Back

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-10-10

Τὸ συγχρονισµένο Συνεργατικὸ Τυροκομεῖο Λάρνακος ποὺ κος θ) ἀρχίση σύντομα λειτουργία. ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΔΑΡΝΑΚΟΣ Ε λίγο θ᾽ ἀρχίσῃ λειτουργία ἕνα συγχρονισµένο τυροκομεῖο στὰ κράσπεδα τῆς Λάρνακος ποὺ θὰ παράγῃ ὅλα τὰ εἴδη τυριοῦ στὶς πιὸ ὑγιεινὲς συνθῆκες. Τὸ τυροκομεῖο ἀνήκει στὴν Συνεργατικὴ Ἑται- ρεία Λάρνακος ποὺ καταθάλλει γιὰ τὴν ἀνέγερσί του ποσὸν «12.000. Συγχρονισµένα μηχανήματα ἀξίας 512.000 ἐξελέγησαν ἤδη ἀπὸ τὸν κ. Ι. ΙΚώὠνσταντινί- «δη: τὸν Τεχνικὸ Σύμθουλο τοῦ Γεωργικοῦ Τµήµατος :ποὺ ἐπέστρεψε τελευταίως ἀπὸ τὴν Ιταλία ὅπου ἐπῆ- γε γι’ αὐτὸ τὸν σκοπό. Μὲ τὰ νέα αὐτὰ μηχανήματα ποὺ θὰ ἐγκαταστα- θοῦν στὸ προσεχὲς µέλλον ἡ Ἑταιρεία θὰ προσπα- θήση τὸν ἑπόμενο χρόνο νὰ παράγη τυριὰ Εὐρω- παϊκῶν τύπων καὶ ξυνόγαλο γιὰ ἐπιτόπια κατανάλω- σι καὶ γιὰ ἐξαγωγή. Κατὰ τὴν ἐφετεινὴν περίοδον κατασκευῆς τυριοῦ 400 090 ὀκάδες γάλακτος συνεκεντρώθησαν εἰς τὸ προσωρινὸν ἐργοστάσιον τῆς Ἑταιρείας στὴν Τερσε- φάνου. ᾽Απὸ τὸ γάλα αὐτὸ κατεσκευάσθησαν αἱ ἀκό- λουθοι ποσότητες τυριῶν. Κεφαλοτύρι 21.000 ὀκάδες Κασέρι 36.000 ὀκάδες Χαλλούμι 4.800 ὀκάδες Φέττα 1.100 ὀκάδες ᾿Αναρὶ (ὑποπροϊὸν) 11.000 ὁκάδες Ἡ ποιότης τῶν προϊόντων το πολὺ καλἠἡ καὶ δὲν παρουσιάσθησαν δυσκολίες στὴν διάθεσί των, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ «ἱκασέρι», τὸ ὁποῖον ἀπορροφοῦσε συνή- θως ἡ Πνωμένη ᾿Αραθικὴ Δημοκρατία καὶ ὁ Λίθα- νος. Τὸ ἐμπόριον μὲ αὐτὲς τὶς χῶρες εὑρίσκεται πρὸς τὸ παρὸν στάσιµον λόγῳ τῆς πολιτικῆς κατα- στάσεως, γίνονται ὅμως προσπάθειες γιὰ νὰ ἐξευρε- θοῦν ἄλλες ἀγορές. ο : τὸν ρα. ὡς κ ο ος ΤΟΜΟΣ 2ος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 1958 ᾿Ἀρ. 19 πασά ΚΥΠΡΙΟΣ ΒΑΡΚΑΡΗΣ Γ. δαρκάρηδες εἶναι ἀναπόσπαστο τμῆμα τῶν Σὲ μιὰ τελευταία ἐπίσκεψί του στὴν Πάφο ὁ φω- Κυπριακῶν λιμανιῶν. Θὰ τοὺς θρῆτε πάντα τορεπόρτερ τῶν Εἰκόνων πῆρε αὐτὴ τὴν Χαριτωµένη στὴν προκυμαία τοῦ λιμανιοῦ νὰ κάνουν χίλιες Φωτογραφία ἑνὸς όαρκάρη τῆς Πάφου ποὺ ξεκουρά- δυὸ δουλειὲς μὲ τὶς δαρκοῦλες τους. ζεται ἀπὸ σκληρὴ δουλειά στὸ λιμάνι. ο. Ἡ ἀγέλη τῆς Γαλακτοκομικῆς Ἐπαύλεως Χαραλαμπίδη κατὰ τὸν πρωϊνό περίπατο οτὶς εἰδικὲς περιτριγυρισµένες αὐλές. ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Στὸ πίσω µέρος φαίνονται οἱ στάθλοι καὶ στὸ κέντρον ἕνα ἀνώγειο διαμέρισμα γιὰ τὸ προσωπικό. Η ΕΠΑΥΛΙΣ ΧΑΡΑΛΑΜΙΠΙΔΗ το γάλα τῆς ἀγελάδος εἶναι κάτι τὸ νέο γιὰ τὸ Κυπριακὸ διαιτολόγιο. ᾿Ακόμα καὶ σήµερα πολλοὶ Κύπριοι, ἴδιαί- τερα οἱ κάτοικοι τῶν ἀγροτικῶν περιοχῶν, θεωροῦν τὴν ἀγτ- λάδα γεωργικὸ ζῶο ποὺ προορίζεται νὰ κάνη σκληρὲς γεωρ: γικὲς δουλειὲς ὅπως ὄργωμα, ἢ νὰ µπαίΐνη στ ἁμάξι. Στὶς πόλεις ἐν τούτοις, ὑπάρχει μιὰ αὔξουσα τάσις γιὰ προτίµησι τοῦ γάλακτος ἀγελάδος. Αν σηκώνεστε νωρὶς τὰ πρωϊνὰ ἀσφαλῶς θὰ συναντήσετε κάτι ποὺ ἄρχισε νὰ γίνεται χαρακτη- ριστικὀ τῆς πρωϊνῆς ζωῆς στοὺς δρόμους, Τὰ µπουκάλια τοῦ γαλακτοκομείου ποὺ περιμένουν στὰ κατώφλια τῶν σπιτιῶν γιὰ νὰ τὰ µεταφέρη µέσα ἡ νοικοκυρὰ γιὰ τὸ πρόγευμα. Πα- ρατηρεῖται ἐπίσης μιὰ σημαντικὴ µείωσις σ᾿ ἕνα μακροχρόνιο χαρακτηριστικὸ τῆς ζωῆς τῆς πόλης. Τὰ γαϊδουράκια τῶν ῥοσκῶν ποὺ μετέφεραν γάλα αἴγας ἢ προθάτου καὶ κυκλοφο- ροῦσαν σὲ μεγάλους ἀριθμοὺς στοὺς δρόμους νωρὶς τὸ πρωῖ ἄρχισαν τώρα νὰ τὰ ἀντικαθιστοῦν τὰ θὰν τῶν γαλακτοκο- μείων. Δὲν εἶναι θέόαιον ἂν αὐτὴ ἡ αὔξουσα προτίµησις τῶν κα- ταναλωτῶν τῶν πόλεων γιὰ γάλα ἀγελάδος εἶναι ἀποτέλεσμα προπαγανδιστικῆς ἐκστρατείας ἢ ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἴδιος ὁ καταναλωτὴς ἀντιλήφθηκε τὰ πολλὰ πλεονεκτήματά του. Οτι κι ἂν συµθαίνη ἕνα εἶναι θέθαιο. Όλοι οἱ άγελα- δοτρόφοι ἄρχιζαν μιὰ ἀδέξαιη ἐπιχείρησι μὲ τὴν ἵδρυσι ἀγέλης καὶ ἐπαύλεώς γαλακτοκομικῶν ἀγελάδων πρὶν δεκαπέντε χρόνια. Ἡ οἰκογένεια Χαραλαμπίδη ἧτο μεταξὺ τῶν πρώτων ποὺ διακινδύνευαν τὸ πείραμα. Ἡ ἱστορία τους πάει πίσω στὸ 1943 ὅταν ἄρχισαν τὸ φιλόδοξο σχέδιό τους γιὰ μιὰ γαλακτο- κομικὴ ἔπαυλι μὲ μιὰ µόνο ἀγελάδα. Ἡ ζήτησις αὐξήθηκε σὲ λίγο κι ἡ μιὰ ἐπέκτασις ἀκολούθησε τὴν ἄλλη ἔτσι ποὺ σὲ λίγα ει / Ν ιτ Ττ σον | | μη ὡς που Ύαλακτος. Μετὰ τὸ ἄρμεγμα καὶ τὸ ζύγισμα, τὸ λα φιλτράρεται καὶ μετὰ περνᾶ ἀπὸ τὸ µηχάνηµα γιὰ νὰ θῆ. ᾽Απολύτως καθαρὰ καὶ ἀποστειρωμένα δοχεῖα χρη- οποιοῦνται κατὰ τὰ διάφορα στάδια ἐπεξεργασίας τοῦ γάλακτος. ῥνια εἶχαν μιὰ πραγµατικἡ ἀγέλη. Ἡ ἔπαυλίς τους δρισκό- 'σ᾿ ἕνα ὕψωμα στὴν συνοικία ᾽᾿Ακροπόλεως στὴ Λευκωσία. Σὲ δεκαπέντε χρόνια κατώρθωσαν νὰ δημιουργήσουν μιά Εέλη 150 ζώων ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὰ 82 παράγουν γάλα καὶ τὰ λοιπα εἶναι μονοετεῖς δαµάλες. Ἡ ἀγέλη µεταφέρτηκε τὸν ασµένο Μάϊο σὲ νέα ἔπαυλι ἔξῳ ἀπὸ τὴ Λακατάμια στὰ νο- δυτικἀ τῆς Λευκωσίας. Ἡ νέα ἔπαυλις, ποὺ χρειάζεται ἁκό- μερικὲς ἐγκαταστάσεις ποὺ θὰ συμπληρωθοῦν μετά τὴν ατάστασι ἠλεκτρισμοῦ στὴν περιοχή, κτίστηκε σύμφωνα μὲ ἴδιο ποὺ ἀπαίτῆησε μακρά καὶ λεπτομερή µελέτη. Στοὺς εὐρύχωρους στάόλους κατεσκευάσθησαν εἰδικὰ οίΐδια μὲ αὐτόματα ποτιστήρια γιὰ τὶς ἀγελάδες. Οἱ στά- ε ἔχουν ἐπίσης πλατειὰ παράθυρα καὶ πόρτες γιὰ νὰ κυ- φορῆ µέσα καθαρὸς ἀέρας καὶ νὰ ὑπάρχη ἄπλετος φωτι- ο, Πάνω ἀπ᾿ τοὺς μακροὺς στάόλους θρίσκονται τὰ συµ- [εμένα ἀνώγεια διαμερίσματα γιὰ τὸ προσωπικό. Σ᾽ αὐτὰ ἄνετα διαμερίσματα , ποὺ δὲν τοὺς λείπουν οὔτε τὰ μπάνια, ουράζονται μετὰ τὶς ὢρες τῆς δουλειᾶς τους οἱ 11 ὑπάλλη- τῆς ἐπαύλεως. Τὸ κτίριον τῆς ἐπαύλεως χωρίζεται σὲ τµήµατα γιὰ τὰ φορα ζῶα. ἍἌτὸ πρῶτο τμῆμα στεγάζονται οἱ 4 ταῦροι τῆς Μης. Μετά ἀκολουθεῖ τὸ τμῆμα ἀγελάδων ποὺ ἀρμέγονται τέλος ὁ μακρὺς στάθλος ὅπου µένουν οἱ νεαρὲς δαµάλες. μιά, µικρότερη αἴθουσα ἑτοιμάζονται τὰ μίγματα τῶν τρο- σύμφωνα μὲ ἀναλογίες ποὺ ἀπεφασίσθησαν μετὰ ἀπὸ πολ- πειράµατα καὶ στὸ ἄκρον τοῦ κτιρίου μιὰ μᾶλλον ἀπομο- Κένη αἴθουσα χρησιμοποιεῖται ὡς κλινικὴ τῆς ἐπαύλεως. , Οἱ κ. κ. Χαραλαμπίδη εἰσάγουν τὰ ζῶα των ἀπ᾿ εὐθείας ) τὸ ἐξωτερικό, δὲν διατηροῦν ὅμως ἀποκλειστικῶς καθαρό- ἵ: ζῶα. Μὲ διάφορες διασταυρώσεις καὶ κατόπιν µελέτης τῆς δόσεως κάθε ζώου προσπαθοῦν νὰ δημιουργήσουν μιὰ ἀγέ- ΓΙ τοὺ θὰ παρέχη τὴν µεγαλύτερη δυνατὴ ἀπόδοσι στὶς τοτι- | συνθῆκες. Τώρα διατηροῦν ἀγελάδες ἀγνοῦ γένους Φρή- ὶ. Σιόρτχορν καὶ Τζιέρσεῦ ὅπως ἐπίσης καὶ διασταυρώσεις ᾗ διασήµων αὐτῶν γενῶν. Ἱ Μὲ συνεχῆ φροντίδα καὶ συχνὲς διασταυρώσεις ἡ διεύθυν- τῆς ἐπαύλεως κατώρθωσε νὰ ἐπιτύχη ἀποδόσεις µέχρι 28 τες τὴν ἡμέρα ἀπὸ μιὰ ἀγελάδα. Ἡ ἡμερησία ἀπόδοσις ΙΙ τῶν ἀγελάδων εἶναι τώρα 500-550 ὀκάδες. Τὸ ἄρμεγμα τῶν ἀγελάδων γίνεται ἐπὶ τοῦ παρόντος μὲ ἥέρι. Ἡ µηχανὴ ἁρμέγματος ποὺ εἰσῆγε ἡ ἑταιρεία ἀπὸ ἑωτερικὸ μὲ δαπάνη ἑκατοντάδων λιρῶν παραμένει πρὸς ᾿αρὸν ἀδρανὴς λόγῳ ἐλλείψεως ἠλεκτρισμοῦ. Πάντως εἴτε 0 χέρι εἴτε μὲ µηχάνηµα λαμθάνονται ὅλα τὰ µέτρα γιὰ νὰ ῥφαλισθῆ ἀπόλυτος καθαριότης. Τὰ χέρια τῶν ἁρμεκτῶν Ἡ ἀγελάλα αὐτὴ κυτάζει μὲ περιέργεια την φώιογριφινι µῆ- χανἡ ἐνῶ περιμένει ἥσυχη στὸ εἰδικό της στασίδι. Στὸ µπρο- στινὸ µέρος τῆς εἰκόνος φαίνεται ἕνα αὐτόματο ποτιστῆρι ποὺ προμηθεύει τὸ ζῶο μὲ καθαρὸ πόσιµο νερό. ὍὭρα γιὰ γεῦμα στὸ µεγάλο εὐάερο στάόθλο. Ὁ κ. Χαραλαμ- πίδης, ἕνας ἀπὸ τοὺς ἰδιοκτῆτες τῆς ἐπαύλεως, παρακολουθεῖ τὴν ἀγαπημένη του ἀγελάδα. Ὅλα τὰ ζῶῷα ἔχουν ὀνόματα γιὰ νὰ διευκολύνεται ἡ τήρησις στατιστικῶν. ὅπως καὶ οἱ µαστοὶ τῶν ζώων πλένονται μὲ εἰδικὸ ἄοσμο ἀντι- σηπτικὸ καὶ τὸ γάλα ἀρμέγεται σὲ ἀπολύτως ἀποστειρωμένα καθαρά δοχεῖα. Μετὰ τὸ ἄρμεγμα τὸ γάλα ζυγίζεται γιὰ νὰ κρατηθοῦν στοιχεῖα γιὰ τὴν ἀπόδοσι κάθε ζώου καὶ μετά φιλτράρεται καὶ ψύχεται. Μετά τὴν ψύξι τὸ γάλα εἶναι ἔτοιμο γιὰ παράδοσι. Δυὸ ἄλλα προϊόντα τοῦ Γαλακτοκομείου Χαραλαμπίδη ποὺ διατίθενται ἀποκλειστικῶς στοὺς πελάτες του εἶναι ἡ ἁγινὴ κρέµα καὶ τὸ θούτυρο. Οἱ πρόσφατες