Back

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-10-24

Ὁ κ. Γ. Άλλαν 6.Β.Ε. εἰς τὸ γραφεῖον του ἐν Λευκωσίᾳ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΤΕΩΡΓΤΙΑΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ ΗΝ παρελθοῦσαν ἑθδομάδα ὁ κ. Γουϊλλιαμ Αλ- λαν, Διευθυντὴς Γεωργίας ἀπὸ τοῦ 1954 ἀἆνε- χώρησε διὰ παντὸς ἐκ Ιὐύπρου. “Ο κ. Άλλαν ἀφυπηρετεῖ μετὰ ἀπὸ μακρὰν καὶ διακεκριµµένην ὑπηρεσίαν εἰς τὴν Ὑπερπόντειον Ὑπηρεσίαν τῆς ΛΑὐ- τῆς Μεγαλειότητος. .Πρὸ τῆς ἀναχωρήσεώς του μετέδωσε τὸ ἀκόλουθον ἀποχαιρετιστήριον μήνυμα ἀπὸ τῆς Κυπριακῆς Ραδιοφωνικῆς Ὑπηρεσίας. Ὅταν πρὸ τεσσάρων περίπου ἐτῶν, ἦλθα εἰς τὴν Κύπρον μοῦ ἐφαίνετο ὅτι ἡ νῆσος ἠδύνατο νὰ προθλέπῃ εἰς µίαν περί- οδον. συνεχοῦς προόδου παροµοίαν τῆς ὁποίας δὲν εἶχε γνωρί- σει προηγουμένως. Τά θεμέλια μιᾶς νέας οἰκονομίας εἶχον ἤδη τεθεῖ καὶ ἡ ἁγροτικὴ παραγωγἠ ἀνεπτύσσετο ραγδαίως λόγῳ τῆς παρεχοµένης ἐπιστημονικῆς καθοδηγήσέως. Μερικαὶ ἀπὸ τὰς ἐλπίδας αὐτὰς ἐξηνεμίσθησαν. Ἐν τούτοις παρὰ τὰ ὅσα συνέδησαν- ἀφ᾽ ὅτου ἐξέσπασεν ἡ θύελλα τῆς βίας κατὰ τὸ 1955, ἡ ἀνάπτυξις τῆς γεωργίας, δηλαδἡ τῆς κυριωτέρας µας θιοµηχανίας, ἔχει συνεχισθεῖ. Κατά τὰ τελευταῖα δέκα ἔτη ἡ παραγωγὴ ηὐξήθη κατὰ ποσοστὸν πέραν τῶν ἑξῆντα τοῖς ἕκα- τόν. Ἡ ἐπιτυχία αὐτὴ εἶναι τεραστία καὶ ἀποτελεῖ σαφῆ ἔνδει- ξιν τοῦ τί δύναται νὰ ἐπιτευχθῇ καὶ τοῦ τί θὰ ἠδύνατο ἀκόμη νὰ ἐπιτευχθῇ ἐὰν ἡ νῆσος αὐτὴ παρέµενεν εἰρηνική. Ἡ ἐπιτελεσθεῖσα πρόοδος ὑπῆρξε καλή. Τοῦτο ὅμως δὲν εἶναι ἀρκετόν. “ΩὩρισμένα πολὺ δύσκολα καὶ θασικὰ προθλή- µατα πρέπει νὰ λυθῶσιν διὰ νὰ δυνηθῇ ἡ Κύπρος νὰ ἀποκτήσῃ ἕνα πράγματι σύγχρονον γεωργικὸν σύστημα. ᾿Ανεξαρτήτως τῆς θίας τὸ µεγαλύτερον ἐμπόδιον πρὸς περαιτέρω ἀνάπτυξιν εἶναι ἡ ἐμμονὴ εἰς ἕνα ἀπηρχαιωμένον σύστημα ἐκμεταλλεύ- σεως τῆς γῆς τὸ ὁποῖον συνεπάγεται καταστρεπτικὴν ὑποδιαί- ρεσιν καὶ πολυτεμαχισμὸν τῆς γῆς. Πρέπει πρωτίστως νὰ λυ- θῇ τὸ θασικὸν αὐτὸ πρὀθλημα καὶ ἀκολούθως ἡ καλλιέργεια γονίµων γαιῶν καὶ ἡ κτηνοτροφία νὰ παραχωρήσουν τὴν θέσιν τους εἰς ἕνα ὑγιὲς σύστηµα μικτῆς γεωργίας. Τότε, καὶ µόνον τότε, θὰ δυνηθῶμεν νὰ δηµιουργήσωµεν ἀγροτικὰς µονάδας αἱ ὁποῖαι νἁ ἁπασχολοῦν πλήρως τοὺς γεωργοὺς καὶ τὰς οἰκογε- νείας των καὶ νὰ τοὺς ἐξασφαλίζουν ἕνα λογικὸν ἐπίπεδον ζωῆς, Τὸ Τμῆμα Γεωργίας ἔδωσε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ δίδῃ µεγά- λην προσοχἠν εἰς τὰ προθλήματα αὐτὰ ἐπὶ τῇ θάσει τῶν ἐν Κύπρῳ ἐπικρατουσῶν συνθηκῶν, ἐπενοήθησαν συστήµατα µι- κτῆς καλλιεργείας, τὰ ὁποῖα ἐδοκιμάσθησαν ἐπὶ πλήρους κλἰ- µακος ἀγροκτημάτων καὶ προσεπορίσθη ἀρκετὴ γγνῶσις καὶ πεῖρα ἐκ τῶν γενοµένων πειραµάτων. Εἶναι τραγωδία τὸ ὅτι λόγῳ τῆς τρομοκρατίας µέρος τῆς τοιαύτης σημαντικῆς γνώ- σεως ἀπωλέσθη καὶ δύο ἐκ τῶν σημαντικωτέρων µας σχεδίων ἀναγκαστικῶς ἐγκατελείφθησαν, Ἔν ἄλλον ἐξ ἴσου ἐπεῖγον καὶ μεγάλης σπουδαιότητος ἔργον εἶναι ἡ ἀναδιοργάνωσις τῆς ἀμπελουργικῆς µας 6ιοµη- Χανίας. Εἰς τὸν τοµέα τοῦτον ἡ Κυθέρνησις ἔχει ἤδη δώσει τὴν πεφωτισµένην καὶ µακρόπνοον καθοδήγησίν της. Ἐν οὖσι- ῶδες µέτρον ὑπῆρξεν ἡ εἰσαγωγὴ νέων ποικιλιῶν ἀμπέλου. Τοῦτο ἐγένετο μετὰ µεγίστης προσοχῆς καθότι ὀπῆρχεν ὁ κἰγ- Όυνος νὰ εἰσαχθῇ μετὰ τῶν νέων ποικιλιῶν ἡ τρομερὰ Φυλλο- ξήρα καὶ ἄλλαι ἀσθένειαι μὲ θέθαιον ἐπακόλουθον τὴν κατα- στροφἠν τῶν ἀμπελουργῶν µας. Οὐχὶ ὀλιγότεραι τῶν 80 ποι- κιλιῶν ἀμπέλου ἀπὸ τὰς καλυτέρας τῆς Εὐρώπης εὐρίσκοντο εἲς τὴν φυτολογικὴν καραντίναν τοῦ Σταθμοῦ εἰς ᾽Αγίαν Εἰρή- νην καὶ ἔθαλλον μέχρις ὅτου προσφάτως δολιοφθορεῖς κατέ- στρεψαν τὴν ὑδραντλίαν, ἥτις ἐπρομήθευεν ἁρδεύσιμον ὕδωρ εἰς τὸν σταθµόν. Αὐτὰ εἶναι µόνον δύο ἐκ τῶν πολλῶν ἐπεισοδίων 6ίας ποὺ ἠμπόδισαν τὸ ἔργον τοῦ Τµήµατος καὶ ἐπεθράδυναν τὴν πρὀο- δον