ΣΕΛΙΣ ὃ Ber_tiov OEAMEK AEKEMBPIOZ 197 Thy 5nv παρελθόντος Μαΐου τὸ ᾿Επαρχιακὸν Συμθούλιον τῆς ΟΕΛΜΕΚ Λεμεσοῦ ὠργάνωσεν ἐκπαιδευτικὸν Συνέδριον. Ἐν ἀρχῃ ὠμίλησεν ὁ Πρόεδρος τῆς ΟΕΛΜΕΕΗ Λεμεσοῦ κ. Άνθιμος Πα- παδύπουλος διὰ τὴν ἀξίαν τῶν ἐκπαιδευτικῶν Συνεδρίων ἀκολούθως δὲ ἡ κ. ἜἘλ. Μαυρικίου Βοη: θὸς Διευθύντρια ἀνέπτυξε τὸ θέµα «Τὸ πρόθληµα τῆς ψυχαγωγίας τῶν ἐφήέων στὴ Μέση Ἐκπαί- δευση». ᾿Επηκολούθησε συζήτησις μὲ ἐποικοδομητικὰ συμπεράσματα. ο . Τὸ Συνέδριον ἐσημείωσε μεγάλην ἐπιτυχίαν εἰς αὐτὸ δὲ παρέστησαν πολλὰ µέλη τῆς ΟΕΛΜΕΒΗ. τὸ πρόθεμα τὶς υυχαγωγίας tov Ἐφήθων σιὰὴν M. *Exnaidcucon Εἰσηγητικὴ Ὁμιλία τῆς κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ Βοηθοῦ Γυμµνασιάρχου στὸ Α΄ Γυμν. Θηλ. Λ/σοῦ, Ν, ,Εξασχοπούλου «Ψυχολο- γία τοῦ παιδὸς». λυήθησε συμφώνησαν οἱ Σύ. Ὕστερ) ἀπ᾿ τὰ σημεῖα ποὺ i Y νεδροι στη µεγάλη σημασία θίξαµε καὶ τὶς ὑπυδείξεις προύάλλοινται σὲ ὠρισμένο εὐφορία, νάχη τὸν καιρὸ νὰ ἀπύγενυμα, ὁπότε μπορεῖ νά- ἕη μὲ τοὺς μαθητὲς στὰ ὅδι- 3ον (Τελευταῖον) Ῥασικὸ ὅμως µέσο ψυχα- γωγίας μένει πάντα τὸ παι- χνίδι, ποὺ θὰ πρέπει νάναι ὃ πυρήνας τῆς ὀργανωμένης ἠνχαγωγίας σὲ μαθητικὲς λέσχες καὶ σὲ ἐλεύθεορες ὃρα- στηριότητες, ἀνάλογα μὲ τὴν ἁλωία καὶ τὴν ἀπασχόληση τῶν παιδιῶν. Γιατὶ διαφο- οετικὰ τὸ ἀντιμετωπίξει καὶ τὸ χρηαιμοπαιεῖ μάθε ἡλιμία. Td mobi ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ ἴδιο τὸ παιχνίδι καὶ thy ἐπιτυχία του. Ὁ ᾿Εφηθος ἐγδιαφέρεται πιότερο γιὰ τὸ πῶς θὰ ἐμφανιστῆῃ στὸ παιχνίδι, τὶ ἐντύπωση θὰ κά- γη, πῶς θὰ συναγωνιστῆ. Τι) αὐτὸ ἀρέσκεται στὰ παιχνί- δια ποὺ τὸν ἀναδείχνουν ἢ ποὺ τὸν ἱκανοποιοῦν κοινο- vend, Οἵ ἀθλοπαιδιὲς (καλαθό- σφαιρα, πετόσφαιρα, πίγκ--- πὀγκ, τέννις, κωπηλασία, ὁ- ρειδασία κλπ.) εἶναι ἄοιστο ἀντίδοτο γιὰ τοὺς ᾿Εφήδους ποὺ ἐργάζονται πνευματικὰ μαὶ ἀσχολοῦνται μὲ παθιστι- νὴἠ ἐργασία. ἈἨοηθοῦν στὴ σωματικὴ καὶ Ψνυχοπνευµατι- κ ἀνάπτυξη. Γυµνάξουν τὸ σῶμα, ἀσκοῦν τὴν ἀντίληφη, τὴ γρήγορη ἀντίδραση, thy ἐπινοητικότητα, τὴν ἐπιδεξι- ότητα, τὴν αὐτενέργεια, ἆλ- λὰ καὶ ἐμπνέονν πνεῦμα ov- φεργασίας ναὶ μὲ τὴν κατάλ- ληλη καθοδήγηση τὴν ebye- γικιὰ ἅμιλλα ἐξαλείφουν τὸν ἀνταγωγισμό' δίνουν διέξοδο σὲ φυσιολογικὲς ἐκδηλώσεις (περίσσευµα ζωτικότητας) δημιουργοῦν συναισθήµατα, δίνουν ἀφορμὴῆ στὸν Ἔφηδο κάπου νὰ διακριθῃ καὶ 6οη- θοῦν στὴν ὑπερνίκηση συναι- σθηµάτων μειογεκτιμότητος. Σ ημαντικὸς εἶναι ὁ θόλος, καὶ πρέπει νὰ προσεχθῆ πο- λύ, τῶν ὑπευθύνων καὶ καθο- δηγητῶν στὶς ἀθλοπαιδιές, ὥστε πραγματικὰ νὰ θοη- θοῦν στὴ δηµιουργία χαρα- κτήρων, ἀνθρώπων μὲ ἦθος, εὐγέγεια, ποὺ νά ἐπιδιώκουν τὴ νίκη ἀλλά καὶ νά χαίρων- ται καὶ γἁ χειροκροτοῦν μιὰ ὡραία προσπάθεια τοῦ ἄντι- πάλου καὶ ν᾿ ἀναγνωρίζουν τὺν ἀνώτερύ τους, ᾽Αλλοιῶς τρέφοµε τὸν ἐγωῖσμὸ ποὺ φθάνει στὸν φανατισμὺ μὲ ‘tah θλιδερὰ ἐπακόλουθα. Χα- ρὰ µεγάλη νὰ θλέπουµε παι- διὰ μὲ ἀνωτερύτητα κι αὖ- τὸ ἐμεῖς οἳ ὑπεύθυνοι θὰ τὸ ἐμπγεύσωμε. λΑντίθετα ὀργανώνονται md πολὺ πνευματικὰ παιχνί- δια (γνώσεων, σκάκι κ.λ.π.) γιὰ τοὺς μαθητὲς τῶν Τεχνι- κῶν καὶ Ἐπαγγελματικῶν Σχολῶν. Ἡ συνεργασία σχαλείου καὶ γονέων γιὰ τὴν Ψυχαγω- γία τοῦ Ἐφήθου εἶναι ἀνα- γχαία γιὰ τὴν παρανολούθη- ση τῶν ψυχοσωματικῶν του ἐκδηλώσεων, τὴν καθυδήγη- ση καὶ χειραγὠγησή του, ὥ- στε νὰ μὴ φθάνη σὲ φοθίες καὶ συμπλέγματα ἢ σὲ πα- οεκτροπὲς καθώς, μὲ τὴν ἐμ- φάνιση τῆς ἤθης, κλείνεται στὸν ἑαυτό του ἆ Ἔφηδος ἀλλὰ καὶ ἕλκεται ἀπ᾿ τὴ συ- γαναστροφἡ τοῦ ἄλλου φύ- λου. Τότε πετυχαΐνεται ἡ κοινωνικὴ ἀνάπτυξη, ἡ συναι- σθηµατικήἡ ὠρίμανση καὶ ἡ ψυχικἡ προετοιμασία γιὰ τὸν προορισμὸ του στὴ ζωή. Στὶς προηγμένες χῶρες, σὲ σχολεῖα δηλ. καλὰ ὠργα- ψωμένα, οἱ Καθηγητὲς ψυχα- χωγοῦνται καὶ παίζουν paki μὲ τοὺς µαθητές. Έτσι τοὺς παρακολουθοῦν ἀπὸ πκαντά, θλέπουν τὸ Ἐεδίπλωμα τῶν παιδιῶν σὲ αὐθόρμητες ἔκδη- λώσεις, ἔξω dn’ τὴν τυπικό- τητα καὶ τὰ «ααθορισµένα