Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-11-21

Διευθυντὴς-- Ιδιοκτήτης «ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ |... Ετος ον. Αριθμ. φύλλου: 2 Τιμὴ φύλλου 1{ γρόσι. φ--ο ΓΡΑΦΕΙΟΝ 1: 1 Αριθµ, τηλεφώνου. 632 Λευκωσία-- Κύπρου δή . ΤΙ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ “ΗΒ παλλαϊκὴ ὑποδοχὴ, τὴν ὁποίαν ἐπεφύλαξε πρὸς τὰ µέ- Λη τῆ: Κυπριακῆς ᾿Εδνικῆς Πρεσβείας ὁ Ελληνικὸς λαὸς καὶ ὁ τύσος καὶ αἱ παντοει- δεῖς συγκινητικαὶ ἐκδηλώσεις συµπαδείας καὶ ἀδελφικῆς ὃ- σιοστηρίξεως, αἱ ὅποῖαι συνο- δεύουν αὐτὴν εἷς πᾶσαν ἐνέρ- γειαν καὶ εἷς κάδε της βῆμα, συγκινοῦν βαθύτατα τὸν Ελ- ληνικὸν ζΚυπριακὸν λαὸν καὶ τὸν ἐνισχύουν τὰ μέγιστα, εἰς τὸν ἀγῶνά του διὰ τὴν ἐλευνέλε- ρίαν. «Η δερμὴ ὑποδοχὴ καὶ ὁ ἓν- Φουσιασμὸς ὁλοκλήρου τοῦ Ελ- ληνικοῦ λαοῦ, ἔδραυσαν τὰς ᾱ- λύσεις, μὲ τὰς ὁποίας ἐξήτησαν νὰ δεσμεύσουν τὴν Πρεσβείαν µας. “Ὁ ἐθδνικός µας ἀγὼν ἐ' νισχύεταε τόρα εἷς τὴν πρώτην του µάχην. Έγινεν ὁ ἄγών ὅ- λοκλήρου τοῦ Ελληνικοῦ λαοῦ. Επανσε νὰ εἶναι ὑπόθεσις τῆς Κύσποου. Έγινεν ὑσόθεσις τοῦ ἔθνους ὁλοκλήρου, τὸ ὅὁποῖον καὶ σύσσωμον ἀξιοῖ σήμερον τὴν πραγµατοποίησιν τῶν ὃδι- μαΐων µας. Τὸ τέκνον ἔπαυσε νὰ ἱπετεύῃ µόνον διὰ τὴν µητρικήν ἀγκά- λην. Ἰήτηρ καὶ τέκνον ζητοῦν σήμερον δικαιοσύνην. 'Ἡ φωνή των εἶναι ἀποφασιστικὴ καὶ ἐ- σχυρὰ. Κάδε ἕνας σιοὺ σέβεται τὴν ἀλήδειαν, τὴν ἠδικὴν καὶ τὸ δίκαιον δὲν δύναται πλέον νὰ ἀντιστῇ εἰς αὐτήν. ΠΑΙΔΑΡΙΩΛΗΣ ΔΙΚΛΙΟΛΟΓΙ 'Η σχολικὴ ἔφορεία «Πευκωσίας, Ὀοουβηθεῖσα ἀπὸ τὴν γενικῆν ἔναν: ουν 1 τίον της κατακραυγὴν τοῦ κοινοῦ διὰ τὸν σκανδαλώδη καὶ κομματι: κὸν τοόπον, καβ᾽ ὃν αὕτη ἡ} ὁ κ. ὢ. έρβης ἡ ἀμφότεροι, κατένει- µαν τὴν σχολικὴν φορολογίᾶν, κα- τἐφυγεν εἰς μίαν ἁληθῶς παιδαρι- ώδή δικαιθλογία» ὅτι δῆδεν κατὰ τὴν... δακτυλογράφήσιν τῶν σχετι- κῶν κατἀ]όγων τιαμεισέφθηυνάν ὅὲ- άφορα λάδη /! ᾿Ερωτῶ ἣν σχολικὴν ἐἔφο- ᾿Βρωιῶμεν τὴν σχ. ἢν.. ἔφο ρείαν καὶ τὴν κπαλοῦμεν νὰ μᾶς - ς ἀπαντήσῃ χωθὶς ὑπεκφυγάς : Εἶναι γεγονὸς Ἰ ἁπλοῦν «δακτυλογοαφι- { Ν ΄ 3 ο 5 Ας αἱ κὸν λάΐδος» τὸ ὃτι ὃ πρόεδοός τὴς Θεμ. 4έρβης ἠλάττωσε σήκαν: Μ. Όεμ. 4έρβης ἠλ σηµαν: τικῶς τὸν σχολικό» του φόρο», το Μα μας ν λ , αὐτὸ δὲ ἔπραξε διὰ τὸν }γαμβθόν του κ. Κώστα» Θεοδοσιάδην, τοὺς δοουφόρους του, τοὺς οσυγγενεῖς του καὶ ἁπαξάπαντας τοὺς µπρά- βους του Εἶναι «δακτυλογραφι- ο τμς ναι ο . - κὸν λάθος» τὸ ὅτι ἐφορολόγησεν ἕ- Κατοντάδας ἀπόρων πολιτῶν, συµ- πδοιλαµβανοµένων καὶ δεκάδων . .. χ. ἀνέργων, ἐπαιτῶν καὶ ἀγαπήρων Εἶναι «παρεισφοῆσαν λάδος» τὸ ὅτι πολλοὶ κατώτεροι κπυῤεο)ητικοὶ : τν ἳ : ὑπάλλήλοι ἐφορολογήθησαν μὲ ποσὰ ἀνώτερα τῶν απροϊσταμένων των ως στ : καὶ ἄλλων τμημµαταρχῶν Εῖναι «λάδος» τὸ ὅτι ὁ κ. Θ. ἀέρβης ἐφοφολόγησεν ἐργοδότας μὲ ποσά τς ο ο α ᾱ κατώτερα τῶν ὑπαλλήλων καὶ ἐρ- γατῶν των ᾿ --- Αἳ µαοτυρίαι διὰ τὴν πομμµατι- κὴν κατανομὴν εἶναι τόσον πολλαϊὶ , καὶ ἀκλόνητοι ὥστε οἱ κατηγοροὺ ως. ν ας µενοι δὲν δύνανται νὰ ἀπαλλαγοῦν Ακ τς τῆς λαϊκῆς κατηγορίας μὲ τὸ εὔερ- τ να ρα νέτηκα τῆς ἀμφιβολίας. Τὸ λαϊκὸν δικαστήοιον τοὺς ἔχει ἤδη κοίνει καὶ τοὺς εὔοίσκει ἐνόχου-. 4ὲν µέ- : ο νει τόρα τίποτε ἄλλο παρὰ νὰ ἄκυ- κ ο ’ κά ρωδθοῦν οἳ διαβόητοι οὗτοι 4εοβι- ποὶ κατάλο»οι. ΣΤΙΛΕΤΟΦΟΡΟΣ Ἐνῶ ὅλαι αἱ ἐφημερίδες περιέγραψαν λεπιομερῶς τὸν ἀποχαιρετισμὸ» τῆς Κυπρια- κῆς Πρεσβείας, ἐνῶ ὅλαι εἷ- δον μεγάλην κοσμοσυρροὴν καὶ αὐτὸ δὲ τὸ Ρέουτερ ἐτη- λεγράφησεν ὅτι «πλήθη κό: σµου ἀπεχαιρέτισαν αὐτήν», µόνον ἕνας κοντόφθαλµος δὲν εἶδε τίποτε. ᾿Π μᾶλλον εἶδε τόσον κόσμον «ὁ ὁποῖος δὲν ὑπερέβαινε τὸν κόσμον γαμµηλίου ἑορτῆς». Ποῖον ἄραγε ἤθελε νὰ έξυ- πηρετήσῃ ὁ Πολύκαρπος--δι- ότι περὶ αὐτοῦ πρόκειται-- μὲ τὴν περιγραφήν του αὖ- τήν Τί ἀπεσκόπει μὲ τὸ στι- λέτο, τὸ ὁποῖον ἐνέπηξεν εἰς τὰ νῶτα τῆς Πρεσβείας τὴν ὥραν ἀκριβῶς τῆς ἀναχωρή- σεώς της ΠΟΙΟΙ ΠΛΗΡΟΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ Κύριε Διευθυντά, 'Η κομματικὴἡ σχολικἡ Φο- ρολογὶα εἰς τὴν ὁποίαν προ” έβη ὁ κ. Θ. Δέρβης καὶ ἡ ὅὃ- ποία διήγειρε τὴν δικαίαν ἆ- γανάκτησιν τῆς πόλεως, μοῦ ἐνθυμίζει τὸν ἀείμνηστον κα- θηγητὴν τῆς Δημοσίας Οἰκο- νοµίας τοῦ Πανεπιστηµίου Αθηνῶν ᾿Ανδρεάδην, “ο δι - πρ --- Απονγευματινη ἐφημερὶς π Οδὸς Λιπέρτη ἀἄριθμ Τκαὶ δ ς Λ μι Νοεμδρίου 199. 