......--ᾱυᾱ---- Διευθυντὴς-- Ιδιοκτήτης” » ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Βνραρωσκῶ, Ἔτος ον. Αριθμ. φύλλου: 7 Τιμὴ φύλλου 1 γροσι. ον ΓΡΑΦΕΙΟΝ 1 «Οδός Λιπέρτη ἀριθμ 7 καὶ ὃ αριθμ. τηλεφώνου ϱ632 Λευκωσία-- Κύπρου ' ο. αλ ΠΕΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ ΑΝΘΡΑΚΕΣ Αἱ τσιληροφορίαι τῶν παρα- σπηνέων ἀναφέρουν ὅτι οἳ οὔ- κλοι τῆς Κυπριακῆς ἀντιδράσε- ως στηρίξουν τόρα τὰς ἑλπίδας των σερὸς διάσπασιν τῆς µεγά- λης λαϊκῆς παρατάξεως τῆς ᾿Ε- θΔνικῆς Σννεογασίας εἷς ἓν ἢ δύο πρόσωπα, τὰ ὁσοῖα δὲν εὖ- ρέσκονται ἐπὶ τοῦ παθόντος ἐν Κύπρῳ. 'Ἡ ἐσχάτη πλάνη των ὅμως {λὰ εἶναι κατὰ πολὺ χει- ροτέρα τῆς πρώτης. Διότι ὁ Κυ- σεριακὸς λαός, ἀνδρωθεὶς µέσα εἰς τὴν περίοδον τῆς Ιδετοῦς ἀπολυταρχίας δὲν δύναται νὰ παρασυρδῇ ἀπὸ οἑονδήστοτε λαο- σιλάνον, παρουσιαξόµενον μὲ καμουφλαρισμένα συνθήματα. “Η μετομτωβριανὴ περίοδος ὑπῆρξεν ἡ λυδία λίδος, ἐπὶ τῆς ὁσιοίας ἐδοκιμάσθησαν σερόσω: πα καὶ χαρακτῆρες καὶ ἤ ἄνα- βίωσις τῶν τυχὸν σάσιων στᾶ- λαιῶν ὑπολειμμιάτωῶν µόνον εἰς τὴν φαντασίαν τῶν ἐχδρῶν τοῦ λαοῦ δύναται νὰ σεραγµατοποι- ηδῇ. ᾿4ς μὴ τοίβονν τὰς χεῖράς των οἳ κύκλοι τῆς ἀντιδράσεως. «Ο δησανυρός των δὲν εἶναι τέ- ποτε ἄλλο παρὰ ἄνδρακες. ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ Ἡ εἰσήγησις τοῦ κ. Ι. ἄλη- ρίδη ἐκ µέρους τῆς παρατά- ἔεως Ἐθνικῆς Συνεργασίας ὅπως συνκληθῇ διακομματικὴ διάσκεψις πρὸς καθορισμὸν τῆς τηρητέας στάσεως ἕναν- τι τῶν ἐξαγνελλομένων συν- ταγματικῶν μεταρρυθμίσεων πρέπει νὰ υἱοθετηθῇ ἀμέσως, Ὁλόκληρος ὁ Κυπριακὸς λαὸς πρέπει νὰ παρουσιασθῃῇ ἠνώ: μένος καὶ μὲ ὁμοφώνους ᾱ- ποφάσεις, αἴτινες θὰ εἶναι δεσμευτικαὶ δι᾽ ὅλους,. Ὅλα τὰ κόμματα καὶ ὅλαι αἱ παρατάξεις ὀφείλουν νἁ καθήσουν εἰς τὴν τράπεζαν τῆς διασκέψεως καὶ νἁ κεἴ- ποοὸν καθαρὰ τὴν γνώμην των, Χχωρὶς ἑλιγμοὺς καὶ ὁ- πισθοβουλίας, νἁ συζητήσουν τὰς διαφοράς τών καὶ νὰ κα: ταρτίσουν κοινὸν πρόγραµµα δράσεως. Αὐτὸ ἐπιβάλλει τὸ καθῆκον πρὸς τὴν πατρίδα. ΝΑ ΦΥΓΗ Η ΝΑ ΜΗ ΦΥΓΗ: Δύο συνταγµατολόγοι, ἆνα- χωροῦν ἐντός τῶν ἡμερῶν ἔκ Λονδίνου καὶ ἀφικνοῦνται λί- αν προσεχῶς εἰς Κύπρον. Νὰ κάµουν τί Διὰ νὰ καλέσου) σύσκεψιν τῶν ἀντιπροσώπευ: τικῶν πολιτικῶν παραγόντων, νὰ ἀκούσουν τὰς ἀπόψεις των καὶ ἀκολούθως νὰ προ- βοῦν εἰς τὸν καταρτισμὸν Συντάγματος διὰ τὴν νῆσον. Ἐν τῷ μεταξὺ ἡμεῖς καθή- µεθα μὲ ἐσταυρωμένα τὰ χέ- ρια, τὸ δὲ ᾿Εθναρχικὸν Συμ- Βούλιον- δίκην νεαρᾶς κορα- οίδος--κρατεῖ εἰς τὴν χεῖρα µαργαρίταν, µαδᾷ τὰ πέταλά της καὶ ἐρωτᾷ: δὰ φύγῃ ἤ νὰ μὴ Φύνῃ ἡ Πρεσβεία Τὸ εἴπομεν καὶ ἄλλοτε: Αἱ διχογνωµίαι, αἱ ἀμφιταλαν- τεύσεις, οἱ δισταγμοὶ καὶ αἱ ἀναβολαί. εἰς οὐδὲν ὠφελοῦν, τουναντίον μάλιστα χαντακώ- νουν τὸν ἐθιικόν µας ἀγῶνα καὶ παρέχουν ἔδαφος ὕπο- χθονίου δράσεως εἰς τοὺς δι- αφόρους ἐχθροὺς τῆς ἑνωτι: κῆς µας ὑποθέσεως, τόσον τοῦ ἐξ. τερικοῦ ὅσον καὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ. Καὶ οἱ τελευταῖοι δυστυχῶς, οὔτε ὀλίγοι εἶναι, οὔτε στεροῦνται ὑὁποκρισίας καὶ σατανικότητος. Γνωρί- ζουν νὰ κινοῦνται καὶ νὰ δροῦν σατανικώτατα ὑπὸ τὸ ἀθῶον ράσον των ἤ τὸν ἔθνι- κόφρονα μανδύαν των. Η ΛΙΑΦΟΡΝ Περίεργος αὐτὴ ἤ σύμπτω- σις τῶν ἀντιθέσεων. Εἰς τὴν Ἑλλάδα, τὴν μητέρα τῆς δη µοκρατίας, εἷς δηµοκράτης δηµοσιογρόφος--ὃ µακαρίτης Βιδάλης--ἀπήχθη ὑπὸ φασι- σιῶν, ἐκακοποιήθη καὶ ἐδο- λοφονήθη. Εἰς τὴν Ἰταλίαν, τὴν παιρίδα τοῦ φασισμοῦ, εἷς φασιστὴς, ἐκδότης τῆς ἐ- φηµερίδος «Σίριγγα», ἀπήχθη ὑπὸ δημοκρατικῶν καὶ ἐδάρῃ δημοκρατικώτατα διὰ τὰ φα' σιστικά του φρονήματα. Πιθανὀν νὰ ἐρωτήσῃ κανείς: Ποία ἡ διαφορᾶ, ἐφ᾽ ὅσον καὶ εἰς τὰς δύο περιπτώσεις χρη: σιμοποιεῖται ὁ αὐτὴ μέθοδος τοῦ ξύλου Βεβαίως τὸ Εῦλον εἶναι πάντοτε ἔὖλον καὶ ὡς μέθοδος, ὅσον καὶ ἄν λέγε- ται ὅτι ἐβγῆκεν ἀπὸ τὴν πα” ράδεισον, εἶναι καταδικαστέα. αλλ’ εἰς τὴν παροῦσαν πε: ρίπτωσιν, ὑπάρχει μιά μικρὰ Ῥιαδωρή:. Εἰς τὸν πωώτην δέ- Α πονγευὑματενη ἐφηιερὶς κ... έστω ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΣΤΑΛΙΝ «Θὰ ἐξασφαλισθῇ δικαία καὶ δημοκρατικὴ εἰρήνη». Αἱ στρατιωτικαὶ παρασκευαὶ τοῦ Ἐρυθροῦ στρατοῦ ᾱ- ποτελοῦν τὸ τίµηµα διαρκοῦς εἰρήνης εἰς τὸν κόσμον ΜΟΣΧΑ 7 (Ρ.)