Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-11-29

Παρασκευὴ 25 Νοεμβρίου 1946 Β ΑΛΙΜΕΝΟΣ ΚΥΠΡΟΣ ΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΧΑΛΙΑΤΗΣΛΑΡΝΑΚΟΣ Ὅ ὅρμος Λάρνακος μετετράπη εἰς ἀθαδῆ γερὰ--Εἶναι ἀδύνατος κάδε ἐκφόρτωσις-- Κινδυνεύει ἡ πρὀοδος- Αρθρον ν ἀπὸ τὰ περισσότε- ρον Φφλέγοντα ζητήματα τῆς πόλεώς µας εἶναι ἡ παναθλία κατάστασις τοῦ λιμένος µας. Καὶ ἄλλοτε ἐγράψαμεν δι᾽ αὐτὸ τὸ ζήτημα. Αν δὲ ξαναγρά- Φομεν σήµερον εἶναι διότι ἐπυκνώθησαν τὰ παράπο- να διὰ τὴν ἀδιαφορίαν τῶν ἀρχῶν. Ἡ ἀποβάθρα µας εἰς πολλὰ σημεῖα εἶναι κατε: στραμμένη. Τὰ ἁμαξάκια, ποὺ χρησιμοποιοῦνται διὰ τὴν ἐκφόρτωσιν, κατήντη- σαν τελείως ἀκατάλληλα, καὶ οἳ λιμενεργάται «σκο- τώνονται» διὰ νὰ κάµουν μὲ αὐτὰ τὴν δουλειά τους. Τὸ χειρότερον δὲ ἀπ᾿ ὅλα εἶναι ὅτι ἡ ἱλός, ποὺ συνε- σώρεύθη κατὰ τὰ τελευ- ταῖα χρόνια, ἔκαμε τὴν θάλασσαν γύρω ἀπὸ τὴν ἀποβάθραν τελείως ἀβαθῆ καὶ καϊῖκια συνήθους µε: γέθους δὲν εἶναι εἰς θέσιν ἀκινδύνως νὰ “προσεγγί- σοων διὰ νὰ φορτώσουν ἢ νὰ ἐκφορτώσουν. ᾖΕἶναι μιὰ κατάστασις οσχεδὸν τραγική. Πρὸ ἑνὸς ἔτους καὶ πλέ- ον ὁ ἐμπορικὸς καὶ ὁ ἐρ- γατικὸς κόσμος τῆς πόλεώς µας μπροστά σ᾿ αὐτὴν τὴν κατάστασιν ἐσχημάτισε μιὰν «Επιτροπὴν βελτιώ- σεώς τοῦ λιμένος» μ᾿ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν τότε Δήμαρ- χον κ. Δημητρίου. Ἡ ἐπιτροπὴ αὐτή, ὅμως, διὰ λόγους, ποὺ ὅλοι σχε- δὸν γνωρίζουν, δὲν κατώρ': θώσε ν᾿ ἀνταποκριθῇ εἰς τὰς προσδοκίας τῶν συµ- πολιτῶν µας. Ἔσχε µό- νον µίαν συνεδρίασιν, κα- τὰ τὴν ὁποίαν ἀπεφασί- σθη ἡ ὑποβολὴ ἐμπεριστα- τὠµένου ὑπομνήματος εἰς τὴν Κυβέρνησιν. Καὶ πράγ- µατι ἕνα ὑπόμνημα συνε| τάχθη καὶ ἐστάλη. ᾽Αλλὰ τίποτε δὲν ἔγινε. Διότι ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ἐπιτροπῆς κ. Δημητρίου, βεβαρημέ- νος ἀπὸ τὰς πολλάς του ἀσχολίας δὲν ἐφρόντισε κἂν νὰ εἰδοποιήσῃ τὰ μέ- λη τῆς ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῆς ἀφίξεως τοῦ ᾽Αποικιακοῦ Γραμµατέως, ποὺ κατῆλθε τότε εἰς τὴν πόλιν µας πρὸς ἐξέτασιν τοῦ ζητή- ματος. Ἐν τῷ μεταξὺ κατόπιν τῶν τελευταίων δημοτικῶν ἐκλογῶν ἀνεδείχθη ἕνα νέον δημοτικὸν συμβούλιον καὶ τὸ ἀναφερύμενον ζή- τηµα εἶναι ἐκ τῶν πρώ- τών, ποὺ ἔπρεπε νὰ τεθῇ πρὸς µελέτην ἐνώπιόν του. Τὴν νωθρότητα καὶ ἁδια- Φφορίαν τοῦ παρελθόντος πρέπει νὰ διαδεχθῃ καὶ εἰς τὸν τοµέα τοῦτον ἡ ὁρατηριότης καὶ ἡ στοργι- κἡ φροντίδα. Συνδέεται μὲ τὰ γενικώτερα συμφέρον- τα καὶ τὴν ἀνάπτυξιν τῆς καὶ ἡ ζωὴ τῆς πόλεως κ. ΚΩΣΤΑ ΣΙΑΚΛΛΛΗ πόλεως. Μαὶ κατ’ ἀναπό- ὃδραστον λογικὴν ἀνάγκην εὑρίσκεται µέσα εἰς τὸν κύκλον τῶν καθηκόντων καὶ τοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ τοῦ κ. νέου δημοῖτικοῦ µας συµ- βουλίου. ᾿Εἶναι ἤδη εὐχάριστον, ὅπως πληροφορούμεθα, ὅ- τι ἐπελήφθη τοῦ ζητήµα- τος ἡ Ἐπαρχιακὴ Ἐπιτρο- πὴ τοῦ ᾽᾿Ακέλ, τὴν ἐκδή- λωσιν τῶν ἀποφάσεων τοῦ ὁποίου ἀναμένομεν μὲ πο: λὺ ἐνδιαφἑρον. Ὅσοι ἐμε- λέτησαν τὸ ζήτημα ἀἄντι- λαμβάνονται τὴν μεγάλην σπουδαιότητα, ποὺ ἐνέχει διὰ τὴν πόλιν καὶ τὴν ἐ- παρχίαν µας. Γι’ αὐτὸ κά- θε ὥρα, ποὺ ἀφιεροῦται εἰς τὴν µελέτην καὶ ἆπο- κρυστάλλώσιν θετικῶν ἆ- ποφάσεων καὶ ἐνεργειῶν ἐπὶ τοῦ προκειµένου, θὰ ἔχῃ πολὺ εὐεργετικά ἀάπο- τελέσµατα διὰ τὴν πόλιν μας. .. ᾿Απὸ τὰ διαλαληθέντα «μεγάλα ἔργα» τῆς Δεκέ- λειας δὲν πρόκειται νὰ γίνῃ. τίποτε ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ μερικὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως διὰ. τοὺς Ἑβραίους λαθροµετανά στας, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἡ πό- λις µας δὲν θὰ ἔχῃ καμιὰν ὠφέλειαν. Τοὐναντίον θὰ ἐπιτείνῃ τὴν σημερινὴν ἆ- νυπόφορον ἀκρίβειαν τῶν εἰδῶν τροφίμων. ἝΑλλοτε κατὰ τὴν προ- πολεμικἠν ἐποχήν ἐγνώ- σθησαν διάφορα σχέδια λιμενικῶν βελτιώσεων τῆς Λάρνακος. Θὰ εἶναι ὁρ- θὸν παραλλήλως μὲ τὴν ἀξίώσιν διὰ διόρθώσιν ἤ θεραπείαν τῶν ἁἀμεσωτέ- ρων ἀναγκῶν τοῦ λιμένος νὰ τονισθῇ πρὸς τὴν Πυ- βἐρνησιν ὅτι εἶναι καιρὸς πλέον νὰ τεθοῦν εἰς τὸν δρόµον τῆς ἐκτελέσεως τὰ πολυποίκιλα «σχέδια» πε- ρἱ λιμενικῶν βελτιώσεων... Ας κινηθῶμεν, λοιπόν, τὸ ταχύτερον. Διότι ἀπὸ τὴν αἰσίαν ἔκβασιν τοῦ ζητήµατος ἐξαρτᾶται ἡ πρόοδος καὶ ἡ ζωὴ τῆς πόλεώς µας. Τὸ μέλλον καὶ ἡ ζωὴ τοῦ λαοῦ. Κ. ΣΙΑΚΑΛΛΗΣ Ἐργαστήριον ΑΝΤΗ Ώ γνωσιὸς ἐπιδιορθωτὴς ραδιατὲρ ”Αντης Οχανιάν, εἰ- δικευθεὶς ἐπὶ μακρὸν εἰς ἐρ- γοστάσια τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἤ- νοιξεν