19 χκένπτη τὰ ΕΡΟΣ Οκ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΕΞΕΦΡΑΣΕ ΤΗΝ ΛΥΠΗΠΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΙΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΕΛΙΚΑΣΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΙΣΟΒΙΑ ΔΕΣΜΑ Ἡ Γιουγκοσλαθία ἀργεῖται ὅτι θοηδεῖ τοὺς ἀγτάρτας-- Ἐνεφανί- σὃησαν ἀνταρτικά σώματα εἰς τὴν ᾿Ανατολικὴν Μακεδονίαν. ς ΑΘΗΝΑΙ 21 (Ῥέουτερ).-- Ὁ πρωθδυπουργὸς κ. Τσαλδάρης ἐξέφρασε ψὲς ἓν τῇ Βουλῇ τὴν λύπην του διότι ματὰ τὴν προψεσινὴν συνεδρίαν κατηγόρησε τὴν ἀντιπολίτευσιν δι ἀντεθνικὴν σιολιτικήν. , ΄0Ο κ. Τσαλδάρης εἶπε σχετικῶς τὰ ἑξῆς : «Δυποῦμαι διότι ἐχρησιμοποίησα τὴν φρᾶσιν αὐτήν. Βεβαίως δὲν ἑσκόπευα νὰ παρουσιάσω τὴν ἀντιπολίτευσιν ὥς διεξάγουσαν ἀντεθνικὴν πολιτικήν». Οἱ βουλευταὶ τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἦσαν υψὲς εἰς τὰς θέσεις των μαὶ ἤκουσαν τὸν κ. Ισαλδάρην. ΛΟΜΝΔΙΝΟΝ 21 (Ρ.).--'Ὁ ραδιοσταθμὸς τοῦ Βελιγραδίου ἐχαρακτήρισε ψές ὡς «προκλητικὸν καὶ ψευδὲς κατασκεύασμα» τοὺς ἙΕλληνικοὺς ἰσχυρισμοὺς ὅτι αἱ ὁμάδες τῶν ἐπαναστατῶν δροῦν ἐκ Γιουγκοσλαβίας. Τὸ ἐκδοθὲν σχετικὸν Γιουγκοσλαβικὸν ἀνακοινωθέν ἀναφέρει: «᾿Από τι- νος καιροῦ διάφοροι Ἑλληνικοὶ κύκλοι ἐμπνεόμενοι ὑπὸ ἐπισήμων κύκλων διε- ξάγουν ἐκστρατείαν ἐναντίον τῆς Γιουγκοσλαβἰας καὶ προσπαθοῦν νὰ ἐπιρρίψουν ἐπ᾽ αὐτῆς τὴν εὐθύνην διὰ τὴν κατάστασιν, ἡ ὁποία ἐδημιουργήθη ὑπὸ τῶν Ἑλ- λήνων μοναρχοφασιστῶν. Οὕτω ἰσχυρίσθησαν ὅτι αἱ συγκρούσεις μεταξὺ 'Ελλή- νων παρτιζάνων καὶ μοναρχοφασιστῶν στρατευμάτων εἰς Σκρᾶ 'ἐγένοντο μετὰ συμμοριῶν, αἴἵτινες ἦλθον ἤ ἔλαβον ὅπλα ἐκ Γιουγκοσλαβίας». 'ο ραδιοσταθμὸς τούι Βελιγραδίου ἐτόνισεν ὃτι οἱ Ἓλληνες παρτιζάνοι ἐγκαθίδρυσαν τὸν νόµον τοῦ λαοῦ εἰς τὰ καταληφθέντα ὑπ) αὐτῶν µέρη. ΔΙΑΛΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ ΙΝΔΟΚΙΝΕΖΩΝ ΜΑΣΣΑΛΙΑ 21(Ρ.--Πολλαὶ ἑκατοντάδες ᾿Ἰνδοκινέζων ἔ- καµον θορυβώδεις διαδηλώ- σεις κραυγάζοντες: «Θέλομεν νὰ ἐπιστρέψωμεν εἰς τὴν πα- τρίδα µας». Δὲν ἐσημειώθη- σαν ἐπεισόδια. Εἰς αὐτοὺς ἐ- δόθη ὑπόσχεσις ὅτι θά διπλα- σιασθοῦν αἱ προσπάθειαι ἕ- παναπατρισμοῦ των καὶ κα τόπιν τούτου διελύθησαν. Φαν, «κκωσμκῷ, ᾠµασονπαῇ, «ππαν-εῷ, ᾠσοτοαῷ, ἡ)ριουακῇ. ἠραπαπκκ, Ίκακπακᾳ, φακές, «νπακακῷ, απρεπὴς οὗτος ἐπιστήμων ἑ- συνήθιζε νὰ λέγῃ χιουμοριίστι- κῶς πρὸς τοὺς φοιτητάὰς του ὅταν ἐδίδασκε τὸ κεφάλαιον περὶ φόρων: «Τοὺς φόρους πληρώνουν οἱ κυοῖοὶ καὶ οἱ ἀντιπολιτευόμενοι!». Ὁ κ. Δέρβης ἀπεδείχθη μὲ τὴν φορολογίαν ποὺ ἐπέβα- λεν ὃτι πιστεύει ἀκραδάντως εἲς τὸν σαρκαστικὸν χαρα: κτηρισμὸν τοῦ Ἔλληνος κα- θηγητοῦ. Μετὰ τιμῆς Νομικός ΛΣΥΓΧΩΡΗΤΟΣ ΛΜΕΛΕΙΑ Πρὸ καιροῦ τὸ Ἐθναρχικὸν Συμβούλιον ἀνέθεσεν εἰς τοὺς κ.κ. Λοΐῖζον Φιλίππου, Γ. Πα- παχαραλάμπους καὶ Παῦλον Παυλίδην, ὅπως συγγράψουν ἐθνικὰς µελέτας γύρω ἀπὸ τὸ Κυπριακὸν ζήτημα καὶ τὴν Κυπριακὴν ἱστορίαν. Αἱ εἰδικαὶ αὗται µελέται συνε- γράφησαν καὶ παρεδόθηφαν πρὸ καιροῦ πρὸς τὸ Σωμβού- λιον, ἔκτοτε ὅμως οὐδεμία μνεία ἡἤ ἐξέτασις: ἐγένετο τούτων. Τὸ τοιοῦτον ἀποτελεῖ ᾱ- συγχώρητον ἀμέλειαν ἐκ μέ- ρους τῆς ἐκτελεστικῆς[έπιτρο- πῆς τοῦ Ἐθναρχικοῦ Συµβου- λίου, ἐκτὸς ἐὰν αὕτη φρονῇ ὅτι ἡ δρᾶσίς της πρέπει νά περιορίζεται εἰς τὴν µονοπω- λιακὴν ἔκδοσιν τῶν ἑκάστο- τε μελετῶν τοῦ κ. Αχ. Αἰμι- λιανίδη. «ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ... Ἡ συνεργατικὴ ἕνωσις δι- αθέσεως χαρουπιῶν Λεμεσοῦ, προέβη τελευταίως εἰς ἕν δη: µοσίευµα, διὰ τοῦ ὁποίου κα- τήγγελλεν ὅτι οἱ χαρουπέµπο- ροι καὶ ἐξσγωγεῖς συνεβλή- θησαν μεταξύ των νἁ μὴ ᾱ- γοράζουν χαρούπια παρὰ τῶν συνεργατικῶν ἑταιρειῶν. Οἱ τελευταῖοι ἐθεώρησαν ἑ- αυτοὺς θινοµένους καὶ ἀπέ στειλαν εἰς µίαν συνάδε) φον μακρὰν ἐπιστολήν, εἰς τὴν ὁ- ποίαν δηλοῦν ὅτι «εἶναι πρό- θυµοι ι᾿ ἀγοράζουν χαρούπια παρὰ τῶν συνεργατικῶν, ἐφ᾽ ὅσον ἡ τιµή, εἰς τὴν ὁποίαν θὰ προσφέρωνται θὰ εἶναι ἆ- νάλογος πρὸς τὴν τρέχουσαν τιμὴν τοῦ ἐξωτερικοῦ». Τόρα ποῖος ἐκ τῶν ὡς ἄνω δύο ἐνδιαφερομένων θὰ άπο- φαίνεται διὰ τὴν... ὑποτιθεμέ- γην τρέχουσαν τιμήν Διότι ἐὰν τὸν λόγον θά ἔχουν πάν- τοτε οἱ χαρουπέμποροι καὶ οἱ ἐξαγωγεῖςτότε ἐπαληθεύει ὁ ἰσχυρισμὸς τῆς συνεργατι- κῆς ἑνώσεως Λεμεσοῦ μὲ τὴν ἑξῆς μικρὰν προσθήκην:«Συν- εβλήθησαν µεταξύ των νὰ μὴ ἀγοράζουν Χχαρούπια παρὰ τῶν συνεργατικῶν...ἐκτὸς ἐὰν αἱ τιμαὶ ἀποτελοῦν «κελε- ποῦρι», Α- ΚΑΤΑΔΙΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΞΙΘΜΑΤΙΚΟΝ ΑΘΗΒΑΙ 21 (Ρ.