προσθολὲς τῶν κτηνοτροφικῶν ζώων στὴν Κύπρο καὶ εἰδικῶς ἡ καταστρεπτικἠ στοµατίτις δὲν ἄφησαν ἀνεπηρέαστη τὴν Επαυλι Χαραλαμπίδη. Οἱ ἔγκυροι ἐμόολια- σμοὶ ἐν τούτοις καὶ τὰ ἄλλα προφυλακτικὰ µέτρα περιόρισαν τὶς ἀπώλειες σὲ πολὺ χαμηλὸ σημεῖο Ἡ διεύθυνσις τῆς ἐπαύλεως δὲν συνεπλήρωσε ἀκόμα τὸ φιλόδοξό της σχέδιο. Στὸ προσεχὲς μέλλον θὰ γίνουν καὶ ἅλ- λες θελτιώσεις καὶ προσθῆκες στὴν ἔπαυλι ποὺ µέχρι σήµερα στοίχισε 542.000. Ένα νέο τμῆµα ποὺ ἀναμένεται νὰ λειτουρ- γήση σ’ ἕνα περίπου χρόνο θὰ περιλαμθάνη μεταξὺ ἄλλων µη- Χανήµατα παστερειώσεως καὶ συγγρονισµένο ἐμφιαλωτήριο. Ἐν τῷ μεταξὺ οἱ διευθυντὲς τῆς ἐπαύλεως δὲν ἔπαψαν ποτὲ νὰ μελετοῦν καὶ δοκιμάζουν ὅλες τὶς σύγχρονες μεθόδους κι αὐτὸ κέρδισε ἤδη γι) αὐτοὺς τὴν φήμη πρωτοπόρων στὴν γαλακτο- κομικἡ διοµηχανία. ΚΥΠΡΟΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΥΤΑΙ ΤΓ ΑΥΤΟΝ ΟΙΤΗ Εεκινοῦσε γιὰ τὴν ᾽Αγγλία πρὶν δεκαπέντε περίπου χρόνια, ὁ Νῖνος Παστελλίδης δὲν φανταζόταν ποτὲ πὼς θὰ ἀποκτοῦσε τέτοια φήμη στὸ σύντομο αὐτὸ διάστηµα. ὪἨτανε φυσικὰ αἰσιόδοξος καὶ πίστευε πὼς θὰ γινόταν καλὸς ἠθο- ποιός. ᾽Αλλὰ ὅτι θὰ ἔφτανε στὴ σηµερινή του θέσι, οὔτε κἂν τὸ διανοήθηκε. Κι ὅμως αὐτὴ τὴ στιγμὴ μεσουρανεῖ στὸ ᾽Αγγλικὸ θρα- τρικὸ στερέωµα. Πρωταγωνιστὴς στὸ Θέατρο Ἠτρούρη Λέϊν, τὸ πιὸ ξακουστὸ θέατρο τῆς ᾽Αγγλίας ποὺ ἀπ᾿ τὴ σκηνή του πέρασαν οἱ διασηµότεροι ἠθοποιοὶ τῆς ᾽Αγγλίας. ο Αγωνίστηκε καὶ πάλαιψε σκληρὰ γιὰ νὰ γίνη ὅ,τι ἔγινε. Χρήματα γιὰ νὰ σπουδάση δὲν εἶχε ὁ Ἠῖνος. Εἴχε ὅμως μιὰ ἀπέραντη ἀγάπη γιὰ τὸ θέατρο καὶ μιὰ φιλοδοξία νὰ τιµήση τὸ ὄνομα τῆς πατρίδας του στὸ ἐξωτερικό. Αὐτὰ διέθετε ὅταν ξεκινοῦσε γιὰ τὴν ᾽Αγγλία πρὶν δεκαπέντε χρόνια ὁ Ηῖνος Πα- στελλίδης, ἕνα ἄσημο τότε ἀλλὰ σεμνὸ παιδί. Καὶ πέτυχε στὸ σκοπό του ἀπόλυτα. Τὸ ὄνομά του φιγουράρει τακτικὰ στὶς ἐφημερίδες τοῦ Λονδίνου καὶ οἱ κριτικοὶ τοῦ ἀφιερώνουν κολα- κευτικώτατα σχόλια. Πολλοὶ Κύπριοι θὰ τὸν θυμοῦνται κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ πολέμου στὴν Κυπριακὴ ἐκπομπὴ τοῦ ΒΒΩ. Μαζὶ μὲ ἕνα ἄλλο διαλεχτὸ παιδὶ τῆς Κύπρου, τὸν Μιχαἠλ Ιακογιάννη, τὸν γνω- στὸ σκηνοθέτη καὶ σεναριογράφο, καὶ τὸν Φαΐῖδρο Στασῖνο, ψυχαγωγοῦσε κι’ ἐνεψύχωνε τοὺς Κυπρίους ἀκροατὲς τρεῖς φο- ρὲς τὴν θδομάδα. Οἱ ἐκπομπὲς αὐτὲς τερματίστηκαν λίγο μετὰ τὸν πόλεμο. Τιμὴ. στὸ ἀκούραστο παιδὶ πού, ἀφηφώντας ἀγῶνες καὶ θυσίες, ἔφθασε στὴ σημερινἠ ἐπίζηλή του θέσι καὶ τίµησε τὴ γενέτειρά του. Ἡ Κύπρος ὑπερηφανεύεται γιὰ τὸ ἄξιο αὐτὸ παιδί της. ΠΗΠ οἱ ΜΑΙ ΝΗΤΕΣ Ξανθὸ παιδί, στοῦ ὡραίου γιαλοῦ τὰ θότσαλα γυρμένο, κάποιος μαγνήτης σὲ τραδάει στὸ κύμα τὸ ἀφρισμένο. Στὴν κουπαστὴ τοῦ καραθιοῦ, λοστρόμε µου ἀσπρομάλλη, ἕνα παιδάκι λαχταρεῖς, ποὺ παίζει στ᾽ ἀκρογιάλι. ΠΑΥΛΟΣ ΒΜΙΡΒΑΝΑΣ Επ Τ. ΛΝΤΡΟΚΟΡΙΤΣ0 ΑΡΓΥΡΗ ΕΦΤΑΛΙΩΤΗ ΝΟΙΚΟΝΟΜΗΤΟ κορίτσι ἡ Κατινιώ. Ἡσυχία δὲν ἔθρισκε Α στὸ σκολειὸ ἅᾳα ἔμπαινε, στερνἠ--στερνή. Πάντα, ᾖσυ- χία δὲν εἶχε τὸ χωριὸ ἅμα σκόλαζε. Όντας ὀρφανὴ κι ἀπὸ κύρη κ ἀπὸ μάνα, εἶχε τὴν ἔννοια της κάποια της θειά, ἂς τὴν ποῦμε θειά, ἀφοῦ κι’ ἐκείνη ἔτσι τὴν ἔλεγε. Εἴτανε δεύτερη ὶ τρίτη της ἐξαδέλφη. , Ἱ σαι δὲν εἴτανε νὰ πῆς καὶ µικρή. ᾿ἴσως ἢ μεγαλήτερη τοῦ σκολειοῦ. Ξετρελλαμένο κεφάλι ὅμως, πάντα στὴν κατω τάξη ἔμνησκε. ᾿Αταξία ὄχι µονάχα στὸ φέρσιµο, μα σὲ ὅλα της. Τὰ μαῦρα καὶ τὰ γυαλιστερά της μµαλιά, πάντα μισοξέ- πλενα, πάντα μὲ χωρίστρα ποὺ κατέθαινε σὰν ποτάμ!, μιά ἀπ᾿ ἐδῶ μιὰ ἀπ᾿ ἐκεῖ, καὶ χυνότανε στὸ λιοκαμένο της μέτωπο. Αν τύχαινε σὲ χέρια πιὸ νοικοκυρεµένα ἅπο της θειᾶς, ἴσως νὰ Φφαινότανε πιὸ σιγυρισµένη, ἴσως καὶ πιὸ ὄμορςη, γιατι δὲν τῆς ἔλειπαν οἱ χάρες, κι ἂς ἦταν τὰ χείλη της χοντρουλά, κι’ ἡ µατιά της σὰν ἀγορίσια. , “Ὅταν ἔλειπε κι’ ἀπὸ σπίτι κι ἀπὸ σκολειό, δύσκολο δὲν εἴτανε νὰ τὴ θρῆς. ᾿Η στἀντικρυνὸ θουναράκι, καὶ παρά- θγαινε στὸ λιθάρι μὲ τοὺς κολλήγηδές της, ἢ στὸ περιγιάλι, καὶ πότε περπατοῦσε γυμνοπόδαρη