Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-11-10

Ἑθδομαδιαία Ἔχδοσις Δευτέρας ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟ } 4 { ΥΠΟΣ Δευτέρα 11 Νοεμθρίου 1946 ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΛΑΟΥ [ἱ ΙΗΤΙΜΙ ΙΙΙ ΙΙ Μἱ λΛΗΙΙ ΤΗ ΜΗ Ἐπανερχόμεθα εἰς τὰς κακὰς προπο- λεμικὰς συνθήκας Ἴβρθρον τοῦκ. ΑΝΛΡΕΛ 7ΙΛΡΤΙΛΗ Στὸ ἄρθρο µας ποὺ δη- µοσιεύτηκε εἰς τὸν «Ἐ- λεύθερον Τύπον» τῆς π. Τετάρτης ὑποσχεθήκαμε πῶς θὰ ἐπανέλθουμε πά- νώ στὸ ζήτημα τῶν ἐλ- λείψεων τοῦ νόµου περὶ Ὑπαλλήλων Καταστηµά’ των 21 τοῦ 1942. Ποιὰ εἶναι ἡ βασικώτε- ρη ἀπ᾿ αὐτὲς τὲς ἐἑλλεί- Ψεις Μομίζουμε πὼς ἡ πιὸ βασικἡ εἶν᾽ ἐκείνη ποὺ ἀποκλείει ἀπὸ τὰ--ἔστω λίγα-- ὀφέλη τοῦ νόµου τὲς ἐκατοντάδες τῶν ὁ: παλλήλων γραφείων, τρα- πεζῶν καὶ καταστημάτων χονδρικοῦ ἐμπορίου. Σύμµ- φωνα μὲ τὸ ἄρθρο 2 τοῦ νόµου, «κατάστημα» γιὰ τοὺς σκοποὺς τοῦ νόµου εἶναι «ὁποιονδήποτε οἵκή]- µα (καὶ ἀγορά) ὅπου διε- ἑάγεται Λιανικὸ ἐμπόριο ἤ ἐργασία». Ἔτσι, μὲ τὸ ἄρ:- θρο αὐτὸ ἐξαιροῦνται οἱ πιὸ πολλοὶ ἀπό τοὺς ἐμ- ποροὐπαλλήλους καὶ ὅλοι ἀνεξαίρετα οἱ ὑπάλληλοι τραπεζῶν καὶ γραφείων. Μὲ τὸ ἄρθρο αὐτὸ οἱ πρό- νοιες τοῦ νόµου Ἠπεριορί’ ζονται στοὺς ὑπαλλήλους τῶν μικροεπιχειρήσεων, στοὺς ὑπαλλήλους-- πώ: λητὲς τῶν µπακάληδων, καταστημάτων νουβωτέε, ὑφασματεμπορικῶν κλπ. Μὲ τὸ ἄρθρο αὐτὸ ἐνῶ περιορίζεται ἡ ἀσυδοσία τῶν μικρῶν καὶ φτωχῶν ἐργοδοτῶν, ἀφίνεται ἐλεύ- θερη ἡ ἐκμεταλλευτικὴ µανία τῶν µεγαλοκαρχα- ριῶν τῆς Κυπριακῆς ἀγο- ρᾶς. Ἡ δεύτερη βασικἡ ἐπί- σης ἔλλειψις τοῦ νόµου εἶναι τὸ ὅτι καθορίζει σὰν ὡράριο τῶν ὑπαλλήλων καταστημάτων τὸ 6Ρωρον, ποὺ σηµαίνει δεκάώρη ἡ µερησίαν ἐργασία. Τό ὦ- ράριον αὐτὸ γιὰ τὸν πω: λητὴν ἑνὸς καταστήματος ποὺ εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ στέκει ἐπὶ ὅλη τὺν ἡ- µέρα, εἶναι καταθλιπτικό, καὶ ὁδηνεῖ τοὺς πιὸ πολ- λοὺς στὴν ἐξάντληση καὶ τὴν ὑπερκόπωση τῶν πο- διῶν. Καταθλιπτικὸ ἐπί- σης εἶναι τὸ ὡράριο ποὺ προνοεῖ ὁ νόµος καὶ γιὰ ἐκείνους τῶν ὑπαλλήλων καταστημάτων ποὺ ἁάσχο: λοῦνται μέ γραφικὲς δου- λειές. Πάνω σὲ ποιὰ λο- γική, ὁ λογιστὴς ἑνὸς κα ταστήµατος ὑποχρεώνεται νὰ δουλεύει 55 ὧρες τὴν ἑβδομάδα, ἑνῷ ὁ λογιστὴς ἤ ὁ γραφεὺς τῶν Κυβερ- νητικῶν γραφείων δουλεὺ- ει µόνον 40 ρες Εἶναι νοµίζουµε καιρός, τὸ γραφεῖον Εργασίας νὰ μελετήσει μὲ προσο: χὴν τό ζήτημα τῶν ὡρῶν ἐργασίας τῶν ἐμποροῦ παλλήλων καὶ γενικἀ τῶν ὑπαλλήλων γραφείων. Ἡ δική µας ἄποψις εἶναι πῶς ὁ σημερινὸς νόμος πρέπει νὰ ἀκυρωθῇ καὶ γὰ πάρει τὴν θέση ἕνας ἂλλος νόµος πλήρης ἀπὸ κάθε ἄποψη, ποὺ νὰ κα- λύπτει ὅλους ἀνεξαίρετα τοὺς ὑπαλλήλους κατα: στηµάτων καὶ γραφείων εἴτε λιανικοῦ εἴτε χονδρι- κοῦ ἐμπορίου. Ἡ δικαιολογία ποὺ προ: βάλλει τὸ Γραφεῖον τοῦ Διοικητοῦ Εργασίας ὅτι δὲν ξέρει ἄλλην. χώραν ὅπου μὲ νόµον καθορίζον- ται αἱ ὧρες δουλειᾶς τῶν ὑπαλλήλων δὲν στέκει.Τὸν πληροφοροῦμε πὼς πρίν λίγους μῆνες ἡ Μέα ζΖη: λανδία, ἕνα τμῆμα τῆς Βρεττανικῆς Αὐτοκρατο: ρίας, θέσπισε νόµμον μὲ τὸν ὁποῖον καθορίζονται οἱ ὧρες δουλειᾶς τῶν ὑπαλ- λήλων γραφείων καὶ κα- ταστηµάτων. Τὸν πληρο: φοροῦμε πῶς στὴν ἴδια χώρα, οἱ ὧρες δουλειᾶς τῶν ὑπαλλήλων καταστη- µάτων καθωρίστηκαν στὲς 40 τὴν ἑβδομάδαὶ 'Ο κ. Γουέην ἔχει τὰ µέσα-- ἀρ- κεῖ νὰ τὸ θέλει--γιὰ νὰ πληροφορηθεῖ τὶ γίνεται καὶ σὲ πολλὲς ἄλλες χῶ- ρες. Πρστοῦ ὅμως κλείσουμε αὐτὸ τὸ ἄρθρο, πρέπει κάτι νὰ ποῦμε καὶ γιὰ τὶς εὐθύνες ποὺ φέρουν γιά τὴν κατάστασή τους οἱ Ἰ- διοι οἱ ὑπάλληλοι. Αν δούλευαν πρὶν ἀπὸ τὸν πόλεμο ἀπεριόριστες ὅ- ρες δουλειᾶς, καὶ ἄν τρα: βοῦμε καὶ πάλιν γιὰ νὰ γυρίσουμε τὴν προπολεμικὴἡ κατάσταση τῶν μισθῶν πείνας καὶ τοῦ δεκαπενταώρου, ἄν συμβαίνει αὐτό, εἶναι για- τὶ μαστε στὸ παρελθὸ καὶ ἐξακολουθοῦμε νἁ εἴμαστε μακρυὰ ἀπὸ τὲς ὀργανώσεις µας. Δὲν ἕἔ- χουμε Ἠπαραδειγματισθῇ ἀπ᾿ τοὺς ἐργάτες ποὺ μὲ τὴν ὠργανωώμένη τους δρά- ση πέτυχαν ν᾿ ἀλλάξουν ριζικὰ τὴν κατάστασή τους. Καὶ ἄν ἐξακολου- θήσουµε τὴν ἴδια ἀπάθεια, ἄν δὲν ἀποφασίσουμε νὰ δράσουμε ἑνωμένα, θά κλάψουμε αὔριο γιὰ τὴ χειροτέρεψη τῆς κατάστα- σης µας. “Ἡ ἐπιφυλλὶς τῆς Δευτέρας ΟΥΓΓΑΡΙΑ ἠνεώτερη δηµοκρο- τία τῆς Εὐρώπης ᾽Αιτὸ τὰ βιολιὰ τῶν τσιγγάνων στὸ δόρυβο τῶν μηχανῶν Ἡ Οὐγγαρία ἡ νεώτερη Δημοκρατία τῆς Εὐρώπης, μοιάζει σήµερα μὲ ἕνα τερά- στιο ἀτελιέ. Ὅλοι ἐργάζον- ται γιὰ νὰ ἀνασυγκροτήσουν τὴ χώρα. ΄Ο θόρυβος τῶν μηχανῶν καὶ τῶν μοτὲρ ἄν- τικατέστησε τὰ βιολιὰ τῶν τσιγγάνων. Τὰ µάτια τῶν Οὐγγαρέζων εἶνε γεμᾶτα ἀπὸ ἐλπίδα γιὰ τὸ µέλλον. ὍὉ οὐγγρικὸς λαὸς πληρώνει μὲ τεράστιες θυσίες καὶ μὲ µα- κρόχρονες ταλαιπωρίες τὸ δικαίωμά του στὴ ζωή. Γι) αὐτὸ χαίρεται ἰδιαίτερα τὴ νέα περίοδο τῆς ζωῆς του. Ἡ µεγάλη προσπάθεια γιὰ τὴν ἀνοικοδόμηση συνεχίζεται ἆλ- ματωδῶς, παρὰ τὴ βαρειά κληρονομία τοῦ ταξικοῦ δι- αχωρισμοῦ. Οἱ Οὔγγροι ἐρ- ἔδώσαν ἐδῶ ἕἓ -- ράδειγµα ἁλτρουϊσμοῦ καὶ κατανοήσεως. Ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ἄναγεν- νήσεως τῆς χώρας µβρίσκον- ται τὸ Σοσιαλιστικὸ καὶ τὸ Κομμουνιστικὸ κόμμα. Τὰ χέ- ρια τῶν Οὕγγρων ἐργατῶν πραγματοποίησαν ὡς τώρα ἕνα τεράστιο ἔργο: Οἱ συγ- κοινωνίες καὶ ὁ ἠλεκτροφὼ- τισμὸς ἀποκαταστάθηκαν. ἝἜ- να Χχημικὸ ἑργοστάσιο λει- τουργεῖ στὴ Βουδαπέστη. ᾿Απὸ τὰ κατασιραμµένα σπί- τια, τὰ 40 οἱἰο τώρα ἔχουν σχεδὸν ἀνοικοδομηθεῖ. κλωστοὔῦφαντουργία, ἀπὸ τὶς πιὸ σπουδαῖες βιομηχανίες τῆς Οὐγγαρίας, ἔφθασε στά 40 οἱο τῆς προπολεμικῆς πα- ραγωγῆς της. Ἡ συγκομιδἠ τοῦ καπνοῦ ἔφθασε τὸ ποσο- στὸ τῆς παραγωγῆς τοῦ 1938, Καθημερινὰ 2.200 βαγόνια γε- μᾶτα κάρβούνο φορτώνονται στὰ ἀνθρακωρυχεῖα γιὰ τὴ Βουδαπέστη. Δυὸ ἑκατομμύ- ρια ἀγρότες ποὺ δὲν εἶχαν πρὶν οὔτε σπιθαμἠ γῆς, καλ- λιεργοῦν τώρα τὸ χωράφι ποὺ τοὺς ἔδωσε τὸ κράτος, πραγματοποιώντας τὴν ἀγρο- ἴδια τὴν Η ΑΓΝΩΜΝΜΟΣΥΝΗ Τὲς δάφνες ποὺ ἐμάζωξες, Ἑλλάδα, στὸν ἀγῶνα νικῶντας τὸν «ἀάττητο» στρατὸ τοῦ Μουσουλίνη, καί, ποὺ στοῦ Χίτλερ τὸν Καὶ τώρα νά! τὴν κεφαλή ποὺ τόσοι ἄλλοι ἔκαμψαν, Αὐτὲς τὲς δάφνες σώριασαν καὶ ἔφτιαξαν γιὰ Σένα οἱ Σύμμαχοί σου Γολγοθᾶ, ἀπὸ... εὐγνωμοσύνη |... Μὰ στοὺς ἐχθροὺς τοὺς βάρβαρους ποὺ σ᾽ἔπνιξαν στὸ αἷμα φαίνονται μεγαλόψυχοι, γιομᾶτοι καλωσύνη. Γιὰ σύνεργα μαρτύριον τὰ γράµµατα τοῦ «ΟΧΙ», Πῆραν : τὸ «Ο.. Σοῦ τώφτιαξαν ἀγκάθινο στεφάνι, τὸ «Χ» σταυρὸ νὰ σταυρωθῆς, τὸ «ἰ» νιὰ τὴν λόγχη... Καὶ σὰν Πιλᾶτοι νίψανε τὰ χέρια σὲ λεκάνη... ετὴν δαφνοστεφανωμµένη, σκύβεις σὰν νᾶσαι ἔνοχη, ἐμπρὸς στοὺς νικητάς Σου Καὶ σκέπτεσαι ἂν θᾶσουνα καὶ Σὺ μιὰ ἡττημένη κι’ ἄν ᾿ζήτας καὶ παράνομα, θὰ τἄκαμνες δικά Σου |... βαρὺν ἐξοπλισμό, τὸ γόνα, Ἐ σύ, δὲν εἶχες κλίνει... Γ. Κ. ΠΙΤΣΗΣ ᾽Αθηναιὴ χθονογραφία Τέλος τῆς ἐποχῆς Τέλος τῆς ἐποχῆς..Ὁ οὖρα νὸς ἔχει πετάξει μὲ ἀνακού- Φφιση τὸ γαλάζιο του πουκά- µισο, ποῦχε λινδιάσει, μῆνες ἀνάλλαγο καὶ κολλήσει ἁπά- νω του ἀπὸ τόσον καλοκαι- ριάτικον ἱδρώτα. Ριγώντας ἔρριξε στοὺς ὤμους του τὴ λεπτὴ καµπαρτίνα τῆς ἐλα- φρῆς νέφωσης κι ἔχει πα- ραγγείλει-- αὐτὸ εἶναι βέβαιο γι’ αὐτὸν τουλάχιστο......---τὸ χοντρὸ χειμωώνιάτικο παλτὸ του στὰ καλύτερα συνεφάδι- κα τοῦ Βορρᾶ... Τέλος τῆς ἐποχῆς...Οἱ βι- τρίνες τῶν μαγαζιῶν βιάστη- καν νὰ τὸν ἀκολουθήσουν. Τὰ εὐαίσθητά τους θερµόµε- τρα πέσαν σὲ βαθμοὺς Κελσί ου καμμιὰ δεκαργιἁά γραμμὲς κάτω: Τὴ θέσι τῶν παρδσ- λῶν μαγιὼ, τῶν «νεσσαισὲρ» τῆς ἐκδρομῆς καὶ τῶν ἆλα- φροανάλαφρων ὑφασμάτων γιὰ τὴν παλὰζ πῆραν τώρα τσόχες μὲ βαθειὲς κι’ ἁπαλὲς πτυχώσεις, κουβέρτες καμηλὸ θαύματα ἀφῆς--καὶ δράµατα οἰκονομικῆς ἐπαφῆς-- γερὰ παπούτσια, ἁδιάβροχα σελ- λουλόῦντ καὶ πουλόβερ χνου δωτά....Δὲν ξέρω φυσικὰ ἄν χρειάζεται, γιὰ τίποτα ἀφε- λεῖς, νὰ προστεθεῖ ἡ πληρο: φορία πὼς τὴ θερμομετρικὴ αὐτὴ πιώση τῶν βιτρίνων, δὲν τὴν ἀκολούθησαν καθό- λου τὰ ἐσωτερικὰ τιµαριθµι- κἁ θερμόμετρα τῶν καταστη- µάτων. Αὐτὰ ἔχουν μόνιμο πυρετὸ-- ἀντιστρόφως ἀνάλο- Ὑο μὲ τὴν ἐξ ἴσου μόνιμη ὑποθερμία τῶν πορτοφολιῶν τῆς «περιρρεούσης» πελατεί- ας, ποὺ ξεροσταλιάζει τριγύ- ρώ τους προσπαθώντας νὰ θυμηθεῖ ἄν ἔχει κανένα συγ- αγενῆ ἤ ἔστω καὶ γνωστό ἑ- βδόµου βαθμοῦ κ στὴν ᾽Αμερι- λναςε Τέλος τῆς ἐποχῆς... Ἡ προ- χθεσινἡ κυριακάτικη βροχἡ ἕ- Κλεισε τοὺς κατοίκους τῆς πολιτείας µέσα--κι᾽ ἡ κυρια- κάτικη ἁργία τοὺς ἔκανε νᾶ- χουν τὸν καιρὸ νὰ περιεργα- σθοῦν μὲ «ἄνεση» τὰ Χάλια τους. Πόσα ἀνδρόγυνα δὲν θὰ τσακώθηκαν προχθὲς τὸ ἀπογευματάκι-- ἀφοῦ εἶχε ᾱ- ποκλειστεῖ κι’ αὐτὸς ὁ περί- πατος. «--Τώρα ποὺ σ᾿ ἔχω στὸ χέρι καὶ δὲν θὰ βνεῖς-- κάτσε νὰ σοῦ τὰ πῶιρ Θάπαν οἱ γυναῖκες:»-- Δὲν ἔχεις κάλ τσες, θέλεις φανέλλες-- τὸ χοντρὸ παλτὸ σου θέλει γύ- ρισµα--ἄνω τελεία’ τὰ κερα- µίδια τρέχουν, ἡ κουζίνα ἐκτάσεις καλλιεργήθηκαν μὲ σπόρο ποὺ ἔστειλαν οἳ κολ- χόζνικοι τῆς Σιβηρίας. Τὸ γε- γονὸς αὐτὸ συνετέλεσε ὥστε ἡ Οὐγγαρία νὰ ἔχῃ ἐφέτος μιά θαυμασία συγκομιδὴ σίτου. Οἱ δυσκολίες παραμένουν ἐντούτοις. Ὁ πόλεμος ἄφησε 200 Χιλιάδες ὀρφανά. Ἡ οἱ κονοµικἠ κατάσταση δὲν στα- θεροποιήθηκε ἀκόμη. Πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ Οὐγγα- ρία ἔχασε τὰ 30--35 οἷο τῆς βιομηχανικῆς παραγωνῆς της. Μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ χαρακτηρι- στικὲς «Φυσιογνωμίες τῶν Οὕγγρων πολιτικῶν εἶνε ὁ ἡγέτης τοῦ Κομμουνιστικοῦ κόµµατος Ματίας ῥΡάκοζι. «Πρόκειται-- γράφει ὁ δηµο- σιογρόφος ΒΕίλελμ Στὸτ-- γιὰ ἕναν ἀληθινὸ πατριώτη. ὮἙ- κεῖνο ποὺ σὲ κατακτᾶ ὅταν μιλᾶς µαζί του εἶναι ἡ εἰλι- κρἰνειά του». Ἡ Οὐγγαρία ὑπῆρξε ὁ τε- λευταῖος δορυφόρος τοῦ Χί- τλερ, ποὺ ὑπέκυψε στοὺς Συμμάχους. Αὐτὸ τὸ τλήρω- σε ἀκριβά. Οἵ καταστροφὲς ποὺ ὑπέστη ἀπὸ τὴν ἁποχώ- ρηση καὶ τὶς λεηλασίες τῶν Γερμανῶν εἶνε Ὅταν σχηματίσθηκε ἡπρώτη κυβέρνηση μετὰ τὴν ἀἆπελευ- θέρωση δὲν εἶχε µπροστά της παρὰ µόνο ἐρείπια καὶ ὁλο- κληρωτικὴ καταστροφή, Τώρα τὰ ρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὑπο- δρόμο της, ἡ Οὐγγαρία τε- λικἁὰ θὰ γίνη δημοκρατικὴ χώρα καὶ θ᾽ ἀποτελέσῃ µέλος τῆς οἰκογενείας τῶν εὐρω- ενω Υτι /δ9ν στάζει--οἱ σουβάδες πέφτουν --θέλουμε µάστορα, ἄνω τε: λεία πρέπει νὰ βάλουμε τὴ σόµπα, πρέπει νὰ πάρουμε ξύλα-- ἐγὼ θέλω φουστόνι καὶ κάλτσες. Πολλὲς τελεῖες ἄνω καὶ κάτωώ, πολλὰ κεφά λια ἄνω κάτω, «--σταμάτα βρὲ γυναῖκα, ἄναψε τὸ κεφά λι. µου!» Θάπαν οἱ ἄντρες καὶ θὰ δραπέτευσαν µέσα στὴ βροχή-γιὰ κανένα γει- τονικὸ τάβλι. Τέλος τῆς ἐποχῆς..