--Τὸ στρατοδικεῖον τοῦ Βόλου κατεδί- κασεν εἰς ἰσόβια δεσμἀ δύο ἀξιωματικοὺς καὶ ἕνα στρατιώ- την κατηγορουµένους διὰ συμμετοχὴν εἰς «κομμουνιστικὴν συνωµοσίαν», Ἔτεροι 3 στρατιῶται κατεδικάσθησαν εἰς 15 ἐτῶν φυλάκισιν, ἄλλοι 3 εἰς 10 ἐτῶν καὶ 11 εἰς διετῆ. Εἰς τὸ ὄρος Παγγαῖον ἐν τῇ Α. Μακεδονίᾳ ἐνεφανίσθη: σαν ἀνταρτικαὶ ὁμόδες. Εἰς τὴν κεριοχὴν αὐτὴν ἀνεκαλύφθη ἀπ,θήκη περιέχουσα 16 μυδραλλιοβόλα, 22 χειροβομβίδας καὶ 22 χιλ. φυσίγγια. Ἡ ἐφημερὶς «Βῆμα» δημοσιεύει τὴν πληροφορίαν ὅτι κατελώθησαν αἱ κυβερνητικαὶ ἀρχαὶ εἰς τὸ µεγαλύτερον τμῆμα τῆς Δ. Μακεδονίας. Ἡ κυβέρνησις ἀπε- δέχθη πρότασιν τοῦ κ. Σοφ. Βενιζέλου ὅπως μὴ ἀποστείλῃ Κρητικὰ στρατεύματα ἐναντίον τῶν ἀνταρτῶν. 'Ο κ. Βενι ζέλος ἐπεκαλέσθη ἐπὶ τούτῳ τὰ δημοκρατικἁ φρονήματα τῶν Κρητῶν- ΝΕΛΙ ΙΦΙΙΡΙΙ ΠΡΙ:ΗΙ ΗΙ ΤΙΝ ΠΙΛΗΤΝΙΝ ἰαφέµμουν προκηρύξεις ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 21 (Ρ.)--Αγνωστος γυναῖκα ἐκάλεσε τηλε: φωνικῶς τὸν ἀνταστοκριτὴν τοῦ Ῥέουτερ καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ὅτι ἔχει ἐντολὴν νὰ τοῦ ἀνακοινώσῃ ὅτι ἢ ἀνατίναξις τοῦ κτιρίου φόρου εἰσοδήματος εἶναι ἔργον τῆς «᾿Ιργκοὺν Σβάι Δεοῦμι». ἩΗροσωσιιδοφόροι τροµοκράται διένειµαν ψὲς εἰς Τὲλ ᾿Αβὶβ προκηρύξεις, εἲς τὰς ὁποίας ἀνεφέρετο ὅτι Θδὰ συνεχισθῇ ἓν Παλαιστένῃ ἔντονος ζτόλεμος ἐφ᾽ ὅσον παραμένουν ἐν τῇ χώρα τὰ Βρεττανικὰ στρατεύματα. ᾿Ἡκούσθησαν ψὲς εἷς τὸ µέσον τοῦ δρόµου Χάιφα-- Τὲλ ᾿ΑΔβὶβ 4 σφοδραὶ ἐκρήξεις, ἀκολούθως δὲ σευρὰ πολυβόλων. ΔΕΝ ΔΙΛΟΥΝ ΑΥΞΗΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΗΜΛΡΧΟΝ ΛΕΥΚΑ οἱ (τοῦ ἀνταποκρι- τοῦ µας)--Τὸ Δημοτικὸν Συµ- βούλιον τῆς κωμοπόλεώς µας δὲν συωνεδρίασεν ἀπὸ 3 µη- νῶν συνεπείᾳ ἐγερθείσης δι- αφορᾶς ὡς πρὸ τὸ ζήτημα τοῦ μισθοῦ. τοῦ Δημάρχου κ. Φατήλ. Οὗτος ἐζήτησεν οὔ- ἔησιν τοῦ ἐξ ὃ λιρῶν µηνι- αίώς μισθοῦ του, τὸ δὲ Δημ. Συμβούλιον ἠρνήθη νὰ ἐγκρί- νῃ οἰανδήποτε τοιαύτην αὔ- Προσωπιδοφόροι “ΛΟΛΟΦΟΝΟΙ” ! ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΕΝΑ ΣΧΟΙΝΙ δικηναὶ ἐντὸς δικαστηρίου ΣΟΜΗ 21 (Ρ.)- Κατὰ τὴν ἐπανάληψιν τῆς δίκης τῶν Γερ- μανῶν στιρατηγῶν Φὸν ἡἥΜάπεν: σεν καὶ Κοὺρτ ΠΜέλιξερ, 650 περίσου πρόσωσπα ἡἠγέρθησαν ἐντὸς τοῦ δικαστηρίου καὶ ἓἐκ- τείνοντα τοὺς γρόνδους των στρὸς αὐτοὺς ἐκραύγαξον :« «4ο” λοφόνοι / Σᾶς περιμένει ἕνα σχοινέ1» Τὸ σιλῆθδος κατὰ τὸ ὤβα 9 ττ.Μ. ΧΙΙ ἰἰἰ ΤΙΝ ΜΗ ΗΑΤΝΑ 9/ (2.)--“Η κατάσταοις τοῦ Ιαχάτ- µα Γκάντι προξενεῖ ἀνησυχέαν ἕνεκα τῆς περιω- θισµένης διαίτης, τὴν ὁποίαν Κάμνει εἰς ἔνδει- ξιν διαμαρτυρίας διὰ τὰς ταραχάς. Ὁ Γκάντι εἶναι /7 ἐτῶν. ΜΠΗΤΗΠΗΙ ΠΙΠΜΗΛΗΙΙ ΠΛΗ ΤΗ] ΜΗ ΡΙΚ Οἱ ἀνθρακωρύχοι κατέρχονται εἰς µα- κρὰν ἀπεργίαν--'ΕΙ ἀμερικανικὴ παρα- γωγη θὰ ἐκμηδενισθῇ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 21 [Ρ|--Μέχρι ψὲς ἔκλεισαν 4Τ1 ἀνθρακωρυχεῖα, ἐκ τῶν ὁποίων ἐξήγοντο τὰ 31, 8 τῆς ᾽Αμερικανικῆς παραγωγῆς ἄνθρακος. Αἱ πληροφορίαι ἐκ τῆς περιοχῆς τῶν ἀνθρακώ- ρυχείων οὐδεμίαν ἀφίνουν ἀμφιβολίαν ὃτι σήμερον τὴν πρωῖαν θά κατέλθουν εἰς ἀπεργίαν ὅλοι ἀνεξαι: ρέτως οἱ ἀνθρακωρύχοι. Οἱ δικηγόροι τῶν ἀνθρακω: ρόχων εἶχον ψὲς μίαν τελευταίαν συνάντησιν μετὰ τῶν ὑπαλλήλων τοῦ ὑπυυργείου δικαιοσύνης πρὸς παρεμπόδισοιν τῆς Κυβερνήσεως ἀπὸ τοῦ νὰ ἀναλά- βῃ δρᾶσιν ἐναντίον τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν ἀνθρακώρύχων Τζὼν Λούης, Ἐγνώσθη ὅτι ἡ Κιβέρνησις µελετᾷ τρόπον πρὸς ἀκινη: τοποίησιν τῶν κεφαλαίων τ΄ς ἑνώσεως ἀνθρακωρύχων. Ὁ στρατὸς εἶναι ἔτοιμος διὰ νὰ µεταβῇ εἰς τὴν περιοχὴν τῶν ἀνθρακωρυχείων πρὸς παρεμπόδισιν βιαιοπραγιῶν. Ἡ κἆ- περγὶα αὕτη πιθανὸν νὰ ἀποβῇ ἡ κρισιµωτέρα µεταπολε- µικἡ βιομηχανικὴ μάχη ἐν ᾽Αμερικῇῃ. Ὑπολογίζεται ὅτι θὰ ἀπαιτηθοῦν 6 μῆνες μέχρι ἕν ἔτος διὰ νὰ θραυσθῇ ἡ δύναµις τοῦ Λούης καὶ νὰ ἐπανέλθουν οἱ ἀνθρακωρύχοι εἰς τὰς έργα ίας τών. ὍΟλαι αἱ ὀργανώσεις ἐργατῶν ψηφίσματα συµπαθείας πρὸς τοὺς ἀνθρακωρύχους. ᾿Ἐπίοης τὸ Κογκρέσσον Βιομηχανικῶν ὀργανώσεών ἐτάχξη ἀἄλλη- λέγγυον πρὸς αὐτούς. 'Ἡ ἐξαγώγὴ ἄνθρακος εἰς τὸ ἑξωτε: ρικὸν ἐσταμάτησεν ἤδη, αἱ δὲ βιοµμηχανίαι χάλυβος θὰ ῄπε- ριορίσουν τὴν παραγωγἠν τών κατὰ 80 ο)ο. : ἡ ιτ. ΙΠΟΙΙ δλ ΜΗ ΕΣ ΤΠ ΙΤ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 21 (Ρ.).