ἁ δὲ. Παιοια τοῦ Ἁγ. Ἐπικτήτου, στὴν Επαρχία Κυρηνείας μαζεύ- ΄Ὁ γέωργὸς αὐτὸς ἐμάζεψε τὰ χαρούπια του καὶ γυρίζει στὸ ουν τὸν πολότιµο καρπό. πο χωριό του Λεύκαρα. Μαξεύοντας τὸν Μαῦρο Χρυσὺ κ ΑΘΕ χρόνο ἡ Κύπρος ἐξάγει 45.000 τόνους περίπου χα- Τὸ δένδρο τῆς χαρουπιᾶς ποῦχει 6αθειὲς ρίζες, ὁλαστάνει ρουποειδῆ ἀξίας πάνω ἀπὸ «1.100.000. Ὑπολογίζεται σὲ πολλὰ µέρη τῆς Κύπρου μέχρις ὕψους 1000 ποδῶν περίπου. ὅτι στὴν Κύπρο ὑπάρχουν κάπου 2.185.000 χαρουπόδενδρα καὶ Δυστυχῶς σὲ πιὸ µεγάλα ὕψη ὑπάρχει κίνδυνος θλάδης λόγῳ κάθε χειμῶνα φυτεύονται χιλιάδες νέα δένδρα. Τά χαρούπια τοῦ ψύχους. Ἡ χαρουπιά, ἐκτὸς τοῦ ὅτι παράγει ἕνα πολύ- πολὺ δίκαια πῆραν τὸ ὄνομα «Μαῦρος Χρυσὸς» τῆς Κύπρου. τιµο προϊόν, κάµνει καὶ καλἡ σκιὰ γιὰ τὴν ἐκτροφὴ ζώων ποὺ τὰ μυτερά τους δόντία κλαδεύουν τὸ δένδρο καὶ τοῦ δίνουν τὸ χαρακτηριστικὸ σχῆμα ὀμπρέλλας. ᾿Ασφαλῶς τὰ χαρούπια εἶναι ἐπικερδὲς προϊὸὀν γιατὶ δὲν Χρειάζονται πολλὴν περιποίησιν ἐνῶ πολλὰ ἀπὸ τὰ δένδρα . δρίσκονται σὲ θραχώδη ἐδάφη ποὺ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἶναι ἀκατάλληλα γιὰ καλλιέργεια. Ὑπάρχουν περιπτώσεις ποὺ οἱ φυτεῖες χαρουποδένδρων συνδυάζονται μὲ ἀρδεύσιμες καλλι- έργειες σήµερα ὅμως, στὴν ἐποχὴ τῆς μηχανικῆς καλλιεργείας,͵ τὰ δένδρα εἶναι ἐμπόδιον κατὰ κάποιον τρόπον. Ἡ χαρουπιὰ συνήθως τυγχάνει πολὺ λίγης προσοχῆς ὅσον ἀφορᾷ τὸ κλάδευµα, τὸ κόπρισµα καὶ τὸ σκάλισµα, λαμθάνον- τας δὲ ὑπ᾿ ὄψιν τὴν σχετικἠν αὐτὴ παραμέλησι, τὸ δένδρο ἆπο- δίδει συνεχῶς καλὲς ἑἐσοδεῖες. Ἐξαγωγὴ χαρουπιῶν ἀπὸ τὴν ᾽Αμμόχωστο, Ἡ Κύπρος ἑξάγει κ π . ε κάθε χρόνο 42.000 περίπου τόνους χαρουπιῶν ἀξίας πάνω ἀπὸ ὃς 1.100.000. Συλλογὴ χαρουπιῶν στὀν 'ΑΥ. 'Γλαρίωνα, ς ο ΤΟΜΟΣ 2ος : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 1958 ή Αρ. 17 ΑΥΤΗ τὴν ἐποχὴ γίνεται ἡ συλλογὴ τῶν χαρουπιῶν. Στὴν φωτογραφία µας φαίνονται δυὸ χωρικοὶ ἀπὸ τὰ Λεύκαρα, 9 ποὺ φημίζονται γιὰ τὰ κεντήµατά τους, γυρίζοντας στὸ χωριό ο τους φορτωμένο μὲ χαρούπια. Στὸ διακρίνεται τὸ ὤμορφο χωριὸ Λεύκαρα μὲ τὰ ικρὰ καὶ Ὑραφικὰ σπιτάκια του κτισμένα πάνω στὸ 6ουνὸ ς φλψό Ν ὃ ος πόδια πάνω ἀπὸ τὴ θάλασσα. ο Νηπαῦ 0 υσοο ἴσως νὰ μὴν εἶναι γνωστὸ στὸ εὑρὺ κοινὸν ὅτι τὰ χαρού- πια χρησιμοποιοῦνται γιὰ πολλοὺς σκοπούς, 'Αλεσμένα τὰ χαρούπια χρησιμοποιοῦνται γιὰ κτηνοτροφή᾽ ἀπ᾿ αὐτὰ ἐξάγε- ται κόλλα καὶ ὁ χυμὸς τῶν χαρουπιῶν χρησιμοποιεῖται γιὰ φαρμακευτικοὺς σκοποὺς καὶ γιὰ τὴν κατασκευἠ κινηµατογρα- ν-- ” τ υπ ου φικῶν ταινιῶν., Στὴν σελίδα 2 δημοσιεύουμε ἄρθρο σχετικὸ μὲ τὰ χα- ρούπια,. ΤΡΙΤΗ 16 ΣΕΠΤ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.30 Παιδικὴ Γωνιά 6.00 Λαϊκὰ τραγούδια 6.30 ζΖώὴ τῆς Ὑπαίθρου Τ100 Διεθνεῖς ἐπιτυχίες 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.20 Γνωστὰ ταγκὸ 8.30 Ί0λεπτο αὐτοκινητιστῶν 9.00 Ρωτᾶτε κι ἀπαντοῦμε 9.15 Ἔργα Κλασ. Μουσικῆς 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΣΕΠΤ, 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 2:00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 3.00 ᾿Απ’ ὅλο τὸν κόσµο 3.30 Παιδικὴ Γωνιὰ 2.20 Ἑλληνικὰ τραγούδια 6.30 Εὔθυμη Μισὴ Ωρα 7.00 Ποικίλη ”Αμερ. Μουσικὴ 7.30 Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.30 «Δὸν Τζιοθάννυο τοῦ Μόζαρτ 9.30 Βιθλιοκρισία 9.20 Δελτίον Εἰδήσεων ΠΕΜΠΤΗ 18 ΣΕΠΤ. 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη µουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 29.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 ᾿Απ᾿ ὅλο τὸν κόσµο 5.30 Ρωτᾶτε κι ἀπαντοῦμε 6.00 Εὐχάριστες μελωδίες 6.30 ᾿Ιατρὸς τῆς Οἰκογενείας 6.40 Λαϊκά τραγούδια 7.00 ᾿Απ’ ὅτι διαθάζω 7.10 Διεθνεῖς ἐπιτυχίες 7.30 ΙΚατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον δ.30 Ἡ Βίόλος καὶ ἡ Μουσικὴ 95.10 Μουσικἡ χοροῦ 9.30 Γράμμα ἀπὸ τὸ Λονδῖνο 3.40 Τραγουδᾶ ἡ Ν. Ζαχᾶ 9.20 Δελτίον Ἐἰδήσεων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΣΕΠΤ. 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.12 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ελληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη µουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.110 Ἑλληνικὰ τραγούδια 39.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 2.30 Ὥρα τῆς Γυναίκας 6.00 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 6.30 Ποικίλη μουσικὴ 7.00 Τὰ κινηµ. ἔργα τῆς προσεχοῦς ἑθδομάδος 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.30 Καλλιτεχνικὴ ζωὴ στὴν ἀρχαία Κύπρο 8.4 ᾿Ὀρχήστρα χοροῦ Κ.Ρ.Υ. 3.00 Κλασσικἡὴ Μουσικὴ κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 9.20 Δελτίον Εἰδήσεων ΣΑΒΒΑΤΟΝ 20 ΣΕΠΤ. 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικὰ Προγράμματα τῆς Κ.Ρ.Υ. 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτύχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη µουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδία 5.00 Δημοτικά τραγούδια 5.30 Παιδικἡὴ Γωνιὰ 550 ᾿Εμθατήρια. 6.00 Φίλοι στὸ ἐξωτερικὸ 6.30 ᾽Απὸ τὸν τόπο τῆς Ἑλλάδος 6.40 Ποικίλη Μουσικἡ 7.00 Ἡ σύγχρονος χειρουρ- γικὴ 7,10 Ἡ ᾿Ορχήστρα Μπέλλα Σάντερς 7.30 Κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.15 Μουσικὸ Σταυρόλεξο 8.45 Διήγημα 9.00 Παληὲς Ἓλλην, ἐπιτυχίες 9.30 Μουσικὴ χοροῦ 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΣΕΠΤ 7.00 Πρωϊνοὶ ρυθμοὶ 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.15 Ἐλαφρὰ μουσικὴ 8.30 Ἕλλην. καὶ Εὐρωπ. τραγούδια 9.00 Κυριακάτικη πρωϊνὴ συναυλία 10.00 Θρησκευτικὸ ἡμίωρο 10.30 Κύπριοι Καλλιτέχναι 11.00 Πρωϊνὲς μελωδίες 11.30 Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 19.10 Ἑ λληνικοὶ χοροὶ 12.30 Θέατρο 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 ᾽Απ΄ ὅλο τὸν κόσµο 5.30 Παιδικὴ Γωνιὰ 5.20 Μουσικὴ ἁἀκκορντεὸν 6.00 Ἑλληνικὲς μελωδίες 6.30 ᾿ἘΕλαφρὰ Ἀλασ. Μουσικὴ 7.00 Εὔθυμη Μισὴ Ὥρα 7.90 Ἱκατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Δεέλτίον Εἰδήσεων δ.15 Ξένα ᾿Αστέρια 8.42 ᾽Απὸ τὴν Ἕλλην. Μυθο- λογίαν (Νάρκισσος) 9.00 Διάσημοι Βιρτουόζοι (Πατερέφσκι) 9.40 Τὸ Τοίο Κιτάρα 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΣΕΠΤ. 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Απ΄ ὅλο τὸν κόσµο 5.30 Ώρα τῆς Γυναίκας 5.50 Δελτίον τιμῶν 6.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 6.30 Μιὰ ματιὰ γύρω στὸν κόσμο 7.00 ᾿Αθλητικὸ 2Όλεπτο 7.15 Τσιγγάνικη µμουσικὴ 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.30 Θέατρο 9.00 Μουσικὴ χοροῦ 9.30 Πιὸ κοντὰ στὴ φύση 9.40 Μαριάννα Χατζοπούλου 9,50 Δελτίον Εἰδήσεων ΤΡΙΤΗ 23 ΣΕΠΤ. 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεῳν 7.30 Ελληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη µουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 'Ελληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.30 Παιδικὴ Γωνιὰ 6.00 Λαϊκά τραγούδια 6.30 Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 7.10 Μουσικἡὴ Λατ. ᾽Αμερικῆς 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.00 Στρατιωτικὲς Φιλαρμο- νικὲς 86.30 ΊΟλεπτο αὐτοκινητιστῶν 900 Ρωτᾶτε κι ἁπαντοῦμε 9.15 ὌἜρυα Κλασ. μουσικῆς 9.20 Δελτίον Εἰδήσεων ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΣΕΠΤ. 