Back

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-09-26

(ΑΝΩ) Ὁ κ. 1κρατς ἐξετάζει τά φύλλα ἐλαιοδένδρου (ΔΕΞΙΑ) Ὁ κ. Γκρὰτς συζητᾶ μὲ τὸν κ, Κρέντον (ἄκρον δε- ξιὰ) καὶ ἄλλους λειτουργοὺς τοῦ Τµήµατος Γεωργίας τὴν ἐπί- δρασιν τῶν διαφόρων λιπασμάτων εἰς τὰ ἐλαιόδενδρα, ΑΦΙΕΙΣ ΕΜΠΕΗΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ ΣΕ λίγο οἱ Κύπριοι ἐλαιοπαραγωγοὶ θᾶχουν ἴσως ν᾿ ἀκού- σουν κάτι τὸ νἐο γιὰ τὴν καλλιέργεια τῶν ἐλαιοδένδρων τους γιὰ νὰ ἐπιτύχουν καλύτερη καὶ µεγαλύτερη παραγωγή. Στὴν Κύπρο ὑπάρχουν πάνω ἀπὸ δυὸ ἑκατομμύρια ἐλαιόδεν- ὅρα, ἡ ἐτησία παραγωγἠ ὅμως ἀπ᾿ αὐτὰ εἶναι µόνον 6-8 ἑκα- τομμύρια ὀκάδες δηλαδἡ κάπου τρεῖς µέχρι τέσσερεις ὁκάδες ἀπὸ κάθε δένδρο. Αν κατορθώσουµε μὲ θελτιωµένες µεθόδους νὰ αὐξήσουμε τὴν ἀπόδοσι κάθε δένδρου κατὰ µία ἢ δυὸ ὁκάδες, ποὺ εἶναι κάτι κατορθωτό, ἡ συνολικἡ ἐτησία παραγωγἡ ἐλαιῶν θὰ αὐ- ξηθῆ κατὰ δύο μέχρι τέσσαρα ἑκατομμύρια ὀκάδες ποὺ σημαί- γει ὅτι μποροῦμε νὰ αὐξήσουμε τὸ εἰσόδημά µας κατὰ 200.000 τὸν χρόνο, | Αὐτὸ ἀκριθῶς προσπαθοῦσε νὰ ἐπιτύχῃ ἡ Ὑπηρεσία Γεωρ- γικῶν ᾿Ἐφαρμογῶν τὀὈ Τµήµατος Γεωργίας στά τελευταῖα Ν (ΚΑΤΩ) Καλῆς ποιότητος ἐληὲς ποὺ παράγονται στὴν πειραματικὴ φυτεία τοῦ Γεωργικοῦ Τµήµατος στὸ Καράκουμµι. (ΔΕΞΙΑ) ᾿Ἐξέτασις τοῦ ριζικοῦ συστήµατος τῶν δένδρων καὶ ἀφαίρεσις ἐδάφους ἀπὸ τὶς ρίζες γιὰ χηµικἡ ἀνάλυσι. ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ λίγα χρόνια. ᾿ἙΕκτὸς ἁπ᾿ αὐτὲς τὶς προσπάθεις ὅμως τὸ Τμῆμα ζήτησε ἀπ᾿ τὸν ᾿ΟὈργανισμὸ Τροφίμων καὶ Γεωργίας τῶν Ἠνω- µένων ᾿Ἐθνῶν νὰ στείλη στὴν Κύπρο ἐμπειρογνώμονα γιὰ τὴν καλλιέργεια ἐλαιοδένδρων ὁ ὁποῖος νὰ συνεργασθῆ μὲ τὸ προ- σωπικὸ τῆς Ὑπηρεσίας ᾿Εφαρμογῶν καὶ νὰ µελετήση νέες µε- θόδους γιὰ τὴν Θελτίωσι τῆς ἐλαιοκαλλιεργείας τοῦ τόπου. Ὁ ᾿ὈΟργανισμὸς ἔστειλε τὸν εἰδικὸν γιὰ τὴν ἐλαιοκαλλιέργεια τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας τοῦ ᾿Ισραὴλ κ. Γράτς. Ὅ ᾿Ἐμπειρογνώμων ἄρχισε ἤδη νὰ περιοδεύη τὶς κυριώτε- ρες ἑλαιοπαραγωγικὲς περιοχὲς τῆς ήσου. ᾿Ελπίζεται πὼς ὁ κ. Γκρὰτς μὲ τὴν µακρά του πεῖρα στὴν ἐλαιοκαλλιέργεια σὲ χῶρες ὅπου οἱ ἐδαφικὲς καὶ κλιματικὲς συνθῆκες εἶναι παρὀ- µοιες μὲ τῆς Κύπρου, θἀ εἶναι σὲ θέσι νὰ εἰσηγηθῆ τρόπους καὶ µέσα γιὰ τὴ θελτίωσι τῆς σημαντικῆς αὐτῆς καλλιεργείας ποὺ συνεισφέρει πολλὰ στὴν Κυπριακἡ ἐθνικὴ οἰκονομία. Τὸ Δασικὸν Κολλέγιον Κύπρου ε« Φ Ἆ ” Ο Νέος Σχολικὸς Χρόνος ΤΟΝ Πρόδροµο, µέσα στὴν καρδιὰ τοῦ δάσους τῶν πεύ- Σ κὠν, τὸ Δασικὸν Κολλέγιον Κύπρου ἑτοιμάζεται ν᾿ ἀνοί- ξη τὶς πύλες του γιὰ τὸ νέον ἀκαδημαϊκὸν ἔτος, Ἐργάτες τοῦ Τµήµατος Δημοσίων Ἔργων εἶναι ἀπασχολημένοι στὸ µπογιά- τισµα καὶ τὸ καθάρισµα τῶν αἰθουσῶν διὰ νὰ εἶναι ἔτοιμες νὰ παραλάδουν τοὺς νέους µαθητές. Τὸ Κολλέγιο ἄρχισε τὴ λειτουργία του τὸ 1951 κι’ ἀπὸ τότε ἀπέκτησε διεθνῆ φήμη. ᾽Απὸ δῶ ἀποφοίτησαν σπουδαστὲς ἀπὸ τὸ Ἶράν, τὸ ράκ, τὸν Λίόδανο, τὴν Λιθύη, τὶς Βρεττανικὲς Ὀνδοῦρες καὶ τὴν Βρεττανικὴ Σοµαλιλάνδη. Φέτος µόνον μιὰ ξένη χώρα θὰ ἀντιπροσωπευθῆ, ἡ Λιθύη, μὲ ἕνα νέο σπουδαστὴ καὶ τέσσερεις δευτεροετεῖς ποὺ θὰ γυρίσουν γιὰ νὰ τελειώσουν τὶς σπουδές τους. Θὰ ὑπάρχουν ἐπίσης 12 Κύπριοι σπουδαστὲς δευτεροετεῖς καὶ 19 πρωτοετεῖς, οἱ περισσότεροι Κύπριοι εἶναι µέλη τοῦ Τµήµατος Δασῶν, Ἡ διετὴς σειρὰ µαθηµάτων ποὺ προσφέρει τὸ Κολλέγιο καλύπτει ὅλες τὶς ἀπόψεις τῆς δασικῆς πολιτικῆς καὶ συντηρή- σεως, προστασία καὶ καταµέτρησι τῶν δασῶν, ἀνάπτυξιν δά- σους, ἐπισκόπησιν, ἐκμετάλλευσιν, ἐδαφικὴν ἐπιστήμην, µετεω- Ρρολογίαν, συντήρησιν φυτωρίων καὶ δασικἠν θοτανικήν. Οἱ σπουδαστὲς μοιράζουν τὸν χρόνο τους σὲ πρακτικἡ ἐξάσκησι καὶ θεωρητικὰ µαθήµατα. Ὑπάρχει ἐπίσης καὶ ἀρκετὸς χρό γος γιὰ ἀθλοπαιδειὲς καὶ ἀναψυχὴ ὅπως καὶ γιὰ ἰδιωτικὴ µε- λέτη γιατὶ κάθε σπουδαστὴς ἔχει δικό του ἰδιαίτερο δωμάτιο στὸ Κολλέγιο. Λίγο πρὶν τὸ τέλος τοῦ ἔτους τὸ Κολλέγιο θὰ μετακινηθῆ στὰ χειμερινά του κτίρια στὸ Διόριος γιὰ ἕνα τρίµηνο, Τὸ Δα- σικὸ Κέντρο Διορίου ἦταν κάποτε σταθμὸς τῆς Βασιλικῆς Αε- ῥοπορίας. Τώρα τὰ ὑπόστεγα µετετράπησαν σὲ αἴθουσες διδα- σκαλίας, κρεθόατοκάµαρες, κουζίνες καὶ τραπεζαρία. Τὸ χειμερινὸ κτίριο δὲν διαθέτει τὶς ἀνέσεις τοῦ Κολλεγιακοῦ κτι- ρίου, ἐδῶ ὅμως οἱ σπουδαστὲς μποροῦν νὰ συνεχίσουν τὴν πρα- κτική τους ἐξάσκησι χωρὶς νὰ κινδυνεύουν νὰ ἀποκλειστοῦν π τὸ Χιόνι ὅπως συµθαίνει συχνὰ στὴν ὀροσειρὰ τοῦ Τρο- όδους, Ὁ κ. Τζὠὼν Λήφ, διευθυντἠς τοῦ Δασικοῦ Κολλεγίου, 6ρί- σκεται πρὸς τὸ παρὸν μὲ ἄδεια στὸ Ηνωμένο Βασίλειο καὶ θὰ ἐπιστρέψῃ στὶς 3 Νοεμθρίου. Ἐν τῷ μεταξὺ τὸ Κολλέγιο θ᾽ ἀνοίξη μὲ τοὺς τρεῖς καθηγητὲς ποὺ μαζὶ μὲ τὸν διευθυντὴ ἆπο- τελοῦν τὸ διδακτικὀ προσωπικό. ὋὉ Ἰαξίαρχος Π. Γκλῆντελ 6.8Β.Ε., Ὀ.8.Ο., ᾽Αρχηγὸς τοῦ Ἔπι- Τελείου τοῦ Κωθερνήτου δέχεται τὸν Χαιρετισμὸν εἰς τὴν παράταξιν, Εἰς τὸ πλήρως ἐφωδιασμένο ἐργαστήριο τοῦ Κολλεγίου. ΠΑΡΑΤΑΞΙΣ ΑΣΤΥΝΟΝΠΙΚΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Π, Γκλῆντελ ς.Β.Ε., Ὠ.5.Ο., ᾽Αρχηγὸς τοῦ Ἐπιτελείου τῆς Α. Ε. τοῦ Κυθερνήτου, ἐδέχθη τὴν παρ- ελθοῦσαν ἑθδομάδα τὸν χαιρετισμὸν εἰς τὴν παράταξιν 126 δο- κίµων ἀστυνομικῶν εἰς τὴν Σχολὴν ᾽Αστυνομικῶν Στροθόλου. .. Ἡ παράταξις ἔγινεν ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τῆς ἐνάτης σει- ρᾶς µαθηµάτων ποὺ γίνονται εἰς τὴν σχολἠν ἀπὸ τῆς ἀναδιορ- γανώσεώς της πρὸ δύο ἐτῶν. Εἰς τὴν παράταξιν συμμετεῖχον συνολικῶς 61 Ἕλληνες, 65 Τοῦρκοι Κύπριοι καὶ ἕνας Μαρωνίτης, εἰς τὴν δεξιὰν δὲ πτέρυγα ἦσαν οἱ 32 ἄνδρες τῆς 9ης σειρᾶς µαθηµάτων. Τὰ µαθήµατα, τὰ ὁποῖα διαρκοῦν ἓξ µῆνας, δίδουν ἰδιαι- τέραν ἔμφασιν εἰς τὴν συνήθη ἐργασίαν τῶν διαφόρων τµη- µάτων, τὴν παρεμπόδισιν ἐγκλημάτων, τὴν προστασίαν ζωῆς καὶ περιουσίας, τὸν χειρισμὸν ὁδικῶν παραπτωµάτων, τὸν ἔλεγχον τῆς τροχαίας καὶ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ νόµου ὁδικῆς κινήσεως. ) Ὅλοι οἱ νεοσύλλεκτοι διδάσκονται ἐπίσης πρώτας Θοη- θείας διὰ τοὺς τραυματίας, αὐτοάμυναν καί, κατὰ τοὺς θερ- μους µῆνας, κολύμθησιν καὶ διάσωσιν ζωῆς. Όλοι οἱ μαθηταὶ πρέπει νὰ παρακαθήσουν ἐπιτυχῶς εἰς ἐξετάσεις πρώτων 6οη- θειῶν καὶ παρωτρύνονται νὰ ἀποκτήσουν πιστοποιητικὰ δια- σώσεως ζωῆς. αι σσ 7 { 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 1958 ΤΟΜΟΣ ὃος Αρχίζει 9 ρ ς Σχολικὺὸς Ἀρόνος ΣΗΜΕΡΙΝΗ εἰκόνα µας παρουσιά / 0 Ὅ Ν Η Νή- ἐς δια- ῖα τῆς σου ἄνοιξαν καὶ πάλιν μετὰ ἀπὸ τὶς θεριν σκη- πτεµθρίου ὅταν ὅλα τὰ Δημοτικὰ Σχολε κοπές. τικὸ 9 σΣε- ζει μιὰ ἦν ἐγγραφὴ μαθητῶν στὸ Δημο , στὴ Λευκωσία στὶ Ἑλενείου ῖο γὴ ἀπὸ τ Σχολε ΤΡΙΤΗ 30 ΣΕΠΤ. 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 ᾿Ελληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσημεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ελληνικά τραγούδια 2.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.30 Παιδικὴ Γωνιὰ 6.00 Λαϊκὰ τραγούδια 6.30 Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 7.00 Εὐρωπαϊκὴ μουσικὴ 7.30 Κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.20 Μουσικἡ πιάνου δ.30 ΊΟλεπτο αὐτοκινητιστῶν 9.00 Ρωτᾶτε κι ἁπαντοῦμε 9.15 ὌἜργα Κλασ. Μουσικῆς 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 ᾿Απ' ὅλο τὸν κόσµο 5.30 Παιδικὴ Γωνιά 5.50 ᾿Ελαφρὰ μουσικἡ 6.