Back

ΝΗΦΑΛΙΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ

NHOAAIOI AAAA KAl 2TAGEPOE . Όλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν καθήκοντα ἔναντι ἀλλήλων. Ιδιαιτέρως ὅμως ὅσοι ζοῦν τὴν χριστιανικὴν ζωὴν καὶ ᾱ- Νολφυθοῦν τὸ θέλημα τεῦ Μυρίευ εἰς τὴν ξωήν των, Διότι γνωρίζουν ὅτι εἶναι ἀδελφοὶ ἔχοντες πφινὸν πατέρα τὸν Φεέν͵ καὶ ἀδελφὸν πρωτότοχκον τὸν Πύριον. Εΐναι συνεπῶς αὐτονόητον ὅτι ἰδιαιτέρως 8ὰ ἐνδιαφέρωνται διὰ τὴν δη: µιφυργίαν καὶ διατήρησιν καλῶν σχέσεων μετὰ τῶν ἆἅλ- Amv ἀνθρώπων. ἀιότι ἑλέχληρος ή ζωή των ἐποίσεται εἰς τὴν ἀγάπην πρὸς τὸν Φεὸν καὶ πρὸς τὸν πλησίον. Ἡ δὲ δγάπη εἰς πᾶσας τὰς περιστάσεις τῆς ζωῆς εὑρίσκει τρόπον νὰ ἐκδηλώνεται net ve αντιμετωπίῃ καὶ τὰς μερίστα: δυσχερείοις μὲ πνεῦμα συµπαξείας παὶ παρτερικέτητος, Διό τι ἡ ἀγάπῃη κατὰ τὲν μέγα ᾽Απόστολον τῶν Ἐξνῶν, τὸν Παῦλον «πάντα στέγει, πάντα ἐλπίςει, πάντα ὑπομένει» ο Ακριδὼς δὲ ὑπὸ τὸ πρῖσμα τῆς ἀγάπης οἳ πραγµατι- κοὶ χριστιανοὶ ρυθµίζουν τὰς μεταξύ των σχέσεις, Τὸ μῖσος καὶ τὸ πάξη ὡς μέσον µῥρυξμµίσεως τῶν σχέσεων μετὰ τῶν ἄλλων δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχη 8άσιν µέσα εἷς τὰς παρδὶ- ας των. Διότι τὸ μίσος καὶ ὁ φθόνος ἀποκέπτευν τὸν ἄν- Βρωπον ἀπὸ τὸν Φεὸν καὶ τὸν ὑποξιθάζουν εἷς τὴν ξέσιν aypiov sav, µόνον υπὲ τῶν ἐνστίπτων παὶ τοῦ πορεσμοῦ τούτων Ἀατευθυνόμενον. Ἡ xpiotiavinh δωὴ τοπεθετεῖ τὸν ἄνθρωπον εἲς Νέσιν πολὺ ὑφηλῆν καὶ τὸν καξιστᾶ «Εραχὶ τι ἠλαττωμένεν παρ ἀγγέλους», Διότι ἀπριξῶς εἲς αὐτὴν τὴν ἠθικὴν ἑξύφωσιν τεῦ Δνθρώπου ἀποόλεπει καὶ τὴν ᾱ- νύψωσίν του εἰς τὸν δρώνον τοῦ (Θεοῦ. Σγοπῦς δὲ ἄπδχκλει- στικὸς τῆς χριστιαν' πῆς ζωῆς, καθοδηγευµένης ὑπὸ τοῦ ο αγγελίου, εἶναι νὰ ναταστήσῃ τὸν ἄνξρωποεν τέννεν τεῦ eeu. _ AAA διὰ νὰ ἐπιτύχη ὁ ἄνβρωπος τοῦτο πρέπει νὰ] ca ἐντόνως τὴν Χριστιανικὴν ῥωὴν υαὶ ὀδηγός εἰς τὴν So-| ἦν του νὰ εἶναι ὁ νόμος τοῦ Φεοῦ. Δέν ἠπάρχει ἐξ ἄλλον GA- An Sovapig mel µεγάλη ἡ ὁπρία νὰ θοηθήσῃ τὸν ἄνθρο- πον νὰ ἀντιμετωπίσῃ κχαλύτερεν τὰ ποικίλα προθλήματα, τὰ ὁποῖα ὅπμιουργοῦνται ἐπ τῆς συμξιώσεως τῶν ἀνδρώ nav. Mia revs χριστιανοὺς ὁ Kupics civar & µένος ὀδηγός, ἔχων ρήματα ζωῆς αἰωνίου, Διὰ τοῦτο μετὰ τῶν δώδενα μαθητῶν τοῦ Ἡυρίου ἀπευβύνονται πρὸς τὸν