Back

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-11-21

Δήλωσις ὑπὸ τοῦ Πρωθυπουργοῦ γενομένη τὴν Ίχην Νοεμβρίου ταὴ 30ὴν Ὀκτωθρίου ὁ ἐντιμότατος φίλος µου, ὁ Ὑπουργὸς : τῶν ᾿Ἐξωτερικῶν ἐξήγησεν εἰς τὴν Βουλὴν τὴν κατάστα- σιν ἐν σχέσει μὲ τὰς συζητήσεις τοῦ Κυπριακοῦ εἰς τὸ ΝΑΤΟ, καὶ τὴν Ά]ην ᾿Ὀκτωθρίου ἡ Κυθέρνησις τῆς Αὐτῆς Μεγαλειό- τητος ἐξέδωκε Λευκὴν Βίόλον κοινοποιοῦσαν τὰ σχετικἀ ἔγ- Ύραφα. Αὔὕτη καθιστᾷ πλήρως σαφεῖς τὰς εἱλικρινεῖς καὶ συν- εχεῖς προσπαθείας, τὰς ὁποίας καταθάλλομεν διά νὰ καταστή- σωμεν δυνατὴν μίαν διάσκεψιν ἐπὶ τῇ θάσει τῶν συζητήσεων εἰς τὸ ΝΑΤΟ. Ἡ Ἑλληνικὴ Κυθέρνησις ἐξέδωκεν ἀκολούθως δήλωσιν σχολιάζουσαν τὴν Λευκὴν Βίθλον. Μολονότι ἡ Κυθέρνησις τῆς Αὐτῆς Μεγαλειότητος δὲν δύναται νὰ δεχθῇ πλήρως τὸν Ἑλληνικὸν τρόπον ἐκθέσεως τῶν γεγονότων, δὲν νομίζω ὅτι θὰ μὲ ὑπεθοήθει τώρα οἴαδήποτε Ἠπεραιτέρω λογοµαχία ἐπὶ τῶν προσφάτων αὐτῶν ἀἄνταλλα γῶν. Εἶναι σημαντικὸν νὰ παρατη ρήσωμεν ὅτι ἐσημειώθη γενικἡὴ σωμµ- | φωνία ὅτι, οἱαδήποτε καὶ ἂν ἠδύνα- το νὰ εἶναι ἡ ὀρθὴ τελικἡ λύσις, αὔὕ- τη το ἀπίθανον νὰ ἐξευρεθῇ ἁμέ- σως καὶ ἑπομένως ἦτο ἀνάγκη νὰ εὕρωμεν μίαν προσωρινὴν διευθέτη- σιν. Ἐν τούτοις θὰ ἤτο ἀνάγκη νὰ θεθαιωθῶμεν ὅτι ἡ τοιαύτη προσω: ρινὴ διευθέτησις δὲν θὰ ἐπηρέαζε οἰανδήποτε τελικὴν λύσιν. 'ΙΚατέστη σαφὲς ὅτι, παραλλήλως πρὸς τὰς γενικἁς συζητήσεις ἐπὶ τῆς πιθανῆς τελικῆς λύσεως, ἰδιαιτέρα προσοχἡὴ ἔπρεπε νὰ. δοθῇ ὑπὸ τῆς διασκέψεως ἐπὶ τοῦ σημείου τούτου. Ἐλπίζομεν εἰσέτι ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Κυθέρνησις θὰ δυνηθῇ ἐν καιρῷ τῷ δέοντι νὰ προσέλθῃ εἰς τὴν Τράπεζαν τῆς Δια- σκέψεως ἐπὶ τῆς θάσεως ἐἑκείνης, ἥτις οὐσιαστικῶς συνεφωνήθη κατὰ τὰς προσφάτους συνομιλίας τοῦ ΝΑΤΟ. Ἡμεῖς εἴμεθα εἰσέτι πρόθυμοι νὰ παρακαθήσωµμεν εἰς µίαν διάσκεψιν ἐπὶ τῆς θάσεως αὐτῆς. Ὅπως γνωρίζει ἡ Βουλὴ ἡ Ἓλ- ληνικὴ Κυθέρνησις ἐπέτυχε τὴν πε- ρίληψιν εἰς τὴν ἡμερησίαν διάταξιν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν Ἠνω- µένων ᾿Ἐθνῶν ἑνὸς θέµατος ὑπὸ τὸν τίτλον «Τὸ Ζήτημα τῆς Κύπρου». ᾿Εντὸς ὀλίγου δυνάµεθα νὰ ἀναμένωμεν συζήτησιν ἐπὶ τοῦ θέµατος αὐτοῦ. Εἴμεθα ἕἔτοιμοι νὰ διασαφηνίσωµεν τὴν θέσιν µας εἰς τὰ ἄλλα µέλη τῶν Ἠνωμένων Ἐθνῶν. «'διαι- τέρως θὰ ἐξηγήσωμεν τὴν πολιτικήν µας τὴν ὁποίαν θεωροῦμεν ὡς τὸν δικαιότερον συμθιθασμὀν, ὁ ὁποῖος δύναται νὰ ἐπιτευ- χθῇ ὑπὸ τὰς παροῦσας συνθήκας. Θὰ καταστήσωµεν ἐπίσης σαφὲς ὅτι ἔχομεν προσπαθήσει καὶ ἐπιθυμοῦμεν ἀκόμη νὰ δι- ευθετήσωµεν µίαν διάσκεψιν, ἥτις θὰ ἠδύνατο νἁ συξητήση ὄχι µόνον τὴν πολιτικήν µας καὶ τροποποιήσεις εἰς τὴν πολιτικἠν αὐτήν, ἀλλὰ ἐπίσης καὶ οἰασδήποτε ἀπόψεις περὶ μιᾶς µακρο- πνόου λύσεως. Ἐν τούτοις ἡ προσπάθειά µας θὰ εἶναι ἡ ουζή- τησις εἰς τὰ ἨἩνώμένα Έθνη νὰ μὴ δυσχεράνῃ πἐρισσότερον, ἀλλὰ τῷ ὄντι νὰ διευκολύνῃ τὴν σύγκλησιν Διασκέψεως ἡ ὁποία κάποτε ἐφάνη τόσον ἐγγύς. : Στρέφομαι τώρα πρὸς τὴν κατάστασιν εἰς τὴν Νῆσον. Ἡ τρομοκρατία ἐξακολουθεῖ ' καὶ προσφάτως προσέλαδε νέας µορφάς. Επιπροσθέτως πρὸς τὰς ἐπιθέσεις ἐναντίον πε- ριπόλων τῶν Δυνάμεων ᾿Ασφαλείας καὶ στρατιωτικῶν ἐγκατα- στάσεων ἔχει σηµειωθῆ αὔξησις εἷς τὴν δολοφονικὴν θίαν ἐναν- τίον ἀόπλων πολιτῶν. Μετὰ λύπης µου ἀναφέρω ὅτι ἑννέα ἐξ αὐτῶν ἔχουν δολο- φονηθῆ κατὰ τὰς τελευταίας πέντε ἑθδομάδας. Πρὸς ἀντιμε- τώπισιν τῶν µέτρων αὐτῶν ὁ Κυδερνήτης ἐνεργεῖ μὲ τὴν πλήρη ὑποστήριξιν τῶν στρατιωτικῶν του συμθούλων, καταστήσω σαφὲς ἐξ ἀρχῆς ὅτι ἔχομεν πλήρη ἐμπιστοσύνην εἰς τὸν Κυθερνήτην καὶ τοὺς συμθούλους του, τόσον τοὺς πολιτι- Θὰ ἤθελα νὰ -- κοὺς ὅσον καὶ τοὺς στρατιωτικούς. ᾿Οφείλω νὰ προσθέσω μὲ τὴν ἴδίαν ἔντασιν ὅτι ὑπάρχει πληρεστάτη συνεργασία καὶ ἐμ- πιστοσύνη μεταξὺ τῆς πολιτικῆς καὶ στρατιωτικῆς πλευρᾶς. Διάφορα νέα προληπτικἁ μρα ἔχουν ληφθῆ καὶ ἄλλα ἐξακολουθοῦν νὰ λαμθάνωνται, Εἰς ὡρισμένα σημεῖα τὰ μέ- τρα αὐτὰ ἐπέτυχον. Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐνεδρῶν ἐλαττοῦται στα” θερῶς. Ὡς γεγονός, ὀφείλεται εἰς τὰς ἐπιτυχίας αὐτὰς τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ τροµοκράται στρέφονται τώρα εἰς τὰς ἐπιθέσεις ἐναντίον ἀόπλων πολιτῶν. Εἰς τὴν κατάστασιν αὐτὴν παρέχε- ται εἰς τὸν Κυθερνήτην, καὶ θὰ ἐξακολουθῇ νὰ παρέχεται, πᾶσα θοήθεια καὶ ὑποστήριξις, τὴν ὁποίαν χρειάζεται εἰς τὸ διοικη- τικὸν καὶ νομοθετικὸν π΄δίον. Ταυτοχρόνως θὰ ἱκανοποιηθῇ Ἱο πᾶσα ἀνάγκη τοῦ Διευθυντοῦ Ἔπι- χειρήσεων εἰς ἔμψυχον καὶ ἄψυχον ὑλικόν. ο. - Εἴμεθα πεπεισμένοι ὅτι ἡ μεγίστη πλειοψηφία τῶν Κυπρίων ἐκουράσθη «ἐκ τῆς ὅλης καταστάσεως τῆς τρο: µοκρατίας, ἀλλ᾽ ἡ Βουλὴ θὰ ἀντι- λαμθάνεται ὅτι ζοῦν εἰς µίαν ἀτμό- σφαιραν. φόβου. Μέχρις ὅτου δυνη- θῶμεν νὰ :σημειώσώμεν περαιτέρω ᾿. πρὀοδον εἰς τὴν ἐπίθεσιν ἐναντίον υποῦ κακοῦ εἰς τὴν ρίζαν του δὲν θὰ ἐπιτόχωμεν τὴν συνεργασίαν των. Πολλαὶ εἰσηγήσεις, μερικαὶ πολὺ χρήσιμοι, ἐγένοντο εἰς ἐμὲ καὶ εἰς τὸν ᾿Εντιμότατον Φίλον µου, τὸν -Ὑπουργὸν τῶν ᾽Αποικιῶν. Αἱ εἰση- «Ὑήσεις αὐκαὶ ἔχουν διαθιθασθῆ εἰς «τὸν Κυθεῤνήτην τῆς' Κύπρου. Ἐν τού- τοις ὀφείλομεν νά ἐνθυμούμεθα ὅτι ἐνῷ εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ λαμθά:- νωώµεν µέτρα ἀσφαλείας, ὡς εἶναι ἡ ἀπόλυσις τῶν Κυπρίων τῶν ἀπασχο- λουμένων εἰς στρατιωτικἁὰς ἐγκατα- στάσεις καὶ καταυλισμούς, δὲν ἐπι- θυμοῦμεν νὰ καταφεύγωμεν εἰς τι- μωρητικἀ ἐκδικητικά «µέτρα ἐναντί- τον τοῦ πληθυσμοῦ ὡς συνόλου, ἂν καὶ τοιαῦτα µέτρα δυνατὸν νὰ εἶναι “δικαιολογημένα εἷς εἰδικὰς περι- - πτώσεις. --- ᾿Ὀφείλω τώρα νὰ εἴπω μερικὰ λό- για διὰ τοὺς Βρεττανοὺς πολίτας. Θὰ ἤθελα νὰ ἐπαινέσώ τὸ θάρρος των. Εἶναι ὅτι ἔχομεν µάθει νὰ ἀναμένωμεν καὶ ἔχει ἐνισχυθεῖ ὑπὸ τῆς ἐνθουσιώδους προθυµίας τοῦ λαοῦ τῆς χώρας αὐτῆς νὰ ἐργασθῇ ἐθελοντικῶς εἰς τὴν Κύπρον. ᾿Ασφαλῶς τοῦτο θὰ ἐνεποίησεν ἐντύπωσιν εἷς τὴν Βουλήν. Εἰς ἀνακεφαλαίωσιν, νομίζω ὅτι ἡ Βουλὴ καὶ ἡ χώρα δύ- νανται νὰ ἔχουν πλήρη ἐμπιστοσύνην εἰς τοὺς ἀνθρῴπους, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται ἐπὶ τόὀπὀυ. Τοιουτοτρόπως ὑπάρχουν δύο πλευραὶ τῆς πολιτικῆς µας ἐπὶ τοῦ Κυπριακοῦ σήμερον. Αφ’ ἑνὸς μὲν προχωροῦμεν εἰς τὴν ἐφαρμογὴν μιᾶς ἐποικοδομητικῆς πολιτικῆς διὰ πολιτικὴν πρὀοδον εἰς τὴν Κύπρον, καὶ θὰ προχωρήσωµεν ἠρέμως καὶ ἀπροκλήτως εἷς τὰς διευθετήσεις τὰς προνοουµένας ὑπὸ τῆς πολιτικῆς αὐτῆς. Επίσης θὰ ἐξακολουθήσωμεν νἁ ἀναζητοῦμεν πολιτικἠν ἐπὶ τῆς ὁποίας νὰ ὑπάρχῃ συμφωνία ὑφ ὅλων τῶν ἐνδιαφερομένων ἐντὸς καὶ ἑκτὸς τῆς Νήσου, Ἐξ ἄλλου ὅμως δὲν θὰ πτοηθῶμεν ὑπὸ τῆς 6ίας ἢ ἀπειλῆς τῆς 6ίας καὶ θὰ ἐπι- Θθάλωμεν οἰαδήποτε µέτρα εἶναι ἀναγκαῖα διὰ νὰ διατηρήσω- μεν τὴν ἀσφάλειαν καὶ τὴν τάξιν καὶ νὰ προλάδωμεν περαιτέ- . ρω ἀπώλειαν ζωῆς. Δὲν ὑπάρχει ἀντίφασις μεταξὺ τῶν δύο τούτων ἀπόψεων τῆς πολιτικῆς µας. Ἡ εἰρήνη καὶ ἡ ἀσφάλεια εἶναι τὰ µόνα θέδαια θεμέλια διὰ πολιτικἠν πρὀοδον. Θὰ πο- λεμήσωμεν τὴν τροµοκρατίαν μὲ ὅλον τὸ δυνατὸν σθένος, ταυ- τοχρόνως ὅμως θά συνεχίσωμµεν τὰς προσρπαθείας µας διὰ νὰ ἐπιτόχωμεν μίαν πολιτικὴν συμφωνίαν. Θὰ ἤτο µεγάλη θοή- θεια δι ἡμᾶς εἰς τὸ διττὸν τοῦτο ἔργον ἐὰν ἡ Ἑλληνικὴ Κυ- θέρνησις καὶ οἱ Ἕλληνες Κύπριοι ἡγέται διεχώριζον τὰς εὐθύ- νας των ἐκ τῆς ἐκστρατείας τοῦ τρόµου καὶ τῆς δίας εἰς τὴν -νῆσον. ν ος ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕΧΡΙ τὸν τελευταῖο πόλεμο οἱ περισσότεροι Κύπριοι γὲ- ωργοὶ καλλιεργοῦσαν τὰ χωράφια τους μὲ θώδια τῆς νῖό- Ὅπιας ράτσας, ᾿Αντίθετα δὲ. μὲ πολλὲς χῶρες ποὺ χρησιµόποι- οὖν ζῶα γιὰ γεώργικἡ καλλιέργεια, ἰδίως στὴν Απώ Ἄνα- τολή, στὴν Κύπρο χρησιμοποιοῦνται γιὰ ἐργασία στοὺς ἀγρούς κι’ οἱ ἀγελάδες, ποὺ μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν ἐπίσης καὶ γιὰ ἀναπαραγωγή. Μ᾽ ὅλο ποὺ τὰ τράκτορ ἀντικατέστησαν : ή ο κ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2ἱ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 1958 Ε ΤΟ σὲ µεγάλο θαθμὸ τὰ ζῶα στὶς πεδινὲς περιοχὲς γιὰ γεωργικὲς δουλειὲς ὅπως ὄργωμα, ἐν τούτοις τὰ θώδια ἐξακολουθοῦν νἁ χρησιμοποιοῦνται σὲ πολλὰ µέρη τῆς Νήσου ἰδίως σὲ περιοχὲς ποὺ ἡ διάπλασις τῆς γῆς ἡἡ ἔκτασις τῶν χωραφιῶν δὲν εὖνο- οὖν τὴν χρῆσι τράκτορς. Στὴν εἰκόνα µας ἕνα ζευγάρι θώδια σύρει ἐλαφρὸ ἄροτρό εὑρωπαϊκοῦ τύπου ποὺ προτιμοῦσαν πολὺ στὴν Κύπρο πρὶν εἰσαχθοῦν τὰ τράκτορ. Σημαντικὰ ᾿Αρχαιολογικὰ Ἔργα ἀνελήφθησαν κατὰ τὸ παρελθὸν Έτος Η ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ δημοσιευθεῖσα ᾿Ετησία Ἔκθεσις τοῦ Δι- ευθυντοῦ ᾿Αρχαιοτήτων διὰ τὸ 1957 ἀναφέρει, ὅτι κατὰ τὸ ὑπὸ ἐπιθεώρησιν ἔτος--τὸ δεύτερον ἔτος τοῦ Κυθερνητικοῦ προγράµµατος ἀναπτύξεως 1956--6]--εὑρίσκοντο ὑπὸ ἐκτέλεσιν διάφορα ἔργα ἀφορῶντα ἀρχαιότητας, Πέντε ἐκ τῶν ὀκτὼ σχεδίων τῶν σχετιζοµένων μὲ τὸ Τμῆμα, διὰ τὰ ὁποῖα γίνεται πρόνοια εἰς τὸ Πρόγραμμα, εὑρίσκονται ὑπὸ ἐκτέλεσιν. Διὰ τῆς ἐκ 53.000 αὐξήσεως τοῦ ποσοῦ τοῦ παραχωρηθέντος δι ἀνασκαφὰς εἰς Σαλαμῖνα κατέστη δυνα- τὸν νὰ ἀναληφθοῦν τρεῖς χωρισταὶ ἀρχαιολογικαὶ ἐξορμήσεις. Διὰ τῆς δευτέρας κατανομῆς πρὸς θελτίωσιν τῶν δρόμων τῶν ὁδηγούντων εἰς ἀρχαῖα' μνημεῖα συνεπληρώθησαν δύο ση- μαντικὰ ἔργα. Τὸ πρῶτον τούτων εἶναι ἡ ἀνακαίνισις τοῦ δρό- µου τοῦ ὁδηγοῦντος εἰς τὸ Φρούριον Βουφφαθέντο, ὁ ὁποῖος παρηµελήθη ἐπὶ πολλὰ ἔτη. Ἡ ἐργασία αὕτη ἐστοίχισεν εἰς τὸ Τμῆμα 52.385. Τὸ δεύτερον ἦτο ἡ κατασκεὴ ἐντελῶς νέου δρόμου εἰς τὰ ᾿Ανάκτορα Βουνίου ἐκ τοῦ πλησιεστέρου σημείου ἐπὶ τῆς κυ- ρίας ὁδοῦ Λευκωσίας-- Πόλεως. Τοῦτο συνεπληρώθη ὑπὸ τοῦ Τµήµατος ἀντὶ δαπάνης 51.200, Δυνάμει τοῦ σχεδίου πρὸς ἐπίσπευσιν ἐπιδιορθώσεων ὡρι- σµένων σημαντικῶν μνημείων, ἐπετελέσθη καλἡὴ πρόοδος ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἐπείγουσαν ἐργασίαν τὴν διεξαγομένην εἰς τὰ τείχη ᾽Αμμοχώστου. Ἡ Ἔκθεσις ἀναφέρει ἐπίσης ὅτι ἡ συνέχισις τῶν άνασκα- φῶν τοῦ Καθηγητοῦ Σιέφφερ εἰς Εγκωμην-᾽Αλάσιαν κατὰ τὸ φθινόπωρον ὑπῆρξεν εὐπρόσδεκτον ἀποτέλεσμα τῆς θελτιώ- σεως τῶν συνθηκῶν ἐν τῇ Νήσῳ. Ὁ ἼἜφορος τοῦ Τµήµατος ἐπεσκέφθη ἐκ νέου ἓν τῶν τμημάτων τῆς ἰδίας τοποθεσίας ἐπὶ τῆς ὁποίας διενήργησε προηγουμένως ἀνασκαφάς. Δοκιμαστικαὶ ἀνασκαφαὶ ἀνελήφθησαν εἰς Κάτω Πάφον. Ἡ ἀνακάλυψις ἑνὸς σημαντικοῦ, αὐτοτελοῦς κτιρίου εἰς τὴν τοποθεσίαν «Σαράντα Κολῶνες», ἡ ὁποία εὐγενῶς ἐτέθη εἷς τὴν διάθεσιν τοῦ Τµήµατος ὑπὸ τοῦ κ. Ν. Ι. Βικολαῖδη διὰ τὴν διενέργειαν ἀνασκαφῶν συνετέλεσεν εἰς τὸ νὰ ἐνταθοῦν αἱ προσπάθειαι εἰς τὸ σημεῖον αὐτό, ἄνκαι ἡ ἐπικρατοῦσα γνώµη ὅτι ἐπρόκειτο περὶ τοποθεσίας ναοῦ δὲν ἐπεθεθαιώθη. 'Μεταξὺ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν- ἀναφέρει ἡ ᾿Ἔκθεσις --ἡ Μητρόπολις Κυρηνείας ὑπῆρξε καὶ πάλιν ἡ πλέον ὃραστη- ρία ὅσον ἀφορᾶ τὴν προστασίαν τῶν ὑπὸ τὸν ἔλεγχόν της ἆἁρ- Χαίων κτιρίων, συμπληρώσασα μεγάλης κλίµακος ἐπισκευάς εἰς τὴν ἐκκλησίαν Λαγουδερῶν καὶ Αγίου Εὐλαλίου εἰς Καρα- θᾶν. Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπὴ Μόρφου ἀνέλαθε τὴν ἑκτέ- λεσιν μεγάλων ἔργων εἰς τὴν ἐκκλησίαν '᾽Αγίου Μάµαντος, ἡ δὲ Μητρόπολις Κιτίου ἐθοήθησεν εἰς τὴν ἐπιδιόρθωσιν τῆς Ἔκ- κλησίας Κουκᾶ. Τὸ γραφεῖον τοῦ ᾿Εθκάφ ἐσυνέχισε τὰς Φελτι- ώσεις τοῦ Τεμένους Σελιμιγὲ (Αγία Σοφία) ἐν Λευκωσίᾳ. Επιδιορθώσεις εἰς ἐκκλησίας καὶ ἄλλα μνημεῖα μὴ εὑρισκό- µενα ὑπὸ τὴν ἐπιτήρησιν τοῦ Τµήµατος ἔτυχον θοηθείας διὰ χο- ρηγηµάτων ἀνερχομένων συνολικῶς εἰς 51.710, ἐκ τῶν ὁποίων 54/4 δὲν εἶχον δαπανηθῇ µέχρι τέλους τοῦ ἔτους. ᾿᾽Αναφερομένη εἰς τὴν προστασίαν μνημείων καὶ ἀρχαιολο- γικῶν τόπων, ἡ Ἔκθεσις λέγει ὅτι ἡ κατὰ τὸ παρελθὸν ἀνεπαρ- κἡς προστασία, ηὔξησε τὰς φροντίδας τοῦ Τµήµατος ἐν σχέσει μὲ προθλήµατα ἰδιοκτησίας. Τὰ εἰς ἰδιωτικὰς χεῖρας ἀρχαῖα μνημεῖα κάµνουν τὴν ἐμφάνισίν των εἰς τὴν ἀγορὰν ἀπὸ και- ροῦ εἰς καιρὀν, συνηθέστερον δὲ οἱ Ιδιοκτῆται των ἐπιθυμοῦν νὰ ἀξιοποιήσουν ταῦτα πρὸς ὄφελός των κατὰ τρόπον ὁ ὁποῖος θὰ παρέθλαπτε τὸν ἀρχιτεκτονικὸν καὶ ἱστορικὸν χαρακτῆρα των. Εἰς τοιαύτας περιπτώσεις, ἡ ἁπαλλοτρίωσις εἶναι συχνά- κις ὁ µόνος τρόπος ἀποφυγῆς ταλαιπωριῶν διὰ τοὺς ἰδιοκτή- τας. Δέον ἐπίσης νὰ ἐξετάζεται καὶ τὸ ἐνδεχόμενον τῆς ἀγο- ρᾶς περιουσιῶν γειτνιαζουσῶν πρὸς μνημεῖα διὰ τὴν προστα- σίαν τῶν τελευταίων ἐξ ἀνεπιθυμήτων ἐπεμθάσεων ἢ πρὸς ἑξά- λειψιν ὑφισταμένων ἀσχημιῶν. Παρὰ ταῦτα, διὰ νὰ ἐξασφα- λισθῇ ἡ διατήρησις ἐκσκαφέντων λειψάνων καὶ διἁ νὰ εἶναι ταῦτα προσιτὰ εἰς τὸ κοινόν, συχνάκις προκύπτει τὸ ζήτημα ἁπαλλοτριώσεώς των, ὅταν δὲ ἀκόμη διὰ τὰς τοποθεσίας ἐνδι- αφέρεται ξένη ἀποστολή, δυνατὸν νὰ προκύψῃ τὸ ζήτημα παροχῆς θοηθείας ἐκ δημοσίων χρημάτων. Συνεπῶς, σηµαντι- κὸν µέρος τῆς ἐργασίας τοῦ Τµήµατος σχετίζεται μὲ τὰς ἁπαλ- λοτριώσεις, ἀπαιτεῖται δὲ σημµαντικὴ παροχἡὴ χρημάτων πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον, κα ο Ἡ. Ἡ ο. ο πο Ὁ ο ο ο τ. ο ος] Εἴσοδος ἐκ τῆς ὉὩδοῦ Πατρ. Γρηγορίου Λευκωσίας ἐπανοικο- δομηθεῖσα εἰς τὸ Μεσαιωνικὸν παράρτηµα τοῦ Μουσείου. Τὰ Βασιλικὰἁ Διαμερίσματα εἰς τὸ Φρούριον 'Αγίου Ἱλαρίωνος, κατόπιν ἐπιδιόβθώσεων εἰς τὴν στέρναν τοῦ ὑπογείου, Τμῆμα τοῦ Δρόμου Λευκωσίας--Λεμεσοῦ εἰς τὸν ὁποῖον γίνονται εὐθυγραμμίσεις. Τὰ διάφορα θελτιωτικἁ ἔργα εἰς αὐτὸν τὸν δρόµον, τὰ ὁποῖα εἶναι ἐκ τῶν σημαντικωτέρων ἔργων ποὺ ἀνέλαθε τὸ Τμῆμα Δημοσίων Ἔργων, ἀναμένεται ὅτι θὰ συµπλη- ρωθοῦν τὸ 1961 ἀντὶ δαπάνης ὑπολογιζομένης εἰς 633.000. ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ. Οἵ Δρόμοι τῆς τει 20ἡν ᾿Ιουλίου, 1878, ὀλίγας ἡμέρας μετὰ τὴν ἀποδίθα- σίν του εἰς Κύπρον μὲ τὰς Βρεττανικὰς δυνάµεις κατοχῆς, ὁ Λόρδος Τζὼν Χαίη ἔγραφε. «Δὲν ὑπάρχουν σχεδὸν καθόλου δρόμοι’ ὑπάρχει µόνον ἕνας δρόμος, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νὰ ὀνομασθῇ δρόμος, καὶ αὐτὸς ἑνώνει τὴν Λάρνακα μὲ τὴν Λευκώσίαν’ ἡ κατάστασίς του εἶναι τόσον ἁθλία ὅσον μπορεῖ νὰ εἶναι. Οἱ ὑπόλοιποι εἶναι ἁπλῶς ἀτραποί, σπανίως διαθαταὶ ἀπὸ θοδάµαξα καὶ γενικῶς κατάλληλοι µόνον δι’ ἡμιόνους καὶ καμῆλες». Ἔν ἔτος ἀργότερον ὁ γνωστὸς περιηγητὴς Σὲρ Σάμουελ Χουάϊτ Μπέηκερ, ποὺ περιώδευσε τὴν Κύπρον μὲ τὴν σὐσυγόν του µέσα εἰς δύο ἁμαξόσπιτα, ἔγραφεν εἰς τὸ, θιθλίον του «Ἡ Κύπρος ὅπως τὴν εἴδα τὸ 1879». «Οἱ δρόμοι τῆς. Κύπρου ἦσαν ἀτραποὶ ἡμιόνων. Ὁ µονα- δικὸς καλὸς δρόμος κατεσκευάσθη µόλις προσφάτως μεταξὺ τῆς Λάρνακος καὶ τῆς πρωτευούσης Λευκωσίας, µήκους 268 πε- ρίπου μιλίων». Εἰς µεταγενέστερον κεφάλαιον ὁ Σὲρ Σάμουελ λέγει : «᾿Απεφάσισα νὰ ἀφήσω τὰ δύο ἁμαξόσπιτά µου ὑπὸ τὴν προσ- τασίαν τοῦ ὑπευθύνου εἰς Κούκλια διότι οἱ ὁδηγοὶ ἐδήλωσαν ὅτι ἦτο ἀδύνατον νὰ προχωρήσουν εἰς τὴν Καρπασίαν, ὅπου δὲν ὑπάρχουν καθόλου δρόμοι, μὲ τροχοφόρα μεταφορικά µέσα μεγαλύτερα ἀπὸ τὸ ἐγχώριον δίτροχον ἀμάξι». ύπρου Ἡ ΜΕΑ Βρεττανικἡ διοίκησις ἐπελήφθη ἀμέσως τοῦ ἔργου διὰ τὴν θεραπείαν τῆς καταστάσεώς. 'Ιδρύθη ἕνας πρὀ- δρομος τοῦ σημερινοῦ Τµήµατος Δημοσίων Ἔργων, ἐκλήθησαν μηχανικοὶ ἀπὸ τὴν ᾽Αγγλίαν καὶ ὅταν συνῆλθε τὸ πρῶτον Πο- μοθετικὸν Συμθούλιον ἡ κυριωτέρα ἐργασία του ἦτο νὰ θεσπί- σῃ νόμον διὰ τὴν κατασκευἠν δρόμων. Τὸ ἔργον ῆτο τεράστιον. Οἱ δρόμοι ἔπρεπε νὰ περάσουν ἀπὸ περιοχὰς κατὰ τὸ πλεῖστον ἀνεξερευνήτους, γεμᾶτες ἔχιδ- νες καὶ ἕλη μὲ µικρόθια (Τὸ ποσοστὸν θανάτων μεταξὺ τοῦ πληθυσμοῦ κατὰ τὴν ἐποχὴν ἑκείνην ἦτο µεγαλύτερον τοῦ 30 τοῖς χιλίοις). Εἰς τὴν ἐκτυφλωτικὴν ζέστην τοῦ καλοκαιριοῦ Βρεττανοὶ χωρομέτραι ἀκολουθοῦσαν τὰ ὑπομονετικὰ γαϊδούρια εἰς τά ἑλικώδη θραχώδη μονοπάτια διἁ νὰ ἐξετάσουν κατὰ πόσον τὰ µονοπάτια αὐτὰ θὰ μποροῦσαν νὰ μετατραποῦν εἰς καλοὺς δρόμους, Εἰς τὰς ὄχθας τῶν κρημνῶν κάτω ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἔτρεχον ὁρμητικοὶ οἱ χείµαρροι τῶν δουνῶν μηχανικοὶ ἤρχι- σαν νὰ σχεδιάζουν τὰ πρῶτα πρωτόγονα γεφύρια. Μέχρι τέλους τοῦ αἰῶνος εἶχον κατασκευασθῆ δρόμοι συν- ολικοῦ μήκους ἑκατοντάδων μιλίων. Δὲν σαν, θεθαίως, δρό- μοι ὅπως τοὺς γνωρίζοµεν σήμερον, οἱ περισσότεροι σαν ἀκά- θαρται ἀτραποὶ διὰ µίαν µόνον ἅμαξαν καὶ ὅλοι οἱ δρόμοι, ἐκτὸς ἀπὸ μερικούς, µετετρέποντο εἰς θάλτους κατὰ τὴν περί- οδον τῶν θροχῶν. ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡ λα 6.30 Πρωϊνὲς.᾽ μελωδίες 5 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων, ἡᾗ 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες στ 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 1.30 Ἑλληνικά τραγούδια 2.30 Δελτίον Εἰδήσεων 3.00 Ἑλληνικὰ τραγούδία 5.30 Παιδικἡ Γωνιὰ 6.00 Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Τὸ Μυθιστόρηµα δ.15 ᾿Απ’ ὅλο τὸν κόσµο 8.42 Συναυλία τῆς Τρίτης 9.20 Δελτίον Εἰδήσεων ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 'Ελληνικὲς ἐπίτυχίες 1.00 Μεσημεριάτικη μουσικἡ Ἑλληνικά τραγούδια 2.30 Δελτίον Ἐἰδήσεων 5.00 Δίσκοι στὴν τόχη 5.390 Παιδικἡὴ Γωνιὰ Ἑλληνικοὶ χοροὶ 6.00 Ἐὔθυμη Μισὴ Ώρα 6.30 Μουσικἡ Λατ. ᾽Αμερικῆς 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00’ Ρωτᾶτε κι ἀπαντοῦμε 'Απ᾽ .ὅλο τὸν κόσµο 8.45 Ώρα τῆς Όπερας «Λόεγκριν» (Βάγνερ) 9.20 Δελτίον Εἰδήσεων ΠΕΜΠΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ελληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 1.30 Ἑλληνικὰ τραγούδια 2.30 Δελτίον Εἰδήσεων 5.00 Ἑλληνικὰά τραγούδια 5.20 ᾿Ηλεκτρονικὸς ᾿Εγκέ- «φαλος (ὁμιλία) 6.00 ᾿Απ΄ ὅτι διαθάζω 6.10 Λαϊκὰ τραγούδια ᾿Ιατρὸς τῆς Οἰκογενείας 6.40 Εὐρωπαϊκὲς ἐπιτυχίες 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Τὸ Μυθιστόρημα. Ἐλαφρὰ Κλασ. Μουσικὴ δ.45 Γράμμα ἀπὸ τὸ Λονδῖνο 9.00 Μουσικὴ χοροῦ 9.30 ᾽Αποσπάσματα ἀπὸ Ἑλληνικὲς ὀπερέττες 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΝΟΕΜΒΡ. 6.390 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 1.90 Ἑλληνικὰ τραγούδια 2.30 Δελτίον Εἰδήσεων 2.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.30 Ὥρα τῆς Γυναίκας 5.50 ᾽Αμερικανικὴ μουσικἡὴ 6.30 Τὰ κινηµ. ἔργα τῆς προσεχοῦς ἑθδομάδος 6.45 Μουσικὴ στὸ κιν. ὄργανο 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Οἱ φυσικοί µας πόροι Γεωργικὰ προϊόντα 8.15 ᾿Απ᾿ ὅλο τὸν κόσµο 8.45 Κλασσικὴ µουσικἡ κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν. 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΣΑΒΒΑΤΟΝ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες ακηλινὰ Ἡ Προγράμματα τῆς Κ.Ρ.Υ. ἡ 715 Δελτίοῦ Ε. ς [ο το ημάς τε αθνχᾶς ἑ πο 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 1.30 Ἑλληνικὰ τραγούδια . 2.30 Δελτίον Εἰδήσεων . 