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγαύδια 5.00 ᾿Απ΄ ὅλο τὸν κόσμο 5.30 Παιδικὴ Γωνιὰ 5.50 Ἐλαφρὰ μµουσικἠ 6.00 Ἑλληνικά τραγούδια 6.20 Εὔθυμη Μισὴ “Ώρα 7.00 ᾽Αμερικάνικοι Ρυθμοὶ 7.30 Κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.20 ᾿Ελαφρὰ μουσικἡ 8.30 Ὥρα τῆς Όπερας: εΔὸν Τζιοθάννι», Μόζαρτ 9.30 Ποιητικἁ ᾿Ανθολογήματα 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΠΕΜΠΤΗ 25 ΣΕΠΤ. 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.90 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5,00 ᾿Απ΄᾿ ὅλον τὸν κόσμο 5.30 Ρωτᾶτε κι ἁἀπαντοῦμε 5.42 Μουσικἡ τζιὰζ 6.00 Εὐχάριστες μελωδίες 6.30 ᾿Ιατρὸς τῆς Οἰκογενείας 6.40 Λαϊκὰ τραγούδια 7.00 ᾿Απ᾽ ὅιι διαθάζω 7.10 Μουσικὴ Λατ. ᾽Αμερικῆς 7.30 Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 6.320 Ἡ Βίόλος καὶ ἡ Μουσικὴ 9.10 Μουσικἡ χοροῦ 9.30 Γράμμα ἀπὸ τὴν ᾿Αθήνα 940 'Ο Σῶτος Παναγόπουλος 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΣΕΠΤ. 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.12 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ελληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰά τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.30 Ὥρα τῆς Γυναίκας 6.00 'Ελληνικὲς ἐπιτυχίες 6.30 Ποικίλη Μουσικὴ 7.00 Τὰ κινημ. ἔργα τῆς προσ. ἑθδομάδος 7.15 Διάσημοι Σολίστες 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.20 Μουσικἡ τῆς Παβαγου- άης 6.30 Ἡ Θεὰ ᾿Αφροδίτη δ.45 ᾿Ὀρχήστρα χοροῦ Ι.Ρ.Υ. 9.00 Κλασσικὴ μουσικὴ κατ” ἐκλογὴν ἀκροατῶν 9,50 Δελτίον Εἰδήσεων ΣΑΒΒΑΤΟΝ 27 ΣΕΠΤ. 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικάὰ τραγούδια 5.00 Δημοτικά τραγούδια 5.30 Παιδικὴ Γωνιὰ 520 Εμθατήρια 6.00 Φίλοι στὸ ᾿Εξωτερικὸ 6.90 ᾽Απὸ τὸν τύπο τῆς Ἑλλάδος 6.40 Μουσικὸ ποτπουρρὶ 7.00 ᾿Επιστημονικὰ χρονικἀὰ 7.10 Χοροὶ παληοῦ καιροῦ 7.90 Κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.15 Μουσικὸ σταυρόλεξο δ.45 ᾽Απὸ κινηµ. ἔργα 9.00 Ελληνικὲς ἐπιτυχίες 9.30 Μουσικἡ χοροῦ 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΚΥΡΙΑΚΗ 286 ΣΕΠΤ. 7.00 Πρωϊνοὶ ρυθμοὶ 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.15 ᾿Ελαφρὰ Μουσικἡ δ.30 Ἕλλην. καὶ Εὐρωπ. τραγούδια 9,00 Κυριακάτικη πρωϊνὴ συναυλία 10.00 Θρησκευτικὸ ἡμίωρο 10.30 Κύπριοι Καλλιτέχναι 11.00 Πρωϊνὲς μελωδίες 11.30 ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 12.10 Δημοτικὰ τραγούδια 12.30 Θέατρο 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 ᾽Απ΄ ὅλο τὸν κόσµο 5.30 Παιδικἡ Γωνιὰ 6.00 Ἑλληνικὲς μελωδίες 6.30 Ἐλαφρὰ Ἰλασ. μουσικὴ 7.00 Εὔθυμη Μισὴ “Ωρα 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.15 Μουσικὴ ἀπὸ κινηµ. ἔργα δ.45 ᾿Απὸ τὴν Ἕλλην. Μυθο- λογία (Περσεὺς) 9.00 ᾿Εκλεκτοὶ Δίσκοι 9.40 “Ὁ Νῖκος Γούναρης 9.30 Δελτίον Εἰδήσεων ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΣΕΠΤ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ελληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 'Ελληνικὰ τραγούδια 5.00 ᾿Απ᾿ ὅλον τὸν κόσμο 5.30 Ώρα τῆς Γυναίκας 520 Δελτίον τιμῶν 6.00 'Ελληνικὰ τραγούδια 6.30 Μιὰ ματιὰ γύρω στὸν κόσμο 7.00 ᾿Αθλητικὸ 2Όλεπτο 7.15 Τσιγγάνικη μουσικὴ 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.20 Χαθανέζικη μουσικὴ δ.30 Θέατρο 9.00 Μουσικἡ χοροῦ 9.30 Πιὸ κοντὰ στὴ Φύση 9.40 Τραγουδᾶ ἡ Μπελίντα. 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων Ἔκδοσις Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων ΓΝΩΡΙΖΕΤΕΟΤΙ 8 Τὸ µεγαλύτερο µέρος τῆς ἀρδευομένης γῆς στὴν Κύπρο θρίσκεται στὴν κεντρικὴ πεδιάδα τῆς Μεσαορίας, ποὺ ἐκτείνεται ἀπὸ τὴν Δυτικὴν ἀκτὴν πρὸς τὴν ᾽Ανατολικήν. Ἀ Ὁ ἀριθμὸς τῶν μηχανοκινήτων ὀχημάτων ὅλων τῶν εἰδῶν ποὺ εἶχαν ἄδειαν κυκλοφορίας κατὰ τὴν 3]ην Δε- κεµθρίου, 1956 ἀνήρχοντο εἰς 29.033 ἀπὸ τὰ ὁποῖα 12.792 «σαν ἰδιωτικὰ αὐτοκίνητα, 6.525 µοτοσυκλέτται καὶ 182 τράκτορ. 