Back

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΟΥ ΕΓΕΡΘΕΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΣΠ. ΖΩΔΙΑΤΗΝ

TOY EFEPOENTOY OEMATOS MIA TON EYATTEAIKON S01 ZOAIATHN NA ANO@EYTETAL H ΑΝΛΙΝΩΡ TON AIPETIKON KHPYTMATON i «Εφ ὅσον ή Ἐκνλησία ot σμῶν οσφξεβ γνώσµατα καὶ ενῷ διανέµεται Χατὰ TL 1. Σύνοδος τῆς Εκκλ. τῆς Ἑλλάδος διέκοψε τὴν Τετάρτην, οθαν Μαρτίου, τὰς ἐργασίας της λόγω τῶν ἑορτῶν τοῦ ἸΠάσχα καὶ θὰ, τὰς ἐπαναλάδη τὴν 34ην ᾿Αποιλίον. Κατὰ τὴν év λόγῳ τελευταϊαν συνεδρίασιν ἠσχολήθη κυρίως μὲ τὸ θέμα τῆς διὰ κηρυγµμάτων πφρο- παγάνδας τοῦ Ζωδιάτη, ὁ ὑποῖος τὰ δημοσιεύει κάθε Κυριακὴν é- ai πληοωμῃ. Τὰ πηρύγματα ᾱ- γαφέρονται εἰς τὰ Κὐαγγέλια, ποὺ ἀναγινώσκονται εἰς τοὺς ὀρ- Φοδόξους ναούς, καΐτοι οὗτος εἴ- ναι ΕὨὐαγγελικός. Ἡ ἀκολουθουμέ γη τακτικὴ κατὰ τοὺς 39νοδι- χοὺς Ἱεράρχας, ἔχει παραπλα- γητικὸν χαρακτῆρα καὶ ἐπιδιώ- χει νὰ διοχετεύση κακοδοξίας εἰς τὸ ᾿Ορθόδοξον Κοινόν. Κατόπιν προηγουµένης ἀποφά- σεως τῆς 'Ἱ. Συνόδου, εἰς τὸ δια- γεµόμενον κατὰ Κυριακὴν εἰς τοὺς ναοὺς ἔντυπον τῆς ᾽Αποστό- λικῆς Διακονίας «Φωνή Κυρίου» δὰ δημοσιεννή σχετικὴ ἐγκύχλι- ς περιλαμθάνουσα μεταξὺ ἆλ- Mov ta Eig: «Κατ αὐτὰς ἔγε- τάδη ἡ προπαγάνδα ἑνὸς αἱρετι- x00 ὀνομαζομένου Σπύρου ζω- διάτου, ὅστις, σὺν τοῖς ἄλλοις, δημοσιεύει καθ ἑθδομάδα εἰς ἆᾱ- δηναϊκὰς καὶ ἐπαρχιακὰς ρἶδας καὶ περιοδικὰἁ ἄρῦρα ὕ- πὺ μορφὴν κηρυγµάτων, κα: κόδοξα, αἱρετικά, εἰς τὰ 6nota, μάλιστα, µέχον ποὸ τινος x TOV της προσφέρει δικφοροτρόπως χριστιανικὰ ἄνια- τὸ καπρυγμα χιλάδχς ἀντιτύπων εἰς τοὺς |. ναούς». ἔφημε, ExSOTINOV ὀρνανι- ἕκάστης Kogiaxns ὑπεγράφετο ὡς «αἰδεσιμώτατος», χρησιμοποιῶν τίτλον ᾿Ορδοδόξου ἱερέως αποὺς παραπλάνησιν τοῦ Κοινοῦ. Μὴ ἀρκούμενος καὶ τοῦ- το, εἷς τὸ τέλος ἑκάστου ἄρθρου συνιστᾶ εἰς τοὺς ἀγαγνώστας, νὰ τοῦ ἀπευθύνουν ἔἐπιστολήν, διὰ γὰ τοὺς ἐφοδιάση καὶ δι ἄλλων προπαγανδιστικῶν ἐντύπων, δωρε- άν, ἀποσκοπῶν ἵνα διὰ τῆς ἀλλη- λογραφίας συνδεδῆ per αὐτῶν καὶ ἀποπτήση ὁπαδούς». Ἐν συνεχεία ἀναφέρεται, ὅτι ὁ Ζωδιάτης, μὲ τὸ πρόσχηµα ὅτι θὰ θοηδήση τὴν απατωχὴν Ἑλλάδα, παριστάνει τὴν χώραν µας εἰς ᾽Αμερικὴν μὲ τὰ pehavdtega χρώματα, ὡς ἄδρησκον, ἀμόρφῳ- τον, ἀπολίτιστον καὶ ὑπανάπτυ- τον, χοησιμοποιῶν τὴν φιλαν- Γβρωπίαν ὡς δόλωμα πρὺς προπα- γάνδαν. Προστίδεται, ὅτι τὸ µε- γαλώτερον µέρος τῶν προοριξοµέ- γων διὰ τὴν ἀμοιθὴν ἱεραποστό- ]ων, συντήρησιν γραφείων, d- μοιθὴν ἐφημερίδων καὶ διανομὴν δωρεάν, προπαγανδιστικῶν ῥι- θλίων καὶ φυλλαδίων. Ἡ ἐγκύλλιος τῆς Συνόδου ἐν χατακλεῖδι, συνιστᾶ εἰς τοὺς “Έλ- ληνας Χριστιανοὺς ὅπως ἀποφεί- γουν τὴν ἀνάγνωσιν τῶν αἱρετι- κῶν κηρυγµάτων, ἐφ᾽ ὅσον ἡ Ἐκ- κλησία µας διὰ τῶν ἐκδοτικῶν ὀργαγισμῶν της προσφέρει δια- φοροτρόπως, χοιστιανικὰ ἀναγγώ- σµατα, ἐνῶ τὸ κήρυγμα ἑκάστης Κυριακῆς διανέµεται κατὰ χιλιά- δας ἀντιτύπων εἰς τοὺς ἴ. ναούς.