Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-11-13

ο οθωνεῆς, διοκτήτως ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Φ---ρ Ἔτος ον, ᾿Αριθμ. φύλλου: 13 Ττιμὴ φύλλου 1 γρόσι. ----ᾱ ΓΡΑΦΕΙΟ : Οδὸς Λιπέρτη ἀριθμ. Ὁ καὶ ὃ Αριθμ. τηλεφώνου 632 Αευκωσία-- Κύπρου τὸ 0 ΜΕΓΑΣ ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ Ὁ κ. Ζήνων Σῶδος ἐπικρί- νει εἰς ἐπιστολὴν του πρὸς τὸν «Ν. Ευπριακὸν Φύλακα» σερόσ- φατα σχόλιά µας σχετικῶς πρὸς τὴν παρατηρουµένην τά- σιν ἐκ µέρους ὠρισμένων κύ- κλων ὅπως κχρησιμοποιηθοῦν μερικοὶ ἐν τῶν ἐξορίστων ὥς κομματικὰ φλάμπουρα πρός ἄγραν ὁὀπαδῶν καὶ (ταρασλάνη: σιν τοῦ Λλαοῦ. ᾿Οφείλομεν νὰ τονίσωµεν ὅτι ἀφορμὴν εἲς τὴν ἐπέκρισίν µας δὲν μᾶς ἔδωσεν ἡ εἰσήγῆσις τοῦ κ. Σώζου ὅπως περιληφδοῦν εἷς τὴν Πρεσβείαν δύο ἐκ τῶν ἐξορέστων, ἀλλὰ αἳ ἐξηκριβω' µέναι πληροφορία: ὅτι ὥρισμέ- νη. σιαθάταξις προσπαθεῖ νὰ χοησιμοποιήση αὐτοὺς διὰ τοὺς ὑπόπτους ἰδικοὺς τής σκοποὺς καὶ ταυτοχρόνως αἳ ὑστερικαὲ ἐπικλήσεις ὡρισμένων ἐντύσεων ὅπως οἳ ἐξόριστοι ἀναλάβουν «ἐκκαθαρσιστικὰς ἐπιχειρήσεις» κατὰ τῆς Δαἰκῆς σταρατάξεως. Ας τὸ εἴπωμεν καθαρά:᾿ Αστὸ τῆς στιγμῆς, κατὰ τὴν ὅσποίαν οἱοσδήποτε ἓκ τῶν ἔξορέστων ὑδὰ δελήση νὰ µεταβάλη ἑαυτὸν εἲς κομματικὸν «οφλάμσουρο», καὶ νὰ ἡγηδῇ οἱασδήποτε ἂἄν- τιλαϊκῆς πολιτικῆς, ἀπὸ ἑκεί- νην ἀπριβῶς τὴν στιγμήν ὁ λα- ὁς δὰ ἔχη τὸ δικαίωµα νὰ τὸν χειρισθῇ καταλλήλως. έως ἐξόριστοι εἶναι ἄξιοι στά- σης τιμῆς. '4ὸς κομματικὰ ὅμως ὄργανα καὶ ἰδίως ὀμγανα άντι- λαϊκῆς πολιτικῆς δὰ ὑπόκειν- ται ὑπὸ τὴν λαϊκὴν πρέσιν.᾿ Ας - τὰ μὴ λησμονεῖται ὅτι ὃ ἴδιος ὅὁ Κυπριακὸς λαὸς εἶναι ὁ ΠΜΕ- ΓΑΣ ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ τῆς δεκα- πενταετίας, σοὺ δὲν ἐλύγισεν οὔτε δὰ λυγέσῃ ἐμπρὸς εἲἷς τὰ πλήγματα τῶν παντοέίων ἐχδοῶν. Καὶ εἰς τὴν δέλησιν αὐτοῦ τοῦ Μεγάλου ᾿Εξορίστου πρέπει ὅλοι νὰ πειδαρχοῦν. ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΑΙ ΜΕΘΟΛΟΙ Μᾶς καταγγέλλουν καὶ ἔ- χομεν ὑπ ὄψιν μας πολλὰς συγκεκριµένας περιπτώσεις ὅτι πολλοὶ ἰδιοκτῆται ἀκινή- των ἓν Λευκωσία, ἐπωφελού- µενοι µμερικῶν προσφάτων τροποποιητικῶν Ιδιατάξεων τοῦ περὶ Ἐγοικίων νόµου, διὰ τῶν ὁποίων ἐπιτρέπεται ἡ σύναψις ἰδιαιτέρων συµφωνι- ὢν μεταξὺ ἰδιοκτητῶν καὶ ἐ- νοικιαστῶν ἀκινήτων, µετέρ- ᾿ χονται διαφόρους ἐκβιαστικὰς μεθόδους πρὸς ἐξασφάλισιν ἐνοικίων ὑψηλοτέρων ἐκείνων, τὰ ὁποῖα προνοεῖ ὁ νόμος. Μία ἐκ τῶν πλέον συνήθων μεθόδων, εἶναι καὶ ὁ πόλεμος τῶν νεύρων. Οἱ ἰδιοκτῆται καλοῦν τοὺς ἐνοικιαστάς των εἰς τὰ γραφεῖά των καὶ ᾱ- πειλοῦντες τούτους ὅτι, ἐὰν δὲν δεχθοῦν τὴν ζητουμένην ὑπ αὐτῶν αὔξησιν, θὰ ἐκδι- ὠχθοῦν εὐθὺς ὡς γίνῃ ἡ ἄρ- σις τοῦ ἐνοικιοστασίου, ἐκβι- άζουν τούτους νὰ ὑπογράψουν νέα συμβόλαια μὲ διπλάσια καὶ τριπλάσια ἐνοίκια. Οἱ ἐνοικιασταὶ ἄς ἔχουν ὑπ' ὄψιν των ὅτι ὁ νόμος πε- ριφρουρεῖ αὐτοὺς καὶ οὖδεῖς ἰδιοκτήτης δύναται νὰ τοὺς ἐκδιώξῃ διά τῆς βίας οὔτε νὰ τοὺς ἐξοναγκάσῃ εἰς τὴν πληβωμὴν ὑψηλοῦ ἐνοικίαυ ἄνευ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ συγκατα: θέσεως. ΑΚΛΘΛΡΣΙΛΙ Μᾶς καταγγέλουν ὅτι ὁ ὄ- πισθεν τοῦ Κυβερνητικοῦ ΒΜο- σοκομείου Λευκωσίας χῶρος γέµει παντοίων ἀκαθαρσιῶν. αἳ ὁποῖαι κάµνουν τὴν πέριξ ἀτμόσφαιραν δυσώδη καὶ βρω μεράν. ΒΜομίζοµεν ὃτι αἱ ἀρχαὶ τοῦ Μοσοκομείου ἔχουν καθῆκον ὅπως λάβουν αὐστηρά μέτρα ἵνα παύσῃ τὸ ἄτοπον τοῦτο, τὸ ὁποῖον ἐκθέτει εἰς κίνδυ- γον τὴν ὑγείαν τῶν ἀσθενῶν ὅσον καὶ τῶν περιοίκών. ΓΥΡΟΣ ΚΟΣΜΟΥ «Διὰ τοῦ ἀτμοπλοίου «Ιίο- ρινθία»-- γράφουν αἱ ἐφημερί- δες--ἀφίκοντο τὴν παρελθοῦ- σαν Κυριακἠὴν αἱ Αμερικανί: δες Λουΐζα Χῶκερ καὶ ζὰν Γκουέν, αἴἵτινες ἐκτελοῦν τὸν γῦρον τοῦ κόσμου δι’ αὐτοκι- νήτου. Αὗται ἑκόμισαν μεθ) : ἑαυτῶν τὸ αὐτοκίνητόν των, θὰ παραμείνουν δὲ ἐν Κύπρῳ ἐπὶ ἕν ἔτος. » Καλῶς ὥρίσατε, Λουῖζα καὶ Ζάν, ἀποδημητικὰ πουλιὰ τῆς χώρας τῶν δολλαρίων. Ἡ ἐν τῷ µέσῳ μας παραμονή σας θὰ εἶναι δι’ ἡμᾶς εὐχάριστος, ἀλλ’ ἐπιτρέφψατέ µας, Χάριν Απονευματενῷ ΕΛ Γ ἐφημεβὶς γι νι αν ΕτάΩωτη ἃ-ξ ἹΝοεμωθρίου οτθκςοὸ ΟΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Γι ΛΠΝ ΕΠΗΕ Ε ῃἰ ΤΙ] ΙΙΙ [ΔΝ ΜΜΝΤΤΜΤΗΝ ΤΗΝ ΠΙΛΙΤΙΜΗΝ ΤΙΝ ΜΙΤΛ. ΝΗΠΗΙ Ἡ ᾽Αγγλία εἶνε σήμερον περισσότερον εὔτρωτος καὶ ὀφείλει γάἀ ἔχη ἑτοίμους τάς ἐφεδρείας της-- Δὲν θά συγκατατεδῇ εἰς µονό- πλευρον ἀφοπλιαμόγ. -- Ἡ Ο.Η.Ε. πρέπει γἀ καταστῇ ἀποτελε- σµατικον ὄργανον εἰρήνης καὶ ἀσφαλείας 40ΟΝΔΙΝΟΝ 19 (Ρ.)