Back

ΕΝΑΣ ΠΤΕΡΩΤΟΣ ΦΙΛΟΣ

ΕΝΑΣ ΤΠΤΕΡΩΤΟΣ ΦΙΛΟΣ ΕΓΑΛΗ ἔκπληξι στὸν ἐπι- Μ σκέπτη τῆς Βρεττανίας προξενεῖ ἡ µεγάλη σημασία ποὺ δίνεται στὸ πουλὶ κοκκινο- λαίμης. Τὸν θλέπουμε σὲ Xpt- στουγεννιάτικες κάρτες, ποὺ κυκλοφοροῦν κατὰ χιλιάδες, σὲ ἡμεροδεῖκτες κι ἡμερολόγια κι ἕνα σωρὸ ἄλλες Χριστου- γεννιάτικες διακοσμήσεις. Ἡ σηµασία αὐτὴ ποὺ ἔχει ὁ κοκ- κινολαίµης τὸν κάνει ἀσφαλῶς τὸ γνωστότερο an ὅλα τ ἄγρια πουλιὰ τῆς Βρεττανίας. Γιατὶ ὅμως αὐτὸ κι’ ὄχι ἄλλα πουλιά Γιατὶ ὁ κοκκινολαί- µης νὰ σχετίζεται τόσο πολὺ μὲ τὰ Χριστούγεννα Κανένας ἀπ᾿ τοὺς μύθους ποὺ περιθάλ- λουν αὐτὸ τὸ συμπαθητικὸ που- λάκι δὲν ἔχει ἄἅμεση σχέσι μὲ τὴ µεγάλη γιορτὴ τοῦ Δεκεμ- 6ρίου, Στὴν πραγματικότητα ὁ κοκκινολαίµης ἄρχισε νὰ σχετίζεται μὲ τὰ Χριστούγεννα μόλις πρὶν ἀπὸ 100 χρόνια ἀπὸ pik μᾶλλον πεζῆ αἰτία ποὺ ὀφείλεται στὸ Γενικὸ Ταχυδρο- μεῖο. TAXYAPOMO! ME KOKKINA Στὰ µέσα τοῦ περασμένου αἰῶνος οἱ Ὑραμματοκομιστὲς τοῦ Ταχυδρομείου στὴν Βρετ- τανία φοροῦσαν σακκάκια ἀπὸ ζωηρὸ κόκκινο χρῶμα ποὺ ταί- ριαζε μὲ τὸ ἐπίσημο κόκκινο τῶν γραμμµατοκιδθωτίων, Αὐτὴ ἡ στολἠ ἔδωσε στοὺς γραμµα- ποκομιστὲς τὸ ὄνομα «κοκκινο- λαίμήδες» κι ὁ μυθιστοριογρά- φος Αντονυ Τρόλλοπ (ποὺ ἐρ- γάστηκε κι ὁ ἴδιος στὸ ταχυ- δρομεῖο) τοὺς ἀναφέρει μὲ τὸ ts Ὁ κοκκινολαίµης στολίζει χιλιάδες Χριστουγεννιάτικες κάρτες στὴν Βρεττανία. να ὁ «κοκκινολαίµης στὰ χιόνια» κατὰ ξυλογραφία ἀπὸ τὴν Ἱστορία τῶν χαρακτηριστικὸ αὐτὸ τοῦ πουλιοῦ. Ηταν λοιπὸν ἀναπόφευκτο ὅταν θὰ ἄρχιζαν νὰ συνηθίζων- ται οἱ Χριστουγεννιάτικες κάρ- τες γύρω ἀπ᾿ τὸ 1860 τὰ που- λάκια μὲ τὸν κόκκινο λαιμὸ νὰ πάρουν μιὰ ἐξέχουσα θέσι στὴν διακόσµησί τους. Ολες σχε- Sov οἱ κάρτες τῆς τότε ἐποχῆς παρουσίαζαν ἕνα εὔθυμο πουλὶ κοκκινολαίµη νὰ µεταφέρη μὲ τὸ ράμφος του Χριστουγεννιά- τικο ταχωδρομεῖο, ἢ νὰ κτυπᾶ τὴν πόρτα ὅπως τὸν γραμµα- τοκομιστῆ. Τώρα ξεχάστηκαν πιὰ οἱ γραμματοκομιστὲς μὲ τὶς κὀκ- Kiveg στολὲς κι οἱ διάδοχοί τους φέρουν στολὲς μὲ κυανοῦν χρῶμα, ἐξακολουθοῦν ὅμως νὰ μεταφέρουν χιλιάδες κάρτες στολισµένες μὲ πουλάκια κά- θε χρόνον τὰ Χριστούγεννα. Γιατὶ παρ᾽ ὅλο τὸν συναγωνι- σμὸ ἀπὸ ἄλλα θέµατα διακο:- σµήσεως ὅπως οἱ Χριστουγεν- νιάτικες καμπανοῦλλες, τὰ πουρνάρια καὶ τ) ἁμάξια στὰ Χιονισμένα τοπεῖα, ὁ πτερωτὸς κοκκινολαίµης κατώρθωσε νὰ κρατηθῆ σὲ μιὰ ἐκπληκτικά µε- γάλη ἀναλογία στὶς Χριστου- γεννιάτικες κάρτες, ὄνομα Ὅ κοκκινολαίµης τῶν Χρι- στουγέννων (μ᾽ ὅλο ποὺ στὴν Βρεττανία σχετίζεται μὲ τὰ Χριστούγεννα) εἶναι φανερὸν πὼς θὰ κρατήση τὴν θέσι του κι’ αὐτὸ ἀσφαλῶς ἀποτελεῖ τὴν καλύτερη ἀνταμοιδὴ ποὺ µπο- ρεῖ νὰ δωθῆ σ᾿ αὐτὸ τὸ πουλὶ ποὺ τόσο πολὺ ἐμπιστεύεται κ ἀγαπᾶ τὸν ἄνθρωπο. gw yy? “Ss La > an νο Ν πο σενα Tre virile TH 1} Γη ωμό, , μή Στὴν Βρεττανία ἡ πιὸ δηµοφιλἠς διακόσµησις σὲ Xptotov- γεννιάτικες κάρτες μετὰ τὸν κοκκινολαίµη εἶναι τὸ πουρ: νάρι, Στὴν κάρτα αὐτὴ (παραγωγῆς Ράφαελ Τὰκ καὶ Υἱῶν Λτδ, Λονδῖνο) ὑπάρχουν καὶ τὰ δυὀ. ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ὁ κοκκινολαίµης δὲν θὰ δη- μιουργοῦσε ἀσφαλῶς τόσα ὄμορφα παραμύθια κι ἱστορίες γύρω του ἂν δὲν ἀγαποῦσε τό- Στὴν εἰκό- Πουλιῶν τῆς Βρεττανίας τοῦ Τόμας Μπέγουϊκ ,ποὺ δημοσιεύτηκε στὰ 1832. σο τὸν ἄνθρωπο. ᾿Αρέσκεται νὰ κτίζη τὴν φωλιά του κοντά στὰ σπίτια τῶν ἀνθρώπων καὶ δὲν δείχνει σημµεῖα φόθου ὅταν τὸν πλησιάζουν. ᾿Απεναντίας µάλιστα ἐνδιαφέρεται πολὺ γιὰ τὶς κινήσεις τῶν ἀνθρώπων γει- τόνων του καὶ τοὺς παρακολου- θεῖ μὲ τὰ περίεργα ζωηρά του µάτια. Τολμηρὸς καὶ παρατη- ρητικὸς φαίνεται φυσικὸς φίλος τοῦ ἀνθρώπου καὶ μ᾿ ὅλο ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ συγκριθῆ στὸ κε- λάδηµα μὲ τὸ ἁηδόνι καὶ τὸ κοτσύφι, ἐν τούτοις γιὰ ἄντι- στάθµισµα μᾶς δίνει τὸ τρα- γοῦδι του ὁλόκληρο τὸν χρόνο. Μὲ τὰ ἄλλα πουλιὰ ὅμως δὲν εἶναι καθόλου φίλος ὁ κοκκινο- λαίµης. Εἶναι πολὺ καυγα- τζὴς καὶ ἐπιτίθεται σὲ ὅποιον παραθιάση τὸ ἄσυλο τῆς κα- τοικίας του. ᾿Ασφαλῶς ὁ κοκκινολαίµης-- γιὰ τὸν ὁποῖο μιὰ παροιµία λέει «ὅποιος χαλάση τὴν φῶ- ληά του θὰ δασανίζεται αἰώ- νια»--εἶναι κάτι τὸ ξεχωριστὸ ἀνάμεσα στὰ πουλιὰ καὶ τοῦ ἀξίζει ἡ τιµητικὴ αὐτὴ θέσι ποὺ τοῦ δίνουν στὶς Χριστουγεννιά- τικες κάρτες. Αὐτὴ τὴν θέσι θὰ πρέπη νὰ τὴν κρατήση γιά πάντα γιατὶ «οἱ δώδεκα μέρες τῶν Χριστουγεννιάτικων γιορ- τῶν» θὰ νοιώσουν πολὺ τὴν ἕλ- λειψί του.