5.00 Δημοτικά τραγούδια ΄΄ 5,30 Παιδικὴ Γωνιὰ 5.50 ᾿Ελαφρὰ μουσικὴ κάμου 6.00 Φίλοι στὸ ἐξωτερικὸ 6.30 ᾽Απὸ τὸν τύπο τῆς Ἑλλάδος ..6.40 Ὁ Δρ Καρπάχο καὶ οἱ ᾿Αστέκοι του 7.00 Δελτίον Εἰδήσεων 7.15 Μουσικἡ τζιὰζ ᾽ 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροαάτῶν - 7,55 Ποδοσφ. ἀποτελέσματα 8.00 Τὸ Μυθιστόρημα . 8.15 Μουσικὸ Σταυρόλεξο 6.45 Διήγημα ᾽ | 9.00 Παλἠὲς ἛἝλλην. μελωδίες | 9.30 Μουσικὴ χοροῦ 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 7.00 Πρωϊνοὶ ρυθμοὶ 8.00 Δελτίον .Εἰδήσεων 8.15 Ἑλληνικά καὶ ξένα τραγούδια 9.00 Κυριακάτικη πρωϊνὴ- συναυλία 10.00 Θρησκευτικὸ ἡμίωρο 10.30: Κύπριοι Καλλιτέχναι 11.00 Πρωϊνὲς μελωδίες 1.30 Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 12.10 12.30: Θέατρο Ἑλληνικοὶ χοροὶ. Ἶ 1.00 Μεσημεριάτικη μουσική: 5 Ορχήστρα Πὼλ Οὐέστον 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων | Ἑλληνικὰ τραγούδια Ἑλληνικὲς μελωδίες | 5.30 Παιδικἡ Γωνιὰ . Ελαφρά Κλασ. μουσικὴ 630 Εὔθυμη Μισὴ “Ώρα Ὁ πιοθΔελτίον ᾿Εἰδήσεων 7,30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν. 8.00 Τὸ Μυθιστόρημα 8.15 Ξένα ᾿Αστέρια 8.45 Ἕλληνες στὴν .Βρετα- / γνία:. {. Μαυροκορδᾶτος 9.00 Διάσημοι Βιρτουόζοι 9.40 Ἑλληνικὲς καντάδες 9,50 Δελτίον Εἰδήσεων ΔΕΥΤΕΡΑ 1:ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ . 6.30 Πρωϊνὲς᾽ μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 ἙΕλληνικὲς ἐπιτυχίες᾽ ' 1.00 Μεσημεριάτικη᾿ μουσικὴ 1.30 Ἑλληνικὰ τραγούδια΄ 2.30 Δελτίον Εἰδήσεων 5.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.30 “Ὥρα τῆς Γυναίκας 5.50 Δελτίον τιμῶν 6.00 Μιὰ ματιὰ γύρω στὸν κόσμο 6:10 Τὸ Λάτιν Τρίο 6.30 ᾿Αθλητικὸ Ίθλεπτο 6.40 Ορχήστρα Τζόε Λὸς 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.20 ᾿Εμδατήρια 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Θέατρο 8.30 Τραγούδια Λατ. ᾽Αμε- ρικῆς 8.42. ᾿Ὀρχήστρα χοροῦ Π.Ρ.Υ. 9,00 Ποιήματα Λ. Μαδίλη 9.15 Ἑλληνικὲς μελωδίες 9,20 Δελτίον Εἰδήσεων ΤΡΙΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΜΙΩΥ: αἱ ἑ ὁ ο ο Πρωϊνὲς ῥελώδτες π 7.15 Δελτίον Εἰδήσεὼν 7.30 Ἑλληνκὲς ἐπιτυχίες 1:00 Μεσημεριάτικη. μόυσικὴ΄ 130. Ἑλληνικὰ τραγούδια 2:30 Δελτίον. Εἰδήσεων 5.00 -«Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.30 Παιδικὴ Γωγιὰ 5.509: Μοὺσικἡ. διολιοῦ:᾿ 600.ζωὴ τῆς :Ὑπαίθρου 6.40 Μουσικἡ Λερόῦ .᾿ [Άνε - ε τερσον ' 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον. 7.30 Κατ’ ἔκλογὴν ἀκροατῶν . 8.00 Τὸ Μυθιστόρημα. ... 8.15 ᾿Απ ὅλο τὸν κόσμο ο 8.4” Ἡ Συναυλία τῆς Τρίτης 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων | ΤΕΤΑΖΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς ᾿μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ελληνικὲς ἐπιτυχίες - 1.00 Μεσημεριάτικη μουσικἡ 1.30 Ἑλληνικά τραγούδια ΄ 2.30 Δελτίον Εἰδήσεών ᾿ 5.00 Ἑλληνικοὶ δίσκοι΄ 5.30 Παιδικὴ Γωνιὰ 5.0 Ἑλληνικοὶ χοροί. 6.00 Εὔθυμη Μισή: Ὥρα. 6.30 Μουσικἡ Λατ..᾽Αμερικῆς . 7.00 Ἐϊδήσεις καὶ Σχόλιον 7.20 Μουσικὴ πιάνου, 7.30 Κατ' ἐκλογὴν. ᾿᾽ἀκροατῶν 8.00 Ρωτᾶτε κι ἀπαντοῦμε - 8.15 ᾽Απ΄ ὅλο τὸν κόσµο 8.45. Ώρα τῆς Ώπεράς . ,. Ἂριες ἀποσπάσματα ᾽ 9,50. Δελτίον Εἰδήσεων ΠΕΜΠΤΗ 4’ ἈΑΕΚΕΜΒΡΙΟΥ΄ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1:00 Μεσημεριάτικη μουσικὴ 1.30 Ἑλληνικὰ ᾿τραγούδια 2:30 Δελτίον Εἰδήσεων, 5.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.30 Ἐπιστημονικὰ χρονικὰ - 6.00 Απ’ ὅτι διαθάζω 6.10 Λαϊκὰ τραγούδια 6.30 ᾿Ιάτρὸς τῆς Οἰκογενείας 6.40 Ορχήστρα Μπέλα Μπαμπάϊ 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.30 Καὶ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Τὸ Μυθιστόρηµα, 8.125 Ἐλαφρὰ Κλασ. Μουσικὴ , 8.45 Γράµµα ἀπὸ τὴν ᾿Αθήνα 9.00 Μουσικἡ χοροῦ 9.30 Κατσὀύρης καὶ Γιοθάννα 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡ.΄ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.19 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 130 Ἑλληνικὰ τραγούδια” 2.30 Δελτίον Εἰδήσεων '. 5.00: Ἑλληνικὰά τραγούδια 5.30 Ώρα τῆς Γυναίκας 5,50 ᾽Αμερικανικὴ μουσικἡ 6.30 Τὰ κινηµ. ἔργα τῆς προσεχοῦς ἑδδομάδος 7.00 Εἰδήσεις καὶ. Σχόλιον᾽ 7.20 Μουσικὴ κιν. ὀργάνου ᾿ 7.30. Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Οἱ φυσικοί µας πόροι 6.15 ᾽Απ' ὅλο τὸν κόσμο 8.49 «Κλασσικὴ ᾿µουσικὴ κατ᾽ τἐκλογὴν ἀκροάτῶν ο Ἀελτίον Εἰδήσεων.. ΣΑΒΒΑΤΟΝ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 6.30:Πρωϊνὲς μελωδίες: -., 7.15. Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσημεριάτικη μουσικἡ. 