Back

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

ΥΜΝΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 AKABIZTOY YMNOZ H MIOAIOPKIA TRE KONSTANTINOYMOAEOS Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΕΡΓΙΟΣ “Ο ᾿Ακάδιστος Ὕμνος ψάλλεται τμηματικῶς ! μὲν καὺ ἑκάστην 11α- θρασκευὴν των τεσσάρων πρώτων ἑθδομάδων τῆς Μεγάλης Τεσσαρα- κοστῆς,. καῦ΄ ὁλοκληρίαν δὲ κατὰ τὴν πέµπτην Ι[αρασκευήν, τὸ µε- λωδικώτατον δὲ τοῦτο ποίηµα ἆᾱ- ποτελεῖ ἐγκώμιον πρὺς τὴν Όεο- µήτορα, διὰ τὴν διάσωσιν τῆς Ba- σιλίδος τῶν πόλεων ἐν τῆς πο- λιορχίας τῶν ᾿Αθάρων. Τὸ Πάσχα τοῦ 625 ὁ Αὐτοκρά- τωρ τοῦ Βυξαντίου. Ηράκλειος, ὅστις ἀνεδείχδη εἰς τῶν μεγάλων πολεμικῶν ἡγεμόνων, ἐξ ὅσων ἆᾱ- γαφέρει ἡ “Ἱστορία, ἀφοῦ ἐτέλε- σε δοξολογίαν εἰς τὸν πολυὺρύ- λητον ναὺν τῆς 'Αγίας Σοφίας καὶ κατέλιπε τῆν διεύθυνσιν τῆς μεγάλης Αὐτοκρατορίας εἰς τὸν Μάγιστρον (ΙΠρωθυπουργὸν} boa- γον καὶ τὸν Πατοιάρχην Σέργιον, ὥρμησε διὰ τὸν µέγαν κατὰ τῶν Περσῶν ἀγῶνα. Μετὰ τεσσάρων ἐτῶν σχληροτά- τους ἀγῶνας καὶ πολυνέχρους µά- χας, κατὰ τὰς ὁποίας ἐδαυμάσθη ἡ στρατηγικὴ μεγαλοφυΐα τοῦ ‘il ρακλείου, ἡ ἐκστρατεία αὕτη ἀπέ- 6η νικηφόρος καί, διὰ τῆς συ- ναφθείσης τὴν δην ᾿Αποιλίου 035 εἰρήνης μὲ τὸν Διάδοχον τοῦ Χοσρόου Σιρόην, ἐτερματίσδη ὁ ἕλ- ληνοπερσικὸς πόλεμος, ὃ ὁποῖος ἤοχισε τὸ ἔτος 490 π.Χ. μὲ τὴν µάχην τοῦ Μαραθώνος, τὸ περι- φανέστερον δὲ τρόπαιον τοῦ αἷμα τηροτάτου ἐκείνου πολέμου ἦτο ἡ ἀπόδοσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τὸν ὁποῖον ἀπήγαγεν ὃ Χοσρόης κατὰ τὴν ἅλωσιν τῶν “Ἱεροσολύμων. Κατά τὸ διάστηµα ὅμως τῆς ἐκ στρατείας ταύτης Ὠασιλεὺς τῶν ΤΠερσῶν συνωιιολόγησε συνῦήκηὶ μετὰ τοῦ Χαγάνου τῶν ᾿Αθάσων ἀναλαθόντος νὰ πυολιορχήσῃ τὴν Κωνσταντινούπολιν καὶ ποὺς τοῇ- το τριάκοντα χιλιάδες Αθαροι ἕ- φῦασαν ἔξωδι τῶν τειχῶν τῆς Ἡασιλίδος τῶν πόλεων, τὺν ΑΙάῑΐον tov 626. 