Πύριον «Πρός tiva ἀπελενσόμεξα: βήματα ζωῆς σἰωνίου ἔχεις», ο Εκ tebtov anpitds exmiyater xxi fh €An συµτεριφὼ- ρά τῶν χριστικνῶν ἡ ὁπεία γνώμονα ἔχει τὴν ζωὴν τοῦ Kv- ρίου καὶ τὴν διδασκαλίαν Του ὀδηγόν, Είναι ἔπόμενον σύυνε- πῶς νὰ διαφέρουν τὰ καἰσθήματά των ἀπὸ τῶν ἄλλων, οἱ ἀπεῖσδι μαχρὰν τοῦ νὰ ζοῦν τὴν χριστιανικὴν ζωὴν καθοδη- γοῦνται ἀπὸ τὰ πάθη των καὶ τὸ ἄτεμιχέν των συμφέρον. Αν ὅμως ὁ χριστιανὸς κυθερνᾶτοι ὑπὸ τῆς ἀγάπης καὶ χάριν τῶν ἀδελφῶν του δυσιάζει καὶ τὸ ἄτομιχόν συµ- φέρον, καὶ στέγει τὰ πάντο καὶ ὑπυμένει τὰς Ώέρεις καὶ τὰς σὐκοφαντίας τῶν ἐμπαθῶν, δὲν σηµαίνει ὅτι πρέπει νὰ παραµένῃ ἀνυπεράσπιστος καὶ νὰ μὴ παλῆ εἰς απολονἰ- αν τοὺς ὑθριατάς καὶ τοὺς συκωφάντας, Διότι ἡ παξητικῆ στάσις ἕναντι τῶν ἐμπαθῶν καὶ τῶν Βρασέων. ἀποθρασύνει τούτους περισσότερον χαὶ τοὺς παθιστᾶ περισαότερον αἷσ- χρεὺς, διέτι ἡ ὑπομονῇ παὶ ἡ ἀγάπη διἁ τῶν ὁποίων ἄντι- Μετωπίζει τὰς κατ αὐτοῦ δολοπλοκίας ὁ Χριστιανός ἐν- λαμθάνεται ὑπ ἐχείνων ὡς ἀδυναμίᾳα. 'Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ὁ ὁποῖος ἧτο ἡ ὑψίστη ἕἔπφράασις τῆς ὑπεμονῆς ἄνεξικαπίας καὶ τῆς ἀγάπης ἐξηγέρξη πλειστάκις πρὸ τῆς ἄχαριστίας τῶν ἀνθρώπων κκὶ τῆς ἱερεσύλου διακγωγῆς tev, Kai μα-ι ατιγώνει τεὺς ἱερεσύλους καὶ παταδιώγει τοὺς δρασεῖς, RA! λὰ καὶ τιμωρεῖ ἀμειλίπτως τὴν προφητοκτένεν καὶ Sconte- νον Ἱερουσκλήμ, Διά τεῦτο εἰς τὰς μετὰ τῶν ἄλλων σχέσεις του ὁ χριστιανός πρέπει νὰ σουνδυάξῃ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν ὑπομονῆν μὲ τὴν ὄταθερότητα ἰδίως ὅταν ἔχπ νὰ ἀντιμε- τωπίσῃ ἀντιτάλους οἱ ὁποῖοι οὐδένα ἠδικὸν χαλινὸν ἔχουν καὶ διὰ νὰ ἱκανοποιήαευν τὴν μωροφιλοδοξίαν των ἀπέμῃ καὶ ἐρείπια εἶναι ἱπανοὶ νὰ συοσωρεύσουν νπαὶ ποταμοὺς αἱμάτων νὰ χύσουν, ἔταν μάλιστα πρέχειται νἁ εἶναι ἁπλοῖ θεαταὶ τῆς αταστροφῆς ναὶ τεῦ ὁργίου τοῦ αἵματος, 1σως τὰ ἀνωτέρω γραφόμενα νά Βεωρπξοῦν παράδο- ξα εἰς μερικοὺς ἀναγνῶστας. Καὶ ἅμως ἡ σύγχρονος πραγ- µατικέτης ἐν Εύπρω δὲν ἀπέχει πολὺ τῆς εἰνόνος τὴν ὁ- πρίαν δι ὀλίγων περιεγράφαµεν. Δὲν ἔλειφαν εἲς τὴν κρὶ- σιµον στιγμήν διὰ τὲν τόπον µας οἱ συμφερεντολέγοι ναὶ φιλόδοξει, οἱ ὁποῖοι διὰ νά Ἰπανοποιήσουν τὴν φιλοδοξίαν των ναὶ νὰ ἵπανοποιήσουν τὰ πόάξη tev, sive ἔτειμοι να καταστρέφουν τὸν τόπον, Εὐτυχῶς εἶναι ἐλάχιστοι καὶ οἱ πρωγμοί των ἠχοῦν εἰς ὦτα µη ἀπεοόντων. Όμως ὅσον ὀλίγοι καὶ ἂν εἶνοι , εἶναι δυνατὸν νὰ κάµουν τὸ πανον- Είναι τόσον εὔχολον ἐξ ἄλλου νὰ γίνη τὸ χαχέν͵ Τὸ κα Ad εἶναι δύσνολον νὰ γίνη. Όταν μάλιστα ληφξῃ ὑπ ὄψιν τὸ γεγονός ἔτι εἶναι τόσον μεγάλο τὸ μῖαες ποὺ κρώξουν εἰς την ψυχὴν καὶ ἔτι πολλάνας παρουσιάζονται καὶ υπό ἓν- δυμα προθάτευ, εἶναι εὔκολον νά ἀντιληφξῃ Ἀανεὶς ἔτι εἶναι δυνοτὲν νὰ παραπλανήσουν τοὺς ἀφελείς. Θλιδερώ- τερον ὅμως εἶναι τὸ ὅτι παρονσιάζονται μερικοι ὑπότὸ κά- λυμμα τοῦ χριστικνοῦ καὶ τὸ πρόσχημα τοῦ. Ἱεραπεστόλου καὶ παριστάνουν τὸν μάρτυρα μοι τὸν διωκόµενον διὰ να γίνουν περιόσύτερον αυμπαθεῖς καὶ νὰ κερδίσουν την ἔμπι- οτοσύνην τῶν εὐσεξῶν. Πεθσαίως μέλημά των δὲν εἶναι ὁ καταρτισμὸς τῶν πλανωµένων εἲς τὴν ἠθικὴν ζωὴν ΦλΛὰ ἡ ἀπόχτησις ὁπαδῶν διὰ νὰ κατορθώσουν νὰ θλάφευν πε- ῥισσότερον τὸν δύσμοιρον αὐτὸν τόέπον, τὸν ὀποῖςν χοαίρον- τες δἀ ἴδουν ὀδηγούμενον zig Thy καταστρεφήν, ἑνῷ ὡς Πιλᾶτοι νὰ νίπτουν τὰς χείρας. ἐπαγρύπνῆσις πι νπφαλιότης ἔναντι τῶν λύκων αὐτῶν οἱ ὁπε]- οι ἕρχονται μὲ ἔνδυμα προθάτον. Δὲν πρέπει εὐδ᾽ ἐπὶ στιγ-]. μὴν νὰ παύσωμεν νά καβοδηνούμεξα ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Κυρίου καὶ τὰς μετὰ τῶν ἄλλων αχέσεις µας να Ἀατεν- Βύνῃ ἡ χειστιανικὴἡ ἀγάπη. AAA ὅμως διὰ να ὄννηξῶμεν νὰ ἐκπληρώσωμεν τὰ πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν πι την πα” τρίδα καθήκοντά µας πρέπει νὰ εἴμεθα στοθεροὶ καὶ ἅἄγ-ι ρυπνοι. ἐπιφυλαντιχοὶ ἔναντι τῶν κακεξούλων Ἀχὶ pexon- |. ρῶν, ἔτειμοι νά ἀνατρέφωμεν τὰς σγευωρίας TOV. Μόνον ἔτοι ξὰ ἐππληρώσωμεν τὰ καθήκοντά µας Έναντι πλλήλων, Ἡ ὀλιγωρία nai A ἀδιαφορία ὄχι µένεν δὲν εἶναι χριστια- νινὴ ἀρετὴ ἀλλὰ παραµέλησις ὑφίστων Ἀκθηκέντων, =n pepey Spas ὅτε τόσσι πίνδυνοι μᾶς οπειλοῦν ναὶ τόσαι |. σκενωρίαι ἐξυφαίνονται ὑπὸ τῶν φιλοδέξων οἱ ὁποῖοι διά {| ΧἈρειάκεται συνεπῶς ἀλλὰ καὶ αταδερᾶ ἅτάσις νὰ ἱπανοποιήσουν τὰς φιλοδοξίας των καὶ νὰ Ἰχακνοπδιή- σουν τὰ πάθη των ἀδιαφοροῦν διά τὰ ἀπετελέσματα τῶν ἔνεργειῶν των, χρειάζεται ἐπαγρύπνησις καὶ προσεχή καὶ προπαντὸς σταθερότης εἰς τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν ὑποχὲς- | view ἐνεργειῶν των. |