Ὀ γέρο καστανᾶς τῆς γειτονιᾶς μου μὲ τὴ φουφοῦ του ἀνάμεσα στὰ σκέλια του--μοῦ θύμισε τὴν πατρίδα του καὶ τὴ δική µου πατρίδα... Τώρα πάνω στὰ ψηλὰ βουνάὰ τὸ πρῶτο χιόνι θᾶχει πέσει κι’ οἱ σπα- γὲς κορφὲς τῶν χαμηλοτέρων ἑτοιμάζονται νὰ τό ὑποδε: χθοῦν...Τὰ κοπάδια γυρίζουν στὰ χειμάδια τους--δὲν εἶναι οὔτε γιὰ τὴν τρίχα τους οὔτε γιὰ τὰ ποδάρια τους τὰ κρυ- σταλλιασμένα διάσελα τῶν ᾽Αγράφων. Γιάνω στὶς κορφὲς ἔμειναν ὁ περήφανος Ἔλα: τος κι ὁ µεγαλόπρεπος Κέ- δρος, συντροφιὰ μὲ τοὺς ἁη- τούς, τὰ γεράκια καὶ τὶς πε- τροπέρδικες νά καρτερέψουν καὶ νὰ ἑτοιμάσουν µέσα στὶς βαθειὲς ρίζες τους τὴν ᾿Α- νοιξη. Κι ὁ γέρο καστανᾶς ποὺ τ᾽ ᾿ἀνανοήθηκε φαίνεται ὅλα ἐτοῦτα κι ἀστράψαν κά- τω ἀπ᾿ τὸ ἀσῆμι τῶν μαλλιῶν του ὅλες οἱ μνῆμες τῆς λε- βεντιᾶς καὶ τῆς νειότης-- τὸ πῆρε καὶ τὸ σιγομουρμούρι- ζε ἐκεῖ πάνω στὴν ἄσφαλτο τὸ ἕρμο τὸ τραγοῦδι τὸ πα- ληὸ σὰν τὴν λεβεντιά αὐτοῦ τοῦ. τόπου: «Παιδιὰ πῆρ᾽ ὁ χινόπωρος, παιδιὰ πηρ᾽ ὁ χει µώνας- πέσαν τὰ φύλλ᾽ ἀπ᾿ τὰ κλαδιὰ ξεσκιώσαν τὰ λη- µέρια-- παιδιά νὰ ξεχειµάσου- µε καὶ τοῦτο τὸ χειµώνα:..» ΑΠ. ΣΠΗΛΙΟΣ ᾽᾿Απόὸ ὅλον τὸν [Κόσμο Οἳἵ διάσηµοι µαέστροι Το- σκανίνι καὶ Μασκάνι προσε- κλήθηκαν κάποτε νὰ διευθύ- νουν στὸ Μιλᾶνον ἕνα φεστι- βὰλ μὲ ἔργα τοῦ Βέρντι. ΟΌ Μασκάνι ἐζήλευε πολὺ τὲν Τοσκανίνι γιὰ τὴ µεγάλη του φήμη. Γι’ αὐτὸ ἐζήτησε νὰ πληρωθῇ ἀκριβώτερα ἀπὸ τὸν διάσηµο συνάδελφό του. --Δὲν μὲ μέλλει εἶπε γιά τὸ ποσόν. Μοῦ ἀρκεῖ καὶ μιὰ λιρέττα περισσότερο. Ἡ συμφωνία κλείστηκε. Τὸ φεστιβὰλ ἔγινε. 'Η ἐπιτροπὴ ἔστειλε μετά σιὸν Μασκάνι ἕνα φάκελλο ποὺ περιεῖχε μιὰ µόνο λιρέττα. Ὁ Τοσκανίνι δὲν εἶχε δε- χ23 ὁμοιβή. Κατὰ τὸ διάστηµα τοῦ πο: λέµου, στὰ τραῖνα τῶν ἛἙνω: µένων Πολιτειῶν τὴν προτε ραιότητα εἶχαν οἱ ἀδειοῦχοι στρατιωτικοί. Πολλὲς γυναῖ- κες προσπαθώντας νἁ ἆἀπο- φύγουν τὶς ταλαιπωρίες καὶ τὴν ἀναμονή τῆς «οὐρᾶς» κατάφερναν νὰ πείθουν τοὺς στρατιωτικοὺς νὰ τὶς παίρ: νουν µαζί τους πορουσιάζον- τας τες γιᾶ γυναῖκες τους. Ἰδιαίτερα οἱ ναῦτες πάντα πιὸ πονόψυχοι, τᾶχαν παρα: κάνει. Γι’ αὐτὸ στοὺς σταθ:- μοὺς εἶχε τοιχοκολληθῇ ἡ παρακάτω ἐπιγραφή: «Μόνο μιὰ σύζυγον ἔπιτρε: πεται νὰ συνοδεύῃ κάθε ναύτης». Μ Σὲ μιὰ ἁμερικάνικη ναυτι» κἡ καντίνα, ἕνας νεαρὸς ναύ- της ἐπερίμενε ὑπομονητικὰ τὴν σειρά του γιὰ νὰ ἀγορά- ση ἕνα δῶρο γιὰ τὴν γυναῖ- κα του. Μιὰ γυναῖκα τὸν ἕἔ- ξεπέρασε αὐθαίρετα καὶ πῆ- ρὲ θέση στὴν οὐρὰ μπροστά ἀπ᾿ αὐτόν. --Συγγνώμτν, κυρία εἶπε. Προηγοῦμαι. τῆς --Ὁ ἄντρας µου εἶνε ἆξι ωµατικός, ἀπάντησε ἐἑκείνη ὑπεροπτικά. --Τὶ βαθμὸ ἔχει --Σηµαιοφόρος. --Μὲ συγχωρεῖτε, εἶπε ὁ ναύτης πηγαίνοντας μπροστὰ της. Ἡ γυναῖκα µου εἶναι πλωτάρχης τοῦ ὑγειονομικοῦ.. ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ Καλοῦνται εἰς συνέλχευσιν πάντα να ο απὶ Ὁ τὰ µέλη τῆς Ενώσεως Λ1ικρ]- αρχῶν «ευκωσίας, σήμερον «ευτέ- ραν καὶ ὧὥραν {0 μμ. Θέμα: Ἀτέμασις τῆς Εμώσεως. κ τῆς ἐπιτροπῆς το ΕΛΛΗΒΙΚΟΒ ΔΡΑΜΑ 3 μῆνες «ἐκκα»αρίσεως»... ἀμέτρητες. | ἡ Οὐγγαρία συνέρχεται. Πα- | λείµματα τοῦ φασισμοῦ ἅἄπο-{ τελοῦν ἀκόμη ἐμπόδιο στὸ| ν ῳ --. 3 ος - γον δυνάμει τοῦ ἄο. 9δ τοῦ 4ΘΗΝ.{ Δοέμβοιος--- 4ἱ πρὸ τοριῶν μηνῶν. ᾽Αρχὴ ἔγινεν λος Αα .-- ς πῆρχον ἆλλοῦ ἀντάρται, οἱ ὁποξοι, ἆ κρατικοί λληνες πολῖται, οἳ ὁποῖοι ναγκάσθησαν νὰ ἀνέλῦουν στὰ ῥουν ἀληδινὸν πόλεμον. «Πιότι ἡ ταραχὴ ΓΚισάβου, εἲς Κιλκὶς, Πάϊκο, ἠπέλλες, Καϊμακασ Επίσης εἰς τὴν Ηπειρον (Παγῶνι ἐκκαθαριστικαὶ» ἐπιχειρήσεις Μμκ« ση ος ἀπὸ τῆς πεοιοχῆς ᾿Ολύμπου. 4ὲν ὃ- τὴν ᾖΜακεδονίαν (Δέρνιο), Γοοήσα, ἤογισαν { ο ο ΄ ὃς γνωστόν, δὲν εἶναι παρὰ δὴ 1ο- ὑπὸ τὸν ἀνήπκουστον διωγμό» α]- ᾱ. 4 «ἐκκαθαριστικαὶ» ἐπρυχάλεσαν 3 κ ΄ 3 σον Ν / ἐπεξετάδη) εἷς τὰς περιοχὰς {ηλίου, σα ον ιωρήτα, βροον, ουλάν, «Φδιιόλικο, «λαλκιδικὴν κ.λ.π]. . 1 ουμενίτσα). εἲς τὸ Λαοπεγῆσι, τὴν ἡΠιτυλήνην καὶ τελευταίως τὴν ΓΠελοπόννησον, Εὶς ὅλα αὐτὰ τὰ μέ- ϱη δὲν ὑπῆοχε πρὶν ἀνταοτισμός. Τὸν ἐξεκόλαιμαν τὰ µέτρα τῆς Λυβερ- νήσεως.....ὑπὲο τῆς τάξεως ! «0 στοοτηγὸς Γεωργούλης εἴπεν σιμοποιήδήσαν 90.006 στρατοῦ ! Κα ὅτι εἰς τὴν Οεσσαλίαν κόνον ἐχοη: } ἀπὸ τὰ ἐκδοθέντα κυβεονητικὰ ᾱ- γακοιγωδθέντα προκύπτει ὃ ἑξῆς ἁπολογισιιὸς : Συμµαπλοκαί, ἐπιδροιιαί, Χωσία προσβ) ηδέντα . Κωθοφύλακες, στοατιῶται ἔγοπλοι ἐδγικόφρονες νεκοοὶ Τραυματίαι ᾿Απαγωγαὶ ᾿Ανατινάδεις γεφυοῶνγ καὶ πρατικῶν κτιρίων . [ « ας Έλι αι ἆ πα πα -υ--.» ΟΤΙ 169 93 49 50 68] 182 02 397 | 4! 