--Ο πρωδυπουργὸς κ. ᾽Ατιλῆ ὁμιλῶν Βονλῇ τῶν Κοινοιήτων ἐπὶ τῆς πολιτικῆς τῆς Κυβερνήσεως εἶπεν : ξις τοῦ συγχρόνου πολέμου κατέστησε τὴν ᾿Αγγλίαν περισσότερον εὔτρωτον. μµεῦα τώρα τμῆμα τῆς Εὐρωπαϊκῆς ᾿Ἠπείρου. Οἰαδήποτε ἐπίθεσις κατὰ τῆς σείρου ταύτης δύναται νὰ φὺάσῃ καὶ εἷς ἡμᾶς ἀμέσως. ψὲς ἓν τῇ «Η ἀνάσπτυ- Εἴ- Η. ᾿Ενῶ. εἲς τὸ παρεΛλδὸν εἴ- χοµεν πάντοτε ἐνώπιόν µας μακρὸν περιθῶριον χρόνου διὰ νὰ προπαρασκευασὺθῶ- μεν, τὸ περιδὼριον τοῦτο εἰς ἕνα μελλοντικὸν πόλεμον δυσκόλως δὰ μᾶς παρα- σχεὺδῇ. ᾿Οφείλομεν συνεπῶς νὰ ἔχωμεν γυµνασμένας τὰς ἐφεδρείας µας ἵνα αὗται, ἐὰν παραστῇ ἀνάγκη, διαδραμµατίσουν ἀἁμέσως τὸν ρόλον τῶν». Περαιτέρω ὁ κ. ᾿Αττλῆ ἑτόνισε : «Θὰ προσπαθήσωμεν νὰ δημιουργηθῇ ἡ παγκόσμιος δόναµις ἀσφαλείας καὶ θὰ συνεισφέρωμεν τὸ μερίδιόν μας εἰς ταύτην, δὲν θὰ συγκατατε- θῶμεν ὅμως εἲς μονόπλευρον ἀφοπλισμόν. Πρέπει νὰ κτίσωµεν ἕνα κόσμον ποῖον νὰ ἐπικρατῇ ἡ τόξις καὶ ὁ ὁποῖος νὰ ἔχῃ εἰς τὴν διαθεσίν του δυνάµεις νὰ µαταιώνουν οἰανδήποτε ἐπιδρομήν. Ἔθνη ὅσον ἠλπίσαμεν. δυνάµεις Χρειαζόµεθα εἰς τὸ μέλλον. ἔθνους ἀποβλέπει εἰς τὴν δηµιουργίαν παγκοσμίου Κυβερνήσεως, παγκοσμίου τὰ Ἡν. καὶ παγκοσµἰου ἀφοπλισμοῦ. πραγματοποιήσωµεν τὸν σκοπὸν τοῦτον. Θέλομεν ἡ Ο.Η.Ε. εἰς τὸν ὅὃὁ- ἱκανὰς Ἐπὶ τοῦ παρόντος δὲν γίνεται τόση, πρόοδος εἰς Εἶνε πολὺ δύσκολον νὰ προφητεύσωμεν πόσας ἀκριβῶς Ἠ πολιτικὴ τῆς Κυβερνήσεως καὶ τοῦ ᾽Αγγλικοῦ ἀσφαλείας 'Π Ο.Η.Ε. εἶνε τὸ ὄργανον διὰ τοῦ ὁποίου προσπαθοῦμεν νὰ νὰ καταστῇ ἀποτελεσματικὸν ὄργανον εἰρήνης ἵνα τὰ ἔθνη δυνηθοῦν ὑπὸ τήν προστασίαν τις νὰ ζήσουν ἐν ἀσφαλείᾳ Ἡ ἀσφάλεια ὅμως αὕτη δὲν ἔχει εἰσέτι κατορθωθῇ. Ὁ κ. ᾽Αττλῆ ἐδήλωσεν ὅτι τὸ νέον σχέδιον τῆς Κυβερνήσεως διὰ τὰς ἐνόπλους δυ- νάµεις θά ἐφαρμοσθῇ µόνον διὰ τὴν Μ. Βρεττανίαν καὶ οὐχὶ διὰ τὴν βόρειον Ἰρλανδίαν. Ἐν σχέσει μὲ τὸ Παλαιστινιακὸν ὁ κ. ᾽Αττλῆ ἐξέ ἔφρασε τὴν ἐλπίδα ὃτι ἡ Αγγλία θὰ ἔχη την συνεργασίαν τῶν Ἡνομέναιν Πολιτειῶν εἰς τὴν Βικ Ακ μησιη τοῦ προβλήματος παν. ΠΕΙ Οῆ Η ΜΕΡΛΙΝ ΚΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΗΙΗ Τῇ ΕΜΠΡΡΙΛΝΗ ΗΛΝΝΗΙΝΗΙ ΣΥΔΝΕ Υ: 139 (Ρ.)--Ανγγέλ- λεται ὅτι ὁ ἐν Αὐστραλίαᾳ Ρῶσσος Πρεσβευτὴς ἠρνήθη νὰ παραστῇ εἰς τὰς ἑορτάς, αἱ ὁποῖαι ὠργαιώθησαν ἐν- ταῦθα ἐπ) εὐκαιρίαᾳ τῆς Ὀκτω- βριανῆς ἐπαναστάσεως.Ὁ λό- γος εἶναι διότι εἷς Αὐστρα- λὸς ὑπουργὸς ἔλαβε µέρος εἰς άντ'δ,αδηλώσεις ἐναντίον τῆς Σοβιετικῆς 'Ενώσεως. ϱ ΦΟΝ ΠΑΠΕΝ ΘΑ ΔΛΙΚΑΣΘΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΒΕΡΟΛΙΜΟΝ 13(Ρ/--Ὁ γενι- κὸς Δημόοιος Κατήγορος τοῦ Μονάχου ἐδήλωσεν ὅτι ὁ Φόν Πάπεν θὰ παρουσιασθῇ ἐνώ πιον εἰδικοῦ στρατοδικείου ἀποναζικοποιήσεως διότι οὗ- τος ὑπῆρξεν ἐκ τῶν κυριωτέ ρων ὑποστηρικτῶν τοῦ ΒΝαζι- κοῦ καθεστῶτος. ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 'Ο ἀκριβὴς ἀριθμὲς τῶν ἀν- τιδιφθεριτικῶν ἐεβολιασμῶν ἐν Λευκωσία ἀνέρχεται εἷς 2.109. Οἱ ἐμβολιασμοὶ ἐγένον- το ἐπὶ παιδίων 9 μηνῶν ἕως 14 ἐτῶν, διενηργήθησαν δὲ ὑπὸ τῶν δημοτικῶν ἰατρῶν κ κ. Μ, Χρηστίδη καὶ Τάκη Σαβ- βίδη. Νέαι ποσότητες ἐμβολί- ὧν θὰ φβάσουν συντόμως. ΒΑΡΩΣΙΑ 13 (Τοῦ ἀἁνταπο- κριτοῦ μας)-- Διὰ τοῦ ἆτμο- πλοίου «Τριπολιτόνια» ἀφί- χθησαν 93 σιρατιῶται καὶ ἆᾱ- νεχώρησαν 214. Κατέπλευσεν εἰς τὸν λιμένα µας τὸ ἀτμό- πλοιον «Εμπάιορ Κλὰμπ καὶ ἐξεφόρτωσεν ὑλικά στρατιω- τικῶν οἰκοδομῶν. τῆς δημοσιογραφικῆς ἔνημε- ρότητος, νὰ ὑποβάλωμεν μίαν μικρὰν ἀπορίαν: Πότε ἤρχι: σεν ὁ γῦρος τοῦ κόσµου καὶ πότε θὰ τελειώσῃ: Διότι, ἄν δι᾽ ἕνα μικρὸν τόὀ- πον ὥς ὁ ἰδικός µας, χρειά- ζεται ἕν ὁλόκληρον ἔτος, ὁ γῦρος τοῦ κόσμου, οὔτε ὁλί- γον οὔτε πολύ, θά ἀπαιτήσῃ πάνω ἀπὸ 10.000 χρόνια, εἶνε δὲ ὀλίγον δύσκολον νὰ φαν- τασθῶμεν ὅτι αἱ δολλαριοῦ- χοι ἐπισκέπτριαί µας λογα: ριάζουν νὰ διατηρηθοῶν ἐπὶ ἕν τόσον μακρὸν διάστηµα, ἐκτὸς ἐὰν φέρουν μεθ ἑαυτῶν τὸ ἐλιξήριον τῆς ζωῆς, ΟΣΦΡΗΣΙΣ Γράφουν τὰ κελλία: «Ἡ ταχυτέρα ἐπὶ τόπου συγ: κἐντρῶσις ὅλων τῶν πραγ- ματικῶς ἐθνικοφρόνων στοι: χείων ἐπιβάλλεται καὶ ἐν ὄ- Ψει. τοῦ ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἑτοιμάζεται νὰ ἐξασφαλίσῃ νέαν κατὰ τοῦ ἐθνικοῦ τοῦ τό- που μετώπου σφοδροτάτην ἐ- πίθεσιν, ρίπτουσα εἰς τὴν µά- χην καὶ τὰ ἑκατομμύρια τῶν ἀργυρῶν λογχῶν». Θαυμασία ἡ ὄσφρησις τῶν κελλίων. 2Η7ΓΕΙΤΑΣ ὑπηρέτοια. ι- σθὸς ἑκανοσοιητικός. Πληροφο: ρίαι ὁδὸς Ιπποκράτους ἄρ. 36. ΝΕΩΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ Ηὐξήθησαν αἱ ἔδραι τῶν κομμουνιστῶν ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 (Ρ)-- ᾿Ανηγγέλθησαν σήμερον τὴν πρωῖαν ἐν ᾿Παρισίοις νέα ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν ἐκ τῶν ἆποι κιῶν Μαρτινίκας, Ἁγ. Πέτρου καὶ Μικελὸν. Ταῦτα δεικνύ- ουν ὅτι οἱ κομμουνισταὶ ἐκέρδισαν ἁκόμη δύο ἕδρας, οἱ σοσιαλισταί µίαν καὶ οἱ ἀνεξάρτητοι µίαν. Οὕτω ἐκ τῶν 619 ἑδρῶν ἐγνώσθησαν τὰ ἀποτελέσματα 600. Ἔκ τούτων οἱ κομμουνισταὶ ἐκέρδισαν 177, οἱ σοσιαλισταὶ 97, οἱ Ριζο- σπάσται καὶ τὰ συνεργαζόµενα μετ’ αὐτῶν κόμματα 63, οἱ Λαϊκοὶ Καθολικοὶ 161 καὶ τὰ μετριοπαθῆ καὶ ἀνεξάρτητα κόμματα 102. Εἰς τὴν Μαρτινίκαν ἐκέρδισαν 2 κομμουνισταὶ καὶ εἷς σοσιαλιστής. ΧΙΛΙΛΔΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΤΑΡΛΧΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΝΛΙΚΗΝ ΕΠΑΡΧ. ΜΠΙΧΛΡ ΠΑΤΝΑ 18 (9)--.Ὁ τέως πρωθυπουργὸς τῆς ἐπαρχίας τῆς Βεγγάλης κ. Χοὺγκ ἐδήλωσε πρός τοὺς ἀντασιοπριτὰς τῶν ἐφημερίδων ὅτι τὰ δύµματα κατὰ τὰς ταραχὰς εἷς ὁλόκληρον τὴν ἐπαρχίαν Ἠπιχάρ ἀνέρχονται περίπου εἷς 0 χιλιάδας. Ἡ εἴδῃσις αὕτη διειψεύσθη ἀργότερον ὑπὸ τοῦ ὑσπουργοῦ πληροφοριῶν τῆς ἐπαρχιακῆς Κυβερνήσεως ὅστις ἐδήλωσεν ὅτι αἳ ἀπωώλειαι «συνεπεία τῶν ταραχῶν ἤ τοῦ πυρὸς τῶν ἐνόπλων δυνἀμεων» δὲν ὑπερβαένουν τὰς 3 χιλ. εἷς ὁλόμληρον τὴν ἔπαρ- χίαν Ἰπιχάρ. ΙΗ Αλ ΛΙ Ι ΝΕΠΙΝΗ ΠΔΙΠΙΝΝ ΤΙΣ ΜΜΗΙΚΙΣ ΒΜΕΑ ΥΟΡΚΗ 15 (Ρ.--'Ο κ, Μπὲρνς εἰςδηλώσεις του πρὀς ἀντιπροσώπους τοῦ τύπου ἑ- πανέλαβε τὴν προχθεσινἠὴν δι ακήρυξιν τοῦ προέδρου Τροῦ- μαν ὅτι ἡ νίκη τῶν ρεπουµ- πλικάνων δὲν θὰ ἐπηρεάσῃ τὴν ἐξωτερικὴν πολιτικὴν τῶν Ἠν. Πολιτειῶν. 'Ἡ ἐξωτερική µας πολιτικἡὴ--εἴπε-- δὲν εἶνε πολιτικὴ ἑνὸς κόμματος, ἀλλὰ ἡ πολιτικὴ τῶν ᾿Ηνωμένων Πολιτειῶν.» [ ΜΜΗΛΜΗΤΙΙ ΠΡΗΛΜΙ ΛΟΝΔΙΜΟΝ 13 (Ρ.--Εἰς ὅ- ὅ ΧΩΡΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 0.Η.Ε. Ν.ΥΟΡΚΗ 13 (Ρ.)--Ἡ πολι- τικὴ ᾿Ἐπιτροπὴ τῆς Ο.Η.Ε. διὰ 42 ψήφων ἔναντι 7 ἄπο- χῶν ἀπεφάσισε χθὲς ὅπως παραπεμφθοῦν ἐκ νέου πρὸς ἐπανεξέτασιν ἐνώπιον τοῦ Συµβουλίου ᾿Ασφαλείας αἱ αἰτήσεις τῆς Ἰρλανδίας, ᾽Αλ- βανίας, Μογγαλίας, Πορτο- γαλλίας καὶ Ὑπεριορδανίας διὰ τῶν ὁποίων αἵ χῶραι αὔ- ται ζητοῦν ὅπως γίνουν µέλη τῆς Ο.Η.Ε. [ἱ ΜΜΙΡΙΚΜΝΟΙ ΚΜΙΕΚΛΣΛΗ ΜΡΙΠΙΝΟΝ ἰἱι 1)ῆ ΠΡΙ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 (Ρ)-- λον τὸ ῥῬΡοὺρ ἐπικρατεῖ ἀντι- Ἐγένον- συμμαχικὸν αἴσθημα.ξίἰς στρα|το τὴν παρ. ἑβδομάδα κεἲς τόπεδον πλησίον τοῦ Μτούσεν- τὰς Ἡν. Πολιτείας δοκιµα- τορφ ἐτοποθετήθη τεράστιος ἀγκυλωτὸς σταυρὸς, ἔγινε δὲ συμπλοκὴ Γερμανῶν ἁστυνο- στικαὶ πτήσεις ἑνὸς νέου τύ- που μεταγωγικοῦ ἀεροπλά- νου. Τοῦτο εἶνε τό µεγαλύτε- μικῶν μετὰ πολιτῶν. Παρέ-]ρον τοῦ εἴδους του καὶ δύ- στη ἀνάγκη ἐπεμβάσεως /|ναται νὰ µμµεταφέρῃ 400 ἐπι- Βρεττανῶν στρατιωτῶν. βάτας. ἵ ««ΡΙΑΛΤΟ» ΛΕΜΕΣΟΣ | Σήµερον Τετάρτην ὥρα 9 μ.μ. ἡ περἰφηµη ὅραμµατικἡ ὀπερέττα τοῦ ΖΑΧΟΥ ΘΑΝΟΥ η ΙΙΙ 11 ΙΝΙΙ᾽ Μιά ἐξαιρετική ἐπιτυχία τοῦ ΝΕΟΥ ΛΥΡΙΚΟΥ πού δἁ µείγη γιἀ πάντα χαραγμένη οτἠ μγήµη σας. Ο2ΡΑ 9 ΤΊ.Μ. ΛΠΛΓΧΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΝΑΖΗ ΛΟΜΔΙΝΟΝ 13 (Ρ 1 Ὁ ραδιοσταθμὸς τῆς Πράγας ἀ«ἠγγε΄λεν ὅτι ὁ Βιλκὲλμ Σμὶτ διοι- « κητὴς τοῦ στρ :τοπέδου σὺ γκε-τρώσεως τῆς | Τερεζὶ.- κατεδικάσθη Χδὲς εἰς θάνατον και ἄπηγχον, σθη ψές. οὗτος ἐδι «άσθη ἐνώπιον αϊκοῦ Δικαστηρίου. ΠΤΜΚΙΛ ΗΡΙ Η ΠΝΝ ΙΙ ΜΗ ΙΙ ἵΒὶ ΕΡΛΝ ΤΡΙΜΙΡΙΤΙΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19. (Ρ.--Ἔνοπλοι μυστικ.ὶ ἀστυνομικοὶ εὑρίσκοντο ψὲς ἐπὶ ποδὸς ἐπαγρυπνοῦντες δι’ ἐνρεχόμε- γην δράσιν τῶν ᾿Εβραίων τρομοκρατῶν ἐν ᾽Αγγλία. Ἴδιαι- τέρα προσοχἠ δίδεται εἰς τοὺς λιμένας καὶ ἄλλους τόπους εἰσόδου Εβραίων τρομοκρατῶν. Ὁ ἐν Οὐασιγκτῶνι ἀνταποκριτὴς τοῦ Ρέουτερ µεταδί- δει ὅτι εἰς τὴν ἐκεῖ ᾽Αγγλικὴν Πρεσβείαν ἐλήφθησαν ἕκτα- κτα µέτρα πρὸς προστασίαν τοῦ προσωπικοῦ καὶ τῶν κτι- ρίων ἀπὸ ἐνδεχομένας ᾿Εβραϊκὰς πράξεις βίας. Παρόμοια μέτρα ἐλήφθησαν καὶ εἰς τὰς ᾽Αγγλικὰς Πρεσβείας ἐν Ρώ- µῃ, Παρ.σίους καὶ Λισσαβῶνι. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 (Ρ.--Ἡ Γαλλικὴ ἀστυνομία ἐσυνέχισε ψὲς τὴν ἐπαγρύπνησίν της κατόπιν τῶν πληροφοριῶν ὅτι Ἔβραϊ- οι τροµοκράται ἔχουν φθ-σῃ εἰς Γαλλιαν διὰ νὰ ὀργανώ- σουν «ἐπίθεσιν κατὰ τῆς ᾽Αγγλίας»,. Ἰδιαιτέρα ἀστυνομικὴ παρακολούθησις παρατηρεῖται εἰς Παρισίους καὶ τοὺς κυ- ριωτέρους λιμένας τῆς Γαλλίας. ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 13 (9)- ᾿Ελήφθη ψὲς τηλεφώνημα ἀπὸ τοὺς τροµοκράτας εἰς τὸν ραδιοσταθμὸν Παλαιστίνης καὶ τὸ Γραφεῖον πληροφοριῶν ὅτι εἶχε τοποθετηθῇ βόμβα εἰς τὰ κτίρια τῶν ἐν λόγφ ὑπηρεσιῶν. Ἐγένοντο ἔρευναι ἀλλ᾽ οὐδὲν ἀνευρέθη καί ὁ ραδιοσταθμὸς ἐσυνέχισε τὴν λειτουρ- γίαν του. ψΨὲς ὁ ἠλεκτροφωτισμὸς τῆς Ἱερουσαλὴμ διεκόπη καὶ πιστεύεται ὅτι αἱ µεγάλαι γραμμαὶ ἔξωθεν τῆς πόλεως ἀπεκόπησαν ὑπὸ τῶν τρομοκρατῶν. ἵ ΚΡΡΙΝ ΤΝΛΙΛΗΗ δλ ΛΝΝΗΡΝΗ ΤΗΣ ΤΜΗΝΜΗΗ ΕΙΝ ΗΜΗΙ ΑΘΗΝΑΙ 185 (9.).--'Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις πρόκειται νὰ ἀναθεωρήση τοὺς ὑφισταμένους ἐργατικοὺς νόμους καὶ δὰ δεχδῇ τὴν συµβουλὴν πρὸς τοῦτο ἀντιπροσώπου τῶν ᾿Αγγλιιῶν συνδικάτων. Θὰ παρασχεθδοῦν διευκολύνσεις διὰ τὴν διενέργειαν ἐκλογῶν πρὸς ἀνάδειξιν νέων Συμβουλίων τῶν ἐργατικῶν ἑ- νώσεων ὑπὸ τὴν ἐσίβλειιν δικαστῶν ἀντιπροσώπων τῆς Παγ- κοσµίου Συντεχνιακῆς 'Ὁμοσπονδίας. Ἐν τῷ μεταξὺ οἳ ἀἆπολυ- θέντες ἐργατικοὶ ἡγέται δὰ ἐπαναδιορισθοῦν εἰς τὰς θέσεις των. ἱΠΠΠΠΙΕΠΠΠΠΙ [ΛΙΝ ΠΤΙ ΙΙ [ΙΙΙ ΑΘΗΜΝΑΙ. Νοέμβριος. Ἐξετελέσθησαν ἔξω τῆς Λαρίσσης οἱ καταδικασθέντες εἰς θάνατον ὑπὸ στρατοδικείου 9 στρα- τιῶται τῆς 42ας ταξιαρχίας, οἵ ὁποῖοι κατηγοροῦντο διὸ πα- ράβασιν τοῦ νόµου περὶ µέτρων «τάξεως». Οἱ µελλοθάνατοι ἐστάθησαν, ἁπτόητοι ἔμπροσθεν τοῦ ἐκτελεστικοῦ ἀποσπά- σματος καὶ ἔπεσαν ζητωκραυγάζοντες ὑπέρ τῆς Δημοκρα- τίας. Ἐκ τούτων οἱ 4 ἦσαν λοχίαι. Εἰς τὸ νεκροταφεῖον τῆς Κορίνθου ἐξετελέοθη ὁ δηµο- κρατικὸς πολίτης ἵΚ, Δουβῆς, καταδικασθεὶς εἲς θάνατον ἐπὶ κατοχῇ ὅπλων. Ὁ Δουβῆς εἶχεν ἀδελφόν, ὅστις ἐπὶ κα- τοχῆς ἐξετελέσθη ὑπὸ τῶν Γερμανῶν, εἶχε δὲ καταδιωχθῆ καὶ ὁ ἴδιος διὰ τὴν πατριωτικἠν του δρᾶσιν. Εἰς Ἰωάννινα κατεδικάσθη εἰς θάνατον ὁ δημοκρατικὸς Γ. Παπαδηµη- τρίου κατηγορούμενος διὰ παράβασιν τοῦ νόµου περὶ μµέ- τρῶὠν τάξεως. ΕΠΜΗΝΗΤΙΝΕ ΜΗΙΛΤΙΙ Μί] ΜΟΣΧΑ 13 (Ρ.)--Ὁ πρόεδρος τῆς ᾽Ακαδημίας ἔπιστη- μῶν τῆς Μόσχας κ. Βαβίλωφ, ὁμιλῶν ἐνώπιον συγκεντρώ- σεως ἐπιστημόνων εἶπε τὰ ἑξῆς: Ζῶμεν εἰς µίαν περίο: δον ὅπου ἡ ἐπιστήμη προσέλαβεν εἰς τὴν χώραν µας ἑξαι- ρετικἠν σηµασίαν. Ἡ ἐπιστήμη ἔπαυσε πρὸ πολλοῦ νἀ ἄπο- τελῇ προνόµιον τῆς ἀριστοκρατίας καὶ ἔγινε κτῆμα τοῦ λαοῦ. Ἡ συντριπτικἡ πλειοψηφία τῶν ἐπιστημόνων εἰς τὴν χώραν µας προέρχεται ἀπὸ ἐργάτας καὶ ἀγροτικὰς οἶκο- γενείας. Αἱ ἄλλαι ἰδιότητες τῆς Σοβιετικῆς ἐπιστήμης εἶναι ὅτι πολλὰ οὐσιώδη ζητήματα λύονται μὲ τὰς κοινὰς προ- παθείας τῶν εἰδικῶν, καθὼς καὶ ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι ἔχο- μεν µίαν κοινὴν ἀντίληψιν τοῦ κόσμου, τὴν φιλοσοφίαν τοῦ ἱστορικοῦ ὑλισμοῦ. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι μὲ τὰς κοινὰς προ: σπαθείας µας θὰ δηµιουργήσωμεν μίαν ἐπιστήμην, ἡ ὁποία θά ὑπερβῇ εἰς τὰ ἀποτελέσματά της ὅτι ὑπόρχει πέραν τῶν συνόρων µας.» Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ 02ΑΧΑΡΙΑΛΗΣΚΑΤΕΛΙΚΑΣΘΗ ΕΙΣ ΦΥΛΑΚΙΣΙΝ Τ ΕΤΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 (Ρ.)--“Ο ἓν ᾿Αδήναις ἀνταποχρι τὴς τοῦ Γαλλικοῦ Πρακτορείου μετέδωσε ψὲς ὅτι ὅὁ ἀρχηγὸς τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος, κ. Ν. Ζαχα- θιάδης Ματεδικάσθη εἰς φυλάκμισιν 7 ἐτῶν κατηγορού- µενος ὅτι εἰς δηµοσίευµά του ἀνέφερεν ὅτι ἡ “Ἑλλὰς προπαρασκευάξει εἰσβολὴν κατὰ τῆς ᾽ Αλβανίας. ᾗ ΤΗΡΕΙ ΠΠΙΠΙΙ ΗΝ 7 ΤΗΙΚΝ ΑΠ. ΙΑ Τί ΤΗΙΗΤΙΝ Ν. ΥΟΡΚΗ 169 (Ρ.)--Οἵ 4 ὑπουργοὶ τῶν ἕξω- τερικῶν κατέληξαν σιοὸ ὀλίγων ᾧὡρῶν εἰς τελικὴν ἆ- πόφασιν ἐπὶ τοῦ ζητήματος τῆς Τεργέστης. Συνεφώ- γήσαν ὅπως τὰ σύνορα Πιουγκοσλαβίας-- Ιταλίας πα- ραμείνουν ὥς καδορίξονται εἰς τὸ Γαλλικὸν σχέδιον. ᾿Επίσης τὸ καδεστὼς τῆς Τεργέστης δὰ παραμείνῃ ὣς ἀπεφασίσθδη ἐν Παρισίοις. Ο κ. ἸΜολοτὼφ ἐπέμεινεν εἷς συμβιβαστικὸν δια- κανογισμὸν τῶν ζητημάτων τούτων δι ἀπευθείας δια πραγματεύσεὼν μεταξὺ ᾿Ιταλίας καὶ Γιουγκοσλαβίας. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13. (Ρ.).