TPOMOS CMIAOTHE KAL KAGHKONTA ΠΗΙΘΗΡΗΙΝ ΙΙ AIA@OPOYS XOPAY: NIKOY AAMMPAKH Βοηθοῦ Διευθυντοῦ (a Ἁγγλία: Οἱ ἐπιθεωφηταὶ ἐπιλέγονται µε- TE τῶν. ἐχάντων ἐπιτυχὲς διδακτικὀν παρελθόν, ἐπαρ- κῆ ἀκαδημαϊκῆην προπαρα- σκευὴν καὶ πατάλληλον age- σωπικότητα. Τὰ καθήκοντά των πνυρίως εἶναι τὰ ἑξῆς: (0. Ἐπιπτεύουν διὰ τὰς ὃα- πάνας τῆς ἐκπαιδεύσεως, (id ᾿Επιθεωροῦν τὸς {[ται- δαγωγικὰς ᾽Ακαδημίας, ο) ᾿Ἐπιθεωροῦν τὴν διδα- σκαλίαν καὶ (ιν) Αν καὶ δὲν ἔχουν ἐξουσίαν νὰ διο- ρίξουν ἢ παύουν προσωπικὸν ἐντούτοις ἡ γνώµη των γί- γεται, συγήθως, εἰσακουστή. (6) Abotola: O81 ἐπιθεωφρητοαὶ ἐπιλέγανται µε- ταξὺ τοῦ διδαμτικοῦ προσω- πικοῦ καὶ εἶναι ἄτομα ἔχον- τα ὑψηλά ἁκαδημαϊνά προ- σόντα κυρίως δὲ παιδαγῶγι- κὴν κατάρτισιν. Οἱ ἐπιθεω- ental διορίςονται ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ τὰ καθήκοντά των σύγκεινται κυρίως εἰς τὰ ἑξῆς: {) Εἷ- γαι οὗτοι ὑπεύθννοι διὰ θέ- nota διοικητικῆς «φύσέως καὶ (ια). Διδάσκουν εἰς σχο- λεῖα ἐπὶ μερικὰς ἡμέρας. 4) Βέλγιον: Οἱ ἐπιθεωρηταὶ ἐπιλέγονται µε- ταξὺ τῶν καθηγητῶν καὶ χι- ρίως τῶν Διευθυντῶν τῶν Σχολείων, Ἔχουν ὡς καθή- κοντα: {ι) N& ὑποθοηθοῦν τοὺς διδάσκοντας δίδοντες ὑποδειγματικὰς διδασκαλίας, (u) N& συμθουλεύουν ἐπὶ τῶν διδακτικῶν μεθόδων, (uu) Νὰ κοίνουν τὴν διδα- πτικὴν ποιότητα τοῦ διδάσκον τος καὶ (ιν) N& συµόθου- λεύουν διὰ τὰς προαγώγάς. (ςδ) Γαλλίας: Οἱ ἐπιθεωρηταὶ διορίζονται ὑπὺ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας μεταξὺ ὑποψηφίών οἱ ὁποῖοι κατέχουν τὸ Αρτεβαίίοπ. Τά καθήκοντά των εἶναι τὰ ἕ- Ἑῆς: {) Νὰ συμθουλεύουν τοὺς. διδάσκοντας, (4) Νὰ καθορίζουν τὸ ἀναλυτικὸ πρόγραµµα xo (iu) Odtor προεδρεύουν τῆς ἐπιτροπῆς ἐπιλογῆς διδακτικοῦ προσω- πικοῦ. (ϱ) Γερμανίας: Ὡς ἐπιθεωρηταὶ ἐπιλέγονται καθηγηταὶ Τυµνασίων καὶ πυρίως Τυμνασιάρχαι. “E- χουν ὡς κύριον καθῆκον τὴν ἐπιθεώρησιν τῆς διδασκαλί- ας. (στ) Τιονγκοσλα- via Οἱ ἐπιθεωρηταὶ ἑ- πιλέγονται μεταξὺ τοῦ ἄνω- τέρου διδαχτι»οῦ προσωπικοῦ τῶν σχολείων Μέσης Ἐν- παιδεύσεως, ἀφοῦ ἐπιτύχουν καὶ εἰς δηµοσίας ἐξετάσεις. Ωὗτοι ἐνεργοῦν ὡς σύμδου- λοι διδασκάλων καὶ σχολεί- ov. {) Aavia: Ot dm θεωοηταὶ ἐπιλέγονται µετα- Et τῶν ἐκπαιδευτικῶν τῶν ἐχόντων τὰ ἀνώτερα ἄκα- δημαϊκἁ προσόντα. Τό κα- θήκοντά των εἶναι τὰ ἑξῆς: (0. Ἑξασκοῦν οὗτοι ἔλεγχον ἐπὶ τοῦ τρόπου διδασκαλίας, (4) Ὑποθοηθοῦν τοὺς διδά- σχοντας καὶ ὅσους προορί- ἔονται διὰ τὸ. διδασκαλικὸν ἐπάγγελμα val (ur) Διδά- σκουν εἷς σχολεῖα ἐπὶ δύο 4 τοεῖς ἡμέρας ἑθδομαδιαίως. (ny) ‘EAR Go: OF é πιθεωρηταὶ ἐπιλέγονται µε- ταξὺ τῶν Γυμνασιαρχῶν ἢ τῶν θοηθῶν Γυμνασιαρχῶν τῶν ἐχόντων τοὐλάχιστον τριετῆ παραμονὴν ἐν τῷ θαθμῷ. Έχουν ὡς καθήκον-ι τα τὰ ἑξῆς κυρίως: (9) Na συμθδονλεύουν τοὺς διδάσκον- τας διὰ τὰς μεθόδους διδα- σχαλίας, (4) Νάἁ Ὕνωμα-] τεύουν ἐπὶ τῆς ἀξιολογήσε- ὡς τῶν διδασκόντων, (iu) Νὰ διοργανώνουν ἔκπαιδευ- τικἁ συνέδρια καὶ (ο) Ἔ- χουν εὐθύνην διοικητικοῦ προϊσταμέγου. ί) Ἡνωμέναι Πολιτεῖαι: Δὲν ὑ- χώραν ταύτην οὗτοι εἶναι γνωὠστοὶ ὡς εἰς τὰς ἄλλας χώρας. “Ὠκάστη πολιτεία ἕ- χει εἶδικὰ πρόσωπα εἷς τὸ τμῆμα Παιδείας τὰ ὁποῖα ἔ- χαυν τὴν εὐθύνην δι ἔχι- στον θέµα. Εἰς τὰς µεγάλας πόλειο ὑπάρχουν ἰδικοί τῶν ἐπιθεώρηταὶ καὶ οἱ διενθυν- ταὶ τῶν διαφόρων τµηµά- των. (Μαθηματικῶν, Φυσι- κῶν κ.ο.κ.) οἱ ὁποῖοι ἐπιθλέ- πουν κυρίως διὰ τὴν ἐἔφαρμο- γῆν τοῦ προγράµµατος. Οὔ- τοι ἐπιλέγονται λατόπιν δια- γωνιαμοῦ. () Lorkhavobta: Οἱ ἐπιθεωρηταὶ δέον νὰ εἷ- ναι ἀριστοῦχοι Παγεπιατη- µίων. Ἡ ἐπιλογή των Ὑίνε- ταν κατόπιν ἐξετάαεων. Τά καθήκοντά των εἶναι τὰ ἕ- Ἑῆς: (ι) 'Ἐπιθεωροῦν τὰ σχολεῖα, (u) ᾿Αξιολογοῦν καὶ συμθονλεύουν τοὺς διδά- σκοντας καὶ (μι) ᾿Ἐπιθλέ- mow καὶ κατευθύνουν τὰς é- Ἑετάσεις. ὁ Νοφρθηγία Καθήκοντα ἐπιθεωρητῶν εἰς τὴν χώραν ἐξασκοῦν μέλη τοῦ συμθουλευτικοῦ σώμα- τος τοῦ “Ὑπουργείου Πσαι- δείας. Τὰ κσθήκωντα δὲ τού- των. εἶναι τὰ ἑξῆς: (ι) Ἐ- πισκέπτονται αχολεῖα, (α) Ἐπιθλέπουν τὰς Ὑγραπτὰς δοκιµασίας καὶ (ur) Λιδά- ακουν ἐπὶ δύο ἕως πέντε ἑ- θδρµάδας ἐτησίως εἰς σχο- λεία. Ἡ ἐπιλογὴ τῶν ἐπιθε- ὠρητῶν γίνεται τῇ ὑποδείξει τῶν ἐκπαιδευτικῶν ὀργανώ- σεων. Ἐν τῶν ἀνώτέρω στοι- χείων καὶ ἐξ ἐρεύνης ὅδιε- νεγηθείσης ὑπὸ τοῦ ϱ.0.