1181238 144 604 6 Ιό5.158 78 4ἱό «27 1121265 152 543 Ἱνε2ο 19] 5, 261109 ἳ - . σος «4 ὐτὰ εἶναι τὰ 1σαλδαρικὰ κατοοθώματα. Καὶ τὸν πίνακα αἱ ἀπώλειαι τῶν ἀνταρτῶν καὶ τὰν πολιτῶ», οὔτε αξ ἐκτελέσεις μὲ τὰς να . δὲν. ὑπάρχουν εἰς ἄλλων δη οκοατικῶν 3 , αποφασεις στρατοδικείων. 1 νωστοποίησις πωλήσεως δυνάµει τοῦ ἄρδρου 26 τοῦ περὶ ἀπινήτου περιουσίας διακατοχῆς ἐγγραφῆς καὶ ἐκτικήσεως Νόμου τοῦ 196469. [ νωστοποιεῖται διὰ τοῦ στα- οόντος ὅτι ἡ κ. ᾿Αὐηνᾶ ΔΝ. Διαγέλλου ἓν 4ευκωσίας διὰ τοῦ ἁγτιπροσώπου της Ἀου- σάνῦου Κληρίδου ἔκαιε δή- λωσιν ὑπ ἀρ. ο 490946 ἐ- πώσπιο» τοῦ τηματολογίου «λευκωσίας ὅτι συγεφώνησε νὰ σπωλήσῃη τὸ συμιώέρον τις ἔτι τῶν κάτωῦι περι οαφομέγῶ} στηιιάτων εἷς τὸν Ἀαράλαιιπον Ἰωάννου Πατσαλίδη, ἐκ Λά- τω [ύργου. Πᾶν πρόσωπον δικαιούµε- οηὐέντος Ἀόμου νὰ ἀγοράσῃ τὰ ἓν λόγω συμφέροντα ποέ- τ ν 5 Γπτει νὰ καταδέσῃ εἷς τὸ ἅτη- ματολογικὸν γοαφεῖον «Ίευκω- σίας τὸ οιδὲν τίώ]α πωλή- σεως όμοὮ μετὰ τοῦ δικαιώ- τ ο. , κατος ἓγοραφῆς ἑντὺς τριά- Χογτα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς -πα- . , ρούσης }γωστοποιῄσειως. Δ ΄ Περοιγραφὴ κτημάτων 1. ΓΓιένια Δαλλέρι νῦν εἷς ΠΗ. ΙΙύογο» τοιοβεσία «[]λα- ” . ) : τξιά» χωράφι μία σκάλα, ἄρ. 3 ”- κας σα «ε . . ἐγγοαφῆς «δή ἡμερ.5ό{1/94, ο : τὸ ὅλον διὰ α. 10-- 0.0. 3, Πιένια Ναλλέρι νῦν ΠΠ. : 1Γύργον τοποθεσία «[]λατξιὰ » ἐλαιόδενδρα 'δύο ὑπ ἆι : ενόρα δύο ὑπ ἄριὺ. Αρης ΟΡ σ ς : ἐγγραφῆς 9ὐ4ᾷ ἡμερ. 201 ]οά ολ -. , ' ἐντὸς τοῦ ἄνω χωραφίου, τὸ , 9 . - ᾿ ὅλον 4, 2--- 10 ---. Κοινωνικὴ ζωὴ. Συνελεύσεις αξδΔ {Δευκωσίας ἱκαλοῦνται εἷς γενικὴν συνέλευσιν ὅλα τὰ κομιιατικὰ μέλη τῶν απροα- στείων αὔοιον Ίοίτην καὶ ὤνψαν {.ὅ0 ο πο τς αμ ἒίς το οι ηια τος εσχῆς. 3) Λαλοῦνται Λευσιν ὕλα τὰ ες γεγικὴν συνέ- Μομματικὰ μέλη τῆς πόλεως μεὐαύριον Ίετάρτην καὶ ὦ- οαν τι μ, εἷς τὸ οἵκιμια τῆς λέσχης. η Ως ἐκ τῆς σοβαρύτήητος τῶν Ψειάτων, ἡ παρουσία ὅλων τῶν. μείῶν εἶναι ἀναγκαία, δν τῆς ΕΙ. Πὸ Κλληνικὸν δρᾶμα Οἱ μελλόνυμφοι ἀδύνατον νὰ παντρευθοῦν ΑΘΗΝΑ, «Νοέκβριος.---- ΞΗ χώρα µας ἔφψδασε σὲ ἕνα τέτοιο σημεῖο ποὺ, ὅτα» δὰ πρόκειται νὰ μιλήσει κανεὶς γιὰ ἕνα ζήτημα μιᾶς κατηγο- ρίας ἀνδοώπων, νὰ τοῦ εἶναι ἀδύνατον νὰ μὴν ἄναφέρει τὴ Λέξη ὁρᾶμα. Ἱνῶ ἔξω σὲ ἄλλες χῶρες, σὲ ὄλες σχεδὸν, ξεπηδάει ἡ χαυὰ, µέσα ἀπὸ μιὰ δημιουργικἠὴ ζωή, πλού- σια, γεμάτη ὑποσχέσεις καὶ ἐλπίδες ἐδῶ στὸν τύπο τῆς τυρα»γίας καὶ τοῦ ἀπίστευτου ἐμφυλίου σπαραγιιοῦ, συγεχί- ζεται ἡ καταστοοφή,τὸ πένδος, ᾗ ἀπορφάτιση, ἡ λύπη καὶ ᾗ κατήφεια. Οἱ ἄνὑρωποι στὴν Ελλάδα δὲν αΐρονται πιά. καὶ τὸ μέλλον τους διαγράφεται ἆᾱ- βέβαιο καὶ σκοτεινό. Ένα ἀπὸ τὰ τόσα παραδείγµατά κας, οἳ κιελλόνυμφοι. 1 πάρ- χει ἕνα πλ[δος ἀπὸ ἀνδρώ- πους ποὺ θέλουν γὰ πα»ντρευ- δοῦν, εἶναι ἔτοιμοι 'ὰ πραγ- µατοποιήσουν τὸν µεγαλύτερο πόύο τῆς ζωῆς τους, ἔχουν λύσει ιιεταξύ τους καὶ τὸ πιὸ γουν ἄγαποφάσιστοι καὶ ἅγί- χανοι νὰ προχωρήσουν γιατὶ ὑφώνονται στὸ δρόµο τους ἄ- πειρα ἀνυπέρβλητα ἑμπόδια. “Ο πρῶτος καὶ βασικώτε- ρος Ἰόγος εἶναι ἡ ἔλλειψη στέ- γης. Τὶ γάμο νὰ κάνουν, ὅ- ταν δὲν ἔχουν οὔτε ἕνα ὃδω- µάτιο γιὰ νὰ στεγάσουν τὴν γέα οἴκογένεια ποὺ θέλουν νὰ δημιουργήσουν Η στέγη στὴν ᾿Αδήνα, δὲν εἶναι πιὰ Ὠὑπό- Ῥεση κερικῶν ἕἑκατοντάδων χιλιάδων δραχιιῶ», ἀλλὰ πολ- λῶν λιρῶν χουσῶν. Καὶ τὸ νοικοκυριό. Ίνα πιάτο, σχε- τικἁ καλό, ἔχει 19 χιλ. ὃρα- χιὲς καὶ ἕνα δεύτερο ὅ-- χιλ. Τὸ ποτῆρι 1.000 δραχ., ἕνα φλυτξάνι τοῦ καφὲ 2---ὅ χιλ. ὃδο., τὸ τασάκι ἀπὸ τὰ δεύτερα 1.000 δο., πηρούνι, κουτάλι γύρω στὶς δ00--- 1000 δρ. ἀπὸ τὰ σιὸ πρόστυχα, τὸ τηνάνι 10.000, οἳ κατσαρόλες 10--- 36. χιλ. δρ. κ.λ.π. Οἱ πρόοτυχες καρέκλες 2ὅ----0 χιλ. ὃς. ἕνα ὅμοιο τραπέζι 110.000 δο. ᾽Απὸ ρουχισμὸ ἀναφέρουμε ὅτι σεντόνια μογνὰ τρίτης κα- τηγορίας ἔχουν 40.000 τὸ ἕνα. 4» ὑελήσουμε νὰ προχωρή- σουµε στὰ ἔπιπλα---πάγτοτε δεύτερης καί τρίτης κατὴγο- οἵας-ἔχουμιε τιμὲς ἀπὸ ] 500. 000 δρ. καὶ πάνω γιὰ ἕνα στοιχειῶδες σαλονάκι. Άτου- λάπες ὁ00.000 καὶ πήναι, κοεῤῥάτια γύρω στὶς»00, 000, ντιβάνια τ0.θ00---- 100.000 κλ. Τὸ ουμπέρασµα ποὺ β)αίν.!, ἄν γίνει ἕνας ὑντολογισμός, μὲ βάση τὰ πιὸ πάνω νούιε- ρα, εἶναι ὅτι οἳ ἄνθρωποι τοῦ λαοῦ, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὰ εσαῖα στρώματα καὶ «φὺά- Ῥογτας στὸ µμεροκαματιάρὴ δὲν μιποροῦν. νὰ παντρευτοῦν, {εἶναι μόνον αὐτὲς οἳ δυ- σκολίες Τὸ ἀβέραιο µέλλον, ᾗ ἀπειλὴ τῆς ἀπολύσεως γιὰ τὸ δημόσιο ὑπάλληλο καὶ τὸ Ἀλείσιμο τῶν ἐπιχειρήσεων, ᾗ »έκρωση τῶν ἐργασιῶν, ὁ ἐιι- φύλιος πόλειιος ποὺ ἐντείγε- ται συγεχῶς ἀπὸ τὴ 4εξιά, ᾗ καλλιέργεια τῆς «φυχώσεως τοῦ πολέμου, Καὶ τὸ πιὸ τραγικὸ ἀπὸ ὅλα [Πολλὰ τέ- τοια ζευγάρια διαλύονται] Ὑπεύθυνος : Θ. Παταδόπουλος Τότηοις » «ΚΩ ΤΣΛΛΘ ὃν Αοιηρκωσία μικρὸ ζήτημά τους, ἀλλὰ μµέ-: Διευθυντὴς--᾿Ιδιοντήτης: ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Τοαφεῖον ᾿Οδὺς ἀριῦμ. τ καὶ 8. Τηλέφωνον : 655 ΛΕΥΚΩΣΙΑ -- ΚΥΠΡΟΥ Λιπέρτι ΠΗΝΙ ΠΕ ΛΗΙ ΠΡΕΠΗΙΛΗΝΙΡΕΥΗ ἡ ΠΡΙΝ ΜΗ ΤΗ ΙΙΙ! Ππ ΠΗΤ ΤΠ ΓΗ Ὁ Τοποτηρητὴς ἐκάλεσε τόν λαόν εἰςἀγάπην, συγεργασίαν καὶ ὁμόνοιαν --- Ὅ κ. Κληρίδης ἀναχωρεῖ τὴν Παρασκευήν ἀεροπορικῶς Ἐν τῷ καθεδρικῷ ναῷ Αγίου ᾿Ἰωάννου Λευκω- σίας, ἐτελέσθη χθὲς μετὰ νὴν Βείαν Λειτουργίαν κατα- νυκτικἡ δέησις ὑπὲρ εὐοδώσεως τοῦ σκοποῦ τῆς Κυ- πριακῆς ᾿Εδνικῆς Πρεσβείας, τὴν ὁπιοίαν καὶ παρη: κολούθησαν μὲ κατανυκτικὴν εὐλάβειαν πλήθη λαοῦ. Μετὰ τὴν δέησιν ὠμίλησεν ὁ κ. ἄ. Παυλίδης, δ,ευθυντὴς τῆς «Φωνῆς τῆς Κύπρου», ὃ- στις ἐξῆρε τὴν σηµασίαν τοῦ ἔργου τῆς ἀναχωρούσης Πρεσβείας, χαρακτηρίσας ταύ- την ὡς ἀγῶνα ζωῆς ἤ θανά- του, καὶ εὐχηθεὶς ἐν τέλει εἰς ταύτην πλήρη εὐόδωσιν καὶ ἐπιτυχίαν τοῦ σκοποῦ της. Ἐν τέλει ὁ Σ. Τοποτηρη- τὴς ἀπηύθυνε πρὸς τὰ πλήθη θερμὴν καὶ πατριωτικὴν ὁμι- λίαν, συμβουλεύσας ἀγάπην, συνεργασίαν, ὁμόνοιαν καὶ ἀλληλεγγὺην μεταξὺ ὅλων τῶν Κυπρίων, ᾽Αναφερόμενος εἰς τὸ ἔρ- γον τῆς Πρεσβείας ἡ Α. Σε- βασμιότης εἶπε περίπου τὰ ἑξῆς : ο “Ἠμεῖς τὰ µέλη τῆς Ἡἄυ: πριακῆς Πρεσβείας δὲν καυ- χόµεθα οὔτε διὰ σοφίαν, οὔτε διὰ ἐμπειρίαν ἤ διπλωματι- κὰς ἱκανότητας. Ἔχομεν ἆ- πλῶς τὴν καλὴν διάθεσιν νὰ ὑπηρετήσωμεν πιστῶς καὶ εὖ- συνειδήτως τὴν ἐθνικήν µας ὑπόθεσιν. Ὁ ἀγὼν, τὸν ὁποῖον διεξά- γοµεν θὰ εἶναι ἴσως σκληρός. Ἔχομεν πίστιν εἰς τὸν Θεὸν ὅτι θὰ τὸν φέρωμεν εἰς αἴσιον πέρας. Δὲν διαθέτοµεν ὅπλα, οὔτε στόλους, μηδὲ ἁἀεροπο- ρίας. Ὡς µόνον µας ὅπλον ἔχομεν τὴν πίστιν µας, τὸ θάρρος καὶ τὴν ὁμόνοιαν. Μὰ αὐτὰ τὰ ὅπλα οἱ προ- Ὑόνοί µας τὸ 1821Ί, πτὠχοὶ καὶ ρακένδυτοι, ἀλλὰ πλού- σιοι εἰς πίστιν καὶ ἀνδρείαν, ἐνίκησαν τὴν μµεγαλυτέραν αὐτοκρατορίαν. Μὲ τὰ ἴδια ὅπλα οἱ ἀδελφοί µας Ἔλλη- γες κατετρόπωσαν τοὺς Ίτα- λοὺς εἰς τὴν ᾽Αλβανίαν καὶ ἐμεγαλούργησαν κατὰ τὰ χρόνια τῆς κατοχῆς. Αὐτὰ εἶναι τὰ ὅπλα, τὰ ὅὁ: ποῖα διαθέτει σήμερον ἡ Πρεσβεία µας. Καὶ μαζὶ μὲ αὐτὰ ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ἀλληλεγ- γύη τῶν ἐλευθέρων ἀδελφῶν µας Ἑλλήνων. Ἡ Μ. Βρεττα νία ἔχει στόλους, ἀεροπλάνα καὶ εἶναι πανίσχυρος. 'Ἡμεῖς ἔχομεν νὰ ἀντιτάξωμεν ὡς ὅπλα τὴν πίστιν µας, τὴν ἀγάπην καὶ τὴν ὁμοφωγνίαν μας. ὍὉ Θεὸς ἐβοήθησε νὰ κρα- τήσωμµεν αὐτὴν τὴν ὅμοφω γίαν καὶ τὴν συνεργασίαν μας. Κρατήσατέ την μέχρι τέλους ἀδελφοὶ. Κάµνω θερμὴν ἔκκλησιν εἰς τὰς Ελληνικὰς ἐφημερίδας. εἰς τὰ κόμματα, εἰς τὰς ὁρ: γανώσεις, εἰς τὴν δεξιὰν καὶ τὴν ἀριστερὰν, εἰς τοὺς κα- τοίκους τῶν πόλεων καὶ τῆς ὑπαίθρου, εἰς ὅλον τὸν τίµιον καὶ πατριώτην Ἑλληνικὸν λα- ὀν, ὅπως κλείσῃ τὰ ὥτα εἰς κάθε κήρυγμα διαιρέσεως καὶ µίσους καὶ συνεχίση στε- νωτέραν ἀκόμη τὴν παροῦ: σαν ὁμόνοιαν καὶ συνεργα» σίαν. Ὁμονοήσατε ἀδελφοὶ καὶ συνεργάζεσθε μὲ εἱλικρείνειαν καὶ ἀγάπην. Χωρὶς συνεργα σίαν δὲν θὰ κατορθώσωμεν τίποτε. 'Ο Κυπριακὸς λαὲς, ὡς εἶπε καὶ ὁ κ. Παυλίδης, θὰ περιµένῃ εἰς τοὺς Κυπρια κοὺς αἰγιαλοὺς, ὡς ἄλλος Αἰγεύς τὴν ἐπιστροφὴν µας καὶ λαχταρᾷ νὰ ἵδῃ τὰ λευ- κἁἀ ἱστία, ὡς ἀναγγελίαν τῆς εὐοδώσεως τοῦ σκο- ποῦ µας. Αὐτοὶ ποὺ θὰ κά- µουν τά ἰστία λευκά, εἶσθε µόνον ἐσεῖς ἀἆδελφοί µου, ἄν ἔχετε ἀγάπην, πίστιν καὶ ὁ- µόνοιαν. Τὸ ἀλληλοφάγωμα, ἡ διαίρεσις. ὁ διχασµός, θὰ κάµουν τὰ ἱστία µαῦρα--κα- τάµαυρα. Μόνον ἡ πίστις µας, ἡ ἆ- γάπη καὶ ἡ μεταξύ µας συ- νεργασία θὰ κάµψουν τὴν ᾽Αγγλικὴν ἰσχύν καὶ θά μᾶς χαρίσῃ ἐλεύθερους εἰς τὰς μητρικὰς ἀγκάλας. Ὁ Θεὸς ἄς φωτίζῃ τὸν δρόμον τῆς Πρεσβείας καὶ ἄς σᾶς ὁδηγῇ ἀδελφοί µου εἰς συνεργασίαν »οἳ δισ » Σδυγκινητικαὶ σκηναὶ ἔση- µειώθησαν μετὰ τὸ τέλος τῆς ὁμιλίας τοῦ Τοποτηρητοῦ, ὅτε ἑκατοντάδες ἐκ τῶν πα- ρισταµένων, ἔσπευσαν νά ἀσπασθοῦν τὴν χεῖρα τοῦ ἀναχωροῦντος Ἐθνάρχου καὶ νὰ εὐχηθοῦν εἰς αὐτὸν ἔπι- τυχίαν καὶ εὐόδωσιν τοῦ σκοποῦ. , Ττἳ ΜΕΤΕΔΩΣΕ 10 ΡΕΟΥΤΕΡ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 (Ρ,)-Ὁ ἐν Λευκωσίᾳ ἀνταποκριτὴς τοῦ Ρέσυτερ τηλεγραφεῖ ὅτι ἆνα- χωρεῖ σήμερον δι’ ᾿Αθήνας πενταµελής ἀντιπροσωπεία ὅπως ὑποβάλῃ τὸ αἴτημα ἑνώσεως τῆς Κύπρου μετὰ τῆς Ἑλλάδος. Ταὐτοχρόνως ἡ Ἐθναρχία ἐκάλεσεν ὅλους τοὺς Κυπρίους «ὅπως διατη- ρήσουν τὴν ἑνότητά των μέ- χρι τῆς τελικῆς διευθετήσεως τοῦ ζητήματος καὶ ὅπως θέ- τουν τὸ ἐθνικὸν ζήτηµα ὑπε- ράνω ὅλων.» - ». ΚΛΗΡΙΛΗΣ ΑΝΑΧΟ- ΡΕΙ ΤΗΝ ΠΛΡΛΣΚΕΥΗΝ Ὁ κ». ΤΠ. Κληρίδης καταβάλλει δὁραστηρίους Πσπροσπαδείας διὰ νὰ δυνηθδῇ νὰ ἄναχωρήσῃ ἄερο: πορικῶς τὴν προσεχῆ Παρα: σκευήν. Εἰὶς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ἅπαντα τὰ µέλη τῆς Πρεσβείας δὰ φδάσουν σχεδὸν ταυτοχρόνως εἰς τὴν “Ελληνιμὴν πρωτεύουσα». Πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν ὅ κ. Εληρίδης προέβη ἤδη εἰς διευ ΦΔετήσεις πρὸς διακανονισμὸν τῶν ἑργασιῶν του, ὥρισε δὲ δύο διαδοχικὰς συνεδρίας τοῦ Δη- μοτικοῦ «Συµβουλίου διὰ τὴν σπροσεχῆ Τετάρτην καὶ Πέμπτην πρὸς καταρτισμὸν τοῦ δηµοτι- κοῦ προὐσπολογισμοῦ. --ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΛΤΛ Ὑπὸ τῆς Ενώσεως Συλλό- γων Ἑλλήνων ᾿Αποφοίτων Κύπρου, ἀπεστάλη πρὸς τὸν Τοποτηρητὴν τὸ κάτωθι τη- λεγράφηµα-- Λεόντιον, Ἐθνάρχην, Λεμεσόν Ἕλληνες Απόφοιτοι {Γύ- προν προπέµποντες ᾿ἘΕθνικὴν Κυπριακὴν Πρεσβείαν εἰς ἀναληφθέντα ἀγῶνα δι’ Ἔθνι κὴν ἁποκατάστασιν Ἕλληνι- κωτάτης Μεναλονήσου µας, ἑνοῦσι μεθ ὁλοκλήρου ᾖΊκυ- πριακοῦ Ἑλληνισμοῦ εὐχὰς τῶν δι εὐόδωσιν ἔργου τερ- ματισμὸν μακροχρονίου δου- λείας. Κομµίσατε μαρτυρικὴν Μητέρα, ἁἀσπασμὸν δούλης Θυγατρός. Διαβιβάσατε εἰς Κυριάρχους, στεναγμοὺς Μύ- πρου, ἀλλὰ καὶ ὑπερήφανον ἐμμονὴν εἰς Ενωτικὸν ἰδεῶ- δες καὶ ἀπόρριψιν πάσης ἄλ- λης δελεαστικῆς προτάσεως. ᾿Αναμένομεν ὑποδεχθῶμεν μετὰ βαΐων καὶ κλάδων ἔπι- στρέφοντας, κοµίζοντες Ἐ. λευθερίαν. ΓΕΩΡΓΙΟΥ γενικὸς γραμματεύς ἡ ΜΠΙΡΙΠΙ ΜΗΗΗ Χθὲς συνεκροτήθη εἰς τὸ οἴκημα τῶν συντεχνιῶν γενι- κἡ συνέλευσις τῶν ἁρτερνα- τῶν Λευκωσίας, ἀπεργῶν καὶ µή. Κατ αὐτὴν ἀπεφασίσθη ὅπως ἀντιπροσωπεία τούτων ἐπισκεφθῇ σήμερον τὸ γρα- φεῖον Ἐργασίας καὶ ζητήσῃ πληροφορίας ἐπὶ τῆς στάσε- ως τῆς Κυβερνήσεως ἔναντι τοῦ ἀρτεργατικοῦ. Εἰς τὴν συνέλευσιν παρε- σχέθησαν ἐξηκριβωμέναι πλη- ροφορίαι ὅτι ἐδόθη διατανἠὴ ὅπως μὴ σφραγίζωνται τὰ ψΨωμιὰ στάνταρτ, πρᾶνμα τὸ ὁποῖον θὰ γίνῃ αἰτία ὅπως ταῦτα πωλοῦνται πρὸς 3 Υρ. τὴν ὀκᾶν, παρ΄ ὅλον ὅτι ἡ ποι: ὁτης των παραμένει ἡ αὐτή. Ἐγνώσθη ὅτι ἡ Κυβέρνησις συνεκέντρωσεν ἐκ τῶν χωρί- ων 34 χιλ. ὀκάδας Ψψωμιῶν διὰ τὴν Λευκώσίαν. Κατόπιν τούτου, κατὰ τὰς αὐτάς πλη: ροφορίας τῆς συντεχνίας ἀρ- τεργατῶν, δὲν θὰ δοθῇ σήµε- ρον ἄλευρον εἰς τοὺς ἰδιώτας ἀοτωπωιθφής. -Ἡ ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 10 (Τοῦ ἀνιαπο- κριτοῦ µας)--Μεγάλα πλήθη συνεκεντρώθησαν εἰς τὴν πλα- τεῖαν τοῦ τελωνείου καὶ τοὺς πέριξ δρόμους διὰ νὰ ἆπο- χαιρετίσουν τὰ µέλη τῆς Ἐ- θνικῆς Πρεσβείας. 'Η κοσμο. συρροὴ ἤτο τοιαύτη ὥστε ὁ λαὸς διέσπασε τὰ κιγκλιδό- µατα τοῦ τελωνείου, Αἱ ὁρ- γανώσεις τροσῆλθον μετὰ τῶν λαβάρων των, Εἰς τὰς 5 μ. µ. κατέφθασεν ὁ Τοποτηρητὴς μετὰ τῶν κ. κ. Δ. Δημητρίου καὶ Ζ. Ῥωσ- σίδη, συνοδευόµενος ὑπὸ τῶν κ.κ. 1. Κυριακίδη, Κ. Παυλίδη, Σ. Τορναρίτη, κληρικῶν κλπ. Ὁ Δήμαρχος Λεμεσοῦ κ. Πλουτῆς Σέρβας ἐξεφώνησεν ἐμπνευσμένον λόγον, τονίσας ὅτι πρέπει νὰ ἀντιμετωπίσουν ὡς Ἕλληνες τὸ κάθε τι. «Εἰς κάθε βῆμά σας, εἶπε, θὰ σᾶς ἀκολουθοῦν τὰ βήματα ὅλων τῶν Ἑλλήνων. Μιλῆστε παν- τοῦ. Κτυπᾶτε κάθε πόρτα. Οἱ Κύπριοι δὲν θὰ ἡσυχάσουν ποτὲ ἄν δὲν βροῦν τὴν µη- τρικὴν ἀγκάλην». Ἐν τέλει ὁ κ, Σέρβας ἔδω- σε τὸ σύνθημα ζητωκραυγῶν ὑπὲρ τῆς ἑνώσεως. ᾿Ακολούθως ὠὡὠμίλησε δι’ ὁ- λίγων ὁ κ. Χρ. Ρωσσίδης. Ὁ Σεβ. Τοποτηρητὴς, ἁπαντῶν διεβεβαίώσε τὸν λαὸν ὅτι ἡ Πρεσβεία θὰ πράξη τὸ κα” θᾳκόν της. τὰ µέλη τῆς Πρεσβείας ἐπεβιβάσθησαν τῆς «Κοριν- θίας» συνοδευόμενα ὑπὸ τῶν κ.κ. Πλ. Σέρβα, Κ. Παυλίδη, Ι. Κότσαπα, Πρ. Μιχαηλίδη, κληρικῶν καὶ ἐκπροσώπων τῶν ὀργανώσεων. Ἡ «Κορίνθια», ἥτις κατέ- πλευσεν εἰς τὸν λιμένα Λεμε σοῦ, εἰς τὰς 4 μ.µ., ἀποπλέει ἀπόψε εἰς τὰς ὃ μ.μ. [ΙΙ ΚΝΝΙΙΜΗΗ ΠΕΝ ΜΙΛΛΙΣΕ Τν ΒΙΝΣ 40ΝΔ4ΙΝΟΝ 10 (Ρ)--Ο ραδι- σταθαὸς τῆς Μόσχας μετέδωσε σή- µερον ὅτι τὸ κομμουνιστικὸν κόμμα τῆς ᾽Ἱαπωνίας ἀπήτησε τὴν διάλυ- σιν τῆς ᾿Γαπωνικῆς βουκῆς καὶ τὴν διενέργειαν γενικῶν ἐκλογῶν, εἰς τὰς ὁποίας τὸ δήµοκρατικὸν µέτω- πον δὰ Λάβῃ µέρος. Επίσης ἑξή- τησε τὴν παραίτησιν τῆς σήμεοινῆς ἀντιδοαστικῆς Κυβερνήσεως τοῦ Γιοσίτα. (Ἕ]κάψ [ομαάε/οί Ε μονη ΤΥΠΟΣ ΔΕ Ἕ ετ»α ο ΧΟΕΜΗΡΙΟΥ 1946 | Έτος Τον. Αθιδις φύλλου 10 | Τιμή Φύλλου : 1 γο. ΔΙ ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΛΙ ΣΥΝΕΚΑΛΕΣΛΝ Πρός ἐλάττωσιν τῶν δασμῶν καὶ κατάργηοσιν τῶν τελων. φραγμῶν ΟΥΑΣΙΓΑΤΩΝ 10 (Ρ.)--᾽Ανεκοινώδη ἐπισήμως ὅτι ἡ Κυβέρνησις τῶν “Η. νωµένων Πολιτειῶν ἐκάλεσε 1δ χώρας ὅπως διαπραγματευθοῦν τὴν σύναψιν συμφωνιῶν πρὸς ἐλάτιωσιντῶν δασμῶν μαὶ κατάργησιν τῶν τελωνειακῶν φραγμῶν. Η ΧθΘΕΣΙΝΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΟΝ Ἁύὲς εἰς τὰς 16 π.μ. ἡ 3ΟΝ “Ιευκωσίας ἑώωτασ. τὴν ἐπέεειον τῆς ἑδρύσεως τῆς [Παγκοσμίου “Ὁ- µοσπονδίας «ἡμοκοατικῶν Ἀεολαι- ὤ,, Τὸ πρόθιµια περιελάκβανεν ὁμιλίαν τοῦ γενικοῦ γραμματέως κ. Χο ΑΛατσαμπᾶ, ἀπαγγελίας καὶ τραγούδια, Ί ἠν ἑουτὴν πασηκολού- θηοε καὶ ὁ ἐπίτιμος πούεδρος τῆς 4ΟΝ. κ. Πυγμαλίων Ιωαννίδης. ᾽Ακολούδως ἐνεκρίψησαν τὰ ᾱ- χόλουδα τηλεραφήματα : Παγκόσμιον Ὁμοσπονὺίαν μοκρατικῆς «Νεολαίας, {/αρισίους.--- Ἡ 4ΟΝ καὶ ἡ Δεολαία “Πευκωσίας γιορτάζοντας τὴν «Μη: τῆς παγ- κόσμια μέρα τῆς Λεολαίας χαιρε- τίζουν τὴν παγκόσµιαν Ὅμοσπον- δίαν καὶ τὴν νεολαίαν ὅλου τοῦ κόσμου, ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὴ ΔΛευτεριὰ καὶ τὴν Εἰρήνη σ ὅλο τὸν κόσµο. Ζήτω ἡ ΠΗ04Ν. Λατσαιιπᾶς-- πρόεδρο. Ε.Π.Ο.