Back

Η ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΕΩΣ

Ἡ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΕΟΩΣ ᾽Αντιπρύσωποι 54 χωρῶν παρευρί- σκονται εἰς Συνέδριον ἐπὶ τῶν Στη- θικῶν Νοσημάτων Ο. Κοινοπολιτειακὼν Στηθολογικὸν Συνέδριον συνῆλθεν εἰς τὸ Ρόγιαλ Φέστιθαλ XOAA τοῦ Λονδίνου κατὰ τὰς τέσσαρας πρώὠτας ἡμέρας τοῦ ᾿Ιουλίου. ᾿ἘΕπιπροσθέτως πρὸς τὴν ἐπισκόπησιν τῆς ἐπιτευχθείσης προόδου εἷς τὸν τοµέα τῆς θεραπείας καὶ καταπολεµήσεως τῆς φυματιώσεως, τὸ Συνέ- δριον σωνεζήτησε καὶ τὸ θέµα ἄλλων στηθικῶν νοσημάτων. ᾿Εκπρόσωποι ἐκ 24 χωρῶν, ἐκτὸς τοῦ Ἠνωμένου Βασι- λείου, παρεκάθησαν εἰς τὸ Συνέδριον --- 34 ἐκ τῆς Κοινοπολι: τείας καὶ 20 ἐξ ἄλλων χωρῶν. Πολλοὶ ἐκ τῶν συμμετασχόντων εἰς τὸ Συνέδριον εἶχον καὶ προηγουμένως λάδῃ µέρος εἰς τά τρία. Κοινοπολιτειακἁ Συνέδρια ἐπὶ τῆς Φυματιώσεως τὰ - ὁποῖα συνεκροτήθησαν ἐν Λονδίνῳ ἀπὸ τοῦ πολέμου. Κατὰ τὰ εἰωθότα ὠργανώθη ἐκτενὴς ἔκθεσις πρὸς ἐπίδει- Ew συγχρόνων φαρμάκων καὶ ὀργάνων χρησιμοποιουµένων εἰς τὴν προληπτικὴν θεραπείαν στηθικῶν νοσημάτων. Κατὰ τὰς τρεῖς μετά τὸ Συνέδριον ἡμέρας οἱ ἀντιπρόσω- ποι ἐπεσκέφθησαν νοσοκομεῖα καὶ κλινικὰς διά νὰ ἀντιληφθοῦν τὴν πρόοδον ἡ ὁποία ἐπετελέσθη ἐν Βρεττανίᾳ εἰς τὴν θερα- πείαν τῶν στηθικῶν νοσημάτων. . Μεταξὺ πολλῶν συζητηθέντων θεμάτων Κοινοπολιτειακοῦ ἐνδιαφέροντος ῆσαν καὶ τὰ ἑξῆς: «Ἡ φροντὶς διά τοὺς Φυμα- τικοὺς εἰς τὴν Κοινοπολιτείαν», «Φυματίωσις καὶ Λέπρα», «Ἡ Παγκόσμιος ᾿Αντιφυματικὴ ᾿Εκστρατεία-- Επιτυγχάνει:» καὶ «Ιατρικαὶ καὶ Κοινωνικαὶ Ὑπηρεσίαι διὰ φυματικοὺς εἰς τὴν Βρεττανικὴν Κοινοπολιτείαν». ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΑΙ Μεταξὺ τῶν ὁμιλητῶν αὐτοῦ καὶ ἄλλων Συνεδρίων περιε- λαμθάνοντο μερικοὶ ἐκ τῶν πλέον διακεκριμένων παθολόγων καὶ χειρούργων ἐκ πολλῶν χωρῶν. Προεθλήθη ὁ ρόλος τοῦ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας διὰ τὴν τελικὴν ἐξάλειψιν στηθικῶν ἀσθενειῶν, ἐξετάσθησαν δὲ καὶ ἐγένετο σύγκρισις τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν ἐπισκοπήσεῶν καὶ τῆς κλινικῆς θεραπείας τῆς