Back

Η ΑΥΤΟΥ ΕΞΟΧΟΤΗΣ ΕΙΣ ΑΘΑΛΑΣΣΑΝ

BERRA οσο σσ ΤΟΜΟΣ ζος ae , © EKKOAATITHPION. Κατὰ τὴν ἐπίσχεφίΥ του στὴν ᾿Ὀρνιθοτροφικὴ Μονάδα στὴν ᾿Αθαλάσσα«α τὴν περασμένη ἐἐδομάδα ή Αὐτοῦ Ἐξοχότης ὁ Μυξερνήτης ἔδειξε µεγόλς αν γιὰ την. λειτουργίαν τῶν μεγάλων ἐκχολαπτήρων Ths pov ἄδος ποὺ πάθε Ένας ἔχει παραγωγὴ 1000 veoscav opvi- θων τὴν ἑθδομάδα ποὺ πουλιουνται σὲ ἡλιχία μιᾶς ἡμέρας. Κά- ου υμυοοοοοἥοοοοο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 Μαρτίου, 1958 ουσ ποιος ὑπέέαλε τὴν ἔρωτησι πῶς οἱ ἐνοολαπτῆρες ἔχουν ἔθδομα- διαία παραγωγή ὀρνίθων ἐφ᾽ ὅσον ἢ περίοδεος ἔπωάσεως τῶν αὐγῶν εἶναι τρεῖς ἑθδομάδες. Ἡ ἀπάντησις, θεξαίως, εἶναι ὅτι οἳ ἐγχκολαπτῆρες εὑρίσπονται σαυνεχὼς σὲ λειτουργία κατὰ τὴν ἐχνολαπτινὴν περἰσοδον χαὶ μόλις ἐνχολαφεῃ µιἁ ποσότης αὺ- γῶν αμέσως ἀντικανίστανται μὲ ἄλλην. H AYTOY E=OXOTH2 ΕΙΣ ΑΟΑΛΑΣΣΑΝ RHA RAIA Αρ. 4 Ἕ Αὐτοῦ 2Η Ἑοχότης ις την ᾽Αἴαλάσσαν ΗΝ ηββομένη ἑθδομάδα ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης ὁ Κιἁδήτης ἐσυνέχισε τὲς ἐπισκέψεις του στὰ Άδορα Κυθερνητικἁ τµήµατα καὶ ἐπε- σκέφθη τν Ββθερνητικὴν Ἔπαυλιν ᾿Αθαλάσσης. Ti Αὐτοηξεοχότητα συνώδευε ὁ Διευθυντής Γεωργίας, ἱβρηθὸς Διευθωντὴς καὶ οἱ τρεῖς ᾽Ανώ- τεροι Γεωρῶρὶ Λειτουργοί. Κατὰ τὴν ἐπίσκεψίν του στὰ διδρα τµήµατα τῆς ἐπαύλεως ἡ Αὐτοῦ ᾿Ἐξοχότης «θήντησε τοὺς διαφόρους λειτουργοὺς τοῦ τμήμςΜτοὺ σχετίζονται μὲ τὶς δραστηριότη- τες τῆς ἐπᾶδως καὶ οἱ ὁποῖοι ἀπήντησαν εἰς τὲς ἐρωτήσεις 3 τοὺς ὑπέδαλε. Εἰς τὸν Κυθερνήτην ἔκαμαν ἐξοαββεικὴν ἐντύπωσιν τὰ πολλὰ ἔργα ἆνα- πτόξεως ποθωνεπληρώθησαν στὴν ᾿Αθαλάσσα ἀπὸ τὴν ἐποχὴν δε προηγουµένης ὑπηρεσίας του στὴν Κύπρο. τοῦ Ἐξοχότης ὃ Κυθερνήτης, ἐπιθεωρεῖ τὰ τικὰ δείγματα μιᾶς ἀγέλης Ταλακτοκομιχῶν περάτων (σιόρτχορν) ᾿Αγελάδων ποὺ ὅιαστη- ι στὴν ᾿Ἀδθαλάσσα ἀπὸ πολλὰ χρόνια. Οἱ ἀγε- αὐτὲς ἔχουν µέσην παραγωγὴν 100 γαλλονίων τος σὲ κάθε περίοδον γολακτοπαραγωγῆς καὶ λοῦν τὸν πυρῆνα ἀναπαραγωγῆς ἀπὸ τὸν προμηθεύονται πολλὲς ἀγέλες τῶν γαλαχκτονο- πλεον τῆς Νήσου. Ἡ γαλακτοκομικῆ κ Α σσης, ποὺ θὰ ἐκμοντερνισδῆ στὸ προ- μέλλον, δὰ ἀποχτήση εἰδικὸν ἡλεχτριχὸν µη- α