Ν. ᾿Αὐήνας,-- Νεολαία «ευκωσίας γιορτάζον- τας παγκόσμια µέρα τῆς Ἀεολαίας, διαδηλώνει τὴν ἀλληλεγγύη τὴς στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴ δημοκρατία καὶ τὴν ἐλευθερία τῆς Ἑλληνικῆς τν μα. ο. ς πατρίδος, Ζήτω ἡ ἕνωσις τῆς Πύ- , . ΄ ε .. πρου μέ τὴ μητέρα Ελλάδα.--- Κατσαμπᾶς- -ποόεδρος.--- Ἡ Κ.Ε. ΑΟΝ ἀπέστειλε τὸ ἆᾱ- κόλουῦον τηλεγράφημα ποὺς τὴν Κυπριακὴν Πρεσβείαν :--- Σεβασμιώτατον Τοποτηοητὴν, διὰ Κυπριακὴν Ι]ρεσβείαν. Κεντρικὴ ᾿Επιτροπὴ ᾿Ανορβω- τικῆς ᾿Οιγανώσεως Νέων (40Ν) ἐμμένουσα πιστῶς εἷς ἐθδνικὰς -πα ραδόσεις καὶ ἐπιμένουσα εἷς τὴν λύσιν τοῦ ἐθνικσῦ µας ζητήματος, τῆς ἑνώσεως τῆς Κύπρου μετὰ µή- τρὸς “Ελλάδος, ἀπευθύνει τὰς Όερ- μὰς τῆς εὐγὰς διὰ τὴν εὐόδωσιν ἑερᾶς µας ὑποδέοεως, Κατσαμπᾶς---γεν. γοαμματεύς.--- 0 ΜΙΠΛΝΗΙΝΗΗΙ ΜΗΝ ΙΜΙΜΙΗΙ” ΠΜ ΕΦ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 (Ρ.)--Η κομμουνιστικὴ ἐφημερὶς «Οὔμανι- τὲ» εἰς σηµερινόν της ἄρθδρον διαμαρτύρεται ἐναντίον τῆς διατη: ρήσεως Βρεττανικῶν καὶ ᾽Αμερικανικῶν βάσεων ἓν Γαλλία. «Ὁ Γαλλικὸς λαός, γράφει, δὲν πρέπει νὰ ἐπιτρέψῃ τὴν ἐγκαθίδρυ σιν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους του προγεφυρώματος τοῦ «δυτικοῦ σνυνα: στισμοῦ», στρεφοµένον ἐναντίον τῆς «Σοβιςτικῆς ’' Ενώσεως. ΙΜΗὲ τὴν ὕπαρξιν τοῦ προγεφυρώματος αὐτοῦ, μᾶς ἀποδίδεται ἤ ση: µασία ἀποικίας. Καΐίτοι τὸ ἀεροδρόμιον τοῦ ᾿Ωρλύ, πλησίον τῶν Παρισίων, ἀπεδόδη εἲς τὰς Γαλλικὰς ἀρχάς, ἐν τούτοις ἡ ᾽Αμερικανικὴ ἄε- ροπορία διατηρεῖ εἰσέει ἐμεῖ τὰ ἄεροπλάνα της. ᾽Αγγλικὴ ἀεροσπορία διατηρεῖ μὲ σπερισσοτέραν διάκρισιν δαφός της εἷς Ἡπούκ, σελησίον Εξ ἄλλου ἡ τὸ ἕ- τῶν Βερσαλλιῶν, καὶ οὐδεὶς σκέπτεται νὰ μᾶς τὸ ἐπιοτρέψῃ». ΗΙΙΝΙΛ ΙΡ ΕΣ ΕΛΙΙΛΙΙΝ ΠΡΙΣ ΑΠΙΜΗΜΠΙΣΙΝ ΤΝ ΤΡΙΝΙΝΙΗΙ ΛΟΝΔΙΝΜΟΝ 10 (Ρ.)--Αἱ ἀρχαὶ λαμβάνοιν ἕκτακτα µέτρα πρὸς περιφρούρησιν τῶν κυβερνητικῶν κτιρίων καὶ τῶν ξέ- γων πρεσβειῶν. κατόπιν τῆς προειδοποιήσεως ὅτι θὰ στα- λοῦν εἰς ᾽Αγγλίαν “᾿Εβραῖοι τροµοκράται. Αἱ φρουραὶ τῶν δημοσίων κτιρίων ἐνισχύθησαν σημαντικῶς. ΤΟ ΠΟΛΟΣΦΑΙΡΟΝ ὌἜπα-- Ολυμπιακὸς 4--ᾖ Τὸ ἀπόγευμα τῆς χδὲς ἔλαβε χώραν εἷς τὸ ῄἸήπεδον ᾖ[Σ.Π. «ευκωσίας, ἡ πρώτη συνάντησις τοῦ [Παγκυπρίου ποδοσφαιρικοῦ πρωταὺλήματος 4΄ Κατηγορίας, κέ- ταξὺ τῶν ὁμάδων ΕΙΠΑ «άρνακος καὶ ᾿Ολυμπιακοῦ {ευκωσίας. Αι χήτοια ἀνεδείχῦη ἡ ὁμὰς Ἔπα εὲ τέρματα 4---Ἱ. Ὁ ἀγὼν γενικῶς ἦτο σκληοὸς καὶ πεισµατώδηῆς. 1ὸ παιγνίδι κα- τὰ τὸ [ον ἡμιχοόνιον ᾖτο σχεδὸν µοιρασμένο, ἀμφότεραι δὲ αἳ ὁμά- δες ἔπαιξαν μὲ ὁρμητικότητα καὶ ἐπραγματοποίησαν ἀρκετὰς ἐπικιν- δύνους καθόδους. “Ἡ δπα ἔση- µείώσε τέρμα εἷς τὸ 90 λ. διὰ τοῦ Χειμώνα καὶ τὸ ἡμιχρόνιον ἔληξε μὲ τέρματα 1--0 ὑπὲο τῆς ὁμάδος τῆς «4άρνακος Τὸ δον ἡμιχοόνιον ὑπῆρξε ἕω- Ὡθότερον τοῦ πρώτου. “Ὁ Ολυμ- πιακὸς συνεδυάσθη ἐν ἀρχῇ καλύ- τερον καὶ κατὠρθωσε νὰ ἰσοφαρί- σῃ αἷς τὸ 15 Λ, διὰ τοῦ Μάρκου. Ἐν τούτοις ἡ πα δὲν ἤργησε νὰ συνἑλῦῃ καὶ ἐσημείωσε τρία κατὰ συνέχειαν τέρµατα, ἀμφότερα διὰ τοῦ Χειμώνα, ἐκ τῶν ὁποίω» τὸ πρῶτον κατόπιν ὡραίου σιοὺτ βολὲ καὶ τὸ δεύτερον δι ὧραίας κεφαλιᾶς. 0Ο Ολυμπιακὸς ἀνέπιυξεν ἓν συνεχεία δραστηοιότητα καὶ ἐπραγ- µατοποίησεν ἀρκειτὰς ὑὕυελλώδεις καθόδους, ἀλλ᾽ ἡ ἄμυνα τῆς ἅπα --δ. τεομµατοφύλαξ καὶ οἳ δύο μπὰκς-- ἀντιμετώπισε τν κατάστα- σιν μὲ ἀρκειὴν «υχοαιμίαν καὶ ἐματαίωσεν ὅλας τὰς προσπαδείας τῶν ἀντιπάλων. Γενικῶς ᾗ ΕΗΑ ἔπαιξε μὲ ἆο- κετὸν σθένος καὶ μὲ αὐτοθυσίαν, παρ ὅλην ὅμως τὴν γέκη τὴς ὃ- στέο]σε κατασιληκτικῶς τοῦ σινή- θους τεχνικοῦ παιγνιδιοῦ της, 1 ᾖοαιεμ! τῶν μ1σω)! ητο το ΛΕΟΝ ἀδύνατον σὴμεῖόν της. “0 Ολυ- πιακὸς ἔδωσε χδὲς ἕνα ἀπὸ τὰ κα- λύτερα παιγγίδια τον. Οἱ κυνηγοί του. ἐπέδειξαν ἐξαιρετικὴν δοᾶσιν καὶ ἐποα)ματοποίησαν καλὰ σιούτς. «Η σύνθεσι τῶν ὁμάδων εἶχεν ὡς ἑξῆς, Έπα : Λ{αῦρος, ΓΠζαπιέν, Χαμπῆς, ᾿4ράμ, 1 ηράν, λὠστά- κης, 3, Χειμωλίδης, Φούτσιος,Κει- µώνας, Ακεχὰμ καὶ 4γγελος. '0- λυμπιακός: Κκούσιης, Γιαννάκης, Εὐριπίδου, ᾿Ανδρέας, Ππαλέτσιος, Κατσικίδης, Κωστάκης, ἸἨάοκου, Μέκης, ψ)ῶσσος καὶ Ζαχαρούδης. Διαιτητὴς ὁ κ. Κουβῆς ᾿Γωαγνίδης. :. Αἱ προσκληθεῖσαι χῶραι εἶναι ἡ ᾽Αγγλία, Αὐστραλία, Βέλγιον, Βραζιλία, Καναδᾶς, Χιλή, Κίνα, Κούβα, Τσεχοσλο βακία, Γαλλία, Ἰνδίαι, Συρία καὶ Λίβανος, Λουξεμβούῦργον, Ὀλλανδία, Ν. Ζηλανδία, Νορβηγία, Ν. ᾽Αφϕρικὴ καὶ Σοβ. ἝἛνωσις, Λἱ διαπραγματεύσεις θά ἀφοροῦν ἑπίσης καὶ τὰς περιοχάς, αἱ ὁποῖαι ἐξαρτῶνται ἐκ τῶν ἐν λόγῳ χωρῶν, ὡς αἱ ἀπεικίαι κ.λ.π. Ὅλαι αἱ προσκληθεῖσαι χῶραι, πλὴν τῆς Ρωσσίας, ἀπεδέχθησαν μέχρι τοῦδε τὴν πρόσκλησιν. Αναμένεται ὅτι ἡ διάσκεψις θὰ λάβῃ χώραν εἰς Γενεύ- ην τὸν προσεχῆ Απρίλιον. Ὁ ᾿Αμερικανός ὑφυπουργες τῶν Οἰκονομικῶν ἐδήλωσεν ὅτι αἱ διαπραγματεύσεις δὲν θά εἶναι ὁμοιόμορφοι καὶ αἱ Ἠνωμ. Πολιτεῖαι θὰ διαπρα- γματευθοῦν χὠριστὰς συμφωνίας μεθ ἑκάστης τῶν ἐνδια- φεροµμένων χωρῶν. Πολλοὶ ἐξέχοντες ρεπουμπλικάνοι εὐνοοῦν τὴν υἱοθέτη- σιν παγκοσμίου ἐμπορικοῦ προγράµµατος. Ὁ πρὀεξρος Ἴροῦμαν ἐδήλωσεν ὅτι ἡ συνδιάσκεψις θὰ κρίνῃ κατὰ πόσον ὁ κόσμος θὰ κινηθῇ πρὸς τὸ σύστηµα τοῦ φιλελευθέρου καὶ διεθνοῦς ἐμπορίου,θὰ ἐγκαταλείψῃ τοὺς µονοπλεύρους φραγ- µους, τοὺς ὑπερβολικοὺς δασμοὺς καὶ τὰς διακρίσεις ἤ θὰ πληρώσῃ τὸ βαρύτατον τίµηµα τοῦ οἰκονομικοῦ ῥἐθνι- κισμοῦ. , Ὁ ὑφυπουργὸς τοῦ ἐμπορίου κ. Κλαίητον ἐδήλωσε : «Ελπίζομεν ὅτι ἀποτέλεσμα τῆς συνδιασκέψεως ταύτης θὰ εἶναι ἡ ἐξαφάνισις πολλῶν αὐτοκρατορικῶν δασμῶν προτι- µήσεως Ἡ ὃδ.