Back

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-08-15

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΜΑΣΤΠΓΟΣ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΝ 3 » 5 3Ὁ Ἂ ὃ / ᾿᾽Απεμονώθη ὁ ἹἸὸς τοῦ Τραχώματος Β ΡΕΤΤΑΝΟΙ ἐπιστήμονες ἐπέτυχον νὰ ἀπομονώσουν τὸν ἰὸν τοῦ τραχώµατος καὶ νὰ τὸν ὑποθάλουν εἰς τὰς δοκι- μὰς τὰς προνοουµένας ὑπὸ τοῦ Παγκοσμίου ᾿Οργανισμοῦ Ὑγείας τῶν Ηνωμένων ᾿Εθνῶν. Ετσι µία ζωτικῆς σημασίας φάσις εἰς τὸν ἀγῶνα ἐναντίον μιᾶς ἀσθενείας ἡ ὁποία µαστίζει τὸ ἓν τέταρτον περίπου τῆς ἀνθρωπότητος ἀπέληξεν εἰς ἐπιτυχίαν. Ὁ ἰὸς τοῦ τραχώµατος προσθάλλει τὴν µεμόράνην ἡ ὁποία εὑρίσκεται εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῶν θλεφάρων καὶ καλόπτει τὸ ἐμπρόσθιον µέρος τοῦ δολθοῦ τῶν ὀφθαλμῶν. “ὍὉ ἰὸς αὐτὸς προκαλεῖ φλόγώσιν, οἴδημα καὶ ἔκκρισιν καὶ τελικῶς πάχυν- σιν τῆς µεθράνης. Εἰς σοθαρὰς περιπτώσεις ἡ φλόγωσις ἔπε- κτείνεται εἰς τὸ ἔμπροσθεν µέρος τοῦ ὀφθαλμοῦ καὶ αἵ προκύ- πτουσαι οὐλαὶ ἐπὶ τῆς µεμόράνης ἐμποδίζουν τὴν ὅρασιν. ᾿Εὰν δὲν γίνῃ ἡ δέουσα θεραπεία, ἐπέρχεται εἰς τὸ τελικὸν στάδιον ἡ µερικὴ ἢ ἡ ὁλικὴ τύφλωσις, Τὸ τράχωµα προσθάλλει συχνάκις τά μικρὰ παιδιά, µετα- διδόµενον διὰ τῆς ἀμέσου ἐπαφῆς ἢ διὰ τῶν μυιῶν, αἱ ὁποῖαι τρέφονται ἐκ τῶν ἐκκριμάτων τῶν ὀφθαλμῶν καὶ κατόπιν ἔρ- χονται εἰς ἐπαφὴν μετὰ τῶν ὀγειῶν ὀφθαλμῶν ἄλλων παιδιῶν, Ἡ ἀσθένεια αὐτὴ µαστίζει κυρίως τοὺς κατοίκους τῆς Βορείου ᾿Αφρικῆς καὶ τῆς Μέσης ᾿Ανατολῆς, παρουσιάζονται ὅμως περιπτώσεις καὶ εἰς τὴν Κεντρικἠν καὶ τὴν Ἡότιον ᾿Αμε- ρικήν, τὴν “Ἱσπανίαν, Βοτιο-᾿Ανατολικὴν Εὐρώπην, Κεντρικἠν καὶ ΠΒότιον ᾿Ασίαν, ᾿Ιαπωνίαν, ᾿Ινδονησίαν καὶ Αὐστραλίαν. Συχνάκις αἱ κακαὶ ὑγειονομικαὶ συνθΏκαι καὶ ὁ ὑποσιτισμὸς σχετίζονται μὲ τὴν ἐμφάνισιν τῆς ἀσθενείας αὐτῆς, ᾿Εκτὸς τῆς ταλαιπωρίας τῶν θυμάτων τῆς ἁσθενείας, τὸ τράχωµα ἆναπο- φεύκτως, προκαλεῖ τὴν ἀπώλειαν ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων ἐργασίμων ὡρῶν καθ’ ἕκαστον ἔτος καὶ εἷς ὀλιγώτερον ἀνε- πτυγµένας χώρας ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἐπιθράδυνσιν τῆς οἰκονομικῆς κα ὶ κοινωνικῆς ἀναπτύξεως, Αἱ ἔρευναι διὰ τὰ αἴτια καὶ τὴν θεραπείαν τῆς ἀσθενείας διεξήγοντο ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν. Τὰ σύγχρονα ἀντιθιωτικὰ ὅπως ἡ χρυσομυκίνη ἢ ἡ γαιομυκίνη καὶ τὰ φάρμακα τῆς σειρᾶς τῶν σουλφαμιδῶν συµθάλλουν σημαντικῶς εἰς τὴν Καταπολέμησιν τῆς ἀσθενείας, ἡ ὁποία ὀργανώνεται ὑπὸ τῶν Κυθερνήσεων τῶν ἐνδιαφερομένων ἐθνῶν, συχνάκις μὲ τὴν συνεργασίαν τῆς Παγ- κοσµίου ᾿Ὀργανώσεως Ὑγείας καὶ τοῦ ᾿Εκτάκτου ᾿Ανάγκης Ταμείου Παίδων τῶν ΄'Ἠνωμένων ᾿Εθνῶν, Ἐν Βρεττανία διεξάγεται ἔργον μεγάλης σηµασίας εἰς Σχολὰς καὶ “Ἱδρύματα Τροπικῶν ᾿Ασθενειῶν τὰ ὁποῖα εἶναι προσηρτηµένα εἰς διάφορα πανεπιστήµια. Τὸ Συμθούλιον ᾿Ιατρικῶν ἜΕρευνῶν, ἐν συσχετισμῶ μετὰ τοῦ ᾿Οφθαλμολογικοῦ Ἱδρύματος τοῦ Πανεπιστηµίου τοῦ Λονδίνου καὶ τοῦ “Ἱδρύμα- Ὄτος Λίστερ, διατηρεῖ µονάδα ἐρευνῶν δι’ ἐργασίαν εἰς περιοχὰς ὅπου παρουσιάζονται πολλαὶ περιπτώσεις τραχώµατος, ὅπως τὴν Γαμθίαν τῆς Δυτικῆς ᾿Αφρικῆς. | - Εἷς τῶν χειρούργων τοῦ ᾿Οφθαλμολογικοῦ Νοσοκομείου τῆς “Ἱερουσαλὴμ περιποιεῖται ἕναν ἀσθενῃη. Κατὰ τοὺς θερμοὺς µῆνας ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀσθενῶν οἱ ὁποῖοι παρουσιάζονται καθη- μερινῶς εἰς τὸ νοσοκομεῖον ἀνέρχεται µέχρι 1.000 Ἐν ἐκ τῶν ὀχυρῶν εἰς τὴν µάχην κατὰ τοῦ τραχώματος εἶναι τὸ ᾿Οφθαλμολογικὸν ΠΝοσοκομεῖον τῆς “Ιερουσαλήμ, τοῦ Τάγματος Βοσοκομείων τοῦ Άγ. Ιωάννου τῆς “Ἱερουσαλήμ. Πρὸς ἐπέκτασιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ Μοσοκομείου σχεδιάζεται τώρα νέα ἐπέκτασις τούτου καὶ εἰς τὴν εἰκόνα φαίνεται µία ἐντύπωσις τοῦ καλλιτέχνου ἐκ τοῦ σχεδίου. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚ ΒΡΕΤΤΑΜΙΑΣ τὸ Ὑπουργεῖον ᾽Αποικιῶν τῆς Κυθερνήσεως τοῦ Ἠνωμένου Βασιλείου, κατόπιν συστάσεως τῆς ᾿Επιτροπῆς ᾽Αποικιακῶν ᾿Ιατρικῶν ᾿Ερευνῶν, συµθάλλει σημαντικῶς εἰς τὴν συντήρησιν τῆς µονάδος αὐτῆς. Τὸ Τάγμα ΒΜοσοκομείων τοῦ 'ΑΥ. ᾽Ιωάν- γου τῆς “Ιερουσαλὴμ διατηρεῖ ἐν “Ἱερουσαλὴμ .ὀφθαλμολογι- κόν νοσοκομεῖον ἀπὸ τοῦ 16963. Τώρα ἀνεγείρει ἕνα νέον µε- γάλον κέντρον διὰ νὰ ἐπεκτείνῃ τὸ ἔργον ΄του ἐναντίον τοῦ τραχώµατος μεταξὺ τοῦ ᾿Αραθικοῦ πληθυσμοῦ τῆς ᾿Ιορδανίας, εἷς τὸν ὁποῖον ἡ ἀναλογία ὀφθαλμικῶν νοσημάτων εἶναι μεταξὺ τῶν μεγαλυτέρων τοῦ κόσμου. | Κατά τὰ τελευταῖα ἔτη ἐσημειώθη: µεγάλη” πρόοδος εἰς τὴν θεραπείαν ἀσθενῶν πασχόντών ἐκ. τραχώματος, ἡ ἀπομόνωσις ὅμως τοῦ ἰοῦ αὐτοῦ καθ᾽ ἑαυτοῦ--ἡ καλλιέργεια δηλαδὴ τού- του ὑπὸ ἐργαστηριακὰς συνθήκας-- διέφυγε τῶν προσπαθειῶν τῶν ἐπιστημόνων ἐπὶ πολύ. Κατὰ τὸ 1957, µία ὁμὰς εἰς Πεκῖνον ἐργαζομένη ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν «τοῦ ΄Δρος Τ” ἂγκ ἐπέ- τυχε νὰ πραγµατοποιήσῃ τρεῖς ἀπομονώσεις ἑνὸς υἱοῦ ἐξ ἆσθε- νῶν πασχόντων ἐκ τραχώµατος δι᾽ ἐμθολιασμοῦ συνδετικοῦ ὑλικοῦ ἐπὶ τῆς κύστεως τοῦ Κκρόκου αὐγῶν φερόντων ἔμόρυα 6--8 ἡμερῶν. Μέλος τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου τὸ ὁποῖον ἐπεσκέφθη τὸ Πεκῖνον τὸν Σεπτέµόριον τοῦ. 1957 ἔλαθε παρά τοῦ Δρος Τ’ άγκ δείγµατα τῶν διηθηµάτων τοῦ ἰοῦ τὰ ὁποῖα παρεοκεύασε. | ΤΥΦΛΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΑΙ Ἐφαρμόζουσα τὴν Κινεζικὴν͵ µέθοδον µία ὁμὰς τοῦ Βρετ- τανικοῦ Συµθουλίου ᾿Ιατρικῶν Ἐρευνῶν κατώρθωσε νὰ ἄπο- µονώσῃ ἕνα παρόµοιον ἰὸν ἀπὸ δέκα ἀσθενεῖς οἱ ὁποῖοι ἔπα- σχον ἐκ τραχώµατος εἰς τὴν Γαμθίαν. ᾿ἨΗλεκτρονικὰ µικρο- γραφήματα τῶν ληφθέντων δειγμάτων ἀπέδειξαν πέραν πάσης ἀμφιθολίας τὴν παρουσίαν τοῦ ἰοῦ. Κατὰ τὸ 1956, ὅμως, µία ἐπιτροπὴ ἐκ τῶν μεγαλυτέρων εἰδικῶν τοῦ κόσμου ἐπὶ τοῦ τραχώματος, ἡ ὁποία συνεκλήθη ὑπὸ τοῦ Παγκοσμοίου Ὄργα: νισμοῦ Ὑγείας, ἀπεφάνθη ὅτι ἡ τελικἡ ἀπόδειξις ἔκειτο εἷς τὴν πρόκλησιν κλασσικοῦ τύπου τραχώματός ἐπὶ ἐθελοντῶν. Πρὸς ἀποφωυγὴν οἱουδήποτε δυνατοῦ κινδύνου εἰς ὑγιεῖς ὀφθαλμούς, ἐπελέγησαν µόνον τυφλοὶ ἐθελονταί. ᾿Απὸ τῆς ΊΊης Μαρτίου 1928, ἀριθμὸς ἐθελοντῶν ἐνεθολιάσθη ἐν Λον- δίνῳ διὰ διηθηµάτων τοῦ ἰοῦ ὁ ὁποῖος ἀπεμονώθη ἐκ τῶν ἆσθε- νῶν τῆς Γαμθίας, ὅλοι δὲ .προσεθλήθησαν: ὑπὸ τραχώµατος Τὰ προκύψαντα συμπτώματα ὁμοιάζουν κατὰ πολὺ πρὸς ἐκεῖνα τῶν πρώτων σταδίων τοῦ τραχώματος ὑπὸ τοῦ ὁποίου προσ- θάλλεται ὁ ἀσθενὴς ὑπὸ κανονικὰς συνθήκας. Οὕτω, δύναται τώρα νὰ λεχθῇ μετὰ Θεθαιότητος ὅτι ὁ ἰὸς ἀπεμονώθη ἐπιτυχῶς. Τοῦτο σηµαίνει ὅτι οἱ ἐπιστήμονες δύναν- ται τώρα νὰ στρέψουν τὴν προσοχήν των εἰς τὴν παρασκευἠν ἐμδολίου. Δὲν εἶναι, θεθαίως, γνωστὸν πὀῖε καὶ ὑπὸ µίαν µορφὴν θὰ εἶναι τὸ ἐμθόλιον διαθέσιµον διὰ πρακτικὴν χρῆσιν. Ἐν τούτοις λόγῳ τῶν ἐπιτευχθέντων ἀποτελεσμάτων Φαίνεται ὅτι δυνά- µεθα νὰ ἐλπίζωμεν ὅτι τὸ τέλος τοῦ τραχώµατος πλησιάζει, Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς τοιαύτης νίκης ἐν σχέσει μὲ τὴν οἰκονομι- κὴν καὶ κοινωνικὴν ἀνάπτυξιν καὶ τὴν ἀνθρωπίνην εὐτυχίαν ἐν γένει, εἶναι ἡ καλυτέρα δυνατὴ ἀμοιδὴ διὰ τοὺς ἐπιστήμονας οἱ ὁποῖοι θὰ τὸ ἔχουν καταστήσῃ δυνατόν. ΠΑΡΑΣ ΚΕΥΗ, Ίδη ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 1958 ΤΟΜΟΣ 2ος ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ σει ιὰ τὴν σουλτανίνα της Ἠδη ὑπάρχουν πιθανότητες ἀναπτύξεως τῆς ἐξαγωγικῆς Π Ἐν πουελία Ὃ πασυλιῶν να Ὁσαρμόζεται στὶς τοπι- ἀγορᾶς γιὰ τὰ Κυπριακἀ ἐπιτραπέζια σταφύλια ἐὰν ἐπιδει- κὲς συνθῆκες γιατὶ ὠριμάζει ἐνωρὶς καὶ γιατὶ μπορεῖ νὰ χρη- χθῇ ἡ ἀναγκαία πρωτοδουλία καὶ γίνῃ ὁλοκληρωτικὴ ἐκμετάλ- :σιµοποιηθῇ γιὰ παραγωγὴ σταφίδος ἢ κρασιοῦ σὲ περίπτωσιν λευσις τῶν δυνατοτήτων στὴν Βρεττανίαν καὶ τὴν Βόρειον ᾿ἀνάγκης. . Εὐρώπην. κ Ἡ δὴ Ὁ Πρωθυπουργὸς ὁμιλῶν πρὸς δημοσιογράφους εἰς τὸ Κυδερνεῖον, Ὅ κ. Μακμίλλαν ἓν Κύπρφ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. Χάρολδ Μακμίλλαν ἐξετέλεσε τὴν παρελθοῦσαν Δευτέραν ὀραχεῖαν ἐπίσκεψιν εἰς Κύπρον καθ’ ὁδὸν πρὸς τὸ Λονδῖνον μετὰ τὸ πέρας τῶν συνομιλιῶν του εἰς ᾿Αθήνας καὶ Αγκυραν, Ὁμιλῶν πρὸς ἐκπροσώπους τοῦ ἐγχωρίου καὶ ξένου τύπου κατὰ τὴν διάρκειαν δημοσιογραφικῆς διασκέψεως εἰς τὸ Κυ- θερνεῖον ὁ κ. Μακμίλλαν εἶπε τὰ ἑξῆς : «Ὁμιλῶ ἀπὸ τὸ Κυθερνεῖον ἐν Κύπρῳ. Κατά τὰς ὀλίγας τελευταίας ἡμέρας ἐπεσκέφθην πρῶτον τὰς ᾿Αθήνας καὶ ἀργό- τερον τὴν Αγκυραν. Σκοπός µου εἶναι, εἰ δυνατόν, νὰ ἔπα- ναφέρωμεν τὴν εἰρήνην καὶ τὴν εὐδαιμονίαν εἰς τὴν ὡραίαν σον Κύπρον. Ἔσχον συνομιλίας μετὰ τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας. Σήµερον ἔσχον συνομιλίας μετὰ τῶν Ἑλλήνων Κυπρίων ἡγετῶν, τοῦ Δημάρχου Λευκωσίας καὶ τοῦ Δημάρχου Κυρηνείας. Ἔσχον ἐπίσης συνομιλίας μετὰ τῶν δύο Τούρκων ἡγετῶν. Βεθαίως παρ᾽ αὐτῶν ἔλαδον γνῶσιν πολλῶν ζητημάτων. Ίσως καὶ θά εἶμαι εἰλικρινὴς περὶ τούτου, ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον παρουσίασε τὸ µέγιστον ἐνδιαφέρον δι ἐμὲ εἶναι τὸ ὅ,τι εἶδον μερικὰ ἀπὸ τὰ παιδιά µας ἐπὶ τόπου καὶ τὸ ἔργον τὸ ὁποῖον ἐπιτελοῦν. Συν- ωµίλησα μετὰ τοῦ Κυθερνήτου καὶ μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ προσωπικοῦ καὶ ἔλαθον γνῶσιν μερικῶν ἐκ τῶν προθληµάτων των καὶ τοῦ ἔργου τὸ ὁποῖον ἐπιτελοῦν. Τὸ ἔργον τὸ ὁποῖον ἀνέλαθεν ἡ Βρεττανικὴ Κυθέρνησις εἶναι ἡ ἐξέτασις τῶν πιθα- νατήτων διασφαλίσεως μιᾶς προσωρινῆς τοὐλάχιστον περιόδου γαλήνης καὶ εἰρήνης ἐν τῇ ΠΜήσῳ. Τοῦτο προὐποθέτει µεγάλας προσπαθείας ὑφ᾽ ὅλων τῶν ἐνδιαφερομένων. Νομίζω ὅμως, ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Κυθέρνησις καὶ ἡ Τουρκικἡ Κυθέρνησις συμφωνοῦν μὲ ἡμᾶς ὅτι ἐκεῖνο ποὺ χρειάζεται εἶναι πρῶτον µία περίοδος εἰρήνης καὶ κατόπιν, ἴσως, µία περίοδος τὴν ὁποίαν καθωρίσαµεν εἰς ἑπτὰ ἔτη ἔποι- κοδομητικῆς ἐργασίας διὰ νὰ προσπαθήσωµεν νὰ ἀναπτύξωμεν τοὺς δημοκρατικοὺς θεσμοὺς ἐν τῇ Μήσῳ. Ιζαὶ κατόπιν θά ἴδω- μεν. Ποία εἶναι ἡ τελικἡ λύσις τοῦ Κυπριακοῦ προθλήµατος οὐδεὶς δύναται νὰ εἴπῃ. Ας ἔχωμεν εἰρήνην, µίαν ἐποικοδομητικὴν περίοδον, καὶ κατόπιν μὲ καλἠν θέλησιν, ἀσφαλῶς, εἰς τὸν σύγχρονον κόσμον ὅλαι αἱ ἐνδιαφερόμεναι χῶραι δύνανται νὰ συνέλθουν πρὸς ἐξεύρεσιν λύσεως. Τοῦτο ἀσφαλῶς θὰ ἀπαιτήσῃ τὴν δύναμιν ἀτενίσεως πρὸς τὰ ἐμπρὸς ἀντὶ πρὸς τὰ ὀπίσω, τὴν δύναμιν πίστεως εἰς τὸ µέλλον. Τὸ µόνον τὸ ὁποῖον δύναµαι νὰ εἴπω εἶναι ὅτι κατέβαλον τὸ ἅπαντον τῶν προσπαθειῶν µου καὶ ἐγὼ καὶ οἱ συνάδελφοί µου, καὶ εἶμαι θέθαιος ὅτι ὁλόκληρος ὁ Βρεττανικὸς λαὸς εἶναι πρόθυμος νὰ πράξῃ πᾶν τὸ δυνατὸν διὰ νὰ προσφέρουν ὅ,τι δύ- νανται διὰ τὴν λύσιν αὐτοῦ τοῦ δυσκόλου καὶ ἀνοικονομήτου προθλήµατος. Ἐξαρτᾶται ἐκ τοῦ κατὰ πόσον οἱ ἄνθρωποι εἶναι διατε- θειµένοι νὰ ἐγκαταλείψουν τὸ µίσος καὶ τὴν πικρίαν καὶ νὰ ἀνοίξουν νέαν ὁδὸν συνεργασίας καὶ συνεταιρισμοῦ. Μολονότι ἡ ὁδὸς αὕτη εἶναι σκληρὰ καὶ δύσκολος, εἶναι ἐν τούτοις ἐκείνη διὰ τῆς ὁποίας ὁλόκληρος ὁ Βρεττανικὸς λαός, καὶ ὑπεράνω ὅλων οἱ ἐξαίρετοι ἀντιπρόσωποι τοῦ λαοῦ µας οἱ ὁποῖοι ὑπηρε- τοῦν ἐδῶ εἰς τὴν Κύπρον εἶναι ἀποφασισμένοι νὰ πράξουν πᾶν ὅ,τι δύνανται διὰ νὰ καθοδηγήσουν τὸν λαὸν διὰ τὸν ὁποῖον εἴμεθα ὑπεύθυνοι», Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΗΡΥΤΤΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΙΝ ΤΩΝ 6ων ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΝΩΠΙΟΝ χιλιάδων ἐπευφημούντων θεατῶν, ὁ πρώην ᾿Ολυμπιακὸς δρομεὺς καὶ διεθνἠς Οὐ- αλλὸς παίκτης τοῦ ράγπυ Κὲντ Τζόουνς, ἐκ Μιοῦπορτ τῆς Οὐαλλίας, παραδίδει εἰς τὸν Πρίγκη- πα Φίλιππον τὸ Μήνυμα τῆς Βασιλίσσης τὸ ὁποῖον ἔκαμεν ἐπισήμως τὴν ἔναρξιν τῶν δων ᾽Αγώνων τῆς Βρεττανικῆς Αὐτοκρατορίας καὶ Κοινοπολιτείας. Τὸ Μήνυμα τῆς Βασιλίσσης µετεφέρθη ὑπὸ ἀθλητῶν διὰ µέσου τῆς ᾽Αγγλίας καὶ Οὐαλλίας εἰς τὸ Στάδιον Αρμς Πὰρκ τοῦ Κάρδιφ διὰ τὴν ἐναρ- κτήριον τελετήν. “Η Α.Β.