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 6.30 Εὔθυμη Μισὴ Ὥρα 7.00 Ποικίλη ”Αμερ. Μουσικἡ 7.30 Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.30 ὍὭρα τῆς Όπερας 9.30 Βιθλιοκρισία 9.20 Δελτίον Εἰδήσεων ΠΕΜΠΤΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσημµεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 2.00 ᾿Απ᾿ ὅλο τὸν κόσµο 5.30 Ρωτᾶτε κι ἀπαντοῦμε 6.00 Εὐχάριστες μελωδίες 6.30 ᾿Ιατρὸς τῆς Οἰκογενείας 6.40 Λαϊκὰ τραγούδια 7.00 ᾿Απ᾿ ὅτι διαθάζω 7.10 Σοθιετικοὶ χοροὶ 7.30 Κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 8.30 Ὁ Βάγνερ 9.10 Μουσικἡ χοροῦ 9.30 Γράµµα ἀπὸ τὸ Λονδῖνο 9.40 Τραγουδᾶ ἡ Βέμπο 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.30 Ὥρα τῆς Γυναίκας 6.00 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 6.30 Ποικίλη μουσικἡ 7.00 Τὰ κινηµ. ἔργα τῆς προσεχοῦς ἑθδομάδος 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Εἰδήσεις καὶ 3Σχόλιον 8.30 Γιὰ νὰ γνωρίσουμε τὴν Κύπρο 8.45 Ὀρχήστρα χοροῦ Κ.Ρ.Υ. 9.00 Κλασσικὴ Μουσικἡ κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΣΑΒΒΑΤΟΝ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες Ἑλληνικὰ Προγράμματα τῆς Κ.Ρ.Υ. 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικά τραγούδια 5.00 Δημοτικὰ τραγούδια 5.30 Παιδικὴ Γωνιὰ 5.50 Εμθατήρια. 6.00 Φίλοι στὸ ἐξωτερικὸ 6.30 ᾿᾽Απὸ τὸν τύπο τῆς Ἑλλάδος 6.40 Ποικίλη Μουσικὴ 7.00 Τὰ ᾿Ισότοπα (ὁμιλία) 7.10 Βὰλς 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.10 Ποδοσφαιρ. ἀποτελέ- σµατα Β.15 Μουσικὸ Σταυρόλεξο 8.45 Διήγημα 9.00 Παληὲς Ἕλλην. ἐπιτυχίες 9.30 Μουσικἡ χοροῦ 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 7.00 Πρωϊνοὶ ρυθμοὶ 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.15 ἙἝλλην. καὶ Εὐρωπ. τραγούδια Κυριακάτικη πρωϊνὴ συναυλία 10.00 Θρησκευτικὸ ἡμίωρο 10.30 Κύπριοι Καλλιτέχναι 11.00 Πρωϊνὲς μελωδίες 11.30 Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 12.10 Ἑλληνικοὶ χοροὶ 12.30 Θέατρο 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 1145 Γνωστὲς ᾿Ορχῆστρες 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὲς μελωδίες 5.30 Παιδικἡ Γωνιά 9.00 6.00 ᾿Ελαφρὰ Κλασ. μουσικἡ ΄ 5.30 Εὔθυμη Μισὴ Ώρα 7.ΟΟΔελτίον Εἰδήσεων 7.15 Μουσικἡ. στὸ ὀργανάκι 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Τὸ Μυθιστόρημα 8.15 Ἐένα ᾿Αστέρια 8.45 Έλληνες στὴν Βρετ- τανία 9.00 Διάσημοι Βιρτουόζοι ᾽Αντρὲς Σεγκόδια 9.40 Ἑλληνικὲς καντάδες 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ρυθμοὶ ἁρμόνικας 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ελληνικά τραγούδια 5.00 'Εληνικὰ τραγούδια 5.30 Ώρα τῆς Γυναίκας 5.50 Δελτίον τιμῶν 6.00 Μιὰ ματιὰ γύρω σστὸν κόσμο 6.30 ᾿Αθλητικὸ 2Όλεπτο 6.45 Σουηδικοὶ χοροὶ 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.20 Μουσικἡ τζιὰζ 7.30 Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Θέατρο 8.30 Μουσικὴ θιολιοῦ 8.45 ᾿Ὀρχήστρα χοροῦ Κ.Ρ.Υ. 9.00 Τὸ Φθινόπωρο κι ὁ ποιητὴς 9.15 Ἑλληνικὲς μελωδίες 9,50 Δελτίον Εἰδήσεων ΤΡΙΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Μουσικἡὴ τοῦ Στράους 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.30 Παιδικὴ Γωνιὰ 5.50 Ἐμθατήρια 6.00 Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 6.40 Μαπολιτάνικα τραγούδια 7,00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Τὸ Μυθιστόρημα δ.15 ᾿Απ ὅλο τὸν κόσµο 8.45 Ἡ Συναυλία τῆς Τρίτης 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Στρατιωτ. Φιλαρμονικὴ 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικά τραγούδια 5.00 Ελληνικοὶ δίσκοι 5.30 Παιδικἡὴ Γωνιὰ 5.50 Ἑλληνικοὶ χοροὶ 6.00 Εὔθυμη Μισὴ “Ωρα. 6.30 Μουσικἡ Λατ. ᾽Αμερικῆς 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.930 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Ρωτᾶτε κι ἀπαντοῦμε 8.15 ᾿Απ᾿ ὅλο τὸν κόσµο 8.45 “Ωρα τῆς Όπερας «᾿Αΐντα» τοῦ Βέρντι 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΠΕΜΠΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 ᾽Αναμνήσεις Χαθάης 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2:10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικάἀ τραγούδια 5.30 ᾿Επιστημονικὰ χρονικά 6.00 ᾿Απ᾿ ὅ,τι διαθάζω 6.10 Λαϊκὰ τραγούδια 6.30 ᾿Ιατρὸς τῆς Οἰκογενείας 6.45 Μουσικἡ τζιὰζ 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.30 Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Τὸ Μυθιστόρηµα 8.15 ᾿Ελαφρὰ Κλασ. Μουσικἡ 8.45 Γράμμα ἀπὸ τὴν ᾿Αθήνα 9.00 Μοὐσικὴ χοροῦ 9.30 Δημοτικά τραγούδια 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΟΚΤΩΒΡ. 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Μουσικἡ ἀπὸ κινηµ. ἔργα 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.30 Ώρα τῆς Γυναίκας 5.20 ᾽Αμερικανικὴ μουσικὴ 6.30 Τὰ κινηµ. ἔργα τῆς προσεχοῦς ἑθδομάδος 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.90 Μουσικἡ ἀκκορντεὸν 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Οἱ φυσικοί µας πόροι (1) Πληθυσμὸς 8.15 Απ ὅλο τὸν κόσµο 8.45 Κλασσικὴ µουσικἡ κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΣΑΒΒΑΤΟΝ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες ᾿ 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Διάσημοι Σολίστες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰά τραγούδια 5.00 Δημοτικὰ τραγούδια 5.30 Παιδικὴ Γωνιὰ 5.20 ᾿Ὀρχήστρα Μπίλλυ Μεῦ 6.00 Φίλοι στὸ ᾿Εξωτερικὸ 6.30 ᾽Απὸ τὸν τύπο τῆς Ἑλλάδος 6.40 Τυρολέζικες μελωδίες 7.00 Δελτίον Εἰδήσεων Ν 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 7.55 Ποδοσφαιρικἀἁ ἁποτελέ- σματα 8.00 Τὸ Μυθιστόρημα 8.15 Μουσικὸ σταυρόλεξο 8.45 ᾽Απὸ κινηµ. ἔργα 900 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 9.30 Μουσικἡ χοροῦ 9.50 Δελτίον Ε.ἰδήσεων ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 7.00 Πρωϊνοὶ ρυθμοὶ 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.15 Ἑλλην. καὶ Εδρωπ- τραγούδια 9.00 Κυριακάτικη πρωϊνὴ συναυλία 10:00 Θρησκευτικὸ ἡμίωρο 10.30 Κύπριοι Καλλιτέχναι 11.00 Πρωϊνὲς μελωδίες 11.30 Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 12.10 Δημοτικὰ τραγούδια 19.30 Θέατρο | 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὲς μελωδίες 5.30 Παιδικὴ Γωνιά 5.50 Μουσική πιάνου 6.00 Ελαφρά Κλασ. Μουσικὴ 6.30 Εὔθυμη Μισὴ “Ώρα 7.00 Δελτίον Εἰδήσεων 7,15 Μουσικἡ τῶν Τροπικῶν 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν Β.00 Τὸ Μυθιστόρημα 8.15 Μουσικὴ ἀπὸ κινηµ. ἔργα 8.45 Ἔλληνες στὴ Βρεττανία 9.00 ᾿Εκλεκτοὶ Δίσκοι 9.40 Ἑλληνικὲς καντάδες 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Διάσημοι Σολίστες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 145 Τσιγγάνικα θιολιά 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑληνικὰ τραγούδια 5.30 Ωρα τῆς Γυναίκας 5.20 Δελτίον τιμῶν 6.00 Μιὰ ματιὰ γύρω στὸν κόσμο 6.30 ᾿Αθλητικὸ 2Όλεπτο 6.45 'Απαλὴ μουσικὴ 7,00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.20 Μουσικἡ τζιὰζ 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Θέατρο 8.30 Ρεσιτὰλ θιολοντσέλλου 8.45 ᾿ΟὈρχήστρα χοροῦ Κ.Ρ.Υ. 9.00 Βιθλιοκρισία 9.115 Ἑλληνικὲς μελωδίες 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων Ἔκδοσις Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων ΡΑΛΙΟΦΩΝΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ τοῦ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΗΝ περελθοῦσαν Πέµπτην ἡ Αὐτοῦ ᾿Εξοχότης ὁ Κυθερνή- Ἱ της ὠμίλησεν ἀπὸ τοῦ Ραδιοσταθμοῦ τῶν Ενόπλων Δυνά- µεων πρὸς τὰς Δυνάμεις τῆς Α. Μ. ἐν Κύπρῳ. Ἡ Αὐτοῦ ᾿Εξοχότης εἶπε : «Παρεκλήθην ὑπὸ τῆς Ραδιοφωνικῆς Ὑπηρεσίας τῶν Ἐνό- πλων Δυνάμεων νὰ σᾶς ὁμιλήσω περὶ τῆς πολιτικῆς µας ἐν Κύπρῳ καὶ εἶμαι εὐτυχὴς διότι μοῦ δίδεται ἡ εὐκαιρία αὐτὴ νὰ πράξω τοῦτο. ᾽Απὸ τῆς ἐπανόδου µου ἐκ Λονδίνου ἐνωρίτερον αὐτὸν τὸν μῆνα συνήντησα πολλοὺς ἐξ ὑμῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχον νὰ ὑποθάλουν ἐρωτήσεις ἐπὶ τῆς πολιτικῆς µας. ᾿Επιθυμῶ νὰ ἀπαντήσω τώρα εἰς μερικὰς ἀπὸ τὰς ἐρώωτήσεις αἱ ὁποῖαι ὑπεθλήθησαν εἰς ἐμέ. Πρῶτον -- τί μᾶς ὠδήγησεν εἰς τὴν σηµερινήν µας