--Πρωϊνἁ τηλεγραφήματα ἀγγέλουν ὅτι σοβαροὶ σεισμοὶ ἐσημειώθησαν πρό τι- νων ὡρῶν εἰς 5 βορείους ἐπαρχίας τοῦ Περοῦ. Προε- κλήθησαν µεγάλαι καταστροφαὶ καὶ πολλὰ πρόσωπα ἐφονεύθησαν. Τετάρτη 13 Μοεμβρίου 1946 ολο σος Ἑ νΕΟΣ ΕΚΛΕΚΤΗ ΒΡΘΡΗΒ Η ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ Θὰ ἦτο ἡ σωτηρία πεκλείετο ὁλοτελῶς νὰ γίνεται τοῦ κόσµου ἐὰν ἆ- μία ἐφημερὶς ἁπλοῦῶν ἐμπόριον Εἰς τὴν ᾽Αγγλικὴν Βου- λὴν ἐξητάσθη τὸ ζήτημα τοῦ Τύπου. Εργατικοὶ ἐ- ζήτησαν νὰ καθορισθῇ ποῖ- ος ἐλέγχει καὶ ποῖος χρη- ματοδοτεῖ τὸν Βρεττανι- κὸν Τύπον, Αγνώστον δὲν εἶναι ὅτι ἰσχυρὰ συγκροτήματα χρησιμοποιοῦν τὰς ἐφημε- ρίδας διὰ νὰ ὀναπτύσ:- σουν κατευθύνσεις, αἱ ὁ- ποῖαι δὲν εἶναι ἡ ἁμερό- ληπτος διαφώτισις ἐπὶ τῶν ἐσωτερικῶν καὶ ἐξωτερι- κῶὢν ζητημάτων, ἀλλ᾽ ἡ ἔντεχνος προάσπισις τῶν ἰδιαιτέρων τών συμφερόν- των. Γίνεται κατ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπον ὁ Τύπος ὄχι μέσον τῆς δημµοσιογραφι- κῆς ἀποστολῆς, ἀλλὰ ὄρ:- γανον ἐπιβλαβοῦς «ἐπιρ- ροῆς ἐπὶ τῆς δηµοσίας γνώμης. Τὸ ζήτημα τοῦ Τύπου εἶναι ἀπὸ τὰ θεμελιώδη --ἂν μὴ τὸ θεµελιωδέ- στατον-- εἰς τὸν Δημοκρα- τικὸν Ρυθμὸν τὸ νοούµε- νον ὡς σύστημα ἐξυπηρε- τήσεως τοῦ συνόλου. Αν ὁ Τύπος ἔμενε ξένος ἀπὸ ἐπιρροὰς καὶ συμφέ- ροντα, ἡ ἠθικὴ του δύνα- µις θὰ ἤρκει διὰ νἁ ἐξα- σφαλίζῃ ἀπολύτως τὴν ἠ- θικἠν ὑγείαν εἰς ὅλα τὰ κρατικἁ καὶ διακρατικά. Δυστυχῶς συμβαίνει ὅτι εἰ εὐρυτάτην κλίµακα καθίσταται τὸ φερέφώνον συστάσεων καὶ συνασπι- σμῶν, ποὺ εἶναι σκότιαι δυνάμεις. Καὶ εἶναι ἡ χει- ροτὲρα ἀντεθνικότης ἡ τοιαύτη χρησιµοποίησις ἐ- νῷ καὶ ἡ πηγή--ἡ πρώτη ---τῶν διενέξεὠων. Τὸ ἆ- νύποπτον κοινὸν ὀφίστα- ται τὰς ἐπιδράσεις καὶ εἰς τὰ πληροφοριακὰ καὶ εἰς τὰ κριτικἀ, χωρὶς τὸ πλεῖ- στον νὰ δύναται νὰ δια- κρίνῃ κατὰ πόσον τὸ κά- θιστοῦν θῦμά των εἰς πα- ραπλανήσεις οἱ ἐνδιαφε- ρόµενοι. Συμβαίνει δὲ τοῦ- το: ὅτι αὐτοῦ τοῦ εἴδους ὁ τύπος εἶναι καὶ ὁ πολυ- πληθέστερος καὶ ὁ πλου: σιώτερος εἰς µέσα, εἰς τρόπον ὥστε νὰ μὴ ἆπο- τελῇ πλῆρες ἐκκρουστικὸν ἀντιστάθμισμα ὁ γενικῶς σπανιώτερος, ἀλλὰ καὶ πτωχὸς Τίµιος Τύπος. Τὸ ζήτημα εἶναι πολὺ παλαιόν, βαθὺ καὶ περί- πλοκον. Δὲν ἔχει εὑρεθῇ εἰσέτι ὁ τρόπος ποὺ θὰ κατωχύρώνε τὸ κοινὸν ἆ- πέναντι τοῦ ἁπλῶς ἐκμε- ταλλευτικοῦ Τύπου καὶ ποὺ θὰ ἐξησφάλιζεν ὅπως ὅλαι αἱ ἐφημερίδες παν- τοῦ ἀποτελοῦν τὴν ἁσπί- δα τῆς ἀληθοκρατείας καὶ µόνον. Γενικῶς ὑπόκεινται καὶ οἱ δημοσιογράφοι εἰς τὸ κοινὸν τῆς σημερινῆς κοι- νωνικῆς ζωῆς, εἰς τὴν προ- σήλωσιν τῆς κερδαλεοφρο- σύνης. Εἶναι ὁ εὔκολος δρόμος τῶν κερδῶν ὅσον καὶ τῆς ἁἀμεριμνησίας, ἡ ἐξυπηρέτησις τῶν χρηµα- τικῶς ἤ ἄλλως ἰσχυόντων, ἡ ὑποταγὴ καί ἡ δουλο- πρέπεια ἔναντι τοῦ διττοῦ ὡς ἄνω κέρδους εἰς τὸ αἰσχρότατον τότε ἐξ ὅλων ἀδικημάτων ποὺ εἶναι τὸ λαθρεμπόριον αὐτῆς τῆς δηλητηριάσεως πνευµά- των καὶ ψυχῶν. Καὶ ἂἄλλοι μὲν τῶν δη- µοσιογράφων οσυνειδητῶς ἐπιλέγουν τὴν θέσιν αὖ- τὴν τῆς µαστρωπίας, ἄλ- λοι δαµάζονται ἀπὸ τὰς δεινότητας ποὺ συνεπάγε:- ται ὁ μαρτυρικὸς δρόμος τῆς ἀληθείας καὶ ἄλλοι σύρονται καὶ παρασύρον- ται χωρίς νὰ ἐννοοῦν τὶ εἶναι αὐτὸ ποὺ κάμνουν. Αἱ ἐξαιρέσεις εἶναι σπά για Φαινόμενα καὶ µετα- ξὺ τούτων σπάνιαι ἐπίσης αἱ περιπτώσεις τῶν ἀπο- λύτων ἀκαμψιῶν εἰς τήν πίστιν πρὸς τὰ ὀρθὰ καὶ δίκαια ὄχι µόνον ἐναντίον τῶν ἀντιθέτων, ἀλλὰ καὶ ἔναντι τῶν φιλτάτων, Φφιλτέρας πρεσβευοµένης καὶ ἀσκουμένης τῆς ἁλη- θείας. Γεγονὸς ἁδιαμφισβήτη- τον εἶναι τοῦτο: Ὅτι θὰ ἦτο ὑπὲρ πᾶν ἄλλο ἡ σω- τηρία τοῦ κόσμου τὸ νὰ εὑρεθῇ τρόπος, ὁ ὁποῖος θὰ ἀπέκλειεν ὁλοτελῶς νἁ γίνετοι μιὰ ἐφημερὶς ἆἁ- πλοῦν ἐμπόριον, συνταυτί- ζουσα τὰ διανοήµατά της μὲ τὰς διευθύνσεις τῶν ἑκάστοτε ἀνέμων. Ἡ γνη: σιότης τῶν πληροφοριῶν καὶ ἡ ἁγνότης τῶν κρίσεων θὰ ἦτο τὸ φυλακτήριοντοῦ Κόσμου δι᾽ ὅλας τὰς δι- καιωμµατικάς εὐτυχίας του, ἐν ὢ ἐξ ἄλλου θὰ ἦτο τὸ ἀποτελεσματικώτερον ἆλε ξικέραυνον κατὰ τῶν πο- λέμων. Μὲ αὐτὸ τὸ ζήτημα θὰ ἔπρεπε νὰ ἁπασχοληθῇ ἡ σκέψις καὶ ἡ προσπάθεια ὅλου τοῦ Κόσμου, ἆσφα: λῶς δὲ θὰ ἔλθῃ ἡμέρα, καθ᾽ ἤν θὰ κατανοηθῇ τὸ πρωταρχικὸν τῆς ἀνάγκης διὰ τὴν ἐπίτευξιν κατοχυ- ρώσεως, ἡ ὁποία ὅμως θὰ ἄφινεν ἐντελῶς ἀδέσμευ- τον τὴν ἐλευθερίαν τῆς σκέψεως. Ἡ ἐνέργεια τῶν ἐρνα- τικῶν βουλευτῶν τῆς ᾽Αγ- γλίας εἶναι µία ἀρχή. Θὰ συντελέσῃ ἀσφαλῶς εἰς τὰ περαιτέρω. ΑΛΗΘΟΚΡΑΤΗΣ Κ«ΥΠΡΟΣ-ΛΟΝΔΙΝΟΝ Ἐπὶ τέλους τὸ ὑπερ τῆς Μεσσατζιερῆ Μαριτὶμ ὠκεάνειον «ΠΡΟΒΙΤΑΝΣ» φθάνει ὁριστικῶς τὴν ο Οὴὺν Νοεμβρίου καὶ δέχεται ἐπιβάτας δι᾽ ᾽Αλεξάνδρειαν, Μασσαλίαν καὶ {ονδῖνον. Τὸ ταξείδιον ἀπὸ Λάρνακος µέχρι Μασσαλίας εἰς 6 µόνον ἡμέρας. Καὶ ἀπὸ Μασσαλίας εἰς Λονδῖ: νον (διὰ ξηρᾶς) εἰς µόνον δύο ἡμέρας. ᾿Εξασφαλίσατε τὰς θέσεις σας ἐνωρίς. Προσεχὴς ἀναχώρησις ΑΛΡΌΏΑΤΗ ΤΟΒΑςςΩ τὴν 3δην Δεκεμβρίου. ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ ΜΟῶΤΗ 100 ο)ο καδαρὀ Φύλλο Βιρτζίνια Ο6ο.. Ιτῦὂ.., ΙΟΝΠΓΩΟΝ σας ὼ τις αν επ ολλικκ Φνόοομ ο αν νλλι δε ἆ εν ον ΣΥ ΝΣΗἳ 13. Στρατιὲς δυστυχῶν παιδιῶν ποσο, Τὸ Θέατρον Ἡ παιδικἡ ἡλικία σὲ κίνδυνον΄ --830.000.0Ο0Ο. ὑποσιτιξόμενα παιδιὰ -ᾱἲ1.ΟΟΟ.ΟΟΟ ὀρφανὰ στὴν Εὐρώση “Ἡ Λλαίλαφ τοῦ πολέμου ἄφη- σε βαδειὲς πληγὲς στὸ κορμὶ τῆς πολυβασανισμένης ἀνδοωπότητος. Ιδιαίτερα ἔπληξε τὴν παιδικὴ ἠλικία. Παριοινὴ ἐφημεοίδα δη- µοσιεύει τὸ παρακάτω ἐνδιαφέ- ϱον ἄρδρον συνεργάτου τῆς, ποὺ δίνει μιὰ ξωντανὴ εἰκόνα τοῦ παιδικοῦ δράµατος : Ὅταν ἀποτραβήχθηκε πι τὴν Εὐρώση ἡ γιγάντια πα- ἠέρροια ἄφησε συνολικὰ τριάν τα ἑκατομμύρια ὑποσιτιζόμε- γα παιδιὰ καὶ ἕντεκα ἕκα- τομμµύρια ὄρφανά. «Ο Γὑποσιτισμὸς κατὰ διάρκεια τοῦ πολέμου δὲν 5 3Ἡ) 5 ο Δ ταν ὅ ἴδιος σ᾿ ὅλη τὴν ρώπη. ΠΗΟΙΩΝΙ4: Τὸ ὁδρᾶμα ” 3. Δ 5 τῆς [Πολωνίας --- ποὺ ἔδωσε τὸ περισσότερο αἵμα--- παρα- μένει τὸ πιὸ ἐντυπωσιακό. Χι- λιάδες ἐἑκπατρισμένοι ἐξδακο- λουθοῦν νὰ πιλανῶνται µέσα ν ἓ- ᾱ ὃν δή στὴν {Π]ολαγία σ᾿ ἀναξήτηση στέγης καὶ τροφῆς. Ἀίλια ἕ- ξακόσια παιδιά, ζοῦν µέσα : : η αν 5 4 σὲ καλύβες, σὲ σπηλιὲς σ᾿ ἐ- ’ ( , Δ ρείπια. “Η φυματίωση τὰ ὃε- / 3. 5 Δ Δ Ν οίδει. Απ τὰ μωρὰ ποὺ γεννιοῦνται, τὸ ἕνα πέμπτο πεθαίνουν» πρὶν γίνουν ἑνὸς ἔτους. ΣΤΗΝ ΙΓΑ41Ι4Α, ὃ ἀριὸδ- μὸς τῶν παιδιῶν ποὺ προ- ΄ 3 Δ ῳ / σβάλλονται ἀπὸ τὴ φυματίω- ση διπλασιάστηκε μετὰ τὴν κ ΄ 5 αες ἀπελευθέρωση κι ἡ παιδικἠ ΄ ΄ ὑνησιμότητα , τριπλασιάστήκε ὅταν ἄρχισε ὅ πόλεμος. ΣΙΗΝ ΣδΕβλΧΟοΣ4ΟΡΑ- ΔΙΑ : Τρία ἑκατομμύρια νέοι --τὸ μισὸ τοῦ πληθυομοῦ---ὃ- ποσιτίξονται καὶ δὲν τρῶνε καδόλου λιπαρὲς οὐσίες. Οἳ ἀρρώστειες τῶν ὁστῶν κά- νουν δραύση σ᾿ αὐτὰ τὰ παι- Ν 5 ς ο. 5 διὰ κι οἳ ψυχίατροι ἄνησυ- χοῦν γιὰ τὴν ψυχικἠ κατά- σταση αὐτῆς τῆς γενιᾶς, ποὺ δὲν γνώρισε παρὰ ἀγωγία καὶ στερήσεις. Τὸ 3 ο)ο τῶν παιδιῶν τῆς ΠΙΟΥΓΚΟΣ/44ΒΙ4Σ πέδα- νε ἀπὸ τὴν πεῖνα κατὰ τὴ διάρχεια τοῦ πολέμου. Τὰ φυ- ματικὰ παιδιὰ εἶνε τόσα πολλὰ ποὺ τὰ ὑπάρχοντα σα- νατόρια δέν ἐπαρκοῦν καὶ ἡ φοβερὴ ἄρρώστεια συνεχίζει Σ 3 ” .. ἀ τὸ ἔργο τής. Τό λαϊκὸ καῦε- στώς καταβάλλει τεράστιες προσπάδειες γιὰ νὰ περιορί- Δ σει τὸ κακό. 2Τ06 ΒΕ4ΓΙΟ ποὺ φαι- γόταν ὅτι εἶχε δαναβρεῖ τὴν ἰσορροπία του ἔχουμε μιὰ ἕ- πιμίνδυνη αὔξηση θανάτων. Συνέπειες τῶν στερήσεων τῆς κατοχῆς : ᾗ παιδικἠ θησιμό- τητα ἔφτασε ἀπὸ 7.ὅδο)ο πρὶν 3 3 κ. 4λ λ ϱ) - 3 ἀπ τὸν πόλεμο στὰ 9.65 τὸ 1045. ΣΤΗ ΙΓ 441414 ἡ κατά- σταση δὲν εἶνε καλύτερη. “0 ἀριὑμὸς τῶν φυματιώσεω», τῶν μινιγγίτιδω», τῶν µετα- δοτικῶν ἀσθενειῶν ἔχει αὐὖ- ξηθεῖ πολύ. Οἵ γεννήσεις ἔχουν ἍΛιγο- στέφει πολύ. τὴ λΛ]ασσαλία τὰ νούμερα λένε ὅτι οἳ δά- νατοι εἶνε δυὸ φορὲς περιο- ΄ 5 - σότεροι ἀπ᾿ τὶς γεννήσεις. δ᾽ ὅλη τὴ αλλα ἡ παιδικὴ . τ... »ὲν 5. ον ὑνησιμότητα αὐξήδηκε ἀπὲ 66 ο)ο ποὺ ἦταν τὸ 1955 σὲ 1509)ο τὸ 1940. ΟΙ ΕΥΤΥΝΗΙΣ ΣΩρισμένες χῶρες ὡστόσο φαἰ- νεται ὅτι γλύτωσαν ἀπὸ τὴν πεῖνα καὶ τὶς στερήσεις, Στὴ Σουηδία πα- οαδείγµατος χάριν, ᾗ διατοοφὴ τοῦ αληδυσμοῦ ἑἶναι ὑπεραοκειή, ὑγιεινῆ κατάσταση ποτὲ δὲν ἧταν καλύτερη κι ὁ ἀοιῤμὸς τῶν γεννή- σεων ὀΦιπλασιάστηκε σὲ σχέση μὲ τὸ 1996. Οσο γιὰ τοὺς ανοὺς ἠταν καὶ ἐξακολουύοῦν νὰ εἶνε ὁ εὐτυχισμά- νος λαὺς ποὺ τρώει τὸ περισσότερο βούτυρο καὶ τὶς περισσότερες Λι- παρὲς οὗσίες ἀπ ὅλους τοὺς ἄλλους λαούς. 11 Αγγλία ἐνῶ ἀπ' τὴ μιὰ µε- θιὰ ἐπέβαλε περιοοισμοὺς στὴ δια- τροφὴ τῶν μεγάλω», κατάφερε νἀ ἐξασηαλίσδι παλ) διάτροη) γιὰ τὰ παιδιά της. τὴ ζ- Εὐ- ὠτὶς ἄλλες χῶρες τῆς [ὐοώπης «Τὸ παιδὶ τοῦ δρόμου» Τὸ θεατρικὸ συγκρότηµα «Ἀέον Λυρικὸν» ἀναβιβάζει ἀπὸ τὴν περασμένη ἑβδομάδα μὲ ἐξαιρετικὴν ἐπιτυχία τὴν ὁραματικὴἡ ὀπερέττα τοῦ ζά- χου Θάνου «Τὸ Παιδὶ τοῦ δρόμου», μὲ ἐναρμόνιση καὶ ἐνορχήστρωση τοῦ κ. Γ. Μυ- ρογιάννη καὶ σκηνογραφίες τοῦ ἐκλεκτοῦ µας καλλιτέχνη κ. Τηλ. Κάνθου. Τὸ «Παιδὶ τοῦ δρόμου» δὲν εἶναι µία συνηθισμένη γλυ: κανάλατη ὀπερέττα. Εχει ἔ- ἔυπνο καὶ σπιρτόζικο διάλογο, πρωτότυπο καὶ σπαρταριστὸ χιοῦμορ καὶ πρὸ παντὸς κοι- νωνικὸ περιεχόµενο. Τέρπει, μὰ συγχρόνως καυτηριάζει ἀλύπητα κοινωνικὲς κατα- στάσεις καὶ προλήψεις. Σατυ- ρίζει καὶ συγχρόνως διδάσκει. Κι εἶναι ἀκόμη ἕνας ῥὕὅὕ- µνος πρὸς τὴν ἀνθρωπιὰ καὶ τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἆ- πλοῦ καὶ τίµιου ἀνθρώπου τοῦ λαοῦ, κι ἕνα ὡσαννὰ πρὸς τὸν ἁγνὸν ἔρωτα. Ὁ συγγραφέας παίρνει ὡς θέµα μιὰν φτωχὴν ἀλλὰ τιµί- αν οἰκογένειαν. “Ο πατέρας-- Βικολούδης-- τίμιος βιοπαλαι- στὴς, γυρίζοντας μιὰ χειµω: νιάτικη νύκτα