---«Ο στρατάρχης Στάλιν ἐξέδωσεν ἡμερησίαν διαταγὴν ἐπὶ τῇ ἔπετείῳ τῆς Σοβιετικῆς ἑπαναστάσεως, µέσον τοῦ ὑφυπουργοῦ ἀμύνης στρα- τηγοῦ Νικολάι ΠΜτσιουλκάνιν. Αὕτη ἔχει ὡς ἑξῆς: Οἱ λαοὶ καὶ αἱ ἔνοπλοι δυνάµεις τῆς Σοβιετικῆς Ενώ: σεως ἑορτάζουν σήμερον τὴν 29ην ἐπέτειον τῆς ᾿Οκτωβριανῆς ἐπαναστάσεως, Ὁ Σοβιετικὸς λαὸς ἑορτάζει ὑπὸ ὅρους ἐντόνου εἰρηνικῆς ἐργασίας πρὸς ἐπί- τευξιν τοῦ νέου πενταετοῦς σχεδίου. Οἱ ἐργάται ἁμιλλῶνται εὐρύτατα διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν στόχων τῆς παραγωγῆς πρὸ τοῦ καθορισθέντος χρόνου- Αἱ προσπάθειαι τῶν Σοβιετικῶν ἀνθρώπων καθιστοῦν σαφὲς ὅτι τὸ ἔθνος µας ἔχει, ὅπως καὶ εἰς τὰ πολεμικὰ ἔτη, βαθεῖαν κατανόησιν τῶν συμφερόντων τοῦ κράτους, γνωρίζει τὸ καθῆκόν του πρὸς τήν πατρίδα καὶ χρησιμοποιεῖ ὅλην του τήν ἐνεργητικότητα πρὸς ἐνδυνάμωσιν τῆς ἰσχύος τῆς χώρας. Οἱ Σοβιετι- κοὶ λαοὶ ἀγωνίζονται ὄχι µόνον πρὸς ἀποκατάστασιν τοῦ προπολεμικοῦ ἐπιπέ” δου εἰς τήν γεωργίαν ἐντὸς βραχυτάτου χρογικοῦ διαστήµατος, ἀλλὰ ἐπίσης πρὸς ἐξασφάλισιν νέας μεγάλης αὐξήσεως εἰς ὅλους τοὺς κλάδους τῆς παρα” γωγῆς, πρὸς ὑπερνίκησιν τῶν προσωρινῶν δυσκολιῶν, αἴἵτινες ἐδημιουργήθησαν ἐκ τῶν καταστρεπτικῶν συνεπειῶν τοῦ πολέμου καὶ τῆς πτωχῆς παραγωγῆς εἲἴς τινας περιοχάς. ᾿Αγωνίζονται διὰ νὰ ἐπιτύχουν καλήν ἐσοδείαν κατὰ τὸ προσεχὲς ἔτος καὶ νὰ βελτιώσουν τοιουτοτρόπως τήν ὑλικήν της εὐτυχίαν. Ἡ δυναμική ἰσχὺς τοῦ μεγάλου Σοβιετικοῦ λαοῦ καὶ ἡ ὑπεροχή τῆς κοινῶ- νικῆς καὶ κρατικῆς συγκροτήσεώς µας καθιστοῦν πλήρως βέβαιον ὅτι ὅλα αὐτά τὰ καθήκοντα θὰ πραγματοποιηθοῦν ἐπιτυχῶς, μι ΙΕΙΚΙΙ ΙΙ ΑΜΕΕΟΠΗΗΣΣ ΤΗΣ ΕΣ ο ῥλμ. ται ΗΤΡΦΝΤΜ ΠΡΙΝ Στάλιν ἀπέδειξε σαφῶς καθ ὅλα τὰ πολεμικὰ ἔτη τὴν ᾱ- καταµάχητον ἰσχὺν του καὶ τὴν ὑπεροχήν του ἀπὸ τὸ κα- πιταλιστικὀν σύστημα. Ἡ Σοβιετικὴ Ἔνωσις ἐξεπλήρωσε ΒΙΕΝΝΗ 7 (Ε.)--Αὶ Σοβιε- τὴν μεγάλην ἱστορικὴν ἄποσι ολήν της εἰς τὸν ἀγῶνα πρὸς τιμαὶ ἀρχαὶ ἀνήγγειλαν ὅτι ἤρ καταστροφὴν τοῦ φασισμοῦ και βαδίζει τόρα πρὸς τὴν ας να ο Γσταθεροποίησιν δημοκρατικῆς εἰρήνης εἰς ὁλόκληρον τὸν χισαν τὴν ἐσιοτροφήν εἷς τους]. ν τ ͵ ον σα : ο κόσμον διὰ τὴν ἀσφάλειαν τῶν ἐθνῶν καὶ τιµίαν συνερ: ἰδιοπτήτας τῶν περιουσιῶ», τὰς ὁποίας εἶχον κατάσχει οἱ ἴἴαξδί. ΠΜεταξὺ τῶν ἐπιστραφεισῶν ἤδη περιουσιῶν περιλαμβάνονται ἃ γασίαν μεταξὺ αὐτῶν. Ἡ φιλειρηνικὴ πολιτικὴ τῆς Σοβ. Ενώσεως εὑρίσκει τήν συµπάθειαν καὶ ἔντιμον συνεργασίαν ὅλων τῶν ἐθνῶν α΄ Νόεμθδρίου φας «1Ρ»Α 9 ΤΤ.ΜΙ. ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ Ο. ΤΟΛΙΑΤΙ ΡΩΝΗ 7 [Ρ.- Ὁ Τολιάτι ἔπεστρεψεν ἐκ Βελιγραδίου. Εἰς δηλώσεις του εἶπεν ὅτι εἷ- ναι ἐξαιρετικῶς ἱκανοποιημένος ἀπὸ τὰ: συ- νοµιλίας μειὰ τῶν Γιουγκοσλάβων ἡγετῶν. Πιθα. ὣς θὰ ἀρχίσουν σπουδαῖαι συνομιλίαι μεταξὺ Ἰταλίας καὶ Γιουγκοσλαβίας. ΕΙΙΛΙ ΚΤΙΗΙΕ ΤΗΝ ΛΙΒΙΝΙΛΚ Π] ΤΝ ΠΝΕΙΕΙΙΝ ΙΝΝ. ΜΗ Ν. ΥΟΡΜΗ τ(ϱ)--Ἡ Ελλὰς κατηγόρησε ἐνώπιον τῆς σεν-λεύσεως Ἵνωμ. Ἐθνῶν ὅτι τηρεῖ προ: κλητικὴν στάσιν, ἥτις ἀποτελεῖ παράγοντα διεθνοῦς ΄διατα ραχῆς. Ἡ οχετικὴ Ἑλληνικὴ ἄνακοίνωσις ἀναφέρει: «Ἑἶνα- ἀπολύτως ψευδὲς ὃτι ἔνοπλοι ᾿Ἑλληνικαὶ ὁμάδες εἰσῆλθον εἰς τὸ ᾽Αλβανικὸν ἔδαφος, Τοὐναντίον τὰ γεγονότα ὃει- κνύουν ὅτι ἀπὸ πολλῶν μηνῶν ἔνοπλοι ᾽Αλβανικαὶ ὁμάδες διεισδύόυν εἷς τὸ 'Ελληνικὸν ἔδαφος, λεηλατοῦν τὴν ὕπαι: ὁρον, ἀπάγουν στρατιώτας καὶ πολίτας καὶ παρενοχλοῦν τοὺς κατοίκους τῶν παραμεθορίων περιοχῶν διὰ μεθόδων βίας». ΦΙΙΙΙ ΜΗΝ ΕΜ Π ΙΜΙΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 (ϱ)-- Ἡ Βρεττανικὴ Κυβέρνησις ἐπέ- συρε τὴν προσοχὴἠν τῆς Γαλλικῆς ἐπὶ τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ ὅρμος Σιοτάτ 25 μίλια ἀνατολικῶς τῆς Δασ: σαλίας ἀποτελεῖ κέντρον ἀναχωρήσεως Ἑβραίών λαθρομεταναστῶν. Συµφώνως πρὸς ἐξηκριβωμένας πληροφορίας ἐκ τοῦ ὅρμου αὐτοῦ ἀνεχώρησαν πλοῖα µεταφέροντα μετανώστας, προερχοµένους ἐκ πλησίον εὑρισκομένου στρατοπέδου συγκεντρώσεως ᾿Εβραίών τῆς Οὔνρα, ᾽Αμερικανικὰ αὐτοκίνητα τῆς Οὔνρα λέ- γεται ὅτι μεταφέρουν τοὺς Ἑβραίους εἰς τὴν ἀκτὴν ὅπου καὶ ἐπιβιβάζονται. ΘΑ ΛΠΑΛΓΟΡΕΥΘΗ 0 ΧΟΡΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΛΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 (2.)