κατά- στασιν : Κατὰ τὸ πρῶτον ἥμισυ τοῦ παρόντος ἔτους κατεθάλοµεν προσπαθείας διὰ νὰ πράξωµεν δύο τινά. Πρῶτον ἐπροσπαθή- σαµεν νὰ ἐξεύρωμεν µίαν συμφωνίαν--κοινόν τι ἔδαφος-- µε- ταξὺ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Τούρκων. Καὶ δεύτερον ἐπροσπα- θήσαμεν νὰ πείσωµεν ὅλους ὅτι περαιτέρω θία δὲν θὰ εἶχε κα- λὸν ἀποτέλεσμα δι’ οὐδένα. Ἠτο ἀγωνιώδης ἡ ἀναμονὴ ἑνῷ κατεθάλλετο προσπάθεια πρὸς ἐξεύρεσιν κάποιας συμφωνίας. Δὲν ἡἠδυνάμεθα νὰ εἴπω- μεν ἢ νὰ πράξωµεν πολλὰ ἐδῶ εἰς τὴν Κύπρον ἐνῷ διεξήγοντο διπλωματικαὶ συζητήσεις- καὶ ἀντιλαμθάνομαι κάλλιστα ὅτι δὲν ὑπάρχει τι χειρότερον τῆς ἀθεθαιότητος. ᾿Επιμένω ὅμως ὅτι ἦτο ὀρθὸν νὰ προχωρήσωμεν µέχρι τοῦ ἑσχάτου ὁρίου εἰς τὴν ἀναζήτησιν συμφωνίας. Έπρεπε νὰ ἦτο δυνατὸν διὰ τὰς τρεῖς Συμμάχους Κυθερνήσεις- Μεγάλης Βρεττανίας, 'Ελλά- δος καὶ Τουρκίας νὰ ἐξεύρουν µίαν λογικὴν διευθέτησιν. Ἠτο ἀσφαλῶς ὀρθὸν νὰ καταθληθῇ πᾶσα δυνατὴ προσπάθεια πρὸς ἐξεύρεσιν κοινοῦ ἐδάφους ἐπὶ τοῦ ὁποίου νὰ θασισθῇ µία συµ- πεφωνηµένη διευθέτησις. ”Ανκαι εἰς τὸ τέλος κατέστη ἐμφανὲς ὅτι τὸ χάσμα τὸ διαχωρίζον τὴν Ἑλληνικὴν καὶ Τουρκικὴν στάσιν εἰς Κύπρον ἦτο πολὺ εὐρὺ διὰ νὰ γεφυρωθῇ, ἐξακολου- θῶ νὰ πιστεύω ὅτι ἦτο ὀρθὸν νὰ θέσωµεν ὡς πρωταρχικὸν σκο- πὀν µας τὴν ἀκούραστον προσπάθειαν διὰ µίαν συµφωνίαν. Ταυτοχρόνως ἐπροσπαθήσαμεν διὰ παντὸς δυνατοῦ µέσου νὰ πείσωµεν πάντας ὅπως ἐγκαταλείψουν τὴν θίαν. Μερικοὶ εἶπον ὅτι ἑσπαταλήσαμεν τὸν χρόνον µας-ὅτι δὲν ὑπῆρχεν ἐλ- πὶς νὰ πείσωµεν τὸν λαὸν ὅτι ἐπέστη ὁ χρόνος πρὸς κατάπαυ- σιν τῆς δίας καὶ τερματισμὸν τῆς καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης καὶ ἐπαναφορὰν εἰς τὴν εὐταξίαν καὶ τὴν λογικήν. Ἐγὼ προσωπικῶς δὲν πιστεύω ὅτι ἤμεθα λανθασμένοι. Εἶναι ἀληθὲς ὅτι ἀπετύχαμεν νὰ πείσωμεν ὅλους ὅτι οἱ πυροθολι- σμοὶ καὶ αἱ ρίψεις θομθῶν δὲν ἐπιφέρουν τίποτα παρὰ θλάδην, Ἠτο ὅμως ὀρθὸν νὰ προσπαθήσωµεν. Μέχρι τῶν µέσων τοῦ ἔτους ἐφθάσαμεν εἰς τὸ στάδιον κατὰ τὸ ὁποῖον το σαφὲς ὅτι ὅλαι αἱ προσπάθειαί µας πρὸς ἐξεύ- ρεσιν συμφωνίας μεταξὺ Ἑλλήνων καὶ Τούρκων καὶ ὅλαι αἱ προσπάθειαί µας νὰ πείσωµεν τὸν λαὸν νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν θίαν δὲν ἐπέτυχον. Μέχρι τότε ὁ χρόνος τῆς συζητήσεως καὶ σκέψεως καὶ τῆς πειθοῦς ἐπὶ τῇ ἐλπίδι μιᾶς συμπεφωνηµένης εἰρηνικῆς λύσεως εἶχε παρέλθει. Εἴχομεν τότε νὰ λάδωμεν τὴν μεγάλην ἀπό- φασιν, ἐφ᾽ ὅσον ὅλαι αἱ προσπάθειαι πρὸς ἐξεύρεσιν εἰρηνικῆς συμφωνίας δὲν ἑτελεσφόρησαν, ὅπως ἐξαγγείλωμεν καὶ ἐφαρμόσωμεν µίαν ἰδικήν µας πολιτικήν. ᾿Εγνωρίζαμεν ὅτι ἡ πολιτική µας δὲν θὰ ἐτύγχανε ἀμέσου συμφωνίας, ' Ἐὰν ἦτο δυνατὴ συμφωνία θὰ ἐξευρίσκετο προηγουμένως. Ἔγνω- ρίζοµεν ὅτι κατὰ τὴν ἐξαγγελίαν τῆς ἰδικῆς µας πολιτικῆς καὶ τῆς ἀποφασιστικότητός µας νὰ τὴν ἐφαρμόσωμεν θἀὰ εἴχομεν νὰ ἀντιμετωπίσωμεν ἐπικρίσεις καὶ διαστρέθλωσιν τῶν γεγο- γότων, πιθανὸν δὲ καὶ διαίαν ἀντίδρασιν. Ἔν τούτοις, ἐπειδὴ εἴχομεν ἀποτύχει εἰς τὴν εἰρηνικὴν συμφωνίαν διὰ τὴν ὁποίαν εἴχομεν ἐργασθῆ τόσον σκληρῶς καὶ ἐπὶ µακρόν, εἴχομεν ὑπο- χρέωσιν νὰ εἴπωμεν τί ἐπιστεύομεν ὅτι ἦτο ὀρθὸν-- καὶ νὰ ἔχωμεν τὴν θέλησιν καὶ τὸ θάρρος νὰ τὸ ἐφαρμόσωμεν. Ποία εἶναι ἡ νέα πολιτική Εἶναι µία πολιτικὴ διὰ τὴν ὁποίαν μποροῦμεν νὰ ὑπερηφανευώμεθα. Εἶναι µία δικαία πολιτικὴ -- µία πολιτικὴ δικαία δι’ ἀμφοτέρας τὰ πλευράς. Εἶναι ἀπολύτως δικαία διὰ τοὺς ἝἛλληνας καθὼς καὶ διὰ τοὺς Τούρκους. Βασίζεται ἐπὶ τῶν καλῶν ἀρχῶν ὅτι ἑκάστη κοινότης πρέπει νὰ διευθύνῃ τὰς ἰδικάς της ὑποθέσεις καὶ ὅτι ἓ : κ. ’ Ὁ Σὲρ Γουῖνστον καὶ ἡ Λαίδη Τσέρτσιλ, οἱ ὁποῖοι ἑώρτασαν τὴν χρυσῆν ἐπέτειον τῶν γάμων των τὴν Ί2ην Σεπτεµέρίου. οἱ αἱρετοὶ ἀντιπρόσωποι ἀμφοτέρων τῶν κοινοτήτων πρέπει νὰ συνέρχωνται διὰ νὰ διευθύνουν τὰς ὑποθέσεις τῆς Ἡήσου ὡς σύνολον, καὶ ὅτι αἱ τρεῖς Σύμμαχοι Κυθερνήσεις