ἀπάνω στὰ παιχνιδιάρικα κύματα, πότε τὄρριχνε καὶ στὸ κολύμπι, ἅμα τόχαινε μοναξιά. Μὰ καὶ δέντρα σκαρφάλωνε κάποτες, τέλος πῆγε καὶ στὸν πετροπόλεμο μιὰ φορὰ ποὺ πιάστηκαν οἱ δυὸ ἐνορίες. Σὰ γύρισε τὰ δεκαπέντε, κι’ ἀρχίνησε νὰ φουντώνη τὸ λυ- γερό της κορµἰ, εἶπαν τῆς θειᾶς της οἱ γειτόνισσες πῶς Καιρος της πιὰ νὰ τὴ συμµαζέψη, μὴν τύχη καὶ πάθη τίποτις τὸ κορί- τσι, καὶ θγάλη ὄνομα καὶ τὸ χωριό, ποὺ δόξα νἄχη ὁ Θεός, δὲν ἔγινε τίποτις ἄπρεπο ὣς τὴν ὥρα. Δὲν τῆς κακοῆρθε τῆς Κατινιῶς αὐτο. σκολειό, νὰ κάνη καὶ τὰ δικά της... Εἴτανε Φῶτα. Μὲ χέρια µαργωμένα, μὲ κόκκινες μύτες ἀπὸ τὸ κρύο, κατέθαινε ὁ κόσμος στὸ ποτάμι, παππάδες καὶ ψαλτά- δες ὀμπρός, γιὰ νἀγιάσουν τὰ νερά, καὶ νὰ ρίξουν καὶ τὸ Σταυρὀ. Τὸν ἔρριξαν τὸ Σταυρὸ σὰν ἥρθε ἡ ὥρα του. Εἴτανε νὰ Θουτήθη ξένος ναύτης αὐτὴ τὴ χρονιὰ καὶ νὰ τονε θγάλη. Στέκουνταν ἀπὸ τὸν ἀντικρυνὸ τὸν ὄχτο καὶ πρόσµενε. Ἅμα εἶδε τὸ Σταυρὸ κ᾿ ἔπεφτε, πήδηξε ὁ ναύτης μὲς τὸ ποτάμι. Πρὶν νὰ ζυγώση ὅμως, ἄλλο κορμὶ ξεχυμίζει ἀπὸ τὴν ἀποδῶθε µεριά, κατὰ τὸ µέρος ποὔπεσε ὁ Σταυρός. Καὶ πρὶν νὰ προ- φτάξη ὁ ξένος ἔόγαινε ἡ Κατινιὼ μὲ θρεµένα φουστάνια μὲ νερὰ σταζούµενα ἀπὸ τὶς πλεξοῦδες της, καὶ στὸ χέρι της ὁ Σταυρός. Φωνάξανε, τσιρίξανε, τί νὰ κάµουν Ι Μόνο ποὺ τὴν ἅρπαξε ἀπὸ τὸ χέρι ὁ Επίτροπος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς πά- τησε μιὰ ραόδιά. Τηνε θάλανε κ᾿ ἔτρεξε ἴσια σπίτι της ν΄ ἆλ- λάξη, πριχοῦ νὰ σκυλοπουντιάση. ΠΏγε σπίτι, ἄλλαξε, τῆς ἔψησε ἡ θειά της ἀλιφασκιά, ἢρ- θαν οἱ γειτόνισσες κατόπι νὰ τὴ δοῦνε καὶ νὰ σταυροκοπηθοῦν ποὺ κατάντησε ὡς ἐκεῖ τἀντροκόριτσο, καὶ πιὰ πῶς µόνο ποὺ δὲν ἔθγαλε οὐρὰ τέτοιος δαίμονας. Αὐτὴ ὅμως, ἀλλαγμένη τώρα καὶ ζεσταµένη, μήτε γύρισε νὰ τὶς ἀκούση, µόνε μιὰ καὶ δυὀ καὶ ξαναθγαίνει, καὶ παίρνει τὸ δρόµο τοῦ λιμανιοῦ. Πῆρε τὸ δρόµο τοῦ λιμανιοῦ, κι’ ὅμως δὲν κατέδηκε στὸ λιμάνι. Εἶπε κάποιος πὼς τράθηξε κατὰ τὴν ἀκρογιαλιά, λίγο παρέξω. ᾿Αλήθεια, ψέματα, δὲν ξαναφάνηκε ἡ Κατινιὼ στῆς θειᾶς της ἐκείνη τὴ µέρα. Μήτε τὴν ἄλλη µέρα δὲν ξανα- φάνηκε, µήτε τὴν ἄλλη. Βάλανε καὶ μηνύσανε στ ἄλλα χω- ριά, ἔγραψαν τοῦ Δεσπότη νὰ ξετάση νὰ µάθη, µήτε φάνηκε μήτ᾽ ἀκούστηκε τ᾽ ἀντροκόριτσο. --Κατέδηκα ὡς τὴ Λέρο, μοὔῦλεγε τὶς προάλλες ὁ καπετά- γιος ὁ Καραγιῶργος, νὰ ψουνίσω σφουγγάρια. Καὶ τί θαρ- ρεῖς! Ό,τι ἔόγαινα ἀπὸ τὴν ἐκκλησιά, Φῶτα µέρα νὰ πάω κατὰ τὴ σκάλα νὰ δέσω ἄλλο ἕνα παλαμάρι ποὺ παραφυσοῦσε, περνώντας ἀπὸ ἁπόμερη γειτονιά,--ποιόνα νὰ δῶ σ᾿ ἕνα κατῶ- φλι Τ’ ἀντροκόριτσόό µας ἡ Κατινιώ, καὶ ὀύζανε ἕνα μωρό, θρεφτάρι µονάχο ! Κοιτώντας το μὲ µάτια ὁλόγλυκα, καὶ μὲ χαμόγελο ποὺ δὲν τὸ γνώριζαν τὰ χείλη της τότες ποὺ σκυλο- λογοῦσε μὲς στὸ χωριό µας, τοῦ φώναζε σὰν τρελλή. --Φωτάκη µου, Φωτάκη µου ! Καὶ ποῦ νὰ ταξιδεύη ὁ κύ- ρης σου τώρα, καὶ σὲ πιά νερὰ νὰ θουτάη γιὰ νὰ θγάλη τὸ Σταυρό, ποὺ μιά καὶ µονάχη φορὰ δὲν τὸν πρόφταξε Ι... Νὰ γλυτώση ἀπὸ ΤΕΛΕΙΟΤΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΡΑΦ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ πι τελευταῖο θομθαρδιστικὸ τύπου Υ τῆς Ρὰφ--τὸ Χάντλη Πέϊτζ Βίκτορ--ἐπεσκέφθη προσφάτως τὴν Κύπρο. Τὸ ἀεροσκάφος εἶχε πλὴν τοῦ ἰδικοῦ του, ὡς συν--Κυθερ- νήτην τὸν Ὑποπτέραρχον Κ. Β. Β. Κρὸς τῆς ὑπ᾿ ἀρ. 3 Ὁμάδος τῆς Διοικήσεως Βομθαρδιστικῶν, ἐξετέλεσε δὲ τὴν 23ην Σε- πτεµθρίου πτῆσιν ἄνευ σταθμοῦ ἀπὸ τὸ Γκάῦτον τοῦ Γώρικσιαρ εἰς τὸ ᾿Ακρωτῆρι ἐντὸς τεσσάρων περίπου ὡρῶν, μὲ ἐπιστροφὴν τὸ ἀπόγευμα τῆς 24ης Σεπτεµέρίου. Κατὰ τὴν σύντοµην ἐπίσκεψιν τοῦ ἀεροσκάφους, ἡ ὁποία ἀπετέλει συνήθη ἐκπαιδευτικὴν πτῆσιν τῆς Διοικήσεως Βομµ- θαρδιστικῶν, ὁ Σὲρ Γρὸς εἶχε συνομιλίας εἰς τὴν ᾿Επισκοπὴν Τὸ Βίκτορ ἐν πτήσει μὲ ταχύτητα πλησιάζουσαν ἐκείνην τοῦ ἤχου. μὲ τὸν προσωρινὸν Διοικητὴν τῆς ᾽Αεροπορίας Μέσης ᾿Ανατο- λῆς, Ὑποπτέραρχον Λ. Κ. Μπόουερ, καὶ ἀνωτέρους λειτουρ- γούς. -.. Τὸ Βίκτορ εἶναι τὸ µεγαλύτερον καὶ θαρύτερον ἀπὸ τὰ τρία θομθαρδιστικὰ τύπου Υ τὰ ὁποῖα διαθέτει ἡ Βασιλικὴ Τὸ πλήρωμα τοῦ Βίκτορ φώτογραφούμενον ἔμπροσθεν τοῦ ἀεροσκάφους ὀλίγον μετὰ τὴν προσγείωσιν εἰς τὸ ᾽Ακρωτῆρι. Ἐξ ἀριστερῶν πρὸς τὰ δεξιά: Σμηναγὸς Τζὼν Μάουτ, ναυ- τίλος. Ὑποπτέραρχος Κ.