φυματιώσεως ὑπὸ διαφορετι- κὰς συνθήκας. Τὸ Συνέδριον παρέσχε τὴν εὐκαιρίαν διὰ τὴν πλέον χρήσιµον ἀνταλλαγὴν γνωμῶν καὶ γνώσεων. Τὰ προθλήµατα τῆς φυματιώσεως εἶναι παγκόσμια, οὐδὲν δὲ ἔθνος καὶ οὐδεμία φυλἠ εἶναι ἁπηλλαγμένη τῆς ἀσθενείας. Ὁ δαθμὸς µολύνσεως μεταξὺ τῶν διαφόρων κοινοτήτων ποικίλ- λει µεγάλως μεταξὺ τῶν ἀγροτικῶν καὶ ἀστικῶν πληθυσμῶν, εἶναι δὲ μεγαλύτερος μεταξὺ ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ζοῦν εἰς πυκνο- κατὠκηµένας περιοχάς. Ὁ ὑποσιτισμὸς εἶναι εἷς ἐκ τῶν μεγαλυτέρων παραγόντων εἰς τὴν κάμψιν τῆς ἀντιστάσεως τοῦ ὀργανισμοῦ κατὰ τῆς ἀσθενείας, ὁ μεγαλύτερος ὅμως κίνδυνος προέρχεται ἐκ προσ- θληθέντος ἀτόμου τὸ ὁποῖον κυκλοφορεῖ ἐλευθέρως. ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΤΩΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ Ἡ µαζικἡ ἀκτινογράφισις, νέοι τύποι χηµοθεραπείας συν- δυαζόµενοι μὲ νέας προόδους εἰς τὴν χειρουργικἠν τοῦ θώρα- κος ἀποτελοῦν νέα ἰσχυρὰ ὅπλα διὰ τὴν ἔγκαιρον διάγνωσιν καὶ τὴν θεραπείαν ἀνοικτῶν πληγῶν, Συνεχῶς ὅμως καθίστα- ται πλέον ἐμφανὲς ὅτι ἡ κατάλληλος στέγασις καὶ αἱ συνθῇ- και κατοικίας εἶναι µεγίστης σημασίας. Εἰς τὴν Αὐστραλίαν καὶ τὴν Μέαν Ζηλανδίαν ἡ φυματίώ- σις δὲν παρουσιάζει οἰανδήποτε σοθαρὰν ἀπειλήν. Κατόπιν τῆς ἐξαπλώσεως τῆς νόσου ἀμέσως μετὰ τὸν πόλεµον, ὁ ἀριθ- μὸς τῶν περιπτώσεων ἐμειώθη μὲ καταπληκτικὴν ταχύτητα μετὰ τὴν εἰσαγωγὴν νέων φαρμάκων καὶ µέσων ἐλέγχου ἐκεί- γων οἱ ὁποῖοι ὑπέφερον ὑπὸ ὀξέων μορφῶν φυματιώσεως. Εἰς τὰς πυκνοκατωκηµένας περιοχὰς τῶν ᾿Ινδιῶν καὶ τοῦ Πακιστάν παρουσιάζονται τεράστια προθλήµατα εἰς τὴν ἑξά- λειψιν τῆς φυματιώσεως. χει ὑπολογισθῆ ὅτι µόνον εἰς τὰς Ινδίας ὑπάρχουν 3.000.000 περίπου φυματικοὶ καὶ ὅτι περὶ τὸ ἥμισυ ἑκατομμύριον ἀποθνήσκουν κατ’ ἔτος. Τὸ Πακιστὰν μὲ πληθυσμὸν ὁλιγώτερον τοῦ ἑνὸς τετάρτου ἐκείνου τῶν ᾿Ινδιῶν, ἔχει ἐπίσης νὰ ἐπιτελέσῃ τεράστιον ἔργον, μολονότι προκαταρκτικαὶ ἐπισκοπήσεις κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν τελευταίων ἐτῶν δεικνύουν ὅτι εἰς αὐτὴν τὴν περίπτωσιν ὁ τύπος