Back

ΑΠΟΡΙΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ

i x S > 5 ‘ } ) { πῆρχον Κάποτε εἰς ὡρισμένας περιοχ. ἐξ ἐπιδράσεως τῆς . Αυτικῆς ᾿Εκκλήησίας καὶ idi- Έα ¢ me ἱτὴν παράδοσω τῆς ᾿Επειδῆ πολλοὶ τῶν ἀναγνω- στῶν µας ἰδία κληρικοὶ pas ἐρωτοῦν ἐπὶ διαφόρων ἐκκλη: σιαστικῶν ζητημάτων ἐπὶ τῶν, Γὁποίων ἔχουν ἀμφιθολίας, καὶ ταἳ προθαλλόμεναι ἀπορία. ᾱ- meng holy συνήθως καὶ ἆ λους ἱερεῖς ἀλλὰ καὶ λαϊκοὺς /ἀκόμη, ἐθεωρήσαμεν σκόπ.. μον νά καθιερώσωμεν ἰδικὴν. στή- Any cig thy ὁποίαν θὰ δίδων ται ἀπαντήσεις εἲς τὰς ἑκά- στοτε. προθαλλοµένας ἀπορί- ας τῶν ἀναγνωστῶν µας. ᾽Αξιότιμον Διεύθυνσιν Εκκλησιαστικῆς Ζώῆς ᾿Αξιότιμε κύριε Παρακαλῶ νὰ μὲ ‘Anjpopo ρήσετε περὶ τοῦ ἑξῆς ζητήµα- τος, Εὶς τὴν περιοχἠν µας ὁ πάρχουν μερικὰ παρεκκλήσια | εὑρισκόμενα εἰς τὰ κτήµατα διαφόρων κατοίκων. Τά παρ ἐκκλήσια αὐτὰ δὲν εἶναι κοι νοτικά, ἀλλὰ ἀνήκουν εἰς τοὺς ἴδιώτας εἰς τοὺς ὁποίαους ἆν κουν καὶ τὰ κτήµατα, Οἱ ἄν θρωποι αὐτοὶ κατὰ τὴν ἡ μέραν ἑορτῆς τοῦ ΑἉγί ίου, εἰς τὸν ὁ ποῖον εἶναι ἀφιερωμένον τὸ παρεκκλήσιον, καλοῦν Ἱἱερέα διὰ νὰ τελέσῃ τὴν Θ. Λειτουρ- γίαν καὶ γίνεται πανήγυρις va tis ouppotc πλήθους ἐκ] περιοχῆς, ιά ἀφιερώματα τὰ, ὁποῖα φέρουν εἰς τὸν WAS γιον οἱ πιστοὶ καὶ τὰ χρήματα τὰ, ὁποῖα ρίπτουν εἰς τὸ κουτὶ τῶν ουνδρομῶν τῆς ᾿Εκκλησί- ας, θέλουν νά τά παίρνουν οἱ ἰδιοκτῆται τῶν κτηµότων ἐντὸς τῶν ὁποίων εὑρίσκεται τὸ παρεκκλήσιον. Εἶναι ὀρθὸν αὐτό Δὲν εἶναι ἐκμετάλλευσις ἁνίερος τῆς ἐκκλησίας Εἰς τά παρεκκλήσια αὐτὰ ἐπιτρέπεται va λειτουργοῦν οἱ ἱερεῖς ἄλ- λης κοινότητος Μετά τιμῆς ᾿Εφημέριος, ΑΠΑΒΤΗΣΙΣ Συμμώνως πρὸς ch Wine vie ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας καὶ τοὺς | negiov Ἱεροὺς κανόνας ὅλοι οἳ ναοὶ καὶ τὰ παρεκκλήσια πβέπει νὰ elves | xoworima. Befaims cig tiv ap- χαΐαν Ἐκκλησίαν ὑπῆρχον ἰδιω- ' τικἀ ἐκκλησίδια eig τὰ δποῖα συνήθως συνήρχοντο τὰ µέλη εῆς «κατ οἶκον ἐκκλησίας» ἢ καὶ συγγενεῖς καὶ φίλοι τοῦ ἰδι. οκτήτου τοῦ ἐκκλησιδίου, καὶ ὃ- ὠτικοὶ Ἱερεῖς. Τὸ τοιοῦτον ὅμως, ἰδιαιτέρως to δεύτερον, ἦτο ey τελῶς Σένον πρὸς τὸ πνεῦμα καὶ Ορθοδόξου κκλησίας. Διὰ τοῦτο ἤδη ἀπὸ τῆς ἐπικρατήσεως τοῦ Χοιοτία-, φισμοῦ {ἀπὸ τοῦ 4ου δηλ. αἰῶ-, voy x6.) ἤ ἐκμλησία ἤθχισε νάι πεθιστέλλῃ τὴν ἵδουσιν τῶν τοι- σύτων ἐμμλβοιδίων καὶ διὰ δύο ἄλλους λόγους. Τὰ ἐκμλησίδια αὐτὰ α) κατἐστησαν κέντρα τῶν αἱρετικῶν οἳ ὁποῖοι καταλλήλως εἰργάζοντο ἠποχθονίως διὰ ve καταστρέψουν τὴν Ορθόδοξον πέστιν καὶ νὰ κατωπολεμήσουν τὴν ἐκκλησίαν μὲ τὰς παβααυνα- γωγάς των καὶ ἕλ) διότι εἶχον ye: γε µέσα προσποριομοῦ χρημάτων εἰς τοὺς ἰδιοκτήτας των, of ὁ ποῖοι τὰ ἵδρυον ὄχι ἀπὸ ὃπερξο- λικήν' εὐσέθειαν καὶ ζῆλον ἀλλά διὰ περδοσποπίαν. Διὰ τοῦτο ἡ ᾿Εκκλησία τῶν κανόνων τοὺς ὁποίους ἐθέ- απισεν εἰς διαφόρους Ἀυνόδους ἂφ᾿ ἑνὸς μὲν κατήθ σε τὸ bt καίωμα ἑδρύσεως ἰδιωτωιῶν ἐκ- κλησιδίων, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ ἁπη- γόρευσε τὴν παπηλείαν τῶν ἂνι- έρων ἐκμεταλλευτῶν τῆς εὖσι- βείας τῶν χριστιανῶν. “Dore δὲ ὅτι διὰ τὴν ἵδρυσιν ναοῦ ἢ παρεκκλησίου ἔπρεπε νὰ ἔχει ται ἡ ἄδεια τοῦ ᾿Ἐπιοκόπου ε τὴν ἐπισκοπικὴν πεοιοχἠν τοῦ ὁποίου θὰ ἱδρύετο ὅ ναΐσκος καὶ ἐπὶ πλέον ὅτι ὁ ἀναλαμθάνων {: διωτικῶς τὴν ἵδρυσιν παρεκκλη: αἴου ῆ οἰουδήποτε γαΐσμου ἔπρε- πε νὰ ἔχῃ τὰ µέαα πρὸς ἅπαρ τισμὀν τοῦ ναϊσκὸυ μαὶ τῆς προι- κοδοτήῄσεως αὐτοῦ ὥστε νὰ κα. Φίσταται δυνατή ἡ συντήθησις τοῦ ναϊσκου, ἀγεξαρεήτως τῶν συνδρομῶν τὰς ὁπσίας ευχὀν οἱ | πιστοὶ θὰ ἔδιδον εἷς τὸν ναϊσκον. διὰ ΖΣυνεπῶς ὃ ἰδιοκιήεης τοῦ γαοῦ ὅχι µόνον δὲν ἐδιιπιοῦτο νὰ εἰσπράσσῃ πρὸς ἴδιον ὄφε-' Ίος τὰς συνδρομὰς τῶν εὖσε- Edv ἀλλὰ καὶ ὑπεχρεοῦτο ὁ i duis’ va εἴσμέρη did wae wade λειπονογίαν τοῦ ναοῦ. Διότι τὰ εἰσφερόμενα εἰς τὸν ναὸν χρή- µατα εἶναι ἱερὰ καὶ μόνον διά σκοποὺς ἱεροὺς δύνανται va! χθησιμρποιηθῶσι. Ex rey t vonudrow ora, Smeg Side oan ‘Ayia Foamy, µόνον of κοπιῶντες καὶ ἐργαζόμενοι ἓν τῷ ναῷ δύνανται νὰ τρέφωνται. “O ἐν τῷ ἱερῷ ἐργαζόμενος ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθιέτῳ». Aree κάξιος ὁ ἐργάτης τοῦ μιαθοῦ αὖ- (άνευ τῆς Ιἐφημέριος εἰς ANOPIAY EDHMEPISN τοῦ» καὶ «Εοῦν ὁλοῶντα οὗ φι- µώσεις» λέγει ἡ Α. Γραφή. Συνεπῶς καὶ εἰς τὴν περἰπτω: παρεκκλησίων τὰ ἆ- ἐντὸς idee: of ἐδιοκτῆται σιν τῶν ποῖα εὑρίσκονται κῶν πτηµάτων, τῶν κτημάτων δὲν δύνανται, ἀπὸ τῆς ἀπόψεως τοῦ κανονε- κοῦ δικαίου, νὰ εἶναι ἰδιοκτῆ- ται τῶν παρεκλησίων. πολλῷ, δὲ αᾶλλον δὲν ἔχουν δωαίωµα νά οἰκειοποιῶνται τά ἱερὰ χρή- µατα τῶν εἰσφορῶν τῶν πι- στῶν. Αἷ εἰσφοραὶ τῶν πιστῶν δέον νὰ κπατατίψενται τὸ ταμεῖον τῆς Εκκλησίας τῆς Μοινότητος, ἐν τούτων dé va διατίθενται τὰ πρὸς συντήρησιν καὶ καλὴν Λειτουργίαν τῶν τα: Φεκκλησίων, Αὐτὰ ὅσον ἀφομᾶ τὴν πρώτη» ἐρώτησιν. eis δευτέραν ἑξῆς: Ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἐρώτησιν ἁπαντῶμεν ὡς ‘O ἐφημέριος τῆς κοινότητος αυμφώνως καὶ πρὸς τοὺς θοὺς κανόνας καὶ τοὺς evogia- κοὺς πανονισμαὺς τοῦ καταστα rons χάρτου τῆς Εκκλησὶ ὁ µάνος ὃ ὁποῖος - ἑεροπραδίας ve ἀειτουνῇ δηλ. τελῇ τὰ μυστήρια τῆς Ex 2ελη]σίας µας) εἰς τὴν Evo- οἷαν εἰς τὴν ὁποίαν εὑρίωκετα τοποθετημένος. Η δικαιοδοσία δὲ τοῦ ἐφημερίου κοινότη] Suexreiverat dp’ Eleax παρεκκλησίω τὰ ὁποῖα εἰς τὴν περιοχὴν καιγότητός του. ἐφημέριος ἔχει δικαίωµα γἁ Ἱερουργήσῃ ἢ va τελέση οἱυγδήοτε μµυστήρ'ον εἰς τὴν ἐγορίαν εἰς τὴν δποίαν εὑρίσκεται ἐγκατεστημένος ᾱλ- λος ἐφημέριος άνευ τῆς ἀδείας τοῦ ἐπισκόπου bq’ ὃν ὑπάγεται ἡ κοινύτης ἢ τουλάχιστον ἄνευ τῆς ἐγκρίσεως τοῦ ἐφεμερίου τῆς κοινότητος εἰς τὴν ὁποίαν πρόκειται νὰ τελέση οἰανδήτο τε Ἱεροπραξίαν. Ὀἱαδήποτε ἐ- γέργεια εἰς ἄλλην ἐἑνορίαν ἔφη: τιγὸς ἄνευ ἐγκρίσεως, ἀνωτέρω εἴπομεν θεωφεῖ ἐνορίαν ἐπέμδασις καὶ κανονοιῶς δι dg- lee was, sivat ἔχει δυιαίωμα μαὶ νὰ cog καὶ τῶν εὐοίσκυνται (χὤμα) τῆς Οὐδεὶς ἄλλος ὡς rat mag’ Σεμωρεῖται lag. Συνεπῶς ἂν οἱοσδήποτε ἕ- ερεὺς θελήσῃ νά τελέσῃ τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς παρεκ- κλήσιον τῆς κοιγύτητός σας, ἀδείας τοῦ οἰκείου ἐπισμόπου ἢ ἄνευ τῆς σνγµατα- βέσεώς σας θὰ τιωρήθῇ δι ἁργία, 4ὲν ἔχει ἑποκένως τὸ dixat- wua cite ὁ ἰδιοκτήτης nagex- κλησίου τινὸσ νὰ προσκαλέσῃ ἐφημέριον ἄλλης κοινότητος νὰ εελέσῃ τὴν Ῥείαν λειτους- ylav cig to magexndjovy xata τὴν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τοῦ Αγίου εἰς τὸν ὁποῖον εἶναι &- φιερωμένον τὸ παρεεκλήσιον, οὔτε ἐφημέριος aang κοινό- οενόσητας. va ἑερουργήσῃ εἰς ‘git, Ναμίξοµεν δὲ ὅτι ἐπιξάλλε- ται νὰ μὴ Ἱερουργῇ οἴοσδήποτε Ἰδιωτικὸν παρεκ- κλήσιον, τὸ ὁποῖον χθησιµο- ποιεῖ ὁ «ἰδιομτήτης» διὰ ve εἰσπράσση χρήματα πρὺς ἴδιον ὄφελος. ---------