Back

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤρΙΤΟΥ Τὴν Ίην Απριλίου τοῦ παρελθόντος ἔτους ἐτέθη ἐν loxot év Κύπρῳ ὁ νόμος περὶ ὑποχρεωτικῆς ἀσφαλίσεως ἔναντι τρίτου καὶ ἀπὸ τότε δύο χιλιάδες περίπου ὁδηγοὶ ἀπώλεσαν τὴν ἄδειάν των διότι δὲν ἐκαλύπτοντο δεόντως ἀπὸ τὸν νόµον. Μάλιστα, χωρὶς ὑπερθολὴν δύο χιλιάδες ἄδειαι ἀνεστάλησαν, Ἡ ἀστυνομία δὲν θέλει νὰ στεροῦνται οἱ ὁδηγοὶ τῆς ἀδείας των. ᾿Ἐκεῖνο ποὺ ἐπιδιώκομεν εἶναι νὰ πείσωµεν κάθε ὁδηγὸν ὅτι πρέπει νὰ ἐξακριθώνῃ προτοῦ χρησιµοποιήσῃ ἕνα ὄχημα ἑὰν τοῦτο εἶναι πλήρως καλυμμέγο ἀπὸ ἀπόψεως ἀσφαλείας ἔναντι τρίτου προσώπου, ἔστω καὶ ἂν δὲν ἀνήκει εἰς τὸν ἴδιον. Ἐπίσης θέλοµεν νὰ κάµωμεν τὸν ἰδιοκτήτην νὰ ἀντιληφθῇ τὴν εὐθύνην ποὺ ἔχει. Εἶναι καθῆκον του νὰ ἐξασφαλίζδῃ τὴν κάλυψιν κάθε ὀχήματός του μὲ ἀσφάλειαν ἔναντι τρίτου προτοῦ τὸ ὄχημα τοῦτο χρησιµοπαιηθῃ. ᾿Εὰν παραθῇ τὸν νόµον ἐπὶ τοῦ σηµείου τούτου, εἴτε ὁ ἰδιοκτήτης, εἴτε ὁ ὁδηγός, τότε at ἄδειαι καὶ τῶν δύο πιθανὸν νὰ ἀνασταλῶσι διὰ τὸ αὐτὸ ἀδίκη- μα. Φαίνεται ὅτι μερικοὶ δὲν ἀντιλαμθάνονται καλῶς πότε ἕνα ὄχημα καλύπτεται καὶ πότε ὄχι. Εἰς τὴν σειρὰν αὐτὴν θὰ προσπαθήσω νὰ δοηθήσω τόσον τὸν ὁδηγὸν ὅσον καὶ τὸν ἴδιο- κτήτην νὰ μὴν παραθαίνουν τὸν νόμον. Oc ἤτο καλὸν νὰ δηλώσὼ ἐξ ἀρχῆς ὅτι τὸ καταλληλότε- ρον πρὀσώπον διὰ νἁ σᾶς δώσῃ συμθουλὰς ἐπὶ ζητημάτων ἀσφαλίσεως εἶναι ὁ ἀντιπρόσωπος τῆς ἀσφαλιστικῆς σας ἑται- ρείας, ἢ ὁ δικηγόρος σας. Τὸ µόνον ποὺ δύναμαι νὰ κάµω ἐγὼ εἶναι νὰ ἀναφέρω μερικὰ ἀπὸ τὰ σημεῖα τὰ ὁποῖα ἐπρό- σεξα ὡς ἀστυνομικὸς καὶ τὰ ὁποῖα πιστεύω ὅτι θὰ σᾶς 6οη: θήσουν. Ἐν πρώτοις ὅμως θἀ εἴπω μµερικἁ λόγια διὰ τὴν ἀναγ- καιότητα τῆς ὑπάρξεως αὐτοῦ τοῦ νόµου καὶ διὰ τὰς προνοίας του. Ἐν συντομία σκοπὸς τοῦ νόµου αὐτοῦ εἶναι ὁ ἑξῆς : ᾿Εὰν φονευθῇ ἢ τραυματισθῇ ἕνα πρόσώπον εἰς αὐτοκινητικὸν δυσ- τόχηµα τότε ἡ οἰκογένειά του δύναται νὰ ἀποζημιωθῇ ἀπὸ τὸν ὁδηγὸν ὁ ὁποῖος θὰ εἶναι ἔνοχος διὰ τὸ δυστύχημα, ἐφ᾽ ὅσον ὅλοι οἱ ὁδηγοὶ ὀφείουν τώρα νὰ εἶναι καλυμμένοι δι ἀσφαλείας Evavtt τρίτων, καὶ ἡ ἀσφαλιστικὴ ἑταιρεία ἀναλαμθάνει νὰ καταθάλῃ τὴν ἀποζημίωσιν. Ἐάν, ἐπὶ παρα- δείγµατι, ὁ ἀρχηγὸς μιᾶς οἰκογενείας παρασυρθῇ ἢ φονευθῇ ὑπό τινος ἀπροαέκτου ὁδηγοῦ, ἡ σύζυγος καὶ τὰ τέκνα του δὲν θὰ παραμείνουν χωρὶς χρήματα! δύναται νὰ καταχωρηθῇ ἁπαί- τησις ἐναντίον «τοῦ ὁδηγοῦ. μὲ τὴν ᾿θεθαιότητα ὅτι ἡ οἰκογένεια θὰ ἐπιτύχη µίαν λογικὴν ἀποζημίωσιν ἐὰν ἀποδειχθῇ ὅτι ὁ ὁδηγὸς ἧτο πράγματι ὑπαίτιος διὰ τὸ δυστύχημα. ἘΕδῶ ἀκριθῶς εὑρίσκεται ἡ ἀξία τῆς ἀσφαλείας, θὰ εἶναι δη- Aad} ἡ οἰκογένεια θεθαία ὅτι θὰ ἐπιτύχη μίαν λογικὴν ἄπο- ζηµίώσιν διότι ὁ ὁδηγὸς κατ’ ἀνάγκην θὰ εἶναι ἀσφαλισμένος, Πρὸ τῆς θεσπίσεως τοῦ νόµου αὐτοῦ ὑπὸ παροµοίας συνθήκας δὲν Fito θέδαιον ἐὰν ἡ ἐν λόγῳ. οἰκογένεια θὰ ἐπετύγχανεν οἰονδήποτε ποσὸν καθότι ὁ ἀπρόσεκτος ὁδηγὸς πιθανὸν νὰ μὴ διέθετε τὰ µέσα νὰ πληρώσῃ. Βλέπετε λοιπὸν ὅτι πρόκειται περὶ ἑνὸς καλοῦ καὶ δικαίου νόµου. Δὲν εἶναι σκληρὸς διὰἁ τὸν αὐτοκινητοδηγὸν διότι δίδει εἰς αὐτὸν τόσα εὐεργετήματα ὅσα δίδει καὶ εἰς τὸν ἄλλον κόσμον, Αλλ' εἶναι πρόδηλον ὅτι ἐὰν πρόκειται νὰ ἐργασθῇ ὁ νόμος αὐτὸς πρέπει νὰ ἁκολουθηθῇ προσεκτικῶς καὶ νὰ ἐφαρμοσθῇ αὐστηρῶς. Τοιουτοτρόπως ἐὰν ὁ ὁδηγὸς δὲν ἐφρόντισε νὰ ἀσφαλισθῇ δεόντως καὶ συλληφθῇ ὑπὸ τῆς ἁστυ- νοµίας ἀσφαλῶς τότε θὰ χάσῃ τὴν ἄδειάν του διὰ περίοδον τοὐλάχιστον δώδεκα μηνῶν. Ἡ τιμωρία αὐτὴ εἶναι πολὺ αὐστηρά, ἀλλ᾽ εἶναι ἀναγκαία χάριν τῆς λειτουργίας τοῦ νόµου. Τώρα ὀλίγα δι’ αὐτὴν ταύτην τὴν ἀσφάλειαν. Ἐν πρώτοις οὐδεμία ἀσφάλεια ἀρχίζει ἐν ἰσχύῃ πρὶν ἡ ἀσφαλιστικὴ ἑταιρεία ἐκδώσῃ πιστοποιητικὸν ἀσφαλίσεως πρὸς τὸν ἀσφαλιζόμενον. Πρέπει νὰ ἐνθυμῆσθε ὅτι δὲν εἶναι ἀρκετὸν νὰ συμπληρώσετε µίαν φόρμαν καὶ νὰ καταθάλετε τὸ ἀναγκαῖον ποσὀν. Μέχρι τοῦ σηµείου αὐτοῦ δὲν θεωρῆσθε κατ᾽ ἀνάγκην ἀσφαλισμένος. Πρέπει νὰ ἔχετε πιστοποιητικὀν ἀσφαλίσεως, ὅτι εἶσθε καλυμ- µένος. Συνήθως ἡ ἀσφαλιστικὴ ἑταιρεία ἐκδίδει πρωτίστως ἕνα σημείωμα