Back

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-12-05

κ : Εὶς τὴν Ὑψηλοτέραν Κορυφὴν ΙΝΑΙ ἀπὸ ἐτῶν γνωστὸν ὅτι τὸ ἔντομον «Βρωμοῦσα» πα- 4 ραχειμάζει κάτω ἀπὸ θράχους εἰς τὴν Χιονίστραν τὴν ὄψη- λοτέραν κορυφὴν εἰς τὴν Ὀροσειρὰν Τροόδους. Τὸ ἔντομον αὐτὸ προσθάλλει τὰς καλλιεργείας ὁπωροφό- ρων καὶ λαχανικῶν εἰς τὰ πέριξ χωρία κατὰ τὰ τέλη τῆς ᾿Ανοί- ξεως καὶ μετὰ τὴν συµπλήρωσιν τῶν ζημιῶν ἐπιστρέφει περὶ τὰ τέλη τοῦ θέρους εἰς τὴν Χιονίστραν διὰ τὴν χειμερινὴν πε- ρίοδον. | Οἱ ὑπάλληλοι τοῦ Τµήµατος Γεωργίας ἔχοντες ὑπ' ὄψιν τὴν συνήθειαν αὐτὴν τοῦ ἐντόμου ἐπισκέπτονται κατὰ τὸ θέρος τὴν κορυφὴν καὶ ἀνατρέπουν τοὺς 6ράχους διὰ νὰ καταστρέ- ψουν τὰ ἐκτιθέμενα ἔντομα μὲ δηλητηριώδη ἐντομοκτόνα. Εἰς τὴν εἰκόνα εἰδικοὶ ἐπὶ τῆς προστασίας φυτῶν ἀπὸ τὸ Γεωργικὸν Τμῆμα ἐπιθεωροῦν τὸ ἔργον τῆς καταπολεµήσεως. ὍὉ κ. Α. Πανάρετος ᾽Αφυπηρετεῖ Το προσωπικὸν τοῦ Τµήµατος Γεωργίας ἐφιλοξένησε τελευ- ταίως τὸν Γεωργικὸν Λειτουργὸν κ, Ανθιμον Πανάρετον, τὴν σὐζυγόν του καὶ ἄλλους προσκεκλημένους εἰς γεῦμα παρα- τεθὲν ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς ἀφυπηρετήσεως τοῦ κ. Παναρέτου ἀπὸ τὴν Κυθερνητικὴν ὑπηρεσίαν κατόπιν ὑπηρεσίας πέραν τῶν 40 ἐτῶν εἰς τὸ Γεωργικὸν Τμῆμα. Πολλοὶ γεώργικοὶ λειτουργοί, συμπεριλαμδανομένου καὶ τοῦ Προσωρινοῦ Διευθυντοῦ τῆς Γεωργίας κ. Χέρστ, ἐξεθεία- σαν τὰς ἐξαιρετικὰς ὑπηρεσίας ποὺ προσέφερεν εἷς τὸ Τμῆμα καὶ τὴν γεωργικὴν κοινότητα ὁ κ. Πανάρετος ὡς ἐπίσης καὶ τὸν ρόλον ποὺ διεδραµάτισε εἰς τὴν ἐξάσκησιν πολλῶν σηµερι- νῶν μελῶν τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Τµήµατος. Εἰς τὴν εἰκόνα ἡ Κα Χὲρστ ἐνῷ πρόκειται νὰ δωρήσῃ εἰς τὸν κ. Πανάρετον (ἱστάμενον) ἀργυροῦν κύπελλον ἐκ µέρους τοῦ προσωπικοῦ. Εἰς τὰ δεξιὰ ἡ κ. Παναρέτου, Ὑγεία διὰ τὸν Λαὸν (συνέχεια ἀπὸ τὴν σελ. 5) Θάλαμος θεραπείας . Θάλαμος λεχώνων καὶ δρεφικῆς ὑγείας Γραφεῖον Ὑγειονομικοῦ ᾿Επιθεωρητοῦ Δίκλινοι θάλαμοι ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν Αἴθουσα τοκετοῦ Αἴθουθα ἀδελφῆς νοσοκόµου Διαμέρισμα ἀδελφῆς νοσοκόµου ο Μαγειρεῖον, ἀποθῆκαι, δωμάτιον μπάνιου προσωπικου καὶ : ἀσθενῶν καὶ ἀποχωρητήρια. Πλυντήριον καὶ ἀποθήκη χρειωδῶν. Εἰς τὸ µέλλον κάθε κέντρον θὰ διαθέτη μηχανήματα προ- .. θολῆς ταινιῶν καὶ θά προξάλλωνται ἐνδιαφέρουσαι ταινίαι διὰ .. τὸν λαὸν τῆς ὑπαίθρου ἐπὶ θεμάτων ὑγιεινῆς, θρεφικῆς εὔημε- ρίας καὶ ἐμθολιασμῶν. Καΐ, ἀκόμη περισσότερον, οἱ κάτοικοι θὰ προτρέπωνται ὅπως λαμθδάνουν ἐνεργὸν ἐνδιαφέρον εἰς τὸ Κέντρον Ὑγείας τῆς περιοχῆς των. ἳ Ἐλπίζεται ἐπίσης ὅτι ἐν καιρῷ θὰ ἐπισκέπτωνται τὰ κέντρα εἰδικοὶ διὰ νὰ προσφέρουν τὰς ὁδηγίας των ἐπὶ εἶδι- κῶν περιπτώσεων εἰς τὰς ἀπομονώμένας περιοχάς. λα. Συντάκτης τῶν ΕΙΚΟΝΩΝ ἐπεσκέφθη τὴν παρελθοῦσαν ἑθδομάδα τὰ κέντρα εἰς Κοφίνου καὶ Παλαιχῶρι καὶ παραθέ- τοµεν τὰς ἐντυπώσεις του. Τὰ δύο κέντρα λειτουργοῦν τώρα ὁμαλῶς καὶ ἐπιτελοῦν θαυμάσιον ἔργον. Μεγάλην ἐντύπωσιν εἰς τὸν ἐπισκέπτην κάμνει τὸ πνεῦμα συνεργασίας μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς ὁμάδος ποὺ εἶναι ὑπεύθυνος διὰ τὴν λειτουργίαν τοῦ κέντρου. Ὁμοιάζουν μὲ μικρὴν οἰκογένειαν ποὺ μοναδικὸν της ἐνδιαφέρον εἶναι νὰ Φροντίζη τὰ παιδιά της -- τοὺς ἀσθε- νεῖς--ὅσο καλύτερα μπορεῖ. Τὰ κέντρα αὐτὰ εἶναι κάτι τὸ νέον διά τὴν Κύπρον, ἐν τοῦ- τοις σιγὰ ἀλλὰ σταθερά γίνονται δημοφιλῆ. ᾿Αναφέρομεν ὡς ἐπιθεθαίῶσιν τῆς δηµοτικότητός τών τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ κἐντρον Κοφίνου εἶχε κατὰ τοὺς περασµένους ἓξ μήνας μέσον ὅρον 1.200 ἐπισκέψεων κατὰ μῆνα. Ἡ σημασία τῶν κέντρων αὐτῶν διὰ τὴν εὐημερίαν τοῦ ἀγροτικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Μήσου εἶναι µεγάλη. Οἱ ἀγρόται µας δὲν εἶναι πλέον ὑποχρεωμένοι νὰ διανύουν µεγάλας ἄπο- στάσεις διὰ νὰ ἐπισκεφθοῦν τὰ ἐπαρχιακὰ νοσοκομεῖα πρὸς ἰατρικὴν περίθαλψιν. Θὰ τὰ ἐπισκέπτωνται µόνον ὅταν ἔχουν ἀνάγκην σοθαρωτέρων χειρουργικῶν ἐπεμθάσεων ἢ εἰδικῆς θεραπείας. Τὰ Κέντρα Ὑγείας, δέδαια, δὲν εἶναι νοσοκομεῖα καὶ ἑπομένως ὁ ἀριθμὸς τῶν κλινῶν ποὺ διαθέτουν εἶναι περι- ὠρισμένος. Ὁμιλῶν εἷς