ΙΣΡΛΗΛΙΤΑΙ ΠΡΟΣΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝ Τὴν δην τ.µ. εἷς τὸν ΔΤητροπυ. λιτικὸν Ναὸν τῶν ᾽Αδηνῶν ἔλαθε χώραν τελετὴ θαπτίσεως μιᾶς τε- τραμελοῦς ᾿Ισραηλιτικῆς οἴκογε- γείας. Thy προσέλχυσιν εἰς τὸν Χριστιανισμὺν τῆς οἰκυγεγείας Ρουμπὲν ἐπέτυχεν ὁ ἐφημέριυς τοῦ Ναοῦ π. ΠΕὐάΥΥγ. Μπονώφης. To δὲ Δυστήοιον τοῦ Βαπτίσιια- τος ἐτελέσθη εἰς τὸν ὑπόγειον χῶ. gov tov Naot Satis Eyer µουφ]ν παλαιοχοιστιανικῆς Τελεσθέντος δὲ φέροντες λευκοὺς ποδήρεις χιτῶ- γας καὶ ἐνῷ τὸ πλῆνδος ἐκράτει λαμπάδας ἀνημμένας καὶ οἱ φάλ- ται ἔφαλλον τὸ «door els Nor στύν», ἐκοινώνησαν τῶν ᾽Αχράν- των. Ἀ[υστηρίων. Ἐν αυγεχείᾳ ἕ- τελέσθη καὶ τὺ Ἀυστήριον τοῦ γάμου, τὰς δὲ νυμφικὰς λαμπά- δας ἐδάσταξον τὰ νεοφώτιατα τέ- ava των ἸΠάμμανουὴλ καὶ Deter yn. i AIBIONIKH ΑΚΚΛΗΣΙΑ ΦΌΡΕΙΤΑΙ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΝ ‘TL otvawig ἐμποοικῆς zai ol- χονομικῆς συμφωνίας μεταξὺ .i- θιοπίας καὶ Νοθιετικῆς Ενώσεως προεχάλεσεν ἀνησυχίας μµεταξὺ τῶν ἡγετῶν τῆς Αἰθδιοπικῆς Ἐκ- Χλησίας, οἱ ὑποῖοι προθλέπουν µε. ταθολὴν τῆς πατροπαραούτυυν φι- λικῆς στάσεως τῆς Αἰθιοπικῆς κν. θεργήσεως ἔναντι τῆς Εκκλησίας. οἷς συνέντευξιν δυθεῖσαν ἐν ᾿Αδδίς ᾽Αμπέμπᾳ ἐκκλησιαστικοὶ κύκλον ἐχαρακτήθισαν τὴν ἔμπο- οικὴν καὶ οἰκονομικὴν συαφωνίαν ὡς ἓν ἀχόμη δεῖνμα τῆς αὐξανο- μένης συνεργασίας μεταξὺ τῶν Sto χωρῶν γαὶ ἑςκεφρασαν τὴν vyouny ὅτι φιλικο δεσιοὶ. μὲ μίαν. ἀθεῖϊστικὴν δύναμιν πιθανὸν νὰ δημιουργήσουν σοθαρὰ πφοθλή- µατα διὰ τὴν ᾿Βμχκλησίαν. Ὑπεγοάμμισαν ἐπίσης τὺὸ γεγο- γὸς ὅτι τὸ ἐπίσημον σοθιετικὸν πυακτορεῖον εἰδήσεων μετέδωσε Letuava σχόλια ἐπὶ tev «πολλῶν bc χοησίμων συνομιλιῶν. τῶν σχετικῶν µε τὴν συνεργασίαν τῶν δύο χωρῶν διὰ τὴν διατήρησιν τῆς εἰρήνης καὶ τὴν ἀπελευθέρω σιν τῶν ἀφφρικανικῶν λαῶν». ᾿Επὶ πλέον, προσέθεσαν οἳ ἐν λόγῳ ἓκ- κλησιαστικοὶ Χύλλοι. ὁ ἀριῤμὸς τῶν Αἰθιόπων οἱ ὁποῖοι µεταθαί- νουν εἰς Μόσχαν διὰ σπουδὰς αἲ- ο ἀπὺ ἔτους εἰς ἔτος. --- καταχόµθης. : τοῦ. Μυστηρίου | | ‘| | _/ENEPPEIAI KATA ro