--'Ο ὕπατος ἁρμοστὴς τῆς Παλαιστίνης προτίθεται νὰ εἰσαγάγῃ µόνιμον νοµοῦθεσίαν, διὰ τῆς ὁποίας θά ἀπαγορεύεται ὃ χορὸς εἰς ὅλα τὰ ἑδρύματα τῆς περιοχῆς τῆς Λίμνης Τιβεριάδος ἐν {αλιλαίᾳ. «Ἡ ἀπόφασις αὕτη ἐλήφθη κατόσειν ἐξεγέρσεως τικοῦ αἰσέήματος ἐν Βρεττανία ὅταν ἐγνώσθη ἐκ τῆς ᾿Αγγλοα- μερικανικῆς ἐκθέσεως ὅτι ἕν κέντρον ὀνομαξόμενον «4έντο» Λειτουργεῖ εἰς τὴν περιοχὴν ᾿εῆς ἑερᾶς περιοχῆς τῆς Γαλιλαίας καὶ μεταξὺ τῶν διασκεδάσεών του περιλαμβάνει καὶ τὸν χορὸν. τὴν ᾽Αλβανίαν τοῦ δρήσκευ- πρώην ἑβραϊκοὶ οἶκοι καὶ µέ- γα κπτῆμα ἀνῆπον εἰς τὴν Ῥω- μαιοκαθολικὴν ἐκκλησίαν, τὸ ὁποῖοαν ἐπεστράφη διὰ «νὰ προσ τατευθδοῦν τὰ δικαιώµατα τῆς ἐγωελησίας». -ἳρὲς διενεµμήθησαν ἐνταῦθα ναζικαὲ καὶ ἀντισημιτικαὲὶ σερο κηθύξεις φέρουσαι τὴν ὕπογρα- φὴν «οἳ ἐπαναστάται». ρεται ὁ λαὸς- οἳ πολλοὶ-- διὰ νὰ ἐξυπηρετηθοῦν οἱ ὁλί- γοι, ἐνῶ εἰς τὴν δευτέραν, δέ- ρονται μερικοὶ «ἀδιόρθώτοι» ὀλίγοι, διά... τὸ καλὸν καὶ τὴν εὐημερίαν τοῦ συνόλου) ΣΙΓΑΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ Ο ἐν Βηρυτῷ Ἰταλὸς ὕπο- πρόξενος σινιὸρ Μοῦρκος, συνελήφθη κατηγορούμενος ὅ- τι ἐδωροδοκήθη μὲ 800 χιλ. Συριακὰς λίρας διὰ νὰ κάμῃ «κοτραπάντο» περιουσιῶν, αἱ δποῖαι εὑρίσκοντο ὑπὸ τὸν ἔλεγχον τοῦ ἐκεῖ διαχειρι- στοῦ ἐχθρικῶν περιουσιῶν. '.Ἔτσι ἀποδεικνύεται διὰ µί- αν ἀκόμη φορὰν ἡ ἀκρίβεια τοῦ γνώστοῦ λαϊκοῦ ρητοῦ : «ποὺ τὸν σιανὸν ποταμὸν νά φοᾶσαι». Ὁ κ. Μοῦρκος--ἧ λέ- ἒις ὡς γνωστὸν σημαίνει «σι- ανὸς ποταμὸς»--ὡς..μοῦρκος, δὲν ἠμποροῦσε καὶ ἄν ἀκόμη δὲν τόν ἐθάμβωναν αἱ 800 χιλ. λίραι, νὰ ἀποτελέσῃ µίαν ἐξ- αἱίρεσιν τοῦ κανόνος. ΜΙΑ ΔΙΑΜΛΡΤΥΡΙΛ Κύριε 4ιευθυντά, ᾽Ανέγνωσα τὸ χδεσινόν σας ση” µείωμα, σχετικῶς μὲ τὸ ἀφιλο- χεοδὲς καὶ τὴ» ἄνευ ἀμοιῤῆς πα: ροχὴν ὑπηρεσιῶν, τὴν Ιἰδιότη- τα του ὥς δικήγόρου, τοῦ κ. ΠΠυγ- µαλ. 4. ᾿Ἰωαννίδου, διὰ ἑεροὺς σκοπούς. ᾿Επιτρέψατέ µου, νὰ ἕ- γώσω καὶ ἐγώ, μαξὶ μὲ σᾶς, τὴν διαµαοτυρίαν µου ἐναντίον τοῦ κι- τρίνου ἐντύπου, τὸ ὁποῖον δυστυ χῶς, ἐκπροσωπεῖ, τὰς γνώμας τῶν κελλίων τῆς ἠΜητροπόλεως Κυρη” γείας καὶ νὰ οὓς πληροφορήσω, ὅτι ὁὅ κ. Πυγμαλίων 4. Ἰωανγίδης, ὑπηοέτησε πολλασιλῶς ἐπί ἡμέρας, ὥρας καὶ νύκτας, καὶ τὴν Π1αγ». Ο0).Θρησκευτικῶν ᾿Ορ8οδ. ΄1δου µάτων, διὰ τὸ καταστατικόν τῆς, περιοδικόν τῆς, κ.τ.λ. τὰ ὁποῖα τό- τε λυσσαλέως ἐπολέμει, καὶ ἐδυ- σφήµει ὃ κ. Πολύκαρπος, ἄνευ οὐδεμιᾶς ἁμοιβῆς ἀπολύτως. 9’ γότερον ἐν Συμβουλίῳ τῆς Η1.0.- ϐ Ο.1. γενομένης σχετικῆς προτά” σεως διὰ διορισμὸν ἀντὶ ἁμοιβῆς ὥς διαρκοῦς νομικοῦ συμβούλου αὐτῆς τε καὶ τοῦ πἐριοδικοῦ της ὁ κ. Πυγμ. Ιωαννίδης, ἀπέρρηρε τὸ τοιοῦτον ἀσυςητέ, παρασχὠ» καὶ πάλιν δωρεάν τὰς ὑπήθεσίας του. Τωῦτα χάριν τῆς ἀληδείας, καὶ τῆς δικαιοσύνης, ὑπέρ ἑνὸς ἀνιδιο- τελοῦς ἐργάτου τῶν ἱερῶν ἀγώνων τῆς ὑποδούλου πατρίδος µας. Μετὰ τιμῆς ἁληρωκὸν µέλος τῆς 11.0.6.0.1. Ἐν 4ευκώσίᾳ τῇ 61146, -- πθσμμν : ὅρ--. διότι ἀντιπροσωπεύει τὰ ζωτικὰ των συμφέροντα. Δυνάμε: θα νὰ ἐλπίζωμεν ὅτι θὰ ἐξασφαλισθῇ δικαία δημοκρατικὴ εἰρήνη, παρὰ τὴν ἀντιπολίτευσιν τῆς διεθνους ἀντιδράσεως καὶ τῶν ἐχθρῶν τῆς εἰρήτης, Αἱ ἔνοπλοι δυνάµεις τῆς Σο0β. Ἑνώσεως ἔχουν καθῆκον νά ἵστανται ἄγρυπνοι φρουροὶ τῆς εἰρήνης καὶ τοῦ δημιουργικοῦ ἔργου τοῦ λαοῦ µας, Ἡ ἐκτέ- λεσις τοῦ ἐντίμου αὐτοῦ καθήκοντος ἀπαιτεῖ ἀπὸ κάθε Σοβ. ἀγωνιστὴν πιστὴν προσήλωσιν εἰς τὸ στρατιωτικὸν καθῆκον καὶ ἀκατάπαυστον τελειοποίησιν τῶν οτρατιωτικῶν καὶ πολιτικῶν του γνώσεων. Ἡ ἀπουσία κατὰ τὴν παροῦσαν στιγμὴν ὀμέσου ἀπειλῆς πολέμου δὲν πρέπει νἁ νεννήσῃ ραθυμίαν καὶ ἀδιαφορίαν εἰς τὰς γραμμὸς µας. --ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΗ ΠΛΡΑΣΚΕΥΛΙ Αὲ σταθεραὲ στρατιωτικαὶ παρασκευαὶ τοῦ Σο: βιειικοῦ στρατοῦ καὶ ναυτιιοῦ, ἀποτελοῦν τὸ τίµηµα τῆς ἀσφαλείας τῆς πατρίδος καὶ διαρκοῦς εἰρήνης εἰς τὸν κόσμον. Καθῆκον τῶν στρατιωτῶν, ναυτῶν καὶ ἄερο- πόρων µας εἶναι νὰ μελετοῦν ἀκαταπαύστως τὰ µαθήµατα τοῦ μεγάλου πατριωτικοῦ πολέμου, τὰς νέας ἐφευρέσεις τῆς στρατιωτικῆς ἐπιστήμης καὶ τεχνικῆς καὶ νὰ ἐφαρμό- ζουν αὐτὰς ἐπιδεξίως εἰς τὸν πόλεμον καὶ τὰ Ύγυµ.