τὸν συντάκτην µας διὰ τὴν σηµασίαν τῶν κέν- τρων,όὁ Διευθυντὴς ᾿Ιατρικῶν Ὑπηρεσιῶν Δρ Ι. Χ. Κλὰρκ εἶπε : «Τὰ κέντρα αὐτὰ ἀποτελοῦν λογικὴν ἀνάπτυξιν τῶν ἰατρικῶν ὑπηρεσιῶν εἰς οἰανδήποτε χώραν. Σκοπός τῶν εἶναι νὰ φέρουν τὰς ἰατρικὰς διευκολύνσεις εἷς τὸ οπίτι τοῦ λαοῦ». Καὶ ὁ Δρ Κλάρκ προσέθεσε: «Μία ἀπὸ τὰς µεγαλυτέρας προόδους κα- τὰ τά πρόσφατα ἔτη εἶναι ὁ ὁρισμὸς τῆς ὑγείας ποὺ ἔκαμε ὁ Παγκόσμιος ᾿Ὀργανισμὸς Ὑγείας καὶ ὁ ὁποῖος εἶναι τώρα δι- θνῶς ἀποδεκτὸς--ἡ ὑγεία εἶναι µία κατάστασις πλήρους Φφυσιο- λογικῆς, πνευματικῆς καὶ κοινωνικῆς εὐεξίας καὶ ὄχι ἁπλῶς ἀπουσία ἀσθενειῶν ἢ ἀδυναμιῶν, Αὐτὴ εἶναι ἡ πολιτικὴ τῆς κ άμα, Κύπρου -- νὰ φέρη τὴν ὑγείαν εἰς τὸ σπίτι τοῦ αοῦ», ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΡΑ ποὺ πλησιάζουν τὰ Χριστούγεννα θὰ ἤθελα νὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ θυμηθῆτε ἐκείνους ποὺ δὲν θὰ μπορέσουν νὰ περάσουν τὶς γιορτὲς στὰ σπίτια τους μαζὶ ὁ μὲ τοὺς δικούς τους. Μ᾽ αὐτοὺς ἐννοῷ ὅλους ἐκείνους ) ποὺ Θρίσκονται στὰ σανατόρια ᾿Αθαλάσσας καὶ Κυπε- ) ρούντας. ὄ Μὲ τὴ δική σας γενναιωδορία κατορθώναµε στὸ παρ- ' ελθὸν νὰ δίνουμε Χριστουγεννιάτικα δῶρα σ’᾿ ὅλους τοὺς ς. νοσηλευοµένους. Ζητῶ καὶ πάλιν ἐφέτος τὴν γενναιό- ὦ ὃωρη ὑποστήριξί σας. Δᾶρα, ταχυδρομικαὶ καὶ τραπεζικαὶ ἐπιταγαὶ µπο- ροῦν νὰ ἁἀποστέλλωνται εἷς τὴν Καν Ἠδην Χατζηευτυ- χίου, ᾿Επίτιμον Γραμματέα τοῦ ᾽Αντιϕυματικοῦ Συνδέ- ὃ σµου, Ὁδὸς Εὐκλείδου ᾿Αρ. 3, Λευκωσία, ἢ εἰς τὸν Δρα ' 1. Χ. Κλάρκ, Πρόεδρον τοῦ ᾽Αντιϕυματικοῦ Συνδέσμου Κεντρικὰ Γραφεῖα ᾿Ιατρικοῦ Τµήµατος, Λευκωσία. ΦωρΦνρόυΦνά ὤρα ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΜΗΤΙΣΤΗΣ. Εἰς τὴν πρώτην σας ὁμιλίαν εἴπατε ὅτι δυνάµει τοῦ νόµου τοῦ θεσπισθέντος τὴν Ίην ᾿Απριλίου, 1957, καθίσταται τώρα ὑποχρεωτικὴ ἡ ἀσφάλισις ἔναντι τρίτου. Μοῦ ἐξηγεῖτε παρακαλῶ τὴν φράσιν «ἔναντι τρίτου» ΡΑΣΣΕΛ. Ἡ ἀσφάλεια ἔναντι τρίτου σᾶς καλόπτει δι) ἀπαιτήσεις τρίτου προσώπου ἐν σχέσει μὲ τραύματα προξενη- θέντα ἀπὸ ἐσᾶς ἐνῷ ὁδηγῆτε καὶ ὅταν ἀποδειχθῇ ὅτι ὀφείλον- ται εἰς ἰδικήν σας ἀμέλειαν. ΑΥΤΟΚ. ᾿Εὰν συναντήσω κάποιον εἰς τὸν δρόµον καὶ τὸν μεταφέρω μὲ τὸ αὐτοκίνητόν µου καὶ καθ᾽ ὁδόν, λόγῳ τοῦ κακοῦ ὁδηγήματός µου, συµθῇ δυστύχημα καὶ τραυματισθῆ ὁ ἐπιθά- της µου θὰ καλύπτωµμαι τότε εἷς περίπτωσιν κινήσεως ἀγωγῆς δι΄ ἀποζημίωσιν ΡΑΣΣΕΛ. Οχι. ᾿Εὰν ἡ ἀσφάλειά σας εἶναι µόνον ἔναντι τρίτου δὲν σᾶς καλύπτει εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτήν. ΑΥΤΟΚ. Ας ὑποθέσωμεν τώρα ὅτι εἷς τὸ δυστύχημα ἐκεῖνο ἐτραυματίσθηκα καὶ ἐγὼ καὶ ἔχασα τὴν ἐργασίαν µου, ἢ εἶχα ἄλλας συνεπείας ἐξ ἴσου σοθαράς. Μπορ νὰ ζητήσω ἀποζημίωσιν ἀπὸ τὴν ἀσφαλιστικὴν ἑταιρείαν ΡΑΣ ΣΕΛ. Δὲν μπορεῖτε νὰ ἔχετ ἀπαίτησιν ἀπὸ τὴν ἀσφαλιστικὴν ἑταιρείαν ἐὰν ἡ ἀσφάλειά σας εἶναι ἁπλῶς ἔναν- τι τρίτου, ἀλλὰ μπορεῖτε, ἐὰν θέλετε, νὰ ἀσφαλισθῆτε δι’ ὅλους τοὺς κινδύνους καὶ ἐσεῖς καὶ ὅλοι οἱ ἐπιθάται σας. ΑΥΤΟΚ. Ὁ νόμος, εἴπατε, ἀπαιτεῖ ὅλοι οἱ ὁδηγοὶ νὰ άσφα- λίζωνται ἔναντι τρίτου. Ἡ ἀσφάλισις δι ὅλους τοὺς κινδύνους θὰ εἶναι σύµφωνος πρὸς τὸν νόµον ΡΑΣΣΕΛ. ΕΒεθαίως, διότι µία γενικἡὴ ἀσφάλεια καλύπτει τὸν ὁδηγὸν καὶ ἔναντι τρίτου, ἑκτὸς τῶν ἄλλων κινδύνων. ΑΥΤΟΚ. Αὐτὸ φαίνεται κάπως πολύπλοκον καὶ δυσνό- του. ΡΑΣ ΣΕΛ. Συμφωνῶ. Αλλωστε δι αὐτὸν ἀκριθῶς τὸν λόγον σᾶς συνεθούλευσα πολλάκις νὰ ἀπευθύνεσθε διὰ κάθε ἀμφιθολίαν σας εἰς τὸν ἀντιπρόσωπον τῆς ἀσφαλιστικῆς ἑται- ρείας. ΑΥΤΟΚ. Ας ὑποθέσωμεν τώρα ὅτι συνεκρούσθην καθ᾽ ὁδὸν μὲ ἄλλο αὐτοκίνητον ἐξ ὑπαιτιότητος τοῦ ὁδηγοῦ του. Μπορῶ τότε νὰ ἔχω ἀπαίτησιν ἐν σχέσει μὲ τὰ τραύματά µου παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀσφάλειά µου μὲ καλύπτει µόνον ἔναντι τρίτου ΡΑΣΣΕΛ. Μάλιστα, διότι εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν εἶσθε ἐσεῖς τὸ «τρίτον πρόσωπον» ποὺ διαλαμόάνει ὁ νόμος. ΑΥΤΟΚ. Θὰ μποροῦσα νὰ λάόω ἀποζημίωσιν ἀπὸ τὴν ᾿Ασφαλιστικήν του Ἑταιρείαν διὰ τὴν ζηµίαν ποὺ ὑπέστη τὸ αὐτοκίνητόν µου ΡΑΣΣΕΛ. Οχι κατ ἀνάγκην. Τοῦτο θὰ ἐξαρτηθῇ ἀπὸ τὸ κατὰ πόσον ἡ ἀσφάλεια τὸν καλύπτει τόσον διὰ ζημίας ὅσον καὶ διὰ τραυματισμούς. ΑΥΤΟΠ. Μὰ πῶς συµθαίνει αὐτό εἴπατε πρὸ ὀλίγου ὅτι εἰς µίαν τοιαύτην περίπτωσιν θά εἶχα τὸ δικαίωµα νὰ ζητήσω ἀποζημιώσεις καὶ διὰ τὸν τραυματισμόν µου. Διατὶ νὰ μὴ λάθω ἀποζημίωσιν καὶ διὰ τὴν ζηµίαν ποὺ ἔχει προξενηθῆ εἰς τὸ αὐτοκίνητόν µου ἐφ᾽ ὅσον τὸ δυστύχημα ἔγινεν ἐξ ὑπαιτιό- τητος τοῦ ἄλλου ὁδηγοῦ , ΡΑΣ ΣΕΛ. Διότι ὁ ὁδηγὸς αὐτὸς εἶναι ὑποχρεωμένος ἀπὸ τὸν νόµον νὰ ἀσφαλισθῇ ἔναντι τρίτου µόνον διὰ περιπτώ- σεις θανάτων καὶ τραυματισμῶν. Αν θέλῃ μπορεῖ νὰ ἆσφα- λισθῇ καὶ διὰ ζημίας, δὲν ὑποχρεοῦται ὅμως ἀπὸ τὸν νόμον. ΑΥΤΟΚ. ᾿Αναφέρατε ὅτι ἡ ὑποχρεωτικὴ ἀσφάλεια ἔναντι τρίτου δὲν καλύπτει τὸν ὁδηγὸν ἑνὸς αὐτοκινήτου δι᾽ ἀπαιτή- σεις τῶν ἐπιθατῶν του. Μήπως τοῦτο σηµαίνει ὅτι ὁ ὁδηγὸς λεωφορείου ἢ ταξὶ δὲν εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἀσφαλίζεται δι᾽ ἀπαιτήσεις ποὺ τυχὸν θἀ ὑπέξαλλον οἱ ἐπιθάται του δι’ άπο- ζημιώσεις ΓΙ ΙΡΑΣΣΕΛ. Ἡ ὑποχρεωτικὴ ἀσφάλεια ἔναντι τρίτου ἡ κα- λύπτουσα αὐτοκίνητον µεταφέρον ἐπιθάτας ἐπὶ πληρωμῇ ὀφεί- λει νὰ καλύπτῃ τὸν ὁδηγὸν εἰς περίπτωσιν ἀπαιτήσεων ἐκ µέ- ρους τῶν ἐπιθατῶν. “Ὁ νόμος κάµνει πρόνοιαν δι αὐτὴν τὴν ἐξαίρεσιν διὰ νὰ μποροῦν οἱ ἐπιθάται λεωφορείων καὶ ταξὶ νὰ παίρνουν ἀποζημιώσεις. ΑΥΤΟΚ. ᾿3Ἔχω µίαν ἀπορίαν ἡ ὁποία μὲ θασανίζει πολύ. Πρόκειται περὶ τοῦ αὐτοκινήτου µου τὸ ὁποῖον στέλλω τακτικἀ εἰς τὸ γκαρὰζ διὰ τὰς συνήθεις ἐπισκευὰς καὶ ἕνας ἐκ τῶν µη- χανικῶν τοῦ γκαρὰζ ὁδηγεῖ τὸ αὐτοκίνητόν µου ἀπὸ καὶ εἰς τὸ γκαράζ. Ἡ ἀσφάλειά µου καλύπτει τὸν μηχανικὸν τὴν ὥραν ποὺ ὁδηγεῖ τὸ αὐτοκίνητόν µου ᾿Εκεῖνο ποὺ γνωρίζω εἶναι ὅτι ἡ ἀσφάλεια μὲ καλύπτει ὅταν ὁδηγῶ τὸ αὐτοκίνητόν µου. ΡΑΣΣΕΛ. Εἶναι ἀνάγκη νὰ θεθαιωθῆτε ὅτι καὶ ὁ µηχα- τοτρόπως ὁλόκληρος ὁ πληθυσμὸς τῆς νήσου. { κ ο .. Εἰς τὸ τελευταῖον µέρος τῆς σειρᾶς αὐτῆς δηµο- σιεύοµεν διάλογον μεταξὺ τοῦ κ. Ράσσελ καὶ ἑνὸς αὐτοκινητιστοῦ. 9 νικὸς εἶναι καλυμμένος. ᾿Εὰν ἀποδειχθῇ ὅτι ὁ μηχανικὸς δὲν εἶναι καλυμμένος τότε κινδυνεύετε καὶ ἐσεῖς νὰ χάσετε την ἄδειάν σας. -. -- ΑΥΤΟΚ. ᾿Ασφαλῶς θὰ ἔπρεπε τὸ Ὑκαρὰζ νὰ εἶναι Ὀπεῦ», θυνον διὰ τὴν ἀσφάλισιν τῶν ἐργατῶν του. ΡΑΣΣΕΛ. Ἔχετε δίκαιον, τὸ γκαρὰζ εἶναι ὑπεύθυνον, ἀλλὰ ταυτοχρόνως εἶσθε καὶ ἐσεῖς ὑπεύθυνος νὰ θεθαιωθῆτε ὅτι ὁ ὁδηγὸς τοῦ αὐτοκινήτου σας εἶναι καλυμμένος, διαφορε- τικ εἶσθε ἔνοχος διότι ἐπετρέψατε νὰ ὁδηγηθῇ τὸ αὐτοκίνητόν σας ἐνῷ δὲν ἦτο ἀσφαλισμένον. ᾿Εὰν εὑρεθῆτε ἔνοχος τοιαύτης κατηγορίας θά σᾶς ἀφαιρεθῇ ἡ ἄδεια. . ΑΥΤΟΚ. Πῶς μπορῶ νὰ ξαΐρω ἐὰν ὁ μηχανικὸς εἶναι ἀσφαλισμένος ΡΑΣΣΕΛ. Νὰ ἐξακριθώσετε τοῦτο ἀπὸ τὸν ὑπεύθυνον τοῦ γκαρὰζ ἐκ τῶν προτέρων. Νὰ τὸν ἐρωτήσετε ἐὰν ἔχη ἐπαγγελματικὴν ἀσφάλειαν, ἡ ὁποία καλύπτει τοὺς µηχανι- κούς του ἔναντι τρίτου ὅταν οἰοσδήποτε ἀπὸ αὐτοὺς θὰ ὁδηγῃ, τὸ αὐτοκίνητόν σας. ᾽Απὸ σᾶς ἐξαρτᾶται νὰ θεθαιωθῆτε περὶ αὐτοῦ. Ὑπάρχει πάντοτε ὁ κίνδυνος δι ἕνα πωλητὴν αὐτοκι- νήτων ἢ δι’ ἕνα οἶκον ἐπιδιορθώσεως αὐτοκινήτων νὰ μὴ ἀνα- γνωρίζῃ πόσον εἶναι ἀναγκαῖον νὰ ἀσφαλίζῃ τοὺς ὑπαλλήλους του. Εἰς περίπτωσιν καθ’ ἣν ὁδηγεῖ τὸ αὐτοκίνητον ἑνὸς πελά- του ἕνας μὴ καλυμμένος ὑπάλληλος ἐμπορικοῦ οἴκου αὐτοκι- νήτων ἢ γκαρὰζ τότε ὁ ἐργοδότης καθίσταται ὑπεύθυνος διότι ἐπέτρεψε νὰ ὁδηγηθῇ τὸ αὐτοκίνητον ἐνῷ τοῦτο το ἄνα- σφάλιστον, καὶ ἐὰν καταδικασθοῦν, τότε καὶ οἱ δύο, ἐργοδότης καὶ ὑπάλληλος θὰ στερηθοῦν τοῦ δικαιώματος τῆς ἀδείας. Φυ: σικὰ εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτήν, ὅπως ἐδήλωσα ἤδη, θὰ χάση τὴν ἄδειάν του καὶ ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ αὐτοκινήτου. ΑΥΤΟΚ. Ὑποθέτω ὅτι κάθε ἀστυνομικὸς ἔχει τὸ δικαίωµα νὰ ζητήσῃ ἀπὸ οἰονδήποτε ὁδηγὸν νὰ τοῦ δείξῃ τὸ πιστοποιη- τικὸν τῆς ἀσφαλείας του. ΡΑΣ ΣΕΛ. Σωστά. ΑΥΤΟΚ. Τί θὰ συµθῇ λοιπὸν ἐὰν ὁ αὐτοκινητοδηγὸς δὲν ἔχει τὸ πιστοποιητικὸὀν αὐτὸ µαζί του Δύναται νὰ κατηγο- ρηθῇ ἐνώπιον δικαστηρίου διὰ τὸ παράπτωμα αὐτό ΡΑΣ ΣΕΛ. Οχι, νοουµένου ὅτι θὰ δυνηθῇ νὰ προσαγάγῃ τὸ ἐν λόγῳ πιστοποιητικὀν προσωπικῶς εἰς ἕνα ἀστυνομικὸν σταθμὸν ἐντὸς δύο ἡμερῶν. ᾿Εὰν ὅμως δὲν πράξῃ τοῦτο ἐντὸς τοῦ χρονικοῦ διαστήματος ποὺ ἀνέφερα τότε δύναται νὰ ἀντι- µετωπίσῃ κατηγορίαν ὅτι δὲν προσήγαγε τὸ πιστοποιητικὸν ἀσφαλίσεως εἰς τὸν ἀστυνομικὸν ὅταν οὗτος τοῦ τὸ ἐζήτησεν ἀρχικῶς. : ΑΥΤΟΚ. Ποῖος ἀποφασίζει πρὸς ποῖον ἀστυνομικὸν σταθ- μὸν θὰ προσαχθῇ τὸ πιστοποιητικόν ΡΑΣΣΕΛ. “Ὁ ὁδηγός. “Ὁ νόμος προσπαθεῖ νὰ εἶναι δί- καιος, καὶ θὰ το ἄδικον νὰ ζητηθῇ ἀπὸ ἕνα ὁδηγὸν ἐκ Λεμε- σοῦ νὰ παρουσιάσῃ τὸ πιστοποιητικὀν του εἰς τὸν ἀστυνομικὸν σταθμὸν τῆς Λευκωσίας, ἁπλῶς διότι συνελήφθη ὑπὸ ἀἁστυνο- μικοῦ εἰς τὴν Λευκωσίαν, διότι ὁ ὁδηγὸς θὰ εἶχε νὰ καλύψῃ ἀδίκως ἀπόστασιν 100 μιλίων. Τοιουτοτρόπως ὁ νόμος ἐπιτρέπει εἷς τὸν ὁδηγὸν νὰ παρουσιάσῃ τὸ πιστοποιητικὸν εἰς τὸν ἁστυ- νομικὸν σταθμὸν ποὺ προτιμᾷ. ΑΥΤΟΚ. Ὅταν ὁ ὁδηγὸς παρουσιάσῃ τὸ πιστοποιητικὸν εἰς τὸν ἀστυνομικὸν σταθμὸν τῆς Λεμεσοῦ, οἱ ὑπεύθυνοι ἐκεῖ, θὰ ἀντιληφθοῦν τὸν λόγον τῆς προσαγωγῆς τοῦ πιστοποιη- τικοῦ ΡΑΣΣΕΛ. Μάλιστα, διότι ὁ ἁἀστυνομικὸς ὁ ὁποῖος τὸν ἐσταμάτησεν εἰς τὴν Λευκώσίαν θὰ τοῦ δώσῃ σηµείωµα ποὺ θὰ παρουσιάσῃ εἰς τὸν ἀστυνομικὸν σταθμὸν Λεμεσοῦ. ΑΥΤΟΚ. δὲν ἀμφιθάλλω ὅτι ἀρκετοὶ ὁδηγοὶ θὰ ἀνακου- φισθοῦν ὅταν πληροφορηθοῦν τοῦτο καὶ ἀσφαλῶς ὅλοι οἱ αὐτο- κινητοδηγοὶ εἴμεθα εὐγνώμονες διὰ τὰς συμθουλὰς ποὺ μᾶς ἐδώσατε εἰς τὰς ὁμιλίας σας. ΡΑΣ ΣΕΛ. Σᾶς εὐχαριστῶ. Μά ἐνθυμῆσθε ὅμως ὅτι ἐγὼ ἔθιξα μµερικἁς µόνον δυσκολίας τῆς ἀσφαλείας ἔναντι τρίτου. ᾽Αφ΄ ὅτου ἤρχισα τὰς ὁμιλίας αὐτὰς 69 πρόσωπα ἀπώλε- σαν τὰς ἀδείας των καὶ οὕτω ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς ἀνῆλθεν εἲς 2009. Ἡ ἀστυνομία δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ ἀκυρώνῃ τὰς ἀδείας τῶν ὁδηγῶν, ἐκεῖνο ὅμως ποὺ θέλοµεν εἶναι νὰ ἀσφαλίζωνται ὅλοι κατὰ τὸν ὀρθὸν τρόπον διὰ νὰ εὐεργετοῦνται ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς νήσου. μα, ἅ Τὸ Κέντρον Ὑγείας Κοφίνου ποὺ ἐξυπηρετεῖ 20 χωρία τῆς ᾿Επαρχίας Δάρνακος, ὍὉ Δρ Κασσιανίδης ἐξετάζει ἕκτακτον περίπτωβσβενοῦς εἰς Κοφίνου. Κατόπιν γνω- Τὸ ἀπαστράπτον ἐπιθλητικὸν κτίριον. τοῦ Κέντρου Ὑγείας εἰς Παλαιχῶρι. µοδοτήσεως του ἡ ἀσθενὴς µετεφέρθη εἰς τὰμκὸν Μοσοκομεῖον Λευκωσίας. -- ΥΓΕΗΑΜΑ ΤΟΝ ΛΑΟΝ νο ο Ν ΡΟ δεκαοκτὼὠ περίπου μηνῶν ἐδημοσιεύά περιγραφὴν προφυλακτικοὶ ἐμθολιασμοὶ ἐναντίον μολυσματικῶν ἀσθενειῶν. φιλοδόξου σχεδίου ποὺ ἐπρόκειτο τότε γκαινιάση τὸ , Οργανισμοὶ ὅπως ὁ ᾿Ερυθρὸς Σταυρὸς καὶ ἡ Ταξιαρχία ᾿Ιατρικὸν Τμῆμα Κύπρου διὰ νὰ φέρη τὴν ὑγέ τὴν πόρταν Άγ. ᾿]ωάννου θὰ μποροῦν τώρα νὰ χρησιμοποιοῦν τὰ οἰκήματα τοῦ ἀγρότου. Τὸ σχέδιον περιελάμόανε θελτί κὢν ὑγειονομικῶν ὑπηρεσιῶν μὲ τὴν δημ Ὑγείας εἰς κάθε ἐπαρχίαν, τῶν ἀγροτι- τῶν κέντρων διὰ νὰ δίδουν µαθήµαϊῖα πρώτων θοηθειῶν καὶ [ον Κέντρων θρεφικῆς Φφροντίδος Εἰς κάθε κέντρον σταθµεύει ἡ Ὁμὰς Ὑγείας ποὺ ἁποτε- Τώρα ἔχουμε τὸ προνόμιο νὰ ἀνακοινώξ πὼς πέντε λεῖται ἀπὸ τὸν ἰἱατρόν, τὸν φαρµακοποιόν, τὸν ὑγειονομικὸν τέτοια Κέντρα λειτουργοῦν ἤδη εἰς ΓιαἈν. Ἰοφίνου, ἐπιθεωρητήν, τὸν ἐπισκέπτην ὑγείας τῆς κοινότητος καὶ τὴν Παλαιχᾶρι, [Παναγιὰν καὶ Εὐδήμου. . ος μαῖαν. Ὅλα τὰ µέλη τῆς ὁμάδος ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐργα- Διά τὴν ἀνέγερσιν καὶ ἐξάρτυσιν τῶν κᾷ αὐτῶν ἐδα- σίαν των εἰς τὸ κέντρον ἐπισκέπτονται τακτικὰ ἀριθμὸν µικρο- πανήθη ποσὸν 530.000. Τὰ οἰκόπεδα ἠγορί ἐνδιαφερομένας κοινότητας καὶ προσεφέρὸ αὐτὸν τὸν σκοπὀν. Τὰ κέντρα θὰ ἐξυπηρεῖ τοῦ ἀγροτικοῦ µας κόσμου. Θὰ παρέχουν 4 αν ἀπὸ τὰς τέρων κέντρων εἰς ἐπίκαιρα σημεῖα τῆς ἐπαρχίας ποὺ λειτουρ- δωρεὰν δι᾽ γοῦν τώρα καὶ διετέθησαν ἀπὸ τοὺς ἰδίους τοὺς κατοίκους, ὰς ἀνάγκας Εἰς μερικὰ ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα σταθµεύει μονίμως μαῖα ἢ ἔπι- αν καὶ πρὀ- σκέπτης ὑγείας τῆς κοινότητος. ληψιν ἀσθενειῶν, τὸ κυριώτερον ἐνδιαφέρον ὃ ὤν κέντρων Τὰ κέντρα ὑγείας εἶναι ὡς ἀκολούθως : θὰ εἶναι ἡ φροντὶς διὰ τὴν ὑγείαν τῶν θρεφὶ τῶν μητέ- Αἴθουσα ἀναμονῆς -- αἴθουσα ἐπιδείξεων. ρων. Αἱ μητέρες μποροῦν τώρα νὰ παίρνουμίας διὰ τὴν Αἴθουσα ἐξετάσεως ἱατροῦ κ Ἂν Σπ φροντίδα τῶν παιδιῶν τους. βρς ος ο Ἐκτέλεσις συνταγῶν εἰς τὸ Κέντρον Παλαιχωρίου. Εἰς τὰ κέντρφνται ἐπίσης Φαρμακεῖον (συνέχεια εἰς τὴν σελ. 7) σ Ὁ ὑπεύθυ κ ιό αν νοώνὦ, αν : ὦ : νος ᾿Ιατρὸς τοῦ Κέντρου Παλαιχωρίου Δρ. Παυλίδης μετὰ μελῶν τοῦ προσωπικοῦ καὶ ἀσθενῶν ἔξωθι τοῦ Κέντρου, Ἡ Ἰατρικὴ ὁμὰς τοῦ Κέντρου Κοφίνου. (Ἐξ ἀριστερῶν πρὸς τὰ δεξιά). Ἡ ᾿Επισκέπτρια Ὑγείας, ὁ ὑπεύθυνος ᾿]ατρὸς, ἡ Μαῖΐα καὶ ὁ Φαρμακοποιός. ΦΑΝ ΌὉ Φαρμακοποιὸς Κοφίνου ἐκτελεῖ συνταγάς. Διαμέρισμα νοσοκόµου εἰς Κοφίνου. ΤΑ ΔΕΥΚΑΡΙΤΙΚΑ Μιὰ Τέχνη Ἰόσο Παληὰ Όσο καὶ 6 ΄ ἡ Κύπρος ΙΝΑΙ στὴν Κύπρο ἕνα Χχωριὸ ποὺ τὰ προϊόντα του κατέ- χουν μιὰ ἀξιοζήλευτη θέ- σι στὶς ἀγορὲς πολλῶν χωρῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ. Μιὰ παράδοσι ποὺ ἄρχισε ἀπὸ πολὺ παληὰ ἀνέλαθε νὰ τὴν συνεχίση μὲ µεγά- λη ἵἱκανότητα τὸ χωριὸ τῶν Λευκάρων καὶ νὰ τῆς δώση χωριστά, δικά του Χαρακτηριστικά, ἔτσι ποὺ ἀντάξια νὰ πάρη τ᾽ ὄνομά του. Δὲν λέμε πιὰ σήμµε- ρα κέντημα, ἢ μᾶλλον σὰν θέλουμε νὰ ποῦμε καλὸ κέντηµα, λέμε τώρα «Λευ- καρίτικο». Οἱ Κύπριοι, ἢ καλύτερα οἱ. Κυπριοποῦλες, ἄσχο- Γυναῖκες τῶν Λευκάρων κεντοῦν τὰ περίφημα Λευκαρίτικά τους καθισµένες μπροστὰ στὰ λοῦνται μὲ τὸ κέντημα ἀπὸ τὰ πολὺ παληὰ χρό- νια. Πιστεύεται πὼς τὴν τέχνη τὴν ἔφεραν στὸ νησὶ οἱ ᾿Ασσύριοι πολλὲς ἑκα- τοντάδες χρόνια πρὸ Χριστοῦ. ᾿Απὸ τότε ἤκμασε κι’ ἀναπτύχθηκε σὲ µεγάλο θαθμὸ ἀφοῦ ἐπηρεάσθη- κε ἀπὸ τοὺς διάφορους ἀρχόντους τοῦ τόπου καὶ κυ- ρίως τοὺς Βυζαντινοὺς κι’ ἀργότερα τοὺς Ἐνετούς. Εἶναι γνωστὸ ἀπὸ χρονικὰ τῆς ἐποχῆς πὠὼς τὸ 1481 ἐπεσκέφθη τὴν Κύπρο ὁ Λεονάρντο ντὰ Βίντσι. Ὁ μεγάλος ζωγράφος κι’ ἐφευρέτης περιώδευσε τὸ νησὶ καὶ στοὺς διάφορους τόπους ποὺ ἐπεσκέφθηὴ περιέλαθε καὶ τὰ Λεύκαρα ὅπου τοῦ ἔκαμε ἐξαιρετικὴ ἐντύπωσι ἡ τέχνη τῶν κεντητριῶν τοῦ χωριοῦ κι’ ἀγό- ρασε κεντήµατα γιὰ τὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Μι- λάνου. Σήµερα τὰ κεντήματα, ποὺ περιορίστηκαν σχε- δὸν ἀποκλειστικῶς στὰ Λεύκαρα, εἶναι ξακουσµένα στὸ ἐξωτερικὸ καὶ περιζήτητα στὴν Ἑλλάδα, στὴν Ἑλόθετία, τὸ Ηνωμένο Βασίλειο καὶ τὶς Σκανδινα- θικὲς χῶρες. Πολλοὶ Λευκαρῖτες κεντηματέμποροι κάμνουν τὸ ἐμπόριο ἀπ᾿ τὴν Κύπρο. ᾿᾽Αγοράζουν κεντήματα ἀπ᾿ τὶς κεντήτριες τοῦ χωριοῦ καὶ τὰ ἐξά- Ύουν στὸ ἐξωτερικό. Πολλὲς γυναῖκες ὅμως ἐγκα- ταστάθηκαν µόνιµα σὲ διάφορες χῶρες τοῦ ἐξωτερι- κοῦ κι ἐξασκοῦν ἐκεῖ τὴν τέχνη τοῦ κεντήµατος. ὍὉ ἐπισκέπτης στὸ χωριὸ τῶν κεντηµάτων, σὰν περνᾶ ἀπ τοὺς στενοὺς ἑλικοειδεῖς δρόμους του, ὀλέπει στὰ κατώφλια ἢ τὶς αὐλὲς τῶν πετρόκτιστων σπιτιῶν γυναῖκες ἀπὸ κάθε ἡλικία νὰ κάθωνται ἡ μιὰ πλάϊ στὴν ἄλλη καὶ νὰ κεντοῦν. Σὰν εἶναι µεγάλες παρέες κουθεντιάζουν μεταξύ τους, σὰν εἶναι μόνες µένουν σκυφτὲς μὰ πάντα τὰ χέρια τους δὲν σταµα- τοῦν ἀπ᾿ τὸ κέντημα. Αὐτὸ πολλὲς φορὲς εἶναι πολὺ ἁπλό᾽ μιὰ ἄσπρη κλωστὴ σὲ λινὸ ὕφασμα μὲ διαφο- ρετικἠὴ ἀπόχρωσι. ᾿Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἁπλᾶ σχέδια ὅμως γραφικἀἁ σπιτάκια τους. ὑπάρχουν καὶ πολὺ πολύπλοκα, ὁλόκληροι συνδυασμοὶ γεωμετρικῶν καὶ ἄλλων σχεδίων. Μεγάλη ποικιλία ὑπάρχει ἐπίσης καὶ στὸ μέγεθος τῶν κεντηµάτων, ἀπὸ μικρὰ μαντηλάκια μέχρι μεγάλα τραπεζοµάν- δηλα γιὰ διπλὸ τραπέζι. Φ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΣ ΘΩΡΩ ΣΕ ΤζΖΙ’ ΟΥΛΛΟΝ ΕΝΑΝ ΑΡΩΤΩΟ Θωρῶὸ σε τζι’ οὔλλον ἕναν ἀρωτῶ Εἴντα λοῆς ἡ ὁμορτκιά σου ἔνι, Δέρνω τὸν νοῦν µου, χάσσιω, πελλετῶ Τζι οἱ κόποι µου, τοῦ κάκου, πᾶν χαμένοι. Μέλλιμον εἶσαι ὄρομαν, δροσιά, Γιὰ μυρωδκιὰ τῶν φκιόρων εἶσαι πέµου, Μὲν τζι εἶσαι τάχατες Θεᾶς ὁσσιά Σιαστίζω, πῶν ἐσιάστησα ποττέ µου. Ὅιτι ν τζι ἂν εἶσαι πέµου, νὰ χαρῆς, Γιατὶ λλιοψυχοῦν ὅσοι σοῦ µπλάζουν, Βαστᾶ σε ἡ καρτκιά σου νὰ θωρῆς Μιάλους μιτσιοὺς γιὰ σὲν ν᾿ ἀναστενάζουν Μεράδ᾽ ἂν εἶσαι τόπου κανενοῦ, Φανέρωσ µου το πκιὸν νὰ μὲσ σὲ λάµνω ᾽Αντζιέλισσα ἂν εἶσαι τ᾽ οὐρανοῦ Νἀ µάθω τζιαὶ νὰ ξέρω εἶντα κάµνω. Δ. Θ. ΛΙΠΕΡΤΗΣ ΤΡΙΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ελληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 1.30 Ἑλληνικά τραγούδια 2.30 Δελτίον Εἰδήσεων 5.