Β.Β. Κρὸς τῆς ὂης Ὁμάδος τῆς Διοι- κήσεως Βομθαρδιστικῶν, συν--Κυθερνήτης, ᾿ἘΕπισμηναγὸς Αντονυ Ρίγκερ, Κυθερνήτης. Σμηναγὸς Χάρρυ Γκλάτενιγκ, ἠλεκτρονικὸς λειτουργός. Σμηναγὸς Χένρυ Πλίτσερ Γκάῦτον, καθοριστὴς στόχων. ᾿Αρχιτεχνικὸς Αλϕρετ Ρῆτμαν, λειτουρ- γὸς πληρώματος. ᾿Αεροπορία καὶ τὰ ὁποῖα προορίζονται διὰ πυρηνικὴν ὑπηρε- σίαν. Ἐν σμῆνος, τὸ ὑπ ἀριθμὸν 10, εἶναι ἤδη ἐφωδιασμένον ΓΥΝΩΡΙ2ΕΤΕΡΟΤΙ ᾿Απὸ τὸν πληθυσμὸ τῆς Κύπρου, ὁ ὁποῖος ἀνέρχεται εἰς Ρ36.000 περίπου, ἄνω τῶν 13/. 000 ἀσχολοῦνιαι εἰς τὴν γεωργίαν, ὁ ἀριθμὸς δὲ αὐτὸς ἀντιπροσωπεύει τὸ 5170 τοῦ ἐπικερδῶς ἁἀπασχολουμένου πληθυσμοῦ τῆς Νήσου. .. Αἱ πρὀσοδοι ἐκ τοῦ φόρου εἰσοδήματος κατὰ τὸ 1957 ἀνῆλθον εἰς {52.581.000 περίπου ἐν συγκρίσει πρὸς 54.468.093. κατὰ τὸ 1926. 8 Κατὰ τὸ 195/ ἡ ᾿Ἐπιτροπὴ Σιτηρῶν Κύπρου ἠγόρασε, ἐπιτοπίως παραγόμενα σιτηρὰ εἰς τὰς ἀκολούθους ποσό- τητας: 42.963 τόνους σίτου καὶ 15.899 τόνους κριθῆς, αἱ ποσότητες δὲ αὐταὶ ἀντιπροσωπεύουν νέαν ἐπίδοσιν. 3. Ὁ ἀριθμὸς τῶν νεοσσῶν ὀρνίθων οἱ ὁποῖοι παρήχθησαν εἰς τὰ Κυθερνητικἁ ἐκκολαπτήρια κατὰ τὴν περίοδον 1957--58 θὰ αὐξηθῇ κατὰ 507 καὶ οὕτω θὰ ἀνέλθῃ συνολι- κῶς εἰς 13.000 ἑθδομαδιαίως. Πολὺ ὀλίγα χωρία ἐν Κύπρῳ εὑρίσκονται ἐπὶ τῶν ἀκτῶν, πλεῖστα δὲ δὲν εἶναι ὁρατὰ ἀπὸ τῆς θαλάσσης, Οἱ παλαιοὶ κάτοικοι τὰ ἔκτιζον οὕτω διὰ νὰ προστατεύ- ονται κυρίως ἀπὸ τὰς ἐπιδρομάς πειρατῶν, ο πι ω Αἱ εἰσαγωγναὶ εἰς Κύπρον κατὰ τὸ 1957 ἀνῆλθον συν- ολικῶς εἰς 346.2 ἑκατομμύρια ἐν συγκρίσει πρὸς 539,1 6.1] ἑκατομμυρίων. . Ὡς ἀποτέλεσμα τῆς γενικῆς πτώσεως εἰς τὰς τιμὰς ἡ ἀξία τῶν ἐξαγωγῶν κατῆλθε συνολικῶς ἀπὸ 22,4 ἕκα- τομμύρια κατὰ τὸ 1956 εἰς 518,9 τὸ 1957, ἐσημειώθη δη- λαδὴ µείωσις 53,5 ἑκατομμυρίων ἢ 1675. μὲ ἀεροσκάση τοῦ τύπου τούτου καὶ ἕτερον σμῆνος πρόκειται νὰ ἐφοδιασθῆ. Τὸ Βίκτορ ποὺ ἐπεσκέφθη τὴν Κύπρον, μὲ κυ- θερνήτην τὸν ἐπισ',ηναγὸν Αντονυ Ρίγκερ (37) ἀπὸ τὸ Μάρ- κετ Χάριιπορω, ὑπηρετεῖ ες µονάδα τοῦ Γκάῦτον, Ἡ δύναιιις τῶν τεσσάρων στροθιλοπυραύλων τύπου Σάπ- Φειρος τοῦ ἀπαστράπτοντος λευκοῦ Βίκτορ εἶναι κατὰ τέσσα- ρας φορὰς µεγαλυέρα οἰουδήποτε θομθαρδιστικοῦ τοῦ τελευ- ταίου πολέμου. Εἰς πρόσφατον πτῆσιν ἀεροσκάφος Βίκτορ ἦτο τὸ µεγαλύτερον εἷς τὸν κόσμον τὸ ὁποῖον ὑπερέθη τὴν τα- χύτητα τοῦ ἤχου. Λέγεται ὅτι μπορεῖ νὰ ξεπεράση οἰονδήποτε καταδιωκτικὸν τὸ ὁποῖον εὑρίσκεται εἰς ὑπηρεσίαν. Τὸ μῆκος τῶν πτερύγων τοῦ Βίκτορ εἶναι µόνον κατὰ πέντε µέτρα µικρότερον τῶν 115 ποδῶν τοῦ μήκους τοῦ ἀτράκτου του . Κύριον χαρακτηριστικὸν τοῦ ἀεροσκάφους εἶναι τὸ σχῆμα ἡμισελήνου τῶν πτερύγων του, τὸ ὁποῖον σκοπὀν ἔχει νὰ µειώνη τὴν «ἕλξιν» εἰς τὰς µεγάλας ταχύτητας καὶ τὰ μεγάλα ὕψη, καὶ νὰ παρέχῃ ἀποτελεσματικὸν ἔλεγχον κατὰ τὴν πτῆσιν. ΤΡΙΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6.350 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Μουσικἡ τῆς “Ισπανίας 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ελληνικά τραγούδια 5.30 Παιδικἡ Γωνιὰ 6.00 Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.30 Κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν δ.0Ο0 Τὸ Μυθιστόρηµα δ.12 ᾿Απ' ὅλο τὸν κόσµο δ.45 Συναυλία τῆς Τρίτης Βῶν Οὐῖϊλλιαμς 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΟΜΤΩΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Μπολέρο, ροῦμπες 1:00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Δίσκοι στὴν τύχη 5.30 Παιδικὴ Γωνιὰ 5.20 Ἑλληνικοὶ χοροὶ 6.00 Εὔθυμη Μισὴ ωρα 6.350 Μουσικἡ Λατ. ᾽Αμερικῆς 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.30 Κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Ρωτᾶτε κι’ ἀπαντοῦμε δ.15 ᾽Απ᾿ ὅλο τὸν