άααακώρ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ‘TH «ΙΠ]ράθδα», εἷς ἄρθρον της. ἀφιερωμένον εἷς τὰς «Ὀρησχευτι- κὰς προλήψεις» ἀναφέρει ὅτι, «συ- γεπείᾳ τῆς ἐξασθενήσεως τοῦ ἱ- ρεολογικοῦ ἀγῶνος κατὰ τῆς ὃρη- Σκείας, ἐνετάθη ἡ δραστηριότης οῦ ὑπουργείου Οφρησχευμάτων οὓς ἀναπροσαουμογὴν τῆς Ώρη- χκείας εἷς τὰς παρούσας αυνθή- sag). ‘O σοθιετικὸς Throgs ἐδημοσί- ευσε προσφάτως αειρὰν ἄρθρων, διὰ τῶν ὁποίων ζητεῖ ὅπως ἡ ἆᾱ- δεϊστικὴ προπαγάνδα ἐνταθῃη κα τὰ τρόπον συντογισμένον καὶ ἔν- ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΙ ΕΝΤΕΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΛΑΝ ΕΙΣ ΡΩΣΙΑΝ Βὶς τὸ Πανεπιστήµιον Μόσχας ἱδρύθη κατ αὐτὰς νέα ἔδρα τῆς Ἱστορίας καὶ θεωρίας τοῦ ἀβεῖ. oot. ‘IT fea αὐτὴ ἀποσκοπεῖ εἰς τὴν éxaaidevow προπαγανδι- στῶν διὰ τὴν διάδοσιν τοῦ «ἔπι- στημονικοῦ. ἀθεϊσμοῦ». ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ NATPIAPXCY ΣΕΡΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΕΡΒΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ tpi, 3 ‘ x a — VUTOVOVOLD THD AVOEL - QO Novos é θερνήσε Sp! : να ο, ως τῆς δερθίας καὶ ποόεδους τῆς : 7 : a Επιτροπῆς Ουησκευμάτων Neabl- ας κ. ἴσα Veobdviburs edézin τὴν ὃαν Ἀεαπτεμθρίου ἐ. ὅ. τὸν Τατριάργην δεοθίας z. Veoucaver, κ. τση . πω αν. ὃ ὁποῖος συνωμµίλησε μετ αὐτοῦ ἐπὶ ζητηκάτων ἐγόντων απονδαιό τητα. διὰ τὴν. περαιτέρω. δῴᾶσιν τῆς Σεοθιῆς Exzinotas. 1 ΟΙ ΣΕΡΒΟΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ —Eis 1b Gott τυκλοφορῆσαν τεῦχος τοῦ. μηνὸς “Tovkiov 1959 τοῦ. ἐπισήμου ὀργάνου τοῦ ΊΤα- τριαρχείου Νερθίας «Γχλάσνιχ» δηµυσιεύεταε λεπτομευὴς περιγοα- gy ths els Τιουγκυσλαδίαν ἔπι- azeyeos tot VeGaou. Mytoozo- HMrov Οεσσαλονίκης 2. LLavredken- wovos, 6 ἁποῖος δεωρεῖται ὑπὸ τοῦ περιοδιχοῦ. «ὡς μέγας. φίλος τῆς Γιουγκασλαδίας καὶ τῆς Φερθικῆς ἐκκλησίαςν καὶ ὁ ὑπυῖυς «ἀφῆκεν ἀρίστην ἐντύπωσιν εἲς ὄλους τοὺς Σέρθους, οἱ ὁποῖοι εἶγον τὴν τιμὴν νὰ τὸν ἴδουν καὶ νὰ τὸν ἀκούσουν»' Αιὰ, τοῦτο, προσθέτει τὺ περιοδι- nov, ἡ ἐπίσχειίς τος θὰ πείνη ἀλησμόνητος.