3 Ἂ Πρὸ τοῦ πολέμου παρουσιάζοντο κάθε χρόνο 18.000 περίπου κρούσματα ἐλώδους πυρετοῦ. ᾽Απὸ τὸ 1920 ὅμως δὲν παρουσιάστηκε οὔτε ἕνά νέον κροῦσμα. ῶ Ἱπῄ Ἂ Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1957 ἐγκαταστάθηκε στὴν Ἐπισκοπή, στὴν νότιον ἀκτὴ τῆς Κύπρου, τὸ ᾿Μικτὸν ᾿᾽Αρχηγεῖον Μέ- σης ᾿Ανατολῆς, ᾿ Κατὰ τὸ 1956 ἡ ἀξία τῶν ἐξαχθέντων ὀρυκτῶν ἀνῆλθεν εἰς 513 ἑκατομμ. ἐν συγκρίσει μὲ µόνον 5109: ἑκατομμ. κατὰ τὸ 1955. Ἀ Κατὰ τὸ τέλος τοῦ 1956 ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐγγεγραμμένων ραδιοφώνων το πλέον τῶν 69.000 ἐν συγκρίσει πρὸς 27.000 τὸ 1953. 3 Ἡ τηλεόρασις ἔκαμε τὴν ἐμφάνισί της στὴν Κύπρο τὴν Ίην ᾿Ὀκτωθρίου, 1937. ως Ἡ Φιλαρμονικὴ τοῦ. Συντάγματος τῶν Βασιλικῶν Τυφεκκιοφό- ρων τοῦ Αλστερ κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς Ὑποχωρήσεως. Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΑαΑΠΟΝΕΜΗΙ ΤΙΜΗΤΙΚΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Ἡ ΑΥΤΟΥ ΕΞΟΧΟΤΗΣ ὁ Κυθερνήτης Σὲρ Χιοῦ Φοὺτ ἀπέ- νειµε πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν εἰς τελετὴν εἰς τὸ ΙΚυθερνειον Τιμητικὰς Διακρίσεις εἰς 54 πρὀσώπα ἀναφερόμενα ὑπὸ τῆς Βασιλίσσης εἰς τὸν τελευταῖον Κατάλογον Τιμητικῶν Διακρί- σεων. Ἐκ τῶν διακριθέντων 31 σαν Αγγλοι, 13 Τοῦρκοι Κύ- πριοι καὶ 10 Ἕλληνες Κύπριοι. Ἡ πλειονότης ἦσαν λειτουρ” γοὶ τῆς ᾽Αστυνομίας ἢ τοῦ Στρατοῦ, οἱ δὲ ὑπόλοιποι πολῖται ἢ Κυθερνητικοὶ ὑπάλληλοι. ο Ἡ µεγαλυτέρα διάκρισις ἀπενεμήθη εἰς τὸν Πλωτάρχην Τζὼν Πράουτ, Διευθυντὴν τῆς Κυπριακῆς Ραδιοφωνικῆς Ὑπη- ρεσίας. Δέκα πρόσωπα, ὅλοι Βρεττανοί, ἔλαθον τὸν τίτλον Λει- τουργοῦ τῆς Βρεττανικῆς Αὐτοκρατορίας, Ο.Β.Ε. (πέντε πο- λῖται καὶ πέντε στρατιωτικοί). Αλλοι 11 ἔλαθον τὸν τίτλον Μέλους τῆς Αὐτοκρατορίας, Μ.Β.Ε.- πέντε Βρεττανοί, τρεῖς Έλληνες, τρεῖς Τοῦρκοι, καὶ ἄλλοι πέντε στρατιωτικοὶ ἔλαθον τὸν τίτλον Μ.Β.Ε. (Στρατ.). Τρεῖς Τοῦρκοι ἀστυνομικοὶ ἔλαθον τὸ Μετάλλιον ᾿Αποικι” ακῆς ᾽Αστυνομίας δι ἀνδρείαν, ὁ Λειτουργὸς ᾿Ασφαλείας τῆς Κ.Ρ.Υ, ἔλαθε τὸ µετάλλιον τῆς Βρεττανικῆς Αὐτοκρατορίας δι ἀνδρείαν (Β.Ε.Μ.) καὶ δύο Βρεττανοὶ ἔλαόον τὸν τίτλον Β.Ε.Μ. (Στρατ). Δώδεκα ἀστυνομικοὶ ἔλαθον τὸ Μετάλλιον τῆς ᾿Αποικια- κῆς ᾽Αστυνομίας δι ᾿Εξαίρετον Ὑπηρεσίαν, περιλαμθανομένων ὀκτὼ Βρεττανῶν, δύο Τούρκων καὶ δύο Ἑλλήνων, Τρεῖς Ἕλληνες λειτουργοὶ Φυλακῶν ἔλαθον τὸ Μετάλλιον τῆς ᾽Αποικιακῆς ᾿Αστυνομίας, ἕνας Έλλην ᾿Αστυνομικὸς Λο- χίας Πιστοποιητικὀν τῆς Βασιλικῆς ᾿Ανθρωπιστικῆς 'Ἑταιρείας «καὶ ἓξ διοικητικοὶ λειτουργοὶ--ἕνας Ἕλλην, πέντε Τοῦρκοι-- :ἔλαδον Πιστοποιητικἁ Τιμῆς, .-Ἀ-... ως ᾿Ἐκδότην, } ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, Λευκώσία, Κύπρος. ᾿Αγαπητὲ Κύριε, Ὀνομάζομαι Μάηκλ Τζὼν Σιέρινταν καὶ εἶμαι 10 χρο- νῶν. Σᾶς γράφω καὶ σᾶς παρακαλῶ νὰ φροντίσετε νά ἔλθω σὲ ἐπαφὴ. μὲ ἕνα Κυπριόπουλο ποὺ θὰ ἤθελε νά ἆλ- ληλογραφῇ µαζί µου. Οἱ ἀἁσχολίες µου εἶναι ἡ συλλογὴ γραμματοσήμων, ἡ συλλογἡ αὐγῶν τῶν πουλιῶν, τὸ ψά- ρεµα καὶ τὸ διάθασµα. (σα[ί Πουσε, Δικός σας Ετεπᾶ Ί-απε, ΜΑΗΚΛ ΣΙΕΡΙΝΤΑΝ Εἀιυίησίοτυς, Μαπεμιε]ά, ΝΟΤΤΣ. «ϱ Ἡ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΕΟΣ ᾽Αντιπρύόσωποι 54 χωρῶν παρευρί- σκονται εἰς Συνέδριον ἐπὶ τῶν Στη- θικῶν Νοσημάτων το Κοινοπολιτειακὸν Στηθολογικὸν Συνέδριον συνῆλθεν εἰς τὸ Ρόγιαλ Φέστιθαλ Χώλλ τοῦ Λονδίνου κατὰ τὰς τέσσαρας πρώτας ἡμέρας τοῦ [ουλίου. ᾿Ἐπιπροσθέτως πρὸς τὴν ἐπισκόπησιν τῆς ἐπιτευχθείσης προόδου εἰς τὸν τοµέα τῆς θεραπείας καὶ καταπολεµήσεως τῆς φυματιώσεως, τὸ Συνέ- δριον συνεζήτησε καὶ τὸ θέµα ἄλλων στηθικῶν νοσημάτων. Εκπρόσωποι ἐκ 24 χωρῶν, ἐκτὸς τοῦ Ἠνωμένου Βασι- λείου, παρεκάθησαν εἷς τὸ Συνέδριον -- 34 ἐκ τῆς Κοινοπολι. τείας καὶ 20 ἐξ ἄλλων