«άσια. Όλοι οἱ ἄνδρες τῶν πολεμικῶν δυνάµεων πρέπει νὰ μελετοῦν στρατιωτικά, νὰ ἐνδυναμώνουν τὴν στρατιωτικὴν πειθαρχίαν καὶ ὀργάνωσιν μὲ κάθε μέσον. Οἱ στρατιωτικοὶ καὶ πολιτικοὶ διοικηταὶ πρέπει νὰ ἀφιερώσουν μεγαλυτέ- ραν προσοχὴν εἰς τὴν στρατιωτικὴν ἐκπαίδευσιν. Δὲν ὑπάρ- χει ἀμφιβολία ὅτι αἱ ἔνοπλοι δυνάµεις µας θὰ ἐκπληρώ- σουν ἐντίμως τὰ καθήκοντα, τὰ ὁποῖα ἀντιμετωπίζουν. --ΤΙΝΗΤΙΚΑΙ ΒΟΛΛΙ Αιατάσσω ὅπως σήμερον ριφθοῦν 20 τιμητικαὶ βολαὶ εἰς τὴν πρωτεύουσαν τῆς πατρίδας µας καὶ εἰς τάς πρωτευ- ούσας τῶν δημοκρατιῶν µας, καθὼς ἐπίσης εἰς τὸ Καλί- νιννκραδ (Καἰνιξμπεργκ), Λβὸφ, Καμαρόβσκ, Βλαδιβοστόκ, Πὸρτ ᾿Αρθούρ, Λένινγκραδ, Σταλινγκραδ. Σεβαστούπολιν, καὶ 'Οδησσόν. Ζήτω αἳ Σοβ. ἔνοπλοι δυνάμεις ! Ζήτω ὁ ἠρωϊκὸς λαός µας! Ζήτω ἡ ἰσχυρὰ Σοβιετικὴ ποτρίς µας ! Ζήτω ὁ µέγας Στάλιν | Ὑπογραφή: Μπουλκάνιν, ὑφυπουργὸς ἐνόπλων δυμάµεωών. ΤΕΧΕΡΑΝΗ 7 (Ρ)--᾿Ανηγγέλθη ἐπισήμως ἐνταῦθα ὅτι ὁ πρὠθυπουρνὸς κ. Γκαβὰμ Σουλτανὲχ διέταξεν ὅπως αἱ ἑ- Κλογαὶ τοῦ 50οῦ Μάζλις (Περσικὴ Βουλή διεξαχθοῦν τὴν 7ην Δεκεμβρίου καὶ τελειώσουν τὴν 2Ίην εοῦ ἰδίου µηνός Ἡ ψηφοφορία θὰ διαρκέσῃ 5 ἡμέρας. ο990990999Φ9999999φ9ο9ο0φοθΦο09θὀ99960ο6ο6ύ066ο0σ00 “Ένας πραγμµατικὸς δρίαµθος ἦτο ἡ προχθεσινἡ πρεμιέρα ΄ τοῦ ΝΕΟΥ ΛΥΡΙΚΟΥ μὲ τὴν ὑπέροχη καὶ µεγαλειώδη δραματικὴν ὀπερέττα τοῦ ΖΑΧΟΥ ΘΑΝΟΥ [ὴ [ΙΙΙ 1 ΜΗ Σήµερον Πέμπτην ὥρα 9 μ.μ. ἡ Όα πανηγυρικἡ παράσταση. Ἐξασφαλίσατε ἐγκαίρως τὰς θέσεις σας ἀπὸ τὸ ο ὀ 9 9 9 ο ο 9 φ 9 9 8 9 Φ 4 6 ϱ 9 ο 8 9 9 9 8 9 ο ο 9 ο ο ο ο 9 9 ο ο 9 9 : Φαρμακεῖο Γ. Ἰωάννου τηλ. 432. 9 ο ο οδθβοΦΑΦΑΘΦΔΦΦΦΦΦΦΦΑΦΦΦΘΦΦΟΡΦΦΟΦ «Ο ὕπατος ἁρμοστὴς δὰ σιροοπαθήσῃ ἐσέσης νὰ σείσῃ τὸν ἶ- διοκεήτη» τοῦ κέντρου νὰ ἀλλάξῃ τὸ ὄνομα αὐτοῦ. ΜΗ ΜΙΜΜΙΚΙΝΙΝΙΜΙ ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ Νέαι σοβαραὶ ταραχαὶ ΝΕΑ ΔΕΑΣΙ 7 (5Ρ.)--Εἰς τὴν ἐπαρχίαν τοῦ Πουνζᾶσε ᾱ- πεστάλησαν στρατεύματα τστρὸς καταστολὺν τῶν ταραχῶν. Εἰς Ῥομβάην ἐξερράγησαν χθὲς νέαι οοβαραὶ ταβαχαί, κατὰ τὰς ὁ ποίας ἡ ἄστυνομία ἠναγκάσθη νὰ συροβολήση εἷς σολλὰς στε- θιπτώσεις. 'Υπάρχουν 6 νεκροὲ ΒΑΡΩΣΙΑ, 7 (Τοῦ άνταπο- κριτοῦ µας)-- Κατέπλευσεν εἰς τὸν λιμένα µας τὸ ἀτμό- πλοιον «Πόλις τοὐλανκάστερ» κοµίζον 2.100 τόνους οἴκοδο μικῶν ὑλικῶν διὰ. τὰ στρατι- ὠτικὰά ἔργα Δεκελείας. Μέ- χρι τοῦδε ἐξεφορτώθησαν 15 χιλ. τεμάχια, --Χθὲς ἐπρόκειτο νὰ ἔπι: βιβασθῇ τοῦ «Φουατιὲ» εἷς Κύπριος ἐγκατεστημένος εἰς 9999 1βανος κατέρρευσεν ἐπίσης, καὶ 46 τραυµατίαι. ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΛΡΛΒΩΝ ΚΑΙ ΕΒΡΛ 19Ν Κάῑρον. Τὴν στιγμὴν καθ’ ἥν ἐπρόκειτο νὰ φορτωθῇ τὸ {- διόκτητον αὐτοκίνητόν του αἵ τελωνειακαὶ ἀρχαὶ διενήρ- γησαν ἔρευναν ἐπ᾽ αὐτοῦ καὶ ΤΕΡΟΥΣΑΛΗΝΜ 7 /Ρ.)--Κα:| ἀνεῦρον ποσότητα κασμιρίου τὰ τὰς τελευταίας δύο ἥἡμέρας [διὰ 2 ἐνδυμασίας, 32 ἔξωτε- ἔλαβε χώραν καὶ δευτέρα σύγ- ρικὰ ἑλαστικὰ καὶ 3 ἐσωτε- ικά. ΔΑΡΝΑΞ, 7 (Τοῦ ἀνταπο- κριτοῦ µας)--Πληροφερούμε- θα ὅτι ἡ ἐξαγγελθεῖσα ὑπὸ τοῦ τέως δηµάρχευ κ. Δ. Δη- µητρίου δωρεὰ πρὸς ἵδρυαιν δημοτικῆς βιβλιοθήκης δὲν θὰ πραγματοποιηθῇῃ, διότι οὗτος προτίθεται ἀντὶ τούτου νὰ ᾱ- νεγείρῃ τὸ κτίριον τοῦ ὑπὸ ἵδρυσιν Γυμνασίου τῆς πόλε: ώς µας. Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΝ Η (ΙΛ ΙΛ ΚΙΙΙΙ ΜΗ ΜΜΙΦΤΗ ΑΘΗΝΑΙ 7 (Ρ.).--Τὸ προσωπικὸν τοῦ 6αδιοστα- Ὀμοῦ ᾽Αβηνῶν προοσεχώρησεν εἰς τὴν Αάωρον ἄπερ- γίαν τῶν κυβερνητικῶν ὑπαλλήλων καὶ συνεπείᾳ τού- του ὁ σταθμὸς παρέμεινε κλειστός. Τὰ σχολεῖα ἔχλει- σαν μαθ’ ὅτι ἀπήργησαν καὶ οἱ διδάσκαλοι. Καὶ αὐτοὶ οἳ δεσμοφύλακες διέκοψαν τὰς ἐργασίας των. δΣυνεπείᾳ τούτου ἀνεβλήδη μαὶ ἡ δίκη τῶν Ναξὶ ἐγκληματιῶν πολέμου. ΑΘΗΝΑΙ 7 (Ρ.).--“Ο ὑπουργὸς τῶν οἰκονομικῶν κ. 4. Χέλμης διέψευσε τὴν πιληθροφορίαν τοῦ Ῥέουτερ ὅτι αἱ δαπάναι τῆς «Ἑλλάδος εἶναι σχεδὸν διιλάσιαι τῶν ἐσόδων. Κατὰ τὸ πρῶτον ἑξάμηνον τοῦ οἴκονομι- κοῦ ἔτους τὰ ἔσοδα ἐκάλυψαν τὰ /6 ο)ο τῶν δαπανῶν. Ιλ ΜΟΤΛΗΝΝΙΙ 19 ΗΝ ΤΠ) ΜΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 7 (Ρ)--Τὰ τελευταῖα ἀποτελ.: σµατα τῶν ἐκλογῶν δεικνύουν ὡς ἑξῆς τὴν δύναμ - τῶν κομμάτων εἰς τὴν βουλὴν τῶν ἀντιπροσώπω : Ρεμπουπλικάνοι, 245, Δημοκρατικοἱ 186, Ἐργατικὸς ΄ καὶ ἀχρωμάτιστοι 11. Δὲν ἀνηγγέλθησαν περαιτ᾽ ρω ἀποτελέσματα τῆς γερουσίας. Συνεπείᾳ τῆς νίκης τῶν Ρεπουμπλικάνων έσημει- ώθη εἰς τό χρηματιστήριον τῆς Πέας Ὑόρκης ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα κρὰχ τοῦ ἔτους. Μετοχαὶ ἀξίας Τ50 ἑκατομ. δολλαρίων ἐσαρώθησαν. Ἡ ἀγορὰ βάµ.