµοθεσία θὰ τεθῇ εἰς ἐφαρμογὴν εἰς ἡμερομηνίαν ἡ ὁποία θὰ ὁρισθῇ ὑπὸ τοῦ Κυθερνήτου. Ἡ Ἑταιρεία θὰ ἔχῃ τὴν ἰδίαν περίπου σχέσιν πρὸς τὴν ΓΚυ- θέρνησιν τὴν ὁποίαν ἔχουν καὶ ἄλλαι δημόσιοι ἀρχαὶ ἐν ΙΚύ- πρῳ, ὡς ἡ ᾽Αρχὴ ᾿Εσωτερικῶν Τηλεπικοινωνιῶν Κύπρου καὶ ἡ ᾿Αρχὴ Ἠλεκτρισμοῦ. Τὸ Διοικητικὸν Συμθούλιον τῆς ἝἜται- ρείας θὰ ἀπαρτίζεται ἀπὸ Πρόεδρον καὶ τέσσερα µέλη διορι- ζόμενα ὑπὸ τοῦ Κυθερνήτου. Ὁ Γενικὸς Διευθυντής, ὣς Ἐκτε- λεστικἡ ᾿Αρχὴ τῆς Ἑταιρείας, θὰ εἶναι µέλος τοῦ συμθουλίου ἐξ ὀφφίκκιο δὲν θὰ ἔχῃ ὅμως δικαίωµα ψήφου. ἝἛνας ἀπὸ τοὺς κυριωτέρους λόγους διὰ τὴν ἀλλαγὴν αὖ- τὴν εἶναι τὸ ὅ,τι ἀπεφασίσθη ὅπως ἐπιτραπῇ ἡ χρῆσις τοῦ ραδι- οφώνου καὶ τῆς τηλεοράσεως δι ἐμπορικὰς διαφημίσεις ὡς ἐπίσης καὶ ἡ ἐνοικίασις τῶν πομπῶν καὶ τῶν στούντιο τηλεο- ράσεως δι ὡρισμένας ὥρας εἰς ἐμπορικὰς ἐπιχειρήσεις. Ἕνας ἄλλος λόγος εἶναι ὅτι, ὡς ἔδειξεν ἡ πεῖρα τόσον ἐν Κύπρῳ ὅσον καὶ εἰς τὸ ἐξωτερικὸν εἶναι δύσκολος ἡ διοίκησις καὶ λειτουργία τῆς ραδιοφωνικῆς ὑπηρεσίας ἐπὶ τῆς θάσεως τῶν συνήθων Κυθερνητικῶν τμημάτων. Ἡ διάρθρωσις τοῦ προσωπικοῦ, αἱ ὥραι ἐργασίας, αἱ μισθοδοτικαὶ κλίµακες κλπ. δὲν εὑρίσκουν τὸ παράλληλόν των εἰς τὰ ἄλλα Κυθερνητικἁ τµήµατα καὶ ἡ ἐμμονὴ εἰς τοὺς συνήθεις δημοσιονομικοὺς κα- νονισμοὺς καὶ τὴν τακτικἠν ἐν σχέσει μὲ τὴν κατάρτισιν του προὔὐπολογισμοῦ τείνει νὰ στερήσῃ τὴν ραδιοφωνίαν ἀπὸ τὴν ἐλευθερίαν καὶ τὴν εὐλυγισίαν τὴν ὁποίαν θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχῃ. Αἱ πρόσοδοι τῆς “Εταιρείας θὰ προέρχωνται ἀπὸ τὰ τέλη ἐκδόσεως ἀδειῶν, τὰς ἐμπορικάς διαφημίσεις καὶ τὴν ἐνοικία- σιν τῶν πομπῶν της. ᾿Εὰν αἱ πρόσοδοι αὐταὶ δὲν ἀρκοῦν διά τὴν κάλυψιν τῶν ἐξόδων λειτουργίας τῶν ὑπηρεσιῶν ραδιοφωώ- γίας καὶ τηλεοράσεως, γίνεται πρόνοια διὰ τὴν χορήγησιν δω- ρεᾶς ὑπὸ τῆς Κυθερνήσεως. Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς λειτουργίας τῆς “Εταιρείας ἐπὶ ἐμπορικῆς θάσεως εἶναι νὰ ἀνακουφισθῇ ὁ φορολογούμενος ἀπὸ µέρος τοῦ φορτίου τῶν δαπανῶν λειτουρ- γίας τῶν ραδιοφωνικῶν ὑπηρεσιῶν. Τὸ νοµοσχέδιον προνοεῖ ἐπίσης διὰ τὴν ἵδρυσιν χωριστῶν Συμθουλευτικῶν ᾿Ἐπιτροπῶν διὰ τὰ Ἑλληνικὰ καὶ Τουρκικά Προγράμματα αἱ ὁποῖαι ἐλπίζεται ὅτι θὰ συντελέσουν ὥστε αἱ δύο κοινότητες νὰ λάθουν ἐνεργώτερον µέρος εἰς τὴν ἐπιλογὴν τοῦ ὑλικοῦ τῶν προγραµµάτων διὰ τὸ ἐνδιαφερόμενον ἀκροα- τήριον. ΓΝΩΡΙΖΕΤΕΟΊΤΙ 3 Τὰ ἀρδευτικὰ ἔργα τὰ ὁποῖα ἐξετελέσθησαν ἀπὸ τοῦ 1946 µέχρι σήμερον δυνάµει τοῦ προγράµµατος ὀναπτύ- ἔεως τῆς ἀρδεύσεως εἶχον ὡς ἀποτέλεσμα τὴν αὔξησιν τῶν ὑπὸ ἄρδευσιν γαιῶν ἐν Κύπρῳ κατὰ 477, τῶν δι ἀν- τλουµένου ὕδατος ἀρδευομένων κατὰ 1613 καὶ τῆς γεώρ: γικῆς παραγωγῆς κατὰ 5.720.000 ἐτησίως. Ἀ Τὰ συνεργατικἀ παντοπωλεῖα τῶν χωρίων ἐν Κύπρῳ ἐσημείωσαν ἐξαιρετικὴν ἐπιτύχίαν εἰς τὴν µείωσιν τοῦ τι- µαρίθµου τῶν ἀγροτῶν ὁ τζῖρος των δὲ κατὰ τὸ 1927 ὑπο- λογίζεται εἰς 5 3.500.000 περίπου. 4 Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ 1957 ἐξήχθη ἐκ τῶν ὀρεινῶν καὶ τῶν χαμηλῶν δασῶν Κύπρου ξυλεία ἑνὸς καὶ ἡμίσεος ἑκατομμυρίου κυθικῶν ποδῶν, ἡ ὁποία ἔφερεν εἰσόδημα «696.000, ᾿ Τὸ πλέον δημοφιλὲς χειμερινὸν σπὸρ εἰς Βρεττανίαν εἶναι τὸ ποδόσφαιρον, ἀκολουθοῦν δὲ τὸ ράκπη, τὸ χόκεῦ, τὸ γκόλφ, ἡ πυγμαχία καὶ ὁ ἀγὼν ἀνωμάλου δρό- µου. Αἱ γυναῖκες ἐξ ἄλλου ἀγαποῦν τὸ χόκεῦ, τὸ λα- κρὸς καὶ τὸ Υκόλφ, αν ὃν 5 Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ 1957 τὰ 727 περίπου τῶν ἐξα- γωγῶν γεωργικῶν προϊόντων ἐκ Κύπρου διετέθησαν εἰς τὸ Ἠνωμένον Βασίλειον, κ δν ΑΝ Ίη ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 1958 ἼἼ ζω, ρα, ων ὃ κ σε, 70 3 κο τπτ ὁ. -- ᾿ ΠΑΡΑΣ ΚΕΥΗ ΜΟ Σ 2ος Ο Γ- ΛΙΑΚΑΔΑ, ΑΜΜΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΒΑΡΚΕΣ ει ἑκατοντάδες ἐπισκέπτες γιὰ κολύμθι, ἱστιοπλοῖα, ἁπλῶς γιὰ νὰ κτίσουν πύργους στὸν ἄμμο. ύ ύνειας προσελκἰ ῆς εἰκόνας µας, Κερ άκια τ ῆς δ Ν ὁ Λιμάνι τ ἤ, ὅπως τὰ παι χἠ τ Αὐτὴ τὴν ἔπο Ἐθελονταὶ διέσωσαν 51.000 πρόσωπα ἀπὸ ναυάγια εἰς 130 χρόνια ΤΟ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΝ ΕΝΜΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΟΩΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ Εἰς 130 περίπου χρόνια ἐθελονταὶ διέσωσαν ἄνω τῶν 81.000 προσώπων ἀπὸ πλοῖα ποὺ ἐναυάγησαν ἢ εὑρίσκοντο ἐν κινδύνῳ εἰς τὰς ἀκτὰς τῆς Βρεττανίας, Τὸ βΒασιλικὸν ᾿Εθνικὸν Ναυαγοσωστικὸν “Ίδρυμα εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἐθελοντικὸς ὀργανισμὸς εἷς τὸ εἶδος του εἰς τὸν κόσμον. Τὸ ᾿Ινστιτοῦτον διατηρεῖ 155 µηχανοκινήτους ναυα- γοσωστικὰς λέμδους εἰς 151 σταθμοὺς καὶ συντηρεῖται ἐξ ὅλο- κλήρου ἀπὸ ἐθελοντικὰς εἰσφοράς. Τὰ πληρώματα τῶν λέμ- ϐθων εἶναι ἐθελονταὶ καὶ εἲς ἑκατοντάδας οἰκογενειῶν ψαρά- δων, εἶναι πατροπαράδοτον ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεὰν νὰ ὕπηρε- τοῦν εἰς τὴν ναυαγοσωστικὴν ὁμάδα τῆς περιοχῆς των. Ἡ ἱστορία ἀρχίζει τὸν Ίδον αἰῶνα ὅταν ἱδρύθη σύνδεσμος στὸ Μπάμπουρκ τῆς ἐπαρχίας Βορθάμπερλαντ, διὰ νὰ προσ- φέρῃ θοήθειαν εἰς ναυαγοὺς θαλασσινούς. “Ο σύνδεσμος ἐχρη- ματοδοτεἶτο ἀπὸ ταμεῖον τὸ ὁποῖον ἐδημιουργήθη τὸ 1721 ἐπὶ τῷ θανάτῳ τοῦ τρίτου Βαρώνου Μροῦ, Ἐπισκόπου τοῦ Βτέραμ. Ὁ διαχειριστὴς τοῦ ταμείου ἐνεθάρρυνε δοκιμαστικἁς ἐργα- σίας διά τὴν κατασκευὴν λέμόθου ποὺ νὰ μὴν Φυθίζεται. Η ΠΡΩΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΟΣΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ Ἡ πρώτη λέμόθος εἰς τὸν κόσμον ποὺ κατεσκευάσθη εἰἶδι- κῶς ὣς ναυαγοσωστικὴἡ καθειλκύσθη τὸ 1790 καὶ ἐδαπτίσθη «Πρωτότυπη». Ἡ λέμόθος εὑρίσκετο εἰς ὑπηρεσίαν ἐπὶ 40 χρόνια. Μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1790 καὶ 1824 ἱδρύθησαν 40 περίπου ναυαγοσωστικοὶ σταθμοὶ εἰς τὸ Ἡνωμένον Βασίλειον ἀπὸ ἴδι- ὠτικὰς προσπαθείας. Τὸ 1823 ἐδημοσιεύθη φυλλάδιον μὲ τίτλον «Ἔκκλησις πρὸς τὸ Βρεττανικὸν Εθνος διἁ τὸν ᾽Ανθρωπισμὸν καὶ τὴν Πολιτι- κὴν τῆς Δημιουργίας ᾿Εθνικοῦ “Ἱδρύματος διὰ τὴν Διάσωσιν Ζωῶν καὶ Περιουσίας ἀπὸ Ναυάγια». ᾿Ενωρὶς τὸ ἑπόμενον ἔτος, εἰς µίαν συνεδρίαν εἰς τὸ Λονδῖνον, ἐλήφθη ἀπόφασις ποὺ προέτεινε νὰ δηµιουργηθῇ ἵδρυμα «διὰ τὴν διάσωσιν ζωῆς εἰς περιπτώσεις ναυαγίων εἰς τὰ παράλια τοῦ Ἡνωμένου Βασι- λείου, καὶ τὸ ὁποῖον ἵδρυμα θὰ συντηρεῖτο ἀπὸ δωρεὰς καὶ συνδροµάς». Ετσι ἡ Βρεττανία ἔγινεν ἡ πρώτη χώρα μὲ ἐθνι- κὴν ναυαγοσωστικὴν ὑπηρεσίαν. Πλὴν τῆς περιόδου τῶν δεκαπέντε ἐτῶν ἀπὸ τὸ 1854 μέχρι τὸ 1869, κατὰ τὴν ὁποίαν τὸ “Ίδρυμα ἐλάμθανεν ἐτησίαν ἐπιχο- ρήγησιν ἀπὸ τὴν Κυθέρνησιν, ἦτο πάντοτε ἐθελοντικὸς ὀργανι- σµός. Σήµερα, ὅπως καὶ κατὰ τὸν χρόνον τῆς ἱδρύσεώς του, τὸ εἰσόδημά του προέρχεται ἀπὸ δωρεὰς--κληροδοτήσεις, δω- Εἰς τὴν εἰκόνα µία ναυαγοσωστικὴ λέμθος τοῦ “Ἱδρύματος ἑτοιμάζεται νὰ µαζέψῃ τοὺς ἐπιζήσαντας ἀπὸ 6υθιζόµενον σκάφος. Τὸ Ίδρυμα τὸ ὁποῖον χρονολογεῖται ἀπὸ τοῦ 1824, διαθέτει 155 λέμόους εἰς διαφόρους σταθμοὺς πέριξ τῶν ἀκτῶν τῆς Βρεττανίας, οἱ ὁποῖοι ἀπέστειλαν θοήῄθειαν εἰς 700 κλήσεις κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ 1957, ᾱ Ὁ κ. Χένρυ Τζὼρτζ Μπλόγκ, ἀπὸ τοὺς διασηµοτέρους ἄνδρας ποὺ ὑπηρέτησαν εἷς ναυαγοσωστικὰς λέμθους, ρεάς, συνδροµάς, «ΒΜαυαγοσωστικὰς Ἡμέρας», οἰκιακοὺς ἐρά- γους καὶ ἄλλους τύπους εἰδικῶν προσπαθειῶν. ΔΑΠΑΝΜΗΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ Αἱ δαπάναι τοῦ “Ἱδρύματος διὰ τὸ 1957 ἀνῆλθον εἰς 5.957.000 ἀπὸ εἰσόδημα 5997.800, ᾽Απὸ τὰ συνηθισμένα εἴδη λέμθων ποὺ χρησιμοποιοῦνται σήμερα, ἡ «Μπάρνετ», μήκους 52 ποδῶν μὲ διπλῆν μηχανὴν 72 ἀλόγων, πλήρωμα 8 ἀνδρῶν καὶ χωρητικότητος 100 προσώπων, στοιχίζει -26.200. Ἡ µι- κροτέρα λέμθος τοῦ τύπου αὐτοῦ εἶναι ἡ «Λίδερπουλ», µήκους 35 ποδῶν, μὲ διπλῆν µηχανἠν 20 ἁλόγων ντῆζελ. καὶ χωρητικό- τητος 30 προσώπων καὶ στοιχίζει 517.000. Αϊ ναυαγοσωστικαὶ λέμθοι δὲν μποροῦν παρὰ νὰ εἶναι