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.30 Παιδικὴ Γωνιά 6.00 Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.30 Κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Τὸ Μυθιστόρηµα 8.15 ᾿Απ᾿ ὅλο τὸν κόσµο 8.45 Συναυλία τῆς Τρίτης 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 6.320 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ Ἑλληνικὰ τραγούδια 2.30 Δελτίον Εἰδήσεων 2.00 Δίσκοι στὴν τύχη 5.30 Παιδικὴ Γωνιὰ 5.50 Κυπριακὰ τραγούδια 6.00 Εὔθυμη Μισὴ Ώρα 6.90 Μουσικἡὴ Λατ. ᾽Αμερικῆς 7,00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.30 Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Ρωτᾶτε κι ἀπαντοῦμε ᾽Απ΄ ὅλο τὸν κόσµο ΄ωρα τῆς Όπερας «Σιντερέλλα» (Ροσσίνι) 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων 8.45 ΠΕΜΠΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.390 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 1:30 Ἑλληνικὰ τραγούδια 2.30 Δελτίον Εἰδήσεων 5.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.30 τν Ὑποθρύχια Καλώδια ὁμιλία) 6.00 Απ ὅτι διαθάζω 6.10 Ελληνικά τραγούδια 6.30 ᾿Ιατρὸς τῆς Οἰκογενείας 6.40 ᾿Ιταλοὶ τραγουδιστὲς 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Τὸ Μυθιστόρημα 8.15 Ἐλαφρὰ Κλασ. Μουσικἡ 8.45 Γράμμα ἀπὸ τὸ Λονδῖνο 9.00 Μουσικὴ χοροῦ 9.30 Ελληνικά τραγούδια 950 Δελτίον Εἰδήσεων ΠΑΡΑΣΜΚ. 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 130 Ἑλληνικά τραγούδια 2.30 Δελτίον Εἰδήσεων 5.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.30 Ὥρα τῆς Γυναίκας 5.50 ᾽Αμερικανικὴ μουσικὴ 6.30 Τὰ κινηµ. ἔργα τῆς προσεχοῦς ἑθδομάδος 6.45 Γνωστοὶ τραγουδιστὲς 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.30 Κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Οἱ φυσικοί µας πόροι Βιομηχανίαι 8.15 ᾿Απ᾿ ὅλο τὸν κόσμο 8.45 Κλασσικὴ μουσικὴ κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν. '9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΣΑΒΒΑΤ. 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες Ἑλληνικὰ Προγράμματα τῆς Κ.Ρ.Υ. 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 1.30 Ἑλληνικὰ τραγούδια 2.30 Δελτίον Εἰδήσεων 5.00 Δημοτικὰ τραγούδια 5.30 Παιδικἡ Γωνιὰ 5.20 Μουσικἡ κιθάρας 6.00 Φίλοι στὸ ἐξωτερικὸ 6.30 ᾿Απὸ τὸν τύπο τῆς Ἑλλάδος 6.40 Μουσικἡ πιάνου 7.00 Δελτίον Εἰδήσεων 7.15 Τραγουδᾶ ὁ ᾿Ιμπέριο ᾿Αρτζεντίνα 7.30 Κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 7.95 Ποδοσφ. ἀποτελέσματα 8.00 Τὸ Μυθιστόρημα δ.15 Μουσικὸ Σταυρόλεξο δ.45 Διήγη μα 9.00 Παληὲς Ἕλλην. μελωδίες «9.30 Μουσικἡὴ χοροῦ 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 7.00 Πρωϊνοὶ ρυθμοὶ 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων δ.15 Ἑλληνικὰ καὶ ξένα τραγούδια 9.00 Κυριακάτικη πρωϊνὴ συναυλία 10.00 Θρησκευτικὸ ἡμίωρο 10.30 Κύπριοι Καλλιτέχναι 11.00 Πρωϊνὲς μελωδίες 11.30 ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 129.10 Ἑλληνικοὶ χοροὶ 12.30 Θέατρο ᾿ 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 1.45 ᾿ΟὈρχήστρα Τζίµμυ Σὰντ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.10 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὲς μελωδίες 5.30 Παιδικἡ Γωνιά 6.00 ᾿Ελαφρὰ Ἰλασ. μουσικὴ 6.30 Εὔθυμη Μισὴ Ὥρα 7.ΟΟΔελτίον Εἰδήσεων 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Τὸ Μυθιστόρημα 8.15 Ἐένα ᾿Αστέρια 8.45 Ἕλληνες στὴν Βρεττανία 9.00 Διάσημοι Βιρτουόζοι 9.40 'Ελληνικὲς καντάδες 9,50 Δελτίον Εἰδήσεων: ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 1.30 Ἑλληνικὰ τραγούδια 2.30 Δελτίον Εἰδήσεων 5.00 Ἑλληνικὰά τραγούδια 5.30 Ωρα τῆς Γυναίκας 5.50 Δελτίον τιμῶν 6.00 Μιὰ ματιὰ γύρω στὸν κόσμο 6.10 Τὸ Λάτιν Τρίο 6.30 ᾿Αθλητικὸ Ίθλεπτο 6.45 Συγκρότηµα Θρῇ Σὰνς 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.20 Ῥυθμοὶ πάσο ντόμπλε 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Θέατρο 8.30 Τραγουδᾶ ὁ Μάριο Λάνζα 8.45 ᾿Ὀρχήστρα χοροῦ Κ.Ρ.Υ. 9.00 Βιδλιοκρισία 915 Ἑλληνικὲς μελωδίες 9,20 Δελτίον Εἰδήσεων ΤΡΙΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7,30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 1.30 Ἑλληνικὰ τραγούδια 2.30 Δελτίον Εἰδήσεων 5.