Back

Ο Σερ Χιού και η Λαίδη Φούτ εις Αρχαιολογικούς Χώρους

“0 Σὲρ Χιοῦ καὶ ἡ Λαίδη doit & εἰς ᾿Αρχαιολογικοὺς Χώρους AYTOY Ἐξοχότης ὁ Κυθερνήτης καὶ ἡ Λαΐδη Φοὺτ ἐπέρασαν | dAOKANpo 16 Tpat τῆς Όης Μαρτίου μὲ ἐπισκέψεις σὲ διάφορους ἀρχαιολογικοὺς χώρους καὶ ἀρχαιότητες εἰς τὴν ᾿Επαρχίαν ᾽Αμ: μοχώστου. . , . ee Ἡ ἐπίσκεψις αὐτὴ ἀποτελοῦσε µέρος τῶν σχεδίων τῆς Αὐτοῦ Εξο- χότητος νὰ ἐπιθεωρήση τὰ ἔργα ποὺ ἐκτελοῦν τὰ διάφορα Κυθερνητι- κἁ Τμήματα καὶ νὰ συναντήση τὰ πρόσωπα ποὺ εἶναι ὑπεύθυνα γιὰ τὰ ἔργα αὐτά. . ο. Ἡ Αὐτοῦ ᾿Ἐξοχότης καὶ ἡ Λαίδη Φοὺτ συνωδεύοντο κατά τὴν περι- οδείαν των ἀπὸ τὸν Διευθυντὴν ᾽Αρχαιοτήτων κ. Α. Χ. Σ Μεγκὼ 60.Β.Ε. καὶ τὸν Προσωρινὸν Διοικητὴν ᾽Αμμοχώστου κ. {. Α. Γκίλλης, . Κατὰ πρῶτον ἐπεσκέφθησαν τὰ Παλαιὰ Τείχη ᾽Αμμοχώστου καὶ τὴν Δυτικὴν Πύλην. Ὁ κ. Θ. Μόκαπκαπ Μ.Β.Ε. Επίτιμος Διευθυντὴς τοῦ Λλουσείου ᾽Αμμοχώστου συνώδεωσε τοὺς ὑψηλοὺς ἐπισκέπτας καὶ τοὺς εἶπε τὴν ἱστορίαν τῶν Τειχῶν. Ἡ συνοδεία ἐπεθεώρησε τὰς προσ- Φάτους ἐπισκευὰς εἰς τὰ Τείχη καὶ τὰ ἁποτελέσματα τῶν ἀνασκαφῶν τοῦ κ. Μόκαπκακ εἰς τὸν προμαχῶνα Ραβθελίν. } Εξω ἀπὸ τὰ Τείχη ἡ Α. Ε. καὶ ἡ Λαίδη Φούτ ἐπεθεώρησαν τὰς ép- γασίας ἐπὶ ἑνὸς νέου δρόμου ὁ ὁποῖος θὰ δώση εἴσοδον εἰς τὴν Παλαι- ἂν Πόλιν ἐκ θορρᾶ. Ἡ συνοδεία ἐπεσκέφθη ἀκολούθως τὸν ἀρχαιολο- γικὸν χῶρον Ἐγκώμης -- ᾽Αλασίας ἑπτά περίπου µίλια ἀπὸ τὴν 'Αμ- µόχωστον. ‘ ᾿Ἐδῶ εἰς µίαν θαυμασίαν τοποθεσίαν ὅπου θρίθουν τὰ ἐρείπια τῆς πόλεως ἀνάμικτα μὲ πολλὰ ἀγριολούλουδα διαφόρων χρωμάτων ἡ Αὐ- τοῦ ᾿Εξοχότης καὶ ἡ Λαίδη Φούτ, ἄκουσαν ἀπὸ τὸν Διευθυντὴν τοῦ Κυ- πριακοῦ Μουσείου Apa ΠΠ. Δίκαιον Ο.Β.Ε. ἐξιστόρησιν τῆς πό- λεως ἡ ὁποία ἀνήκει εἲς τὴν Χαλκίνην ᾿Εποχήν. Ὁ Δρ Δίκαιος ἑξή- Ύησεν ἐπίσης εἰς τοὺς Ἐερεκρισκαουα τὸ ἔργον τῆς Γαλλικῆς ᾿Απο- στολῆς ὑπὸ τὸν Καθηγητὴν ΠΜ. Φ. Σιαῖφερ, ὅπως καὶ τὸ δικὸν του ἔργον εἰς τὴν περιοχὴν ἐκ µέρους τοῦ Τµήµατος ᾽Αρχαιοτήτων. Τελικῶς ἡ συνοδεία ἐπεσκέφθη τὴν Σαλαρῖνα, πρῶτον τὴν Βασι- Arty ᾽Αγίου ᾿Επιφανείου, ὅπου ἔγιναν τελευταίως ἀνασκαφαὶ ὑπὸ τοῦ κ. Α.Γ. Δικηγοροπούλου, Βοηθοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Κυπριακοῦ Μουσείου καὶ ἀκολούθως τὸ Γυμνάσιον ὅπου διεξάγονται τώρα ἀνασκαφαὶ ὑπὸ τοῦ Δρος Β. Καραγιώργη ἐπίσης Βοηθοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Κυπριακοῦ Μουσείου.. Ὁ Δρ Καραγιώργης ἐξήγησε εἰς τὴν συνοδείαν τὸ ἔργον τῶν ἀνασκαφῶν. Etc τὴν Αὐτοῦ Ἐξοχότητα καὶ τὴν Λαίδη Φοὺτ ἔκαμαν μεγάλην ἐντόπωσιν ὅ,τι εἶδαν, ἰδίως εἰς τὸ Γωμνάσιον, Μπροστά εἰς ἕνα ὡραῖον ἄγαλμα γυναικὸς ἀπὸ σκοῦρο μάρμαρο, τοῦ ὁποίου ἐπεκόπησαν ἡ κε- POA? καὶ τὰ χέρια ἡ Αὐτοῦ ᾿Εξοχότης εἶπεν, «Τὶ κρῖμα» | ροτοῦ αχωρήσει ὁ Κυθερνήτης εἶπεν εἰς τοὺς ἀντιπροσώπους τοῦ Τύπου ὅτι τὸ ἔργον τοῦ Τµήµατος Αρχαιοτήτων μὲ τοὺς περιορι- σµένους πόρους του, εἶναι ἐξαιρετικόν. 'Η ἀφοσίωσις καὶ ὁ ἔνθουσια- σμὸς ἐκείνων ποὺ διευθύνουν τὴν ἐργασίαν ἀξίζει τὸν µεγαλύτερον ἔ- παινον. Καὶ ὁ Σὲρ Χιοῦ προσέθεσε. «Μένουν ἀκόμη νὰ γίνουν πολλὰ καὶ εἶμαι θέδαιος ὅτι ἡ πείρα καὶ ἡ γνώσις τὴν ὁποίαν ἐκέρδισε τὸ Τμῆ- μα ᾿Αρχαιοτήτων ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ κ. Μεγκὼ θὰ χρησιμοποιηθῆ διά ay καλωτέραν δυνατἠν χρῆσιν εἰς τὸ μέλλον. ν ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα προτερήματα τῆς Κύπρου εἶναι ἡ ἱστορία της καὶ ὅλοι µας πρέπει νὰ ἐνδιαφερθῶμεν δι’ αὐτὴν καὶ νἁ εἴμεθα ὁ- περήφανοι δ'᾽ αὐτήν». .. 1ὸ ἀπόγευμα ἡ Αὐτοῦ ᾿Εξοχότης ἐπεσκέφθη τὰ κεντρικἁ γραφεῖα τοῦ Τµήµατος ᾿Αρχαιοτήτων εἰς τὸ Μυπριακὸν Μουσεῖον. ᾿Αφοῦ συνή- ντησε µελη τοῦ προσωπικοῦ περιώδευσε, μὲ τὸν Δρα Δίκαιον, τὶς αἴθου- σες τοῦ Μουσείου καὶ τὰς ἀποθήκας καὶ τά ἐργαστήρια. ᾿Εδῶ ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης ἐπεθεώρησε τὴν ἐργασίαν ἐπὶ ἀγγείων τὰ ὁποῖα ἀνευρέθη- σαν εἰς ἀνασκαφὰς εἰς Εγκωώμην καὶ ἀγάλματα ἀπὸ τὴν Σαλαμίνα τὰ Ἡ Αὐτοῦ ᾿Ἐξοχότης ὁ Ἠυδερνήτης καὶ ἡ ΔΛαΐδη Φοὺτ εἰς τὸ Περιστύλιον τοῦ Γυμνασίου τῆς Σαλαμῖνος. ed Ἡ Α.Ε. παραχκοθλουθεῖ τὴν φόρτωσιν εἲς ξαγόνια ἄμμου, ἡ ὁποία ἐπάλυπτε τὰ ἐρείπια τοῦ Γυμνασίου τῆς Σαλαμῖνος. ὁποῖα συνηρμολογήθησαν προσφάτως. _ Jpotot dvaxwpryce 6 Κυβερνήτης εἶδε μερικὰ ἀπὸ τὰ ἀρχεῖα εἰς τὰ ὁποῖα καταγράφονται τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἀρχαιολογικῆς χωρο- μετρήσεως Κύπρου ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ κ. Χ. Γ. Κάτλιγκ. Eis τὸ Γυμνάσιον τῆς Σαλαμῖνος ἡ Αὐὑτοῦ ᾿Εξοχότις ναὶ ἡ Λαίΐδη Φοὺτ ἐπεθδεώρησαν ἐπίσης μερικὰ ἀπὸ τὰ μαρμάρινα ἀγάλματα, τὰ ὁποῖα εὑρίσχονται πέριξ πολυμδητικῆς δεξαμενῆς.