Back

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΕΊΗΣΙΑ κθεσις τοῦ Διοικητοῦ Συνεργατικῆς ᾿άνα- H πτύξεως διὰ τὸ 1957 ἀναφέρει τὰ μεγάλα ἄλματα προ: ὁδου τὰ ἐπιτευχθέντα ὑπὸ τοῦ Συνεργατικοῦ Μινήµατος τῆς Μήσου κατὰ τὸ ὑπὸ ἐπιθεώρησιν ἔτος, Αὕτη ἀποκαλύπτει ὅτι ὑπῆρχον 864 ἐγγεγραμμέναι συνεργατικαὶ ἑταιρεῖαι καὶ περι- που 700 σχολικἁ ταµιευτήρια καὶ ὅτι τὸ παντὸς εἴδους ἀποθε- µατικὀν τῶν συνεργατικῶν ἑταιρειῶν ἀνέρχεται αυνολικῶς εἰς ς12 ἐκ, περίπου. . , ὍὉ ἀριθμὸς τῶν συνεργατικῶν πιστωτικῶν ἑταιρειῶν και ταμιευτηρίων ηὐξήθη ἀπὸ 266 κατά τὸ 1927 εἰς 494. Τὸ πιστώ- τικὸν αὐτὸ δίκτοον καλύπτει σήμερον ὁλόκληρον τὴν Nijcov καὶ τὰ πλέον ἀπομεμακρυσμένα µέρη ἀπολαύουν τῶν εὐεργε- τηµάτων τοῦ κινήματος τούτου. Κατὰ τὸ 1957 ἐνεγράφησαν 33 νέα συνεργατικά παντοπῶ: λεῖα, τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ τούτων ἀνελθόντος κατὰ τὸ τέλος τοῦ ἔτους εἰς 299. Ἡ ζήτησις διὰ νέα παντοπωλεῖα συνεχίζεται. λλλα χαρακτηριστικἁ τῆς συνεργατικῆς προὀδου κατὰ τὸ 1957 ἦσαν ἡ ἐγγραφὴ Συνεργατικοῦ Τυροκοµείου, ἡ σὔξη- σις ὅλων τῶν εἰδῶν καταθέσεων, περιλαμδανομένών καὶ σχο- λικῶν ταμιεύσεων καὶ ἡ ὑπὸ µεγαλυτέρου ἀριθμοῦ συνεργατι- κὢν ἑταιρειῶν ἀνέγερσις Ιδικῶν των ὑποστατικῶν, γραφείων, ἀποθηκῶν καὶ καταστημάτων. Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΜΑΠΤΥΞΙΣ Περὶ τῆς μελλοντικῆς ἀναπτύξεως, ἡ Εκθεέσις ἀναφέρει ὃτι τὸ Τμῆμα θὰ ἐξακολουθήσῃ τὴν πολιτικἠν τῆς ἀποκεντρώ- σεως εἰς τὰς Επαρχίας καὶ δημιουργίας περιωρισµένων περιο- χῶν εὐθύνης ἐντὸς τῶν ᾿Επαρχιῶν. Τοῦτο θὰ διευκολύνῃ πε- ραιτέρω τὴν πλήρη συνεργασίαν µετά τῶν ᾿Ἐπαρχιακῶν Διοι- κήσεων, περιλαμθανοµένων τῶν Ἐπαρχιακῶν ᾿Επιτροπῶν Αναπτύξεως, καὶ ὅλων τῶν ἄλλων Κυθερνητικῶν Τμημάτων, καὶ θὰ θοηθήση τὰς συνεργατικὰς ἑταιρείας διὰ τῆς ἐγκατα- σιάσεως πλησίον των εἰδικευμένων συμθούλων ἁμέσως καὶ καθ οἰανδήποτε στιγμὴν προοιτῶν εἰς αὐτὰς νὰ παράσχουν συμθουλὰς καὶ θοήθειαν εἰς οἰονδήποτε τοµέα τῆς συνεργατι- κῆς ἀναπτύξεως, : Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἔτους ἑνεγράφησαν µόνον ἑπτὰ ἀποταμιευτικαὶ καὶ πιστωτικαὶ ἑταιρεῖαι, ὁ λόγος δὲ εἶναι ὅτι πολὺ μικρὸν περιθώριον ὑπάρχει διὰ τὸν σχηματισμὸν έται- ρειῶν τοῦ εἴδους αὐτοῦ. “Ἕτερον