Back

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-08-29

Ο ΣΕΡ ΤΖΩΝ ΝΟΤ- ΜΠΛΟΥΕΡ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ Σὲρ Τζὼν Νὸτ--Μπάουερ, Διοικητὴς τῆς Μητροπολιτικῆς ᾽Αστυνομίας, εἶχε πλῆρες πρόγραµµα κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν τῆς ἀφίξεώς του τὴν 20ὴν Αὐγούστου κατὰ τὴν ὅρα- χεῖαν ἐπίσκεψίν του εἰς Κύπρον. Συνοδευόµενος ὑπὸ τοῦ ᾿Αρχιαστυφύλακος, κ. Τζὼν Μπρά- ουν, ὁ Σὲρ Τζὼν µετέόη τὴν πρωΐαν εἰς ᾽Αμμόχωστον ὅπου συνήντησε µέλη τῆς Μητροπολιτικῆς ᾿Αστυνομίας τὰ ὁποῖα ἐπὶ τοῦ παρόντος ὑπηρετοῦν ἐν Κύπρῳ. Ὁ σΣὲρ Τζὼν Νὸτ-- Μπάουερ εἰκονίζεται ἐδῶ συνομιλῶν μὲ τέως µέλη τῆς Μητροπολιτικῆς ᾿Αστυνομίας ἐν ᾽Αμμοχώστῳ. Ὁ Βοηθὸς ᾿Αρχιαστυφύλαξ κ. Ρ. Α. Κλὰάρκ ὑπεδέχθη τὸν Σὲρ Τζὼν κατὰ τὴν ἄφιξίν του εἰς ᾽Αμμόχωσιον, οὗτος δὲ κα- τόπιν ἐπεθεώρησε παράταξιν ἐξ 22 ἀνδρῶν οἱ ὁποῖοι εἶχον ὑπη- ρετήσει εἰς τὴν Μητροπολιτικὴν ᾽Αστυνομίαν, Οἱ πλεῖστοι ἐκ τῶν λοχιῶν ἐν παρατάξει ᾖλθον εἰς Κύπρον πρὸ μικροῦ χρονικοῦ διαστήματος. Κατὰ τὴν ἀνεπίσημον συνάθροισιν ἡ ὁποία ἠκολούθησε τὴν παράταξιν, ὁ Σὲρ Τζὼν ὠμίλησεν μετ ἰδιαιτέρου ἐνδιαφέρον- τος διὰ τὰς Λοχίας Σύλθια Ραίΐη καὶ Τζόαν Μπέρτζες, αἱ ὁποῖαι ἀφίχθησαν εἰς Κύπρον τὸν παρελθόντα ᾿Ιούνιον. Εἰς τὸ ᾿Ἐπαρχιακὸν ᾽Αρχηγεῖον τοῦ Λιμενικοῦ καὶ ΒΜαυτι- κοῦ ᾽Αστυνομικοῦ Σώματος, πλησίον τῆς πρκυµαίας, ὁ Σὲρ Τζὼν συνήντησε τὸν ᾽Αστυνόμον Τζὼν Γουάϊζ ὁ ὁποῖος καὶ τὸν ὠδήγησεν εἰς µίαν τῶν ταχυπλόων ἀστυνομικῶν ἀκάτων διὰ μικρἀν περιοδείαν εἰς τὰ ἀνοικτὰ τῆς ᾽Αμμοχώστου καὶ αἱ ὁποῖαι ἑδρεύουν ἐκεῖ. Κατὰ τὸ ἀπόγευμα ὁ Σὲρ Τζών ἐν Λευκωσία συνήντησεν µέλη τῆς Μητροπολιτικῆς ᾿Αστυνομίας τὰ ὁποῖα ὑπηρετοῦν ἐν Κύπρῳ. ο. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐπισκέψεώς του εἰς τὸ ᾿Επαρχιακὸν ᾿Αρχηγεῖον τοῦ Λιμενικοῦ καὶ Μαυτικοῦ ᾽Αστυνομικοῦ Σώμα: τος, ὁ Σὲρ Τζὼν ἐξετέλεσεν μικρὰν περιοδείαν ἐντὸς μιᾶς ᾽Αστυνομικῆς ἀκάτου. ᾿Εδῶ εἰκονίζεται εἰς τὴν πρύμνην μετὰ τοῦ Βοηθοῦ ᾿Αρχιαστυφύλακος κ. Ρ. Α. Κλάρκ, τοῦ ᾿Αρχιαστυ- φύλακος κ. Τζὼν Μπράουν καὶ τοῦ ᾽᾿Αστυνόμου Τζὼν Γουάϊζ, ΓΝΩΡΙΖΕΤΕΟΤΙ Ἀ Κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ 1958 ἤρχισε λειτουργίαν τὸ νέον Κέντρον ᾿Αεροπορικῶν Πληροφοριῶν εἰς τὸ ᾿Αεροδρόμιον Λευκωσίας ποὺ ἑξασκεῖ θετικὸν ἔλεγχον ὅλων τῶν ἀερο- σκαφῶν τὰ ὁποῖα ἵπτανται εἰς τὴν περιοχἠν τῆς ΄Ανατο- λικῆς Μεσογείου. | ὡπον νλαώΕάλμη,, 4πΛΗΙΝΙ ψμήν ΙΝΝΙΛΙΝ κ Δευτερεῦον σύστηµα 2.380 μιλίων καλῶν χωριτικῶν καὶ δασικῶν δρόμων, διαθατῶν καθ᾽ ὅλον τὸ ἔτος, ἐκτὸς ὁλί- γων ἐξαιρέσεων, συνδέει ὅλα τὰ μικρότερα χωρία τῆς Κύπρου, α Τὰ κύρια γεωργικὰ προϊόντα τῆς νήσου εἶναι ὁ σῖτος, ἡ κριθή, τὰ χαρούπια, οἱ πατάτες, ὁ καπνός, τὰ ἑσπερι- δοειδῆ, αἱ ἐλαῖαι, τὰ φροῦτα καὶ τὰ ὅσπρια. κ Κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν τελευταίων ἐξ ἐτῶν οἱ µαθη- ταὶ καὶ αἱ µαθήτριαι τῆς Κύπρου ἀπεταμίευσαν 5 450.000. Τὸ ποσὸν τοῦτο συνελέγη διὰ μικρῶν ἑθδομαδιαίων κατα- θέσεων ὑπὸ πλέον τῶν 60.000 παιδιῶν 670 σχολείων ἐκ τῶν ὁποίων ἑπτὰ εἶναι µέσης ἐκπαιδεύσεως. . Κατὰ τὸ τέλος τοῦ 195/ ἑἐξεδίδοντο εἰς τὴν Κύπρον πέντε Ἑλληνικαί, δύο Τουρκικαὶ καὶ δύο ᾽Αγγλικαὶ καθη- μεριναὶ ἐφημερίδες. Ὑπῆρχον ἐπίσης ἑπτὰ ἑθδομαδιαῖαι Ἑλληνικαὶ ἐφημερίδες. ” Εἰς ὁλόκληρον τὴν νῆσον λειτουργοῦν 270 συνεργατικά παντοπωλεῖα, αἱ συναλλαγαὶ τῶν ὁποίων ὑπολογίζεται ὅτι ὑπερθαίνουν τὰ 52.200.000 κατ’ ἔτος. . Περὶ τὰ 500 µίλια δασικῶν δρόμων εἰς Κύπρον ὄχι µό- νον καθιστοῦν εὔκολον τὴν µετάδασιν τῶν περιηγητῶν εἰς τὰ δάση, ἀλλὰ καὶ θοηθοῦν µεγάλως εἰς τὸν ἔλεγχον τῶν δασικῶν πυρκαϊῶν καὶ εἰς.