δαπανηραὶ διότι προορίζον- ται νὰ ἀνοίγωνται εἷς τὸ πέλαγος ὅταν ὅλα τά ἄλλα σκάφη ἀναγκάζονται ἀπὸ τοὺς ἀνέμους καὶ τὰ κύµατα νὰ καταφεύ- γουν εἰς ὑπήνεμα καταφύγια. ) Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ 1957 εἰς περισσοτέρας ἀπὸ 700 περιπτώσεις ἐχρησιμοποιήθησαν ναυαγοσωστικαὶ λέμόοι διὰ νὰ θοηθήσουν πλοῖα ἢ ἀεροσκάφη ἐν κινδύνῳ καὶ διέσωσαν 609 πρόσωπα. ᾿Επιπροσθέτως 144 σκάφη διεσώθησαν ἀπὸ κατα- στροφὴν καὶ εἰς ἄλλα 174 προσεφέρθη θοήθεια κατὰ διαφό- ρους τρόπους. ΜΙΚΡΟΤΕΡΑΙ ΛΕΜΒΟΙ ΕΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑΝ ΖΗΤΗΣΙΝ Αἱ µικρότεραι λέμδοι -- γιὼτ μὲ ἰστί, ἀτμάκατοι κλπ.-- ἔχουν τὴν µεγαλυτέραν ζήτησιν διὰ τὴν ὑπηρεσίαν, καὶ αἱ τρά- ται ἔρχονται εἰς δευτέραν µοῖραν. Τὸ 1957 ἐχρησιμοποιήθησαν εἰς 44 περιπτώσεις ναυαγοσωστικαὶ λέμδοι διὰ νὰ θοηθήσουν πληρώματα καὶ ἐπιθάτας ἀεροσκαφῶν. Οἱ πλέον πολυάσχο- λοι μῆνες εἶναι συνήθως ὁ ᾿Ιούλιος καὶ ὁ Αὔγουστος, κυρίως λόγῳ τῆς συνεχῶς αὐξανομένης ἐπιδόσεως τοῦ κοινοῦ εἰς τὴν ἱστιοπλοῖαν κατὰ τὰς διακοπάς. ε Ἡ πλέον πολυάσχολος περίοδος ποὺ ἀντεμετώπισε ποτὲ ἡ ὑπηρεσία ῆτο οἱ 24 Ώρες ποὺ ἠκολούθησαν τὴν νύκτα τῆς 28ης ᾿Τουλίου 19356, ὅταν εἰς πολλὰς ἀκτὰς ἔπνεον ἄνεμοι ταχύτητος μέχρι 88 μιλίων καθ’ ὥραν. Ἐν ὅλῳ ἠνοίχθησαν εἰς τὸ πέλαγος 32 λέμθδοι, καὶ διεσώθησαν ἄνω τῶν 100 προσώπων, διεσώθη- σαν ἐπίσης 14 σκάφη καὶ εἰς ἑπτὰ προσεφέρθη 6οήθεια. Οἱ γηραιοὶ θαλασσινοὶ τῆς Νοτιανατολικῆς ᾽Αγγλίας, ἀνα- φέρουν ἀκόμη τὸ ναυάγιο τοῦ ἱστιοφόρου ᾿Ινδὸς ᾿Αρχηγός, ἐκτοπίσματος 1.230 τόνων, εἰς τὴν ἀκτὴν Λὸγκ Σάντ. Ἡ ναυα- γοσωστικὴ λέμδος Ράμσγκεῖτ ἐρυμουλκήθη ἔξω ἀπὸ τὸ λιμάνι πρὶν σκοτεινιάσῃ ἀπὸ τὸ ρυμουλκὸν Βάλκαν καὶ τὰ δύο σκάφη ἐτινάζοντο ἀπὸ τὴν ἀγρίαν θαλασσοταραχὴν ὡς Φφελλοι. Καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς νυκτὸς ἐπάλαιον καὶ τέλος διέσω- σαν 11 µέλη τοῦ πληρώματος τοῦ ᾿Ινδοῦ ᾽Αρχηγοῦ ἄνκαι ὁ πλοίαρχος καὶ 16 ἄλλοι ἐφονεύθησαν ἢ ἐπνίγησαν. ἨἩγοράσθησαν καὶ κατεδαφίσθησαν οἰκίαι διὰ νὰ περάσῃ ὁ νέος δρόμος. Ὑπὸ κατασκευἠν νησὶς εἰς τὴν διασταύρώσιν τοῦ νέου δρόμου μὲ τὸν δρόµον ἀεροδρομίου., ΟΔΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ Α ΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ εἰς προκεχωρηµένον στάδιον αἱ ἐργασίαι διὰ τὴν κατασκευἠν τῆς «Ὁδικῆς ᾽Αρτηρίας Α», τῆς µεγά- λης ἀρτηρίας ἡ ὁποία θὰ παρακάµπτῃ τὸ κεντρικὸν τμῆμα τῆς Λευκωσίας καὶ θὰ διασχίζῃ τὰ νότια προάστεια. “Ὁ νέος αὖ- τὸς δρόμος θὰ ἁπαλλάττῃ. τὸ κέντρον τῆς Λευκωσίας ἀπὸ ση- μαντικὸν Φάρος τροχαίας, ἀρχίζει δὲ ἀπὸ τὸν δρόµον Ξεροῦ καὶ καταλήγει εἰς τὸν δρόµον Λεμεσοῦ πλησίον τοῦ ᾿Αστυνομι- κοῦ Σταθμοῦ τῆς ὁδοῦ Λάρνακος. Ἡ νέα ἀρτηρία θὰ ἔχῃ συνολικὸν μῆκος μόλις τριῶν µι- λίων ἐν τούτοις ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα σχέδια τοῦ προγράµµατος ὁδικῆς ἀναπτύξεως διότι ἡ κατασκευή της δὲν ἀπαιτεῖ ἁπλῶς διεύρυνσιν καὶ εὐθυγράμμισιν ὑφισταμένου δρό- µου ἀλλὰ τὴν διάνοιξιν ἐντελῶς νέου δρόμου. Αἱ δαπάναι διὰ τὸ σχέδιον ὑπολογίξδονται εἰς 5.208.000, ἐκ τῶν ὁποίων 595.000 θὰ διατεθοῦν εἰς τὴν ἐξαγορὰν γῆς. Μέρος τῆς γῆς, ἡ ὁποία ἀνῆκεν ἀρχικῶς εἰς τὴν Μονὴν Κύκκου, ἦγο- ράσθη ἤδη καὶ εἰς τμῆμα τοῦ δρόμου μήκους δύο μιλίων ἐτέθη ἤδη ἡ θάσις. Τοῦ τµήµατος τούτου γίνεται τώρα ἡ ἐπίστρωσις, Μία νέα γέφυρα, ἡ ὁποία ἀναμένεται νὰ κατασκευασθῇῃ τὸ 1959, θὰ φέρῃ τὸν νέον δρόµον πάνω ἀπὸ τὸν Πεδιαῖον. ἘπιτραπέζιοιΣταφυλαὶδι Εξαγωγὴν ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ τῶν Εἰκόνων ἐπῆρεν αὐτὴν τὴν ἑθδομάδα πολυάσχολες σκηνὲς ἀπὸ τὴν Λεμεσὸ καὶ τὴν ᾽Αμμόχω- στο ὅπου ἡ συσκευασία ἐπιτραπεζίων σταφυλῶν εὑρίσκεται τώρα εἰς πλήρη κλίµακα. Αἱ ἐξαγωγαὶ σταφυλῶν γίνονται κατὰ τὴν περίοδον ᾿Ίου- λίου--Αὐγούστου. ᾿ἘΕξάγονται δὲ πέντε ποικιλίαι: Σουλτα- γίνη, Μαῦρο, Φράουλα, Ροζακὶ καὶ ΌὌφθαλμο. Ἡ πλέον δηµο- φιλἠς ποικιλία εἶναι ἡ Σουλτανίνη ἡ ὁποία ὠριμάζει πρώϊμα καὶ μπορεῖ νὰ εὑρίσκεται εἰς τὰς ἀγορὰς τοῦ ἐξωτερικοῦ πρὶν εἶναι ἀκόμη ἕἔτοιμα τὰ σταφύλια ἀπὸ τὰς ἄλλας χώρας. Εἰς τὸ Ἡνωμένον Βασίλειον ὑπάρχει ἐπίσης ζήτησις διά καλὸν Τὰ ἐπιτραπέζια σταφύλια ἀποκόπτονται ἀπὸ τὰ κλήµατα μὲ εἰδικὰ ψαλίδια, συσκευάζονται εἰς κιθώτια καὶ προστατεύονται μὲ εἰδικὸν χάρτην. μαῦρο σταφύλι κατὰ τὴν περίοδον κατὰ τὴν ὁποίαν τὰ σταφύ- λια αὐτὰ δὲν ὑπάρχουν εἰς ἄλλας πηγάς,. Ὑπολογίζεται ὅτι ποσότης 3.000 µέχρι 3.500 τόνων σταφυ- λῶν θὰ ἐξαχθῇ ἐφέτος ἀπὸ τοὺς ἀμπελώνας τῆς ἐπαρχίας Λε: μεσοῦ καὶ 300 τόνων τῆς ἐπαρχίας ᾽Αμμοχώστου. Περὶ τοὺς 1.500 ἐργάται--συλλέκται, συσκευασταί, ξυλουργοὶ καὶ ὁδηγοὶ ὀχημάτων--ἐργάζονται ἡμέραν καὶ νύκτα διὰ νὰ προφθάσουν νὰ φορτώσουν τὰ σταφύλια ἐγκαίρως. Τὸ Ἡνωμένον Βασί- λειον εἶναι ὁ κυριώτερος ἀγοραστὴς Κυπριακῶν ἐπιτραπεζίων σταφυλῶν, ἐφέτος δὲ ἐλήφθησαν παραγγελίαι διὰ σημαντικὰς ποσότητας ἀπὸ τὴν Δυτικὴν Γερμανίαν. Σταφύλια ἔτοιμα δι᾽ ἐξαγωγὴν ἐξετάζονται ἀπὸ τοὺς Ἐπιθεω- ρητὰς Γεωργικῶν Προϊόντων τοῦ Τµήµατος ᾿Εμπορίου καὶ Βιομηχανίας. ᾿]ατρικαὶ Ὑπηρεσίαι, Ἡ ἐκστρατεία ἐμθολιασμοῦ μὲ ἐμθόλιον Β.0.06. ἐναντίον τῆς φυματιώσεως ἤρχισε τὸ 1927. ν Τὰ πολιτικὰ γεγονότα ἐν Κύπρῷ κατὰ τὸ 1957 διήγειρον παγκόσµιον ἐνδιαφέ- ρον. Αναφέρονται ὅλα εἰς τὴν προσφάτως ἐκδοθεῖσαν ᾿Ετησίαν Περι Κύπρου Εκθεσιν, δι ἡμᾶς, ὅμως, εἰς τὴν Νῆσον ἡ Ἔκθεσις ἀναφέρει ἐπίσης τὴν σηµαντικήν, ἕστω καὶ ὁλιγώτερον συναρπαστικήν, ἱστορίαν τῆς προόδου καὶ ἀναπτύξεως κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ Ἔτους, Κατὰ τὸ 1957 ἑδαπανήθη ποσὸν ἄνω τῶν τριῶν καὶ ἡμίσεος ἑκατομμυρίων λιρῶν δύ ἔργα ἀναπτύξεως, τὸ ποσὸν δὲ τοῦτο εἶναι κατὰ πολὺ µεγαλύτερον τοῦ δαπανηθέντος κατὰ τὸ 1956. Πολλοὶ κλάδοι τῆς οἰκονομίας µας ὠφελήθη- σαν τὸ µεγαλύτερον µέρος ὅμως, 700.000 περίπου, ἐδαπανήθη διὰ τὴν ᾿Ανά- πτυξιν Ὑδάτων. ᾽᾿Ακολουθεῖ ἡ Παιδεία μὲ 600.000, τὰ Ὁδικὰά Ἔργα μὲ ἥμισυ ἑκατομμύριον, ἡ ᾿Αγροτικὴ ᾽Ανάπτυξις μὲ 5.300.000, ἡ Γεωργία μὲ ἕνα τέταρ- τον τοῦ ἑκατομμυρίου καὶ οὕτω καθ’ ἑξῆς, µέχρι τῶν δασῶν διὰ τὰ ὁποῖα ἐδα- πανήθησαν 554.000, Ἔκτασις 20.000 σκαλῶν γῆς κατέστη διὰ πρώτην φορὰν ἀρδεύσιμος κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἔτους. Παιδεία, Τὸ 1957 ἐλειτουργοῦσαν 727 σχολεῖα στο} ΙΠΘΕΩΟΡΗΣ - » ΤΟΥ χ ἀναπτύξεως ὑδάτων. Ἐν πρώτοις, πρὀοδον εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ τερα- Λευκωσίαν καὶ τὰ προάστεια. ᾿Ακο- ατοπροµηθείας εἰς 51 χωρία καὶ τὰ α διασωληνωμένην ὑδατόπρομήθειαν. ἐκτάσεις γῆς κατέστησαν ἀρδεύσιμοι κται,. Τὰ ἔργα ἀναπτύξεως ὑδάτων τικὰ τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὁποῖον ἐχρη- Ῥιὰ τὴν Θελτίωσιν τῶν Φιοτικῶν συν- Ὡς παράδειγµα ἂς λάδωμµεν τὸ τμῆμα τοῦτο ἐπετέλεσε σημα” στίου σχεδίου ὁδατοπρομηθείας διὰ λούθως ἐξετελέσθησαν ἔργα οἴκιαή 825 τῶν χωρίων τῆς Νήσου ἔχού ᾿Εγένοντο πλεῖσται διατρήσεις, μεή καὶ κατεσκευάσθησαν δύο νέοι ὑδα κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἔτους εἶναι σιµοποιήθησαν τὰ κονδύλια ἀναπτῦ θηκῶν τοῦ πληθυσμοῦ. ε δυσμενῶς, καθ’ ὅτι καθυστέρησαν µθρίαν ἠκολούθησαν παγετὰ καὶ θύ- ' σιτηρῶν ῆτο καλἠὴ κυρίως λόγῳ τῆς ποµοκτόνων. Ἡ περίοδος διὰ τὴν γεωργία πολὺ αἱ θροχαὶ κατὰ τὸ 1956, κοὶ ελλαι. Παρ’ ὅλον τοῦτο ἡ συγκομᾶ χρήσεως λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνω! ἔκλεισε καλῶς καὶ 36.000 τόνοι τοῦ κὀν. Ἡ παραγωγἠ σταφυλῶν ὑπῆρ- ικῶν προϊόντων ἐν γένει ἱκανοποίη- Ἠνοτροφικῶν προϊόντων παρέμειναν Ἡ ἐξαγωγικὴ περίοδος ἑσπερι καρποῦ τούτου ἐξήχθησαν εἰς τὸ ἓ ἒεν ἱκανοποιητικὴ καὶ αἱ ἐξαγωγα σαν τὰς προσδοκίας, αἱ τιμαὶ δὲ Ἡ ὑψηλαί. ιὰ τὸν Κύπριον γεωργόν. Ας ἐξετά- Οὕτω, γενικῶς τὸ ἔτος ἦτο εὐμα. ῆς χώρας ἐν τῷ συνόλῳ της. σωµεν τώρα τὴν οἰκονομικὴν κατάϊ ο ἡ ζήτησις δι εἰσαγόμενα κατανα- : καὶ ἄλλα ἀγαθὰ μακρᾶς χρήσεως η ἀντικατοπτρίζει µίαν