στὸ φτωχικό τοῦ, βρίσκει ἔξω ἀπὸ ἕνα βρεφοκομµεῖο, ἕνα «βρέφος, προϊὸν ἑνὸς παρανόµου ἔρω- τα δύο ἀριστοκρατῶν. Τὸ πε- ριμαζεύει καὶ τὸ ἀνατρέφει δίπλα στὸ δικό του παιδί. Τὰ δυὸ παιδιὰ, ὁ γυιὸς του ὁ Μῆτσος-- Χάρης-- καὶ τὸ ψυ- χοπαῖδι τους ἡ Τασοῦλα-- Φραγκεσκάκη -- μεγαλώνουν καὶ ἀγαπιοῦῶνται. Οἱ γονεῖς --Βαγγέλης καὶ Σταμάτα (ἝἙλλη Παναγιώτου)--ἀποφα- σίζουν νὰ τοὺς παντρέψουν. Ὁ Υάµος γίνεται μὲ Χχαρὲς καὶ τραγούδια, μάἀ ἀάμέσως κατόπιν τὸ µμµυστήριον τοῦ βρέφους τοῦ µβρεφοκομείου ἀποκαλύπτεται καὶ ὁ πατέρας τοῦ ἐκθέτου, πλούσιος πιὰ ἑκατομμυριοῦχος, ὁ κ. Φαλί- δης (Παπῆς Φιλιππίδης), παἰρ- νει πίσω τὴν κόρη του καὶ ζητᾶ νὰ τὴν χωρίσει ἀπὸ τὸν ἄντρα της. Στὸ τέλος ὅμως ὁ ἔρως νικἁ. Ἡ Τασούλα δραπετεύει καὶ σπεύδει νὰ συναντήσει τὸν ἀγαπημένο της, δηλώνει δὲ στὸν σκληρὸ πατέρα της πὼς προτιμᾶ τὸν ἄνδρα της ἀπὸ τὰ ἑκατομμύ- ριά του. Ὁ τελευταῖος συνἐρ χεται τὴν τελευταία στιγμὴ καὶ δίνει τὴν εὐλογία του. Ἐέχωρα ὅμως μὲ τὴν ὅλη ὑπόθεση, ὁ συγγραφέας κα- τορθώνει νὰ παρουσιάσει διά- φορους τύπους. “ο Σαβούρας καὶ ὁ Πανανὸς- Παντελίδης καὶ Φιλῆς-- εἶναι δύο καθα- ρόαιμοι καὶ συµπαθέστατοι λαϊκοὶ τύποι, ὅπως καὶ ὁ Κούλης- Θρασυβουλίδης -- ἓ- νας ἀντιπαθητικὸς τύπος κοµ- ψΨευομένου ἀριστοκράτη Δὸν Ζουάν. Ζζωντανοὶ λαϊκοὶ τύ- ποι εἶναι καὶ ἡ Κατίνα- - Στά- λα, ἣ Βανίλια--Μαρούλα 'Ασ- σιώτου καὶ ὁ ἘΏροφὸς-- Ν. Μακρίδης, Τὸ ἀνέβασμα τοῦ ἔργου ἕ- γινε μὲ ἐξαιρετικὴ φροντίδα καὶ ἐπιμέλεια καὶ ὅλοι οἱ ἡ- θοποιοὶ ἀπέδωσαν τὸ ρόλο τους πειθαρχικὰ καὶ φιλότι μα. ὍὉ Νικολούδης καὶ ἡ ἝἜλλη μᾶς ἔδωώσαν θαυμάσια τὸν τύπο τῆς τίµιας ἐργατι- κῆς οἰκογένειας. Ὁ Χάρης ἦταν καὶ πάλιν στὰ καλά του φεγγάρια καὶ ἔπαιξε μὲ µπρίο καὶ τέχνη καὶ ἐσωτερικὴ κα- τανόηση. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ Φραγ- κεσκάκη. Οἱ Παντελίδης καὶ Φιλῆς ἦταν στὲς δόξες τους. ὍὉ Θρασυβουλίδης κινήθηκε ἂνετα στὸ πλαίσιο ποὺ τοῦ ἐπέτρεπε ὁ ρόλος του. Οἱ ῥ- πόλοιποι ἠθοποιοὶ ἦσαν ἑ- πίσης ἀρκετὰ καλοί. Γενικὰ τὸ «Παιδὶ τοῦ δρό- µου εἶναι ἕνα ἔργο ποὺ ἆᾱ- ρεσε καὶ θὰ ἀρέσει, γιατὶ ἔχει µέσα του σπάνιες ἀρε- τές. Ἴσως μµάλιστα--ἄν κρί- νουµε ἀπὸ τὴν συνεχιζοµένη ἐπιτοχία του--προορίζεται νὰ σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκὸρ παραστάσεων καὶ--δὅ- περ σπουδαιότερο γιὰ τοὺς ἐνδιαφερομένους... εἰσπρά- ξεων ! Α. ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ Φραακὸ, ᾗ παιδικῆ ἡλικία κινδυνεύει. αὶ πρέπει οἳ μεγάλες «Γι]ανδοωττικὲς ὀργανγώσεις τῆς Οὔνρα καὶ τοῦ Ἰ{- ουὐροῦ Σταυροῦ γὰ τὴν βοιήθουν ἀκόμα περισσότερο, ὅπου οἱ ἐσωτε- οικὲς δυχγατότητες εἶναι πολὺ μεκοές. σὲ κάθε χώρα ο πω ᾽Απογευματινὴ Ἐφημερὶς ᾿Επιστολαὲ Γυμνάσιον Κερυνείας καὶ Εφορεία Κύριε Διευθυντά, Ἡ σχολικὴ ἐφορεία Κερυ:- νείας δηµοσίευσε στὴν ἔφημε- ρίδα τοῦ Πολώκαρπου (κελλί- ων) ἀπάντησιν δῆθεν στὸ ἄρ- θρο µου τῆς 19)10)1946 στὸν «Κ. Τόπον» ὑπὸ τὸν τίτλον «τὸ ἀνεγνωρισμένον Γυμνά- σιον ΠΚερυνείας χωρὶς µαθη: µατικὸν», Δυστυχῶς γι’ αὖὐ- τοὺς ἡ ἀπάντησίς τους δὲν εἶναι διάψευσις ἀλλά παρα δοχἡ τῶν ὅσων ἔγραφα εἰς τὸ ἄρθρον µου ἐκεῖνο. Παρα- δέχονται ὅτι τὸ Γυμνάσιον λει«ουργοῦσε χωρὶς µαθηµα- τικὸν, ο ὁποῖος ἔφθασε μετὰ δύο ἡμέρας καὶ ἀνέλαβε βέ- βαισ τὰ καθήκοντα μετὰ µίαν ἑβδομάδα. Όσο γιὰ τὰ ἔτη ὑπηρεσίας τῶν καθηγητῶν ἄς μὴ. διαστρεβλώνουν τὸ νόηµα τοῦ ἄρθρου µου διότι μιλοῦ- σα καθαρὰ γιὰ τὰ ἔτη ὕπη- ρεσίας εἰδικὰ στὸ Γυμνάσιο Κερυνείας καὶ ὄχι γιὰ τὸ σών- ολο τῶν ἐτῶν προῦὐπηρεσίαε ἀφ᾿ ὅτου οἱ ἀγαπητοὶ συνά- δελφοι ἔγιναν καθηγηταὶ. 'Ο- λόκληρο τὸ ἄρθρο µευ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς μέχρι τέλους προ: σπαθεῖ νὰ κτυπήσῃ τὸ οἰκτρὸ Φαινόμενο τῆς κατ ἔτος ἆλ- λαγνῆς προσωπικοῦ, πρᾶνμα ποὺ ἑκτὸς τῶν ἄλλων, ἔχει συνέπειαν νὰ χάνεται κατ᾽ ἔ- τος ὁ πρῶτος τούὐλάχιστον σχολικὸς µῆνας καὶ τοῦτο βέβαια εἰς βάρος ὄχι τῆς Ἔ- φορείας ἀλλὰ τῶν μαθητῶν καὶ τῶν γονέων. Πέρυσι µά- λιστα, ἂν θέλωμεν νὰ εἴμεθα Μαγικὸ Παλάτι ἂς παις Μπελὴκ Πασᾶ Σήµμερον Τετάρτη καὶ αὔ- ριον Πέμπτη προβάλλεται τὸ νεώτατο περιπετειῶδες καὶ ἀνιχνευτικὸ [κωμικὸ 3 φίλμ. [ν ΠΠΗΙΜΗΙ ΠΠ]! μὲ τοὺς διασήµους κωμµι- κοὺς Τξίμυ Δύτον Ἰξόαν Μοέρτιμερ 2άρΛ Σμὶνῦ Τξών (έτελ γιὰ Ἓνας φοιτητὴς ὁμολογεῖ ἔγα φόνο ποὺ δὲν ἔκανε καὶ... ἀγωνίες, μυστήρια, σπαρταριοτὰ ἐπεισόδια, τὸ στοιχειωιένο σπί- τε, γέλοια ἀπὸ ἀρχῆς µέχοι τέ- λους, τὴν προσεχή Παρασκενὴν καὶ Σάββατονδπροβάλλετα: ἡ τρίτη ἐποχὴ τοῦ µεγαλει- ώδους καὶ συνταρακτικοῦ πεισοδιακοῦ κολοσσοῦ ἐ ΚΛΒΛΛΛΛΡΗΛΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Μὲ τοὺς λαοφιλεῖς ἥρωςς : ΠΝτὶκ Φόραν ΠἨποὺκ Ἰξόουνς 4έο Καρίλλο Ντὶν Κέλλυ κ.