τὴν ἐφαρμογὴν συγχρόνων μεθόδων ἐκμεταλλεύσεως τῶν δασῶν. ΤΡΙΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικὰ τραγούδια Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.20 Παιδικὴ Γωνιὰ 6.00 Λαϊκά τραγούδια 6.30 ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 7.10 Τὸ Τρίο Σκαπριτσια- τέλλο 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.20 Ξένοι τραγουδιστὲς 8.30 Ί0λεπτο αὐτοκινητιστῶν 9.00 Ρωτᾶτε κι ἀπαντοῦμε 915 ὌἜργα Κλασ. Μουσικῆς 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΤΕΤΑΡΤΗ 35 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσημεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 ᾿Απ΄ ὅλο τὸν κόσµο 5.30 Παιδικἡ Γωνιὰ 550 Ἑλληνικὰ τραγούδια 6.30 Εὔθυμη Μισὴ Ὥρα 7.00 Ποικίλη ᾽Αμερ. Μουσικὴ 7.30 Κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ ΣΧχόλιον 8.30 Αριες ἀπὸ Όπερες 9.30 Βιόλιοκρισία 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΠΕΜΠΤΗ 4 Σεπτεµθρίου 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.50 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικὰ τραγούδια ᾽᾿Απ᾿ ὅλο τὸν κόσμο 5.30 Ρωτᾶτε κι’ ἀπαντοῦμε 6.00 Εὐχάριστες μελωδίες 6.30 ᾿Ιατρὸς τῆς Οἰκογενείας 6.40 Λαϊκά τραγούδια 7.00 Απ΄ ὅτι διαθάζω 7.10 Ὅ Μπὸμπ ὙΣπάϊτερ, ἀκκορντεὸν 7.30 Κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν δ.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον δ.30 Ἡ Βίθλος καὶ ἡ Μουσικἡ 9.10 Μουσικὴἡ χοροῦ 9.30 Γράµµα ἀπὸ τὸ Λονδῖνο 9.40 Τὸ Τρίο Τίκο 9,20 Δελτίον Εἰδήσεων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ5 ΣΕΠΤ. 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικά τραγούδια 5.30 ὌὭρα τῆς Γυναίκας 5.20 Μουσικὴ τῆς Μεσογείου 6.00 ᾿Εδῶ Λονδῖνο 6.30 Ποικίλη μουσικὴ 7.00 Τὰ κινημ. ἔργα τῆς | προσεχοῦς ἑθδομάδος 7.30 Κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.30 Μεσαιωνικἡ ᾽Αμμόχω στος 8.45 ᾿Ὀρχήστρα χοροῦ Κ.Ρ.Υ. 9.00 Κλασσικὴ Μουσικὴ κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΣΑΒΒΑΤΟΝ 6 ΣΕΠΤ. 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες Ἑλληνικὰ Προγράμματα τῆς Κ.Ρ.Υ. 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς, ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Δημοτικὰ τραγούδια .. :5.30 Παιδικἡὴ Γωνιὰ 5.20 Βὰλς 6.00 Φίλοι στὸ ἐξωτερικὸ 6.30 ᾽Απὸ τὸν τύπο τῆς Ἑλλάδος 6.40 Ποικίλη Μουσικὴ 7.00 Ὁμιλία 7.10 Λαϊκὴ μουσικὴ 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.15 Μουσικὸ Σταυρόλεξο 8.45 Διήγημα 9.00 Παληὲς Ἕλλην. ἐπιτυχίες 9.30 Μουσικἡ χοροῦ 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 7.00 Πρωϊνοὶ ρυθμοὶ 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων δ.5 ᾿Ελαφρὰ μουσικὴ δ.30 Ἕλλην., καὶ Ἑδρωπ. τραγούδια : 900 Κυριακάτικη πρωϊνὴ συναυλία 10.00 Θρησκευτικὸ ἡμίωρο 10.30 Κύπριοι Καλλιτέχναι 11.00 Πρωϊνὲς μελωδίες 11.30 Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 12.10 Ἑλληνικοὶ χοροὶ 19.30 Θέατρο 1.00.Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.110 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 ᾽᾿Απ᾿ ὅλο τὸν κόσµο 5.90 Παιδικἡ Γωνιὰ 6.00 Ελληνικὲς μελωδίες 6.30 Ἐλαφρὰ Κλασ. Μουσικἡ 7.00 Εὔθυμη Μισὴ “Ώρα 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.10 ᾿Αποτελέσματα ποδοσφ. συναντ. Αὐστραλίας 8.15 Ξένα ᾿Αστέρια 8.45 ᾽Απὸ τὴν Ἑλληνικὴν Μυ- θολογίαν (᾿Απόλλων) 9.00 Ὁ Πάμπλο Κασὰλς στὸ τσιέλλο 9.40 Ὁ Τώνης Μαρούδας 950 Δελτίον Εἰδήσεων ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσημεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 ᾿Απ᾿ ὅλο τὸν κόσµο 5.3) Ὥρα τῆς Γυναίκας 5.50 Δελτίον τιμῶν 6.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 6.30 Μιά ματιά γύρω στὸν κόσμο 7.00 ᾿Αθλητικὸ 2Όλεπτο 7.30 Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.20 Μουσικὴ Βραζιλίας 8.30 Θέατρο 9.00 Μουσικἡὴ χοροῦ 9.30 Κυθραία--Χαλεύκα 9.40 Ελίζα Μαρέλλη 4,50 Δελτίον Εἰδήσεων ΤΡΙΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7,30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη ᾽ μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.30 Παιδικὴ Γωνιὰ 6.00 Λαϊκά τραγούδια 6.30 Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 7.10. Ρυθμοὶ τῆς ᾽Αργεντινῆς 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.20 Μουσικἡ Φλάουτου 8.30 Ίθλεπτο «αὐτοκινῆτιστῶν 8.40 Ξακουστοὶ Σολίστες Ἐλαφρᾶς Μουσικῆς 9.00 Ρωτᾶτε κι ἀπαντοῦμε 9.15 ὌἜργα ἕΚλασ. μουσικῆς 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤ. 6.390 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μµουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 ᾿Απ ὅλο τὸν κόσμο 5.30 Παιδικἡ Γωνιά 5.50 Ἑλληνικὰ τραγούδια 6.30 Εὔθυμη Μισὴ “Ώρα 7.00 ᾽Αμερικάνικοι Ρυθμοὶ 7.30 Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.20 Τὰ «Μαγικὰ Βιολιὰ» 8.30 Ώρα τῆς Όπερας «Δὸν Τζιοθάννι», Μόζαρτ 9.30 Ποιητικἁ ᾿Ανθολογήματα 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΠΕΜΠΤΗ 11 ΣΕΠΤ. 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικά τραγούδια 5.00 Απ΄ ὅλον τὸν κόσμο 5.30 Ρωτᾶτε κι ἀπαντοῦμε 5.45 Ὁ ΒΗτιοὺκ Έλλιγκτον καὶ ἡ Ορχήστρα του 6.00 Εὐχάριστες μελωδίες ᾿Ιατρὸς τῆς Οἰκογενείας 6.40 Λαϊκὰ τραγούδια ᾿Απ΄᾿ ὅ,τι διαθάζω ᾿Αξέχαστες Μελωδίες 7.30 Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σ.χόλιον 6.30 «Ὁ Σολομὼν» ὑπὸ ὌἜρνεστ Μπλὸχ 9.10 Μουσικὴ χοροῦ 9.30 Γράµµα ἀπὸ τὴν ᾿Αθήνα 9.40 Ἡ Λάουρα καὶ τὸ Τρίο Μπὲλ- Κάντο 9.20 Δελτίον Εἰδήσεων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΣΕΠΤ. 6.50 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.90 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 2.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.30 Ὥρα τῆς Γυναίκας 6.00 Ἑλληνικὲς ᾿Επιτυχίες 6.30 Ποικίλη Μουσικἡ 7.00 Τὰ κινηµ. ἔργα τῆς προσ. ἑθδομάδος 7.15 ᾽Αμερικάνικα τραγούδια 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.30 Ἡ Μονἡὴ Ὁμόδους δ.45 ᾿Ορχήστρα χοροῦ Κ.Ρ.Υ. 9.00 Κλασσικὴ μουσικἠ κατ’ ἐκλογὴν. ἀκροατῶν 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΣΑΒΒΑΤΟΗΝ 13 ΣΕΠΤ. 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Δημοτικά τραγούδια 5.30 Παιδικὴ Γωνιὰ 6.00 Φίλοι στὸ ᾿Ἐξωτερικὸ 6.30 ᾿Απὸ τὸν τύπο τῆς Ἑλλάδος 6.40 Μουσικὸ ποτπουρρὶ 7.00 ᾿Επιστημονικὰ χρονικἁ 7.10 “Ισπανικὴ Μουσικὴ 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.15 Μουσικὸ σταυρόλεξο 8.45 ᾿Απὸ κινηµ. ἔργα 900 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 9.30 Μουσικἡ χοροῦ 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΣΕΠΤ. 7.00 Πρωϊνοὶ ρυθμοὶ 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.15 ᾿Ελαφρὰ Μουσικἡὴ 8.30 Ἕλλην. καὶ Εὐρωπ. τραγούδια 9.00 Κυριακάτικη πρωϊνὴ συναυλία 10.00 Θρησκευτικὸ ἡμίωρο 10.30 Κύπριοι Καλλιτέχναι 11.00 Πρωϊνὲς μελωδίες 11.30 ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 12.10 Δημοτικά τραγούδια 12.30 Θέατρο 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2:10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 ᾿Απ᾿ ὅλο τὸν κόσμο 5.30 Παιδικἡ Γωνιὰ 6.00 'Ελληνικὲς μελωδίες 6.30 Ἐλαφρὰ Κλασ. μουσικὴ 7.00 Εὔθυμη Μισὴ Ωρα 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.10 ᾽Αποτελέσματα ποδοσφ. συναντ. Αὐστραλίας δ.15 Μουσικὴ ἀπὸ κινηµ. ἔργα 8.45 ᾿Απὸ τὴν Ἕλλην. Μυθο- λογία (Ρέα -- Κυθέλη) 9.00 ᾿Εκλεκτοὶ Δίσκοι 9.40 Ἔλσα Λάμπο 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΣΕΠΤ. 