ἀσφαλίσεως διὰ νὰ φαίνεται ὅτι τὸ ὄχημα εἶναι καλυμμένον προκαταρκτικῶς μέχρις ὅτου ἡ αἴτησις διὰ τὴν ἀσφάλισιν γίνει ἀποδεκτή. Εἰς τὴν πραγματικότητα τὸ σηµεί- ὠμα αὐτὸ ἀποτελεῖ Πιστοποιητικὸν ᾿Ασφαλίσεως συμφώνως πρὸς τὰς προνοίας τοῦ νόµου. Μόλις γίνῃ ἀποδεκτὴ ἡ αἴτησις, ἡ ἀσφαλιστικὴ ἑταιρεία ὀφείλει νὰ ἐκδώσῃ πλῆρες πιστοποιη- τικὸν ἀσφαλίσεως, εἰς ἀντικατάστασιν τοῦ προηγηθέντος ση- μειώματος. Εἶναι πολὺ σημαντικὸν διά κάθε ὁδηγὸν ὅπως ἀντιλαμδά- Ὑπὸ Ρ.Ο. ΡΑΣ ΣΕΛ Μ.Β.Ε., __ “Avwtépou ᾿Αστυνομικοῦ ᾿Επιθεωρητοῦ Ὁ Ανώτερος ᾿Επιθεωρητὴς Ράσσελ τοῦ Κλάδου Τρο- χαίας τῆς Κυπριακῆς ᾿Αστυνομίας ἤρχισε σειρὰν ἀπὸ πέντε ραδιοφωνικὰς ὁμιλίας ἐπὶ τῆς ᾿Ασφαλίσεως Ἔναντι Τρί- του. Αἱ πρῶται δύο ὁμιλίαι µετεδόθησαν ἤδη καὶ προε- κάλεσαν σωρείαν ἐπιστολῶν ἐκ µέρους ὁδηγῶν µηχανο- κινήτων ὀχημάτων, σταθμῶν ἐξυπηρετήσεως ὀχημάτων καὶ ἀντιπροσώπων, οἱ ὁποῖοι ἤθελον νὰ προμηθευθοῦν ἀντίγραφα τῶν ὁμιλιῶν. Οἱ «Εἰκόνες τῆς Κύπρου» προέδησαν εἰς διευθετήσεις διὰ τὴν δηµοσίευσιν τῶν ὁμιλιῶν. Κατωτέρω δημοσιεύ- ονται τὰ δύο πρῶτα µέρη. ο νεται πλήρως τοὺς ὄὅρους τοῦ ᾿Ασφαλιστικοῦ του Ἐγγράφου διὰ νὰ εἶναι εἰς θέσιν νὰ γνωρίζῃ κατὰ πόσον εἶναι καλυμμένος προτοῦ χρησιµοποιήσῃ οἰονδήποτε αὐτοκίνητον. ἝἛνας ἀπὸ τοὺς ὅρους αὐτοὺς καθορίζει τὰ πρόσωπα που ἔχουν δικαίώμα νὰ ὁδηγοῦν καὶ ἕνας ἄλλος καθορίζει τοὺς σκοποὺς διὰ τοὺς ὁποίους τὸ αὐτοκίνητον εἶναι καλυμμµένον. . Ὅταν ἀσφαλίζεται τὸ αὐτοκίνητόν σας κατά κινδύνων ἔναντι τρίτου δύνασθε ἐὰν ἐπιθυμῆτε νὰ προξῆτε εἰς διευθετή- σεις ὥστε νὰ καλύπτεται τοῦτο µόνον ὅταν ὁδηγῆτε ἐσεῖς. Δύνασθε ἐπίσης νὰ τὸ ἀσφαλίσετε ὥστε νὰ εἶναι καλυμμένον ὄχι µόνον ὅταν ὁδηγῆτε ἐσεῖς ἀλλὰ καὶ ὅταν ὁδηγῇ οἰοσδήποτε ἄλλος μὲ τὴν ἄδειαν ἢ ἐντολήν σας. Όπως καὶ ἂν τὸ ἆσφα- λίσετε ὁ ἀνάλογος ὄρος θὰ εὑρίσκεται εἰς τὸ ἀσφαλιστικόν σας ἔγγραφον. ἸἘΕὰν τὸ ἀσφαλίσετ ὥστε νὰ εἶναι καλυμμένον µόνον ὅταν ὁδηγεῖτε ἐσεῖς τότε τὸ ἀσφαλιστικόν σας ἔγγραφον ἀναφέρει «μόνον ὁ κάτοχος