πρέπει νὰ διαδραματίζουν ρόλον διαιτητοῦ εἰς τὸ ἔργον τῆς διαχειρίσεως τῶν ἰδικῶν του ὑποθέσεων ἐν εἰρήνῃ καὶ συνεργασίᾳ. Ἐκυκλοφόρησε πλῆθος ἀντικρουομένων δυσφηµήσεων. Πολλοὶ εἴπον ὅτι πρόκειται περὶ πολιτικῆς διαμελισμοῦ ἢ περὶ πολιτικῆς διαιωνίσεως τῆς ἀποικιακῆς διακυθερνήσεως. Αἱ κατηγορίαι αὐταὶ εἶναι ἀντίθετοι τῆς ἀληθείας. ᾿Αφήνουσα ἀνοικτὴν τὴν τελικὴν λύσιν, εἶναι πολιτικἠ διὰ µίαν ἑπταετίαν εἰρήνης εἰς µίαν ἁδιαίρετον νῆσον καὶ πολιτικὴ δι εὐρὺ μέ- τρον δημοκρατικῆς αὐτοκυθερνήσεως, Ἡ νέα πολιτικὴ ἐξηγγέλθη τὸν ᾿Ιούνιον. Ὁ Πρώωθυπουρ- γός µας τὴν συνεζήτησεν εἰς ᾿Αθήνας καὶ Αγκυραν. Ἠκουσε τί εἶχον νὰ ποῦν αἱ Κυθερνήσεις Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας. Τὴν Ίρην Αὐγούστου ἀνεκοίνωσε τὰ συμπεράσματά του καὶ τὰ λη- πτέα µέτρα πρὸς ἐφαρμογὴν τῆς πολιτικῆς, Ὑπάρχουν θεθαίως σοθαροὶ κίνδυνοι ἐὰν προχωρήσωμεν. Εἶμαι ὅμως πλήρως πεπεισμένος ὅτι δὲν εἶναι τόσον μεγάλοι ὅσον οἱ κίνδυνοι τῆς ἀμφιταλαντεύσεως ἢ τῆς παλινδροµήσεως. Κατὰ τὴν ἀναγγελίαν τῆς νέας πολιτικῆς εἴπομεν ὅτι δὲν πρέ- πει νὰ παρεκκλίνωμµεν ἀπὸ τοῦ νὰ προχωρήσωμµεν μὲ τὴν πολι- τικὴν τὴν ὁποίαν θεωροῦμεν ὀρθήν, λόγῳ δίας ἢ δι) ἄλλον λό- Ὑον. Καὶ ἐννοούσαμεν ὅ,τι εἴπομεν. Ὑποδεχόμεθα τὴν συνερ- γασίαν τῆς Τουρκικῆς κοινότητος. Ταυτοχρόνως θὰ ἀφήσωμεν τὴν θύραν διάπλατα ἀνοικτὴν διὰ τοὺς Ἓλληνας οἱ ὁποῖοι ἔχουν τόσα πολλὰ νὰ κερδίσουν ἀπὸ τὰ μεγάλα πλεονεκτή- µατα τὰ προσφερόµενα εἰς αὐτοὺς ὑπὸ τῆς νέας πολιτικῆς, Πιστεύωώ ὅτι θὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι θὰ ἀπετέλει τραγικἠν πλάνην ἡ ἀπόρριψις τῶν εὐκαιριῶν ποὺ προσφέρει ἡ πολιτική. Εὔχομαι ὅπως δι εἰδικόν των συμφέρον, καθὼς καὶ διὰ τὸ συμφέρον ὅλων τῶν ἄλλων, ἀντιληφθοῦν τοῦτο ἐνωρὶς μᾶλλον παρὰ ἀργά. Ὅσον ἀφορᾷ ἡμᾶς, εἴμεθα θέθαιοι διὰ τὸ δίκαιον τῆς πο- λιτικῆς µας. Πιστεύοµεν ὅτι ἡ πολιτικὴ εἶναι ἡ καλυτέρα δι ὁλόκληρον τὸν λαὸν τῆς Κύπρου. Εἴμεθα πεπεισμένοι ὅτι προσ- φέρει τὴν µόνην διαφυγἠν ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδον τοῦ παρελθόντος καὶ τὴν µόνην ἐλπίδα διὰ πρακτικὴν πρόοδον. Τώρα εἶναι καιρὸς τῆς δοκιμῆς Τῆς δοκιμῆς τῆς καλῆς µας πίστεως καὶ τῶν καλῶν σκοπῶν µας. Πιθανὸν νὰ ὑπάρξουν περισσότεραι δυσκολίαι καὶ κίνδυνοι εἰς τὸ µέλλον πρὶν διέλθωμεν τὴν δοκιµήν. Θὰ τὰς ἀντιμετωπίσωμεν καθ᾽ ὃν χρόνον ἀναφύονται. Καὶ πράττοντες τοῦτο, εἶναι καλὸν νὰ ἐνθυμούμεθα ὅτι ἀκολουθοῦμεν µίαν ἔντιμον καὶ δικαίαν πολι- τικήν. Εἶναι καλὸν νὰ εἴμεθα εἰς θέσιν νὰ ἀντιμετωπίσωμεν ἝἛλληνας καὶ Τούρκους καὶ οἰονδήποτε ἄλλον εἰς τὸν κόσμον μὲ τὴν πεποίθησιν ὅτι ἡ πολιτική µας εἶναι δικαία δι ὅλους. Ἱστάμεθα οὕτω ἐπὶ τοῦ στερεοῦ τούτου ἐδάφους ἐναντίον τοῦ κακοῦ τῆς 6ίας. Γνωρίζομεν ὅτι ἀργὰ ἢ γρήγορα ἡ διευθέτη- σις θὰ ἐπέλθῃ διὰ συνεργασίας καὶ οὐχὶ διὰ διαμάχης. Ἔχο- μεν τὴν ἱκανοποίησιν ὅτι ἐκτελοῦμεν τὸ καθῆκον µας δικαίως καὶ ἀφόδως--ἁπτόητοι ἀπὸ ὕθρεις καὶ κακοδουλίαν ἢ ὁ,τι- δήποτε ἄλλο. Κάτι ποὺ πάντα θάναι Σκοπός µου Ὑπὸ ΣΤΕΡΔΙΓΚ ΜΟΣ ΣΧ δὲν εἶστε εὐχαριστημένος μὲ τὴν θέσι ποὺ ἔχετε στὴν δουλειά σας ἀσφαλῶς θὰ ζητᾶτε πάντα νὰ φτάσετε τὰ ψηλότερα σκαλοπάτια τοῦ κλάδου σας. Ὁ νεαρὸς κλητήρας ὀνειρεύεται νὰ γίνη μιὰ µέρα ὁ Γενικὸς Διευθυντής, ὁ τραπε- ζιτικὸς ὑπάλληλος φαντάζεται τὴν ἡμέρα ποὺ θὰ διευθύνη ἕνα δικό του κλάδο, ἸΓαὶ στὸν κόσμο τοῦ σπὀὸρ ὁ ἐπαγγελματίας ἀθλητὴς ζητᾶ νὰ μπῆ στὴν ἐθνικὴ ὁμάδα τῆς χώρας του κι’ ὁ ποδοσφαιριστὴς φαντάζεται τὴν ἡμέρα ποὺ θὰ ὁδηγήση τὴν ὁμάδα του στὴν νίκη στὴν τελικἡ συνάντησι τοῦ πρωταθλήμα- τος, Στὸ δικό µου ἐπάγγελμα, ὁδηγὸς αὐτοκινήτων κούρσας, ἡ µεγαλύτερη ἐπιτυχία εἶναι νὰ κερδίσης τὸν τίτλο Παγκοσμί- ου Πρωταθλητοῦ. Πέρασαν πολλά χρόνια ἀπὸ τότε ποὺ ἔταξα ὡς σκοπό µου νὰ κερδίσω τὸ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ημουν τότε 18 