Back

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ---ΕΝΑ ΜΕΗΛΛΑΘ ΕΡΓΟΝ ο! ᾿Επαρχιακοὶ ΔΛειτουργοὶ τοῦ Τµήµατος Ἐργασίας καὶ Μοινωνικῶν ᾿Ασφαλίσεων μόλις συνεπλήρωσαν ἕνα µεγά- λο ἔργον. Αὐτὸ ἐπαναλαμθά- νεται τὸ τέλος τοῦ Σεπτεμδρί- ου ἑκάστου ἔτους ὅταν λήγουν τὰ δελτία ἀσφαλίσεως 130.000 περίπου προσώπων ἀσφαλισμέ- νων δυνάµει τοῦ Νόμου Κοινω- νικῶν ᾿Ασφαλίσεων. Τὸ Τμῆμα πρέπει νὰ ἐξακριθώσῃ ὅτι κά- θε πρόσώπον προμηθεύεται νέ- ον δελτίον διὰ τὰς εἰσφορὰς τοῦ νέου ἔτους, τὸ ὁποῖον ἀρ- Χίζει τὴν πρώτην Δευτέραν ἡμέραν τοῦ ᾿Οκτωδρίου. Τὰ παλαιὰ δελτία φέρουν σωνολικῶς ἑκατομμύρια ἐνσή- Hav ἀσφαλίσεως ἀντιπροσω- πεύοντα ποσὸν «400.000 περί- που, τὸ ὁποῖον ἐπληρώθη εἰς τὸ Ταμεῖον ᾽Ασφαλίσεων. Κα- τὰ τὸ παρελθὸν ἔτος ἡ Κυθέρ- νησις ἔκαμεν ἐπιπρόσθετον εἰσ- φοράν «200.000 περίπου εἰς τὸ ταμεῖον. ᾿Απὸ τὸ ταμεῖον αὑτὸ καταθάλλονται χρημµατικἁ ἐπι- όματα εἰς τὰ ἀσφαλισμένα πρόσωπα (ἢ τὰς συζύγους των) εἰς περιπτώσεις ἀσθενεί- ας, ἀνεργίας, γεννήσεων ἢ χη- ρείας, ἢ εἰς τοὺς κηδεμόνας ὅταν τὰ παιδιὰ ὀρφανεύωνται ἢ εἲς τοὺς συγγενεῖς των ὅταν πεθαίνουν καὶ εἰς τὰς ἀγάμους ἀσφαλισμένας γυναίκας ὅταν παντρεύωνται, ἐὰν µέχρι τῆς ἡμερομηνίας ἐκείνης ἔχουν πληρώσει 126 εἰσφοράς. Μερι- κοὶ ἄνδρες εἶναι τῆς γνώμης ὅτι δικαοῦνται καὶ αὐτοὶ ἐπί- Sopa γάµου αὐτὸ ὅμως δὲν εἷ- ναι ὁρθόν. Τὸ ἐπίδομα πληρώ- νεται µόνον εἰς τὰς γυναίκας. Μετὰ τὸν γὙάμµον της µία γυ- θε: Ὁ ᾿Επαρχιακὸς Ἐ ναίκα γίνεται «ἐξαιρούμενον πρόσωπον» δηλαδὴ δὲν πληρώ- νει εἰσφορὰς ἄνκαι , ἂν ἐργά- ζεται, ὁ ἐργοδότης της πληρώ- vet. Μία ὕπανδρος Ὑυνὴ δὲν πληρώνει εἰσφορὰς δικαιοῦται ὅμως χορήγηµα µητρότητος καὶ σύνταξιν γήρατος ἐκ τῆς ἰδικῆς της ἀσφαλίσεως. Χορή- γηµα θανάτου καὶ ἐπίδομα ὁρ- ον Ρργυατικὸς Λειτουργὸς Χρ. Ἡλιοφώτου ἐπι- σκέπτεται ἐργαστήριον ἐν Λευκωσίᾳ διὰ νὰ ἐξηγήσῃ τὰς κοι- νωνικὰς ἀσφαλίσεις εἰς τὸ προσωπικὀν. φανοῦ πληρώνεται ἐπίσης ἐπὶ τῷ θανάτῳ ἐργαζομένης ὑπάν- ὅρου γυνῆς. Πρόσωπα κάτω τῶν 18 ἐτῶν καὶ ἄνω τῶν 65 εἶναι ἐπίσης ἐξαιρούμενα πρό- σωπα. Mepik& ἐπιδόματα πληρώ- νονται μετὰ ἀπὸ τὴν συμπλή- Ρρωσιν 26 εἰσφορῶν. Τὰ ἐπιδό- µατα αὐτὰ εἶναι ᾿Επίδομα ᾽Α- σθενείας, ᾿Ἐπίδομα ᾿Ανεργείας, Επίδομα Μητρότητος, Χορή- γήµα Μητρότητος καὶ Χορήγη- µα Θανάτου. Τὸ σχέδιον ἤρχι- σε μόλις τὸν ᾿Ιανουάριον τοῦ 1957, ἓν τούτοις πλέον τῶν 525.000 εἶχον πληρωθεῖ µέχρι τέλους Δεκεμθρίου 1957. Εἰς µίαν περίπτωσιν γεννήσεως τριδύµων ἡ µήτηρ ἔλαδε 415, δηλαδὴ «5 διὰ κάθε τέκνον. Ποσοστὸν 33 περίπου τῶν γεν- νήσεων μέχρι σήμερον σαν δί- δυμα καὶ εἰς κάθε περίπτωσιν κατεθάλλετο ποσὸν «10, ἘἜπι- πλέον ποσὸν £757 ἐπληρώθη εἰς χήρας τῶν ὁποίων οἱ σύζυ- Ὑοι ἀπώλεσαν τὴν ζωὴν εἰς δυστυχήµατα τὰ ὁποῖα ἐπεσυ- νέθησαν εἰς τὴν ἐργασίαν των. Αλλαι ὅμως συντάξεις χηρείας καὶ συντάξεις γήρατος δὲν θὰ πληρωθοῦν µμέχρις ὅτου οἱ ἀσφαλισμένοι θὰ ἔχουν πληρώ- σει 156 εἰσφοράς καὶ αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ συμόθῇ πρὸ τοῦ [α- ναυαρίου τοῦ 1960, Μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἡμερομηνίαν τὸ πο- σὸν τὸ ὁποῖον θὰ χρειάζεται Τὸ προσωπικὸν τοῦ Γραφείου Κοινωνικῶν ᾿Ασφαλίσεων κατὰ τὸν χρόνον τῆς ἐργασίας του. διὰ συντάξεις γήρατος καὶ χη- ρείας θὰ αὐξάνεται κατὰ πολὺ ἀπὸ ἔτους εἰς ἔτος. Διὰ νὰ ἐργασθῃῇ τὸ σχέδιον ὁμαλῶς καὶ διά νὰ ἐξασφαλι- σθῃ ὅτι ὅλοι οἱ ἀσφαλισμένοι λαμθάνουν δικαίως τὰ χορηγή- µατα, ὅταν τὰ χρειάζονται, εἷ- ναι οὐσιῶδες ὅπως ὅλα τὰ δελ- tia ἀσφαλίσεως ἁποστέλλων- ται εἰς τὸ Γραφεῖον ᾿Εργασίας ἀάμέσως μετὰ τὴν λῆξιν των καὶ λαμδάνωνται νέα δελτία. Τὰ παλαιά δελτία ἀποστέλλονται εἰς τὸ Γραφεῖον Κοινωνικῶν ᾿Ασφαλίσεων ὅπου αἱ εἰσφοραὶ πιστώνονται ἐπ᾽ ὀνόματι τῶν προσώπων τῶν ὁποίων τὰ ὀνό- µατα ἀναφέρονται ἐπὶ τῶν δελ- τίων. Τί συµδαίνει ἐὰν δὲν σταλοῦν τὰ δελτία Τότε εἶναι πιθανὸν τὸ πρόσωπον τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα ἀναφέρεται εἰς τὸ δελτί- ον νὰ ἀντιμετωπίσῃ δυσκολίας ὅταν θὰ ὑποθάλη ἀπαίτησιν διὰ χορήγηµα. Τὸ χορήγηµα ἴσως νὰ καταθληθῇ µμειωμένον ἢ νὰ μὴν καταθληθῇ καθόλου. Ἐξαρτᾶται ἑπομένως ἀπὸ τὸν καθένα νὰ ἐξακριδώνῃ ὅτι πλη- ῥρώνονται αἱ εἰσφοραί του. εἴτε ὑπὸ τοῦ ἰδίου, ἐὰν εἶναι ἐθελον- τικῶς ἀσφαλισμένος. εἴτε ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου του ἐἀν εἶναι ἐργαζόμενος καὶ ὅτι τὰ δελτία του στέλλονται περὶ τὰ τέλη Σεπτεµθρίου ἢ ἀρχὰάς Ὀκτω- θρίου εἰς τὰ Γραφεῖα τοῦ Τµή- µατος Εργασίας,