ἐργαστήριον ᾖἔπιδιορ- θώσεων ραδιατὲρ καὶ ὀξυγο- νοκολλήσεων ἐν Λευκωσίᾳ. Ἐπιδιορθώνονται καὶ ὀξυ- γονοκολλοῦιται ὅλα τὰ εἴδη ἐξαρτημάτων αὐτοκιι ήτων,µη: χανῶν κλπ. μὲ νεωτάτας µε- Βόδους καὶ τελευταίας τελει- οποιήσεως μηχανήματα. Ἐπισκεφθῆτέ µας διὰ συμφέρον σας. Αντης ᾿Οχανιὰν παραπλεύρως χανιοῦ ᾽Αλεξάνδρου, Λευκωσία τὸ «([οϊςε[αι» Παρισίων Οἶκος µόδας-- Οἶκος σχεδιαστῶν ΔΙΑ ΜΟΔΕΛΛΑ ΙΥΝΑΙΚεΙα ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΑ Αν ἐρωτήσετε οἰονδήποτε προσφάτως ἀφιχθέντα ἐξ Εὐρώπης θὰ σᾶς πῇ ὅτι µόνον µοδέλλα «ΟΠοἱςείαί» ἀντίκρυσε σὲ ὅλα τὰ καλά ἐμπορορραφεῖα εἰς ὅλας τὰς Εὐρωπαϊκὰς μεγαλουπόλεις, ΓΡΑΨΑΤΕ : Γενικὸν ἀντιπρόσωπον ᾿Ανατολῆς : Γ, Κυπραγόραν ΒΑΡΩΣΙΑ ΕΛΑΛΙΝΦΕΡΟΣ ἘἙκνεΟΣ ᾽Αθηναϊκὴ κχθονογραφία Τὸ ψητὸ --Οἱ ρώθωνες τῆς εὐγενοῦς ἡμῶν πλουτοκρατίας, μᾶς εἶπε ὁ Κλεόβουλος, ρουφῶ- σιν αὐτὰς τὰς ἡμέρας βαθέ- ως καὶ ἡδονικῶς τὸ ἐκλεκτό- τερον καὶ μµεθυστικώτερον ἆᾱ- ρωμα ὅπερ ἀπήλαυσαν ποιὲ εἰς τὴν ζωήν των. [καὶ γνωρί- ζετε, παμφίλτα- τοι, ἀπὸ πποῦ προέρχεται τὸ ἄρωμα τοῦτο -᾿Απὸ ποῦ, Κλεόβουλε: --Απὸ τὰς συμμαχικὰς.. ἁρ- βύλας καὶ κάλ- τσας, ἀπὸ τὰ µε- ταχειρισµένα ὁὃ- ποκάµισα, ἐσώ- βρακα καὶ τὰ λοιπὰ συµµα: χικἁἀ εἴδη. --καὶ ἄρωμα τὸ λὲς αὐτό: -Διά τὴν εὐγενὴ ἡμῶν πλουτοκρατίαν αὐτὸ ἐστὶ ἡ μυρωδιά τοῦ., ψητοῦ! Δι’ αὐτὸ τὸ εὐγεστότατο ψητὸν οἱ εὖ- γενεῖς ἡμῶν πλουτοκράται «ἐθνικόφρονες» ἀποθνήσκου- σιν καὶ κόπτανται διὰ τὴν «Δυτικὴν Δημοκρατίαν», Μ' ἐννοεῖτε --δ ἐννοοῦμε, --Τὸ συμμαχικὸν ὑλικὸν ἐ- στὶ ἡ ὑψηλοτέρα πατριωτικὴ ἐπιδίωξις τῶν εὐγενῶν ἡμῶν ὑπερπατριωτῶν ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν. Διότι µήπως καὶ αἱ εὐγενεῖς ἡμῶν γυναῖκες τῶν πλουτοκρατικῶν κύκλων δὲν Χρησιμοποιοῦσιν διὰ τὴν τεκνοποιῖαν των συμμαχικὸν ὑλικόν --Ἡ παροµοίωσή σου εἶνε πολὺ τολµηρὴ, Κλεόβουλε. -Διατὶ παρακαλᾶῶ ὑμᾶς «πΔιότι οἱ σύμμαχοι ἐκποι- οὖν µόνον μεταχειρισμένα εἴδη. --Καὶ µήπως αἱ ἡμῶν πλουτοκράτισαι δὲν εἶνει.. µεταχειρισµέναι ἀπὸ Ἰταλοὺς, Γερμονοὺς καὶ λοι- πούς --Δηλαδὴ γίνεται ἀνταλλα- γἡ εἰδῶν μεταχειρισμένων -Ἑπακριβῶς, παμφίλτατοι! Οἱ σύμμαχοι ἡμῶν μᾶς πω- λοῦσιν εἴδη, ποὺ τοὺς εἶνε πλέον ἄχρηστα. Καὶ τὸ εὐγε- γὲς ἡμῶν Τσαλδάρειον κρά- τος τοὺς ἔχει πωλήσει ἑγχώ- ρια εἴδη ποὺ τὰ θεωρεῖ ᾱ- χρηστα. -Καὶ ποιὰ εἶνε αὐτὰ τὰ ἐγχώρια εἴδη, ποὺ τὸ σηµερι- γὸ κράτος τὰ θεωρεῖ ἄχρηστα -Ἡ.. ἀνεξαρτησία καὶ ἡ ἐθνικὴ ἀξιοπρέπεια τῆς 'Ελ. λάδος παμφίλτατοι ! Π ΠΕΝΝΑ : ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ σὲ Λίγες’ μέρες : ΑΝΤΡΕΑ ΓΑΒΡΗ “ΤΖΙΗΛΑΛΗΜΛΤΑ”’ (σὲ Κυπριακὴ ντοπιολαλιὰ) Μιἁ ρωμαλέα ποιητικἡ συλ. λογὴ πλημμυρισμένη ἀπὸ τρυφερότητα, ἀνθρώπινο πόνο κι’ ἀγάπη. Ἐμβάσατε 2 σελ. στὀνποι- ητή, Μέγαρον Παπαδοπού- λου, καὶ θὰ ἔχετε τὸ ἀντί- τυπό σας. εὐγενεῖς χίσῃ εἰς τὰς 1.30 μ.μ. Ἰκιντζιῆ Τζιχὰν 126. 2 μ.μ. ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΙΣ. τρούλλα 126. Βατάσια 136, Φροὺ-φροὺ 128, Σταμποὺλ Διὰ τὴν νεολαίαν μας) Τὸ δρᾶμα τῶν μεταναστῶν Τὶ γράφει ἕνας Κύπριος ἀπὸ τὴν ᾽Αγγλίαν [Απὸ ἐπιστολὴν τὴν ὃ- ποίαν ἀπέστειλεν ἐκ Μάν- Ίσεστερ ὁ Κύπριος κ. Γιάν- νης Ψημολοφίτης πρὸς ἐν- ταῦθα φίλον του ἀναδημο- σιεύοµενά τὰ ἀκόλουθα χα- ρακτηριστικὰἁ ἁποσπάσμα- τα, ἐκ τῶν ὁποίωνκαταφαί(- νεται πλήρως ἡ ἁθλία μοῖ- ρα, ἡ ὁποία. ἀναμένει τοὺς Κυπρίους µετανάστας εἰς ᾽Αγγλίαν :] «Ἐπειδὴ ἔχεις μεγάλην µανίαν διὰ ᾿µετανάστευ- σιν εἰς τὴν ᾽Αγγλίαν θὰ σοῦ γράψω κατωτέρω ὁ- λίγα ἀπὸ τὴν ζωὴν τῶν Κυπρίων τῆς' ᾽Αγγλίας ἆᾱ- πὸ τὴν πλευρὰν ποὺ τὴν βλέπω ἐγώ. Ὑπάρχουν εἰς τὸ Μάν: Ίσεστερ περὶ τοὺς 1000Κυ- πρίους. Ὑπάρχουν ὅμως µόνον 4 Κυπριακὰ ἑστια- τόρια εἰς τὰ ὁποῖα ἐργά- ζονται περὶ τοὺς 30--ά40 Κύπριοι. Οἱ] περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ἄλλους δὲν ἕἔ- χουν τακτικἠν ἐργασίαν. Ἐργάζονται ὅλοι τους εἰς τὰ ὑπόγεια τῶν ἕἑστιατο- ρίων καὶ καθαρίζουν πιά- τα εἰς ὅλην των τὴν ζω- ήν. Εἶναι ἀδύνατον ὅμως νὰ ἀνθέξῃς αὐτὴν τὴν κα- τάστασιν καὶ εἰς τὸ τέλος .