τῆς φυματιώσεως εἶναι ὁλιγώτερον ὀξείας μορφῆς ἐκείνου τῶν ᾿Ινδιῶν. ᾽Ακτινογράφησις τοῦ θώρακος ἀσθενοῦς ὑπὸ τοῦ ᾽Αντιϕυματι- ’ Kod Luvdéopou LryKxanovprs. Εἰς τὸν Καναδὰν ἐφαρμόζεται ἕνα τέλειον σύστημα ἐξετά- σεὼς καὶ θεραπείας ὥστε ἐλάχισται µόνον περιπτώσεις δὲν γί- νονται ἀντιληπταί. Ἡ θεραπεία ἐκεῖ ἀποσκοπεῖ εἰς τὴν ἑξά- λειψιν τῆς ἀσθενείας. Οἱ ἀσθενεῖς τυγχάνουν περιθάλψεως εἰς νοσοκομεῖα καὶ σανατόρια, μετὰ δὲ τὴν ἀποθεραπείαν ὑπάρχει σύστημα στενῆς παρακολουθήσεως τῶν ἐξελίξεων, Τόσον εἰς τὴν Μοτιοαφρικανικὴν “Evaow ὅσον καὶ εἰς τὴν Ὁμοσπονδίαν τῆς Ροδεσίας καὶ Βυασαλάνδης δὲν ὑπάρχουν ἐνδείξεις ὅτι ἡ φυματίωσις ἀποτελεῖ σοξαρὸν πρόθληµα. Ἡ κατάστασις τῆς ὑγείας τῶν ᾿Αφρικανῶν ἐργατῶν, ἀρκετοὶ τῶν ὁποίων ἐργάζονται εἰς µεταλλεῖα, παρακολουθεῖται στενῶς. Μεταξὺ τούτων φαίνεται ὅτι ἡ ἀναλογία τῶν φυματικῶν αὐξά- νει ἐλαφρῶς. : Εἰς μερικὰς ἐκ τῶν ἀποικιῶν ἐγένοντο σημαντικαὶ πρόοδοι εἰς τὴν ἐκστρατείαν διὰ τὴν ἐξάλειψιν τῆς φυματιώσεως. Εἰς µίαν περίπτωσιν µάλιστα--τὰς Βερμούδας--χάρις εἰς τὰς συγ- χρόνους µεθόδους θεραπείας, διὰ πρώτην φορὰν ὑπάρχουν κε ναὶ κλίναι εἰς τὰ σανατόρια. ΠΡΩΤΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΩ ΑΜΑΤΩΛΗΝ Εἰς τὴν Σιγκαπούρην ἡ θνησιµότης κατὰ τὰ τελευταῖα δέκα ἔτη ὑπεθιδάσθη εἰς τὸ ἥμισυ, Ard νὰ θοηθηθοῦν οἱ ἆσθε- νεῖς εἰς τὴν ἁποκατάστασίν των ἔχει εἰσαχθῆ σύστηµα ἐπιδο- µάτων--τὸ πρῶτον εἰς τὴν Απω ᾿Ανατολήν, Εἰς τὰς νήσους Φίτζι ἡ σοδαρωτέρα µεταδοτικἡ ἀσθένεια εἶναι ἡ φυμάτίώῶσις, ἡ ἀναλογία δὲ τῶν θυμάτων εἶναι 7 πρὸς Ί ἐν συγκρίσει πρὸς τὸν πληθυσμὸν τῶν ᾿Ινδιῶν. Πρὸς κατα- πολέμησιν τῆς ἀσθενείας χρησιμοποιοῦνται πολλὰ µέσα ὅπως ἡ µαζικἡ ἀκτινογράφησις, αἱ δοκιμαὶ Μαντοὺ καὶ ὁ ἔμδολια- σµός, κρατεῖται δὲ κατάλογος ὅλων τῶν προσθληθέντων ἀτόμων, : — - Εἰς τὴν τελευταίαν ἔκδοσιν τῶν ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ἀνεφέραμεν ὅτι κατὰ τὸ τέλος τοῦ 1957 ἐξεδί- δοντο ἐν Κύπρῷ δύο καθημεριναὶ Τουρκικαὶ ἐφημερίδες. Ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς πρεπε νὰ εἶναι τρεῖς.