Υ. Πρίγκηψ Φίλιππος ἀνέ- γνωσε τὸ μήνυμα τὸ ὁποῖον ἀνέφερε μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς: Πρὸς ὅλους τοὺς ἀθλητὰς οἱ ὁποῖοι σων- εκεντρώθησαν εἰς τὸ ΙΚάρδιφ διὰ τοὺς 6ους ᾽Αγῶνας τῆς Βρεττανικῆς Αὐτοκρατορίας καὶ Κοινοπολιτείας ἀπευθύνω τὸ ὡς εὖ παρέστητε καὶ τὰς καλυτέρας µου εὐχάς». «Εἶμαι εὐχαριστημένη ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι τὸ- σαι πολλαὶ χῶραι τῆς Κοινοπολιτείας ἀπέστειλαν ὁμάδας εἰς τὴν Οὐαλλίαν διὰ τοὺς ᾽Αγῶνας. “Ο ἀριθμὸς εἶναι ὁ μεγαλύτερος παρὰ ποτὲ καὶ µεγα- λύτερος τοῦ τριπλασίου τῆς πρώτης συναντήσεως εἰς τὸ Χάμιλτον τοῦ Καναδᾶ τὸ 1930. Αὕτη εἶναι εὐχάριστη ἀπόδειξις τῆς αὐξούσης σημασίας ἡ ὁποία ἀποδίδεται σήμερον εἲς τὴν σωματικὴν δύναμιν καὶ ἐπιδεξιότητα ὡς οὐσιώδους παράγοντος εἰς τὴν ἀνά- πτυξιν τοῦ ἀνθρώπου, ὑγειοῦς ἐν τῷ πνεύµατι καὶ τῷ σώματι. ᾿Ελπίζω ὅτι ἐξ αὐτῆς τῆς μεγάλης συναντήσεως ἀθλητῶν καὶ θεατῶν θὰ δηµιουργη- θοῦν πολλαὶ σταθεραὶ φιλίαι καὶ ὅτι θὰ ἐπιστρέψετε εἰς τὴν πατρίδα σας ἀντιλαμόανόμενοι καλύτερον τὴν ἀξίαν τῆς Κοινοπολιτείας τῶν Ἐθνῶν µας». 10 Ι95] ΥΠΗΡΞΗΙ ΕΤΟΣ ΣΤΛΘΕΡΛΣ ΠΡΟΘΛΟΙ ΛΙΝΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΙΗΤΗΜΜΝ ΥΜΦΩΝΩΣ πρὸς τὴν ἐκδοθεῖσαν πρὸ ὀλίγων ἑθδομάδων Ἐτησίαν Ἔκθεσιν τοῦ Διοικητοῦ Ἐργασίας διὰ τὸ 1927, ἡ ὁποία περιλαμθάνει διὰ πρώτην φορὰν τὴν πλήρη Ἔκθεσιν τοῦ Πρώτου ᾿Ασφαλιστικοῦ Λειτουργοῦ διὰ τὸ ἐν Κύπρῳ ἐπιτε- λεσθὲν εἰς τὴν σφαῖραν τῶν κοινωνικῶν ἀσφαλίσεων ἔργον, τὸ ἐπίπεδον ἀἁπασχολήσεως παρέμεινεν ὑψηλὸν κατὰ τὴν διάρ- κειαν τοῦ µεγαλυτέρου µέρους τοῦ ὑπὸ ἐπιθεώρῆσιν ἔτους, παρὰ τὴν µείώσιν τοῦ ὄγκου τῶν στρατιωτικῶν ἔργων. Κατὰ τὰ µέσα τοῦ ἔτους ὁ πληθυσμὸς τῆς νήσου ἀνήρχετο εἰς 536.000, ἐκ δὲ τοῦ ὑπολογιζομένου εἰς 316.240 ἐργατικοῦ : δυναμικοῦ 266.000 ἀπησχολοῦντο ἐπικερδῶς. Ἡ μµεταλλευτικἡ θιοµηχανία ὑπῆρξε καὶ πάλιν σημαντικὴἡ πηχἠ ἀπασχολήσεως, ἁπασχολήσασα 3.448 πρόσωπα ἀμφοτέ- ρων τῶν φύλων, ἐνῷ αἱ µονάδες ἐργοδοτήσεως τοῦ Ὑπουργείου Πολέμου καὶ τῆς Κυθερνῄσεως ἀπησχόλησαν περίπου 14.152 πρόσωπα εἰς µόνον τὴν οἰκοδομικὴν διομηχανίαν. Κατὰ τὸ 1957 εὑρίσκοντο εἰς τὴν Ὑπηρεσίαν τῆς Κυθερνή- σεως 7.208 Θιομηχανικοὶ ἐργάται, 3.271] μόνιμοι καὶ 1.876 προσωρινοὶ δηµόσιοι λειτουργοί, 1.909 ἀστυνομικοὶ τῆς Κυπρια- κῆς ᾿Αστυνομίας, 1.32/ ἐπικουρικοὶ ἀστυνομικοί, 330 εἰδικοί χωροφύλακες, 261 ὑπάλληλοι τῶν φυλακῶν καὶ 126 ὑπάλληλοι κρατητηρίων. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΜΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ Παρά τὴν συνεχῆ σειρὰν αἰτημάτων δι᾽ αὐξήσεις ἡμερομι- σθίων, ὡς ἐπίσης καὶ αἰτημάτων διὰ καλυτέρους ὅρους ἐργα- σίας, καὶ παρὰ τὰς ἐπιμόνους προσπαθείας τῶν συντεχνιῶν νὰ ἐπιτύχουν ἀναγνώρισιν τοῦ δικαιώματος ὀργανώσεως καὶ συλ- λογικῶν διαπραγματεύσεων, ἐπεκράτησεν ἠρεμία εἰς τὴν 6ιο- µηχανίαν. Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἔτους ἀνεφέρθησαν 75 ἐρ- γατικαὶ διαφοραί, συνεπαγώµεναι ἀπώλειαν 12.482 ἐργασίμων ἡμερῶν. Ἐπιθεωρητῶν Ἐργασίας ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ κ, Χ. Ε. Τσιάτλη, Διοικητοῦ Ἐργασίας. Συνεδρία τῶν Ὁ ᾿Αρχιεπιθεωρητὴς Εργοστασίων ὁμιλεῖ εἰς µίαν συνεδρίαν τοῦ Τµήµατος Εργασίας ἐπὶ τοῦ Περὶ ᾿Εργοστασίων Μόμου. ΜΕΛΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΗΝ ᾿Εσημειώθη περαιτέρω αὔξησις εἰς τὸν ὁλικὸν ἀριθμὸν συντεχνιακῶν μελῶν. Οὗτος ἀνῆλθεν εἰς 92.462 ἔναντι 42.928 κατὰ τὸ 1956 καὶ 39,015 τὸ 1955. Ἡ 44 ΩΡΟΣ ΕΒΔΟΜΑΣ Ἡ. τεσσαρακοντατετράωρος ἑθδομὰς ἐτηρήθη εἰς πλεί- σιους κλάδους τῆς θιοµηχανίας, καθὼς ἐπίσης καὶ τὰς κυθερ- νητικὰς καὶ στρατιωτικἁς ἐργασίας, καὶ τὰς µεγάλας ἀγρε- παύλεις. Ἡ ἐργάσιμος ἑθδομὰς εἰς τὰ μεταλλεῖα ποικίλλει ἀπὸ 44 ὥρας εἰς 48 ὥρας. ᾿Οἱ ἀπασχολούμενοι εἰς τὰς ὕπηρε- σίας διανομῆς καὶ μεταφορῶν εἰργάζοντο 48 ὥρας τὴν ἐ6δο- μάδα. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Ὁ περὶ Κοινωνικῶν ᾿᾽Ασφαλίσεων Ἠόμος, ὁ ὁποῖος ἐθεσπί- σθη περὶ τὰ τέλη τοῦ 1956, ἐτέθη ἐν ἰσχύϊ τὴν Την ᾿Ιανουαρίου, 1957. Βάσει τοῦ νόµου τούτου ἠσφαλίσθησαν ὑποχρεωτικῶς πλεῖστα πρόσωπα ἀπασχολούμενα δυνάµει συµθάσεως ὑπηρε- σίας. Μέχρι τέλους τοῦ ἔτους εἶχον ἀσφαλισθῆ 125.629 πρόσωπα. Τὸ συνολικὸν εἰσόδημα τοῦ Ταμείου Κοινωνικῶν ᾿Ασφαλί- σεων διὰ τὸ πρῶτον ἔτος, τὸ ὁποῖον ἔληξε τὴν ἆ]ην Δεκεμθρίου, 1957, ἀνῆλθεν εἰς περίπου 5622.000, αἱ δὲ δαπάναι εἰς {5 67.650. Μερικαὶ τῶν παροχῶν, αἱ ὁποῖαι ἐπληρώθησαν ἐκ τοῦ Τα- µείου διὰ πρώτην φορὰν ἐν Κύπρῳ, περιελάµόανον περίπου 56.000 διὰ παροχὰς ἀσθενείας, 59.000 διὰ παροχὰς ἀνεργείας, ς9.000 διὰ χορηγίας µητρότητος καὶ 59868 διὰ συντάξεις χη- ρῶν, πληρωθείσας εἰς 16 χήρας, τῶν ὁποίων οἱ σύζυγοι ἀπέθα- νον ἐξ ἐργατικῶν δυστυχηµάτων. . Ἡ γέφυρα τῆς ᾿Ανδρολίκο ποὺ ἐπιτρέπει τὴν συγκοινωνίαν μὲ τὰ γειτονικἀ χωριὰ ὑφ' ὅλας τὰς καιρικὰς συνθήκας. ΕΤΟΣ ΕΠΙΛΟΣΕΩΣ ΛΙΛ 10 ΤΗΗΜΛ ΛΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Τµήµατος ἀφιερώθη εἰς ἔργα ἀσφαλείας, ἀπὸ τοῦ Μαρτίου τοῦ 1957 καὶ ἐντεῦθεν ἡ µείωσις τῶν τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν ἐπέτρεψεν ὅπως οἱ πόροι οὗτοι χρησιμοποιηθοῦν πληρέστερον διὰ τὴν ἐκτέλεσιν κανονικῶν ἔργων, Τράκτορ τοῦ Τµήµατος Δημοσίων ὌἜργων ἐν λειτουργία εἰς τὸν νά τῶν Καμιναριῶν τῆς ᾿Επάρχίας Λεμεσοῦ. κατὰ τὴν παρελθοῦσαν ἑόδομάδα ἐκδοθεῖσα Ἔκθεσις τοῦ Τµήµατος Δημοσίων Εργων ἀναφέρει ὅτι τὸ 1957 ὑπῆρ- ἒε τὸ πλέον παραγωγικὸν ἔτος εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ Τµήµατος. Ἐνῷ κατὰ τὸ 19256 τὸ μεγαλύτερον µέρος τῶν πόρων τοῦ Μία καταπληκτικἡ καινοτομία διαρκοῦντος τοῦ ἔτους, ἀναφέρει ἡ ἔκθεσις, ὑπῆρξεν ἡ εἰσαγωγὴ νέων μεθόδων Δια- χειρίσεως καὶ Ἐλέγχου. Πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον ὁ Ὑνωστὸς οἶκος Συμθούλων Διαχειρίσεως, Οὔργουϊκ, Ορ καὶ ἛΣυναι- ταῖροι, θὰ δαπανήσῃ δύο ἔτη μετὰ τοῦ Τµήµατος Δημοσίων Εργων. Ἡ καθαρὰ δαπάνη ἀνῆλθε εἰς 53.114.969, ὑπερέθη δὲ ἐκεί- γην τοῦ 1956 κατὰ 317, ἀλλ) αἱ περὶ.πλέον δαπάναι παρὰ τὴν σημειωθεῖσαν. αὔξησιν τοῦ ἀνώτέρου προσωπικοῦ, ἐμειώθησαν ἀπὸ 6.93 κατὰ τὸ 1956 εἰς 5,83. | Μὲ τὸν συνεχιζόµενον οἰκοδομικὸν ὀργασμὸν ἐξηκολούθει νὰ παρατηρῆται µεγάλη δυσκολία εἰς τὴν ἐξεύρεσιν εἰδικευμέ- γων ἐργατῶν. Προσδεδεµένον ὅπως εἶναι εἰς προκαθωρισμέ- νον πίνακα ἀνωτάτου ὁρίου ἡμερομισθίων, τὸ Τμῆμα εὗρε ἀδύ- γατον εἰς ὡρισμένας περιπτώσεις τὴν πρόσληψιν τεχνικῶν μὲ τὴν µεγαλυτέραν δυνατἠν εἰδίκευσιν, οἱ ὁποῖοι, κατὰ φυσικὸν λό- γον, εὕρισκον περισσότερον ἑλκυστικὰά τὰ ὑπὸ τῶν ἐργολάθων προσφερόµενα ὑψηλότερα ἡμερομίσθια. Κατὰ τὸ 1957 ἀνελήφθη ὑπὸ τοῦ Τµήµατος Δημοσίων Ερ- γων ἡ περαιτέρω κατασκευἠ δρόμων µήκους 14 μιλίων, εἰς δὲ τὰς ἀγροτικὰς περιοχὰς ἐγένετο ἀσφαλτόστρωσις δρόμων µή- κους 8 μιλίων. Τὸ συνολικὸν μῆκος τῶν συντηρουµένων δρό- µων ἀνῆλθεν εἰς 97ᾷ μίλια, ἐξ ὢν 819 μίλια εἶναι ἐπιστρωμένα μὲ ἄσφαλτον καὶ 155 μὲ «τσακκίλι». Ἡ διὰ τὴν ἀνάπτυξιν τῶν δρόμων δαπάνη διαρκοῦντος τοῦ ἔτους ἀνῆλθεν εἰς 5222.000, περιλαμδανοµένων {159.000 διὰ μηχανήματα. καὶ ἄλλον ἐξοπλισμόν, τὰ ὁποῖα παρηγγέλθησαν ἐνωρίτερον, 524.000 διὰ περιπλέον ἔξοδα καὶ μισθοὺς καὶ 5 60.000 διὰ τὴν ἁπαλλοτρίωσιν γῆς. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι προσετέθησαν εἰς τὸ προσωπικὸν εἷς ἀρχιτέκτων, εἷς ἐπιθεωρητὴς ποσοτήτων καὶ πολλοὶ τεχνικοὶ 6οηθοί, ὁ Κλάδος Οἰκοδόμῶν ἐξηκολούθησε νὰ εἶναι πλήρως ἀπησχολημένος, κυρίως μὲ τὸ πρόγραµµα ἀστυνομικῶν κτι- ῥίων, τὰ ὁποῖα περιελάμθανον τὰ ἐν Λευκωσίᾳ καὶ Λεμεσῷ ἀρχηγεῖα, ᾿Αστυνομικὰς ᾿οἰκίας καὶ. διαμερίσματα, καθὼς καὶ τοὺς πυροσθεστικοὺς σταθμοὺς εἰς ὅλα τὰ µέρη τῆς Ἡήσου. Ἡ Ἔχκθεσις- ἀναφέρει ὅτι διεξήχθη ὡσαύτως σημµαντικἡ ἐργασία διὰ τὸ ᾿Ιαϊρικὸν Τμῆμα, κυρίως ὑπὸ µορφὴν ἐπεκτάσεων εἰς τὸ Γενικὸν Μόσοκομεῖον Λευκωώσίας καὶ ἀνεγέρσεως ἀριθμοῦ ἀγροτικῶν κέντρων ὑγείας. Διαρκοῦντος τοῦ ἔτους διεξήχθη Φυθοκόρησις καθὼς καὶ ἄλλα ἔργα εἰς τὸν Λιμένα Λάρνακος ὣς µέρος σχεδίου θελτιώ- σεως διὰ τὴν: ἐξασφάλιδιν προσθέτου ἐπιθατικοῦ καὶ ἀποθη- κευτικὀῦ. χώρου. Ἡ δαπάνη διὰ τὰς ἐν λόγῳ θελτιώσεις ὑπο- λογίζεται εἰς 541.000. Εἰς Πάφον, πλὴν τῆς συνήθους θυθοκο- ρήσεως, «σὐνεπληρώθη