θά τὸ ρίξῃς ἔξω καὶ ἔτσι 5, κάποτε θὰ καταντήσῃς ἕ- νας ἀλήτης ἀπένταρος χω- ρὶς σπίτι καὶ χωρίς ροῦχα. Τὸ χειρότερο ἐδῶ ποὺ θὰ στερηθῇς εἶναι ἡ ἀναψυχὴ καὶ οἰφίλοι σου. Περπα- τᾷς µέσα στὸ δρόµο ποὺ περνοῦν χιλιάδες ἄνθρω- ποι ἀπὸ µπροστάσου χω- ρὶς νὰ σοῦ κάµνουν κα- μιὰ αἴσθηση. ᾿Αγνωστοι μεταξὺ ἀγνώστων. Θ᾽ ἁ ναζητήσῃς μιὰ ταβέρνα γιὰ νὰ πιῇς κάτι, ἀλλὰ θὰ εὔὕ- ρῃς µόνον τσάϊ καί σάν- τουϊτς... Ας μἠ μιλοῦμε διὰ τρό- Φιμα, ἱματισμὸν καὶ πρὸ παντὸς τσιγάρα, διότι εἷ- γαι γνωστὸν παντοῦ πό- σον ὑποφέρει ὁ πληθυ- σμὸς τῆς ᾽Αγγλίας: Ἐλ- πίζω νὰ παύσῃς νὰ ἔχῃς ἐκείνη τὴν σκουριασμένη ἰ- δέα τῆςμεταναστεύσεως..» Εἰδοποίησις ἰατροῦ 'Ο ἰατρὸς κ. Θουκῆς Ζαμ- παρλωῦκος, εἰδοποιεῖ ὅτι λό- γῳῷ ἀναχωρήσεως αὐτοῦ εἰς Ἐδιμβοῦργον διὰ περαιτέρω σπουδάς, τὸ Ἱατρεῖον του θὰ παραμείνῃ κλειστὸν μέχρις ἐπιστροφῆς του. Ὁ. Ἡ ἕκτη καὶ τελευταία συνάν τησις τῶν Φφθινοπω- ρινῶν ἱπποδρομιῶν θὰ λάβῃ χώραν τὴν προσεχῆ ΚΥ- ΡΙΑΚΗΝ 1 Δεκεμβρίου 1946. Ἡ πρώτη κούρσα θὰ ἀρ: Τὰ βάρη καὶ ἡ σειρὰ θὰ ἔχουν ὡς ἀκολούθως: 1.30 μ.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΑΞΙΣ. 5 1/2 Λήητιγκ Λαίητυ 141, Κόκκινος 138, Αρτιστ 134, Δά- λια 130, Φράϊαρς Μπὲλ 129, Κοσιὰλ 128, Πούσιοκ 127, φέρλογκς. 5 12 φέρλογκς. Φόρδὸ 140, 1286. Πα- 2.30 μ.μ. ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΙΣ. 7 φέρλογκς. Σκίππερ 138, Ὄλγα 136, Τοολιᾶς 130, Ροῦπελ 126, Ζέρβας 126. 3 μ.μ. ΠΕΜΠΤΗ ΤΑΞΙΣ, 4 12 Φφέρλογκς, ᾿Ακα- σία 140, Αἴας 138, ᾿Αραρὰτ 138, Μορκατοῦ 134, ᾽Αλ- κυών 134, Καταρράκτης 132, Εὔα 13», 130, Ρουκέττα 130, Σιάνι 130. 3.30 μ.μ. ΕΚΤΗ ΤΑΞΙΣ, 4 12 φέρλογκς, Σενκἀὰπ 140, ᾿Αϕροδίτη 136, Παρασκευούλλα 136, Ἰσλοῦ 130, Τσετὶν 130, ᾽Ακὶν 128, Σωσσὸν 126. 4 μ.μ. ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΑΞΙΣ. 5 12 Φφέρλογκς, Λόρ- δος Μόντυ 146, Αρμω 136, Δημητρούλλα 132, ᾿᾽Ατο- μικὴ Βόμβα 130, Σπιτφάϊαρ 130. ᾿Αθηαινίτης ο -.-- Ύμνος στὴν ὑπέροχη πίστη τῶν ἐξορέστων Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ γράφει ὁπὸ τὴν ἐξορία...... 46ΗΝ4Α1, Νοέμβριος. ᾽.1- πὸ γράµιµα τοῦ οτρατηγοῦ Σα- ράφη σὲ φιλικό του πρόσω- πο μεταφέρουμε τὰ ἀκόλουῦα σημεῖα ποὺ ἀναφέρονται στὴ ζωὴ τῶν ἑἐξορίστων: ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ { Ἱκαρίας) Ἱ-- 11-46 «ἠ]έσα στὴ ζωὴ ἔχει κα: }ένας στιγμὲς ποὺ πουράξου». Πιστεύω νὰ οὐῶ ἠ}ρήγορα καὶ νὰ ἑαγναποῦμε µμερικὰ πράγματα... Σπάρχει ὅμως ἕνας τρόπος γὰ βρεῖ κανένας ἕνα οὐσιαστικώτερο «έσο ἆπα- σχόλησης, ἕνα σκοπὸ εἴφενῆ ο ος 3 Ὁ γ ρα καὶ » ἀφοσιωύὺεῖ σ᾿ αὐτὸν ἄν τὸν πιστεύει ὑπότε ὑδὰ βρεῖ µέσα σ᾿ αὐτὸν τὸ σκο- πὸ τὴ δύναμη νὰ ξεπεράσει ὅλες τὶς ἀδυναμίες τῆς στιγ- μῆς... δὲ µισὴ ὥρα ἀπόσταση στὰ Ὀερμά λουτρά, ἔχουν φέ- ϱρει ἐξορίστους ἀπὸ ὅλα τὰ µέρη τῆς Γλλάδος, περὶ τοὺς 360 καὶ περιιένονται καὶ ἅλ- λοι. “Η δυστυχία τους εἶναι ἀφάνταστη. Τοόφιμα ῥἐἑλάχιστα, γιατὶ τὸ κράτος. δὲν «φρόντισε νὰ τοὺς στείλει οὔτε ἐκεῖνα ποὺ τὸ ἴδιο καθόρισε καὶ ἄν δὲν ἐπῆοχε ἡ πραγµατικὴ ἀλλη- Λεγγύη τοῦ Ἱκαριώτικοῦ λαοῦ, ποὺ ἀπὸ τὸ ὑστέρημά του προσφέρει, δὰ ὑπῆρχαν ἆρκε- τὰ Φύματα. Γυμνοί, σχεδὸν ξυπόλυτοι. χουν ὅμως ἕνα ς Νέος «Φύρερ» ἐν Γερμανία ΛΟΝΔΙΝΟΝ ὃς (8)-- 0Ο ἓν Μονάχῳ ἀνταποκριτὴς τοῦ Ἰέουτερ μεταδίδει τὴν ἐντυπωσιακὴν εἴδησιν ὅτι νέος «Φύρερ» ἐνεφανίσδη εἲς βαι- αρίαν. Τὸ ὄνομά του εἶναι ”Αλφρεὸ 4ῶριτῦς καὶ ἡγεῖται τοῦ κόμματος τῆς Οἴκονομι- κῆς ᾿Ανασυγκροτήσεως, τὸ ὅ- ποῖον ὑπὸ πολλὰς ἄπόιρις ὃ- πενδυμίζει τὸ Ναξικὸν κόμι- µα τοῦ «ἈΧἰτλερ. Οἳ ὁπαδοὶ του δεικνύουν τὴν ἰδίαν ἆφο- σίωσιν τὴν ὅὁποίαν ἐπεδεί. κνυον οἳ Ναξὶ πρὸς τὸν Κί- τλερ. ᾿Επὶ τοῦ παρόντος τὸ κόμμα ἀριδμεῖ ὃ µέλη εἲς τὴν βαυαρικὴν Συντακτική δυγέλευσιν. Ίὸ πρόγραµµα τοῦ νέου κόμματος συνίσταται γενι- κῶς εἷς τὴν διακήρυξιν ὅτι οἱ γόµοι καὶ αἳ σοβαραὶ ᾱ- ποφάσεις τῆς Κυβερνήσεως πρέπει νὰ ὑποβάλλωνται προ- ηγουμέγως εἷς δηµιοιήφισμα. “ο {ῶριτζ ὑποστηρίζει ὅτι εἰς τὰ συγήδη κοινοβούλια αἳ κυβερνήσεις λαμβάνουν σοβαράς ἀπφφάσεις, αἱ ὁποῖ- αι ὅπως εἶναι προϊὺν πλειο- υηφίας δυγαιιένης νὰ µετα- βληὺῇ καὶ ἀρνεῖαι Ότι αἳ ο , ς βουλαί, αἲ να ο πο ἔχλογας ἱκαναὶ νὰ ἀγαδεικγυσόμεναι εἶναι. γενιῶς ἀντιπροσωπεύουν τὰς ἀπόψεις τῶν ρηφοφόρων. Ο 4ῶριτξ ὅταν ὅμι]ῇ κά- ανει µεγάλας χειρογοµίας καὶ προσπαδεῖ νὰ ἀγέρχεται ἐπὶ τοῦ βήματος εἷς στιγιιὰς ἐν- ὑουσιασμοῦ. Τό κόμμια του διαθέτει : μεγάλα κεφάλαια, τὰ ὁποῖα εἶναι ἄγνωστον πό δεν προμηΨεύεται. ναι ἐκ πίσης συγνὰ καλῶς πληροφο- θημέχος , πρᾶγμα τὸ ὑποῖον δὲν ἐξηγεῖται ἐπίσης εὐκόλως. υπ | Ἓ .. Γραφεῖα τῶν ᾿᾽Απογευματινὴ Ἐφημερὶς | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Ζοη | ᾿Βπισκέψεις Αὔριον Φάῤῥατον «ορτὴν τοῦ 4. ἅγίας Ἀερόπης Φὲν δέχεται ἐπι- : ς ὰὲ. σκέψεις ἡ κα Μερόπη Γεύκρου 1ι- χαηλίδου. 