Back

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

[|H OONH TOY ΧΡΕΟΥΣ ᾽Αμείλικτη, ἐπιτακτική, A φωνὴ τοῦ καθήκοντος, προστά- ζει. καὶ καλεῖὶ ΟΛΟΥΣ τοὺς τιµίους καὶ ἁγνοὺς νὰ δώσουν τὸ παρὸν εἰς τὴν καινούργια ε{ µάχη, εἷς τὸν μµεγαλειώδη ᾱ- :| γῶνα, διά τὸ κτίσιμο τῆς Μαι- νούργιας Πολιτείας µας. —Krioteg wal Οἰκοδόμοι. Σἱ Ἡ Πατρίδα ζητάει ἐργάτες ταπεινοὺς καὶ ἀνιδιοτελεῖς, πι- στοὺς ἀφοσιωμένους, ‘| τὸ πέρασμα τῶν Τωράννων ἄφησε πίσω του, ἐρείπια, χα- λάσματα. καταστροφές, ἓε- σπιτώµατα.: Breet & Άφησε ὅμως πίσω του καὶ ᾿Αθάνατα ᾿Ἡρῶα, ἄφησε πίσω του, λαὸν ποὺ ὑπερήφανα ση- κώνει τὴν ἀθάνατη παρακα- ταθήκη τῶν Μυπρίων ἠρώων. Αὐτόὸς ὁ Λαός, δὲν θὰ µάθη >| MOTE ve μοιρολογᾶ πάνω σὲ Γσοντρίµματα, δὲν θὰ κάνη πο- τὲ τὶς ἐλπίδες του καὶ τοὺς ὅραματισμους tov, θρήνους καὶ μοιρολόϊ. Μπροστὰ στοὺς τάφους καὶ στὰ ἐρείπια παίρνει γενναῖες ἀποφάσεις καὶ ὄρκους ἱερούς, ὅτι θὰ ἀγωνιστῃ σκληρἁ γιὰ νὰ µεταθάλῃ τὴν γῆν τῶν ἐρει- .. πίων σὲ Παράδεισον εὐτυχίας, σὲ Πολιτείαν εὐφροσύνης καὶ | Χαρας. Τὴν Καινούργια µας Πολι- τεία, δὲν θὰ τὴν κτίσουµε μὲ ἐνθουσιασμοὺς καὶ ὁποσχέ- : σεις. Οὔτε μὲ πομπώδη λόγια .1 καὶ θροντώδεις διακηρύςσεις. ».Πολὺ περισσότερον δὲν κτίζει «|. κανεὶς Πολιτεῖες μὲ ὡραίους .Ισυλλογισμούς, καὶ ἰδανικὰ ὄ- :|νειρα μὲ αὐστηρὲς ἐπικρίσεις !]καὶ ἀνεύθυνες καταδικαστι- , LL ο ο μα κὲς ἀποφάσεις, Ἡ. πατρίδα δὲν ζητάει κρι- τικὰς ἐπιτροπάς, καὶ ἐπικριι- τάς, Δὲν θέλει ἐπιστάτας καὶ «Γδιαιτητάς. Ζηϊάει µταπεινοὺς ἐργάτας. Ζητάει δουλειὰ σκλη- :[ρὴ καὶ ἀθόρυθη. Ζητάει @v- '[σία καὶ αὐταπάρνησι. Ζητά. «Τει φλογεροὺς ἠἐθελαντὲς μὲ αὐταπάρησι καὶ ὄχι ἀργό- σχολους ἀπαιτητικοὺς µισθο- φόρους, Ἡ φωνὴ τοῦ χρέους δὲν θά ᾿Ἱφτάσῃ ποτέ στ’ αὐτιὰ τῶν µεμ.- ψίµοιρων καὶ ἀπαισιοδόξων. Δέν θὰ συγκινήσῃ ποτὲ τοὺς σκληροτράχηλους καὶ τοὺς δαρυγγαμοῦντας. Τὸ χρέος εἶναι πάντα ἀνεπιθύμητο καὶ ἀνυπόφορο στὸν ἄνθρωπο τῶν ἀπαιτήσεων καὶ τῶν δικαιωµά- των. }. Γιὰ σένα ὅμως, ποὺ σὲ σκλή- άρυνε ὁ ἀγῶνας, ποὺ σὲ ἀνα- γέννησε ἡ θυσία, ποὺ χαλακεύ- τηκες µέσα στὀν πόνο καὶ στὸ πενθος, γιὰ σένα τὸ χρέος, εἷ- tv 6 σκοπός σου, εἴν ἡ ζωή σου, εν ἡ χαρά σου, εἶναι τὸ πᾶν. Κυπριακὴ λεθεντογενηά, Ἐ- σεῖς ἀγέροχοι νέοι, ἐσεῖς ὁ- Ἱπερήφανες κοπέλλες, καλεῖ- σθε νὰ ἀποτελέσετε τὸν στρα- τὸν τῶν πνευματικῶν