σχεδὸν ἡ ἐκκαθάρισις τοῦ ὅρμου διὰ τὴν ἐξασφάλισιν χώρου διὰ μεγαλύτερα πλοῖα. ᾿Επερατώθη τὸ ἔργον τῆς ἐπεκτάσεως τοῦ δυτικοῦ µώλου ἀντὶ δαπάνης 510.000, ᾿ “Ἡ ἐργασία τοῦ Ἠλεκτρολογικοῦ καὶ Μηχανολογικοῦ Κλά- δου περιώρίσθη κυρίως εἰς τὴν συντήρησιν τῶν ὑφισταμένων καὶ νέων μηχανημάτων τοῦ Τµήµατος. Διεξήχθη σημαντικὴ ἐργασία: δι ἄλλα Τµήµατα καὶ ᾿Ἐμπορικοὺς Οἴκους. Ὁ ἐξ- οπλισμὸς Φάρων, φώτων ναυσιπλοῖας, καὶ αἱ ἠλεκτρικαὶ ἐγκα- ταστάσεις εἰς τὰ Κυθερνητικἁ κτίρια καθ᾽ ἅπασαν τὴν Μῆσον διετηρήθησαν ἐν καλῇ καταστάσει. Τὸ ᾽γεγονὸς ὅτι κατὰ τὸ τέλος τοῦ 1957 ὁ ἀριθμὸς τῶν προσώπων κατὰ ὄχημα ἢτο περίπου 15, ἀναφέρει περαιτέρω ἡ Ἔκθεσις, καὶ τὸ ὅ,τι εἰσήγοντο κατὰ μῆνα 300 περίπου αὐτο- κίνητα, παρέχει κἀποίαν ἔνδειξιν τοῦ φορτίου τὸ ὁποῖον δέχον- ται οἱ δρόµοι. Εἰς τοὺς ἀριθμοὺς αὐτοὺς δὲν περιλαμθάνον- ται τὰ στρατιωτικἀ ὀχήματα, διὰ τὰ ὁποῖα δὲν ὑπάρχουν στα- τιστικαί. Ἐκπρόσωπος τοῦ οἴκου Οὔργουϊκ, Ορρ καὶ Συνεταίρων δίδει διάλεξιν εἰς τὸ τεχνικὸν προσωπικὸν τοῦ Τµήµατος Δημοσίων Ἔργων ἐπὶ τῶν νέων μεθόδων Διαχειρίσεως καὶ Ελέγχου. πο, Διάθεσις Κυπριακῶν Πεπονοειδῶν εἰς τὸ ᾿ΕἘξωτερικὸν ΤΑ τελευταῖα χρόνια τὰ πεπονοειδῆ ἔγιναν πολὺ δημοφιλῆ στὸ ἨἩνωμένον Βασίλειον καὶ ἡ κατανάλωσις αὐξάνει κάθε Χρόνο. ὍὉ συναγωνισμὸς γιὰ τὴν ἀγορὰν τοῦ ἨἩνωμένου Βασιλείου εἶναι στὴν πραγματικότητα πολὺ μεγάλος καὶ κάθε χώρα ποὺ παράγει πεπονοειδῆ προσπαθεῖ νὰ ἐξασφαλίση ὅσο τὸ δυνατὸν µεγαλύτερον μερίδιο. Οἱ μεγαλύτεροι προµήθευ- τὲς εἶναι ἡ Ισπανία, ἡ ΓΚύπρος, ἡ Ιταλία, ὁ ᾿Ισραήλ, οἱ Κάτω Χῶρες, ἡ Βότιος ᾿Αϕρική, ἡ Χιλή, τὸ Μαρόκο, ἡ Πορτογαλία καὶ ἡ Γαλλία. Ανκαι ἡ ζήτησις πεπονειδῶν ἐκ µέρους τοῦ 'Πνωμένου Βασιλείου αὐξάνει, οἱ ἐξαγωγὲς ἀπὸ τὴν Κύπρον δὲν ἔχουν αὐξηθῆ ἀνάλογα μὲ τὴν αὔξησι τῆς ζητήσεως. Τὸ 1952 ἐμφανίστηκαν γιὰ πρώτη φορὰ τὰ Κυπριακὰ πεπο- νοειδῆ στὴν ἀγορὰ τοῦ ἨἩνωμένου Βασιλείου καὶ ἡ εὐνοϊκὴ ὑπο- δοχἡ ποὺ συνάντησα εἶχαν ὥς ἀποτέλεσμα αὐξημένες πωλή- σεις κατὰ τὰ ἑπόμενα χρόνια ὅταν οἱ ὁλικὲς ἐξαγωγὲς πεπο- νιῶν καὶ καρπουζιῶν ἐσημείωσαν ἐπίδοσιν μὲ 92.290 τόνους ἀξίας 5 80.000. ᾽Απὸ τὸ 1953 οἱ ἐξαγωγὲς παρουσίαζαν τάσιν πρὸς ἐλάττωσιν. Ἐνῷ, μέχρις ὡρισμένου σηµείου αὐτὴ ἡ τάσις πρὸς ἐλάτ- τωσιν τῶν ἐξαγωγῶν ὀφείλεται στὶς κλιματολογικὲς συνθῆκες τῆς Κύπρου, ἔπαιξαν ἐπίσης ρόλον καὶ ἄλλοι παράγοντες γιὰ τὴν ἑλαττωμένην ζήτησιν Κυπριακῶν πεπονιῶν ἐκ µέρους ἆγο- ραστῶν τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ποὺ προτιμοῦσαν πεπόνια ἀπὸ ἄλλες χῶρες. ᾿Αρχικὰ φαίνεται πὠὼς ὁ λόγος γιὰ τὴν µείώσιν τοῦ ἔνδια- φέροντος γιὰ τὰ Κυπριακὰ πεπόνια εἶναι ὅτι τὰ χαρακτηρι- στικἁ τῶν Κυπριακῶν πεπονιῶν, ποὺ ἐξετιμήθησαν πολὺ κατὰ τὸ 1922, ἔχουν χειροτερεύσει λόγῳ ἐπανειλημμένης σπορᾶς ἐκ τῶν ἰδίων σπόρων. Τὰ πεπόνια καὶ τὰ καρπούζια πρέπει νὰ τοποθετοῦνται σὲ εἰδικὰ χαρτόνια ἢ καφάσια καὶ τὰ πεπόνια πρέπει νὰ προστατεύονται μὲ εφίκια», Συσκευασία πεπονοειδῶν στὴν ᾽Αμμόχωστο. ζωδιάτης γεωργὸς μεταφέρει τὸ προϊόν του στὴν ἀγορὰ τῆς Λευκωσίας. Αλλος λόγος εἶναι ἡ ἀποστολὴ μὴ ὠρίμων πεπονοειδῶν, ἡ σχετικἡ µεγάλη ἀναλογία σκἀσµένων καὶ σαπισµένων καρ- πῶν κατὰ τὴν ἄφιξιν καὶ ἡ ἀνεπαρκὴς συσκευασία ποὺ δὲν προστατεύει τὰ φροῦτα καλἀὰ κατὰ τὸ ταξίδι ἀπὸ τὸ µέρος συσκευασίας πρὸς τὸν λειανοπώλην τοῦ ἐξωτερικοῦ. ο. νο ο ὁ -... α -- ᾿ ο Ὑπάλληλοι τῆς Ὑπηρεσίας ᾿Επιθεωρήσεως Προϊόντων στὴν ᾽Αμμόχωστο ἐξετάζουν πεπονοειδῆ πρὸ τῆς ἐξαγωγῆς. Όποια εἶναι ὥριμα ἢ θαρυψημένα ἢ ἔχουν κτυπηθῆ ἢ ἔχουν µαυράδες ἀπορρίπτονται, ΤΡΙΤΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.12 Δελτίον Εἰδήσεων 1.00 Μεσηµεριάτικη- µουσικ 2.00 Δελτίου Εἰδήσεων ἳ 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.30 Παιδικὴ Γωνιὰ 6.00 Λαϊκὰ τραγούδια 6.30 ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 7.10 Στρατιωτικὲς Φιλαρμο- νικὲς Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον Ἐένοι τραγουδιστὲς 8.30 Ίθλεπτο αὐτοκινητιστῶν 9.00 Ρωτᾶτε κι ἀπαντοῦμε 9.15 Ἔργα Κλασ. Μουσικῆς 5. 