τῆς Γεωργίας, Λυποῦμαι ποὺ φεύγω ἀπὸ τὴν Κύπρον καὶ ἐγκαταλείπω τοὺς φίλους µου. Φεύγω μὲ αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης διὰ τὴν νομιμοφροσύνην τοῦ προσωπικοῦ µου, τὸ ὁποῖον ἔχει ὑπηρετή- σει τόσον πιστῶς κατὰ τὴν διάρκειαν ὅλων αὐτῶν τῶν ἀνησύ- χων ἐτῶν καὶ θὰ ἔχω πάντοτε ἀγαθὰς ἀναμνήσεις ἀπὸ τὴν καλωσύνην καὶ τὴν κατανόησιν ποὺ μοῦ παρεσχέθη ὑπὸ τῶν γεωργῶν ὅλων τῶν κοινοτήτων τῆς νήσου, Τόσον ἐγὼ ὅσον καὶ ἡ σύζυγός µου σᾶς εὐχαριστοῦμεν δι αὐτὰ καὶ σᾶς ἀποχαιρετοῦμεν. Εἴθε τὸ μέλλον νὰ σᾶς φέρΠι εἰρήνην καὶ ἐπούλωσιν τῶν τραυμάτων, Αα ρα ΚΥΠΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ ΕΙΣ ΒΡΕΤΤΑΜΙΑΝ Εξ ΙΚΟΣΙΟΚΤΩ ἀποικίαι ἀντεπροσωπεύθησαν εἰς τὴν πρόσφατον πενθήµερον διάσκεψιν διευθυντῶν καὶ ἀνωτέρων μελῶν τῶν ὑπερποντείων τμημάτων γεωργίας, ἡ ὁποία συνεκροτήθη εἰς τὸ Γεωργικόν Κολλέγιον Γουάη εἰς τὸ Κέντ τῆς ᾽Αγγλίας, Εἰς τὴν εἰκόνα ὁ Δρ Π. Α. Λοϊζίδης, ᾿Ανώτερος Γεωρ- γικὸς Λειτουργὸς εἰς τὸ Γεωργικὸν Τμῆμα Κύπρου, εἷς τὸ Κολλέγιον κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς διασκέψεως, ἐνῶ ἀναγινώσκῃ ἕνα ἀπὸ τὰ θιθλία τὰ ὁποῖα περιελαμθάνοντο εἰς ἔκθεσιν ἐπὶ τῶν γεωργικῶν μεθόδων εἰς Κένυαν. Ὅπως καὶ εἰς τὴν προηγουµένην διάσκεψιν ἡ ὁποία συνεκροτήθη εἰς Γουάη πρὸ πέντε ἐτῶν, οἱ ἀντιπρόσωποι εἶχον τὴν εὐκαιρίαν νὰ ἀνταλλάξουν γνώµας ἐπὶ τῶν ἀναπτύξεων εἰς τὰς ἀποικίας, ἰδίως ἐπὶ τῆς ἐφαρμογῆς συγχρόνων µεθόδων τοπικῆς γεωργικῆς παραγωγῆς. Άλλα θέµατα, τὰ ὁποῖα συνεζητήθησαν, ἤσαν ἡ κατἀρ- τισις σχεδίων γεωργίας, ἡ γονιµότης τοῦ ἐδάφους, ἡ µη Χανοποίησις καὶ ἡ χρῆσις τῶν ραδιοϊσοτόπων. Ὁ κ. Χένρυ Μάτ, Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Μεταλλευτικῆς Ἑταιρείας, ὁμιλεῖ πρὸς τοὺς παρευρισκοµένους, Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΛΑΙΔΗ ΦΟΥΤ ΕΙΣ ΛΕΥΚΑΝ ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ καὶ ἡ Λαίδη Φοὺτ ἐπεσκέφθησαν τελευ- ταίως τὴν Λεύκαν ὅπου παρευρέθησαν εἰς τὰ ἁποκαλυ- πτήρια πλακὸς εἰς ἀνάμνησιν τοῦ µ. Χάρθεῦ Μάτ, τέως Προέ- δρου τῆς Κυπριακῆς Μεταλλευτικῆς Ἑταιρείας. Ὁ νῦν Πρόε- δρος τῆς Ἑταιρείας κ. Χένρυ Μάτ, ὠμίλησε πρὸς τοὺς παρευρι- σκοµένους καὶ εἰς ἀπάντησιν ηὐχαρίστησεν ἡ Αὐτοῦ ᾿Ἐξοχότης. Ὁ Κυθερνήτης ἀνεφέρθη εἰς τὴν ἀξιοσημείωτον συμθολὴν τῆς Κυπριακῆς Μεταλλευτικῆς Εταιρείας εἰς τὴν πρόοδον καὶ ἀνάπτυξιν τῆς Κύπρου. ᾿Ανεφέρθη ἐπίσης εἰς τὴν πεφωτισμέ- νην καὶ εὐφάνταστον διεύθυνσιν τῆς 'Ἑταιρείας καὶ εἰς τὰς πο- λυτίµους ἐπενδύσεις τὰς ὁποίας ἔκαμεν εἰς Κύπρον. Ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης εἶπεν ὅτι ἴσης σημασίας ῆτο καὶ ἡ ἐξάσκησις εἶδι- κευµένων ἀνδρῶν καὶ εἶπεν ὅτι εἶχεν ἀποκομίσει τὰς καλυτέρας ἐντυπώσεις ἀπὸ τὰς ἐπισκέψεις του εἰς τὰ Μεταλλεῖα καὶ τὰς ἄλλας ἐπιχειρήσεις τῆς Ἑταιρείας ὅπου εἶχε τὴν εὐκαιρίαν νὰ ποιστοποιήσῃ τὰς ἱκανότητας τῶν Κυπρίων ὅλων τῶν κοινοτή- των, οἱ ὁποῖοι εἶχον τὴν εὐκαιρίαν νὰ ἐξασκηθοῦν ὑπὸ τῆς Κυ- πριακῆς Μεταλλευτικῆς Ἑταιρείας. Ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης εἶπεν ὅτι διὰ τῆς ὑλικῆς ἀναπτύξεως καὶ τῆς ἐξασκήσεως ἐργατῶν ἡ Ἑταιρεία ἐπέφερε μεγάλα ὀφέλη εἰς τὴν Κύπρον καὶ συνε- χάρη θερμῶς τὸν κ. Μὰτ ἐπὶ τῇ συμπληρώσει μιᾶς τόσον έξαι- ρετικῆς Τεχνικῆς Σχολῆς εἰς µίαν τόσον ὡραίαν τοποθεσίαν, ἡ σχολἡ εἶπεν, ἀποτελεῖ ἕνα θαυµάσιον μνημεῖον διὰ τὸν πα- τέρα του. Ἡ Λαίδη Φοὺτ συνοδευοµένη ἀπὸ τὴν δεσποινίδα Σάρα Φοὺτ καὶ τὸν Λοχαγὸν Ιαν Μακκάῦ, κ. Μπέρτζιες, ὁ κ. Λί- Ώμπερ καὶ ἡ Διευθύνουσα ᾿Αδελφὴ καὶ οἱ Ἱατροί. Ἡ ὁμὰς περιώδευσε τοὺς θαλάμους τοῦ νοσοκομείου ὅπου ἡ Λαίδη Φούτ, ἡ ὁποία ὠμίλησε πρὸς ὅλους τοὺς ἀσθενεῖς, συνήντησε µέλη τοῦ Προσωπικοῦ. Μετὰ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ κυρίου