Back

ΔΕΞΑΜΕΝΗ και ΔΕΙΚΤΗΣ!

[ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ lL | OL Axel Exsuv TK ὀρέσημά των. Έχουν τὰς yas TAS έθνυιης των τνωῆς, σπὸ τὰς ἔπειας ἀντλοῦ διδάν pata. Έχουν τα σφιγηλὰ των αὐμέολος, τὸ ποῖα ἀποτελεῦν σημεία Ἠδινωνικοῦ πρεσαν ατολισμεῦ, σταδερὰς ἀφετηρίας διά νέας ἐξερμήσξις. ” οῦτον veyoves εἶναι ho in ᾿Απριλίευ 1955, ἑορτάζει σήμερον διὰ πανηγυρικῶν ἐ Κυπριακὲς λαός Δὲν εἶναι ἁπλῶς pix ἡμερομην]ία, πεὺ ὑπενδυμὶ- δει τὴν ἡμέραν ἐξεγέρσεως τοῦ που καὶ τῆς τυραν- vies. Kateotn πλέον ἔνδοξεν µετέωρον, τὸ ὀπεῖον μέλλει καὶ πρέπει νὰ καθορίςη τὴν γραμμὴν περείας τῶν γενεῶν, ποὺ ἔρχονται. Αιότι, ἔταν σταδῆ νανεὶς μὲ Ρεαλισμὸν web gt Ἀικρίνειαν ἐμπρὸς εἰς τὲ γεγενές, τὸ ποιον πανπ συ: βίδομεν σήμερον, Sev ἡμπορεῖ παρὰ νὰ παταπλκΥῃ ἀπὸ την quaint ἀντοχην καὶ τὴν τόλμην nal THY φλόγα τοῦ Axed pas, ὃ ὁποῖες ἀνέλαθε νὰ πραγμα τοποιήσῃ ὅ,τι, ἴσως. ἄλλοι 96 ES: εώβουν ποθαρὰν απα- ραφροσύνην» ναὶ ἐὰ ἐχαρακτήριζεν ὡς ἑνέργειαν καὐτοπτονἱθςρλ,.. Kar ἁρχὴν τὸ ὅτι ὁ πρισκὸς λαέὲς, ἐπὶ τόσονς αἰῶνας, κατώρθωσε, παρὰ τὰς πιέσεις, τὰς προπαγαν- 5x5, τα φρικτά μαρτύρια, νὰ πρατήσῃ ἀκεραίαν τὴν ἐθνικῆν του συν εἰδησιν nai thy ἑρθέδεξον πίστιν τον τοῦτο κρίνεται ἀπὸ τοὺς crevy ντος τὰ γεγονέτο ὡς Ἱαταπληκτικὸν γεγονές. ἄλλονς Ἀκοὺς μία τοιαύτη περιπέτεια ox scapoaee, ἀσφαλῶς, τὸ τε λος τῆς ἱστοριπῆς των περείας Ate τὸν Ελληνικονι ὅμως λαὸν τῆς Κύπρου δὲν ἴσχυσαν οἱ κοινοὶ νόμςι, ποὺ διέπουν τὰς τύχας τῶν ἄλλων λσὼν. Εδω - δηλώξη A ἐκπληκτικῇ ἄν τοχη τῆς Ἑλληνικῆς geans, ἡ ὁπεία γαὶ μετέβαλε τὸν μερφην τὸν ἐξελίξεων. Ἡ Κύπρος διετηρήξη διὰ µέσευ τῶν περιπετειῶν της ἁλώδητος AXE avaaddciotos. ην νορυφῆν τῆς άν: πριακῆς χυπαρίσσου δὲν τὴν ἑλύγισαν οἳ καταιγίδες, καὶ αἲ θύελλα. Έτσι ἐφθάσαμεν εἰς τὴν Την ᾽Απριλίου τοῦ 1955. Ἡ ᾽Αγγλία, παρὰ τὰς προαπαξείας, ποὺ πατεθλήξη- σαν, δις διπλωματικῆς ὁδοῦ, ἐξηκολούξει νὰ ἀρνῆται τὸ ὀνκαίωμα τῆς ἐλευδερίας εἰς ἕνα λαὸν πολιτισμέ- νον καὶ ἀξιεπρεπῃ, ὅταν παρεκωρεῖτο αὐτὸ τὸ Ste