ἄ. Καὶ τὴν προσεχῆ ΚΥΡΙ- ΑΚΗΒ Επὶ τέλους προβάλ- λεται ὁ µεναλοπρεπέστε- ρος ἐξωτικὸς παραδεισέ- νιος ἔγχρωμος κολεσσός. Π ΛΕΥΚΗ ΛΓΡΙΑ Πρωταγωνιστοῦν ἡ ἐξωτι- κἡ γόησσα Λήαρία Ἰοντὲξ ὁ διάσημος Τξὼν Χὼλλ ὁ ἄφθαστος Σαστοῦ καὶ οἱ κορυφαῖοι Τουρχὰν ἸἨΜπέὺ Σἐγνεὺ Τόλεο κ. ἄ. | ΚΟΙΝΟΝΜΙΚΗ Ζοη | ᾿Αφίξεις ᾿Αφίκετο ἀεροπορικῶς ἐξ ᾿4δη- νῶν ὁ δημοσιογοάφος κ. «Ἀαρίλαος η 5 . ν ᾿ Αθανασιάδης ἀρχισυντάκτης τοῦ «Εύνουςν, τῆς νέας καθημερινῆς ἐφημερίδος, ἡ ὁποία ὑδὰ κυκλοφο- . τα θήσῃ περὶ τὸ τέλος Νοεμβοίου, Α 2 γαχωρΏησεις ᾿Ανεχώοησεν εἰς ᾽᾿Αδήνας μετὰ τοῦ ἀγειριοῦ του Ἠίτωνος ΔΝΙΚΟΛΟ- πούλου ὁ χειφοῦργος ἰατρὸς κ. ἎΧα- οἶλαος ΑΔ. Ιωαννίδης. Ὁ κ. ΊἼωαν- γίδης διατηοεῖ ἐκεῖ ἰδιωτικὴν κλι- γικὴν εἷς τὴν ἠεωφόρον «Συγγροῦ . ο9 ο ο ον κο τς ἀρ. 199, κατὰ τὸ διάστηµα δὲ τῆς ἐν Δύπρῳ παραμονῆς του διηυδέ- τῆσεν ὥστε νὰ λάβουν σειρὰν προ- ῃ , 9 . ι τεραιότητος διάφοροι ἀσθενεῖς διὰ χειρουργ)ικὰς ἔπεμβάσεις ἓν τῇ ἐν ᾿Αδήναις κλινικῇ του. --᾿Αγεχώρησεν εἰς ᾿4θήνας ὁ κ. Ἀοιστάκης ᾖ. Κασουλίδης δι’ ἐμπο. ρικὰς ὑποδέσεις τοῦ βιβλιεμπορὶ- κοῦ οἴκου 1. {. Κασουλίδη. Διαλέξεις 2ήμερον Τετάρτη» δὰ δοῦῇ εἷς τὸ οἵκημα τῶν συντεχιιῶν «4εμε- σοῦ διάλεξις ὑπὸ τοῦ κ. 4. Ζιαρ- τίδη μὲ θέμα: Τὰ σημερινά , μας προβλήματα. Ομιλίαι “Ὁ Νύπριος μουσικὸς κ. Σόλων Μιχαηλίδης δὰ ὁμιλήση κατὰ τὴν σημερινὴν Ελληνικὴν ἐκπομπὴν τοῦ ραδιοσταθμοῦ «{ονδίνου εἲς τὰς ὃ μ.μ. μὲ δέµα: «Η μουσικὴ εἰς τὴν ᾽᾿Αγγλίαν». ᾿Εκδρομαὶ Τὴν προσεχῆ Κυριακὴν µέλη τοῦ ἐκδοομικοῦ συνδέσµου «{ευκωσίας μετὰ τῶν προσκεκ)ηµένων των δὰ ἐκδράμουν δι αὐτομινήτων ες ἕε- ούνειαν καὶ ἈΧάρτσοιαν, ἐκεῖθεν δὲ διὰ αροαιρετικῆς πεζοπορίας εἰς λαλεύκαν καὶ ἀκολούδως δι αὖ. τοκιγήτων εἷς Ἀυδοαίαν- Ίευκω- σίαν, ᾿Εκκίνησις ἐκ τῆς πλατείας ἠεταξᾶ τὴν τι αμ. 4ηλώσεις συμμετοχῆς εἷς τὸν κ. δόλωνα δτελ- λάκην, τηλέφ. 9980, Ἐἰσφοραὶ Εἰσέφεραν ὑπὲρ τῶν ἀπόρων μαθητοιῶν τοῦ {Ιαοῦεναγωγείου Φανερωμένης αἳ µαθήτριαι: Ροξίτα Λυδοαιώτου «4. 1, έλλα καὶ Ο)- γα Ὑψηλάντη σελ 10, ᾽Αννίτα Κουρέα σελ, 10, ΛΙαρία Κυπρια- γοῦ καὶ ᾿Ελισάῤει Κυριακοῦ ἀνὰ ὃ σελ, Κεναὶ δέσεις Ὑπάρχουν «41 κεναὶ ὨὈέσεις εἷς τὴν κυβερνητικὴν ἐπηοεσίαν, διὰ ως λ - τας ὅποίας δὰ προτιμηδοῦν ἀπό- στρατοι. συιεπεῖς πρὸς τοὺς ὅρους τῶν ἀνεγνωρισμένων Γυμνα- σίων, ἀρχίσαμε κανονικἁ μα- θήµατα τὸ τέλος Ἰανουαρίου. Ὅσο γιὰ τὸν λόγον τῆς ἀντικατασιάσεώς µου στὸ Γυμνάσιο, αὐτὸν δὰ τὸ γνω- ρίζοµεν ! Μήπως γιὰ τὸν ἴδιον λόγον ἀντεκατεστάθησαν ὁ κ. Πᾶνος Ἐένος φιλόλογος, ὁ κ. Γ.. Λυκοῦργος μαθηματικὸς (αὐτὸς θὰ μᾶς ποῦν δὲν ἀν- τεκατεστάθη ἀλλὰ ἀπεχώρη- σε) καὶ ὁ κ. Δ. Χατζηγρηγο- ρίου, ἀγγλοδιδάσκαλος προ- σοντοῦχος ξένων Πανεπιστη- μίων γιὰ νὰ ἀντικατασταθῇ μάλιστα ἀπὸ μὴ προσοντοῦ- χον Τέλος γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸ Γυμνάσιον οὐτὸ τὸ Εκριναν καὶ τὸ κρίνουν οἱ γο- γεῖς καὶ µαθηταί µου. Μετὰ τιμῆς ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ καθηγ ητὴς Κερύνεια 10)11)46 --.''.'..'..... Ἡ ἐγγραφὴ τῶν παιδιῶν σας εἰς τὸ λαμπρὸν περιοδικὸ ΜΙΝΙ ΤΙ ΠΛ) εἶνε πρᾶξις Φιλοστοργίας καὶ προνοίας γι αὐτά, Αν τ’ ἆ- γατᾶτε καὶ θέλετε νὰ τὰ βο- ηθήσετε νὰ δημιουργήσουν ἕ- να καλὸ μέλλον ἐπισκεφθῆτε χωρὶς ἀναβολὴν τὸ Βιβλιο- πωλεῖον ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΣΑΛΙΔΗ διὰ νὰ ἐγγρά- Ψετε συνδροµητάς ΔΙΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ Παρελήφθη περιωρισµένος ἀριθμὸς οσυσκευῶν Σουηδικῆς προ ελεύσεως, εἰδικῶς παραγγελθεισῶν δι᾽ ἐγκατάστασιν εἰς «οὐτζάκια» καφενείων, καὶ πωλοῦν- ται εἰς τιμὰς χαμηλὰς ὑπὸ τῶν κκ. , ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ δ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Οδὸς Τρικούπη, ἀρ. 94 (Σταυροπάζαρον) Λευκωσία. ΜΙΑ ΧΑΛΡΜΟΣΥΝΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΕΙΛΗΣΙΣ 496ΗΔ4Ι, ΙΙ Δοεμβρίου 10410 Κινηματογρόφον Παπαδοπούλου Ἐξησφάλισα ταινίες τῆς Μεγάλης ινηματο- Υραφικῆς Εταιρείας ΓΟΥΩΡΛΕΡ ΖΗΝΩΝ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕΣ ΕΕΣ ΗΗΕΕΜΕΕΕΣΕΜΕΕΜΕΜΕΦΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΝΗΗΗΜΗΗΗ πίτα ο. 4ΗΕΥΚΩΣΙΑ