κὀσμο 8.45 “Ωρα τῆς Όπερας «᾿Αἴντα» τοῦ Βέρντι 9.50 Δελτίον Εἰδήσέων ΠΕΜΠΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Ἐϊἰδήσεων 7.30 Χαθανέζικη μουσικὴ 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ελληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 2.390 Ζῶα στὸ διάστηµα 6.00 ᾿Απ ὅτι διαθάζω 6.10 Λαϊκὰ τραγούδια 6.30 ᾿Ιατρὸς τῆς Οἰκογενείας 6.45 Ἑ ὐρωπαϊκά τραγούδια 7.00 Ἐϊδήσεις καὶ ὅΣ χόλιον 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Τὸ Μυθιστόρημα 6.12 ᾿Ελαφρὰ Κλασ. Μουσικὴ δ.45 Γράμμα ἀπὸ τὸ Λονδῖνο 9.00 Μουσικἡ χοροῦ 9.30 Δημοτικά τραγούδια 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΟΚΤΩΒΡ. 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Μουσικἡὴ Κόουλ Πόρτερ 1.00 Μεσηµεριάτικη µουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.30 Ωρα τῆς Γυναίκας 5.20 ᾽Αμερικανικὴ μουσικἡ 6.30 Τὰ κινηµ. ἔργα τῆς προσεχοῦς ἑθδομάδος 6.45 Λαϊκὰ τραγούδια Αὐστραλίας 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.20 Ρυθμοὶ φὸξ 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Οἱ φυσικοί µας πόροι δ.12 ᾿Απ ὅλο τὸν κόσµο 8.45 Ιλασσικὴ μµουσικὴ κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν. 9,50 Δελτίον Εἰδήσεων ΣΑΒΒΑΤΟΝ 186 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6.20 Πρωϊνὲς μελωδίες Ἑλληνικὰ Προγράμματα τῆς Κκ.Ρ.Υ. 7.15 Δελτίον Εἰδήσεῶν 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 1.45 Ορχήστρα Μόνια Λίτερ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Δημοτικὰ τραγούδια 5.30 Παιδικἡὴ Γωνιὰ 5.50 Τυρολέζικη μουσικὴ 6.00 Φίλοι στὸ ἐξωτερικὸ 6.30 ᾿Απὸ τὸν τύπο τῆς Ἑλλάδος 6.40 Κινηµμ. ἐπιτυχίες 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.15 ᾿Ἠλεκτρικὴ κιθάρα 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 7.55 Ποδοσφ. ἀποτελέσματα 8.00 Τὸ Μυθιστόρηµα 8.15 Μουσικὸ Σταυρόλεξο 8.45 Διήγημα 900 Παληὲς Ἕλλην. ἐπιτυχίες 9.30 Μουσικἡ χοροῦ 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 7.00 Πρωϊνοὶ ρωθμοὶ 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.15 Ἕλλην. καὶ Εόὐρωπ. τραγούδια 9.00 Κυριακάτικη πρωϊνὴ συναυλία 10.00 Θρησκευτικὸ ἡμίωρο 10:30 Κώπριοι Καλλιτέχναι 11.00 Πρωϊνὲς μελωδίες 11:30 Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 12.10 Ἑλληνικοὶ χοροὶ 12.30 Θέατρο 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 1:45 Ορχήστρα Χάρρυ Βτέθιτσον 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2:10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὲς μελωδίες 5.30 Παιδικἡὴ Γωνιά 5.50 Μουσικἡ πιάνου 6.00 Ἐλαφρὰ Κλασ. µουσικἡ 6.30 Εὔθυμη Μισὴ “Ώρα 7,ΟΟΔελτίον Εἰδήσεων 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Τὸ Μυθιστόρημα 8.15 Ἐένα ᾽᾿Αστέρια 8.45 Ἔλληνες στὴν Βρετ- τανία 900 Ρεσιτὰλ πιάνου τῆς Πνίνας Σάλτζμαν 940 Ἑλληνικὲς καντάδες 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Διάσημοι σολίστες 1.00 Μεσημµεριάτικη. μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑληνικὰ τραγούδια 5.30 Ὥρα τῆς Γυναίκας 5.20 Δελτίον τιμῶν 6.00 Μιὰ ματιὰ γύρω σστὸν κόσμο 6.30 ᾿Αθλητικὸ 20λεπτο 6.45 ᾿ΟὈρχήστρα Ζέλινκα 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.οὉ Πάσο ντόμπλε 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Θέατρο 8.30 Μουσικἡ πιάνου 8.45 ᾿Ορχήστρα χοροῦ Κ.Ρ.