nario εἷς ἄλλους Ἀκοὺς, πολὺ Χαμηλοτέρας πολιτι- στικῆς στάθμης ἀπὸ τὸν Ευπρικόν λαέν, To ποτήρι πλέεν τῆς πιχρίας εἶχε ξεχειλίσει. Καὶ ἡ ὀργὴ τοῦ λσοῦ εἶχε πορυφωθῆ. αὐτὴν τὴν πυραπτωμένην ἀτμέσφαιραν δὲν ὑπελείπετο παρὰ ὁ οπινθἠρ, διὰ νὰ ΥίνΏ nh Expngic. Kai © σπινθηρ ERAIAE TAL THN BAL lin ins ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΗΣΝΟΣ ΥΠΟ ZYNTAKTIKHNE FDITPONHE AE=AMENH kot AEIKTHD ! ἥνοψε. Καὶ ἡ φυχικῆ πυριτιδαπφξήκη τῷ µένων, ἀνεφλέγπ. Αὐτὸ ήτο. Bede δη πλέεν ἡ πυρῖτις Ἠῤλμημα, ξέδαια, μέγα. Διέτι ἀπέναντι εἰς µίαν σιδηρόφρακτεν αὐτοχρατορίαν, ὠπλιομένην μέχρις ὀδόντων, ὄὕψωσε τὸ απαθαμ ον } του ἀνάστημα ὁ γέος Δανϊδ. ᾿Αντὶ ὅπλων, ἔκρ. εἲς τὴν vo Kel ρά τοῦ σφενδένην. Καὶ εἲς τ' λην τὸν Ἀτκυρὸν Αὐτὸ δὲν ἦτο ἁγών. Αὐτὸ ἦτο δεθαία αὗτοχ να (1), εἶχον εἴπει τέτε µεριμοί... Ἱέσσερα χρένια διήρκεσεν αὐτὴ ἡ πάλη. δἱ ἡ- ρωϊσμοὶ τῶν «νάνων» κατέπληξαν εἰς τῆν ἀρχήν, ἔθκλαν εἰς σκέψεις ἀἁργότερα, ἐφέξισαν τέλος τονς δυνάστας οἱ παταντηταὶ δὲν εἶχαν κατορθώσει νὰ ὄντι- ληφθοῦν, ὅτι αὐτὸς ὁ πόλεμος δὲν ήτο πέλεµος ἕ- πλων, ἀλλὰ ἀνκμέτρησις φυχῶν. Καὶ εἰς τὸ ξέμα αὐτὸ οἱ «νάνδι ἀνεδείχοησαν γίγαντες. 'Ἡ φυχἡ των ξσχέρπισε κείµαρρον πνοῆς nai ToAuns. Kal 6 gei- µαρρος αὐτὸς ἔγινε οὗντομα πύρινος ποταµές. Μαὶ πατεχκαύσε την ἔτικέτταν της δελῆς διπλωµατίας᾽ καὶ παρξέσνρε τὴν στάπτην τῶν ἀπειλῶν: ναὶ διέλυσε τὰς ἀλύσεις, τῶν σπλαξωμένων καὶ ἀμέευσε τὰς φυχας τῶν μαχητῶν μαὶ τοὺς ὡδήγησεν εἰς την πορυφην τῶν μεγάλων νικῶν, Καὶ ἑστάθη ἡ ἀνθρωπότης sx: RANATOS ἐμπρὲς gig tev véew abriv Axvid, ὁ ὀποίος διεσκόλιζε μὲ Snpaticperg τιτόνος τὴν Ευπριαμὴν γην. καθοδηνούµενος ὁ ἀπὸ τὰς δύο μεγάλας μορφάς, τὸν ἐνσαρχωτὴν τῶν πέξων καὶ τῶν φωτισμένεν καὶ ἀκοτάέλητεν ᾽Αρχιεπίσμοπον }Ίσκα- ριον καὶ τὸν µέγαν στρατιωτικὸν ἀρχηγέτην ΔιΨε- vay. Kai ἔγινεν αὐτά, ποὺ θλέπομεν τώρα. Έπειτα and aidivas, ἡ Κύπρος σήμερον δικαιοῦται νὰ ρνὸµί- $n μένη της τὰς τύχας της, χωρὶς τῆν παταξλιπτικὴν σκιὰν τοῦ δυναστευ, ποὺ τῆς ἀπεστέρει τὸν ἐλεύ- 8ερον ἀέρα. Ῥέδαια, ἴσως, νὰ μὴ ἐπετύχομεν ὅτι ἐπθθούσα- .