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.110 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 ᾿Απ᾿ ὅλον τὸν κόσµο 5.90 Ώρα τῆς Γυναίκας 5.50 Δελτίον τιμῶν 6.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 6.30 Μιὰ ματιὰ γύρω στὸν κόσμο 7.00 ᾿Αθλητικὸ 2Όλεπτο 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον {8.30 Θέατρο 9.00 Μουσικἡ χοροῦ 9.30 Πιὸ κοντὰ στὴ Φύση 9.40 Τραγουδᾶ ὁ Λουκᾶς 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων Ἔκδοσις Γραφείου Δημοσίων Σχέσεὼν μου --- Αὐστραλὸς Αρομεὺς Καταρρίπτει τὸ Ρεκὸρ τοῦ 1 Μιλίου Ὁ Χέρμπερτ Ελλιοτ, ὁ Αὖ- στραλὸς 20ετὴς δρομεύς, ἔση- µείώσε νέαν παγκόσμιον ἐπί- δοσιν εἰς τὸν δρόµον τοῦ ἑνὸς μιλίου, ὅταν εἷς τὸ Στάδιον Σάντρυ τοῦ Δουθλίνου κατέρ- ριψε τὸ προηγούμενον ρεκὸρ διανύσας τὴν ἀπόστασιν ἐντὸς 3 λεπτῶν καὶ 24, δευτερόλε- πτα. Ὁ Ελλιοτ, ποὺ φαίνεται στὴν εἰκόνα τερµατίζων, προη- γεῖτο κατὰ 15 ὑάρδες τοῦ πλη: σιεστέρου ἀντιπάλου του, τοῦ ἐπίσης Αὐστραλοῦ Μέρόυν Λίν- κολν. Ὁ Ἰρλανδὸς Ρὸν Ητέλα- νυ καὶ ὁ Νεοζηλλανδὸς Μού- ραιῦ Χάλμπεργκ κατέλαθον τὴν 3ην καὶ 4ην θέσιν ἀντιστοί- ως. Καὶ οἱ τέσσερεις νικηταὶ ἑκά λυψαν τὴν ἀπόστασιν τοῦ ἑνὸς μιλίου εἰς χρόνον µικρότερον τοῦ προηγουμένου ἀνεγνωρι- σµένου παγκοσμίου ρεκὸρ τῶν 3 λεπτῶν καὶ 58 δευτερολέ- πτων τοῦ Αὐστραλοῦ ἸΤζὼν Λάντυ. Ὁ Ἔλλιοτ ἐκάλυψε τὴν ἀπό- στασιν εἰς χρόνον µικρότερον κατὰ 27 δευτερόλεπτα τοῦ ΄ προηγουμένου παγκοσμίου ϱρε- κὀρ τοῦ Ἠτέρεκ Ίμποτσον τῆς ᾽Αγγλίας τὸ ὁποῖον ἀκόμη δὲν ἔχει ἀναγνωρισθῇ ἐπισήμως. Ὁ Χέρμπερτ ἜἛλλιοτ συχνὰ τρέχει τὸ 1 μίλι σὲ λιγώτερο ἀπὸ 4 λεπτά. ΓΚατὰ τὰ τελευ- κ». ταῖα 2 χρόνια ἐκάλυψε τὸ 1 μίλι. μὲ χρόνον 3 λεπτὰ καὶ 578 δευτερόλεπτα καὶ 3 λεπτὰ καὶ 57,9 δευτερόλεπτα. Τώρα μὲ τὸ νέον του ρεκὸρ ἔχει τρέ- : ” ἒει τὸ µίλι σὲ χρόνον λιγώτερο σὲ 3 λεπτὰ καὶ 59,4 δευτερόλε ἀπὸ 4 λεπτὰ 8 φορές. πτα, ἡ ἰδία ἀπόστασις ἐκαλύ ᾽Απὸ τοῦ 1954, ὅταν ὁ Βρετ- φθη 42 φορὰς μὲ χρόνον λιγώ τανὸς Ρότζερ Μπάνιστερ γιὰ τερον ἀπὸ 4 λεπτά, ἀπὸ 20 πρώτη φορὰ ἐκάλυψε τὸ μίλι ἀθλητὰς ἐξ 11 χωρῶν. λα κ ος σε μα Ἡ ΒΡΕΤΤΑΜΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ ΕΞ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΟΣ Αὐτὴ ἡ πισίνα ἐξ ὑαλοθάμθακος, ποὺ ἐσχεδιάσθη καὶ κατεσκευάσθη ὑπὸ Βρεττανικοῦ οἴκου, καθιστᾷ ἕνα εἶδος πο- λυτελείας, συνήθως προνόμιον τῶν κινηματογραφικῶν ἁστέ- ρων, προσιτὸν εἰς τὸν κάτοχον ἑνὸς κήπου μετρίου μεγέθους. ” Ὅ. Κατασκευασµένες ἐκ ρητινωµένης ὑάλου καὶ θαμμένες ἐκ τῶν προτέρων πρὸς ἐλάττώσιν τῶν ἐξόδων θαφῆς, οἱ πισίνες αὐτὲς ποικίλλουν εἰς μέγεθος καὶ μποροῦν νὰ τοποθετηθοῦν , σ᾿ ὁποιοδήποτε µέρος τοῦ κήπου. Ὡς ἐπὶ πλέον ἐξάρτημα μπορεῖ νὰ τοποθετηθῇ µία µικρή ὑδραντλία μὲ σύστηµα φιλ- τραρίσµατος μὲ μικρὰ ἔξοδα. ποσο. ππωσ Ὕσα πο σολ ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΓΛΩΝ ΚΑΙ ΙΟΡΔΑΝΩΝ Οἱ Βρεττανοὶ καὶ ᾿Ιορδανοὶ αὐτοὶ στρατιῶται . διασκεδά- ζουν μ᾿ ἕνα ποδοσφαιρικὀν ἀγῶνα εἰς τὸ ἀεροδρόμιον τοῦ ᾽Αμμάν. Οἱ ᾿Ιορδανοὶ καὶ Βρεττανοὶ στρατιῶται ἐπευφημοῦν τὶς ὁμάδες τους κατὰ τὴν διάρκειαν μιᾶς συναρπαῦτικῆς φάσεως εἰς τὸν ἀγῶνα μεταξὺ τῶν ὁμάδων τοῦ Ίου Συντάγματος Ση- ματοδοτῶν τοῦ ᾿Ιορδανικοῦ Στρατοῦ καὶ τοῦ 2ου Τάγματος Βρεττανῶν ᾽Αλεξιπτωτιστῶν. Εἰς τὸ θάθος δίἄκρίνεται ἕνα ἀεροπλάνον τοῦ Σώματος Μεταφορῶν τῆς Βασιλικῆς ᾿Αεροπο- ρίας ὡς ὑπόμνησις ὅτι τὸ πεδίον δὲν εἶναι µόνον ποδοσφαιρι- κὸν γήπεδον ἀλλὰ καὶ ἀεροδρόμιον. Ο ΝΤΟΝΑΛΗΤ ΚΑΜΠΕΛΛ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΡΙΨΗ ΝΕΑ ΡΕΚΟΡ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ ο Ὁ Βρεττανὸς κάτοχος τοῦ παγκοσμίου ρεκὸρ ταχύτητος εἰς τὴν θάλασσαν σχεδιάζει τώρα νὰ καταρρίψῃ καὶ τὸ ρεκὸρ ταχύτητος στὴν ξηράν. . Εἰς τὴν παραπλεύρως εἰκόνα διακρίνεται ὁ κ. Κάμπελλ. (ἀριστερὰ) μετὰ τοῦ ᾿Αρχιμηχανικοῦ του, κ. Λέο Βίλλα, ἐντὸς μιᾶς ἀνεμοδυναμικῆς σήραγγος διὰ τὴν δοκιμὴν προτύπων. Εμπροσθέν των εὑρίσκεται ἕνα πρὀτυπον τοῦ αὐτοκινήτου μὲ τὸ ὁποῖον ὁ κ. Κάμπελλ θὰ προσπαθήσῃ νὰ καταρρίψῃ τὸ παγ- κόσµιον ρεκὸρ ταχύτητος ἐπὶ τῆς ξηρᾶς, 394,196 μιλίων καθ᾽ ὥραν τὴν ὁποίαν ἀνέπτυξεν ὁ µ. Σὲρ Τζὼν Κόμπ. -.