πλαίσια τοῦ µαθήµατος. ΣΑλλἁ γιὰ νὰ γίνη αὐτὸ 6 Καθηγητής πρέπει νάναι ἒε- πούραστος, νᾶχἒηῑ ψυχη αλείμματα, σὲ ἀπογευματινὲς oes ἐλεύθερης ἀπασχόλη- σης ὁμίλων, φιλικῶν συγκεν- τρώσεων ἡ σὲ περιπάτους ἢ σὲ κυριακάτικες ἐκδρομές. Δάσκαλος ὅμως ἐξουθενωμέ- νος κάτω ἀπὺ φόρτο ἐργασί- ας, ποὺ καταντᾶ ἀγγαρεία καὶ ὄχι χαρὰ τὴν ἐργασία. δὲν μπορεῖ ν΄ ἀνταποκριθῆ, ὅσο καὶ νὰ τὸ ἐπιθυμῆ στὴν ἀπαστολή του. Θὰ πῆτε ἴσως νὰ καθιερω- θῇ ἡ ἡμέρα τῶν Ἐλευθέρων Αοαστηριοτήτων. Ἡ πεῖρα μᾶς δίνει τὴν ἀπάντηση (ἂν θέδαια δὲν ἐννοοῦμε «λεύ- θερες Δραστηριότητες» µόνο τὸ νὰ ἐξαποστέλλωνται ἐχεί- γη τὴν ἡμέρα οἱ τάξεις σὲ ἔᾳ- γοστάσια, ἱδρύματα, por- σεῖα, χλπ.). Σὲ σχολεῖα μὲ µεγάλο ἀριθμὸ μαθητῶν δὲν μπορεῖ νὰ γίνη ἐκεῖνο ποὺ πρέπει νὰ γίνεται. Δὲν µπο- οεῖ νά ἐπιτευχθῆ ἣ προσῶωπι- κ ἐπαφὴ Καθηγητη --- Μα- θητῆ µέσα σὲ μικροὺς Ὁμί- λους. Σέ σχολεῖα μὲ πάνω ἀπὸ δ00 παιδιά, πόσοι μικροὶ ὅμιλοι πρέπει νὰ γίνουν γιὰ v’ ἀπορροφῆσουν Sia τὰ παιδιὰ ἐνεργὰ καὶ μὲ πόσους καθηγητές: Μὲ τὰ σημερινὰ δεδοµένα οἱ Όμιλοι µετα- θάλλονται πάλι σὲ τάξεις πο- λυάνθρωπες μὲ λίγους µαθη- τὲς πρωταγωνιστὲς καὶ τοὺς ἄλλους θεατὲς ἢ ἀδιάφορους καὶ ἡ σχέση Καθηγητή -- Μαθητῆ µένει πάλι Ἡ ἴδια Αν. πάλι σχηματισθοῦν µι- κροὶ Όμιλοι, τ’ ἄλλα παι διὰ μένουν ἀμέτοχα, Ελάττωση «τῶν μαθητῶν κατὰ τμήματα καὶ σχολεῖα, μὲ τὴν ἵδρυση νέων σχολ. ἁτιρίων, ἐλάττωση τοῦ φόρτου ἐργασίας τύσο τῶν μαθητῶν, ὕσο καὶ τῶν Καθηγητῶν, εἶναι ἁπα- ραύτητη προῦπό- θεση γιὰ μιὰ σωστὴῇ Ψυ- χαγωγία μὲ ὀργάνωση καὶ τὴν πρέπουσα καθοδήγηση, ὅπως καὶ γιὰ τὴν καλή Ἔλ- παίΐδευση, ὁλοχληρωμένη 7A γωγὴ γενικά. (Τότε σὰν ἓ- πακόλουθο ἔρχεται καὶ ἡ ἕ- Ἑατομίχευση στὴν ἐκπαίδευ- ση, γιὰ τὴν ὁποία τόσος λά- γος γίνεται τελευταῖα, ᾽Αλ- λὰ. φαίνεται πὼς ἀρεσκόμα- στε στὺ «πρωθύστερον «σχῆ- na). Mati ἀπαραΐτητη ἡ Αἴ- θουσα ΤΓελετῶν σὲ κάθε σχο- λεῖο καὶ fh δηµιουργία µαθη- τικῆς λέσχης, Μέσα στὰ πλαίσια λοιπὸν τῶν