τµήµα- τος τοῦ νοσοκομείου ἡ Λαίδη Φοὺτ ἐπεσκέφθη ἐπίσης τὰ διαµε- ρίσµατα τῶν νοσοκόμων, τὸ μαγειρεῖον καὶ τὸ πλυντήριον προτοῦ µεταθῇ διὰ γεῦμα εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ κ. καὶ τῆς κ. Μπέρ- τζιες τῆς Κυπριακῆς Μεταλλευτικῆς 'Ἑταιρείας, Λίγα λόγια πρὸς τοὺς μαθητὰς τῆς Τεχνικῆς Σχολῆς Λεύκας ἀπὸ τὸν Κυθερνήτην καὶ τὴν Λαίδην Φούτ. Ἡ Λαίδη Φοὺτ καὶ ἡ θυγάτηρ της Δὶς Σάρα Φοὺτ ἐπισκέπτον- ται νεαρὸν ἀσθενῆ τοῦ Νοσοκομείου Πεντάγυιας. εἷς Μόάλταν Ὁ κ. Δ. Α. Σιέππερντ, ᾽Α- ναπληρωτὴς Δημοσιονομικὸς Ὁ ᾿Αναπληρωτὴς μι ὁς Σύμόουλος τοῦ Δημοσιονομικὸς ων ζητημάτων, Ὁ κ. Σιῤπ. Γραμματεὺς Ἰρνρ ὑπὸ πολλᾶς ἰδιάτητος, Μετατίθ εται μεταξὺ τῶν ὁποίων ὡς Ἔπαρ- χιακὸς Διοικητὴς καὶ Διοικη- τὴς Συνεργατικῆς ᾿Αναπτύξε- ὡς, θὰ ἀναχωρήσῃ ἀπὸ τὴν Κύ- προν διὰ τὴν Μάλταν περὶ τὰ τέλη τοῦ τρέχοντος µηνός, ο κος ος ἃ Ν δὸ -ἃ σ ὃ ΚΥΠΡΙΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΔΡΟΜΩΝ ΥΤΟΣ ὁ χαρακτηριστικὸς τύπος Κυπρίου τῆς χωριὰ ποὺ συνορεύουν μὲ τὸ δρόµο καὶ μὲ τὴ ὀοήθειά παλαιότερης γενηᾶς εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺᾳ πολ- τους ἔγιναν ἤδη ὁδικὰ θελτιωτικὰ ἔργα ὅπως εὖθυ- λοὺς ἐργάτες ποὺ ἀπασχολοῦνται στὰ Θελτιω- Ὑραμμίσεις, μικρὰ καὶ μεγάλα γεφύρια, μεταξὺ τῶν τικὰ ἔργα στὸ δρόµο Λευκωσίας--Λεμεσοῦ. '. ὁποίων καὶ τὸ γεφύρι Μαρί, ποὺ εἶναι ἀπ᾿ τὰ µεγαλύ- Οἱ ἐργάτες αὐτοὶ προέρχονται συνήθως ἀπὸ τερα στὴν Κύπρο. ΤΡΙΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες Τ.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Χορευτικοὶ ρυθμοὶ 1.00 Μεσημεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 2.30 Παιδικὴ Γωνιὰ 2.50 Μπολέρο 6.00 ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.30 Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Τὸ Μυθιστόρηµα 8.15 ᾽Απ᾿ ὅλο τὸν κόσμο 8.45 Ί00η ἐπέτειος τῆς γέννη- σης τοῦ Μπιζὲ 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6.50 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.12 Δελτίον Εἰδήσεων 7.390 Ὁ ᾿Εντμοῦντο Ρὸς 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 2.00 Δίσκοι στὴν τόχη 5.30 Παιδικἡ Γωνιά 5.50 Ἑλληνικοὶ χοροὶ 6.00 Εὔθυμη Μισὴ Ώρα 6.30 Μουσικὴ ἀπὸ κιν. ἔργα 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.30 Ἰατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν δ.00 Ῥωτᾶτε κι ἀπαντοῦμε 8.15 ᾿Απ᾿ ὅλο τὸν κόσµο δ.45 “Ωρα τῆς Όπερας «Λοεγκρὶν» (Βάγνερ) 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΠΕΜΠΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες Τ.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Γνωστὲς ὀθερτοῦρες 1.00 Μεσηµεριάτικη µουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ελληνικὰ τραγούδια 2.00 Ελληνικὰ τραγούδια 5.30 Ἡ λέπρα (ὁμιλία) 6.00 ᾿Απ᾿ ὅτι διαθάζω 6.10 Λαϊκά τραγούδια 6.30 ᾿Ι[ατρὸς τῆς Οἰκογενείας 6.45 Τὸ Λάτιν Τρίο 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.30 Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Τὸ Μυθιστόρημα 8.15 ᾿Ἐλαφρὰ Κλασ. Μουσικὴ 8.45 Γράµµα ἀπὸ τὸ Λονδῖνο 9.00 Μουσικὴ χοροῦ 9.30 Δημοτικὰ τραγούδια 9.20 Δελτίον Εἰδήσεων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΟΚΤΩΡΡ. 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 1.42. Μουσικὴ τῶν Στράους 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.30 Ώρα τῆς Γυναίκας 3.50 ᾽Αμερικανικὴ μουσικἡ 6.30 Τὰ κινημ. ἔργα τῆς προσεχοῦς ἑθδομάδος 6.45 Τρίο Λὸς Καρίμπες 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.20 Μουσικἡ στὸ κιν. ὄργανο 7.30 Ματ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν δ.00 Οἱ φυσικοί µας πόροι δ.12 ᾿Απ᾿ ὅλο τὸν κόσμο δ.42 Κλασσικὴ μουσικὴ κατὶ ἐκλογὴν ἀκροατῶν, 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΣΑΒΒΑΤΟΝ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες ἝἙλληνικὰ Προγράμματα τῆς Κ.