-- 5 ἶ μας -. ο ος ο ωσης ω ) : ) ώ Ὁ Χρύσης, ἕνα παιδάκι ποὺ ἔπαθε παράλυσι ἀπὸ τὴν πολιομυελίτιδα, μαθαίνει πῶς νὰ χρησιμοποιῇ τα πόδια του καὶ π Η ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΜΥΙ Γενικὴἡ ἄποψις τῆς πισίνας ὅπου τὰ παιδιὰ ποὺ ἔπαθαν σεις τους στὸ νερὸ ὑπὸ τὴν καθοδήγ παιδιὰ παίζουν µέσα στὴν πισίνα. Σ ἀπὸ πολιομυελίτιδα κάνουν τὶς ἀσκή-. Ὠησιν τῆς φυσιοθεραπευτρίας. Μετὰ τὴν ἄσκησί τους τὰ τὴν «εἰκόνα ἐπίσης διακρίνονται ὁ κ. ὄνὶς Τσιώλμλυ. Χατζημηνᾶς καὶ ἡ ΑΝΑΡΡΩ ΕΡΣΥ ἐγράψαμε γιά ριον Παίδων τοῦ Σα θρισκόµαστε στὴν. εὐχὶ ποῦμε λίγα λόγια γιὰ τὸ ποὺ γίνεται ἐκεῖ γιὰ τὰ ὅ ποὺ δὲν χρειάζονται νοσθ θαλψι ἀλλὰ ἀνάρρωσι, ἀνάή χισιν τῆς θεραπείας τους Ἡ στὰ σπίτια τους. Ὡς γνωστόν, στὶς ἀρ] παρουσιάστηκαν πολλά κβὶ µμυελίτιδος στὴν Κύπρο, | παιδιῶν. Μερικὰ ἀπὸ τά] ὡρισμένον εἶδος παραλύσεώ: ᾽Ανταποκρινόμενος σὲ ἔ φυσιοθεραπεύτρια, ταῖζει ποὺ ἔπαθε ἀπὸ πολιομυελίτιδα. Ἡ δνὶς Σῶντερς, ἡ ἕνα παιδάκι Ὁ Χρύσης, τὸ δίχρονο θύμα τῆς πολιομυελίτι- δος ἀπολαμθάνει τὴν ὑδροθεραπεία του στὴν πισίνα τοῦ ᾿Αναρρωτηρίου, ΓΤΙΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΗΡΙΟΝ ΣΑΤΤΤΑ Ἀναρρωτή- Σήµερα η θέσι νὰ τικὸ ἔργο τα παιδιὰ ακἡ περί- καὶ συνέ- γυρίσουν οὗ ἔτους, α πολιο- ς μεταξὺ α ἔπαθαν ν τοῦ Δι- ευθυντοῦ ᾿Ιατρικῶν 'Ὑπηρεσιῶν, ὁ ἐν Κύ- πρῳ Κλάδος τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ ἐζή- τησε τὴν θοήθειαν τοῦ ᾿Αρχηγείου τοῦ Βρεττανικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ στὸ Λον- δΐνο, ποὺ ἐξέλεξε τὴν Δίδα Σ ὤντερς, φυσιο- θεραπεύτρια στὸ νοσοκομεῖον τοῦ “ἉΥγ. Θω- μᾶ τοῦ Λονδίνου, γιὰ νὰ σταλῇ στὴν Κύπρο. Ἡ δνὶς Σῶντερς ἔφθασε στὴν Κύπρο τὸν περασμένο μῆνα γιὰ νὰ κάµη εἰδικὴ θε- ραπεία στὰ ἄρρωστα παιδιά. ᾿Απὸ τοὺς 20 τροφίµους τοῦ ᾽Αναρρωτη- ρίου, πρὸς τὸ παρὸν οἱ 14 εἶναι θύματα τῆς πολιομυελίτιδος καὶ εὑρίσκονται ὑπὸ τὴν παρακολούθησιν τῆς δίδος Σῶντερς. Ὁ Δρ Χατζημηνᾶς ἐξετάζει τὴν Φελιχά, ἕνα ἀπὸ τὰ ἄρρωστα παιδάκια, κατὰ τὴν τακτικἡ ἐπίσκεψί του στὸ ᾿Αναρρωτήριο, ἐνῷ ἡ διευθύνουσα ᾿Αδελφή, δνὶς Τσιώλμλυ, παρακολουθεῖ. Φ Ἡ ἀδελφὴ Νίτσα 6οηθᾶ ἕνα ἄλλο παιδάκι γιὰ νὰ κάν] τὴν ὑδροθεραπεία του. Ἐπίδοσις εἰς τὴν Παραγωγὴν Δημητριακῶν κατὰ τὸ 1957 ΑΛ καὶ τὸ γεωργικὸν ἔτος 1956-57 ἤρχισε μὲ κακοὺς οἰω- νούς, ἄνευ ἀποτελεσματικῆς θροχοπτώσεως εἰς τὰς κυ- ρίας πεδιάδας µέχρι τοῦ Δεκεμθρίου, ἡ γενικἠὴ παραγωγὴ δημητριακῶν ὑπῆρξεν ἐκπληκτικῶς καλή. Τοῦτο, ἄναφερει ἡ Ἐτησία Ἔκθεσις τοῦ Τμήματος Γεωργίας διὰ τὸ 1957, ἡ ὁποία ἐξεδόθη τὴν παρελθοῦσαν ἑθδομάδα, ἀντικατοπτρίζει τὴν ηὐξημένην χρῆσιν λιπασμάτων καὶ ἐντομοκτόνων ὑπὸ Κυ- πρίων γεωργῶν. Ἡ ἐσοδεία σταφυλῶν κατὰ τὸ 1957 ἦτο σχε- δὸν ἡ ἰδία μὲ ἐκείνην τοῦ προηγουμένου ἔτους, λέγει ἡ Ἔκθε- σις, ὑπολογίζεται δὲ ὅτι τὸ Ί/3 περίπου τῆς ὁλικῆς παραγωγῆς ἐχρησιμοποιήθη διὰ σκοποὺς οἴνοποιῖας. Ἡ Κυθέρνησις προέθη καὶ πάλιν εἰς τὴν ἐπιχορήγησιν σταφυλῶν διὰ τὴν κατασκευἠν οἴνων. ᾿Ἐξήχθησαν ἐπίσης συνολικῶς 3.376 τόνοι ἐπιτραπεζίων σταφυλῶν. Ἡ Ἔκθεσις δεικνύει ὅτι ἡ περίοδος ἐξαγωγῆς ἑσπεριδοει- δῶν ἔληξε καλῶς διὰ τῆς ἐξαγωγῆς 35.930 τόνων φρούτων ἐκ συνολικῆς παραγωγῆς 46.000 