5 Αφίξεις ᾿Αφίχδη ἐκ ἸΓαγκανίκας, ὅπου εἰογάζετο ὡς κυβεργητικὺς ἰατρὸς ὁ 7γωστὸς δεοματολόγος ἰατοὸς κ. Μαξ Χέρτζμαν. Φ ΄ Δναχωρήσεις ͵ ᾿ , ᾿Αγεχώσησε χὺὲς εἰς -᾿Αγγλίαν ὁ ἔγκοιτος ἰατρὸς κ. Θουκῆς Ζαμπαρ. λοῦκος. Θὰ παραμείνῃ ἐπὶ τρίµηνον εἷς ᾿Εδιμβοῦργον ὅπου δὰ παρακφ- λουθήσῃ εἰδικὰς διαλέξεις, αἱ ὅ- ποῖαι δὰ δέδωνται καθημερινῶς ὑπὸ .4γγλων: καῦη]γητῶν τῆς ἔατρι- κῆς ἐνώπιον ἰατρῶν ἓξ Αγγλίας καὶ ἔκ διαφόρων, χωρῶν. ---'Αγεχώρησεν εἰς Εελγικὸν ᾖό' χὠφη ς νιχκον ἆόγ- κον πρὸς συγάντησιν τοῦ πατρὸς καὶ ἀδελφᾳοῦ του ὃ κ. Λἴκος Κουρ- 9 ι ος , σάρης, ἀγειριὸς τοῦ ἐαπορορράπτου χ. Κώστα Λουοσάρη. πα. Δ δορταὶ ήμεοον εἷς τὰς 9 μ.μ. δὰ ἔοο- ο - ς .ι -- 3 - 3 ρ τασὺῇ ὑπὸ τῶν ἐνταῦθα Αρμενίων εἰς τὸ δέατρον Παπαδοπούλου 30η. ἐπέτειος τῆς ἐγκαδιδούσεῶς τῆς Σοβιετικῆς ᾽ Αρμενίας, . ἐΣύνταξις διδασκάλων Προκειμένου νὰ γίνῃ κοινὸν διά- ος ο ὸ Ὁ πι κ βήμα διὰ νὰ δοῦῇ ἐκ νέου ἡ εὖ- καιρία ἐκλογῆς μεταξὺ συντάξεως παὶ φιλοδωρήµατος, παρακαλοῦνται ὅσοι ἐκ τῶν διδασκάλων ἐζήτησαν Γκ επ ας φιλοδώρημα καὶ θέλουν ν᾿ ἀἆναδε- ὠρήσουν τὴν ἀπόφασίν των νὰ δη- λώσουν τοῦτο ποὺς τὸν κ. 4. 4. ς « ς ο. ς στραῖον, διευδυντὴν ἁστικῆς σχολῆς Κτήµατος, Εἰσφοραὶ α ε.-... Βἰσέφεραν ὑπὲρ τῶν ἀἁπόρων µα. δητριῶν τοῦ παρθεναγωγείου Φα- νερωμένης ἀνώνυμος δεσποινὶς 4, 3, αἱ µαθήτριαι : ᾿Ιουλία Μιχαη- : : : : λούδη 4. 1, Εὐδοκία Ἀαραλαμπί- ὅου, ᾿Αλέκα «Σκουφαρίδου, καὶ Στάλω Ἰ]οέρου ἀνὰ ὃ σελ. . «Οκ. Κώστας Οἰκονομίδης Ν ΄ στὸ «Νέον 4υρικὸν» ᾽᾿Ανεχώφησε γδὲς ἐξ 'Αθηνῶν - ι ο. καὶ φὔάνει τὴν ποοσεχῆ Κυριακὴν διὰ τοῦ ἀτμοπλοίου «Κορινθία» ὁ ο μμ. : , ἐκλεκτὸς ἠδοποιὸς αν Κώστας Οἱ- κονοµίδης, γνωστὸς εἰς τὸ ἆυπρι. ακὸν κοινὸν ἄπὸ τὸν Ὀίασον Λία: ορ ον, 8 νο ἁ Ῥωλίδου---᾿Αρώνη--- Χὸρν, διὰ νά ο 1κ : - : , ἀναλάβῃ τὴν καλλιτεχγικήν διεύδυν- σιν τοῦ ὑεάτρου «Νέον 4υρικόν», Λ]εταξὺ τῶν βιβλίων τὰ ὁποῖς παρελήφὕῦησαν τελευταίως ὑπὸ τῆς: Βιβλιοθήκης «Φανερωμένης, εὗρί- σκονται καὶ εἶδικὰ διὰ μηχανικούς, ἠλεκτροτεχγίτας καὶ ξυλουργούς. 4βααῇ «σπα Φβικπωκς φας. «μπας, μαι, Ωρα, ΙΦιιασοάαρ, Ὀσεπεσοᾶς ᾧραμακή, µεγάλο ὅπλο. Τὴν πίστη τους γιὰ τὸν δίκαιον ἀγῶνα τους. ᾿ΩΟργάνωσαν τὴ ζωή τους, {- παναν τσαγκάρικο,«θαφτάδικὀ κουρεῖο, πλυντήριο, Φοῦρνο, συσοίτιο καὶ ἔχουν μιὰ ἀλλη- λεγγύη ἀφάνταστη. Ἔκανα σύγκριση αὐτῶν μὲ μᾶς καὶ βρῆμα πὼς εἶναι πολὺ καλύ- τεροί µας, αὐτοὶ οἱ ἁπλοὶ ἄνθρωποι παρ᾽ ὅλη τὴ δυ- στυχία τους, τόοο τὴ δική τους ὅσο καὶ τὴν ἀκόμα εχει- ρότερὴ τῶν οἴἶκογενειῶν τους. 4ὲν μποοοῦκε νὰ τοὺς φὺά- σουμε. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Σ4ΡΑΦΗΣ δημ Δύμφωνα μὲ τηλεγθάφη- (κα τῶν ἐξορίστων ἀπὸ 11110 οἱ ἐξόριστοι ἐφψασαν τοὺς δι Χ καὶ σήµερα ἀαφαλῶς δάναι περισσότε- 0ο. Πρὸς πώλησιν ἡΠία «κρεβατοκάμαρα τοι καριόλα διπλῆ, ἑρμάρι, τουα: λέττα καὶ κοιιοτίνο ὅλα ἀπὸ παρυδιά. ᾽᾿Επίσης µία Χαθιό: λα μονὴ ἀπὸ καρυδιὰ »αδὼς καὶ καριολοῦ μὲ κάγκελα. Ὅλα ἐντελῶς καιχούργια. Πληροφορίαι: Μάρῦδαν Ν. Ψύλλα Αγ. Ίριάδος 3 ἢ Ονησίλου ὢ4 Παρώσια. ΩΛΟΥΒΜΤΑΙ οἰκόπεδα ἔναν' ῃιιι τῶν κτημάτων Χατζηκυ. ριάκου. Πληροφορίαι εἰς το καφεκοπτεῖον τοῦ κ. Τάκη Πόλλα, ἐντὸς τοῦ χανιοῦ Α: λεξάνδρου, ἔναντι Αγίας 20: φίας. Ὑπεύθυνος : Θ. Παπαδόπουλος | Ἐργάτες-- Ὑπάλληλοι---Διαγοούμενοι Ἐγγραφῆτε συνδρομητὲς στὰ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΝΕΛ” 12θήμερο περιοδικὸ τῆς Π.Ε.Ο. ο ποστηρίξετε φανατικὰ τὸ ἕωντανὸ ὀογανο τοῦ λαοῦ µας. Ἐτησία συνδρομή: 14]- Εξάμηνη 3 τ]- Τρίµηνη 5]4 1)2 | ᾿Αποτείνεσθε στὰ Γραφεῖα τῆς Π.Ε.Ο. Τ.Κ. 185 ἢ σιά Ἐπαρχιακῶν Συντεχνιακῶν Ενώσεων. Τύποις : «ΚΟΣΜΟΣΣ Λευκώσία ζοοααασαώροὶ πι 8 , : , : ποοιόλου ᾿γδρέα καὶ .Ἱευτέραν τῆς τ Βιβλιοθήκη Φανερωμένης . 