- κβουσις μεταξὺ ᾿Αράβων χωρι- κῶν καὶ Εβραίων εἲς τοὺς συν- οικισμοὺς νοτίως τῆς “Ἱερου- σαλήμ. Οἱ 4ραβες ἐσχυρίξοντο ὅτι οἳ “Εβραῖοι ἐκαλλιέργησαν γῆν, ἥτις ἦτο ἰδική των. Αν: τηλλάγησαν πυροβολισμοὶ ἀλλὰ δὲν ἐπροξενήθησαν ἀπώλειαι. Τὰ ἐν “Ἱερουσαλὴμ Ἡρεττανικὰ στρατεύματα ἀντικατεστάδησαν ὑπ ἄλ]ων ἀφιχθδέντων ἐξ Αἱ- γύπτου. πόσες «μεις -ἲ Πέμπτη 7 Ἡοεμβρίου 1946 Τὰ 'Ελληνωιὰ δίκαια καὶ ἡ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ ΙΙ ΗΠΤΙΠΙ ἡ ΕΛΝΙ ΝΛΙΝΗ ΝΑ. ΙΙΙ Ἡ µογαρχικἠ παράταξις ζητεῖ γἁ µεταθάλη τὴν χώραν εἰς ἔναυσμα γἑου πολέμου Τὰ Ἑλληνικὸν πρόβλη: μα ---ἐθνικά δίκαια καί ἑ- σωτερικὸν ζήτημα-- εἶναι ἁδιαίρετον. Δὲν εἶναι δυ- νατὸν νὰ ἐξετασθοῦν τὰ μὲν ἄνευ τοῦ ἄλλου, οὔτε καὶ νὰ γίνώνται μὲ σοβα- ρότητα καὶ τιµιότητα «συ: ζητήσεις ἤ διαπραγματεύ- σεις ἐπὶ τῶν ἐθνικῶν διε- κδικήσεων µκεχωρισµένως τοῦ ἐσωτερικοῦ ζητήµα- τος. Ἄλλωστε καὶ ἡ ἐξω- τερικἡ πολιτικὴ τῆς µοναρ: χικῆς παρατάξεως δὲν ἆ- ποτελεῖ εἰμὴ προέκτασιν τῆς ἐσωτερικῆς της πολι- τικῆς, δι᾽ αὐτὸ ἀλληλεγ- γύη μὲ τὴν κυβέρνησιν διὰ τὴν ὑπεράσπισιν τῶν ἐθνικῶν δικαίων δὲν φέρει ἀποτέλεσμα. Ἐὰν θέλω- μεν νὰ ἐξαλείψωμεν τὸ κακὸν πρέπει νὰ πολεμµή- σωμµεν τὴν αἰτίαν καὶ ὄχι τὰς συνεπείας. Αἰτία τοῦ κακοῦ εἶναι ἡ ὕπαρξις εἰς τὴν ἐξουσίαν τῆς µοναρ- χικῆς παρατάξεως. Συνέ: πειαι εἶναι αἱ ἀποτυχίαι εἰς τὰς ἐθνικὰς διεκδική- σεις, ἀλλὰ καὶ ἡ ὑποδού- λώσις τῆς Ἑλλάδος. Διότι δυστυχῶς δὲν πρόκειται µόνον διὰ τὴν καταβαρά- θρωσιν τῶν ἐθνικῶν µας δικαίων, πρόκειται διὰ τὴν Βαθμιαίως πραγµατοποι- ουμένην ἀπώλειαν τῆς ἐ- θνικῆς µας ἀνεξαρτησίας καὶ τὴν διαγραφήν µας ἆ- πὸ τὸν κατάλογον τῶν ἐ λευθέρων κρατῶν. Ἐπιβάλ- λεται συνεπῶς ἡ ὑπερά: σπισις τῶν ἐθνικῶν µας διεκδικήσεων καὶ τῆς Ελ: λάδος ὄχι μαζὺ μὲ τὴν κυβερνῶσαν ᾽ μοναρχικὴν παράταξιν, ἀλλὰ ἐναντί- ον αὐτῆς, ἐκ τῶν κινδύ- νων ποὺ διατρέχουν καὶ ἡ Ἑλλὰς καὶ τὰ ἐθνικὰ δἰ- καια. Πρωταρχικἡν προῦ- πόθεσιν διὰ µίαν ἑλληνι- κὴν ἐξωτερικὴν πολιτικὴν θὰ ἀπετέλει ἡ προσπάθεια νὰ ἀπομονωθῇ τὸ ἑλλη- νικὸν πρόβλημα ἀπὸ τὰ ἄλλα διεθνῆ προβλήματα διὰ νὰ ἀπομακρυνθῇ ἀπό αὐτὸ κάθε πρόσθετος ἐ- πιπλοκή. Ἡ πολιτική μιᾶς πραγ- ματικῶς ἑλληνικῆς κυβερ: νήσεως θὰ ἔπρεπε νά τεί- νῃ εἰς τὸ νὰ ἐπιτύχῃ τὴν οὐδετεροποίησιν τῆς Ἑλ- λάδος ἀκριβῶς λόγῳ τῆς ἀπολύτως ἰδιαζούσης γεω- γραφικῆς της θέσεως καὶ τὴν δι’ Εἰδικῶν Συνθηκῶν μεταξὺ τῶνΜεγ.Δυνάμεων ἐγγύησιν τῆς ἀκεραιότητος τῆς ἀνεξαρτησίας καὶ τῆς μὴ ἐπεμβάσεως εἰς τά ἐ- σωτερικἀ τῆς χώρας, ἐν συνδυασμῷ μὲ τὴν ἄπο- χώρησιν τῶν ξένων στρα- τευµάτων, τῶν πολιτικῶν καὶ στρατιωτικῶν ἀποστο- λῶν ἤ ὑπηρεσιῶν ἐκ τῆς πατρίδος µας, καὶ τὴν ἆἁ- ποκατάστασιν διὰ καθορι- σθησοµένης --διασυμμαχι- κῶς-- διαδικασίας, ὁμαλοῦ πολιτικοῦ βίου ἐν αὐτῇ. Μεταξὺ δύο Μεγάλων Δυνάμεων µία μικρὰ χώρα δύναται ἄριστα νὰ διατη- ρήσῃ τὴν ἀνεξαρτησίαν της καὶ τὴν φιλίαν ἀμφο: τέρων. Τοῦτο λ.χ.ἐπέτυχεν εἰς ἄλλας ἐποχὰς ἡ Ἐλβε- τία. Εὰν δὲν γίνουν αὐτά, καὶ αὐτὰ µμπορεῖ νὰ γἱ- νουν µόνον ἀπὸ µίαν κυ: βέρνησιν λαϊκῆς ἑνότητος, ἡ Ἑλλὰς κινδυνεύει νὰ δια- λυθῇ διότι εἶναι ἀναπό- τρεπτον ὅταν ἡ ἐλέῳ -ξέ- γων δυνάµεων κυβερνῶ- σα µίαν χώραν ὀλιγαρχία {ἄρθρον τοῦ τέως ὑπουργοῦ ”:. ΗΡΑΚά4Η ΠΕΤΙΜΕΖΑ] χρησιµοποιῇ τὴν ἐξωτερι- κἡν πολιτικὴν τοῦ ἔθνους διὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν κοµ- ματικῶν καὶ ταξικῶν συµ.: φερόντων αἱ ἄλλαι κοινωώ- νικαὶ τάξεις καί τὰ ἄλλα κόµµατα νὰ προσπαθή- σοὺυν διὰ παντὸς τρόπου νὰ ἁπαλλαγοῦν ἀπὸ τὴν δίζυγον καταδυνάστευσιν. Ἡ σημερινὴ ἐξωτερικὴ πολιτικἡ ἀκολουθεῖται καὶ πρεσβεύεται ἀπὸ τὴν ἐν- σωματωθεῖσαν εἰς τὴν μοναρχικὴν παράταξιν κοι- νωνικὴν µερίδα, ἡ ὁποία δὲν εἶναι κἄν ἑλληνικὴ, ἀλλὰ ἔχει περιουσίας εἰς τὸ ἐξωτερικὸν, ζῆ κατὰ τὸ πλεῖστον εἰς τὸ ἐξωτερι- κὀν, εἶναι ἐξηρτημένη ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸν καὶ ἁἀκόμη ὁμιλεῖ ὀλιγώτερον τὰ ἑλ- ληνικὰ καὶ περισσότερον ξένες γλῶσσες, περιφρο- γεῖ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἓλληνας καὶ ἡ ὁποία κυ- ριαρχοῦσα οἰκονομικῶς ἐ- πὶ τῆς χώρας διαµορφώ: νει ἀνώμάλως τὸν πολιτι- κὸν καὶ οἰκονομικὸν βίον αὐτῆς, Εἰς τὴν μοναρχικὴν πα- ράταξιν ἀκριβῶς διότι πε- ριέκλειε αὐτὴν τὴν ἀνίκα- νον, ἀνήθικον καὶ πλου: σίαν µερίδα τοῦ ἔθνους, καὶ διότι ἐθεωρήθη ὅτι θἀ ἦτο ἀπολύτως ὑποτακτική, παρεδόθη βαθμηδὸν ὑπὸ ξένων δυνάµεων ἡ κρατι- κὴ ἐξουσία καὶ ἡ Ελλάς ὁλόκληρος ἀκριβῶς διὰ νἀἁ ἀκολουθηθῇ ἡ παροῦσα ἐξωτερικὴ πολιτική. Ὑπὸ τὰς συνθήκας αὐτὰς εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ Ελλὰς σήμερον δὲν ἁἀσκεῖ ἑλλη- νικὴν ἐξωτερικὴν πολιτι- κήν. Τὴν ἑλληνικὴν πολιτικὴν ἐννοοῦμεν ὡς ἑξῆς : 1) Γὰν μὲν παρὰ πᾶ- σαν εὐχὴν ἤ προσπάθειαν προκληθῇ ἐκ λόγων βαλ κανικῶν ἤ ἄλλων µία νέα διεθνἠς σύρραξις ἡ Ἑλλὰς. α) Νὰ μὴ ἀποτελέσῃ ὅπως δήποτε τὸ ἔναυσμα τῆς συγκρούσεως ἤ ἕνα ἀπὸ αὐτά, β) ἐὰν ὑποχρεωθῇ ἐκ τῶν πραγμάτων νὰ συμμετάσχῃ νὰ λάβῃ γραφον καὶ ἐπίσημον ἔκφρασιν τῶν ὅρων ἐντάξεώς της. 2) Ἐὰν ἀντιθέτως ὅπως θέλοµεν νἁ εἴμεθα βέβαιοι ἐξασφαλισθῃ ἡ διεθνἠς εἰ- ρήνη τότε νὰ μὴ διακινδυ- νεύη ἡ Ἑλλὰς νὰ πληρώ- νῃ ἑκάστοτε εἰς τὸν το- µέα της τὰ ἔξοδα τῶν συμβιβασμῶν ἤ µέρος αὐ- τῶν. Ἡ μοναρχικὴ παράτα- ξις βαρύνεται μὲ τέσσαρα ἐγκληματικὰ σφάλματα: 1) Ὅτι ἠκολούθησε πολι- τικὴν ἐχθρικὴν ἀπέναντι τῆς Ρωὠσσίας καὶ εὐτελοῦς ὑποταγῆς ἀπέναντι τῆς Μεγάλης Βρεττανίας. 