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.30 Παιδικὴ Γωνιὰ Ρ.50 Μουσικἡ κιθάρας 6.00 ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 6.40 Συγκρότηµα Ζελίνκα 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.30 Κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Τὸ Μυθιστόρηµα 8.15 Απ’ ὅλο τὸν κόσµο 8.45 Ἡ Συναυλία τῆς Τρίτης 9.20 Δελτίον Εἰδήσεων ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες τ.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 1:30 Ἑλληνικὰ τραγούδια 2.30 Δελτίον Εἰδήσεων 5.00 Ἑλληνικοὶ δίσκοι 5.30 Παιδικὴ Γωνιὰ 5.50 Ἑλληνικοὶ χοροὶ 6.00 Εὔθυμη Μισὴ “Ωρα. 6.30 Μουσικἡ Λατ. ᾽Αμερικῆς 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.20 Γρήγοροι ρυθμοὶ 7.30 Κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Ρωτᾶτε κι) ἀπαντοῦμε 8.15 Απ ὅλο τὸν κόσµο δ. 45 Ἡ Ώρα τῆς Όπερας «Σιντερέλλα» (Ροσσίνι) 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΠΕΜΠΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων Τ.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 1.30 Ἑλληνικὰά τραγούδια 2.30 Δελτίον Εἰδήσεων 5.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.30 ᾿Επιστημονικὰ χρονικά 6.00 ᾿Απ΄ ὅτι διαθάζω 6.10 Λαϊκά τραγούδια 6.30 ᾿Ιατρὸς τῆς Οἰκογενείας 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Τὸ Μυθιστόρημα 8.15 ᾿Ελαφρὰ Κλασ. Μουσικἡ 8.45 Γράμμα ἀπὸ τὴν ᾿Αθήνα 9.00 Μουσικἡ χοροῦ 9.30 Δημοτικὰ τραγούδια 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΠΑΡΑΣΚ. 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον. Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 130 Ἑλληνικὰ τραγούδια 9.30 Δελτίον Εἰδήσεων 5.00 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.30 Ὥρα τῆς Γυναίκας 5.50 ᾽Αμερικανικὴ μουσικὴ 6.30 Τὰ κινημ. ἔργα τῆς προσεχοῦς ἑθδομάδος 6.45 Χαθανέζικοι ρυθμοὶ 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.200 ᾿Εμθατήρια 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Οἱ φυσικοί µας πόροι 8.15 ᾿Απ ὅλο τὸν κόσµο 8.45 Κλασσικὴ μουσικἡ κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΣΑΒΒΑΤ. 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 6.90 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ 1.90 Ἑλληνικὰ τραγούδια 2.30 Δελτίον Εἰδήσεων 5.00 Δημοτικά τραγούδια 5.30 Παιδικὴ Γωνιὰ 5.50 Πόλκες 6.00 Φίλοι στὸ ᾿Ἐξωτερικὸ 6.30 ᾽Απὸ τὸν τύπο τῆς Ἑλλάδος 7.00 Δελτίον Εἰδήσεων 7.15 ᾿Ορχήστρα Ρέὺ Μάρτιν 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 7.55 Ποδοσφαιρικὰἁ ἀποτελέ- σµατα 8.00 Τὸ Μυθιστόρηµα 8.15 Μουσικὸ σταυρόλεξο δ.45 ᾿Απὸ Κιν. Ἔργα 9.00 Παληὲς Ἓλλην. μελωδίες 9.30 Μουσικὴἡ χοροῦ 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 7.00 Πρωϊνοὶ ρυθμοὶ 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων 8.15 Ελληνικά καὶ ξένα τραγούδια 9.00 Κυριακάτικη πρωϊνὴ συναυλία 10.00 Θρησκευτικὸ ἡμίωρο 10.30 Κύπριοι Καλλιτέχναι 11.00 Πρωϊνὲς μελωδίες 11.90 Ζωὴ τῆς Ὑπαίθρου 12.10 Δημοτικὰ τραγούδια 12.30 Θέατρο 1.00 Μεσηµεριάτικη μουσικἡ 2.00 Δελτίον Εἰδήσεων 2.110 Ἑλληνικὰ τραγούδια 5.00 Ἑλληνικὲς μελωδίες 5.30 Παιδικὴ Γωνιὰ 5.20 Μουσικἡ θιολιοῦ 6.00 ᾿Ελαφρὰ ἕλασ. Μουσικὴ 6.30 Εὔθυμη Μισὴ Ώρα 7.00 Δελτίον Εἰδήσεων 7.15 Ορχήστρα Στὰν Κέντον 7.30 Κατ᾽ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Τὸ Μυθιστόρημα 8.15 ᾿Απὸ κινηµ. ἔργα 8.45 Ἕλληνες στὴ Βρεττανία 9.00 ᾿Εκλεκτοὶ Δίσκοι 9.40 Τραγουδᾶ ἡ Ίρμα Κολάσσι 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες 7.15 Δελτίον Εἰδήσεων 7.30 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1:00 Μεσηµεριάτικη μουσικὴ - 1:30 Ελληνικά τραγούδια 2.30 Δελτίον Εἰδήσεων 5.00 Ἑλληνικά τραγούδια 5.30 Ὥρα τῆς Γυναίκας 5.50 Δελτίον τιμῶν 6.00 Μιὰ ματιὰ γύρὼ στὸν κόσμο 6.30 ᾿Αθλητικὸ Ίδλεπτο 6.45 ᾿Ὀρχήστρα Ραμὸν Μαρκουὲθ 7.00 Εἰδήσεις καὶ Σχόλιον 7.30 Κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 6.00 Θέατρο 8.45 ᾿Ὀρχήστρα χοροῦ Κ.Ρ.