Back

ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΦΡΟΥΤΑ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ο ΓΑΛΑΝΟΣ οὐρανὸς καὶ ὁ ἥλιος τῆς Κύπρου εὖνο- οὖν τὴν καλλιέργειαν φρούτων καὶ λαχανικῶν, ἡ ἀνάπτυξις :. ὅμως τῆς καλλιεργείας αὐτῆς παρεμποδίζεται ἀπὸ τὴν χαµη- λὴν καὶ ἀκανόνιστον θροχόπτω- σι. ᾿Ἐπιπλέον δὲν ὑπάρχουν ἀξιόλογοι ποταμοὶ εἰς τὴν νῆ- σον καὶ ὡς ἐκ τούτου ὑπάρχει ἀνάγκη ἀρδεύσεως τῶν καλλι- εργειῶν, Εἰς τὸν πλούσιον Κυπριακὸν ἥλιον ὀφείλεται ἐπί- σης καὶ ἡ ἐξαιρετικὴ ποιότης τῶν ἐξαγομένων φρούτων καὶ λαχανικῶν. Τὰ Κυπριακὰ πορ- τοκάλια, τύπου Βαλέντσια καὶ Γιάφφα, εἶναι περιζήτητα διὰ τὴν γεῦσιν των καὶ τὴν ἐξαιρε- τικὴν περιεκτικότητά των εἰς χυμόν, Σημαντικἠ ἀλλαγὴ εἰς τὸ σύστημα ἐκμεταλλεύρεως τῆς γῆς, ἰδίως κατὰ τὰ τελευ- ταῖα 10 ἔτη, ὑπῆρξεν ἡ ἀνάπτυ- ξις τῆς καλλιεργείας ἁρδευο- µένων εἰδῶν διὰ τὰς ἀγορὰς τοῦ ἐξωτερικοῦ. Τὰ κυριώτε- ρα τούτων εἶναι τὰ ἑσπεριδο- ειδῃ, τὰ πεπονοειδῆ, τὰ λαχα- - νικἁ καὶ αἱ πατάται. Ἡ παρα- γωγὴ ἑσπεριδοειδῶν ἐσημείω- σε σταθερὰν αὔξησιν κατὰ τὰ τελευταῖα 20 ἔτη, μὲ ἐξαίρεσιν τὴν περίοδον τοῦ πολέμου, καὶ Πὐξήθη πεντάκις κατ αὐτὴν τὴν περίοδον. Κατά τὰ τελευ- ταῖα δέκα ἔτη ἐσημειώθη ση- µαντικὴ αὔξησις εἰς τὴν παρα- γωγὴν πεπονοειδῶν, ἐπιτραπε- ζίων σταφυλῶν καὶ λαχανικῶν καὶ κατ᾽ ἀκολουθίαν ἀνεπτύ- χθησαν σημαντικὰ ἐξαγωγικά ἐμπόρια τῶν προϊόντων τού- των. Ἡ παραγωγὴ πατατῶν ηὐξήθη ἐπίσης σημαντικῶς μὲ τὴν θελτίωσιν τῆς προµηθείας ἀρδευσίμου ὕδατος, παρ᾽ ὅλον ὅτι ἡ παραγωµένη ποσότης ἀν- τιµετωπίζει ἐνίοτε δυσκολίας εἰς τὴν διάθεσίν της εἰς τὰς ἀγορὰς τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ma- ρατηρεῖται ἐπίσης ἀξιοσημείω- τος θελτίωσις εἰς τὴν παραγω- γὴν. φρούτων ἐξ ὁπωροφόρων δένδρων, ἡ ἐπιπρόσθετος ὅμως παραγωγἡ εἰς τὴν περίπτωσιν τούτων ἀπερροφήθη κατὰ µέγα µέρος ἀπὸ τὴν ἐπιτόπιον ἀγο- ράν. Τὸ παρὸν ἀποτελεῖ περίληψιν μεγαλυτέρου ἄρθρου δηµοσιευθέντος εἰς τὸ περιοδικὸν ΙΝΊΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΕΚΕΌΙΤ ΥΨΟΒΙ/Ο. ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙ’ ΕΞΑΓΩΓΗΝ 'Ἑσπεριδοειδῆ Ex τῆς ὑπολογιζομένης συων- ολικῆς παραγωγῆς τῶν 64.363 τόνων τῆς περιόδου 1957--58, ἐξήχθη ποσότης 50.000 περίπου τόνων. Κατὰ τὴν προηγουµέ- γην περίοδον ἡ παραγωγὴ &v- ἤλθεν εἰς 46.000 τόνους καὶ αἱ ἐξαγωγαὶ εἰς 36.000. Ποσότης δ.Ο0Ο τόνων κατηναλώθη ἔπιτο- πίως ὑπὸ τῆς θιοµηχανίας ἀνα- ψυκτικῶν. Αἱ προθλέψεις διὰ τὴν παραγωγἠν τῆς περιόδου 1958-59 εἶναι ἐπὶ τοῦ παρόντος ἄρισται. Ἡ κατάστασις τῶν δένδρων εἶναι γενικῶς πολὺ καλή. Ἡ καρποφορία ὑπῆρξεν ἱκανοποιητικὴ καὶ παρ᾽ ὅλην τὴν σοθαρὰν καρπόπτωσιν εἰς μερικὰς περιοχάς, ἡ ἁπόδοσις τῶν δένδρων προθλέπεται πολὺ καλή. Σταφυλαὶ Αἱ ἐξαγωγαὶ σταφυλῶν λαμ- θάνουν χώραν κατὰ τὴν περίο- Sov ᾿Ιουλίου--Αὐγούστου. Ἐξά- Ὑονται πέντε ποικιλίαι: ‘H Σουλτανίνη, τὸ Ἐγχώριον Μαῦρον, ἡ Φράουλα, τὸ Ροζακὶ ΤΟΥ καὶ τὸ ὌὌφθαλμο. Ἡ Σουλα νίνη (ἡ ὁποία ὡριμάζει ἐνωρὶ καὶ μπορεῖ νὰ σταλῇ εἰς τᾶ ἀγορὰς τοῦ ἐξωτερικοῦ προτο εἶναι διαθέσιµοι διὰ τὴν ἀν ’ ρὰν σταφυλαὶ ἐκ τῶν γειτονι- ὢν χωρῶν) προτιμᾶται, ὑπάρ- ει ὅμως ζῶηρὸν ἐνδιαφέρον αἱ διά καλῆς ποιότητος μαῦ- 0 σταφύλι κατὰ τὴν περίοδον ατὰ τὴν ὁποίαν παρόµμοιοι ποι- ιλίαι δὲν εἶναι διαθέσιµοι εἰς ἣν ἀγορὰν τοῦ Ἠνωμένου Βα- πλείου ἐξ ἄλλων πηγῶν. Al ἑαγωγαὶ κατὰ τὴν περίοδον 957, αἱ ὁποῖαι ἀνῆλθον εἰς 218 τόνους, ἦσαν κατὰ 829 τό- ους, ἢ 233, ὑψηλότεραι παρὰ rata τὸ 1956 καὶ κατὰ πολὺ εψηλότεραι τοῦ µέσου ὅρου τῶν {λλευταίων πέντε ἐτῶν. Ἡ ἐπι- 2γἠ, ἡ συσκευασία, ἡ φόρτω- ις καὶ ἡ διάθεσις τῶν σταφυ- ὃν ἀπαιτοῦν εἰδικὰς μεθόδους xi, 80 αὐτὸν κυρίως τὸν λό- ον, µόνον τρεῖς ἐξαγωγεῖς εσχολοῦνται μὲ τὴν ἐξαγωγὴν ἑπτραπεζίων σταφυλῶν. Γώδια Al ἐξαγωγαὶ ρωδιῶν λαμόθά- τον. χώραν κατὰ τὴν περίοδον Σεπτεμθρίου -- Νοεμβρίου μὲ τις. µεγαλυτέρας ἐξαγωγάς τὰ τὸν ᾿Ὀκτώδριον. Αἲ ἐξα- ὀγαὶ κατὰ τὸ 1957 ἀνῆλθον ες 300 τόνους ἐκ συνολικῆς τιραγωγῆς ὑπολογιζομένης : 1200 τόνους. Ἡ παραγωγἠ κιτὰ τὴν ἑπομένην περίοδον ἆ ᾽αμένεται νὰ ἀνέλθη εἰς τὴν ἵ αν μὲ τὴν περυσινὴν ποσό- Te, Τὰ Κυπριακὰ ρώδια εἶναι φη- σµένα διὰ τὴν γεῦσιν καὶ τὸ ωηρὸ χρῶμα των. ΙΕπονοειδῆ Alt ἐξαγωγαὶ πεπονοειδῶν κΝ(μθάνουν συνήθως χώραν ἀπὸ «9 