2) Ὅτι ἀκολουθήσασα τοιαύ- την πολιτικὴν δὲν ἀπεκό- µισεν ἐξαὐτῆς κανένα ἀπο- λύτως ὠφέλημα ὑπὲρ τοῦ Ἔθνους, 3) Ὅτι τοὐναν- τίον ἐγένετο αἰτία ἐθνικῆς ζημίας προκαλέσασα τὴν ρώσσικὴν δισπιστίαν καὶ διακωµωδήσασα τὴν ἙἛλ- λάδα εἰς τὸ ἐξωτερικὸν. 4) Ὅτι ἀντήλλαξε τὴν. ἁ- νεξαρτησίαν µας καὶ τὰ ἐθνικὰ δίκαια, μὲ τὴν ἐγ- κατάστασίν της εἰς τὴν ἐ- ξουσίαν ὑπὸ τῆς Μεγάλης Βρεττανίας καὶ μὲ τὴν ἐ πιβολὴν ἐν Ἑλλάδι συστή- µατος σκληρᾶς ἐκμεταλ- λεύσεως τοῦ λαοῦ καὶ ἆ- ον ν . ΐ πασών ος τν ππσς συδότου πλουτισμοῦ τῆς ὀλιγαρχίας. Ἡ μοναρχικἡ παράταξις δὲν ἐγκαταλείπει τὴν πο- λιτικήν της οὐδὲ μετὰ τὴν παταγώδη διαπἰστωσιν τῆς ἀποτυχίας της. Συµπαρα:- σύρασα μερίδα τῶν «λαϊ- κοφιλελευθέρων» συνεχίζει ἁπτόητος τὸ μοιραῖον ἔρ:- γόν της ἐπιμένουσα ἐπὶ τῆς ἰδέας ὅτι ὁ τρίτος πό: λεµος δὲν ματαιοῦται, ἀλ: λὰ ἁπλῶς ἀναβάλλεται ἐπ᾽ ὀλίγον καὶ ὅτι ἡ Ἑλ- λὰάς πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ ἀποτελέσῃ τὸ ἔναυσμα. Ἐν τῷ μεταξὺ µετατοπί- ζει ὁλόκληρον τὸ θέµα ἀλλὰ καὶ τὰς εὐθύνας καὶ προσπαθεῖ νὰ πνἰξῃ τὴν οὐσίαν τοῦ ζητήματος µέ- σα εἰς ἕνα πέλαγος ἆσα- φείας καὶ συγχύσεώς μέ εὔηχα διὰ τοὺς ἁπλοϊκοὺς καὶ ἀπατηλὰ συνθήµατα τοσαύτης γενικότητος ὅ- στε ἐντὸς αὐτῆς νὰ σβύ: νῃ πᾶσα ἀντίρρησις ἰδίως ὅμως πᾶσα εὐθύνη. Ἡ κυ- βέρνησις ἐπιδιώκει τὸν ἀ- ἀσφυκτικὸν ἐντοπισμὸν τῆς λαϊκῆς σκέψεως γύρω ἀπὸ ἀοριστολογίας καὶ θέµατα στενὰ διὰ νὰ ἐμποδίσῃ τὸν λαὸν νὰ στραφῇ πρὸς τὴν πραγματικὴν οὐσίαν τοῦ ζητήματος τῶν ἐθνι- κὠν διεκδικήσεων, τῆς .ἐ- ξωτερικῆς µπολιτικῆς καὶ τῆς ἐσωτερικῆς καταστά- σεωὼς. Πωλοῦνται ξύλα Εἰς τὸ ἐργοσιάσιον ΧΡ, ΚΥΡΜΙΤΣΗ, ὁδὸς Όνασα- γόρου ἀρ. 32, πωλοῦνται χονδρικῶς καυσόξυλα ευ- λοσχιστικῆς μηχανῆς πρὸς 30 παράδες ἡ ὀκᾶ. Π Κινηματογράφος Υ ΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ἝἛνα Μεγάλο Κινηματο- γραφικὸ Γεγονός | Σήµερον Πέμµπτην αὔριο Παρασκευὴ καὶ μεθαύριο 2άββατο προβάλλεται ἡ µε- γάλη ΡΩΣΣΙΚΗ ῥὑπερδη- μιουργία [ ΜΤΡΙΛΙΝ ΧΠΙΝ Ταινία ὁμιλοῦσα Ρωσσιστὶ μὲ πλήρεις Ἑλληνικούς, Τουρκικοὺς καὶ ᾿”Αρμενι- κοὺς τίτλους. Παρουσιάζει δὲ τὸν περί- φηµο ΝΑΣΤΡΕΔΙΝ ΧΟΤΖΑ κατὰ τὰ νεανικά του χρό- νια ὅταν ἀγάπησε τὴν Φατ- μὰ Γκουλτζιὰν τὴν µετέ- πειτα γυναΐκα του. Ὁ πρῶτος «φλογερὸς ἔοως, ὅ τροµερὸς ᾿Εμίρης, πρωτότυπες δίκες, ὃ γαΐδαρος ποὺ λαμβά- νει µέρος, ὁ χρεώστης μὲ τὴν ὤμορφη κόρη, ὃ ἀστρογόμος τῆς Βαγδάτης, τὰ ἄπτρα ποῦ μι]οῦν στούς φύλακας,. τὸ κόλπο τοῦ ΔΝαστρεδὶν Χότζα, {ἡᾗ εὐτυχία τοῦ ἐρωτευμένου καὶ πολλὰ ἄἆλ- Ία ποὺ δὰ σᾶς ἐνθουσιάσουν σὲ βαὺμὸ ἀφάνταστο. Ἐπὶ τέλους τὴν προσεχῆ Κυριακὴ τὸ ἔγχρωμο ΜΟΥ.- ΣΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ἡ ΗΝ ΙΤΗΠΙΗΙ Μὲ τὴν ὑπέροχη χορεύτρια ΛΟΥΣΙΛ ΜΠΩΛ τὸν ἀγαπημένο Λευκωσιατῶν ΤΖΕΝΕ ΚΕΛΛΥ Μὲ τὸν ἀμίμητο΄ καὶ ἔνδοξο ΡΕΔ ΣΚΕΛΤΟΝ καὶ τὸν ἔνδοξο ΤΟΜΜΥ ΝΤΟΡΣΕΥ. μὲ τὴν περίφηµη ὀρχήστρα του. Μὲ τῶν Τραγούδια γλυκύτατα, μουσικὴ δεία, σκηνοθεσία Φαντασμαγο- ρική, ὑπόδεσις χαρούμενη καὶ πρωτότυπη, µπαλέττα, τὰ πιὺ ὤμορφα κορίτσια τῆς 4ΜΕΡΙ- ΛΗΩΣ. Ὁ πιὸ γλυκὸς καὶ του. φερὸς ἔρως, χαθά, νειάτα, ζωή, ὠμοοφιά, απλοῦτος, Μιὰ ταινία ποὺ ποτὲ δὲν θά ξεχάσετε. ---ὔοωα Προσεχῶς τὸ ἀριστούργη- μα τοῦ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΟΝΗΔ [ῦ ΜΙΝΙ ΤΗ) ᾿Αθηναϊκὴ χρονογραφία Συνθήµατα --Διατὶ ἀπηγόρευσεν ἡ κυ- βέρνησς τὸ συλλαλητήριον μᾶς εἶπε ὁ Κλεόβουλος. Ἐν- θάδε ἐστὶ ὁ κόμβος παμφίλ- τατοι { --Γιατὶ θὰ «ἔμπλεκαν» τὰ συνθήµατα, ἆ- παντήσαμεστὸν (ον ἥρωά µας. ας Ἡ --Πάνυ ὁρ- θῶς,. Ας ἐἑξε- τάσωµεν λοι- πὸν ψυχραίμως καὶ εἰλικρινῶς, ποῖον ἐστὶ τὸ πρῶτον κυβερ: νητικὸν σύνθη- μα. --«Δικαιοσύ- νη εἰς τὴν Ἑλ- λάδα». --το, καταιγίς! Τὸ τοιοῦτον δύνανται νὰ τὸ φωνάξωσιν µόνον ὁ ῥΡάλ- λης, ὁ Λάμπου καὶ οἱ λοιποί, διότι αὐτοὶ εἶνε εὐχαριστη- µένοι ἀπὸ τὴν.....