ἐπανάστασιν προτιμήσεις τοῦ Κυπριακοῦ πληθυ- διάρκειαν τοῦ ἔτους ἀνῆλθεν εἰς 45 ατομμύρια κατὰ τὸ 1955. Κατὰ τὴν ας ἀναπτύξεως ἡ ἐμπορικὴ κοινότης : καὶ ἄνω τῶν 2.600 ἐμπόρων εἶναι Πιθανῶς ὁ μεγαλύτερος παρᾶ λωτικὰ ἀγαθά, ὡς συσκευασμένα ὡς ψυγεῖα. ᾽Αναμφιθόλως ἡ ζήτῄ εἰς τὴν οἰκονομικὴν κατάστασιν Ἡ σμοῦ. Ἡ ἀξία τῶν εἰσαγωγῶν κ ἑκατομμύρια λιρῶν ἐν συγκρίσει διάρκειαν μιᾶς τοιαύτης περιόδου’ ἕδρασεν, ὣς Ἆτο φυσικόν, πολὺ ἔἲ τώρα ἐγγεγραμμένοι ὡς εἰσαγωγεί Κεφαλαίου εἰς νέας ἐγκαταστάσεις λευρομηχανία, τὰ γκαράζ, τὰ πλυν- Γι µεταφοραί. Οὐχὶ ὀλιγώτερα τῶν ρκξισεν τοῦ ἔτους, Καΐ, θεθαίως, τὸ ησεν ἐπενδύσεις εἰς δηµοσίας ὦφε- καὶ αἱ τηλεπικοινωνίαι. Ὑπῆρξεν ἐπίσης σηµαντικἡ ἔἩ --εἰς ἐπιχειρήσεις ὡς ἡ µεταλλευῖ τήρια, τὰ ἀρτοποιεῖα, ἡ οἰκοδομιή 4.500 ὀχημάτων εἰσήχθησαν καῖά ταμεῖον δημοσίων δανείων ἐπρῶ λείας ἱδρύματα ὡς τὸ ἠλεκτρικόν' ἐκπαιδεύσεως μὲ συνολικὸν ἀριθμὸν 79.133 μαθητῶν. . ε -- Τὰ ἑσπεριδοειδῆ ἐσοδείας 1956/57 ἀπετέλεσαν τὸ µεγαλύτερον µέρος τῶν ἐξαγωγῶν γεωργικῶν προϊόντων ἐκ Κύπρου. 195 Τέλος ἔχομεν τὰς διαφόρους ἀδήλους προσόδους τῆς Κύπρου, καὶ τὰς προσόδους ἐκ τῶν μεγάλων ποσῶν τῶν διατεθέντων διὰ στρατιωτικὰς δαπάνας ἐν τῇ Νήσῳ, καὶ τὰ χρηματικὰἁ ἐμδάσματα τῶν χιλιάδων Κυπρίων τοῦ ἐξω- τερικοῦ. Εἰς τὴν ἄλλην πλευρὰν τοῦ καθολικοῦ αἱ ἐξαγωγαὶ ἐκ Κύπρου ἀνῆλθον εἰς 19 ἑκατομμύρια λιρῶν, ἡ πτῶσις τριῶν ἑκατομμυρίῶν ἀπὸ τὸ προηγούµενον, ἔτος ὠφείλετο κυρίως εἰς τὰς χαμηλοτέρας τιμάς διὰ χαλκοπυρίτην εἰς τὴν παγκόσµιον ἀγοράν. Πρὸς τὸ τέλος τοῦ ἔτους, ᾿ὑπῆρξαν σημεῖα µειώσεως τῆς ἐμπορικῆς δρα- στηριότητος, τὸ 1927 ὅμως δύναται νὰ περιγραφῇ ὡς περίοδος οἰκονομικῆς προόδου εἰς µίαν δύσκολον πολιτικὴν κατάστασιν., Τὸ κτίριον τῆς ᾽Αρχῆς ᾿Εσωτερικῶν Τηλεπικοινωνιῶν Κύπρου, τοῦ ὁποίου τὰ ἐγκαίνια ἑτελάσθησαν τὸ 1957. Δραστηριότητες τοῦ Τµήµατος Λασῶν -----ᾱ-ᾱ- Ὅ Συντηρητὴς Δασῶν ἀνακοινοῖ τὰς ἐπιτεύξεις τοῦ παρελθόντος ἔτους Μ'Α ἀπὸ τὰς σηµαντικωτέ- ρας πληροφορίας τῆς Ἐκ- θέσεως τοῦ Συντηρητοῦ Δα- σῶν διὰ τὸ 1957 εἶναι ἡ κατα- πληκτικὴ µείώσις τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δασικῶν πυρκαϊῶν, ἓν συγ- κρίσει μὲ τὸ προηγούµενον ἔτος, καὶ αἱ νέαι μέθοδοι ποὺ χρησιμοποιοῦνται εἰς τὴν κατα- πολέμησιν τῶν πυρκαϊῶν. Πέρυσι ἁπωλέσθη ἔκτασις δύο καὶ ἡμίσεος τετραγωνικῶν µιλίων δασῶν ἐν συγκρίσει μὲ 30 περίπου τετραγωνικὰ μίλια κατὰ τὸ 1956. ᾿ἘΕσημειώθησαν 63 ἐκρήξεις πυρκαϊῶν ἡ µε- γαλυτέρα ζημία ὅμως προε- κλήθη ἀπὸ δύο πυρκαϊὰς µό- νον. Χάρις εἲς τὴν συνεργασίαν καὶ τὴν θοήθειαν τῶν Δυνάμε- ων ᾿Ασφαλείας ἡ καταπολέμη- σις τῶν δασικῶν πυρκαϊῶν δι- εξήχθη περισσότερον ἐπιτυχῶς. Ἡ χρῆσις ἑλικοπτέρων, τὰ ὁπαῖα διεδραµάτισαν σηµαντι- κὸν ρόλον εἰς τὸν περιορισμὸν τῶν ζημιῶν ἐκ τῶν πυρκαϊῶν, ἔγινε τώρα ἡ συνήθης τακτικἡ καὶ εἰς στρατηγικἁ σημεῖα εἰς τὰ δάση κατεσκευάσθησαν πε- δία προσγειώσεως ἑλικοπτέ ρων, Ὁ κίνδυνος δασικῶν πυρκαῖ- ὢν αὐξάνεται ἀπὸ ἔτους εἰς ἔτος, ἀναφέρει ἡ ἜἜκθεσις, ἐφ᾽ ὅσον αἱ προσπάθειαι προστα- σίας τῶν δασῶν ἀπὸ τὴν παρά- νοµον θόσκηαιν γίνονται πλέον ἐμφανεῖς διὰ τοῦ πολλαπλασι- ασμοῦ τῆς εὐφλέκτου χαμηλῆς ὁλαστήσεως. Ἡ ἑκτεταμένη ἐξάσκησις καὶ εἰδίκευσις εἰς τὴν καταπολέμησιν πυρκαϊῶν κατὰ τὰς ἀρχὰς ἑκάστου θέ- ρους καὶ ἡ ἀπόκτησις νέων 6ελ- τιωµένων ἐργαλείων εἶναι ὑψί- στης ἀνάγκης διὰ νὰ ἀντιμετω- πισθῇ αὐτὸς ὁ κίνδυνος. Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἔτους ἕκτασις 3.711 σκαλῶν ἐθελτιώ- θη ἀντὶ δαπάνης {515.463. Μία νέα ἀνάπτυξις το ἡ χρῆ- σις ἐκσκαφέων διὰ τὴν κατα- σκευὴν ἑδρῶν ἐπὶ ἀποτόμων 6ραχωδῶν κλιτύων, ἡ ὁποία ἀπεδείχθη οἰκονομικωτέρα καὶ πλέον ἀποτελεσματικὴἡ ἀπὸ προηγουµένας μεθόδους ἀνα- δασώσεως τῶν ὀρεινῶν περιο- χῶν. Ἡ Ἔκθεσις ἀναφέρει ὅτι ἡ συνεχισθεῖσα πολιτικὴ ἔντα- σις κατὰ τὸ πρῶτον ἥμισυ τοῦ ἔτους ἐπέθαλε περιορισμὸν εἰς τὰ δασικἁἀ ἔργα ἄνκαι μὲ τὴν πάροδον τοῦ χρόνου τὸ Τμῆμα ἠδυνήθη νὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὸ κανονικὀν του πρόγραµµα εἰς πλείστας περιοχάς. Ἡ ἀπαγόρευσις μεγάλης κλί- µακος ὑλοτομίας ἡ ὁποία ἔπη- κολούθησε τὰς πυρκαϊὰς τοῦ 1956 ἐσυνεχίσθη καὶ κατὰ τὸ 1957, Ἡ ὑλοτομία νωπῆς ξυλεί- ας ἐπεριορίσθη εἰς ἀραιώματα εἰς τὰ δάση πεύκων καὶ τὴν ἐκκαθάρισιν μικρῶν χὠραφιῶν εἰς τὰς ὄχθας τῶν ποταμῶν. Ἡ Κύπρος ἐξακολουθεῖ νὰ ᾿εἰσάγῃ τὰ δύο τρίτα τῶν ἀναγ- κῶν της εἰς ξυλείαν καὶ αἱ ἐξα- γωγαὶ κατόπιν ἀδείας δὲν ἔπι- τρέπονται συνήθως. ᾖἸατόπιν τῶν πυρκαϊῶν τοῦ 1956 καὶ 19517, ἓν τούτοις, ἡ ποσότης τῆς διαθεσίµου ξυλείας ὑπερέόαινε σημαντικῶς τὰς ἀνάγκας τῆς Νήσου εἰς ἐπιτόπιον ξυλείαν. Κατ ἀκολουθίαν ἐξεδόθησαν ἄδειαι κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἔτους δὺ ἑἐξαγωγὴν ξυλείας πεύκων κυρίως πασσάλων. Τὸ Δασικὸν Κολλέγιον Προδρόμου. Τὸ Δασικὸν Κολλέγιον συνε- πλήρωσε τὸ ἕκτον ἀκαδημαϊ- κὀν του ἔτος καὶ τὴν πέµπτην πλήρη διετῆ σειρὰν µαθηµάτων κατὰ τὸ τέλος ᾿Ιουλίου. Ἐκ τῶν 35 σπουδαστῶν ποὺ διέµε- νον εἰς τὸ Κολλέγιον, ὅλοι οἱ 16 ἀνωτέρας τάξεως ἔλαθον Πιστοποιητικἁ ᾿Αποφοιτήσεως καὶ οἱ 16 τῆς κἀτωτέρας Προ- καταρκτικἁἀ Πιστοποιητικά. ὍὉ συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν σπου- δαστῶν τοῦ ἔτους ἀπετελεῖτο ἀπὸ 19 ἀπὸ τὸ Τμῆμα Δασῶν Κύπρου, 4 ἀπὸ τὸ ράκ, 3 ἀπὸ τὴν Λιθύην, 2 ἀπὸ τὸ Ιράν, 2 ἀπὸ τὸν Λίδανον, Ἰ ἀπὸ τὰς Βρεττανικἁὰς Ονδούρας καὶ 1 ἀπὸ τὴν Βρεττανικὴν Σοµαλι- λάνδην. Τὸ ἕκτον ἀκαδημαϊκὸν ἔτος ἤρχισε τὸν ᾿Οκτώθριον μὲ µει- ὠμένον ἀριθμὸν ἐξ 29 σπουδα- στῶν (πρῶτον καὶ δεύτερον ἔτος), ἐκ τῶν ὁποίων 286 ἐκ Κύ- πρου καὶ 7 ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. ᾿Αργότερον ἀφίκοντο ἕτεροι ἕξ σπουδασταὶ ἐκ τοῦ ἐξώτερι- κοῦ καὶ οὕτω ὁ ἀριθμὸς τῶν νέων μαθητῶν τοῦ ἔτους ἔφθα- -σε τοὺς 20 ἤτοι 12 ἐκ Κύπρου καὶ 8 ἐκ τοῦ ἑἐξωτερικοῦ, (4 ἀπὸ τὴν Λιθύην, 2 ἀπὸ τὸ ᾿Ιρὰν Γ ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΙ ΑΙΜΟΔΟΤΑΣ καὶ 2 ἀπὸ τὸ Ιράκ). Ἆ Τὴν παρελθοῦσαν ἑθδομάδα τὸ Γενικὸν ΠΜοσοκομεῖον Λευκωσίας ἔκαμεν ἔκκλησιν δι αἱμοδότας διὰ νὰ ἄναπλη- ρώσῃ τὰ ἀποθέματα τῆς Τραπέζης Αἵματος. Λόγῳ τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ ἐκτάκτων ἀναγκῶν κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ παρόντος μηνὸς τὰ ἀποθέματα ἐμειώθησαν μέχρις ἐπικινδόνου σημείου. Τὸ Μοσοκομεῖον ἀνεκοίνωσεν ὅτι ὑπῆρξεν ἵκανοποιη- τικἡ ἀνταπόκρισις εἰς τὴν ἔκκλησίν του. Σαρανταπέντε ἄνδρες καὶ γυναῖκες προσεφέρθησαν νὰ δώσουν τὸ αἷμα των συμπεριλαμθανομένου καὶ ἑνὸς αἱμοδότου ὁ ὁποῖος ἤκουσε τὴν ἔκκλησιν ἀπὸ τὸ ραδιόφωνον τοῦ αὐτοκινήτου του καὶ κατηυθύνθη κατ’ εὐθεῖαν εἰς τὸ Ηοσοκομεῖον. Ἐπὶ τοῦ παρόντος τὰ ἀποθέματα ἀνεπληρώθησαν, ἐν τούτοις ἐξακολουθεῖ νὰ ὑφίσταται µεγάλη ἀνάγκη δι αἳ- µοδότας. ᾿Εὰν θέλετε νὰ Φοηθήσετε τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τοὺς τραυματίας κατ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπον μπορεῖτε νὰ τη- λεφωνήσετε εἰς τὸν ἀριθμὸν 4000/3170 ἢ 3115 εἰς Λευκω- σίαν διὰ νὰ κανονίσετε συνέντευξιν διὰ δοκιμὴν τοῦ αἵμα- τὸς σας. Ἡ δοκιμή, κατὰ τὴν ὁποίαν λαμθάνεται µία μικρὴ σταγὼν αἵματος, διαρκεῖ περίπου πέντε λεπτά. ᾽Ακαλούθως ἡ Τράπεζα Αἵματος θά καταγράψῃ τὸ ὄνομα καὶ τὴν διεὐθυνσίν σας καὶ τὴν κατηγορίαν τοῦ αἵματός σας. Εἰς περίπτωσιν ἐκτάκτου ἀνάγκης τὸ ΒΝοσοκομεῖον θα γνωρίζη ὅτι εἶσθε ἔτοιμος νὰ θοηθήσετε, ἐὰν χρεια- σθῇ ἡ θοήθειά σας. Ἑλικόπτερα ἐπιδεικνύουν τὸν σημαντικὸν ρόλον τὸν ὁποῖον δύνανται νὰ διαδραµατίσουν εἰς τὴν καταπολέμησιν πυρκαϊῶν, ς 9) ΤΡΙΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.0 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.30 Παιδικὴ Γωνιὰ 6.00 Λαϊκὰ τραγούδια 6.30 Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου τ.10 Τραγούδια Λατ. ᾽Αμερικῆς 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 6.20 Ἡ Ὕμα Σούµμακ δ.30 Ίθ0λεπτο αὐτοκινητιστῶν 9.00 Ρωτᾶτε κι ἀπαντοῦμε 3.15 Ἔργα Κλασ. Μουσικῆς 9.45 Ἡ Ελσα Λάμπο 9.25 Περίληψις Εἰδήσεων ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 6.20 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 35.00 ᾽Απ΄ ὅλο τὸν κόσμο 5.30 Παιδικἡ Γωνιὰ 6.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 6.30 Εὔθυμη Μισὴ Ώρα 7.00 Χαθανέζικη Μουσικἡ 7.30 Κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.30 “Ωρα τῆς Όπερας «λἀ Σκάλα τοῦ Μιλάνου» 9.30 Βιθλιοκρισία 9.45 Ὁ Βάσος Πατέτσος 9.52 Περίληψις Εἰδήσεων ΠΕΜΠΤΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσημεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 3.00 ᾿Απ᾿ ὅλο τὸν κόσμο 35.30 Ρωτᾶτε κι ἀπαντοῦμε 6.00 Ελληνικὲς μελωδίες 6.30 ᾿Ιατρὸς τῆς Οἰκογενείας 6.40 Λαϊκὰ τραγούδια 7.00 ᾿Απ᾿ ὅτι διαδάζω 7.10 Σολίστες ἑλ. μουσικῆς 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.20 Μελωδίες 6ιολιοῦ 8.30 «Ὁ Άγιος Παῦλος» τοῦ Μέντελσον 9 10 Μουσικὴ χοροῦ 9.30 Γράµµα ἀπὸ τὸ Λονδῖνο 9.42 Τραγουδᾶ ἡ Ν. Ζαχὰ 9.22 Περίληψις Εἰδήσεων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη µουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 39.30 Ὥρα τῆς Γυναίκας 5.50 Διάσημοι ἀστέρες 6.00 ᾿Εδῶ Λονδῖνο 6.30 Ποικίλη μουσικὴ 7.00 Τὰ κινημ. ἔργα τῆς προσεχοῦς ἑθδομάδος 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 86.30 Γλυκοχάραμα στὸν ᾽Αφάμη 8.45 Ὀρχήστρα χοροῦ Κ.Ρ.Υ. Ἑλληνικὰ Προγράμματα τῆς Κ.Ρ.Υ. 9.00 Ιλασσικὴ Μουσικἡὴ κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 9.425 Ὁ Πάνος Σάµης 9.52 Περίληψις Εἰδήσεων ΣΑΒΒΑΤΟΝ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 2.00 Δημοτικά τραγούδια 5.30 Παιδικἡ Γωνιὰ 6.00 Φίἰλοι στὸ ᾿Εξωτερικὸ 6.30 ᾿Απὸ τὸν τύπο τῆς Ἑλλάδος 7.00 ᾿Αθλητικὰά χρονικἁ 7.10 Λαϊκὴ μουσικὴ 7.30 Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.15 Μουσικὸ Σταυρόλεξο 8.45 Διήγημα 9.00 Ελληνικὲς μελωδίες 9.30 Μουσικἠ χοροῦ 9,55 Περίληψις Εἰδήσεων ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 7.00 Πρωϊνοὶ ρυθμοὶ 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.15 ᾿Ἐλαφρὰ μουσικὴ δ.30 Ἕλλην, καὶ Εὐρωπ. τραγούδια 9.00 Κυριακάτικη πρωϊνὴ συναυλία 10.00 Θρησκευτικὸ ἡμίωρο 10.30 Κύπριοι Καλλιτέχναι 11.00 Πρωϊνὲς μελωδίες 11.30 Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 12.10 Ελληνικοί χοροὶ 12.30 Θέατρο 1.00 Μεσημεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ελληνικὰ τραγούδια 5.00 ᾿Απ᾿ ὅλο τὸν κόσµο 32.30 Παιδικὴ Γωνιὰ 6.00 Ελληνικὲς μελωδίες 6.30 ᾿Ελαφρὰ Ἰλασ. Μουσικὴ 7.00 Εὔθυμη Μισὴ Ὥρα 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 6.00 Δελτίον Εἰδήσεων 6.10 ᾽Αποτελέσματα ποδοσφ. συναντ. Αὐστραλίας δ.15 Ἐένα ᾿Αστέρια 8.42 ᾽᾿Απὸ τὴν Ἑλληνικὴν Μυθολογία (Ζεὺς) 9,00 Γεχοῦντι Μενοῦχιν 9.30 Ἐλαφρὰ μουσικὴ 9.40 Ἡ Κούλα Νικολαΐδου 9.55 Περίληψις Εἰδήσεων ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη µουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰά τραγούδια 2.00 ᾿Απ᾿ ὅλο τὸν κόσµο 5.30 Ὥρα τῆς Γυναίκας 5.50 Δελτίον τιμῶν 6.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 6.30 Μιὰ ματιὰ γύρω στὸν κόσμο 7.00 ᾿Αθλητικὸ 2Όλεπτο 7.30 Κατ’ ἑκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.20 Ναπολιτάνικα τραγούδια 8.30 Θέατρο 9.00 Μουσικἡ χοροῦ 9.30 Λάπηθος -- Λάμπουσα 9.45 Ὁ Ἓβλκης Παγώνης 9.52 Περίληψις Εἰδήσεων ΤΡΙΤΗ 12 ΑΥΓΟΥ ΣΤΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 2.