Ρ.Υ. 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 1.45 Γνωστὲς: μελωδίες 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Δημοτικὰ τραγούδια 5.30 Παιδικὴ Γωνιὰ 5.50 ᾿Εμθατήρια 6.00 Φίλοι στὸ ἐξωτερικὸ 6.30 ᾽Απὸ τὸν τύπο τῆς Ἑλλάδος 6.40 Μουσικἡ τοῦ Καυκάσου 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.15 Τσιάρλυ Κοὺντζ (πιᾶνο): 7.30 Κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 7,55 Ποδοσφ. ἀποτελέσματα 8.00 Τὸ Μυθιστόρημα 8.15 Μουσικὸ ἈΣταυρόλεξο 8.45 Διήγημα 9.00 Παληὲς Ἓλλην. ἐπιτυχίες 9,30 Μουσικἡ χοροῦ 9.20 Δελτίον Εἰδήσεων ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 7.00 Πρωϊνοὶ ρυθμοὶ 8.Ο0 Δελτίον Εἰδήσεων δ.12 Ἕλλην, καὶ Εὐρωπ. τραγούδια 900 Κυριακάτικη πρωϊνὴ συναυλία 10.00 Θρησκευτικὸ ἡμίωρο 10.30 Κύπριοι Καλλιτέχναι 11.00 Πρωϊνὲς μελωδίες 11.30 Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 19.10 Ἑλληνικοὶ χοροὶ 12.30 Θέατρο 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 1145 Μελωδίες ἀκκορντεὸν 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὲς μελωδίες 5.390 Παιδικὴ Γωνιὰ 5.250 Ἠλεκτρικὸ ὄργανο 6.00 ᾿Ελαφρὰ ἄλασ. μουσικὴ 6.30 Εὔθυμη Μισὴ “Ωρα 7.ΟΟΔελτίον Εἰδήσεων 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Τὸ Μυθιστόρημα 8.15 Ἐένα ᾽Αστέρια δ.45 Ἕλληνες στὴν Βρεττα- γία: Κ. Τρυπάνης 9.00 Διάσημοι Βιρτουόζοι Φρίτς Κράϊσλερ, θιολὶ 9.40 “Ελληνικὲς καντάδες 9.20 Δελτίον Εἰδήσεων ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Διάσημοι σολίστες 1.00 Μεσηµεριάτικη µουσικἠ 9.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑληνικὰ τραγούδια 5.30 “Ωρα τῆς Γυναίκας 5.50 Δελτίον τιμῶν 6.00 Μιά ματιὰ γύρω. στὸν κόσμο 6.10 ᾿ΟὈρχήστρα Ζέλινκα 6.30 ᾿᾽Αθλητικὸ 2Όλεπτο 6.45 Εὐρωπαϊκὴ μουσικὴ 7.00 Εἰδήσεις «καὶ Σχόλιον 7.20 Γρήγοροι ρυθμοὶ 7.30 Κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν δ.00 Θέατρο 8.90 ᾽Αντρὲς Σεγκόδια 8.45 ᾿Ορχήστρα χοροῦ Κ.Ρ.Υ. 9.00 Ἑτοιμασίαι τοῦ χειμῶνος 9.15 Ἑλληνικὲς μελωδίες 9.20 Δελτίον Εἰδήσεων ΤΡΙΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Χορευτικοὶ ρυθμοὶ 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.30 Παιδικἠ Γώνιὰ 5.50 Ρυθμοὶ ρούμπας 6.00 Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 6.40 ᾿Απὸ κινηµ. ἔργα 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7,30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Τὸ Μυθιστόρημα 8.15 ᾿Απ΄᾿ ὅλο τὸν κόσμο 6.45 Ἡ Συναυλία τῆς Τρίτης 9.50 Λελτίον Εἰδήσεων ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.12 Δελτίον Εἰδήσεων 7,30 ᾿Ὀρχήστρα Μπόμπυ Χάκκετ 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικοὶ δίσκοι 5.90 Παιδικἡ Γῶνιὰ 5.50 Ἑλληνικοὶ χοροὶ 6.00 Εὔθυμη Μισὴ “Ώρα. 6.30 Ὀρχήστρα Χέλμουτ Ζαχαρίας 7.00 Εἰϊδήσεις καὶ ᾿Σχόλιον 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν δ.00 Ρωτᾶτε κι ἀπαντοῦμε 8.15 ᾿Απ' ὅλο τὸν κόσµο 8.45 “Ωρα τῆς Οπερας «Λοεγκρὶν» (Βάγνερ) 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΠΕΜΠΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.12 Δελτίον Εἰδήσεων 7,30 Ορχήστρα Τὲντ Χἠθ 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 210 Ἑλληνικὰά τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5,30 ᾿Ἐπιστημονικὰ χρονικὰ 6.00 ᾽Απ΄ ὅ,τι διαθάζω 6.10 Λαϊκὰ τραγούδια 6.90 ᾿Ιατρὸς τῆς Οἰκογενείας 6.45 Μουσικἡ τῆς Βραζιλίας 7,00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7,30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Τὸ Μυθιστόρημα 8.12 Ἐλαφρὰ Κλασ. Μουσικἡ 8.4 Γράμμα ἀπὸ τὴν ᾿Αθήνα 9,00 Μουσικἡ χοροῦ 9.30 Τρίο Μπὲλ Κάντο 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΝΟΕΜΒΡ. 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Μουσικἡ µπαλέττου 1.00 Μεσηµεριάτικη μµουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.30 ὍὭρα τῆς Γυναίκας 5.50 ᾽Αμερικανικὴ μουσικὴ 6.30 Τὰ κινηµ. ἔργα τῆς προσεχοῦς ἑθδομάδος 7,00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.20 Μουσικἡὴ στὸ κιν. ὄργανο 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν δ.00 Οἱ φυσικοί µας πόροι δ.15 ᾿Απ' ὅλο τὸν κόσμο 8.45 Κλασσικὴ μουσικἡ κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΞΣΑΒΒΑΤΟΝ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 6.20 Πρωϊνὲς᾽ μελωδίες Ὅτ.15δ Αελτίον Εἰδήσεων 7.90 Μάμπο 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 500 Δημοτικὰ τραγούδια 5.390 Παιδικὴ Γωνιά 5.50 Ἐμθατήρια 6.00 Φίλοι στὸ ᾿Εξωτερικὸ 6.30 ᾿Απὸ τὸν τύπο τῆς Ἑλλάδος 6.40 Μουσικὴ τζιὰζ 7.00 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 7.55 Ποδοσφαιρικὰἁ ἁποτελέ- σµατα 8.00 Τὸ Μυθιστόρημα 8.15 Μουσικὸ σταυρόλεξο 8.45 ᾿Απὸ κινηµ. ἔργα 900 Ελληνικὲς ἐπιτυχίες 9.30 Μουσικὴ χοροῦ ϱ 50 Δελτίον Εἰδήσεων ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 7,00 Πρωϊνοὶ ρυθμοὶ 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.15 Ἕλλην. καὶ Εδρωπ- τραγούδια 9.00 Κυριακάτικη πρωϊνὴ συναυλία 10.00 Θρησκευτικὸ ἡμίωρο 10.30 Κύπριοι Μαλλιτέχναι 11.00 Πρωϊνὲς μελωδίες 11.30 Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 12.10 Δημοτικά τραγούδια 12.30 Θέατρο 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὲς μελωδίες 5.30 Παιδικὴ Γωνιὰ 5.20 Πάσο ντόμπλε 6.00 Ελαφρά ἕλασ. Μουσικὴ «6.30 Εὔθυμη Μισὴ Ώρα 7,00 Δελτίον Εἰδήσεων (Τ15 Χαθανέζικες μελωδίες 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Τὸ Μυθιστόρημα 6.15 ᾿Απ᾿ ὅλο τὸν κόσµο 8.45 Ἕλληνες στὴ Βρεττανία 900 ᾿Ἐκλεκτοὶ Δίσκοι 940 Ἑλληνικὲς καντάδες 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7,15 Λελτίον Εἰδήσεων 7.30 Διάσημοι Σολίστες 1:00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 1.45 ᾿Ορχῆστρες χοροῦ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Εληνικὰ τραγούδια 5.30 Ωρα τῆς Γυναίκας Ρ.50 Δέλτίον τιμῶν 6.00 Μιὰ ματιὰ γύρω στὸν κόσμο 6.30 ᾿Αθλητικὸ 2Όλεπτο 6.45 Τσιγγάνικη μουσικὴ 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7,20 Σάµπες 7.930 Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Θέατρο 8.30 Μουσικἡ τσιέλλου 8.45 ᾿Ορχήστρα χοροῦ Κ.Ρ.Υ. 9.00 Βιθλιοκρισία 9.15 Ἑλληνικὲς μελωδίες 9,50 Δελτίον Εϊἰδήσεων ἜἜκδοσις Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων ΕΛΛΗΝΙΣ ΠΡΙΜΑΝΤΟΝΑ ΕΙΣ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΟΥ ΜΙΠΝΠΗΣ Ἡ κ. Μαρία Μενεγκίνι Κάλ- λας διάσηµη Ἑλληνὶς πριµαντόνα, ἐπεσκέφθη τελευ- ταίως τὰ στούντιο τοῦ Βρεττα- νικοῦ Ραδιοσταθμοῦ διὰ νὰ δώ- ση συνέντευξιν διὰ τὸ Ἕλληνι- κὸν Πρόγραμμα τοῦ σταθμοῦ. Ἡ Κάλλας εὑρίσκετο εἰς τὸ Λονδῖνον τὸ θέρος τοῦ 1958 διὰ νὰ λάθη µέρος εἰς τὰς τελετὰς ἐπὶ τῇ ἑκατοστῇ ἐπετείῷ τῆς Βασιλικῆς Όπερας ᾖΚόδεντ Γκάρτεν. Ἡ ἑκτέλεσις τῆς Κάλλας εἰς ἕνα ἀπὸ τοὺς µεγαλυτέρους ρόλους της, τὴν Βιολέττα τῆς Τραθιάτας τοῦ Βέρντι, κατεχει- ῥροκροτήθη ἀπὸ τὸ ἀκροατήριον εἰς τὴν Όπεραν καὶ µετεδόθη ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ τὸν Ραδιο- σταθμὸν Μπὶ Μπὶ Σὶ ὑπὸ τῆς Ὑπηρεσίας ᾿Εσωτερικοῦ ἑνῶ οἱ Πράξεις | καὶ Ι1 μµετεδόθη- σαν ὑπὸ τῆς Γενικῆς Ὕπερπον- τείου Ὑπηρεσίας. Πατὰ τὴν παραμµονήν της εἰς τὸ Λονδῖνον ἡ κ. Κάλλας ἔδώσεν ἐπίσης συνέντευξιν διὰ τὴν Βρεττανι- κὴν Τηλεόρασιν. «Ὑπέροχη» -- «θυελλώδης»--. «μυθώδης» -- τέτοια ἐπίθετα καὶ ἄλλα παρόμοια παρουσιά- σθησαν εἰς τοὺς τίτλους τῶν ἐφημερίδων κατόπιν τῶν ἔμφα- γίσεων τῆς Μαρίας Κάλλας, αἱ ὁποῖαι ἔγραφον ἐπαίνους διὰ τὴν ἐξαίρετον