τέλους ᾿Ιανουαρίου µέχρι ν µέσων ᾿Ὀκτωθρίου, μὲ τὸν κον τῶν ἐξαγωγῶν κατὰ τὸν | Ὅλιον καὶ Αὔγουστον. Ἐεά- Oe ON Ὢν πα γονται ποικιλίαι Πρασίνων καὶ Κιτρίνων πεπονιῶν (Χάνιντιου) καὶ Καρπούζια. Αἱ ἐξαγωγαὶ κατὰ τὸ 1957, αἱ ὁποῖαι ἀπετελοῦντο κυρίως ἀπὸ πεπόνια «χάνιντιου» ἀνῆλ- θον συνολικῶς εἰς 1.605 τόνους Ek συνολικῆς παραγωγῆς ὕπο- λογιζομένης εἰς 19.000 τόνους. Ἡ παραγώγὴ κατὰ τὸ 1958 ὃ- πολογίζεται ὅτι ὑπερέθη ἐκεί- wv τοῦ προηγουμένου ἔτους καὶ ἀνάλογον αὔξησιν ἐσημεί- ὠσαν καὶ αἱ ἑξαγωγαί. Φράουλαι Αἱ φράουλαι καλλιεργοῦνται κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη ὡς νέον εἶδος. Ἡ παραγωγἠ µέχρι σή- µερον fito ἀἁρκετὴ διὰ νὰ ἱκα-. νοποιήσῃ µέρος µόνον τῆς µε- γάλης ἐπιτοπίου ζητήσεως, ἐστάλησαν ὅμως δοκιμαστικαὶ ἀποστολαὶ εἰς μερικὰς Evps- παϊκὰς χώρας κατὰ τὸ 1958 ἐν ἀναμονῇ ἐξαγωγῶν ἐμπορευσί- μῶν ποσοτήτων κατὰ τὸ 1959. Αἵ. Κυπριακαὶ φράουλαι εἶναι ἔτοιμοι διὰ τὴν ἀγορὰν περὶ τὰς ἓξ ἑθδομάδας ἐνωρίτερον ἀπὸ τὰς παραγοµένας εἰς χώ- pag τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης. Χαρούπια καὶ Ελαῖαι Τὸ µεγαλύτερον µέρος τῶν παραγοµένων ἐλαιῶν συνθλί- Geta ἐπιτοπίως διὰ παραγω- γἠν ἐλαίου ἢ διατηρεῖται δι ἐπιτόπιον κατανάλωσιν, μικρὸν δὲ µόνον µέρος τῆς παραγωγῆς διατίθεται εἰς τὸ διεθνὲς ἐμπό- plov. Εἰς τὴν περίπτωσιν τῶν χα- ρουπιῶν ἡ κατάστασις εἶναι ἐν- τελῶς ἀντίθετος καὶ αἱ ἐξαγω- Υαὶ τοῦ προϊόντος τούτου συων- αγωνίζονται εἲς σηµασίαν ἐκεί- vag τῶν ἑσπεριδοειδῶν. Ἡ πα- Ρραγωγὴ Χχαρουπιῶν τὸ 1957 ὑπελογίσθη εἰς 46.100 τόνους καὶ ἡ παραγωγἡ τοῦ 1958 ἀνα- µένεται ὅτι θὰ εἶναι ἐλαφρῶς ὑψηλοτέρα. Τὰ χαρούπια ἆλέ- θονται πρὸ τῆς ἐξαγωγῆς των καὶ χρησιμοποιοῦνται ὡς τρο- φἠ τῶν δοοειδῶν λόγῳ τῆς ὑψηλῆς περιεκτικότητός των εἲς πρωτεῖνας, Πατάται Ἡ Κύπρος ἔχει δύο ἐσοδείας πατατῶν-- τὴν Ἐαρινὴν καὶ τὴν Φθινοπωρινὴν -- ἐκ τῶν ὁποίων σημαντικώὠτέρα εἶναι ἡ ἘἜα- ρινή. KONZEPBONOLT'A Λειτουργοῦν ἐν τῇ Νήσῳ διά- Φοροι Stounyaviat Kovoepbo- ποιήσεως, αἱ ὁποῖαι κονσερθο- ποιοῦν φροῦτα καὶ λαχανικά, ἡ σηµαντικωτέρα εἶναι ἡ ἝἜται- ρεία Κονσερθοποιῖας Σμέτλεῦ (Κύπρου),