ἀγροτικὸν ταμιευτήριον μετετράπη εἰς ἁποταμι- ευτικἠν καὶ πιστωτικὴν ἑταιρείαν μὲ ἀπεριορίστους ὑποχρεώ- σεις: διὰ: ὁμοφώνου ἀποφάσεως τῶν μελῶν. του εἰς γενικὴν συνέλευσιν. Παρόμοιαι μετατροπαὶ ἐγένοντο καὶ εἰς τὸ παρ- ελθὀν, ὅλαι δὲ αἱ τοιαῦται πιστωτικαὶ ἑταιρεῖαι ἐπεξέτειναν τὴν δραστηριότητά των μὲ ἱκανοποιητικὰ ἀποτελέσματα. ΕΠΙΛΟΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ Αἱ διαρκοῦντος τοῦ ἔτους συνολικαὶ καταθέσεις εἰς ἀποτα- µιευτικἁς καὶ πιστωτικὰς ἑταιρείας καὶ εἰς ταµιευτήρια ἀνῆλ- θον εἰς: 55.321.671 ἔναντι 54.138.796 κατὰ τὸ 1906. AL ἀγροτικαὶ ἀποταμιευτικαὶ καὶ πιστωτικαὶ ἑταιρεῖαι ἐξηκολούθησαν νὰ παρέχουν κυρίως δραχυπρόθεσµα καὶ µε: σοπρόθεσµα δάνεια. Βραχυπρόθεσµα δάνεια παραχωροῦνται διά περίοδον µέ- χρι ἑνὸς ἔτους καὶ µεσοπρόθεσµα δάνεια διὰ περίοδον µέχρι τριῶν ἐτῶν. ἢ µέχρι ἀνωτάτου ὁρίου πέντε ἐτῶν. Μακροπρύ- θεσµα δάνεια μὲ ἐνυπόθηκον ἐγγύησιν, ἀποπληρωτέα δι ἐτη- σίων ἢ μηνιαίων δόσεων ἐντὸς µεγαλυτέρας περιόδου ὑπὸ τῆς Γεωργικῆς Τραπέζης Κύπρου, ἥτις ἱδρύθη τὸ 1925 δι᾽ αὐτὸν ἀκριθῶς τὸν σκοπὸν καὶ χρηματοδοτεῖται ἐν µέρει ὑπὸ τῆς Κυθερνήσεως, καθὼς καὶ ὑπὸ μερικῶν ἀποταμιευτικῶν καὶ πι- στωτικῶν ἑταιρειῶν μὲ µεγάλον ἀποθεματικόν. Κατόπιν τῆς ἀνόδου τοῦ τιµαρίθµου καὶ τοῦ κόστους τῶν γεωργικῶν χρειωδῶν, πολλαὶ ἑταιρεῖαι ηὔξησαν τὸ ὅριον τῶν δανείων των τὸ ὁποῖον διαλαμθάνουν οἱ κανονισµοἰ τῶν πρὸς ἀντιμετώπισιν τῶν σημερινῶν ἀναγκῶν. Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἔτους ἐχορηγήθησαν δάνεια συμποσούμενα εἰς 54 ἐκ. περίπου. Ἡ πλειονότης τῶν ἀποταμιευτικῶν καὶ πιστωτικῶν ἑταιρειῶν δανείζουν πρὸς 63 ἢ 75, μερικαὶ ἑταιρεῖαι μὲ µε γάλα ἀποθεματικὰ πρὼς 55. ἢ 4η καὶ ἡ Συνεργατικἡ Κεντρι κἡ Τράπεζα πρὸς 5%. ΣΧΟΛΙΚΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ Ἐπὶ τοῦ θέµατος τῶν σχολικῶν ἀποταμιεύσεων, ἡ Ἔκθε- σις τονίζει ὅτι αὗται ἀποτελοῦν σταθερὰν πηγὴν κεφαλαίου διὰ ᾿Αντιθέτως πρὸς τὴν ἀνώμαλον πολιτικἠν κατάστασιν ἐσημειώ: θη θεαματικἡ πρόοδος εἰς τά Σχολικάἁ Ταμιευτήρια. τὸ συνεργατικὸν κίνηµα, συνηθίζουν δὲ τοὺς µαθητὰς καὶ τοὺς γονεῖς εἰς τὴν ἀποταμίευσιν. Ἡ συνήθεια ἀποταμιεύσεως ἐνι- σχύθη µεγάλως διὰ τῆς ἱδρύσεως τοῦ σχεδίου σχολικῶν ταµι- ευτηρίων εἰς