ἀρμέγματος. υμπληρώσει τὴν περιοδεία του στὴν Επαυλι cons, Wh ΑἈὐτοῦ ᾿Ἐξοχότης ἐπιθεώρησε τὸ ὦν- Ετηνοτροφικῶν Φυτῶν, τὲς περιοχὲς θοσπή- αἱ τὲς ἑργασίες ἐχτιμήσεως τῶν ζωοτροφῶν. ἐπίσης μερικὰ ἀπὸ τὰ ἔργα ποὺ ἐχτελοῦνται ν Ὑπηρεσίαν ᾿Εχμέταλλεύσεως τῆς Γῆς ποὺ σποπὸν τὴν καλυτέρὰν δυνατὴν χρῆσιν τὸν τῆς ὀροχῆς. Εἰς τὴν εἰχένα ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης μα ἄρα Π. Δοϊζίδη, ᾽Ανώτερον Γεωργικὸν ἄει- τον (Γαιῶν) συδητοῦν ζητήματα τῆς ἑγχωρίου ἐν εὐσεως τῆς γῆς. 2. Μάλιστα, ἀντελήφθηχα, Ader h Abtod Efoxdtng els τὸν Διευθυντὴν Γεωργίας χ. Γ. Αλλαν ἐνῶ τοῦ &- παντᾶ εἰς µίαν ἐρώτησίν του εἰς τὸ Ἐργαστήριον Δημητριακῶν. Εὶς τὸ θάθος, μεταξὺ τῆς Αὐτοῦ Ἐξο- Χότητος καὶ τοῦ Διευθυντοῦ διακρίνεται ὁ κ. Ιούλιος Ποιρισινός, ὁ Εἰδιχκὸς τοῦ Τμήματος γιὰ ζητήματα Σιτηρῶν, ποὺ τὸ πρόγραµµα του περιλαμδάνει τὴν εἰσαγωγὴν καὶ ἀναπαραγωγὴν νέων γενεῶν σιτηρῶν μὲ σκοπὸν τὴν ἐξεύρεσιν ἀποδοτικωτέρων ποιπκιλιῶν ποὺ νὰ εἶναι κατάλληλες γιὰ τὶς κλιματολογικὲς συν- θῆπες τοῦ τόπου µάς καὶ νὰ μὴν προσθάλλονται ἀπὸ τὶς ἐνδημικὲς ἀσθένειες, Εὐχαριστῶ, ξέρω τὴν ἀπάντησι! Μιὰ εὐχάριστη φω- τογραφία τοῦ Εἰδικοῦ ἐπὶ τῶν Δημητριακῶν κ. Ίου- λίου Παρισινοῦ καὶ τοῦ Διευθυντοῦ Γεωργίας ποὺ ἔξη- γοῦν κᾶτι στὴν Αὐτοῦ Ἐξοχότητα τὸν Κυθερνήτην, ἐνῶ εὑρίσχεται εἰς τὴν περιοχἠν δοχιμῶν δηµητρια- κῶν καὶ ἄλλων φυτῶν, στὴν ᾿Αθαλάσσα. Οἱ ὄδχιμαστι- πὲς καλλιέργειες προστατεύονται ἀπὸ τὰ πουλιὰ μὲ διχτυωτὸ τέλι. Ὅ Ετηνοτροφικὲς Λειτουργὸς x. 1. Παπαδόπουλος, ἐξηγαῖ εἰς τὴν. Αὐτοῦ ᾿Ἐξοχότητα, ἐνῶ ἐπιθεωρεῖ ἕ- ναν ἐπιθήτορα Ἰρλανδικῆς ράτσας, πὼς δὲν ὑπάρχει σήµερα µεγάλον ἐνδιαφέρον γιὰ ἀναπαραγωγὴ ἆ- λόγων, ἡμιόνων καὶ ἔνων. Διατηροῦνται ἀχόμη πολ- λοὶ ὄνοι στὴν ΕΚὐπρο ἡ ξήτησις ὅμως γιὰ ὄνους καὶ ἡμιόνους γιὰ ἐξαγωγὴ ἐμειώθη πολὺ στὰ τελευταῖα χρόνια. Ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης καὶ ὁ 'Ὑπεύθυνος γιὰ τὴν *E- πουλι κ. Ν. Νεοφύτου ἐξετάξδουν μὲ προσφχὴ τὴν µη- τέρα --- ἕνα θαυμάσιο δεῖγμα τῆς ντόπιας ράτσας ἆ- γελάδων --- γιατὶ δὲν εἶναι θέδαιοι πὼς τῆς ἀρέσει νὰ ἐξετάζη τὸ µιχρό της ἔστω νι’ ἕνας διακεχριµέ- νος ἐπισχέπτης.