45 Ε. Λάμπου καὶ Σπ. Κορώνης, 9.20 Δελτίον Εἰδήσεων ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.12 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 9.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 2.00 ᾿Απ᾿ ὅλο τὸν κόσµο 3.30 Παιδικὴ Γωνιὰ 6.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 6.30 Εὔθυμη Μισὴ Ώρα 7.00 Πδικίλη ᾽Αμερ. Μουσικἡ 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.30 ρα τῆς Όπερας ΤΟΥΡΑΝΤΩ ἍΠουτσίνι 9.30 Βιθλιοκρισία 9.45 Ἡ Ἔρη Βάση 9.20 Δελτίον Εἰδήσεων ΠΕΜΠΤΗ-2Ι ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς .µελωδίες Τ.12 Δβλτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη µουσικὴ 9.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 ᾿Απ΄ ὅλο «τὸν. κόσµο 5.30 Ρωτᾶτε κι ἀπαντοῦμε 6.00 Εὐχάριστες μελωδίες 6.30 ᾿Ιατρὸς τῆς Οἰκογενείας 6.40 Λαϊκά τραγούδια 7.00 ᾿Απ΄ ὅτι διαθάζω 7.10 Τὸ «Λάτιν Τρίο» 7.30 Ματ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν δ.Ο0 Εἰδήσεις κἀὶ Σχόλιον 8.20 Ὁ Λιμπεράτσιε στὸ πιάνο 8.30 «Τὰ πάθη κατὰ Ματθαῖον» Μπὰχ 9 10 Μουσικἡ χοροῦ 9.90 Γράµµα ἀπὸ τὸ Λονδῖνο 9.45 Τὸ '᾿Αθηναϊκὸ Τρίο 9.20 Δελτίον Εἰδήσεων ΠΑΡΑΣΚ. 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσημεριάτικη µουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 9.30 Ὥρα τῆς Γυναίκας 5.20 Ἡ Ροζίτα Σερράνο 6.00 ᾿Εδῶ Λονδῖνο 6.30 Πθικίλη μουσικὴ 7.00 Τὰ κινημ. ἔργα τῆς προσεχοῦς ἑθδομάδος 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν δ.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.30 Πέλλα ΤΠαῖς 8.45 Ὀρχήστρα χοροῦ Κ.Ρ.Υ. 7.30 δ.00 8.20 9.00 Μλασσικἡ͵ Μουσικἡ κατ |. ἐκλογὴν ἀκροατῶν Ἑλληνικὰ Ἡρογράμματα τῆς Κ.Ρ.Υ. 19.45 Ἡ Λέλα Παμέλα..'᾿ 920 Δελτίον Εἰδήσεων ΣΑΒΒΑΤΟΗ ο) ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσημµεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ελληνικά τραγούδια 5.00 Δημοτικά τραγούδια 5.30 Παιδικἡ Γωνιὰ 6.30 ᾿Απὸ τὸν τύπο τῆς Ἑλλάδος 7.00 ᾿Αθλητικἁ χρονικἁἀ 7.10 Λαϊκὴ μουσικὴ 7.30 Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.15 Μουσικὸ Σταυρόλεξο 8.45 Διήγημα 9.00 Παληὲς Ἕλλην. ἐπιτυχίες 9.30 Μουσικἡὴ χοροῦ 9,50 Δελτίον Εἰδήσεων ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 7.00 Πρωϊνοὶ ρυθμοὶ 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.15 ᾿Ελαφρὰ µουσικἡ 8.30 Ἕλλην. καὶ Εύρωπ. τραγούδια Κυριακάτικη πρωϊνὴ συναυλία Θρησκευτικὸ ἡμίωρο Κύπριοι Καλλιτέχναι Πρωϊνὲς μελωδίες Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 15.10 Ελληνικοὶ χοροὶ 12.30 Θέατρο 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 ᾽Απ΄ ὅλο τὸν κόσµο 5.390 Παιδικἡ Γωνιὰ 6.00 Ελληνικὲς μελωδίες 6.30 ᾿Ελαφρὰ Ἰλασ. Μουσικἡ 7.00 Εὔθυμη Μισὴ “Ωρα 7.90 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.10 Αποτελέσματα ποδοσφ. συνανιτ. Αὐστραλίας Ξένα Αστέρια ᾽Απὸ τὴν Ἑλληνικὴν Μυ- θολογία (Δήμητρα-- Περσεφόνη) 9.00 Ητίνου Λιπάττι 940 Τὸ Τρίο Καντσόνε 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.110 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 ᾿Απ᾿ ὅλο τὸν κόσµο 52.30 Ώρα τῆς Γυναίκας 2.0 Δελτίον τιμῶν 6.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 6.30 Μιὰ ματιὰ γύρω στὸν κόσμο 7.00 ᾿Αθλητικὸ 2Όλεπτο 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.20 Μαπολιτάνικα τραγούδια 8:30 Θέατρο 9.00 Μουσικἡὴ χοροῦ 9.30 Ὁ τρύγος 9.45 Ν. Κὠνσταντοπούλου 9,50 Δελτίον Εἰδήσεων ΤΡΙΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων '.7390 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 900 10.00 10.30 11.00 11.30 6.15 86.45 αλ. 1.00, Μεσηεριάτικη μσουσικὴ 3 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων. 2.10 Ελληνικὰ τραγούδια 3.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 3.390 Παιδικὴ Γωνιὰ. 