Υ. 9.00 Βιθλιοκρισία 9.15 Ἑλληνικὲς μελωδίες 9.50 Δελτίον Εἰδήσεων Εκδοσίς Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων Ἐλαιόδενδρον εἰς πλήρη ἀνάπτυξιν εἰς τὸ Δάλι. ΗἩ ΝΟΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 1! ΚΥΠΡΟΣ παράγει μεταξὺ 1.500 καὶ 2.000 τόνων ἐλαιο- λάδου ἐτησίως. ᾿Ελαχίστη ποσότης ἐξάγεται διότι, διά διαφόρους λόγους τὸ Κυπριακὸν ἐλαιόλαδον δὲν μπορεῖ νὰ συναγωνισθῇ εἰς τιμὴν τὸ ἐλαιόλαδον ἄλλων χωρῶν. Πάντως ἡ ἐπιτόπιος ζήτησις εἶναι τόσον µεγάλη ὥστε νὰ ἀπορροφᾶ ὁλόκληρον τὴν παραγωγήν. Ἐν τούτοις κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια οἱ παραγωγοὶ εἰς διάφορα µέρη τῆς ἨἩήσου παραπο- νοῦνται ὅτι παραμένουν εἰς χεῖρας τῶν ἀδιάθετα ἀποθέματα. Διατὶ συµθαίνει τοῦτο Ὁ Κύπριος ἀσφαλῶς δὲν ἄλλαξε τὰς συνηθείας διατροφῆς του, δαπανᾶ τὸ ἴδιον ποσὸν χρηµά- των, ἢ καὶ µεγαλύτερον, διὰ τὸ οὐσιῶδες αὐτὸ εἶδος διατροφῆς του, καὶ ὅμως οἱ παραγωγοὶ δὲν κατορθώνουν νὰ διαθέσουν ὁλόκληρον τὴν παραγωγήν τώων. Όμτι συµθαίνει εἰς τὴν πραγ- µατικότητα εἶναι ὅτι ὁ καταναλωτὴς ἁγοράζει μὲν τὴν ἰδίαν ποσότητα ἐλαίου ἀλλὰ χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζῃ δὲν ἀγοράζει ἁγνὸν ἐλαιόλαδον. ᾽Απὸ τὸν παραγωγὸν καὶ τὰ ἐλαιοπιεστήρια μέχρι τὸν κα- ταναλωτὴν τὸ ἐλαιόλαδον περνᾷ ἀπὸ πολλὰ χέρια, ᾿Αντιπρό- σωποι, μεσῖται, μεταπωληταὶ ἁγοράζουν µεγάλας ποσότητας εἰς θαρέλια ἢ τενεκέδες καὶ κάθε ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς μπορεῖ νὰ προσθέσῃ εἰς αὐτὸ πρὶν τὸ ἀφήσῃ νὰ προχωρήσῃ. Διὰ τὴν νοθείαν τοῦ ἐλαιολάδου χρησιμοποιοῦνται εὐθηνά ἐδώδιμα ἔλαια: Θδαμόακέλαιον, Φφυστικέλαιον, ραφανέλαιον καὶ πολλὰ ἄλλα, τὰ περισσότερα εἰσαγόμενα εἰς τιμὰς πολὺ χαμηλοτέρας τῆς τιμῆς τοῦ ἐλαιολάδου. Ἡ παρουσία τῶν ἐλαίων αὐτῶν εἰς τὸ ἐλαιόλαδον δὲν γίνεται ἀντιληπτὴ παρὰ µόνον κατόπιν χημικῆς ἀναλύσεως. Δυστυχῶς ἡ συνήθεια εἶναι πολὺ διαδεδομένη. Καὶ γίνεται εἲς µεγάλον 6αθμόν. Δεῖγμα ἐἑλαιολάδου, τὸ ὁποῖον ἐξητάσθη τελευταίως ἀπεδείχθη ὅτι εἶχε νοθείαν 707. Τί μπορεῖ νὰ γίνῃ πρὸς καταπολέμήησιν τῆς συνηθείας αὖ- τῆς Οἱ παραγωγοί, ποὺ ζημιώνουν ἐξ ἴσου μὲ τὸ κοινὀν, εἰσηγήθησαν περιορισμὸν εἰς τὰς εἰσαγωγὰς ἐδωδίμων ἐλαίωῶν. Τοῦτο ὅμως δὲν εἶναι δυνατὸν διότι ἡ Νῆσος δὲν εἶναι αὐτάρ- κης εἰς ἐδώδιμα ἔλαια. Ενα καλύτερον σχέδιον θὰ ῆτο, ὁλό- κληρος ἡ ποσότης τοῦ ἐλαιολάδου νὰ πωλῆται ἐντὸς σφραγι- σµένων δοχείων μὲ τὴν µάρκαν τοῦ πωλητοῦ. Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ Κυθέρνησις λαμόθάνει µέτρα διὰ νὰ στα- µατήσῃ τὴν νοθείαν. Ὑπάλληλοι τοῦ ᾿Ιατρικοῦ Τµήµατος καὶ τοῦ Τµήµατος Ἐμπορίου καὶ Βιομηχανίας ἐνέτειναν τὰς προσ- παθείας τῶν πρὸς καταδίωξιν τῶν δραστῶν. Καθ οἰονδήποτε χρόνον μποροῦν νὰ πάρουν δεῖγμα ἀπὸ παντοπώλας καὶ ἐὰν μετὰ ἀπὸ ἀνάλυσιν, ἀποδειχθῇ ὅτι εἶναι νοθευµένον προσάπτε- ται κατηγορία ἐναντίον τοῦ παντοπώλου. Οἱ καταναλωταὶ ἐπίσης, Ὑνωρίζοντες τί μπορεῖ νὰ συμθῇ εἰς τὸ ἐλαιόλαδον μποροῦν νὰ ἐνεργήσουν διὰ τὴν προστασίαν των. ᾿Εὰν ἁγοράζετε ἐλαιόλαδον χῦμα, νὰ θεθαιώνεστε ὅτι τὸ ἀγοράζετε ἀπὸ ἀξιόπιστον πηγήν. Συλλογὴ ἐλαιῶν χωρίον τῆς ἐπαρχίας Κυρηνείας. 1 σσ ΟΜΟΣ ὂος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 5 Δ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 1958 δν ΣΕ πρόσφατη ἐπίσκεψί του στὴν ᾽Αμμόχωστο ὁ φωτογράφος µας πῆρε αὐτὴ τὴν χαριτωµένη φωτογραφία τῆς πόλεως. Στὴν ᾽Αμμόχωστο σώζονται σὲ πολὺ καλἠ κατάστασι τὰ ἐπι- θλητικἁ μεσαιωνικά της τείχη. Στὸ ξακουστό της φρούριο ἐκ- τυλίσσεται ἡ Σαιξπηρικἡὴ τραγωδία τοῦ ᾿Οθέλλου, τοῦ ἙἘνετοῦ Ἡ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Κυθερνήτου Χριστόφορο Μόρο, ἀπ᾿ τὸν ὁποῖο πιστεύεται πὼς ὁ ποιητὴς ἐνεπνεύσθη τὸν «εὐγενῆ µαυριτανό». Στὸ θάθος τῆς εἰκόνος φαίνεται ὁ Καθεδρικὸς τοῦ 'ΑΥγ. Μικολάου (τὸ σηµερι- γὸν τέµενος Λαλᾶ Μουσταφᾶ Πασᾶ) καὶ στὸ λιμάνι ξένα ἁτμό- πλοια φορτώνουν πορτοκάλια γιὰ τὸ ἐξωτερικό.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΥΓΕΙΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΛΑΟΝ 4,6p
Ο κ. Α. Πανάρετος Αφυπηρετεί 6p
Εις την Υψηλοτέραν Κορυφὴν 6p
ΤΑ ΛEYKAPITIKA Πολιτισμός 5p
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΣ 5p
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ 3p
Η ΝΟΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 2p
Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Πολιτισμός#Ναυτιλία 1p