πλεῖστα τῶν δημοτικῶν σχολείων καὶ µερικἀ τῶν σχολῶν µέσης παιδείας. Ἡ πλειονότης τῶν μαθητῶν συνήθως συμμετέχει εἰς τὰ ταμιευτήρια αὐτά. Ἡ ἔκθεσις ἐπαινεῖ τὸ ἔργον τῶν διδασκάλών καὶ διδασκα- λισσῶν, Αὕτη ἀναφέρει τὰ ἑξῆς: «Ἡ καλή των ἐρυασία ἐκ- τιμᾶται µεγάλώς, Ανκαι ἡ πολιτικὴ κατάστασις ἐξηκολού: θησε νὰ εἶναι τεταραγµένη, ἡ πρόοδος τοῦ σχεδίου ὑπῆρξε θε- αματικὴ καὶ τὸ συνολικὸν τῶν καταθέσεων ηὐξήθη εἰς £602.000:. Ἡ. µεγάλη πρόοδος τοῦ σχεδίου δύναται νὰ κριθῇ ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι κατὰ τὸ 1950 αἱ συνολικαὶ ἀποταμιεύσεις σαν £ 36.000. Ἡ Συνεργατικἡ Κεντρικὴ Τράπεζα ἐξηκολούθησε νὰ, ση” μειώνῃ πρόοδον. ᾽Αποκαλύπτεται οὕτω ὅτι, ἐνῷ κατὰ τὸ 1940 ὁ ἀριθμὸς τῶν μελῶν tng Aro 190 μὲ συνολικἁς καταθέσεις ἀνερχομένας εἰς £21,848, of ἀριθμοὶ τοῦ 1957 floav 452 καὶ ς 1.756.158 ἀντιστοίχως. Τὰ θραχυπρόθεσµα δάνεια τὰ παραχωρηθέντα διαρκοῦν- τος τοῦ ἔτους ἀνῆλθον εἰς {956.923 ἔναντι £ 787.090 κατά τὸ 1956, ἤτοι ηὐξήθησαν κατὰ £169,833. Ta παραχωρηθέντα µε- σοπρόθεσµα δάνεια ἀνῆλθον εἰς «209.040 ἔναντι ς99.630 κατὰ τὸ 1956. Τὸ ανεργίας κίνημα ἐξηκολούθησε νὰ ἐπεκτείνεται ραγδαίως κατὰ τὸ 1957, τόσον εἰς τὸν ἀριθμὸν τῶν παντοπω: λείων ὅσον καὶ εἰς ὄγκον ἐργασίας. Διαρκοῦντος τοῦ ἔτους ἐνεγράφησαν 33 νέα συνεργατικὰ παντοπωλεῖα, οὐδὲν δὲ συν- εργατικὸν παντοπωλεῖον διελύθη. Σήμµερον λειτουργοῦν ἐν Κόπρῳ 299 συνεργατικἁ παντοπωλεῖα, πολὺ περισσότερα δὲ χωρία κάµνουν διευθετήσεις διὰ τὴν ἵδρυσιν τῶν ἰδικῶν των παντοπωλείῶν. Κατὰ τὸ 1957 td Σχέδιον ᾽Αμπελοωργικῶν Προϊόντων ἐξηκολούθησε νὰ εἶναι ὁ µοναδικὸς ἀγοραστὴς καὶ προµηθευ- τῆς ζιδανίας δυνάµει τοῦ περὶ Κανονισμῶν ᾽Αμύνης Διατάγμα- τος, ὡς καὶ ὁ κυριώτερος ἀγοραστὴς καὶ προμηθευτὴς σταφί- δος δυνάµει διευθετήσεως διὰ τὸν ὁρισμὸν τιμῆς ἀσφαλείας. Ἡ παραγωγὴἡ ζιδανίας ἀπὸ τὴν ἐσοδείαν τοῦ 1957 ὑπελογίσθη εἰς 4.000.000 ὀκάδες, ἐκ τῶν ὁποίων 1.336.000 ὁκάδες εἶχον ἀγο- Ρασθῆ µέχρι τῆς ΆΊης Δεκεμθρίου, 1957. Τὰ 4.000.000 ὀκάδες ζιθανίας ἀντιπροσωπεύουν 20.000.000 ὀκάδες σταφυλῶν ἢἡ 275 τῆς ἐτησίας ὁλικῆς παραγωγῆς σταφυλῶν, ὑπολογιζομένης εἰς 75.000.000 ὁκάδες. Ἡ διὰ τὴν ζιθανίαν πληρωθεῖσα τιµή ἦτο 122 pike Thy ὀκᾶν ἕναντι 115 μὶλς κατὰ τὸ προηγούµενον ἔτος,