περίπου τόνων. Οἱ παραγωγοὶ εἰσέπραξαν πολὺ ἀμειπτικάς τιµάς, τῶν ὀψίμων πορτοκαλλιῶν διατεθέντων μέχρι 410 κατὰ Χχιλιάδα. Διαρκοῦντος τοῦ ἔτους διεξήχθη πολὺ ἐπιτυχὴς ἐκστρατεία κατὰ τῆς Μεσογειακῆς µυίας, Συνεπείᾳ ἐπίσης τῆς καθυστερήσεως τῶν Χειμερινῶν 6ρο- χῶν, παρετηρήθη σηµαντικἡ ἔλλειψις νομῆς. Κατόπιν μιᾶς περιόδου καλῆς θοσκήσεως, κατὰ τοὺς πρώτους μῆνας τῆς ἀνοίξεως ἡ ἀνομθρία εἰς τὴν ἀνατολικὴν Μεσαορίαν ἐπηρέασε τὴν θοσκήν, ἡ δὲ Ἔκθεσις σημειώνει ὅτι ἡ παραγωγὴ γάλα- κτος ἤτο ἀπογοητευτικὴ εἰς πολλὰς περιοχάς. Σημαντικαὶ περιοχαὶ γῆς, αἱ ὁποῖαι συνήθως ἀφήνοντο ἀκαλλιέργητοι, ἐσπάρησαν μὲ νομευτικὰ εἴδη, ταῦτα δέ, ἀναφέρει ἡ Εκθεσις, συνέτειναν ὥστᾳ τὰ ζῶα νὰ διατηρηθοῦν εἰς λογικῶς καλὴν κατάστασιν. Ἡ διατροφἡ καὶ πάχυνσις πουλερικῶν δι οἰκιακὴν κατα- νάλωσιν ἀπεδείχθη καὶ πάλιν πολὺ δημοφιλής. Μερικαὶ ἀπὸ τὰς µεγάλας ἐπιχειρήσεις ηὔξησαν τὴν παραγωγήν των, ἤρχι- σαν δὲ πολλαὶ νέαι ἐπιχειρήσεις κατὰ τὸ 1957. Μικρὸν ὅμως ἐνδιαφέρον ἐπεδείχθη εἰς τὴν ἐπὶ μεγάλης κλίµακος ἐμπορικὴν παραγωγὴν ὠῶν, διαρκοῦντος δὲ τοῦ χειμῶνος κατέστη ἀναγ- καία ἡ εἰσαγωγὴ σημαντικῶν ποσοτήτων ὠῶν ἐξ ᾿Ισραὴλ διὰ τὸν ἐφοδιασμὸν τῶν στρατιωτικῶν ὑπηρεσιῶν. Ἡ ᾿Ἔκθεσις ἀναφέρει περαιτέρω ὅτι παρὰ τὴν ἐκδήλωσιν ἐν τῇ Μήσῳ τριῶν σοθαρῶν ἀσθενειῶν, τῆς αὐθώδους σταματί- τιδος, τῆς εὐλογιᾶς τῶν προθάτων καὶ ἀσθενείας πουλερικῶν, ἡ ὑγεία τῶν κτηνοτροφικῶν ζώων ἢτο γενικῶς καλή, ἐξαιρέσει δὲ τῆς ἀσθενείας πουλερικῶν ἡ παρουσία τῶν ἀσθενειῶν δὲν ἐφαίνετο νὰ εἶχεν οἰονδήποτε σοθαρὸν ἀντίκτυπον ἐπὶ τῆς πα- Ρραγώὠγικότητος. Καλύτεραι κτηνοτροφικαὶ μέθοδοι, περιλαμµ- Βανοµένης τῆς διατροφῆς κατ’ οἶκον καὶ ἀποτελεσματικωτέρου ἐλέγχου ἐξωτερικῶν καὶ ἐσωτερικῶν παρασίτων παρηµπόδι- σαν εἰς σημαντικὸν θαθμὸν τὴν θνησιμότητα ἡ ὁποία συνήθως ἐπικρατεῖ μεταξὺ τῶν ποιµνίων κατὰ τὰς περιόδους ἀνομθρίας, Διαρκοῦντος τοῦ ἔτους τὸ Τμῆμα ἐσυνέχισε τὴν ἐκτέλεσιν ἀριθμοῦ ἔργων ἀναπτύξεως, τῶν ὁποίων ἡ σπουδαιότης αὐξά- νει σταθερῶς. Μερικὰ τῶν ἔργων τούτων ἐσυνεχίσθησαν ἀπὸ τὸ παλαιὸν δεκαετὲς σχέδιον ἀναπτύξεως, ἄλλα δὲ τούτων ἦσαν νέα σχέδια τὰ ὁποῖα ἀπεσκόπουν εἰς τὸν συγχρονισμὸν ὡρισμένων πλευρῶν τῆς γεωργίας μὲ συγχρόνους τεχνικἁς προόδους. ο π . Η ΓΕΦΥΡΑ ΔΑΛΙΟΥ Μία ἀπὸ τὶς εἰκόνες τοῦ ἄρθρου µας «Ἔτος ᾿Επιδό- σεώς διὰ τὸ Τμῆμα Δημοσίων ὌἜργων» εἰς τὴν τελευταίαν µας ἔκδοσιν παρουσίαζε τὴν Γέφυραν τοῦ Δαλίου. Ἔπει- δὴ πιθανὸν οἱ ἀναγνῶστες µας νὰ ἐσχημάτισαν τὴν ἑντύ- πωσιν ὅτι ἡ γέφυρα κατεσκευάσθη ὑπὸ τοῦ Τµήµατος Δη- µοσίων ὌἜργων δίδοµεν τὴν κατωτέρω ἐπεξήγησιν. , Τὰ σχέδια ἐξεπονήθησαν ὑπὸ τοῦ Τµήµατος, ὑπεύθυ- νον ὅμως διὰ τὴν κατασκευὴἠν καὶ τὴν ἐπίθλεψιν ἦτο τὸ δι πητήριον Λευκωσίας, . Ἡ γέφυρα ἐστοίχισεν ἄνω τῶν Ξ9.000, ἐκ τῶν ὁποίων 52.000 κατεθλήθησαν ὑπὸ τῶν χωρικῶν, ἔχει δὲ πέντε τόξα καὶ μῆκος 150 περίπου ποδῶν. Συνολικῶς ἐξήχθησαν 3.376 τόνοι ἐπιτραπεζίων σταφυλῶν. Μὲ τὴν ἐνθάρρυσιν τῶν ἐπιχορηγήσεων τῶν παρεχοµένων δυνάµει τοῦ Σχεδίου Μετατροπῆς, ἐπιπρόσοθετοι ἀμπελουργι- καὶ περιοχαί µετετράπησαν εἷς θελτιωμένας ποικιλίας, Δυνάμει τοῦ σχεδίου ᾿Αξιοποιήσεως καὶ ᾿Αναπτύξεως Γαιῶν, ἐπετελέσθη περαιτέρω ἐργασία διὰ τὴν ἀξιοποίησιν τῆς κοίτης τῆς παλαιᾶς δεξαμενῆς τῆς ᾿Αχερίτου ὅπου ἠξιοποιήθη- σαν περιοχαὶ «καφκάλλας» διὰ γεώργικοὺς σκοπούς, Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἔτους ἱδρύθησαν δύο νέοι σύνδεσμοι διατη- ρήσεως τοῦ ἐδάφους. Εἰς τὰ «τσιφλίκια» Πάφου ἐσημειώθ ἐνθαρρυντικὴ πρόοδος, περιλαμθανοµένου τοῦ σχηµατισµο συνεργατικῶν γεωργικῶν ἑταιρειῶν εἰς τὰ δύο μεγάλα «τσι- Φλίκια. Αἱ ἐν λόγῳ ἑταιρεῖαι ἀνέλαθον διαφόρους ἄλλας γεωργικἁὰς