Δικαιοσύνην εἰς τὴν Ἑλλάδα ! Ποῖον ἔτε- ρον σύνθημα καθώρισεν ἡ κυβέρνησις, παρακαλῶ ὑμᾶς -«Ὁ Ελληνικὲς λαὸς ϐυ- σιάξεται». --Κκαὶ τὸ τοιοῦτον τὸ καθώ- ρισεν ἡ κυβέρνησις --Βεβαίως. --Τότε θὰ ἠμπορούσαμεν νὰ τὸ φωνάξωμεν, διότι εἶνε τὸ... . ἀντικυβερνητικώτερον σύνθημα ! --Γιατὶ, Κλεόβουλες: --Διότι, παμφίλτατοι, ὁ Ἑλ ληνικὸς λαὸς θυσιάζεται εἰς τὴν ὕπαιθρον καὶ εἰς τὰς πό λεις.....ἀπὸ τοὺς κυβερνῶν- τας ] --Τὸ σύνθημα ἐννοεῖ ὅτι ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς θυσιάζεται ἀπὸ τοὺς Μεγάλους. -- Ὁ, τότε ἐννοῶ διατὶ τὸ ἐπιτρέπουν οἵ κυβερνῶντες ! --Γιατί: --Διότι δι’ αὐτοῦ τοῦ τρό- καὶ που χαρακτηρίζονται ἰ αὐτοὶ ὥς...μεγάλοι. Δηλαδὴ μεγάλοι ἐγκληματίαι κατὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους. Πάνυ ἐν τάξει)..Τὶ ἄλλο ἔχει δια: τάξει ἡ κυβέριησις, παμφίλ- τατοι --ΒΝὰ μὴ ἀναφέρουμε κανέ- να πολιτικὸ καὶ ἀντικυβερνη: τικὸ σύνθημα. --Λίαν καλῶς. Δηλαδὴ νὰ κραυγάζωµεν: «Τὰ ἐθνικὰ μας δίκαια ἐτάφησαν εἰς Πα: ρισίους». Καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ βροντοφωνήσωμεν: «Ζήτω ἡ κυβέρνησις»! Τὸ τοιοῦτο θὰ ἐπιτρέπετο: --δαί, --Κκαὶ μετὰ τὴν τοιαύτην ζητωκραυγὴν ὑπὲρ τῆς κυ- βερνήσεως, τὰ γέλια... ἔπε- τρέποντο Αν ἐπετρέποντο θὰ ἐζητωκραυγάζαμεν. δΔιὰ τοὺς Αγγλους τὶ θὰ ἐλέγα- μεν --Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ τοὺς θίξουµε. --Πάνυ καλῶς ! Δηλαδὴ νὰ ἐλέγομεν: «Τὰ ἐθνικὰ µας δίκαια μὲ τὴν ὑποστήριξιν τῆς ᾿᾽Αγγλίας ἐχαντακώθη- σαν». [Καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ ἐκραυγάζομεν: «ζήτω οἱ Αγγλοι». --᾽Ακριβῶς, --Α, ὄχι παμφίλτατο! Οἱ ”Αγγλοι ἀντιλαμβάνονται τὸ χιούμορ καὶ θὰ ἀντιλαμβέ - νοντο ἀμέσως ὅτι θὰ ἐπρό- κειτο περὶ εἰρωνείας. Καλύ- τερον λοιπὸν νὰ τοὺς ἑἐλέ- γομµεν εἰλικρινῶς καὶ κατα- µουτρίώως, νὰ φύγοὺν ἐὰν θὰ ἐσυμφώνουν καὶ οἱ ἆἀρι- στοκράται µας διαδηλωταί. --Αὐτοί, Κλεόβουλε, Σὲν θὰ συμφωνήσουν ποτὲ μὲ ἕνα τέτοιο σύνθημα. --Θὰ συμφωνήσῶωσιν παμµ- φίλτατε, διότι ἤδη ἤρχισαν νὰ τὰ βλέπωσιν ἐλαφρῶς ἀλλέως τὰ πράνµατα. --Ἔστω, ἀλλὰ δὲν θὰ ποῦν ποτὲ στοὺς Αγγλους νἁἀ φύ- γευν γιατὶ αὐτὸ τὸ βρίσκουν σκηρὸ καὶ ἀγενές. --Λαμπρῶς ! Αν τὸ «νὰ Φύγουν» εἶνε σκληρὸν καὶ ἁγενὲς ἄς τοὺς εἴπωμεν κάτι τὸ εὐγενέστερον καὶ ἀβρό- τερον. --“Δηλαδὴ τί: --ΒΕὰ ξεκουμβισθῶσιν ! Π ΠΕΝΝΑ ΠΟΛΕΙΤΑΙ χωράφι 3 1)2 σκαλῶν κατάλληλον δι᾽ οἰκόπεδα, γεωργικοὺς Ὦἢ ἄλλους σκοπούς, εἰς τὴν περιοχἠν Καϊμακλίου ἐπὶ τοῦ δρόμου πρὸς τὰ σφα- γεῖα Λευκωσίας παρὰ τὸ περβόλι κ. Πετρούτσιου. Πληροφορίαι ἀπὸ τὸ κα- τάστηµα ΒΝαθαναἡλ Αἰσχύ- λου 19 Β (ἔναντι σχολῆς Σαμουὴλ) Λευκωσία, ἢ κ. Χαρ. Ἡράκλην Μέγαρον Παπαδοπούλου. Ὑπεύθυνος : ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Τύπρις: «Κάπιωςσν Λεννωσία Πνοὴ εἰρήνης Κίνδυνοςπολέμου ἠθόρυβος πολέμου Οὲ ἡγέται ὑποκύσπιτουν εἰς τὴν δέλησιν τῶν λαῶν Αἱ δηλώσεις τοῦ ἀρχηνοῦ τῆς Σοβιετικῆς '᾿Ενώσεως ἔ- δώσαν τὸ σύνθημα σὲ μιά παγκόσμια ὁμολογνία εἴρηνι- κῆς πίστεως. Ἓνας κύκλος ποὺ πέρασε ἀπὸ τὰ χείλη τῶν κ. Τροῦμαν, ἨΜπέρνς, Ἠντεν, Σμὰτς κ. ἄ, γιὰ νὰ καταλήξει στὴ δήλωση τοῦ ᾿Ανδρέα Βισίνσκυ: «Μπορῶ νὰ σᾶς διαβεβαιώσω--εἶπε στὴν ἐπιτροπὴ τῆς Ἰταλικῆς συνθήκης-- ὅτι ἡ παγκόσμια εἰρήνη καὶ ἡ συνεργασία εἶνε δυνατὲς ὅσον καὶ ἄν διαφέ- ρουν οἱ ἀπόψεις µας.» Αν ἐμβαθόνουμε στὴν παγκέσµια αὐτὴ ὁμολογία, θὰ καταλήξουμε στὸ συµπέ- ρασμα ὅτι πεαγματικὸς κίν- δυνος πολέμου δὲν ὑπῆρχε, διότι διαφορετικὰἁ θὰ ἧταν ἀδύνατο νὰ διαλυθεῖ μὲ µε- ρικὲς καλοπροαίρετες δηλώ- σεις. 'Ὑπῆρχε ὅμως θόρυβος πολέμου. ο Καὶ αὐτὰ ὅσον ἀφορᾶ τὸν πόλεμο. ᾿ἘΕρχόμαστε τὠρα στὸ ζήτηµα τῆς εἰρήνης. Αὐ: τὴ ἀναμφισβήτητα προχωρεῖ μὲ ἀργά, ἀλλὰ στερεὰ βήµα- τα. Πρὸς τὸ παρὸν ἀντιμε- τὠπίζουµε ἕνα «θόρυβα εἰρή- νης». Πρέπει νὰ κρύψουν τὶς κακὲς ἀρρώστιες καὶ πρὸ πάντων τὴ θανατηφόρα ἆσθέ- γεια τοῦ πολέμου. Οἱ πράξεις ἐλέγχουν τὰ λό- για, καὶ αὐτὲς θὰ μᾶς ἔβα- ζαν σὲ µεγάλο σκεπτικισμὸ ἄν μαζὶ μὲ τὶς κακὲς ἐἔπιδι- ώξεις δὲν κυοφοροῦσαν τὴν αὐτοκαταδίκη τους-- σὲ τέτοιο σημεῖο, ὥστε νὰ ἀναγκάζουν | τελικἁ τοὺς ἡγέτες νὰ ξεσπα- θώνουν ὑπὲρ τῆς εἰρήνῆς. Ἐἶνε πάµπολλα τὰ τεκμήρια ποὺ δείχνουν τὴν χρεωκοπία τῆς Φφιλοπόλεμης πολιτικῆς πολιτικῆς καὶ τὸν ἑἐρχομὸ τῆς εἰρήνης. Πολὺ διαφορετικά σκέπτον- ται σήµερα οἱ Αἰγύπτιοι, οἱ Ἰνδονήσιοι, οἱ Κινέζοι καὶ ὅ- λοι οἱ ποικιλόχρωμοι λαοὶ τῆς γῆς. Τὰ ἴδια καὶ μεταξὺ λευκῶν. Στὴ Νότιο ᾽Αμερικὴ π.