χρο- νῶν κι ἔκανα τὸ ντεποῦτο µου στὸ τιμόνι ἑνὸς Κοῦπερ μισοῦ λίτρου σὲ μικρῆς σημασίας αὐτοκινητοδρομίες σὲ διάφορα µέρη τῆς Βρεττανίας. λογικὴ ἐπιτυχία ποὺ μαζὶ μὲ τὸν ἐνθουσιασμὸ τῆς νειότης μ’ ἔκανε νὰ νοιώθω Φέθαιος πὼς ἤξερα ποῦ πήγαινα--ἔστω κι ἂν δὲν τὄξερε κανεὶς ἄλλος. | Σκοπός µου ἦταν τὸ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, τίποτε πιὸ μικρὸ δὲν μὲ ἱκανοποιοῦσε, καὶ µέχρι νὰ φτάσω αὐτὸ ἤθελα νὰ κερδίσω σ᾿ ἕνα µεγάλο Γκρὰν Πρί, κι ὅλα αὐτὰ ἤθελα νὰ τὰ κερδίσω μὲ Βρεττανικὸ αὐτοκίνητο. Καθώς περνοῦσε ὁ καιρὸς κι εἶχα κι ἄλλες ἐπιτυχίες ἡ ἀποφασιστικότης µου μεγάλωνε ἁκόμη περισσότερο γιὰ νὰ ἐπιτύχω τὶς διάφορες φιλοδοξίες µου. Ἡ σταδιοδροµία µου σὰν ὁδηγοῦ προχωροῦσε πολὺ εὐνοϊκὰ πρὸς τὸν τελικὸὀ σκοπό µου, ἄρχισε ὅμως νὰ γίνεται πραγματικὸ πρόθληµα ἡ ἀνεύρε- σις τοῦ καταλλήλου Βρεττανικοῦ αὐτοκινήτου μὲ τὸ ὁποῖο θὰ ἐπετύγχανα τὸν σκοπὀ µου. Μὲ τὰ Τζάκουαρ στὴν µεγαλύ- τερή τους φόρμα ἡ Βρεττανία προηγεῖτο σὲ αὐτοκίνητα αὐτο- κινητοδρομιῶν κι᾿ ἥμουν περήφανος ποὺ ἥἤμουν µέλος τῆς ἐπι- σήµου ὁμάδος Τζάγκουαρ. Τὸ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ὅμως κερδιζόταν μὲ αὐτοκίνητα τύπου Γκρὰν Πρὶ στὰ ὁποῖα τὰ σκῆπτρα εἶχαν οἱ ᾿Ιταλοί. Τὸ 1954 εἰσήχθηκε νέο μοντέλο Γκράν Πρὶ--ποὺ ἰσχύει µέ- Χρι σήµερα--τὸ μοντέλο μὲ μὴ ὑπερτροφοδοτημένη μηχανὴ τῶν 24 λίτρων. Ἐξακολουθοῦσα νὰ μὴν θέλω νὰ ὁδηγήσω ξένα αὐτοκίνητα, δὲν ὑπῆρχαν ὅμως ἔτοιμα Βρεττανικὰ αὐτοκίνητα ποὺ νὰ συμφωνοῦν μὲ τὸ νέο μοντέλο κι ἤθελα νὰ μὴν χάσω τὴν εὐκαιρία τῆς σαιζόν. Ὢμους ἐπίσης ἀναγκασμένος νὰ κερ- δίζω τὰ πρὸς τὸ ζῆν. Ἡ λογικὴ ἐξέτασις τῆς καταστάσεως μὲ ἀφώπλισε κι’ ἔτσι ἀγόρασα ἕνα ᾿Ιταλικὸ Μαζεράτι. Ἐκεῖνο τὸν χρόνο δὲν κατώρθωσα νὰ κερδίσω τὰ Παγκό- σµιο Πρωτάθλημα, ἡ πείρα µου ὅμως στὶς µεγάλες αὐτοκινη- τοδροµίες μὲ τὸ Μαζεράτι μ’ ἔθαλε τὸν ἑπόμενο χρόνο νὰ μπῶ στὴν ἐπιτυχῆ ὁμάδα τῶν Μερσετὲς Μπένζ. Σ᾽ αὐτὴν τὴν ὁμά- δα πέτυχα µέρος ἀπὸ τὶς φιλοδοξίες µου. Κέρδισα ἕνα μεγάλο Γκρὰν Πρί, τὸ Βρεττανικὸ στὸ Αἴντρη. Καὶ τὸν ἑπόμενο χρόνο, τὸ 1956, μὲ τὴν ὁμάδα τῶν Μαζεράτι κέρδισα στὰ Γκράν Πρὶ τοῦ Μονακὸ καὶ τῆς ᾿Ιταλίας. Μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ 1957 ὅμως τὸ νέο μοντέλο Βάνγουωλ. τοῦ κ. Τόνυ Βάντερθελ ῆτο ἔτοιμο γιὰ σοθαρὲς αὐτοκινητοδρο- µίες τοῦ Παγκοσμίου Πρωταθλήματος μετὰ ἀπὸ δοκιμὲς καὶ θελτιώσεις ποὺ κράτησαν τρία χρόνια. Μὲ τὸ μοντέλο αὐτὸ κέρδισα σὲ μιὰ αὐτοκινητοδρομία στὸ Σίλθερστοουν τὸ 1956. Μ᾽ αὐτὴ τὴν ὁμάδα κέρδισα στὰ Γκρὰν Πρὶ Πεσκάρα καὶ ᾿ταλίας καὶ στὸ μεγαλύτερο γεγονὸς τῆς σταδιοδρο- µίας µου µέχρι σήµερα, τὸ Βρεττανικὸ Γκρὰν Πρὶ στὸ Αἴντρη. Αὐτὸ θεωρήθηκε ἐπίσης καὶ Γκρὰν Πρὶ Εὐρώπης γιὰ τὴν χρο- νιὰ ἐκείνη. Μέχρις ἐδῶ καλὰ τὰ πῆγα--Μένει ὅμως τὸ Παγκό- σµιο Πρωτάθλημα γιὰ τὸ ὁποῖο ἥμουν δεύτερος σὲ τρία κατὰ συνέχεια χρόνια μετὰ τὸν Φάντζιο, στὰ 1955, 1956 καὶ 1957. ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Θἄπρεπε ἐδῶ νὰ πῶ δυὸ λόγια γιὰ τὸ πρωτάθλημα αὐτὸ καθ’ ἑαυτό. Ὁ τίτλος του ἀπονέμεται σύµφωνα μὲ τὰ ἀποτε- λέσματα ἀριθμοῦ αὐτοκινητοδρομιῶν ποὺ γίνονται κυρίως στὴν Εὐρώπη. Τὰ ἀποτελέσματα εἶναι ἐπὶ τῇ Φάσει θαθμῶν, 8 θαθμοὶ γιὰ ὌἨμουν ἀρκετὰ τυχερὸς νἄάχω κάποια, ὍὉ Στἐρλιγκ Μός, ἀπὸ τοὺς καλυτέρους ὁδηγοὺς αὐτοκινητο- δρομιῶν τῆς Βρεττανίας, στὸ τιμόνι τοῦ Βρεττανικοῦ Βάν- γουωλ στὸ Γκρὰν Πρὶ τοῦ Αἴντρη τῆς ᾽Αγγλίας. τὴν πρώτη θέσι, 6 γιὰ τὴν δεύτερη, 4 γιά τὴν τρίτη καὶ οὕτω καθ᾽ ἑξῆς, μὲ ἕνα περιπλέον θαθμὸ γιὰ ὅποιον ἐπιτύχη τὴν µεγαλύτερη διαφορὰ στὴν αὐτοκινητοδρομία. Τὰ ἀποτελέ- σµατα τοῦ Πρωταθλήματος 1958 θἀὰ κριθοῦν ἀπὸ τὶς ἕξη καλύ- τερες αὐτοκινητοδρομίες κάθε ὁδηγοῦ, ἐκεῖνες στὶς ὀὁποῖες πῆρε τοὺς μεγαλύτερους θαθμούς. Κανένας ὁδηγὸς δὲν κέρδισε σ’ ὅλες τὶς αὐτοκινητοδρομίες καί, ὡς Ὑεγονός, ἡ µάχη