Back

Η ΠΤΗΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Μέλος τῆς Ητηνολογικῆς Ἑταιρείας Ἐύπρου κρατῶντας ἕνα πουλὶ ποὺ τοῦ πέρασε δακτύλιον. Σημειώνεται ὁ ἀριθμὸς τοῦ δακτυλίου καὶ τὸ πουλὶ ἀφήνεται ἐλεύθερο. Ύστερα μπορεῖ νὰ Spe] «κάπου στὴν εντρικὴν Εὐρώπῃ, στὴν Σκανδιναυῖα ἢ καὶ στὴν ᾽Αγγλία. Η ΠΤΗΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΑΤΑ τὴν ἄνοιξι καὶ τὸ φθινόπωρο παρατηρεῖται σὲ πολλὰ νησιὰ IK µενάλη κίνησις ἀποδημητικῶν πουλιῶν σὲ ἐλάχιστες ὅμως πε- ριπτώσεις κίνησις αὐτὴ φαίνεται τόσο καθαρά, ποὺ νά μπορῇ νὰ τὴν προσέξη κι ὁ πολυάσχολος κάτοικος τῆς πόλης, ὅσο στὴν περί- πτωσι τῆς Κύπρου. . Λόγῳ τῆς γεωγραφικῆς της θέσεως εἰς τὸ ἀνατολικὸν ἄκρον τῆς Μεσογείου, ἡ Κύπρος θρίσκεται πάνω στὴν χρομμὴν ποὺ ἀκολουθοῦν τὰ ἀποδημητικὰ πουλιά ποὺ πηγαίνουν πρὸς Sopp ἀπὸ τὴν ᾽Αφϕρικα- νικὴν ἥπειρον, ὅπου περνοῦν τὸν χειμώνα, πρὸς τὴν Δυτικὴν ᾽᾿Ασίαν καὶ Εὐρώπην. Εϊναι ἀπὸ τὶς χῶρες ποὺ συνορεύουν μὲ τὴν ἀνατολικὴν Μεσόγειον ποὺ ἀναρίθμητα πουλιὰ ἀρχίζουν τὸ ταξείδι τους πάνω ἀπὸ τὴ θάλασσα τὴν ἄνοιξι καὶ τὰ πουλιὰ αὐτὰ κάνουν τὸν πρῶτο τους στα- θμὸ στὴν Κύπρο. Τὸ φθινόπώρο συµθαίνει τὸ ἀντίστροφο καὶ χιλιάδες κουρασµένα πουλιά διαφόρων γενῶν χρησιμοποιοῦν τὴν Κύπρο σὰν τε- λευταῖο σταθμὸ στὸ μακρυνὸ ταξείδι γιὰ νὰ ἀκολουθήσουν τὸν ἥλιο. Πρὶν ἕνα σχεδὸν χρόνο ἱδρύθηκε Πτηνολογικὴ Ἑταιρεία Κύπρου, ποὺ σκοπὸ ἔχει νὰ ὡς πλήρη ἐπισκόπησι τῶν διαφόρων πουλιῶν τῆς Κύπρου, νὰ µελετήση τὴν κίνησι τῶν ἁποδημητικῶν πουλιῶν µέσῳ τῆς Κύπρου καὶ νὰ ἀναπτύξη μεταξὺ ὅλων τῶν κοινοτήτων ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ πουλιὰ τῆς νήσου, Μέχρι τώρα τὸ πιὸ ἐνδιαφέρον κατόρθωμα τῆς 'Ἐταιρείας ὑπῆρξεν ἡ καταγραφὴ 20 νέων γενῶν στὰ πουλιὰ τῆς νήσου καὶ ἡ συλλογὴ τῶν πρώτων ἀξιοπίστων πληροφοριῶν περὶ τῆς πραγματικῆς καταστά- σεως πολλῶν γενῶν τὰ ὁποῖα παρετηρήθησαν µόνον παροδικῶς εἰς τὸν παρελθὀν. Ἑκτὸς ἀπὸ τὸ ὅτι παρακολουθεῖ γιὰ τὴν ἐμφάνισι νέων ἤ σπανίων πουλιῶν ᾿Εταιρεία ἀναπτύσσει τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ πουλιὰ τῆς νή- σου μεταξὺ ὅλων τῶν κοινοτήτων καὶ ἤδη μεταξὺ τῶν μελῶν της συγ- καταλέγονται ἀρκετοὶ Ἕλληνες καὶ Τούρκοι. Μία ἄλλη ἀξιόλογος ἐργασία ποὺ ἐκτελοῦν µέλη τῆς 'Ἑταιρείας, : ποὺ θρίσκονται σ’ ὅλες τὶς ἐπαρχίες, εἶναι ἡ µελέτη τῶν Κυπριακῶν πουλιῶν ἓν συγκρίσει μὲ τὰ ἴδια γένη ἄλλων χωρῶν. Ἡ περισσοτέρα ὅμως ἐργασία διεξάγεται εἰς τὸ πεδίον τῆς ἀποδημήσεως καὶ ἔχει ἤδη συλλεγῆ ὄγκος ὁλόκληρος πληροφοριῶν περὶ τοῦ ἀριθμοῦ καὶ τῶν ἡμερομηνιῶν ἀφίξεως καὶ ἀναχωρήσεως τῶν ἀποδημητικῶν πουλιῶν, ποὺ αὐξάνουν τὶς γνώσεις µας γιὰ τὸ θέµα αὐτό. ἝἛνας ἀπὸ τοὺς τρόπους γιὰ νἁ µάθουµε περισσότερα γιὰ τἰς ἆπο- στάσεις ποὺ διανύουν τὰ πουλιά --- καὶ παρεμπιπτόντώς γιὰ τὴν ἡλι- κία ποὺ ζοῦν --- εἶναι ἡ τοποθέτησις ἑλαφρῶν µεταλλίνων δακτυλίων στὰ πόδια τους. Αὐτὸ γίνεται ἀπὸ ὅλους τοὺς πτηνολόγοαυς σ’᾿ ὅλο τὸν κόσμο κι’ ἄρχισε νὰ ἐφαρμόζεται καὶ στὴν Γύπρο. Πέρσι ἐφαρμόστη- κε αὐτὴ ἡ μέθοδος σὲ 250 πουλιά. Αὐτοὶ οἱ δακτύλιοι τοποβετοῦνται στὰ πουλιὰ εἶτε ὅταν ἀκόμα εἶναι µέσα στὴ φωλιὰ ἤ ἀφοῦ παγιδευθοῦν. Φυσικά πρέπει νὰ Χρησι- μοποιηθοῦν ἑκατοντάδες ἤ καὶ χιλιάδες πουλιὰ γιὰ ve καταστῆ ὄυνα- τὸν νὰ ἐπιστραφοῦν λίγοι δακτύλιοι, µέχρι σήµερα, ὅμως, τὰ ἀποτελέ- σµατα εἶναι ἀξιόλογα. ᾿Ανάμεσα στὰ πουλιὰ ποὺ περνοῦν ἀπὸ τὴν Κύπρο δυὸ φορὲς τὸν χρόνο θὰ ὑπάρχουν πολλὰ ποὺ θά ἔχουν δακτυλίους ἀπὸ ὅλα τὰ µέρη τῆς Εὐρώπης κι ὡς γεγονὸς κάπου 40 ἀρέθηκαν ἤδη ἐδῶ. Τὰ περισσό- τερα θρέθηκαν σὲ πουλιὰ ποὺ πιάστηκαν ν ἰξόδεργα καὶ στάλησαν πίσω στὴν χώρα ποὺ ἀνήκουν. Οἱ δακτύλιοι προήρχοντο ἀπὸ μακρυνὲς Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ 1957 κα- τεγράφησαν 127.000 περίπου ῥἐπι- σκέπται εἰς τὰ ἀρχαῖα μνημεῖα καὶ Μουσεῖα εἰς ὁλόκληρον τὴν Κύπρον- καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς παρουσιάζει μεγάλην θελτίώσιν ἐν συγκρίσει μὲ τὰς 21.000 τοῦ 1926, παρ᾽ ὅλον ὅτι εἶναι κατώτερος τοῦ 1954 ὅτε ἐσημειώθη ἐπίδοσις μὲ 149.000 περίπου ἐπισκέψεις, Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ σχολικοῦ ἕ- : τους 1925--36 ὑπῆρχον ἐν Κύπρῳ Τ46 σχο- λεῖα στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως ὅλων τῶν τύπων --- 504 Ἑλληνικά, 221 Τουρκι- κά, πέντε Μαρωνιτικά, τέσσερα ᾽Αρμενι- κά καὶ 14 ἄλλων ἐθνικοτήτων καὶ ὁ ἀρι- θμὸς τῶν μαθητῶν οἱ ὁποιοι παρηκολού- θουν µαθήµατα εἷς σχολεῖα στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως συντηρούµενα ὑπὸ τῆς Κυθερνήσεως ῆτο 77.209 Ἡ Συνολικὴ πορογωνὴ σταφυλῶν ἐν Κύπρῳ κατὰ τὸ 1957 ἦτο 93.000 τόνοι πε- ρίπου καὶ ἐξήχθη συνολικῶς ποσότης 3. 374 τόνων ἐπιτραπεζίων σταφυλῶν ᾷ « α & μ. τν Ὁ ἁἀριθμὸς τῶν συνδικαλιστῶν εἰς τὸ # Ἠνωμένον Βασίλειον ἀνέρχεται εἰς κατά ς τι ὁλιγώτερον τῶν 10 ἑκατομμυρίων,:: οὗτοι εἶναι ὠργανωμένοι εἰς 670 χωριστὰς συνδικάτα καὶ ἄνω τῶν δύο τρίτων ἀνή-α κουν εἰς 17 µεγάλας ἑνώσεις = PRESS & INcOar:A στὸν θανάτων εἰς πεζοὺς ἡλικίας ἄνω τῶν 65 ἐτῶν κατεγράφη εἰς τὴν 'Ὀλλανδίαν ὅπου ἀνῆλθεν ἀπὸ 40,5 εἷς ἕκαστον ἑκα- τομμύριον κατοίκων ἐτησίῶς διὰ τὴν πε- ρίοδον 1920)55 εἰς 96,8 διὰ τὴν περίοδον 1953)55, παρουσίασε δηλαδὴ αὔξησιν 139 τοῖς ἑκατόν. χῶρες ὅπως τὴν ᾽Αγγλία, τὸ Βέλγιον, τὴν Σουηδία, τὴν Λιθουανία, τὴν Σιδηρία καὶ τὴν Αἴγυπτο. Πιὸ συχνὰ προέρχονται ἀπὸ τὴν Κεν- τρικὴ Εὐρώπη καὶ τὴν Ρώσσία. Ενας δακτύλιος θρέθηκε σ᾿ ἕνα πολὺ σπάνιο πουλὶ γιά τὴν Κύ- προ, ἕναν σπάνιο κορυδαλλὸ ποὺ τοῦ πέρασαν τὸν δακτύλιο πρὶν ἕνα Χρόνο στὴν ᾽Αγγλία. Τελευταίως θρέθηκε δακτύλιος σὲ ἕνα πουλὶ ποὺ πιάνεται συνήθως σὲ παγίδες. Τὸ πουλὶ αὐτὸ πιάστηκε σὲ ἰξόθεργα otc Λειδάδια, τῆς Ἐπαρχίας Λάρνακος, τὸ περασμένο φθινόπωρο. Οἱ ἔρευνες ἀπέδειξαν πὼς ὁ δακτύλιος μπῆκε στὸ πουλὶ ὅταν ἀκόμα μι στὴ φωλιά, πρὶν τρεῖς μῆνες στὴν ἐπαρχία Ποζνὰν τῆς ΓΠο- ὠνίας, Ἡ Ἑταιρεία ἐλπίζει νὰ δοκιµάση σὲ µεγάλη κλίμακα τοὺς δα- κτολίους στὴν χερσόνησον τοῦ ᾽Ακρώτηρίου φέτος τὴν Ανοιξι. Ἐν τῷ μεταξὺ περιμένουν νὰ πάρουν πίσω τὸν πρῶτο τους δακτύλιο. _ Αν κανένας συναντήση πουλὶ μὲ δακτύλιο στὸ πὀδι του παρακα- λεῖται νὰ τὸ στείλη στὰ Γραφεῖα τῶν Εἰκόνων τῆς Κύπρου, στὴν Λευ- κωὠσία. Μετά θά σταλῆ πίσω στὴν χώρα τῆς προελεύσεώς του καὶ θά δοθοῦν στὸν ἀποστολέα πληροφορίες γιὰ τὸν τόπο καὶ τὸν χρόνο ποὺ ἐμπῆκε ὃ δακτύλιος στὸ πουλί.