1.90 Ἑλληνικὰά τραγούδια 2.30 Δελπίον. Εἰδήσεων 5ο Δημοτικὰ «τραγούδια 5.30 Παιδικὴ Γωνιά ο 20 Μουσικἡὴ κιθάρας 6.00 Φίλοι στὸ Ἐξωτερικὸ 6.30 ᾽Απὸ τὸν τύπο τῆς Ἑλλάδος 7.00 Δελτίον Εἰδήσεων: 7.19 ᾿Ιταλοὶ τραγουδιστὲς 7.30 Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 1.52 Ποδοσφαιρικὰ ἀποτελέ- σµατα. 8.00 Τὸ Μυθιστόρημα Θ.15 Μουσικὸ σταυρόλεξο 8.45 Ὁ Ἅγιος Μικόλαος 9,00 Παληὲς Ἕλλην, μελωδίες 9.30 Μουσικὴ χοροῦ 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΧΥΡΙΑΚΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 7.00 Πρωϊνοί΄ ρωθμοὶ ΄ 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 6.15 ἙΕλληνικὰ καὶ ξένα τραγούδια. «900 Κυριακάτικη πρωϊνὴ, ᾿ συναυλία 10.00 Θρησκευτικὸ ἡμίωρο 16.30 Κύπριοι Καλλιτέχναι 11.00 Πρωϊνὲς μελωδίες. 11.30: Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 12:10 Δημοτικά τραγούδια 12.30 Θέατρο : “100 Μεσηµεριάτίκη μουσικὴ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων' 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὲς μελωδίες. 9.30 Παιδικἡ Γωνιὰ 530. Μουσικὴ θιολιοῦ 6.00 ᾿Ἐλαφρὰ Κλασ. Μουσικὴ 6.30 Εὔθυμη Μισὴ Ὥρα 7.00 Δελτίον Εἰδήσεων ᾿ 7.15 Τραγουδᾶ ὁ Ρ. Χίλτον ΄ : 7.30 Κατ’ ἔκλογὴν ἀκροατῶν Γ. 8:00 Τὸ Μυθἰστόρηµα : 8.15 'Απὸ κινημ. ἔργα 845 Ἕλληνες στὴ Βρεττανία 900 ᾿ἘΕκλεκτοὶ Δίσκοι 9.40 Ἑλληνικὲς καντάδες 9.50 Δελτίον Εἰδήσεωῳν ΔΕΥΤΕΡΑ 8ὃ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς µελώδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00’ Μεσηµεριάτικη μουσικὴἡ 1.30 Ἑλληνικά τραγούδια «2320 Δελτίον Εἰδήσεων 5:00 Ἑλληνικὰ τραγούδια ΓΡ.90 Ὥρα τῆς Γυναίκας 5.0 Δελτίον τιμῶν 6.00 Μιὰ ματιὰ «γύρω στὸν κόσμο : 6.30 ᾿Αθλητικὸ Ίδλεπτο 6.45 ᾿Ορχήστρα Χένρυ Χὼλ 7.00 Εἰδήσεις καὶ ΣΧόλιον 7.20 Ἐκλεκτὰ ἐμθδατήρια 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Θέατρο 8.45 ᾿Ορχήστρα χοροῦ Κ.Ρ.Υ. 9.00 Βιθλιοκρισία 9.15 Ἑλληνικὲς μελωδίες 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων Ἔκδοσις Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων Ὑδραγωγείον εἰς Λαρνακα ἵ δρό ῦ παλαιοῦ καιροῦ ῆσα , 6 μμ. Ὃενικῶς κ αζλοη]και µόνον διὰ ἡμιόνους κα (ΑΝΩ) “Ὁ πρῶτος Λόρδος τοῦ Ναυαρχείου κ τὸν ᾿Ὀκτώθριον τοῦ 1878. τὸ Ἰδ/δ. ΙΙαράλληλος πρὸς αὐτὸ εἰναι σήμερον ἡ ὀδός Λάρνακος--Λεμεσοῦ. ο ΤΩ) Τὸ Σταυροθούνι. Τὰ ἀνωτέρω σκίτσα ϐ ΜΕΝΩΝ ΝΕΩΝ τοῦ Τὰ ἀναδημοσιεύομεν τῇ εὐγενεῖ ἐσχεδιάσθησαν ὑπὸ ζωγράφου τῶν ΛΟΝΔΙΜΟΥ, ὁ ὁποῖος ἐπεσκέ ἀδείᾳ τοῦ ἐκδότου. ν ἀτραποί, ὁπανίως διαθαταὶ ἀπὸ θοδάµαξα καὶ αἱ Ὑπουργὸς Πολέμου ἐν Κύπρῳ Ἡ συνοδεία ἐνῷ ἐγκαταλείπει τὴν Λευκωσίαν. ὶ καμῆλες. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗ- φθη τὴν Κύπρον τὸ 1878. ύπρον, μεταξή άρνακος καὶ Λευκώσίας. Τὸ 1978 ὑπῆρχε µόνον ἕνας δρόμος εἰς Κ ὁ δρόμος αὐτὸς μήκους 24 ὅπως δείχνουν αἱ εἰκόνες, κατὰ (ΚΑ. τὴν Πῆσον. Σήµερον, ν εἶναι ἀπὸ τοὺς καλυτέρους εἰς ΑΛΔΟΤΕ... ..ΚΑΙ ΤΩΡΑ ἱ Δρύμοι τῇ Κύπρου Ἐν τούτοις ἐπέτρεπον τὴν δι- έλευσιν τῶν ταχυδροµείων -- δὲν ὑπῆρχε τότε τηλέφώνον ἢ τηλέγραφος εἷς τὴν Ἠῆσον -- Τμῆμα τοῦ γραφικοῦ δρόμου Λευκώ σίας--Πόλε Τυλληρίαν τὴν διατήρησιν τοῖᾷ καὶ τῆς τάξεως καὶ ὀδμένα χωρία ἐπὶ αἰώναφβ]σαν τώρα μὲ τὰ ἀνμενα ροχοῦς ὁ ὁποῖος διασχίζει τὴν (συνέχεια ἀπὸ τὴν σελ. 3) ἀστικὰ κέντρα. Τὸ 1903 ὁ τότε Διευθυντὴς Δημοσίων Ἔργων κ. Β. Μπέλ- λαμυ, ἀνεκοίνωσεν εἰς τὴν Ὁ ὁρεινὸς ὃ Εκθεσίν του ἐπὶ τῶν Κυριωτέρων ᾿Οδῶν τῆς Κύπρου ὅτι ποσὸν {290.000 περίπου εἶχε δαπανηθῆ εἰς τὴν κατασκευὴν δρόμων κατὰ τὴν περίοδον 1880--1901. «Τὸ συνολικὸν µῆκος τῶν κυ- ριωτέρων ὁδῶν ὅπως εἶναι σή- µερον», προσέθεσε, «κατεσκευά- σθη κατὰ τὰ ἔτη τῆς Βρεττανι- κῆς διοικήσεως». Κατὰ µέσον ὅρον ἡ τροχαία κίνησις ἐπὶ τῶν Κυπριακῶν δρόμων κατὰ τὸ 1928 ἀνήρχετο εἰς 3.700 τόνους μηνιαίως. Σή- µερον ἡ τροχαία κίνησις ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Λευκωσίας -- ᾿Αερο- δρομίου µόνον εἶναι περίπου 10.000 τόνοι ἡμερησίως. ᾿ . ῤ ΚΑΤΑ τὰ πρόσφατα ἔτη ἡ ἱκανότης τοῦ Κυπρίου ἐπιστά- του δρόμων τοῦ Τµήµατος Δη- µοσίων Ἔργων συνεισέφερε πο- λὺ εἰς τὴν ἐξαίρετον συντήρη- σιν τῶν δρόµων µας, Τέλος παραθέτοµεν τὰ λόγια ἑνὸς ἐκ τῶν καλυτέρων µηχα- εἰς τὴν Ἐπαρχίαν Λεμεσοῦ. νικῶν ἐν Κύπρῳ, «Ἔγιναν παράπονα διὰ τὰς καμπὰς καὶ στροφἁς εἰς πολ- λοὺς δρόμους, Τί εἶναι ὅμως αὐτὰ ὅταν ἡ ἐπιφάνεια εἶναι τόσον καλή Κάθε ἕνας, ὁ ὁποῖος ὅπως καὶ ἐγώ, ἔζησε εἰς χώρας μὲ πραγματικὰ ἄσχημους δρό- µους γνωρίζει τὸ µεγάλον πλε- ονέκτηµα ποὺ ἔχουν οἱ Κυπρι- ακοὶ δρόμοι μὲ τὸ σχετικἁ ἁπα- λὸ ταξίδι καὶ τὴν εὐχαρίστησιν ποὺ προσφέρουν». ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ ΗΝ παρελθοῦσαν ἑθδομάδα σᾶς ὠμίλησα περὶ τοῦ ὅρου Τ ᾽Ασφαλιστικοῦ ᾿Ἐγγράφού, συμφώνως πρὸς τὸ ὁποῖον ἡ ἀσφάλεια δὲν εἶναι ἔγκυρος ἑκτὸς ἐὰν ὁ ὁδηγὸς ἔχει ἄδειαν συμφώνως πρὸς τὸν νόµον καὶ ἡ ἄδεια αὐτὴ δὲν ἔχει ἀνασταλῆ. Ὑπέδειξα ὅτι λόγῳ τοῦ ὅρου αὐτοῦ ἓν ἀσφαλισμένον αὐτοκίνη- τον δύναται νὰ καταστῇ ἀνασφάλιστον καὶ νὰ χάσουν τὰς ἀδείας των καὶ ὁ ἰδιοκτήτης καὶ ὁ ὁδηγός. ᾿Διὰ νὰ δείξω πῶς δύναται τοῦτο νὰ συμθῇ ἀνέφερα ὡς παράδειγµα τὴν περίπτω- σιν τοῦ µαθητευοµένου ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖ μόνος του, Τώρα θὰ σᾶς δώσω ἕνα ἄλλο παράδειγµα διὰ νὰ σᾶς δεί- ἕω πῶς δύναται νὰ καταστῇῃ ἀνασφάλιστον ἕνα ὄχημα παρ᾽ ὅλον ὅτι ὁ ἰδιοκτήτης του τὸ ἠσφάλισε. Ἕνας γεωργὸς ἠγόρασε ἕνα τράκτορ καὶ τὸ ἠσφάλισεν ἐναντίον τρίτου. ᾿Επειδὴ ἐγνώριζεν ὅτι θὰ ἐχρειάζετο κάποιον νὰ τὸ ὁδηγῇ ἐφρόντισεν ὥστε ἡ ἀσφάλεια τοῦ τράκτορ νὰ κα- λύπτῃ «τὸν ἴδιον καὶ οἰονδήπότε ἄλλο πρόσωπον τὸ ὁποῖον ἤθελεν ὁδηγήσῃ κατ’ ἐντολήν του ἢ μὲ τὴν ἄδειάν του». Μίαν ἡμέραν ἀναθέτει τὸ ὁδήγημα τοῦ τράκτορ εἰς τὸν ἀδελφόν του ᾽Ανδρέαν. Γνωρίζει ὅτι ὁ ᾿Ανδρέας ἔχει ἄδειαν καὶ πιστεύει ὅτι ὅλα εἶναι ἐν τάξει. Κατά σύμπτωσιν γίνεται δυστύχημα ἐνῷ τὸ τράκτορ ὁδηγεῖται ὑπὸ τοῦ ᾿Ανδρέα καὶ ἔρχεται ὁ ἀστυνομικὸς νὰ ἐξετάσῃ τὴν ὑπόθεσιν, ᾿Εκεῖ ἀρχίζει ἡ δυσκο- λία, διότι ὁ ἀστυνομικὸς προσέχει ὅτι ὁ ᾽Ανδρέας δικαιοῦται νὰ ὁδηγῇ ὄχημα κατηγορίας «Δ» µόνον. Τὰ τράκτορ ὅμως ἀνή- κουν εἰς τὴν κατηγορίαν «Ε» καὶ τοῦτο δύνασθε νὰ τὸ διαπι- στώσετε ἐὰν ἐξετάσετε τὴν ἄδειάν σας. Τοιουτοτρόπως ὁ ᾿Αν- δρέας δὲν δικαιοῦται συμφώνως πρὸς τὸν νόµον νὰ ὁδηγῇ τρά- κτορ. Τῷ ὄντι τοιαύτη ἄδεια οὐδέποτε τοῦ παρεσχέθη. Διά τοῦτο καὶ ἡ ἀσφάλεια ποὺ ὑποτίθεται ὅτι ἐκάλυπτε τὸ τράκτορ, καθίσταται ἄκυρος καὶ ὁ ᾿Ανδρέας εἶναι ἔνοχος τοῦ παραπτώ. µατος ὅτι ὡδήγησεν ὄχημα τὸ ὁποῖον δὲν ἐκαλύπτετο ἀπὸ ἀσφάλειαν ἔναντι τρίτου. ᾽Αποτέλεσμα τῆς ἐνοχῆς αὐτῆς εἶναι νὰ χάσῃ τὴν ἄδειάν του διὰ 12 µῆνας. ᾽Αλλὰ καὶ ὁ ἀδελφός του, ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ τράκτορ, χάνει ἐπίσης τὴν ἄδειάν του διότι ἐπέτρεψε νὰ ὁδηγηθῇ Τὸ τράκτορ του χωρὶς νὰ εἶναι ἀσφαλισμένον. Εἶναι καθῆκον τοῦ ἰδιοκτήτου νὰ θεθαιοῦται ὅτι οἱοσδήποτε ὁδηγεῖ τὸ ὄχημά του ἔχει ἄδειαν σύµφωνα μὲ τὸν νόµον καὶ δύναται νὰ θεθαιωθῇ περὶ τούτου ἐξετάζων τὴν ἄδειαν ἐκείνου ποὺ πρόκειται νὰ ὁδηγήσῃ τὸ ὄχημα. Κατόπιν τῆς προηγουµένης ὁμιλίας µου ἠρωτήθην ὑπὸ πολλῶν κατά πὀσον ἐκεῖνος ποὺ λησμονεῖ νὰ ἀνανεώσῃ τὴν ἄδειάν του καθίσταται αὐτομάτως καὶ ἀνασφάλιστος, ἅμα τῇ λήξει τῆς ἀδείας του. Ἡ ἀπάντησις εἶναι «ὌΌχυ. Ἡ ἀσφά- λειά του δὲν καθίσταται ἄκυρος ἁπλῶς καὶ µόνον διότι ἔληξεν ἡ ἄδειά του. Εἶναι ἀληθὲς ὅτι μόλις λήξῃ ἡ ἄδειά του, ὁ ὅδη- γός, συμφώνως πρὸς τὸν νόµον, δὲν ἔχει πλέον τὸ δικαίωµα νὰ ὁδηγήσῃ, ἀλλ᾽ ὁ ὄὅρος ἐκεῖνος τοῦ ἀσφαλιστικοῦ ἐγγράφου, ὁ ὁποῖος ἐπηρέαζε τὸν μαθητευόµενον ὁδηγὸν καὶ τὸν παράνο- μον ὁδηγὸν τοῦ τράκτορ δὲν ἐφαρμόζεται δι ἕνα πλήρως ἁδει- οῦχον ὁδηγόν, ὁ ὁποῖος ἔχει ἁπλῶς λησμονήσει νὰ ἀνανεώσῃ τὴν ἄδειάν του. Πρέπει νά ἐνθυμῆσθε τὸν ὅρον ὁ ὁποῖος λέγει ὅτι: «ἡ ἀσφάλεια εἶναι ἄκυρος ἐκτὸς ἐὰν ὁ ὁδηγὸς εἶναι πλή- ρως ἐξουσιοδοτημένος νὰ ὁδηγῃ συμφώνως πρὸς τὸν νόμον, ἢ ἅπαξ καὶ τοῦ ἐδόθη ἡ σχετικἠ ἄδεια δὲν τοῦ ἔχει ἀφαιρεθῆ». ᾿ἘΕκεῖνος τοῦ ὁποίου ἡ ἄδεια ἔχει τερματισθῆ εἶναι πλήρως ἐξουσιοδτημένος νἁ ὁδηγῆ συμφώνως πρὸς τὸν νόμον, καί, νοουµένου ὅτι δὲν ἀπωλέση τὴν τοιαύτην ἐξουσιοδότησιν, ἡ ἀσφάλειά του παρα- μένει ἀνεπηρέαστος. Πιθανὸν τὸ Δικαστήριον νἁ τοῦ ἐπιδάλῃ πρόστιµον διότι ὠδήγησεν ἄνευ ἀδείας, ἀλλὰ τὸ Δικαστήριον δὲν εἶναι ὑποχρεωμένον νὰ τοῦ ἀναστείλῃ τὴν ἄδειαν ἐπὶ δώ- δεκα μῆνας ὅπως θὰ ἢτο ὑποχρεωμένον νὰ κάµῃ ἐὰν ὠδήγη ἀνασφάλιστον ὄχημα. Ἐξ ἄλλου ἐὰν οἱοσδήποτε ἀπὸ τὸν ὁποῖον ἔχει ἀφαιρεθῆ ἡ ἄδεια, ὁδηγήσῃ ὄχημα κατὰ τὴν διάρ- κειαν τῆς περιόδου διὰ τὴν ὁποίαν τοῦ ἐπεθλήθη ἡ ἀπαγόρευ- σις, τότε ἐπιπροσθέτως πρὸς οἰανδήποτε ἄλλην ποινὴν--ἴσως φυλάκισιν--θὰ ἀνασταλῇ καὶ ἡ ἄδεια ἐπὶ ἓν ἔτος, τόσον τοῦ ὁδηγοῦ ὅσον καὶ τοῦ ἰδιοκτήτου ὁ ὁποῖος ἐπέτρεψε τὴν διά- πραξιν τοῦ ἀδικήματος. ΑΦ’ ὅτου ἤρχισα τὰς ὁμιλίας αὐτὰς πολλοὶ μοῦ ἔχουν ὑποθάλει τὴν ἑξῆς ἐρώτησιν «ἘΕὰν τὸ αὐτοκίνητόν µου εὗρί- σκεται προσωρινῶς ἐν ἀκινησίᾳ καὶ δανεισθῶ ἢ ἐνοικιάσω ἅλ- λον αὐτοκίνητον θὰ εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐκδοθῇ ἄλλη ἀσφάλεια ἐν σχέσει μὲ τὸ νέον αὐτοκίνητον» Ἡ ἀπάντησις εἶναι ὅτι ἐξαρ- τᾶται ἀπὸ τοὺς ὅρους τοῦ ἀσφάλιστικοῦ σας ἐγγράφου καθὼς καὶ ἀπὸ τοὺς ὅρους τῆς ἀσφαλξείας τοῦ αὐτοκινήτου τὸ ὁποῖον αι ραδιοφωνικαὶ ὁμιλίαι τοῦ ᾽Ανωτέρου Ἐπιθε- ωρητοῦ Ράσσελλ προεκάλεσαν