γιὰ τὸν τίτλο τοῦ Πρωταθλητοῦ τοῦ 1958 εἶναι ἀπὸ τὶς ὀξύτερες γιὰ ἁρκετὰ χρόνια. Καθὼς Υρά- φω αὐτὸ τὸ ἄρθρο, ἡ μισὴ σαιζὸν ἔκλεισε καὶ θρίσκοµαι στὸν ἀγῶνα μὲ τὴν ὁμάδα Βάνγουωλ., ᾽Αντίπαλοί µας εἶναι τὰ διάσηµα Φερράρι τῆς ᾿Ιταλίας «κι οἱ πρώτης τάξεως Βρεττανοὶ ὁδηγοί τους κι’ ὁ ἀγῶνας εἶναι ὀξύς. Εἶμαι ὅμως θέθαιος γιὰ ἕνα πρᾶμα, τὸ 1958, ὅπως καὶ τὸ 1948, ὅλες µου οἱ προσπάθειες ἀποσκοποῦν νὰ ἐπιτύχουν τὸ ἴδιο ἁἀποτέλεσμα, κι αὐτὸ εἶναι τὸ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Κὺ ἂν δὲν ἐπιτύχω ἐφέτος, τότε θὰ τὸ ἐπιτύχω τὸν ἑπόμενο χρόνο ἢ τὸν µεθεπόµενο. Σὰν ἀρχίσης γιὰ κάτι τέτοιο δὲν μπορεῖς νἁ τὸ παρατήσης, Ὁ Στέρλιγκ Μὸς στὶς ἀρχὲς τοῦ 1958 στὸ Λονδῖνο κατὰ. τὴν ἀπονομὴν τοῦ κυπέλλου ἀπὸ τὸν κ. Γουῖλφρετ Αντριους Πρό- εδρο τῆς Βασιλικῆς Αὐτοκινητιστικῆς Λέσχης. ΣΤΟ ΑΡΙΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΚΥΘΡΕΑΣ ΠΜ ΚΥΘΡΕ.Α εἶναι κτισμένη στοὺς λίγα µίλια στὰ 6ορειοανατολι πολὺ τυχερὸ γιατὶ ἔχει τὴν πηγἡ τοῦ γερὸ γιὰ ἄρδευσι καὶ γιὰ ἱκανοποίης τοῦ χωριοῦ ὅσο καὶ ἄλλων γειτονικῶν. εδες τῆς ᾿Οροσειρᾶς τῆς Κερύνειας - Λευκωσίας. Αὐτὸ τὸ χωριὸ εἶναι (λοθρύσου ποὺ προμηθεύει µπόλικο :οἰκιακῶν ἀναγκῶν τόσο τοῦ ἰδίου Τὸ σημερινὸ σύστηµα ἀρδεύσεως φτάση στὰ περιθόλια περνᾶ ἀπὸ ἀιι ἕνα µεγάλο µέρος ποὺ χάνεται ἀπὸ ὃ ρίζες τῶν ἀγριοχόρτων ποὺ ὁλαστάὴ γεται ἐπίσης κατὰ τὴν ἄρδευσι λόγςᾳ αὐλάκια. Ἡ εἰκόνα στὰ ἁἀριστερὰ αὐλάκια ποὺ ἐπενδύονται μὲ κογκρί σπατάλη νεροῦ ποὺ προξενοῦν αὐτὰ τὰ πρωτόγονο γιατὶ τὸ νερὸ γιὰ νὰ ηλα χωματένια αὐλάκια στὰ ὁποῖα ἡ, ἐξάτμισι καὶ ἀπορρόφησι ἀπὸ τὶς ᾿ αὐλάκια. Πολύτιμος χρόνος χά- γῆς ροῆς τοῦ νεροῦ στὰ χωματένια σιάζει τὰ συνηθισμένα χωματένια οὖμεν εὔκολα νὰ ἀντιληφθοῦμε τὴν κια, Γιὰ πολλὰ χρόνια οἱ ἁρμόδιοι ἐ ώσεις στὸ ᾿Αρδευτικὸ Σύστημα Κυᾷ νετο. Τέλος, κατὰ τὸ 1956 κατεστρά κυριωτέρων αὐλακιῶν μὲ κογκρὶ γιὰ καὶ νὰ ἀποζημειωθῆ ἀφ᾿ ἑτέρου ἡ ἕ µεταφέρτηκε μὲ σωλῆνες σὲ μµερικἀ ἕ ἱκανοποίησι τῶν οἰκιακῶν ἀναγκῶν τὴ Ὅσαν διάφορες προτεινόμενες Θελτι- λλά πολὺ λίγη πρόοδος ἐσημειώ- '΄διο γιὰ ἐπένδυσι τῶν ὑφισταμένων ριορισθῆ ἀφ᾿ ἑνὸς ἡ σπατάλη νεροῦ γιὰ μιὰ μικρὴ ποσότητα νεροῦ ποὺ ὡριὰ στὴν ᾿Ανατολικὴ Μεσαορία γιὰ Τὸ σχέδιο, γιὰ τὸ ὁποῖο ύπολο νοεῖ γιὰ τὴν ἐπένδυσι αὐλακιῶν συνι ποὺ κυμαίνεται ἀπὸ 5,4 ἑκατ. γαλόνή πηγῆς ποὺ σημειώθηκε µέχρι σήμερα] Ὑασίες ἄρχισαν περὶ τὰ τέλη ΠΜοεμή σήµερα ἐσυπληρώθηκαν τὰ 2/3 τοῦ θὰ συμπληρωθῆ τὴν ἐρχομένην ἄνοιξ σίας. Σ᾽ αὐτὲς τὶς σελίδες δηµοββΒιε φωτογραφίες ποὺ παρουσιάζουν δείγµατα τῆς δουλειᾶς ποὺ γίνεται Ἰδένδυσι τῶν αὐλακιῶν μὲ κογκρί, Μὲ τὰ νέα αὐλάκια θὰ ἀποφευήββιτάλη νεροῦ ποὺ ἀντιπροσωπεύει τὰ 207. περίπου τῆς ὅλης ἀποδόσεως τῆς. Περιπλέον θὰ ἐξοικονομηθῆ πο- λύτιµος χρόνος κατά τὴν ἄρδευσιν. νὰ δαπανηθῆ ποσὸν 580.000, προ- μήκους 18 μιλίων μὲ χωρητικότητα Ἰμέρα (ἡ µεγαλύτερη ἀπόδοσις τῆς 2/0 χιλ. γαλόνια τὴν ἡμέρα. Οἱ ἐρ- τοῦ περασμένου χρόνου καὶ µέχρι Ὑπολογίζεται ὅτι τὸ ὅλον ἔργον ιατηρηθῆ ὁ σημερινὸς ρυθμὸς ἐργα- ὃν Ἡ Τ(ΑΝΩ) παληὸ χωματένιο αὐλάκι στὴν Κυθρέα. (ΚΑΤΩ) Χωματένιο αὐλάκι ποὺ περνᾶ κάτω ἀπὸ μικρὴ γέφυρα, μετὰ τὴν ἐπένδυσί του. Χωρητικότης 2.300.000 γαλόνια τὴν ἡμέρα. ᾿ὐλάκι δευτερευούσης σημασίας μετὰ τὴν ἐπένδυσι--χωρητι- Ἐπένδυσις αὐλακιοῦ μὲ κογκρἰ. κότης 240.000 γαλόνια τὴν ἡμέρα. ο νν | (ΑΝΩ) Αὐλάκι μὲ ἐπένδυσι ἀπὸ κογκρὶ--χωρητικότης 1.150, 000 γαλόνια τὴν ἡμέρα. (ΚΑΤΩ) Ἕνα ἄλλο αὐλάκι μὲ ἐπένδυσι, ο .---

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Ο Νέος Σχολικός Χρόνος Αρχίζει 1p
ΠΑΡΑΤΑΞΙΣ ΑΣΤΥΝΟΝΜΙΚΩΝ 2p
Το Δασικὸν Κολλέγιον Κύπρου 2p
ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 3p
Κάτι που πάντα θάναι Σκοπός μου 5p
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 6p
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΘΡΕΑΣ 4p