άσκεψις αὕτη σημειώνει νέον σπουδαῖον βῆμα εἰς τὸ πρὀγραµµα τῆς διεθνοῦς οἰκονομικῆς συνεργασίας, τὸ ὁποῖον ἤρχισε μὲ τὸν Χάρτην τοῦ ᾽Ατλαντικοῦ». Αἱ χᾶραι, αἴτινες θὰ λάβουν µέρος εἰς τὴν διάσκεψιν διεξάγουν τὰ 2)3 τοῦ παγκοσμίου ἐμπορίόυ, ᾽Αργότερον θὰ Κληθοῦν καὶ ἄλλαι χῶραι διὰ νὰ διαπραγματευθοῦν παρο- µοίας ἐμπορικὰς συμφωνίας μετὰ τῆς ᾽Αμερικῆς. ΠΠΠΠΕΠΙ ΠΙ ΠΝΗΗΜ(ΡΙΗ Τμ ΗΡΙ) ΤΝ 1 ΛΜ) ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 10 (Ρ.)- Κατὰ τὴν χδεσινὴν: συνεδρίαν τῆς ὀλομελείας τῶν 'Ἠνωμ. ᾿Εδνῶν Ίρχισεν ἡ συξζήτησις ἐπὲ τοῦ ζητήματος τοῦ καθορισμοῦ µονίµου ἕδρας τῆς ὀργανώσεως. “Ὁ Βρεττανὸς ἀντισρόσωπος εἶπεν ὅτι ἤ ἁρμοδία ἐπιτροπὴ δύναται νὰ ἐπιληφὺδῇ τῆς ἐξευρέσεως ἄλλου µέρους πλὴν τῆς Ν. Ὑόρκης καὶ τοῦ Αγ. Φραγκίσκου. “Ο ᾽Αμερικανὸς ἀντιπρόσω- σος ὑπεστήριξεν ὥς µόνιμον ἔδραν τὰς Ηνωμ. Πολιτείας. Ο Οὐκρανὸς ἀντιπρόσωσος εἶπεν ὅτι δὲν εἑλὰ Φειέσῃ ὅπως µετα- φερθῇ ἡ ἕδρα εἷς Εὐρώπην, ἐξήτησεν ὅμως ὅπως ἡ σροσεχὴς γενικὴ συνέλευσις γένῃ ἐκεῖ. “Ὁ κ. Μολότωφ εἶπεν ὅτι ὕποστη θίξει τὴν ὄσερψιων τῇ: ΠΜ. Βρεττανίας ὅτι σιρέσπει νὰ ἐξευρεδῇ ἄλλη ἕδρα σιλὴν τῆς Ἡ. Υόρκης καὶ τοῦ 'Αγ. Φραγκίσκου. Ἐν τέλει ἐνεκρέδη ἤ Βρειτανικὴ ἄποψις διὰ 3δ ψήφων ἔναντι 15. Μ ΤΙ ΠΗΙΠΙΜΙ ι ΙΠΙ . ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 (Ρ.)--Ὁ πρωθυπουργὸς κ. ᾽Αττλῆ, ὅμι- λῶν ψὲς εἰς τὸ πατροπαράδοτον γεῦμα τοῦ Λόρδου Δημάρ- χου, ἀνεφέρθη τόσον εἰς τὰ ἐσωτερικὰ ὅσον καὶ εἰς τὰ ἐξωτερικὰ ζητήματα. «Τὸ ἰσοζύγιον, εἶπε, τῶν εἰσαγωγῶν καὶ ἐξαγωγῶν ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ μέγιστα προβλήματά µας. Θὰ κατα- Βάλωμεν συνεχῆ προσπάθειαν ἐπὶ πολλὰ ἔτη μέχρις ὅτου συμπληρώσωμεν τὴν ἀναπροσαρμογὴν τοῦ διεθνοῦς µας ἐμπορίου. Ἐξεκινήσαμεν καλῶς καὶ αἱ ἐξαγωγαί µας ὕπε ῥρέβησαν τὸ προπολεμικὸν ἐπίπεδον». Ἐν σχέσει μὲ τὰ ἐξωτερικὰ ζητήματα εἶπεν ὅτι ἡ Μ. Βρεττανία ἔχει μεγάλην εὐθύνην πρὸς τοὺς λαοὺς τῆς Κοι- νοπολιτείας καὶ δὲν δύναται νὰ ἐγκαταλείψῃ τὰς εὐθύνας της αὐτὰς πρὶν πεισθῇ ὅτι ἐπέτυχε µεγαλυτέραν ἀσφάλειαν. Ελπίζοµεν ὅτι εἰς τὴν Εὐρώπην θὰ ἐπικρατήσῃ σύστηµα τὸ ὁποῖον θὰ δώσῃ τὴν εἰρήνην καὶ ἐμπιστοσύνην εἰς τὰς ἐπερχομένας γενεάς. ΛΟΒΔΙΜΟΝ 10 (Ρ.--Ὁ ἐπίσκοπος τῆς Ὑόρκης ὃρ. Γκάρπετ, ὅστις μόλις ἐπέστρεψεν ἐκ περιοδείας του εἰς τὴν Σοβ. Ενωσιν ἐδήλωσε πρὸς ἀντιπροσώπους τοῦ τύπου ὅτι τρία πράγματα τοῦ ἔκαμαν ἰδιαιτέραν ἐντύπωσιν: 1) Ότι ᾿Ορθόδοξος ἐκκλησία ἀπολαμβάνει µεγαλυτέρας ἐλευθερίας παρὰ ἐπὶ τσαρικοῦ καθεστῶτος 2) Αἵ καταστροφαὶ εἰς τὰς δυτικὰς ἐπαρχίας τῆς Ρωσσίας εἶναι τόσον µεγάλαι, ὥοτε- ἐπείσθη ὅτι εἶναι πλήρως δικαιολογημένη ἡ Σοβιετικὴ Ἕνω- σις νὰ λαμβάνῃ οἰασδήποτε στρατιωτικἁς προφυλάξεις 3 Η ζωτικότης τοῦ Σοβιετικοῦ λαοῦ. Ὁ ἀρχιμανδρίτης τῆς Κανταβρυγίας Τζόνσον ἐδήλωσεν τὰ ἑξῆς: Γνωρίζομεν ὅλοι σήμερον ὅτι τὸ 2θετὲς πείραμα τοῦ σοσιαλισμαῦ ἐν Ρωσσίᾳ ἐπέτυχε πλήρως, ᾿Εὰν ἡ άνθρω- πότης ἠκολούθει τὴν συμβουλὴν τῆς Σοβ, Ενώσεως ὁ δεύ- τερος παγκόσμιος πόλεμος θὰ ἀπεφεύγετο. Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ Ἱ [βλ ΜΕΝ ΤΙΝ [ΛΙΝ ΙΙΙ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 (Ρ.)--Αὲξ σημεριναὶ ἐκλογαὶ χαρακτηρίζον- ται ὥς αἱ «πλέον μοιραῖαι» εἲς τὴν Γαλλικὴν ἑστορίαν. “Ὑπάρ: χουν ὃ χιλ. ὑποψήφιοι, μεταξὺ τῶν ὅποίων 400 γυναῖκες, διὰ τὰς 618 ἕδρας τῆς Βουλῆς. Ἡ ψηφοφορία ἤρχισε μὲ βραδὺν ουδμὸν. Μέχρι τῆς µεσημβρίας ἐψήφισαν ἐν Παρισίοις µόνον 140)ο τῶν ψηφοφόρων καὶ 16 ο)ο εἲς τὰ περίχωρα. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 (Ρ.)-- Τὰ πρῶτα γγωσθέντα ἀποτελέσματα εἷς 35 µοινότητας δεικνύουν ὅτι στροηγοῦνται οἳ κομμουνισταὶ καὶ ἀκολουθοῦν κατὰ σειρὰν οἳ ριξοσπάσται, καθολικοὶ καὶ σοσιαλισταί. ΑΘΗΝΑΙ 10 (Ε )--'Ε αἴτησις τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσε- ὡς πρὸς αὔξηῃησιν τῆς δυνάµεως τοῦ στρατοῦ ἔγινε δεκτὴ ὑπὸ τῆς Μ. Ἡρεττανίας. ᾿Ελπίξεται τόρα ὅτι δὰ δοδοῦν εἲς τὴν Ελλάδα περισσότερα ὅπλα. Οἳ μισθοὶ τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων δὰ αὖ- ξηθοῦν κατὰ 90--80 ο)ο. , ΙΕΡΟΥΣΑ4ΑΗΜ 10 (Ρ.)-- “Ο σιδηροδρομικὸς σταΝμὸς τῆς Δήδδας ἀνετινάχδη σήμερον ὑπὸ τρομοκρατῶν, οἱ ὅποῖοι εἶχον τοποθετήσει βόμβας ἐντὸς κιβωτίων. Τὸ κτίριον τοῦ κεντρικοῦ σταῦμοῦ κατεστράφη τελείως, ἄλλα δὲ ἐβλάβησαν σοβαρῶς. Τρεῖς Αγγλοι στρατιῶται καΐ εἷς ᾿Αραφ ἐτραυματίσθησαν. 'Ἕν ο προς