τοῦ ἀσφαλιστικοῦ ἐγγράφου» κάτωθι τοῦ τίτλου «Πρόσωπα ἢ τάξεις προσώπων ποὺ δικαι- οὗνται νὰ ὁδηγοῦν». . Ἐξ ἄλλου ἐὰν ἐκανονίσατε τὸ αὐτοκίνητόν σας νὰ καλύπτεται καὶ ὅταν τὸ ὁδηγῇ ἄλλο πρόσωπον θὰ ὑπάρχῃ δια- φορετικὸς ὄρος εἰς τὸ ᾿Ασφαλιστικόν σας Ἔγγραφον. Oa ὑπάρχῃ ἡ ἀκόλουθος φράσις: «Ὁ κάτοχος τοῦ ἀσφαλιστικοῦ ἐγγράφου ἢ οἰονδήποτε ἄλλο πρόσωπον τὸ ὁποῖον ὁδηγεῖ Kat’ ἐντολὴν ἢ κατόπιν ἀδείας τοῦ ἀσφαλιζομένου». Τοῦτο εἶναι ἁπλοῦν. Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἕνας ἄλλος ὄρος ὑπὸ τὸν τίτλον «Πρόσωπα ἢ τάξεις προσώπων ποὺ δικαιοῦνται νὰ ὁδηγοῦν». Ὁ ὄρος αὐτὸς εἶναι σημαντικὸς καὶ πρέπει νὰ τὸν προσέξετε. ᾿Ιδοὺ τί λέγει: «ἨΜοουμένου ὅτι εἰς τὸν ὁδη- γὸν ἐπιτρέπεται τὸ ὁδηγεῖν συµφώνως πρὸς τὰς προνοίας τοῦ νόµου περὶ παροχῆς ἀδειῶν, ἢ ἄλλων νόμων ἢ κανονισμὼν ἐν σχέσει μὲ τὸ ὁδήγημα ὀχημάτων καὶ νοουµένου ἐπίσης ὅτι ὁ τοι- οὔτος ὁδηγὸς εἶναι κάτοχος ἀδείας ὁδηγοῦ χωρὶς νὰ τὴν ἔχῃ ἀπωλέσῃ διὰ δικαστικοῦ διατάγµατος ἢ δυνάµει οἰουδήποτε ἄλλου νοµοθετήµατος ἢ κανονισμῶν». ᾿Ασφαλῶς ἡ πρότασις αὐτὴ εἶναι µεγάλη καὶ ὀλίγον δυσ- vont. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος διὰ τὸν ὁποῖον τόσον πολλοὶ ὁδη- γοὶ χάνουν τὴν ἄδειάν των. ᾿Ιδοὺ ἐν ὀλίγοις τί σημαίνουν ὅλα αὐτά. Ανεξαρτήτως τοῦ τί διαλαμθάνεται εἰς τὸ ᾿Ασφαλιστικόν σας ἔγγραφον, καὶ οἱονδήποτε καὶ ἂν εἶναι τὸ ποσὸν ποὺ ἔχετε πληρώσει εἰς τὴν ἀσφαλιστικὴν ἑταιρείαν, ἡ ἀσφάλειά σας δὲν εἶναι ἔγκυρος ἐκτὰὸς ἐὰν εἰς τὸν ὁδηγὸν ἐπιτρέπεται διὰ νόµου νὰ ὁδηγήσῃ τὸ συγκεκριµένον αὐτοκίνητον ποὺ θέλει νὰ ὁδηγήσῃ, ἢ ἅπαξ, καὶ τοῦ παρεσχέθη αὐτὸ τὸ δικαίωµα δὲν τὸ ἔχει χάσει δι᾽ οἶον- δήποτε λόγον. Ας εἴπωμεν τώρα πῶς ἐφαρμόζεται τοῦτο εἰς τὴν πρακτικήν. Θὰ σᾶς δώσω ἕνα σύνηθες παράδειγµα. Πᾶρτε τὸν µαθη- τευόµενον ὁδηγόν. δυμφώνως πρὸς τὸν νόμον ἐπιτρέπεται εἰς αὐτὸν νὰ ὁδηγῇ µόνον ὅταν πλησίον του κάθεται ἕνας ἀδειοῦ- χος ὁδηγός, διὰ νὰ τοῦ παρέχῃ µαθήµατα καὶ ἐξάσκησιν. Μίαν ἡμέραν πείθει