ἐξαιρετικὸν ἐνδι- αφέρον μεταξὺ τῶν αὐτοκινητιστῶν. Εἰς τὴν προηγουµένην ἔκδοσιν τῶν ΕΙΚΟΝΩΝ (ἡμερο- µηνίας 7ης Μοεμθρίου) ἐδημοσιεύθησαν αἱ πρ: ται δύο ὁμιλίαι τῆς σειρᾶς. Κατωτέρω δηµοσι- εύονται ἡ τρίτη καὶ ἡ τετάρτη ὁμιλία. ἐδανεισθήκατε. Ἔν πρὠτοις τί λέγει τὸ ἀσφαλιστικόν σας ἔγ- γραφον εἰς τὴν παράγραφον «Πρόσωπα ἢ τάξεις προσώπων χὸ ὁποῖα δικαιοῦνται νὰ ὁδηγοῦν Πιθανὸν νὰ ἀναγράφωνται τὰ ἑξῆς: «Ὁ ἀσφαλιζόμενος δύναται ἐπίσης νἁ ὁδηγήσῃ αὔὖ- τοκίνητον μὴ ἀνῆκον εἰς αὐτὸν καὶ μὴ ἐκμισθωθὲν εἰς αὐτὸν συμφώνως πρὸς τὸ Συμφωνητικὸν ΄Ἔγγραφον Ἐνοικιαγορᾶς», ἘΕὰν λοιπὸν ἀναγράφονται αὐτὰ ἐπὶ τοῦ ἀσφαλιστικοῦ σας ἐγγράφου δύνασθε νὰ πράξδετε ὅτι ἀκριθῶς προνοεῖται. Μὲ ἄλλους λόγους εἶσθε καλυμμένος ἀπὸ τὴν ἀσφάλειάν σας ἐὰν δὲν ὁδηγῆτε ἄλλον αὐτοκίνητον ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ ἀναφέρεται εἰδικῶς εἰς τὸ ἀσφαλιστικόν σας ἔγγραφον νοουµένου ὅτι τὸ αὑτοκίνητον αὐτὸ δὲν σᾶς ἀνήκει καὶ δὲν τὸ ἔχετε λάθει ἐπὶ ἐνοικιαγορᾷ. Βλέπετε λοιπὸν ὅτι μὲ τὴν τοιαύτην ἀσφάλειαν δύνασθε νὰ ὁδηγῆτε καὶ ἄλλον αὐτοκίνητον ποὺ δὲν εἶναι ἰδικόν σας. Ἂβς ὑποθέσωμεν τώρα ὅτι δὲν καλύπτεσθε ἀπὸ τὴν ἰδικήν σας ἀσφάλειαν ὅταν ὁδηγῆτε ἄλλον αὐτοκίνητον. Ὅπως εἶπα καὶ προηγουμένως πιθανὸν νὰ ἐξακολουθῆτε νὰ εἶσθε καλυμ- μένος διὰ τῆς ἀσφαλείας τοῦ ἰδιοκτήτου τοῦ αὐτοκινήτου ποὺ ἐδανείσθητε. Θὰ Φεθαιωθῆτε περὶ τούτου ὅταν κυττάξετε τὸ ἀσφαλιστικόν του ἔγγραφον. ᾿ἘΕὰν ἰδῆτε ὅτι γράφει «ὁ ἀσφαλιζόμενος καὶ οἰονδήποτε ἄλλον πρὀσώπον τὸ ὁποῖον ὁδη- γεῖ μὲ τὴν ἄδειαν τοῦ ἀσφαλιζομένου» τότε καὶ ὅταν ὁδηγῆτε δανεικὀν αὐτοκίνητον θὰ εἶσθε καλυμμένος ὑπὸ τῆς ἀσφαλείας τοῦ ἰδιοκτήτου τοῦ αὐτοκινήτου ποὺ ἐδανείσθητε. 'Ιδοὺ τώρα ἕνα ἄλλο παράδειγµα τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὁποῖ- ον ἐφαρμόζεται εἰς τὴν πρακτικἠν αὐτὸς ὁ ὄρος τῆς χρήσεως Εένου αὐτοκινήτου. Εἶσθε ἰδιοκτήτης ἑνὸς αὐτοκινήτου τὸ ὁποῖον καλύπτεται ὑπὸ ἀσφαλείας ἐναντίον τρίτου καὶ ἡ ἀσφάλεια αὐτὴ ἐπιτρέπει ὄχι µόνον εἰς σᾶς νὰ ὁδηγῆτε ἀλλὰ καὶ εἰς οἰονδήποτε ἄλλον μὲ τὴν ἄδειάν σας. Ἡ ἀσφάλεια αὐτὴ σᾶς καλύπτει ἐπίσης ὅταν ὁδηγῆτε καὶ αὐτοκίνητον τὸ ὁποῖον δὲν σᾶς ἀνήκει. Ἕνας φίλος σας εἶναι ἐπίσης ἰδιοκτήτης ἑνὸς αὐτοκινήτου ἀλλά ἡ ἀσφάλειά του τὸν καλύπτει µόνον ὅταν ὁδηγᾶ ὁ ἴδιος. Ἡ οἶκο- γένειά σας καὶ ἡ οἰκογένεια τοῦ Φίλου σας ἐκανόνισαν μίαν ἔξοδον ἀλλά τὴν προτεραίαν τῆς ἐξόδου ὁ φίλος σας σπάζει τὸ χέρι του καὶ δὲν δύναται νὰ ὁδηγήσῃ. Ἡ σύζυγός του δὲν δύναται νὰ ὁδηγήσῃ ἀλλὰ ἡ σὐζυγός σας δύναται. Διὰ νὰ ἀποφευχθῇ ἡ ἀπογοήτευσις καὶ τῶν δύο οἰκογενειῶν ὁ φίλος σας εἰσηγεῖται ὅπως ὁδηγήσετε σεῖς τὸ αὐτοκίνητόν του καὶ ἡ σὐζυγός σας ὁδηγήσῃ τὸ ἰδικόν σας.. Θὰ εἶναι ἐν τάξει ἡ τοι- αύτη διευθέτησις Ας ἐλέγξωμεν τὰ πράγματα διὰ νὰ ἴδω- μεν. Ἐν πρώτοις θὰ εἶσθε καλυμμένος ὅπως ὁδηγεῖτε τὸ αὐτο- Κίνητον τοῦ φίλου σας Μάλιστα θὰ εἶσθε καλυμμένος διότι τὸ ἀσφαλιστικόν σας ἔγγραφον λέγει ὅτι δύνασθε νὰ ὁδηγῆτε καὶ ἄλλον αὐτοκίνητον τοῦ ὁποίου δὲν εἶσθε ἰδιοκτήτης. Τοι- ουτοτρόπως ἡ ἰδική σας ἀσφάλεια θά καλύπτῃ τὸ αὐτοκίνητον τοῦ φίλου σας ἐνῷ τὸ ὁδηγεῖτε ἐσεῖς. Τί γίνεται ὅμως διὰ τὴν σύζυγόν σας, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ τὸ ἰδικόν σας αὐτοκίνη- τον Εἶναι καλυμμένη Καὶ πάλιν τὴν ἀπάντησιν θὰ μᾶς τὴν δώσῃ ἡ ἀσφάλειά σας. Μάλιστα, εἶναι καλυμμένη διότι ἡ ἀσφάλειά σας ἔχει τὴν ἑξῆς πρόνοιαν. «Οἰονδήποτε ἄλλο πρὀό- σωπον τὸ ὁποῖον ὁδηγεῖ τὸ αὐτοκίνητόν σας μὲ τὴν ἄδειάν σας εἶναι καλυμµένον διὰ τῆς ἀσφαλείας σας». ᾿Εδῶ πρέπει νὰ σᾶς δώσω µίαν προεϊδοποίησιν. ᾿Εὰν ἀποφασίσετε καθ’ ὁδὸν εἷς τὴν ἐπιστροφὴν ν᾿ ἀλλάξετε αὐτοκίνητα καὶ ἡ γυναῖκα σας ὁδηγήσῃ τὸ αὐτοκίνητον τοῦ φίλου σας, καὶ ἐσεῖς τὸ ἰδικόν σας, τότε ἡ σύζυγός σας δὲν εἶναι καλυμμένη. Διατί Διότι πρω- τίστως πρέπει νὰ ἐνθυμεῖστε ὅτι ἡ ἄδεια τοῦ φίλου σας καλύ- πτει µόνον τὸν ἴδιον. Όταν ἐσεῖς ὁδηγούσατε τὸ αὐτοκίνητον τοῦ κ, Γεωργιάδη, σᾶς ἐκάλυπτε ἡ ἰδική σας ἀσφάλεια ἡ ὁποία προνοεῖ ὅτι σεῖς, ὁ ἀσφαλιζόμενος, καὶ µόνον ἐσεῖς δύνασθε νὰ ὁδηγήσετε ξένον αὐτοκίνητον, ἐνῷ ἡ σύζυγός σας δὲν ἔχει τοι” αύτην ἀσφάλειαν. Ἑπομένως ἡ σύζυγός σας δὲν εἶναι καλυµ- µένη ὅταν ὁδηγῇ τὸ αὐτοκίνητον τοῦ φίλου σας.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ 6p
Δήλωσις υπὸ του Πρωθυπουργού γενομένη την 12ην Νοεμβρίου 5p
ΑΛΛΟΤΕ... ΚΑΙ ΤΩΡΑ 4p
ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ 3p
Σημαντικὰ Αρχαιολογικά Έργα ανελήφθησαν κατὰ το παρελθόν Έτος 2p
ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ME TO APOTPO 1p