χωρῶν. Πολλοὶ ἐκ τῶν συμμετασχόντων εἰς τὸ Συνέδριον εἶχον καὶ προηγουμένως λάθῃ µέρος εἰς τὰ τρία Κοινοπολιτειακἁ Συνέδρια ἐπὶ τῆς Φυματιώσεως τὰ - ὁποῖα συνεκροτήθησαν ἐν Λονδίνῳ ἀπὸ τοῦ πολέμου. Κατὰ τὰ εἰωθότα ὠργανώθη ἐκτενὴς ἔκθεσις πρὸς ἐπίδει- ξιν συγχρόνων φαρμάκων καὶ ὀργάνων χρησιμοποιουµένων εἰς τὴν προληπτικὴν θεραπείαν στηθικῶν νοσημάτων. Κατὰ τὰς τρεῖς μετὰ τὸ Συνέδριον ἡμέρας οἱ ἀντιπρόσω- ποι ἐπεσκέφθησαν νοσοκομεῖα καὶ κλινικὰς διὰ νὰ ἀντιληφθοῦν τὴν πρόοδον ἡ ὁποία ἐπετελέσθη ἐν Βρεττανίᾳ εἰς τὴν θερα- πείαν τῶν στηθικῶν νοσημάτων. ' Μεταξὺ πολλῶν συζητηθέντων θεμάτων Κοινοπολιτειακοῦ ἐνδιαφέροντος σαν καὶ τὰ ἑξῆς: «Ἡ Φροντὶς διὰ τοὺς Φυμα- τικοὺς εἰς τὴν Κοινοπολιτείαν», «Φυματίωσις καὶ Λέπρα», «Ἡ Παγκόσμιος ᾽Αντιϕυματικὴ Ἐκστρατεία-- Επιτυγχάνει :» καὶ «Ιατρικαὶ καὶ Κοινωνικαὶ Ὑπηρεσίαι διὰ φυματικοὺς εἰς τὴν Βρεττανικὴν Κοινοπολιτείαν». ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΑΙ Μεταξὺ τῶν ὁμιλητῶν αὐτοῦ καὶ ἄλλων Συνεδρίων περιε- λαμθάνοντο μερικοὶ ἐκ τῶν πλέον διακεκριμένων παθολόγων καὶ χειρούργων ἐκ πολλῶν χωρῶν. Προεθλήθη ὁ ρόλος τοῦ Παγκοσμίου ὈΟργανισμοῦ Ὑγείας διὰ τὴν τελικἠν ἐξάλειψιν στηθικῶν ἀσθενειῶν, ἐξετάσθησαν δὲ καὶ ἐγένετο σύγκρισις τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν ἐπισκοπήσεων καὶ τῆς κλινικῆς θεραπείας τῆς φυματιώσεώς ὑπὸ διαφορετι- κὰς συνθήκας. Τὸ Συνέδριον παρέσχε τὴν εὐκαιρίαν διὰ τὴν πλέον χρήσιμον ἀνταλλαγὴν γνωμῶν καὶ γνώσεων. Τὰ προθλήµατα τῆς φυματιώσεως εἶναι παγκόσμια, οὐδὲν δὲ ἔθνος καὶ οὐδεμία φυλἠ εἶναι ἀπηλλαγμένη τῆς ἀσθενείας. Ὁ δαθμὸς µολύνσεως μεταξὺ τῶν διαφόρων κοινοτήτων ποικίλ- λει µεγάλως μεταξὺ τῶν ἀγροτικῶν καὶ ἀστικῶν πληθυσμῶν, εἶναι δὲ μεγαλύτερος μεταξὺ ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ζοῦν εἰς πυκνο- κατωκηµένας περιοχάς. Ὁ ὑποσιτισμὸς εἶναι εἷς ἐκ τῶν μεγαλυτέρων παραγόντων εἰς τὴν κάμψιν τῆς ἀντιστάσεως τοῦ ὀργανισμοῦ. κατὰ τῆς ἀσθενείας, ὁ μεγαλύτερος ὅμως κίνδυνος προέρχεται ἐκ προσ- θληθέντος ἀτόμου τὸ ὁποῖον κυκλοφορεῖ ἐλευθέρως. ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ Ἡ µαζικἡ ἀκτινογράφισις, νέοι τύποι χηµοθεραπείας σων- δυαζόµενοι μὲ νέας προόδους εἰς τὴν χειρουργικὴν τοῦ θώρα- κος ἀποτελοῦν νέα ἰσχυρὰ ὅπλα διὰ τὴν ἔγκαιρον διάγνωσιν καὶ τὴν θεραπείαν ἀνοικτῶν πληγῶν. Συνεχῶς ὅμως καθίστα- ται πλέον ἐμφανὲς ὅτι ἡ κατάλληλος στέγασις καὶ αἱ συνθῆ- και κατοικίας εἶναι µεγίστης σημασίας. Εἰς τὴν Αὐστραλίαν καὶ τὴν Ψέαν Ζηλανδίαν ἡ Φφυματίω- σις δὲν παρουσιάζει οἰανδήποτε σοθαρὰν ἀπειλήν. Κατόπιν τῆς ἐξαπλώσεως τῆς νόσου ἁμέσως μετὰ τὸν πόλεμον, ὁ ἀριθ- μὸς τῶν περιπτώσεων ἐμειώθη μὲ καταπληκτικὴν ταχύτητα μετὰ τὴν εἰσαγωγὴν νέων φαρμάκων καὶ µέσων ἐλέγχου ἐκεί- νων οἱ ὁποῖοι ὑπέφερον ὑπὸ ὀξέων μορφῶν φυματιώσεως. Εἰς τὰς πυκνοκατωκηµένας περιοχὰς τῶν ᾿Ινδιῶν καὶ τοῦ Πακιστὰν παρουσιάζονται τεράστια προθλήµατα εἰς τὴν ἐξά- λειψιν τῆς φυματιώσεως. ᾿Εχει ὑπολογισθῆ ὅτι µόνον εἰς τὰς ᾿Ινδίας ὑπάρχουν 3.000.000 περίπου φυματικοὶ καὶ ὅτι περὶ τὸ ἥμισυ ἑκατομμύριον ἀποθνήσκουν κατ᾽ ἔτος. Τὸ Πακιστὰν μὲ πληθυσμὸν ὁλιγώτερον τοῦ ἑνὸς τετάρτου ἐκείνου τῶν ᾿]νδιῶν, ἔχει ἐπίσης νὰ ἐπιτελέσῃ τεράστιον ἔργον, μολονότι προκαταρκτικαὶ ἐπισκοπήσεις κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν τελευταίων ἐτῶν δεικνύουν ὅτι εἰς αὐτὴν τὴν περίπτωσιν ὁ τύπος τῆς Φφυματιώσεως εἶναι ὀλιγώτερον ὀξείας μορφῆς ἐκείνου τῶν ᾿Ινδιῶν, ᾽Ακτινογράφησις τοῦ θώρακος ἀσθενοῦς. ὑπὸ τοῦ ἌΑντιφυματι- κοῦ Συνδέσμου Σιγκαπούρης. Εἰς τὸν Καναδὰν ἐφαρμόζεται ἕνα τέλειον σύστηµα ἐξετά- σεως καὶ θεραπείας ὥστε ἐλάχισται µόνον περιπτώσεις δὲν γί- νονται ἀντιληπταί. Ἡ θεραπεία ἐκεῖ ἀποσκοπεῖ εἰς τὴν ἐξά- λειψιν τῆς ἀσθενείας. Οἱ ἀσθενεῖς τυγχάνουν περιθάλψεως εἰς νοσοκομεῖα καὶ σανατόρια, μετὰ δὲ τὴν ἀποθεραπείαν ὑπάρχει σύστηµα στενῆς παρακολουθήσεως τῶν ἐξελίξεων. Τόσον εἰς τὴν Μοτιοαφρικανικὴν “Ενώσιν ὅσον καὶ εἰς τὴν Ὁμοσπονδίαν τῆς Ροδεσίας καὶ Μυασαλάνδης δὲν ὑπάρχουν ἐνδείξεις ὅτι ἡ φυματίωσις ἀποτελεῖ σοθαρὸν «πρόόθληµα. Ἡ κατάστασις τῆς ὑγείας τῶν ᾿Αφρικανῶν ἐργατῶν, ἀρκετοὶ τῶν ὁποίων ἐργάζονται εἰς μµεταλλεῖα, παρακολουθεῖται στενῶς. Μεταξὺ τοὐτῶων φαίνεται ὅτι ἡ ἀναλογία τῶν φυματικῶν αὐξά- νει ἑλαφρῶς. ) Εἰς μερικὰς ἐκ τῶν ἀποικιῶν ἐγένοντο σημαντικαὶ πρόοδοι εἰς τὴν ἐκστρατείαν διὰ τὴν ἐξάλειψιν τῆς φυματιώσεως. Εἰς µίαν περίπτωσιν µάλιστα--τὰς Βερμούδας--χάρις εἰς τὰς συγ: χρόνους μεθόδους θεραπείας, διὰ πρώτην φορὰν ὑπάρχουν κε: ναὶ κλίναι εἰς τὰ σανατόρια. ΠΡΩΤΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΝ . Εϊς τὴν Σιγκαπούρην ἡ θνησιµότης κατὰ τὰ τελευταῖα δέκα ἔτη ὑπεθιθάσθη εἰς τὸ ἥμισυ. Διὰ νὰ Φοηθηθοῦν οἱ ἆσθε- νεῖς εἰς τὴν ἁποκατάστασίν των ἔχει εἰσαχθῆ σύστηµα ἐπιδο- µάτων--τὸ πρῶτον εἰς τὴν “Απω ᾽Ανατολήν. Εἰς τὰς νήσους Φίτζι ἡ σοθαρωτέρα µεταδοτικἡ ἀσθένεια εἶναι ἡ φυματίωσις, ἡ ἀναλογία δὲ τῶν θυμάτων εἶναι 7 πρὸς Ί ἐν συγκρίσει πρὸς τὸν πληθυσμὸν τῶν ᾿Ινδιῶν. Πρὸς κατα- πολέμησιν τῆς ἀσθενείας χρησιμοποιοῦνται πολλὰ µέσα ὅπως ἡ μαζικὴ ἀκτινογράφησις, αἱ δοκιμαὶ Μαντοὺ καὶ ὁ ἐμδολια- σµός, κρατεῖται δὲ κατάλογος ὅλων τῶν προσθληθέντων ἀτόμων. | -----τττνττι----- Εἰς τὴν τελευταίαν ἔκδοσιν τῶν ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ἀνεφέραμεν ὅτι κατὰ τὸ τέλος τοῦ 1957 ἐξεδί- δοντο ἐν Κύπρῳ δύο καθημεριναὶ Τουρκικαὶ ἐφημερίδες. Ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς Έπρεπε νὰ εἶναι τρεῖς. μεταφορὰ τοῦ ἅλατος στὶς ὄχθες τῆς ἁλυκῆς χρησιμοποιοῦνται γαϊδουράκια. Ἡ δουλειά αὐτοῦ τοῦ ε Δουλεύοντας µέσα στὴν ἐκτυφλωτικὴν ἀντανάκλασι ποὺ 'δημιουργεῖ. τὸ ἅλας, οἱ ἐργάτες σπάζουν τὴν µάζα τοῦ ἅλατος καὶ τὸ μαζεύουν σὲ σωροὺς ἕτοιμο γιὰ φόρτωσι, Η ΑΛ: ΑΛΥΚΗ Λάρνακος, ποὺ μοιάζουν μὲ τὰ νερὰ / θρίσκεται 25 μίλια µα κὠσία κοντὰ στὴν Λάρνακα. λίζονται ἀπὸ μιὰ πράσινη Υἱ ἀκακίες καὶ εὐκαλύπτους καὶ ται τὸ ξακουστὸ τζαμὶ τῆς ν µιναρές του κρύθεται µέσα 6 Ίσυχα νερά της νεκρῆς λίμνης, ὁ τὴν Λευ- ὄχθες της σὶο- τα ἀπὸ πεῦκα, θάθος θρίσκε- Χαρὰμ ποὺ ὁ νδρα. κτασι μεγαλύ- εμίζει τὸν χει- υ Σταυροθου- Ἡ κυρία λίμνη, ποὺ δὲν ἓ τερη ἀπὸ 4 τετραγῶνικὰ μίλ ὤνα καὶ μὲ τοὺς ἑπτὰ λόφο νιοῦ στὸ θάθος, τὸ τζαμὶ τῆς Χαρὰμ καὶ τὰ ὄμορφα πουλιὰ Φλαμίγκο, πομμΟὈν σὲ σχηµα- τισµούς, συνθέτει μιὰν εἰκβαρωμάτων, µα- γείας καὶ γαλήνης. Κατὰ τὸ τέλος. τοῦ καλοή ῦ ἡ λίμνη ξη- ραίνεται καὶ σχηματίζει μιά ΗχΥη µάζα ἀπὸ Ἕνα βουνό ἀπὸ ἁλάτι σπάζεται καὶ τοποθετεῖται σὲ σάκκους ἔτοιμο γιὰ διανοµή. η, ποὺ μαζεύει τὸ ἁλάτι μὲ τὸ χέρι. εἶναι πολὺ κοπιαστική. Π ΛΑΡΝΑΚΟΣ ἁλάτι. Αὐτὸ τὸ ἁλάτι τὸ μαζεύουν διάφοροι ἐπι- χειρηµατίες ὑπὸ τὴν ἐπίθλεψιν Τελωνειακῶν ὑπαλλήλων ποὺ θρίσκονται πάντοτε ἐκεῖ γιὰ νὰ θεθαιωθοῦν ὅτι µόνο τὸ κάτασπρο καθαρὸ ἁλά- τι μαζεύεται. Ἡ ἐποχὴ τῆς συλλογῆς ἀρχίζει τὸ τέλος Αὐγούστου. Ὑπάρχουν ἤδη ἐκεῖ 800 ἐργάτες ποὺ μαζεύουν καὶ μεταφέρουν τὸ ἁλάτι σὲ μεγάλους προσωρινοὺς σωρούς. Γιὰ τὴν δου- λειὰν αὐτὴ χρησιμοποιοῦνται 80 περίπου γαϊδού- ρια. Τὰ στιθαρἀὰ αὐτὰ ζῶα ἀκολουθοῦν τὸ ἕνα τὸ ἄλλο μεταφέροντας τὸ πεντακάθαρο ἁλάτι στὶς ὄχθες τῆς λίμνης. Ὑπολογίζεται ὅτι ἀπὸ τὰ 4.000.000 ὁκάδες τῆς ἐφετεινῆς παραγωγῆς µόνο 210 ἑκατομμ. θὰ ἀπορροφηθοῦν ἀπὸ τὴν ἐπιτόπιον ἀγοράν. Τὸ ὑπόλοιπον θὰ ἀποθηκευθῇ γιὰ νὰ χρησιµοποιη- θῇ σὲ περίπτωσι μελλοντικῆς ἐλλείψεως. ἃ Ὑπάλληλος. ἐπιθεωρεῖ τὴν ᾽Αλυκὴ Λάρνακος. Τελωνειακὸς ἐργασία στὴν Τελωνειακοὶ Ὑπάλληλοι, ποὺ ἐπιθλέπουν τὴν συλλογὴν ἅλατος, ἐξετάζουν ἕνα φορτίο πρὶν μεταφερθῇ στὴν ὄχθη. ε Ακόμη ἕνα φορτίο στὴν ἀτέλειωτη σειρά, ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ απ ΕΤΗΣΙΑ ἜἜκθεσις τοῦ Διοικητοῦ Συνεργατικῆς ᾿Ανα- πτύξεως διὰ τὸ 1957 ἀναφέρει τὰ μεγάλα ἄλματα προ: ὁδου τὰ ἐπιτευχθέντα ὑπὸ τοῦ Συνεργατικοῦ Μινήµατος τῆς Νήσου κατὰ τὸ ὑπὸ ἐπιθεώρησιν ἔτος, Αὕτη ἀποκαλύπτει ὅτι ὑπῆρχον 864 ἐγγεγραμμέναι συνεργατικαὶ ἑταιρεῖαι καὶ περι- που 700 σχολικὰ ταμιευτήρια καὶ ὅτι τὸ παντὸς εἴδους ἀποθε- µατικὸν τῶν συνεργατικῶν ἑταιρειῶν ἀνέρχεται συνολικῶς εἰς 5114 ἐκ, περίπου. ο , Ὁ ἀριθμός τῶν συνεργατικῶν πιστωτικῶν ἑταιρειὼν καὶ ταμιευτηρίων ηὐξήθη ἀπὸ 262 κατά τὸ 1957 εἰς 494. Τὸ πιστώ- τικὸν αὐτὸ δίκτυον καλύπτει σήμερον ὁλόκληρον τὴν ῆσον καὶ τὰ πλέον ἀπομεμακρυσμένα µέρη ἀπολαύουν τῶν εὔεργε- τηµάτων τοῦ κινήματος τούτου. ) Κατὰ τὸ 1957 ἐνεγράφησαν 33 νέα συνεργατικά παντοπῶ- λεῖα, τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ τούτων ἀνελθόντος κατὰ τὸ τέλος τοῦ ἔτους εἰς 299. Ἡ ζήτησις διὰ νέα παντοπωλεῖα συνεχίζεται. ”λλα χαρακτηριστικἁ τῆς συνεργατικῆς προὀδου κατὰ τὸ 1957 ἦσαν ἡ ἐγγραφὴ Συνεργατικοῦ Τυροκοµείου, ἡ αὔξη: σις ὅλων τῶν εἰδῶν καταθέσεων, περιλαμθανομένων καὶ σχο- λικῶν ταμιεύσεων καὶ ἡ ὑπὸ µεγαλυτέρου ἀριθμοῦ συνεργατι- κὢν ἑταιρειῶν ἀνέγερσις Ιδικῶν των ὑποστατικῶν, γραφείων, ἀποθηκῶν καὶ καταστημάτων. Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Περὶ τῆς μελλοντικῆς ἀναπτύξεως, ἡ Ἔκθεσις ἀναφέρει ὅτι τὸ Τμῆμα θὰ ἐξακολουθήσῃ τὴν πολιτικἠν τῆς ἀποκεντρώ- σεως εἰς τὰς Ἐπαρχίας καὶ δημιουργίας περιωρισµένων περιο- χῶν εὐθύνης ἐντὸς τῶν ᾿Επαρχιῶν. Τοῦτο θὰ διευκολύνη πε- ραιτέρω τὴν πλήρη συνεργασίαν μετὰ τῶν ᾿Επαρχιακῶν Διοι- κήσεων, περιλαμθανοµένων τῶν Ἐπαρχιακῶν ᾿ἘΕπιτροπῶν Αναπτύξεως, καὶ ὅλων τῶν ἄλλων Κυθερνητικῶν Τμημάτων, καὶ θὰ θοηθήσῃ τὰς συνεργατικὰς ἑταιρείας διὰ τῆς ἐγκατα- στάσεως πλησίον των εἰδικευμένων συμθούλων ἁμέσως καὶ καθ' οἰανδήποτε στιγμὴν προσιτῶν εἰς αὐτὰς νὰ παράσχουν συμθουλὰς καὶ θοήθειαν εἰς οἰονδήποτε τομέα τῆς συνεργατι- κῆς ἀναπτύξεως,. Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἔτους ἐνεγράφησαν µόνον ἑπτὰ ἀποταμιευτικαὶ καὶ πιστωτικαὶ ἑταιρεῖαι, ὁ λόγος δὲ εἶναι ὅτι πολὺ μικρὸν περιθώριον ὑπάρχει διὰ τὸν σχηματισμὸν έται- ρειῶν τοῦ εἴδους αὐτοῦ. Ἕτερον ἀγροτικὸν ταμιευτήριον μετετράπη εἰς ἀποταμι- ευτικὴν καὶ πιστωτικὴν ἑταιρείαν μὲ ἀπεριορίστους ὑποχρεώ- τε σεις. διὰ. ὁμοφώνου ἀποφάσεως τῶν μελῶν. του εἰς γενικἠν συνέλευσιν. Παρόμοιαι μετατροπαὶ ἐγένοντο καὶ εἰς τὸ παρ: ελθὀν, ὅλαι δὲ αἱ τοιαῦται πιστωτικαὶ ἑταιρεῖαι ἐπεξέτειναν τὴν δραστηριότητά των μὲ ἱκανοποιητικὰ ἀποτελέσματα. ΕΠΙΔΟΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ Αἱ διαρκοῦντος τοῦ ἔτους συνολικαὶ καταθέσεις εἰς ἀποτα- μιευτικὰς Καὶ πιστωτικἁς ἑταιρείας καὶ εἰς ταμιευτήρια ἀνῆλ- θον εἰς: 55.321.871 ἔναντι 54.136.796 κατὰ τὸ 1926. Αἱ ἀγροτικαὶ ἀποταμιευτικαὶ καὶ πιστωτικαὶ ἑταιρεῖαι ἐξηκολούθησαν νὰ παρέχουν κυρίῶς 6ραχυπρόθεσµα καὶ µε: σοπρόθεσµα δάνεια. Βραχυπρόθεσµα δάνεια παραχωροῦνται διὰ περίοδον μέ: χρι ἑνὸς ἔτους καὶ µεσοπρόθεσµα δάνεια διὰ περίοδον µέχρι τριῶν ἐτῶν ἢ µέχρι ἀνωτάτου ὁρίου πέντε ἐτῶν. Μακροπρό- θεσµα δάνεια μὲ ἐνυπόθηκον ἐγγύησιν, ἀποπληρωτέα δι ἐτη- σίων ἢ μηνιαίων δόσεων ἐντὸς µεγαλυτέρας περιόδου ὑπὸ τῆς Γεωργικῆς Τραπέζης Κύπρου, ἥτις ἱδρύθη τὸ 1925 δι αὐτὸν ἀκριθῶς τὸν σκοπὸν καὶ χρηματοδοτεῖται ἐν µέρει ὑπὸ τῆς Κυθερνήσεως, καθὼς καὶ ὑπὸ μερικῶν ἀποταμιευτικῶν καὶ πι- στωτικῶν ἑταιρειῶν μὲ µεγάλον ἀποθεματικόν. Κατόπιν τῆς ἀνόδου τοῦ τιµαρίθµου καὶ τοῦ κόστους τῶν γεωργικῶν χρειωδῶν, πολλαὶ ἑταιρεῖαι ηὔξησαν τὸ ὅριον τῶν . δανείων των τὸ ὁποῖον διαλαμθάνουν οἱ κανονισμοί των πρὸς ἀντιμετώπισιν τῶν σημερινῶν ἀναγκῶν. Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἔτους ἐχορηγήθησαν δάνεια συμποσούµενα εἰς 544 ἐκ. περίπου. 'Ἡ πλειονότης τῶν ἀποταμιευτικῶν καὶ πιστωτικῶν ἑταιρειῶν δανείζουν πρὸς 67 ἢ 77, μερικαὶ ἑταιρεῖαι μὲ µε γάλα ἀποθεματικὰ πρὸς 53. ἢ 43 καὶ ἡ Συνεργατικἡ Κεντρι- κἡ Τράπεζα πρὸς 27. ΣΧΟΛΙΚΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ Ἐπὶ τοῦ θέματος τῶν σχολικῶν ἀποταμιεύσεων, ἡ Ἔκθε- σις τονίζει ὅτι αὗται ἀποτελοῦν σταθερὰν πηγὴν κεφαλαίου διά ᾿Αντιθέτως πρὸς τὴν ἀνώμαλον πολιτικἠν κατάστασιν ἐσημειώ- θη θεαματικὴ πρόοδος εἰς τὰ Σχολικά Ταμιευτήρια, τὸ συνεργατικὸν κίνηµα, συνηθίζουν δὲ τοὺς μαθητὰς καὶ τοὺς γονεῖς εἰς τὴν ἀποταμίευσιν. Ἡ συνήθεια ἀποταμιεύσεως ἐνι- σχύθη µεγάλως διὰ τῆς ἱδρύσεως τοῦ οχεδίου σχολικῶν ταµι- ευτηρίων εἰς πλεῖστα τῶν δημοτικῶν σχολείων καὶ µερικἀ τῶν σχολῶν µέσης παιδείας. Ἡ πλειονότης τῶν μαθητῶν συνήθως συμμετέχει εἰς τὰ ταμιευτήρια αὐταά. Ἡ ἔκθεσις ἐπαινεῖ τὸ ἔργον τῶν διδασκάλων καὶ διδασκα- λισσῶν, Αὕτη ἀναφέρει τὰ ἑξῆς: «Ἡ καλή των ἐργασία ἐκ- τιμᾶται µεγάλως. Ανκαι ἡ πολιτικὴ κατάστασις ἐξηκολού- θησε νὰ εἶναι τεταραγµένη, ἡ πρόοδος τοῦ σχεδίου ὑπῆρξε θε- αματικὴ καὶ τὸ συνολικὸν τῶν καταθέσεων ηὐξήθη εἰς ς60ο.000». Ἡ µεγάλη πρόοδος τοῦ σχεδίου δύναται νὰ κριθῇ ἐκ τοῦ γεγονότος ἅτι κατὰ τὸ 1950 αἱ συνολικαὶ ἀποταμιεύσεις σαν «36.000. Ἡ Συνεργατικἡ Κεντρικὴ Τράπεζα ἐξηκολούθησε νὰ ση- μειώνῃ πρόοδον. ᾽Αποκαλύπτεται οὕτω ὅτι, ἐνῷ κατὰ τὸ 1940 ὁ ἀριθμὸς τῶν μελῶν της ῆτο 190 μὲ συνολικἁς καταθέσεις ἀνερχομένας εἰς 521.848, οἱ ἀριθμοὶ τοῦ 1927 ἦσαν 452 καὶ 51.756.158 ἀντιστοίχως. Τὰ θραχυπρόθεσµα δάνεια τὰ παραχωρηθέντα διαρκοῦν- τος τοῦ ἔτους ἀνῆλθον εἰς 5 956.923 ἔναντι ᾳ787.000 κατά τὸ 1926, ἤτοι ηὐξήθησαν κατὰ 5.169.833. Τά παραχωρηθέντα µε- σοπρόθεσµα δάνεια ἀνῆλθον εἰς {209.040 ἔναντι 535.630 κατὰ τὸ 1956. Τὸ συνεργατικὸὀν κίνημα ἐξηκολούθησε νὰ ἐπεκτείνεται ραγδαίως κατὰ τὸ 1957, τόσον εἰς τὸν ἀριθμὸν τῶν παντοπω: λείων ὅσον καὶ εἰς ὄγκον ἐργασίας. Διαρκοῦντος τοῦ ἔτους ἐνεγράφησαν 33 νέα συνεργατικὰ παντοπωλεῖα, οὐδὲν δὲ συν- εργατικὀν παντοπωλεῖον διελύθη. ΄ Σήµερον λειτουργοῦν ἐν Κύπρῳ 299 σωνεργατικὰ παντοπωλεῖα, πολὺ περισσότερα δὲ χωρία κάµνουν διευθετήσεις διὰ τὴν ἵδρυσιν τῶν ἰδικῶν των παντοπωλείών. Κατὰ τὸ 1957 τὸ Σχέδιον ᾽Αμπελουργικῶν Προϊόντων ἐξηκολούθησε νὰ εἶναι ὁ µοναδικὸς ἀγοραστὴς καὶ προµηθευ- τὴς ζιδανίας δυνάµει τοῦ περὶ Κανονισμῶν ᾽Αμύνης Διατάγμα- τος, ὡς καὶ ὁ κυριώτερος ἀγοραστὴς καὶ προμηθευτὴς σταφί- δος δυνάµει διευθετῄσεως διὰ τὸν ὁρισμὸν τιμῆς ἀσφαλείας. Ἡ παραγωγἠ ζιθανίας ἀπὸ τὴν ἐσοδείαν τοῦ 1927 ὑπελογίσθη εἲς 4.000.000 ὀκάδες, ἐκ τῶν ὁποίων 1.336.000 ὁκάδες εἶχον ἀγο- Ρρασθῆ µέχρι τῆς ΆΊης Δεκεμθρίου, 1957. Τὰ 4.000.000 ὀκάδες ζιθανίας ἀντιπροσωπεύουν 20.000.000 ὁκάδες σταφυλῶν ἢ 273 τῆς ἑτησίας ὁλικῆς παραγωγῆς σταφυλῶν, ὑπολογιζομένης εἰς 75.000.000 ὀκάδες. Ἡ διὰ τὴν ζιδανίαν πληρωθεῖσα τιμἠ ἧτο 122 μὶλς τὴν ὀκᾶν ἕναντι 115 μὶλς κατὰ τὸ προηγούµενον ἔτος.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΧΑΡΟΥΠΙΑ: Ο Μαύρος Χρυσός της Κύπρου Πολιτισμός 1p
Μαζεύοντας τὸν Μαύρο Χρυσό 2p
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ 3p
Η ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΕΩΣ 5p
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ 6p
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΤΙΜΗΤΙΚΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 6p
Η ΑΛΥΚΗ ΛΑΡΝΑΚΟΣ 4p