ἐπιχειρήσεις τὰς ὁποίας ἤρχισεν ἡ Κυθέρνησις. Τὰ ἔργα κτηνοτροφίας περιελάµμθανον τὸ νέον γαλακτο- κομεῖον εἰς τὴν Κυθερνητικὴν ἔπαυλιν Μόρφου καὶ τὸν νέον αἰγοτροφικὸν σταθμὸν εἰς ᾿Ορίτην, ὁ ὁποῖος ἔφθασεν εἰς ση- μεῖον πλήρους ἀποδόσεως. Αναφέρεται ἐπίσης ὅτι σημειοῦται ἐξαιρετικὴ πρόοδος εἰς τὰς χοιροτροφικὰς καὶ ὀρνιθοτροφικὰς µονάδας τὰς ἱδρυθείσας εἰς τὰ «τσιφλίκια» τῆς Πάφου. Περαι- τέρῳ πρόοδος ἐσημειώθη ὡσαύτως εἰς τὴν παραγωγὴν νεοσ- σῶν ἡλικίας μιᾶς ἡμέρας, ἰδίως εἰς τὰς ὀρεινάὰς µονάδας Σαἴττᾶ καὶ Τρικουκκιᾶς, τῶν ὁποίων σκοπὸς εἶναι ἡ ἐπέκτασις τῆς περιόδου διαθέσεως νεοσσῶν. Ἡ ὑγεία τῶν κτηνοτροφικῶν ζώων ἢτο γενικῶς καλή. Καλύ- τεραι κτηνοτροφικαὶ μέθοδοι παρηµπόδισαν εἰς σημαντικὸν θαθμὸν τὴν θνησιμότητα ἡ ὁποία συνήθως ἐπικρατεῖ μεταξὺ τῶν Ά, ο Αλ σου νους ο ΚΥΠΡΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ Ε.Β.0. ΡΟ ὀλίγων ἑθδομάδων ὁ κ. Τάκης Θωμᾶς, Επι- ῃ θεωρητὴς Προγραμμάτων εἰς τὸ ἐν Λονδίνῳ ᾿Γραφεῖον τῆς Κυπριακῆς Ραδιοφωνικῆς Ὑπη- ρεσίας, συνεπλήρωσε μίαν εἰδικὴν σειρὰν µαθηµά- των ἡ ὁποία ὠργανώθη ὑπὸ τοῦ Β.Β.Ο. εἰς τὸ Λονδὶ- νον ἀπὸ τῆς 26ης Μαΐου µέχρι τῆς Ίης Αὐγούστου. Εἰς τὴν εἰκόνα φαίνεται ὁ ς κ. Τάκης Θωμᾶς (ἄκρον δεξιὰ) εἰς ἕνα ἐκ τῶν νέων στούντιο τοῦ Β,ΗΒ.Ο. εἰς τὸ Λονδίνον. ΚΥΠΡΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΤΥΓΧΑΝΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Β.ὃςο, ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Κτηματολογικοῦ πρῶτος Κύπριος ποὺ ἔτυ χε τοῦ τίτλου Ἀ.βο. εἰς τὴν Διαχείρισιν ᾿Ακινή των. ὍὉ κ. Κασάπης ἐπέ- στρεψεν εἰς Κύπρον ἀφοῦ | συνεπλήρωσε 4 ἔτη σπου δῶν εἰς τὸ Πανεπιστήµιον κ. Γ.. Κασάπης, τοῦ Τµήµατος, εἶναι ὁ. τοῦ Λονδίνου μὲ ὁποτρο- -- φίαν τῆς Κυθερνήσεως. Ὁ κ. ΙΚασάπης ἐγεννή- θη εἰς Ασσιαν τῆς ἐπαρ- χίας Αμμοχώστου τὸ 1933 καὶ ἐφοίτησεν εἰς τὸ Δημοτικὸν Σχολεῖον τοῦ χωρίου του καὶ κατόπιν εἷς τὴν ᾽Αγγλικὴν Σχο- λὴν Λευκωσίας. Μετὰ τὴν ἀποφοίτησίν του εἰργάσθη ὡς Δημόσιος Ὑπάλληλος εἲς τὸ ᾿Αρχιταμεῖον καὶ εἰς τὸ Ἐφετεῖον. Τὸ 1955 ἔλαθε Κυδερ- νητικὴν ὑποτροφίαν διὰ σπουδὰς εἰς τὴν Διαχείρι- σιν ᾽Ακινήτων εἰς τὸ Πα- Ὁ κ. Γ. Κασάπης, γεπιστήµιον τοῦ Λονδίνου, ὅπου καὶ ἐφοίτησεν ἐπὶ τε- τραετίαν τυχὼν τοῦ τί- τλου Β.ὼο. εἰς τὸ θέμα τοῦτο εἰδικευθεὶς εἰς τὴν Διαχείρισιν ᾽Αγροτικῶν ᾽Ακινήτων. Δύο ἄλλοι ὑπότροφοι, οἱ Γεώργιος Σοφοκλέους καὶ ᾿Ανδρέας Πανταζῆς, ἐπέτυχον εἷς τὰς ἑξετά- σεις τοῦ πρώτου ἔτους εἰς τὸ ἴδιον θέµα. Αί Τιμαὶ τῶν ᾽Αμπελουργικῶν Προϊόντων τῆς Ἐφετεινῆς Ἔσοδείας Κατόπιν συζητήσεων μετ ἀντιπροσώπων τῶν θιοµμηχάνων οἰνοπνευματωδῶν ποτῶν καὶ τῶν ἀμπελουργῶν, ἡ Κυθέρνησις ἀπεφάσισεν ὅπως γίνῃ ἡ ἄκόλουθος διευθέτησις διὰ τὰ άμπε- λουργικὰ προϊόντα τῆς ἑσοδείας 1958 : | α) ΝΩΠΑΙ ΣΤΑΦΥΛΑΙ ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ Κυθερνητικἡ ἐπαχορήγησις ἐκ 4νᾳ μὶλς τὴν ὀκᾶν θὰ πληρώ- γεται εἰς τοὺς παραγωγοὺς δι’ ὅλας τὰς ποσότητας τῶν νωπῶν σταφυλῶν, τὰς παραδιδοµένας εἰς οἰνοποιεῖα, καὶ διὰ τὰς ὁποίας οἱ θιοµήχανοι πληρώνουν οὐχὶ ὀλιγώτερον τῶν 18 μὶλς τὴν ὀκᾶάν. Οὕτω οἱ ἀμπελουργοὶ θἀ λαμθάνουν ὡς µίνιµουμ τιμὴν 22 μὶλς τὴν ὁκᾶν κατὰ τὴν παράδοσιν, ὡς συνέθη κατὰ τὸ 19527. Ἡ ἐπιχορήγησις θὰ ἐπιστρέφεται κατὰ κανονικὰ δια- στήματα εἰς ἀνεγνωώρισμένους θιοµηχάνους οἴνων καὶ συµπε- πυκνωµένου χυμοῦ σταφυλῶν, τῶν ὁποίων τὰ κεντρικἁ γραφεῖα εὑρίσκονται ἐντὸς τῶν δημοτικῶν ὁρίων τῶν πόλεων Λεμεσοῦ, Πάφου καὶ Λευκωσίας, διὰ σταφυλὰς παραδοθείσας εἰς αὐτούς, νοουµένου ὅτι ἔχει πληρωθῇ ὑπ αὐτῶν ἡ ὡς ἄνω πλήρης τιµή. ᾿Εὰν οἰοσδήποτε Θιομήχανος ἐπιθυμῇ νὰ µειώσῃ τὰς τιμὰς διά σταφυλὰς παραδιδοµένας εἰς ἄλλους τόπους, ἑκτὸς