--Ο κ. Μπέβιν ἀναμένεται ὅτι θὰ ἀπαντήσῃ σήμερον εἰς τὸν λόγον τοῦ κ. Μο- λότωφ ἐνώπιον τῆς πολιτικῆς ἐπιτροπῆς τῶν ΗΠνωμ. Ἐθνῶν περὶ καταγραφῆς τῶν ξένων στρατευμάτων, τῶν εὑρισκομένων εἰς διάφορα σύμμαχα ᾖἔθνη καὶ πρώην ἐχθρικάς χώρας. ᾽Αμερικανὸς ἐκπρόσωπος ἔἕ- δήλωσεν ὅτι αἱ 'ΗἩνωμ. Πολιτεῖαι συμφώνοῦν ὅπως δηλώσουν τὸν ἀριθμὸν τῶν στρατευμάτων εἰς τὸ ἐξω- τερικόν, τοῦτο ὅμως δὲν θὰ ἀφορᾷ τὰς ναυτικὰς καὶ ἀεροπορικὰς βάσεις. Ὁ κ. Μολότωφ κατὰ τὸν χθεσινὸν λόγον του ἑνώπιον τῆς πολιτικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Ο.Η.Ε. εἶπεν ὅτι ὅλαι αἵ Μ. μεταλλείων ἐνέκριναν ξησιν. Χθὲς συνεκροτήθη σύσ- κεψις, εἰς τὴν ὁποίαν παρέστη καὶ ὁ ἐπορχιακὸς ἐπιθεωρη- τὴς κ. Κυθραιώτης καὶ ἐλπί- ζετοι ὅτι ἡ διαφορὰ θὰ διευ- θετηθῇ. Μὲ μεγάλην ἐπιτυχίαν συνεχίζονται αἲ παραστάσεις τοῦ ΝΕΟΥ ΛΥΡΙΚΟΥ μὲ τὴν ὑπέροχον δραματικὴν ὁσεερέτταν τοῦ ΖΑΧΟΥ ΘΑΝΟΥ Τ0 ΠΛΙΛΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Σήµερον Πέμπτην ὥρα 9 μ.μ. ἡ 1δη Πανηγυρικἡ Παράσταση. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ πωλοῦνται στὸ Φαρμακεῖο ἨΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ τηλέφ. 435. «ο» Προσεχῶς: ΙΧ! Τ ΜΙΝΙΝΕΙ σπλεῖστον ἀπετελεῖτο ἐκ Ύγυναι- κῶν συγγενῶν τῶν σφαγιασβέν- των ὑπὸ τῶν ἓν λόγῳ στρατη” γῶν 9ᾷ6δ ᾿Ιταλῶν. Πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς δί- ης τὸ ἀκροατήριον ἠρευνήθδη καὶ ἀφηρέθησαν ἐν τῶν γυναι- κῶν ψαλίδια, τὰ ὁτστοῖα ἔφερον μµαξί των. Αὲ γυναῖκες: ἐπετέ- ἆλησαν ἐπέσης ἐναντίον ᾿Ιταλοῦ ἀστυνομικοῦ ἐνῶ ἔδιδε µαρτυ- ρίαν καὶ ἐκραύγαξον : «᾿ Έδολο- Φόνησες τὸν σύὐζυγόν µου/». Οὗ- τος διεσώθη ὑπὸ τῆς Άρεττα: νικῆς ἀστυνομίας. ΦΛΣΙΣΙΙΜΙ ΤΡΜΙΚΕΛΙΙΛ (Ν ΤΦΙ ΕΙΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ 21 (Ρ)--Π Ίτα- λοσλοβενικὴ ᾿Αντιϕασιστική Ενωσις διεµαρτυρήθη εἰς τοὺς ὑπουργοὺς τῶν ἐξωτερι- κῶν ἐν Ν. Ὑόρκῃ διὰ τὴν κα: τάληψιν ὑπὸ τῶν ᾽Αμερικα- νικῶν στρατευμάτων τῶν εἰς Γκορίτζια γραφείων της. Αὔ- τη διαμαρτύρεται ἐπίσης διὸ τὸ κάψιμο τῶν ἀρχείων της τῶν βιβλίων της, τῆς φώτο: γραφίας τοῦ Τίτο καὶ Γιουγ- κοσλαβικῶν σημαιῶν ὑπὸ ᾿Α- μερικανῶν στρατιωτῶν. «Τὰ συμβάντα εἰς Γκορίτ- ζια, ἀναφέρει, εἶναι παρόμοια πρὸς ἐκεῖνα τῆς χειροτέρας Φφασιστικῆς τρομοκρατίας.» ΗΤΕΙΤΑΙ ἁριστερὸς ψάλ. της διὰ τὴν ἐκκλησίαν Χρυ- σαλινιωτίσσης. Πληροφορίαι παρὰ τῷ Προέδρῳ τῆς Ἐκ- κλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς κ. Εὐριπίδῃ Ζεμενίδῃ, ὁδὸς Χρυ: Δυνάμεις ὀφείλουν νά δηλώσουν ἐντὸς ἑνὸς μηνὸς τὰ εἰς τὸ ἐξωτερικὸν εὑρισκόμενα στρατεύματά των. Ἡ Σοβ. “Ἔ- νωσις, εἶπεν, ἐξεκένωσεν ἤδη ὅλα τὰ στρατεύματά της πλὴν μικρῶν δυνάµεων εἰς Πολωνίαν καὶ Β. Κορέαν, αἱ ὁποῖαι διατηροῦνται ἐκεῖ πρὸς «φρούρηῃσιν τῶν συγκοινωνιῶν. Ὁ ᾽Αμερικανὸς γερουσιαστὴς κ, Κόνναλυ ἀπαντῶν εἶπεν ὅτι ἡ Ρωσσία πρέπει νὰ δηλώσῃ τὰ ἐντὸς αὐτῆς στρατεύματά της καθὼς καὶ ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα διατηρεῖ ἐπὶ τῆς ,µεθορίου. ΜΛΛΙΤΙΗλ ΤΙ ΜΗ. ΠΙΝΙΙ ΜΗΚΗ Ιλ ΤΗΝ ΠΜ ΡΜ Τὰ Ἑλληνικὰ µέλη τοῦ Δημ. Συµβουλίου Λευκωσίας εἰς ψεσινήν των συνεδρίαν ἀπεφάσισαν ὅπως ἀἁποστείλουν ψή φισμα διαμαρτυρίας πρὸς τὸν Διοικητὴν Λευκώσίας, σχετι- κῶς μὲ τὴν ἄδικον καὶ ἀμελέτητον κατανομὴν τοῦ σχολικοῦ φόρου ἔν Λευκωσίᾳ. Μεταξὺ ἄλλων τὸ ψήφισμα ἀναφέρει ὅτι τὸ τοιοῦτον εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ διοριστικοῦ συστήµατος. Ὑποβάλλε- ται ἡ εἰσήγησις ὅπως µέχρι τῆς ἐθνικῆς ἁπσκαταστάσεώς μας, τὰ τῆς παιδείας ἀνατεθοῦν εἰς πρόσωπα ἐκλεγόμενα ὑπὸ τοῦ λαοῦ. Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ἡΝΙΙ ΠΕΙ ΜΠΙΜΗΙ ΙΝΗΙΚΙΗΝΗ ΠΡΜΗΝΜΙΝ ΠΠ ΟΣΗ ΑΘΗΝΑΙ 21 (Ρ.)-- Πολλοὶ ᾽Αμερικανοὶ ἄξιωμα- τικοὶ ἔφδασαν κατὰ τὰς τελευταίας ἡμέρας εἲς Όεσσα- λονίκην. Τοῦτο ἔδωσεν ἀφορμὴν εἷς τὸ νὰ ἐνταὺοῦν αἲ φῆμαι ὅτι θὰ ἀποβιβασδοῦν εἰς ἹΜακεδονίαν, ᾿Αµμε- ρικανικὰ στρατεύματα. Χδὲς κατέπλευσεν εἷς ΘΌεσσα- Λονίκην ᾽ Αγγλικὸν καταδρομικὸν. ΝΗΛΛΙΙ ΠΙΙΜΙΙΡΙΙ ΓΙ ΙΙΙ ΔΟΝΔΙΝΟΝ 31 (5Ρ.) -- Μεγάλαι περιοχαὶ τῆς Βρετταγίας ἀπειλοῦνται μὲ σοβαρὰς πλημμύρας κατόπιν τῶν συνεχῶν βροχῶν τῶν τελευταίων ἡμερῶν. 'Ἡ ὑπηρεσία τοῦ Ταμέσεως ἐξέδωσε προειδοπο(- ησιν ὅτι ὁ Τάμεσις πιθανὸν νὰ πλημμυρίσῃ ἐντὸς 48 ὡρῶν. Μεγάλαι ἐκτάσεις τοῦ ΒἩτέρμπυσαΐαρ, Λέστερ- σαΐϊαρ, Νόρθαμπτονσαϊαρ καὶ Λίνκολνσαΐϊαρ εὑρίσκον- ται ὑπὸ τὸ ὕδωρ. Πολλοὶ δρόμοι ἔγιναν ἁδιάβατοι καὶ τὸ ὕδωρ ἀνυψοῦται διαρκῶς. Οἱ ἀγροὶ ἐπλημμύρι- σαν εἰς ἕκτασιν 10 μιλίων εἰς τὴν κοιλάδα Βέλλαντ, ὃὅπου ὁ ὁμώνυμος ποταμὸς ἐξεχείλισε χθές. Αἱ βροχαὶ ἐξακολουθοῦν νἁ πίπτουν εἰς τὸ Λονδῖνον. Εἰς τὴν κοιλάδα Σάερ ἑκατοντάδες στρέμματα εὑρίσκονται ὑπὸ τὰ ὕδατα, αἱ δέ καταπίπτουσαι συ- νεχῶς καταρρακτώδεις βροχαὶ ἐπεκτείνουν τὴν πλημ- μορισμένην περιοχήν. Μερικἁ χωρία ἀπεμονώθησαν. Οἱ χωρικοὶ εἶναι τροµοκρατηµένοι καθ᾽ ὃτι ὁ μὴ πληµ- µμυρισμένος χῶρος ἐλαττώνεται συνεχῶς καὶ ὑπάρχει σαλινιωτίσσης ἀρ.2.Λευκωσία. κίνδυνος διὰ τὰ ζῶα καὶ τὰ τρόφιμα τών. Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 1946 ΔΙ ΛΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΕΙΣ Τ0 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΝΑΧΡΟΝΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΙΛΕΙΑΝ ΜΑΣ Οἱ μαθηταὶ πρέπει νὰ μείνουν ἔξω τῆς Κυπριακῆς πραγµατικότητος [᾿Επιστολὴ Κυπρίου ἐκπαιδευτικοῦ] Κύριε Διευθυντά, Μὲ κατάπληξίν µας εἴ- δομεν ὅτι ὁ κ. Γυμνασιάρ: χης Λεμεσοῦ, ἄρτι ἀφι- χθεὶς ἐξ Ἑλλάδος ἤρχισε τὰς ἀναχρονιστικὰς ἁπα- γορεύσεις του πρὸς τοὺς μαθητὰς. ᾿᾽Ανεγνώσαμεν, πρὸ τῆς ἀφίξεώς του, πολ- λὰ τὰ θαυμάσια περὶ τῶν προσόντώὠν του καὶ εἴχο- μεν τὴν ἐλπίδα ὅτι τὸ Γυμνάσιόν µας ἐπέτυχε ἕνα ἀνώτερον ἔκπαιδευτι κόν, κατάλληλον πηδαλι- οῦχον. ᾽Αλλὰ τὰ ὄνειρά µας διελύθησαν ἀμέσως, ὅταν εἴδομεν τὸν κ. Παι- δαγωγὸν νὰ ἀπαγορεύῃ εἰς τοὺς μαθητάς νὰ ἀάνα- γινώσκουν ἐφημερίδας ἤ νὰ ποίζουν ποδόσφαιρον. ᾿Ἠθέλομεν νὰ ἐρωτήσωμεν ἄν ὁ κ. Γυμνασιάρχης εἰς τὰς ἀποφάσεις αὐτὰς προ- έβη ἀφ᾿ ἑαυτοῦ, ὁπότε ἔ- χει καὶ τὴν εὐθύνην ἐξ ὁλοκλήρου,ἡ κατόπιν συσ- κέψεως μετὰ τοῦ καθη: γητικοῦ συλλόγου. Ὅτι καὶ νὰ συμβαίνῃ τὸ µέτρον εἶναι δικτατορικὸν καὶ ἆ- ναχρονιστικὸν καὶ πρέπει ἡ ἐφορεία Λεμεσοῦ νὰ ἐ- πέµβῃ. Καὶ ὄχι µόνον αὐτὴ ἀλλὰ κι’ ὅλοι οἱ Λεµεσια- νο οἱ ἔχοντες σχέσεις μὲ τὰ γράµµατα, Καὶ µόνον ἀπὸ τὰς ἀπαγορεύσεις αὐτὰς δυνάµεθα νἀἁ ἀντι- ληφθῶμεν τὴν νοοτροπίαν του κ. Γυμνασιάρχου, ὁ ὁ- ποῖος ἐγύρισε τὸν κόσμον ὅλον, ἐφορτώθη μὲ ἕνα σωρὸν πτυχία καὶ πιστο: ποιητικἁ, ἀλλὰ δὲν κα- τώρθωσε νὰ καταλάβῃ ἆ- κόμη ὅτι δὲν εἶναι εὔκο- λον νὰ µεταβάλῃ ἑαυτὸν εἰς «καλούπι», ἐντὸς τοῦ ὁποίου νὰ εἰσαγάγῃ ὅλους τοὺς ὑπὸ τὴν διεύθυνσίν του µαθητάς. ᾽Αντιλαμβανόμεθα ὅτι ὁ ἴδιος δὲν συμπαθεῖ τὰς ἐφημερίδας καὶ τὸ ποδό- σφαιρον. Ἐσεῖς λέγετε ὅτι εἶναι δικαἰώμά του. ᾽Αμϕιβάλλω ἄν ὁ σύγχρο- νος ἄνθρωπος ἔχει τοιαῦ τα δικαιώµατα, πρὸ πάν των ὅταν εὑρίσκεται ἐπὶ κεφαλῆς ἑνὸς ἱδρύματος ἐκπαιδευτικσῦ, ὅπως τὸ Γυμνάσιον. Διότι ἄν ὑπο- θέσωμµεν ὅτι ὅλοι µας δὲν ἐδιαβάζαμεν ἐφημερίδας τὶ θά ἐγίνετο Καὶ ἐὰν τώρα πεισθοῦν οἱ µαθη:- ταὶ τοῦ κ. Γερακάρη ὅτι δὲν εἶναι ὀρθὸν νὰ δια- βάζουν ἐφημερίδας, Φυσι- κἁ καὶ ὅταν βγοῦν ἀπὸ τὸ σχολεῖον, ἀκολουθοῦν- τες τὸ παράδειγμά του, πάλιν δέν θὰ τὰς παρα- κολουθοῦν. Αὐτὸ σηµαίνει ὅτι οἱ σημερινοὶ μαθηταὶ καὶ οἱ αὐριανοὶ πολῖται πρέπει νὰ μείνουν ἐκτὸς τῆς Κυπριακῆς πραγµατι- κότητος. Δηλαδὴ ἄν ὁ κ. Γερακάρης ἦτο δικτάτωρ ἕνα ἀπὸ τὰ ἐκπολιτιστικὰ του µέτρα θὰ ᾖἦτο καὶ ἡ κατάἀργησίς τῆς δηµοσιο: γραφίας |! Ἡκούσαμεν ἀκόμη καὶ κάτι ἄλλο ἀπό τὸν νεω- τεριστὴν παιδαγωγόν µας: Τὸ ποδόσφαιρον «διαστρε- βλώνει τὸν Χχαρακτῆρα τοῦ παιδιοῦ» καὶ ἐἑἐπομέ- νως πρέπει νὰ καταργη: θῇ. Αν εἶναι ἔτσι φυσι- κά. ᾽Αλλὰ ποὺ βασιζόµε- νος κατέληξεν εἰς τὸ συµ- πέρασμα, ὅτι τὸ µοναδι- κόν αὐτὸ ὁμαδικὸν παϊγνί- δι, τὸ ὁποῖον κατέκτησεν ὅλον τὸν κόσμον φέρνει τοιαῦτα κακὰ ἀποτελέ- σµατα Αν τοῦτο εἶναι ὀρθὸν διατὶ νὰ μὴ καταρ: γηθῇ εἰς ὅλα τά Γυμνά- σια: Ὁ κ. Γερακάρης νἁ καταβάλῃ προσπαθείας καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις γυµνα- σιάρχαις ὥστε νὰ σωθοῦν τὰ κυπριόπουλα ἀπὸ τὴν διαστρέβλωσιν. Αὐτὰ τὰ πράγματα οὔ- τε συζήτησιν σηκώνουν καὶ λυποῦμαι πραγματικῶς δι- ότι τρῶμε τὸν χῶρον τῆς ἐφημερίδος σας καὶ ἆπα- σχολοῦμεν καὶ τοὺς άνα- γνώστας σας μὲ τοὺς ἆᾱ- ναχρονιστικοὺς... νεώτερι: σμοὺς τοῦ κ. Γερ. ᾽Αλλ᾽ ἐφ᾽ ὅσον εὑρέθη ἐκπαιδευ- τικὸς νὰ φθάσῃ εἰς τὸ ση- μεῖον νὰ κάµῃ αὐτὰς τὰς ἀπαγορεύσεις καὶ μὲ τά- σιν νὰ προχωρήσῃ περαι: τέρω, νομίζοµεν ὅτι πρέ- πει νὰ τεθῇ φραγμός. Μὲ ὅλον τὸ σέβας θέλο: μεν νὰ ὑποδείξωμεν εἰς τὸν κ. Γερακάρην ὅτι κά- µνει καλά νὰ παρακολου- θῇ ὅλας τὰς ἐφημερίδας διὰ νὰ κατατοπισθῇ ἐπὶ τῶν Κυπριακῶν πραγµά- των καὶ νὰ συμμορφωθῇ πρὸς τὴν Κυπριακἠν πρα- γµατικότητα, μιὰ καὶ εὖ- ρέθη μεταξύ µας. Λεμεσὸς, Μετὰ τιμῆς 16.11.46 Μ.