3 β “ ο μ ασππιαικκοκωκαπαακαπωαιπιασωσος Λιευθυντὴς--- Ιδιοκτήτης ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Φως, Ἔτος ον, ᾿Αριθη. Φύλλου: 29 Τιμὴ φύλλου 1 γρόσι, ---υ ς Αριθμ. τηλεφώνου 632 Λευκωώσία-- ύπρευ τὴν ἐλευθδερίαν του. όν, ὅλους τούς Κυπρίους, νους, οἳ ὁσοῖοι ς ο δηµαρχεύων 4ευπωσίας κ. ἆζ. Μιχαηλίδης λεῖ διὰ τῆς προκηρύξεώς του εἰς τὸ συλλαλητήριον κόμμα” τα, δὲν καλεῖ δεξιοὺς ἤ ἀριστεροὺς, ὠργανωμένους ἤ ἄνορ- γανώτους, οὐδετέρους ἤ χρωματισµένους. Καλεῖ ὅλον τὸν λα- : τοὺς κοινὴ τραγικὴ μοῖρα, ᾗ μοῖρα τοῦ ὑποδούλου σοὺ ζῇ ἐπὶ γενεὰς γενεῶν μὲ τὸν ἄσβεστον πόδον τῆς ἐλευδερίας. Ὁ λαὸς δὰ κλείσῃ τὰ ὦτα εἰς τὰς βραχνὰς ὑλακὰς µε- θικῶν κακῶν Κυπρίων, τυφλῶν καὶ κλίκας καταχδονίων, οἳ διοῖοι προτρέπουν αὐτὸν ὅπως μὴ παραστῇ εἰς τὸ συλλαλητήριον. Τὶ ἐπιδιώκουν οἳ ἐνσυνεί- δητοι οὗτοι σπροδόται Τίποτε ἄλλο παρὰ νὰ ἀποτύχῃ συλλαλητήριον διὰ νὰ δώσουν οὕτω ἐπιχειρήματα « τὰ χρειάζονται διὰ νὰ παραστήσουν Κυπριακὸν λαὸν ὡς μὴ ἐνδιαφερόμενον καὶ ἐθνικὸν ἀγῶνα καὶ τὸν ἀγῶνα ποὺ διεξάγει ἤ Πρεσβεία του. Μήτεως δὲν εἶναι οἳ ἔδιοι ψευδοέλληνες, οἳ ὁαποῖοι ρύσσουν ὅτι οἳ ᾿Εδνικοὶ Ἡρεσβευταὲ µας δνικὴν µετεκπαίδευσιν Ἱήπως δὲν εἶναι οἳ ἴδιοι κὕσπριοι, οὗ ὁποῖοι ζητοῦν ἄμεσον ἐπιατροφὴν τῆς Πρεσβεί- ας διὰ νὰ λύσῃ...τὸ ᾿Αρχιεπισκοπικόν ᾽Αλλ᾽ ὃ λαὸς ἐγνώρισε πιλέον τοὺς σκοποὺς τῶν ὀλίγων τούτῶων καταχδονίων. Καὶ ὅταν μεδαύριον αἳ πυκναὶ λαϊ- καὶ φάλαγγες δὰ πσιλημμυρέξουν τὴν πλατείαν Ιεταξᾶ, οἱ καταχθόνιοι δὰ κρυβοῦν μὲ παγωµένην ψυχὴν εἰς τὰ σκο: τεινὰ των ἄντρα διὰ νὰ σοφισὺοῦν νέας μεθόδους στρὸς ᾱἅ- γθαν καὶ σταρασιλάνησιν εὐσείστων. ᾿Εμσιρὸς ὅλοι εἲς τὸ συλλαλητήριον τῆς Κυριακῆς! ᾿Εκεῖ . αμ ο ὰ - ο 9 Απογενικατινη εφημερὶς ΓΡΑΦΕΙΟΝ : ἳ «Οδὸς Λιπέρτη ἀριθμ. 7 καὶ 8 ρ πο 1, αλλα λν κ αακλκα κ λα. ε.α κα κα κακκκ ασ καν κα κα σα κα σα σλα σα αχ. ο απΕΦΕ Καπ σης α . :ΛΕΝ ΘΑ ΥΠΛΡΧΟΥΝ ΚΟΜΜΑΤΑ ϐ ΑΛΛ᾽ Η ΣΚΛΛΒΩΜΕΝΗ ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ . «Ζητοῦμεν ἀπὸ ὅλους ὅπως φανοῦν ἀντάξιοι τῶν στιγ- μῶν, τὰς ὁποίας διερχόμείλα καὶ ὑπεράνω παντὸς τικοῦ ὃἢ υτολιτικοῦ ὑσολογισμοῦ υἐοθετήσουν τὸ συλλαλητή ϱιον καὶ παρευρεθοῦν εἰς τοῦτο». , Καὶ ὅ πατριωτικὸς Ελληνικὸς Κυπριακὸς λαὸς δὰ ᾱ- κούση τὴν φωνὴν τῆς παρατάξεως καὶ ὑλὰ διαδηλώσῃ διὰ τοῦ ὄγκου του εἰς συ]λαλητήριον ὅτι ἕσταται ὄπισίδεν τῆς ᾿Εδνικῆς Πρεσβεί- ας του, ἀκατάβλητος εἲς τὴν θέλησέν του ὅπως ἀποκτήσῃ κομμα- ᾿Εθνικῆς «Συνεργασίας τὸ μεθαυριανὸν δὲν κα- ὁποίους συνδέει ἢἡ ἰδία . . ο, ἀσυνειδήτων ὀργάνων τὸ ος ο εἰς ἐκεί- τόν στολὺ διὰ τὸν διακη- χρειάζονται ἑ- ψευδο- δὲν θὰ ὑπάρχουν κόμματα. Θὰ ὑπάρχή µόνον ἡ σκλαβω- µένη ψυχὴ τῆς Εύπρου. ο ....... Ι -πσοτρεστοσ-τσσοτοτ σποτ σποτ πτωστττα 3 ΠΕΡΙΤΚΟΠΙΟΝ Ἡ το ΙΝΝΝΤΙΝΝ ΕΠΗ Νέον πλῆγμα κατέφερε κατά τοῦ σπτωχοῦ λαοῦ ὁ κομματιζό- µενος πρόεδρος τῆς σχολικῆς ἓ- φορείας Δευκωσίας κ. Θ. δέρ- βης καὶ οἳ λοιποὶ συνάδελφοί του ἐν διορισμῷ.Ηὔξησε σηµαν: τικῶς τὰ εἰσιτήρια τῶν µαθη- τῶν, εἰς τρόπον ὥστε νὰ καδί- σταται σπροβληματικὴ ἡ φοίτη- σις τῶν ἀπορωτέρων ἐξ αὐτῶν. Καὶ ὄχι µόνον τοῦτο, ἀλλὰ ἕ- φήρµοσε καὶ πάλιν τὴν πθοσ' φιλῆ του µέθοδον τοῦ κοµ- ματισμοῦ. ᾿Ἐπέβαλεν εἰσιτήρια χαμηλότερα εἰς εὐπόρους ' ἡ: µετέρους᾽᾽ καὶ Ὀὑψηλότερα εἰς στωχοὺς βιοταλαιστάς, οἵτινες ὅμως εἶναι ἀντίπαλοί του ἢ ἆ- πλῶς δὲν ὑπακούουν εἷς τὰς κομματικὰς ἐπιταγάς του, Ε- χοµεν Όπ) ὄψιν µας συγκεκθι- µένας σεερισετώσεις, αἳ ὁποῖαι καταδεικνύουν πέραν «πάσης ἀμφιβολίας τὴν μανιώδη τάσιν πρὸς κπομματικὴν ἐκδίκησιν τοῦ διωρισµένου κὺρ σροέδρου. »]δοὺ ποῖος φέρει τὸν κοµ- ματισμὸν εἲς τὰ σχολεῖα. ᾿']δοὺ ποῖος Χχρησιμοποιεῖ την ᾖσαι δείαν µας ὥς κομματικὸν Όὕσο- πόδιον : “Ο ἀρχηγὸς τοῦ Εὲκ μ. Θ. Δέρβης, ὁ ὁποῖος ἐλσεί- ξει ὅτι μὲ τοιαύτας μεθόδους ὑλὰ ἀναστήσῃ τοὺς...νεκρούς { ΦΊΥΣΕ ΚΛΙ ΠΕΡΑΣΕΙ! ὌὌργανον τῆς μαύρης ἀν τιδράσεως σωνιστᾷ εἰς τον λαὸν νἀ μὴ συμμετάσχῃ εἰς τὸ ἐθνικὸν συλλαλητήριον ἆλ- λὰ νὰ «δῇ καὶ νὰ περάσῃ». Ὁ Κυπριακὲς λαὸς θά ἆ- ποδείξῃ μεθαύριον κατα πο” σον ἀκολουθεῖ τοιαύτας αν τεθνικὰς συµβουλάς.Διότι δὲν «θὰ δῇ καὶ θὰ περάσῃ», ἆλ- λὰ θὰ διαδηλώσῃ μὲ ἐπιβλη: τικὸν ὄγκον τα αἰσθήματα του, τὴν αὐτὴν ὥραν κοθ ἣν θἀ διαδηλώνη τὴν ἀλληλεγ' γύην του καὶ ὁ ἀδελφὸς Ελ- ληνικὸς λαός. Κάθε Κύπριος, πάσης ἴδεο- λογίας καὶ παρατάξεως -αἲ σθάνεται τέσην ἀηδίαν από τοιαύτας προϊίροπάς, ὧὠστξ ὅταν τὰς διαβάζῃ τυπωµένας µία καὶ µόνον φρᾶσ.ς ἔρχεται εἰς τὸ στόμα του: Φτῦσε καὶ πέρασε. Καὶ ἀληθῶς Φτύνει καὶ περνά... ΕΠΙ ΤΟΩΝ.ΕΠΑΛΞΕΩΝ Ιδοὺ καὶ εἷς Ἕλλην ΄βου λευτὴς ὃστις ἔπεσεν...