χ. μπορεῖ ἡ «Στάνταρτ Ο- ιλ» νὰ κατακτᾷ 23 ἑκατομμύ- ρια ἑκτάρια στὸ πετρελαιο- φόρο Τσάκο τῆς Παραγουάης καὶ νὰ ἐγκαθιστᾷ ἐκεῖ δικό της ἀστυνομικὸ κράτος. Α πο- ρεῖ ἡ ἕἑταιρεία «Μπρέντεν Κόππερ» νὰ ἐκμεταλλεύεται ὁλόκληρο τὀὲν ὀρυκτὸ πλοῦτο τῆς Σεβέλα (στὴ Χιλὴ/ ἐγκα- θιστώντας ἀληθινὸ «κράτος ἐν κράτει». Ἔρχονται ὅμως ὁ Ροσάλες καὶ ἄλλοι βουλευ- τὲς πατριῶτες καὶ ἀποκαλύ- πτοντας τὴν ἀλήθεια, κινοῦν τὴ λαϊκὴ ἀγανάκτηση. Τὰ ἐ. λατήρια τοῦ βολιβιανοῦ κινή- µατος καὶ τοῦ φόνου,ἐκτὀστοῦ προέδρου Βιλαρόελ, τοῦ βου- λευτοῦ Ἰνόχος, ὁ ὁποῖος εἶχε εἰσηγηθεῖ τὴν ἐθνικοποίηση σημαντικῶν πετρελαιοπηγῶν καὶ μεταλλείων τῆς Βολιβίας ποὺ ἀιῆκαν στὴν «Στάνταρτ Οἵλ» καὶ σὲ ἄλλες ὁμάδες τοῦ μονοπωλιακοῦ κεφαλαί ου, κατὰ τὴν ἀργεντινὴ ἐφη- µερίδα «᾿Αόρα», προκάλεσαν τελικἁ τὴ λαϊκὴ ἀν αστάτωση. Καὶ γιὰ νᾶρθουμε σὲ πιὸ κον- τινὰ σηµεῖα, βλέπουμε τοὺς ἐμφύλιους «πολέμους--ἤ στὴ ΒΜότιο Βαλκανικὴ ἐξαπελύθη- σαν ἤ στὴ Νότιο Περσία-- νὰ κυκλοφοροῦν τὴν αὐτοκαταδί- κΠ τους. Ἡ ἀποκάλυψη τῆς ἀλήθειας δὲν ἀργεῖ καὶ ἔρ χεται ἡμέρα ποὺ ἡ συμφιλίωση καὶ ἡ εἰρήνη γίνεται ἀνάγκη καὶ συνείδηση. Εἶναι πολλά τὰ παραδείγ.- µατα ποὺ μᾶς δείχνουν ὅτι ἡ ειρήνη ἀποτελεῖ ἀναπόφευκτη ἀνάγκη καὶ ἐπιβάλλεται ««ἐκ τῶν κάτω». Γι αὐτὸν τὸ λόγο, ἀφίνοντας κατὰ µέρος τὸν πολεμικὸ ἐφιάλτη τῶν πυραυ- λοκινήτων ἀρχηγίσκων καὶ παίρνοντας σιὰ σοβαρά µόνο τὶς διακηρύξεις εἰρηνικῆς πί- στεως ποὺ ἔκαμαν τελευταί ως οἱ πραγματικοὶ ἡγέτες ΜΗ ΗΤΙΙΤ! ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ Κατὰ τὴν Πρόκειται περὶ ΕΞΑΙ Τὸ προσεχὲς Σάθδατον ἀρχίζει τὴν λειτουργίαν του τὸ) νέον «ΔΙΟΝΥΣΟΣ»’ ὁδὸν Ὀνασαγόρου ἆἀρ. 33 (Παραπλεύρως Χαλκούση) Τὰ ποτὰ κατὰ τὸ γεῦμα θὰ προσφέρονται μὲ ἔκπτωσιν 25 9)ο Διευῦυνταί : Γ.ΣΟΥΓΛΙΔΗΣ -ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΜΝΗΣ ᾽Απογευματινὴ Ἐφημερὶ: |. Κοιμονικη Ζοη | 3 ΄ Αναχωρήσεις ᾽Αγεγώρήσεν εἲς «1ονδῖγον ὁ φί- λος κ. Πάνος Παιονίδης, τέως γ. γθαματεὺς τῆς ΠΗ. ᾿πιτοοπῆς 4. ποστοάτων, λοέη γ. γοαμµατέως τῆς δὰ ἐκτελῃ ὁ κ. 4. Φωτίου. Η 4 . . -.. { --᾽Ανεχώρησαν διὰ τοῦ «᾿Λσκά. για» ἐπιστρέφοντες εἷς «4ονδῖνον ὅὁ γνωστὸς ἔγχοιτος Ἱύποιος κ. Χοι- στόφορος Σωφρονίου μετὰ τῆς συ- μα ., -- ξύγου του κα Αγνης καὶ τῆς ὃυ- γατρός των ᾿Ολιῤ. λατὰ τὸ δέµη- γον διάστηµα τῆς ἐδῶ παραμονῆς του ἐπεδαιρίλευσε γενναιοδώρως τὴν βοήδειάν του εἲς πολλοὺς πάσχον- , Ἰ τας καὶ προέβη εἷς ἀρκετὰς δωρεὰς κεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ εἲς Φδλιρον βοήδημα ὑπὲρ τῆς ἐπισκευῆς τοῦ ετροπολιτικοῦ ναοῦ δωτῆρος Γ[α- λαιᾶς «4άρνακος. ο ος αν οξ ας ὦ ς 4Ηετ᾽ αὐτοῦ ἀγεχώρησεν ἐπίσης, ὅ , ον] -- ο ΄ ’ φίλος κ. [λαῦκος Ἰομπόλης, τέως , απ τα οξ - φάλτης τοῦ ἵ. γαοῦ Αγ. «{αξάρου, ---4ιὰ τῆς αὐτῆς εὐκαιρίας ἆνδ- χώρησαν ἐπιστρέφοντες «ὡσαύτως πα , ες μον εἰς ᾽Αγγλίαν ὁ ἐκ /εμεσοῦ κ. Ἰ]ω- ἄννης Στάης μετὰ τῆς συζύγου του καὶ ὁ η. ΚΧοισιόφορος Φεσσᾶς ἄρι- δια ἐγκατεστήμένοι εἷς «4ονδῖνον καὶ Πλύμουῦ, Περιοδυκιὰ η λα ἂν, ἃ {κυκλοφόρησε τὸ ἐκπαιδευτικὸν ι , ον πεοιοδικὸν «όρφωσις» τοῦ Ὁ- κατωβοίου μὲ ποικίλη» ἐκπαιδευτι- κὺν ὕλην καὶ ἄλλην αυνεογασίαν. Μαγικὸ Παλάτι δ «Μπελὴκ Πασιᾶ» 2ήμερον Πέμπτην µόνον ἀπογευματινὴ πα- ράστασις ὥρα 6 μ.μ. προ- βάλλεται διὰ τελευταίαν φορὰν τὸ μουσικὸ ἔγχρω- μο ἀριστούργημα ποὺ κα- ταγοήτευσενὅσους τὸ εἶδαν ἱ--..-ί ΝΤΙΞΥ -..- ΔΠὲ πρωταγωνιστὰς φαῖο Αυοικὸ τενόρο ΠΗΝ κρΟοΣΙΥ καὶ τὴν γόησσα ΔΤΟΡΟΘΥ ΛΑΜΟΥΡ τὸν «αοου- Αὔριον Παρασκευὴ καὶ τὸ Σάββατον προβάλλεται ἡ δευτέρα ἐποχὴ τοῦ µεγα: λειώδους καὶ συνταρακτι- κοῦ ἐπεισοδιακοῦ κολοσοῦ ΚΛΒΛΛΛΑΡΗΛΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Μὲ τοὺς λαοφιλεῖς ἥρωας : ΒΝΤΙΚ ΦΟΡΑΝ ΜΠΟΥΝ ΤΖΟΟΥΝΣ ΛΕΟ ΚΑΡΙΛΛΟ κ.ᾱ. Καὶ τὴν προσεχῆ Κυριακὴν τὸ μεγαλειῶδες καὶ φα- ντασμαγορικὸ μουσικὸ ὃ- περμεγαλούργημα «Ἡ σκιὰ τοῦ Παρελθόντος» (Εξ ὁλοκλήρου ἔμχγοωμον) 1Ποωταγωνιστοῦν : ΓΖΙΝΤΖΕΡ ΡΟΤΖΕΡΣ ΡΕΎὙ’ ΜΙΛΛΑΝΤ ΤΖΩΝ ΧΩΛ ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΑΞΤΕΡ Μιὰ ἀνυπέρβλητη καλλιτε- χνικἡ δηµιουργία ποὺ θὰ σᾶς µείνη γιὰ πάντα ἀξέ Χαστη. τῆς Δύσεως καὶ τῆς ᾽Αμερι- κῆς, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ Χαιρετίσουµε τὴν πράξη τους σὰ μιὰ νέα συνθηκολὀ- γηση μπροστὰ στὴ λαϊκή παν- τοδυναµία. Ο0ΟΔ. ΒΑΡΚΑΣ ΡΙΗ ἆ ΙΙΙ καὶ ΛΠΑΡ ΡΕΤΙΚΟΥ γεγονότος, 99006 ὀΦ099900909909999999Φ909Φ0909900090ς