φωνὴν καὶ τὴν δυναμικὴν προσωπικότητα µι- ἂς ἀπὸ τὰς καλυτέρας σοπρά- νο τοῦ κόσμου. Ακόμη καὶ οἱ κριτικοὶ οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι δι- ατεθειµένοι νὰ προφέρουν τὴν λέξιν «ἀλάνθαστη» συμφωνοῦν γενικῶς ὅτι ἡ «συνολικἡ ἐκτέλε- σις» τῆς Μαρίας Κάλλας δὲν εὑρίσκει ὅμοιον, «Μὲ τὴν Κάλλας», γράφει ἕνας κριτικὸς μετὰ ἀπὸ πρὀσ- φατον ἐμφάνισίν της εἰς τὸ Λον- δῖνον, «ἡ μµουσικἡ καὶ τὸ δρᾶ- μα, ἡ εὐαισθησία καὶ ἡ τεχνικὴ συµθαδίζουν... κατέστησε τὸν ἑαυτόν της τὴν «κορυφαίαν πριµαντόνα» τῆς δεκαετίας μας». Ἡ Μαρία Αννα Σοφία Και- κιλία Καλογεροπούλου ἐγεννή- θη τὴν 2αν Δεκεμθρίου 1923 εἰς Μέαν Ὑόρκην ἀπὸ Έλλη- γες γονεῖς οἱ ὁποῖοι εἶχον µετα- ναστεύσει ἀπὸ τὰς ᾿Αθήνας πρὸ τεσσάρων μόλις μηνῶν, Αρχισε νὰ παίρνῃ µαθήµα- τα μουσικῆς καὶ φωνητικῆς εἰς ἡλικίαν ὀκτὼ ἐτῶν καὶ ἀνεκά- λυψεν ὅτι «ὅταν τραγουδοῦσα, πραγματικὰ μὲ ἀγαποῦσαν». Ἡ οἰκογένειά της ἐπέστρεψεν εἰς ᾿Αθήνας τὸ 1936 καὶ ἡ Μα- ρία ἔτυχεν ὑποτροφίας τοῦ Ἐθνικοῦ Ὠδείου καὶ ἔκαμε τὸ ντεποῦτο της εἷς ᾿Αθήνας εἰἲς ἡλικίαν δεκαεννέα ἐτῶν. ᾿Επέ- στρεψεν εἰς Νέαν Ὑόρκην μετὰ τὸν πόλεμον καὶ συνέχισε τὰς σπουδάς της. Τὸ 1947 µετέθη εἰς ᾿Ιταλίαν καί, ἀφοῦ ἀπερρίφθη εἰς τὴν ΛΔὰ Σκάλα, ὅπου ἀργότερα εἷ- χε μερικοὺς ἀπὸ τοὺς µεγαλυ- τέρους θριάµδους της, ἑἐτρα” γούδησεν εἰς τὴν Βερόνα. ᾿Εδῶ συνήντησε τὸν ᾿Ιταλὸν ἐπιχει- ρηµατία Μπαττίστα Μενεγκίνι, Ἡ Μαρία Κάλλας. τὸν ὁποῖον συνεζεύχθη τὸ 1949 καὶ τὸν μαέστρο Τούλλιο Σέ- Ραφιν, ὁ ὁποῖος τὴν εἰσήγαγεν εἰς τὴν ὅπεραν εἰς τὴν Βενετίαν καὶ τὸ 1948 τὴν προέτεινε διὰ τὸν ρόλο τῆς ἘΕλθίρας εἰς τοὺς ουριτανοὺς ὅταν ἡ ὑψίφωνος ποὺ ὑπεδύετο τὸν ρόλον ἠσθέ- νησε. Αὐτὸ ἀπετέλεσε καμπὴν εἰς τὴν σταδιοδροµίαν της ἡ ὁποία ἀπετελεῖτο ἀπὸ συνεχεῖς θρι- άµόους. Ἡ Κάλλας ἐτραγού- ὅησε διὰ πρώτην φορὰν εἷς τὸ Λονδῖνον εἰς τὸν ρόλον τῆς Ἡόρμας εἰς τὴν ὁμώνυμη ὅπε- ρα τοῦ Μπελλίνι τὸ 1953, Ἡ τραγουδίστρια Βάλερυ Μά- στερς, ποὺ λαμθάνει συχνὰ μµέ- ρὸς εἰς προγράµµατα τοῦ Μπὶ Μπὶ Σί, κ ἀ 8 ι1ΝΟΡΙ2ΕΤΕΟΤΙ Ἡ ἴδιωτικὴ καὶ δηµοσία δαπάνη ἐν Κύπρῳ ἀνῆλθεν ἀπὸ ε7ΤΙ,/7 ἑκατομμύρια τὸ 1956 εἰς 585,9 ἑκατομμύρια τὸ 1957 καὶ τοῦτο ἐξηγεῖ τὴν μεγάλην αὔξησιν εἰς τὰς εἰσαγωγὰς καταναλωτικῶν ἀγαθῶν γενικῶς καὶ ἴδιαι- τέρως ἀγαθῶν ὡς ψυγείων καὶ ἀὐτοκινήτων. Ἡ παρουσία μεγάλου ἀριθμοῦ στρατευμάτων καὶ τῶν οἰκογενειῶν των εἰς Κύπρον ὑπῆρξεν ὑπεύθυνος διὰ τὴν ζωηρὰν ἀνάπτυξιν τοῦ ἐμπορίου διανομῆς καὶ ἔξυπηρε- τήσεως κατὰ τὰ τελευταῖα τρία ἔτη, ἐνῷ ἡ ἀνώμαλος κα- τάστασις ὡδήγησεν εἰς ηὐξημένην ἁπασχόλησιν ὑπὸ τῆς Κυθερνήσεως. Αἱ καταθέσεις εἰς τὰς Τραπέζας ἐν Κύπρῳ ηὐξήθησαν ἀπὸ {9μ ἑκατομμύρια τὸ 1950 εἰς 532 ἑκατομμύρια τὸ 1957--ἐσημειώθη δηλαδὴ αὔξησις 239,3 τοῖς ἑκατόν. Ἐν συσχετισμῷ πρὸς τὸ Διεθνὲς Γεωφυσικὸν Ἔτος, τὸ ὁποῖον ἤρχισε τὴν Ίην ᾿Ιουλίου, 1957, καὶ θά συνεχισθῇ µέχρι τέλους τοῦ 1958, ἐπιστήμονες ἐξ 60 περίπου χωρῶν συμμετέχουν εἰς µίαν διεθνῶς σχεδιασθεῖσαν καὶ συντονι- σθεῖσαν προσπάθειαν πρὸς ἀνάπτυξιν καὶ ἔντασιν τῶν πα- ρατηρήσεων ἐπὶ τῶν φυσικῶν φαινομένων τῆς Γῆς. Ὑπάρχουν περὶ τὰ ἓξ καὶ τρία τέταρτα ἑκατομμύρια μηχανοκίνητα ὀχήματα κυκλοφοροῦντα ἐν Βρεττανίᾳ, ἐκ τῶν ὁποίών τρία καὶ τρία τέταρτα περίπου ἑκατομμύρια εἶναι αὐτοκίνητα καὶ ἓν καὶ ἓν τέταρτον ἑκατομμύρια εἶναι μοτοσυκλέτται. Τὸ 1950 ὁ ἀριθμὸς τῶν προσώπων τῶν ἀπασχολουμέ- νων εἰς οἰκοδομικὰς ἐργασίας ἐν Κύπρῳ ἀνήρχετο εἰς 6.830 καὶ τὸ 1953 ἀνῆλθεν εἰς 16.000 περίπου ἐνῷ κατὰ τὸ 1955, 1956 καὶ 1957 ὑπολογίζεται ὅτι ὑπερέόη τὰς 20.000. Τὰ προϊόντα τῶν ἐν Κύπρῳ θιομηχανιῶν καταναλίσκον- ται κατὰ µέγα µέρος ἐπιτοπίως καὶ µόνον μικρὸν µέρος τούτων ἐξάγεται. Ὁ ἁἀριθμὸς τῶν μηνιαίως πληρωνομένων Κυθερνητικῶν ὑπαλλήλων ηὐξήθη ἀπὸ 5.807 τὸ 1950 εἰς 7.951 τὸ 1955 καὶ 10.492 τὸ 1927. -- Πλέον τῶν 907 τῶν κατοικιῶν εἰς ἀγροτικὰς περιοχὰς τῆς Βρεττανίας διαθέτουν διασώληνωμένην ὑδατοπρομή- θειαν ἢ εὑρίσκονται πλησίον κέντων ὑδατοπρομηθείας, ΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ΣΙΑ ΒΟΥΝΑ ΤΟΥ ΤΡΟΘΛΘΙΣ Σ ΑΝ μικρὰ ἀγροτόσπιτα μοιάζουν μᾶλλον τὰ ξωκκλησάκια ποῦναι σκορπισµένα στὶς πλαγιὲς καὶ τὶς κορφὲς τῶν 6ου- νῶν τοῦ Τροόδους, Σὰν γνωρίσης ὅμως τὸ ἀσυνήθιστο ἔξωτε- ρικό τους τὰ ξεχωρίζεις πιὰ εὔκολα. Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ γνωστὰ εἶναι τὸ ξακουστὸ παρεκκλῆσι τοῦ “Αη Βικόλα, δυὸ ὧρες περίπου μὲ τὰ πόδια ἀπὸ τὴν Κακο- πετριά, στὸ μισὸ δρόμο πρὸς τὸ μεταλλεῖο τοῦ Χρωμίου. Ἓνας γέρος παπᾶς ποὺ μένει κάτω στὸ χωριὸ θὰ σᾶς δώση μὲ προ- θυµία τὸ κλειδὶ γιὰ νὰ μπῆτε στὸ ξωκκλῆσι. Μὴν ζητήσετε ὅμως ν΄ ἀνοίξετε κατὰ τὸν συνηθισμένο τρόπο. Πάνω ἀπ᾿ τὴν παπα σσ λος β ο πο κέςος οώντἩ α λα λεν ορ νότσδ 8 ..ἆ ιά Μο ολ νὰ 1 -ϕ ων) αι ΤΑ ΕΡΗΜΟΚΚΛΗΣΙΑ Εἶναι στὰ ἐρημοκκλήσια ποὺ γκρεµίζονται θλιµµένες Παναγιές, χλωμὲς εἰκόνες, καὶ μοναχά ἀγαπᾶνε τὰ ἀγριολούλουδα, κρινάκια, κυκλαµιές, σπάρτα, ἀνεμῶνες,. ᾿Σὰ θυµιατήρια ἀγροτικὰ κι ἐφήμερα, σκόρπια ἢ δεµένα σ᾿ ἄτεχνο στεφάνι, τὴν ἄνθινή τους τὴν ψυχἠ σκορπίζουνε ψυχοµαχώντας σ᾿ ἄῦλο λιθάνι. Αχ ! ὅποιος πάει ἐκεῖ μὲ τ᾿ ἀγριολούλουδα, στὸ πρῶτον ἄγγιγμά του ἀνοίγει ἡ πόρτα ποὺ ὁλόγυρα οἱ φωλιὲς τὴν ἐπλουμίσανε, τῆς λησμονιᾶς τὴν κέντησαν τὰ χόρτα. ᾿Ανοίγει ἡ πόρτα ἔτσι ὅπου συνήθισε νὰ τὴν ἀνοίγη µόνον ὁ ἀγέρας, σάµπως νὰ τὴν ἀνοίγη ἡ Παναγιά, μὲ τὴν ἀνησυχία γλυκιᾶς μητέρας, χαροκαμένης γριᾶς ποὺ τὴν λησµόνησαν στὸ ἕρμο φτωχικό της καὶ προσµένει κάποιους νὰ ᾿ρθοῦνε πἐρ᾽ ἀπὸ μιὰ θάλασσα αἰώνια σκοτεινή, φουρτουνιασµένη... ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ πόρτα εἶναι ἡ τρύπα τοῦ «μάνταλου» ποὺ ἂν δὲν τὸ σπρώξης δὲν μπορεῖς ν᾿ ἀνοίξης ὅσο κι ἂν προσπαθήσης. Ὁ Αης Μικόλας ἀξίζει τὸν κόπο τοῦ προσκυνητῆ γιατὶ τὸ ἐσωτερικὸ εἶναι καλυμμένο ἀπὸ τοιχογραφίες ἁγίων ποὺ στὸ θαμπὸ φῶς τῆς ἐκκλησιᾶς λὲς καὶ παίρνουν. μιά μυστηριακὴ ζωντάνια. Ἡ πολύτιμη εἰκόνα τοῦ παρεκκλησιοῦ, ποὺ κόντεψε νὰ τὴν κλέψουν κάποτε, εἶναι τώρα προφυλαγμένη στὴ θέσι της ἀπὸ ἕνα θαρὺ ξύλινο πλαίσιο ποὺ εἶναι πολὺ µεγάλο γιὰ νὰ περάση ἀπὸ τὴν πόρτα. Δυστυχῶς ἡ εἰκόνα αὐτὴ στὸ θαμπὸ φῶς χάνει λίγο ἀπὸ τὴν ὀμορφιά της. Στὰ πιὸ πολλὰ παρεκκλήσια αὐτὴ ἡ θαμπὴ σκοτεινιὰ αὖ- ξάνει τὴν γοητεία τους σὰν ὁ ἐπισκέπτης μελετᾶ στὶς ἁπόμερες γωνιὲς τὶς. µισόσθυστες ζωγραφιές, τὰ σκαλισµένα στασίδια καὶ ἀναλόγία ἢ ἀκόμη εὐλαθικὰ προσπερνᾶ ἕναν πιστὸ παρα- δοµένο στἠν προσευχή.... Ὑπάρχουν πολλὰ παρεκκλήσια μὲ τὶς σκοτεινὲς στέγες στὰ θουνἀὰ τοῦ Τροόδους. Στὴν περιοχἡ Κακοπετριᾶς καὶ Γα- λάτας θὰ συναντήσετε τρία κοντὰ στὸ δρόµο καὶ λίγο παρα- κάτω στὴν ὄχθη τοῦ ποταμοῦ ἄλλα τέσσερα. Ὅλα ἔχουν τὴν ὄψι ἀγροτόσπιτων κι αὐτὸ μάλιστα τὸ χαρακτηριστικὸ τὸ ἔχουν καὶ μερικὰ μεγαλύτερα μοναστήρια τῆς περιοχῆς. Τὸ καλύτερο παράδειγµα εἶναι ἀσφαλῶς τὸ µοναστήρι τῆς Τροοδίτισσας λίγο πιὸ πάνω ἀπὸ τὸν Πρόδρομο Ὅπως εἶναι κτισμένο στὴν ποδιὰ τοῦ Θουνοῦ κάτω ἁπὰ τὸν δρόµο δείχνει στὸν ἐπισκέπτη µόνο τὶς στέγες του στὴν ἀρχή. Κι ἔτσι δίνει τὴν ἐντύπωσι συμπλέγματος ἀγροτόσπιτων ἢ ἀρχον- τικῆς ἀγρέπαυλης. Σὰν πλησιάσης ὅμως καὶ δεῖς τοὺς σιδε- ρένιους σταυροὺς θὰ καταλάδης ποῦ θρίσκεσαι κι’ ἀφοῦ κατέ- 6ης τὴν ὁμαλὴ πλαγιὰ καὶ φτάσης στὴν ἀψιδωτὴ εἴσοδο θὰ θαυµάσης τὴν γαλήνη ποὺ θασιλεύει κάτω ἀπὸ κεῖνες τὶς σκο- τεινὲς στέγες, Πυροσθέστης μὲ ὁὀθόνινον σωλῆνα ἐπ᾽ ὤμου, κατέρχεται ἀπὸ τὴν περιστροφικὴν κλίμακα μετὰ ἀπὸ ἐπίδειξιν ταχυτάτης ἀνό- δου του εἰς ὑψηλὸν κτίριον. Πυροσθέσται ἐπιδεικνύουν μερικάς ἀπὸ τὰς ἐργασίας τῆς Πυ- ροσθεστικῆς ᾿Επειγουσῶν ᾿Αναγκῶν. Ἡ ἑξάρτυσις τῆς πυροσθε- στικῆς αὐτῆς, φῶτα, συσκευαὶ ὀξυγόνου κλπ κατεσκευάσθη ἀπὸ τοὺς συγκολλητὰς καὶ τοὺς μηχανικοὺς τῆς Ὑπηρεσίας Ἡ ἔλλειψις ὕδατος εἶναι ἓν ἀπὸ τὰ μεγάλα προθλήµατα τῆς Κυπριακῆς Πυ κατεσκεύασεν ὑδατοδεξαμενὰς εἰς διάφορα ἐπίκαιρα σημεῖα, ἀπὸ τὰς ὁπο'-ο γων, οἱ ὁποῖοι μεταφέρουν 600--700 γαλόνια τὸ λεπτόν. Εἰς τὴν εἶκόνα ἃ ΔΕΞΙΑ) Εἰς μεγάλης κλίµακος πυρκαϊὰς χρησιμοποιοῦνται πολλὰ «ζ: ὅπως ἡ ἀντλία τῆς εἰκόνος ἃ ΕΠΙΛΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΙΠΡΙΑΚΗ) ΕΛΕΥΤΑΙΩΣ ἔγιναν εἰς τὴν Σχολὴν Πυροσθεστῶν Λευκωσίας ἐπιδείξ:ή τῶν μηχανῶν καὶ ἐργάλείων κατασθέσεως πυρκαϊῶν τῆς Κυπριακῆ Πυροσθεστικῆς Ὑπηρεσίας. | Τὰ µέλη τῆς Κυπριακῆς Πυροσθεστικῆς Ὑπηρεσίας ἀπέδειξαν τὰς ἵἱκανί τητάς των ἰδίως κατὰ τοὺς τελευταίους μήνας ὅταν εἰς πλείστας περιπτώσει εὑρίσκοντο εἰς ἐνεργὸν δρᾶσιν καθ’ ὅλον τὸ εἰκοσιτετράωρον. Πρὸ τοῦ 1955 ἡ Κυπριακἡ Πυροσθεστικὴ Ὑπηρεσία, ἀναπόσπαστον τμῆμ τῆς Κυπριακῆς ᾿Αστυνομίας, εἶχε µόνον τρεῖς πυροσθεστικοὺς σταθμοὺς πλήρει λειτουργίᾳ καὶ µόνον τρεῖς συγχρονισµένας πυροσθεστικὰς δι᾽ ὑπη 4 σίαν εἰς ὁλόκληρον τὴν νῆσον. Ἐπὶ τοῦ παρόντος λειτουργοῦν ἐν ὅλῳ 12 πυροσθεστικοὶ σταθμοὶ εἰς ὁ ψ κληρον τὴν Μῆσον. Ὅλοι οἱ σταθμοὶ εὑρίσκονται ἐν λειτουργίᾳ 24 ὥρας εἰκοσιτετράωρον καθ᾽ ὅλας τὰς ἡμέρας τῆς ἑθδομάδος, ἕκαστος δὲ σίαθμὰ διαθέτει ποικίλλοντα ἀριθμὸν πυροσθεστικῶν ἀντλιῶν ἀναλόγως τοῦ µεγέθο του καὶ τῆς περιοχῆς τὴν ὁποίαν ἐξυπηρετεῖ. Ἐπιπροσθέτως οἱ σταθμοὶ δι Εἰς τὴν ἐπίδειξιν παρευρέθησαν Τ σωποι τῆς Κυπριακῆς Αστυνομία εἰκόνα ὁ κ. ἵ. 1. Νήηλ, ᾽Αναπληρί καὶ ὁ Διευθυντὴς ᾿Ιατρικῶν Ὕπηρ στικὴν συσκευήν, τὴν ὁποίαν χρησ' τῆς Πυροσθεστικῆς κ. ὦν ν. ων ο... ο. ον ὰ ν νὰ Ν ο. ν νο ον ον ἂν ο Ρυτοῦ ἔλθει εἰς Κύπρον τὸ 1955 ὑπηρέτησεν ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν εἰς ᾽Αγγλίαν. ρ 1. Χ. Μλάρκ, ἐξετάζουν ἀάναπνευ- , ἐξηγεῖ τὴν χρῆσιν της, ετικῆς Ὑπηρεσίας. Διὰ νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὸ πρόθληµα τοῦτο ἡ Ὑπηρεσία οφέρεται ὕδωρ εἰς τὴν σκηνἡν τῆς πυρκαϊᾶς διὰ μεγάλων µεταλλίνων σωλή- //2σθέσται ἑνώνουν δύο µεταλλίνους σωλήνας διὰ τὸν σκοπὸν αὐτόν, (ΑΝΩ ἔ-κκες) ὕδατος. Εἰς αὐτὰς τὰς περιπτώσεις χρησιμοποιοῦνται ἀντλίαι, ταλυτέραν ἐξυπηρέτησιν. ΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ τουν τὰ πλέον συγχρονισµένα ὄργανα καὶ ἀναπνευστικὰς συσκευάς. Ἡ Ὑπηρεσία διαθέτει 90 ὀχήματα ἀπὸ τῶν μοτοσυκλεττῶν μέχρι τῶν πυ- .θεστικῶν ἀντλιῶν ἑπτὰ τόνων, ἀντλητικῆς δυνάµεως 11.000 Υαλονίων τὸ ττόν. Εἴκοσι ἀπὸ αὐτὰ τὰ ὀχήματα διαθέτουν ἀσύρματον τηλέφωνον ὑψηλῆς γνότητος μὲ ἓξ κύματα τὸ ὁποῖον μπορεῖ νὰ ἑνωθῇ μὲ τὸ σύστημα ἀσυρμά- υ ἐπικοινωνίας τῆς ᾽᾿Αστυνομίας. ᾿Εκτὸξ ἀπὸ τὰς μεγάλης κλίµακος ἐπιδιορθώσεις, αἱ ὁποῖαι ἐκτελοῦνται τῶν Δημοσίων Ἔργων, ἡ Ὑπηρεσία ἐπιτελεῖ τὴν συντήρησιν τῶν ὀχημάτων ς καὶ ἐκτελεῖ ἐπιδιορθώσεις ἐπὶ τῶν διαφόρων ἀντλιῶν καὶ ἄλλων εἰδικῶν Σανημάτων. Ἡ προμήθεια ὕδατος εἶναι ἓν ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα προθλήματα ποὺ ἀντι- τωπίζει ἡ Ὑπηρεσία. Διὰ νὰ ἀντιμετωπισθῇ τὸ πρὀθληµα τοῦτο κατεσκευά- ησαν 60 ὑδατοδεξαμεναὶ χώρητικότητος ἀπὸ 10.000 µέχρι 100.000 γαλλονίων. Ἡ Ὑπηρεσία διευθύνεται ἀπὸ τὸν κ. Δ. Μ. Τέῦλορ, Ο.Β.Ε.,Κ.Ρ.Μ., ὁ ὁποῖος Ρρχαι τῆς Κυθερνήσεως καὶ ἀντιπρό- τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Εἰς τὴν ιοικητικὸς Γραμματεὺς (ἀριστερά), ν οἱ πυροσθέσται, ἐνῷ ὁ Διευθυντὴς Ἐπίδειξις εὐχρήστου ἐλαφρᾶς ἀντλίας. Αἱ φορηταὶ αὐταὶ ἀντλίαι χρησιμοποιοῦν ὕδωρ ἀπὸ ὑδδτοδεξαμενὰς τῆς περιοχῆς. Ἡ περιστροφικἡ κλῖμαξ ἡ ὁποία χρησιμοποιεῖται διὰ τὴν ἄνο- δον τῶν πυροσθεστῶν εἰς ὑψηλὰ κτίρια διὰ κατάσδεσιν πυρ: καϊῶν ἢ διάσωσιν παγιδευµένων προσώπων.