ἀπὸ τὸ κεντρικά του γραφεῖα, αἱ ὑπ αὐτοῦ προτεινόµεναι μειώσεις δέον νἁ τύχουν τῆς ἐκ τῶν προτέρων ἐγκρίσεως τοῦ ἐλεγκτοῦ ἀμπελουργικῶν προϊόντων. Εἰς τὴν περίπτωσιν τῆς µαλάγας ἡ τιμὴ δὲν θὰ εἶναι µικρο- τέρα τῶν 244 μὶλς τὴν ὀκάᾶν μὲ παράδοσιν εἰς τὰ κεντρικἀ Υραφεῖα τῶν θιομηχάνων. Ἡ κυθερνητικἡ ἐπιχορήγησις θὰ εἶναι 6): μὶλς τὴν ὀκᾶν διὰ τὴν ποικιλίαν αὐτήν, τῶν Θιομηχά- νων πληρωνόντων οὐχὶ ὀλιγώτερα τῶν 18 μίλς, Ἡ τιµή, ἡ ὁποία θὰ πληρώνεται διὰ νωπὰς σταφυλὰς συµ- περιλαμθανομένης τῆς ἐπιχορηγήσεως, θὰ θασίζεται εἰς 12 μπωμὲ διὰ τὰς λευκὰς σταφυλάς, 13 διὰ τὴν µαλάγαν καὶ 14 διά τὰς ἐρυθρὰς σταφυλάς. ϐ) ΣΤΑΦΙΣ : Ἡ Κυθέρνησις θὰ προσφέρῃ τιμὴν ἀσφαλείας ἐξ 65 μὶλς τὴν ὀκᾶν διὰ τὴν καλῆς ποιότητος σταφίδα, τὴν παραδιδοµένην εἰς τὰς ἀποθήκας τοῦ Σχεδίου ᾽Αμπελουργικῶν Προϊόντων ἐν Λεμεσῷ καὶ ΓΠάφῳ, ἀπὸ ἡμερομηνίας ἀναγγελθησομένης ἐν καιρῷ τὸ δέοντι. Οἱ παραγωγοὶ πρέπει νὰ καταθάλουν πᾶσαν προσπάθειαν νὰ παράγουν σταφίδα καλῆς ποιότητος, διότι µό- νον τοιαύτη σταφὶς θὰ ἀγορασθῇ εἰς τὴν τιμὴν ταύτην. Τὸ σύστημα πληρωμῆς ἐπιχορηγήσεως διὰ σταφίδα νέας ἐσοδείας, ἀγοραζομένην ὑπὸ ἐμπόρων ἀπ᾿ εὐθείας ἀπὸ τοὺς παραγω- γούς, θὰ ἐφαρμοσθῇ καὶ ἐφέτος. Ἡ τιμἠ καὶ αἱ σχετικαὶ διευ- θετήσεις θά ἀνακοινωθοῦν θραδύτερον. Υ) ΖΙΒΑΝΙΑ Τὸ Σχέδιον ᾽Αμπελουργικῶν Προϊόντων θὰ ἀγοράζῃ ζιδα- νίαν πρὸς 122 μὶλς τὴν ὀκᾶν. Ἡ πληρωμὴ θὰ γίνεται ἅμα τῇ παραδόσει εἰς τὰς ἐν Λεμεσῷ ἀποθήκας τοῦ Σχεδίου ᾽Αμπε- λουργικῶν Προϊόντων ἀπὸ ἡμερομηνίας ἀνακοινώθησομένης ἐν καιρῷ τῷ δέοντι. Αὕτη εἶναι ἡ ὁλικὴ τιμὴ καὶ δὲν θὰ πλη- ρωθοῦν μερίσματα. Ἡ τιμὴ πωλήσεως ζιθανίας πρὸς τοὺς θιο- µηχάνους θὰ παραμείνῃ εἰς τὸ ἐπίπεδον τῶν 831 /3 μὶλς τὴν ὀκᾶν. ᾿Απεφασίσθη ἐπίσης, ὅπως τὸ σχέδιον ἐπιχορηγήσεως τῆς ζιθανίας μὴ τερματισθῃ κατὰ τὸ τέλος Αὐγούστου, ὡς ἀνεκοινώθη προηγουμένως. Ἡ ἐπιχορήγησις τῶν 28 μὶλς τὴν ὀκᾶν διὰ κάθε ὀκᾶν ζιδανίας ἀντιστοίχου πρὸς τὴν ἐξαγομένην [ἰ εἰς ἐνδυναμωμέγους οἴνους θὰ ἐξακολουθήσῃ νὰ πληρώνεται θάσει τῶν ἰδίων ὅρων ὡς πρότερον µέχρι νεωτέρας εἰδοποιή- σεως. δ) ΟΙΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ Ἐπιχορήγησις 860 μἰλς τὸ γοµάρι διά καλῆς ποιότητος οἴνους, παραγοµένους ὑπὸ τῶν χωρικῶν καὶ παραδιδοµένους εἰς τὰ οἰνοποιεῖα θὰ πληρώνεται, ἔναντι µίνιµουμ τιμῆς ἐκ 53.390 μὶλς καταθλητέων ὑπὸ τῶν 6ιοµηχάνων, παρεχοµένης εἰς τοὺς παραγωγοὺς µίνιµουμ τιμῆς 54.250 μὶλς τὸ γοµάρι ὡς κατὰ τὸ 1957. Ἡ συνολικἡὴ δαπάνη τῆς Κυθερνήσεως διὰ τὰς ποικίλας ταύτας ἐπιχορηγήσεις τῆς ἀμπελουργικῆς διοµηχανίας, τόσον διὰ τοὺς θιοµηχάνους ὅσον καὶ διὰ τοὺς ἀμπελουργούς, ἀνα- µένεται ὅτι θὰ ἀνέλθῃ εἰς 400 χιλιάδας λιρῶν διὰ τὴν ἐσοδείαν τοῦ 1926. Ἡ οἰκονομία τῆς Νήσου δὲν δύναται νὰ ἀναμένεται ὅτι θὰ ὑποστηρίζῃ ἐπιχορηγήσεις εἰς τὰ ὑφιστάμενα ἐπίπεδα ἐπ ἀόριστον, παραγωγοὶ δὲ καὶ Βιοµήχανοι προτρέπονται νὰ ἔχουν ὑπ ὄψιν, ὅτι παροῦσα πρόθεσις τῆς Κυθερνήσεως εἶναι νὰ ἑλαττώνῃ προοδευτικῶς τὰς ἐπιχορηγήσεις. ων τν ο ρω Ν «ΝΑ ΑΦ ΙΦΝ ο απ ος πας 10 ΠΑΝΗΓΠΙΡΙ ερα παρουσιάζει µίαν ὡραία σκηνὴ λ ο Ἐ ον πααορόρι τῆς Τρροδίτισαας ποὺ γίνεται κάθε ποὺ πᾶνε ἐκεῖ γιὰ ν᾿ ἀνταλλάξουν τὰ προϊόντα τους στὴν ὑπαί- καὶ κάθε χρόνο. προσελκύει Χιλιάδες κόσµο ἀπ’ ὅλη τἠνκύπρο, : να ὑ -. θριο ἀγορὰ καὶ νὰ διασκεδάσουν, ἀφοῦ πρῶτα προσκυνήσουν ὀνὸ στὶς 15 Αὐγούστου στὸ ἱστορικὸ Μοναστήρι, ποὺ θρίσκε ρ α ος 3να µίλια ἀπὸ τὶς Πλάτρες πάνω στὸν Ὑραφικὸ δρόµο πρὸς τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας, τὸν Πρόδροµο. ο Στὴν εἰκόνα µας, ἐπισκέπται ἀπολαμθάνουν λοκμάδες Τὸ πανηγύρι τῆς Τροοδίτισσας εἶναι ἀπὸ τὰ πιὸ ξακουστὰ σ’ ἕνα ὑπαίθριο ζαχαροπλαστεῖο,