μεν. Τῆν διπλωµα ἂν τὴν | Γνον ὁραματισταί, ἆ Ἰδανικῶν tev! Όμως αὐτὸ µένεν fire Suvatey ὑπὸ τὰς παροὺ- σας ουνδήκας νὰ ἐπιτευχθῇ. Πρέπει νὰ εἴμεξα ὄχι µό- ἀλλὰ γαὶ προσγειωµένρι Rai σήμερον ἑαρτάξομεν τὴν ἔχτην ὄἐπέτειον τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἀγῶνος, ποὺ εἶναι καὶ τὸ πρῶτον ἔτος, πατὰ τὸ ὁποῖον εἴμεθα ἐλεύθεροι. Μὲ καρδίαν πυρικρχημµέν ην, μὲ Edens. παξκροι mod μὲ φυχὴν ρεμον πρέπει νὰ σταθῶμεν ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ γεγονότος “AS εὐχαριστήσωμευ RAT Gee χὴν τὸν κ’ δι τὸ νικηφέρον ἐπιατέψασμα τοῦ μεγόλον ἀγῶνός µας. Δὲν εἶναι ἀπὸ τὰ γεγονότα men fpnep ἕ κανεὶς νὰ τὰ ἑρμηνεύσῃ dws, nape ὡς ὀκδήλωοιν ἰδιαιτέρας προστασίας τοῦ Θεοῦ. ειτα δὲν πρέπει ἐπ᾽ εὐσενὶ λάγῳ νὰ ἁτονή- σουν µέσα µας αἱ πνευματικαὶ δυνάμεις, αἲ ἠθικοαὶ ἀξίαι, αἱ ἐποῖκι Απετελεσαν καὶ τὸ στερεώτερ ον θᾷξρεν τοῦ ἀγῶνος. Τάσις ἐγκαταλείψεως τὸν με- γάλων ἰδεωδὸν τῆς πίστεως, τῆς ἀρετῆς, τῆς ἁγά- ENS, τῆς ἀνωτερότητος, ted avGpwmignod 8% iswdu- νόµει µε ἀφαίρεσιν τῶν πνευµένων ἀπὸ τὴν νεαρὰν Δημομρατίαν µας. Kat Sasi µας ἀντιλαμόανόμεξα τὰς συνεπείας μιᾶς τειαύτης ὀδυνηρᾶς πνευματικῆς ἐγχειρήσεως. ‘Yn ᾖτοιαύτας, ev συνεχεία, np ceig Sév civor Suvatoy mapa ve atevibwpey μέλλον μὲ αἰσιδδοξίαν καὶ ἐμπιστοσύνην’ μὲ ὑφηλὸν φρόνημα και πνεῦμα ἔνέτητος καὶ φυχίας. θὰ ἀπεδειχεῶμεν µικρόφυχοι καὶ µύωπες, δὲν κατορ- δώσωμεν νὰ ὑποσπελίσωμεν aS μικρέτητας REL Va ἐξαρθώμεν ὑπεράνω τῶν φιλοδεξιῶν καὶ πρεσωπι- κῶν σχέφεων. Ὑπὸ τὴν ἔννοιαν αὐτην τότε Hh In ᾿Απριλίου τοῦ 1955 δὰ πατοιστῃ πράγματι ζωογόνος πηγΠ, εἰς τὰ γάργαρα βεῖδρα τῆς ὀπείας εἰς τὸ μέλλον ἄλει οἱ Κὺ- πριςι, ἰδιαιτέρως ὅμως ἢ νεότης, βὰ λεύεται καὶ δα δρφσίζεται. ὥστε παδαρὰ κπὶ φλογερὰ νὰ ξεχύνετχι εἰς τοὺς εἰρηνικοὺς ἀγῶνάς της. Αὐτὴν τὴν ἀλήθειαν εἶναι ἀνάγχη νὰ τὴν πι- ατεύῃ, νὰ τὴν ἐγπολπωδῇ ἀνεπιφυλάχτως καὶ νὰ τὶν διακηρύξη θὐθαρσῶς, ὡς ἐσημειώδη, πυρίως ἡ νεότης. Διότι ἡ νεέτης ἀποτελεῖ τὴν ἁδαπάνητον