Σ. Α. εἰς διαφόρους χώρας αὐνάγεται ὅτι τὸ κπρίῶς ἔς- γον τοῦ ἐπιθεωρητοῦ εἶναι ἣ προώθησις τῆς ἐκπαιδεύ- σεώὼς γαὶ τοῦ διδακτικοῦ ποο- σωπικοῦ κατὰ τρόπον ἕξα- σφαλίζοντα καλυτέραν ἀπόύ- ὅσσιν. Ὅ ᾿ΕἘπιθεωρητής µε- λετᾶ τὸν καταρτισμὸν ἄνα- λυτικῶν καὶ ὡραλαγίων προ- γοαμµάτων καὶ παρανολου- θεῖ τὴν ἐφασμογήν τῶν εἰς τὰ σχολεῖα. Ἐξετάζει τὰ δι- βακτικὰ ιθλία καὶ παρακο- λονθεῖ τὰς χαλυτέρας µεθό- δους διδασκαλίας, Καθοδη- γεῖ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς διὰ σειρᾶς σχεδιασµένων µαθη- µότων, διὰ τῆς ἐκδόσεως κατατοπιστικῶν «φυλλαδίων καὶ μελετῶν ἐπὶ ἐπιστημανι- κῶν καὶ ἐκπαιδευτικῶν ἕη- τηµάτων σχέσιν ἐχόντων μὲ τὸ ἔργον τοῦ διδάσκοντος. Ὁ ᾿'Ἠπιθεωρητῆς ἐξετάξει τὴν λειτουργίαν τοῦ σχολεί- οὗ καὶ ὑποθοηβεὶ εἰς τὴν é- πίλυσιν τῶν παρουσιαζοµέ- yor Svoxoli@v. Kata tov τρόπον αὐτὸν περιορίζεται εἰς µεγάλον θαθμὸν ἡ σὺν τῷ χρόνῳ μετατροπὴ τῶν ἐ- πιθεωρητῶν εἷς ἄτομα ἐγω- κεντρικὰ καὶ ἐνίοτε «αὐθαί- ρετα, «Ο ἐπιθεωοητὴς πρέπει νὰ εἶναι πραγματικός ἐκπαιδευ- τικὺς ἡγέτης τοῦ προσυπι- κοῦ τῶν σχολείων, ὑπεύθυ- γον ὄργανον μελέτης τῶν ἐχπαιδεντιλῶν ξητηµάτων καὶ συγεργάτης καὶ ἔκπαι- δευτὴς τοῦ προσωπικοῦ καὶ οὐχὶ ἁπλῶς δαυᾶὺς ἐπιακέ- πτης τῶν τάξεων ἢ ὁ ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς κριτὴς καὶ ἐπιχρι- τῆς τῶν διδασκόντων. Οὕτως ἑχόντων τῶν πρα- γμάτων οἱ διδάσχοντες θὰ παύσουν νὰ θλέπουν xaxv- πόπτως τοὺς ἐπιθεωρητὰς χαὶ νὰ διαμαρτύρωνται ὅτι τοὺς κρίνουν καὶ τοὺς κατα- κρίνουν διὰ θέµατα ἐπὶ τῶν ὁποίων δὲν γνωρίζουν τὰς ᾱ- πόψεις των. Ἐν ὀλίγοις οἱ διδάσκοντες, οἵτινες δὺν ὦ- φελοῦντο ἀπὺ µόνον τὸν ἕἔ- λεγχον ἐπὶ τοῦ tl ἕπραττον ἀκαθοδήγητοι, θὰ δεχθοῦν εὐχαρίστως τὴν συνεργασίαν τῶν ἐπιθεωρητῶν. Ἡ συ- xvi μάλιστα ἐναλλαγὴ τῶν ἐπιθεωρητῶν εἶναι εἰς πολ- λὰς χώρας ἐπιθυμητὴ καθύτι δίδει τὴν εὐκαιρίαν εἲς τὰ σχολεῖα καὶ ταὺς ἔππαιδεν- τικοὺς νὰ γνωρίσουν πολλά ἄτομα καὶ νὰ ἀχούσουν δια- φόρους ἀπόψεις. Ἐὰν οἱ ἐπιθεωρηταὶ διδά- σκουν ἔστω καὶ δι ὀλγας µόνον ἡμέρας, ὡς τοῦτο συµ- δαίνει εἰς ἀρχετὰς χώρας, ἣ ὠφέλεια θά εἶναι τεραστία. Τοῦτο διότι οἱ ἐπιθεωρηταὶ θὰ εὑρίσκωνται οὕτως εἰς διαρχῆ ἐπαφὴν προὺς thy σχολικὴν ζωὴν καὶ τὴν ἐκ-᾽ παιδευτικἠν πραγµατικότη- τα. ͵ . eee πάρχουν ἐπιθεωρηταὶ εἲς την