Back

ΛΑΜΠΡΟΣ ΥΠΗΡΞΕΝ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

L “EIS “OAAS TAY MOAEIE KAI TA XMPIA THE ΚΥΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΥΠΗΡ:ΗΝ0 ΕΟΡΙΝΜΟ) THY EMETEIOY THD 154) ΜΙΡΙΟΥ 182 ΠΑΝΗΙΓΥΡΙΚΑΙ ΔΟΞΟΙΛώΓΙΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΡΒΔΛΗΤΙΚΑΙ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ‘O Ελληνικὺς Ἱυπριαχὺς α- ὃς ἑώρτασε μὲ ἐξαιρετικὴν µε- γαλοπρέπειαν τὴν ἐθνικὴν : ἐπέ- τειον τῆς 2ὅης Μαρτίου 1851, Πα γηγυρικαὶ παρελάσεις καθ ἅπα- σαν τὴν Νῆσον ἐδημιούργῆησαν ἀτμάσφαιραν πατριωτικῆς ἐξάο- σεως, ἐνῶ ἡ συμμετοχή τοῦ λαοῦ ες τοὺς ἑορτασμοὺς ὑπῆρξε -α- δολική. Eis Δευχωσίαν τῆς πανηγυρι- πῆς δοξολογίας προέστη ὃ Max. ᾿Αρχιεπίσκοπος Ιύπρου κ. κ. Ma- κάριος. Βὶς τὴν δυξολογίαν παρέ- στησαν ἐπίσης, ὁ Ἡοόεδρος τῆς Ῥουλῆς τῶν Αντιπροσώπων κκ. Γλ. Ἰληρίδης, ὃ Πούεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Κουνοτικῆς «Συνελεύ- sews Ago K. Ἀπυριδάκις, τοῦ. Ὑπονογικοῦ Συμθουλίου, 6 Στρατηγὺς Μενέλαος Παντελίδης, ὁ Πρεσθευτὴς τῆς Ἑλλάδος κ. Κωνσταντῖνος Τρανός, πρεσθευ- ταὶ ἄλλων χωρῶν, θουλευταὶ καὶ ἄλλοι ἐπίσημοι. ἘΕμπνευσμένον πανηγυρικόν ἐξεφώνησεν ὅ καδη- γητὴς τῆς φιλολογίας εἰς τὸ Tay- κύπριον Γυμνάσιον τα. Γεώργιος Προδρόμου, Μετὰ τὴν δοξολογίαν ὤργα- γώδη ἐπιθλητικὴ παρέλασις, εἰς τὴν ὁποίαν µετέσχον οἱ μαθηταὶ καὶ αἱ µαθήτριαι τῶν ἔχπαιδευτη- ρίων τῆς πρωτευούσης, οὗ παλαιοὶ πολεμισταί, σωματεῖα καὶ ὄργα- γώσεις χαὶ σώματα προσκόπων. Ἰδιαίτερον τόνον προσέδωσαν εἷς τὴν παλμώδη παρέλασιν αἳ ἐδνι- . 3 t ‘ Say Ἡ καὶ ἐνδυμασίαι, τὰς bmolas Eqe-| 1ρον οἳ ἐπὶ κεφαλῆς ὁμάδων τῆς, μέλη᾽ παρελάσεως εὐσταλεῖς μαθηταὶ καὶ µαθήτριαι καὶ ἡ συμμετοχὴ τῆς φιλαρμονικῆς τοῦ Παγκυσρί- ου. Γυμνασίου καὶ τῆς ᾿Αστυνο- μίας, EIS BAPQXIA Μεγαλοπρεπὼς ἑώρτασε καὶ ἡ πύλις τῶν ἉἩαρωσίων, 50- γουµέγη ἀπὸ ἐθγικὰς ἐκδηλώ- σεις, τὴν παγένδοξον ἐθνικὴν é- πέτειον τῆς Άδης Μαρτίου. Κατὰ τὴν δοξολογίαν εἰς τόν ἵ. vabv “Ay. Ntzoddov ἐχοροστάτη- σεν ὁ Πανασιολογ. ᾿Αρχιμαν- δοίτης κ. ἙΒὐστάδιο Παπαγε- ὠργίου τὸν δὲ πανηγυρικὺν τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησεν ὃ καδηγητὴς τῆς φιλολογίας ἐν τῷ Ελληνικῷ Γιωμµνασίῳ Αμμοχώστου κ. Τάκης Παπαδόπουλος. ΕΙΣ ΙΑΦΟΝ Ἡ Πάφος ἑώρτασε κατὰ τρό- πον λαμπροὺν τὴν ἔνδοξον ῥἐπέ- τειον τῆς ᾿Εδθνικῆς Tlodtyyeve- σίας. Τῆς πανηγυρικῆς δοξολογίας προέστη ὃ Zeb. Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεννάδιο σύμπαρα- στατούµεγος ὑπὺ τοῦ Ἠανοσιολογ, 'Ἡγουμένου τῆς Μονῆς Χρυσορ- ροϊατίσσης κ. ᾽Αλεξίου καὶ τοῦ Ἱερατείου τῆς Πόλεως τοῦ Κτή- ματος. Μετὰ τὸ πέρας τῆς δοξολογίας ἐξεφώγησε θαυμάσιον λόγον ὁ φι- λόλογος τοῦ Ἑλληνικοῦ Τυµνα- σίου Πάφου κ. Χάρης Λοϊίδης. EIS AEMEXON ἸΠλέονσα εἰς τὺ κυανόλευκον ἡ Λεμεσὺς ἑώρτασε τὴν ᾿ἘΕθνικὴν Ἐπέτειον τῆς Όδης Μαρτίου Kata τὴν δοξολογίαν ἐν τῷ i. ναῷ Ἁγίας Νάπας ἐχοροστά- τησεν ὁ Σε6. ἈΙητροπολίτης Ke τίου κ. Άνθιμος. ᾿Ἠμπνευσμένον πανηγυρικὸν ἐξεφώνησεν ὁ καθη- γητὴς τοῦ Λανιτείου Γυμνασίου ὰ. Γεώργιος Οἰκονόμου. EIS ΛΑΡΝΑΚΑ Μεγαλοπρεπῶς ἑωρτάσθη εἷς τὴν πόλιν Λάρνακος ἡ ἐθγικὴ ἔ- πέτειος. Ιατὰ τὴν δοξολογίαν ἐν τῷ ἵ. γαῷ Αγ. Λαζάρου τὸν πα- γηγυρικὀν ἐξεφώνησεν ὁ καθηγη- τὴς κ. Παὔλος Σεµελίδης. Kata τὴν. δοξολογίαν ἐχοροστάτησεν ὁ Ilavoc. ᾿Αοχιμανδοίτης κ. Νικό- λαος Φιδερᾶς. ΕΙΣ KYPHNEIAN Ἰαντὸς ἀτμοσφαίρας παλλοµέ- γης ἀπὸ ᾖἐδνικὰς ἐκδηλώσεις ἑωρτάσθη ἐνδουσιωδῶς εἰς Κυοή- “a Ss cE γεναν ἢἡ ἐπέτειος τῆς 2ὔης Μαρ- | τίου. Κατὰ τὴν δοξολογίαν πνενσµένον πανηγυρικόν γησεν ὃ Γυµνασιάρχης τοῦ ‘EA, Γιωμνασίου Kvonvelag x. Iava- γιώτης Ν. “ΠΗρειώτης. ἐμ- ἐξεφώ- |.