Υ. 9.00 Βιθλιοκρισία 915 Ἑλληνικὲς μελωδίες 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΤΡΙΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7,15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Χορευτικοὶ ρυθμοὶ 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 200 Δελτίον Εἰδήσεων 2.110 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.30 Παιδικὴ Γωνιὰ 5.50 Ἐμθατήρια 6.00 Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 6.40 ᾿Ιταλικὰ τραγούδια 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.30 Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Τὸ Μυθιστόρημα 8.15 ᾿Απ᾿ ὅλο τὸν κόσμο 8.45” Ἡ Συναυλία τῆς Τρίτης 950 Δελτίον Εἰδήσεων ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 ᾿Ορχήστρα Ρόπερτ Στὸλτζ 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 210 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικοὶ δίσκοι 5.30 Παιδικἡ Γωνιὰ 5.50 Ἑλληνικοὶ χοροὶ 6.00 Εὔθυμη Μισή “ΌΏρα. 6.30 Ὀρχήστρα Χέλμουτ Ζαχαρίας 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Ῥωτᾶτε κι ἀπαντοῦμε 8.15 ᾿Απ΄ ὅλο τὸν κόσµο 8.45 “Ωρα τῆς Όπερας «Αΐντα» τοῦ Βέρντι 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΠΕΜΠΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἠλεκτρικὴ κιθάρα 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὰἀ τραγούδια 5.30 Ἐπιστημονικὰ χρονικἀ 6.00 Απ΄ ὅτι διαθάζω 6.10 Λαϊκὰ τραγούδια 6.30 ᾿Ιατρὸς τῆς Οἰκογενείας 6.45 Ἱσπανικὰ τραγούδια 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.30 Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Τὸ Μυθιστόρημα 8.15 ᾿Ελαφρὰ Κλασ. Μουσικὴ 8.45 Γράμμα ἀπὸ τὴν ᾿Αθήνα 9,00 Μουσικἡ χοροῦ 9,30 Δημοτικὰ τραγούδια 9,50 Δελτίον Εἰδήσεων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΟΚΤΩΒΡ. 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7,15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 ᾿Ὀρχήστρα Μαντοθάνι 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικά τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.390 Ώρα τῆς Γυναίκας 5.50 ᾽Αμερικανικὴ μουσικὴ 6.30 Τὰ κινηµ. ἔργα τῆς προσεχοῦς ἑθδομάδος 7.00 Εἰδήσεις καὶ ἜΣχόλιον 7.20 Μουσικἡ στὸ κιν. ὄργανο 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Οἱ φυσικοί µας πόροι δ.15 ᾿Απ' ὅλο τὸν κόσµο 8.45 Κλασσικὴ µουσικἡ κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΣΑΒΒΑΤΟΝ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6.950 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Διάσημοι Σολίστες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 210 Ἑλληνικὰ τραγούδια 6.00 Δημοτικά τραγούδια 5.30 Παιδικἡ Γώνιὰ 5.50 Σκωτικοὶ ρυθμοὶ 6.00 Φίλοι στὸ ᾿Εξωτερικὸ 6.30 ᾽Απὸ τὸν τύπο τῆς Ἑλλάδος 6.40 Τρίο Λὸς Παραγουάϊος 7.00 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 7.55 Ποδοσφαιρικὰἁ ἀποτελέ- σμµατα 8.00 Τὸ Μυθιστόρηµα 8.15 Μουσικὸ σταυρόλεξο 8.45 Ὁ Αγ. Δημήτριος 9.00 Ελληνικὲς ἐπιτυχίες 90,30 Μουσικἡ χοροῦ 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 7.00 Πρωϊνοὶ ρυθμοὶ 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.15 ἙἝλλην. καὶ Εὐρωπ- τραγούδια 9.00 Κυριακάτικη πρωϊνὴ συναυλία 10.00 Θρησκευτικὸ ἡμίωρο 10.30 Κύπριοι Καλλιτέχναι 11:00 Πρωϊνὲς μελωδίες 11.30 ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 12:10 Δημοτικὰ τραγούδια 12.30 Θέατρο 1.00 Μεσηµεριάτικη μµουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὲς μελωδίες 5.30 Παιδικὴ Γωνιὰ 5.50 Μουσικἡ πιάνου 6.00 Ἐλαφρὰ Ἰλασ. Μουσικὴ 6.30 Εὔθυμη Μισὴ “Ώρα 7.00 Δελτίον Εἰδήσεων 7.15 Μουσικἡ τζιὰζ 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Τὸ Μυθιστόρημα 8.15 Μουσικὴ ἀπὸ κινηµ. ἔργα 8.45 Ἕλληνες στὴ Βρεττανία 9.00 ᾿Εκλεκτοὶ Δίσκοι 9.40 Ἑλληνικὲς καντάδες 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Διάσημοι Σολίστες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 145 ᾿Ορχήστρα Ζέλινκα 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.110 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Εληνικὰ τραγούδια 5.30 Ὥρα τῆς Γυναίκας 5.50 Δελτίον τιμῶν 6.00 Μιὰ ματιὰ γύρω στὸν κόσμο 6.30 ᾿Αθλητικὸ 20λεπτο 6.45 ᾿Ελαφρὰ μουσικἡ 7.00 Εἰδήσεις καὶ Ἔχόλιον 7,20 Μουσικἡ τζιὰζ 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Θέατρο 8.30 Μουσικἡ θιολιοῦ 8.45 ᾿Ορχήστρα χοροῦ Κ.Ρ.