'Q) xivduvog Fre ueyus καὶ ἅμε cog, Gli’ 6 ‘Hadwlgene, μαγόμε- γος ἐναντίον ἄλλου ἐχδοοῦ, δὲν é- πτοήδη καὶ δὲν διέπραξε τὸ σᾳάὀ μα νὰ δοάµῃ ποὺς σωτηοίαν THe Ῥινδυγενούσης πρωτενούσης, διότι ἐννώρὶσε τὴν ὁραστηοσιότητα τοῦ Ῥώνου γαὶ τὴν πίστιν τοῦ Ἱα- τοιάρχοι. Σεωγίοι. ὅστις, διὰ τὴν σπωτηοίαν τῆς θασιλευούσης, da ἐπεχαλεῖτο καὶ τὴν συνδρομην τῆς πολιούχοι Παναγίας. ιὰ τὸν ᾿Ἱούλιον τοῦ ἰδίου ἕ- τους ὁ Δαγάνος μετέφερε SEV στράτὸν ἐξ ὀγδυήκοντα Ἰιλιάδων ἀνορῶν, περιέζωσε τὴν πυλιν AC ξηρᾶς καὶ Vahaoons, συνεννοήθιι μὲ τοὺς ἐπὶ τῆς ἀσιατιχῆς παρα Mag Ι[έρσας καὶ ἐξήτησε τὴν παράδυσιν τῆς ἀσφυκτικῶς που: λιορπουµένης πρωτευούσης. Οἱ πολιορκούµενοι ὅμως ἐνισχυ Βέτες χαὶ ἀπὸ τὴν ἐπικουρίαν, chy ὑποίαν ἔπεμψεν ὁ ‘Hodztsioc ἐκ 19.000 ἐμπειροπολέμων ἀνδρην, ὄχι µόνον. ἀντέταξαν γενναίαν ἄμνναν κατὰ τῶν ΄᾿Ἀθάρων ὄλλα καὶ ἐξόδους ἐπεχείρησαν εἲς μίαν τῶν ὁποίων πατέστρεψ αν δώδεκα πολιορκητικυὺς πύργους καί, τὶ σπουδαιότερον, κατώρθωσαν vo παραχωλύσουν τὴν ἐπικοινωγιαλ μετὰ τῶν Περσῶν, τῶν. ὁπυίων πυνέλαθον ἅπαντα τὰ πλοῖα. Ματαίως οἱ Ἀθαρες μετεχειρί Ξοντο καὶ ἄλλας πολιορκητικὰς im χανὰς καὶ µαταίως ἐπεχείρουν γὰ ἐπικοινωνήσουν διὰ μονοξύλων μὲ τοὺς Πέρσας ὕλαι αἱ ἔφοδοι ane- 1ρὐύοντο καὶ ὅλα τὰ µέσα γατε στρέᾳοντο, οἳ δὲ πολιοοκούµενοι Ἀνδρείως ἆ γωγιξόμενον mage hey τὸ ἠδικὺν τῶν. ἐχθρῶν, ὁπότε { Καγᾶγνος, ἀπελπισθεὶς γαἱ ὑφιστά- πεγος πολλὴν πανωλεθρίαν ἠναγ κάσδη, τὰς πρώτας ἡμέρας τοῦ Atyotbatov 626, va καταστοέίην τοὺς πύογους καὶ τὰς μηχανής τοῦ, νὰ, διαλήσῃ τὰ ὀχυρωματικὰ “oya αἱ νὰ λύσῃ τὴν πολιορχίαν Σπιστρέψας κατησχυµένος εἷς το ἴδια. ΙΙ ἀποτυχία τῆς πρώτης μεγάλης πολιορκίας, τὴν ὑπέστη ἡ πρωτεύουσα τοῦ Αεσι- ὠγιγοῦ. µας πολιτισμοῦ. εἶναι. γε: γονὺς µεγίστης ἱστορικῆς σημ.ισί ας. διότι, ἐὰν τάτε ἐχκνοιεήετι ἡ Κωνσταντινούπυλις. ἐχινδύγεινει πριστικῶς ὀλόνληους ἡ Βυζαντινή µας Αὐτοχρατοσία, ἥτις ἔζησε µε τέπειτα περισσότερον ἀπὸ ἕτ FE πατονταετηρίδας ἐνδόξοι, θίου. Τότε, ἐπὶ τῇ πουτάσει τοῦ {[α roudoyov Leoylov, ἐνεκοίδη rah τοῦ γικηταῦ Attozodtogng Toa zhetow zat ets evdyAMOW ety venta πύνης πρὸς THY Orotdzov y να- θιέοωσις τῆς Απο ουσίας ron A. ταύτης ὑποίαν »αδίστου Υπναν ποὺς my Υπέρ παχον τρατηγόν, ἡ ὠποία θλλάλν τὸ. πρῶτον κατὰ τὴν 1Γαννοχίδε aig thy veiw τῶν Ὦλαευνῶν. ὗ- πὀτε ἅπας ὃ λαὸὺτ ὀνλωστάλην τὸν ὕμνον τῇ Αητοὶ ἔπελιρε, zal P ἁποία τελεῖται έγοι. σύπρσον. ΣΗΙΥΡΙΑΩΝ ΑΡΓΥΡΟΣ