Back

ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Γιὰ μῆνες ὁ κ. Μοστιτσιὰν ἐδούλευς σκληρἁ κάνοντας πολλὰ πειράµατα καὶ δοκιμὲς καὶ ξοδεύοντας πολλὰ χρήµα- τα γιὰ τὴν νέα του ἐπιχείρηοι. Οἱ δυσκολίες ποὺ εἶχε νὰ ἄν- τιµετωπίση Ἆταν τεράστιες, Δι- άφορα πρόσωπα, ἀπὸ τὸ ἔξω- τερικό, ποὺ εἶχαν πείραν αὖ- τῆς τῆς ἐργασίας εἰς τὴν χώ- ραν των, ὅταν ἀκουσαν γιὰ τὴν ἐπιχείρησιν τοῦ κ. Μοστιτ- σιὰν τοῦ εἶπαν ὅτι ταν παρα- λογισμὸς νὰ πιστεύη ὅτι θὰ ἑ- πετόγχανε. Ἐν τούτοις ὅμως αὐτὸς δὲν ἔχασε τὸ θάρρος του. Ἐγκατέστησεν ἠλεκτρικὲς γεν- γήτριες συνολικῆς δυνάμεως 90 ἔππων γιὰ τὴν είνησιν. τῶν ηχανῶν του καὶ μετὰ λίγες ἑθδομάδες τὸ ὄνειρον τοῦ κκ. Μοστιτοιὰν ἔγινε πραγματικό- της. Όι μηχανές εἰργάζοντο τώ- ρα ἱκαγοποιητικά κι’ οἱ πρῶ- τες πλανιαρισµένες πέτρες φορτώθηκαν σὲ φορτηγὰ γιὰ νὰ, μεταφερθοῦν στοὺς πελά- τες, Πρὸς τὸ παρὸν περίπου 10 εἰδικευμένοι ἐργάται ἀπὸ τὸ κοντινὸ χωριό τῆς ᾿Ορόκλι- γης ἐργάζανται στὸ λατομεῖο. Ἡ παροῦσα παραγωγἡ ἀνέρ- χεται σὲ 700 περίπου κυδικοὺς πόδας ἡμερησίως. Ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς, ὅμῶς, θὰ διπλασιασθή ᾗ τριπλασιασθῇ ὅταν ἔγκατα- σταθοῦν περισσότερες µηχα- Μηχανὴ παραλλήλου ἐκκ ἑῴλειτουργίη- «Ὁ μικρὲς ἠλεμτρεπαραγωγικὸς σταθμός. Μίΐα μηχανη Δίστερ 40 Ίππων ποὺ προσετέδη προσφάτως. ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΣΤΗ! ΚΥΠΡΟ Ὁ κ. Μοστιτσιὰν ἵδρυσε συ- εταιρισμὸν μὲ τὸν γυιόν του .. Μαρτίκ Μαστιτσιὰν καὶ ἕνα Ελληνα Κύπριον τὸν κ. Βικέν- Ἆιον Σοφοκλέους, καὶ ἀπετά- Bh πρὸς τὸν Διοικητήν Λάρνς γές. Ἕ ἐπιχείρησις τοῦ κ. Moot τσιὰν ἔχει ἀσφαλῶς μεγάλην σηµασίαν γιὰ τὴν οἰκονομία τῆς νήσου. 'Εὰν καὶ ἄλλοι ἴδι- οκτῆται λατομείων στὴν Κύ- προ συνεργασθοῦν μὲ τὸν κ. Μοστιτσιὰν τὸ ἀποτέλεσμα θὰ εἶναι ὅτι οἱ πέτρες γιὰ οἱκοδο- μικαὺς σκοποὺς, ποὺ τώρα θε- Ὡροῦνται εἶδος πολυτελείας, EH μίλια περίπου Βο- κατεσκευάσθησαν ἀπὸ τοῦ ροκομµένες καὶ μὲ λείαν ἐπι ποὺ ἀπαιτοῦσε πολὺ }Α E Ῥειανατολικὰ τῆς Λάρ- δθετοῦς κ. Χαϊκ Μ. Μοστιτοιὰν Φάνειαν. καὶ κόπον. ψακας σὲ μιὰ ἀπότομη ἀπὸ τὴν λάρνακα. Βασικῶς ἡ ‘H ἱστορία τῆς ἐπιχειρήσεως Ὁ κ. Μοστιτσιὰν ἄρχς πλαγιὰ ἕνὸς λόφου εὑρίσκεται grr ποὺ κόθει τὶς πέτρες αὐτῆς τοῦ κ. ᾖλοστιτσιὰν πα- µέσως νὰ ἐργάζεται Kat © Ένα μοναδικὀ στὸ εἶδος του. ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο Άλεκτρι ρουσιάζει ἀρκετὸν ἐνδιαφέ- Ύες ἑβδομάδες τὸ Μηχ λατομεῖο, μαναδικὸ γιατὶ εἶναι κά απριόνια, τοποθετημένα σὲ ρον. Πρὶν ἕνα ἤ δύο χρόνια ἔ- ἥταν Έτοιμο καὶ ἐλειτου 5 νο τὸ µόνο μηχανοποιημένο λα- ὀρθὴν γωνίαν μεταξὺ τους, γιὰ Υας οἰκοδομικὸς ὀργανισμός σε εἰς τὴν Δεκέλειαν μὲ κό γιὰ τὴν ἐνοικίασιν τριῶν τομεῖο στὴν Κύπρο. νὰ κόδουν συγχρόνως ὁριζον- ὁ ὁποῖος εἶχεν ἐπιχειρήσεις εἷς ρετικὰ ἀποτελέσματα. καλῶν περίπου γῆς λατοµεί- Ἡ µηχανοποίησις ὅμως αὖὐ- τίως καὶ καθέτῶς τὴν πέτρα. τὴν ἐπιοταῤμίαν Δεκελείας, ἐ- Αὐτὴ ἡ θεαμαϊικὴ, ἐπί Ἶν σὲ μιὰ ἀπότομη πλαγιά κο: τὴ δὲν ἀπήτησε, τὴν εἰπαγω- Τὸ µηχάνηµα χρειάζεται μό- ζήτησεν ἀπὸ τὸν κ. Μοστιτσιὰν παρεκίνησε τὸν x, Moot! ὰ στὸ μικρὸ χωριὸ Ὀρόκλι, ϱ elbos a γἠν δαρέων μηχανημάτων ᾱ- νον Ee χειριοτὴ καὶ ὅπως µε- νὰ Κατάσκευάση ἕνα µηχάνη- ποὺ αὐτοαποκαλεῖται πο «δη. Ἡ ἐνοικίασις, ἐνεκρίθη καὶ + 8A Xeno ove .. έίας χιλιάδων λιρῶν. Τὰ µηχα- τακινεῖται αὐτομάτως πρὸς τὰ µα γιὰ τὴν λείανσιν τῆς ὄπιφα- χνίτης, νὰ ἐγκαταστήση μμέσως ὁ κ. Μοστιτοιαν έγκα- σι περ άτει ἐπὶ τὴν ὃ δω νήματα, ποὺ εἶναι ἐξαιρετίκὰ ἑμπρὸς ἀφήνει πίσω του μιὰ γείας πετρῶν γιὰ οἰκοδομικοὺς μηχανήματα σ᾿ ἕνα λατό ἡᾷβέστησε 4 ἀπὸ τὶς μηχανὲς του μικὴν, ee Ox ς fons Bo ane wed Έχουν θαυμασίαν ᾱ- σειρὰ ἀπὸ κοµµένες πέτρες, σκοπούς, μιὰ ἐργασία ποὺ μέ. γιά νὰ κόδουν τὶς πέτρα ολφντὲς στὸ Λατομεῖο καὶ ἄρχι λα τάς τχο oe Ἴλνατα. πόδοσιν, ἐσχεδιάσθησαν καὶ μὲ ὁμοιάμορφο σχῆμα, καθα- Χρι τότε ἐγίνετο μὲ τὸ Χέρι καὶ τόπου, pe tic ἐργασίες, ae ωρες IS σης Ἡ παλπὰ μέθοδος ἐκκοπῆς πετρῶν. fis. Hi παλη. μέθοδος ποὺ χρη- εἰς τὴν ἀρχὴν τᾶς γραμμῆς. σιμοποιεῖται ἀκόμη καὶ σήμε- Φόρτωσις πετρῶν σὲ φορτηγὸν αὐτοκίνητεν αρὲι ’ * ρα γιὰ τὸ κόψιμο τῆς πέτρας-- τθσις αατρῶν Dep νο πρ οσον μπήγοντας σφῆνες, χρησιµο- ποιῶντας ἕναν μολλὸ γιὰ τὸ σπάσιμο ἑνὸς μεγἄλου κοµα- τιοῦ, τὸ κόψιμο σὲ μικρὰ Koc τα καὶ ἡ λείαισιά τῆς ἐπίφο- yelog pe τὸ χέρι--θὰ ἀνήκη στὸ παρελθόν. Σὲ συνεργάτη τῶν, «ξικό. νωνν ποὺ ἐπεσκέφθη, τὸ Λατο- μεῖον, ὁ κ, Μοστιτσιὰν ἐδήλω- δε τὰ ἑξῆς: «Μὲ οἰκονομικὴν θοήθειαν ἔκ μέρους τῆς Κυδερ- νήσεως εἶμαι ἔτοιμος νὰ προ Μθεύσω μηχανήματα καὶ νὰ παράσχω αυμδουλὰς καὶ Φοή- Belov tle ἄλλους ἰδιοκτήτας, λατομείων, οἳ ὁποῖοι θὰ ἤθελον νὰ, µηχανοποιήσουν τὰ λοτο- μεῖα τῶν». Τὸ µηχάνηµα ἑγκαροίου ἐπκοπῆς εἰς τὸ τέλος τῆς γραµ- ο μάς ἀπὸ πέτρερ ποὺ εἶναι Έτοιμες γιὰ φόρτωσιν. Γενινὰ ἄποψις τοῦ λατοµείου, Μπχάνημα ἐγμαροίκε