επὶ των ἐπάλξεων. Πρόκεϊται διὰ τὸν λαϊκὸν Βουλευτὴν Θέσσαλο- νίκης Δαρβέλην. Οὗτος κατὰ τὴν τελευταίαν συνεδρίαν τῆς Βουλῆς ἠγέρθη καὶ ἐξε- φώνησε ξριμύτατον λόγον κα τὰ τῆς ἄρ στερας, εἰσηγηθείς διά σιεντορείας φωνής την ἄμεσον καὶ πλήρη ἐξολόθρευ: σιν αὐτῆς. Εὐλύς ὅμως ὡς οὗτος ἐξαπέλυσε τούς κεραυ- νούς του, προσεβλήθη ὑπὸ συγκοπῆς τῆς καρδίας καὶ παρέδωσε τὸ πνεῦμα. Ατυχε Δαρβέλη! Σὲ ἔφαγε τὸ «ἄχτι» σου καὶ δὲν ἐπέ- ζησες διὰ νὰ δρέψης τοὺς καρποὺς τῶν κόπων σου. Αλλ”. εἴθισται νὰ λέγωμεν: «Ο ἀποθανὼν δεδικαίωται». Γαῖαν λοιπὸν ἔχε ἐλαφρὰν δημοκρατικοφάγε Δαρβέλη. ΕΝ ΚΡΥΠΤΟ ΠΑΡΑΒΥΣΤΩ Μᾶς γράφουν ἀπὸ ἀιύοιος : Αύοιε 4ιευδυντά, Εἰς τὸ χωρίον µας πρόκειται νὰ ἀνεγεοῦῇ ἐπὶ τέλους ἡ νέα ἔκκλη: σία, Εὐρέδη, λοιπόν, εὔλογον »ὰ ζη- τηθοῦν διὰ τοῦ τύπου προσφοραί. «Ε] σχετική ὅμως εἰδοποίῆσις ἔδη- µοσιεύθη µόνον µίαν φορὰν καὶ αἲ- τὴν εἰς τὸ ἔντυπον τῶν κελλίων τῆς ἸΓήτροπόλεως Ἀεουνείας. ν τῷ μεταξὺ ἡ ἡμερομηνία λή- Έρως τῶν ποοσᾳορῶν» πλησιάζει νὰ λήξ], χωοὶς ὅμως νὰ καταφὺάσῃ εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἐπιτροπὴν τοῦ χωρίου ας ἔστω καὶ µία προσ’ φουσα. Α[ήπως οἳ διάφοροι εἶναι πγιγμένοι οτὲς δουλειὲς Ἡ ἄ ραγε κανεὶς ἓξ αὐτῶν δὲν συγέτε- σε νὰ ἴδῃ τὸ [ολυκάοπειον ἔντυ- πον Διατὶ ὅμως νἀ πὴ δημοσιευῦ ῇ ᾗ σχετικὴ εἰδοτιοίὴσις καὶ εἰς 7νω- οτὰς ἐφημεοίδας ἀγεγνωθισμένης κυκλοφορίας 4θαγε τὰ κελλία ἕ- ος ' ς μα χουν 0γου» γα Τ1)9:]σουγ το ποαγα μυστικόν τὸ χωκίον ἐωγολάβοι μετὰ τιµῆς Κάτοικοι Διορίου ΚΑΡΑΙΑ ΥΠΟ ΤΑΦΟΝ Ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου μιᾶς Κυπριακῆς πόλεως πα ρουσιάσθη εἷς Οθωμανός, ὁ- πωροπώλης τὸ ἔπαγγελμα, κατηγορούμενος ὅτι ἄνευ ᾱ- δείας τοῦ Ἐβκάφ, κατώκει κάτωώ ἀπὸ τὸν όλον ἑνὸς µνήµατος τοῦ παλαιοῦ νεκρο: ταφείου. ᾿ 1ὸ Δικαστήριον, ἐφαρμόζον τὸ γράµµα τοῦ νόµου, διέτα” ἒε τὸν λαθραῖον σύνοικον τῶν νεκρῶν νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν θολωτήὴν κατοικίαν του. ᾽Ασφαλῶς ὅμως ὁ ἀτυχῆὴς Ὀθωμανὸς, ἐὰν ἐγνώριζεν ὁ- λίγον Σαίξπηρ θὰ διηρωτᾶτο: Νά ἑῇ κανεὶς ἤ νὰ μὴ ζῇ Αν καὶ δι αὐτὸν ἐδόθη ἤδη ἡ ἀπάντησις. Διότι χάρις εἰς τὴν ἔλλειψιν στέγης τὸ νά ζῇ μετοξὺ τῶν ζώντων του εἶναι ἀδύνατον, ᾿Επίσης ὅμως δι’ αὐτὸν ἀπεδείχθη ὅτι εἶναι ἀδύνσοτον καὶ τὸ νά μὴ ζῃ, καθ’ ὅσον ἡ παρουσία του ἔγινεν ἀνεπιθύμητος και εἰς τοὺς μὴ ζώντας. ΝΑ ΦΥΓΗ Ἡ ΝΑ ΜΗ ΦΥΓΗ Μενάλη συζήτησις και «πα: τιρντὶ». εἰς τὴν τελευταίαν συνεδρίαν τῆς Ἑλληνικῆς Βου- λᾶς, γύρω ἀπὸ τὴν ἀναχώ: ρῃσιν ἤ μὴ τοῦ κ. [σαλδάρη. Ἀνένδοτος ὁ πρῶτος, ἀμετά: Ὢ α3 πανρυςλδυὴ ΙΙ ΤΝ ΛΙ ΠΗΝΤΙΝΕ ΙΙΙ η] Δυσαρέσκεια τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ κης πολιτικῆς τῆς Κυβερνήσεως -- Δ λέωώς καὶ τοῦ Γονατᾶ μετὰ τοῦ ΑΘΗΝΑΙ 99 (Ρ.)---Οἱ ἔνταῦθα πολιτικοὶ κύκλοι λωὺδῇ συνιόµως νέα Κυβερνητικὴ κρίσις ἕν “Ελλάδι. Τὰς προβλέψεις των ταύτας στηρίξουν ἐπὶ τῶν ἑξῆς τεσσάρων Λόγων: 1) τῆς ὑφισταμένης διαφωνίας μεταξὺ Τσαλδάρη, 3) τής διαφωνίας βερνήσεως Τσαλδάρη μετὰ τῶν ξένων οἰκονομικῶν ἐμπειρογνωμόνων, «3) τῆς δια- φωνίας τοῦ κ. Ἰσαλδάρη μετὰ τῶν ἡγετῶν τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ μερικῶν ἀκό- τοῦ Βασιλέως καὶ τοῦ πρωθυπουργοῦ κ. µη σιολιτικῶν τῆς Ευβερνητικῆς παρατάξεως, ἰδίως δὲ δυσαρεσκείας ἥτις ἐπικρατεῖ εἷς τὰς τάξεις τῶν 'Ελληνικῶν σιρατευµάτων Λόγῳ Ιτῆς ἁπολουδουμένης ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως Τσαλδάρη ἐσωτερικῆς πολιτικῆς. Οἳἵ ἴδιοι κύκλοι ἀναφέρουν ὅτι ἡ Κυβερνητικὴ κρίσις δὰ ἐξέσσπα κατὰ τὸ τέ- λος τῆς σιαρ. ἑβδομάδος ἀλλ ἀπεφεύχὺδη προσωριγῶς Άγγλου ΙΠοεσβευτοῦ. 39 Νοεμδρίου χο ΝΙ Τμ ΗΡΙΓΗΙ ΝΙΛ] Ν ή στ ΩΡΑ 98 Τ.Μ. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν.ΥΟΡΝΗ 29 (Ρ.).--τό Συμβούλιον λείας θὰ ἐπανεξειάσῃ οή αερον τὰς αἰτήσεις ῄ . 1 4 Ασφα- τῆς Αλβανίας, Μογγολίας, 'Ὑπεριορδανίας, Ἰρλανδίας καὶ Πορτογγαλλίας ὅπως Ὑίνουν μέλη τῆς Ο.Η.Ε. ΤΗΡΗΕΣ , Σ1ΛΙΝΝ. ΕΙΜΗΝΙΝΙΚΗΣ ΜΜΣΙΙΚΡΠΤΗΣΕῇΣ Πμ1 9) ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 (Ρ.)--Ἐδημοσι- εύθη χθὲς τὸ νέον τετραετὲς σχέδιον βιομηχανικῆς ἀνασυγ- κροτήσεως τῆς Γαλλίας. Τοῦ- το προβλέπει Ἰ) τὴν ἀπορρό- φησιν ὑπὸ τῆς βιοµηχανιας ἑνὸς ἑκατομμυρίου ἔπιπρο- σθέτων ἐργατῶν, 2) σηµαντι- κὴν ἐπέκτασιν τῆς βαρείας βιομηχανίας καὶ 3) οἱ νέαι ἐρ: γάται θὰ ἐξευρεθῦον κατὰ τὸ πλεῖστον ἀπὸ τὴν µετανάστευ- σιν. Τὸ σχέδιον θὰ ἀπαιτήσῃ δαπάνην 200 δισεκατορµυρἰων φράγκων. Σχετικὴ ἔκθεσις τονίζει ὅτι ἐὰν δὲν ἀναχαιτισθῃ ἡ στα: θερὰ αὔξησις τῶν τιμῶν καὶ δὲν ἰσοσκελισθῇ κατὰ τὸ 1947 ὁ προὔπολογισμός, ἡ ἀκάρ: ρωσις τῆς Γαλλίας θὰ κατα- στῇ ἀδύνατος. “Ο πρωθυπουργὲς κ. Μπιτὼ ἐδήλωσεν ὅτι πρέπει νὰ λη- φθοῦν ἀμέσως µέτρα πρὸς σταθεροποίησιν τῶν :τιμῶν. ΠήΝ ΛΙ κατὰ τῆς ἐσωτερι- ιαφωνία τοῦ Βασι- κ. Τσαλδάρη πιροβλέσουν ὅτι δὰ ἔκδη- Κυ- τῆς τοῦ κ. Γονατᾶ καὶ 4) τῆς χάρις εἰς ἐπέμβασιν τοῦ ΜΙΝΙ ΕΙ ΤΙΝ 1 | ΙΕ ΤΠ [ΗΙΝΙ ΙΙΙ ΗἩ ᾽Αγγλία ὑποστηρίζει θερμῶς τὰς ρώσσικᾶς προτάσεις Ν. ΥΟΡΚΗ 29 (Ρ.)--'Ἡ πολιτικὴ ᾿Ἐπιτροπὴ τῆς Ο.Η.Ε. ἐσυνέχισε ψὲς τὴν συζήτησιν τοῦ ζητήματος τοῦ ἀφοπλισμοῦ. 'Ὁ κ. Μολοτὠφ ἐδήλωσεν ὅτι ὁ συ- ναγωνισμὸς εἰς τοὺς ἐξοπλισμοὺς ἔχει ἤδη ἀρχίσῃ καὶ ἐπρότεινεν ὅπως ἁἀπαγορευθῇῃ ἡ πολεμικὴ χρῆσις τῆς ἀτομικῆς ἐνεργείας καὶ ὅπως πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον ἐφαρμοσθῇ σύστηµα παγκοσμίου ἐποπτείας. 'Ο Αγ γλος ἀντιπρόσώπος ὑπεστήριξε θερμῶς τὰς Ρωσσικὰς προτάσεις. 'Οἱ ἀντιπρόσωποι τοῦ Καναδᾶ καὶ τῆς Αὐστραλίας ἐπίσης ὑπεστήριξαν αὐτάς. ὍὉ κ. Μολοτὼφ ἐπρότεινε περαιτέρω ὅπως διορισθῇ ἐπι- τροπὴ ἥτις νὰ ἐλέγχη τὴν ἐφαρμογὴν τῶν ἀποφάσεων τοῦ Συµβουλίου ᾿Ασφαλείας ἐπὶ τῆς ἐλαττώσεως τῶν ἐἔξοπλι- σμῶν, καὶ δευτέρα ἐπιτροπὴ ἥτις νὰ ἐλέγχῃ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς ἀποφάσεως ἐν σχέσει μὲ τὴν ἀπαγόρευσιν τῆς στρατι- ωτικῆς χοήσεως τῆς ἀτομικῆς ἐνεργείας. Ὑποστηρίζων τὴν πρότασίν του ὅπως τεδῇ τέρμα εἰς τὸν ἐξοπλιστικὸν συνα: γωνισμὸν ὁ κ. Μολοτώφ ἐδήλωσε : «Ὁ δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ἔπρεπε νὰ μᾶς πείσῃ ὅτι εἶνε ἀνάγκη νά λάβωμεν τώρα σοβαρὰ µέτρα διὰ νὰ ἀποφύγωμεν ἄλλον παρόµοιον πόλεμοι», ᾿ Ὁ Αγγλος ἀντιπρόσωπος ὁ εστήριξε τὴν πρότασιν πε- ρἱ γενικῆς ἐλαττώσεως τῶν ἐξοπλισμῶν καὶ ἐτόνισε: «Αἱ προσπάθείαι δι’ ἀφοπλισμὸν κατὰ τὸ διάστηµα μεταξὺ τοῦ πρώτου καὶ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου ἀπέτυχον διότι δὲν ὑπῆρχεν ἀποτελεσματικὸν σύστηµα ἐποπτείας καὶ συλ- λογικῆς ἀσφαλείας». ΜΛΗΛΙΙΕΙΤΤΗΝΙΗΡΙΙΙΝΙΝΗ ΤΡΙ ΕΙΔΗ ΤΙ ΞΕΝΜΙΧΕΗΙΤΙ ΤΗ ι ΜΙΕΗΝ Υπόμνημα τῶν Εβραίων κομμουνιστῶν πρὸς τὴν ᾿Ὀργάνωσιν 'Ηνωμ. ἘΕθνῶν Ν. ΥΟΡΚΗ 29 (Ρ')--Θμάδες Εβραίων προέ- βησαν χθές εἰς διαδηλώσεις ἔξωθεν τοῦ ξενοδοχείου τοῦ κ. Λπέβιν εἰς Μ. 'Ὑόρκην καὶ ἐκραύγαζον: «Νὰ φύγουν οἱ Αγγλοι ἀπὸ τὴν Παλαιστίνην». Τὸ 'Εβραϊκὸν Κομμουνιστικὸν κόµµα τῆς Παλαι: στίνης ἀπέστειλε ψὲς ὑπόμνημα πρὸς τὴν Ο.Η.Ε. διὰ τοῦ ὁποίου ζητεῖ τὴν ἐγκαθίδρυσιν Εβραιοαραβικοῦ Κράτους ἐν Παλαιστίνῃ. Ζητεῖ ἐπίσης ὅπως ἀκυρωθῇ ἡ ᾽Αγγλικὴ ἐντολὴ καὶ ἀποχωρήσουν ἀμέσως ἐκ Πα- λαιστίνης τὰ ἀγγλικὰ στρατεύµατα. Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΕΙΨΙΑΣ ΦΡΑΓΕΚΦΟΥΡΤΗ 29 [Ρ.].---ο ἀρχηγὸς τῶν Σοβιετικῶν δι: νάµεων κατοχῆς ἐν Γερμανία στρατάρχης Βασίλης Σοκο λόφσκυ ὥρισεν ὣς ἡμέραν ἐ- νάρξεως τῆς ἑσρινῆς ἐκθέσε: ως τῆς Λειψίας τὴν 4ην Μαρ: τίου. Ἡ ἔκθεσις θὰ διαρκέσῃ µέχρι τῆς Όης Μαρτίου. Λὕτη προ τοῦ πολέμου ἦτο µία τῶν μεγαλυτέρων τοῦ κόσμου. ΜΙΙΣ ΜΗΜΟΚΕΙΠΗΣ ΤΙΣ ΕΡΙΙΡΙΣ ΙΒ «ΜΙΛΟΙ» ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 (Ρ)--Ο ἐν Ἰκύπρῳ ἀνταποκριτὴῆς ἀγγλι- κῆς ἐφημερίδος μεταδίδει τὰ ἑξῆς χαρακτηριστικἁ διὰ τοὺς 'Εβραίους τοὺς κρατουμένους εἷς τὸ στρατόπεδον ΚΜαραό- λου: «Οἱ πλεῖστοι τούτων εἶνε γέοι, δὲν δεικνύουν ὅμως οὐ: δεµίαν διάθεσιν συνεργασίας μετὰ τῶν ἀγγλικῶν ἀρχῶν τῶν ἐπιφορτισμένων μὲ τὴν σωντήρησιν τοῦ στρατοπέδου. (Π ἐκδηλουμένη κυρίως ὑπ' αὐτῶν τάσις εἶνε να παρου- σιασθοῦν ὡς «μάρτυρες». Πρ:- σπαθοῦν νὰ καταστρέψουν πᾶν διδόµενον εἰς αὐτούς ἐρ:- γαλεῖον καὶ νὰ δείξουν ὅτι αἱ ταλαιπωρίαι των ὀφείλον- ται εἰς τοὺς Αγγλους». πειστοι οἱ φίλοι του καὶ ἡ μετ αὐτοῦ συνεργαζοµένη ἀν- τιπολίτευσις, ἤτοι τὸ ντουέτ- το Καιελλοπούλου καὶ Πα: πανδρέου. Οὕτω ἠκούσθη εἰς τὴν Βουλὴν ἡ ἀκόλουθος ἔμ- µετρος στιχοµυθία : Παπανδρέου: ο Φεύγεις καὶ μ᾿άφήνεις φῶς µου τώρα ποὺ ἔβαλες φωτιά... Τσαλδάρης: Μἡὴν κλαῖς γλυκὰ Μαριώ γρήγορα θὰ ξαναρθᾶὸ Κανελλόπουλος: Μῆ φύγεις, ποὺ θὰ πᾶς: Μόνους ἄν μᾶς ἀφήσεις τὶ θά ΟΜΑΔΕΣ ΑΚΕΛ Σήμεοον καὶ ὥοαν { µ.μ. συνἐο: ΣΝΕΙΙΜΗΙΙ Νἱ ΙΜΙΝΙΙ ΕΣ ΙΗΙΝ ΙΙΙ ΜΤΙΞΙ ΙΗΙΤ. ΠΡΛΤΗΙ ΚΙ ΠΛΝΗΤΙΙΙ Ὁμάδες τῆςδεξιᾶς ἐπυρπόλησαν τὸΞ ηροχῶρι ΑΘΗΝΑΙ 39 (Ρ).--Αΐ 'Ελληνικαὶ Κυβερνητικαί δυνάµεις ἰσχυρίξονναι ὅτι κατόπιν διηµέρον! µάχης ἑἐ- νίκησαν τούς ἐπαναστάτας πέριξ. τῶν χωρίων Μάνδαλα καὶ λαὔῦρον, 10Ο µίλια β.