ἑστίαν τῶν ἐξνικῶν πόδων, τὴν δύναμιν, ποὺ ῥοωποιεῖ τὰ ὄνει- ρα παὶ τὰς ἐπιδιώξεις ἐνὸς λαοῦ. Καὶ µία νεότης ᾱ- Ψνχος, χωρὶς σπιρτήµατα nai πτερυγισμούς, δὲν εἷ- ναι ποτὲ ὀννατὲν νά µετουσιώση εἲς πραγµατικότη- τα ὅτι ἡ ἐθνικὴ φυχἠ συλλαμδάνει εἰς τὰς ὥρας τῶν μεγάλων ἐξάρσεών της. Φὰ ήτο, διὰ, τοῦτο, µέγα ἀτύχημα, ἂν A Kye πριακῆ νεότης χάσῃ τὸν ἐνθονσιασμὸν της, τὸ ἰδανι- κά της, τὴν ἔννειαν τῆς ἑνότητος παὶ σκθρπιαθῃ εἰς διαφόρους ἰδεολογικὰς κατευθύνσεις ii εἰς πομματικὰ στρατόπεδα, ἐνῷ ὁ ρόλος της εἶναι νὰ μένῃ ἠνωμένπη, ἀδούλωτος, πιστεύουσα, ἑτοίμη διὰ νέας ἐξορμήσεις πρὸς ποινωνικὴν καὶ ἠθικὴν ἀναδημιουργίαν. ‘H In ᾿Απριλίου 1955 δὲν πρέπει νὰ γένη ἁπλῶς ἕνας ἱστορικὸς σταξµός, ποὺ νὰ ὑπενθυμίξῃ τὸ γεγο- νὸς τῆς μεγάλης ἐξορμήσεως τοῦ Κυπριακοῦ λκοῦ, δὲν πρέπει τὰ ἰδανικὰ τοῦ ἀγῶνος ἐνείνου νὰ ἀποτεδοῦ' εἰς τὸ Μενσεῖον, ὅπως θὰ Ἀἀποτεθοῦν τὰ ὅπλα, αἱ στολαὶ καὶ τὰ πειµήλια τῶν μαχητὸν τῆς EOKA’ εἰς τὸ ᾿Εξνικὸν Μουσεῖον τοῦ ἀγῶνος. 'H In Απριλίου ἐποτίσθη μὲ τὸ πνεῦμα τῆς αὗτο- βυσίας, τῆς πειθαρχίας, τῆς ἑνότητος, τῆς ἀγάπης πρὸς τὴν ἐλευδερίαν. Τὸ πνεῦμα αὐτὸ εἶναι ἀνάγμῃπ νὰ µείνῃπ ὡς ζωοποιὸς δύναμις καὶ διὰ τὸ μέλλον. O Κυπριακὸς πύργος, ποὺ ἐχτίσθη ἐπάνω εἰς τὰ πόχκαλα καὶ τοὺς τάφους τῶν μαρτύρων τῆς ἐλευθε- ρίας, πρέπει νὰ λοκληρωδῃ, Πέτρα μὲ πέτρα, ἄγκω- νάρι μὲ ἀγκωνάρι, χρειάζεται νὰ σμιλευδῆ μὲ τῆς φυχῆς µας τὸ τίµιό καὶ φλογισμένο γλύφανο. Ἡ Κύ- πρὸς πρέπει νὰ γίνη χώρα πολιτισμοῦ καὶ προόρου' πολιτεία, ἀγαπητὲ εἰς τοὺς φίλους της καὶ σεφαστὴ εἰς τοὺς ἐχθρούς της. Ἡ 1η ᾿Απριλίου θά εἶναι µία δεξαμενή, ἀπὸ τοὺς κρθυνοὺς τῆς ἐποίας ἕλοι µας δὰ ἀντλῶμεν δυνάμεις καὶ πνεῦμα καὶ Ὀφηλὸν φρόνημα χατὰ τὴν πορείαν µὰς πρὸς τὰς ἐπάλξεις. Φὰ εἶναι ἀκόμη λαὶ ἕνας φωτεινὸς δείκτης, ποὺ θὰ δεικνύῃ σταδερὰ καὶ χωρὶς παρεκκλίσεις τὸν δρό- μον πρὸς τὸ καβῆνον xxi thy ἀρετήν. Καὶ ἔτσι, πι- στεύοµεν, ὅτι θὰ ὀλέπῃ ὁ λαός µας πάντοτε Thy με- γάλην αὐτὴν ἡμέραν. ‘Qo ἁἀδαπάνητον δεξαμενὴν λαὶ ὡς φωτεινὸν Seixtnvt... ᾿Αρχιμ. Γ. Π.