Μ. Υ.Γ.- Ἐπειδὴ ὁ κ. Γερ. δὲν διαβάζει ἐφημερίδας εἶναι φυ- σικὀν νὰ μὴ δῇ καὶ τὸ πα- ρόν. Ἐξ ἄλλου νοµίζομεν ὅ µως ὅτι ὁ ἐκπαιδευτικὸς δὲν πρέπει νὰ εἶναι µονόπλευρος, ἀλλὰ νἁ βλέπῃ καὶ τὴν ἀντί- θετον πλευράν. δΔιὰ ταῦτα σᾶς παρακαλῶ νὰ ταχυδρο- µήσετε πρὸς τὴν διεύθυνσίν του ἐντὸς κλειστοῦ φακέλλου τό παρόν. Εἰσαγωγικὸς Οἶκος Λ. ΛΟΥΚΑΣ ἅ ΤΙ (ΝΟΥ ΚΟΥΛΙΛ) ΛΕΥΚΩΣΙΑ Καθιστῶμεν γνωστὸν εἰς τοὺς κ.κ. πελάτας µας ὅτι διαθέτοµεν τὰ κάτωθι εἴδη: 1. Πτύα μἑχέρι, Αγγλίας 2. Κούσπους 3. Ἔυλόβιδες εἰς διάφορα μεγέθη. . Ττέλλιν γαλβανιζὲ » Ττέλλιν µπακιρένο Γιαλλιστίραν πατωµά- των (κερὶ). . Γυαλλόχαρτα . Σμµιριλιόχαρτα . Γυαλλόχαρτα νεροῦ . Πέτρες αὐτοκινήτων Βερνικοπογιόν μαύρην διά καργιόλες. . Σμιρίλιον σκόνην . Ζίγκον : Μίνιον » Λιθάργυρον . Ὅμπραν . Ὄχραν . Μπλὲ : Οξὺ . Στόκκον σκόνην . Φτόκκον ζυμώμένον . Μῆλα κλειδαριῶν σγα- φτῶν καὶ μή. . Σύὐρτες θυρῶν σγαφτούς. Κόφτες Καταρράκτες Φαράσια Διάφορα εἴδη πινέλ- λων. Μπάνια γαλβανιζὲ Γράσον Κυλινδρέλαιον Ποικιλίαν γάντζων κρε- μασταριῶν. Γάντζους ἑρμαριῶν δι- πλοὺς καὶ μονούς. Γωνιὲς διὰ ράφια. Λαδοπογιὲς ἈῬτο[ϊςείς, Εἰδικῶς παρασκευα’ σµέναι βαφαὶ Τηϊΐππες. 24. 25. 26, 27. 28. 29. 30- 8]. 39. 33. 35. 35. Ὑπεύθυνος : ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Τύποις: «Κόσμος», Λευκωσία, ολο φώς α υιώοΣ ᾽Αθηναϊκὴ κχρονογραφέα Τὰ γεύματα Ὁ κ. Τσαλδάρης, ἄπησχο- ληµένος μὲ τὰ γεύµατα τῶν ἐπισήμων “Αγγλων, ποὺ ἡλ- θαν ἀθρόοι τελευταίως εἰς τὰς ᾿Αθήνας, δὲν εὑρῆκε τὸν καιρὸ νὰ ἔλθει σὲ ἐπαφὴ μὲ τοὺς πολιτικοὺς ἀρχηγοὺς γιὰ τὴν διεύρυνση τῆς κυβερνή- σεως, Αὐτὴ τὴν εἴδη- ση ἔγραψαν οἱ ἐφημερίδες. Κι᾽ ὁ Κλεόβουλος, ἀφοῦ τὴ διάβα- σε μᾶς εἶπε: “Τώρα, παμ΄” φίλτατοι ἡ δι: εύρυνσις θὰ υΥἱ: γει ἀσφαλῶς καὶ ἀνυποκρίτως. ---Πῶς θἀγίνει τὸν ρωτήσαμε. ---Διὰ τῶν ἐπισήμων γευµά- των -“Δηλαδή --Δώσατε προσοχὴν ἔντο- νον καὶ γουρλοματικήν, διὰ νὰ ἀντιληφθεῖτε τὴν πολιτι- κἡν τοῦ πρωθυπουργέως ἡμῶν Ντίνου τοῦ φαγοποτικοῦ. ἰδιαίτερός του γραμματεὺς τὸν ἐρωτεῖ: --Κύριε πρωθυπουργεῦ! Τὸ ἑσπέρας θὰ ἔχετε ἐπαφὴν μὲ τοὺς πολιτικοὺς ἀρχηγνούς --Οὐχὶ ' ἀγαπητέ µου, τοῦ ἀπαντεῖ ὁ Ητῖνος ὁ Γευματι- κὀς. Τὸ ἑσπέρας θὰ ἔχω ἐἑ- παφὴν μὲ μίαν... ροσµπιφιάδα ὑψίστης πολιτικῆς σηµασίας. Θά συµφάγω μὲ τὸν σὲρ Δεῖνα. Τοὺς ἀρχηγοὺς θὰ τοὺς ἴδω αὔριον τὴν µεσηµ: βρίαν. »Τὴν µεσηµβρίαν µένης ὁ ἰδιαίτερός του ἐρωτεῖ καὶ πάλιν: --Θὰ συνεργασθεῖτε σήµε- ρον μὲ τοὺς πολιτικοὺς ἀρ- χηγούς, κύριε πρωθυπουργεῦ --Οὐδαμῶς, ἀγαπητέ µου, τοῦ ἀπαντεῖ ὁ ΝΜτῖνος ὁ Μα- σιτικὀς. Σήµερον μὲ περιµέ: νει διὰ συνεργασίαν µία... γιουβετσὰς µεγίστης ἐθνικῆς σηµασίας. Θὰ γευµατίσω μετὰ τοῦ σὲρ Τάδε. Τοὺς ἀρχηγοὺς θὰ τοὺς ἴδω τὸ ἑσπέρας. »Αὐτὸ, παμφίλτατοι θὰ συµ- βεῖ συνεχῶς καὶ ἔπανειλημ- µένως. Καὶ ὅταν τελειώσωώσιν τὰ γεύµατα ὃ Ντῖνος ὁ Χορ: ταστικὸς θὰ προσέλθει εἰς τὸ γραφεῖον περισσότερον πα- χὺς καὶ ὀγκώδης ἀπὸ πρίν. τῆς ἔπο- τὸν Καὶ ὁ ἰδιαίτερόὸς του θὰ τὸν. ἐρωτήσει: --Νὰ τηλεφωνήσω τώρα εἰς τοὺς ἀρχηγοὺς νὰ συζητήσετε διὰ τὴν διεύρυνσιν --Περιττόν, ἀγαπητέ µου, θἀ τοῦ ἁπαντήσει ὁ Ητινάκι- ος ὁ Παμφάγος. Διότι ἐφ᾽ ὅ- σον ἐγὼ, ὁ ὁποῖος εἶμαι ἡ κυβέρνησις, ἐπάχυνα Ίδη τό- σον πολὺ, ὥστε νὰ μὴ μὲ χῶ ρῶσιν πλέον τὰ ροῦχα µου σηµαίνει ὅτι ἔγινε ᾖ....διε ύ- ρυνσις τῆς κυβερνήσεως! Μ᾽ ἐννοεῖς Η ΠΕΝΝΑ ᾿Αθηναϊκὴ σάτερα Τὸ ἐνοικιοστάσιο Καὶ ἔψαξα καὶ ἔψαξα ὃς η ι μὲ βλέμμα βλοσυρὸ εἰς τὸ ἑνοικιοστάσιο τὸ νἐο γιὰ νὰ βρῶ, μὴν ἔχει καμμιὰ διάταξη ποὺ νὰ μποροῦσε τώρα τη ο νὰ κάµουµε τὴν ἔξωση . ὃ πω. τῶν... 'Αγγλὠν ἀπ τη χώσα- ᾿Αλλὰ τὶ ἔφαχνα ὁ βλάξ, μπορεῖτε νὰ μοῦ πεῖτε Αὐτοὶ δὲν εἶν᾽ ἐνοικιασταί. .Ε . αης Ἡ γιναγν... ἰδιοκτῆται ’ - ΠΥΓΜΑΙΟΣ ΝΟΙΜΙΑΖΕΤΑΙ χωράφι τεσσεράµισυ στρέμμα” τα, κατάλληλον διἁ κῆπον, μὲ ἄφθονον συνεχὲς νερὸ καὶ μεγάλην ἀπόδοσιν. ᾿Αποταθεῖτε : ἄυπρια- κὴν Ἑταιρείαν ῬΜυγείων Ατδ., Ταχ. Κιβ. 300, τηλ. 285. ΩΛΕΙΤΑΙ αὐτοκίνητον ἰδιωτικὸν ᾿Αρ. 1858 Βώ- ξολ 14 ἀλόγων. Πληροφο- ρίαι παρὰ τῷ κ. Μινοὺρ Σιουκρῆ δεράγιον, ταξὶ 9.863. Πώλησις οἰκίας Πωλεῖται οἰκειοθελῶς οἰκία, ἀποτελουμένη ἐκ 3 δωµατίών, ἡλιακοῦ, αὐλῆς κλπ., ἐν τῇ ὁδῷ Περικλέους, πλησίον τοῦ «Ἑλληνικοῦ Κέντρου», κα- τάλληλος νὰ µετατραπῇ εἰς γραφεῖα καὶ μαγαζιά. ΕΥ- γραφοι προσφοραὶ γίνονται δεκταὶ µέχρι τοῦ τέλους ΠΜο- εµβρίου, ὁπότε καὶ ἡ οἰκία θὰ πωληθῇ εἰς τὸν ἀνώτερον πλειοδότην, ἐάν ἡ τιμὴ εἶναι συμφέρουσα. ᾿Αλεξανδρῆς Σοφοκλέους Ἑλληνικὸν Κέντρον Η ΑΠΗΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ η ΜΙΤ ΜΙΠΙΝΙΙ ΗΝ Τὰ ΗΙΛΙΙΙ «Θεωροῦμεν καθηκόν µας νὰ ἀγωνι- ζώμεθα διὰ τὴν Ν. ΥΟΡΚΗ Νοέαβριος.