ἀγώ- γων, Κληταὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θε- ὀν, καλεῖσθε στὴν ὑπηρεσία τῆς ᾿Αγάπης, στὸν στρατὀὸ τῆς χαρᾶς, στὰ πεδία τῶν εἴ- ρηνικῶν μαχῶν. | Ἡ Κύπρος ζητάει τὴν νεό- Ἱτητά σας, γιὰ νὰ γίνῃ και- νούργια. Ζητάει τὴν ἁγνότη- τά σας γιὰ νὰ γίνῃ πεντακά- θαρη. Ζητάει τὸν ἀγῶνα σας, γιά νὰ γίνῃ δυνατή. Πρόσεξε ἁγνὴ νεότης ἀπὸ Ta θέλγητρα τῶν σειρήνων, ἀπὸ τὰ μάγια τῆς ἀνομίας. Πρόσεξε μὴ γίνεις σκλά- θος τῆς φτηνῆς ἡδονῆς, μὴ σὲ τυφλώσουν τὰ ψεύτικα φῶ- τα, μὴ σὲ παρασύρει τὸ ρεῦ- μα τῆς εὔκολης ζωῆς. Γεννήθηκες γιὰ ν᾿ ἀγωνίζε- σαι καὶ νὰ νικᾶς. Γεννήθηκες (Φυνέχεια εἰς τὴν Υ΄ σελ͵) H @QNH TOY XPEOYE (Συνέχεια ἐκ τῆς 6’ σελ.) γιὰ Ἡρωϊσμοὺς καὶ πνευμα. τικὲς κατακτήσεις, Οἱ Ἡρωϊσμοὶ καὶ οἱ Νίκες χρειάζονται πανοπλίες ποὺ νὰ μὴ τὲς Φθείρη ὁ Χρόνος, νὰ μὴ τὲς ἀχρηστεύη ἡ δύ- γαµις τοῦ ὑλικῶς ἰσχυροτέ- ρου. ᾿Ισχυροὶ δέν εἶναι οἱ κάτο- χοι ὑλικῶν ἐξοπλισμῶν, Δὲν εἶναι οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἐπιθάλ- λονται μὲ τὴν ὕλην, ποὺ καυ- χῶνται καὶ ἀπειλοῦν ἐν ὀνό- ματι τῆς Θεᾶς ἐπιστήμης καὶ τῶν ἐπιστημονικῶν ἀνακαλύ- Ψεων. Ἰι ἂν ὁ ἄνθρωπος γἱ- νη ἀστροναύτης, κι ἂν κατα- φέρῃ νὰ κατακτήση τὸ διά- | | OUT, πάλιν τὸ µυστήριο καὶ ἡ ἄγνοια θὰ τὸν περιθάλ- λῃ, πάλιν θὰ εἶναι ἀνυπερά- σπιστος θνητός, ἀνεθασμένος στὰ δισθεώρατα Gyn Kantor ου ἄλλου πύργου Βαθέλ. ᾿Εσὺ ἁγνὴ καὶ καθαρὴ νεό- της, ἐσὺ διψασµένη ἄνθησι, ἔλα στὶς κρυστάλλινες πηγὲς τῶν ὑδάτων, νὰ ξεδιψάσης Γκαὶ νὰ δροσιστῆς. Ἔλα προ- τοῦ πέσουν οἱ ἀνθοί σου, προ- τοῦ σὲ µαράνῃ τὸ ρεῦμα τῆς ἵὅλης, προτοῦ σὲ λερώσῃ τὸ θολωμένο νερὸ τῆς ἁμαρτίας. ΙΜἠ περιφρονήσεις τὴν φωνὴ τοῦ χρέους, τῆς Πατρίδος, τὴν φωνὴ τῶν μαρτύρων, τὴν φωνὴ τοῦ Θεοῦ. ᾿Αγάπησε τὴν Θρησκεία τῆς ᾿᾽Αληθείας. Τὴν Θρησκεία τῶν εώγε-] νῶν ἀγώνων. Thy Θρησκεία τῆς ᾽Αγάπης καὶ τῆς Θυσίας. Κοντά στὴν ᾿Αλήθεια θὰ γίνῃης δυνατός. Κοντά στὴν ᾽Αλήθεια θὰ ᾱ- ποκτήσης πανοπλίαν ποὺ κα- ταθάλλει ἐχθρούς, ποὺ δη- μιουργεῖ ἀγωνιστὲς καὶ νι- κητές. Ἡ φωνὴ τοῦ χρέους. σὲ κα- | λεῖ στὸν ᾿Ανήφορο, στὸ στε- γὸ μονοπάτι τοῦ καθήκοντος. Ἡ μαρτυρικἡ Πατρίδα σὲ θέ- λει Ὀρειθάτη καὶ Σκαπανέα. ὌἜλα λοιπὸν. Πρωτοπόρος | στὶς ἀνηφοριὲς τοῦ καθήκον- τος. Πρωτοπόρος στὸν ἀγῶνα γιὰ ὑψηλὲς πνευματικὲς κα- τακτήσεις. Πρωτοπόρος γιὰ τὸ κτίσιμο τῆς Καινούργιας Κυπριακῆς Πολιτείας.