ἕνα Φφίλον του νὰ τοῦ δανείσῃ τὸ αὐτοκίνητόν του καὶ τὸ ὁδηγεῖ ἐνῷ γνωρίζῃ ὅτι παραθαίνει τοὺς περὶ αὐτο- κινήτων κανονισμούς. Ἐκεῖνο ποὺ δὲν ἀντιλαμθάνεται εἶναι ὅτι δὲν καλύπτεται ἀπὸ τὴν ἀσφάλειαν. Γνωρίζει ὅτι ὁ φίλος του ἔχει ἀσφαλισμέ- νον τὸ αὐτοκίνητόν του καὶ τοιουτοτρόπως πιστεύει ὅτι καλύ- πτεται καὶ ὁ ἴδιος, Ὡς γεγονὸς ὅμως ὑπὸ τὰς συνθήκας αὐτὰς τὸ αὐτοκίνητον δὲν εἶναι καλυμμένον λόγῳ τῆς παραγράφου (Συνέχεια εἰς τὴν σελίδα 7) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ (Συνέχεια ἀπὸ τὴν σελίδα 2) ἐκείνης τοῦ ἀσφαλιστικοῦ ἐγγράφου ἡ ὁποία λέγει ὅτι ἡ ἀσφά- λεια δὲν ἰσχύει ἐκτὸς ἐὰν ὁ ὁδηγὸς εἶναι ἀδειοῦχος συμφώνως πρὸς τὰς προνοίας τοῦ νόµου. Ὁ μαθητευόμενος δὲν δικαι- οὗται συμφώνως πρὸς τὸν νόµον νὰ ὁδηγήσῃ τὸ ὄχημα μόνος του. Οὐδέποτε τοῦ ἐδόθη τοιαύτη ἄδεια. Ἑπομένως ἡ ἀσφά- λεια δὲν τὸν καλύπτει καὶ κατὰ συνέπειαν θὰ τοῦ ἀφαιρεθῇ καὶ ἡ παραχωρηθεῖσα ἄδεια µαθητευοµένου. Τοῦτο σηµαίνει ὅτι θὰ χάσῃ τὴν ἄδειαν αὐτὴν ἐπὶ ἓν ἔτος | Ὑπάρχει ὅμως καὶ κάτι Χειρότερον τούτου. Ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ αὐτοκινήτου ἐγνώριζεν ὅτι ὁ μαθητευόμενος θὰ ὡδήγει τὸ αὐτοκίνητον µόνος του καὶ ἐπέτρεψε τὴν χρῆσιν τοῦ αὐτοκινήτου ἐνῷ τοῦτο ἦτο ἀνασφά- λιστον, παρ᾽ ὅλον ὅτι ὑπῆρχε τὸ σχετικὸν ἀσφαλιστικὸν ἔγγρα- Φον, καὶ συνεπῶς θεωρεῖται ἐξ ἴσου ἔνοχος καὶ δι᾽ αὐτὸ τιµω- ρεῖται καὶ αὐτὸς διὰ τῆς ἀναστολῆς τῆς ἀδείας του ἐπὶ ἓν ἔτος, ᾿Επὶ τῆς παραγράφου αὐτῆς θὰ εἴπω περισσότερα εἰς τὸ ἑπόμενον µέρος τῆς σειρᾶς αὐτῆς. Θὰ ἤθελα νὰ ἀναφέρω, παρεμπιπτόντως, ὅτι ἔλαθον ἐπι- στολὴν ἀπὸ µίαν ᾽᾿Ασφαλιστικὴν 'Εταιρείαν διὰ τῆς ὁποίας μὲ πληροφοροῦν ὅτι πενῆντα πελάται της ἐζήτησαν ἀπὸ αὐτὴν ἐξηγήσεις. Αὐτὸ εἶναι ἐκεῖνο ποὺ θέλοµεν. ᾿Εγὼ μπορῶ νὰ σᾶς δώσω μόνον μερικὰς συµθουλάς. Ὁ ἀντιπρόσωπος τῆς ᾿Ασφαλιστικῆς σας Ἑταιρείας καὶ ὁ δικηγόρος σας εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ θὰ σᾶς συμθουλεύσουν ἐπὶ λεπτομερῶν ζητημάτων.