--- Τίποτε δὲν διαβάσθηκε -πὲ- ρισσότερο στὸν ἀμερικανικὸ τύπο, ὅσο ἡκάπηγορευμένη συ- γέντευξη» τῆς δημοσιογράφου Λόρνας 4ἰντολεῦ μὲ τὸν ἄρ- χηγὸ τῆς μαυστικῆς ὀργανώ- σεως τῆς Π]αλαιστίνης« Στὲρν», ποὺ ὀνομάζεται Φρῆντμαν Ἰέλιν. “Η «ἀπαγορευμένη» αὐτὴ. συγέντευξη δήµοσιεύθη- κε στὸ «ὨΝιοὺς Στόρυ» τῆς Νέας 'Ύόρκης καὶ προκάλεσε µεγάλη ἐντύπωση. Δἀ, πῶς περιγράφει ἡ «ἰνταολεὺ τὴ συνάντησή τῆς μὲ τὸν ΓΓιέλιν: Ἔλαβα ἕνα μήνυμα, ποὺ ἀνέφερε ὅτι μοῦ ἐπετράπη νὰ δῶ τὸν ἀρχηγὸ τῆς ὁμάδος ᾽Αντιστάσεας «ΣτὲρΥ», Φρῆν- τµαν Γιέλιν. Ὁ Γιέλιν ἔχει ἐπικηουχθεῖ. Όποιος δώσει πληροφορίες γι᾿ αὐτὸν δὰ πά- ϱρει ἁμοιβὴ δ0.000 δολλάρια. «Η συνάντησή µου εἶχε ὅρισ- δεῖ νὰ γίνει καὶ περίμενα τὸ αὐτοκίνήτο, ποὺ ὑδὰ μὸ ὅδη- γοῦσε ἐκεῖ. Ἔνας νέος ἠἦρδε καὶ μὲ παρέλαβε. 1ὸ αὐτοκί- νήτο δεκίνησε ταχύτατα. Στρί- φαμε πολλὲς γὠνιὲς καὶ ἆλ- λάξαμε ἐπανειλημμένα κατεύ- Ώυνση, ἔτοι ὥστε δὲν ἤξαιρα ποὺ βοισκόµαστε. ο ἄνδρω- πος, ποὺ καθόταν πλάῖ µου, μιλοῦσε σιγαγὰ καὶ μοῦ ού στήσε, τέλος, ἄν ἄνακαλυφδῶ νὰ καταφύγω γιὰ προστασία στὸν ᾽Αμερικανὸ πρόξενο. Βγήκαµε ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη. 4ὲν ἤξερα παρὰ ὅτι πᾶμε νὰ συναντήσουμε τὸν ἡγέτη μιᾶς ἑβραϊκῆς μυστικῆς ὀργαγώ- σεως. Τὸ αὐτοκίνήτο σταμάτησε. Ὀδηγήδημα σ᾿ ἕνα απίτι. ἠΜπῆκα σ᾿ ἕνα εὐχάριστα ἔπι- Μαγικὸ Παλάτι και Μπελὴκ Πασσᾶ ΣΠΗΜΕΡΟΝ ΠΕΜΠΤΗ ὅρα 6 μμ.µόνον προβάλλεται τὸ νεώτατο χαριτωμένο καὶ ἔ- ἔυπνο κωμικὸ ὁραματικὸ τἳ [ΦΙΛΙ ΠΠμΗπμα Μὲ τὴν ἄφθαστη ᾖἸξέίν Γουΐλερς καὶ τοὺς «ἀἄὺν Ῥόμπερτις, Γουΐῖλλιαμ Τρέϊσυ κ. ἄ. ἛἜνα ἐκκεντρικὸ καὶ ὑπερήφσ- νο πλουσιοκόριτοο ποὺ πανε- γνώριζε τὸ κάθε τι...ἔνας ἄση- µος φτωχὸς νέος ὅμως κατώρ- Όωσε νὰ τῆς ἀλλάξη τρόπον ζωῆς καὶ νά., ΒΝεανικοὶ ἔρωτες--νειᾶτα--- χαρὲς-- κωμικά ἐπεισόδια... χο ΑΥΡΙΟΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ καὶ τὸ ΣΑΑΒΑΤΟΒΝ προ βάλλεται ἡ ἀγωνιωδεστάτη συνέχεια καὶ τὸ ὑπέροχο ΤΕΛΟΣ τοῦ ἐπεισοδιακοῦ ἀριστουργήματος ΚΛΒΛΛΛΛΡΗΛΕΣ ΤΟΥ ΘΛΝΛΤΟΥ Τὸ ἄκρον ἄωτον τῆς ἄγω: νίας-- ἄγριες καταδιώξεις --συνταρακτικὲς ἀποκαλύ: Ψεις--γρονθοκοπήµατα... Καὶ τὴν προσεχῆ ΚΥΡΙΑΜΗ προβάλλεται ὁ συνταρα- κτικὸς πολεμικὸς θαλασσι- γὸς κολοσσὸς ΝΗΝΙΙ ΣΤΗΝ ΜΤΛΛΝΤΙΝΙ Πρωταγωνιστοῦν οἱ γίγαν- τες τῆς τέχνης Ράντολφ Σκὸτ -- Τζέημς Ππράουν -- Νόαχ Ππῆρυ (υἱὸς) κ. ἄ. 255 Λίαν προσεχῶς µία ὑπέ- ροχος πολεμική δηµιουρ γία οι ΠΗΡΟΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΑΛΤΟ ἐλευθερίαν µας». πλωμένο δωμάτιο. «δὲ Λίγο ἠρῦε ὁ Γιέλιν. Τὸν γνώρισα ἀπιὸ τὶς φωτογραφίες τῆς ἔπι- κηρύξεώς του, ποὺ εἶναι τοι- χοκολληµένες στοὺς δρόµους. Ἔγχει µαῦρα μιαλλιὰ καὶ μαῦ- ϱο μουστάκι. χει τὴν ὄψη σταθεροῦ ἀνδεώπου. Όταν χαμογελᾶ, λάμπουν τὰ δόντια του καὶ τὰ μάτια του. ἠΤιλᾶ περίφημα τὰ ἀγγλικὰ. λ{ιλοῦσε ἤρεμα καὶ σταῦε- ρὰ. ᾿Εξετάζοντας ὕστερα τὸ ἐνδεχόμενο πολεμικῆς συρρά- ἔεως μὲ τὰ στρατεύματα τῆς Μ. Βρεττανγίας εἶπε : --«ϱ ἐγθρὸς θέλει νὰ ξε- ριζώοει τὸ κίνημα ᾿Αντιστά- σεως. Ἡ φυσικἠ δύναμή τοῦ ἐχθροῦ εἶναι βέβαια µεγα- Λύτερη ἀπὸ τὴ δική µας. Γι” αὐτὸ ὀφείλουμε νὰ δροῦ- µε κουφὰ καὶ νὰ μετακινοῦ- µε μὲ εὐχέρεια τὶς δυνάμεις µας. Ἰτυπᾶμε καὶ ἔπειτα ᾱ- ποχωροῦμε ἀμέσως. “ο ἐχ- Ὀρὸς κτυπᾶ στὸ κεγό. ΙΓιατὶ ὄχι µόνο τὰ σχέδιά µας, ἀλλὰ καὶ οἳ ἐνέογειές µας εἶναι μυστικές. Κάδε ἂνδρας ἤ }υ- ναῖκα εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν προσωπική τους διαφύ- Λαξη. Εἴμαστε-- συνέχισε ὃ Γιέλιν ---μιὰ μαχητικὴ ὀργάνγωση. Θεωροῦμε καθῆκον ὅπως κά- Όε παιδὶ τοῦ ἑβραϊκοῦ ἔθνους μάχεται γιὰ τὴν ἐλευθερία. Οἱ Εὐρωπαῖοι, περισσότερο ἀπὸ τοὺς ᾽ Αμερικανούς, ξέρουν ᾱ- σιὸ τὴ σκληρὴ πεῖρα τους, τὴν τύχη ἐνὸς λαοῦ ποὺ δὲν ἔχει πατρίδα. «Ἑέρουν ὅτι πρέπει ν᾿ ἀγωνισθοῦμε τώρα γιὰ τὴν ἐλευθερία καὶ γι αὐτὸ οἳ «Εβραῖοι ἔρχονται καὶ προσ- χωροῦν στὶς γραµµές µας. Τὸ γεγονὸς ὅτι ἕνας ἄνθρωπος προσχωρεῖ σὲ μᾶς, σημαίνει ὅτι εἶναι ἔτοιμος νὰ τὰ Όνυσι- άσει ὅλα γιὰ τὴν ἑἐλευδερία. Ὅταν οἳ ἄνδρωποί µας πυ- χλώνονται ἀπὸ τοὺς Ῥρεττα- νγοὺς δὲν παραδίδονται, ἀλλὰ πεθαίνουν. Ἀτέκουν ἁκλόνη- τοι μπροστὰ στὰ βρεττανικὰ δικαστήρια καὶ καταγγέλλουν τοὺς κατήγόρους. {ηγαίνουν στὶς «φυλακὲς τραγουδώντας. ” Ανδρωποι ποὺ δὲν εἶνε ἔτοι- μοι νὰ δώσουν τὴ ζωή τους, δὲν ἔρχονται σὲ μᾶς. Ῥώτησα τὸν ἀρχηγὸ τῆς «ΣτὲρΥ» ἂν ἔχουν στρατόπεδα ἐκπαιδεύσεως γιὰ τοὺς ἄνδρες τους, ἂν διαθέτουν τἆνας καὶ δωρακισμένα αὐτομίνητα, ἂν ἔχουν ἐργοστάσια Κατασκευῆς πολεμικοῦ ἕλικοῦ. Μοῦ ἅπάν- τήσε μόνο μὲ ἕνα γαμόγελο. Τὸν ἐρώτήησα πόσα εἶνε νὰ µέ- λή τῆς «Στέρν». --1ηῖνε μυστικό, μοῦ εἶπε. Φάγαμε σάντουιτς κα. λου- κάνικα καὶ ἥπιαμε λίγο κρασί. -- ιάχη συγεχίξεται καὶ ψὰ συνεχισθεῖ εἶπε σὲ μιὰ στιγμὴ ὁ {ιέλιν. Θὰ εἴμαστε παγτοῦ ὅπου δὰ μποροῦμε νὰ Χτυπήσουμε τὸν ἐχδρό. Καὶ δὰ τὰ αἰσθανθεῖ αὐτὰ τὰ Ἀτυπήματά μας. Ἔχουμε τὴν πεῖρα τοῦ πιὸ παλιοῦ λαοῦ τοῦ κόσμου καὶ τὸ ὑΦέλήση τοῦ πιὸ νέου. 4 ὐτὸς ὁ συγδυ- ασμός εἶνε ἀνίκητος». Ζήτησα ἔπειτα γὰ δῶ μιὰ παράνομη ἐφημεοίδα. ο Γιέ- λιν λυπήθηκε ποὺ δὲν εἶχε χαμιιὰ μαξί του καὶ ὑποσχέ- Ῥηκε νὰ μοῦ στείλει. Τὸν ᾱ- ποχαιρέτησα ἐγκάρδια καὶ τοῦ εὐχήθηκα καλὴ τύχη. Ενῶ πήγαινα στὸ αὐτοκίνήτο, ὅ γεαρὸς ὁδηγὸς μοῦ εἶπε : --Ξαΐρετε ὅτι ὁ ἀρχηγός µας διακιγδύ,ευσε γιὰ νἀρθεῖ νὰ σᾶς δεῖ “Ύστερα ἀπὸ λίγες μέρες πῆρα ἔγα φάκελλο. Τὸν ἄνοι- έα καὶ βρῆκα µέσα ἕνα ἀγτί- το τῆς ἐφημερίδος «Λ]αχο- µένη ᾿Ιουδαία». ΊΤὴν εἶχε στείλει ὅ Γιέλις ταχυδροµι- κῶς. ᾽Απογευματινὴ Ἐφημερὶς [ Κοίνονικη Ζοη Χοροὶ Τὴν ὁὴν Νοεμβρίου δὰ δοδῇ εἰς τὸ θέατοον «Ολύμπια» Βαρω- σίων ὁ ἐτήσιος χοοὺς ὑπὲρ τῶν φυματικόν τῆς ἐπαοχίας ᾿4ιιμο- χώστου. Ίσιγγάνικη ὀοχήστρα, µπου- φὲ πλούσιον, γλέντι μέχοι πρωΐας, δῶρα πλουσιώτατα. “ξορταὶ Γὴν απ. Κυριακὴν εἰς τὰς ὃ μ.μ. δὰ γίνη εἰς Ιημολόφου «φροντίδι τῆς 40 ἑορτὴ τῆς παγκοσμίου ἡ- μέοας τῆς ὁημοκρατικῆς νευλαίας. Γὸ ποόγοαµµα περιλαμβάνει ποιή- µατα, ἀπαγγελία-, τραγούδια καὶ τὸ μιογόπρα-τον δοᾶμα «᾿ ΑΨήνα τοῦ 10415», ᾿Εκδρομαὶ Τἡν προσεχῆ Δυριακὴν τὰ µέλη τοῦ ᾿Εκδρομικοῦ Συνδέσμου «1ευ- χὠσίας, μετὰ τῶν ποοσκεκληµένω» των δὰ ἐκδράμουν δι αὐτοκινήτων εἲς 4άρνακα τῆς «Ιαπήδου, ἐκεῖδεν δέ διὰ προαιρετικῆς ὀρειῤασίας εἲς τὴν κοουφὴν «Κόονος», εἰς {λασί- ᾖειαν. Εκκίνησις ἐκ τῆς πλατείας ᾖ1ε- ταξᾶ τὴν τ.ὅ0 π.μ. ἀηἠλώσεις συµ- μετοχῆς εἷς τὸν κ. Σόλωνα Στελ- λάκην, τη]. 943. :ΗἩ Ἠμέρα τοῦ Δένδρου «Η “Εμέρα τοῦ Δένδρου δὰ ἔου- τασδῇ ἐφέτος, τὴν Κυριακήν, ὃ 49- κεµβρίου. 'Η ὀργανωτικὴ ἐπιτροπὴ ἀπετελέσθη ἐκ τῶν ». κ. Θεοχάρη Κούππη, Μιχαὴλ Παπαϊαπκώβου, Σώξου Τομπόλη καὶ Ανδρέα {ά- βρη. Τὸ μουσικὸν πρόγραµµα τοῦ ἑορτασμοῦ δὰ ἐκτελέσῃ ἡ Παγκύ- πριος Ακαδημία Θηλέων, τῇ εὖ- γε εἲ συγκαταθέσει τῆς διευθύνσεως τῆς σχολῆς. ΟΙ κυβερνητικοὶ ἐργάται ΚΛαλεῖται εἷς σύσκεψι» αὔριον ΓΠαρασκευὴν εἷς τὰς δ.20 µ.µ. τὸ ἁμτὶβ κυβερνητικῶν ἐργοτῶν μὲ Ὀέμα: Κοινωνικαὶ ἀσφαλίσεις. Κλάδος µαγείρων Καλοῦνται εἷς συνέλευσιν τὰ μέ- Λή τοῦ κλάδου µαγείρων «4ευκαο- σίας σήμερον Π]έμπτην καὶ ὥραν 9.90 µ.μ. ἀκριβῶς. Θέματα: ια- νομὴ σάπωνος, ἐπαγγελματικά ὕλι- κἀ, διάφορα. “Ἡ παρουσία ὅλων τῶν μελῶν εἶναι ἁπαραίτητος, Κινηματογράφος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΒΡΟΝ ΠΕΜΠΤΗΝ τὸ. ὑπέροχο ὁδραματικὸ ἄρι- στούργηµκ τοῦ διασήµου ”Αγγλου συγγραφέως Μποὺῦδ Τάρκινγητον ΜΙΙΚ ΙΙ) Μὲ τοὺς Τζοσὲφ [οττὲν, Ντολορὲς Κοστέλλο, Αν Μπάξτερ, Τὶμ Χὸλτ καὶ ᾽Αγνὲς Μουρίχετ, κ“... Τὸ ΣΑΒΒΑ΄Ί0Ο, ὥρα 2.80, 6.40 καὶ 8.46 µ. µ. γιὰ τελευταία φορὰ τὸ µου- σικοχορευτικὸ ἀριστούρ ἵημα ΗΒ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ Ρίτα Χαίηγουωρῦ καὶ Τζένε Κέλλυ. εκ. Τὴν ΕΠΥΡΙΑΚΗ µία ἐκ- πλημτικὴ σρωτότυπη καὶ συγκινητικὴ δηµιουργία ποὺ θὰ κάνῃ πολλὰς Φφορὰς τὰ µάτια σας νὰ γεμίσουν ἀπὸ δάκρυα ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΛΑΣΥ (Ταινία ἐξ ὁλοκλήρου ἔγχοωμος) Πρωταγωνιστοῦν ὁ Ρούντυ Μακτόναλντ,ἑΝτόναλντ Κρὶσμπ, ἡ Ντὰμ Νταίη Γουΐτυ ἡ ᾿ΓΕλίζαπεὺ Ταίηλορ καὶ ἡ περίφημη άσυ. 1 ὑπόψδεσις εἶναι παρµένη ἀπὸ τὴν συγκινητικὴ) ἱστορία τοῦ Γρικ Ναΐϊτ, ὃ ὁποῖος περιέ- Ἴθαιμε τὴν ἀφοσίωσι καὶ τὴν γοημοσύνη τῆς {άσυ. Ταινία ποὺ δὰ κάνῃ ἐντύ- σωσι καὶ δὰ συγκινήσῃ ὅσο καμιά µας ἄλλη ταινία. κ“. .“ ΠΡΟΣΕΧΩΣ τὸ µεγάλο Ἱἵ- στορικὀ,μεγαλούργημα ΗΡΙ ΠΜ Ἡ ἱστορία τῆς τρικυµιώ- δους ζωῆς τοῦ Προέδρου τῆς ᾽Αμερικῆς Αντριου Ἰζόνσον. Μὲ τοὺς Βὰν Χέλφιν, Ροὺθ Χάσεῦ καϊΔιονὲλ ΙΜπάρρυµοθ Φκηνοθεσία τοῦ ἐνδόξου Τουΐϊλλιαμ ἵτέτερλε.