6.00 λαϊκὰ τραγούδια 6.30 ζώὴ τῆς Ὑπαίθρου 7.10 Αμερικάνικα τραγούδια 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον δ.20 Ξένοι τραγουδισταὶ δ.40 Τσιγγάνικες μελωδίες 9.00 Ρωτᾶτε κι ἀπαντοῦμε 9,12 ὌἜργα Κλασ. μουσικῆς 9.45 Λ. Ζωγράφου καὶ Μ. Χηλιώτης 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΛ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.1ρ. Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ελληνικὲς ἐπιτυχίες ο 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 ᾿Απ᾿ ὅλο τὸν κόσµο 530 Παιδικὴ Γωνιὰ 3.50 Ἑλληνικὰ τραγούδια 6.30 Εὔθυμη Μισὴ Ὥρα ᾽Αμερικάνικρι Ρυθμοὶ ΄᾿Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον Μουσικὴ ἀπὸ Κινημ. Ἔργα Ὥρα τῆς Όπερας ΤΟΥΡΑΝΤΩ (Γιουτσίνι) 9.40 Μπέµπα Κυριακίδου 9.20 Δελτίον Ἐϊδήσεων 9.30 Ποιητικὰἁ ᾿Ανθολογήµματα 9.45 Κατσούρης καὶ Γιοδάνα 9.25 Περίληψις Εἰδήσεων ΠΕΜΠΤΗ΄28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων: 7,30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη µουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.110 Ἑλληνικὰ τραγούδια 2.00 ᾿Απ᾿ ὅλον τὸν κὀσμο 39.20 Ῥωτᾶτε κι ἀπαντοῦμε 2.45 Ισπανικὰ τραγούδια 6.00 Εὐχάριστες μελωδίες 6.30 ᾿Ιατρὸς τῆς Οἰκογενείας 6.40 Λαϊκὰ τραγούδια 7.00 ᾽Απ΄ ὅ,τι διαδάζω 7.10 Μουσικἡ Λατ. ᾽Αμερικῆς - 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.30 «Οἳ ἑπτὰ λέξεις τοῦ Σω- τῆρος ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ» Σιοὺτζ 2.10 Μουσικἡ χοροῦ - 9.30 Γράμμα ἀπὸ τὴν ᾿Αθήνα: 9.42 Τραγουδᾶ ὁ Γ, Πάρις 9.20 Δελτίον Εἰδήσεων ΠΑΡΑΣΙ. 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 6.20 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.13 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 59.00 Ἑλληνικὰά τραγούδια 39.30 Ὥρα τῆς Γυναίκας 6.00 ᾿Εδῶ Λονδῖνο 6.30 ᾿Ιωάννης ὁ Βαπτιστὴς 7.00 Τὰ κινημ. ἔργα τῆς προσ. ἑθδομάδος 7.30 Κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.30 Ἡ Μονὴ Χρυσορουια- τίσσης - 8.45 ᾿Ορχήστρα χοροῦ Π.Ρ.Υ. 9.00 Κλασσικὴ µουσικἡ κατ᾽ ἐκλογὴν .ἀκροατῶν 9.45 Καθάλας καὶ Μαίρη Λίντα 9.20 Δελτίον Εἰδήσεων ΣΑΒΒΑΤΟΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰἀ τραγούδια 5.00 Δημοτικά τραγούδια 5.30 Παιδικὴ Γωνιὰ 6.00 Φίλοι στὸ ᾿Εξωτερικὸ 6.30 ᾽Απὸ τὸν τύπο’ τῆς Ἑλλάδος . 6.40 Μουσικὸ ποτπουρρὶ 7.00 ᾿Επιστημονικὰ χρονικἁἀ 7.10 Ἑένη Λαϊκὴ Μουσικὴ 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.15 Μουσικὸ σταυρόλεξο δ.45 ᾿Απὸ κινημ. ἔργα 9.00 Ελληνικὲς ἐπιτυχίες 9.30 Μουσικὴ χοροῦ 9,50 Δελτίον Εἰδήσεων ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 7.00 Πρωϊνοὶ ρυθμοὶ 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.15 Ἐλαφρὰ μµουσικὴ 8.30 Ἕλλην. καὶ Εὐρωπ. τραγούδια 9.00 Κυριακάτικη πρωϊνὴ συναυλία 10.00 Θρησκευτικὸ ἡμίωρο 10.30 Κύπριοι Καλλιτέχναι 11.00 Πρωϊνὲς μελωδίες 11.30 Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 12.10. Δημοτικά τραγούδια 12.30 Θέατρο 1.00. Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 ᾽Απ΄ ὅλο τὸν κόσµο 5.30 Παιδικἡὴ Γωνιὰ 6.00 'Ελληνικὲς μελωδίες 6.30 Ἐλαφρὰ Κλασ. μουσικὴ 7.00 Εὔθυμη Μισὴ Ώρα 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 6.10 ᾽Αποτελέσματα ποδοσφ. συναντ. Αὐστραλίας ᾿Απὸ τὴν Ἑλληνικὴν Μυθολογία (Βελλερεφόντης) 9:00 ᾿Εκλεκτοὶ «Δίσκοι 9.40 Τραγουδᾶ ἡ Ζελίνα 9.20 Δελτίον Εἰδήσεων ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.90 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μµουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 :᾿Απ᾿ ὅλον τὸν κόσµο 5.30 Ὥρα τῆς Γυναίκας 5.50 Δελτίον τιμῶν 6.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 6.30 Μιὰ ματιὰ γύρω στὸν κόσμο 7.00 ᾿Αθλητικὸ 2θλεπτο 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν δ.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.30 Θέατρο 9.00 Μουσικἡ χοροῦ 9.30 Κοντὰ στὴ Φύση : Βιταμίνες 9.45 Ὁ Βάγγος Παπούλιας 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων 8.45 Ἔκδοσις Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων