Διευθυντὴς-- Ιδιοκτήτης ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΩΠΟΥΛΟΣ βκοιααρ »Ετος 1ον (Περίοδος δετέρ] Αριθ... φύλλου: 32 Ττιμὴ φύλλου 1 γρόσι. ------ ΓΡΑΦΙΙΟΝ 1 Ἄδος Λιπέρτη ὀριθα τ κιὶ ὃ Αριθμ. τηλεφώνου 632 | Λευκωσία-- Κύπρου ο -.----- σαν εἰς τὸ χθεσινὸν διεδήλωσαν κατὰ τὸν καίων τής. βόμενοι ὄπισδεν ἑνὸς «γραφείου ἐδνικῆς δράσεως» ἀντεδνικὸν οὕτω νὰ παράσχουν µίον τὰ βαθύτερα ἐλατήρια τῆς συλλαλητήριον διότι, ὥς ἐἰσχυρίζονταε, τότε σεάνδηµα τοιαῦτα ν ε τς τὸν λαὸν καὶ ἄς σαν σιτλέον διὰ τῶν πόδας τῶν... μα, --ττασσσαασσασαασακαπακκτα ο τς ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΙΣ “Ἡ ἐγκύκλιος τὴν ὁποίαν ἔἓ- » ἑασπέλυσε σερὸς τὰ µέλη τῆς Πὲν ὃ ἀγροτοπατέρας κ. Κυριακὸς Παύλον Ῥωοσσίδης, καὶ διὰ τῆς ὅ- ποίας ἐκάλει αὐτὰ ὅσως «τηρή” σωσιν ἀπεέναντι τοῦ συλλαλητη: ρίου στάσιν ἀποδοκιμασίας παὺ περιφρονήσεως», ἑαταδεικνύει πλήρως τὴν κομματικὴν τύφλω σιν μερικῶν κυρίων. Έχοντες οὗτοι ὥς γνώμονα µόνον τὸ σιά: ὃος καὶ τὸν κπομµατισμόν των δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅτι αἱ ἐ- νέργειαζ των μᾶς ἐκδθέτουν καὶ μᾶς ἐξευτελέξουν εἰς τὰ ξένα ὄμματα μαὲ ἀπιοτελοῦν στίγμα ἀνεξέτηλον εἰς τὴν ἑθνωκήν µας ἑστορίαν. ᾽Αλλὰ δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἐμσιλήττῃ ἡ σιρᾶξις τοῦ Κυ: ριακοῦ. Εἶναι ὅ ἴδιος ὃ ἄνδρω: σος, ὃ ὁποῖος ἐπέμενεν εἰς τὸ ᾿ΕΏναρχικὸν Ἀυμβούλιον ὅπως ᾗ Πρεσβεία µας µεταβῇ εἲς Α- Ῥήνας καὶ ἐπιατρέψῃ ἀκολοῦ- ὃως οἴκαδε, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ἐξήγειρε τόσον ἄλλα µέλη ὥστε σταρ’ ὀλίγον νὰ ἐδήμιουργεῖτο σοβαρὸν ἐπεισόδιον. Ειναι ἀἁληδῶς τραγικὸν, διότι εἰς τοιαύτας κοισίµους στιγμὰς εὑρίσκονται ἐπὶ κεφαλῆς ὧρι- σµένων ὀργανώσεων ἄνδρωποι μὲ τοιαῦτα φρονήματα. ᾿ Ας ἑλ- πίσωµεν ὅτι ὃ πατριώτης Κύ- πριος ἀγρότης δὰ ἐκδιώξῃ συν’ τόμως ἐκ τοῦ ναοῦ του τοὺς διαφόρους καταχθονίους. ΛΙΑΣΙΔΗΣ | ΚΑΙ ΜΑΚΛΡΙΟΣ Κύριε Διευθυντά, Επειδὴ οἱ Κύπριοι κατα- χθόνιοι ἐξακολουθοῦν νὰ σα: λιαρίζουν ὅτι δὲν πρέπει ἡ Ἐθνικὴ Κυπριακὴ Πρεσβεία νὰ ἀπευθυνθῇ εἰς τὴν ᾿ΟὈργά- γωσιν ᾿Ηνωμένων Ἐθνῶν, χά: ριν τῆς ἱστορίας ἀναφέρω τὸ ἀκόλουθον ἐπεισόδιον. ὝὍταν μετὰ τὸν πρῶὠτον παγκόσµμιον πόλεμον συνεζη: τεῖτο ὑπὸ τοῦ τὸτε Ἐθνικοῦ Συμβουλίου τὸ πρόγραµµα δράσεως τῆς Πρεσβείας, τὶς ἐπρόκειτο νὰ ἀποσταλῃ, ο ἀείμνηστος Δήμαρχος Λευκώ- σίας ᾽Αχιλλεὺς Λιασίδης ἡ: γέρθη εἰς µίαν στιγμῆν και ἐφώναξεν : «Αν σᾶς βαστοῦν τὰ κότσια νὰ στείλωμεν τὴν Πρεσβείαν εἰς τὴν Κοινωνίαν τῶν Ἐθνῶν». Ὁ Μητροπολί- της Κερυνείας κ. Μακάριος ἠγέρθη ἀμέσως, ἐπεκρότησε τὴν. εἰσήγησιν τοῦ Λιασίδη καὶ ἐπέμεινεν ὅτι ὁ μόνος ὁρ: θὸς δρόμος εἶναι ἡ προσφυγη εἰς τὴν Κ.Τ.Ε. Εἶναι ννωστὸν ὅτι ὴ 0 Η.Ε. εἶναι σήμερον ὅτι ἦτο τότε ἡ Κκ.Τ.Ε. “Ο νοῶν νοείτω! Μετὰ τιμῆς Μέλος τοῦ τότε 'Εθγικοῦ Συµβουλίου ΚΕΝΕ ΓΙΑΓΝΙΣ ΟΛΝΤΟΥ! Ἡ Σχολικὴ Ἐφορεία Λευ- κὠσίας, καμφθεῖσα διὰ δευ: τέραν φορὰν ὑπὸ τὸ βάρος ππαθησκακμα) αβσιυπσαρδα να ανα κτρα σα τεπυ κα κα Γκ ΝΟ ζΨΗΦΩΕ: Σπ κπηαπάχάτας Όππες ' Π ΤΟΡΠΙΛΛΗ ΤΩΝ ΕΞΕΡΡΑΓΗ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΑΣΤΩΝΙ! Αἵ ἀτελεύτητοι μᾶξαι τοῦ λαοῦ, αἲ παγκύσριον εθνικὸν συλλαλητήριον : κ περιφανέστερον ερόσον τὸ ἀκατάβλη- τον φρόνημα τῆς Κυπριακῆς ψυχῆς, ᾗ προσπα θείας τῆς γνωστῆς καταχδονίου κλίκας, ἁγνή, ἄκαῤστος καὶ ἀλύγιστος εἰς τὴν διεκδίκήσιν τῶν δι- Ταυτοχρόνως ὅμως τὸ χθεσινὸν συλλαλητήριον λεσε καὶ µίαν σταταγώδη ἀποδοκιμασίαν τῶν τορσιλλιστῶν ἡγετῶν τοῦ Κὲν, τῆς Πὲκ καὶ τῆς Πὲσπ, οἳ κλασσικοῦ ὁποῖοι κρυ- διὰ τὴν ἀδράνειάν του ἀπεπειράδησαν κατὰ τόσον δυνηθοῦν τρόπον νὰ φέροῦν σύγχυσιν, διὰ νὰ : εἰσέτι ὑσηρεσίαν, τῶν ὁποίων ἐτάχδησαν σειστοὺ ὑυτηρέταε. ᾿Ἐκάλεσαν τὸν λαὸν νὰ μὴ συμμετάσχῃ εἰς τὸ λητήριον/{ ᾽Αλλὰ ὃ λαὸς τοὺς περιεφρόνἠσε διότι διέγνωσε ἐνόχου ψυχῆς των. τὸν λαὸν νὰ ἀποδοπιμάσῃ τὸ συλλαληιήριον. ᾿4λλ’ ὃ ἀπεδοκίμασεν αὐτοὺς διὰ τῆς ἐπιβλητικῆς εἷς ὄγκον συµ.- μετοχῆς του. Καὶ οἳ τίµιοι κέκκοι ᾖ καὶ οἳ οὐδέτεροι πολίται συνωστίξοντο εἰς σαν μετὰ τῶν ἐργατῶν, ἀγροτῶν. ἐπαγγελματιῶν, ἐπιστημό: νων καὶ διανοουμένων. Διότι ὅλοι εἶχον ἀντιληφθῆ ΔΕΝ ΗΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙΕΗΕΗ ΕΠΙΔΕΙΞΙΣ 444 ΠΤΟ 5ΗΙά4ΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ᾽Απεδοκέμασαν οἳ μµικροὲ ἄνθρωποι τὸ εἶναι ἐκδηλώσεις) ᾽Αλλὰ µήπως ἡ ᾿Εὐδνικὴ Πρεσβεία τοῦ δὲν ἐκάλεσε τὸν λαὸν εἰς σάνδηµα συλλαλητήρια σεθὸς σιοστήριξιν τοῦ ἔργου της καὶ ἌΑς μείνουν µέσα εἷς τὰ ἂντρα τῶν ἀπομονωμένοι ἀπὸ νομίζουν ὅτι ο κο, ὃς ανν εαν μ. τς ς σερὸς τὴν ἀντεθνικὴν ὁδὸν τὴν λαϊκὴν μᾶξαν. ᾿Απεκαλύφδη- ἔργων των καὶ {1λ α- φ Ἔ να, τὰ πώς : τορστέλλη σιοὺ ἔρριψαν ἐξεθράγη. ξερράγη ὅμως ὑπὸ τοὺς ή μ... ντος . . 3 Απογευματινη ἐφημ.ερὶς Γ ὁποῖαι συνέρρευ- ὁποία, παρὰ τὰς σταραμένει ἀστετέ- εἲς ἐκπείνους συλλα- ᾿Εκάλεσαν λαὸς καὶ οὗ τέµιοι πέκκοι τὴν λαοδάλασ- «, ν οτε το συλλαλητήριον τοιαῦται λαϊκαὲ 1915 ὐὑ- διωργανώθησαν περιτταὺ µήσως δὲν δύνανται νὰ παρασύρουν Ἡ Ξ μα, εἶναι ἀκένδυνοι. ΕΠΕΣΕ ΕΒΕ ΕΕΕΕ ΕΕΒΕ ΡΒΡΒΗ ΕΕ ΡΕ 45 ΒΡΕ ΡΕ ΒΑΕ ΕΦ ΙΕ ΣΕΕ ΣΕΝ ΙΕΡΗ ΡΕ ΝΕ ΞΕΡΟ ΝΑΡ ΣΕΝ ΒΗ ΡΕ ΗΕ ΠΕΡ ΝΕ ΝΕ ΛΒΗ ΠΕ ΕΜ ΗΕΛ ΒΕΡΑ ΕΒΒΕ ΕΒΕ ΡΕ ΕΒΕ ΜΕΡΣΕ ΡΕ ΝΗΣΟΥ” ΤτΕ οἱ ο . τῆς κοινῆς γνώμης καὶ τῆς γενικῆς κατακραυγῆς διὰ τὸν κομματικὸν καθορισμὸν τῶν μαθητικῶν εἰσιτηρίων, ἠναγ- κάσθη νὰ ὁμολογήσῃ καὶ πά- λιν ὅτι. «ἐγίινε λάθος» καὶ προβαίνει ἤδη εἰς νέαν τρο: ποποίησιν «μερικῶν» ἐκ τῶν ἐπιβληθένιων εἰσιτηρίων. Δέν μπορεῖ νὰ γίνῃ κανὲν «νέον λάθος» καὶ νὰ λείψῃ ἡ σημερινὴ κομµατικὴ Σχολικὴ Ἐφορεία ἀπὸ τὴν µέσην, διὰ νὰ γλυτώσῃ ὁ κόσμος ἀπὸ τὰ διαρκῆ σκόπιµα «λάθη» της: ἐν εἶναι καιρὸς νὰ καταρ- γηξῇ τὸ χρεωκοπηµέιον καὶ ἀνελεύθερον σύστηµα τοῦ διο- ρισμοῦ ἐφόρων, οἱ ὁποῖοι εὖ- θὺς ὡς λάβουν τὸ χρῖσμα, µε: αβάλλονται εἰς αὐθαιρέτους κοτζαμπάσηδες ὍὉ λαὸς δὲν δύναται νὰ δί- δῃ συγχωροχάρτι μὲ ἕνα..«κέ- γε γιαγνὶς ὀλντοῦ», ἐκφερό: µενον ὑπὸ τοῦ κ. Δέρβη καὶ τῆς παρέας του. ΠΛΠΛΡΔΕΛΕΣ Δαίτοι παρῆλδον ὀλίγαι ἐν τούτοις δὲν δεωοοῦμεν σκότιμιον νὰ ἀφίσωμεν ἀσχολίαστα ὅσα εἶπεν τοῦ Αὲκ κ. Ο. «[έορης ἐπὶ πολιτικής» τοῦ ο, /κεοαε, ο αι τῆς εἐξωτεσικῆς κόμματός του εἰς τὸ ὴ’ συγέλοιον αὐτοῦ, ο κ. παθυυσίασεν, οὔτε ὀλίγον οὔτα πολύ, αὐτοῦ μενικὸς γοαματεὺς τὸν ἠγετεὴν ὁδυᾶσιν --- ἄπεῃ ὕου χωυσόν, ἰσγυοιοθεὶς ὅτι ἡ πολιτεία του ὑπῆρξε «ὕστικὴ καὶ ἐθνωηγελὴς ἀπὸ πάσις Ποία ὅμως ὑπῆοξεν ἡ θετική κάὶ ἐδνωγελὴῆ]ς αὔτῃ ]οὔιο ἀπόι ἑωςδι δρᾶσις : 9 εἶναι καλῶς νωστὸν εἰς πάντα Αύιτνιον καὶ εἰς τὸ τελευταῖον ᾱ- ης ων ρε » πλοῦν µέλος τοῦ Λέκ: Ιάθνησις “καὶ κόρον ἄρνησις, τουπιλλεσμὸς κα- δε ἑθνωκῆς πυοσπαύείας, κήθύνα διχασιοῦ, ἀντεύγεκὸς μίσους καὶ ἀπάτωιδας χωοιαιιὸς τοῦ λαοῦ εἰς καὶ «ἀγγνοὺς πατοιώτας». α ὑτὴ εἶναι ᾗ «δειικὴ καὶ ἑδνω- γελής» δοᾶσις τοῦ. κ. «Πέλη καὶ αὐτῷ ἠμειῶν τοῦ Κέκ, τῶ} σι» ῥᾳᾶσις ἡ ὁποία ποοοφάτως ἀκόιο] ἀπεδομιιιάσδη. ὑπὸ τοῦ λααῦ καὶ πολλῶν ἄλλων τιµίων μελῶν τοῦ έν. ας ῥειπου, λοιπόν, ἡ -τα- παωθέλκς, διότι δὲν ἄχουν αλέον πέρασω). ΟΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (Α[ετὰ τὸ Ὀοιαευτικὸν αυῤλα- λήτλοίον/), ---1ὁ φοὐνμια τοῦ ὁείχδο) ωκαι ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΑΛΔΟΓΟΣ Αατὰ τὴν ἐτησίαν ση όλευσιν τῶν κωυσικοῦ λαοῦ. πε ολ ο ρερύῃ πάλι ευ κο. ιεῶν τοῦ πάν κι ποίου κ. ᾿ . συλλόου πει ασ(σύη συντελγίαν. τν ὅπως οὔὗτος ἕοαφῇ εἰς ἐπιτροπὴ ἐκ τῶν κ.κ. [. Νεκοραῖ- δη, Ἱ. Αοητικοῦ, {. Φαροέζι : : . ν ΚΜόοτ μαὶ ο. Λακομαγωλή Όπως φοοντίο}ὶ διὰ τὰ σχετικά διαβΜάτα Εἰδοποίησις Παρελήφθη μικρὰ ποσό- της Οὐρασεπτίνης (ἴἶταςδο- ρεπο). Ἡ πώλησις πρὸς τοὺς Φαρμακοποιοὺς θ’ ἀρ- χίσῃ μετὰ 4 ἡμέρας ἀπὸ σήμερον. Σοφοκλῆς Π. Δημητριάδης Ταχ. Αιῷ. 333, Δευκωσία Δευτέρρ . Δενειδρίου τος ᾗ ΜΙΝΙ ΚΡΙΗΙΙΝ ΙΙ Αλυσις ὀχυρῶν μὲ ὑπονομευμένας ὁδοὺς Π χωροφυλακὴ ἀπεχώρησεν ἐκ πολλῶν χωρίων πε ΑΘΗΝΑΙ 3 (Ρ.)--“Ο ἀνταποκριτὴς τῆς συντηρητικῆς ἐφημερίδος «Νταίηλυ έλεγκραφ» τηλεγραφεῖ ὅτι οἳ ἀντάρται κερδίξουν ἔδαφος παρὰ τὰς ἐπιχειρήσεις ὃς Ἡ τοῦ ᾿Ελληνικοῦ στρατοῦ. . ᾿Απὸ τῶν ᾽Αλβανικῶν συνόρων μέχρι τοῦ Ολύμπου ὑπάρχει ἅλυσις ὀρει ΄ νῶν Οοχυρῶν τῶν ἐπαναστατῶν μὲ ὑπονομευμένας ὁδοὺς καὶ χωρία ἀπὸ τὰ ὁ- ποῖα ἀπεχώρησεν ἡ χωροφυλακή, διότι δὲν εἶναι ἀρκετὰ ἰσχυρά διὰ κρούῃ τὰς ἐπιθέσεις. Τὰ μεγαλύτερα κέντρα εὑρίσκονται ὑπὸ τὸν ἔλεγχον Κυβερνήσεως, αἱ δὲ ὁδικαὶ συγκοινωνίαι ἐκ νότου εἶναι εἰσέτι ἀνοικταὶ λον ὅτι ἀπειλοῦνται συχνάκις. Ἐπιδρομαί, δολοφονίαι καὶ ἄλλα ἐπεισόδια ση- μειοῦνται ἐφ᾽ ὅλης τῆς γραμμῆς ἀπὸ τῶν ᾽Αλβανικῶν ρῶν τῆς Οράκης, 'Ο ἐν λόγῳ συντηρητικὸς ἀνταποκριτὴς χείᾳ ὃτι σκοπὸς τῆς ἐκστρατείας εἶναι ἡ αὐτονόμησις τῆς Μακεδονίας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 (Ρ.)--Ὁ κ. Τσαλδάρης ἔφθασεν ἐνταῦθα καὶ µερον ἀεροπορικῶς διὰ Βέαν ᾿Υόρκην. ͵ ΩΡΑ ΘΤΤΜ. ΙΤΙΚὴΗ {Η Π ΜΗ ΤΙ ΒΩΜΒΑΗ 2(Ρ)]-'Ἡ ἁἀστυνομία ἤνοιξεπίρ ὃτε διαδηλωταὶ ἔρρ ψαν φιάλας μὲ καιστι- κὸν ὀξὺ ἐν τῷ µεσῷῳ θρησκευτικῆς συγκεν- τρώσεως. Ὀκτώ πρόσωπα ἐκάησα. ὑπὸ τοῦ ὀξέος. “Ετεία ὃ προσωπα ὑπέστ'σαν ἐπίθε- σιν διὰ μαχαιρῶν [ή ΛΚΛΛΗΙΙΗ ΤΙ ΜΕΤΕΔΩΣΕ Τ0 ΠΛΡΙΣΙ ΔΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ Ὁ ραδιοσταθµός τῶν Παρι- σίων µετέδωρε ψὲς εἰς Γαλ- λικήν του ἐκπομπὴν εἰς τὰς 11 μ.μ. τὰ ἑξῆς: Ἐν Λευκω- σίᾳ συνεκροτήθη συλλαλητή- ριοτ εἰς τὸ ὁποῖον παρέσ:η- σαν 20 Χιλιάδες λαοῦ, τὸ ὁ- ποῖον ἐζήτησε τὴν ἕνωσιν μὲ τὴν ᾿Ελλάδα. Παρομοίαν ἐκ: πομτὴν ἔκαμε ψὲς καὶ ὁ ρα: διοσταθµμὸς τῶν Βρυξελλῶν τοῦ Βελγίου. Ἡ ΜΝΗΙΜΙ ΜΕΝ ΣΜΙΝΙ Μ. ΥΟΡΚΗ 2 (8). -- Αἱ Ἡν, Πολιτεῖαι ἐπανέλαβον Χχθὲς ὅτι ἀρνοῦνται νὰ συμφωνή- σουν εἰς τὴν εἰσήγνησιν τῆς Βοτιοαφρικανικῆς Ενώσεως νὰ ἀπο- τῆς παρ᾽ ὅ- συνόρων μέχρι τῶν συνό- ἰσχυρίζεται ἐν συνε- ἀ . . ὅπως ἐνσωμαιώσῃη τὸ ὑπὸ ναχωρει ση {τὴν ἐντολὴν αὖτις ἔδαφος τῆς ν.ὃ. ᾿Αϕρικῆς. ΟΝΗΛΛΙΙ ΠΕΗΙΚΙΙ ΠΠΙΧΗΡΙΕΙ ἔ ΜΙΝΙ Ἡ Μαντζουρία θέατρον μαχῶγ. ΝΑΝΚΙΝ 2 (Ρ)-- Ὁ ραδιοσταθμὸς τῆς Γενὰν ἆ- νήγγειλεν ὃτι ἡ δη κομμουνιστικἡ στρατιὰ ἐνήργησεν ἀντεπίθεσιν πέραν τοῦ Κιτρίνου ποταμοῦ καὶ ἐκυρί: ευσε τρεῖς πόλεις εἰς τὴν ἐπαρχίαν Σιανσῆ. Ἡ ἐξόρμη- σις αὕτη, εἶπεν ὁ ὁμιλητὴς τοῦ ραδιοσταθμοῦ, ἀ- πειιάκρυνε τὴν ἀπειλὴν κατὰ τῆς Γενὰν, ἡ ὁποία εἶχε δημιουργηθῇ διἀ τῆς προσφάτου συγκεντρώσεως 180 χιλ. Κυβερνητικῶν στρατευμάτων παρὰ τὰ σύνορα τῆς ἐπαρχίας τῆς Γενάν. Οἱ στρατιωτικοὶ παρατηρηταὶ λέγουν ὅτι ἡ κατά- στασις εἰς Μαντζουρίαν κατέστη σαβαρωτέρα καὶ ἀμφιβάλλουν ἄν τά Κυβερνητικά στρατεύματα θά ἐ- πιτεθοῦν κατὰ τῆς Γενὰν εἰς τὸ ἐγγὺς μέλλον. Φρο- νοῦν ὅτι ἡ Μαντζουρία θὰ καταστῇ πεδἰον μεγάλων μαχῶν. ἡ ΠΠ ΤΙ ΡΙΒΕΙΙ ΠΙΚΙΝΗΙ ἐΝΗΝΙ. ΤΗΝ ΜΡΙΙΝΙΝΙΝ ΠΙΙΤΙΚΙΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 9 (Ρ.)--Ὁ ἠ. Ελλιοιτ Ροῦσβελτ, ὅστις εὖ: ρίσκεται ἀπιό τινῶν ἡμερῶν εἷς τὴν Σοβιετικὴν Ενωσιν, ἐδέ- χδη τοὺς ἀντιπροσώπους τοῦ τύπου εἰς τὴν ἐν Ἰόσχα ἆμερι- κανικὴν πρεσβείαν. Εὶς τὰς πρὸς αὐτοὺς δηλώσεις τον ἐπέκρινε δριµύτατα τὴν πολιτικὴν τῆς ᾽Αμερικανικῆς Κυβερνήσεως ἔναντι τῆς Σοβιετικῆς Ῥωσσίας. Αὲ δηλώσεις του αὗται ἐξώργισαν µεγάλως πολλοὺς κύκλους τῆς Οὐασιγκτῶνος, οἳ ὁποῖοι ἀξιοῦν ὅπως ὁ κ. ᾿ Ἑλλιοτ Ῥοῦσβελτ ἄνακληθῇ ἄμέσως εἰς ᾽Αμερικὴν μαὶ κληδῇ νὰ δώσῃ ἐξηγήσεις ἐνώπιον τῆς ἐπὶ τῶν ἐξωτερικῶν Κοινοβουλευτικῆς ἐπιτροστῆς. ΤΗΝ ΛΜ’ Ζήτησις προσφορῶν διὰ τὴν ἐκμετάλλευσιν τοῦ Μπουφὲ Ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ Κινηματοθεάτρου «ΛΟΥΚΟΥΔΙ» κ. ᾽Ανλρέας Δ. Λουχᾶς θὰ εὑοίσχεται καθ ξκάστην εἰς τὸ Υρα- φεῖον του (ὀλὸς Αιπέρτη ἀρ. αὸ---46], ἀπὸ, τῆς Όης πρωϊ- νῆς μέχρι τῆς 19ης µεσημβρινῆς, παρέχων πληροφορίας εἰς ἐκείνους, οὗτινες ἤθελον ὑποδάλῃη προσφορὰς δι ἐκμετάλ- λευσιν τοῦ ἈΙπουρὲ τοῦ Κινημµατοβεάτρου «λουκούδι». Ὑπὸ τοῦ προτιθεµένου νὰ ὑποδάλῃ προσφορὰν δέον νὰ ληφυῇ ὑπ᾽ὄψιν, ὅτι ἡ παραχώρησις ἐκμεταλλεύσεως τοῦ δι- Χχιώματος τοῦ μπουφὲ θὰ συνεπάγεται, ἔναντι τῆς πρ2σφο- ρᾶς του, καὶ τὴν πχκραχώρησιν τῶν Σύ9 πολυτελῶν αἴθου- σῶν---καπυιστηρίων τοῦ θεάτρου, ὥς καὶ τῆς μεγάλης αἷ- θούσης ἀνκμονῆς, τῆς ὁποίας ἡ ἔξορος εἶναι αὐτὴ αὕτη ἡ τῆς τοῦ Θεάτρου, πρὸς τὴν πλατεῖαν Παρθεναγωγείου Φκ- νερωμένης, ἥτις αἴθουσα δύναται νὰ χρησιμοποιηθῇῃ καὶ κα: τὰ τὰς ὥρας ἀργίας τοῦ θεάτρου, ὡς ζαχαρρπλαστεῖον, μπάρ κ.λ.π. ) τὸν ὑποδάλλοντα τὴν πρασφοράν. ἃ ὑποβθληθοῦν οὐχὶ ἀργότερου τῆς ὑπὸ τοῦ ἰδιοκτήτου ἀπο ς προσφορᾶς. .. ἀξίωμά µας ! | ᾽᾿Απὸ θρίαµδον.., σὲ δρίαμθον | δικαιολογεῖται πλήρως μὲ τὸ ἀνέβασμα τῆς πιὸ Ὀπικάντικης, τῆς πιὸ σπαρταριστῆς, τῆς πιὸ ἐξωφρε- υνικῆς ὀπερέττας φάρσας τοῦ κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΧ! ΤΙ ΜΟΥΚΑΝΕΣ! Αὔριον Τρίτην ὥρα 9 μ.μ. ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ τοῦ ΝΕΟΥ ΛΥΡΙΚΟΥ Ἐξασφαλίσατε ἐγκαίρως τὰς θέσεις σας ἀπὸ τὸ φαρ: | μακεῖο Γ. ΙΩΑΒΠΟΥ Τηλ. 4352. ΕΜΙΡ ΗΝ ΜΙΝΙ ήΕΠΗΙΙ ΤΠ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ (Ρ.)--Ο μυστικὸς 'Εβραϊκὸς ραδιοσταθ: μὸς «φωνὴ τοῦ Ἰσραὴλ» ἐπέκρινε ψὲς βιαίως τὴν ἀπόφασιν τοῦ ἀνωτάτου δικαστηρίου τῆς Παλαιστίνης ὅπως μὴ ἔπι- τρέψῃ τὴν ἀποβιβασιν τῶν 4 χιλ. παρανόμων Εβραίων µε: ταναστῶν, οἵτινες ἔφθασαν ἤδη εἰς Κύπρον. «Μόνον ἀνόητοι αἰσιόδοξοι, εἶπε, θὰ ἐπίστευσαν ὅτι τὰ δικαστήρια θἀ ἤνοιγαν τὰς θύρας τῆς Παλαιστίνης. Αἱ θύ: ραι θὰ ἀιοίξουν µόνον διὰ τοῦ ἀγῶνος.» 'Ὁ ὁμιλητὴς ἐχα- ρακτήρισε τὴν ἀπόφασιν ὡς«κυνικὴν πρᾶξιν τῶν δικαστῶν.» ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2/Ρ...--'Η ἀποβίβασις τῶν 3662 Εβραίων συνεπληρώθη ψές. Ἐκ τοῦ «Ρίβαλ ᾿Εμπά'ι αρ» ἀπεβιβάσθη εἷς 'Εβραῖος περισσότερον καθ' ὅτι κατὰ τὸ ταξίδιον ἐγεν- νήθη ἕνα κορίτσι. ᾿Ἐπὶ τοῦ ἐν λόγῳ πλοίου θὰ ἀναχώρήσουν σήμερον 300 ἐκ τῶν μεταναστῶν διὰ Παλαιστίνην. Η Ι ΙΜΝΝΗΙ ΗΙ ΗΝ ! ΙΙ ΒΙΙΠΗΙ ΠΙΣΤΗ ΙΙΙ: ΚΝΝΛΙ ΝΕΑ: ΥΟΡΚΗ 2 (Ρ)]--Κατὰ τὴν ψεσινὴν συνεδρίασιν τῆς Πολιτικῆς ἐπιτροπῆς τῶν Ἡνωμ. ἘΕθνῶν ἐπὶ τοῦ ζητήµα- τος τοῦ βέτο ὁ κ. Βισίνσκυ ἀντετάχθη εἰς τὴν κατάργησιν τοῦ βέτο καθὼς καὶ εἰς ψήφισμα τῆς Αὐστραλίας. διὰ τοῦ ὁποίου ἐπεκρίνετο τὸ µέχρι τοῦδε ἔργον τοῦ Σ. ᾿Ασφαλείας. Ὁ γερουσιαστὴς κ. Πόνναλλυ εἶπε : «Θέλομεν εἰρήνην μὲ κάθε ἔθνος». Ἐκτείνων τὴν ἀριστερὰν του χεῖρα πρὸς τὸν Αγγλον ἀντιπρόσωπον εἶπε: «Θέλομεν εἰρήνην μὲ τό πρὸς τὰ ἀριστερὰ µου 'Πνωμ. Βασίλειον». Ἐκτείνων ἀκο- λούθως τὴν δεξιὰν του χεῖρα πρὸς τὸν κ. Βισίνσκυ εἶπει «Θέλομεν εἰρήνην μὲ τὴν πρὲς τὰ δεξιὰ µου Σοβ. Ενω: σιν». 'Ο κ. Βισίνσκυ ἥρπασε γελῶν τὴν χεῖρα τοῦ γερου- σισστοῦ ὑπὸ τὰς ἐνθουσιώδεις ἐπευφημίας τῶν ἄλλων ἀν- τιπροσώπων. 'Ο κ. Κόνναλλυ κατέληξεν: «Πρέπει νὰ ζήσωμεν ὁμοῦ ἐν εἰρήνῃ ἤ νὰ βαδίσωµεν τὸν εὐρὺν δρόµον, ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖ πρὸς τὴν κόλασιν.» 'Η συνεδρίασις ἀκολούθως ἀνεβλήθη διὰ σήμερον. ΔΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΥΑΡΙΑΝ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 2 [Ρ.]- Τὰ πρῶτα ἀποτελέσματα τῶν ἐ- κλογῶν εἰς τὴν Βαυαρίαν ἐν τῇ ἁἀμερικανικῇ ζώνῃ δεικνύ: ουν ὅτι τὸ κόµµα τῆς χρισ'ιανικῆς κοικωνικῆς ἑνώσεως θὰ εἶναι τὸ μεγαλύτερον κόµµα. Ἡ δύ αµις τῶν κομμάτων ἔχει ὡς ἑξῆς: Χριστιανικὴ ἕνωσις 350 χιλ., σοσ'αλδηµοκράται 57 χιλ. κομμουνισταὶ 21 χιλ., δηµοκράται 9 χιλ. Παρετη: ρήθη µεγάλη ἀποχὴ ψηφοφόρων. Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΑΝ Περσικὸς στρατὸς θὰ εἰσβάλῃ εἰς ᾽Αζερμπαϊτζάν ΤΕΧΕΡΑΝΗ 9 (Ρ.) -- “Η κυβέρνησις τοῦ ᾿Αξερ- μπαϊτζὰν ἀνεκοίνωσεν ὅτι ἐὰν ἀποσταλοῦν Περσικὰ στρατεύματα εἰς τὴν περιοχήν του διὰ νὰ ἐπιβλέψουν εἰς τὴν διεξαγωγὴν τῶν ἐκλογῶν τῆς Θης Δεκεμβρίου, τοῦτο δὰ δεωρηῦδῇ ὣς κήρυξις σιολέμου. 0Ο πρωθυπουργὸς κ. Σουλτανὲχ ἐτηλεγράφησεν εἰς τὸν δρα Ίξαβίοδ, κυβεονήιην τοῦ ᾿Αξερμσαϊτξὰν ὅπως μὴ προβάλῃ ἀντίστασιν εἷς τὰς δυνάµεις τῆς Κυ- βερνήσεως καθ᾽ ὅτι δὰ εἶναι ὑπεύδυνος «δι ὅλας τὰς καταστρεπτικὰς συνεπείας». Τὰ Περσικὰ στρατεύματα εὑρίσκοντο ψὲς ἐπὶ τῶν συνόρων τοῦ ᾽ Αζερμσαϊτξὰν ἀναμένοντα διαταγάς. ΜΗΛΛΙΙ ΠΙΝΝΝΙΡΛΙ ΤΕΙ ΤΙΝ Πίπτουν συνεχῶς καταρρακτώδεις θροχαὶ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 (Ρ.--Τὰ ὕδατα τοῦ πλημμυρισμένου Ταμέ- σεως ἔφθασαν εἰς ὕψος 3 ποδῶν πέραν τοῦ κανονικοῦ ἐπι- πέδου των. Καταρρακτώδεις βροχ”ἱ ἔπιπτον ψὲς εἰς ὁλόκλη- ρον τὴν κοιλάδα τοῦ ποταμοῦ. Περὶ τὰς 70--80 λέμβοι παρε: σύρθησαν ὑπὸ τῶν ὑδάτων τοῦ ποταμοῦ. Τὰ περίφημα γή: πεδα τοῦ κολλεγίου ΄Ἠτον εὑρίσκονται ὑπὸ τὸ ὕδωρ. Εἰς μερικάς πόλεις ἀπεμονώθησαν πολλαὶ οἰκίαι. Εἰς τὴν περιοχἠν τοῦ Μέτενχετ τὰ ὕδατα κατέκλυσαν µεγάλας ἐκτάσεις καὶ πολλοὶ κάτοικοι ἀπεκλείσθησαν. Ἡ στάθµη τῶν ὑδάτων ἐξηκολούθει ψὲς να ἀνυψώνεται καὶ ᾱ- ναμένεται ὅτι αἱ πλήμμυραι θὰ ἐξαπλωθοῦν πρὸς διαφό- ρους κατευθύνσεις δεδομένου ὅτι ἐξακολουθοῦν νά πίπτουν καταρρακτώδεις βροχαί. Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 19/46 ΕΛΕΝΘΕΡΟΣ Ἐ στο ᾿Απογευματινὴ Ἐφημερὶς ΜΕ ΤΟΝ ΣΝΝΙΡΝΗΝ ΤΙΣ ΜΗΗΜΝΙΣ πΙΠΜΠΙΕ ΜΕ ΙΙ Τ ΜΗ ΠΛΗΡΗ Κανένας συμθιθασμὸς δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει κανένα δεκάχρονον σχέδιον δὲν μᾶς συγκινεῖ (Δημοσιεύομεν κατωτέρω τὸ πρῶτον µέρος τῆς ὁμιλί- ας τοῦ ἐκπροσώπου τῇς ἛἘ- θνικῆς Συνεργασίας κ. Μ. Παπαπέτρου εἰς τὸ χθεσι- νὸν ἐθνικὸν συλλαλητήριον.) Ἕλληνες ἀδελφοί, Τὴν στιγμὴν αὐτὴν ποὺ ἡ Ἑλληνικὴ Κύπρος συν- ἢλθε γιὰ νὰ διαδηλώσῃ τὸν µοναδικόν, τὸν ἀναλλοίω: τόν της πόθον γιὰ τὴν λύση τοῦ ἐθνικοῦ της ζη- τήµατος, ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ τοῦ Αἰγαίου φθά- νουν ὡς σὲ μᾶς οἱ πνιγ- μένες φώνὲς τῶν ἐλευθέ- ρών ἀδελφῶν µας ποὺ θὰ συνήρχοντο εἰς τὸν κλασ- σικὸν χῶρον τοῦ Γαναθη- ναϊκοῦ Σταδίου γιὰ νὰ ἐνισχύσουν καὶ νἀ τονώ- σουν τὴν Πρεσβείαν µας καὶ τῆς εὐχηθοῦν εὐόδω- σιν τοῦ εὐλογημένου σκο: ποῦ της. [Καὶ οἱ πνιγµένες αὐτές φωνὲς ἑνωμένες μὲ τὶς δικές µας ἰαχὲς θὰ µε: ταβληθοῦν σὲ μιὰ φοβερὴ βοὴ ποὺ σκορπώντας παν- τοῦ ὅπου ὑπάρχουν ἄνθρω- ποι, θὰ Φθάσῃ ὡς τ᾽ αὐτιά τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς γιὰ νὰ τοὺς πεῖ ὅτι καμμιά ἄλλη λύσις τοῦ Κυπρια- κοῦ ζητήματος δὲν μᾶς ἵ- κανοποιεῖ, κανένας συµβι- βασμὸς δὲν μᾶς ἐνδιαφέ- ρει, κανένα δεκάχρονο σχέ- διο, ὁσονδήποτε δελεαστι- κό, δὲν μᾶς συγκινεῖ. Καὶ ὁ λόγος εἶναι ἕνας, ἁπλοῦς καὶ σαφής. Παὶ τοὺς τὸν εἴπαμε πολλὲς Φορές. Ὦ λόγος εἶναι ὅτι τόσον ἡ ἐλεύθερη πατρίδα, ὅσο καὶ ἡ Κύπρος εἰς τὲς κρίσιµες στιγμὲς ποὺ ἐκιν- δύνευε νὰ καταποντισθεῖ ὅλη ἡ πολιτισμένη ἀνθρώ- πότης, τότε ποὺ οἱ λέξεις «ἐλευθερία, δημοκρατία, δικαιοσύνη»ἐκινδύνευαν νά διαγραφοῦν ἀπὸ τὴν ζωὴν τῶν λαῶν καὶ θὰ ἕανα- ζοῦσαν ἡ σκλαβιὰ καὶ τὸ σκοτάδι τοῦ Μεσαίώνα δὲν ἔκαμαν ὑλιστικοὺς ὁπολο: γισμούς. Δὲν ἐλογάριασαν οἱ Ἕλληνες, δὲν ἐσκέφθη:- καν κἄν τὶ τοὺς συμφέρει γὰ κάµουν. ᾽Αντὶ τούτου ὡς γνήσιοι ἀπόγονοι τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων γιὰ τοὺς ὁποίους κατάπληκτος ὁ Πέρσης ἐπιδρομεὺς ἔλεγε : «Οὐ περὶ χρημάτων τὸν ἆἀ- γῶνα ποιοῦνται, ἀλλὰ πε: ρἱ ἀρετῆς», ἐρρίφθησαν ὁ- λόψυχα εἰς τὸν ἀγῶνα καὶ ἐπότισαν μὲ τὸ αἷμα τους χορταστικἁ ὅπως ἐνόμιζαν τὸ δἐνδροτῆς αἰθέριας Θε- ὃς τῆς Ελευθερίας. Ἔρχεται πρώτη ἡ ἙἛλ- λὰς μεταξὺ τῶν Συμμάχων εἰς θυσίας αἵματος καὶ ἑἐ- θνικοῦ πλούτου καὶ πρώτη ἡ Κόπρος μεταξὺ τῶν ᾿Α- ποικιῶν καὶ τῶν Μτήσεων τῆς Μεγάλης Βρεττανίας εἰς τὴν ἀναλογίαν ἀριθμοῦ τῶν στρατευθέντων. Εὐ- θεῖς καὶ εἰλικρινῖς ἀπὸ χαρακτῆρος δὲν μποροῦ- σαν οἱ Ἕλληνες νἁ φαν- τασθοῦν ὅτι ἐψεύδοντο οἱ ἰσχυροὶ ὅταν διεκήρυτταν ὅτι ὁ τελευταῖος πόλεμος ἐγίνετο διὰ τὴν ἐπικράτη: σιν τοῦ δικαίου καὶ τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἰδεωδῶν καὶ ὅτι ἡ αὐτοδιάθεσις κάθε λαοῦ, ὁσονδήποτε µμικρὸς καὶ ἀνίσχυρος, θὰ ἦτο δι- καίωμά του ἀναφαίρετον. Δὲν μποροῦσαν νὰ φαντα- σθοῦν ὅτι ἐκεῖνοι ποὺ συνέ- ταξαν τὸν περιβόητον Χάρ: την τοῦ ᾽Ατλαντικοῦ καὶ τὸν διεφήµισαν ὡς τὴν ἴε- ρὰν Μιβωτὸν, ἡ ὁποία θὰ ἐκανόνιζε τὰς σχέσεις τῶν Ἐθνῶν, θὰ ἤρχετο ἡ- µόρα ποὺ ὄχι µόνον θά τὸν ἀπηρνοῦντο σὰν ἕνα ἁἀσήμαντο κουρελλόχαρ: το, ἀλλὰ καὶ θἀ διέψευδαν καὶ αὐτὴν τὴν ᾖἴδιαν τὴν ὕπαρξίν του. Διήρχοντο τότε οἱ ση- μερινοὶ νικηταὶ τὲς πιὸ μαῦρες, τὲς πιὸ ἀγωνιώ' δεις στιγμές τους. Λόνοι, κατάµονοι. Σὰν συρφετοὶ διελύοντο οἱ ἰσχυρότεροι στρατοὶ τῆς γῆς καὶ τὰ κράτη τῆς Εὐρώπης--με: γάλα καὶ μικρὰ- ὑπετάσ- σοντο ἤ παρεδίδοντο ἆ- μαχητὶ εἰς τὴν Χιτλερικὴν θεοµηνίαν. Όλοι ἔβλεπαν τὸ τέλος νἁ πλησιάζει, ὅ- λοι ἐπίστευαν ὃτι τὸ σύν- νεφο ποὺ ἐκάλυπτε τὸν Εὐρωπαϊκὸν οὐρανὸν θὰ µετεβάλλετο σύντομα σὲ ἐρεβῶδες σκότος, σκότος ἀπόλυτο ποὺ θὰ ἐπλάκω: νε τὲς ψυχὲς καὶ τὲς διά- νοιες τῶν ἐλευθέρων ἀν- θρώπων γιὰ χίλια τούὐλά- χιστον χρόνια. Αὐτὴ ἦταν ἡ τάστασις ὅταν ἡ Ελλάς ἐἑ- δέχετο τὴν τρομεράν ἐπίθε- σιν τοῦ ἑνὸς καὶ ἀμέσως κα- τόπιν τοῦ ἑτέρου σκέλους τοῦ Αξονος. Μικρά, ἀδύνα- τη, ἀνέτοιμη, μὲ ἐσωτερικὲς διχόνοιες τέτοιες ποὺ νὰ κρατοῦν δεκάδες χιλιάδες Ἓλληνες ἐξόριστους στὰ ἐξε- ρονήσια. Αν ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς στὸ φοβερὸ του ἐκεῖνο δίληµμα ἄρχιζε νὰ κάμνει ὅ- διεθνἠὴς κα- πολογισμούς, ἄν ἐζύγιζε τὰ ὑπὲρ καὶ τά κατά, ἄν ἐσκέ- φτετο τέλος μὲ τὸ μυαλὸ του ἀντὶ μὲ τὴ καρδιὰ του ἴσως νὰ ἔλεγεν εἰς τούς ἔπιβουλευ- τὰς τῆς ἀκεραιότητος τῆς χώρας του: «Ορῖστε, κύριοι, περᾶστε». Καὶ ἀσφαλῶς δὲν θὰ εὑρίσκοντο πολλοὶ νὰ τὸν κατηγορήσουν ἐπὶ ἐθνικῇ ᾱ- τιµία. Ἡ θυσία ἐφαίνετο τό: σον ἄσκοπη, τόσον µαταία. ᾽Αντὶ τούτου τὸ Ἔθνος σόσ- σωμον ὠρθώθη οσὰν ἕνας ἄνθρωπος, εἶπε τὸ περίφημο «.. Ἡ Ἑλλάδα ἀκεραίαν ἤ ὅλα στάκτην» καὶ ἐρρίφθηυκε μὲ τὴν ψυχήτου στὸν ἄνισο ἀγῶ- να.Καὶ ἔδωκεν εἰς τὸν κόσαον τὸ σύγχρονο ἐκεῖνο θαῦμα ποὺ λέγεται ᾽Αλβανικὸν ἔπος. Πταν τεράστιος ὁ ἠθικὸς ἀντίκτυπος σ᾿ ὅλη τὴν ὑφή- λιο. Ὁ ἄξονας ἄρχισε νὰ τρί: ζει ἀπὸ τὰ γρονθοκοπήµατα τοῦ Ἓλληνα φαντάρου, ὁ μῦ θος γιὰ τὸ ἀήττητο ἄρχισε νὰ ξεφτίζει. Φφῶς, τὸ πρῶτον φῶς ὕστερα ἀπὸ τὴν ἀπόλυτη σκο- τεινιά, σκίρτηµα τῶν καρδιῶν τῶν σκλαβωμένων τῆς Εὐρώ πης, ποὺ τὲς εἶχε µαράνει τὸ σαράκι τῆς ἀπελπισίας. Δὲν εὕρισκαν λόγια ἀρκετὰ ἐκ- φραστικἁὰ γιὰ νὰ μᾶς ἐπαινέ- σουν καὶ νὰ ἐξάρουν τὸ µέ- γεθος τῆς συμβολῆς µας, Ὁ κ. Τσέρτσιλ ἔλεγεν εἰς τὴν Βουλήν: «Οὐδὲ ἡ µεγαλυτέρα στρατιωτικὴ νίκη τοῦ Χίτλερ δὲν μπορεῖ νὰ ἰσοφαρίσῃ τὸ ἠθικὸν κέρδος ποὺ μᾶς προσ- επὀρησεν ἡ σιάσις τῶν ἡρωϊ- κῶν Ἑλλήνων». Μαἱ ὁ κ. Νόελ Μπαίηκερ ὁμιλῶν ἀπὸ ραδιο- φώνου πρὸς τοὺς Ελληνας «Σᾶς ἀγαποῦμεν, σᾶς εὐγνω: μονοῦμεν. Μετὰ τὴν νίκην θὰ φροντίσωµεν διὰ τὴν εὔ- τυχίαν σας ὡς ἁτόμων καὶ ὡς ἔθνους». Καὶ ὁ κ. ΗἨντεν ἀπαντῶν τὴν ἄνοιξιν τοῦ 1941 εἰς τὸν κ. Τσουδερὸν, ὁ ὁποῖος τὸν ἐβολιδοσκόπησε διά τὸ μέλλον τῆς Κύπρου ἔλεγε: «Μοῦ ὁμιλῆτε γιὰ ἕνα ζήτημα τὸ ὁποῖον πρέπει ἤδη νὰ ϐθε- ωρεῖτε λελυμένον». Αὐτὰ ὅ- λα τὰ ὡραῖα πράγματα ἐλέ- γοντο μεταξὺ τοῦ 1940 καὶ 1941. Ας ἴδωμεν τώρα καὶ τὴν στάσιν τῶν μετά τὴν νί- κην. Ὅταν ὁ µμµακαριώτατος ᾿Αρχιεπίσκοπος κ. Δαμασκη- νὸς ἐπεσκέφθη τὸ Λονδῖνον ὡς ᾽Αντιβασιλεὺς καὶ ἔθεσεν ἐνώπιον τῶν ἐπισήμων τοῦ Φόρεῖν Οφφις καὶ τὸ ζήτημά μας, δειλὰ δειλὰ καὶ ἐν τῷ πλαισίῳ βεβαίως τῆς ᾽Αγγλο- Ἑλληνικῆς φιλίας. ἔλαβεν ἀπὸ τὸν συμμετέχοντα τῆς συνεντεύξεως κ. Ἠντεν τὴν ἑξῆς ἀἁπάντησιν: «Περίεργοι ἄνθρωποι ἐσεῖς οἳ Ἕλληνες, 'Ομιλῆτε συνε- χῶς περὶ ἸΑγγλο-- Ἑλληνι- κῆς φιλίας καὶ ἔρχεσθε τώ: ρα νὰ μᾶς προτείνετε τὴν δι- άλυσιν τῆς Αὐτοκρατορίας µας». Αὐτά τὰ λόγια τὰ εἷ- πεν ὁ ἴδιος κ.. Ἠντεν ποὺ κα- τὰ τὴν ὥραν τῆς ἀνάγκης ἕ- λεγεν ὅτι δὲν τίθεται κἄν ζήτημα Κύπρου. διότι εἶναι ὑπόθεσις τελειωμένη. ΑΥΡΙΟΝ : Τὸ τέλος. ΕΙΛΟΠΟΙΗΣΙΣ Στρατιωτικἁἀ εἴδη εἰσαχδέντα ὑπὸ τῶν Κυβερνητικῶν ἀντιπροσώπών «Σάϊπρος Ντηθέλοπμεντ Ἰόμπανυ». Τὰ εἶδη τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὸν κατωτέρω κατάλογον θὰ εἶναι συντόως ἔτοιμα διὰ διανοκήην. 4 ὰ ἀντικείμενα ταῦτα θε- ωροῦνεαι ὡς τὰ οὐσιωδέστερα μεταξυ τῶν εἰσαγθέντωγ. Ποοτοῦ γίνουν διευζετήσεις διὰ τὴν πώλησιν τούτων εἰς τὸ κοιγὸν εἶναι ἐπιθυμητὸν ὅπως παραχωρηθοῦν εἶδωαι ἀναλογίαι εἰς πρόσωτια τα ὅποῖα εἶναι εἰς θέσιν νὰ παρουσιάσουν ἀπαιτήσεις ὃι οὐσιώ: ͵ ' ο , . . ας ο δεις λόγους. Τὰ τοιαῦτα πούσωπα, τὰ ὁποῖα ἐπιθυμοῦν γὰ ὕπο- ξόλουν τοιαύτας ἁπαιτήσεις δέον γὰ ἀπευθυνθοῦν γραπτῶς (ση: μειοῦντα ἐπὶ τοῦ φακέλλου «᾿)Απαίτησις παραοχωρήσεως στρατε --- .- ω τοι τω , ὠτιιῶν εἰδῶν») πρὸς τὰ Ἀεντρικά Γραφεῖα τοῦ Τμήματος Ἡρο σ]θειῶν Ιεταφορῶν Δεκεμθρίου δήλοῦντα αἱ ᾽Αγορῶν, Δευκωσ᾽α, µέχρι τῆς Όης . ων κα ν , κ «ρ » ἐπακριέῶς τας ποσοζητας εξ εκάστου εί κ , 6 πμ. 2 αλα, δν σιρὰ δους τὰς ὁποίας χρειάζονται, τὸν ἄπριξῆ σποσπὸν δ:ὰ τὸν ὁποῖον , ν ͵ . 3 ῳ -.-- προτίθενται γὰ χρησ'κοποιήσουν τὰ ἐν λόγῳ εἴδη καὶ τὸ ἐπεῖγον ἢ ἄλλως πως τῶν ἀγαγκῶν των. Οἳ αἰτηταὶ θὰ θοηθηθοῦν πολὺ ἐὰν παράσχουν ἁΑαρτυρας ὑποστηριξούσας τὴν γισιότητα τῆς οὑὐσιώδους ἀπαιτήσεώς τῶν, ὣς π. χ. εἰς τὴν περίπτωσιν προ: ο , ῷ ο ---- σώτπιων, ἄτινα χρειάζονται εἴδη οἰκοδομῆς, ἐπισυγαφθοῦν ἔγπυ: θο: ἄδειαι ἀνοικοδομήσεως. Σίδηρο Σίδηρο Σ δηρο Δάπες στρογγύλον, ὅ)4᾽΄’ καὶ ἄνω στρογγύλον κάτω τῶν ὃ)4΄’ καὶ ἄνω τῶν 816’ στρογγύλον ὅλ)16’' Γρόσια 6.94 7.94 5.96 7.94 Γωνιὲς ἀπὸ 3 )4᾽' µέχοι ὃ 1)35’’ (καινούργιες) 7.94 Γωγνιὲς Γωνιὲς ἄνω τῶν 2 1)’ {μεταχειρισµένες) Ηϊ (ἐμτὸς 4’ Χ98’’) καὶ Ταῦ Πι 4’ κ.᾽’ Σιδηροδοκοὶ Σωλῆνες Σωλῆνες Σωλῆνες δωλῆνες δωλῆνες δωλῆνες δωλῆνες Σωλῆνες Σωλῆνες Σωλῆνες μαῦροι μαῦροι μαῦροι μαῦροι μαῦροι μαθροι μαῦροι ματῦροι μαῦροι μαῦροι χωρὶς πάσα 1)32’᾽ μὲ πάσα 1/9’ μὲ πάσα 9)δ'' μὲ πάσα ὃλα᾽’ χωρὶς πάσα 1 1)92’’ μὲ πάσα 2’ μὲ πάσα ὃ΄ μὲ πάσα 1 1)92’’ μὲ πάσα 6 1)9’’ μὲ πάσα 4’ 5.95 δ.95 6.51 7.94 6.95 9.98 9.98 β.ά8 9.98 6.96 9085 91.83 6.856 17.86 96.79 Σωλῇῆγ. µαῦροι μὲ πάσα ἀτσαλένοι φορητοὶ 4’’ 958.815 δωλῆν. μαῦροι μὲ πάσα ἀτσαλέν. φορητοὶ 9’’ δωλῆνες μαῦροι μὲ πάσα ἀτσαλένοι φορητοὶ (λυγισμένοι {1 1)9’’ ᾿Ατοαλοσωλῆνες χωρὶς πάσα 6’ ᾿Ατσαλοσωλῆνες χωρὶς πάσα δ᾽’ Γαλδανισμένοι 1} αλβανιομένοι Γαλθανισμένοι Γαλθανισμένοι Σἄλδανισμένοι Γαλθανισμένοι σωλῆνες μὲ πάσα λα! σωλῆνες μὲ πᾶσα 1’ πάσα 1 1)’ πάσα 1 1)9”’ σωλῆνες μὲ σωνῆλες μὲ πάσα 2’ πάσα ϱ 41)2”’ σωλῆγες μὲ σωλῆνες κὲ ᾿Ατοαλοσωλῆνες χωρὶς πάσα ϱ 1)5’’ Γαλδανισμένοι σωλῆγες μὲ πάσα (µετα- χειρ'σμένοι) 1)’ 2ωλῆνες µαῦροι μὲ πάσα (µεταχειο͵) 1)2’’ 19.δ44 4.961 δ9.55δ 71.44 δ.σ 4.961 γ.44 δ.9ό 41.91 29.819 14.5δ 2.48 1.49 } αλξανισμιένοι σωλῆν. μὲ πάσα {µεταχειρ.) 1’ ὅ.αγ νέ 1 αλέανισμ. σωλῆνες μὲ πάσα ζμεταχ.) 1 1)5’’ 5.457 Γαλέανισμ. σωλῆνες μὲ τιάόσα (μσταχ.λ ἃ’ Σωλῆνες Φδωλῆνες Σωλῆνες δξωλῆνες δωλῆνες Σωλῆνες Φδωλῆνες ΠΗπολόνγια ᾖΗΙπολόνια ἠπολόν.α Ππολόνια ματροι καΏροι μὲ καῦροι μὲ πάσα (μεταχτρ.) 3 «Εθεραῖς» ὃ’' «Εδεραϊτ» 4’ «Εθεραϊτ» 6’ 4{ΑΦΟΡΑ ἓςδαρβτηματα μὲ σάσα {µεταχστερ.) 1’ Ἱπάασσ (μετσχειο.) 11ης”) «αὔροι μὲ πάσα (μσταγειρ.) 1 1)2’’ .. 6 449 1 κ 1 1)δ νκδ] 1 1)4”8' Πἰπολόνια γαλμαχισρένα 9)16’’- τν’ Κοῦστποι χωρὶς στελίφια φτυάρια φτυάρια φτυάρια «τυάρια αυτερὰ μὲ στελίφια ὅὃ αυτερὰ μὲ στελίφια 1019 121)’ ... τετράγωνα μὲ χέρι στρογγύλα χωρὶς χέρι πέλια χωρὶς χέρι Φτυάρα μυτερὰ χωρὶς χέρ: 101) 1β 1” φτυάρια τετράγωνα χωρς χέρι Λο 3 ἁ[έλια τετρόχαλα Πέλια τσακκιλιῶν Πέλια φρεάτων 2τελίφια κούσπων «τελίφια φευαριῶν (κυρτό) 4” «τελίφια φτυαριῶν σχήματος Ττ ἢ Ἐ ἀαμαρίνες πάχους «αμαρ΄νες πόχους Ίνα Δεπτότερς: Ἰά' καὶ ἄγω (μαῦρες) ν τα α κέχοι Ἱ (ἡ συ: περιλαμθανοιένου }) λαμαρίνες, μεγεθῶν ἐν 98” «ἱεπτότεραι λαμαρίνες μεγεθῶν 4/2: 95” Γαλέανισμένες λαμαρίνες Φύλλα ιμευδαργύρου Ἠολυέδότσιγγος εἲς φύλλα 1{λᾶκες ἁμιάντου πάχους ν΄ ΣΓαλέαγισμένες Γαλθανισμένες Γαλβανισμένες 1 αλέανισμένες }Σαλθανισιένες ΓΓαλβανισμένες { αλθανισμένες Ταλέανισμένες Γαλδανισμένες πεὸς 4012 10. 17.δ6 1.955 ὅ 4 9.969 5.457 11.16 1δ.Ο 27.0 5 δ9 ς 1“: ο-α ψ ν ε ἡ ὁκᾶ 4,δ6δ τεμάχιον 19.53 14.039δ 21.998 » » ς --- Ἡ ομᾶ 1.69 τεμάχιον 29.458 37.11 29.25 4.ὁ-4 9.76 15.04 15.01 29.36 9.76 998 διά 9.26 6.51 9.95 1191 19.844 θ.4δ 22.88 20.47 86.06 ᾗ τετραγ. δάρδα 405.0 {κυρτὲς) θ΄’ Κδ΄΄ χωλέτρες Γ΄’ Χδ΄’΄ χωλέτρες δ΄ Χδ᾽’’ χωλέτρες ϱ//1«δ᾽’ χωλέτρες 10’ δ'’ ὤ δ’ 418)” χωλέτρες δ’Χδ᾽΄ χωλέτρες λαμαρίνες λαμαρίνες λαμαρίνες λαμαρίνες λαμαρ΄γες λαμαρίνες χωλέτρ. λαμαρίνες χωλέτρες λαμαρίνες λαμαρίνες 65.51 θ-4, 114 ὅ9.δΟ1 4δ.4δ7 51.175 66.δ6δ 17.061 28.701 9δ.ά76 » » Ψ ς » ἡ ὃν βι Ν ἑκάστη » » » ν ν Ν ν ’ . Αντικατοπρισμοὺ το Τὰ τε ίχη Σῆμα κινὸ ο ἐξαπολύει ὁ μµεσαῖος Έλλην. Δὲν µπο: ρεῖ να τὰ βνγαλῃ πέρα μὲ τὴν αὔξησι τοῦ τιµορίθµωὺ. Κωῶ- ρὶς νὰ τὸ καταλάβη έφθασε νὰ κινδυνεύῃ µέσα στὸν ὠὧκε- αιὸ τῆς ακρβείας. Απὸ παντοῦ ἐλάττωσις τῶν προ: σόδων. Ἑλαττώθη«ξ ὁ μισθὸς τσῦ πατέρα ποὺ δὲν κερδιζει πιὰ ὅπως τὸν καιρὸ τοῦ πο: λέμµου, Παύθηκε ἀπὸ τὴν ἸΑγ- γλικἡ ὑπηρεσία ὁ γυ ὃς καὶ μόλις τοῦ φθάνει ὁ μισοὺς ὁ Καινούριος γιὰ προσωπικἀ ἔ- ἔοδα. Στο μ:σλὸ τῆς δακτυ- λογρήάφου περιορίστηκε ἡ κό- ρη. ᾿Ελάττωσις ἀπὸ ὅλες τἰς μεριὲς τοῦ οἰκογενειακοῦ εἰ- σοδύµατος. Αλλά τὰ ἔξαξδα ὅμως δὲν ἐλαττώθηκαν. Τὰ ἴδια και περισσότερα μένουν. ἛἝνα παλτὸ γιὰ τὰ υίη, ἀπειλεῖ νὰ ἀνατρέψῃ τὸν προὔπολο- γισµό, Σκληρὸς ὁ ἀγὼν τῆς περικοπῆς τῶν ἀπολαύσεων τῆς ζωῆς. ἛἜνας Νυριακάτι- κος κινηματογράφος ἔμεινε καὶ αὐτὸς μὲ ἁγωνία ἑἕξα- σφαλίζεται. Κινρυνεύει ὅμως ἔτσι ἡ ὡραιότης τῆς ζωῆς. Κιωδυνεύει ἡ ποικιλία ποὺ εἷ- ναι τὸ ἁλατοπίπερο τῆς κα: θημερινῆς βιοπάλης. Αν βυά- λετε τὶς λεπτομέρειες τὶς διακοσμητικές, δὲν θὰ µείνῃ παρὰ ὁ ἑρόµος ποὺ ὅὁδηγει ἀπὸ τὸ γραφεῖο στω οπίτι καὶ ἀπὸ τὸ σπίτισιο παζάρι. Κένδυνος--θώνατος ὅμως τῆς εὐτυχίας. εἷ.ε μονοτονία. ᾽Απὸ τὴ αστιγμῆ ποὺ θὰ αἰσθανθῆτε τὴν στέρησι νὰ σᾶς µετράῃ τά βήματα, ἔχετε χάσει κὀθ ἀπόλαυσι. Γίνε- τοι καταδίκη ἡ ζωή. Τὰ τεί- χη τοῦ Καβάφη σηκώνονται μπροστά σας, πληκτικά, βα- ρειά. κουραστικά. Γι αὐτό καὶ ὁ καηµένος ὁ β οπαλοι- στὴς ἐξαπολύει τὸ σῆμα τοῦ κινδύνου. Μία μπύρα ποὺ συ- νήθισε νὰ τὴν πέρνη μιὰ φυρὰ τὴν ἑβόομάδα στὴ λαῖ- κἡ µπυραρία δὲν εἶναι εἰσι- τὴριο γιὰ τὸν Παραδεισο. Εστω ὅμως, Γι’ αὐτὸν εἶναι ἥ ἀλλαγή. Εἶναι τὸ περιττό. Καὶ ἡ ζωὴ δὲν μπορεῖ νὰ ὃὅ- πάρξη δίχως τὴν Φφιλοσεφία τοῦ περιτιοῦ. Αὐτὸ τὸ μικρό, τὸ ἐλάχ:στο περ.ττό, εἶναι ἔ- κεῖνο ποὺ ξεκοιράζει καὶ ὦ: µορφαίνει τὴ ζωή. Ὁ βιυπαλαιστὴς βάζει κό- τῷ τόν πρ:ὑπολογισμὸ καὶ ἀγωνίζεται νὰ τὸν γλυτώση ἀπὸ τὸ μαχαῖρι τῶν οἶκονο- μικῶν, ᾽Αγωνίζεται νὰ ἀφή: ση ἕνα ἄνοιγμα στὰ τείχη ποὺ ὑψώνονται ἐμπεὸς του. ΝΤΙΝΟΣ ΜΩΥΤΣΟΥΜΗΣ Ἐργαστήριον ΑΝΤΗ Ὁ γνωσιὸς ἐπιδιορθωτὴς ραδιατὲρ ”Αντης ᾿Οχανιάν, εἰ δικευθεὶς ἐπὶ μακρὀν εἰς ἐρ- γοστάσια τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἤ- νοιξεν ἐργαστήριον ἐπίδιορ: θώσεων ραδιατὲρ καὶ ὀξυγο- νοκολλήσεων ἐν Λευκωσίᾳ. Ἐπιδιορθώνονται καὶ ὀξυ- γονοκολλοῦ:ται ὅλα τὰ εἴδη ἐξαρτημάσων αὐτοκιιήτων,μη: χανῶν κλπ. μὲ νεωτάτας µε- σόδους καὶ τελευταίκς τελει- οποιήσεως µηχανήκατα. Ἐπ' σκεφθῆτε µας διὰ συμφέρον σας. Αντης ᾿Οχανιὰν ν το | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Ζωη ᾿Εμδρομαὶ 1ο πρυμκρὶς Φαρμρατοκτοίακον τὰ έλη. τοῦ. ο κδυοηικοῦ δυμδέ- ἑευκιοίας, ετὰ ομ1οἳἳ πέν ών των, ὑά ὁ τῶν προς 6 ) 2 ράλωυῦν. ὃν) αὐτοιγή ου. έσω Αάμπου οἷς ἐν Ἀοεμ λύκου, ἅτω. καὶ οὰ δι. Σο τευεήσουν, ἐκεώεν δὲ την ἑπαή- αεο. εἷς ο ταυοὸν τῆς ψώμας θὰ ἑπακολου Νο αοσιρετικὴ ἀνάμα. οις διὰ τῆς κοιλάδυς τῶν Αέδοων εἰς τὴν πωθὺ ο) κ 7 οἰπυλυς» 11) πι) μὲ ἐπιστοσι διὰ τοῦ Ἀταυ- οὐῦ τῆς Γώκας εἰς ,Γευλωσίαν. Εκ έναις ἐκ εἲς «αλατείας ]ε- τας τρ µωι εΠηλώσεις συμς. δόλωγα Ντελλά- ο : ος -λ μ γοι τοῦ ἅπυ- μεύματυς τῆς {/έαπτης, ς --- Οἱ δημοτικοὶ ὑπάλλήλοι 1Η Ἵδνωσις δμιοτινῶν ὑπαλλή- - : : ων «ἰευκωσίας ὃν) ἐπιστολῆς τοχῆ: εἰς τὸν Ἠ. 21, τη λέη. α Ἐνσ ποὸς τὸν πφύεδοω» καὶ τὰ μέλη τοῦ μι ο μπουλίου εὐχασιοτεῖ ὕευ- μῶς αὐτὸ διὰ τὸ ἐνδιαφέφον τὸ ὦ- ἐπέδειξε κατὰ τὴν ἀναθεώ κλίακος ποξων ολ]. τὴς (ισδοδοσίας χω}, Απτὸ τὴν ἔπί σὸ τὴν ἐπίέσκειιν του ΑΠΟΕΛ Οἱ Κύπριοι ᾿Αθληταὶ Γρόφει ὁ «Κήρυξ» τοῦ Καΐρου: «Ὑπεξέχθη μὲ ἰδιαιτέραν στοργὴν ὁ Αἰγυπτιώτης ἛἙλ- λητισμὸς τοὺςποδοσφαιριστὰς τῆς Κύπρου. Αἱ ἐκδηλώσεις ἐνθουσιασμοῦ καὶ ἀγάπης ἢ- σαν γενικαί. Ὑπερέβησον τὸ πλαίσιον τοῦ ἁπλοῦ ἆθλητι- κοῷ ἐνδιαφέροντος. Δὲν ἦσαν µόνον ἐκδηλώσεις πρὸς τοὺς ἀθλητάς. Ἠσαν διαδηλώσεις προς τοὺς ΚΠυ- πρίους. Πονεῖ ἡ Ἑλληνικὴ Ψυχἠ διὰ τὰ ὑπόδουλα ἀἁκόμη τέκνα τῆς Πατρίδος. Καὶ ἡ ἐμφάνισις τῶν Κυπρίων ἆθλη: τῶν, ἀκριβῶς καθ᾽ ἤν στιγμὴν εἶναι φλέγοεν τὸ ζήτημα τῆς Κύπρου, προεκάλεσε τὴν πληµ μυρίδσο ὅλου αὐτοῦ τοῦ αἰ- σθήµατος, τοῦ χαρακτηρίσαν- τος τὰς τόσας παγελληνίου χαρακτῆρος τιμητικὰς δεξιώ- σεις πρὸς αὐτούς, Οχι µόνον ἡ Κυπριακἡ Α- δελφότης, ἀλλά καὶ διάφοροι Ἑλληνικοὶ ὀργανισμοὶ ἐτίμη- σαν ἰδιαιτέρως τοὺς ἀξίους ἐξῶ ἐλθόντας ἐκπροσώπους τῆς Κυπριακῆς ἀλκῆς, Τὸβα: θὺ κίνητρον το ὁ πατριωτι- κὸς παλμὸς διὰ τὴν Ἕλληνι: κἠν Μεγαλόνησον, τῆς ὁποίας κάθε Ἕλλην διψᾷ τὰ Ἔλευ- θέρια. Μαζὸ μὲ τὸ στεφάνω- μα τῶν ἀθλητῶν, παρείχετο εἰς αὐτοὺς ἀπὸ τὴν τόσην δαψίλειαν τῆς ἑλληνικῆς στορ γῆς καὶ ὁ φωτοστέφανος τῆς ἀδελφικῆς περιπτύξεως διά τὴν ἰδιότητά των ὣς Κυπρί- ων, διὰ τὴν θέσιν τών ὡς ἆ- δελφῶν ἀλυτρώτων, τῶν ὃ- ποίων ἡ λύτρώσις εἶναι «ὁ «χαλασμὸς εἰς τὰ 'Ελληνικὰ σπλάχνα» κληρονομημένος ἆ- πὸ γειεᾶς εἰς γενεάν. Επιστρέφοντες, ἄς φέρουν ἐκεῖ εἰς τῆς Παφίας τὴν Νῆ: σον τὸ μήνυμα τῆς ἐγκαρδι- ὥσεως ὅτι καὶ ἡ ἀνὰ τὴν Αἴ- γυπτον . πιτομὴ τοῦ ἛἙλληνι- σμοῦ ζῇ παλλομένη ὅλη ἀπὸ τὴν ἀνάπαλσιν- τὴν µένην-- ἡ ὁποία συναγείρει τὲν Κυ πριακὸν λαόν εἰς τὴν διεκδί- κησιν τοῦ ἱεροῦ καὶ παρα: γρά του αὐτοῦ δικαίου ὅπως ποραπλεύρως χανιοῦ |χαρῇ τὴν Ἑλληνικήν του ἸΑ- ᾿Αλεξάνδρου, Λευκωσία νάσιασ.ν͵, {Γαλέαν αμένγες λαμαρίνες ϐϱ’’' κ Ἁχωλέτρ. 4δ.644 ἑκάστῃ {Γαλξανισμένες ορίγες ΙΙ σς40’ χωλέτρ. «49.755 5» 1 αλζανισμέτες λαμαργες δ’Ι«10’’ χωλέτ. ὅδθ.δ60Ο » { αλξανιόμέγες λαμαρίνες 9} 10’ χωλέτρ. 69.967 3» {αλδανισμένες λακαρίνες 10’ 40’ χωλέτρ. 71.074 ᾽Απογοιγωτῆρες ἐκ παρσελάνης 119'1σς ὃη 1.98 τὸ ξεῦγος πονος. ἕν πορσελ. ἔξωτ. διµτύου στρογγ. 49.0 ἕπαστος ες Μουτεούκια, ποιότης Β 60.93 κυβ. πόδ. Φυλεία εἰς κουττούχια ποιότης «4 75.086 » Ἀυλεία στρογγύλη δα δ 5 Ξυλεία εἷς σαγίδια 71.44 » πάσσαλοι δ κστο’ 26.79 ” Στ ἳ ϱ 3, - . π πε Ἐμτὸς τῶν ὡς ἄνω εἰδῶν ἀρκετὰ ἄλλα ὡς σιλυγτήρια, καθ: Φιά, πουρτουβέλλες, ἠλεμτρικὰ σύρματα, ξύλινα σλαίσια κλσε. δὰ σιωληῶσν εἰς τὸ κοενὸν ἀπὸ τῆς 1Δὴς Δεκεκξέρίου μέσον ταν }ατωτέρω μετατωλητῶν : 1) Δλατζηκυριοκὸς ὁΣάόζξα καὶ Σἱοὶ «ευκωσία. τ- . -- , ϱ) Ἰωάννης Εότσαπας καὶ Σιοὶ {εμεσός. ὦ) Δατζησωτηρίου καὶ Σἱοὶ Αμμόχωστος. ο ε : ς , - - Ολαι αἳ τιμαὶ κπαθωρίαθησαν τῇ εγκοίσει τοῦ ᾿Ελεγκτοῦ 19ο: αηθειῶν. τῬ Γμοκατάλογοι θὰ ἀναρτηθοῦν ἐντὸς καὶ ἑἐκτὸς τῶν ματοστημάτων τῶν µεταπωλητῶγ. Οἱ μεταπωληταὶ θὰ ἐκδίδουν ἐντύπους διτλοτύπους αποδείξεις μὲ τὰ χαρακτηοιστικὰ στοι- χεῖα Σάΐπρος Ντηξέλοπμεντ Ἱάμπανυ., τὰ ὁποῖα θὰ ἑπογρά- Φώνται ἐπίσης καὶ ὑπὸ τῶν ἁγοραστῶν. Οἵογδήποτε πρόσωσον τὸ ὁποῖον ἔχει λόγους σιαραπόνων ἐν σχέσει μὲ τὰς τιμὰς ἢ οἵ- ο,δήποτε ἄλλο σχετικὸν μὲ τὰς λείατικὰς πωλήσεις δήτηιια δέον νὰ ἀπειθυνβῃῇ ποὺς τὸν ᾿Αρχιλογιστὴν Ποομηθειῶν, ΙΜεταφορῶν καὶ ᾿ Αγορῶν εἰς τὰ Κεντρικά ΠΓραφεῖα τῆς Πευκωσίας. ᾽Αιιὸ τῆς 1ης Ιανουαρίου 1947 οἴονδήποτε ὑπόλοιπον τῶν οὐσιωδῶ»ν ἡλικῶν τοῦ ὡς ἄνω καταλόγου μὴ διατεθὲν θὰ πωλη- θῇ ἐλευθέρως εἷς τὸ κοινὸν μέσον τῶν ὥς ἄνω μεταπωλητῶν. Γπεύθννος Ο. ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γύπρις:. αΚΟΣΝΟΣ» ΙΓ. δ. Ἱνυριαμίδη, «Ἀευκωσία