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.30 Παιδικἡὴ Γωνιά 6.00 Λαϊκά τραγούδια 6.30 ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 7.10 Ἐλ. μουσικὴ πιάνου 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 6.20 Τὸ «Κόρνελ Τρίο» 6.30 Ί0λεπτο αὐτοκινητιστῶν 8.40 Χαθανέζικο συγκρότηµα 9.00 Ρωτᾶτε κι’ ἀπαντοῦμε 9.15 Ἔργα Κλασ. μουσικῆς 9.45 Ἡ Στέλλα Γκρέκα 9.35 Περίληψις Εἰδήσεων ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.12 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη µουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 2.00 ᾿Απ΄ ὅλο τὸν κόσµο 5.30 Παιδικἡ: Γωνιὰ 6.00 Ἑλληνικὰά τραγούδια 6.390 Εὔθυμη Μισὴ “Ωρα 7.00 Χαθανέζικη μουσικὴ 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον δ.20 Απαλοὶ ρυθμοὶ 8.30 Ὥρα τῆς Όπερας ΤΟΥΡΑΝΤΩ (Πουτσίνι) 9.30 Ποιητικἁὰ ᾿Ανθολογήματα 9.42 Κατσούρης καὶ Γιοθάνα 9.95 Περίληψις Εἰδήσεων ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 ἙΕλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίου Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 3.00 ᾿Απ΄ ὅλον τὸν κόσµο 5.90 Ρωτᾶτε κι ἀπαντοῦμε 3.45 Τραγούδια Β. ᾽Αμερικῆς 6.00 Ἑλληνικὲς μελωδίες 6.30 ᾿Ιατρὸς τῆς Οἰκογενείας 6.40 Λαϊκὰ τραγούδια 7.00 ᾿Απ΄ ὅτι διαθάζω᾿ 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.390 «Καντάτες» τοῦ Μπουξτεχοῦντε 9.10 Μουσικἡ χοροῦ 9.30 Γράμμα ἀπὸ τὴν ᾿Αθήνα 9.40 Τραγουδᾶ ἡ Εὔα Στὺλ 9.52 Περίληψις Εἰδήσεων ΠΑΡΑΣΚ. 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 6.90 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων Τ.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 2.30 ὍὭρα τῆς Γυναίκας 6.00 ᾿Εδῶ Λονδῖνο 6.30 Ἡ νῆσος Τῆνος 7.00 Τὰ κινημ. ἔργα τῆς προσ. ἑθδομάδος 7.15 Εὐρωπαϊκὰ τραγούδια 7,90 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.30 Ἡ Μονὴ Τροοδιτίσσης 8.45 ᾿Ορχήστρα χοροῦ Κ.Ρ.Υ. 9.00 Ιλασσικὴ µουσικἡ κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 9.45 Τὸ Τρίο Μορένο 9.55 Περίληψις Εἰδήσεων ΣΑΒΒΑΤΟΝ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.90 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικά τραγούδια 5.00 Δημοτικά τραγούδια 5.0 Παιδικὴ Γωνιὰ 6.00 Φίλοι στὸ ᾿Εξωτερικὸ 6.30 ᾽Απὸ τὸν τύπο τῆς Ἑλλάδος 6.40 Μουσικὸ ποτπουρρὶ 7.00 ᾿Επιστημονικὰ χρονικἀὰ 7.10 Λαϊκὴ μουσικὴ 7.30. Κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.15 Μουσικὸ σταυρόλεξο 8.45 ᾽Απὸ κινηµ. ἔργα 9.00 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 9.30 Μουσικἡ χοροῦ 9.55 Περίληψις Εἰδήσεων. ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 7.00 Πρωϊνοὶ ρυθμοὶ 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.15 ᾿Ελαφρὰ μουσικὴ 8.30 Ἕλλην. καὶ Εύρωπ. τραγούδια 9.00 Κυριακάτικη πρωϊνὴ συναυλία 10.00 Θρησκευτικὸ ἡμίωρο 10.30 Κύπριοι Καλλιτέχναι 11.00 Πρωϊνὲς μελωδίες 11.30 Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 12.10 Δημοτικά τραγούδια 12.30 Θέατρο 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 ᾽Απ' ὅλο τὸν κόσμο 2.30 Παιδικἡὴ Γωνιὰ 6.00 Ἑλληνικὲς μελωδίες 6.30 ᾿Ἐλαφρὰ Κλασ. μουσικὴ 7.00 Εὔθυμη Μισὴ “Ωρα 7.30 Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων δ.10 ᾽Αποτελέσματα ποδοσφ. συναντ. Αὐστραλίας 8.42 ᾿Απὸ τὴν ᾿Ἑλληνικὴν Μυθολογία (Ασκληπιός) 9.00 ᾿Εκλεκτοὶ Δίσκοι 9.40 Τραγουδᾶ ἡ Μαίρη Λῶ 9.52 Περίληψις Εἰδήσεων ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 ᾿Απ᾿ ὅλον τὸν κόσµο 330 Ὥρα τῆς Γυναίκας 5.20 Δελτίον τιμῶν 6.00 Ελληνικά τραγούδια 6.30 Μιά ματιὰ γύρω στὸν κόσμο 7.00 ᾿Αθλητικὸ 2Όλεπτο 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.30 Θέατρο 9.00 Μουσικἡ χοροῦ 9.30 Κοντὰ στὴ φύ 9.45 Ὁ Παντ. Βασιλείου 9.55 Περίληψις Εἰδήσεων Ἔκδοσις Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΛΙΑΚΑΔΑ, ΑΜΜΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΒΑΡΚΕΣ Ναυτιλία 1p
Εθελονταὶ διέσωσαν 81.000 πρόσωπα απὸ ναυάγια εἰς 130 χρόνια Ναυτιλία 2p
ΟΔΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ Α 3p
Ἐπιτραπέζιοι Σταφυλαὶ δι''Εξαγωγὴν 3p
Δραστηριότητες του Τµήµατος Δασών 5p
Η Κυπριακὴ Ραδιοφωνικὴ Υπηρεσία θα γίνη Εταιρεία 6p
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Αθλητισμός 6p
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ 1957 Γεωργία 4p