Υ. 9.00 Βιθλιοκρισία 9:15 Ἑλληνικὲς μελωδίες 950 Δελτίον Εἰδήσεων Ἔκδοσις Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων Φόρτωσις Κυπριακῶν λεμονιῶν εἰς τὸν λιμένα ᾽Αμμοχώστου δι’ ἐξαγωγήν. Συσκευασία λεμονιῶν προοριζοµένων δι’ ἐξαγωγὴν εἰς συγ” χρονισµένην ᾿Αποθήκην Συσκευασίας εἰς ᾽Αμμόχωστον. Τὸ Ἐξαγωγικὸν Ἐμπόριον Λεμονιῶν ΕΞΑΟΓΕΣ λεμονιῶν γίνονται ἀπὸ πολλὰ χρόνια, τὸ ἐμπό- Ριο αὐτὸ ὅμως ἐσημείώσε µεγάλη ἄνοδο στὴν µεταπολε- µικἡ περίοδο καὶ ἰδιαίτερα στὰ λίγα τελευταῖα χρόνια. Πρὶν ἀπὸ τὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 12 περίπου ἑκα- τομμύρια λεμόνια ἐφορτώνοντο γιὰ τὶς ἀγορὲς τοῦ ἐξωτερικοῦ κάθε χρόνο, μὲ κυριώτερο προορισμὸ τὸ Ἠνωμένο Βασίλειο, ποὺ εἶναι ὁ κυριώτερος ἀγοραστὴς Κυπριακῶν λεμονιῶν ἁπὸ τότε ποὺ ἄρχισε ἡ ἐξαγωγή τους. Στὰ χρόνια τοῦ πολέμου ἐσημειώθηκε μιὰ µεγάλη ἐἑλάτ- τωσις στὶς ἐξαγωγὲς λεμονιῶν ὅπως ἄλλωστε καὶ μὲ τὶς ἑξα- γωγὲς τῶν περισσοτέρων ἄλλων προϊόντων. Τὸ χαμηλότερο σημεῖο παρατηρήθηκε τὸ 1943, ὅταν δὲν ἐξήχθησαν σχεδὸν καθόλου λεμόνια. Στὰ χρόνια ποὺ ἀκολούθησαν ἡ κατάστα- σις ἐθελτιώθη καὶ τὸ ἐμπόριο ἄρχισε νὰ ἀναζωογονεῖται, τὸ 1949-50 ὅμως εἶναι ποὺ ἐσημειώθηκε πραγματικὴ ἀλλαγή. Τὸ διάγραµµα ποὺ δημοσιεύοµε πιὸ κάτω παρουσιάζει τὴν ἱκανοποιητικὴ ἄνοδο ποὺ ἐσημειώθηκε στὸ ἐξαγωγικὸ ἐμπόριο λεμονιῶν μετὰ τὸ 1949, Ὅπως ἀναφέραμε ἤδη, τὸ Ἠνωμένο Βασίλειο εἶναι ὁ κυ- ριώτερος ἀγοραστὴς Κυπριακῶν λεμονιῶν. Κατὰ τὸ 1957 τὰ λεμόνια ποὺ ἐἑστάλησαν εἰς τὸ Ἠνωμένον Βασίλειον ὑπερέθη- σαν τὴν ἀναλογίαν των εἷς τὸ ἀναπτυσσόμενον ἐξαγωγικὸν ἐμπόριον λεμονιῶν. Στὰ τελευταῖα χρόνια ἐπραγματοποιήθη- σαν ἐξαγωγὲς μὲ ἀνταλλαγὴν προϊόντων μὲ χῶρες τοῦ Σοθιε- τικοῦ Συνασπισμοῦ (Οὐὑγγαρία, Ρουμανία καὶ Τσεχοσλοθα- κία) καὶ συνέτειναν εἰς περαιτέρω αὔξησιν τῶν ἐξαγωγῶν Κυπριακῶν λεμονιῶν, Γίνονται ἐπίσης φορτώσεις γιὰ τὴν Γαλλία, τὴν Δυτικὴ Γερμανία καὶ τὴν Μορθηγία, οἱ ἀγορὲς ὅμως τῶν χωρῶν αὖ- τῶν κατὰ τὴν περίοδον 1957--58 δὲν ἦσαν ἀξιόλογες ὅπως εἰς προηγούμενες περιόδους, Τὸ Τμῆμα Εμπορίου καὶ Βιομηχανίας διευθύνει τὴν ἐπι- θεώρησιν τῶν προϊόντων ποὺ προορίζονται δι’ ἐξαγωγὴν καὶ ταυτοχρόνως προσπαθεῖ νὰ συμπληρώση τὶς προσπάθειες τῶν ἐξαγωγέων μὲ τὴν µελέτη τῶν διαφόρων ζητήσεων καὶ προτι- µήσεων τῶν χωρῶν εἰσαγωγῆς. Ὑπάλληλοι τοῦ Τµήµατος ἐπε- σκέφθησαν παραγωγικὰς καὶ καταναλωτικὰς χώρας, γιὰ νὰ πληροφορηροῦν τὶς μεθόδους ποὺ ἐφαρμόζονται εἰς τὶς παραγωγικὲς χῶρες ποὺ μᾶς συναγωνίζονται καὶ τὶς προτιμήσεις τοῦ ἐμπορίου. Ἐγράφησαν ἐπίσης ἄρθρα γιὰ τὰ Κυπριακὰ ἑσπεριδοειδῆ καὶ ἐδημοσιεύθησαν διαφημίσεις εἰς περιοδικἁἀ μὲ μεγάλην κυκλοφορίαν, μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ προ- ὠθήσουν τὶς πωλήσεις Κυπριακῶν προϊόντων στὶς ἀγορὲς τοῦ ἐξωτερικοῦ. Τὸ Ἰμῆμα ἔχει ἐπίσης ᾿Επιθεωρητὴν Προϊόντων εἰς τὸ Ἡνωμένον Βασίλειον, ὁ ὁποῖος ὑποθάλλει ἐκθέσεις ἐν σχέσει μὲ τὴν κατάστασιν τῶν Κυπριακῶν προϊόντων τὰ ὁποῖα φθάνουν εἰς τὴν χώραν. Γιὰ νὰ ἑξυψωθη ἡ φήμη τῶν Κυπριακῶν προϊόντων εἰς τὸ ἐξωτερικὸν ὅσον τὸ δυνατὸν περισσότερον, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν φρον- τίδα κατὰ τὸν χρόνον τῆς ἀναπτύξεως καὶ ὡριμάνσεως τοῦ 19490.57 ΕΙΣ ΕΚΑΤΟΜ. ΚΑΡΠ{ΣΝ ----υ-υ---ὸ - ! αἱ ! | Τ ! .) ἱ ! δο ------ᾱ- Ι | | Ι949 6ο δι δ ϐ 6 55 6 ο 6 καρποῦ, εἶναι ἐπίσης οὐσιῶδες ὅπως ἐφαρμόζωνται ὡρισμένοι κανονισμοὶ ἓν σχέσει μὲ τὴν συλλογήν, τὴν µεταφοράν, τὸ µέ- Ύεθος καὶ τὴν ταξινόµησιν, τὴν συσκευασίαν καὶ τὴν φόρτωσιν.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΚΥΠΡΙΟΣ ΒΑΡΚΑΡΗΣ Πολιτισμός#Ναυτιλία 1p
Το Εξαγωγικόν Εμπόριον Λεμονιών 2p
ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ 3p
Η ΕΠΑΥΛΙΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ 4-5p
Η ΚΥΠΡΟΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΥΤΑΙ ΓΙ' AYTON Πολιτισμός 6p
ΟΙ ΜΑΓΝΗΤΕΣ 6p
ΤΕΛΕΙΟΤΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΡΑΦ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ 7p
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ 7p