α τῶν Γιανιτσῶν εἷς τὴν ὃ. ἹΜακεδονίαν. Οἳ ἐπαναστάται ἀναφέρεται ὅτι ἀπεσύρ- Όησαν πρὸς τὰ ὄρη Παἴκος. ΕἘφονεύδησαν 135 ἁστυ- νομικοὶ καὶ εἷς ἀξιωματικός. Έτεροι 13 στρατιῶται ἐτραυματίσθησαν καὶ ὃ ἄλλοι ἐξηφανίσθησαν. «Αἱ ἆ- πώλειαι τῶν ἐπαναστατῶν πισἰεύεται ὅτι εἶνε 17 νε- κροὶ παὶ πληγωμένοι. Οἱ δημοκρατικοὶ καὶ κομμουνιστικοὶ κύκλοι πα ρεπονήθησαν πρὸς τὸν κ. Τσαλδάρην ὅτι «ἔνοπλοι ὁ- µάδες τῆς δεξιᾶς» ἐπέδραμον κατὰ τοῦ χωρίου Έη: ροχῶρι εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Μιλκὶς, καὶ ἀφοῦ ἐχώρι- σαν τὸν πληθυσμὸν εἰς μικρὰς ὁμάδας ἤνοιξαν πῦρ καὶ ἐδολοφόνησαν ὅλας τὰς γυναῖκας ἀκολούθῶς δὲ ἐπυρπόλησαν τὰς οἰκίας μὲ τοὺς ἐνοίκους ἐντὸς αὖ- τῶν. 'Ο ὑπουργὸς τῶν στρατιωτικῶν κ. Δραγούμης ὅστις ἐπέστρεψεν ἐκ περιοδείας του ἀνὰ τὴν Μακε- δονίαν ἐχαρακτήρισε τὰ γεγονότα τοῦ Ξηροχωρίου ὡς «ζήτημα ἀνιαποδόσεως». 'Ἡ Κυβέρνησις ἐνισχύει τὰ µέτρα ἐναντίον ὅλων οἱ ὁποῖοι καταφεύγουν εἰς τὴν βίαν, ἄνευ διακρίσεως. [ΗΝ ΚΜΙΜΙΝΙ η ΜΠΠΙ Κηρύσσεται ἐκστρατεία παθητικῆς ἀν- τιστάσεως καὶ ἐνόπλων διαδηλώσεων ΚΑ:Ι:ΡΟΝ, 989 (Ρ)- Τὸ κόµµα τῆς Οὐάφντ ἀπεφάσισε ψὲς νὰ κηρύξῃ ἐκστρατείαν παθητικῆς ἀντιστάσεως καθ’ ἅπα: σαν τὴν Αἴγυσιτον ἐναντίον τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Σίδνυ Πασᾶ ἤ οἱασδήσποτε ἄλλης Κυβερνήσεως ἢ ὁποία δὰ ὑπέγραφε τὴν νέαν ᾿Αγγλοαιγυπτιακὴν συνδήκην ὑπὸ τὴν σεροτεινοµένην σή' µερον µορφήν τῆς. Τὸ κόμμα τῆς Οὐάφντ ἰσχυρίζεται ὅτι εἶνε τὸ µεγαλύτερον ὅλων τῶν πολιτικῶν ποµµάτων ἐν Αἰγύπτῳ καὶ εὑρίσκεται ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τοῦ τἐως σπρωθυπουργοῦ Να: χᾶς Πασᾶ. Εἰς ψεσινὴν ἀνακοίνωσίν του κατηγορεῖ τὸν Σίδκυ Τ]ασᾶν ὡς ὑπεύθυνον διὰ τὰς προσφάτους ταραχὰς ἓν Καΐρῳ καὶ ᾿Αλεξανδρεία. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 99 (Ρ.)--᾽Εγνώσθη ὅτι ἡ Μωαμεθανικὴ Ἀδελφότης (ἀντιβρειτανικὸν Αἰγυπτιακὸν κένηµα) εἲς ψεσινὴν μυστικὴν συνεδρίαν ἀπεφάσισεν ὅπως καλέση τοὺς φοιτητὰς καὶ ἐργάτας νὰ ποβοῦν αὔριον εἰς ἐνόσλους διαδηλώσεις. ---ις-- Ἕτπσρ-».-» Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΜΙΝΙ ΤΝΤΕΙΛΝ ΠΠ ΗΙ ΤΙ ΙΙΙ ΠΜ ΠΡΙΝ] Ν. ΥΟΡΚΗ 299 (8).--Οἳ 4 ὑπουργοὶ τῶν ἐξωτε' ρικῶν συνεφώνησαν ψὲς ἐπὶ πλείστωνἰ οἰκονομωιῶν διατάξεων τῶν διαφόρων συνδηκῶν ιεἰρήνης. Τὸ ξήτη- µα τῆς ἐλευθδέρας ναυσιπλοΐας τοῦ Δουνάβεως ἔχει οὗ: σιαστικῶς' διευθετηθῇ. Τὸ Συμβούλιον, τῶν 4 ὑπουρ- γῶν δὰ συξητήσῃ εἰσέτι τὸ δήτηµα τῶν ἐπανορθδώ- σὄεων καὶ ἀποξημιώσεων. Κατὰ τὴν͵ χδεσινὴν συνε- δρίαν ἐπετεύχδη ᾿σημαντικὴ πθόοδος. ΚΙΝ ΗΛΦΙΛΙΥ ΠΛΕΜΙΙ ΗΣ [ΗΛ ΤΕΧΕΡΑΝΗ, 29 (Ρ.)--Εἰς τὴν Περσίαν ἐδημιουρ” γήθη τώρα ἡ ἀπειλὴ ἐμφυλίου πολέμου. ᾿Εκτὸς τῆς ἐπαρχίας τοῦ ᾽Αζερπαϊζάν καὶ ἡ Κουρδικἡ ἐπαρχία ἀποκρούει τὸ Κυβερνητικὸν σχέδιον περὶ ἀποστολῆς ἐκεῖ ΓΚυβερνητικῶν στρατευμάτων ἵνα ἐπιβλέψουν εἰς τὴν διεξαγωγἠν τῶν ἐκλογῶν. 'Ο ἡγέτης τῶν Κούρδων ἐδήλωσε περιφρονητι: κῶς πρὸς τὸν πρωθυπουργὸνκ. Γκαβάν : «δύναμαι νὰ ἐπιβλέψω εἰς τάς ἐκλογὰς μὲ τοὺς ἰδικοὺς µου ἄν δρας». ᾿Ενωρίτερον ὁ κ. Γκαβάν ἐτηλεγράφησε πρὸς τὸν Κυβερνήτην τοῦ ᾿Αζερπαϊζὰν ὃτι «ὁ Περσικὸς στρατὸς θὰ εἰσέλθῃ εἰς ᾽Αζερπαϊζὰν καὶ ὃτι οἰαδή: ποτε ἀντίστασις θὰ. προκαλέσῃ ἀνυπολθγίσταυς συ: ἱκάνουμε χονται εἰς ἔκτακτον συνελρίασιν οἱ εἳ ἀντάρτες δὲν εἶναι ὠϊμένα οαμματεῖς καὶ οἱ βοηδοὶ γοαµμα- μεῖνε... ὅλοι ἀωγδας άπεδα, τεῖς τῶν ὁμάδων. «Ἱευκωσίας καὶ χουμε ! προαστείων εἰς τὴν Δέσχην ᾽Ακέλ, γνεπείας»,

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ από γράφει από την εξορία..... 2p
Το δράμα των μεταναστών 2p
ΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΧΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΟΣ 2p
ΑΓΓΛΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΟΛΟΥ 1p
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ 1p
ΤΕΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ 1p
ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΕΝ Ν. ΥΟΡΚΗ ΕΞΩΘΕΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΟΥ κ. ΜΠΕΒΙΝ 1p
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤ. ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ 1p
ΚΑΤΑΚΤΑ ΕΔΑΦΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ Ο.Η.Ε. Η ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ 1p
ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ 1p
ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΑΣ ΤΗΣ ΕΚΡΗΞΕΩΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1p
ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ 1p
ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΟΜΜΑΤΑ ΑΛΛ' Η ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΗ ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1p