σημερινῶν δυνατοτήτων µας ἀνακεφαλαιώνοντας εἰ- σηγούµαστε: Νά γίνουν φιλόξενες αὖ- λές. Erté διαλείμματα νὰ µε- ταδίδεται ἐλαφρὰ κλασσικη μουσικη (ξεκουράζεται καὶ συνηθίζει ὁ Ἔφηθος στὴν κα- λὴ μουσική), διαλεγµένα ἐμ- ῥατήρια καὶ ὡραῖα δημοτικά τραγούδια, Νὰ τοποθετηθοῦν τραπέζια πίγκ---πόγκ καὶ ἐν περιτρο- πῆς, σύμφωνα μὲ κατάλογο ποὺ θὰ κπαταρτίσουν τά συμ- δούλια τῶν τάξεων, σὲ συ- γεργασία μὲ τοὺς τελειόφοι- τους καὶ τοὺς καθηγητὲς τῆς γυμναστικῆς θ) ἁπασχολαῦν- ται εἰχάοιστα οἳ μαθητὲς. Έΐναι κάτι ποὺ Ἑεκουράζει πγευματικὰ καὶ ψυχικά καὶ ἀναπτύσσει τὴν εὐστοοφία. Νάὰ πλονυτίζωνται συνεχῶς οἱ θιθλιοθηῆκες τῶν τάξεων, Νά δανείζεται κάθε σχο- helo ἀπ᾿ τὴ µορφωτικὴ ὑπη- ρεσία τοῦ Ὑπουργείου Παι- δείας, κι ἀπ᾿ ὅπου ἀλλοῦ εἷ- γαι δυνατό. μορφωτικὲς ται- vies μικροῦ µήχους, ἐπιστη- μονινοῦ γεωγραφικοῦ ἢ ϕυ- χαγωνικοῦ περιεχοµένου ἢ καὶ ὁλόλληρα ἔργα, ποὺ θὰ φολουθῆ συζήτηση, Νὰἀ διοργανώνωνται περί- mato. i ἐκδρομὲς (ἐκτὸς ἀπ᾿ τὶς καθιερώµέγες τοῦ σχο- Retow) μιᾶ Κυριαμὴ τὸ pia μὲ τὴ συναδεία Καθηγητῶν ποὺ θά. ἐπιθυμοῦσαν. Νά. γίνώνται ὅραματοποι- ήσεις μικρῶν ἔργων ἢ σύντο- µες αὐτοσχέδιες θεατρικὺς παραστάσεις. ποὺ κάναμε, θὰ χαροῦμε πο- λὺ νᾶχωμε τὴ γνώµη συνα- δέλφων γιὰ τὸν καλλίτερο τρόπο ὀργανώσεως τῆς Ἠίι- χαγωγίας τῶν ᾿Εφήέων µας. διδιτ] ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΛΑ. ᾽᾿Ασπιώτη: «Τὸ παιδὶ καὶ τὸ παιχνίδι». Μ. Μαραθεύτη «Ἡ ψυχαγω- γία τῆς ἐφηδ. ἡἠλικίας» Πρακτ. Ζ΄ Συνεδρ. «Χριοτιαν. Ενώσεως Ἐκπαιδ. ελιτουρ- γῶν «Αθῆναι 1962». Πλάτωνος «Πολιτεία» (8:64. 7). Πλουτάρχου: «Περὶ Παίδων Αγωγῆς». τὴ συζήτηση ποὺ ἆκο- ποὺ ἔχει ἡ καλή Ψυχαγωγία γιὰ τὸν Έφηθο καὶ τοὺς κιν. δύνους ποὺ ὑπάρχουν γιὰ τὴν ἐφηδικὴ ἡλιάα σήμερα ἀπ τὴν ἔλλειψη παρακολου- θήσεώς ἐκ μέρους τῆς Πολι- τείας τῶν διαφόρων ψυχα- γωγικῶν µέσων (Keyn) gov, Δισκοθηκῷῶν) καὶ ἀποφάσι- σαν ὁμόφίώνα γὰ προωθηθοῦν οἳ εἰσηγήσεις ποὺ ἔγιναν.